Bibliografije serijskih publikacija

Serijsku publikaciju za koju želimo da pripremimo ispis bibliografskih jedinica iz baze COBIB možemo da potražimo na osnovu međunarodnog standardnog broja serijske publikacije (ISSN), naslova serijske publikacije ili ključnih riječi.
Više informacija...