Bibliografitë personale

Bibliografia personale e një autori, njësitë bibliografike të të cilit janë të kataloguara në sistemin COBISS, mund të përgatitet duke shënuar njërën nga këto të dhëna:\nmbiemrin dhe emrin e autorit, \nnumrin 5 shifror të kërkuesit shkencor, numrin e regjistrimit për autorin/kërkuesin shkencor ose\nnumrin identifikues uniform të autorit nga baza e njësuar e të dhënave CONOR
Më shumë...