Bibliografitë personale

Terézia Mora

Shfaqja e njësive bibliografike nga viti i përzgjedhur i botimit e në vazhdim. Nëse fusha është e zbrazët, njësitë bibliografike shfaqen nga viti më i vjetër i botimit e në vazhdim.

Përgatitja e njësive bibliografike deri te viti i përzgjedhur i botimit. Nëse fusha është e zbrazët, shfaqen njësitë bibliografike deri në vitin më të ri të botimit.

ISO 690 ISO 690 – Standardi për referencat bibliografike dhe citimet e burimeve të informacionit
IEEE Formati i Institutit të Inxhinierëve të Elektroteknikës dhe Elektronikës (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – më së shpeshti përdoret në fushën e teknikës
ISBD Përshkrimi bibliografik standard ndërkombëtar (International Standard Bibliographic Description)
ISBD (forma e ngjeshur) ISBD në formën e ngjeshur (të dhënat nuk shfaqen në rresht të ri)
ISO 690 (paraqitja e të gjithë autorëve) ISO 690 me shfaqjen e të gjithë autorëve dytësor
ISO 690 (numri i autorëve) ISO 690 me shfaqjen e numrit të autorëve
IEEE (numri i autorëve) IEEE me numër të autorëve
BibTex Formati për eksportin e të dhënave bibliografike në sistemet e tjera (p.sh. ORCID)
HTML Formati HTML përdoret për shfaqjen e bibliografisë online.
XML Raporti i strukturuar në formatin XML (shema, përshkrimi grafik i skemës) përmban të dhëna bibliografike, pavarësisht nga parametri formati i njësisë bibliografike.
LaTeX Formati përdoret për shfaqjen e bibliografisë, nëse regjistrimet janë përgatitur përmes komandës LaTeX (për shfaqjen e formulave matematikore etj.)
PDF Formati PDF përzgjidhet, nëse dëshironi që bibliografinë të shfaqni dhe ta printoni.
TXT Formati TXT përzgjidhet, nëse dëshironi që bibliografinë ta shfaqni dhe ta printoni në formën e tekstit të thjeshtë.
asnjë Përmbledhjet/abstraktet te njësitë e përzgjedhura bibliografike nuk shfaqen.
në gjuhën shqipe Shfaqen vetëm përmbledhjet/abstraktet në gjuhën shqipe.
në gjuhën angleze Shfaqen vetëm përmbledhjet/abstraktet në gjuhën angleze.
të gjitha Shfaqen të gjitha përmbledhjet/abstraktet.
Mund të klasifikohet sipas kombinimeve të përzgjedhura të termave poshtë (për më shumë shih ndihmën):

tipologjia Klasifikimi sipas tipologjisë së dokumenteve/veprave.
Tipologjia e dokumenteve/veprave për menaxhimin e bibliografive në sistemin COBISS
titulli Klasifikimi sipas titullit të veprës.
lloji i autorësisë Klasifikimi sipas llojit të autorësisë (p.sh. autor, redaktor, përkthyes, regjisor...).
lloji i materialit Klasifikimi sipas llojit të materialit (p.sh. libër, poezi, monografi shkencore...).
viti – ngritës Klasifikimi sipas vitit të botimit nga më i vjetri tek më i riu.
viti – zbritës Klasifikimi sipas vitit të botimit nga më i riu deri te më i vjetri.
gjuha Klasifikimi sipas gjuhës në të cilën është botuar vepra.

Metoda alternative e matjes së ndikimit në botimet shkencore. Respekton jehonën e veprave kërkimore në internet (Twitter, Facebook, Google+...)

Mund të përzgjidhni midis shfaqjes së bibliografisë në gjuhën shqipe ose angleze.


Shënohet adresën elektronike, në të cilin dëshironi të pranoni bibliografinë (p.sh. emri.mbiemri@xxx.xx).