Bibliografije serijskih publikacija

Serijsku publikaciju za koju želimo pripremiti ispis bibliografskih jedinica iz baze COBIB možemo potražiti na osnovu međunarodnog standardnog broja serijske publikacije (ISSN), naslova serijske publikacije ili ključnih riječi.
Više informacija...