COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAlbina Nećak LükOsebna bibliografija za obdobje 1971-2024

1971

1. NEĆAK LÜK, Albina. Bibliografija : splošne študije o bilingvizmu. Ljubljana: INV, [1971]. 44 f. [COBISS.SI-ID 1772877]


1972

2. DRUŠKOVIČ, Drago. Quelques questions des Slovènes de Carinthie. V Ljubljani: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1972. 44 str. Étude et documents. [COBISS.SI-ID 2968628]


1974

3. NEĆAK LÜK, Albina. Kulturno posredniška vloga narodnih manjšin. Vestnik koroških partizanov : glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani in Zveze koroških partizanov v Celovcu. 1974, let. 7/8, št. 4, str. 75-81. ISSN 0350-7130. [COBISS.SI-ID 6571085]
4. JERI, Janko, KUŠEJ, Gorazd, NEĆAK LÜK, Albina, PETRIČ, Ernest, POLIČ, Svetozar. Narodne manjšine danes : svetovno in meddržavno sodelovanje za izboljšanje zaščite narodnih, etničnih in drugih manjšin. Sodobnost. 1974, let. 22, št. 7, str. 638-669. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 7052621]
5. NEĆAK LÜK, Albina. Pogledi na narodnostno vprašanje in položaj narodnih manjšin v SR Sloveniji. Vestnik koroških partizanov : glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani in Zveze koroških partizanov v Celovcu. 1974, let. 7-8, št. 4, str. 91-98. ISSN 0350-7130. [COBISS.SI-ID 6571341]


1975

6. NEĆAK LÜK, Albina. Samoupravne interesne skupnosti pripadnikov narodnosti za prosveto in kulturo. Vestnik koroških partizanov : glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroških partizanov v Ljubljani in Zveze koroških partizanov v Celovcu. 1975, let. 9, št. 1/2, str. 93-95. ISSN 0350-7130. [COBISS.SI-ID 6569037]


1976

7. DOMINI, Mirjana (urednik), JERI, Janko (urednik), KUŠEJ, Gorazd (urednik), NEĆAK, Dušan (urednik), STERGAR, Janez (urednik), TELIŠMAN, Tihomir (urednik), TÜRK, Danilo (urednik), VALENTIĆ, Mirko (urednik), ZORN, Tone (urednik), NEĆAK LÜK, Albina (urednik). Actual questions of the Slovene and Croat minorities in Austria. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Problems; Zagreb: Zavod za migracije i narodnosti: = Institute for Migrations and Nationalities, 1976. 76 str., [5] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 31059969]
8. NEĆAK LÜK, Albina. Konferenca "Jezik in družba". Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1976, letn. 13, št. 1/2, str. 163-166. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 4521565]
9. NEĆAK LÜK, Albina. Problemi slovensko-madžarske dvojezičnosti v Prekmurju. Ljubljana: RSS, 1976-1979. 4 zv. Raziskovalne naloge, 141/1-4. [COBISS.SI-ID 12781568]
10. NEĆAK LÜK, Albina. Šolstvo na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. Slovenski vestnik : tednik za Slovensko Koroško. 1976, let 31, št. 11, str. 7, 1976, let 31, št. 12, str. 7-8. ISSN 1024-1450. [COBISS.SI-ID 701908]


1977

11. NEĆAK LÜK, Albina. Kétnyelvűségi vizsgálatok a Murántúlon. Hungarológiai Közlemények : A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézet folyórata. 1977, let. 2, št. 30/31, str. 59-66. ISSN 0350-2430. [COBISS.SI-ID 1208627]


1979

12. NEĆAK LÜK, Albina. Néhány ismeret a kétnyelvűségről. Naptár ... : a szlovéniai magyarok szemléje. 1979, str. 53-62. ISSN 1318-0290. [COBISS.SI-ID 3866419]
13. NEĆAK LÜK, Albina, JOGAN, Savin. Questione nazionale, posizione e diritti delle nazionalita nelle Reppublica socialista federativa di Iugoslavia. V: Les autonomies en diferents estats : experiències i perspectives : terceres jornades del CIEMEN, Abadia de Cuixà 16-23 d'agost de 1978. De l'Abadia de Montserrat, 1979. Str. 365-395. Nationalia, IV. ISBN 84-7202-338-9. [COBISS.SI-ID 7446861]
14. NEĆAK LÜK, Albina. Raba madžarskega in slovenskega jezika med učenci v Prekmurju. Godišnjak Saveza društava za primenjenu lingvistiku Jugoslavije. 1979, št. 3. ISSN 0350-8757. [COBISS.SI-ID 6782541]
15. MIKEŠ, Melanija, NEĆAK LÜK, Albina, JUNGAR, Ferenc. Upotreba maternjega jezika i jezika društvene sredine kod školske omladine. Razprave in gradivo. 1979, št. 9/10, str. 33-39. ISSN 0034-0251. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-BH6KGPHN. [COBISS.SI-ID 2936909]


1980

16. NEĆAK LÜK, Albina. The Italian and Hungarian Nationalities in the Socialist Republik of Slovenia. V: ZORN, Tone, ŽABJEK-SCUTTERI, Saša, NEĆAK LÜK, Albina. Minorities: bridge among the nations. Ljubljana: Committee of Information of SR Slovenia, 1980. Str. 33-56. [COBISS.SI-ID 5222477]
17. NEĆAK LÜK, Albina. Italijanska in madžarska narodnost v Socialistični republiki Sloveniji. V: ZORN, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, ŽABJEK-SCUTTERI, Saša. Manjšine - most med narodi. Ljubljana: Republiški komite za informiranje, [1980]. Str. 25-42. [COBISS.SI-ID 5222221]
18. NEĆAK LÜK, Albina. A JSzSzK népei és nemzetiségei együttélésének egyes vonatkozásai. Naptár ... : a szlovéniai magyarok szemléje. 1980, str. 61-71. ISSN 1318-0290. [COBISS.SI-ID 3872563]
19. ZORN, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, ŽABJEK-SCUTTERI, Saša. Manjšine - most med narodi. Ljubljana: Republiški komite za informiranje, [1980]. 42 str. [COBISS.SI-ID 22468352]
20. NEĆAK LÜK, Albina. Metode dela v dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacijah na narodnostno mešanem območju v Prekmurju. Slovenski vestnik : tednik za Slovensko Koroško. 1980, letn. 35, št. 14, str. 7, 1980, letn. 35, št. 15, str. 7, 1980, letn. 35, št. 16, str. 7. ISSN 1024-1450. [COBISS.SI-ID 13002573]
21. ZORN, Tone, ŽABJEK-SCUTTERI, Saša, NEĆAK LÜK, Albina. Minorities: bridge among the nations. Ljubljana: Committee of Information of SR Slovenia, 1980. 57 str. [COBISS.SI-ID 22469376]
22. NEĆAK LÜK, Albina. La nacionalidad italiana y la nacionalidad Húngaria en la República Socialista de Eslovenia. V: ZORN, Tone, ŽABJEK, Saša, LÜK, Albina. Las minorias : puente entre las naciones. Ljubljana: Comité de información de la República Eslovenia, 1980. Str. 35-58. [COBISS.SI-ID 5228365]


1981

23. NEĆAK LÜK, Albina. Informacija o nekaterih aktualnih vprašanjih položaja madžarske narodnosti v SR Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1981. 4 str. Ekspertize, 007. [COBISS.SI-ID 6793037]
24. NEĆAK LÜK, Albina, KLOPČIČ, Vera, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, LAZIĆ, Marinka. Italijanska in madžarska narodnost v SR Sloveniji v letu 1981. Ljubljana: RSS, 1981. 112 str. Raziskovanje slovenskega narodnega vprašanja, Raziskovalne naloge, 113. [COBISS.SI-ID 7444557]
25. NEĆAK LÜK, Albina. Pravo na razvitak kulturnih i drugih etničkih karakteristika nacionalnih, etničkih i jezičkih manjina. Razprave in gradivo. 1981, št. 13/14, str. 139-147. ISSN 0034-0251. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GOFWUH9V. [COBISS.SI-ID 2487885]
26. NEĆAK LÜK, Albina. Učenci iz mešanih (slovensko-madžarskih) zakonov, njihova narodnostna usmeritev in govorno obnašanje. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1981. 8 str. Ekspertize, 007. [COBISS.SI-ID 1337933]


1982

27. NEĆAK LÜK, Albina. Funkcije jezika na narodnostno mešanih območjih glede na predložene rešitve za Slovence v Italiji. Razprave in gradivo. 1982, št. 15, str. 171-178. ISSN 0034-0251. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DMTVWKUE. [COBISS.SI-ID 2514509]
28. NEĆAK LÜK, Albina. Informacija o položaju slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Ljubljana: INV, 1982. 14 f. Ekspertize, 015. [COBISS.SI-ID 903245]


1983

29. NEĆAK LÜK, Albina. Družbene razsežnosti dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju Prekmurja : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Nećak-Lük], 1983. 311 f. [COBISS.SI-ID 35995648]
30. NEĆAK LÜK, Albina. Enakopravnost jezikov kot element enakopravnosti narodov in narodnosti SFRJ. Razprave in gradivo. 1983, št. 16, str. 127-135. ISSN 0034-0251. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YWZV364L. [COBISS.SI-ID 2500173]
31. KLOPČIČ, Vera, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, DEVETAK, Silvo, ŽABJEK, Saša. The Italian and Hungarian nationalities in the socialist Republic of Slovenia : some characteristics of the legal and political status as well as the status of language and culture. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1983. 36 str. [COBISS.SI-ID 34189824]
32. KLOPČIČ, Vera, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, ŽABJEK, Saša, DEVETAK, Silvo. Italijanska in madžarska narodnost v SR Sloveniji : nekatere značilnosti pravno-političnega in jezikovno-kulturnega položaja. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1983. 35 str. [COBISS.SI-ID 14017793]
33. NEĆAK LÜK, Albina, KLOPČIČ, Vera, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, LAZIĆ, Marinka. Italijanska in madžarska narodnost v SR Sloveniji v letu 1982. Ljubljana: RSS, 1983. 100 str. + pril. Raziskovanje slovenskega narodnega vprašanja, Raziskovalne naloge, 53. [COBISS.SI-ID 6928717]
34. MIKEŠ, Melanija, JUNGER, Ferenc, NEĆAK LÜK, Albina, NEĆAK, Dušan, VLAHOVIĆ, Plemenka. O terminologiji iz oblasti medjunacionalnih odnosa. V: Zbornik radova. Novi Sad: Filozofski fakultet, 1983. Str. 201-217. [COBISS.SI-ID 64780386]
35. NEĆAK LÜK, Albina. Prizadevanja UNESCO za razširjanje in pospeševanje materinega jezika v vzgojnoizobraževalnem procesu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1983. 7 str. Ekspertize, 001. [COBISS.SI-ID 1335373]


1984

36. NEĆAK LÜK, Albina (urednik), ŠTRUKELJ, Inka (urednik). Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti : prispevki konference "Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti", Ljubljana, 13.-15. sept. 1984. Ljubljana: Društvo za uporabo jezikoslovja SR Slovenije, 1984. XXIV, 345 str. [COBISS.SI-ID 38420992]
37. NEĆAK LÜK, Albina (urednik), ŠTRUKELJ, Inka (urednik, avtor dodatnega besedila). Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti : prispevki Konference "Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti", Ljubljana, 13.-15. sept. 1984. Ljubljana: Društvo za uporabo jezikoslovja SR Slovenije, 1984. XVI, 306 str., tabele. [COBISS.SI-ID 20050945]
38. NEĆAK LÜK, Albina, KLOPČIČ, Vera. Education and cultural and linguistic pluralism (ECALP) : country surveys: Yugoslavia. Ljubljana: INV, 1984. 45 str. Ekspertize, 166. [COBISS.SI-ID 6935373]
39. NEĆAK LÜK, Albina. Narodnosti - konstitutivni element SFRJ. V: STANIČ, Janez (ur.), ALTIMARI, Francesco. Albanci. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1984. Str. 252-266. [COBISS.SI-ID 5152845]
40. NEĆAK LÜK, Albina. Nekateri vidiki rabe madžarskega jezika na širšem območju pomurske regije. [COBISS.SI-ID 48403971]
41. NEĆAK LÜK, Albina. Od dvojezičnosti v šoli do dvojezičnosti v življenju in ob delu. V: NEĆAK LÜK, Albina (ur.), ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti : prispevki konference "Dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti", Ljubljana, 13.-15. sept. 1984. Ljubljana: Društvo za uporabo jezikoslovja SR Slovenije, 1984. Str. 33-38. [COBISS.SI-ID 5152589]
42. NEĆAK LÜK, Albina. Od dvojezičnosti v šoli do dvojezičnosti v življenju in ob delu : dvojezičnost - individualne in družbene razsežnosti (I). Naši razgledi : NR. 12. okt. 1984, letn. 33, št. 19, str. 545-546. ISSN 0547-3276. [COBISS.SI-ID 17106995]
43. NEĆAK LÜK, Albina. Ostvarivanje samoupravne koncepcije ravnopravnosti naroda i narodnosti SFRJ. V: KISIĆ, Čedo (ur.). AVNOJ i savremenost. Avnoj i savremenost - naučni skup "Odluke Avnoja-trajna osnova nacionalne ravnopravnosti, bratstva i jedinstva, socijalističkog samoupravnog zajedništva, razvoja i napretka naroda i narodnosti Jugoslavije", Sarajevo, 16. -18. novembar 1983. Sarajevo: Institut za proučavanje nacionalnih odnosa Marksističkog studijskog centra CKSKBiH "Veljko Vlahović": Oslobođenje, 1984. Str. 715-720. Posebna izdanja / Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, Sarajevo, knj. 1. [COBISS.SI-ID 6777677]
44. NEĆAK LÜK, Albina. Uresničevanje enakopravnosti madžarske narodnosti v OZD na narodnostno mešanem območju Prekmurja : končni elaborat. Ljubljana: RSS, 1984. 55 str. Raziskovanje slovenskega narodnega vprašanja, Raziskovalne naloge, 11. [COBISS.SI-ID 10791424]
45. NEĆAK LÜK, Albina. Vprašanja porabskih Slovencev, ki so bila v ospredju razprave na in ob 9. kongresu DZJS. Ljubljana: INV, 1984. 7 f. Ekspertize, 018. [COBISS.SI-ID 903757]


1985

46. NEĆAK LÜK, Albina. Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei egyenjogúságának alapjai az oktatás és a nevelés terén. Naptár ... : a szlovéniai magyarok szemléje. str. 49-55. ISSN 1318-0290. [COBISS.SI-ID 1459507]
47. NEĆAK LÜK, Albina. Perspektive razvoja dvojezičnosti na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji. V: DULAR, Janez (ur.). Zbornik predavanj. XXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 1.-13. julij 1985. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1985. Str. 21-29. [COBISS.SI-ID 65872738]


1986

48. NEĆAK LÜK, Albina. Education in Multicultural Societes and its Social Implications. V: DEVETAK, Silvo (ur.), KLOPČIČ, Vera (ur.), NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v večkulturnih družbah = Education in multicultural societies. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1986. Str.309-313. Razprave in gradivo, 18. ISSN 0034-0251. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EGFAGSBR. [COBISS.SI-ID 13675008]


1987

49. DEVETAK, Silvo (avtor, urednik), BELTRAM, Peter, DULAR, Janez, KLEMENČIČ, Vladimir, MEJAK, Renata, OLAS, Ludvik, REPOLUSK, Peter, VILHAR, Nada, JOÓ, Rudolf (urednik). Madžari in Slovenci : sodelovanje in sožitje ob jugoslovansko-madžarski meji. Ljubljana: Komunist: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1987. 614 str., zvd. [COBISS.SI-ID 1552644]
50. NEĆAK LÜK, Albina. Mass media and the promotion of the minority languages. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Minority languages and mass communication. Ljubljana: The Slovene association of applied linguistics, 1987. Str. 117-121. ISBN 86-81219-01-4. [COBISS.SI-ID 429389]


1988

51. NEĆAK LÜK, Albina. Kedvező eredmények a kísérleti nyelvtanítás terén. Népújság : a szlovéniai magyarok hetilapja. [Tiskana izd.]. 32 (25.xi.1988) str. 3. ISSN 0352-6569. [COBISS.SI-ID 4883021]
52. MEDVEŠ, Zdenko, MALLE, Avguštin, WAKOUNIG, Vladimir, SKOK, Tone, NEĆAK LÜK, Albina, POGORELEC, Breda, PIVEC, Franci, NEĆAK, Dušan, MRMAK, Ilija, NOVAK, Helena, KUKOVICA, Franc. Problematika dvojezičnega šolstva na Koroškem : okrogla miza, 14.I.1988 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Sodobna pedagogika. 1988, let. 39, št. 3/4, str. 97-122. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 16395776]
53. NEĆAK LÜK, Albina. Raziskovanje dvojezičnosti v jugoslovanskem prostoru. Migracijske teme : časopis za istraživanje migracija i narodnosti. 1988, let. 4, št. 3, str. 275-284. ISSN 0352-5600. [COBISS.SI-ID 3386957]
54. NEĆAK LÜK, Albina. Vzgoja in izobraževanje na narodnostno mešanih območjih Slovenije - funkcija, dosežki, perspektive. V: ADAMIČ, Milan (ur.). Posvet ob 30-letnici enote osnovne šole (1958-1988) : zbornik strokovnega posvetovanja v Ljubljani, 27. in 28. septembra 1988. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 1989. Str. 457-468. [COBISS.SI-ID 4878669]


1989

55. NEĆAK LÜK, Albina. Le finalità dell'educazione alla convivenza nelle zone etnicamente miste del Prekmurje = Smotri vzgoje za sožitje na narodnostno mešanem območju Prekmurja. V: GRUDEN, Živa (ur.), TRUSGNACH, Lucia (ur.), CHIOCCHETTI, Fabio. Šola in sožitje : šola na jezikovno mešanih področjih kot dejavnik medsebojnega poznavanja in spoštovanja = Scuola e convivenza : la scuola nelle zone mistilingui fattore di reciproca conoscenza e rispetto. San Pietro al Natisone: Lipa, 1989. Str. 49-62. [COBISS.SI-ID 4878925]
56. NEĆAK LÜK, Albina. Motivacija za učenje in rabo maternega in drugega jezika v večjezičnem okolju. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 1989, let. 20, št. 5, str. 27-31. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 10548226]
57. NEĆAK LÜK, Albina. O temeljnem izrazju pri proučevanju jezikov v stiku. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.), ŠUMI, Nace (ur.). Zbornik prispevkov. Simpozij Slovenski jezik v znanosti 2. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989. Str. 121-128. Razprave Filozofske fakultete. [COBISS.SI-ID 17027328]
58. NEĆAK LÜK, Albina. Slovenski in madžarski jezik kot učna predmeta in učna jezika v dvojezični osnovni šoli. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Uporabno jezikoslovje. Ljubljana: Zveza društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije, 1989. (1989), str. 403-408. [COBISS.SI-ID 4879181]
59. NEĆAK LÜK, Albina. Vzgoja in izobraževanje na narodnostno mešanih območjih Slovenije - funkcija, dosežki, perspekitve. Sodobna pedagogika. 1989, let. 40, št. 5/6, str. 288-299. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 15714048]
60. NEĆAK LÜK, Albina. Vzgoja in izobraževanje v večjezičnih okoljih : motivacija za učenje maternega in drugega jezika v dvojezični osnovni šoli v Prekmurju : II.del. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 1989. 216 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 462600]


1990

61. NEĆAK LÜK, Albina. Dvojezična vzgoja in izobraževanje v Prekmurju - predstavitev modela. V: SIRK, Sonja (ur.), SOSIČ, Stanislava (ur.). Vzgoja in izobraževanje v večjezičnem okolju : zbornik seminarja šolsko leto 1986/87 : načrt IRRSAE št. 002 = Problematiche educative in ambiente plurilingue : atti convegno anno scolastico [1986/87] : progetto [IRRSAE] n. [002]. Trst: Deželni raziskovalni zavod za eksperimentiranje in pedagoško izpopolnjevanje; = Trieste: Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, 1990. Str. 63-82. [COBISS.SI-ID 24649728]
62. NEĆAK LÜK, Albina. K načrtovanju pouka drugega jezika/jezika okolja na narodnostno mešanih območjih SFRJ. V: BEKIĆ, Tomislav (ur.). Učenje jezika, komunikativni pristup i obrazovanje nastavnika : zbornik radova. Novi Sad: Institut za strane jezike i književnost Filozofskog fakulteta, 1990. Str. 113-116. ISBN 86-7289-023-X. [COBISS.SI-ID 4880461]
63. NEĆAK LÜK, Albina. K načrtovanju učenja drugega jezika/jezika okolja na narodnostno mešanih območjih SFRJ. V: BEKIĆ, Tomislav (ur.). Učenje jezika, komunikativni pristup i obrazovanje nastavnika : zbornik radova. Novi Sad: Institut za strane jezike i književnost Filozofskog fakulteta, 1990. Str. 113-116. ISBN 86-7289-023-X. [COBISS.SI-ID 28860162]
64. DULAR, Janez (intervjuvanec), KLEMENČIČ, Vladimir (intervjuvanec), KOMAC, Miran (intervjuvanec), MEJAK, Renata (intervjuvanec), NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec), NOVAK, Vilko (intervjuvanec). Okrogla miza o vlogi šole in cerkve pri ohranjanju narodnostne identitete v Porabju. Delo. [Tiskana izd.]. 7. IV. 1990, let. 32, št. 82, str.31. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 17632768]
65. NEĆAK LÜK, Albina. Raziskovanje dvojezičnosti v jugoslovanskem prostoru. Jezik in književnost. 1990, št. 1, str. 31-41. [COBISS.SI-ID 1103949]
66. NEĆAK LÜK, Albina, NEĆAK, Dušan. Slovene as a minority language: historical background and sociolinguistic prospects. Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies. 1990, let. 12, št. 2, str. 169-181. ISSN 0193-1075. [COBISS.SI-ID 50113024]
67. NEĆAK LÜK, Albina. Status jezika narodnih manjšin. V: KOMAC, Miran (ur.). Narodnost - manjšina ali skupnost : urejanje, uresničevanje in varstvo pravic narodnosti (narodnih manjšin) v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1990. Št. 24, str. 106-108. Razprave in gradivo, 24. ISSN 0034-0251. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TNNUOLF5. [COBISS.SI-ID 62822400]


1991

68. KOMAC, Miran, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, NEĆAK LÜK, Albina, KLOPČIČ, Vera, KRISTEN, Samo, ŽAGAR, Mitja, TÜRK, Danilo, JESIH, Boris. Nacionalno vprašanje, mednacionalni odnosi, izseljenstvo. Ljubljana: RSS, 1991. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji in svetu ter slovenske manjšine v zamejstvu, Nacionalno vprašanje, mednacionalni odnosi, izseljenstvo. [COBISS.SI-ID 37302528]
69. NEĆAK LÜK, Albina. Položaj slovenščine kot sredstva javnega sporazumevanja v manjšinskih položajih. Zbornik soboškega muzeja. 2, (1991/92), str.67-72. ISSN 0354-012X. [COBISS.SI-ID 50366720]


1992

70. NEĆAK LÜK, Albina. Literacy acquisition in a bilingual school. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. št.26-27 (1992), str.110-117. ISSN 0354-0286. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QYJ44303. [COBISS.SI-ID 438605]
71. NEĆAK LÜK, Albina. Madžarska narodna skupnost v Republiki Sloveniji. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1992, zv. 6 : krek-marij, str. 350-351. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 4880717]
72. NEĆAK LÜK, Albina, NARTNIK, Vlado. Madžarščina. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1992, zv. 6: krek-marij, str. 361. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 4880973]
73. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Lendava/Lendva : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies, 1992. 95 str., tabele. Raziskovalni projekt: Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 60. [COBISS.SI-ID 7457613]


1993

74. NEĆAK LÜK, Albina. Dinamika medetničnih odnosov v Sloveniji. V: ROVŠEK, Jernej (ur.), JERMOL, Peter (ur.), BOHTE, Borut (ur.). Slovenija in evropska konvencija o človekovih pravicah : zbornik referatov domačih strokovnjakov in ekspertov Sveta Evrope na kolokviju dne 10., 11. in 12. junija 1992, ki sta ga organizirala Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin Republike Slovenije in Direktorat za človekove pravice Sveta Evrope : neuradno prečiščeno besedilo. Ljubljana: Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 1993. (1993), str.101-106. ISBN 961-90015-0-8. [COBISS.SI-ID 1227853]
75. JESIH, Boris, KLEMENČIČ, Vladimir, KLOPČIČ, Vera, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, NEĆAK LÜK, Albina, STERGAR, Janez, WINKLER, Peter, ŽAGAR, Mitja, KLOPČIČ, Vera (urednik), STERGAR, Janez (urednik). Ethnic minorities in Slovenia : on the occasion of the World Conference on Human Rights in Vienna, 14 - 25 June 1993. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies, 1993. 58 str., zvd. [COBISS.SI-ID 83789]
76. NEĆAK LÜK, Albina. Ex-Yugoslavia : multilingualism in Yugoslavia. V: AMMON, Ulrich (ur.), MATTHEIER, Klaus. (ur.), NELDE, Peter H. (ur.). Mehrsprachigkeitskonzepte in den Schulen Europas = Multilingual Concepts in the Schools of Europe = Conceptions plurilingues dans l'enseignment européen. Tübingen: Max Niemeyer, 1993. Str. 235-247, tabele in grafikoni. Sociolinguistica, 7. [COBISS.SI-ID 6783309]
77. NEĆAK LÜK, Albina. K proučevanju jezikovnega položaja v Porabju. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Jezik tako in drugače : zbornik. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1993. Str. 65-75. [COBISS.SI-ID 1228109]
78. NEĆAK LÜK, Albina. Language component of the interethnic relations issues in the ethnically mixed regions along the Slovene-Hungarian border. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 28 (1993), str.28-37. ISSN 0354-0286. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CQG9709P. [COBISS.SI-ID 762445]
79. NEĆAK LÜK, Albina. Language education for intercultural communication in Slovenia. V: AGER, D. E. (ur.), MUSKENS, George (ur.), WRIGHT, Sue (ur.). Language education for intercultural communication. Clevedon; Philadelphia; Adelaide: Multilingual Matters, 1993. Str. 181-190. Multilingual matters, 96. ISBN 1-85359-204-8. [COBISS.SI-ID 613709]
80. NEĆAK LÜK, Albina. Materinščina je imetje. Slovenski koledar ... : letopis za slovensko narodnost na Madžarskem. 1993, str. 48-52, ilustr. ISSN 0237-1480. [COBISS.SI-ID 51917824]
81. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Szentgotthárd/Monošter : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: INV, 1993. 105 str. Raziskovalni projekt: Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 59. [COBISS.SI-ID 179533]
82. NEĆAK LÜK, Albina, KLOPČIČ, Vera, JESIH, Boris, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, KOMAC, Miran, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEJAK, Renata. "Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru" : fazno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na temeljnem razisovalnem projektu v letu 1993. Ljubljana: INV, 1993. 189 str. Raziskovalne naloge, 65. [COBISS.SI-ID 442189]
83. NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 1993, št. 28, str. 5-14. ISSN 0354-0286. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YIBM0F3U. [COBISS.SI-ID 761165]
84. NEĆAK LÜK, Albina. Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji in v svetu ter slovenske manjšine v zamejstvu : poročilo o opravljenem raziskovalnem delu na programskem sklopu URP za leto 1992. Ljubljana: INV, 1993. 142 str. PS: Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji in v svetu ter slovenske manjšine v zamejstvu, Raziskovalne naloge, 64. [COBISS.SI-ID 441933]
85. NEĆAK LÜK, Albina. Narodna manjšina. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1993, zv. 7 : marin-nor, str. 304. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 4881485]
86. NEĆAK LÜK, Albina. Narodnost. V: JAVORNIK, Marjan (ur.), VOGLAR, Dušan (ur.), DERMASTIA, Alenka (ur.). Enciklopedija Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga. 1993, zv. 7 : marin-nor, str. 334. ISBN 86-11-14288-8, ISBN 86-11-14269-1, ISBN 86-11-14345-0, ISBN 86-11-14792-8, ISBN 86-11-15070-8, ISBN 86-11-15344-8, ISBN 86-11-15364-2, ISBN 86-11-15365-0, ISBN 86-11-15366-9, ISBN 86-11-15367-7. [COBISS.SI-ID 5323085]
87. NEĆAK LÜK, Albina. SALA Congress 1993. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. 1, št.1 (1993), str.191-194. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 4569933]
88. NEĆAK LÜK, Albina. Second language acquisition in the Slovene Hungarian setting. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. 1, št.1 (1993), str.147-157. tabele. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 4569421]


1994

89. JESIH, Boris, KLEMENČIČ, Vladimir, KLOPČIČ, Vera, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, NEĆAK LÜK, Albina, STERGAR, Janez, WINKLER, Peter, ŽAGAR, Mitja, KLOPČIČ, Vera (urednik), STERGAR, Janez (urednik). Ethnic minorities in Slovenia : on the occasion of the 6th European Conference of Border Regions in Ljubljana, 13-15 October 1994. 2nd revised and enlarged ed. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies, 1994. 70 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 43527680]
90. NEĆAK LÜK, Albina. Jezikovni pouk v dvojezični šoli : predstavitev učinkov inovacije. V: ČOK, Lucija (ur.). Učiti drugi/tuji jezik: kje, koga, kako = Teaching second/foreign languages: where, to whom, how = Enseigner les languages secondes/étrangères: où, à qui, comment. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1994. Str. 131-146. Tempus Joint European Project 3767. ISBN 86-7735-012-8. [COBISS.SI-ID 4882509]
91. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Lendava/Lendva : pismo 1994 : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: INV, 1994. [20] + [20] str. pril. Raziskovalni projekt: Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 76. [COBISS.SI-ID 4883277]
92. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDICA, Karmen. Medetnični odnosi in narodna identiteta v slovenski Istri : (Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola) : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: INV, 1994. 76 str. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 77. [COBISS.SI-ID 4883533]
93. NEĆAK LÜK, Albina (vodja projekta, avtor), JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEJAK, Renata, MUNDA HIRNÖK, Katalin. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : primerjalna analiza elementov narodne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske : Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola : [vprašalnik]. Ljubljana: INV, 1994. 31 str. Raziskovalni projekt: Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 78. [COBISS.SI-ID 4883789]
94. NEĆAK LÜK, Albina. Second language learning in a bilingual school. V: SIERA MARTINEZ, Fermin (ur.), PUJOL BERCHE, Mercè (ur.), BOER, Harm den (ur.). Las lenguas en la Europa comunitaria : la enseñanza de segundas lenguas y/o de languas extrajeras. [s.l.: s. n.], 1994. Str. 279-287. Diálogos Hispánicos, 14. [COBISS.SI-ID 6784077]
95. NEĆAK LÜK, Albina. Sporazumevanje v večkulturnem okolju: nekaj raziskovalnih pristopov. V: VENCELJ, Peter (ur.), KLEMENČIČ, Vladimir (ur.), NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (ur.). Manjšine v prostoru Alpe-Jadran : zbornik referatov = Minderheiten im Alpen Adria-Raum = Konferenzbericht = Manjine na području Alpe-Jadrana = zbornik referata = Le minoranze nell'area di Alpe-Adria = atti di convegno = Kisebbségek az Alpok-Adria Térségben = felszólalások gyűjteménye, Bled, 21. - 22. 10. 1993. Ljubljana: Delovna skupnost Alpe-Jadran: Vlada Republike Slovenije, 1994. Str. 194-204. [COBISS.SI-ID 1479245]
96. NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, KNAFLIČ, Livija. Večkulturno / večjezično okolje in šola : fazno poročilo. Ljubljana: INV, 1994. 30 str. Raziskovalne naloge, 68. [COBISS.SI-ID 958797]
97. NEĆAK LÜK, Albina, KNAFLIČ, Livija, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, KRIŽAJ, Martina, ERŽEN FIRŠT, Andreja, VIDMAR, Katja. Večkulturno / večjezično okolje in šola : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1994. 68 str., tabele, graf. prikazi. Raziskovalne naloge, 68 a. [COBISS.SI-ID 1549645]


1995

98. NEĆAK LÜK, Albina, VEROVNIK, Tina, MARUŠIČ, Franc. Besedni zaklad slovenskih otrok v Porabju. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. 1995, let. 3, št. 4, str. 118-131. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 4790605]
99. NEĆAK LÜK, Albina. Dvojezičnost ni dvojna enojezičnost. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. 1995, let. 3, št. 4, str. 8-31. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 4790093]
100. NEĆAK LÜK, Albina, Ó MURACHÚ, Helen. Dynamics of the New-style Workshop 5B : summary of group discussion. 1. working group, themes: guidelines and overview of animators'papers, Theme 1. Objectives, metods, materials, strategies. V: ČOK, Lucija (ur.). Learning and teaching languages in pre-school and primary bilingual contexts (age 3/4 - 12/13) = L'apprentissage et l'enseignement des langues dans des contextes bilingues préscolaire et primaire (3/4 - 12/13 ans) : report on workshop 5B = Rapport de l'atelier 5B : Portorož, Slovenia, 4-9 June 1995. Ljubljana: Faculty of Education, Unit of Koper, 1995. Str. 60-61. Language learning for European citizenship. [COBISS.SI-ID 5161037]
101. NEĆAK LÜK, Albina. Ethnic identity and language continuity. V: NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (ur.). Overlapping cultures and plural identities = Cultures partielles et identités multiples : European project. The multiple identity: what is it and how does it work? : Ljubljana, June 19-20, 1994. Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za Unesco: = Slovenian National Commission for Unesco: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies, 1995. Str. 87-100, tabele, grafikoni. World decade for cultural development. ISBN 961-6159-01-1. [COBISS.SI-ID 4446797]
102. NEĆAK LÜK, Albina. Interethnic relations in the ethnically mixed regions along the Slovene - Hungarian border. V: KRUPA, András (ur.), EPERJESSY, Ernő (ur.), BARNA, Gábor (ur.). Kultúrák találkozása - kultúrák konfliktusai : (Az V. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai Békéscsaba, 1993. október 7-8-9.) = Meeting of cultures - conflicts of cultures = Treffen von Kulturen - Konflikte von Kulturen. Békéscsaba; Budapest: Magyar néprajzi társaság, 1995. Str. 295-300. ISBN 963-04-6351-2. [COBISS.SI-ID 5081933]
103. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Interetnikus kapcsolatok és nemzeti identitás Szentgotthárd/Monošter városában = Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Monošter/Szentgotthárd : kérdőív : vprašalnik. Ljubljana: INV, 1995. 20 str. [COBISS.SI-ID 5343053]
104. NEĆAK LÜK, Albina. Jezik in etnična pripadnost v Porabju. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. št.29-30 (1994-1995), str.5-23. tabele, grafikoni. ISSN 0354-0286. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8VCSGC5E. [COBISS.SI-ID 4402765]
105. NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec). Kétnyelvű oktatás Szlovéniában. V: NEĆAK LÜK, Albina, BAJOMI, Lázár Péter. Kétnyelvű oktatás Szlovéniában. Budapest: Barátság, 1995. Str. 995-996. [COBISS.SI-ID 5367629]
106. NEĆAK LÜK, Albina. Kétnyelvű oktatás Szlovéniában : akciókutatás a nyelvtanulásról szlovén-magyar kétnyelvű környezetben. Pedagógiai szemle. 45, 1995, str. 97-101. ISSN 0031-3785. [COBISS.SI-ID 1725261]
107. NEĆAK LÜK, Albina. L1 and L2 language learning and use in the Slovene-Hungarian bilingual context. V: ČOK, Lucija (ur.). Learning and teaching languages in pre-school and primary bilingual contexts (age 3/4 - 12/13) = L'apprentissage et l'enseignement des langues dans des contextes bilingues préscolaire et primaire (3/4 - 12/13 ans) : report on workshop 5B = Rapport de l'atelier 5B : Portorož, Slovenia, 4-9 June 1995. Ljubljana: Faculty of Education, Unit of Koper, 1995. Str. 38-51. Language learning for European citizenship. [COBISS.SI-ID 5156685]
108. NEĆAK LÜK, Albina. The linguistic aspect of ethnic conflict in Yugoslavia. V: AKHAVAN, Payam (ur.), HOWSE, Robert (ur.). Yugoslavia, the former and future : reflections by scholars from the region. Washington: The Brookings Institution; Geneva: The United Nations Research Institute for Social Development, 1995. Str. 112-120. ISBN 0-8157-0253-1. [COBISS.SI-ID 4547149]
109. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Monošter/Szentgotthárd : pismo 1995. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1995. 62 str. Raziskovalni projekt: Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 82. [COBISS.SI-ID 5342797]
110. NEĆAK LÜK, Albina, KLOPČIČ, Vera, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : fazno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na znanstveno-raziskovalnem projektu v letu 1994. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1995. 154 str. Raziskovalne naloge, 71. [COBISS.SI-ID 1253197]
111. NEĆAK LÜK, Albina. O slovenskem jeziku v Monoštru. Slovenski koledar ... : letopis za slovensko narodnost na Madžarskem. (1995), str.78-84. fotografije. ISSN 0237-1480. [COBISS.SI-ID 1225293]
112. NEĆAK LÜK, Albina. Objectives, methods, materials, strategies : point of departure: the impact of contextual variables. V: "Learning and teaching languages in pre-school and primary bilingual contexts" (age 3/4-12/13) : Portoroz, Slovenia, 4-9 june 1995 : texts prepared by the animators. Strasbourg: Council of Europe: = Conseil de l'Europe, 1995. Str. 6-12. "Language learning for European citizenship". [COBISS.SI-ID 4403277]
113. NEĆAK LÜK, Albina (urednik). Otrok v svetu dveh jezikov. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje, 1995. 158 str. Uporabno jezikoslovje, Tematska številka, 1995, 4. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 4032354]
114. NEĆAK LÜK, Albina. Second language acquisition in the Slovene Hungarian setting. V: SORNIG, Karl (ur.). Linguistics with a human face : Festschrift für Norman Denison zum 70. Geburtstag. Graz: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Graz, 1995. Str. 283-292. Grazer Linguistische Monographien, 10. ISBN 3-901600-00-0. [COBISS.SI-ID 4492109]
115. NEĆAK LÜK, Albina. Slovenski jezik na Hrvaškem - nekaj vidikov raziskovanja. V: KRŽIŠNIK-BUKIĆ, Vera (ur.). Slovenci v Hrvaški : zbornik skupine avtorjev. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1995. Str. 297-307. Projekt Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije izven Slovenije, knj. 1. ISBN 961-6159-00-3. [COBISS.SI-ID 1467469]
116. NEĆAK LÜK, Albina. Uvodna beseda. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. 1995, let. 3, št. 4, str. 5-7. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 4788813]


1996

117. NEĆAK LÜK, Albina. Ethnic, linguistic and cultural diversity in Slovenia - educational policy and practice. V: Human rights and minorities in the new European democracies : educational and cultural aspects. Strasbourg: Council of Europe, 1996. Str. 78-86. [COBISS.SI-ID 5315405]
118. NEĆAK LÜK, Albina. Jezik kot kazalec stanja medetničnih odnosov. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 1996, št. 31, str. 11-24, tabele. ISSN 0354-0286. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-L71WY5XY. [COBISS.SI-ID 5589325]
119. NEĆAK LÜK, Albina. Jezikovna razmerja na območju med Muro in Rabo. V: BALAŽIC, Janez (ur.), VÁNDOR, László (ur.). Ljudje ob Muri = Népek a Mura mentén = Völker an der Mur = Ljudi uz Muru : zbornik referatov mednarodne znanstvene konference v Lendavi, 10. - 12. maj 1995. Murska Sobota: Pokrajinski muzej; Zalaegerszeg: Göcseji Múzeum, 1996. Str. 281-297. ISBN 961-90438-0-4. [COBISS.SI-ID 5230413]
120. NEĆAK LÜK, Albina, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEJAK, Renata, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Lendava/Lendva : primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske : [vprašalnik] = Interetnikai kapcsolatok és nemzeti identitás Lendva/Lendava városában : a nemzetiségi identitás elemeinek összehasonlító elemzése Szlovénia, Ausztria, Olaszország és Magyarország régióinak érintkezési területein élő lakosság körében. Ljubljana: INV, 1996. 32 str. Raziskovalne naloge, 81. [COBISS.SI-ID 5225549]
121. NEĆAK LÜK, Albina, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEJAK, Renata, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v slovenski Istri : (Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola) : [vprašalnik]. Ljubljana: INV, 1996. 33 str. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 80. [COBISS.SI-ID 5225037]
122. NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi v sociolingvistični perspektivi. V: ŠUMI, Irena (ur.), VENOSI, Salvatore (ur.). Večjezičnost na evropskih mejah - primer Kanalske doline = Multilinguismo ai confini dell'Europa - la Valcanale = Mehrsprachlickeit auf den Europäischen Grenzgebieten - Beispiel Kanaltal = Multilingualism on European borders - the case of Valcanale : Kanalska dolina, oktober 1995 = Valcanale, October 1995 : zbornik predavanj in referatov = anthology of lectures and papers. [Ukve]: SLORI, Sedež kanalska dolina: = SLORI, Seat Valcanale, 1996. Str. 131-150. [COBISS.SI-ID 4788557]
123. Okrogla miza o šolstvu, kulturi, medijih, znanosti in športu v zamejstvu : [Manjšina kot subjekt]. V: JESIH, Boris (ur.). Manjšina kot subjekt : zbornik referatov in razprav, Ljubljana, 29. - 30. 6. 1995. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, Delovna skupina za problematiko slovenske manjšine Odbora za mednarodne odnose: Inštitut za narodnostna vprašanja: Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, 1996. Str. 61-118. ISBN 961-90245-2-4. [COBISS.SI-ID 5157453]
124. NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, JESIH, Boris. Opredelitev za sožitje še neokrnjena : izsledki raziskave 'Medetnični odnosi in narodna identiteta v Slovenski Istri'. Primorske novice. 28.VI.1996, let. 50, št. 50, str. 18. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 4814157]
125. NEĆAK LÜK, Albina. Pogučavajmo se!. Slovenski koledar ... : letopis za slovensko narodnost na Madžarskem. (1996), str.65-68. ISSN 0237-1480. [COBISS.SI-ID 4431949]
126. KNAFLIČ, Livija. Psihološki dejavniki dvojezičnosti v povezavi z učnim uspehom v začetku šolanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Knaflič], 1996. 198 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 71837696]
127. KRŽIŠNIK-BUKIĆ, Vera, MEDICA, Karmen, NEĆAK LÜK, Albina, ŽAGAR, Mitja, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera. Slovenci v prostoru nekdanje Jugoslavije izven Slovenije : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1996. 14 f., 15 f., [80] f. pril. dokazil. Raziskovalne naloge, 97. [COBISS.SI-ID 5132109]
128. NEĆAK LÜK, Albina. Slovenski jezik v Porabju = A szlovén nyelv Rábavidéken. V: VUGRINEC, Jože (ur.), TAKÁCS, Miklós (ur.). Sodelovanje ob meji : [zbornik] = Együttműködés a határ mentén : [tanulmánygyűjtemény]. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica; Szombathely: Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1996. Str. 233-258. [COBISS.SI-ID 5224525]
129. MUNDA HIRNÖK, Katalin. Vloga in pomen ljudske kulture in načina življenja pri opredeljevanju in ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Munda Hirnök], 1996. 211 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 67596544]


1997

130. NEĆAK LÜK, Albina. Allochthone und autochthone Minderheiten aus der Sicht der Sprachenpolitik in Slowenien : Workshop "Von Zuwanderern zur 'autochthonen' Gruppe." Dunaj, 14. 3. 1997. 1997. [COBISS.SI-ID 6222413]
131. NEĆAK LÜK, Albina. Educational goals aimed at cultural pluralism. V: Minderheiten & Kultur : Inter-Kulturelles-Management in Europa? = Minorities & Culture : Inter-Cultural-Management in Europa?. Wien: KulturKontakt Austria, 1997. Str. 45. [COBISS.SI-ID 6111565]
132. NEĆAK LÜK, Albina. Ekspertno mnenje o dokumentu "Jezikovno načrtovanje v Estoniji" in predstavitev slovenske izkušnje : International expert meeting on Appraisal of Estonian language strategy, Käsmu (Estonija), 21. - 24. avgusta 1997. 1997. [COBISS.SI-ID 6223181]
133. NEĆAK LÜK, Albina, JESIH, Boris, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca, MEJAK, Renata. Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : letno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: INV, 1997. 12 str. + pril. Raziskovalne naloge, 84. [COBISS.SI-ID 4492365]
134. NEĆAK LÜK, Albina. Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : predstavitev projekta. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 1997, št. 26, str. 187-202. ISSN 0352-0447. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WJHF1XI4. [COBISS.SI-ID 6592301]
135. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Interetnikai kapcsolatok és nemzeti identitás Szentgotthárd/Monošter városában : a nemzetiségi identitás elemeinek összehasonlító elemzése Szlovénia, Ausztria, Olaszország és Magyarország régióinak érintkezési területein élő lakosság körében : kérdőív = Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Monošter/Szentgotthárd : primerjalna analiza elementov medetnične identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske : vprašalnik. Ljubljana: INV, 1997. 20 str. [COBISS.SI-ID 6220365]
136. NEĆAK LÜK, Albina. Jezikovna identiteta in jezikovno načrtovanje pri Slovencih. V: NEĆAK, Dušan (ur.). Avstrija, Jugoslavija, Slovenija. Slovenska narodna identiteta skozi čas : Lipica, 29. maj - 1. junij 1996 = Österreich, Jugoslawien, Slowenien. Die Slowenische nationale Identität im Wandel : Lipica, 29. Mai - 1. Juni 1996. [Ljubljana]: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete, 1997. Str. 117-132. Historia. ISBN 961-6200-27-5. ISSN 1408-3957. http://hdl.handle.net/11686/20441, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EZMRNH4W. [COBISS.SI-ID 5434957]
137. NEĆAK LÜK, Albina. Language planning issues in a Yugoslav context. V: WÖLCK, Wolfgang (ur.), HOUWER, Annick de (ur.). Recent studies in contact linguistics. Bonn: Dümmler, 1997. Str. 248-255. Plurilingua, XVIII. ISBN 3-427-64181-3. [COBISS.SI-ID 5587533]
138. NEĆAK LÜK, Albina. Language planning issues in Slovenia : international symposium "Contact and Conflict", Bruselj 28. - 31. maja 1997. 1997. [COBISS.SI-ID 6222925]
139. NEĆAK LÜK, Albina. Language policy and practice in Slovenia : referat na znanstvenem srečanju: Linguistic human rights, Budimpešta 16. - 19. oktober 1997. 1997. [COBISS.SI-ID 6223437]
140. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEJAK, Renata, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in etnična identiteta v mestu Lendava/Lendva = Interetnikai kapcsolatok és nemzeti identitás Lendva/Lendava városában : primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske : vprašalnik : a nemzetiségi identitás elemeinek összehasonlítćo elemzése Szlovénia, Ausztria, Olaszország és Magyarország régióinak érintkezési területein élő lakosság körében : kérdőív. Ljubljana: INV, 1997. 18 str. Raziskovalne naloge, 86. [COBISS.SI-ID 6217293]
141. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Lendava/Lendva : pismo 1996 : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1997. 25 str., tabele. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 89. [COBISS.SI-ID 6221901]
142. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Monošter/Szentgotthárd : pismo 1997 : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1997. 32 str., tabele. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 88. [COBISS.SI-ID 6221133]
143. NEĆAK LÜK, Albina. The mixed communities in Europa: research issues : referat na Meeting on mixed communities in Southern European countries, Andora 18-22 May 1997. 1997. [COBISS.SI-ID 6201165]
144. NEĆAK LÜK, Albina. Slovene language issues in the Slovene-Hungarian borderland. International journal of the sociology of language. 1997, št. 124, str. 99-128, tabele. ISSN 0165-2516. [COBISS.SI-ID 6060621]
145. NEĆAK LÜK, Albina. Slovenia. V: GOEBL, Hans (ur.). Kontaktlinguistik = Contact Linguistics = Linguistique de contact : ein internationales Handbuch zeitgenössicher Forschung = an international Handbook of contemporary research = manuel international des recherches contemporaines. 1. Halbband = Volume 1 = Tome 1. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1996. Str. 1416-1424. [COBISS.SI-ID 5812045]


1998

146. NEĆAK LÜK, Albina. "Ali je opuščanje maternega jezika manjšin mogoče zaobrniti in kako?" : (sporočila izza okrogle mize na znanstvenem srečanju "Živeti z mejo", Murska Sobota, 5. in 6. junij 1998). Porabje : časopis Zveze Slovencev na Madžarskem. 16.VII.1998, let. 8, št. 14, str. 6. ISSN 1218-7062. [COBISS.SI-ID 6473549]
147. NEĆAK LÜK, Albina. Challenges of managing cultural pluralism in Slovenia : vabljeno predavanje v Centrum för invandringsforskning, CEIFO, (Mednarodni center za migracije), v Stockholmu, 12. februarja 1998. Stockholm, 1998. [COBISS.SI-ID 6815821]
148. NEĆAK LÜK, Albina, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOVÁCS, Attila, MEDVEŠEK, Mojca, MEJAK, Renata, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1997 : temeljni raziskovalni projekt. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. 11 + [20] str. Raziskovalne naloge, 92. [COBISS.SI-ID 6241101]
149. NEĆAK LÜK, Albina. Govorim v dveh jezikih! : razvoj govora. Moj malček : revija za skrbne starše. [Tiskana izd.]. 1998, let. 2, št. 7/8, str. 16-18, portret. ISSN 1408-2675. [COBISS.SI-ID 6455885]
150. NEĆAK LÜK, Albina. Jezik in etnična pripadnost v Porabju. V: NEĆAK LÜK, Albina (ur.), JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. I, izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. Str. 231-252, tabele, grafikoni. ISBN 961-6159-06-2. [COBISS.SI-ID 6655309]
151. NEĆAK LÜK, Albina. Jezik kot kazalec stanja medetničnih odnosov. V: NEĆAK LÜK, Albina (ur.), JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. I, izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. Str. 333-347, tabele. ISBN 961-6159-06-2. [COBISS.SI-ID 6660429]
152. NEĆAK LÜK, Albina. Jezik v etničnih študijah : nekaj raziskovalnih pristopov in izsledkov iz slovenske izkušnje. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Jezik za danes in jutri : zbornik referatov na II. kongresu, Ljubljana, 8.-10.10.1998. II. kongres Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. Str. 77-90. ISBN 961-90658-0-8. [COBISS.SI-ID 6717261]
153. NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Jezik za danes in jutri : II. kogres Društva za uporabno jezikoslovje, Ljubljana, 8.-10. 1998. 1998. [COBISS.SI-ID 6815309]
154. NEĆAK LÜK, Albina. "Jezikovni razvoj otroka v narodnostno in jezikovno mešanih okoljih - vloga družine, okolja in vrtca" : referat na seminarju Skrb za manjšinski jezik v jezikovno mešanih okoljih, Portorož, 13. - 15. 11. 1998. 1998. [COBISS.SI-ID 6960205]
155. NEĆAK LÜK, Albina. Language and ethnicity issues in ethnic studies. V: BOMBI, Raffaella (ur.), GRAFFI, Giorgio (ur.). Ethnos e comunità linguistica = Ethnicity and language community : un confronto metodologico interdisciplinare = an interdisciplinary and metodological comparison : atti del convegno internazionale, Udine, 5-7 dicembre 1996. Udine: Forum, 1998. Str. 405-416. ISBN 88-86756-35-6. [COBISS.SI-ID 6436941]
156. NEĆAK LÜK, Albina. Language component of the interethnic relations issues in the ethnically mixed regions along the Slovene-Hungarian border. V: NEĆAK LÜK, Albina (ur.), JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. I, izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. Str. 219-228. ISBN 961-6159-06-2. [COBISS.SI-ID 6655053]
157. NEĆAK LÜK, Albina, NEĆAK LÜK, Albina (urednik), JESIH, Boris (urednik). Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. I, izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. 358 str., graf. prikazi. ISBN 961-6159-06-2. [COBISS.SI-ID 76189184]
158. NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih obmejnih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske. V: NEĆAK LÜK, Albina (ur.), JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. I, izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. Str. 21-32, tabele. ISBN 961-6159-06-2. [COBISS.SI-ID 6627917]
159. NEĆAK LÜK, Albina, ŽAGAR, Mitja, POLZER, Miroslav. Minorities in a global world : predavanje prof. dr. Dietmarja Larcherja, Ljubljana 6. november 1998 : predavanje so organizirali Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava Ljubljana, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za narodnosta vprašanja. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 6815565]
160. NEĆAK LÜK, Albina. Modeli izobraževanja v narodnostno mešanih okoljih in prenova izobraževanja v Sloveniji : referat na strokovnem srečanju Modeli izobraževanja v etnično in jezikovno mešanih okoljih, Ljubljana, 19. oktober 1998. 1998. [COBISS.SI-ID 7327565]
161. NEĆAK LÜK, Albina. Modelle zweisprachiger Bildung und Erziehung in Slowenien = Modeli dvojezične vzgoje in izobraževanja v Sloveniji : referat na IX. Europäischer Volksgruppenkongress = Evropski kongres narodnih skupnosti = European congress on ethnic minorities, 15.-17. Oktober 1998 / Spittal a. d. Drau / Kärnten / Austria. 1998. [COBISS.SI-ID 6814541]
162. Moderatorstvo na okrogli mizi: Ali je opuščanje maternega jezika manjšin mogoče zaobrniti in kako? : znanstveno - kulturno srečanje Živeti z mejo, Murska Sobota, 5. in 6. junija 1998. 1998. [COBISS.SI-ID 6438221]
163. KLOPČIČ, Vera (intervjuvanec), MUNDA HIRNÖK, Katalin (intervjuvanec), NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec). Pogovor o kulturno-znanstvenem srečanju Živeti z mejo, 5. - 6. junij 1998, Murska Sobota : Radio Slovenija, program ARS, 8. julij 1998. Ljubljana, 1998. [COBISS.SI-ID 7506765]
164. ZORKO, Zinka, POGORELEC, Breda, ŠUMI, Irena, TOPORIŠIČ, Jože, NEĆAK LÜK, Albina, ŠABEC, Nada. Predstavitev posebne številke mednarodne znanstvene revije International journal of the sociology of language. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 15.I.1998. [COBISS.SI-ID 6828808]
165. NEĆAK LÜK, Albina. Smeri ohranjanja jezika manjšine : referat na okrogli mizi Ali je opuščanje maternega jezika manjšin mogoče zaobrniti in kako? : znanstveno - kulturno srečanje Živeti z mejo, Murska Sobota, 5. in 6. junij 1998. 1998. [COBISS.SI-ID 6437197]
166. NEĆAK LÜK, Albina. Uvod. V: NEĆAK LÜK, Albina (ur.), JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. I, izsledki projekta. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1998. Str. 7-18. ISBN 961-6159-06-2. [COBISS.SI-ID 7209549]
167. Živeti z mejo : gradivo z znanstveno - kulturnega srečanja, Murska Sobota, 5. in 6. junij 1998. Ljubljana: INV, 1998. Loč. pag. Dokumentacijsko gradivo, 8. [COBISS.SI-ID 6541389]
168. KLOPČIČ, Vera, NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, VILHAR, Nada. Živeti z mejo : organizacija znanstveno kulturnega srečanja, Murska Sobota, 5. in 6. junij 1998. Murska Sobota, 1998. [COBISS.SI-ID 6439501]


1999

169. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, KLOPČIČ, Vera, KOVÁCS, Attila, MEDVEŠEK, Mojca, MEJAK, Renata. Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : letno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1999. 7 str. + bibliografija. Raziskovalne naloge, 130. [COBISS.SI-ID 7625293]
170. ŽAUCER, Rok, MARUŠIČ, Franc. Jezikovna vprašanja v nastajajoči razširjeni Evropski zvezi - primer Slovenije : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Žaucer, F. Marušič], [1999]. 38 f. [COBISS.SI-ID 9330786]
171. NEĆAK LÜK, Albina. K proučevanju romskega jezika v Sloveniji. V: KLOPČIČ, Vera (ur.), POLZER, Miroslav (ur.). Izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi : izziv za manjšinsko pravo : zbornik referatov na znanstvenem srečanju v Murski Soboti, 11. - 12. aprila 1997. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1999. Str. 164-171. ISBN 961-6159-09-7. [COBISS.SI-ID 7150413]
172. NEĆAK LÜK, Albina. K sporazumevalni zmožnosti dvojezičnega govorca. V: BOKOR, József (ur.). Az anyanyelv a kétnyelvűségben. Maribor: Egyetem Pedagógiai Kara Magyar Intézete; Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 1999. Str. 18-25. ISBN 961-6232-07-X. [COBISS.SI-ID 6975053]
173. NEĆAK LÜK, Albina. K sporazumevalni zmožnosti dvojezičnega govorca. Koroški koledar ... 1999, str. 111-117. ISSN 2738-3466. [COBISS.SI-ID 238548]
174. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, KOVÁCS, Attila, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v mestu Lendava/Lendva : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies, 1999. 92 str., tabele. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 110. ISBN 961-6159-17-8. [COBISS.SI-ID 105718016]
175. NEĆAK LÜK, Albina, LARCHER, Dietmar, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v občini Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach : vprašalnik = Interethnische Beziehungen und Volksgruppenidentität in der Gemeinde Eisenkappel - Vellach / Železna Kapla - Bela : Fragebogen. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 1999. 37 + 38 str. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 109. [COBISS.SI-ID 7349069]
176. NEĆAK LÜK, Albina. Narodne manjšine v luči kulturne politike in jezikovnega načrtovanja : referat na internem znanstvenem posvetu "Nemci" na Slovenskem, SAZU, 10. junij 1999. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 7507789]
177. NEĆAK LÜK, Albina. Pogled na medetnične odnose v Slovenski Istri. V: JAKŠIĆ, Božidar (ur.). Interkulturalnost i tolerancija = Interculturality and tolerance : [prilozi za međunarodni skup, Beograd, 22-24. maja 1998]. Beograd: Republika: Biblioteka XX vek, 1999. Str. 451-460. ISBN 86-81493-62-0. [COBISS.SI-ID 6959949]
178. VIDMAR, Katja. Pojav interference med slovenskim in srbohrvaškim jezikom v obnovi pravljice šest - in sedemletnih otrok : A-diplomska naloga. Ljubljana: [K. Vidmar], 1999. 45 f. [COBISS.SI-ID 12265058]
179. NEĆAK LÜK, Albina. Položaj madžarske manjšine v Prekmurju : Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci 1999 na temo Manjšine v državah panonskega prostora med obema svetovnima vojnama, Gradec, 6. - 9. julij 1999. Gradec, 1999. [COBISS.SI-ID 7234637]
180. NEĆAK LÜK, Albina. Sociolingvistična podoba Prekmurja. V: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij : povzetki referatov na znanstveni konferenci ob 80. obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji, Murska Sobota, 9. do 11. september 1999. Murska Sobota: Pokrajinski muzej; Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, [1999]. Str. [14-15]. [COBISS.SI-ID 15608627]
181. NEĆAK LÜK, Albina. Tiskovna konferenca : predstavitev knjige Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru (1) - izsledki projekta; nosilka projekta: prof. dr. Albina Nećak-Lük : Zemljepisni muzej v Ljubljani, 15. marca 1999. Ljubljana, 1999. [COBISS.SI-ID 7204429]
182. NEĆAK LÜK, Albina. Zur Erforschung der Sprache der Roma in Slowenien. V: KLOPČIČ, Vera (ur.), POLZER, Miroslav (ur.). Wege zur Verbesserung der Lage der Roma in Mittel- und Osteuropa : Beiträge aus Österreich und Slowenien. Wien: Braumüller, 1999. Str. 108-113. Ethnos, 54. ISBN 3-7003-1247-4. [COBISS.SI-ID 7107149]


2000

183. NEĆAK LÜK, Albina. Alendvai élet a kiválasztottak (az elit) nézőpontjából = Life at Lendava in the eyes of the chosen (elites). V: JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. 2, Urejanje medetničnih odnosov v Lendavi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2000. Str. 183-201. ISBN 961-6159-19-4. [COBISS.SI-ID 7465293]
184. MEDVEŠEK, Mojca. Analiza vitalnosti etničnih skupnosti na obmejnih območjih Slovenije z Madžarsko : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Medvešek], 2000. 247 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 107890688]
nagrada: Priznanje za najboljše magistrsko delo Fakultete za družbene vede, Ljubljana, 2000.
185. BOŽIČ, Katja, LOBNIKAR, Urška. Dvojezičnost v vzgoji in izobraževanju : anotirana bibliografija člankov iz revije "Journal of Multilingual and Multicultural Development" : seminarska diplomska naloga. Ljubljana: [K. Božič, U. Lobnikar], 2000. 66 f. [COBISS.SI-ID 14308194]
186. NEĆAK LÜK, Albina. Language issues in ethnic studies : research approach in some Slovenian studies. V: MIŠESKA TOMIĆ, Olga (ur.), RADOVANOVIĆ, Milorad (ur.). History and perspectives of language study : papers in honor of Ranko Bugarski. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2000. Str. 217-234. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, Series IV, vol. 186. ISBN 90-272-3692-5, ISBN 1-55619-963-5. ISSN 0304-0763. [COBISS.SI-ID 7519565]
187. NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, JESIH, Boris, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEJAK, Renata, MEDVEŠEK, Mojca, KOVÁCS, Attila, NEĆAK LÜK, Albina (urednik), MUSKENS, George (urednik), NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (urednik). Managing the mix thereafter : comparative research into mixed communities in three independent successor states. Ljubljana: Institute for Ethnic Studies, 2000. 166 str., graf. prik. ISBN 961-6159-16-X. [COBISS.SI-ID 105711616]
188. NEĆAK LÜK, Albina, WAKOUNIG, Vladimir, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KOVÁCS, Attila, KLOPČIČ, Vera, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v občini Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2000. 89 str., tabele. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 127. [COBISS.SI-ID 7622221]
189. NEĆAK LÜK, Albina, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEJAK, Renata, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v slovenski Istri : (Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola) : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: INV, 2000. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 134. [COBISS.SI-ID 7803725]
190. NEĆAK LÜK, Albina. Mešana lokalna skupnost med politiko in prakso. V: JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. 2, Urejanje medetničnih odnosov v Lendavi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2000. Str. 5-11. ISBN 961-6159-19-4. [COBISS.SI-ID 7462221]
191. NEĆAK LÜK, Albina. Mešana lokalna skupnost v očeh izbranih elit : urejanje medetničnih odnosov v Lendavi. V: ŠTRUKELJ, Inka (ur.). Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000. Str. 136-148. ISBN 961-90658-1-6. [COBISS.SI-ID 7495757]
192. VRČKOVNIK, Bogomira (mentor). Organizacija pouka v manjšinskih šolah na avstrijskem Koroškem : diplomska naloga. Ljubljana: [B. Vrčkovnik], 2000. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13381986]
193. NEĆAK LÜK, Albina. Pogled na narodno pripadnost. V: JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. 2, Urejanje medetničnih odnosov v Lendavi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2000. Str. 81-96. ISBN 961-6159-19-4. [COBISS.SI-ID 7462477]
194. JESIH, Boris (intervjuvanec), NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec), MEDVEŠEK, Mojca (intervjuvanec). Pogovor o projektu Medetnični odnosi in narodna identiteta v občini Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach : intervju na ÖRF, Landesstudio Kärnten - uredništvo slovenskih oddaj, 11. decembra 2000. Celovec: ORF, 2000. [COBISS.SI-ID 7655501]
195. NEĆAK LÜK, Albina, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, JESIH, Boris, MEDVEŠEK, Mojca, MEJAK, Renata, KOVÁCS, Attila. Predstavitev knjige Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru (II) : Lendava, 6. oktober 2000. Lendava, 2000. [COBISS.SI-ID 7532109]
196. NEĆAK LÜK, Albina, WAKOUNIG, Vladimir, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KOVÁCS, Attila, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca. Predstavitev raziskave Medetnični odnosi in narodna identiteta v občini Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach = Interethnische Beziehungen und Volksgruppenidentität in der Gemeinde Eisenkappel - Vellach / Železna Kapla - Bela : Celovec, 30. november 2000. Celovec, 2000. [COBISS.SI-ID 7612749]
197. NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec), MUNDA HIRNÖK, Katalin (intervjuvanec), KOVÁCS, Attila (intervjuvanec). Predstavitev rezultatov projekta Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : TV Slovenija, oddaja Mostovi-Hidak, 20. okt. 2000. Murska Sobota, 2000. [COBISS.SI-ID 7531853]
198. NEĆAK LÜK, Albina. Slovenia - language policy and language planning issues : referat na mednarodni konferenci Language in the former Yugoslav lands, University College London, od 8. do 9. septembra 2000. London, 2000. [COBISS.SI-ID 13939042]
199. NEĆAK LÜK, Albina. Sociolingvistična podoba Prekmurja : razmere v času med Avstro-Ogrsko in Jugoslavijo. V: BALAŽIC, Janez (ur.), FUJS, Metka (ur.). Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij : zbornik referatov z Znanstvene konference ob 80. obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji, Murska Sobota, 9. do 11. september 1999. Murska Sobota: Pokrajinski muzej, 2000. Str. 123-135. Zbornik soboškega muzeja, Posebna izdaja. ISBN 961-90438-4-7. [COBISS.SI-ID 7614029]
200. NEĆAK LÜK, Albina. Sociolingvistični položaj. V: JESIH, Boris (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru. 2, Urejanje medetničnih odnosov v Lendavi. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2000. Str. 135-148. ISBN 961-6159-19-4. [COBISS.SI-ID 7462733]
201. NEĆAK LÜK, Albina. Sporočila izza okrogle mize "Ali je opuščanje maternega jezika manjšin mogoče zaobrniti in kako?" na znanstveno kulturnem srečanju "Živeti z mejo", Murska Sobota, 5. in 6. junij 1998. V: KLOPČIČ, Vera (ur.). Živeti z mejo = A határral élni = Živjeti uz granicu = Leben mit der Grenze. Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne narodnostne identitete= Az anyanyelv, az egyén és a közösség nemzeti identitásának tényezője= Materinski jezik, element osobnoga i zajedničkoga nacionalnog identiteta= Die Muttersprache als Faktor der persönlichen und gemeinschaftlichen nationalen Identität : [zbornik referatov na znanstveno-kulturnem srečanju v Murski Soboti, 5.-6. junija 1998]. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Monošter; = Szentgotthárd: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2000. Str. 369-373. Narodne manjšine, 4. ISBN 961-6159-18-6. [COBISS.SI-ID 7520589]
202. KLOPČIČ, Vera (glavni urednik, prevajalec povzetka). Živeti z mejo = A határral élni = Živjeti uz granicu = Leben mit der Grenze. Materinščina, dejavnik osebne in skupnostne narodnostne identitete= Az anyanyelv, az egyén és a közösség nemzeti identitásának tényezője= Materinski jezik, element osobnoga i zajedničkoga nacionalnog identiteta= Die Muttersprache als Faktor der persönlichen und gemeinschaftlichen nationalen Identität : [zbornik referatov na znanstveno-kulturnem srečanju v Murski Soboti, 5.-6. junija 1998]. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Monošter; = Szentgotthárd: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2000. 404 str., tabele. Narodne manjšine, 4. ISBN 961-6159-18-6. [COBISS.SI-ID 106233088]


2001

203. Borders old and new: towards a theoretical and applicative framework : ESF/SCSS Exploratory workshop (European science foundation, ESF Exploratory workshops unit) : vodenje zadnjega dne konference, Ankaran, 16. - 18. septembra 2001. Ankaran, 2001. [COBISS.SI-ID 8215117]
204. NEĆAK LÜK, Albina, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOVÁCS, Attila, MEDVEŠEK, Mojca, MEJAK, Renata, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2001. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2001. 7 str. + bibliografija. Raziskovalne naloge, 139. [COBISS.SI-ID 7894861]
205. NEĆAK LÜK, Albina. Etnije Prekmurja v preteklosti in danes. V: HOLCMAN, Borut (ur.), RAMŠAK, Franci (ur.). Šiftarjev zbornik : pravo - narod - kultura. V Mariboru: Pravna fakulteta; Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2001. Str. 191-201. ISBN 961-6009-94-X. [COBISS.SI-ID 3409715]
206. NEĆAK LÜK, Albina. European plurilingualism from a national language perspective. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2001, št. 38/39, str. 6-25, tabele. ISSN 0354-0286. http://hdl.handle.net/11686/4843, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2K3LPZ5W. [COBISS.SI-ID 8215373]
207. Evropsko leto jezikov : okrogla miza v počastitev evropskega leta jezikov, Kulturni center Lojzeta Bratuža, Gorica, 4. - 6. oktobra 2001. Gorica, 2001. [COBISS.SI-ID 7922509]
208. NEĆAK LÜK, Albina. Izobraževanje za dvojezičnost na narodno mešanih območjih v Sloveniji. V: ANDERWALD, Karl (ur.), et al. Volksgruppen im elektronischen Zeitalter. Klagenfurt: Land Kärnten, 2001. Str. 144-161, tabele, diagrami. Kärnten-Dokumentation, Bd. 16 ; 17 ; 18. ISBN 3-901258-06-X. [COBISS.SI-ID 8064845]
209. TUŠAR, Tanja. Jezikovni položaj šolstva na Tržaškem : seminarska diplomska naloga. Ljubljana: [T. Tušar], 2001. 42 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 17455714]
210. NEĆAK LÜK, Albina. Language policy and language teaching in Slovenia. V: Die Rolle der Nachbar- und Minderheitensprachen in einem mehrsprachigen Europa : Projekt der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien im Rahmen des Europäischen Jahrs der Sprachen. Wien: [s.n.], 2001. Loč. pag. [COBISS.SI-ID 8018509]
211. NEĆAK LÜK, Albina, JESIH, Boris, KLOPČIČ, Vera, KOMAC, Miran, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEJAK, Renata, MUNDA HIRNÖK, Katalin, MEDVEŠEK, Mojca. Medetnični odnosi in narodna identiteta v slovenski Istri : (Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola) : sumarni pregled rezultatov. Ljubljana: INV, 2001. Raziskovalni projekt: Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru, Raziskovalne naloge, 135. [COBISS.SI-ID 7770701]
212. NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec), SENČAR, Breda (oseba, ki intervjuva). Potrebno je slišati pravo melodijo : dvojezično šolstvo v Prekmurju : ob Zakonu o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 52, št. 12, str. 3. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 8236365]
213. NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec). Predstavitev knjige Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru II : oddaja Zgodbe o knjigah, TV Slovenija, 13. maj 2001. 2001. [COBISS.SI-ID 7880525]
214. JURIĆ-PAHOR, Marija, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, KLOPČIČ, Vera. Predstavitev petih novih publikacij INV : tiskovna konferenca - Zemljepisni muzej, Ljubljana, 10. aprila 2001. Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 7717197]
215. NEĆAK LÜK, Albina, WAKOUNIG, Vladimir, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KOVÁCS, Attila, MEJAK, Renata, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca, et al. Predstavitev raziskave Medetnični odnosi in narodna identiteta v občini Železna Kapla - Bela / Eisenkappel - Vellach = Interethnische Beziehungen und ethnische Identität in der Gemeinde Bad Eisenkappel - Vellach. Železna Kapla, 30. maj 2001. [COBISS.SI-ID 8150861]
216. NEĆAK LÜK, Albina. Razmerja med jezikovnimi skupnostmi in stališča do jezika : dejavnik učinkovitosti jezikovnega pouka. Slovenščina v šoli. 2001, letn. 6, št. 1-2, str. 8-10. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 4116809]
217. ŠPOLAD, Nataša. Sociolingvistični položaj slovenske manjšine v Beneški Sloveniji : B-diplomska naloga. Kobarid: [N. Špolad], 2001. 75 f. [COBISS.SI-ID 15986018]
218. NEĆAK LÜK, Albina. Universelle Wissenschaftssprache aus der Perspektive der Nationalsprache = Global language of science from a national language perspective = Une langue scientifique mondiale du point de vue d'une langue nationale. V: Die Kosten der Mehrsprachigkeit - Globalisierung und sprachliche Vielfalt = The Cost of multilingualism - globalisation and linguistic diversity = Le Coût du plurilinguisme - mondialisation et diversité linguistique : Abstractband zur Tagung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum "Europäischen Jahr der Sprachen", 7. - 9. Juni 2001. Wien: Österreichische Akacemie der Wissenschaft, 2001. Str. 33-34. [COBISS.SI-ID 7784781]
219. NEĆAK LÜK, Albina. Življenje na narodno mešanih območjih v Sloveniji : prispevek za okroglo mizo Slovenščina v Evropi, Evropa v slovenščini. V: OREL, Irena (ur.). Zbornik predavanj. 37. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 25.6. - 14.7. 2001. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 2001. Str. 271-277. ISBN 961-227-093-7. [COBISS.SI-ID 16851298]


2002

220. GLIHA KOMAC, Nataša. Na meji, med jeziki in kulturami : širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; Kanalska dolina: Slovensko kulturno središče Planika; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002. 160 str., graf. prikazi. ISBN 961-6159-27-5. [COBISS.SI-ID 1970668]
221. TRUDEN, Vesna (mentor). Naslavljanje z zaimki in imeni v slovenščini : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Truden], 2002. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19738466]
222. APOLLONIO, Dario, BUFON, Milan, ČURIN-RADOVIČ, Suzana, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLEMENČIČ, Vladimir, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, KOVÁCS, Attila, MEDICA, Karmen, MEJAK, Renata, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PIRY, Ivo, ZUPANČIČ, Jernej, ŽAGAR, Mitja, et al., NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (urednik), JESIH, Boris (urednik), KLEMENČIČ, Vladimir (urednik). Slovenija. V: DOMINI, Mirjana (ur.). Manjine i prekogranična suradnja u Alpsko-Jadranskom prostoru : verzija na hrvatskom jeziku. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti, 2002. Str. 251-296, grafični prik. ISBN 953-6028-16-6. [COBISS.SI-ID 8562253]
223. APOLLONIO, Dario, BUFON, Milan, ČURIN-RADOVIČ, Suzana, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLEMENČIČ, Vladimir, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, KOVÁCS, Attila, MEDICA, Karmen, MEJAK, Renata, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PIRY, Ivo, ZUPANČIČ, Jernej, ŽAGAR, Mitja, et al., NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (urednik), JESIH, Boris (urednik), KLEMENČIČ, Vladimir (urednik). Slovenija. V: NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (ur.). Manjšine in čezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran : verzija v slovenskem jeziku. Trento: Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, 2004. Str. 263-313, grafikoni, tabele. [COBISS.SI-ID 9675853]
224. NEĆAK LÜK, Albina. Sociolingvistična podoba Železne Kaple-Bele. V: JESIH, Boris (ur.), WAKOUNIG, Vladimir (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru. 3, Občina Železna Kapla - Bela/Eisenkappel - Vellach. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002. Str. 55-76, tabele, grafikoni. ISBN 961-6159-22-4. [COBISS.SI-ID 8632397]
225. GLIHA KOMAC, Nataša. Širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Komac], 2002. 164 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19227234]
226. NEĆAK LÜK, Albina. Uvod. V: JESIH, Boris (ur.), WAKOUNIG, Vladimir (ur.), NEĆAK LÜK, Albina. Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru. 3, Občina Železna Kapla - Bela/Eisenkappel - Vellach. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002. Str. 5-9. ISBN 961-6159-22-4. [COBISS.SI-ID 8633165]
227. NEĆAK LÜK, Albina. Za jutri, ko ne bo meja. V: GLIHA KOMAC, Nataša. Na meji, med jeziki in kulturami : širjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; Kanalska dolina: Slovensko kulturno središče Planika; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002. Str. 8-9. ISBN 961-6159-27-5. [COBISS.SI-ID 26048610]


2003

228. NEĆAK LÜK, Albina. Ethnic vitality in the Slovene speaking region. V: DACYL, Janina Wiktoria (ur.), WESTIN, Charles (ur.). Between universal values and unbounded diversity. Stockholm: CEIFO, Stockholm University, 2003. Str. 103-125, grafikoni. CEIFO Publications, no. 90. ISBN 91-87810-46-8. [COBISS.SI-ID 8979533]
229. NEĆAK LÜK, Albina. Global language of science from a national language perspective. V: DE CILLIA, Rudolf (ur.), KRUMM, Hans-Jürgen (ur.), WODAK, Ruth (ur.). Die Kosten der Mehrsprachigkeit : Globalisierung und sprachliche Vielfalt = The cost of multilingualism : Globalisation and linguistic diversity. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003. Str. 156-158. Österreichische Akademie der Wissenchaften. ISBN 3-7001-3183-6. [COBISS.SI-ID 35039842]
230. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Jezikovno prilagajanje na narodnostno mešanih območjih Slovenije : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Novak Lukanovič], 2003. 253 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 124840704]
231. NEĆAK LÜK, Albina. Language education policy in Slovenia. Ljubljana: Ministry of Education, Science and Sport, Education Development Unit, 2003. 81 str., tabele. ISBN 961-90483-3-4. [COBISS.SI-ID 123201792]
232. MODRIJAN, Nina. Naslavljanje med žensko in moškim v slovenskem romanu : diplomsko delo. Ribno: [N. Modrijan], 2003. 101 f. [COBISS.SI-ID 21932642]
233. NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec). Ne znanje, temveč zmožnost sporazumevanja. Koroški koledar ... 2003, str. 132-138. ISSN 2738-3466. [COBISS.SI-ID 957652]
234. ŠPACAPAN, Črtomir (avtor dodatnega besedila), BREZIGAR, Bojan (avtor dodatnega besedila), NEĆAK LÜK, Albina (avtor dodatnega besedila), KUNIČ, Jožef (odgovorni urednik, avtor dodatnega besedila), SKOK, Martina (urednik). Položaj slovenskih manjšin po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve, Center za raziskave, 2003. 48 str. Aktualne mednarodne teme, 16/5.3.2003. [COBISS.SI-ID 512132723]
235. GROSMAN, Meta, ČOK, Lucija, NEĆAK LÜK, Albina, STABEJ, Marko, PAVLIČ ŠKERJANC, Katja, PETEK, Branka, GODUNC, Zdravka, GAJGAR, Mateja. Prerezi politike jezikovnega izobraževanja v Sloveniji : projekt Sveta Evrope : nacionalno poročilo (osnutek). [Ljubljana]: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2004. 93 str., preglednice, graf. prikazi. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Country_Report_Slovenia_EN.pdf. [COBISS.SI-ID 1274726]
236. NEĆAK LÜK, Albina. Slovenian report. V: BESTERS-DILGER, Juliane (ur.). Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europäischen Union = Multilingualism in the enlarged European Union = Multilinguisme dans l'Union Européenne élargie. Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2003. Str. 47-75, graf. prikazi. ISBN 3-85435-394-4. [COBISS.SI-ID 998868]
237. MEDVEŠEK, Mojca. Trendi medgeneracijske etnične kontinuitete na narodno mešanih območjih ob slovenski meji : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Medvešek], 2003. 307 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 214225664]
238. NEĆAK LÜK, Albina. Universelle Wissenschaftssprache aus der Perspektive der Nationalsprache. V: DE CILLIA, Rudolf (ur.), KRUMM, Hans-Jürgen (ur.), WODAK, Ruth (ur.). Die Kosten der Mehrsprachigkeit : Globalisierung und sprachliche Vielfalt = The cost of multilingualism : Globalisation and linguistic diversity. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003. Str. 138. Österreichische Akademie der Wissenchaften. ISBN 3-7001-3183-6. [COBISS.SI-ID 35045986]
239. NEĆAK LÜK, Albina. Zweisprachiges Bildungswesen in Slowenien. V: BACHMAIER, Peter (ur.). Nationalstaat oder multikulturelle Gesellschaft? : die Minderheitenpolitik in Mittel-, Ost- und Südosteuropa im Bereich des Bildungswesens 1945-2002. Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2003. Str. 111-122. St. Pöltner Osteuropa Studien, Bd. 1. ISBN 3-631-38949-3. ISSN 1618-629X. [COBISS.SI-ID 231676416]


2004

240. NEĆAK LÜK, Albina. Borders in a New Europe: between history and new challenges : [predsedovanje sekciji 3]. Graz: Association for borderlands studies 2004 European conference, 15. - 19. September 2004. [COBISS.SI-ID 28327010]
241. NEĆAK LÜK, Albina. Communication within and across borders : language, people, cultural practices, everyday life : [vabljeno predavanje na konferenci] Borders in a New Europe: between history and new challenges. Graz: Association for borderlands studies 2004 European conference, 15. - 19. September 2004. [COBISS.SI-ID 28293986]
242. NEĆAK LÜK, Albina. Jezikovna stičišča in presečišča v Prekmurju v medstrokovnem jezikoslovju. Glasnik ZRS Koper. [Tiskana izd.]. 2004, let. 9, št. 3, str. 84. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 25865570]
243. NEĆAK LÜK, Albina. Language policy and language planning issues in Slovenia. V: BUGARSKI, Ranko (ur.), HAWKESWORTH, Celia (ur.). Language in the former Yugoslav lands. Bloomington (Ind.): Slavica Publishers, 2004. Str.165-183. ISBN 0-89357-298-5. [COBISS.SI-ID 28212066]
244. BERTONCELJ, Maja. Slovenščina na pragu EU : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bertoncelj], 2004. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25851746]
245. APOLLONIO, Dario, BUFON, Milan, ČURIN-RADOVIČ, Suzana, MUNDA HIRNÖK, Katalin, JESIH, Boris, KLEMENČIČ, Vladimir, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, KOVÁCS, Attila, MEDICA, Karmen, MEJAK, Renata, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PIRY, Ivo, ZUPANČIČ, Jernej, ŽAGAR, Mitja, et al., NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (urednik), JESIH, Boris (urednik), KLEMENČIČ, Vladimir (urednik). Slowenien. V: BÖCKLER, Stefan (ur.). Minderheiten und grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum : [deutsche Fassung]. Trient: Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Südtirol, 2004. Str. 281-338, grafični prik. [COBISS.SI-ID 9676109]
246. HOČEVAR, Kristina. Stališča srednješolcev do slovenskega jezika : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Hočevar], 2004. 79 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25820258]


2005

247. NEĆAK LÜK, Albina, ŽAGAR, Mitja, JESIH, Boris, ŠUMI, Irena, VILHAR, Nada, et al. Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja : znanstvena konferenca ob osemdesetletnici Inštituta za narodnostna vprašanja. Ljubljana: INV, 18. november 2005. [COBISS.SI-ID 9889869]
248. ABBAD, Sebastjan. Moške zgodbe v moški in mešani družbi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Abbad], 2005. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 31330914]
249. KOVÁCS, Attila, NEĆAK LÜK, Albina, ŽAGAR, Mitja, JESIH, Boris, VILHAR, Nada. Svečana otvoritev izpostave Inštituta za narodnostna vprašanja v Lendavi. Lendava: INV, 16. november 2005. [COBISS.SI-ID 9892429]
250. NEĆAK LÜK, Albina, ŽAGAR, Mitja, JESIH, Boris, VILHAR, Nada. Svečanost ob osemdesetletnici Inštituta za narodnostna vprašanja. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 17. november 2005. [COBISS.SI-ID 9892685]
251. ČOK, Lucija, ZUDIČ ANTONIČ, Nives, ZORMAN, Anja, FILIPI, Goran, BALBONI, Paolo Ernesto, COSSUTTA, Rada, DOLCI, Roberto, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, FURLAN, Marina, MALČIČ, Metka, BAŽEC, Helena. Vloga za akreditacijo univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje : ime programa: italijanistika. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, 2005. 254 str. [COBISS.SI-ID 512252544]
252. ŠIRNIK, Janja. Vpliv koroškega narečja na zborni jezik v spisih dijakov : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Širnik], 2005. 135 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 31331682]
253. VONTA, Tatjana, RUTAR, Sonja, BALIČ, Fanika, VIDMAR, Jelena, REŽEK, Mateja, ŠTIGL, Simona. Zagotavljanje enakih možnosti za izobraževanje romskih otrok : projekt ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006". Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2005. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1254999]


2006

254. NEĆAK LÜK, Albina. 80-letnica Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. V: 80 let Inštituta za narodnostna vprašanja : Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006. 50/51, str. 7-9. Razprave in gradivo - Treatises and Documents, št. 50/51(2006). ISSN 0354-0286. http://www.inv.si, http://hdl.handle.net/11686/4987, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-OBP9YOVQ. [COBISS.SI-ID 10677837]
255. NEĆAK LÜK, Albina. Cultural and linguistic continuum as a framework for intercultural linguistic competence acquisition. V: DAROVEC, Darko (ur.), ČOK, Lucija (ur.). Bližina drugosti = The close otherness. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. Str. 93-98. Knjižnica Annales Majora. ISBN 961-6033-75-1, ISBN 978-961-6033-75-6. [COBISS.SI-ID 34567010]
256. ČOK, Lucija, MIKOLIČ, Vesna, ČEBRON, Neva, ZUDIČ ANTONIČ, Nives, MARC BRATINA, Karin, KOCBEK, Alenka, SINKOVIČ, Ljudmila, NEĆAK LÜK, Albina, STABEJ, Marko, JESENŠEK, Vida, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital = Language as a social cohesion and human capital : [zaključno poročilo] : 2004-2006. Koper: Univerza na Primorskem: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2006. 121 str., 30 cm. [COBISS.SI-ID 10836301]
257. PLANJŠEK, Mateja. Jezik v jezikovno mešanih zakonih med Hrvati in Slovenci v Sloveniji : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Planjšek], 2006. 142 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31835234]
258. KLOPČIČ, Vera. Mednarodnopravne razsežnosti pravnega varstva manjšin v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006. 253 str. ISBN 978-961-6159-28-9. [COBISS.SI-ID 231115776]
259. SEDAR, Klaudija. Prekmurski knjižni jezik in Pavlova slovnica prekmurskega jezika : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Sedar], 2006. 90 f. [COBISS.SI-ID 33389666]
260. NEĆAK LÜK, Albina. Relations between school and society : education in a mixed community. V: Regional and minority languages in education systems, Brussels, Centre Borschette, 27-28 April 2006 : programme [and abstracts]. Brussels: [s. n.], 2006. Str. 16. Education and culture. [COBISS.SI-ID 33337698]
261. NEĆAK LÜK, Albina. Relations between school and society : [plenarno predavanje na mednarodni konferenci] Regional and minority languages in education systems, Brussels 27. - 28. april 2006, Centre Borschette. Brusseles: [s. n.], 2006. [COBISS.SI-ID 33332578]


2007

262. JESIH, Boris, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, NEĆAK LÜK, Albina, ZUPANČIČ, Jernej, WAKOUNIG, Vladimir, VERDENIK, Ivan, et al. Obmejnost in čezmejno sodelovanje prek slovensko-avstrijske meje (terenska raziskava) : poročilo temeljnega raziskovalnega projekta Narodne manjšine v medetničnih odnosih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo : (statistična analiza podatkov). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2007. 43 f., tabele. Raziskovalne naloge, 161. [COBISS.SI-ID 10704717]
263. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. NEĆAK LÜK, Albina (član uredniškega odbora 1992-2007). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja: = Institute for Ethnic Studies, 1990-. ISSN 0354-0286. https://sciendo.com/journal/TDJES, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-JHEEX9FM. [COBISS.SI-ID 23045378]
264. JERIČ, Darja. Sistem naslavljanja v ruskem jeziku : (na primeru analize radijskih intervjujev). Ljubljana: [D. Jerič], 2007. 155 f. [COBISS.SI-ID 37367650]


2008

265. PEČNIK, Polona. Jezikovna politika na Japonskem: zgodovinski pregled jezikovnih reform od 19. do 21. stoletja : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Pečnik], 2008. 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36382050]
266. MAČEŠIĆ, Nataša. Jezikovno-politični vidiki participacije italijanske narodne skupnosti v slovenski Istri : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Mačešić], 2008. 94 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 36448098]
267. NEĆAK LÜK, Albina. Oris jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja v panonskem prostoru na dveh tromejah. V: KLOPČIČ, Vera (ur.), VRATUŠA, Anton (ur.). Živeti z mejo. Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah : zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.-11. novembra 2007. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2008. Str. 51-73. Narodne manjšine, 6. ISBN 978-961-6159-33-3. [COBISS.SI-ID 39551330]
268. FERFOLJA, Karmen. Razvijanje jezikovne zmožnosti (besedišča) v osnovnih šolah v Slovenski Istri : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Ferfolja], 2008. II, 75, XXXV f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38282850]
269. GLIHA KOMAC, Nataša. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku v jezikovno mešanem okolju Kanalske doline : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Gliha Komac], 2008. 368 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 27630941]
270. AL SHAMMARY, Leila. Spol in sociolingvistika : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Al Shammary], 2008. 67 f. [COBISS.SI-ID 36447330]
271. NEĆAK LÜK, Albina. Učenčev Jezik - učni jezik. V: IVŠEK, Milena (ur.), AASE, Laila. Jeziki v izobraževanju : zbornik prispevkov konference, Ljubljana, 25.-26. septembra 2008 = Languages in education : proceedings, September 25-26, 2008, Ljubljana, Slovenia. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2008. Str. 135-195. ISBN 978-961-234-726-0. [COBISS.SI-ID 37846370]
272. ČOK, Lucija, MIKOLIČ, Vesna, ZUDIČ ANTONIČ, Nives, SIMČIČ, Blaž, STARC, Sonja, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, MEDVEŠEK, Mojca, MUNDA HIRNÖK, Katalin, PERTOT, Susanna. Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih -izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur : zaključno poročilo ciljno-raziskovalnega projekta. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2008. 156 str. + 10 prilog. [COBISS.SI-ID 11196493]


2009

273. NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Inclusion and education in European countries : Final Report: 10. Slovenia : INTMEAS Report for contract - 2007 - 2094/001 TRA-TRSPO, Strategies for supporting schools and teachers in order to foster social inclusion : Ljubljana, maj 2009. Ljubljana: DOCA Bureaus, maj 2009. 75 str. http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/inclusion/slovenia_en.pdf. [COBISS.SI-ID 11477325]
274. ZORC, Lea. Jezik v jezikovno mešanih zakonih med Italijani in Slovenci : diplomska naloga. Ljubljana: [L. Zorc], 2009. 75 f., [28] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 39401314]
275. NEĆAK LÜK, Albina. Jezikovna politika v izobraževanju v večjezičnih okoljih. V: VLAHOVIĆ, Plemenka (ur.), et al. Višejezični svet Melanije Mikeš : zbornik u čast Melaniji Mikeš. Novi Sad: Filozofski fakultet: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, 2009. Str. 127-143. ISBN 978-86-6065-027-8. [COBISS.SI-ID 60348002]
276. NEĆAK LÜK, Albina. Kako otrok vstopa v svet (dveh) jezikov. Koroški koledar ... 2009, str. 99-109. ISSN 2738-3466. [COBISS.SI-ID 1757908]
277. NEĆAK LÜK, Albina. Primerljivost različic izobraževalnih modelov v etnično mešanih okoljih : primerljivost neprimerljivega. V: ČOK, Lucija (ur.). Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. Str. 29-37. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-16-1. [COBISS.SI-ID 42698594]
278. GLIHA KOMAC, Nataša. Slovenščina med jeziki Kanalske doline. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede; Ukve: Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina; Trst: SLORI, 2009. 336 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-385-8. https://d.cobiss.net/repository/si/files/248866304/79052/Slovenščina-med-jeziki-Kanalske-doline.jpg. [COBISS.SI-ID 248866304]
279. NEĆAK LÜK, Albina. Sporazumevalna zmožnost in socializacija v etnično mešanih okoljih. V: ČOK, Lucija (ur.). Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. Str. 51-63. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-16-1. [COBISS.SI-ID 42699106]
280. NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec). Tény, hogy a magyar nyelvet elsősoban a kissebbségnek kell használnia. Népújság : a szlovéniai magyarok hetilapja. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 53, št. 49, str. 1,16-17, portret. ISSN 0352-6569. [COBISS.SI-ID 13002317]
281. NEĆAK LÜK, Albina. Učenci o svojem jeziku in o jeziku drugega. V: ČOK, Lucija (ur.). Izobraževanje za dvojezičnost v kontekstu evropskih integracijskih procesov : učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009. Str. 105-124. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-16-1. [COBISS.SI-ID 42699618]


2010

282. HRIBAR, Julita. Geografski in sociolingvistični oris Slovencev v Avstraliji : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Hribar], 2010. 83 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23556. [COBISS.SI-ID 43001186]
283. NEĆAK LÜK, Albina. Iz preteklosti za prihodnost: pol stoletja dvojezičnega šolstva v Prekmurju = A múltból a jövőért: a kétnyelvű oktatás fél évszázada a Muravidéken. V: HERMAN, Jožefa (ur.), SABO, Tatjana (ur.). Drug z drugim : ob 50-letnici dvojezičnega šolstva na narodnostno mešanem območju v Prekmurju = Együtt egymásért : a kétnyelvű oktatás 50. évfordulója a nemzetiségileg vegyesen lakott Muravidéken. Lendava: Dvojezični vzgojno-izobraževalni zavodi na narodnostno mešanem območju v Prekmurju; = Lendva: A kétnyelvű nevelő-oktató intézetek a nemzetiségileg vegyesen lakott Muravidéken, 2010. Str. 15-27. ISBN 978-961-269-218-6. [COBISS.SI-ID 42700642]
284. GOMIVNIK THUMA, Vida (vodja projekta, avtor). Spremljanje pouka v dvojezičnih osnovnih šolah na narodno mešanem območju Prekmurja : poročilo : (poslano Strokovnemu svetu RS za splošno izobraževanje ter Svetu za evalvacije in kakovost). Ljubljana: [Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport], 2010. http://www.zrss.si/pdf/230512074649_porocilo_o_spremljavi_v_dos_za_ss_in_mss_koncno.pdf. [COBISS.SI-ID 13001805]
285. FRECE, Anja. Vpliv globalizacije na jezikovno politiko v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Frece], 2010. 76 f. [COBISS.SI-ID 42609506]


2011

286. NEĆAK LÜK, Albina. Bralna pismenost v razmerah jezikovnega neskladja med domom in šolo. V: NOLIMAL, Fani (ur.), et al. Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi : zbornik konference. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. Str. 123-135. ISBN 978-961-234-999-8. [COBISS.SI-ID 48220514]
287. ZORČIČ, Sabina. Grško in latinsko prevzeto besedje v slovenskem političnem diskurzu : sociolingvistični in pragmatični pristop : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Zorčič], 2011. 102 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 45393506]
288. NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja. Inclusion of Roma children into education in Slovenia : the language competence and culture dimensions. The open education journal. 2011, vol. 4, special issue 2, str. 164-173, ilustr. ISSN 1874-9208. http://benthamscience.com/open/toeduj/articles/V004/SI0130TOEDUJ/164TOEDUJ.pdf, DOI: 10.2174/1874920801104010164. [COBISS.SI-ID 12073549]
289. NEĆAK LÜK, Albina. Izobraževanje v stičnih jezikovnih okoljih v Sloveniji. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije. 2011, št. 9/10, str. 38-51. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 60426850]
290. NEĆAK LÜK, Albina. Medstrokovni pristopi v slovenskih etničnih študijah. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 329-335. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30. ISBN 978-961-237-461-7. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Necak_Luk.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=149457. [COBISS.SI-ID 48220002]
291. TREURSIĆ, Galja. Slovenci na Tržaškem med obema vojnama : kulturne in prosvetne organizacije ter jezikovni položaj : diplomsko delo. Lucija: [G. Treursić], 2011. 159 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 46779746]
292. GLIHA KOMAC, Nataša. Slovenščina med jeziki Kanalske doline. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV; Ukve: Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina; Trst: SLORI, 2011. 336 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-492-3. https://itunes.apple.com/si/book/slovenscina-med-jeziki-kanalske/id501657827?mt=11, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CNDJEOBM, https://d.cobiss.net/repository/si/files/258385408/79053/Slovenščina-med-jeziki-Kanalske-doline.jpg. [COBISS.SI-ID 258385408]


2012

293. NEĆAK LÜK, Albina. Hungarian : the Hungarian language in education in Slovenia. 1st ed. Ljouwert; = Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, cop. 2012. 75 str., graf. prikazi. Regional dossiers series. ISSN 1570-1239. http://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/dossiers_pdf/Hungarian_in_Slovenia-webeditie.pdf. [COBISS.SI-ID 2394323]
294. ČOK, Lucija, ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Italian : the Italian language in education in Slovenia. 1st ed. Ljouwert; = Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, cop. 2012. 75 str., graf. prikazi. Regional dossiers series. ISSN 1570-1239. [COBISS.SI-ID 2394067]
295. DOLINAR, Urša. Med slovenščino in francoščino : vmesni jezik : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Dolinar], 2012. 62 f. [COBISS.SI-ID 47881826]
296. NARED, Maruša. Pripovedovanje zgodbe šestletnikov v podeželskem in mestnem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rupar], jan. 2012. 99 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 47779682]
297. NOVAK, Maša. Vzorci preklapljanja v dvojezičnem pogovoru : diplomsko delo. Maribor: [M. Novak], 2012. 82 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 49873506]


2013

298. KLOPČIČ, Vera, MUNDA HIRNÖK, Katalin. Izzivi, dileme, rešitve : izobraževanje Romov v praksi nekaterih držav. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2013. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6159-46-3. [COBISS.SI-ID 268411136]
299. NEĆAK LÜK, Albina. Metodologija jezikovne organizacije dvojezičnega pouka = A kétnyelvű oktatás nyelvi megszervezésének módszertana. V: PISNJAK, Mária (ur.). Priročnik za učitelje dvojezičnih šol v Prekmurju = Kézikönyv a muravidéki kétnyelvű iskolák pedagógusai számára. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti; = Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2013. Str. [20-23; 24-27]. ISBN 978-961-6232-51-7. http://www.e-kompetencia.si/images/epublikacije/prirocnik/e-kompetencia_modszertan_prirocnik_20131024_splet_kazalo.pdf. [COBISS.SI-ID 13001293]
300. NEĆAK LÜK, Albina. Minority culture related contents in a bilingual school : Elektronski vir. V: The ethnocultural dimensions in education : Expert Seminar Programme, 23rd-25th of October 2013 Leeuwarden/Ljouwert, The Netherlands. Leeuwarden; = Ljouwert: Mercator - European Research Centre on Multilingualism and Language Learning: Fryske Academy, [2013]. Str. 19-20. http://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/conferences_files/2013_Oct23-26/ESLWD13_Programme_Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 60426594]
301. NEĆAK LÜK, Albina. Minority culture related contents in a bilingual school : vabljeno predavanje na European expert seminar The ethnocultural dimensions in education, Netherlands, Leeuwarden/Ljouwert, 23.-25. oktober, 2013. [COBISS.SI-ID 60425570]
302. NEĆAK LÜK, Albina. Model dvojezične vzgoje in izobraževanja na s Slovenci in Madžari poseljenem območju Prekmurja, sodi med dvosmerne modele ohranjanja dveh jezikov in kultur : uvod = A Muravidék szlovénok és magyarok által lakott, nemzetiségileg vegyesen lakott terü- letein alkalmazott kétnyelvű nevelési-oktatási modell a két nyelv és kultúra megőrzé- sét szolgáló, kétirányú modellek közé tartozik : bevezető. V: PISNJAK, Mária (ur.). Priročnik za učitelje dvojezičnih šol v Prekmurju = Kézikönyv a muravidéki kétnyelvű iskolák pedagógusai számára. Lendava: Zavod za kulturo madžarske narodnosti; = Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2013. Str. [16-17; 18-19]. ISBN 978-961-6232-51-7. http://www.e-kompetencia.si/images/epublikacije/prirocnik/e-kompetencia_modszertan_prirocnik_20131024_splet_kazalo.pdf. [COBISS.SI-ID 13001549]
303. NEĆAK LÜK, Albina, CENOZ, Jasone, LEWIS, Gwyn. Multilingualism is hot, why?. De Moanne. [Online ed.]. 1. aug. 2013. http://www.demoanne.nl/multilingualism-is-hot-why/. [COBISS.SI-ID 60455522]
304. SUHADOLC, Špela. Sociolingvistični položaj slovenščine v Švici : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Suhadolc], 2013. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52242018]
305. NEĆAK LÜK, Albina. Tatjana Vonta (ur.), Začnimo na začetku: prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov, Ljubljana, Pedagoški inštitut 2013. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 24, št. 3/4, str. 216-218. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WMYUMPCG. [COBISS.SI-ID 276609536]
306. VONTA, Tatjana (urednik). Začnimo na začetku : prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 404 str., tabele. ISBN 978-961-270-183-3. http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Za%C4%8Dnimo%20na%20zacetku_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=51742. [COBISS.SI-ID 268270080]
307. NEĆAK LÜK, Albina (intervjuvanec). Zasl. prof. dr. Albina Nećak Lük : oddaja Podobe znanja, Radio Slovenija, program Ars, 28. jun. 2013, ponovitev 31. jul. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/podobe-znanja/171061898. [COBISS.SI-ID 60359266]


2014

308. PEČNIK, Polona. Jezik v raziskovalni in pedagoški dejavnosti na Univerzi v Ljubljani : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Pečnik], 2014. 197 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 57348450]
309. ICHIMIYA, Yufuko. A linguistic picture of the Japanese countryside in the modern era = Jezikovna slika japonskega podeželja v moderni dobi : doktorska disertacija. Ljubljana: [Y. Ichimiya], 2014. 345 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59621986]
310. JUG, Vida. Vipavsko naselje Črniče v luči antroponomastike v obdobju 1894-1950 : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Jug], nov. 2014. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 57096802]
311. BUGARSKI, Ranko (intervjuvanec). Z Rankom Bugarskim po jeziko(slo)vnih širjavah : pogovor v Mestnem muzeju Ljubljana, Gosposka 15, 10. apr. 2014 ob 12. uri. [COBISS.SI-ID 60360034]


2015

312. NEĆAK LÜK, Albina. Vrednotenje znanstvene odličnosti in jezik. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Vrednotenje znanstvene odličnosti : Pomurska akademija Pomurju : (zbornik povzetkov). 13. znanstvena konferenca, PAZU, 27. in 28. november 2015, Murska Sobota. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 2015. Str. 7. ISBN 978-961-6835-10-7. [COBISS.SI-ID 60432738]
313. NEĆAK LÜK, Albina. Vrednotenje znanstvene odličnosti in jezik : vabljeno predavanje na Plenumu 13. znanstvene konference PAZU z naslovom Vrednotenje znanstvene odličnosti, Pomurska akademija Pomurju, Murska Sobota, 27.- 28. november, 2015. [COBISS.SI-ID 60432226]


2016

314. GAVRILOV, Lana. Analiza prevoda romana Nič nas ne sme presenetiti Anteja Tomića : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Gavrilov], 2016. 53 f. [COBISS.SI-ID 62014562]
315. ZAMIDA, Renata. E-knjiga v slovenščini kot priložnost za ohranjanje vitalnosti jezika zunaj meja Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Zamida], 2016. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62243938]
316. NEĆAK LÜK, Albina. Identity and ethnolinguistic vitality issues : vabljeno predavanje na 9th Forum of the Euro-Japan academic networking for humanities project, Colloque IDENTITÉS, Besançon, 21-23 septembre 2016. [COBISS.SI-ID 63228258]
317. NEĆAK LÜK, Albina. Jezikovna politika in vrednotenje znanstvene odličnosti. Anali PAZU HD. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 2, št. 1, str. 44-53. ISSN 2386-0219. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Y7PZIQHS. [COBISS.SI-ID 14177587]
318. NEĆAK LÜK, Albina. Jezikovna politika in vrednotenje znanstvene odličnosti = Language policy and the academic excellence evaluation. Anali PAZU HD. [Spletna izd.]. jun. 2016, letn. 2, št. 1, str. 44-53. ISSN 2463-8005. http://hd.anali-pazu.si/?q=sl/vsebina/jezikovna-politika-vrednotenje-znanstvene-odli%C4%8Dnosti-language-policy-and-academic-excellence. [COBISS.SI-ID 14172723]
319. NEĆAK LÜK, Albina. Language status planning in Slovenia : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci LINGUAPAX: the status of languages - does official recognition matter?, Barcelona, November 24. in 25. 2016. [COBISS.SI-ID 63543394]
320. NEĆAK LÜK, Albina. Llengües i estatus: L'oficialitat importa?. www.youtube.com/watch?v=0VNEPXK4lto. [COBISS.SI-ID 63495522]
321. VIDIC, Urška. Naslavljanje v hrvaški ženski pisavi = Oslovljavanje u hrvatskom ženskom pismu : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Vidic], 2016. 119 f. [COBISS.SI-ID 60819810]
322. NEĆAK LÜK, Albina. Slovenian language and education in Porabje : vabljeno predavanje na ekspertskem srečanju z naslovom Supporting the education in mother tongue: contribution to the revitalization of minority languages, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Inštitut za narodostna vprašanja, Ljubljana, 15. maj, 2016. [COBISS.SI-ID 60758370]
323. TOMŠIČ, Helena. Vključevanje otrok migrantov v izobraževalni sistem Slovenije : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Tomšič], 2015 [i. e. 2016]. 198 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 285212160]


2017

324. NEĆAK LÜK, Albina. Bernjak, Elizabeta (1947-). V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2017, zv. 2: b-bla, str. 345-355, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018070/. [COBISS.SI-ID 66470242]
325. NEĆAK LÜK, Albina. Slovene language status planning. Revista de llengua i dret. 2017, nùm. 67, str. 55-69, ilustr. ISSN 2013-1453. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rld/article/view/10.2436-rld.i67.2017.2918, DOI: 10.2436/rld.i67.2017.2918. [COBISS.SI-ID 13456461]


2018

326. NEĆAK LÜK, Albina. Skica za sociolingvistično podobo Prekmurja. V: AJLEC, Kornelija (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.), REPE, Božo (ur.). Nečakov zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 779-799. Historia, 25. ISBN 978-961-06-0005-3. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 66247522]
327. NEĆAK LÜK, Albina. Za mejami vedno nekdo ostane, naj z njim o(b)stane tudi jezik. Koroški koledar ... 2018, str. 136-149. ISSN 2738-3466. [COBISS.SI-ID 13623885]


2019

328. NEĆAK LÜK, Albina. Identity and ethnolinguistic vitality issues. V: LEBAUD, Daniel (ur.), MARTIN, Thierry (ur.). Des identités. Besançon Cedex: Presses universitaires de Franche-Comté, 2019. Str. 105-113. Philosophique, 2019, hors série, Collection Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté, n. 1007. ISBN 978-2-84867-672-2. ISSN 0751-2902. [COBISS.SI-ID 71275106]
329. NEĆAK LÜK, Albina. Za grajncami vsikdar nekak ostane, naj ž njin o(b)stane tüdi gezik: razmišljanje o čezmejni slovenski jezikovni politiki. V: SENČUR PEČEK, Darja (ur.). Vanekovo stoletje : ob stoletnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 289-303. ISBN 978-961-286-305-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/436/439/708-1, DOI: 10.18690/978-961-286-304-3.13. [COBISS.SI-ID 70656866]


2020

330. SCHWETTER, Éva, SUŠNIK, Miha, KRUZSLICZ, Tamás, BOŽIČ, Blaž, ČERNE, Peter. Učbenik madžarščine za Slovence 2. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0298-9. [COBISS.SI-ID 304328960]


2021

331. NEĆAK LÜK, Albina. Pisker ali lonec, je to sploh vprašanje?. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Pomurska akademija Pomurju : znanstveno raziskovalna dejavnost v Pomurju : PAZU, Pomurska akademsko znanstvena unija : 19. znanstvena konferenca : 26. in 27. november 2021, Alma Mater Europaea - ECM, Murska Sobota. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 2021. Str. 19. ISBN 978-961-6835-16-9. http://www.pazu.si/wp-content/uploads/2021/11/ZbornikPovzetkov2021_zadnja-verzija_25112021.pdf. [COBISS.SI-ID 106447107]
332. NEĆAK LÜK, Albina (urednik). Prekmurski pisker = A muravidéki cserépfazék = Calderone del Prekmurje = Der Prekmurje Tontopf = Prekmurski pisker = The Prekmurje pot. 1. izd. Petrovci: Zadruga Žitek, 2021. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0493-5. [COBISS.SI-ID 59552003]
333. BITENC, Maja, STABEJ, Marko, GLIHA KOMAC, Nataša, GRGIČ, Matejka, KALIN GOLOB, Monika, KENDA-JEŽ, Karmen, NEĆAK LÜK, Albina, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, SAVSKI, Krištof. Sociolingvistični posvet : aktualni sociolingvistični izzivi in prednostne raziskovalne tematike. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 2021, letn. 9, št. 2, str. 1-40. ISSN 2335-2736. https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/view/10521/10005, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4HXL9WS3, DOI: 10.4312/slo2.0.2021.2.1-40. [COBISS.SI-ID 96770307]
334. BITENC, Maja (urednik), STABEJ, Marko (urednik), ŽEJN, Andrejka (urednik). Sociolingvistično iskrenje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0417-4. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/259, https://d.cobiss.net/repository/si/files/46466819/98725/Sociolingvisticno_iskrenje.jpg. [COBISS.SI-ID 46466819]
projekt: P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave; financer: ARRS
projekt: Z6-9371 Sociolingvistična variantnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza; financer: ARRS
335. NEĆAK LÜK, Albina. Uporabno jezikoslovje - medstrokovno stičišče in križišče humanističnih, družboslovnih, naravoslovnih ... ved. V: MAHNIČ, Katja (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). O poslanstvu humanistike in družboslovja : ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. Str. 241-253. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0455-6. ISSN 2712-6242. DOI: 10.4312/9789610604549. [COBISS.SI-ID 71781891]


2022

336. NEĆAK LÜK, Albina. Etnično-jezikovna podstat revščine. V: KORPIČ-HORVAT, Etelka (ur.), et al. Socialna država in revščina. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 595-618. ISBN 978-961-286-643-3. [COBISS.SI-ID 131226371]
337. NEĆAK LÜK, Albina. Pisker ali lonec, je to sploh vprašanje? : pom. akad. dr. Albina Nećak Lük : predstavitev akademika : predstavitev znanstvenega področja : znanstveno predavanje. Murska Sobota: TV Idea Kanal 10, 2022. Po sledeh napredka. https://www.youtube.com/watch?v=z5_9ZNJ0588&list=PLlV0S_IEWmhBGXQd3FBGS8dZaoLhaFjwF&index=11. [COBISS.SI-ID 136921091]


2023

338. NEĆAK LÜK, Albina. Pisker ali lonec, je to sploh vprašanje? : prekmurski jezik iz sociolingvistične perspektive = A crock or a pot, is that even a question? : the Prekmurje language from sociolinguistic perspective. Anali PAZU HD. [Tiskana izd.]. okt. 2023, letn. 9, št. 1/2, str. 3-22, ilustr. ISSN 2386-0219. https://journals.um.si/index.php/anali-pazu-hd/article/view/3255/2410, DOI: 10.18690/analipazuhd.9.1-2.3-22.2023. [COBISS.SI-ID 181461507]


2024

339. NEĆAK LÜK, Albina, KOVÁCS, Attila, YBEMA, Jan (urednik). The Hungarian language in education in Slovenia. 2nd ed. Ljouwert; = Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, cop. 2024. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 82 str.)), ilustr. Regional dossiers series. ISSN 1570-1239. https://www.mercator-research.eu/fileadmin/mercator/documents/regional_dossiers/hungarian_in_slovenia_2nd_2024.pdf. [COBISS.SI-ID 180428547]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 4. 2024