Библиографии на сериски публикации

Сериската публикација за која сакаме да подготвиме испис на библиографските единици од базата COBIB можеме да ја побараме врз осноа на меѓународниот стандарден број на сериската публикација (ISSN), насловот на сериската публикација или клучни зборови.
Повеќе информации...