Помоћ

BIBLIOGRAFIJE - pomoč

Помоћ

Најчешћа питања (FAQ)

Библиографије истраживача

Библиографије истраживача омогућују истраживачима и другим ауторима испис библиографских јединица из узајамне библиографске базе података COBIB на основу шифре истраживача која је аутору додељена приликом уписа у евиденцију истраживача у информационом систему о истраживачкој делатности у Републици Србији (E-CRIS), под условом да су њихове библиографске јединице укључене у систем COBISS.

више >>>

Податке у узајамну библиографску базу података уносе библиотеке које су пуноправне чланице система COBISS.SR и имају библиотекаре оспособљене за унос.

Начелно имате могућност да сами изаберете библиотеку која ће бринути о допуни и редакцији ваше персоналне библиографије. Записе за библиографске јединице обично уноси и редигује библиотека установе у којој је истраживач запослен. Ако установа нема библиотеку, предлажемо да изаберете библиотеку која је специјализована за вашу област. Обратите им се и договорите се о редакцији ваших библиографских јединица. Тамо ћете добити и прецизна упутства о томе шта је потребно да им доставите како би они могли да допуне вашу персоналну библиографију.

Подразумевано подешавање сортирања библиографских јединица је најпре по типологији докумената/дела, унутар појединачног типа по години објављивања од најновије до најстарије, а унутар исте године по наслову дела. Подразумевано подешавање сортирања може се изменити параметром сортирање библиографских јединица.

<<< мање

Претраживање по ауторима

Испис библиографских јединица из базе података COBIB у систему COBISS за одређеног истраживача могућ је на основу шифре истраживача која је аутору додељена приликом уписа у евиденцију истраживача и истраживачких организација (E-CRIS). Зато треба да упишемо одговарајућу шифру.

више >>>

Ако шифру не знамо, можемо уписати презиме и име. Морамо уписати облик презимена и имена који се користи у евиденцији E-CRIS и који може бити другачији од облика који се користи у записима библиографских јединица. Код уноса, дијакритичке знаке можемо заменити словима без дијакритичких знакова (нпр. Knezevic Nebojsa уместо Knežević Nebojša), а можемо уписати само презиме.

Приликом уписа захтева за претраживање у образац за претраживање, функција за аутоматско допуњавање предлаже појмове за претраживање који би нам могли помоћи приликом претраживања. Ако програм, након што потврдимо појам за претраживање (нпр. име и презиме) пронађе више аутора са истим именом и презименом, исписаће се табела са прецизнијим подацима о појединачном аутору (нпр. други облици имена, додаци имена и сл.). Ако програм не пронађе појам за претраживање, исписаће се обавештење.


<<< мање

Библиографије серијских публикација

Библиографије серијских публикација омогућавају испис библиографских јединица из узајамне библиографске базе података COBIB.

више >>>

Серијску публикацију можемо потражити помоћу међународног стандардног броја серијске публикације (ISSN), наслова серијске публикације или кључних речи. Ако упишемо 1451-2009, што је ISSN часописа Натрон: часопис за књижевност и уметност, у испис ће бити укључени сви каталогизовани прилози из тог часописа.

Подразумевано подешавање сортирања библиографских јединица је најпре по tipologiji dokumenata/djela, унутар појединачног типа по години објављивања од најновије до најстарије, а унутар исте године по наслову дела. Подразумевано подешавање сортирања може се изменити параметром сортирање библиографских јединица.

За правилно сортирање јединица по типологији одговорни су аутори објављених прилога и уредници серијских публикација.

<<< мање

Параметри исписа

Параметрима исписа одређујемо садржај и изглед различитих библиографија, односно исписа (библиографије истраживача, библиографије серијских публикација). Неки параметри се примењују код свих библиографија и исписа, а одређени само код неких.

 • Од године више >>>

  Испис библиографских јединица од изабране године издавања даље. Ако је поље празно, исписују се библиографске јединице од најстарије година издавања даље.

  <<< мање

 • До године више >>>

  Испис библиографских јединица до изабране године издавања. Ако је поље празно, исписују се библиографске јединице до најновије године издавања.

  <<< мање

 • Формат библиографске јединице више >>>

  Можемо изабрати један од следећих формата исписа библиографских јединица:

  ISO 690 ISO 690 – Стандард за библиографске референце и цитирање извора информација. Заснива се на стандарду ISO 690:2010 (Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources) – ISO 690:2010 (Информатика и документација – Смернице за библиографске референце и цитирање извора информација).

  IEEE Формат Института инжењера електротехнике и електронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – најчешће се користи у области технике, превасходно у публикацијама IEEE.

  ISBD Међународни стандардни библиографски опис (International Standard Bibliographic Description) – по стандарду IFLA (International Federation of Library Associations).

  ISBD (сажети облик) ISBD у сажетом облику (исписани су сви подаци који спадају у ISBD стандард, али у сажетом облику – појединачни подаци у библиографском запису не исписују се у новом реду, већ се исписују у истом..

  ISO 690 (сви аутори) ISO 690 са исписом свих секундарних аутора.

  ISO 690 (број аутора) ISO 690 са исписаним бројем аутора.

  IEEE (број аутора) IEEE са исписаним бројем аутора.
  BibTeX Формат за експорт библиографских података у друге системе (нпр. ORCID).

  <<< мање

 • Формат исписа више >>>

  Можемо изабрати један од следећих формата исписа:

  HTML Формат HTML (Hyper Text Markup Language) намењен је приказу библиографије у интернет прегледачу. У овом формату библиографију можемо представити и на својој интернет страници.

  XML Структурисан испис у XML формату (схема, графички опис схеме) садржи скуп библиографских податка који не зависи од параметра формат библиографске јединице..

  LaTeX Формат је намењен испису библиографије ако су записи припремљени помоћу LaTeX команди (за испис математичких формула и сл.).
  PDF Формат PDF (Portable Document Format) изаберемо ако желимо прегледати и одштампати библиографију.
  TXT Формат TXT изаберемо ако библиографију желимо прегледати и исписати у облику чистог текста (енг. plain text).

  Све исписе библиографије можемо преобликовати, међутим, библиографске јединице морају задржати идентификациони број COBISS-ID.

  <<< мање

 • Резиме, апстракт више >>>

  Параметром одређујемо да ли у библиографији треба да се испишу и резимеи/апстракти (ако постоје у библиографској јединици). Можемо изабрати:

  без Библиографске јединице се исписују без резимеа/апстракта.
  сви Исписују се сви резимеи/апстракти.
  српски Исписују се само на српском језику.
  енглески Исписују се само на енглеском језику.

  <<< мање

 • Сортирање библиографских јединица више >>>

  Можемо изабрати једну од следећих могућности сортирања библиографских јединица:

  типологија, година - опадајуће, наслов Сорирање најпре по типологији докумената/дела, унутар појединачног типа према години објављивања од најстарије до најновије године, унутар исте године према наслову извора (наслов часописа, зборника или монографије) и на крају према наслову дела.

  типологија, аутори, година - опадајуће, наслов Сортирање најпре по типологији докумената/дела, унутар појединачног типа по ауторима, унутар истих аутора по години издавања од најновије до најстарије, унутар исте године по наслову извора (наслов часописа, зборника или монографије) и на крају по наслову дела.

  tipologija, autori, godina - opadajuće, naslov Sortiranje najprije po tipologiji dokumenata/djela, unutar pojedinačnog tipa po autorima, unutar istih autora po godini izdavanja od najnovije do najstarije, unutar iste godine po naslovu izvora (naslov časopisa, zbornika ili monografije) i na kraju po naslovu djela.

  наслов Библиографске јединице су сортиране према наслову дела.

  врста ауторства, наслов Библиографске јединице су сортиране према врсти ауторства (нпр. аутор, уредник, преводилац, режисер итд.), а унутар појединачне врсте ауторства према наслову дела.

  врста грађе, наслов Библиографске јединице су сортиране према врсти грађе (нпр. књига, поезија, научна монографија итд.), а унутар појединачне врсте грађе према наслову дела.

  година - опадајуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према години објављивања од најновије до најстарије године, а унутар исте године према наслову дела.

  година - растуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према години објављивања од најстарије до најновије године, а унутар исте године према наслову дела.

  језик, година - растуће, наслов Библиографске јединице су сортиране према језику на којем је дело објављено, унутар истог језика према години објављивања од најстарије до најновије године, а унутар исте године према наслову дела.


  Подразумевана вредност параметра је типологија, година – опадајуће, наслов.

  <<< мање

 • Алтметрика више >>>

  Алтметрика уважава утицај, односно одјек истраживачког рада на интернету и омогућава аутоматизовано ажурирање у случају нових догађаја или када се истраживачки рад поново помене. Обухвата податке друштвених мрежа (Twitter, Facebook, Google+ itd.), блогова истраживача, јавно доступних докумената, портала и часописа са новостима, референтних алата (Mendeley и сл.), као и других извора информација, као што су Wikipedija, YouTube, Reddit итд.

  Алтметрика је нетрадиционална метода мерења утицаја у научном публиковању и може служити као допуна класичним методама мерења, као што су број цитата и х индекс.

  Можемо изабрати једну од следећих могућности:

  без Приказ алтметрике није укључен.
     
  Altmetric и PlumX   Код библиографске јединице са идентификатором DOI или ISBN укључен је приказ Altmetric и PlumXотвореног кода.
    Пример:
     
   

     
  Altmetric i PlumX  
  (сажети приказ)
  Код библиографске јединице са идентификатором DOI или ISBN укључен је приказ одјека Altmetric и PlumX отвореног кода у сажетом облику.
    Пример:
     
   

  Приказ алтметрике је могућ само у HTML формату исписа и у формату библиографске јединице ISO, односно IEEE.

  <<< мање

 • Језик библиографије више >>>

  Можемо изабрати један од следећих језика исписа библиографије:

  српски (ћирилица)
  српски (латиница))
  босански/хрватски
  енглески

  Главни наслов и поднаслови исписују се на изабраном језику, а без обзира на избор језика библиографије, библиографске јединице се исписују онако као што су унете у COBIB базу.

  <<< мање

 • Послати на е-адресу више >>>

  Уписујемо е-адресу на коју желимо добити библиографију (нпр. ime.prezime@xxx.rs).

  <<< мање

Издвајање појединачних библиографских јединица

Стандардни испис укључује све библиографске јединице аутора у изабраном периоду. Ако у испис желимо укључити само одређене библиографске јединице, кликнемо на Издвајање појединачних библиографских јединица.

више >>>

Ако сте изабрали сортирање по типологији, исписује се списак библиографских јединица које су сортиране по типологији. Можемо издвојити цели тип или појединачну библиографску јединицу. Ако нисмо изабрали сортирање по типологији, исписује се списак библиографских јединица које су сортиране по наслову.

Припрема списка може дуже трајати, а дужина зависи од броја укључених библиографских јединица.

<<< мање

Припрема исписа

Кликом на дугме ПРИПРЕМА ИСПИСА покрећемо поступак припреме исписа библиографије с обзиром на задате улазне параметре.

више >>>

Ако е-адресу на коју желимо добити испис библиографије нисмо уписали, библиографија се исписује у интернет прегледачу. Ако смо попунили параметар послати на е-адресу, испис библиографије ћемо добити е-поштом на наведену адресу.

Припрема исписа може трајати дуже, а зависи од броја укључених библиографских јединица.

<<< мање

Директни линкови

Директан линк до Шифра истраживача и стручних сарадника можемо припремити тако што у URL адресу упишемо следеће параметре:

 • шифра истраживача више >>>

  За параметар Шифра истраживача, уписујемо одговарајућу 5-цифрену шифру истраживача.

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/rs/scr_cyr/cris/00749)

  Параметар је обавезан.

  <<< мање

 • језик библиографије више >>>

  За параметар Језик библиографије у линк уписујемо одговарајући код за језик:

  • scr_cyr – српски (ћирилица)
  • scr – српски (латиница)
  • bos – босански/хрватски
  • eng – енглески

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/rs/scr_cyr/cris/00749)

  <<< мање

 • fromyear и toyear више >>>

  За параметар Од године и До године упишемо fromyear и toyear са одговарајућим вредностима којима одређујемо период.

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/rs/scr_cyr/cris/00749?fromyear=2015&toyear=2020)

  Ако параметре не унесемо, израђује се цела библиографија.

  <<< мање

 • formatbib више >>>

  За параметар Формат библиографске јединице упишемо formatbib и изаберемо одговарајућу вредност:

  • ISO – ISO 690
  • IEEE – IEEE
  • ISBD – ISBD
  • ISBDcompact – ISBD (сажети облик)
  • ISOauthors – ISO (сви аутори)
  • ISOnumbers – ISO (број аутора)
  • IEEEnumbers – IEEE (број аутора)
  • BibTex – BibTex

  (npr.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/bh/scr_cyr/cris/08222?formatbib=ISBD)

  Подразумевана вредност параметра је ISO.

  <<< мање

 • format више >>>

  За параметар Формат исписа упишемо format и изаберемо одговарајућу вредност:

  • H – HTML
  • X – XML
  • L – LaTeX
  • P – PDF
  • T – TXT

  (npr.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/rs/scr_cyr/cris/00749?format=X)

  Подразумевана вредност параметра је H.

  <<< мање

 • idlist више >>>

  Ако желимо селективан избор библиографских јединица, најпре уписујемо параметар idlist, којем треба дописати списак идентификационих ознака COBISS-ID, које су одвојене запетом.

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/rs/scr_cyr/cris/00749?idlist=6440984,6441240)

  <<< мање

 • sort више >>>

  За параметар Сортирање библиографских јединица упишемо sort и изаберемо одговарајућу вредност:

  • T.Ydesc – типологија, година – опадајуће, наслов
  • T.Yasc – типологија, година – растуће, наслов
  • T.AU.Ydesc – типологија, аутори, година – опадајуће, наслов
  • TI – наслов
  • AC – врста ауторства, наслов
  • CC – врста грађе, наслов
  • Ydesc – година – опадајуће, наслов
  • Yasc – година – растуће, наслов
  • L.Yasc – језик, година – растуће, наслов

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/rs/scr_cyr/cris/00749?sort=Yasc)

  Подразумевана вредност параметра је T.Ydesc.

  <<< мање

 • abstract више >>>

  За параметар Резиме/апстракт упишемо abstract и изаберемо одговарајућу вредност:

  • 0 – без
  • A – сви
  • L – српски
  • E – енглески

  (нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/bh/scr_cyr/cris/08222?abstract=A)

  Подразумевана вредност параметра је 0.

  <<< мање

У URL адресу можемо уписати више наведених параметара, а њихове вредности међусобно произвољно састављамо.

(нпр.: https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/rs/scr_cyr/cris/00749?idlist=6440984,6441240&formatbib=ISO&format=T)

Библиографије истраживача – FAQ

 • Како унети или поправити податке за библиографије истраживача? Одговор


  Програм, који је доступан на интернет страници Библиографије истраживача, омогућује испис персоналних библиографија истраживача и стручних сарадника на основу шифре истраживача која је аутору додељена приликом уписа у евиденцију истраживача у информационом систему о истраживачкој делатности у Републици Српској (E-CRIS), под условом да су њихове библиографске јединице укључене у систем COBISS. Подаци о библиографским јединицама исписују се из узајамне базе података COBIB. Услов да се поједина јединица из базе података COBIB правилно укључи у персоналну библиографију јесте да запис, осим основних библиографских података (аутор, наслов, година издавања, издавач...), садржи и шифру по типологији докумената/дела, шифру истраживача и још неке податке.

  Податке у узајамну библиографску базу података уносе библиотеке које су пуноправне чланице система COBISS и имају библиотекаре оспособљене за унос.

  Начелно имате могућност да сами изаберете библиотеку која ће бринути о допуни и редакцији ваше персоналне библиографије. Записе за библиографске јединице обично уноси и редигује библиотека установе у којој је истраживач запослен. Ако установа нема библиотеку, предлажемо да изаберете библиотеку која је специјализована за вашу област. Обратите им се и договорите се о редакцији ваших библиографских јединица. Тамо ћете добити и прецизна упутства о томе шта је потребно да им доставите како би могли да допуне вашу персоналну библиографију.

  <<< мање

Библиографије серијских публикација – FAQ

 • Да ли могу исписати библиографију за било коју серијску публикацију? Одговор


  Не, библиографију можете исписати само за ону серијску публикацију чији прилози имају библиографске записе у узајамној библиографској бази COBIB.

  <<< мање