COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Marko Hočevar [12023]Representative bibliographic units

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. HOČEVAR, Marko, AUERSPERG, Marija. Role of serum thyroglobulin in the pre-operative evaluation of follicular thyroid tumours. Journal of surgical oncology. [Print ed.]. 1998, letn. 24, št. 6, str. 553-557. ISSN 0022-4790. [COBISS.SI-ID 9334233]
2. HOČEVAR, Marko, AUERSPERG, Marija. Pomen serumskega tiroglobulina v predoperativni diagnostiki folikularnih tumorjev ščitnice = Role of serum thyroglobulin in preoperative diagnostics of follicular thyroid tumors. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 1997, let. 66, suppl. 1, str. i-45-i-47. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 7207641]
3. VOLAVŠEK, Metka, US-KRAŠOVEC, Marija, AUERSPERG, Marija, HOČEVAR, Marko, GOLOUH, Rastko. Marginal vacuoles in fine-needle aspirates of follicular thyroid carcinoma. Diagnostic cytopathology. [Print ed.]. 1996, letn. 15, št. 2, str. 93-97. ISSN 8755-1039. [COBISS.SI-ID 7566553]
4. AUERSPERG, Marija, US-KRAŠOVEC, Marija, POGAČNIK, Ana, HOČEVAR, Marko, NOVAK, Barbka, BEŠIĆ, Nikola, POMPE, Franc, BERGANT, Damijan. Indukcijska kemoterapija pri primarno inoperabilnih diferenciranih karcinomih ščitnice = Induction chemotherapy in primarily inoperable differentiated thyroid carcinomas. Radiology and oncology. [Print ed.]. 1993, letn. 27, suppl. 6, str. 187-191. ISSN 1318-2099. [COBISS.SI-ID 61248768]
5. AUERSPERG, Marija, US-KRAŠOVEC, Marija, POGAČNIK, Ana, HOČEVAR, Marko, STANIČ, Karmen, JEZERŠEK NOVAKOVIĆ, Barbara. Uporaba meritev DNA na pretočnem citometru za načrtovanje kemoterapije pri diferenciranem karcinomu ščitnice = Flow cytometric DNA measurements for planning chemotherapy in differentiated thyroid cancer. Radiology and oncology. [Print ed.]. 1993, letn. 27, suppl. 6, str. 192s-197s. ISSN 1318-2099. [COBISS.SI-ID 61253632]

1.08 Published scientific conference contribution

6. HOČEVAR, Marko. Hormonsko zdravljenje raka ščitnice. In: LINDTNER, Jurij (ed.), et al. Pljučni rak ; Rak ščitnice : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 1998. Str. 102-104. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DiRROS - Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije. [COBISS.SI-ID 9649625]
7. HOČEVAR, Marko, AUERSPERG, Marija. Merjenje serumskega tiroglobulina za ocenjevanje uspešnosti kemoterapije in obsevanja pri bolnikih z rakom ščitnice : Measurement of serum thyroglobulin for monitoring the effectiveness of chemotherapy and irradiation in patients with thyroid carcinoma. In: KALIŠNIK, Miroslav (ed.), JANKO, Martin (ed.). Ščitnica in njene bolezni = The thyroid gland and its diseases. Ljubljana: Slovenian Medical Society - Section of Radiology: Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology, 1993. Letn. 27, suppl. 6, str. 198-203. Radiology and oncology, vol. 27, 1993, suppl. 6. ISSN 1318-2099. DiRROS - Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 61255936]

1.09 Published professional conference contribution

8. HOČEVAR, Marko. Rane pri onkološkem bolniku. In: KOZOROG, Nataša (ed.). Rane II : zbornik : abstrakt strokovnega seminarja, Otočec, 20. in 21. april 1998. Otočec: Zbornica zdravstvene nege Slovenije: Sekcija študentov zdravstvene nege Slovenije, 1998. Str. 14-16. [COBISS.SI-ID 12200409]
9. HOČEVAR, Marko, AUERSPERG, Marija, LUKAČIČ, Zoran. Ocena uporabnosti tiroglobulina za razločevanje benignih in malignih folikularnih tumorjev s pomočjo neparametričnih statističnih testov in fuzzy logike. In: LAVRAČ, Nada (ed.). Računalniška analiza medicinskih podatkov : zbornik [delavnice], 27. - 28. november 1995, Bled, Slovenija = Computer-aided data analysis in medicine, CADAM-95. CADAM-95 Workshop, Bled. Ljubljana; Institut "Jožef Stefan": = IJS Scientific Publishing, 1995. Str. 155-163, ilustr. ISBN 86-80023-23-X. [COBISS.SI-ID 74634752]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 23. 7. 2024