COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDušan OgrinOsebna bibliografija za obdobje 1955-2024

1955

1. OGRIN, Dušan. Proizvodnja zgodnjih vrtnin v slovenskem Primorju : diplomska naloga. Ljubljana: [D. Ogrin], 1955. 49 f., grafikoni, preglednice. [COBISS.SI-ID 5130617]


1958

2. OGRIN, Dušan. Naš vrt. V Ljubljani: Prešernova družba, 1958. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2144030]


1961

3. KERŽIN, Helena. Problematika gojitve rezanega cvetja na Koperskem : diplomska naloga. Ljubljana: [H. Keržin], 1961. 33 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 4951417]


1962

4. STRGAR, Jože. Sodobne metode vegetativnega razmnoževanja v vrtnarstvu : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Strgar], 1962. 45 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5366649]


1963

5. ČERNE, Mihaela. Fotoperiodizem pri begonijah kot fiziološki fenomen in njegova raba v proizvodnji : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Lesar], 1963. 81 f., [4] f. zgan. pril., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4875385]
6. SPORN, Marija. Proizvodnja rezanega cvetja čebulnic in gomoljnic na Koprskem : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Sporn], 1963. 53 f. [COBISS.SI-ID 4872057]


1964

7. OGRIN, Dušan (avtor, fotograf, ilustrator). Zelenje v našem okolju. V Ljubljani: Glavni odbor Prešernove družbe, 1964. 142 str., [32] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3588609]


1965

8. TROHA-MRDOVIČ, Ankica. Aklimatizacija parkovne dendroflore na širšem območju Ljubljane : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Troha-Mrdovič], 1965. II, 76 f., [13] f. pril., preglednice, fotogr., grafikoni. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, 526. [COBISS.SI-ID 4844665]
9. MAČEK, Marija. Drevoredi na območju mesta Ljubljane : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.], 1965. 39 f., [6] f. zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 96751107]


1966

10. VLADIMIROV, Lidija, BATIS, Janez, BERLIČ, Tončka, LOČNIŠKAR, Franc, MIHEVC, Vekoslav, OGRIN, Dušan, PAVLICA, Andreina, SPANRING, Jože. Organizacija dokumentacijske in informacijske službe za biotehniške vede v SR Sloveniji : (organizacija specializiranega centra za informacije in dokumentacijo na področju biotehniških ved v SR Sloveniji). Ljubljana: Kmetijski institut Slovenije, 1966. [47] f. [COBISS.SI-ID 8693765]


1967

11. OGRIN, Dušan. 20 let knjižnice Biotehniške fakultete. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Spominski zbornik. Anniversary issue. 1967, str. 75-77. ISSN 1318-0592. [COBISS.SI-ID 3357305]
12. OGRIN, Dušan. Cvetne grmovnice. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1967. 1 zloženka (52 str.), barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 5402113]
13. OGRIN, Dušan (avtor, fotograf). Cvetno grmlje. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1967. 1 zgibanka ([52] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 38334977]
14. LESAR, Tone. Fotoperiodizem kot činitelj pri vzgoji krizantem : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.] T. Lesar, 1967. II, 73 f., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 631. [COBISS.SI-ID 4766329]
15. ALEŠ, Stanislav. Razmnoževanje rož (Rosa L.) s potaknjenci : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.] S. Aleš, 1967. 65 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 629. [COBISS.SI-ID 4776825]


1968

16. MAMILOVIĆ, Jurij. Parkovna in pejsažna uporabnost samonikle dendroflore Dalmacije : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.] J. Mamilović, 1968. 84 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 642. [COBISS.SI-ID 4724345]
17. LUŽAR, Terezija. Vpliv rezanja cvetja na tvorbo zarodnih gomoljčkov pri gladijoli : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.] T. Lužar, 1968. 55 f., ilustr., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 4719993]


1969

18. PIANECKI, Tanja. Problematika sortimenta trav in gojitvenih postopkov za vrtne trate v osrednji Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.] T. Pianecki, 1969. 64 f. Biotehniška fakulteta. Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 673. [COBISS.SI-ID 4723321]
19. OGRIN, Dušan (urednik), SPANRING, Jože (urednik). Trata v javnem zelenju : zbornik simpozija, Ljuubljana 18.-20. 9. 1969. Ljubljana: Inštitut za vrtnarstvo in oblikovanje krajine: Biotehniška fakulteta, 1969. VIII, 158, [XVIII] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21184513]
20. OGRIN, Dušan. Trata v pejsažnem oblikovanju. V: OGRIN, Dušan (ur.), SPANRING, Jože (ur.). Trata v javnem zelenju : zbornik simpozija, Ljuubljana 18.-20. 9. 1969. Ljubljana: Inštitut za vrtnarstvo in oblikovanje krajine: Biotehniška fakulteta, 1969. Str. 1-8. [COBISS.SI-ID 2510713]


1970

21. OGRIN, Dušan (urednik). Ceste in krajina : zbornik mednarodnega seminarja Urejanje krajine ob avtomobilskih cestah. Ljubljana: Inštitut za vrtnarstvo in oblikovanje krajine, Biotehniška fakulteta, 1970. 171 str., ilustr. Zbornik simpozija, 2. [COBISS.SI-ID 6897153]
22. ČERNE, Peter (umetnik), KISLINGER, Juro (urednik), LAVRENČIČ, Avgust (urednik). Peter Černe : [razstava kiparskih del] : Društvo slovenskih likovnih umetnikov - pododbor Celje, Likovni salon, [od 8. do 30. januarja 1971]. Celje: DSLU, pododbor, 1970. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14822197]
23. HRELJA-TORKAR, Nataša. Siljenje forsitije : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.] N. Hrelja-Torkar, 1970. 18 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 682. [COBISS.SI-ID 4667001]
24. RENČELJ, Edvard. Vpliv časa rezanja lesnih potaknjencev na koreninjenje : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.] E. Renčelj, 1970. 62 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 693. [COBISS.SI-ID 4707449]


1971

25. RICHIE, Donald (urednik), WEATHERBY, Meredith (urednik). Knjiga mojstrov o ikebani : izviri in načela japonskega urejanja cvetlic : z lekcijami predstojnikov trojice vodilnih šol na Japonskem: Sen'ei Ikenoba, Houna Ohare, Sofuja Tešigahare. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1971. 270 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6311429]
26. SUŠNIK-VESEL, Svetka (vodja projekta, avtor), OGRIN, Dušan, DERMOLJ, Ludvik, ČOP, Matevž, MAČEK, Jože. Modernizacija sortimenta in pridelovanja vrtnin. Gladiole v gojitvi pod steklom in na prostem : poročilo. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za poljedelstvo: Biotehniška fakulteta, Inštitut za vrtnarstvo, 1963. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 71375107]


1972

27. OGRIN, Dušan. Nekaj misli o razvojnih dilemah v slovenskem prostoru. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Spominski zbornik. Anniversary issue. 1972, str. 13-15. ISSN 1318-0592. [COBISS.SI-ID 3356793]
28. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, KRAVANJA, Nika. Pokopališče v Novi Gorici : idejni projekt. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo in vrtnarstvo, 1972. 2 f., [7] f. zganj. pril., načrti. [COBISS.SI-ID 7153273]
29. KOPAČ, Mojca. Vrt kot bivalni prostor : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Kopač], 1972. 50 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomske naloge, 740. [COBISS.SI-ID 3469433]
30. MARINČEK, Metka. Vrt v raznih tipih enodružinske zidave : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Marinček], 1972. 37 f. [15] f. pril., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 735. [COBISS.SI-ID 3549817]
31. OGRIN, Dušan (urednik). Zelenje v urbanem okolju : zbornik mednarodnega simpozija Ljubljana 3.-4. 9. 1970. V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, [1970]. 201 str., ilustr. Zbornik simpozija, 3. [COBISS.SI-ID 6897409]
32. OGRIN, Dušan. Židovsko pokopališče v Novi Gorici pomemben spomenik pokopališke kulture. Srečanja. 1972, leto 7, št. 35/36, str. 33-40, ilustr. ISSN 1408-0176. [COBISS.SI-ID 9392946]


1973

33. OGRIN, Dušan (urednik). Krajinsko planiranje : zbornik mednarodnega simpozija Ljubljana 29.-31. 8. 1972. V Ljubljani: Katedra za krajinsko arhitekturo in vrtnarstvo, Biotehniška fakulteta, [1973]. [X], 256 str., 2 zganj. zvd., ilustr. Zbornik simpozija, 5. [COBISS.SI-ID 6897665]


1975

34. OGRIN, Dušan. Metodologija krajinskega planiranja na primeru Goriških brd. Ljubljana: RSS, 1975. 107 str. [COBISS.SI-ID 12758784]
35. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, KRAVANJA, Nika, KOPAČ, Mojca, LUKEŽ-VRČON, Tadeja, KRISTL, Gabrijela. Metodologija krajinskega planiranja na primeru Goriških Brd : poročilo o raziskovalni nalogi. Ljubljana: Biotehniška fakulteta VTOZD za agronomijo, 1975. 107 f. , 47 graf. pril., grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 2989689]
36. OGRIN, Dušan (urednik). Urejanje krajine : temeljni študij, izobraževanje po diplomi, podiplomski študij : Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1976. V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, 1975. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55729408]


1976

37. BON, Ranko, MUŠIČ, Vladimir Braco, DEKLEVA, Jože, KLEMENČIČ-ZLODRE, Bojana, PETERLE, Lojze, REPIČ, Smilja, RUS, Metka, ZAKRAJŠEK, Franc, GOSAR, Lojze, KOS, Miha, MIHEVC, Pavle, ŠAREC, Lučka, KOKOLE, Vera, STERLEKAR, Nevenka, BOŠNJAK, Vesna, DEBELJAK, Franc, GUZELJ, Miran, KAVČIČ, Ivan, MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, PODOBNIKAR, Marjan. Sistemski pristop v prostorskem planiranju : (komponenta družbenega planiranja na občinskem in medobčinskem nivoju). Ljubljana: Urbanistični inštitut SR Slovenije, 1976. [79] f. [COBISS.SI-ID 1167299]
38. GABERŠČIK, Boris, GALA, Aleksander, MLAKAR, Vinko, OGRIN, Dušan, PETKOVŠEK, Zdravko, POLIČ, Miloš, REJIC, Marjan, STRITAR, Albin, ŠTIRN, Jože, TARMAN, Kazimir. Slovenija - naše okolje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 121 str., ilustr. Zbirka Družboslovje za mladino. [COBISS.SI-ID 9341441]
39. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez. Valorizacija prostora in tehtanje vplivov urbanizacije na okolje. Ljubljana: RSS, 1976. 331 str. [COBISS.SI-ID 9889280]
40. OGRIN, Dušan. Valorizacija prostora in tehtanje vplivov urbanizacije na okolje. Ljubljana: RSS, 1976. 318 str. [COBISS.SI-ID 11922688]
41. MARUŠIČ, Janez. Združena karta kot sredstvo za razkrivanje intrinzičnih prostorskih vrednot v krajinskem prostoru : magistrska naloga : podiplomski študij Planiranje in urejanje krajine. Ljubljana: [I. Marušič], 1976. 56 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 38833453]


1977

42. STRGAR, Jože. Ekonomski in biološki vidiki rabe pokrovnih rastlin v parkovnem urejanju : specialistična naloga. Ljubljana: [J. Strgar], 1977. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 6752889]


1979

43. JEGLIČ, Ciril. Med ljudmi in rastlinjem : vrtnarjevi življenjski spomini in strokovni zapisi. V Ljubljani: Prešernova družba, 1979. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 577822]
44. AVBELJ, Ljudmila. Problematika opredeljevanja kriterijev za kategorizacijo in coniranje kmetijskih zemljišč : diplomska naloga. Ljubljana: [samozal.], 1979. III, 113 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 96746243]
45. OGRIN, Dušan, KOPAČ, Mojca, PETERLIN, Stane, VOVK, Joža, GREGORI, Janez, LUKEŽ-VRČON, Tadeja. Valorizacija vodnih obrežij in krajinsko-ekološki vidiki urejanja vodotokov : poročilo o raziskovalni nalogi : I. faza. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1979. 91 str. [COBISS.SI-ID 9929216]
46. ŠABEC, Alojz. Vpliv nekaterih postopkov skladiščenja na kvaliteto rezanih nageljnov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Šabec], 1979. 103 f., ilustr., grafični prikazi. Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 810. [COBISS.SI-ID 4567417]
47. ZOVKO, Miroslav. Vpliv nekaterih postopkov skladiščenja na kvaliteto rezanih nageljnov s poprejšnjo uporabo fitofarmacevtskih sredstev : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zovko], 1979. III, 88 f., ilustr., grafični prikazi. Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 811. [COBISS.SI-ID 4567161]


1980

48. OGRIN, Dušan. Friedhofsplanung auf der Suche. Garten und Landschaft. 1980, let. 90, št. 4, str. 284-289. ISSN 0016-4720. [COBISS.SI-ID 3196793]
49. OGRIN, Dušan. Naravna dediščina kot ekološka in kulturna razsežnost slovenskega prostora. Glasnik Slovenske matice. 1980, let. 4, št. 2, str. 59-64. ISSN 0351-0298. [COBISS.SI-ID 3197049]
50. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, TKAVC, Božo. PRISPEVEK K RAZVOJU CELOVITIH IN NACRTOVALSKO NARAVNANIH ANALIZ STANJA OKOLJA TER MOZNOSTI VKLJUCEVANJA VAROVALNIH VIDIKOV PLANIRANJA V IZDELAVO OBCINSKIH PROSTORSKIH PLANOV. Velenje: RSS, 1980. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 9887744]
51. BERGANT, Silva. Problematika vzdrževanja zelenih površin v submediteranskem pasu na primeru Nove Gorice : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Bergant], 1980. 53 f., ilustr., načrti. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 837. [COBISS.SI-ID 4563833]
52. OGRIN, Dušan (urednik). Študij urejanja krajine : 1976-1980 : [poročilo o študiju]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1980. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 214009]
53. OGRIN, Dušan. Urejanje krajine v nacionalni kulturi in rabi prostora : predavanje ob uradnem začetku študija urejanja krajine, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 15.9.1980. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. dec. 1980, letn. 43, št. 4, str. 131-133. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 12557613]
54. OGRIN, Dušan. Valorizacija vodnih obrežij in krajinsko-ekološki vidiki urejanja vodotokov : 2. faza. Ljubljana: RSS, 1980. 47 str. [COBISS.SI-ID 9960704]
55. OGRIN, Dušan, KOPAČ, Mojca. Valorizacija vodnih obrežij in krajinsko-ekološki vidiki urejanja vodotokov : poročilo o raziskovalni nalogi. Faza 3. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo, VTO za agronomijo, 1980. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9961216]
56. OGRIN, Dušan. Vloga urejanja krajine v rabi in nacionalni kulturi prostora. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. 1980, let. 43, št. 12, str. 131-133. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 3196281]


1981

57. OGRIN, Dušan. Kmetijski prostor - njegove gospodarske, ekološke in kulturne določilnice. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1981, let. 14, št. 3, str. 91-93. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 3196537]
58. OGRIN, Dušan, KOPAČ, Mojca, KRAVANJA, Nika, LUKEŽ-VRČON, Tadeja. Park ob Gruberjevi palači : idejna zasnova rekonstrukcije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1981. 1 mapa (5 načrtov), načrti. [COBISS.SI-ID 7531129]


1982

59. NEVENIĆ, Radovan. Ekološki modeli : značaj i primena u prostornom planiranju : magistarski rad = Ecological models importance and application in spatial planning. Ljubljana: [samozal.], 1982. 245 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 96356099]
60. MEZEK, Slavko. Inventarizacija in analiza prostorskih in krajinsko-ekoloških vrednosti Ljubljanskega barja : diplomska naloga = Inventory and analysis of landscape and ecological values of Ljubljansko barje. Ljubljana: [S. Mezek], 1982. VIII, 184 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 6. [COBISS.SI-ID 2105465]
61. OGRIN, Dušan. Krajinsko ekološki in kulturni vidiki urejanja kmetijskega prostora. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Kmetijstvo. Suplement. Agricultural issue. Supplement. 1982 [izid 1983], supl. 7, str. 51-58. ISSN 0353-4847. [COBISS.SI-ID 3197817]
62. HABJANIČ, Izidor. Možnosti strategije varstva naravne dediščine v obalnem pasu koprske regije : diplomska naloga = Possibilities for conservation strategy on coastal zone region Koprsko. Ljubljana: [I. Habjanič], 1982. VII, 160 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 5. [COBISS.SI-ID 2105209]
63. VUČER, Igor. Naravne danosti v prostorskem planiranju : diplomska naloga. Ljubljana: [I. Vučer], 1982. 86 f., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 2. [COBISS.SI-ID 2104441]
64. VUČER-TOMŠIČ, Andreja. Naravovarstvena opredelitev in krajinska ureditev območja Snežniškega gradu : diplomska naloga. Ljubljana: [A. Vučer-Tomšič], 1982. 108 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1. [COBISS.SI-ID 2104185]
65. ELIZONDO, Maria Lilia. New rural settlements : the study of two cases in the Mexican tropics : master thesis. Ljubljana: [M. L. Elizondo], 1982. 129 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4738145]
66. MARUŠIČ, Janez, TKAVC, Božo, OGRIN, Dušan. Prispevek k razvoju celovitih in načrtovalsko naravnanih analiz stanja okolja ter možnosti vključevanja varovalnih vidikov planiranja v izdelavo občinskih prostorskih planov : (primer Velenje) : poročilo o raziskovalni nalogi. Faza 1. Velenje: Zavod za urbanizem; Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Katedra za kra[!]insko arhitekturo, 1982. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., načrti. [COBISS.SI-ID 5935993]
67. GULIČ, Peter. Socialno prostorska problematika notranjih dvorišč v Ljubljani in predlogi za njihovo preureditev : diplomska naloga = Social and spacial aspects of internal courtyards in Ljubljana, and some suggestions how to renew them. Ljubljana: [P. Gulič], 1982. VI, 63 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 3. [COBISS.SI-ID 2104697]


1983

68. KOLŠEK, Alenka. Izhodišča za opredeljevanje prostorskih vrednosti na območju Spominskega parka Trebče : diplomska naloga = Ausgangspunkte für Bestimmung der Raumwerte im Erinnerungspark von Trebče. Ljubljana: [A. Kolšek], 1983. III, 90 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 8. [COBISS.SI-ID 2105977]
69. PRELOG, Mojmir. Krajinsko-ekološki vidiki hidromelioracij na ravni planiranja rabe in oblikovanja kmetijskega prostora : diplomska naloga = Landscape and ecological aspects of drainage works in planning and design of the new agricultural land. Ljubljana: [M. Prelog], 1983. III, 113 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 7. [COBISS.SI-ID 2105721]
70. MARINČEK, Darja. Možnosti in predlog ureditve parka ob gradu Goričane : diplomska naloga = Alternatives and the proposition for the arrangement of the Goričane castle park. Ljubljana: [D. Marinček], 1983. V, 58 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 9. [COBISS.SI-ID 2113401]
71. HAFNER, Aleš. Predlog rekonstrukcije baročnega parka dvorca Dornava pri Ptuju : diplomska naloga = A suggestion on reconstruction of baroque park at manor house at Dornava near Ptuj. Ljubljana: [A. Hafner], 1983. III, 105 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 11. [COBISS.SI-ID 2113657]
72. ROZMAN FATTORI, Irena. Prostorska pestrost kot vizualna krajinska vrednost : diplomska naloga = Space diversity as landscape visual quality : graduation thesis. Ljubljana: [I. Rozman], 1983. VI, 94 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 10. [COBISS.SI-ID 2609529]
73. ROMIH, Radovan. Vprašanja načrtovanja zelenih površin v mestu na primeru Celja : diplomska naloga = Inquries into the planning og green areas in towns based on the example of Celje. Ljubljana: [R. Romih], 1983. V, 89 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 12. [COBISS.SI-ID 2114425]


1985

74. DOLINAR, Janez. Analiza zelenih površin in predlog sistema zelenih površin v mestnem delu občine Bežigrad : diplomska naloga = Green areas analysis and the suggestion of green areas system in the town part of Bežigrad community. Ljubljana: [J. Dolinar], 1985. IV, 29 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 18. [COBISS.SI-ID 2131833]
75. VADNJAL-BERNIK, Breda. Opredelitev lokacijskih in ureditvenih kriterijev za mlečne farme : diplomska naloga = Defining of criteria for the location and equipment of dairy-farms. Ljubljana: [B. Vadnjal-Bernik], 1985. V, 107 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 20. [COBISS.SI-ID 2133369]
76. SIMONETI, Maja, VATOVEC, Miran. Parametri krajinskega urejanja v individualni stanovanjski gradnji : delo je bilo opravljeno po razpisu odbora za Prešernove nagrade študentom za 1985. leto, Biotehniška fakulteta, tema 4. Ljubljana: [Simoneti, Vatovec], 1985. IV, 111 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3522425]
77. STARE, Niko. Prispevek odprtega prostora k oblikovanju mirnih con : magistrsko delo : magistrska naloga. Ljubljana: [N.A. Stare], 1985. 130 listov, 30 listov prilog, graf. prikazi, tabele, ilustr. Centralna biotehniška knjižnica, Magistrske naloge, MG 5359. [COBISS.SI-ID 468087]
78. EBER, Aleš. Prostorska ureditev igre za predšolske otroke v stanovanjskem naselju : diplomska naloga = A layout of playgrounds and spaces for children under seven in built-up areas. Ljubljana: [A. Eber], 1985. VIII, 100 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 21. [COBISS.SI-ID 2134905]


1986

79. ŠIŠIĆ, Bruno. Dubrovački vrt - tipološka osobitost u vrtnoj umjetnosti renesanse. Zagreb: [s.n.]. 192 str., tab. 12. [COBISS.SI-ID 359713]
80. KOCUVAN POLUTNIK, Alenka. Dvorišča in vrtovi mestnega jedra Celja - dediščina preteklosti in potrebe sedanjosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kocuvan-Polutnik], 1986. 135 f., ilustr. Centralna biotehniška knjižnica, Magistrska dela, 5415. [COBISS.SI-ID 384631]
81. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, SIMONETI, Maja. Krajinska in arhitekturna izhodišča v oblikovanju enodružinske zazidave. 1. del, Krajinska izhodišča. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za agronomijo, 1986. 104 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2257785]
82. BUČAR, Nataša. Krajinska zgradba doline Krke od izvirov do Soteske : diplomska naloga = Landscape structures in the Krka Valley from its sources to Soteska. Ljubljana: [N. Bučar], 1986. II, 112 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 28. [COBISS.SI-ID 2145657]
83. PIANO, Saša. Krajinska zgradba Spodnje Savinjske doline v preobrazbi : diplomska naloga = Landscape structure of the lower Savinja Valley in transition. Ljubljana: [S. Piano], 1986. III, 50 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 30. [COBISS.SI-ID 2148985]
84. SIMONETI, Maja. Krajinski parametri urejanja vrtov : poizkus oblikovanja krajinskih parametrov za urejanje vrtov s pomočjo anketne raziskave : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Simoneti], 1986. IV, 64 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 26. [COBISS.SI-ID 2143353]
85. OGRIN, Dušan. Landscape planning education as a reflection of social and spatial conditions : Ljubljana University model. Landscape and urban planning. [Print ed.]. 1986, let. 13, str. 411-417. ISSN 0169-2046. [COBISS.SI-ID 3197305]
86. MAKOVEC, Ariana. Pridelovanje okrasnih rastlin v občini Nova Gorica in trženje z njimi : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Makovec], 1986. VII, 50 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1054. [COBISS.SI-ID 3662457]
87. KOLAR, Vesna. Prostorska zgradba Gornje Savinjske doline : razvojne težnje in smernice zavarovanja : diplomska naloga = Landscape structure of the Upper Savinja Valley : development tendencies and protection directives. Ljubljana: [V. Kolar], 1986. IV, 145 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 33. [COBISS.SI-ID 2149753]
88. LEŠNJAK, Jelka. Reka v mestu : (na primeru Novega mesta) : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Lešnjak], 1986. VI, l07 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 22. [COBISS.SI-ID 2136697]
89. KOPITAR, Marjana. Ureditev obrečnega prostora Savinje v Celju : diplomska naloga = The arrangement of Savinja riverside area in Celje. Ljubljana: [M. Kopitar], 1986. V, 101 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 29. [COBISS.SI-ID 2147961]
90. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, KRAVANJA, Nika, KOPAČ, Mojca. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji. Ljubljana: RSS, 1986. 184 str. [COBISS.SI-ID 11315456]
91. VATOVEC, Miran. Vrt ob enodružinski hiši : stanje in razvojne možnosti : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Vatovec], 1986. V, 74 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 31. [COBISS.SI-ID 2149241]
92. CETIN, Veronika. Vrtno-arhitekturna tvornost v Sloveniji od 1850 do 1941 : diplomska naloga. Ljubljana: [V. Cetin], 1986. IV, 116 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 23. [COBISS.SI-ID 2136953]


1987

93. OGRIN, Dušan. 15 let študija urejanja krajine. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Spominski zbornik. Anniversary issue. 1987, str. 63-64. ISSN 1318-0592. [COBISS.SI-ID 3195769]
94. BOLJKA, Janez (umetnik). Janez Boljka. [Slovenska izd.]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 256 str., [4] str. pril., ilustr. Sodobne likovne monografije. [COBISS.SI-ID 3822336]
95. OGRIN, Dušan. Krajinsko planiranje - odgovor na razvojne probleme v krajini. V: Krajinske zasnove : vsebina - postopki - zakonodaja : gradivo seminarja, 19. junij 1987. Ljubljana: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora IS SRS: Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1987. Str. 5-12. [COBISS.SI-ID 1632889]
96. VAHTAR, Marta. Oblikovna razmerja med grajenimi prvinami in krajino : diplomsko delo. Ljubljana: [samozal.], 1987. 146 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 96772355]
97. BERCE, Olivera. Programske opredelitve za območje Tivolija, Čadovih travnikov in Biološkega središča : diplomska naloga. Ljubljana: [O. Berce], 1987. IV, 116 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 37. [COBISS.SI-ID 2151289]
98. OGRIN, Dušan. Urejanje krajine - poskus vizije. V: KOTAR, Marijan (ur.). Znanost, gibalo razvoja biotehniških ved : posvet ob 40-letnici Biotehniške fakultete, Cankarjev dom, Ljubljana, 29. oktober 1987. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 1987. Str. 77-82. [COBISS.SI-ID 3195257]
99. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan. Vrednotenje krajine. Ljubljana: RSS, 1987. 165 str., ilustr. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji, Urejanje prostora. [COBISS.SI-ID 24260352]
100. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, KRAVANJA, Nika, KOPAČ, Mojca, POLIČ, Marko, BARTOL, Blanka. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji : poročilo o delu za leto 1987. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1987. 165 f., ilustr. Urejanje prostora. [COBISS.SI-ID 1759683]


1988

101. IVANŠEK, France. Enodružinska hiša : od prosto stoječe hiše k nizki zgoščeni zazidavi. Ljubljana: Ambient: F. Ivanšek, 1988. 244 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 283909]
102. OGRIN, Dušan. Krajinsko prostorski oris in pomen vodnatega sveta. V: MARUŠIČ, Janez (ur.). Prostorsko ureditvena problematika melioracij : posvetovanje : zbornik referatov. Ljubljana: Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora: Katedra za krajinsko arhitekturo VTO za agronomijo Biotehniška fakulteta, 1988. Str. 1-10. [COBISS.SI-ID 3195001]
103. ŠUKLJE ERJAVEC, Ina. Mestni park - značaj in zasnova na primeru Severnega mestnega parka v Ljubljani : diplomska naloga = A city park - its character and design illustrated by the Northern City Park of Ljubljana. Ljubljana: [I. Šuklje], 1988. II, 43 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 41. [COBISS.SI-ID 2157177]
104. DEKLEVA, Jože (urednik), OGRIN, Dušan (urednik), PAK, Mirko (urednik), POGAČNIK, Andrej (urednik), MUŠIČ, Vladimir Braco (urednik). Pregled novejših raziskav. 1988. 151 str., graf. prikazi, karte. [COBISS.SI-ID 149250]
105. POGAČAR, Andreja. Problematika razmnoževanja bromelijevk (Bromeliaceae) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pogačar], 1988. III, 63 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomske naloge, 1192. [COBISS.SI-ID 3636857]
106. OGRIN, Dušan. Profesorju Cirilu Jegliču v slovo. Vestnik. 1988, 18, št. 1, str. 49-52. ISSN 0351-1049. [COBISS.SI-ID 128396800]
107. JERNEJEC, Petra. Proste zelene površine javnega značaja pri enodružinskih hišah : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Jernejec], 1988. VI, 146 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 42. [COBISS.SI-ID 2171513]
108. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan. Urejanje prostora. Vrednotenje krajine. Varovalno planiranje. Teorija mestne krajine. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1988. lo.pag., slike. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 62133760]
109. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, KRAVANJA, Nika, KOPAČ, Mojca, STEINITZ, Carl, TOTH, Richard, BARTOL, Blanka, KOBLAR, Jasna, KONTIČ, Branko, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji : poročilo o delu za leto 1988. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1988. 105 f., ilustr. Urejanje prostora. [COBISS.SI-ID 1759939]


1989

110. TOMELJ, Marjeta. Gojenje krizantem za rezano cvetje : pridelava in predstavitev sortimenta v Komunalnem podjetju Ljubljana, TOZD Rast : diplomska naloga. Ljubljana: [M. T.], 1989. II, 62 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomske naloge, 1251. [COBISS.SI-ID 2794361]
111. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin. Javni anonimni natečaj za ureditev ljubljanskega botaničnega in živalskega vrta : 3.-4. nagrada. Ljubljana, 1989. [COBISS.SI-ID 2598521]
112. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin, VODOPIVEC, Aleš. Javni anonimni natečaj za ureditev pokopališča v Šentjerneju : 4. nagrada. Ljubljana, 1989. [COBISS.SI-ID 2598265]
113. VIDMAR, Ana. Krajinsko oblikovanje v 20. stoletju - tokovi in tendence : diplomska naloga = Landscape design in the 20th century - currents and tendencies. Ljubljana: [A. Vidmar], 1989. III, 134 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 45. [COBISS.SI-ID 2172281]
114. GAZVODA, Davorin. Naravno v naravi in oblikovani krajini : diplomska naloga = Natural in nature and designed landscape. Ljubljana: [D. Gazvoda], 1989. VII, 92 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 46. [COBISS.SI-ID 2168441]
115. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin. Natečajni projekt za botanični in zoološki vrt v Ljublajni (3.nagrada). List : glasilo Društva arhitektov Ljubljana. 1989, št. 4. ISSN 0353-6696. [COBISS.SI-ID 1885817]
116. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin, DOLEŽAL, M., VODOPIVEC, A. Natečajni projekt za pokopališče v Novem mestu (1.nagrada). List : glasilo Društva arhitektov Ljubljana. 1989, št. 4. ISSN 0353-6696. [COBISS.SI-ID 1885049]
117. OGRIN, Dušan, VODOPIVEC, A., GAZVODA, Davorin. Natečajni projekt za pokopališče v Šentjerneju na Dolenjskem (4.nagrada). List : glasilo Društva arhitektov Ljubljana. 1989, št. 4. ISSN 0353-6696. [COBISS.SI-ID 1885561]
118. GAZVODA, Davorin. Pojem naravnega v krajinski arhitekturi : delo je pripravljeno po razpisu odbora za Prešernove nagrade študentom za leto1989, številka teme 16. Ljubljana: [D. Gazvoda], 1989. X, 102 f., ilustr. Biotehniška fakulteta. [COBISS.SI-ID 3522169]
119. GULIČ, Peter. Prenova odprtega prostora stanovanjskih naselij = Renewal of open space in residental settlements : magistrska naloga. Ljubljana: [P. Gulič], 1989. XII, 219 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18883]
120. OGRIN, Dušan. Slovenske krajine. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989. 239 str., barvne ilustr. Zbirka Slovenija. ISBN 86-341-0413-3, ISBN 86-341-0160-6. [COBISS.SI-ID 14345472]
121. OGRIN, Dušan. Sodobni tokovi v oblikovanju mestnega zelenja. V: Vidiki urejanja javnega zelenja v mestih : zbornik referatov : seminar, Ljubljana, 1989. Ljubljana: Splošno združenje komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije: Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1989. Str. 6-14. [COBISS.SI-ID 2508665]
122. DRAKSLER, Sašo. Vidiki preobrazbe poljedelske krajine v luči posodabljanja kmetijstva : diplomska naloga = Transformations of the agricultural landscapes viewpoints through their modernization. Ljubljana: [S. Draksler], 1989. V, 133 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 44. [COBISS.SI-ID 2174073]
123. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan. Vrednotenje krajine. Ljubljana: RSS, 1989. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji, Urejanje prostora. [COBISS.SI-ID 50644736]


1990

124. BREJC, Tomaž, CAPUDER, Andrej, CEVC, Anica, LAJOVIC, Janez, ZLOBEC, Ciril, KOMELJ, Milček, KREČIČ, Peter, OGRIN, Dušan, STRGAR, Jože, AHAČIČ, Draga, GERLOVIČ, Alenka, GOMBAČ, Boris M., MUŠIČ, Vladimir Braco. Drevesa ne smejo preprečevati uresničevanje nacionalnega načrta. Delo. [Tiskana izd.]. 13. XI. 1990, 32, št. 265, str. 7, 14. XI. 1990, 32, št. 266, str. 6, 15. XI. 1990, 32, št. 267, str.6. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 27672064]
125. MUŠIČ, Vladimir Braco, GORIUP, Danilo, POGAČNIK, Andrej, VRIŠER, Igor, OGRIN, Dušan, GABRIJELČIČ, Peter, MLINAR, Zdravko. Interdisciplinarni izobraževalni program (prostorsko planiranje, urbanistično načrtovanje). Program 1990, Izhodišča za medfakultetni program : letno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 1990. X f., 29 str., [4] str. pril. Raziskovanje mednarodnih odnosov in razvoj nove mednarodne gospodarske ureditve, C5-0595. [COBISS.SI-ID 976579]
126. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin, DOLEŽAL, M., VODOPIVEC, A. Iz poročila k natečajnemu projektu Pokopališče Novo mesto. List : glasilo Društva arhitektov Ljubljana. 1990, št. 7, str. 9, ilustr. ISSN 0353-6696. [COBISS.SI-ID 1884793]
127. STRGAR, Suzana. Izbor in ureditev različice avroceste na odseku Hrastje-Kronovo : diplomska naloga = The selection and the layout of the highway alternative-section of Hrastje-Kronovo : graduation thesis. Ljubljana: [S. S.], 1990. XI, 130 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomske naloge, 52. [COBISS.SI-ID 2783353]
128. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin, VODOPIVEC, Aleš. Javni anonimni natečaj za ureditev pokopališča v Novem mestu : 1. nagrada. Ljubljana, 1990. [COBISS.SI-ID 2598009]
129. OGRIN, Dušan (intervjuvanec). Krajinska arhitektura - vrzel? : jesenska kramljanja: prof. Dušan Ogrin. Neodvisni dnevnik. 27. sep. 1990, leto 38, št. 264, str. 7, portret. ISSN 0353-8184. [COBISS.SI-ID 129927171]
130. OGRIN, Dušan. Laudation für Univ. Dozent Dipl.-Ing. Dr. Raschko Robev. V: Europa-Preises für Landespflege 1990. Basel: Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung, 1990. Str. 17-20, fotografija. [COBISS.SI-ID 2408569]
131. KLEMENČIČ-ZLODRE, Bojana. Metode vrednotenja urbanističnih projektov v deželah v razvoju : magistrska naloga. Ljubljana: [B. Klemenčič Kožul], 1990. VII, 164 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 19139]
132. NOVAK, Barbara. Načrtovanje kolesarskih poti v odprtem prostoru : diplomska naloga = Planning of cycling trails in the open space : graduation thesis. Ljubljana: [B. Novak], 1990. IX, 83 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 50. [COBISS.SI-ID 2175353]
133. SIMIČ, Mitja. Načrtovanje krajinskega parka - primer Otočec : diplomska naloga = Planning of the country park - the case of Otočec : graduation thesis. Ljubljana: [M. Simič], 1990. VIII, 95 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 51. [COBISS.SI-ID 2175609]
134. DEKLEVA, Jože (urednik), OGRIN, Dušan (urednik), PAK, Mirko (urednik), POGAČNIK, Andrej (urednik), MUŠIČ, Vladimir Braco (urednik). Pregled novejših raziskav. 1990. 78 str., graf. prikazi, karte. [COBISS.SI-ID 3664901]
135. KUČAN, Ana. Prostorske prvine kot krajinske značilnosti : diplomska naloga = Spatial elements as landscape characteristics : graduation thesis. Ljubljana: [A. Kučan], 1990. IX, 95 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 53. [COBISS.SI-ID 2175865]
136. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez. Raziskave s krajinsko tematiko 1986-90. V: STANIČ, Ivan (ur.). Urejanje prostora 2 : pregled novejših raziskav. Ponatis, popravljen. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Gradbeništvo in geodezija, Katedra za prostorsko planiranje: Inštitut za geografijo Univerze: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, 1990. Str. 7-14. Publikacija časopisa Urbani izziv. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 1683321]
137. NOVAK, Jože. Razpotja in smeri razvoja v sistemu urejanja prostora : diplomska naloga = Dilemmas and directions related to the development of spatial planning : graduation thesis. Ljubljana: [J. Novak], 1990. V, 107 f., grafični prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 49. [COBISS.SI-ID 2175097]
138. STRGAR, Andrej. Samostanski vrtovi na Slovenskem : oris in vidiki prenove : diplomska naloga = Monastery gardens in Slovenija : description and prospects for renovation. Ljubljana: [A. Strgar], 1990. 101 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 47. [COBISS.SI-ID 2174585]
139. OGRIN, Dušan, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, GAZVODA, Davorin, ZAKONJŠEK, V. VR 3/5 Botanični in zoološki vrt : sintezna rešitev. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1990. 9 f. [COBISS.SI-ID 1885305]
140. OGRIN, Dušan. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji. Ljubljana: RSS, 1990. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji, Urejanje prostora. [COBISS.SI-ID 33437440]
141. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan. Vrednotenje predloga za zidavo majhne hidroelektrarne na Logu v Trenti. Ljubljana: Biotehniška fakulteta - VTOZD za agronomijo, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1990. 10 f., 2 f. pril. [COBISS.SI-ID 1634425]


1991

142. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin, VODOPIVEC, Aleš. Javni anonimni natečaj za ureditev dela Tivolija "Vrtnarija" : [1. nagrada]. Ljubljana, 1991. [COBISS.SI-ID 2597241]
143. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin, VODOPIVEC, Aleš. Javni anonimni urb. arhit. natečaj za ureditev središča Kranja : 3. nagrada. Ljubljana, 1991. [COBISS.SI-ID 2597753]
144. OGRIN, Dušan. Krajina. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1991, zv. 5, str. 361-362. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 3356281]
145. OGRIN, Dušan. Krajina kot nosilec identitete. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. april 1991, št. 15, str. 62-64. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 61311744]
146. OGRIN, Dušan. Krajinska arhitektura. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1991, zv. 5, str. 366-368. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 3356537]
147. OGRIN, Dušan. Natur in der Phaenomenologie der gestalteten Landschaft. Der Architekt. 1991, št. 3, str. 136-137. ISSN 0003-875X. [COBISS.SI-ID 3195513]
148. DOLEŽAL, Mateja. Pregled zelenih površin in možnost njihove povezave v sistem na ožjem območju mesta Ljubljane : diplomska naloga = Survey of green areas in the inner part of the city of Ljubljana and the possibilities of their relating into a system : graduation thesis. Ljubljana: [M. Doležal], 1991. XII, 57 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 58. [COBISS.SI-ID 2180985]
149. ŽNIDARŠIČ, Bojan. Tlaki v odprtem prostoru - analiza in uporabnost : diplomska naloga = Paved areas in open space - analysis and application : graduation thesis. Ljubljana: [B. Žnidaršič], 1991. IV, 90 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 57. [COBISS.SI-ID 2178169]
150. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, KOBLAR, Jasna, LUKEŽ-VRČON, Tadeja. Vplivi obstoječega cestnega omrežja na kakovost prostora. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1991. 33 f. [COBISS.SI-ID 4005753]
151. KAČIČ, Romana. Vrednotenje Beneške lagune in manjših lagunskih otokov za razvoj turizma : diplomska naloga = Valorizzazione della Laguna Veneta e della isole lagunari minori per il turismo : tesi di laurea = The evaluation of the Venice Lagoon and the minor lagoon islands for development of tourism : graduation thesis. Ljubljana: [R. Kačič], 1991. XII, 195 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 55. [COBISS.SI-ID 2176377]
152. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez. Vrednotenje krajine. Ljubljana: RSS, 1991. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Vrednotenje kulturne krajine V Sloveniji, Urejanje prostora. [COBISS.SI-ID 42924032]


1992

153. OGRIN, Dušan. Evropski tokovi vrtne umetnosti in njihovi odmevi v Sloveniji. RES. : publikacije Restavratorskega centra Republike Slovenije. Dela. Papers. 1992, št. 1, str. 17-26, ilustr. ISSN 0354-2297. [COBISS.SI-ID 70287104]
154. OGRIN, Dušan. Kulturna krajina. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1992, zv. 6, str. 68. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 3356025]
155. OGRIN, Dušan. Lectures in the theory of landscape architecture. Ås: Norges Landbrukshøgskole, Institutt for Landskapsarkitektur, 1992. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2256505]
156. OGRIN, Dušan. Ontological aspects of landscape architecture in its articulation into landscape planning and landscape design. V: Concepts in landscape architecture : theory of the profession and its reflection in education. European Conference of Landscape Architecture School, Ljubljana, august 27-28, 1992. Ljubljana, [1992]. Str. 1-6. [COBISS.SI-ID 1644665]


1993

157. BRATINA JURKOVIČ, Nataša. Odprti prostor v vrtnem mestu Nova Gorica : zasnova - resničnost - predlog : diplomska naloga = Open space in the garden city of Nova Gorica : concept - reality - future : graduation thesis. Ljubljana: [N. Bratina], 1993. X, 87 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 64. [COBISS.SI-ID 2191225]
158. MUŠIČ, Vladimir Braco, SAKSIDA-PIŠOT, Bruna, PIRY, Ivo, OGRIN, Dušan, POGAČNIK, Andrej, BAJEC, Jadran, PURGER-GOJANOVIČ, Jana, SODNIK, Ana, JANČIČ, Margarita, GABRIJELČIČ, Peter, KOČEVAR, Boris, DEU, Živa. Priporočila za usmerjanje prostorskega razvoja in urejanje prostora obalnega območja : planerska delavnica. [Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor], 1993. 1 zgibanka (10 str.). [COBISS.SI-ID 175969]
159. GAZVODA, Davorin. Strukturni vzorci mestne krajine : magistrsko delo = Structural patterns of urban landscapes : master of science thesis. Ljubljana: [D. G.], 1993. X, 101 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 477. [COBISS.SI-ID 2886777]
160. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, POLIČ, Marko, RAKOVEC, Jože, VENDRAMIN, Dušan. Študija vplivov na okolje : predvidene zazidave Poslovnega središča Toncity v Kopru : (po osnutku Zazidalnega načrta Ob Kolodvorski). Ljubljana: Biotehniška fakulteta - Inštitut za krajinsko arhitekturo, 1993. 35 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1649785]
161. OGRIN, Dušan. Vrednostno razvrščanje krajin : (razpotnice - vprašanja - pristopi). V: MEJAČ, Živana (ur.). Tipološka klasifikacija krajine : mednarodni posvet, [Ljubljana, 1993] : [zbornik] = Typological landscape classification : international conference, [Ljubljana, 1993] : [proceedings]. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1996. Str. 119-130. Prostor, Krajina, Krajinska tipologija. ISBN 961-90033-6-5. [COBISS.SI-ID 1638777]
162. OGRIN, Dušan. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji. Ljubljana: RSS, 1993. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Vrednotenje kulturne krajine v Sloveniji, Urejanje prostora. [COBISS.SI-ID 37117952]
163. OGRIN, Dušan (intervjuvanec). Vrt kot posebna oblika človekovega urejenega prostora. Delo. [Tiskana izd.]. 35, št. 262 (11.xi.1993), str. 13. portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 45302016]
164. OGRIN, Dušan. Vrtna umetnost sveta : pregled svetovne dediščine : 400 strani, 589 ilustracij, 386 barvnih. Ljubljana: Pudon: EWO, 1993. 400 str., ilustr. ISBN 961-90037-0-5. [COBISS.SI-ID 36050176]
165. OGRIN, Dušan. The world heritage of gardens : 589 illustrations, 386 in colour. London: Thames and Hudson, 1993. 400 str., ilustr. ISBN 0-500-23666-6. [COBISS.SI-ID 37158400]
166. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, KUČAN, Ana, PODBOJ, Marsela, OGULIN, Andreja, VRČON, Tadeja. Zasnova prostorske ureditve slovenskega obalnega območja : [elaborat]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Katedra za krajinsko arhitekturo, 1993. 1 mapa, zvd. [COBISS.SI-ID 123558]


1994

167. OGRIN, Dušan (intervjuvanec). Dušan Ogrin : krajinska arhitektura. Ars vivendi. [Slov. izd.]. maj 1994, št. 21/22, str. 114-120, ilustr. ISSN 0352-955X. [COBISS.SI-ID 62347776]
168. OGRIN, Dušan. Landscape architecture and its articulation into landscape planning and landscape design. Landscape and urban planning. [Print ed.]. 1994, no. 30, str. 131-137. ISSN 0169-2046. [COBISS.SI-ID 2254457]
169. ŠUKLJE ERJAVEC, Ina. Odnos med funkcijo in obliko v krajinski arhitekturi : magistrsko delo = Relationship between form and function in landscape architecture : master of science thesis. Ljubljana: [I. Šuklje Erjavec], 1994. X, 143 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1247683]
170. NOVAK, Mojca. Primerjava odprtega prostora v štirih stanovanjskih soseskah v Ljubljani : diplomska naloga = Comparison of the open space in four housing areas in Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [M. Novak], 1994. XII, 95 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 70. [COBISS.SI-ID 2197113]
171. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, KRAVANJA, Nika. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. 3. zv., Subpanonske pokrajine Slovenije : sklepno poročilo. Ljubljana: Inštitut za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 1994. 85 f., [5] f. zganj. pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 6883961]
172. OGRIN, Dušan. SIA and the quadrature of the ellipse. V: HØYER, Steen (ur.). Sven-Ingvar Andersson : Festskrift Tilegnet : September 1994. [S.l.]: Arkitektens Forlag, 1995. Str. 92-95, ilustr. ISBN 87-7407-141-6. [COBISS.SI-ID 2256249]
173. OGRIN, Dušan. Symbolism in man-made landscapes. V: Proceedings of the Symposium "Symbolic Landscapes", Wageningen, 23 september 1994. Wageningen: Wageningen Agricultural University - Department of Physical Planning and Rural Development, [1994]. Str. 1-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 2258553]
174. HUDOKLIN, Jelka. Tipologija krajin in opredelovanje krajin posebnih vrednosti v Sloveniji : magistrsko delo = Landscape typology and identification of outstanding landscapes in Slovenia : master of science thesis. Ljubljana: [J. Hudoklin], 1994. IX, 127 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrske naloge, 6001. [COBISS.SI-ID 142711]
175. KUČAN, Ana. Zeleni sistem Ljubljane. Urbani izziv. [Tiskana izd.]. 1994, let. 6, št. 26/27, str. 65-72, ilustr. ISSN 0353-6483. [COBISS.SI-ID 585277]
176. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, KUČAN, Ana, SIMONETI, Maja, KOPAČ, Mojca, DOLEŽAL, M. Zeleni sistem Ljubljane : zasnova. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1994. 97 f., zvd. [COBISS.SI-ID 2810233]


1995

177. OGRIN, Dušan. Avtoceste v nacionalnem krajinskem prostoru. V: MEJAČ, Živana (ur.), ŠOLAR, Helena (ur.). Oblikovanje avtocestnega prostora = Designing landscape along motorways : mednarodni seminar = international seminar, Portorož, 1. - 3. december 1994 : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1995. Str. 22-33, ilustr. Prostor, Načrtovanje avtocest, Krajina. ISBN 961-90033-3-0. [COBISS.SI-ID 67776768]
178. OGRIN, Dušan. Avtoceste v nacionalnem krajinskem prostoru. 1, Cesta se mora prilagajati posebnostim nacionalnega krajinskega prostora. Delo. [Tiskana izd.]. 37, št. 26 (1.ii.1995), str. 10. ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 47159296]
179. OGRIN, Dušan. Development of regional identity in the residental landscapes as a contribution to housing quality. V: Proceedings of the XXIII IAHS World Housing Congress : Excelence in housing: prospects and challenges in the "Pacific" century, 25-29september 1995 Suntec City, Singapore. [S.l.: s.n., 1995]. Str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 2260601]
180. OGRIN, Dušan. Dve veliki temi v Ravnikarjevi ustvarjalnosti = Two main themes in Ravnikar`s creativity. V: IVANŠEK, France (ur.), ACHLEITNER, Friedrich. Hommage à Edvard Ravnikar : 1907-1993. Ljubljana: [samozal.] F. in M. Ivanšek, 1995. Str. 313-318, ilustr. ISBN 978-961-288-051-4. [COBISS.SI-ID 2259065]
181. OGRIN, Dušan. Giardini del mondo : storia, protagonisti, stili dei giardini di tutti i paesi dall'antichità al XX secolo. Milano: Fenice 2000, 1995. 400 str., večinoma barvne ilustr. ISBN 88-8017-193-3. [COBISS.SI-ID 56342272]
182. OGRIN, Dušan. Ist Gartenkunst tatsächlich Kunst?. V: BAUER, Oswald Georg (ur.), LANGEMANN, Sylvia (ur.). Jahrbuch : Bayerische Akademie der Schönen Künste. 9. München: Oreos Verlag, 1995. Str. 535-566, ilustr. ISBN 3-923657-49-8. [COBISS.SI-ID 2259833]
183. OGRIN, Dušan. Konceptualna izhodišča za obnovo vegetacije pri graditvi avtocest. V: Obnova vegetacije ob daljinskih cestah : zbornik posvetovanja : Ljubljana, 24. 3. 1995. [Ljubljana: s. n., 1995?]. Str. 1-8. [COBISS.SI-ID 2254713]
184. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, KRAVANJA, Nika, KUČAN, Ana, HUDOKLIN, Jelka, SIMIČ, Suzana, BARTOL, Blanka, ZAKOTNIK, Igor, PIANO, Saša, POLIČ, Marko, NATEK, Karel, KOLŠEK, Alenka, VIZOVIŠEK, Mira, TAVČAR, Etbin, SIMIČ, Mitja, HABJAN, Jelka. Morfološki temelji slovenskih krajin. Izhodišča za prostorsko urejanje : metode in postopki analize morfološke zgradbe krajin z ozirom na potrebe pri urejanju prostora : spreminjanje krajine zaradi spontanih procesov in posegov v prostor ; metodološki preizkus - obdelava vzorčnih primerov : raziskovalni projekt CRP Urejanje prostora. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, oddelke za krajinsko arhitekturo, 1995. 1 zv. <loč. pag.>, ilustr. [COBISS.SI-ID 3007609]
185. LAVRIČ, Nataša. Načrtovanje vinskih cest v Šmarsko-virštanjskem vinorodnem okolišu : diplomska naloga = The planning of wine roads in the wine-growing district Šmarje-Virštanj : graduation thesis. Ljubljana: [N. Lavrič], 1995. XII, 113 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge - UK, 77. [COBISS.SI-ID 110969]
186. OGRIN, Dušan, DEŠNIK, Stanka, ŽONTA, Ivan, VOGRIN, Miran, TSCHAMMER, Nuška. Okoljevarstveni in razvojni vidiki urejanja prostora ob reki Muri. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo: ZEU, družba za načrtovanje in inženiring Murska Sobota, 1995. 140 f., zvd, ilustr. [COBISS.SI-ID 4017529]
187. OGRIN, Dušan. Smisel krajinsko - arhitekturne dediščine v Sloveniji. V: BATIČ, Jerneja (ur.), DEŠNIK, Stanka. Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji = Historical parks and gardens in Slovenia. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1995. Str. 7-12. ISBN 961-6037-11-0. [COBISS.SI-ID 3196025]
188. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez. Strategija varstva krajine v Sloveniji : fazno poročilo o rezultatih raziskovalnega dela razvojnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo, 1995. 45, V f. [COBISS.SI-ID 2324089]
189. KUČINA, Matej. Zasnova zelenega sistema Jesenic z vidika sanacije mesta : diplomska naloga = The Jesenice green system scheme as an improvement of the existing condition : graduation thesis. Ljubljana: [M. Kučina], 1995. IX, 58 f., 16 pril., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 73. [COBISS.SI-ID 2197625]
190. VUKIČEVIĆ, Branka. Zeleni sistemi grada Sarajeva : magistrska radnja. Sarajevo: [B. V.], 1995. 66 str., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Magistrske naloge, 557. [COBISS.SI-ID 2883193]
191. OGULIN, Andreja. Zgodovinske plasti zelenja v razvoju mesta in njihova potencialnost za sodobni zeleni sistem Ljubljane : diplomska naloga = Historical layers of green space in the history of the city and its potential for the new concept of green system in Ljubljana : graduation thesis. Ljubljana: [A. Ogulin], 1995. VIII, 86 f., zvd. [COBISS.SI-ID 121766]
192. DEŠNIK, Stanka, BATIČ, Jerneja (urednik, fotograf). Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji = Historical parks and gardens in Slovenia. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1995. 155 str., ilustr. ISBN 961-6037-11-0. [COBISS.SI-ID 53431808]


1996

193. OGRIN, Dušan. Dileme v načrtovanju za varstvo narave : primer reke Mure. V: OGRIN, Dušan (ur.). Varstvo narave zunaj zavarovanih območij : zbornik mednarodne konference ob evropskem letu varstva narave 1995 pod okriljem Sveta Evrope = Nature conservation outside protected areas : proceedings of the conference on the occasion of the European year of nature conservation 1995 under auspices of the Council of Europe. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje: = Ministry of Environment and Physical Planning, Office for Physical Planning: Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo: = Biotechnical Faculty, Institute for Landscape Architecture, 1996. Str. 203-224, ilustr. ISBN 961-90033-9-X. [COBISS.SI-ID 1636985]
194. GOLOBIČ, Mojca. Izhodišča načrtovanja okolja za otroke : diplomska naloga = Designing environments for children : graduation thesis. Ljubljana: [M. Trontelj], 1996. VIII, 72 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 115907]
195. SOŠIĆ, Lido. Krajinske vrednote morske obale v procesih prostorskega razvoja in njihovo varstvo : doktorska disertacija = Defining the landscape values of the sea coast within the procedures of spatial development and their conservation : dissertation thesis. Ljubljana: [L. Sošić], 1996. XI, 211 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Doktorske disertacije, 298. [COBISS.SI-ID 12153]
196. OGRIN, Dušan. Mesto krajine v mestu prihodnosti. V: HUDOKLIN, Jelka (ur.). Urejanje odprtega prostora v urbanem okolju : zbornik letnega strokovnega srečanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije, november 1996. [Ljubljana]: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 1996. Str. 82-83. [COBISS.SI-ID 1884025]
197. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, BARTOL, Blanka, DEŠNIK, Stanka, HABJAN, Jelka, HUDOKLIN, Jelka, KOLŠEK, Alenka, NOVAK, Mojca, SIMIČ, Mitja, TAVČAR, Etbin, SIMONIČ, Tanja. Strategija varstva krajine v Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo, 1996. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1633913]
198. OGRIN, Dušan. Strategija varstva krajine v Sloveniji = Landscape protection strategy in Slovenia. Gozdarski vestnik : slovenska strokovna revija za gozdarstvo. [Tiskana izd.]. 1996, vol. 54, no. 9, str. 403-406. ISSN 0017-2723. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 223398]
199. PLANKO, Dejan. Ugotavljanje ustreznosti slovenske obale za razvoj turizma : (primerjava ročne in računalniške tehnike v krajinskem planiranju) : diplomska naloga = Assessment of suitability of the Slovenian coast for the development of tourism : (comparison of manual and computer techniques in landscape design) : graduation thesis. Ljubljana: [D. P.], 1996. IV, 74 f., ilustr., zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Diplomske naloge, 82. [COBISS.SI-ID 2680697]
200. OGRIN, Dušan (urednik). Varstvo narave zunaj zavarovanih območij : zbornik mednarodne konference ob evropskem letu varstva narave 1995 pod okriljem Sveta Evrope = Nature conservation outside protected areas : proceedings of the conference on the occasion of the European year of nature conservation 1995 under auspices of the Council of Europe. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje: = Ministry of Environment and Physical Planning, Office for Physical Planning: Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo: = Biotechnical Faculty, Institute for Landscape Architecture, 1996. 248 str., [5] str. pril., ilustr. ISBN 961-90033-9-X. [COBISS.SI-ID 62520064]
201. BAŠKOVČ, Andreja. Vrtna ograja - oris in raba : diplomska naloga = Garden fence - concept and use : graduation thesis. Ljubljana: [A. Ložar], 1996. VIII, 66 f., ilustr., preglednice. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomska dela, 84. [COBISS.SI-ID 6864249]
202. MARUŠIČ, Janez (avtor, fotograf). Značilni krajinski vzorci Slovenije : po projektu Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovenije = Characteristic landscape patterns of Slovenia : according to the Project of regional distribution of landscape types in Slovenia. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, 1995 [i. e.] 1996. [26] str., barvne fotogr. Prostor, Krajina, Krajinska tipologija. ISBN 961-90033-5-7. [COBISS.SI-ID 60660224]


1997

203. OGRIN, Dušan. Četrt stoletja študija krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V: OGRIN, Dušan (ur.). Krajinska arhitektura : oblikovanje krajine, krajinsko planiranje, varstvo narave, varstvo okolja, prostorsko planiranje : 25 let : 1972-1997. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 1997. Str. 3-14. [COBISS.SI-ID 2022777]
204. OGRIN, Dušan (urednik). Krajinska arhitektura : oblikovanje krajine, krajinsko planiranje, varstvo narave, varstvo okolja, prostorsko planiranje : 25 let : 1972-1997. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 1997. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1863033]
205. OGRIN, Dušan. Landscape diversity : concept - significance - education. V: Proceedings. European Conference of Landscape Architecture School, Haifa, 1997. Haifa: Israel Institute of Technology: Faculty of Architecture and Town Planning, 1997. Str. 16-25. [COBISS.SI-ID 1641849]
206. OGRIN, Dušan. Potentials of designed landscape to produce a regional identity in the urban environment. V: 40 Jahre Landschaftsarchitektur and der Technischen Universität München : Dokumentation der Planungswerkstatt und der Vortragsreihe 9. bis 20. September 1996 : [Workshop + Vorträge]. Freising - Weihenstephan: Lehrstühle für Landschaftsarchitektur der Technischen Universiät München, cop. 1997. Str. 147-151. ISBN 3-930422-02-6. [COBISS.SI-ID 2252665]
207. OGRIN, Dušan (avtor, fotograf). Slovenske krajine. 2., dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: DZS, 1997. 303 str., barvne ilustr. ISBN 86-341-1998-X. [COBISS.SI-ID 69126400]
208. KOLŠEK, Alenka. Slovenski zdraviliški parki - zgodovinski razvoj in vprašanja prenove : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kolšek], 1997. 114 f., [4] f. zganjene pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 19519074]
209. OGRIN, Dušan. Visokošolsko središče na Koperskem - kje?. 2000 : revija za krščanstvo in kulturo. 1997, št. 105, str. 117-121. ISSN 0350-8935. [COBISS.SI-ID 74604800]
210. ŠEPEC, Mateja. Vpliv malih vodnih elektrarn na krajinsko ekološke vrednosti okolja : diplomska naloga = Impact of small hydro power plants on landscape and ecological values of environment : graduation thesis. Ljubljana: [M. Šepec], 1997. XI, 86 f., ilustr., grafični prikazi, zvd. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 86. [COBISS.SI-ID 2606201]


1998

211. OGRIN, Dušan. Architecture du paysage - Land art - Architecture convergences et divergences. V: Art et paysage : Résumés des exposés : Symposium de la Région Centrale d`IFLA, Athènes 8-10 septembre 1998. [S.l.: s.n.], 1998. Str. 6. [COBISS.SI-ID 2257529]
212. OGRIN, Dušan. European rural areas between globalisation and identity. V: Towards a spatial development strategy for European continent : perspectives of evolution of rural areas in Europe, Ljubljana, 24-25 September 1998 = Vers une strategie de developpement territorial pour le continent Europeen : perspectives d'evolution des zones rurales en Europe. [S.l.]: Council of Europe, 1998. Theme i, str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 2417017]
213. HAYES, Geraldine. The formation of the cultural landscape in Ireland with comparative overviewof Slovene cultural landscapes : M.L.A. Thesis = Oblikovanje kulturne krajine na Irskem s primerjalnim pregledom slovenskih kulturnih krajin : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Hayes], 1998. XII, 215 f., [20] f. pril., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 2259321]
214. MARUŠIČ, Janez (avtor, fotograf), OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margarita, PODBOJ, Marsela (avtor, fotograf). Krajine primorske regije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 100 str., ilustr., zvd. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 5. ISBN 961-90555-9-4. [COBISS.SI-ID 72494080]
215. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margarita, KOLŠEK, Alenka (avtor, fotograf). Krajine subpanonske regije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 96 str., ilustr., zvd. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 3. ISBN 961-90555-7-8. [COBISS.SI-ID 72492800]
216. MARUŠIČ, Janez (avtor, fotograf), OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margarita, HUDOKLIN, Jelka (avtor, fotograf). Kraške krajine notranje Slovenije. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 136 str., ilustr., zvd. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, 4. ISBN 961-90555-8-6. [COBISS.SI-ID 72493568]
217. SIMONIČ, Tanja. Mesto krajine v pojavnosti kulturnih identitet : magistrsko delo = Landscape in the phenomenology of cultural identities : master thesis. Ljubljana: [T. Simonič], 1998. X, 86 s., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2424953]
218. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margarita. Methodological bases. Ljubljana: Ministry of Environment and Physical Planning, National Office for Physical Planning, 1998. 117 str., ilustr. Regional distribution of landscape types in Slovenia. ISBN 961-6276-05-0. [COBISS.SI-ID 75623168]
219. MARUŠIČ, Janez (avtor, fotograf), OGRIN, Dušan, JANČIČ, Margarita, BARTOL, Blanka (avtor, fotograf). Metodološke osnove : [uvodni zvezek]. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za prostorsko planiranje, 1998. 120 str., ilustr., zvd. Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji. ISBN 961-6276-00-X. [COBISS.SI-ID 72491776]
220. NARTNIK, Irena. Možni vplivi posodabljanja kmetijstva na kulturno krajino : diplomska naloga = Possible impacts of the modernised agriculture on the cultural landscape : graduation thesis. Ljubljana: [I. Nartnik], 1998. X, 124 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9521197]
221. OGRIN, Dušan. Preobrazba kulturne krajine Slovenije kot posledica strukturnih sprememb v kmetijstvu zaradi pridružitve Evropski uniji : raziskovalna naloga : poročilo I. faze. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Inštitut za krajinsko arhitekturo, 1998. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2257017]
222. OGRIN, Dušan. Raznovrstnost slovenske krajine in ohranitev njene prepoznavnosti. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), LOKAR, Metka (ur.), PODOBNIK, Helena (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1998. Str. 139-149. ISBN 961-6200-76-3. [COBISS.SI-ID 6585698]
223. OGRIN, Dušan. Smisel slovenske krajinsko arhitekturne dediščine = The significance of the Slovene landscape architectural heritage. V: BROVET-ZUPANČIČ, Irena-Hedvika (ur.). Obnova zgodovinskih parkov : referati s simpozija, Ljubljana, 29 september 1995 = Restoration of historics parks : reports from the symposium, Ljubljana, 29th September 1995. Ljubljana: Ministarstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino: Ministry of Culture, Cultural Heritage Office of the Republic of Slovenia, 1998. Str. 7-18. Vestnik, št. 16. [COBISS.SI-ID 2253945]
224. HUDOKLIN, Jelka, OGRIN, Dušan. Usmeritve za urejanje izjemnih krajin. Usmeritve za doseganje želenega stanja : poročilo 3. faze. Novo mesto: Acer, d.o.o, november 1998. 28 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 413303]
225. CRNEK LISJAK, Darja. Vrste agrarne krajine v družbeni zavesti : diplomska naloga = Sorts of agricultural landscapes in social consciousness : graduation thesis. Ljubljana: [D. C. L.], 1998. XI, l06 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 91. [COBISS.SI-ID 2650233]
226. OGRIN, Dušan. Zeleni sistem. V: BALABAN, Jelka (ur.). Razvojni projekt Koper 2020 : [povzetki razvojnih študij]. Koper: Mestna občina, 1998. Str. 158-165. [COBISS.SI-ID 2025593]


1999

227. OGRIN, Dušan. The contemporary profile of landscape architecture. V: Agricultural science in Croatia at the treshold of the third millenium : Abstracts book. Zagreb: Agronomski fakultet, 1999. Str. 237-241. [COBISS.SI-ID 2717561]
228. OGRIN, Dušan. Kulturna krajina: pojmi - problemi - vizija = Cultural landscape: ideas - problems - vision. V: MLAKAR, Aleš (ur.), MARINČEK, Polona (ur.), MATJAŠEC, Darja (ur.). Kulturna krajina v dinamiki razvoja in varstva : zbornik 6. letnega strokovnega srečanja Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Portorož, november 1999. Ljubljana: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 1999. Str. 1-4. [COBISS.SI-ID 2715769]
229. OGRIN, Dušan. Landscape as a research problem. Poljoprivredna znanstvena smotra. 1999, vol. 64, no. 4, str. 239-241. ISSN 0370-0291. [COBISS.SI-ID 2813305]
230. OGRIN, Dušan. The landscape of defence structures. V: OGRIN, Dušan (ur.). Landscape revitalisation along the Theodosius city wall in Istanbul : International workshop, December 4-16, 1998, Istanbul : exhibition May 24-30, 1999, Congress Centre Cankarjev dom, Ljubljana, Trg republike 1. Ljubljana: Department of landscape Architecture, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, 1999. Str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 2713721]
231. OGRIN, Dušan (urednik). Landscape revitalisation along the Theodosius city wall in Istanbul : International workshop, December 4-16, 1998, Istanbul : exhibition May 24-30, 1999, Congress Centre Cankarjev dom, Ljubljana, Trg republike 1. Ljubljana: Department of landscape Architecture, Biotechnical faculty, University of Ljubljana, 1999. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1308270]
232. ACMAN, Tomaž. Lega in vidnost gradov in cerkva z vidika urejanja krajine : diplomska naloga = Physical planning aspects of the siting and visibility of castles and churches. Ljubljana: [samozal.], 1999. XV, 141 f., [24] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 96759555]
233. GOLIČNIK MARUŠIĆ, Barbara. Model naravnega vrta v načrtovalski praksi druge polovice 20. stoletja : diplomska naloga = A natural garden model in the planning practical work of the second half of the 20th century : graduation thesis. Ljubljana: [B. Goličnik], 1999. XI, 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1575363]
nagrada: Prešernova nagrada Biotehniške fakultete
234. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, DRAŠLER, Alojzij, KOVAČIČ, Matija, GAZVODA, Davorin, SIMONIČ, Tanja. Poročilo krajinsko arhitekturne urbanistične delavnice Globodol na Dolenjskem : I. faza. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 1999. 25 f., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2736505]
235. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, DRAŠLER, Alojzij, KOVAČIČ, Matija, GAZVODA, Davorin, SIMONIČ, Tanja. Poročilo krajinsko arhitekturne urbanistične delavnice Globodol na Dolenjskem : II. faza. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 1999. 25 f., [15] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2736761]
236. OGRIN, Dušan, SIMONIČ, Tanja (avtor, ilustrator). Preobrazba kulturne krajine Slovenije kot posledica strukturnih sprememb v kmetijstvu zaradi pridružitve Evropski uniji : raziskovalna naloga. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Inštitut za krajinsko arhitekturo, 1999. 153 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2539129]
237. MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, DRAŠLER, Alojzij, KAVČIČ, Iztok. Priročnik za urejanje prostora pri vodnogospodarskih posegih : končno poročilo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta Oddelek za krajinsko arhitekturo: Urad R Slovenije za prostorsko planiranje, 1999. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2722937]
238. OGRIN, Dušan, KUČAN, Ana. Prospects of Mediterranean Landscape = problems - potentials - vision. V: International Adriatic Conference, Trieste, July 1-2, 1999 : Proceedings. [Trieste: Univrsity of Trieste, Faculty of Architecture, 1999]. Str. 57-60. [COBISS.SI-ID 2717305]
239. MATJAŠEC, Darja. Sanacija gramoznic ob reki Muri : diplomska naloga = Sanitation of gravel pits along the river Mura : graduation thesis. Ljubljana: [D. M.], 1999. XIV, 72 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 96. [COBISS.SI-ID 2658425]
240. OGRIN, Dušan. Vodotoki v urejanju prostora : navzkrižja in perspektive. V: Vrnimo pomurskim vodotokom življenje : srečanje v okviru projekta PHARE-CBC : [zbornik referatov, Radenci 10. maja 1999]. Ljutomer: Zveza ribiških družin Pomurja, 1999. Str. 59-63. [COBISS.SI-ID 2593913]
241. OGRIN, Dušan (intervjuvanec). Zasebno pridobitništvo pogubno za naravo : male hidroelektrarne. Delo. [Tiskana izd.]. 9. apr. 1999, leto 41, št. 81, str. 77, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 100098560]


2000

242. DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, MUŠIČ, Vladimir Braco, GOLOBIČ, Mojca, OGRIN, Dušan, PLOŠTAJNER, Zlata, STANIČ, Ivan. Globalna vizija prostorskega razvoja Slovenije : 3. in 4. faza. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2000. 28 f. [COBISS.SI-ID 1706179]
243. DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, MUŠIČ, Vladimir Braco, GOLOBIČ, Mojca, OGRIN, Dušan, PLOŠTAJNER, Zlata. Globalna vizija prostorskega razvoja Slovenije : končno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2000. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 1706435]
244. LUŽOVEC, Mateja. Izrazna sredstva 20. stoletja v krajinski arhitekturi : diplomska naloga = Formal means of the 20th century in landscape architecture : graduation thesis. Ljubljana: [M. L.], 2000. XVI, 107 f., ilustr.,. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge, 106. [COBISS.SI-ID 2969465]
245. DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, GOLOBIČ, Mojca, GULIČ, Andrej, MUŠIČ, Vladimir Braco, OGRIN, Dušan, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, PLEVNIK, Aljaž, PRAPER, Sergeja, RAVBAR, Marjan. Koncept prostorskega razvoja Slovenije : 1. faza. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2000. 133 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1725379]
246. OGRIN, Dušan. Landscape architecture : identity, relationships, autonomy. V: ANIČIĆ, Branka (ur.). Landscape of the future: the future of landscape architecture education. European Conference of Landscape Architecture School, Haifa, 1997. Zagreb: Faculty of Agriculture, Department of Landscape Architecture, 2000. Str. 107-119. [COBISS.SI-ID 2891641]
247. PRUS, Tomaž, OGRIN, Dušan, POLIČ, Marko, RAKOVEC, Jože, KONTIĆ, Branko, KRANJČEC, Renata, MLAKAR, Aleš. Poročilo o vplivih na okolje : za prodajno trgovski center v Kopru. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2000. 39 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2904953]


2001

248. KOSELJ, Nataša. Forest, park and cemetery : Aleš Vodopivec, Dušan Ogrin, Davorin Gazvoda, Nena Gabrovec, The Srebrniče cementery in Novo mesto. Arhitektov bilten : AB. 2001, letn. 31, št. 151-152, str. 149-150, ilustr. ISSN 0352-1982. [COBISS.SI-ID 23767045]
249. ČERPES, Ilka, DEŠMAN, Miha, HUDNIK, Špela, POGAČNIK, Špela, OGRIN, Dušan, SADAR, Jurij, VUGA, Boštjan, TERŽAN, Vesna. Glavno mesto mora postati blagovna znamka : anketa - pogledi na urbanistični razvoj Ljubljane. Delo. [Tiskana izd.]. 12. apr. 2001, leto 43, št. 85, str. 5, portreti. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 112455424]
250. KOSELJ, Nataša. Gozd, park in pokopališče : Aleš Vodopivec, Dušan Ogrin, Davorin Gazvoda, Nena Gabrovec, Pokopališče Srebrniče v Novem mestu. Arhitektov bilten : AB. 2001, letn. 31, št. 151-152, str. 30-[37], ilustr. ISSN 0352-1982. [COBISS.SI-ID 113782784]
251. OGRIN, Dušan. Kako zeleno je bilo nekoč moje mesto. Ljubljana : glasilo Mestne občine Ljubljana. mar./apr. 2001, letn. 6, št. 3/4, str. 2, ilustr. ISSN 1318-797X. [COBISS.SI-ID 1098013022]
252. DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa, GOLOBIČ, Mojca, GULIČ, Andrej, MUŠIČ, Vladimir Braco, OGRIN, Dušan, PICHLER-MILANOVIĆ, Nataša, PLEVNIK, Aljaž, PRAPER, Sergeja, RAVBAR, Marjan. Koncept prostorskega razvoja Slovenije : končno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2001. 100 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1783747]
253. OGRIN, Dušan. Krajina in nacionalna prepoznavnost. V: JANČAR, Drago (ur.), VODOPIVEC, Peter (ur.). Slovenci v XX. stoletju : simpozij : [simpozij Slovenske matice, december 2001]. V Ljubljani: Slovenska matica, 2001. Str. 142-151, ilustr. ISBN 961-213-088-4. [COBISS.SI-ID 3242105]
254. OGRIN, Dušan. Landscape architecture / land art / architecture: relationships, convergence and divergences. V: ANAGNOSTOPOULOS, George L. (ur.). Art and landscape : International Federation of Landscape Architects - IFLA Symposium Athens - 1998 : I. Athens: Panayotis and Effie Michelis Foundation, 2001. Str. 23-34, ilustr. ISBN 960-7588-15-0, ISBN 960-7588-13-4. [COBISS.SI-ID 3208313]
255. OGRIN, Dušan (urednik), KUČAN, Ana (urednik), KLEMEN, Milana (urednik). Rovinj = Rovigno : razvoj grada i njegov krajobraz = sviluppo della città e su paesaggio = town development and the landscape : međunarodna radionica = laboratorio studentesco internazionale = international student workshop, 25. October 1999. Rovinj; = Rovigno: Grad: = City: = Città, 2001. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3181689]
256. OGRIN, Dušan. Rovinj and its landscape: problems of development and protection. V: OGRIN, Dušan (ur.), KUČAN, Ana (ur.), KLEMEN, Milana (ur.). Rovinj = Rovigno : razvoj grada i njegov krajobraz = sviluppo della città e su paesaggio = town development and the landscape : međunarodna radionica = laboratorio studentesco internazionale = international student workshop, 25. October 1999. Rovinj; = Rovigno: Grad: = City: = Città, 2001. Str. 10-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 3181945]
257. KOSELJ, Nataša, VODOPIVEC, Aleš, GABROVEC, Nada, OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin, ZADRAVEC, Janko J., RAVNIKAR, Vojteh, POTOKAR, Robert (umetnik, avtor), KEMR, Andrej, LOBNIK, Uroš, et al. Skupinska razstava nagrajencev in nominirancev za Plečnikova odličja 2001 v galeriji DESSA v Ljubljani : april 2001. Ljubljana: Galerija DESSA, 2001. [COBISS.SI-ID 115173120]
258. VODOPIVEC, Aleš, OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin. Srebrniče cemetry : Srebrniče, Novo mesto, Slovenia. V: European Union prize for contemporary architecture : Mies van der Rohe award 2001. Barcelona: Actar, cop. 2001. Str. 166-169, ilustr. ISBN 84-95273-87-X. [COBISS.SI-ID 1475716]
259. KOMAC, Urša. Zaznavanje in oblikovanje krajev : magistrsko delo = Perception and design of places : master of science thesis. Ljubljana: [U. Komac], 2001. XI, 78 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. Centralna biotehniška knjižnica, Magistrske naloge, 8261. [COBISS.SI-ID 380023]


2002

260. OGRIN, Dušan. Is there future for landscape identity in the globalised world? = Ali ima krajinska identiteta prihodnost v globaloziranem svetu?. V: OGRIN, Dušan (ur.), MARUŠIČ, Janez (ur.), SIMONIČ, Tanja (ur.). Landscape planning in the era of globalisation : conference proceedings = Krajinsko planiranje v dobi globalizacije : zbornik konference. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2002. Str. 21-27. ISBN 961-90792-2-1. [COBISS.SI-ID 3544697]
261. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez, GAZVODA, Davorin, KUČAN, Ana. Krajinska arhitektura : izobraževalna oddaja Zenit. Ljubljana: RTV SLO - 1. program, 21.11.2002. [COBISS.SI-ID 3561337]
262. OGRIN, Dušan (urednik). Landscape of the future : the future of landscape architecture education. Landscape and urban planning. [Print ed.]. 2002, vol. 60, no. 2, str. 57. ISSN 0169-2046. [COBISS.SI-ID 402295]
263. OGRIN, Dušan (urednik), MARUŠIČ, Janez (urednik), SIMONIČ, Tanja (urednik). Landscape planning in the era of globalisation : conference proceedings = Krajinsko planiranje v dobi globalizacije : zbornik konference. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2002. 263 str., ilustr. ISBN 961-90792-2-1. [COBISS.SI-ID 120838400]
264. ČERNE, Damjan. Oblikovne in strukturne značilnosti v krajinsko arhitekturnem oblikovanju druge polovice 20. stoletja : diplomska naloga : univerzitetni študij = Structural and formal features in landscape architectural design of the second half of the 20th century : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [D. Černe], 2002. XXI, 150 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge, 115. [COBISS.SI-ID 3780217]
265. RECHNER DIKA, Iva. Prilog poznavanju i zaštiti krajobraza na otoku Krku : diplomski rad. Zagreb: [I. Rechner], 2002. 111 f., preglednice, ilustr. [COBISS.SI-ID 420983]
266. OGRIN, Dušan. Waldfriedhof in Slowenien. Garten und Landschaft. 2002, jahrg. 112, št. 1, str. 27-29. ISSN 0016-4720. [COBISS.SI-ID 3201145]


2003

267. OGRIN, Dušan. Bau versus Landschaft : Laudatio auf Lawrence Halprin. V: BAUER, Oswald Georg (ur.), HEISER, Dorothea (ur.). Jahrbuch : Bayerische Akademie der Schönen Künste. 17. München: Oreos Verlag, 2003. Str. 569-581, ilustr. ISBN 3-923657-75-7. [COBISS.SI-ID 3880057]
268. GAZVODA, Davorin, ZAPUŠEK ČERNE, Andreja. Predlog tipskih nagrobnikov za pokopališče Srebrniče pri Novem mestu : 1. faza - študija možnosti. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2003. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3906681]
269. GAZVODA, Davorin (avtor razstave), KUČAN, Ana (avtor razstave), MATJAŠEC, Darja (avtor razstave), MARINČEK, Polona (avtor razstave), OGRIN, Dušan (avtor razstave), SIMONETI, Maja (avtor razstave). Prostori igre : v prostorih Log-um, Društvo za učno smo-pomoč in spodbujanje ustvarjalnosti, Ljubljana, oktober-november 2003. Ljubljana: Log-um, 2003. [COBISS.SI-ID 3904633]
270. OGRIN, Dušan. Symbolism in landscape artefacts = Symboliek van artefacten in het landschap. V: ETTEMA, Maarten (ur.), et al. The landscape of symbols = Landschap van symbolen. Wageningen: Blauwdruk, cop. 2003. Str. 64-99, ilustr. ISBN 90-75271-12-3. [COBISS.SI-ID 3535993]
271. BRUVO, Peter. Vloga drevoredov v mestu : diplomsko delo : univerzitetni študij = The role of trees (Avenus) in the city : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [P. Bruvo], 2003. XIII, 143 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge, 131. [COBISS.SI-ID 3598201]


2004

272. BRAJER, Polona (grafični oblikovalec). Krajine Slovenije : subpanonske krajine. [S. l.]: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, [2004]. 1 plakat, barve. [COBISS.SI-ID 217693696]
273. OGRIN, Dušan. Landscape in research and planning : editorial introduction. Landscape 21 : international journal for planning research and landscape design. 2004, vol. 1, no. 1, str. 3-6. ISSN 1581-8322. [COBISS.SI-ID 3906937]
274. OGRIN, Dušan. Problem and the philosophy = Opredeljenje problema. V: ANIČIĆ, Branka (ur.). Revitalisation of the fire damaged areas in the Dubrovnik-Neretva County : international workshop = Revitalizacija opožarenih područja Dubrovačko-neretvanske županije : međunarodna radionica, april 16 -13, Dubrovnik, Croatia. [Zagreb: Department of Landscape Architecture, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2004?]. Str. 3-19, ilustr. ISBN 953-6135-41-8. [COBISS.SI-ID 4009593]
275. SCHMITZER, Valentina. Vrtovi Valvasorjeve dobe : diplomska naloga : univerzitetni študij = Crytical analysis of garden forms in works of Valvasor and Vischer : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [V. Toman], 2004. XV, 101 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge, 156. [COBISS.SI-ID 4011897]
276. DEŠNIK, Stanka, DOLEŽAL, Mateja, ČERNE, Damjan, GAZVODA, Davorin, GOSTINČAR, Robert, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Karla, KAČIČ, Romana, KOLŠEK, Alenka, KOCUVAN POLUTNIK, Alenka, KOPAČ, Mojca, KOPRIVŠEK, Aleš, KUČAN, Ana, KUČINA, Matej, MEJAČ, Živana, MARUŠIČ, Janez, MATJAŠEC, Darja, MLAKAR, Aleš, OGRIN, Dušan, PERGOVNIK, Darja, PIANO, Saša, ROMIH, Radovan, SIMIČ, Suzana, SIMONETI, Maja, SIMONIČ, Tanja, STARE, Niko, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, ZAPUŠEK ČERNE, Andreja. Zapisi v krajini : razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Galerija Gliptoteka Zagreb, 17. 05. - 06. 06. 2004. Ljubljana, 2004. [COBISS.SI-ID 3913337]
277. DEŠNIK, Stanka, DOLEŽAL, Mateja, ČERNE, Damjan, GAZVODA, Davorin, GOSTINČAR, Robert, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Karla, KAČIČ, Romana, KOLŠEK, Alenka, KOCUVAN POLUTNIK, Alenka, KOPAČ, Mojca, KOPRIVŠEK, Aleš, KUČAN, Ana, KUČINA, Matej, MEJAČ, Živana, MARUŠIČ, Janez, MATJAŠEC, Darja, MLAKAR, Aleš, OGRIN, Dušan, PERGOVNIK, Darja, PIANO, Saša, ROMIH, Radovan, SIMIČ, Suzana, SIMONETI, Maja, SIMONIČ, Tanja, STARE, Niko, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, ZAPUŠEK ČERNE, Andreja. Zapisi v krajini : razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Jakopičevo razstavišče, Architectural Museum Ljubljana, 13. jan. - 31. jan. 2004. Ljubljana, 2004. [COBISS.SI-ID 3912569]
278. DEŠNIK, Stanka, DOLEŽAL, Mateja, ČERNE, Damjan, GAZVODA, Davorin, GOSTINČAR, Robert, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Karla, KAČIČ, Romana, KOLŠEK, Alenka, KOCUVAN POLUTNIK, Alenka, KOPAČ, Mojca, KOPRIVŠEK, Aleš, KUČAN, Ana, KUČINA, Matej, MEJAČ, Živana, MARUŠIČ, Janez, MATJAŠEC, Darja, MLAKAR, Aleš, OGRIN, Dušan, PERGOVNIK, Darja, PIANO, Saša, ROMIH, Radovan, SIMIČ, Suzana, SIMONETI, Maja, SIMONIČ, Tanja, STARE, Niko, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, ZAPUŠEK ČERNE, Andreja. Zapisi v krajini : razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, 12. 03. - 03. 04. 2004. Ljubljana, 2004. [COBISS.SI-ID 3913081]
279. DEŠNIK, Stanka, DOLEŽAL, Mateja, ČERNE, Damjan, GAZVODA, Davorin, GOSTINČAR, Robert, HUDOKLIN, Jelka, JANKOVIČ, Karla, KAČIČ, Romana, KOLŠEK, Alenka, KOCUVAN POLUTNIK, Alenka, KOPAČ, Mojca, KOPRIVŠEK, Aleš, KUČAN, Ana, KUČINA, Matej, MEJAČ, Živana, MARUŠIČ, Janez, MATJAŠEC, Darja, MLAKAR, Aleš, OGRIN, Dušan, PERGOVNIK, Darja, PIANO, Saša, ROMIH, Radovan, SIMIČ, Suzana, SIMONETI, Maja, SIMONIČ, Tanja, STARE, Niko, ŠUKLJE ERJAVEC, Ina, ZAPUŠEK ČERNE, Andreja. Zapisi v krajini : razstava Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Razstavni salon Rotovž, Mestna galerija Maribor, 12. 01. - 06. 03. 2004. Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 3912825]


2005

280. KONTIĆ, Branko, MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, GOLOBIČ, Mojca, URŠEJ, Špela, JANKOVIČ, Liljana, HUDOKLIN, Jelka, SIMIČ, Suzana, KONTIĆ, Davor, RAKOVEC, Jože, POLIČ, Marko, KOS, Drago. Celovito presojanje vplivov na okolje : rezultati CRP Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 : študija ranljivosti prostora in celovita presoja vplivov na okolje za hitro železnico v Sloveniji in Regionalni razvojni program statistične regije Goriška 2002-2006. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2005. 64 str., ilustr. ISBN 961-6303-68-6. [COBISS.SI-ID 219690752]
281. OGRIN, Dušan. Ko se krogi sklepajo : poslovilno predavanje ob 75-letnici, 50-letnici pedagoškega in poklicnega delovanja, odhodu v pokoj : torek 31. maja 2005, BF Oddelek za krajinsko arhitekturo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2005. 1 Videokaseta (PAL) (ca 61 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 4366713]
282. KOSEM, Gregor. Mestni trg - razvojne in oblikovne značilnosti : diplomska naloga : univerzitetni študij = City square - evolutional and design characteristics : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [G. Kosem], 2005. XIV, 103 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge, 180. [COBISS.SI-ID 4322681]
283. HUDOKLIN, Jelka, SELAK, Irena, SIMIČ, Suzana, OGRIN, Dušan (konzultant). Ohranjanje prepoznavnosti slovenskih krajin : podrobnejša pravila za urejanje prostora : ciljni raziskovalni projekt: Konkurenčnost Slovenije 2001-2006 : tretje poročilo. Novo mesto: Acer, julij 2005. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 482935]
284. MIHELČIČ KOŽELJ, Andreja. Primerjalni oris japonske in zahodne krajinskooblikovalne tvornosti : diplomsko delo : univerzitetni študij = Comparative description of Japanese and Western landscape design : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [A. Mihelčič], 2005. XV, 86 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge, 184. [COBISS.SI-ID 4365433]
285. FRANKO, Sabina. Zelenje v zgodovini mesta Koper, možnosti njegove rekonstrukcije in uporabe za sodobni zeleni sistem : diplomsko delo : univerzitetni študij = Green area in the history of Koper, possibilities of its reconstruction and use for the new concept of green system : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [S. Franko], 2005. XII, 106 f., ilustr., načrti. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomske naloge, 182. [COBISS.SI-ID 4365689]


2006

286. JELAVIČ, Iva. Problem oblikovanja protihrupnih ovir : diplomsko delo : univerzitetni študij = Problems of noise barrier design : Graduation thesis : University studies. Ljubljana: [samozal.] I. Jelavič, 2006. XVI, 101 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Diplomska dela, 206. [COBISS.SI-ID 4767609]


2008

287. OGRIN, Dušan, GAZVODA, Davorin. Pokopališče Srebrniče. V: MARINČEK, Polona (ur.). Razstava Urejanje odprtega prostora : [katalog razstave Društva krajinskih arhitektov Slovenije v okviru Tedna arhitekture], 13.-30. junij 2008, Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto. Ljubljana: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2008. Str. 18-19. ISBN 978-961-90868-8-9. [COBISS.SI-ID 5817209]


2009

288. OGRIN, Dušan (avtor, ilustrator). Katalog del : 1955-2009 : načrtovanje, raziskave, pedagogika, publikacije. Ljubljana: Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 2009. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-90792-9-4. [COBISS.SI-ID 249020928]


2010

289. OGRIN, Dušan. Krajinska arhitektura : [učbenik na študiju krajinske arhitekture]. Ljubljana: Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 2010. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-6833-02-8. [COBISS.SI-ID 253697024]
290. OGRIN, Dušan. Quo vadis, topos Europeaus?. V: GAZVODA, Davorin (ur.). Dilemmas in contemporary landscape architecture : Ljubljana, November 20, 2009. Ljubljana: Department of Landscape Architecture, Biotechnical Faculty, 2010. Special ed., str. 63-69, ilustr. landscape 21, Spec. ed. 2010. ISSN 1581-8322. [COBISS.SI-ID 6510713]


2011

291. OGRIN, Dušan (intervjuvanec). Mi nimamo vetra : Dušan Ogrin oče krajinske arhitekture. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2011, leto 61, št. 157, fotogr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. http://www.dnevnik.si/objektiv/intervjuji/1042457783. [COBISS.SI-ID 8030922]


2012

292. KUČAN, Ana (intervjuvanec), OGRIN, Dušan (intervjuvanec), MARUŠIČ, Janez (intervjuvanec). Od Ljubljane do Kamnika je skoraj vse pozidano. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 62, št. 292, str. 4. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 7375993]


2013

293. OGRIN, Dušan. Baročni vrt v Dornavi - pomen in misli o obnovi = Der barocke Garten in Dornava - seine Bedeutung und einige Gedanken über die Wiederherstellung. V: BRIŠNIK, Danijela (ur.), et al. Vrtna arhitektura 18. stoletja v srednji Evropi : raziskovanje, rekonstruiranje, ohranjanje : zbornik mednarodnega simpozija, dvorec Dornava 2011 = Gartenarchitektur des 18. Jahrunderts in Mitteleuropa : Erforschung, Rekonstruktion, Erhaltung : Sammelband des internationalen Symposiums, Schloss Dornava 2011. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2013. Str. 12-17. ISBN 978-961-281-247-8. [COBISS.SI-ID 7850105]


2014

294. KONTIĆ, Davor, KONTIĆ, Branko, MARUŠIČ, Janez, OGRIN, Dušan, POLIČ, Marko, KOS, Drago, ZAGORC, Sonja, KONTIĆ, Vita, KONTIĆ, Davor (urednik, grafični oblikovalec). Ocena vzdržnosti za razvoj energetike v Sloveniji do leta 2030. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-264-057-6. [COBISS.SI-ID 276641536]


2015

295. URBANC, Mimi, GAŠPERIČ, Primož, KOZINA, Jani (avtor, kartograf). Geographical imagination of landscapes : analysis of the book of photographs Slovenian landscapes = Geografsko zamišljanje pokrajin : analiza fotomonografije Slovenske krajine. Acta geographica Slovenica. [Tiskana izd.]. 2015, 55, št. 1, str. 99-125, ilustr., zvd., graf. prikazi. ISSN 1581-6613. http://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/836/2009, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.3986/AGS.836. [COBISS.SI-ID 38579501]


2016

296. OGRIN, Dušan, MARUŠIČ, Janez. Krajinsko načrtovanje v okviru prostorskega načrtovanja : prostor kot naravni vir. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. [Slovenska tiskana izd.]. 2016, letn. 50, št. 2, str. 61-70, ilustr. ISSN 1318-2803. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 291041024]


2020

297. OGRIN, Dušan (avtor, fotograf). Krajina. Včeraj. Danes? Jutri! : pogledi na slovenske krajine ob 30 letnici izida monografije Dušana Ogrina. Ljubljana: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, 2020. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-94341-6-1. [COBISS.SI-ID 21693955]


2021

298. KUČAN, Ana (urednik, avtor dodatnega besedila), KURIR-BOROVČIĆ, Mateja (urednik, avtor dodatnega besedila). Vrt in prispodoba. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO): Biotehniška fakulteta, 2021. 291 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6669-75-7. [COBISS.SI-ID 75236611]


2024

299. KUČAN, Ana (urednik, avtor dodatnega besedila), KURIR-BOROVČIĆ, Mateja (urednik, avtor dodatnega besedila). Garden and metaphor : essays on the essence of the garden. Basel: Birkhäuser, cop. 2024. 318 str., ilustr. ISBN 978-3-0356-2655-1. [COBISS.SI-ID 166183171]
nagrada: Plečnikova medalja za publicistikoIzbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 6. 2024