COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSDaniel Siter [54726]Osebna bibliografija za obdobje 2016-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STAJNKO, Jan, SITER, Daniel, TOMAŽIČ, Luka Martin. Discrimination, freedom of expression and two concepts of liberty : assessing European legislation criminalizing hate speech. Hungarian journal of legal studies : acta juridica Hungarica. Mar. 2024, vol. 64, iss. 2, str. 288-309, ilustr. ISSN 2560-1067. https://akjournals.com/view/journals/2052/64/2/article-p288.xml, DOI: 10.1556/2052.2023.00444. [COBISS.SI-ID 190309379], [SNIP, Scopus]
2. SITER, Daniel. Življenjske zgodbe slovenskih partizank : primerjalni oris. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2022, 24, [št.] 2, str. 79-123, ilustr. ISSN 1580-688X. https://www.ish.si/wp-content/uploads/2023/03/AMEU-ISH_Monitor_2-2022_WEB.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 145508099]
3. SITER, Daniel. Raznarodovalna in ponemčevalna nacistična politika v okupirani Rogaški Slatini (1941-1945) = Denationalizing and Germanizing Nazi policy in occupied Rogaška Slatina (1941-1945). Retrospektive : znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja. [Tiskana izd.]. 2021, 4, [št.] 1, str. 113-153, ilustr. ISSN 2630-3426. http://retrospektive-journal.org/revija/retrospektive-letnik-iv-stevilka-1/clanek/raznarodovalna-in-ponemcevalna-nacisticna-politika-v-okupirani-rogaski-slatini-1941-1945/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 76558339]
4. SITER, Daniel. Raznarodovalna in ponemčevalna nacistična politika v okupirani Rogaški Slatini (1941-1945) = Denationalizing and germanizing nazi policy in occupied Rogaška Slatina (1941-1945). Retrospektive : znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja. [Spletna izd.]. 2021, 4, 1, str. 113-153, ilustr., graf. prikazi. ISSN 2670-4013. http://retrospektive-journal.org/en/. [COBISS.SI-ID 75190019]
5. SITER, Daniel, MIKŠA, Peter. Poveljniška šola SA-Gruppe Südmark v Rogaški Slatini : delovanje in vloga pri vojaškopolitičnem usposabljanju vodstvenega kadra Wehrmannschafta. Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 60, št. 1, str. 105-133, ilustr. ISSN 0353-0329. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/809/1334, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 23449859], [SNIP, Scopus]
6. SITER, Daniel. Reka Sotla kot okupacijska meja med nemškim rajhom in NDH : primer občine Rogaška Slatina. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 67, št. 1, str. 141-164, ilustr. ISSN 0023-4923. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 69148258], [SNIP, Scopus do 29. 6. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.02 Pregledni znanstveni članek

7. SITER, Daniel. Švabsko-nemška kulturna zveza in vloga njenih članov na Slovenskem v letih 1922-1945. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 70, št. 1, str. 141-160, ilustr. ISSN 0023-4923. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 101059075], [SNIP, Scopus]

1.04 Strokovni članek

8. SITER, Daniel. Štirje okupatorji razkosali slovensko ozemlje : v metežu zgodovine 1. Svobodna beseda : revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. [Tiskana izd.]. jan. 2023, št. 87, str. 10. ISSN 2463-8218. [COBISS.SI-ID 142430467]
9. SITER, Daniel. Štirje okupatorji razkosali slovensko ozemlje : v metežu zgodovine 2. Svobodna beseda : revija ZZB za vrednote NOB Slovenije. [Tiskana izd.]. feb. 2023, št. 88, str. 9. ISSN 2463-8218. [COBISS.SI-ID 147852547]
10. SITER, Daniel. Zadnji Hitlerjevi dnevi : minilo je 76 let od smrti Adolfa Hitlerja: analitični prikaz zadnjih dni v bunkerju. Večer v nedeljo. 16. maj 2021, št. 372, str. 12-13, ilustr. ISSN 2350-5699. https://www.vecer.com/vecer-v-nedeljo/zadnji-hitlerjevi-dnevi-10242630. [COBISS.SI-ID 63499779]
11. SITER, Daniel. Volitve in invalidi : okrogla miza harvardske pravne fakultete. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 3. dec. 2020, leto 39, št. 47, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 41191683]
12. SITER, Daniel. Stabilizacija južnega odseka vzhodne fronte po stalingrajski tragediji : Mansteinov "čudež na Donjecu". Klio : glasilo Društva študentov zgodovine SLO-ISHA. mar. 2017, letn. 16, št. 1, str. 72-85. ISSN 1408-9661. [COBISS.SI-ID 64007778]

1.05 Poljudni članek

13. STRNIŠA, Jože, SITER, Daniel. Na Boču spomin in opomin : Dan upora proti okupatorju. Rogaške novice. 29. apr. 2022, št. 1327, str. 6, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 107165955]
14. STRNIŠA, Jože, SITER, Daniel. Nastaja zanimiva monografija : predstavitev znanstvene monografije (trenutno v tisku) Zdraviliška občina Rogaška Slatina v času nacistične okupacije (1941-1945). Rogaške novice. 9. apr. 2021, št. 1272, str. 10, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 109333507]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. SITER, Daniel. Vsakdanje življenje v rogaški slatini in bližnji okolici v času nemške okupacije (1941-1945) = Everyday life in Rogaška Slatina and nearby area in the period of German occupation (1941-1945). V: HELLMUTH KRAMBERGER, Anja (ur.), PERKO, Verena (ur.). Kulturna formacija in kulturni spomin : jubilejna publikacija : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International Participation : Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov za področje raziskav kulturnih formacij = proceedings book with peer review on contributions on Cultural Formations and Cultural Memory : Maribor, 17. 3. 2021. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 128-147. ISBN 978-961-6966-92-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/42/49/120-1. [COBISS.SI-ID 101028867]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

16. SITER, Daniel. Predstavitev znanstvene monografije z naslovom Rogaška Slatina pod kljukastim križem : zdravilišče med okupacijo 1941 -1945 = Presentation of a scientific monograph titled Rogaška Slatina under the swastika : spa resort during the occupation of 1941–1945. V: HELLMUTH KRAMBERGER, Anja (ur.), PERKO, Verena (ur.). Kulturna formacija in kulturni spomin : jubilejna publikacija : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International Participation : Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov za področje raziskav kulturnih formacij = proceedings book with peer review on contributions on Cultural Formations and Cultural Memory : Maribor, 17. 3. 2021. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. Str. 248-257. ISBN 978-961-6966-92-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/42/49/120-1. [COBISS.SI-ID 103841539]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. SITER, Daniel. Berchtesgaden in the shadow of a dark heritage : remnants of national socialism through fieldwork. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. It's about people 2024: In Service of Sustainability and Dignity : the 12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 8-13 March 2024. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2024. Str. 211. ISBN 978-961-7183-37-5. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/84/103/230. [COBISS.SI-ID 193325827]
18. SITER, Daniel. Everyday life in the nazi Stammlager camp 18 D. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. Str. 298. ISBN 978-961-7183-18-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/69/88/184-5. [COBISS.SI-ID 154597379]
19. SITER, Daniel. Presentation of the second (supplemented and expanded) edition of scholarly book Rogaška Slatina under the swastika : spa resort during the occupation of 1941–1945. V: TOPLAK, Jurij (ur.), et al. It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. Str. 302. ISBN 978-961-7183-18-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/category/CONF. [COBISS.SI-ID 154600963]
20. SITER, Daniel. Wehrmannschaft v boju z Rdečo armado v Prekmurju in okolišu. V: SITER, Daniel (ur.). Znanstvena konferenca – Rdeča armada v Prekmurju : stanje raziskav : brošura z izvlečki in predstavitvami avtorjev : [Maribor], 12. 12. 2023. Maribor: MRC Maribor, 2023. Str. [10-13], ilustr. [COBISS.SI-ID 177934339]
21. SITER, Daniel. Predstavitev znanstvene monografije (trenutno v izdaji) z naslovom Zdraviliška občina Rogaška Slatina v času nacistične okupacije (1941-1945) = Presentation of a scientific monograph (currently in issue) titled Spa Municipality of Rogaška Slatina during the Nazi occupation (1941-1945). V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 433. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 75192067]
22. SITER, Daniel. Vsakdanje življenje v Rogaški Slatini in bližnji okolici v času nemške okupacije (1941-1945) = Everyday life in Rogaška Slatina and nearby area in the period of German occupation (1941-1945). V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. - 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 438. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58458883]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

23. SITER, Daniel. Priročnik volilnega prava. Pravna praksa : PP. [Tiskana izd.]. 29. sep. 2022, leto 41, št. 35/36, str. 38-39, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 123733251]
24. SITER, Daniel. Ivan Smiljanić: Lovorovi gozdovi in krompir : Prešernov kult v socializmu. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 21, št. 2, str. 573-581, ilustr. ISSN 1580-8122. [COBISS.SI-ID 118661635], [SNIP]
25. SITER, Daniel. Rogaška Slatina pod kljukastim križem : enajstega aprila 1941 je nacistična svastika prvič zaplapolala z Zdraviliškega doma – današnjega Grand Hotela Rogaška. Večer. [Spletna izd.]. 4. dec. 2021, ilustr. ISSN 1580-2639. https://www.vecer.com/v-soboto/rogaska-slatina-pod-kljukastim-krizem-10260918, https://almamater.si/upload/userfiles/files/Siter_vecer_w1.pdf?fbclid=IwAR2-XQGH_DxoKx3zqA3WH6PcOYzirPTu88yBA2jnaGvcc7UUV8ovtdcmHbw. [COBISS.SI-ID 91827715]
26. SITER, Daniel. Življenje ob meji: Rogaška Slatina in Obsotelje kot jugovzhodna meja nemškega rajha (1941-1945) : recenzija dela. Retrospektive : znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja. [Tiskana izd.]. 2020, 3, [št.] 2/3, str. 238-242, ilustr. ISSN 2630-3426. http://retrospektive-journal.org/revija/retrospektive-letnik-iii-stevilka-2-3/clanek/recenzija-zivljenje-ob-meji-rogaska-slatina-in-obsotelje-kot-jugovzhodna-meja-nemskega-rajha-1941-1945/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 52152835]

1.22 Intervju

27. SITER, Daniel (intervjuvanec). Rogaška Slatina pod kljukastim križem. Audeamus : revija študentov AMEU-ECM. feb. 2023, letn. 4, št. 4, str. 15-16, fotogr. ISSN 2738-3865. [COBISS.SI-ID 142440451]
28. SITER, Daniel (intervjuvanec). "Imajo ga za groteskno figuro, propadleža na ulici, ki tam nekaj kriči brez smisla" : ustoličenje Hitlerja : 100 let od münchenskega pivniškega puča : MMC RTV SLO, podkast Dediščina. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 9. nov. 2023, ob 12:45, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/imajo-ga-za-groteskno-figuro-propadleza-na-ulici-ki-tam-nekaj-krici-brez-smisla/687531. [COBISS.SI-ID 172542467]
29. SITER, Daniel (intervjuvanec). Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov še vedno zaprt za širšo javnost. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 11. apr. 2023. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/radio-maribor/muzej-sovjetskih-vojnih-ujetnikov-se-vedno-zaprt-za-sirso-javnost/664469. [COBISS.SI-ID 148525571]
30. SITER, Daniel (intervjuvanec), UJČIČ, Janez (intervjuvanec), JELINČIČ, Zmago (intervjuvanec), GRABROVEC, Andrej (intervjuvanec). Znanstvena konferenca Rdeča armada v Prekmurju. Net HD : prve video novice iz regije. 12. 12. 2023, ilustr. ISSN 2738-330X. https://net-tv.si/znanstvena-konferenca-rdeca-armada-v-prekmurju/?fbclid=IwAR2RhxthwFcZ1hbVHEENjrFFOblUdNx7AlzIOymyvYZe03EOzTNtWbn-TNg. [COBISS.SI-ID 177622531]
31. SITER, Daniel (intervjuvanec). Spomin na kruta dejanja poboja Srečeve čete. Rogaške novice. 3. mar. 2023, št. 1371, str. 10, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 145105155]
32. SITER, Daniel (intervjuvanec). V Melju so se spomnili nedolžnih vojnih žrtev med civilnim prebivalstvom. Maribor24.si. 6. 10. 2022, fotogr. https://maribor24.si/lokalno/foto-v-melju-so-se-spomnili-nedolznih-vojnih-zrtev-med-civilnim-prebivalstvom. [COBISS.SI-ID 125027587]
33. SITER, Daniel (intervjuvanec). Nacisti v Rogaški Slatini so v vsej svoji blaznosti merili lobanje in nosove : intervju z mladim raziskovalcem Danielom Siterjem ob izidu monografije. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 5. mar. 2022. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/nacisti-v-rogaski-slatini-so-v-vsej-svoji-blaznosti-merili-lobanje-in-nosove/614620. [COBISS.SI-ID 101065475]
34. STRMČNIK, Tina (oseba, ki intervjuva), SITER, Daniel (intervjuvanec). Da se grozodejstva ne bi nikoli ponovila. Novi tednik NT&RC. 10. feb. 2022, leto 77, št. 6, str. 34-35, ilustr. ISSN 0353-734X. [COBISS.SI-ID 101031939]
35. STRNIŠA, Jože (oseba, ki intervjuva), SITER, Daniel (intervjuvanec). "Ljubezen in strast do zgodovine izvirata iz mojega otroštva" : Daniel Siter, dobitnik priznanja občine Rogaška Slatina. Rogaške novice. 12. avg. 2022, št. 1342, str. 10-11, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 119485443]
36. GREGORIČ, Milan (oseba, ki intervjuva), SITER, Daniel (intervjuvanec). Simbolični poklon vsem žrtvam nacističnega nasilja. Štajerski tednik. 13. maj 2022, letn. 75, št. 36, str. 10, ilustr. ISSN 1581-6257. [COBISS.SI-ID 107894275]
37. SITER, Daniel (intervjuvanec). Nova razstava v Stalagu XVIII D v Melju. Vecer.com. 13. 12. 2022, ilustr. ISSN 1855-8380. https://vecer.com/maribor/aktualno/nova-razstava-v-stalagu-xviii-d-v-melju-10322934. [COBISS.SI-ID 149434115]

1.25 Drugi sestavni deli

38. SITER, Daniel (intervjuvanec). “Najmanj, kar lahko storimo za žrtve vojne, je spomin na njih”. Maribor24.si. 12. 12. 2023, fotogr. https://maribor24.si/lokalno/najmanj-kar-lahko-storimo-za-zrtve-vojne-je-spomin-na-njih?fbclid=IwAR1YSQkUQBJSCzZyzN-XifTKxvS2hNMxpzzXtEHDQQKkQ9NPo2hrxUtb1ys. [COBISS.SI-ID 177616899]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

39. SITER, Daniel, PIRC, Gašper (urednik). Rogaška Slatina pod kljukastim križem : zdravilišče med okupacijo 1941-1945. 2. dopolnjena in spremenjena izd. Ljubljana: Alma Mater Europaea, Fakulteta za podiplomski humanistični študij - Institutum studiorum humanitatis, 2023. XV, 413 str., ilustr. ISBN 978-961-6192-89-7. [COBISS.SI-ID 143986691]
40. SITER, Daniel, SUNČIČ, Maja (urednik). Rogaška Slatina pod kljukastim križem : zdravilišče med okupacijo 1941-1945. Ljubljana: Alma Mater Europaea, Fakulteta za podiplomski humanistični študij - Institutum studiorum humanitatis, 2021. XXII, 459 str., ilustr. ISBN 978-961-6192-83-5. [COBISS.SI-ID 80553219]

2.09 Magistrsko delo

41. SITER, Daniel. Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije (1941-1945) : magistrsko delo. Rogaška Slatina: [D. Siter], 2019. [18], 262 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=112813. [COBISS.SI-ID 70544226]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

42. SITER, Daniel (intervjuvanec). Zgodovina ni slaba učiteljica, mi smo slabi učenci. Šentjur: Radio Štajerski val, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (26 min, 25 sek)). Nedeljska srečanja. https://www.stajerskival.si/sl/news/oddaje/nedeljsko-srecanje-daniel-siter.html. [COBISS.SI-ID 142407939]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

43. REPE, Božo, AJLEC, Kornelija, BALKOVEC, Bojan, CIGLIČ, Rok, FLAJŠMAN, Božidar, KEREC, Darja, KOVÁCS, Attila, MIKŠA, Peter, VEHAR, Maja, VOLK BAHUN, Manca, ZORN, Matija, SITER, Daniel, ŠLABNIK, Matevž, ŠTANGELJ, Blaž, ŽORŽ, Grega. Okupacijske meje 1941-1945 : napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva = make this land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The role of the occupation border in the denationalization policy and the lives of the Slovene population. Ljubljana: 2019. https://okupacijskemeje.si/index.html. [COBISS.SI-ID 71031138]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

44. SITER, Daniel (intervjuvanec). 5000 shagov k bessmertiyu : prispevek na televiziji Krasnogorski, Moskva, 11. 4. 2024. https://krtv.tv/2024/04/11/5-000-%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B5/. [COBISS.SI-ID 193092099]
45. SITER, Daniel (intervjuvanec), UJČIČ, Janez (intervjuvanec), RAJH, Jan (oseba, ki intervjuva, avtor). Dan odprtih vrat Stalag XVIII D : prispevek na Net TV, 11. 4. 2023. https://vimeo.com/816531557. [COBISS.SI-ID 148622083]
46. SITER, Daniel. O vojnah in o tem, zakaj se jih moramo spominjati : Iskra tedna. https://www.stajerskival.si/sl/news/iskra-tedna-5.html?archive=1. [COBISS.SI-ID 150690051]
47. SITER, Daniel (intervjuvanec), KOROŠEC, Matej (oseba, ki intervjuva). Konferenca o žrtvah vojn : prispevek v televizijski oddaji Tele M regionalnega programa Televizije Maribor, 7. 10. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174904416?s=tv. [COBISS.SI-ID 125021955]
48. SITER, Daniel (intervjuvanec). O Rogaški Slatini pod kljukastim križem : prispevek na Radiu Štajerski val, 8. januarja 2022. https://www.stajerskival.si/sl/news/kultura/o-rogaski-slatini-pod-kljukastim-krizem.html. [COBISS.SI-ID 94974723]
49. SITER, Daniel (intervjuvanec). Rogaška Slatina pod kljukastim križem : prispevek v oddaji Dobro jutro, VTV Velenje, 21. 2. 2022. https://www.facebook.com/vtvstudioslo/videos/4821426534631648. [COBISS.SI-ID 101032707]
50. SITER, Daniel. Rogaška Slatina pod kljukastim križem : prispevek v oddaji "Regionalna preteklost", Net TV, 19. apr. 2022. [COBISS.SI-ID 107898371]
51. SITER, Daniel (intervjuvanec), RAJH, Jan. V MRC Stalag XVIII D otvorili razstavo Iztrgati pozabi : Net TV, Regionalno aktualno, 12. 12. 2022. https://net-tv.si/v-mrc-stalag-xviii-d-otvorili-razstavo-iztrgati-pozabi/. [COBISS.SI-ID 135430147]

3.12 Razstava

52. SITER, Daniel (avtor razstave). Shtalag XVIII D. 5000 shagov v bessmertiy : razstava v podružnici Muzeja zmage v Krasnogorsku, Moskva april 2024. [COBISS.SI-ID 193093379]
53. SITER, Daniel (avtor razstave). Iztrgati pozabi : Stalag XVIII-D (306) nacistično taborišče za vojne ujetnike v Mariboru : razstava v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno Maribor, 12. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 135497731]
54. SITER, Daniel (avtor razstave). Nacistično taborišče Stalag XVIII-D (306) in njegovi poveljniki : razstava v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno Maribor, 6. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 107177219]
55. SITER, Daniel (avtor razstave). Uničevalno delovanje Stalaga XVIII-D (306) : razstava v prostorih Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno Maribor, 6. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 107177987]
56. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave). Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945 = Occupation borders in Slovenia 1941-1945 : razstava v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani, od 22. do 29. jun. 2020. [COBISS.SI-ID 20444931]
57. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), ŠTANGELJ, Blaž (avtor razstave), ŠLABNIK, Matevž (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave). Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945 = Occupation borders in Slovenia 1941-1945 : razstava v Centru za kulturo v Mostarju, 1. jun. 2019. [COBISS.SI-ID 69826146]
58. MIKŠA, Peter (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave). Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava na Filozofski fakulteti Sveučilišta v Zagrebu, od 20. do 27. maja 2019. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 69622882]
59. MIKŠA, Peter (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave). Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru, od 8. feb. do 3. mar. 2019. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 68967778]
60. MIKŠA, Peter (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave). Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava v Muzeju novejše zgodovine Celje, od 6. do 31. mar. 2019. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 69132130]
61. MIKŠA, Peter (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave). Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava v Nacionalni i sveučilišni knjižnici Zagreb, od 14. do 17. maja 2019. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 69623650]
62. MIKŠA, Peter (avtor razstave), SITER, Daniel (avtor razstave), REPE, Božo (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave). Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava v Salonu umetnosti na Ptuju, od 10. okt. do 10. nov. 2019. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 70302306]
63. MIKŠA, Peter, SITER, Daniel, REPE, Božo, VEHAR, Maja, ZORN, Matija, FLAJŠMAN, Božidar, BALKOVEC, Bojan, AJLEC, Kornelija, VOLK BAHUN, Manca. Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava na Oddelku za zgodovino FF UL, od 28. maja do 25. jun. 2018. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 66957154]
64. MIKŠA, Peter, SITER, Daniel, REPE, Božo, VEHAR, Maja, ZORN, Matija, FLAJŠMAN, Božidar, BALKOVEC, Bojan, AJLEC, Kornelija, VOLK BAHUN, Manca. Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava v Belokranjskem muzeju Metlika, od 4. okt. do 2. nov. 2018. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 68141922]
65. MIKŠA, Peter, SITER, Daniel, REPE, Božo, VEHAR, Maja, ZORN, Matija, FLAJŠMAN, Božidar, BALKOVEC, Bojan, AJLEC, Kornelija, VOLK BAHUN, Manca. Rogaška Slatina kot obmejno mesto Tretjega rajha 1941-1945 : razstava v Knjižnici Rogaška Slatina, od 19. apr. do 17. maja 2018. http://193.2.70.173/photo/?t=Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61#!Albums/album_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61/photo_52617a737461766120526f6761c5a16b6120536c6174696e61_525320312e6a7067. [COBISS.SI-ID 66714466]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

66. SITER, Daniel. Everyday life in the nazi Stammlager camp 18 D : spletno predavanje na 11. mednarodni znanstveni konferenci "Za človeka gre" v organizaciji Alma Mater Europaea, 10. - 17. marec 2023, Maribor. [COBISS.SI-ID 145547523]
67. SITER, Daniel. Vidik vsakdanjega življenja in ravnanja s sovjetskimi vojnimi ujetniki v Stalagu XVIII D : prispevek na znanstveni konferenci »Skupna borba rdečearmejcev in jugoslovanskih partizanov«, Maribor, 17. 5. 2023. [COBISS.SI-ID 154621187]
68. SITER, Daniel. The Decline of Freedom of Expression in the "Transition Period" from Hitler's Assumption of the Chancellorship to the Death of Hindenburg and the Introduction of a Totalitarian Dictatorship" : predavanje z znanstvenim referatom na 11. kongresu ustavnega prava v Johannesburgu v Južni Afriki, 5.-9. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 135491331]
69. SITER, Daniel. Illumination of Research : Commanders of Stalag XVIII-D (306) : prispevek na znanstveni konferenci z mednarodno udeležbo: Žrtve vojn in trajna zapuščina tragičnih zgodb, Maribor, 6 10. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=JdXk9fJBDRQ&feature=emb_logo. [COBISS.SI-ID 125037315]
70. SITER, Daniel. Lessons from History : what Led Rich Donors to Support Hitler’s Rise to Power? : prispevek na mednarodni znanstveni konferenci RC 20 Political Finance and Political Corruption Metropolitan, University of Prague, 19. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 117217539]
71. SITER, Daniel. The swabian-german cultural association on slovenian soil between 1922 and 1945 : presentation of doctoral research : prispevek na 10. mednarodni znanstveni konferenci "Za človeka gre" v organizaciji Alma Mater Europaea; 11. - 18. marec 2022, online. https://vimeo.com/695636084. [COBISS.SI-ID 104189699]
72. SITER, Daniel. Geert Hofstede in Slovenian literature : prispevek na okrogli mizi "Gerard Hendrik (Geert) Hofstede and research of cultures" v organizaciji Alma Mater Europaea, Institutum Studiorum Humanitatis within the ARRS research program P6-0278: Research of Cultural Formations, June 14, 2021, online. 2021. [COBISS.SI-ID 68484611]
73. SITER, Daniel. Predstavitev znanstvene monografije (trenutno v izdaji) z naslovom Zdraviliška občina Rogaška Slatina v času nacistične okupacije (1941-1945) : prispevek na 9. mednarodni znanstveni konferenci "Za človeka gre" v organizaciji Alma Mater Europaea; 12. - 19. marec 2021, Maribor. https://vimeo.com/531783706. [COBISS.SI-ID 61866499]
74. SITER, Daniel. Vloga Kulturbunda in osvetlitev posebnih značilnosti nacistične okupacije Rogaške Slatine : prispevek na Šoli demokracije v okviru EU projekta "Evropska antifašistična dediščina", ki ga izvaja ZZB NOB, 17. - 19. maj 2021, online. 2021. [COBISS.SI-ID 68485635]
75. SITER, Daniel. Vsakdanje življenje v Rogaški Slatini in bližnji okolici v času nemške okupacije (1941-1945) : prispevek na 9. mednarodni znanstveni konferenci "Za človeka gre" v organizaciji Alma Mater Europaea; 12. - 19. marec 2021, Maribor. https://vimeo.com/531775358. [COBISS.SI-ID 61866755]
76. MIKŠA, Peter, SITER, Daniel. Sotla, južna meja Rajha : prispevek na znanstvenem simpoziju z mednarodnim sodelovanjem na temo Bela krajina i(n) Žumberak - Fenomeni meje / Fenomeni granice, Belokranjski muzej Metlika, Metlika, 3.-5. okt. 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Hr3Q6Vy7ZAM&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 67963234]
77. SITER, Daniel. Urban Warfare as an Example of “Military Touch” : predstavitev znanstvenega referata na mednarodni konferenci mladih zgodovinarjev v Canterburyju, 28. mar.-2. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 148324355]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

78. SITER, Daniel. The practice of population expulsions and deportations by Nazis in the border region of Obsotelje in Lower Styria : vabljeno predavanje na trilateralnem mednarodnem znanstvenem seminarju ("The Holocaust as a Starting Point"), Zagreb, 22.-24. 3. 2022. https://premc.org/doc/Dialogue-IT-CRO-SLV/2022/Program-IT-SLO-CRO-Zagreb-2022-EN.pdf. [COBISS.SI-ID 104143107]

3.25 Druga izvedena dela

79. SITER, Daniel. Vzpon Hitlerja, svetovne vojne in zgodovina 20. stoletja : sodelovanje na AIDEA podkast 142, 5. 5. 2024. [COBISS.SI-ID 194559491]
80. SITER, Daniel (intervjuvanec). Celje in Rogaška Slatina med okupacijo : pogovor o znanstveni monografiji v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 19. 9. 2023. [COBISS.SI-ID 172546051]
81. SITER, Daniel. Rogaška Slatina pod kljukastim križem (2nd edition) : spletna predstavitev knjige na 11. mednarodni znanstveni konferenci "Za človeka gre" v organizaciji Alma Mater Europaea, 16. marec 2023, Maribor. [COBISS.SI-ID 145542915]
82. SITER, Daniel. Od talenta do mojstrstva : mag. Daniel Siter : predstavitev v sklopu prireditve "Tedni vseživljenjskega učenja" v Knjižnici Šmarje pri Jelšah, 12. 5. 2022. https://www.youtube.com/watch?v=up1oixNsQXc. [COBISS.SI-ID 148674819]
83. SITER, Daniel, KREGAR, Tone. Pogovorni večer z Danielom Siterjem, avtorjem knjige Rogaška Slatina pod kljukastim križem : predstavitev znanstvene monografije, 22. 3. 2022, Muzej novejše zgodovine Celje. https://www.muzej-nz-ce.si/dogodki/pogovorni-vecer-z-danielom-siterjem-avtorjem-knjige-rogaska-slatina-pod-kljukastim-krizem/. [COBISS.SI-ID 101029635]
84. SITER, Daniel. Rogaška Slatina pod kljukastim križem : predstavitev znanstvene monografije, 1. 2. 2022, Knjižnica Šmarje pri Jelšah. https://kozjansko.info/events/rogaska-slatina-pod-kljukastim-krizem-3/. [COBISS.SI-ID 101030147]
85. SITER, Daniel. Rogaška Slatina pod kljukastim križem : predstavitev znanstvene monografije, 25. 1. 2022, Kulturni dom Šmarje pri Jelšah. [COBISS.SI-ID 150688259]
86. SITER, Daniel, MIKŠA, Peter. Rogaška Slatina pod kljukastim križem : premierna predstavitev prve znanstvene monografije, 22. 1. 2022, Anin dvor, Rogaška Slatina. [COBISS.SI-ID 101025027]
87. SITER, Daniel, MARĐETKO, Aleš. Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945 ; Trdnjava na jugu tretjega rajha: Celje med okupacijo 1941–1945 : primerjalna predstavitev dveh znanstvenih monografij, Muzej narodne osvoboditve Maribor, 13. septembra 2022. [COBISS.SI-ID 121709315]
88. SITER, Daniel. Slovenski knjižni sejem predstavil knjigo založbe Alma Mater Europaea - ISH : Rogaška Slatina pod kljukastim križem: Zdravilišče med okupacijo 1941–1945 : Ljubljana, 24. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 134996739]
89. SITER, Daniel. Daniel Siter o svoji znanstveni monografiji in simboliki 80. obletnice OF : Knjižnica Šmarje pri Jelšah, 27. apr. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=2cxWUJzVs-A. [COBISS.SI-ID 148678659]
90. SITER, Daniel (intervjuvanec). Kako nastane znanstvena monografija in zakaj bi jo nekdo napisal? : pogovor z Danielom Siterjem v okviru Zimskih druženj preko ekranov – za mlade in mlade po srcu, Občina Rogatec, 22.12. 2021. https://vimeo.com/662978178, https://obcina.rogatec.si/zimska-druzenja-preko-ekranov/. [COBISS.SI-ID 95005699]
91. SITER, Daniel. Rogaška Slatina kot obmejna lega ob državni meji med nemškim rajhom in NDH : predavanje v Muzeju novejše zgodovine Celje, 20. marec 2019, Celje. [COBISS.SI-ID 30742019]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

92. TOPLAK, Jurij (glavni urednik), SITER, Daniel (urednik), HELLMUTH KRAMBERGER, Anja (urednik), TOMAŽIČ, Luka Martin (urednik), MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna (urednik). It's about people 2024: In Service of Sustainability and Dignity : the 12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 8-13 March 2024. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2024. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (315 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7183-37-5. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/84/103/230. [COBISS.SI-ID 192723715]
93. TOPLAK, Jurij (glavni urednik), SITER, Daniel (urednik), HELLMUTH KRAMBERGER, Anja (urednik), TOMAŽIČ, Luka Martin (urednik), MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna (urednik). It's about people 2024: In Service of Sustainability and Dignity : the 12th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 8-13 March 2024. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2024. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-7183-36-8. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/84/103/230. [COBISS.SI-ID 192722691]
94. TOPLAK, Jurij (glavni urednik), SITER, Daniel (urednik), TOMAŽIČ, Luka Martin (urednik), MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna (urednik, tehnični urednik), HELLMUTH KRAMBERGER, Anja (urednik). It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. 381 str., ilustr. ISBN 978-961-7183-18-4. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/69/88/184-5, dCOBISS. [COBISS.SI-ID 153622787]
95. TOPLAK, Jurij (glavni urednik), SITER, Daniel (odgovorni urednik), TOMAŽIČ, Luka Martin (odgovorni urednik), MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna (odgovorni urednik, tehnični urednik), HELLMUTH KRAMBERGER, Anja (odgovorni urednik). It's about people 2023: social and technological development in service of security and dignity : the 11th Annual Conference of Europe’s Sciences and Arts Leaders and Scholars : book of abstracts : Maribor, 10-17 March 2023. 1st revised online ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (381 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7183-17-7. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/69/88/184-5, dCOBISS. [COBISS.SI-ID 153622019]
96. SITER, Daniel (urednik). Znanstvena konferenca – Rdeča armada v Prekmurju : stanje raziskav : brošura z izvlečki in predstavitvami avtorjev : [Maribor], 12. 12. 2023. Maribor: MRC Maribor, 2023. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 177931011]
97. SITER, Daniel (urednik). Znanstveni simpozij o kralju Samu ob 1400. obletnici začetka njegove vladavine : bilten z izvlečki avtorjev : Ljubljana, 26. 10. 2023. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2023. [8] str. [COBISS.SI-ID 170647555]

Intervjuvanec

98. Na raziskovalnem delu v Arhivu Jugoslavije v Beogradu : zgodovinar Daniel Siter. Rogaške novice. 24. nov. 2023, št. 1409, str. 7, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 173722115]
99. AMBROŽIČ, Janja. Ruski muzej v nekdanjem nacističnem taborišču rekonstruira zgodbe sovjetskih ujetnikov : v MRC Maribor predstavili nadaljnja odkritja v zvezi s trpljenjem v nekdanjem taborišču. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 12. december 2022. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ruski-muzej-v-nekdanjem-nacisticnem-taboriscu-rekonstruira-zgodbe-sovjetskih-ujetnikov/650808. [COBISS.SI-ID 135425027]
100. STRNIŠA, Jože (oseba, ki intervjuva, fotograf). Rogaška Slatina pod kljukastim križem : monografija. Rogaške novice. 28. jan. 2022, št. 1314, str. 20, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 109335811]
101. RN (oseba, ki intervjuva). Avtor dveh zanimivih razstav : Slatinčan Daniel Siter. Rogaške novice. 3. jun. 2022, št. 1332, str. 14, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 111021571]
102. STRNIŠA, Jože (oseba, ki intervjuva). Zdravilišče Rogaška Slatina v vojnih letih : monografija. Rogaške novice. 26. nov. 2021, št. 1305, str. 12-13, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 109335299]

Recenzent

103. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. SITER, Daniel (recenzent 2021). [Tiskana izd.]. Maribor: Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, 2001-. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 115987200]

Drugo

104. RN. Rogaška Slatina pod kljukastim križem : znanstvena monografija. Rogaške novice. 14. jan. 2022, št. 1313, str. 14, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 109334787]
105. STRNIŠA, Jože (oseba, ki intervjuva, fotograf). Rogaška Slatina med drugo svetovno vojno. Rogaške novice. 4. maj 2018, št. 1119, str. 19, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 109336067]


NERAZPOREJENO

106. SITER, Daniel (intervjuvanec). "Ljubezen in strast do zgodovine izvirata iz mojega otroštva" : Dani[j]el Siter, dobitnik priznanja Občine Rogaška Slatina. Rogaške novice. 12. avg. 2022, št. 1342, str. 10-11, ilustr. ISSN 1408-2179. [COBISS.SI-ID 121377539]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 17. 5. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 17. 5. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 17. 5. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023