COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISSMilijana B. Danevska [10847]Personalna bibliografija za period 2016-2020

ČLANCI I DRUGI SASTAVNI DELOVI


1.08 Objavljeno naučno izlaganje na konferenciji

1. DANEVSKA, Milijana. Sprovođenje CEFTA sporazuma. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. Knj. 1. Šesta međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2019, Beograd, 2019. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union-Nikola Tesla": Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union-Nikola Tesla", 2019. Str. 171-179. ISBN 978-86-81088-29-6. [COBISS.SR-ID 512829341]
2. DANEVSKA, Milijana, PETREVSKA, Ljupka, STANKOVIĆ, Vladan. Javni sektor kao posebna mogućnost Srbije za privlačenje stranih direktnih investicija. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. #Knj. #1. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 247-252. ISBN 978-86-87333-78-9. http://lemima.rs/fajlovi/LEMiMA_2017_Vol_1.pdf. [COBISS.SR-ID 512638109]
3. PETREVSKA, Ljupka, DANEVSKA, Milijana, BULATOVIĆ, Marija. Bazični elementi upravljanja rizicima u poslovanju. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Zbornik radova. #Knj. #2. Peta međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima LEMiMA 2017, Beograd, 2017. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 267-275, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-87333-79-6. http://lemima.rs/fajlovi/LEMiMA_2017_Vol_2.pdf. [COBISS.SR-ID 512643229]

1.09 Objavljeno stručno izlaganje na konferenciji

4. DANEVSKA, Milijana, TOMIĆ, Radoljub. Izazovi Republike Srbije da postane regionalni centar za strane direktne investicije = The Republic of Serbiaʹs challenges to become a regional centar of foreign direct investment. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za strateški i operativni menadžment: = Faculty for Strategic and Operational Management, 2016. Str. 529-541. ISBN 978-86-87333-69-7. [COBISS.SR-ID 512421277]
5. TOMIĆ, Radoljub, DANEVSKA, Milijana. Jedan pogled na identifikaciju istraživačko-inovacionih projekata sa osvrtom na izbor teme i generisanje prijave i sadržaja projekta. U: ANĐELKOVIĆ, Маја Ž. (ur.). Zbornik radova. Knj. 2. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: = Faculty of Business Studies and Law: Fakultet za strateški i operativni menadžment: = Faculty for Strategic and Operational Management, 2016. Str. 541-553, graf. prikazi. ISBN 978-86-87333-69-7. [COBISS.SR-ID 512479901]

1.12 Objavljeni sažetak naučnog izlaganja na konferenciji

6. STANKOVIĆ, Vladan, PETREVSKA, Ljupka, DANEVSKA, Milijana. Bugarski zločini u Moravskoj vojno-inspekcijskoj oblasti i proces nasilne asimilacije u Prvom svetskom ratu. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.), ЂУРИЋ МИШИНА, Вељко (ur.). Zbornik apstrakata. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2020. Str. 129-132. ISBN 978-86-81088-35-7. [COBISS.SR-ID 512869277]
7. DANEVSKA, Milijana. Sprovođenje CEFTA sporazuma. U: RADOSAVLJEVIĆ, Života (ur.). Knjiga apstrakata. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, 2019. Str. 69-72. ISBN 978-86-81088-25-8. [COBISS.SR-ID 512791453]
8. DANEVSKA, Milijana, PETREVSKA, Ljupka, STANKOVIĆ, Vladan. Javni sektor kao posebna mogućnost Srbije za privlačenje stranih direktnih investicija. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 77-78. ISBN 978-86-87333-80-2. [COBISS.SR-ID 512650653]
9. PETREVSKA, Ljupka, DANEVSKA, Milijana, BULATOVIĆ, Marija. Bazični elementi upravljanja rizicima u poslovanju. U: РАДОСАВЉЕВИЋ, Живота (ur.). Knjiga apstrakta. Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla": Fakultet za poslovne studije i pravo: Fakultet za strateški i operativni menadžment, 2017. Str. 163-164. ISBN 978-86-87333-80-2. [COBISS.SR-ID 512656029]

1.16 Samostalni naučni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

10. DANEVSKA, Milijana, DEBELJAČKI, Nada N. EU regional policy with special emphasis on European regional cooperation. U: VASIĆ, Dušan (ur.). Experiences, Dilemmas and Challenges of Joining European Union : thematic monograph. Belgrade: "Union-Nikola Tesla" University, Faculty of Business Studies and Law, 2018. Str. 139-165. ISBN 978-86-81088-12-8. [COBISS.SR-ID 512607901]

1.17 Samostalni stručni sastavni deo ili poglavlje u monografskoj publikaciji

11. DANEVSKA, Milijana. Harmonization of national with international regulation in the field of human rights and freedoms. U: New Tendencies in Legislation and Practice of European Countries. Belgrade: Faculty of Business Studies and Law: Faculty for Strategic and Operational Management, 2017. Str. 7-22. ISBN 978-86-87333-82-6. [COBISS.SR-ID 512540573]Izabrani format bibliografske jedinice: ISO 690
Sortiranje bibliografskih jedinica: tipologija, godina - opadajuće, naslov

Izvor bibliografskih podataka: uzajamna baza podataka COBISS.SR/COBIB.SR, 12. 10. 2020