COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Mirjam Mencej [14359]Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (1995-2022)Kategorizacija po metodologiji ARRS - humanistika

Število bibliografskih enot Citati WoS Citati Scopus
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.01 2 6 5 14 0 20 4 51 7 2 16 16 10 7 7.00 22 16 16.00
1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 6 0 0 6 0 1 6 6
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 2 4 0 6
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.16 0 0 0 0 0 0 11 12 2 1 26 0 0 3 23 0 0 0 0 0 0
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
1.06 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 7 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SU TC CI CIAu TC CI CIAu
Str.d. 274 0 0 0 0 0 0
Z S A'' A' A1/2 TC CI CIAu TC CI CIAu
SKUPAJ 97 284 3 25 45 10 7 7.00 22 16 16.00Število točk
(1) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 1D Z NK A'' A' A1/2
1.01 259.61 535.81 368.77 571.90 0 600.00 80.00 2416.09 27.50 259.61 1297.11 1297.11
1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.03 0 0 0 0 0 0 0 0 5.00 0 0 0
(2) 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Z NK A'' A' A1/2
2.01 853.33 0 0 853.33 0 160.00 853.33 853.33
2.18 0 0
2.20 0 0 0
2.22 0 0 0 0 0
2.24 0 0 0 0 0
2.26 0 0 0
2.27 0 0 0
2.28 0 0 0 0 0 0
2.29 0 0 0
ur. 60.00 580.00 0 640.00
(3) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 3A 3B 3C 3D 3E 3F Z NK A'' A' A1/2
1.16 0 0 0 0 0 0 600.00 480.00 40.00 10.00 1130.00 0 0 150.00 1080.00
1.26 0 0 0 0
(4) 1A1 1A2 1A3 1A4 1B 1C 4C 4D Z NK A'' A' A1/2
1.06 0 0 0 0 0 0 25.00 0 25.00 0 0 0 0
1.08 0 0 0 0 0 0 175.00 0 175.00 10.00 0 0 0
SU
Str.d. 685.90
Z S A'' A' A1/2
SKUPAJ 5239.43 728.40 419.61 2300.44 3230.44
Upoštevane točke (humanistika): 5947.83 5219.43 728.40 419.61 2300.44 3230.44Kvantitativne ocene
A1 - objave Točke Ocena
Upoštevane točke 5947.83 4.00
A'' - izjemni dosežki 419.61 0.28
A' - zelo kvalitetni dosežki 2300.44 1.00
A1/2 - pomembni dosežki 3230.44 1.00
Ocena A1 6.28
Citiranost Podatki
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2012-2022) 18
CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2012-2022) 4
h-indeks v zadnjih 10 letih (2012-2022) 2
A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2016-2020) Ocena
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0
A31 - sredstva mednarodnih projektov 1.39
A33 - sredstva drugih ministrstev 0
A34 - druga sredstva 0
A35 - druga gospodarska sredstva 0
Ocena A3 (posodobitev za poziv v 2021): DA 1.39Legenda:
Metodologija ARRS: Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Vir bibliografskih podatkov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI
 
1A1:1A4 - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP) (BIBLIO-A)
1B - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus (razen d in h) (BIBLIO-A)
1C - znanstveni članek v revijah, ki jih indeksira druga mednarodna bibliografska baza podatkov (MBP) s seznama agencije (BIBLIO-A)
1D - znanstveni članek v drugih znanstvenih revijah s seznama agencije (BIBLIO-B)
2A - znanstvena monografija (2.01) (izdana pri mednarodnih založbah s seznama agencije (BIBLIO-C) ali pri kateri koli drugi založbi, če je monografija s področja humanistike ali družboslovja in se vrednotenje izvaja za humanistiko ali družboslovje) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani večje od 100
2B - znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 100, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije 2A
2C - znanstvena monografija (2.01) ali znanstvenokritična izdaja virov (2.28), ki imata število strani med 20 in 100, ali znanstveni zemljevidi
2D - raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija (2.18)
2E - patent (2.24), podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave (v ZDA, Kanadi, na Japonskem, v Avstraliji, J. Koreji, na Norveškem, v Turčiji, Rusiji, Kitajski, Indiji, Mehiki, JAR, Braziliji, nekatere države EU, evropski patentni urad) ali nova sorta (2.22)
2F - urednik revije 1A,1B (glavni urednik, odgovorni urednik, glavni in odgovorni urednik, predsednik uredniškega sveta) ali monografije (2.01 iz 2A)
2G - urednik revije 1A,1B (urednik, gostujoči urednik, urednik področja, član uredniškega odbora, itd.)
2H - zaključna znanstvena zbirka podatkov ali korpus (2.20) s seznama agencije (BIBLIO-D)
2I - znanstveni slovar, enciklopedija, leksikon (2.26, 2.27)
2J - model (2.29)
3A - obsežni samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (nad 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3B - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) (med 15 in 29 str.) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.26, 2.27)
3C - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v znanstveni monografiji (2.01A, 2.01B, 2.26, 2.27), izdane pri katerikoli založbi
3D - samostojni znanstveni sestavek ali poglavje (1.16) v drugih monografskih publikacijah
3E - obsežni znanstveni sestavek (1.26) (nad 4 strani) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
3F - znanstveni sestavek (1.26) v znanstveni monografiji (2.26, 2.27)
4C - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (2.31)
4D - znanstveni prispevek v zborniku recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (2.32)
NK - nekategorizirana znanstvena dela
SU - dela, ki štejejo za strokovno uspešnost
TC - skupno število citatov za članke v izpisu, ki so povezani z WoS ali Scopus
CI - število čistih citatov, izračunanih na podlagi člankov v COBIB.SI, ki so povezani z WoS ali Scopus (pojasnilo)
CIAu - število čistih citatov deljeno s številom avtorjev
Z - točke znanstvene uspešnosti
S - točke strokovne uspešnosti
A3 - sredstva izven ARRS
 
! Skupna ocena A3 se lahko razlikuje od vsote delnih ocen A3 zaradi zaokroževanja ocen na dve decimalki.
! Pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti so upoštevane točke Z v celoti. Temu so prištete točke strokovne uspešnosti S, vendar le v tolikšni meri, da njihova vsota ne preseže 15% skupnega števila točk.
! Pri preverjanju pogoja za vodjo projekta se upošteva celotna znanstvena uspešnost Z
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MENCEJ, Mirjam. The dead, the war, and ethnic identity : ghost narratives in post-war Srebrenica. Folklore. 2021, vol. 132, no. 4, str. 412-433. ISSN 0015-587X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0015587X.2021.1905380, DOI: 10.1080/0015587X.2021.1905380. [COBISS.SI-ID 89398019], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), AHCI, MBP (CGP, ERIHPLUS, IBZ, IBSS, MLAIB, PUBMED); tip dela še ni verificiran
točke: 79.94, št. avtorjev: 1
2. MENCEJ, Mirjam. Magic and Hodžas as magic specialists in contemporary Bosnia and Herzegovina. Godišnjak. Centar za balkanološka ispitivanja. Centre d'etudes balkaniques. Zentrum für Balkanforschungen. Print. 2020, knj. 49, str. 171-196. ISSN 0350-0020. https://publications.anubih.ba/bitstream/handle/123456789/721/Mencej%2c%20Mirjam.pdf?sequence=14&isAllowed=y, DOI: 10.5644/Godisnjak.CBI.ANUBiH-49.144. [COBISS.SI-ID 65552643]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
3. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo - diskurz ali praksa?. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2020, [št.] 23, str. 137-158. ISSN 1408-6271. https://ojs.zrc-sazu.si/sms/article/view/9028/8159, DOI: 10.3987/SMS20202308. [COBISS.SI-ID 30347011], [SNIP]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (BLING, ERIHPLUS, IBZ, ANPLUS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 84.41, št. avtorjev: 1
4. MENCEJ, Mirjam. The werewolf as a religious and ethnic other in a Herzegovinian legend. Folklore : Electronic Journal of Folklore. Spletna izd. 2019, vol. 77, str. 91-114, ilustr. ISSN 1406-0949. https://www.folklore.ee/folklore/vol77/mencej.pdf, DOI: 10.7592/FEJF2019.77.mencej. [COBISS.SI-ID 70875234], [SNIP]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), AHCI, MBP (DOAJ); tip dela je verificiral OSICH
točke: 134.38, št. avtorjev: 1
5. MENCEJ, Mirjam. "Something came over him" : narratives on being "carried by witches" and their possible connection to altered states of consciousness. Preternature. 2018, vol. 7, no. 1, str. 50-87. ISSN 2161-2188. [COBISS.SI-ID 66522466], [SNIP]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (ERIHPLUS, MLAIB, ESCI, ATLA); tip dela je verificiral OSICH
točke: 97.39, št. avtorjev: 1
6. MENCEJ, Mirjam. Kísértetek az egyetemen. Ethnographia : a magyar néprajzi társaság folyóirata. 2017, 128, 3, str. 455-474. ISSN 0014-1798. [COBISS.SI-ID 65192802], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (ERIHPLUS, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 73.01, št. avtorjev: 1
7. MENCEJ, Mirjam. How and why to talk about witchcraft? : discourses on witchcraft and uses of bewitchment narratives in 21st century rural eastern Slovenia. Temenos. 2017, vol. 53, no. 1, str. 143-179. ISSN 2342-7256. https://journal.fi/temenos. [COBISS.SI-ID 64601954], [SNIP]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP (BLING, ERIHPLUS, IBZ, MLAIB, ATLA); tip dela je verificiral OSICH
točke: 86.05, št. avtorjev: 1
8. MENCEJ, Mirjam. "Verovanje" v zgodovini folkloristike : konceptualizacija in terminologija. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1/2, str. 55-68. ISSN 0352-0447. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/viewFile/6559/6206, DOI: 10.3986/Traditio2017460103. [COBISS.SI-ID 66054242], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP (BLING, ERIHPLUS, IBZ, MLAIB); tip dela je verificiral OSICH
točke: 79.52, št. avtorjev: 1
9. MENCEJ, Mirjam. Discourses on witchcraft and uses of witchcraft discourse. Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung. 2016, bd. 57, heft 3/4, str. 248-262, ilustr. ISSN 0014-6242. DOI: 10.1515/fabula-2016-0038. [COBISS.SI-ID 61787746], [WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 9. 4. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A4 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), AHCI, MBP (ERIHPLUS, IBZ, IBSS, MLAIB, FRANCIS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
10. MENCEJ, Mirjam. Security guards as participants in and mediators of a ghost tradition. Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung. 2015, bd. 56, h. 1/2, str. 40-66, ilustr. ISSN 0014-6242. DOI: 10.1515/fabula-2015-0003. [COBISS.SI-ID 59077730], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), AHCI, MBP (IBZ, IBSS, MLAIB, FRANCIS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 90.42, št. avtorjev: 1
11. MENCEJ, Mirjam. Origins of witchcraft accusations. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 18, str. 111-130. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 38646061], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (BLING, IBZ, MLAIB, FRANCIS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 66.91, št. avtorjev: 1
12. MENCEJ, Mirjam. Unwitching : the social and magical practice in traditional European communities. Western folklore. spring 2015, vol. 74, no. 2, str. 115-159. ISSN 0043-373X. [COBISS.SI-ID 58807394], [SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), AHCI, MBP (CGP, HA, MLAIB, PUBMED); tip dela je verificiral OSICH
točke: 125.23, št. avtorjev: 1
13. MENCEJ, Mirjam. Simbolika obredov cirkumambulacije v tradicijskih skupnostih. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2013, 16, str. 125-148. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 35966253]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
14. MENCEJ, Mirjam. Envie et sorcellerie dans la Slovénie rurale. V: MURŠIČ, Rajko. Slovénie : entre l'Ouest et l'Est = I feel Slovenia. [Paris]: Presses Universitaires de France, 2012. T. 42, 2, str. 313-323. Ethnologie française, 2. ISBN 978-2-13-059351-5. ISSN 0046-2616. [COBISS.SI-ID 48564322], [SNIP]
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBZ, IBSS, MLAIB, SA, MEDLINE, PUBMED, FRANCIS, ERIHB, RILM, ANPLUS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 69.39, št. avtorjev: 1
15. MENCEJ, Mirjam. Nadnaravne kazni kršitve prepovedi predenja. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2012, 15, str. 185-200. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 34631725]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
16. MENCEJ, Mirjam. Spaces of passage into supernatural time. Tautosakos darbai. 2012, 38, str. 30-48. ISSN 1392-2831. [COBISS.SI-ID 51254370]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
17. MENCEJ, Mirjam. The role of gender in accusations of witchcraft : the case of eastern Slovenia. Český lid : etnologický časopis. 2011, roč. 98, č. 4, str. 393-412. ISSN 0009-0794. [COBISS.SI-ID 48138850], [JCR, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SSCI, Scopus (d), MBP (BLING, IBZ, IBSS, MLAIB, ERIHC, RILM); tip dela je verificiral OSICH
točke: 46.99, št. avtorjev: 1
18. MENCEJ, Mirjam. Connecting threads. Folklore : Electronic Journal of Folklore. Spletna izd. 2011, vol. 48, str. 55-84. ISSN 1406-0949. http://www.folklore.ee/folklore/vol48/mencej.pdf. [COBISS.SI-ID 46595426], [SNIP, WoS do 12. 11. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 24. 10. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4,00]
kategorija: 1A4 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), AHCI, MBP (IBSS, MLAIB, DOAJ); tip dela je verificiral OSICH
točke: 52.91, št. avtorjev: 1
19. MENCEJ, Mirjam. Chrześcijańska i predchrześcijańska koncepcja wilczego gospodarza. Gniazdo : rodzima wiara i kultura. 2010, no. 1(8), str. 27-36. [COBISS.SI-ID 43002466]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
20. MENCEJ, Mirjam. Simbolika niti in predenja v evropski folklori. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2010, 13, str. 151-170. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 32015405]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
21. MENCEJ, Mirjam. Wolf holidays among southern Slavs in the Balkans. Acta Ethnographica Hungarica : an international journal of ethnography. 2009, vol. 54, no. 2, str. 337-358. ISSN 1216-9803. [COBISS.SI-ID 40735074], [Scopus do 27. 11. 2021: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBZ, IBSS, MLAIB, SA, WPSA, ERIHC, RILM, ANPLUS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
22. MENCEJ, Mirjam. Konceptualizacija prostora v pripovedih o nadnaravnem poteku časa. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2009, 12, str. 187-206. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 40721250]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
23. MENCEJ, Mirjam. The night is yours, the day is mine! : functions of stories of night-time encounters with witches in eastern Slovenia. Estudos de literatura oral. 2008, 13/14, 2007/2008, str. 189-206. ISSN 0873-0547. [COBISS.SI-ID 40420450]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
24. MENCEJ, Mirjam. Podkovana čarovnica in druge povedke o coprnicah v vzhodni Sloveniji. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2008, 11, str. 197-215. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 37372002]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
25. MENCEJ, Mirjam. The Slavic summer/winter opposition in the pastoral year and the christian and pre-christian figures identifiable as the master of the wolves. Cosmos : the yearbook of the Traditional Cosmology Society. [Print ed.]. 2005, vol 21, no. 1, str. 79-111. ISSN 0269-8773. [COBISS.SI-ID 34858338]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
26. MENCEJ, Mirjam. Night witches in rural eastern Slovenia in the context of slavic and european parallels. Ethnologia slovaca et slavica. 2007, tom. 32, str. 45-58. ISSN 1335-4116. [COBISS.SI-ID 36191330]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
27. MENCEJ, Mirjam. Telesni načini škodovanja čarovnic. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2007, 10, str. 207-227. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 27194157]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
28. MENCEJ, Mirjam. The role of legend in constructing annual cycle. Folklore : Electronic Journal of Folklore. Spletna izd. 2006, vol. 32, str. 99-128. ISSN 1406-0949. http://www.folklore.ee/folklore/vol32/mirjam.pdf. [COBISS.SI-ID 39199586]
kategorija: 1A4 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), AHCI, MBP (IBSS, MLAIB, DOAJ); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
29. MENCEJ, Mirjam. Vaško čarovništvo na pragu tretjega tisočletja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2006, #letn. #46, #št. #2, str. 11-14. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 32439394]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBSS, ERIHC, ANPLUS); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
30. MENCEJ, Mirjam. ''Ja, tam je en takšen, ko zna.'' Vedeževalci - nasprotniki čarovnic na slovenskem podeželju. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 9, str. 203-222. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 32747874]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
31. MENCEJ, Mirjam. The Christian and Pre-Christian conception of the Master of the wolves. EtnoAntropoZum : spisanie na Zavodot za etnologija. [Tiskana izd.]. 2005, no. 5, str. 238-285. ISSN 1409-939X. [COBISS.SI-ID 36531042]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
32. MENCEJ, Mirjam. Vaška čarovnica. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 15=(66), str. 245-279. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 733574], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1
33. MENCEJ, Mirjam. Regionalne raziskave čarovništva danes : na primeru vzhodne Slovenije. Studia ethnologica Croatica. 2005 izšlo<2006>, vol. 17, str. 199-219. ISSN 1330-3627. [COBISS.SI-ID 32960354]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
34. MENCEJ, Mirjam. Funkcije povedk o nočnih srečanjih s čarovnicami in njihova vloga v konstrukciji prostora in časa. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, str. 167-186. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 24409901]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
35. MENCEJ, Mirjam. Coprnice in coprniki - vloga žensk in moških v kontekstu čarovništva. Zbornik soboškega muzeja. 2005, št. 8, str. 355-379. ISSN 0354-012X. [COBISS.SI-ID 4905779]
kategorija: 1D (Z); uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
36. MENCEJ, Mirjam. "Vem..., pa vendar" : verovanje v precepu med etnologom in njegovim sogovornikom. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 14=(65), str. 175-186. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 619142], [SNIP]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 88.77, št. avtorjev: 1
37. MENCEJ, Mirjam. Verovanja o svetlosnim pojavama u istočnom delu Slovenije. Kodovi slovenskih kultura. 2004, god. 9, br. 9, str. 249-262. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 31281762]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 2.5 (prevod), št. avtorjev: 1
38. MENCEJ, Mirjam. "Coprnice so me nosile". Nočna srečevanja s čarovnicami. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, str. 107-142. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22997549]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
39. MENCEJ, Mirjam. Zakopavanje predmetov : magična dejanja v ruralnem okolju vzhodne Slovenije. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13=(64), str. 411-433. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 563334], [SNIP, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 88.77, št. avtorjev: 1
40. MENCEJ, Mirjam. Raziskovanje čarovništva na terenu : čarovništvo kot večplasten verovanjski sistem. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2003, [letn.] 6, str. 163-180. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22930274]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 1
41. MENCEJ, Mirjam. Legends, incantations, beliefs and customs related to the master of the wolves. Slavica Gandensia. 2002, vol. 29, str. [65]-82. ISSN 0771-1395. [COBISS.SI-ID 22334562]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
42. MENCEJ, Mirjam. Volčji pastir v kontekstu dosedanjih raziskav na področju mitologije. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2001, 4, str. 159-187. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 19328301]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
43. MENCEJ, Mirjam. Funkcija gospodarja volkov v povedkah, zagovorih, verovanjih in šegah. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 10, str. 163-178. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 262790], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
44. MENCEJ, Mirjam. Prokletstvo deteta u južnoslovenskom folkloru. Raskovnik : časopis za književnost i kulturu. 2000, god. 26, br. 100, str. 110-116. ISSN 0486-0187. [COBISS.SI-ID 17093986]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 2.5 (prevod), št. avtorjev: 1
45. MENCEJ, Mirjam. Slavjanskie narodnye verovanija o vode kak granice meždu mirom živyh i mirom mertvyh. Sovetskoe slavânovedenie. januar/februar 2000, str. 89-103. ISSN 0132-1366. [COBISS.SI-ID 12101730]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1
46. MENCEJ, Mirjam. Pastirji - čarovniki. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 3, str. 115-124. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 16405037]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1
47. MENCEJ, Mirjam. Verovanje o vodi kot o meji med svetovoma živih in mrtvih = Belief about water as a boundary between the world of the living and the world of the dead. V: Etnološki in antropološki vidiki preučevanja smrti : mednarodni simpozij, 5.-8. november 1998 = Ethnological and anthropological approaches to the study of death : international symposium 5th-8th November 1998. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 1999. Str. 195-204. Etnolog, letn. 9(60), št. 1. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 176774], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
48. MENCEJ, Mirjam. Šepavost vuka u legendama o vučjem pastiru kod Slovena. Kodovi slovenskih kultura. 1999, let. 4, št. 4, str. 213-219. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 12106082]
kategorija: NK (S)
točke: 2.5 (prevod), št. avtorjev: 1
49. MENCEJ, Mirjam. Mitična oseba Šent v slovenskem izročilu. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 1999, 2, str. 197-203. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 11797037]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 30, št. avtorjev: 1
50. MENCEJ, Mirjam. Vorstellung vom Wasser als Grenze zum Jenseits in der slowenischen Volksliteratur. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 1998, 1, str. 205-224. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 10650925]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 30, št. avtorjev: 1
51. MENCEJ, Mirjam. Pomen vode v Svetem pismu stare zaveze. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 1996, let. 56, št. 3, str. 269-284. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 3116642]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), MBP (RTA, ERIHC); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
52. MENCEJ, Mirjam. Gora v slovenskih ljudskih pesmih. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 36, št. 1, str. 12-14. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11689019]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBSS, ERIHC, ANPLUS); tip dela še ni verificiran
točke: 32, št. avtorjev: 1
53. MENCEJ, Mirjam. Sv. Nikolaj Alias Veles pri Slovanih. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. december 1996, 36, št. 4, str. 17-21. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 71667712]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBSS, ERIHC, ANPLUS); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
54. MENCEJ, Mirjam. Vrba - posrednik između ovog i onog sveta. Kodovi slovenskih kultura. 1996, god. 1, br. 1, str. 31-35. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 3117410]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
55. MENCEJ, Mirjam. Predstavy o živote po smrti u starých slovanov. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. 1996, let. 44, št. 3, str. 286-301. ISSN 1335-1303. [COBISS.SI-ID 4677986]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 30, št. avtorjev: 1
56. MENCEJ, Mirjam. Duša umrlega kot žival pri starih Slovanih. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 27, št. 5/6, str. 198-212. ISSN 0587-5161. [COBISS.SI-ID 59230720]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 30, št. avtorjev: 1
57. MENCEJ, Mirjam. Mitski pomen uporabe vode v pogrebnih šegah. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 5=56, str. 223-240. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 62688256]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1
58. MENCEJ, Mirjam. Preučevalci slovanskega verovanja o drugem svetu. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 35, št. 1, str. 3-7. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11412539]
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBSS, ERIHC, ANPLUS); tip dela še ni verificiran
točke: 40, št. avtorjev: 1

1.03 Kratki znanstveni prispevek

59. MENCEJ, Mirjam. Životinja u predajama o vješticama. Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. [Tiskano izd.]. 27. list. 2011, god. 13, br. 320, str. 23-24. ISSN 1331-7970. [COBISS.SI-ID 47065186]
kategorija: NK (S); tip dela je verificiral OSICH
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.05 Poljudni članek

60. MENCEJ, Mirjam. Pustne šege. Ciciban za starše : brezplačna priloga revij Ciciban in Cicido za starše, vzgojitelje in učitelje. Feb. 2001, str. 11, ilustr. ISSN 1408-8401. [COBISS.SI-ID 263558]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
61. MENCEJ, Mirjam. Novoletna praznovanja. Ciciban za starše : brezplačna priloga revij Ciciban in Cicido za starše, vzgojitelje in učitelje. Dec. 2000, str. 10, ilustr. ISSN 1408-8401. [COBISS.SI-ID 263046]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
62. MENCEJ, Mirjam. Pomladna praznovanja. Ciciban za starše : brezplačna priloga revij Ciciban in Cicido za starše, vzgojitelje in učitelje. Apr. 2000, str. 4-5, ilustr. ISSN 1408-8401. [COBISS.SI-ID 263302]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

63. MENCEJ, Mirjam. Pozicija pripovedovalca v naracijah o čarovništvu : problemi v komunikaciji med terensko raziskavo čarovništva. V: TASIĆ, Nikola (ur.), RADENKOVIĆ, Ljubinko (ur.). Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma : zbornik radova sa međunarodnog naučnog simpozijuma održanog 2-6. oktobra 2006. godine. Beograd: Balkanološki institut SANU, 2008. Str. 323-337. Posebna izdanja, knj. 101, 101. ISBN 978-86-7179-057-4. [COBISS.SI-ID 36547938]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

64. MENCEJ, Mirjam. Ustvarjanje prostora, obredi domestifikacije : kroženje. V: SEDAKOVA, I. A. (ur.), CIVʹJAN, Tatʹjana Vladimirovna (ur.), MAKARCEV, M. M. (ur.). Balkanskii tezaurus : načalo : tezisy i materialy, 7.-9. aprelja 2015 goda. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN, 2015. Str. 166-171. Balkanskie čtenija, 13. ISBN 978-5-7576-0336-0. [COBISS.SI-ID 57647714]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
65. MENCEJ, Mirjam. Belief in stories about witches in contemporary Slovenia. V: PLEMMENOS, Ioannis (ur.), TSICHRITZIS, Georgia (ur.). Narratives across space and time : transmissions and adaptations : proceedings of the 15th Congress of The International Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens). 15th Congress of The International Society for Folk Narrative Research (June 21-27, 2009 Athens). Athens: Hellenic Folklore Research Centre, Academy of Athens, 2014. Vol. 2, str. 489-507. Publications of the Hellenic Folklore Research Centre, 31. ISBN 978-960-404-283-8, ISBN 978-960-404-284-5, ISBN 978-960-404-285-2, ISBN 978-960-404-286-9. [COBISS.SI-ID 58419298]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
66. MENCEJ, Mirjam. Govor in tišina v kontekstu čarovništva. V: SEDAKOVA, I. A. (ur.), CIVʹJAN, Tatʹjana Vladimirovna (ur.), MAKARCEV, M. M. (ur.). Balkanskaja kartina mira sub specie pjati čelovečeskih čuvstv : tezisy i materialy, 26.-27. marta 2013 goda. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN: Centr lingvokul'turnyh issledovanii "BALCANICA": Universitet Dmitrija Požarskogo, 2013. Str. 47-54. Balkanskie čtenija, 12. ISBN 978-5-7576-0270-7. [COBISS.SI-ID 51591778]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
67. MENCEJ, Mirjam. Witches in the shape of lights and fires. V: SEDAKOVA, I. A. (ur.), CIVʹJAN, Tatʹjana Vladimirovna (ur.), MAKARCEV, M. M. (ur.). Balkanskii spektr : ot sveta k cvetu : mednarodna konferenca, Moskva, 22.-24. mar. 2011]. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN: Centr lingvokul'turnyh issledovanii "BALCANICA", 2011. Str. 34-39. Balkanskie čtenija, 11. ISBN 978-5-7576-0226-4. [COBISS.SI-ID 45201506]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
68. MENCEJ, Mirjam. Spinning trough the time. V: SEDAKOVA, I. A. (ur.), et al. Perehody. Peremeny. Prevrašenija : tezisy i materialy. Moskva: Institut slavjanovedenija RAN: Centr lingvokul'turnyh issledovanii "BALCANICA", 2009. Str. 136-140. Balkanskie čtenija, 10. [COBISS.SI-ID 39363170]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
69. MENCEJ, Mirjam. Spinning taboos in Europe. V: SVETIEVA, Aneta (ur.). Socijalni i duhovni aspekti na materijalnata kultura = Social and spiritual aspects of material culture. Skopje: Prirodno-matematički fakultet, Institut za etnologija i antropologija, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij; = Skopje: Faculty of natural sciences and mathematics, Institut of ethnology and anthropology, University Ss. Cyril and Methodius, 2009. Str. 135-158. ISBN 978-9989-668-81-4. [COBISS.SI-ID 42084962]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
70. MENCEJ, Mirjam. Nesnovna kulturna dediščina Kozjanskega in Obsotelja in njena uporaba v turizmu. V: ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (ur.). Mesto in trg na meji : 9. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Grad i trg na granici : [9.] hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006. Str. 55-80. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 38. ISBN 961-91031-5-7, ISBN 978-961-91031-5-9. [COBISS.SI-ID 33638754]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
71. MENCEJ, Mirjam. Water and death in Slavic folk beliefs and customs. V: FIFOR, Mihai (ur.). Symposia : Journal for studies in ethnology and anthropology. Craiova: Aius: Center for Studies in Folklife and Traditional Culture of Dolj County, 2004. Str. 183-197. ISBN 873-700-029-3. [COBISS.SI-ID 27847010]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 25, št. avtorjev: 1
72. MENCEJ, Mirjam. Master of the wolves in the Slavic folklore. V: BASKAR, Bojan (ur.), WEBER, Irena (ur.). MESS. Vol. 4, Mediterranean Ethnological Summer School, Piran, Pirano, Slovenia 1999 and 2000. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2002. Str. 219-244. Zbirka Županičeva knjižnica, št. 7. ISBN 961-237-021-4. [COBISS.SI-ID 19205730]
kategorija: NK (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

73. MENCEJ, Mirjam. Social uses of belief narratives. V: FIADOTAVA, Anastasiya (ur.). Lore makers, law breakers : tradition, change, and people. Tartu: Department of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu, 2021. Str. 14. ISBN 978-9985-4-1270-1. https://www.flku.ut.ee/sites/default/files/fl/abstracts_2021_yofo.pdf. [COBISS.SI-ID 63904515]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

74. MENCEJ, Mirjam. Vloga pripovedi o duhovih v družbenem, kulturnem in religijskem kontekstu. V: 2. slovenska folkloristična konferenca : aktualne raziskave v slovenski folkloristiki : Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL Ljubljana, 3. dec. 2021. [Ljubljana]: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, [2021]. Str. 7. https://etnologija.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Folkloristicna_konferenca_program_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 89916675]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
75. MENCEJ, Mirjam. Ghost stories in post-war Srebrenica. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Death and the dead amidst us : death in contemporary society : an international online conference at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana 7. May 2021. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2021. Str. 9. https://etnologija.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/CONFERENCE_DEATH_BOOK_OF_ABSTRACTS_1.pdf. [COBISS.SI-ID 62718467]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
76. MENCEJ, Mirjam. The fear of the dead in post-war Srebrenica. V: JAMBREŠIĆ KIRIN, Renata (ur.), RUDAN, Evelina (ur.), MATIĆ, Silvija (ur.). Encountering emotions in folk narrative and folklife : 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research : virtual Zagreb, Croatia, 5-8 September, 2021 : programme and abstracts. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 2021. Str. 74. ISBN 978-953-8089-73-2. http://www.isfnr.org/isfnrcongress/wp-content/uploads/2021/09/18th-ISFNR_programme_book-of-abstracts_0209.pdf. [COBISS.SI-ID 76303107]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
77. MENCEJ, Mirjam. Oral legends about muslim martyrs and their appropriation by the popular magazines. V: Belief narratives in folklore studies : narrating the supernatural : programme and abstracts : international conference of Belief narrative network (BNN) of International society for folk narrative research (ISFNR), 6th to 8th february, 2019, Lalmati, Guwahati, India. Lalmati: International society for folk narrative research: Indian institute of entrepreneurship (IIE), 2019. Str. 66-67. ISBN 978-93-82912-01-9. [COBISS.SI-ID 69109346]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
78. MENCEJ, Mirjam. Vloga pripovedi o vilah v strukturiranju prostora = Uloga pripovjetki o vilama u strukturi prostora = The role of narratives about fairies in structuring space. V: IVANČIČ KUTIN, Barbara (ur.), KROPEJ TELBAN, Monika (ur.). Mednarodna znanstvena konferenca Pripovedna kultura v prostoru : spored in povzetki : Slovenska Bistrica, 10. in 11. junij 2019 = Međunarodna znanstvena konferencija Narativna kultura u prostoru : raspored i sažeci : Slovenska Bistrica, 10. i 11. lipnja 2019 = International scientific conference Narrative culture in local places : programme and abstracts : Slovenska Bistrica, June 10-11, 2019. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 2019. Str. 11, 22-23, 35-36. [COBISS.SI-ID 69808994]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
79. MENCEJ, Mirjam. Pripovedovalci zgodb o čarovništvu in njihovi repertoarji. V: STANONIK, Marija (ur.). Mednarodni znanstveni simpozij Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike : ob stoletnici rojstva akademika Milka Matičetovega (10. 9. 1919 - 5. 12. 2014) : SAZU, Akademijska dvorana, Novi trg 3, Ljubljana, 10. in 11. september 2019. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, [2019]. Str. [15]. [COBISS.SI-ID 70133602]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
80. MENCEJ, Mirjam. Diskursi in rabe pripovedi o čarovništvu. V: Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija : iskustva, dodiri, prožimanja --- : međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8. studenoga 2017. Zagreb: Filozofski fakultet, 2017. Str. 8. [COBISS.SI-ID 65631842]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
81. MENCEJ, Mirjam. Ancient graves and recent deaths on a Bosnian highway. V: Present and past : contemporary and historical perspectives in the anthropological study of religious life : abstracts : a conference on the anthropology of religion, 5th-7th May 2017. Budapest: Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2017. Str. 12. [COBISS.SI-ID 64212578]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
82. MENCEJ, Mirjam. The underlying experience of narratives on "being carried by witches". V: Unfinished stories : folklife and folk narrative at the gateway to the future : American Folklore Society [and] International Society for Folk Narrative Research 2016 Joint Annual Meeting program and abstracts. American Folklore Society and International Society for Folk Narrative Research 2016 Joint Annual Meeting, October 19-22, 2016, Miami, Florida. Bloomington: American Folklore Society, 2016. Str. 141. [COBISS.SI-ID 62916450]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
83. MENCEJ, Mirjam. Narratives about night witches and altered state of consciousness. V: Wild or domesticated : uncanny in historical and contemporary perspectives to mind : Interdisciplinary conference organized by The Academy of Finland and Finnish Anthropological Society, The House of Science and Letters, Helsinki Finland, sep. 20-22, 2016. Helsinki: Academy of Finland: Finnish Anthropological Society, 2016. Str.: [11]. [COBISS.SI-ID 62218082]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
84. MENCEJ, Mirjam. Belief and disbelief in the witchcraft narratives. V: Hit és kétség : absztraktok : vallásantropológiai konferencia, 2015, október 16-18, péntek-vasárnap = Faith and doubt : abstracts : a conference on the anthropology of religion, 16th-18th October, Friday-Sunday. Pécs: Hungarian academy of sciences, Pécs Commitee: Pécs University, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2015. Str. 16. [COBISS.SI-ID 58812258]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
85. MENCEJ, Mirjam. Circular movement of nature spirits. V: MOISA, Bela (ur.). Abstracts. Conference of Belief Narrative Network of ISFNR "Nature Spirits: continuity and change", October 1-4, 2014, Zugdidi, Georgija. Tbilisi: Publishing house "M-P-G", 2014. Str. 17. [COBISS.SI-ID 55856738]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
86. MENCEJ, Mirjam. Fortune-tellers as counter-witches. V: Sacrifice, ordeal, divination : abstracts : International conference at the Pécs Commitee of the Hungarian academy of sciences, Pécs, Hungary, Friday 12th - Sunday 14th December, 2014. Pécs: Hungarian academy of sciences: Pécs University, Department of Ethnology and Cultural Anthropology: Belief Narrative Network of ISFNR, 2014. Str. 10. [COBISS.SI-ID 56330082]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
87. MENCEJ, Mirjam. Sem vso noč lutal v krogu : simbolika krožnega gibanja v folklornih pripovedih. V: KVARTIČ, Ambrož (ur.). Slovensko pripovedništvo : o čem, zakaj in kako ga razumeti? : (zbornik povzetkov) : [znanstvena konferenca], 4. april 2014, Cankarjev dom, dvorana Lili Novy. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2014. Str. 8. [COBISS.SI-ID 54333282]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
88. MENCEJ, Mirjam. Folk belief : konceptualizacije verovanja / verjetja. V: Usmena predaja : folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura : [knjižica sažetaka] : [međunarodni skup, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 13. - 14. nov. 2014] = On legend : folkloristic and interdisciplinary aspects : [book of abstracts] : [Institute of ethnology and folklore research, Zagreb, 13-14 November 2014]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014. Str. [22]. ISBN 978-953-6020-96-6. [COBISS.SI-ID 56019810]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
89. MENCEJ, Mirjam. Ghosts at the Department of ethnology and cultural anthropology : guards as bearers and controllers of tradition. V: Folk narrative in the modern world : unity and diversity : program & abstracts : the 16th congress of the International society for folk narrative research (ISFNR), June 25-30, 2013, Vilnius, Lithuania. Vilnius: International society for folk narrative research: Institute of Lithuanian literature and folklore: Vilnius University, 2013. Str. 145. ISBN 978-609-420-295-7. [COBISS.SI-ID 52317538]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
90. MENCEJ, Mirjam. Circular movement in shamanic performances, metamorphosis of werewolves, spirits summoning, fortune telling and healing techniques. V: Body, soul, spirits and supernatural communication : a three day international conference at the headquaters of the Regional committee of the Hungarian academy of siences, 18th-20th May 2012 : [abstracts]. Pécs: Department of ethnology and cultural anthropology of Pécs University, 2012. Str. 14. [COBISS.SI-ID 48925794]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
91. MENCEJ, Mirjam. Simbolika napravljenija dviženija v slavjanskom i indoevropejskom kontekste. V: BEREZOVIČ, Elena Lʹvovna (ur.). Etnolingvistika, onomastika, etimologija : materialy II Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Jekaterinburg, 8-10 sentjabrja 2012 g. : v 2 častjah. Naučnoe izd. Ekaterinburg: Izdatelʹstvo Uralʹskogo universiteta, 2012. Str. 30-32. ISBN 978-5-7996-0728-9, ISBN 978-5-7996-0729-6. [COBISS.SI-ID 49978722]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
92. MENCEJ, Mirjam. Motiv krožnega gibanja v slovenski in evropski tradicijski kulturi. V: JEZERNIK, Božidar (ur.), PODJED, Dan (ur.). Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu : knjižica povzetkov znanstvenega seminarja : [Ljubljana, 7. decembra 2012]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 51196258]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
93. MENCEJ, Mirjam. Defining space and other functions of memorates about night witches. V: PERNARČIČ, Radharani (ur.), KLAUS, Simona (ur.), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (ur.). Beyond essentialisms: challenges of anthropology in the 21st century : book of abstracts : international conference on the occasion of the 70th anniversary of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 25th to 27th November 2010 = Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju : zbornik povzetkov : mednarodna konferenca v počastitev 70. obletnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 25. do 27. november 2010. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts, 2010. Str. 29. ISBN 978-961-237-390-0. [COBISS.SI-ID 44403810]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
94. MENCEJ, Mirjam. Mythical beings sanctoning the breakings of taboos on spinning. V: Magical and sacred medical world : abstracts : a three-day international conference on September 4-6 2009 (friday to sunday) at the Pécs Commitee of the Hungarian academy of sciences. Pécs: Hungarian academy of sciences, 2009. Str. 22. [COBISS.SI-ID 40009826]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
95. MENCEJ, Mirjam. Belief in stories about witches in contemporary Slovenia. V: Narratives across space and time : transmissions and adaptations : programme and abstracts. Athens: Hellenic folklore research centre, Academy of Athens, 2009. Str. 255. ISBN 978-960-404-154-1. [COBISS.SI-ID 39512418]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
96. MENCEJ, Mirjam (avtor povzetka). The meaning of taboos on spinnibg in the annual cycle holidays = Značenjeto na tabuata povrzani so predenjeto vo godišniot ciklus. V: Konferencija "Socialni i duhovni aspekti na materijalnata kultura" : apstrakti na trudovi, Ohrid, Makedonija = Conference "Social and spiritual aspects of material culture" : abstracts of papers, Ohrid, Republic of Macedonia. Ohrid: Institut za etnologija i antropologija, Prirodno-matematični fakultet, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" Skopje: = Institute of ethnology and anthropology, Faculty of natural sciences and mathematics, University "Ss. Cyril and Methodius" Skopje, 2008. Str. 20. [COBISS.SI-ID 37528930]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
97. MENCEJ, Mirjam. Circular movement in European concept of space and time. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). The concept of time and space in European folklore : Ljubljana, September 6-9, 2007. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2007. Str. 19. [COBISS.SI-ID 34861922]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
98. MENCEJ, Mirjam. Ljudsko izročilo o prostoru na Kozjanskem in v Obsotelju. V: Mesto in trg na meji : mednarodni simpozij : povzetki = Grad i trg na granici : međunarodni simpozij. [S. l.]: [s. n.], 2006. Str. 4. [COBISS.SI-ID 31906658]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
99. MENCEJ, Mirjam. Pozicija pripovedovalca v naracijah o čarovništvu : problemi v komunikaciji med terensko raziskavo čarovništva. V: Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma : rezimei. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Balkanološki institut SANU, 2006. Str. 17-18. [COBISS.SI-ID 32755298]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
100. MENCEJ, Mirjam. The role of the legend in constructing annual cycle. V: Folk narrative theories and contemporary practices : abstracts. Tartu: Estonian Literary Museum: University of Tartu, 2005. Str. 198. ISBN 9949-418-21-6. [COBISS.SI-ID 29998690]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
101. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo v Križnikovem gradivu. V: STANONIK, Marija (ur.), IVANČIČ KUTIN, Barbara (ur.). Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas : interdisciplinarno znanstveno posvetovanje, Kamnik, 24.-25. november 2004, Motnik, 26. november 2004 : povzetki. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2004. Str. 28-29. ISBN 961-6500-69-4. [COBISS.SI-ID 27480162]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
102. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo kot dediščina. V: HUDALES, Jože (ur.). Kako misliti dediščino? : o "naših" in "drugih" dediščinah na Slovenskem : zbornik povzetkov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2003. Str. [24]. [COBISS.SI-ID 23603042]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
103. MENCEJ, Mirjam. Legends, incantations, and beliefs as supporters of time division. V: NAGY, Ilona (ur.). Times, places, passages : ethnological approaches in the new millenium : abstracts. Budapest: Société internationale d'ethnologie et de folklore, 2001. Str. 104-105. [COBISS.SI-ID 16206946]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
104. MENCEJ, Mirjam. The time in folklore. V: Maps of time : cultural and social dimensions of time. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2000. Str. 9. [COBISS.SI-ID 15298146]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
105. MENCEJ, Mirjam. Cursed children in folk literature. V: Demons, spirits, witches : christian demonology and popular mythology, Budapest, 7.-9.oct.1999 : abstracts. Budapest: Hungarian culture foundation, 1999. Str.14. [COBISS.SI-ID 17821794]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

106. MENCEJ, Mirjam. Circular movement in ASC, legends and magical practices. V: PÓCS, Éva (ur.). Body, soul, spirits and supernatural communication. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. Str. 310-340. ISBN 978-1-5275-2231-2. [COBISS.SI-ID 69018210]
kategorija: 3A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
107. MENCEJ, Mirjam. Mythical beings punishing the breaking of taboos on spinning. V: PÓCS, Éva (ur.). The magical and sacred medical world. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2019. Str. 298-329, ilustr. ISBN 978-1-5275-2252-7. [COBISS.SI-ID 69017698]
kategorija: 3A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
108. MENCEJ, Mirjam. Bosnian shehidi : traditional narratives and their contemporary uses. V: HESZ, Ágnes (ur.), PÓCS, Éva (ur.). Present and past in the study of religion and magic. Budapest: Balassi Kiadó, 2019. Str. 269-295, ilustr. Religious anthropological studies in Central Eastern Europe, 7. ISBN 978-963-456-056-2. ISSN 1418-2734. [COBISS.SI-ID 30207235]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
109. MENCEJ, Mirjam. Jósok mint ellenboszorkányok a 20. századi Kelet-Szlovéniában. V: PÓCS, Éva (ur.). Áldozat, divináció, istenítélet : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, 2018. Str. 307-339. Tanulmányok a transzcendensről, 9. ISBN 978-963-456-028-9. ISSN 1418-2734. [COBISS.SI-ID 68246370]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
110. MENCEJ, Mirjam. Magic and counter-magic in twenty-first-century Bosnia. V: BARRY, Jonathan (ur.), DAVIES, Owen (ur.), USBORNE, Cornelie (ur.). Cultures of witchcraft in Europe from the middle ages to the present : essays in Honour of Willem de Blécourt. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan: Springer, 2018. Str. 249-267. Palgrave historical studies in witchcraft and magic. ISBN 978-3-319-63784-6. [COBISS.SI-ID 65529442]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
111. MENCEJ, Mirjam. Körmozgás módosult tudatállapotban az elbeszélésekben és a mágikus gyakorlatban. V: PÓCS, Éva (ur.). Test, lélek, szellemek és természetfeletti kommunikáció : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, 2015. Str. 530-556. Tanulmányok a transzcendensről, 8. ISBN 978-963-506-961-3. ISSN 1418-2734. [COBISS.SI-ID 58564962]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
112. MENCEJ, Mirjam. The symbolism of the directions of cultural movement. V: RISTESKI, Ljupčo S. (ur.), AŠTALKOVSKA, Ana (ur.). Za etnologijata --- : bezbroj pragovi sme preminale --- : za Aneta Svetieva. Skopje: Prirodno matematički fakultet, Institut za etnologija i antropologija, 2014. Str. 199-222. ISBN 978-9989-668-95-1. [COBISS.SI-ID 56351330]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
113. MENCEJ, Mirjam. Slovenskie predstavlenija : o durnom glaze v evropejskom kontekste. V: TOLSTAJA, Svetlana M. (ur.), AGAPKINA, Tatʹjana Alekseevna (ur.). Ethnolinguistica Slavica : k 90-letiju akademika Nikity Ilʹiča Tolstogo. Moskva: Indrik, 2013. Str. 130-151. ISBN 978-5-91674-245-9, ISBN 5-91674-245-2. [COBISS.SI-ID 52436322]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
114. MENCEJ, Mirjam. Životinja u predajama o vješticama. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija (ur.). Književna životinja. Dio 2, Kulturni bestijarij. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. Str. 77-97, ilustr. Biblioteka Nova etnografija. ISBN 978-953-169-222-9, ISBN 978-953-6020-69-0. [COBISS.SI-ID 50348898]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
115. MENCEJ, Mirjam. Krožno gibanje kot tehnika preobračanja človeka v volka. V: ZAV'JALOVA, M. V. (ur.), SEDAKOVA, I. A. (ur.). Salix sonora : pamjati Nikolaja Mihajlova. Moskva: Centr lingvokul'turnyh issledovanij "BALCANICA"; Centr balto-slavjanskih issledovanij; Institut slavjanovedenija RAN: Probel, 2011. Str. 126-144. ISBN 978-5-7576-0229-5. [COBISS.SI-ID 45818210]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
116. MENCEJ, Mirjam. A fonástabuk megesértőit büntető mitikus lények. V: PÓCS, Éva (ur.). Mágikus és szakrális medicina : vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, cop. 2010. Str. 154-183. Tanulmányok a transzcendensről, 7. ISBN 978-963-506-834-0. ISSN 1418-2734. [COBISS.SI-ID 44566370]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
117. MENCEJ, Mirjam. Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 134-171. Zbirka AE gradiva, št. 2. ISBN 978-961-237-355-9. [COBISS.SI-ID 42424674]
kategorija: 3D (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 10, št. avtorjev: 1
118. MENCEJ, Mirjam. Gibanje med prostori v evropskem tradicijskem pogledu na svet. V: MENCEJ, Mirjam (ur.), et al. Ustvarjanje prostorov. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Str. 15-56. Zbirka Pontes academici. ISBN 978-961-237-387-0. [COBISS.SI-ID 44428642]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
119. MENCEJ, Mirjam. Narrating about witches. V: BREDNICH, Rolf Wilhelm (ur.). Erzählkultur : Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung : Hans-Jörg Uther zum 65. Geburtstag. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009. Str. [207]-222. ISBN 978-3-11-021471-0. [COBISS.SI-ID 39497058]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
120. MENCEJ, Mirjam. "V gostje pa takrat prisla bom, kadar trikrat svet obšla bom --- " : kroženje desetnikov kot način vstopanja na drugi svet. V: PETROVIĆ LEŠ, Tihana (ur.). Etnolog Vitomir Belaj : zbornik radova povodom 70. rođendana Vitomira Belaja. Zagreb: FF press, 2009. Str. 183-213. ISBN 978-953-175-278-7. [COBISS.SI-ID 40111970]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
121. MENCEJ, Mirjam. Witches, magic and fairies in Macedonia and Slovenia. V: ŠMITEK, Zmago (ur.), SVETIEVA, Aneta (ur.). Macedonian lifeworlds : from mythic landscape to the state. Saarbrücken: VDM, 2009. Str. 43-79. ISBN 978-3-639-15406-1. [COBISS.SI-ID 40134754]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
122. MENCEJ, Mirjam, KEHNEL, Annette. Representing eternity : circular movement in the cloister, round dancing, winding-staircases and dancing angels. V: MÜLLER, Anne (ur.), STÖBER, Karen (ur.). Self-representation of medieval religious communities : the British isles in context. Münster: LIT, 2009. Str. [67]-97. Vita regularis, 40. ISBN 978-3-8258-1758-9. [COBISS.SI-ID 39842914]
kategorija: 3A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30, št. avtorjev: 2
123. MENCEJ, Mirjam. Dušy v vetre. V: PIPER, Predrag (ur.), RADENKOVIĆ, Ljubinko (ur.). Etnolingvistička proučavanja srpskog i drugih slovenskih jezika : u čast akademika Svetlane Tolstoj : primljeno na IX skupu Odeljenja jezika i književnosti ... Beograd: SANU, Odeljenje jezika i književnosti, 2008. Str. [227]-244. Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, knj. 3. ISBN 978-86-7025-475-6. [COBISS.SI-ID 38182498]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
124. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo v Križnikovih zapisih : (s poudarkom na motivu povzročanja toče in nevihte). V: STANONIK, Marija (ur.), et al. Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. Str. 183-195. ISBN 978-961-254-080-7. [COBISS.SI-ID 28652845]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
125. MENCEJ, Mirjam. Witchcraft in eastern Slovenia and western Macedonia : a comparative analysis. V: ŠMITEK, Zmago (ur.), SVETIEVA, Aneta (ur.). Post-Yugoslav lifeworlds : results of the Slovenian/Macedonian ethnological and anthropological research project 2000-2002. 2nd ed. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008. Str. 37-67. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 15/1. ISBN 978-961-237-230-9. [COBISS.SI-ID 36577378]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 30 (nova izdaja), št. avtorjev: 1
126. MENCEJ, Mirjam. Walking in circles. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and West, past and present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008. Str. 35-65. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25. ISBN 978-961-237-248-4. [COBISS.SI-ID 37286242]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
127. MENCEJ, Mirjam. Witchcraft in Eastern Slovenia. V: PÓCS, Éva (ur.), KLANICZAY, Gábor (ur.), CSONKA-TAKÁCS, Eszter (ur.). Witchcraft mythologies and persecutions. Budapest; New York: Central European University Press, cop. 2008. Str. [295]-314. Demons, spirits, witches, vol. 3. ISBN 978-963-7326-87-5, ISBN 9-637-32687-1. [COBISS.SI-ID 36400226]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
128. MENCEJ, Mirjam. Uloga predaje o gospodaru vukova u strukturi ljetnog ciklusa. V: MARJANIĆ, Suzana (ur.), ZARADIJA KIŠ, Antonija. Kulturni bestijarij. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. Str. 149-166, ilustr. ISBN 978-953-6020-36-2. [COBISS.SI-ID 34471266]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
129. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo kot temelj za razvijanje lokalne identitete. V: HUDALES, Jože (ur.), VISOČNIK, Nataša (ur.). Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2005. Str. 155-166. Zbirka Županičeva knjižnica, št. 12. ISBN 961-237-123-7. [COBISS.SI-ID 30353762]
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 1
130. MENCEJ, Mirjam. Witchcraft in eastern Slovenia and western Macedonia : a comparative analysis. V: ŠMITEK, Zmago (ur.), SVETIEVA, Aneta (ur.). Post-Yugoslav lifeworlds : between tradition and modernity : results of the Slovenian/Macedonian ethnological and anthropological research project 2000-2002. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2005. Str. 37-67. Zbirka Županičeva knjižnica, vol. 15. ISBN 961-237-146-6. [COBISS.SI-ID 31418978]
kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 60, št. avtorjev: 1
131. MENCEJ, Mirjam. Čas v folklori = time in folklore. V: ŠMITEK, Zmago (ur.), BRUMEN, Borut (ur.). Zemljevidi časa = Maps of time : zbornik ob 60-letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001. Str. 61-76. Zbirka Županičeva knjižnica, vol. 5. ISBN 961-227-095-3. [COBISS.SI-ID 17458786]
kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 40, št. avtorjev: 1

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

132. MENCEJ, Mirjam. Soldat und Tod. V: RANKE, Kurt (ur.). Enzyklopädie des Märchens : Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin; New York: W. de Gruyter. 2006, bd. 12, str. 860-862. ISBN 3-11-006781-1, ISBN 3-11-008091-5, ISBN 3-11-008201-2, ISBN 3-11-009566-1, ISBN 3-11-010588-8, ISBN 3-11-011763-0, ISBN 3-11-013478-0, ISBN 3-11-014339-9, ISBN 3-11-015453-6, ISBN 3-11-016841-3, ISBN 3-11-017565-7, ISBN 978-3-11-019936-9, ISBN 978-3-11-022154-1, ISBN 978-3-11-023768-9, ISBN 978-3-11-040244-5, ISBN 978-3-11-040828-7, ISBN 978-3-11-040843-0, ISBN 978-3-11-045095-8, ISBN 978-3-11-045318-8, ISBN 978-3-11-045241-9. [COBISS.SI-ID 32409442]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

133. MENCEJ, Mirjam. Klaniczay, Gábor / Pócs, Éva (eds.): Witchcraft and demonology in Hungary and Transylvania (= Palgrave historical studies in witchcraft and magic). Cham : Palgrave Macmillan / Springer nature, 2017, XIV, 412 pp. Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung. 2019, vol. 60, iss. 3/4, str. 392-396. ISSN 0014-6242. [COBISS.SI-ID 70722402], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), AHCI, MBP (ERIHPLUS, IBZ, IBSS, MLAIB)
točke: 5, št. avtorjev: 1
134. MENCEJ, Mirjam. Suzana Marjanić, Topoi umjetnosti performansa: lokalna vizura (The Topoi of Performance Art: a Local Perspective). Zagreb: Durieux, Hrvatska sekcija AICA, 2017. 542 strani, fotografije. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 22, str. 226-229. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 45156653], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (BLING, ERIHPLUS, IBZ, ANPLUS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
135. MENCEJ, Mirjam, CASHMAN, Ray, LINDAHL, Carl, LINDFORS, Antti, ROPER, Jonathan. Joint conferences of the International society for folk narrative research (ISFNR) and the American folklore society (AFS), Miami, Florida, 19.-23.October 2016. Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung. 2017, bd. 58, heft 1/2, str. 137-145. ISSN 0014-6242. DOI: 10.1515/fabula-2017-0011. [COBISS.SI-ID 64817250], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), AHCI, MBP (ERIHPLUS, IBZ, IBSS, MLAIB)
točke: 1, št. avtorjev: 5
136. MENCEJ, Mirjam. Luka Šešo, Živjeti s nadnaravnim bićima, vukodlaci, vile i vještice hrvatskih tradicijskih vjerovanja : Zagreb, Naklada Jesenski i Turk 2016, 295 str. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2017, [št.] 20, str. 324-328. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 42041901], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (BLING, ERIHPLUS, IBZ, MLAIB, ANPLUS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
137. MENCEJ, Mirjam. Vernacular religion in everyday life: expressions of belief. Marion Bowman, Ülo Valk (ur.). Sheffield, Bristol CT: Equinox, 2012, 404 strani. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 18, str. 213-215. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 38647597], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (BLING, IBZ, MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
138. MENCEJ, Mirjam. Slavjanskie drevnosti, Etnolingvističeskij slovar' pod obščej redakciej N. I. Tolstogo. 5. del (S-Ja). Moskva: Meždunarodnye otnošenija 2012, 731 strani; ilustracije. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2013, 16, str. 288-289. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 36138285]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
139. MENCEJ, Mirjam. Barbara Ivančič Kutin: Živa pripoved v zapisu: Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavščice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 179 strani, ilustracije. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2013, 16, str. 290-291. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 36138541]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
140. MENCEJ, Mirjam. Katja Hrobat: Ko Baba dvigne krilo: prostor in čas v folklori Krasa ... Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 21 = 72, str. 399-401, ilustr. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 47749218], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), MBP (MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
141. MENCEJ, Mirjam (recenzent). Zmago Šmitek: Mitološko izročilo Slovencev [The mythological tradition of the Slovenes - relics of the past] Študentska založba: Ljubljana, 2004, 429 pp. Acta Ethnographica Hungarica : an international journal of ethnography. 2009, vol. 54, no. 2, str. 457-459. ISSN 1216-9803. [COBISS.SI-ID 40735330]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBZ, IBSS, MLAIB, SA, WPSA, ERIHC, RILM, ANPLUS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
142. MENCEJ, Mirjam (recenzent). Emily Lyle, Fairies and folk, Approaches to the Scottish balad tradition ... Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2008, [letn.] 11, str. 283-284. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 37815394]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
143. MENCEJ, Mirjam. Slovenske ljudske pripovedi, Miti in legende, Slovenian folk narratives, Myths and legends, Izbor in uvodna beseda Zmago Šmitek, Izbor slikovnega gradiva in spremna beseda Inga Miklavčič Brezigar, ... Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2007, 10, str. 325. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 27204397]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
144. MENCEJ, Mirjam. Zmago šmitek: Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti. Ljubljana : Študentska založba, 2004, 429 str. : ilustr. (Knjižna zbirka Posebne izdaje). Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 15=(66), str. 470-473. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 738438]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
145. MENCEJ, Mirjam. Nikita Iljič Tolstoj, Očerki slavjanskogo jazyčestva, Moskva, Indrik 2003, 624 strani. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, str. 188-189. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22998573]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
146. MENCEJ, Mirjam. Ljudmila N. Vinogradova, Narodnaja demonologija i mifo-ritualnaja tradicija Slavjan, Miskva, Indrik 2000, 432 strani. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, str. 189-192. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22998829]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
147. MENCEJ, Mirjam. Zmago Šmitek, Sledovi potujočih duš. Vedomci, kresniki in sorodna bajna bitja, Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi, Radovljica, Didakta, 2003, 44 strani, ilustracije. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, str. 192-195. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22999085]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
148. MENCEJ, Mirjam. Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik (ur. Svetlana M. Tolstoj in Ljubinko Radenković). Beograd: Zepter Book World 2001. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2004, 33, 2, str. 243-244. ISSN 0352-0447. [COBISS.SI-ID 23202349]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), Scopus (h), Scopus, MBP (MLAIB, FRANCIS, ERIHB, ERIHC)
točke: 5, št. avtorjev: 1
149. MENCEJ, Mirjam. Mikhailov, Nikolai: Mythologica Slovenica: poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Trst: Mladika, 2002, 140 str., povzetki v nemščini, italijanščini in ruščini. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 13=(64), str. 645-647. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 570502], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
150. MENCEJ, Mirjam (recenzent). Francisco Vaz da Silva, Metamorphosis, the dynamics of symbolism in European fairy tales... Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2003, [letn.] 6, str. 295-298. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22934882]
kategorija: SU (S); uvrstitev: MBP
točke: 5, št. avtorjev: 1
151. MENCEJ, Mirjam. Zmago Šmitek (ur., avtor dodatnega besedila): Odkod je ta naš svet? : slovenske pripovedi o poreklu stvarstva... Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 11=62, str. 351-353. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 376198]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
152. MENCEJ, Mirjam. N. I. Tolstoja (ur.): Slavjanskie drevnosti : etnolingvističeskij slovarʼ, 2. del, D-K, Moskva : Meždunarodnye otnošenija 1999, 704 str. : ilustr. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2000, 10, str. 341-344. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 262534]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
153. MENCEJ, Mirjam. Diane Wolkenstein, Samuel Noah Kramer, Inanna, Queen of haven and earth, Her stories and hymns from sumer. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 40, št. 1/2, str. 136-137, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 14985005]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBSS, ERIHC, ANPLUS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
154. MENCEJ, Mirjam. Zmago Šmitek: Kristalna gora : mitološko izročilo Slovencev. - Ljubljana : Forma 7, 1998, 199 str. : ilustr. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1999, 9=60, št. 2, str. 225-227. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 262278]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
155. MENCEJ, Mirjam. Vitomir Belaj: Hod kroz godinu, mitska pozadina hrvatskih narodnih obićaja i vjerovanja ... Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 1998, 8=59, str. 514-516. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 99425024]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (MLAIB, FRANCIS)
točke: 5, št. avtorjev: 1
156. MENCEJ, Mirjam. Odstrti miti ustoličevanja. Razgledi : tako rekoč intelektualni tabloid. 3. sep. 1997, št. 16, str. 21. ISSN 1318-0401. [COBISS.SI-ID 105789440]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1
157. MENCEJ, Mirjam. Poročilo o simpoziju religija in folklora. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 35, št. 4, str. 41. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 11357741]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), MBP (IBSS, ERIHC, ANPLUS)
točke: 5, št. avtorjev: 1

1.20 Predgovor, spremna beseda

158. MENCEJ, Mirjam. Introduction : the human-animal relationship in belief narratives. Folklore : Electronic Journal of Folklore. Spletna izd. 2019, vol. 77, str. 7-10. ISSN 1406-0949. https://www.folklore.ee/folklore/vol77/introduction.pdf. [COBISS.SI-ID 70876514], [SNIP]
kategorija: SU (S); uvrstitev: Scopus (d), AHCI, MBP (DOAJ)
točke: 2, št. avtorjev: 1
159. HROBAT VIRLOGET, Katja (avtor dodatnega besedila), KLAUS, Simona (avtor dodatnega besedila), KRAVANJA, Boštjan (avtor dodatnega besedila), KVARTIČ, Ambrož (avtor dodatnega besedila), MENCEJ, Mirjam (avtor dodatnega besedila), PODJED, Dan (avtor dodatnega besedila), REPIČ, Jaka (avtor dodatnega besedila), SIMONIČ, Peter (avtor dodatnega besedila). Odpiranje novih prostorov v znanosti. V: MENCEJ, Mirjam (ur.), et al. Ustvarjanje prostorov. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Str. 5-13. Zbirka Pontes academici. ISBN 978-961-237-387-0. [COBISS.SI-ID 44428130]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
160. MENCEJ, Mirjam (avtor dodatnega besedila), SILVA, Francisco Vaz da (avtor dodatnega besedila). Space and time in Europe : East and West, past and present. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and West, past and present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008. Str. 9-10. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25. ISBN 978-961-237-248-4. [COBISS.SI-ID 37285730]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
161. MENCEJ, Mirjam (avtor dodatnega besedila). Knjiga Življenjske zgodbe---. V: PAHOR, Špela (ur.). Srečanja v Piranu : življenjske pripovedi prebivalcev Pirana. Piran; = Pirano: Mestna knjižnica: Biblioteca civica, 2007. ISBN 978-961-90416-2-8. [COBISS.SI-ID 34383458]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

1.22 Intervju

162. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). "Vsaka soseda je lahko obtožena čarovništva". Planet Siol.net. 31. okt. 2014, ilustr. http://www.siol.net/kultura/novice/2014/10/mirjam_mencej_. [COBISS.SI-ID 55856226]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
163. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). So čarovnice še vedno med nami?. Dnevnik, Nika. [Tiskana izd.]. 26. okt. 2011, leto 61, št. 249. ISSN 1318-0320, ISSN 1581-8438. [COBISS.SI-ID 47063906]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
164. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Ljudsko verovanje povezuje čarovnice z dušami umrlih (tema). Slovenska tiskovna agencija. 30. okt. 2010. ISSN 1854-214X. http://www.sta.si/?s=f&id=1569360. [COBISS.SI-ID 43823458]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
165. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Na večerju s čarovnicami, volkodlaki, vampirji in dušami umrlih. Večer. [Tiskana izd.]. 31. okt. 2009, 65, [št.] 252, pril. v soboto, str. 10-11, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 40628322]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
166. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Čarovnice so v zraku. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 8. maj 2007, leto 9, št. 17, str. 20-22. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 34313570]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
167. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Kremplji proti zobem. Delo, Vikend magazin : tedenska priloga Dela in Slovenskih novic. [Tiskana izd.]. 7. jul. 2006, leto 48, št. 156. ISSN 0350-7521, ISSN 1318-1556. [COBISS.SI-ID 32324962]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

168. BELAJ, Marijana, MARTIĆ, Zvonko, MENCEJ, Mirjam. Topografije svetoga na području Buškoga Blata. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-953-8232-08-4, ISBN 978-953-8232-07-7. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2019/05/Topografije-svetoga-na-podru. [COBISS.SI-ID 69494626]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 53.33, št. avtorjev: 3
169. MENCEJ, Mirjam. Styrian witches in European perspective : ethnographic fieldwork. London: Palgrave Macmillan, cop. 2017. XII, 454 str. Palgrave historical studies in witchcraft and magic. ISBN 978-1-137-37249-9. [COBISS.SI-ID 63177314]
kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1
170. MENCEJ, Mirjam. Sem vso noč lutal v krogu : simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 232 str. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 7. ISBN 978-961-254-644-1. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 269258496]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICH
točke: 160, št. avtorjev: 1
171. MENCEJ, Mirjam. Coprnice so me nosile : raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2006. 322 str. Zbirka Županičeva knjižnica, št. 18. ISBN 961-237-173-3, ISBN 978-961-237-173-9. [COBISS.SI-ID 229740032]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 160, št. avtorjev: 1
172. MENCEJ, Mirjam. Gospodar volkov v slovanski mitologiji. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2001. 331 str., ilustr. Zbirka Županičeva knjižnica, št. 6. ISBN 961-237-007-9. [COBISS.SI-ID 117293312]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
točke: 160, št. avtorjev: 1
173. MENCEJ, Mirjam. Pomen vode v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1997. 185 str. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 27. ISBN 961-90319-3-8. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 72461824]
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela še ni verificiran
točke: 160, št. avtorjev: 1

2.02 Strokovna monografija

174. MENCEJ, Mirjam. Po poteh zgodb. Podsreda: Kozjanski park, 2007. 77 str., [1] zganj. zvd., ilustr. ISBN 978-961-91017-7-3. [COBISS.SI-ID 233168640]
kategorija: SU (S)
točke: 40, št. avtorjev: 1

2.05 Drugo učno gradivo

175. MENCEJ, Mirjam. Vzorec junaka v folklori : [gradivo za predavanja iz primerjalne mitologije]. Ljubljana: [M. Mencej], 2006. 30 f. [COBISS.SI-ID 33181282]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

2.08 Doktorska disertacija

176. MENCEJ, Mirjam. Mitološki lik "volčji pastir" pri Slovanih : doktorska naloga. Ljubljana: [M. Mencej], 1999. 330 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 107636992]
kategorija: SU (S)
točke: 20, št. avtorjev: 1

2.13 Elaborat, predštudija, študija

177. ZARADIJA KIŠ, Antonija (vodja projekta), MARJANIĆ, Suzana, PASARIĆ, Maja, VISKOVIĆ, Nikola, ČIČA, Zoran, MENCEJ, Mirjam, HARAMIJA, Dragica, PLAS, Pieter. Kulturna animalistika : knjiž., folklor., etnološki i kulturnoantropol. prilozi. Zagreb: [s. n.], 2011. 3 f. [COBISS.SI-ID 21778184]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
178. ZARADIJA KIŠ, Antonija (vodja projekta), MARJANIĆ, Suzana, PASARIĆ, Maja, VISKOVIĆ, Nikola, ČIČA, Zoran, MENCEJ, Mirjam, HARAMIJA, Dragica, PLAS, Pieter. Kulturna animalistika : knjiž., folklor., etnološki i kulturnoantropol. prilozi. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2010. 3 f. [COBISS.SI-ID 19050504]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8
179. ZARADIJA KIŠ, Antonija (vodja projekta), MARJANIĆ, Suzana, PASARIĆ, Maja, VISKOVIĆ, Nikola, ČIČA, Zoran, MENCEJ, Mirjam, HARAMIJA, Dragica, PLAS, Pieter. Kulturna animalistika : knjiž., folklor., etnološki i kulturnoantropol. prilozi. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2009. 3 f. [COBISS.SI-ID 19050248]
kategorija: SU (S)
točke: 0.25, št. avtorjev: 8

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

180. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec), TUŠAR, Magda (avtor, oseba, ki intervjuva), KNEZ, Darko (intervjuvanec), PUKL, Adela (intervjuvanec). Čarovnice v zaprtih vaških skupnostih in njihovi nasprotniki. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/12/kulturni-fokus-248/. [COBISS.SI-ID 45212675]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 4
181. KVARTIČ, Ambrož, ZAVRATNIK, Veronika (intervjuvanec), MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec), REPIČ, Jaka (intervjuvanec), MURŠIČ, Rajko (intervjuvanec). Izzivi slovenske etnologije skozi njen univerzitetni razvoj. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. Ars humana. https://ars.rtvslo.si/2021/09/ars-humana-306/. [COBISS.SI-ID 77433603]
kategorija: SU (S)
točke: 0.4, št. avtorjev: 5
182. KOGOJ OGRIS, Karmen (avtor, oseba, ki intervjuva), MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec), ŽIDOV, Nena (intervjuvanec). Praznovanje zimskega solsticija : kako davni običaji odzvanjajo v sedanjosti?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Ars humana. https://ars.rtvslo.si/2019/12/ars-humana-237/. [COBISS.SI-ID 70879074]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

183. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec), KNEZ, Darko (intervjuvanec), PUKL, Adela (intervjuvanec). Čarovništvo : pogovor v oddaji Kulturni fokus, Radio Slovenija, Prvi program, Ljubljana, 1. jan. 2021. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174743286. [COBISS.SI-ID 45825283]
kategorija: SU (S)
točke: 0.67, št. avtorjev: 3
184. KOŠČAK, Lučka (intervjuvanec), MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec), KANDORFER, Jasmina (urednik, oseba, ki intervjuva). Ženske skozi zgodovino : čarovnice, boginje in svinje : oddaja Klepet ob kavi, Planet TV, 29. nov. 2019. https://klepetobkavi.si/glej-oddajo.html. [COBISS.SI-ID 70661730]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
185. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Protestantizem na noč čarovnic : izjava v oddaji Kulturne novice, Radio Študent, 31. okt. 2018. https://radiostudent.si/kultura/kulturne-novice/protestantizem-na-noc-carovnic. [COBISS.SI-ID 68180066]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
186. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Noč čarovnic : [pogovor v oddaji Radijski dnevnik, 1. program, RTV Slovenija, 31. okt. 2013]. Ljubljana: RTV SLovenija, 2013. http://ava.rtvslo.si/#174245363;;. [COBISS.SI-ID 53173602]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
187. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Čarovništvo : [pogovor v oddaji 24 ur na POP TV, Ljubljana, 28. okt. 2011]. Ljubljana: POP TV, 2011. [COBISS.SI-ID 47055202]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
188. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec), ČEPLAK MENCIN, Ralf (intervjuvanec). Mitološki vidiki vode : [pogovor v oddaji Gymnasium, Radio Slovenija, 1. program, 1. jun. 2011]. Ljubljana: Radio Slovenija, 2011. [COBISS.SI-ID 45749090]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2
189. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Vampirji : [pogovor v oddaji Hudo!, Radio Slovenija, 1. program, Ljubljana, 31. jul. 2010]. Ljubljana: Radio Slovenija, 2010. [COBISS.SI-ID 43237218]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
190. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Koncept časa in novoletna praznovanja. Ljubljana: Radio Slovenija, 2009. [COBISS.SI-ID 38249826]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
191. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Podobe znanja - dr. Mirjam Mencej : [intervju]. Ljubljana: Radio Slovenija, 2009. [COBISS.SI-ID 40727906]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
192. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Vloga folklore danes. Ljubljana: Radio Slovenija, 2009. [COBISS.SI-ID 38635106]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
193. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Koncept prostora in časa v evropski folklori. Ljubljana: RTV Slovenija, 2008. [COBISS.SI-ID 37683810]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
194. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Čarovnice in stereotipi : [intervju v oddaji Knjižnica za mlade na 1. programu Radia Ljubljana, dne 31. marca 2007]. Ljubljana: Radio Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 34057058]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
195. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O čarovnistvu : [intervju v radijski oddaji Nočni obisk na 1. programu RTV Slovenija, dne 28. jan. 2007]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007. [COBISS.SI-ID 33625442]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
196. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O čarovnistvu in knjigi Coprnice so me nosile : [intervju na Radiu Slovenija, II program v oddaji Gost izbira glasbo, Ljubljana, dne 13. jan 2007]. Ljubljana: Radio Slovenija, 2007. [COBISS.SI-ID 33472354]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
197. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O knjižici Po poteh zgodb : [pogovor na Radiu Slovenia International, Ljubljana, 11. sep. 2007]. Ljubljana: Radio Slovenia International, 2007. [COBISS.SI-ID 34859106]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
198. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O mednarodnem simpoziju Koncept časa in prostora v evropski folklori : [pogovor v oddaji Kultura na prvem programu RTV Slovenija, 6. sep. 2007]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007. [COBISS.SI-ID 34860130]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
199. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O magiji pri Slovanih : [intervju na Val 202, RTV Slovenija, 31.10.2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 32959842]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
200. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Povezave med netopirji in vampirji v folklori. Ljubljana: RTV Slovenija, 2006. [COBISS.SI-ID 32420962]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
201. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Verovanja in povedke o čarovnicah : [intervju na 1. programu RTV Slovenija, Sobotna raglja, 28.10.2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 32960098]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
202. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Čarovništvo v Sloveniji. Piran: RTV Slovenija, 2005. [COBISS.SI-ID 30233954]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
203. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Lucijin stolček. Ljubljana: RTV Slovenija, 2005. [COBISS.SI-ID 30914914]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
204. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Simbolika in pomen zmaja v evropski folklori. Ljubljana: RTV Slovenija, 2005. [COBISS.SI-ID 29656674]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
205. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Halloween. Ljubljana: RTV SLovenija, 2004. [COBISS.SI-ID 26978658]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
206. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). Magija danes. Ljubljana: RTV Slovenija, 2004. [COBISS.SI-ID 27260514]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
207. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O čarovništvu. Koper; Maribor: RTV Slovenija, Radio Koper, Radio Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 26976866]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
208. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O dvanajsterih nočeh. Ljubljana: RTV SLovenija, 2004. [COBISS.SI-ID 27747426]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
209. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O martinovem. Domžale: Radio HIT, 2004. [COBISS.SI-ID 27051106]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
210. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec). O šegah na Dan mrtvih. Ljubljana: RTV Slovenija, 2004. [COBISS.SI-ID 26978402]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
211. MENCEJ, Mirjam (intervjuvanec), STRAJNAR, Anja (urednik, oseba, ki intervjuva). O vraževerju. Ljubljana: RTV Slovenija, 2004. [COBISS.SI-ID 25224802]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
212. MENCEJ, Mirjam (avtor dodatnega besedila). Koncept smrti pri Slovanih : uvod v diskusijo. Ljubljana: Radio Slovenija, 2001. [COBISS.SI-ID 20485218]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1

3.14 Predavanje na tuji univerzi

213. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo kot izkušnja : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 20.-21. jan 2017. Zagreb. [COBISS.SI-ID 63323490]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
214. MENCEJ, Mirjam. Diskurzi o čarovništvu : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 20.-21. jan 2017. Zagreb. [COBISS.SI-ID 63323234]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
215. MENCEJ, Mirjam. Istraživanje ruralnog vještičarstva u socialnom kontekstu : predavanje na Filozofski fakulteti, Univerza v Mostarju, 25. maj 2017. [COBISS.SI-ID 64446306]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
216. MENCEJ, Mirjam. Istraživanje ruralnog vještičarstva u socialnom kontekstu : predavanje na Oddelku za bosanski jezik in književnost, Pedagoška fakulteta, Univerza v Bihaću, 22. maj 2017. [COBISS.SI-ID 64447330]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
217. MENCEJ, Mirjam. Nasprotniki čarovnic : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 20.-21. jan 2017. Zagreb. [COBISS.SI-ID 63322978]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
218. MENCEJ, Mirjam. Socialni kontekst čarovniških obtožb : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 20.-21. jan 2017. Zagreb. [COBISS.SI-ID 63322722]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
219. MENCEJ, Mirjam. Sodobno tradicionalno ruralno čarovništvo : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 20.-21. jan 2017. Zagreb. [COBISS.SI-ID 63322466]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
220. MENCEJ, Mirjam. Zgodovina lova na čarovnice ter transformacija in kontekst čarovništva po koncu lova na čarovnice : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 20.-21. jan 2017. Zagreb. [COBISS.SI-ID 63322210]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
221. MENCEJ, Mirjam. Attaining altered states of consciousness in vernacular tradition : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na University of Turku, Faculty for Humanities, Departament of Folkloristics, Turku, 23. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 62199650]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
222. MENCEJ, Mirjam. Contexts and social uses of uncanny experiences : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na University of Turku, Faculty for Humanities, Departament of Folkloristics, Turku, 28. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 62205538]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
223. MENCEJ, Mirjam. Encounters with other realities in European belief traditions : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na University of Turku, Faculty for Humanities, Departament of Folkloristics, Turku, 26. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 62200162]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
224. MENCEJ, Mirjam. How and why to talk about witchcraft? : discourses on witchcraft and uses of bewitchment narratives in 21st century rural Eastern Slovenia : vabljeno predavanje, Temenos lecture v organizaciji Comparative religion, University of Turku in The Finnish society for the study of Religion,Turku, 26. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 61814370]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
225. MENCEJ, Mirjam. Witchcraft in eastern Slovenia : between social and supernatural : predavanje v okviru Erasmus+ Teaching Staff Mobility na University of Turku, Faculty for Humanities, Departament of Folkloristics, Turku, 27. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 62200674]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
226. MENCEJ, Mirjam. Izvori čarovništva v Evropi : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 16.-17. jan 2015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2015. [COBISS.SI-ID 58553186]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
227. MENCEJ, Mirjam. Koncept duše - dvojnika : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 16.-17. jan 2015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2015. [COBISS.SI-ID 58553954]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
228. MENCEJ, Mirjam. Nasprotniki čarovnic : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 16.-17. jan 2015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2015. [COBISS.SI-ID 58553698]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
229. MENCEJ, Mirjam. Socialni vidiki čarovništva : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 16.-17. jan 2015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2015. [COBISS.SI-ID 58553442]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
230. MENCEJ, Mirjam. Sodobne raziskave evropskega čarovništva : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 16.-17. jan 2015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2015. [COBISS.SI-ID 58554722]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
231. MENCEJ, Mirjam. Volkodlaki, benandanti, taltosi : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 16.-17. jan 2015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2015. [COBISS.SI-ID 58554466]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
232. MENCEJ, Mirjam. Zaznamovana rojstva : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 16.-17. jan 2015. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2015. [COBISS.SI-ID 58554210]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
233. MENCEJ, Mirjam. Čas in prostor v evropski tradicijski kulturi : [predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 25. feb. 2014]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014. [COBISS.SI-ID 54037602]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
234. MENCEJ, Mirjam. Koncept časa v evropski tradicijski kulturi : [predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 25. feb. 2014]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014. [COBISS.SI-ID 54037346]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
235. MENCEJ, Mirjam. Koncept prostora v evropski tradicijski kulturi : [predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 24. feb. 2014]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014. [COBISS.SI-ID 54036322]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
236. MENCEJ, Mirjam. Lokacije onstranstva v evropski tradicijski kulturi : [predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 24. feb. 2014]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014. [COBISS.SI-ID 54036578]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
237. MENCEJ, Mirjam. Simbolika obredov cirkumambulacije v evropski tradicijski kulturi : [predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 25. feb. 2014]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014. [COBISS.SI-ID 54036834]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
238. MENCEJ, Mirjam. Simbolika smeri v evropski tradicijski kulturi : [predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 25. feb. 2014]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2014. [COBISS.SI-ID 54037090]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
239. MENCEJ, Mirjam. The symbolism of circular movement in European traditional culture : [predavanje na School of Celtic and Scottish studies, University of Edinburgh, Edinburgh, 24. apr. 2014]. Edinburgh: School of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh: Traditional cosmology society, 2014. [COBISS.SI-ID 54456674]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
240. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo na podeželju Slovenije ob prehodu v 21. stoletje : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 5. feb. 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41543266]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
241. MENCEJ, Mirjam. Koncept časa v čarovništvu : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 30. jan 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41541986]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
242. MENCEJ, Mirjam. Ljudje z nadnaravnimi sposobnostmi v ljudskem verovanju : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 4. feb. 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41543010]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
243. MENCEJ, Mirjam. Pomen medsosedskih odnosov v obtožbah čarovnistva : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 29. jan 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41541474]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
244. MENCEJ, Mirjam. Preplet čarovništva z drugimi verovanjskimi sistemi : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 30. jan 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41541730]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
245. MENCEJ, Mirjam. Prostor in meje v čarovništvu : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 30. jan 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41542242]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
246. MENCEJ, Mirjam. Šamanistični elementi v čarovništvu : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 4. feb. 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41542754]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
247. MENCEJ, Mirjam. Zgodovinski izvori čarovništva : predavanje na smeri Tradicijska vjerovanja i svjetonazor (doktorski program), Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 29. jan 2010. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010. [COBISS.SI-ID 41536354]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
248. MENCEJ, Mirjam. Koncept časa v mitologiji. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2009. [COBISS.SI-ID 39218274]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
249. MENCEJ, Mirjam. Nadnaravni potek časa v folklori. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2009. [COBISS.SI-ID 39219298]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
250. MENCEJ, Mirjam. Prostori vstopa v onostranstvo v folklori. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2009. [COBISS.SI-ID 39219554]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
251. MENCEJ, Mirjam. Strukturiranje časa s pomočjo folklore. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2009. [COBISS.SI-ID 39219042]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
252. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo in šamanizem. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38322274]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
253. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo v Sloveniji. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38322786]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
254. MENCEJ, Mirjam. Funkcije povedk o čarovnicah. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38321762]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
255. MENCEJ, Mirjam. Hipoteze o izvoru čarovništva. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38321250]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
256. MENCEJ, Mirjam. Koncept prostora v čarovništvu. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38321506]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
257. MENCEJ, Mirjam. Preplet čarovništva z drugimi verovanjskimi sistemi. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38322018]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
258. MENCEJ, Mirjam. Socialni aspekti čarovništva. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38320994]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
259. MENCEJ, Mirjam. Zaznamovano rojstvo. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2008. [COBISS.SI-ID 38322530]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
260. MENCEJ, Mirjam. Village, witchcraft in eastern Slovenia in 21th century. Mannheim: Universität Mannheim, 2007. [COBISS.SI-ID 34357090]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
261. MENCEJ, Mirjam. Wolf days and wolf saints in Slavic tradition : [predavanje na konferenci z naslovom Saints' days and other markers in the ritual year, Celtic and Scottish Studies, University of Edinbourgh, 23. apr. 2007]. Edinbourgh: University of Edinbourgh, Celtic and Scottish Studies, 2007. [COBISS.SI-ID 34281058]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
262. MENCEJ, Mirjam. Folkloristika : [predavanja na Institute of Ethnology and anthropology, Skopje, zimski in poletni semester šolskega leta 2005/2006]. Skopje: University St. Cyril and Methodius, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Institute of Ethnology and Mathematics, 2006. [COBISS.SI-ID 31825506]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
263. MENCEJ, Mirjam. Master of the Wolves in Slavic folklore : [predavanje 11.5.2006 na Katedra etnológie a kultúrnej antropológie]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, 2006. [COBISS.SI-ID 31842146]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
264. MENCEJ, Mirjam. Village witchcraft in Slovenia in 21th century : [predavanje 10.5.2006 na Katedra etnológie a kultúrnej antropológie]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, 2006. [COBISS.SI-ID 31841890]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
265. MENCEJ, Mirjam. Water as a boundary to the other world in Slavic folk beliefs and customs : [predavanje 9.5.2006 na Katedra etnológie a kultúrnej antropológie]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, 2006. [COBISS.SI-ID 31841634]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
266. MENCEJ, Mirjam. Šta je to ''veštica''? : savremena terenska istraživanja u istočnoj Sloveniji. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2005. [COBISS.SI-ID 30541410]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
267. MENCEJ, Mirjam. Witchcraft : an international approach. Göttingen: Georg-August Universität Göttingen: Alexander von Humboldt Stiftung/ Foundation, 2002. [COBISS.SI-ID 19777890]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
268. MENCEJ, Mirjam. The legend about wolf herdsman in the concept of time division. Kraków: Instytut Etnologii Universytetu Jagielloňskiego, 2001. [COBISS.SI-ID 19820642]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
269. MENCEJ, Mirjam. Uporaba vode v šegah ob smrti. Ljubljana: Univerza za tretje življenjsko obdobje (smer etnologija), 2001. [COBISS.SI-ID 20481122]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1
270. MENCEJ, Mirjam. Pomen vode v predstavah starih Slovanov o smrti in šegah ob smrti. Moskva: Rossijskaja akademija nauk: Institut slavjanovedenija otdel étnolingvistiki i fol'klora, 1996. [COBISS.SI-ID 20478562]
kategorija: SU (S)
točke: 1 (prevod), št. avtorjev: 1

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

271. MENCEJ, Mirjam. The fear of the dead in post-war Srebrenica : predavanje na 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research z naslovom Encountering emotions in folk narrative and folklife, virtual Zagreb, Croatia, 5-8 September, 2021. http://www.isfnr.org/isfnrcongress/wp-content/uploads/2021/09/18th-ISFNR_programme_book-of-abstracts_0209.pdf. [COBISS.SI-ID 76308227]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
272. MENCEJ, Mirjam (diskutant). Fear of the Supernatural & Other (BNN 2) : vodenje panela na 18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research z naslovom Encountering emotions in folk narrative and folklife, virtual Zagreb, Croatia, 5 September, 2021. http://www.isfnr.org/isfnrcongress/wp-content/uploads/2021/09/18th-ISFNR_programme_book-of-abstracts_0209.pdf. [COBISS.SI-ID 76331779]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
273. MENCEJ, Mirjam. Ghost stories in post-war Srebrenica : predavanje na mednarodni spletni konferenci Death and the dead amidst us: death in contemporary society, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana 7. May 2021. https://etnologija.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/CONFERENCE_DEATH_BOOK_OF_ABSTRACTS_1.pdf. [COBISS.SI-ID 62733315]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
274. MENCEJ, Mirjam. O diplomskem delu Andraža Žvaba : predavanje na simpoziju Znanje, življenje in večnost: simpozij v spomin Andražu Žvabu, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta in Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula, Layerjeva hiša, Kranj, 8. jun. 2021. [COBISS.SI-ID 66235395]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
275. MENCEJ, Mirjam. Vloga pripovedi o duhovih v družbenem, kulturnem in religijskem kontekstu : predavanje na 2. slovenski folkloristični konferenci z naslovom Aktualne raziskave v slovenski folkloristiki, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Ljubljana, 3. dec. 2021. https://etnologija.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Folkloristicna_konferenca_program_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 89919747]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
276. MENCEJ, Mirjam. Življenje s korona virusom v internetni folklori : predavanje na simpoziju Vsakdanje življenje v času epidemije: nove izkušnje, etnografija in refleksija, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 19. maj 2020. https://www.youtube.com/watch?v=qPMWO2-EF-k. [COBISS.SI-ID 17783299]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
277. MENCEJ, Mirjam (avtor, diskutant), TERSEGLAV, Marko, IVANČIČ KUTIN, Barbara, SMOLE, Vera, GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, STANONIK, Marija. Folklora in folkloristika v študijskih procesih : predavanja na Simpoziju ob 25-letnici folkloristike na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 28. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 70670946]
kategorija: SU (S)
točke: 0.17, št. avtorjev: 6
278. MENCEJ, Mirjam. Oral legends about muslim martyrs and their appropriation by the popular magazines : predavanje na mednarodni konferencci Belief narratives in folklore studies: narrating the supernatural, Belief narrative network (BNN) of International society for folk narrative research (ISFNR), 6th to 8th february, 2019, Lalmati, Guwahati, India. [COBISS.SI-ID 70569570]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
279. MENCEJ, Mirjam. Pripovedovalci zgodb o čarovništvu in njihovi repertoarji : predavanje na Mednarodnem znanstvenem simpoziju Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike : ob stoletnici rojstva akademika Milka Matičetovega (10. 9. 1919 - 5. 12. 2014) : SAZU, Ljubljana, 10. in 11. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 70134626]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
280. MENCEJ, Mirjam. Vloga pripovedi o vilah v strukturiranju prostora : predavanje na Mednarodni znanstveni konferenci Pripovedna kultura v prostoru, Slovenska Bistrica, 10. in 11. junij 2019. [COBISS.SI-ID 69809250]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
281. MENCEJ, Mirjam. Volkodlaki v Bosni in Hercegovini : socialni in etnični drugi : predavanje na znanstveni konferenci Drugi v folkloristični in etnološki perspektivi, Ljubljana, 13. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 70773346]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
282. MENCEJ, Mirjam (diskutant). Social and ethnical dimensions of the supernatural : predavanje na konferenci z naslovom Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Néprajztudományi Intézet, Budapest, 4.-6. maj 2018. [COBISS.SI-ID 66732130]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
283. MENCEJ, Mirjam. Social uses of narratives about werewolves : predavanje na Interim Conference of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) 2018 z naslovom Folk narrative in regions of intensive cultural exchange, Ragusa, Italy, June 12 - 16, 2018. [COBISS.SI-ID 67026274]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
284. MENCEJ, Mirjam. Ancient graves and recent deaths on a Bosnian highway : predavanje na mednarodni konferenci Present and past: contemporary and historical perspectives in the anthropological study of religious life: a conference on the anthropology of religion, Budapest, 5th-7th May 2017. [COBISS.SI-ID 64212834]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
285. MENCEJ, Mirjam. Diskursi in rabe pripovedi o čarovništvu : predavanje na mednarodni konferenci Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija, Filozofska fakulteta v Zagrebu, 8. november 2017. str. 8. [COBISS.SI-ID 65632354]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
286. MENCEJ, Mirjam (diskutant). Verbal charms in the context of narrative genres : vodenje 1. sekcije na mednarodni konferenci z naslovom Verbal charms and narrative genres, Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of Ethnology, Budapest, 8.-10. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 65881954]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
287. MENCEJ, Mirjam. Visions of St Mary in Bosnia and Herzegovina - between faith and national identity : presentation at the summer workshop From humanities to social sciences: visionary experience in cross-disciplinary perspective, 3-5 July 2017 at Central European University, Budapest. [COBISS.SI-ID 64569442]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
288. MENCEJ, Mirjam. Vloga povedk o šehidih v bošnjaških identitetnih procesih : predavanje na simpoziju Tradicijska kultura, folklora in identiteta, Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 15. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 65888866]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
289. MENCEJ, Mirjam. Narratives about night witches and altered state of consciousness : predavanje na Interdisciplinary conference Wild or domesticated: euncanny in historical and contemporary perspectives to mind, organized by The Academy of Finland and Finnish Anthropological Society, The House of Science and Letters, Helsinki Finland, sep. 20-22, 2016. [COBISS.SI-ID 62221922]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
290. MENCEJ, Mirjam. Belief and disbelief in the witchcraft narratives : predavanje na mednarodni konferenci Faith and doubt, v organizaciji the Pécs Commitee of the Hungarian academy of sciences, Pécs (Madžarska), 16.-18. okt. 2015. Pécs: Hungarian academy of sciences: Hungarian academy of sciences, 2015. [COBISS.SI-ID 58688610]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
291. MENCEJ, Mirjam. Circular movement of nature spirits : [predavanje na Conference of Belief narrative network of ISFNR z naslovom Nature spirits: continuity and change, University of Zugdidi, Zugdidi (Gruzija), 1.-4. okt. 2014]. Zugdidi: University of Zugdidi: ISFNR Belief Narrative Network, 2014. [COBISS.SI-ID 55588706]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
292. MENCEJ, Mirjam. Folk belief : konceptualizacije verovanja / verjetja : [predavanje na međunarodnom skupu Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 13. - 14. nov. 2014]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014. [COBISS.SI-ID 56174690]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
293. MENCEJ, Mirjam. Fortune-tellers as counter-witches : [predavanje na mednarodni konferenci Sacrifice, ordeal, divination v organizaciji the Pécs Commitee of the Hungarian academy of sciences, Pécs (Madžarska), 12.-14. dec. 2014]. Pécs: Hungarian academy of sciences: Pécs University, Department of Ethnology and Cultural Anthropology: Belief Narrative Network of ISFNR, 2014. [COBISS.SI-ID 56330850]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
294. MENCEJ, Mirjam. The rise, spread and decline of ghost stories attached to the building of the Department of ethnology and cultural anthropology at the University of Ljubljana : [predavanje na mednarodni konferenci Ghosts, The traditional cosmology society, University of Edinburgh, Edinburgh, 12. apr. 2014]. Edinburgh: Traditional cosmology society: University of Edinburgh, 2014. [COBISS.SI-ID 54456930]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
295. MENCEJ, Mirjam. Sem vso noč lutal v krogu : simbolika krožnega gibanja v folklornih pripovedih : [predavanje na znanstveni konferenci Slovensko pripovedništvo : o čem, zakaj in kako ga razumeti? izvedeni v okviru 17. pripovedovalskega festivala Pravljice danes, Cankarjev dom, Ljubljana, 4. april 2014]. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Pripovedovalski festival Pravljice danes, 2014. [COBISS.SI-ID 54334818]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
296. MENCEJ, Mirjam. Ghosts at the Department of ethnology and cultural anthropology : guards as bearers and controllers of tradition : [predavanje na 16th congress of the International society for folk narrative research (ISFNR) z naslovom Folk narrative in the modern world : unity and diversity, 25.-30. jun. 2013, Vilnius, Lithuania]. Vilnius: International society for folk narrative research: Institute of Lithuanian literature and folklore: Vilnius University, 2013. [COBISS.SI-ID 56174434]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
297. MENCEJ, Mirjam. Turning into a wolf : [predavanje na konferenci z naslovom Animals in art and archaeology and in myths, tales and legends v organizaciji Traditional cosmology society in Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh, 8.-10. apr. 2011]. Edinbourgh: University of Edinbourgh, Celtic and Scottish Studies: Traditional cosmology society, 2011. [COBISS.SI-ID 45455202]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
298. MENCEJ, Mirjam. Bonnets, hoods and hats in history and folklore : Little Red Riding Hood as an example : [predavanje na mednarodni konferenci Über Grenzen (48. Deutscher Historikertag 2010), Humboldt Universität, Berlin, 28. sep. 2010 -1. okt. 2010]. Berlin: Humboldt Universität, 2010. [COBISS.SI-ID 43638882]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
299. MENCEJ, Mirjam. Defining space and other functions of memorates about night witches : [predavanje na mednarodni konferenci Beyond essentialisms, Ljubljana, 25.-27. nov. 2010]. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 44608098]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
300. MENCEJ, Mirjam. Čarovništvo v Križnikovem gradivu. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU: Občina Kamnik, 2004. [COBISS.SI-ID 27245154]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
301. MENCEJ, Mirjam. Magija i šamanizam u slovenskoj narodnoj tradiciji. Motovun: Odsjek za etnologiju, Filozofski fakultet (Zagreb): Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta (Ljubljana), 2004. [COBISS.SI-ID 26185058]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
302. MENCEJ, Mirjam. Water and death in Slavic folk beliefs and customs. Craiova, Romania: The Center for Studies in Folklife and Traditional Culture Craiova, 2004. [COBISS.SI-ID 25227362]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
303. MENCEJ, Mirjam. Legends, incantations, and beliefs as supporters of time division : predavanje na konferenci Times, places, passages : ethnological approaches in the new millennium, 7th SIEF - conference, Budapest, 23.-28.apr.2001. Budapest: Hungarian academy of sciences, 2001. [COBISS.SI-ID 17824610]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
304. MENCEJ, Mirjam. Duhovna kultura Kozjanskega. Podsreda: Praznik kozjanskega jabolka, 12.10.2000. [COBISS.SI-ID 15225442]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
305. MENCEJ, Mirjam. Cursed children in folk literature : predavanje na mednarodnem posvetovanju Demons, spirits, witches : christian demonology and popular mithology, Budapest, 7.-9.oct.1999. Budapest: Hungarian culture fondation: Hungarian academy of sciences: Hungarian ethnographical society: Soros foundation, East-east program, 1999. [COBISS.SI-ID 17818978]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
306. MENCEJ, Mirjam. Voda kot ločnica med svetovoma. Ljubljana: Mestni muzej: Cankarjev dom, 1996. [COBISS.SI-ID 19841122]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
307. MENCEJ, Mirjam. The mythical meaning of the (usage of) water in funeral rites. Bankya: International conference "Religion and Folklore", 26-27 October, 1995. [COBISS.SI-ID 264582]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

308. MENCEJ, Mirjam. Social uses of belief narratives : vabljeno predavanje na 10th International Conference of Young Folklorists, University of Tartu, May 19-21, 2021. https://www.uttv.ee/naita?id=31381, https://www.flku.ut.ee/sites/default/files/fl/abstracts_2021_yofo.pdf. [COBISS.SI-ID 63905027]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1
309. MENCEJ, Mirjam. Discourses on witchcraft and uses of witchcraft discourse : vabljeno predavanje na Concluding conference of the Enzyklopädie des Märchens z naslovom Homo narrans: humans and their world as represented in narrative, Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, 25.-26. nov. 2015. Göttingen: Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 2015. [COBISS.SI-ID 59178594]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

310. Cosmos : the yearbook of the Traditional Cosmology Society. MENCEJ, Mirjam (glavni urednik 2010-2015, član uredniškega odbora 2005-2009, 2016-). [Print ed.]. Edinburgh: Traditional Cosmology Society, 1985-. ISSN 0269-8773. http://www.tradcos.co.uk/. [COBISS.SI-ID 34280546]
kategorija: SU (S)
točke: 10
311. Ethnologia slovaca et slavica. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2006-). Bratislava: Univerzita Komenského, 1993-. ISSN 1335-4116. [COBISS.SI-ID 237702]
kategorija: SU (S)
točke: 10
312. EtnoAntropoZum : journal of the Institute of Ethnology and Anthropology. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2009-). Skopje: Institute of Ethnology and Anthropology, University Ss. Cyril and Methodius. ISSN 1857-968X. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=379. [COBISS.SI-ID 17211437]
kategorija: SU (S)
točke: 10
313. Etnološka istraživanja. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2021-). Zagreb: Etnografski muzej, 1981-. ISSN 0351-4323. http://hrcak.srce.hr/etnoloska-istrazivanja. [COBISS.SI-ID 14880002]
kategorija: SU (S)
točke: 10
314. Fabula. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Berlin; New York: de Gruyter. ISSN 1613-0464. http://www.degruyter.de/journals/fabula. [COBISS.SI-ID 518728217]
kategorija: 2G (Z)
točke: 200
315. Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1957-. ISSN 0014-6242. [COBISS.SI-ID 4572426]
kategorija: 2G (Z)
točke: 200
316. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1980-. ISSN 0353-6432. [COBISS.SI-ID 16587522]
kategorija: SU (S)
točke: 10
317. Kodovi slovenskih kultura. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2004-). Beograd: Clio, 1996-. ISSN 0354-964X. [COBISS.SI-ID 3454818]
kategorija: SU (S)
točke: 10
318. Kulturna dediščina. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2011-2012, 2016-). Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, 2008-. ISSN 1855-6701. http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_tzpe=73&id_informacija=440. [COBISS.SI-ID 245351680]
kategorija: SU (S)
točke: 10
319. Makedonski folklor : spisanie na Institutot za folklor "Marko Cepenkov". MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2021-). Skopje: Institut za folklor "Marko Cepenkov", 1968-. ISSN 0542-2108. [COBISS.SI-ID 278026]
kategorija: SU (S)
točke: 10
320. Sator. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2015-). Tartu: EKM Teaduskirjastus, 1998-. ISSN 1406-2011. [COBISS.SI-ID 59086690]
kategorija: SU (S)
točke: 10
321. Studia mythologica Slavica. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2001-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Pisa: Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura, 1998-. ISSN 1408-6271. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ULQLFA0J, http://sms.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 75272960]
kategorija: 2G (Z)
točke: 160
322. Zupaničeva knjižnica. MENCEJ, Mirjam (član uredniškega odbora 2007-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1999-. ISSN 1855-671X. http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=218. [COBISS.SI-ID 245371648]
kategorija: SU (S)
točke: 10
323. MENCEJ, Mirjam (urednik). Death and the dead amidst us : death in contemporary society : an international online conference at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana 7. May 2021. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (11 str.)). https://etnologija.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/CONFERENCE_DEATH_BOOK_OF_ABSTRACTS_1.pdf. [COBISS.SI-ID 62570499]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 1
324. RISTESKI, Ljupčo S. (urednik), SVETIEVA, Aneta (urednik). Etnološko i kulturno-antropološko proučuvanje na Poreče. Skopje: Centar za etnološki istražuvanja i primeneta antropologija, 2021. 415 str., ilustr. ISBN 978-608-66442-6-0. [COBISS.SI-ID 55251973]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 3
325. MENCEJ, Mirjam (urednik), KIS-HALAS, Judit (urednik). Vocation, mission, profession : vernacular experts in the context of alternative spirituality in Europe : an international online conference at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana 14. May 2021. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (9 str.)). https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Vocation%20Mission%20Profession%20conference_programme%20and%20abstracts_Ljubljana_2021-05-14.pdf. [COBISS.SI-ID 63496963]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 2
326. Folklore : Electronic Journal of Folklore. MENCEJ, Mirjam (gostujoči urednik 2019). Spletna izd. Tartu: Estonian Literary Museum: Institute of Estonian Language, 1996-. ISSN 1406-0949. http://haldjas.folklore.ee/folklore. [COBISS.SI-ID 23349037]
kategorija: 2G (Z)
točke: 20
327. MENCEJ, Mirjam (urednik, avtor dodatnega besedila). Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 172 str. Zbirka AE gradiva, št. 2. ISBN 978-961-237-355-9. [COBISS.SI-ID 251151360]
kategorija: SU (S)
točke: 10, št. avtorjev: 1
328. HROBAT VIRLOGET, Katja, KLAUS, Simona, KRAVANJA, Boštjan, KVARTIČ, Ambrož, MENCEJ, Mirjam, PODJED, Dan, REPIČ, Jaka, SIMONIČ, Peter, MENCEJ, Mirjam (urednik), PODJED, Dan (urednik). Ustvarjanje prostorov. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. 276 str., ilustr. Zbirka Pontes academici. ISBN 978-961-237-387-0. [COBISS.SI-ID 253067008]
kategorija: 2F (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 20, št. avtorjev: 2
329. MENCEJ, Mirjam (urednik). Space and time in Europe : East and West, past and present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008. 387 str., ilustr. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25. ISBN 978-961-237-248-4. [COBISS.SI-ID 240400896]
kategorija: 2F (Z); tip dela je verificiral OSICH
točke: 40, št. avtorjev: 1
330. MENCEJ, Mirjam (urednik). The concept of time and space in European folklore : Ljubljana, September 6-9, 2007. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2007. 33 str. [COBISS.SI-ID 234476288]
kategorija: SU (S)
točke: 0, št. avtorjev: 2

Mentor pri doktorskih disertacijah

331. PLETERSKI, Andrej. Predkrščanski ideološki sistem verovanj in branje njegovih zapisov v prostor : (doktorska disertacija). Ljubljana: [A. Pleterski], 2014. 361 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 277515008]
kategorija: SU (S)
točke: 5
332. KLAUS, Simona. Folklora v množičnih medijih na Slovenskem v obdobju od 1980 do 2010 : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Klaus], 2012. 298 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266617344]
kategorija: SU (S)
točke: 5
333. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ustno izročilo o krajini Krasa v mitološkem in arheološkem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Hrobat], 2009. 314 f., [1] zganj. f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 40184930]
kategorija: SU (S)
točke: 5

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

334. MLAKAR, Anja. Drugi v slovenski folklori : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Mlakar], 2016. 293 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 287334144]
kategorija: SU (S)
točke: 5
335. KVARTIČ, Ambrož. Sodobne povedke v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Kvartič], 2014. 272 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 276392704]
kategorija: SU (S)
točke: 5

Mentor pri magistrskih delih

336. PAHOR, Špela. Mesto Piran skozi življenjske zgodbe njegovih prebivalcev : magistrsko delo. Piran: [Š. Pahor], 2016. 188 str. [COBISS.SI-ID 4498615]
kategorija: SU (S)
točke: 3
337. FRLIC, Špela. Sodobno pripovedovanje folklornih pripovedi v slovenskem prostoru : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Frlic], 2016. 192 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63430754]
kategorija: SU (S)
točke: 3
338. NOVAK, Petra. Regionalne variante slovenskih legend : magistrsko delo. Škofja Loka: [P. Trojar], 2009. 171 f., 128 f. pril. [COBISS.SI-ID 39537762]
kategorija: SU (S)
točke: 3

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

339. RUPNIK, Nika. Hiša duhov : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Rupnik], 2020. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 43448579]
kategorija: SU (S)
točke: 3
340. KOMAC, Tina. Folklorne pripovedi o nadnaravnem v Bohinju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Komac], 2019. 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 71345506]
kategorija: SU (S)
točke: 3
341. BABIČ, Eva. Predstave in dojemanja smrti v folklori - Haloze (Štajerska) : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Babič], 2016. 84 f. [COBISS.SI-ID 63647074]
kategorija: SU (S)
točke: 3
342. PETRIČ, Nejc. Povedke in zagovori o kačah v slovanski folklori : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Petrič], 2014. 87 str. [COBISS.SI-ID 57058402]
kategorija: SU (S)
točke: 3
343. KOVANDA, Marja. Subversive and conformative perception of "the Other" in The little mermaid narrative : master thesis = Subverziven in konformističen pogled na "Drugega" v zgodbi Male morske deklice : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kovanda], 2014. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56749154]
kategorija: SU (S)
točke: 3

Mentor pri diplomskih delih

344. KLANJŠČEK, Veronika. Tradicijska verovanja na Tolminskem in Kobariškem : povedke in njihova funkcija v lokalnem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Klanjšček], 2016. 111 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 63648866]
kategorija: SU (S)
točke: 1
345. ŽVAB, Andraž Marjan. Tradicija alkimije na Zahodu in na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [A. M. Žvab], 2015. 136 f. [COBISS.SI-ID 58189922]
kategorija: SU (S)
točke: 1
346. DALAN, Lucija. Notranjske čarovnice : prepletanje preteklosti s sedanjostjo : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Dalan], 2014. 96 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 57149282]
kategorija: SU (S)
točke: 1
347. HAMER, Petra. Sarajevo će biti, sve drugo će proći! : antropologski in etnomuzikološki oris glasbenega dogajanja v Sarajevu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Hamer], 2013. 116 f. [COBISS.SI-ID 54006882]
kategorija: SU (S)
točke: 1
348. IVANČIČ, Maruša. "To so ble neke čenče" : urbane povedke v ljubljanskih študentskih naseljih : diplomske naloge. Ljubljana: [M. Ivančič], 2013. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 54476898]
kategorija: SU (S)
točke: 1
349. VALENTAN, Tadeja. Čarovnice - vloga ženske v družbi in njeno spreminjanje skozi čas : diplomska naloga. Maribor: [T. Valentan], 2012. 80 f. [COBISS.SI-ID 52982882]
kategorija: SU (S)
točke: 1
350. PESTOTNIK, Ines. Je šla v Rim : odnos do nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja v občini Dravograd : diplomsko delo. Dravograd: [I. Pestotnik], 2012. 135 f. [COBISS.SI-ID 53758306]
kategorija: SU (S)
točke: 1
351. DORIA, Živa Viviana. Slovenska ljudska pravljica in pripovedka ter vloga ženske v njej : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. V. Doria], 2012. 95 f. [COBISS.SI-ID 53758818]
kategorija: SU (S)
točke: 1
352. MERTIK, Tina. Bejžte, bejžte, Matjaš ide! : folklora skozi funkcijo vzgajanja in poučevanja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Mertik], 2011. 46 f. [COBISS.SI-ID 49091426]
kategorija: SU (S)
točke: 1
353. ŠPEHAR, Petra. Mrtveci, ki jim diagram riše življenje : imaginarna konstrukcija sveta v pripovedništvu o obsmrtnih izkušnjah : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Špehar], 2011. 119 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 49513826]
kategorija: SU (S)
točke: 1
354. HAUSCHILD, Zdenka. Antropološki pogled na novodobna gibanja v procesu globalizacije : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Hauschild], 2010. 64 f. [COBISS.SI-ID 43057506]
kategorija: SU (S)
točke: 1
355. PAROVEL, Jure. Ogenj in ljudje : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Parovel], 2010. 115 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 45520226]
kategorija: SU (S)
točke: 1
356. ŠPES, Anja. Smrt v vasi Nova Cerkev : šege in nagrobni napisi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Špes], 2010. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45520738]
kategorija: SU (S)
točke: 1
357. STRAŽIŠAR, Rok. Zmaj v folklori in njegova pojavnost v računalniških igrah : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Stražišar], 2010. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43058530]
kategorija: SU (S)
točke: 1
358. KVARTIČ, Ambrož. "Danes burek nič več ---" : sodobne povedke v Velenju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kvartič], 2009. 71 f. [COBISS.SI-ID 40264802]
kategorija: SU (S)
točke: 1
359. JENŠTERLE, Katarina. Kultura sanjanja : vrednotenje in razumevanje sanj v sodobni slovenski družbi : sanje kot vodnik k razumevanju in samospoznavanju človeka : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jenšterle], 2009. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40633186]
kategorija: SU (S)
točke: 1
360. ROŠIČ-ALT, Nana. Mesna prehrana in njeno trženje v MIP : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rošič-Alt], 2009. 109 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39949922]
kategorija: SU (S)
točke: 1
361. LORBEK, Tina. Metempsihoza in metamorfoza v slovenski folklori : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Lorbek], 2009. 144 f. [COBISS.SI-ID 39013730]
kategorija: SU (S)
točke: 1
362. ŠISERNIK, Nina. Preroške mize na Koroškem : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šisernik], 2008. 144 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38730850]
kategorija: SU (S)
točke: 1
363. KLAUS, Simona. Razvoj podobe vampirja od folklore do računalniških iger : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Govednik], 2007. 92 f. [COBISS.SI-ID 34633314]
kategorija: SU (S)
točke: 1
364. PISANEC, Anuša. Če ne bodeš zaspala, te uščipnem! : poskus rekonstrukcije materinstva skozi slovenske ljudske uspavanke. Ljubljana: [A. Pisanec], 2006. 157 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32718946]
kategorija: SU (S)
točke: 1
365. PAHOR, Špela. Po poti nekaj življenj - : življenjske zgodbe Pirančanov kot vir za preučevanje načina življenja. Piran: [Š. Pahor], 2006. 291 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5417873]
kategorija: SU (S)
točke: 1
366. VATOVEC, Aleksandra. Gianrinaldo Carli med čarodeji in čarovnicami : diplomska naloga na etnologiji. Ljubljana: [A. Vatovec], 2004. 32 f. [COBISS.SI-ID 25651554]
kategorija: SU (S)
točke: 1
367. POVŠE, Urška. Jame v povedkah : diplomska naloga. Ljubljana: [U. Povše], 2001. 63 f., 23 str., pril. [COBISS.SI-ID 17856813]
kategorija: SU (S)
točke: 1
368. POGAČAR, Špela. Motiv zmaja v slovenskem ljudskem slovstvu : (primerjeva z zmajem v kitajskem ljudskem izročilu) : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Pogačar], 2001. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20116578]
kategorija: SU (S)
točke: 1
369. SEREC HODŽAR, Anja. Vaški grbi v Prlekiji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Serec], 2001. 82 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20117602]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

370. KLANČAR, Urška. Govori se : sodobne povedke v Mariboru : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Klančar], 2020. 55 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120464. [COBISS.SI-ID 50194947]
kategorija: SU (S)
točke: 1
371. DEČKO, Nina. Izražanje političnega humorja v internetnih memih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Dečko], 2019. 79 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110854. [COBISS.SI-ID 71343714]
kategorija: SU (S)
točke: 1
372. VRANKAR, Teja. Pripovedi v klicnem centru : strategije in taktike : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vrankar], 2019. 49 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 71344994]
kategorija: SU (S)
točke: 1
373. ZUPAN, Živa. Salijevanje strave v Bosni in Hercegovini : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Zupan], 2017. 45 f. [COBISS.SI-ID 65067106]
kategorija: SU (S)
točke: 1
374. SULEJMANI, Teuta. Varuška - študentska delo na domu : diplomska naloga. Ljubljana: [T. Sulejmani], 2017. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 65067362]
kategorija: SU (S)
točke: 1
375. GARTNER, Lucija. Humor med pogrebnimi šegami : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Gartner], 2015. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59592034]
kategorija: SU (S)
točke: 1
376. ROVŠNIK, Renny. Lik boginje matere v skandinavski mitologiji : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Rovšnik], 2014. 33 f. [COBISS.SI-ID 57056610]
kategorija: SU (S)
točke: 1
377. OREHEK, Alenka. Od govornega dejanja do besedilnega dogodka : slovstvena folklora v primerjavi s knjižno-umetniško literaturo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Orehek], 2014. 41 f. [COBISS.SI-ID 56754530]
kategorija: SU (S)
točke: 1
378. SCHAUBACH, Polona. Vloga živali v slovenskih folklornih pravljicah : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Schaubach], 2014. 29 f. [COBISS.SI-ID 57055074]
kategorija: SU (S)
točke: 1
379. DOVČ, Sebastian. Povesti o Kekcu : folkloristična analiza. Ljubljana: [S. Dovč], 2013. 55 f. [COBISS.SI-ID 54123362]
kategorija: SU (S)
točke: 1
380. ŠEPUL, Natalija. Položaj nežnejšega spola v pregovorih : ženska in Jud imata nekaj skupnega; oba sta ceno vzpona na družbeni lestvici primorana plačati s konformizmom in prilagajanjem družbenim zahtevam in stereotipom : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šepul], 2011. 57 f. [COBISS.SI-ID 49070690]
kategorija: SU (S)
točke: 1

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

381. MLAKAR, Anja. Protiturški tabori v folklori in prostoru : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mlakar], 2014. 55 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98086. [COBISS.SI-ID 53858914]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5Izpis bibliografskih enot: znanstvena in strokovna dela (Z, S)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 15. 3. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 15. 3. 2022
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 15. 3. 2022
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 12. 2021
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 10. 9. 2021