COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMelita Zemljak JontesOsebna bibliografija za obdobje 1996-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Modern approaches in teaching Slovene as a second and foreign language. Jazyk - literatura - komunikace. 2019, č. 2, str. 59-71. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2019. [COBISS.SI-ID 40502019]
projekt: P6-0156 Slovene language, literature and teaching of Slovene language; financer: ARRS
2. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Dialectal speech of youth as a part of their personal and national identity. Dialectologia et geolinguistica. [Print Ausg.]. 2018, vol. 26, iss. 1, str. 139-151, tabele. ISSN 0942-4040. DOI: 10.1515/dialect-2018-0008. [COBISS.SI-ID 24291080]
3. ZEMLJAK JONTES, Melita. The corpus approach of analysing the vocabulary of selected Ivan Cankar's short stories. Jazyk - literatura - komunikace. 2018, č. 2, str. 143-161. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2018. [COBISS.SI-ID 24623112]
projekt: P6-0156 Slovene language, literature and teaching of Slovene language; financer: ARRS
4. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Slovene (social) language varieties among the youth. Jazyk - literatura - komunikace. 2017, č. 1, str. 24-31. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-1-2017. [COBISS.SI-ID 23942152]
projekt: P6-0156 Slovene language, literature and teaching of Slovene language; financer: ARRS
5. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Pismenost v teoriji in praksi : temeljni cilj slovenskega institucionalnega izobraževalnega sistema. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 26, št. 1, str. 95-106. ISSN 1408-5348. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.19233/ASHS.2016.9. [COBISS.SI-ID 22333960]
6. KOLETNIK, Mihaela, ZEMLJAK JONTES, Melita. Styrian and Carinthian in Slovenian popular music. Intralinea online translation journal. 2016, special issue, [6] str. ISSN 1827-000X. http://www.intralinea.org/specials/article/2183. [COBISS.SI-ID 22742792]
7. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Narečno in osebna identiteta. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 86 = n. v. 51, zv. 4, str. 112-125. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 85284353]
8. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Young people's perspective of Maribor vernacular. Dialectologia et geolinguistica. [Print Ausg.]. 2015, vol. 23, iss. 1, str. 5-23, tabele. ISSN 0942-4040. DOI: 10.1515/dialect-2015-0001. [COBISS.SI-ID 21701384]
9. PUKŠIČ, Dejan, ZEMLJAK JONTES, Melita, KRAŠNA, Marjan. Materials design for language m-learning = Načrtovanje gradiv za mobilno učenje jezikov. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. dec. 2015, letn. 8, št. 4, str. 121-142, ilustr. ISSN 1855-4431. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 283188736]
10. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Potrč v Pleteršnikovem slovarju (roman Na kmetih, 1954). Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 8, št. 1, str. 90-104. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 21403144]
11. ZEMLJAK JONTES, Melita. Drushina in obitel kot strokovna izraza Registra Dalmatinovega prevoda Biblije v slovarjih slovenskega jezika na spletišču Fran. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2015, [št.] 21/22, str. 107-129, 366. ISSN 1408-8363. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 21698056]
12. ZEMLJAK JONTES, Melita. Socialne zvrsti kot izhodišče za usvajanje knjižnega jezika pri jezikovnem pouku. Jazyk - literatura - komunikace. 2014, č. 2, str. 1-14. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2014. [COBISS.SI-ID 21172232]
13. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Potrčevev [!] roman Na kmetih v Pavlovićevem celovečernem filmu Rdeče klasje. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 84 = n. v. 49, zv. 2/3, str. 169-202, ilustr. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 20225288]
14. ZEMLJAK JONTES, Melita. Oblikoslovna raznolikost v sevniško-krškem govoru glede na (ne)mestno okolje. V: WEISS, Peter (ur.). Dialektološki razgledi. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. 19, št. 2, str. 207-219. Jezikoslovni zapiski, 19, 2013, št. 2. ISBN 978-961-254-671-7. ISSN 0354-0448. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 20382984]
15. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. E-slovenščina - most med učiteljem in učencem. Jazyk - literatura - komunikace. 2013, č. 2, str. 1-8, ilustr. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2014. [COBISS.SI-ID 20446728]
16. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jurij Dalmatin - govorec in pisec (tudi) posavskega narečja. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. 2011, št. 13/14, str. 80-97, 372. ISSN 1408-8363. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 18769928]
17. ZEMLJAK JONTES, Melita. Narečne značilnosti v izbranih besedilih Božidarja Raiča. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 79 = n.v. 44, št. 1/2, str. 179-205. ISSN 0590-5966. [COBISS.SI-ID 16132872]
18. ZEMLJAK JONTES, Melita. Instrumentalno-slušna analiza pogostnosti in trajanja glasov na primeru štajerskega zabukovškega govora. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2004, 10, št. 2, str. 73-88. ISSN 0354-0448. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 23277869]
19. SEPESY MAUČEC, Mirjam, ROTOVNIK, Tomaž, ZEMLJAK JONTES, Melita. Modelling highly inflected Slovenian language. International journal of speech technology. July 2003, vol. 6, iss. 3, str. 245-257. ISSN 1381-2416. [COBISS.SI-ID 7965974]
20. ZEMLJAK JONTES, Melita, SMOLE, Vera. Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih : (instrumentalno-slušna analiza). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. jun. 2003, letn. 51, posebna št., str. [51]-65. ISSN 0350-6894. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 12709384]
21. ZEMLJAK JONTES, Melita, KAČIČ, Zdravko, DOBRIŠEK, Simon, ŽGANEC GROS, Jerneja, WEISS, Peter. Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. apr.-jun. 2002, letn. 50, št. 2, str. [159]-169. ISSN 0350-6894. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19009634]
22. ZEMLJAK JONTES, Melita. Fonološki opis posavskega govora v Stržišču. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2001, 7, št. 1-2, str. 349-363. ISSN 0354-0448. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19112493]
23. ZEMLJAK JONTES, Melita. Analiza fonemov in alofonov baze izgovorjav SNABI. V: KAČIČ, Zdravko (ur.). Jezikovne tehnologije. Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 1998. Str. 68-78, tabele. Uporabno jezikoslovje, 1998, 6. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 7675656]

1.02 Pregledni znanstveni članek

24. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Usvajanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika v medkulturnem kontekstu na primeru izbranih izvorno slovenskih leposlovnih del. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 16, št. 2, str. 326-341. ISSN 1855-6302. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/3467, DOI: 10.18690/scn.16.2.326-341.2023. [COBISS.SI-ID 178714115]
25. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Different - attractive (innovative didactic approaches to teaching and learning Slovene). Jazyk - literatura - komunikace. 2018, č. 1, str. 55-70. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-1-2018. [COBISS.SI-ID 24623368]
projekt: Slovenščina na dlani (JR-ESS- -PROŽNE OBLIKE UČENJA); financer: Ministrstvo za kulturo RS EU
26. ZEMLJAK JONTES, Melita. Učitelji in drugi strokovni praktiki kot dopolnitev študijskega procesa : (primeri dobre prakse pri študentih slovenistih). Jazyk - literatura - komunikace. 2016, č. 2, str. 35-42. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2016. [COBISS.SI-ID 23422984]

1.04 Strokovni članek

27. ZORKO, Zinka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Prleško narečje v Radomerščaku, rojstnem kraju znanstvenika - jezikoslovca Franca Miklošiča. Mohorjev koledar ... 2019, str. 41-44, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 24901891]
28. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vključevanje slavističnih društvenih dejavnosti v študij slovenskega jezika in književnosti. Jazyk - literatura - komunikace. 2016, č. 2, str. 75-87. ISSN 1805-689X. http://jlk.upol.cz/index.php/cislo-2-2016. [COBISS.SI-ID 23427848]
29. ZEMLJAK JONTES, Melita. Počastitve dneva reformacije 2010 : v Sevnici 11. novembra. Lubi Slovenci. 2010, št. 15, str. 24-25. ISSN 1854-7109. [COBISS.SI-ID 18394632]
30. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona, VALH LOPERT, Alenka, KRAJNC IVIČ, Mira. Jezikovnokulturni vidik oglaševanja. Slovenščina v šoli. 2009, letn. 13, [št.] 4, str. 3-14. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 1329788]
31. ZEMLJAK JONTES, Melita. Nova bolonjska študijska programa slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. jan.-feb. 2008, letn. 53, št. 1, str. 115-125. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 16133128]

1.05 Poljudni članek

32. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju : 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki. UMniverzum : interna revija Univerze v Mariboru. [Tiskana izd.]. feb. 2020, št. 11, str. 8-9, ilustr. ISSN 2463-9303. https://www.um.si/kakovost/Documents/UMniverzum-2020-11-lq.pdf. [COBISS.SI-ID 25178376]
33. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vesele angleške naloge. Bim bam : revija za otroke z računalniško in avdio zgoščenko. feb.-jun. 2007, leto 5, št. 35-39. ISSN 1581-7210. [COBISS.SI-ID 15389960]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

34. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. (Ne)moč narečne besede. V: JUST, Franci (ur.). Dialekta 2014 : [festivalska knjižica. 5. festival slovenske narečne književnosti, 29.-31. maj 2014. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2014. Str. 30-40. ISBN 978-961-255-074-5. [COBISS.SI-ID 20602376]
35. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Narečno v izbranih umetnostnih besedilih slovenskih avtorjev za (mlade) bralce. V: JUST, Franci (ur.). Dialekta 2013 : [programska knjižica]. 4. festival slovenske narečne književnosti, 24.-26. oktober 2013. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2013. Str. 30-50. ISBN 978-961-255-067-7. [COBISS.SI-ID 20204808]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

36. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. O kolikosti in kakovosti naglašenih samoglasnikov v kultiviranem govoru Maribora in narečjih, ki so vplivala na nastanek mariborske mestne govorice, ter nekaterih drugih narečnih govorih. V: MIRTIČ, Tanja (ur.), SNOJ, Marko (ur.). 1. slovenski pravorečni posvet. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. Str. 226-244. Razprave, 25. ISBN 978-961-268-077-0. https://www.sazu.si/uploads/files/publikacije21/Rared2RAZPRAVE.pdf. [COBISS.SI-ID 71409155]
37. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Narečno in osebna identiteta. V: JUST, Franci (ur.). Dialekta 2015 : [festivalska knjižica]. 6. festival slovenske narečne književnosti, 28.-30. 5. 2015. Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2015. Str. 22-31. ISBN 978-961-255-083-7. [COBISS.SI-ID 21402632]
38. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Recepcija izbranih slovenskih književnih besedil kot medkulturno učenje = Reception of selected Slovenian literary texts as intercultural learning. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2014. Str. 450-456. ISBN 978-961-93662-3-3. [COBISS.SI-ID 21172744]
39. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. E-izobraževanje kot kombinirano izobraževanje pri pouku slovenščine = E-learning as blended learning at teaching Slovenian. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij : [zbornik referatov] = Modern approaches to teaching coming generation : [conference proceedings]. Polhov Gradec: Eduvision, 2013. Str. 743-755, ilustr. ISBN 978-961-93189-9-7. http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202013_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 20320264]
40. LIPNIK, Jože, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Sodobne in klasične metode pri pouku materinščine z roko v roki. V: SLADOVÁ, Jana (ur.). Metody a formi práce ve výuce mateřského jazyka : sborník z mezinárodní vědecké konference konané 12. dubna 2011 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogicka fakulta, Katedra českého jazyka a literatury, 2012. Str. 154-163. ISBN 978-80-7409-050-9. [COBISS.SI-ID 19189256]
41. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Dialectal awareness as identity in correlation to dialectal delimitation. V: ÁLVAREZ PÉREZ, Xosé Afonso (ur.). Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon, 2011. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 2012. Str. 167-175, ilustr. ISBN 978-972-96404-9-0. http://limiar.clul.ul.pt/proceedings/general_session/8_jontes_pulko.pdf, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19696136]
42. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna odstopanja od knjižne norme v spisih dijakov dvojezične gimnazije v Celovcu. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012. Str. 116-123. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23. ISBN 978-961-6715-11-9. ISSN 1408-3043. http://641.gvs.arnes.si/sds.html, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19657736]
43. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. E-slovenščina - izziv za učitelja in dijaka. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011. Str. 145-150, ilustr. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22. ISBN 978-961-6715-08-9. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 18672392]
44. ZEMLJAK JONTES, Melita. Primerjava instrumentalne in slušne analize samoglasniških sistemov na primeru slovenskega štajerskega in prleškega govora = Vergleich der Instrumental- und Höranalyse des Vokalsystems am Beispiel der slowenischen Sprache in der Steiermark und Prlekija. V: POHL, Heinz Dieter (ur.). Akten der 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologie in Klagenfurt 19.-22. September 2007. Wien: Praesens. 2010, str. 496-510. Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft, Jg. 34-36 (2008-2010). ISSN 1562-2878. [COBISS.SI-ID 18770696]
45. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vloga VOT pri tvorbi in razpoznavanju slovenskih zapornikov in zlitnikov. V: BADURINA, Lada (ur.), BAČIĆ-KARKOVIĆ, Danijela (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008. Knj. 8. Rijeka: Filozofski fakultet, 2010. Str. 679-694. ISBN 978-953-6104-70-3. [COBISS.SI-ID 18018824]
46. ZEMLJAK JONTES, Melita. Odrazi akutiranih samoglasnikov v sevniško-krškem govoru štajerske narečne skupine. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Škrabčeva misel VI : zbornik s simpozija 2007. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2008. Str. [109]-119. ISBN 978-961-6131-09-4. [COBISS.SI-ID 16238856]
47. ZEMLJAK JONTES, Melita. Škrabec o Juriju Dalmatinu. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2006. Str. [79]-88. ISBN 961-6131-08-7. [COBISS.SI-ID 14582792]
48. ZEMLJAK JONTES, Melita. Nekatere posebnosti meritev trajanj soglasniških sklopov. V: SZABÓ, Géza (ur.), MOLNÁR, Zoltán (ur.), GUTTMANN, Miklós (ur.). IV. dialektológiai szimpozion : Szombathely, 2001. augusztus 23-25. Szombathely: BDTF, 2002. Str. 331-341. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai, 5. ISBN 963-9290-52-1. ISSN 1216-7940. [COBISS.SI-ID 11925000]
49. ZEMLJAK JONTES, Melita. Comparison of the phonemes used as elements of continuous speech (in sentences) or as elements of isolated words. V: HORVAT, Bogomir (ur.), KAČIČ, Zdravko (ur.). Advances in speech technology : proceedings. Fourth International workshop - Maribor, June 24-25, 1997. Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 1998. Str. 143-[148]. ISBN 86-435-0240-5. [COBISS.SI-ID 7717640]
50. ZEMLJAK JONTES, Melita. Dolžine samoglasnikov v različnih položajih besed in povedi. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '98, 24. - 26. september 1998, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1998. Zv. b, str. 197-200, tabele. ISBN 961-6062-14-X, ISBN 961-6062-15-8. [COBISS.SI-ID 7718152]
51. ZEMLJAK JONTES, Melita. Primerjava fonemov kot elementov tekočega govora (v stavkih) s fonemi kot elementi osamljenih (izoliranih) besed. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik šeste Elektrotehniške in računalniške konference ERK '97, 25. - 27. september 1997, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1997. B, str. 189-192. ISBN 961-6062-11-5, ISBN 961-6062-12-3. [COBISS.SI-ID 6964744]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

52. ZEMLJAK JONTES, Melita. "Zakaj se moram učiti slovenščino?! Saj jo znam!" Pa res?. V: ZELNIK, Damijana (ur.). Javna raba slovenščine : stanje, zakonodajne rešitve in strategija : prispevki s posveta, 8. december 2016. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2017. Str. 32-41. ISBN 978-961-6453-53-0. http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/e-zbornik_javna_raba_slovenscine.pdf. [COBISS.SI-ID 23393800]
53. ZEMLJAK JONTES, Melita, ROŠER, Ana. Slavistično društvo Maribor. V: ŽELE, Andreja (ur.). Bilten ob štiridesetletnici Zveze pokrajinskih slavističnih društev. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2015. Str. 47-55. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 26. ISBN 978-961-6715-19-5. ISSN 1408-3043. http://641.gvs.arnes.si/bilten_15f.pdf. [COBISS.SI-ID 21700360]
54. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Narečje kot izhodišče govornega in pisnega (po)ustvarjanja mladostnikov. V: Dialekta 2011. [S. l.: s. n.], 2011. Str. [25-29]. [COBISS.SI-ID 18464776]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

55. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Govor in govorna komunikacija v učnih načrtih za osnovno šolo in gimnazijo ter v katalogih znanj = Speech and speech communication in curricula for elementary school, grammar schools and in catalogs of knowledge. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.). Infrastruktura za raziskave govora v humanistiki in jezikovnih tehnologijah : zbornik povzetkov : [6. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki : 18. 5.-19. 5. 2023, Maribor, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. 91-93. ISBN 978-961-286-735-5. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/774. [COBISS.SI-ID 172835587]
projekt: J7-4642 Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino - Mezzanine; financer: ARRS
56. ZEMLJAK JONTES, Melita, KOLETNIK, Mihaela. Standardizacija prekmurske transkripcije samoglasnikov : študija primera = Standardization of Prekmurian vowel transcription : a case study. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.). Infrastruktura za raziskave govora v humanistiki in jezikovnih tehnologijah : zbornik povzetkov : [6. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki : 18. 5.-19. 5. 2023, Maribor, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. 129-131. ISBN 978-961-286-735-5. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/774. [COBISS.SI-ID 154430979]
projekt: J7-4642 Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino - Mezzanine; financer: ARRS
57. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Govorna uresničitev dialogov v filmu Svet na Kajžarju - po motivih iz Potrčeve istoimenske povesti Svet na Kajžarju. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.). Potrčev literarni opus med intimo in zgodovino : zbornik povzetkov : znanstveni simpozij ob 30-letnici poimenovanja ptujske knjižnice po pisatelju Ivanu Potrču, 110-letnici pisateljevega rojstva in 30. obletnici njegove smrti, 19. 10. 2023, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo Maribor, 2023. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 172006915]
58. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. O kolikosti in kakovosti naglašenih samoglasnikov v kultiviranem govoru Maribora. V: 1. slovenski pravorečni posvet : zbornik povzetkov : Ljubljana, 15. december 2020. Ljubljana: [Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020]. Str. 26. https://www.sazu.si/uploads/files/zbornik/Zbornik712.pdf. [COBISS.SI-ID 45788675]
59. ZEMLJAK JONTES, Melita. Kultura govora v študijskem programu Slovenski jezik in književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Poučevanje govora : zbornik povzetkov : mednarodni znanstveni simpozij, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana, 12. in 13. april 2019. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, dilm in televizijo, 2019. Str. 16. [COBISS.SI-ID 4687451]
60. ZEMLJAK JONTES, Melita. Usvajanje slovenščine kot drugega in tujega jezika ob tematskem sklopu higiena. V: PULKO, Simona (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju : zbornik povzetkov. 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični premisleki, Maribor, 20. 11. 2019. Maribor: Filozofska fakulteta: Slavistično društvo, 2019. Str. 31. [COBISS.SI-ID 24947720]
61. ZEMLJAK JONTES, Melita. Socialnozvrstna razmerja v sistemu in rabi slovenskega jezika. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja [in] Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine : zbornik povzetkov. [Maribor]: Filozofska fakulteta [etc.], 2019. Str. [20]. [COBISS.SI-ID 24796936]
62. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Spodbujanje jezikovne zmožnosti otrok prvega vzgojnoizobraževalnega obdobja ob izbranih neumetnostnih besedilih = Language skills development for children of the first educational period with selected non-literary texts. V: LIPOVEC, Alenka (ur.). Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti : zbornik povzetkov. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. Str. 251-252. ISBN 978-961-286-299-2. [COBISS.SI-ID 24929544]
63. ZEMLJAK JONTES, Melita. Besedišče izbranih črtic Ivana Cankarja v normativnih slovarskih priročnikih slovenskega jezika in nacionalnem korpusu Gigafida. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Cankarjev list v cvetu bele krizanteme : zbornik povzetkov. 2. mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, 30. - 31. 5. 2018. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo, 2018. Str. 32-33. [COBISS.SI-ID 23881736]
64. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Language genre translation as a factor of maintaining minority identity. V: KUČIŠ, Vlasta (ur.). Trans 2017 : prevajanje in migracije : [program in povzetki] = Translation und Migration : Programm und Abstracts = translation and migration : [program and abstracts]. 5. mednarodna poletna prevodoslovna akademija Trans 2017, Maribor, 1. 7. - 13. 7. 2017. Maribor: Univerza v Mariboru: = University of Maribor: = Universität Maribor, 2017. Str. 48. [COBISS.SI-ID 23237896]
65. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Vrednovanje govornega slovenskega jezika među mladima = Evaluation of spoken Slovene among the youth. V: LAZIĆ, Nikolaj (ur.), PLETIKOS, Elenmari (ur.). Knjiga sažetaka = Book of abstracts : the 9th scientific conference with international participation Speech Research, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb, Croatia, 8-10 December 2016. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, [2016]. Str. 126-128. ISBN 978-953-296-125-6. [COBISS.SI-ID 22857480]
66. ZEMLJAK JONTES, Melita. Izrazi za dele telesa iz Registra Dalmatinovega prevoda Biblije v (narečnih slovarjih slovenskega jezika na spletišču Fran. V: ŠKOFIC, Jožica (ur.), WEISS, Peter (ur.), ZULJAN KUMAR, Danila (ur.). Povzetki. 3. Slovenski dialektološki posvet (SDP 3), 11.-12. 2. 2016, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2016. Str. 42. [COBISS.SI-ID 21936904]
67. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. O Nežiki, Gumici, pesmici - ljubkovalno, slabšalno ali kako drugače? = About Nežika, Gumica, pesmica - in a caress, pejorative or any other manner?. V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga = Umenʹšitelʹnye imena v slavjanskih jazykah: forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages: form and role. 16. mednarodna znanstvena konferenca Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Maribor: Slavistično društvo, 2015. Str. 62. ISBN 978-961-6320-55-9. [COBISS.SI-ID 21401864]
68. ZORKO, Zinka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Samostalniške manjšalnice v delu Vilka Novaka Slovar stare knjižne prekmurščine = Diminutive nouns in Vilko Novakʼs Dictionary of old literary Prekmurje language. V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga = Umenʹšitelʹnye imena v slavjanskih jazykah: forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages: form and role. 16. mednarodna znanstvena konferenca Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Maribor: Slavistično društvo, 2015. Str. 86-87. ISBN 978-961-6320-55-9. [COBISS.SI-ID 21403912]
69. ZEMLJAK JONTES, Melita, HARAMIJA, Dragica. Samostalniške manjšalnice v izbranih slovenskih mladinskih literarnih delih = Nominative diminutives in selected Slovenian youth literary texts. V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga = Umenʹšitelʹnye imena v slavjanskih jazykah: forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages: form and role. 16. mednarodna znanstvena konferenca Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Maribor: Slavistično društvo, 2015. Str. 84. ISBN 978-961-6320-55-9. [COBISS.SI-ID 21402888]
70. KOLETNIK, Mihaela, ZEMLJAK JONTES, Melita. Styrian in popular music by Slovenian Styrian bands = Štajersko v popularni glasbi slovenskih štajerskih skupin. V: KENNEDY, Victor (ur.), GADPAILLE, Michelle (ur.), TEŽAK, Katja (ur.). Words and music II : [book of abstracts], University of Maribor, April 11-12, 2014, Maribor, Slovenia = Besede in glasba II : [povzetki], Univerza v Mariboru, 11. in 12. april 2014, Maribor, Slovenija. Maribor: University, 2014. Str. 35-36. http://events.ff.uni-mb.si/wordsandmusic/docs/Abstract_Book_Final.pdf. [COBISS.SI-ID 20497672]
71. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Govorna uresničitev dialogov v filmu Rdeče klasje (1970) - po motivih iz Potrčevega romana Na kmetih (1954). V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes : ob stoletnici pisateljevega rojstva : zbornik povzetkov : znanstveni simpozij, Razstavišče Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, 24. 5. 2013. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Slavistično društvo: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2013. F. 11. [COBISS.SI-ID 19898632]
72. KOLETNIK, Mihaela, ZEMLJAK JONTES, Melita. Styrian and Carinthian in Slovenian popular music. V: Abstraktit = Abstracts. MultiMeDialectTrans2012, MMDT12, University of Turku, 3. 5.-5. 5. 2012. Turku: University, 2012. Str. 17-18. [COBISS.SI-ID 19153672]
73. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Dialectal speech of youth as a part of their personal and national identity. V: WANDL-VOGT, Eveline (ur.). Dialekt [2.0 & WBOE 100] = Dialect 2.0 & WBOE 100 : 100 Jahre dialektlexikographische Forschung in Österreich im internationalen Kontext = 100 years of research in dialectal lexicography in Austria in an international context : [Kurzfassungen = abstracts]. 7. Kongress der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik (SIDG) Dialekt 2.0 and WBOE 100, Wien, 23. 7. 2012-28. 7. 2012. Wien; = Vienna: Praesens, 2012. Str. 210-211. ISBN 978-3-7069-0707-1. [COBISS.SI-ID 19308552]
74. ZEMLJAK JONTES, Melita. Oblikoslovna raznolikost v sevniško-krškem govoru glede na (ne)mestno okolje. V: ŠKOFIC, Jožica (ur.). Povzetki. 2. slovenski dialektološki posvet (SDP 2), 29.-30. 11. 2012, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, 2012. Str. 36. [COBISS.SI-ID 19541256]
75. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna kultura med knjižnim in narečnim. V: Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora : mednarodni znanstveni simpozij, 30. in 31. januar 2012, Univerza v Mariboru, dvorana V kupoli = Slovene in contact with European Danube and Alpine regions = international scientific symposium. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; Dunaj: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien, 2012. F. 24. [COBISS.SI-ID 18968584]
76. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Dialectal awareness as identity in correlation to dialectal delimitation. V: Limits and areas in dialectology : abstracts = Les limites et les aires en dialectologie : résumés. Lisbon: [S. n.], 2011. Str. 23-25. [COBISS.SI-ID 18819848]
77. ZEMLJAK JONTES, Melita. Phonetic (dialectal) research in the educational process. V: Linguistik-Tage : Programm. 20. Internationale Jahrestagung = 20th International Annual Meeting, Prag, 26.-28. 5. 2011. Prag: Gesellschaft für Sprache und Sprachen, 2011. Str. 68. [COBISS.SI-ID 18511624]
78. ZEMLJAK JONTES, Melita. Language and language culture in relation to identity - formal : unformal : foreign : (on example of Slovenian national TV). V: JERNEJ PULIĆ, Mirna (ur.), MUHVIĆ-DIMANOVSKI, Vesna (ur.), SUJOLDŽIĆ, Anita (ur.). New challenges for multilingualism in Europe : Dubrovnik, Croatia, 11-15 April 2010 : book of abstracts. Zagreb: Institute for anthropological research, 2010. Str. 55. ISBN 978-953-7467-03-6. [COBISS.SI-ID 17587464]
79. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Narečje - danost in/ali vrednota?. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), VALH LOPERT, Alenka (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). 6. kongres SIDG, 14.-18. 9. 2009, Maribor, Slovenija = [6th SIDG] Congress. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: = Faculty of Arts, Department of Slavic Languages and Literature, 2009. Str. 78. ISBN 978-961-6656-34-4. [COBISS.SI-ID 17124872]
80. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jakostna izrazitost besed in trajanje glasov. V: FILIPI, Goran (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Slovenski dialekti v stiku 4 - od Trubarja do danes : Koper, 28.-30. maja 2009 : [povzetki] = Convegno scientifico internazionale Dialetti sloveni in contatto 4 - da Trubar ad oggi : Capodistria, 28-30 maggio 2009 : riassunti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2009. Str. 43. Glasnik ZRS Koper, letn. 14, št. 4. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 16897032]
81. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vloga VOT pri tvorbi in razpoznavanju slovenskih zapornikov in zlitnikov. V: 8. Riječki filološki dani : međunarodni znanstveni skup, [Rijeka, od 6. do 8. studenoga 2006.] : (sažetci). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 46. [COBISS.SI-ID 16424456]
82. ZEMLJAK JONTES, Melita. Narečne značilnosti v izbranih besedilih Božidarja Raiča. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Znanstveni simpozij 140 let prvega slovenskega tabora v Ljutomeru : Maribor, 7.-8. avgusta 2008 : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta; Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča: Občina, 2008. Str. 59-61. [COBISS.SI-ID 15449907]
83. ZEMLJAK JONTES, Melita. Soglasniška trajanja v zabukovškem govoru. V: TODOROVIĆ, Suzana (ur.), COSSUTTA, Rada (ur.), FILIPI, Goran (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Slovenski dialekti v stiku 3, Koper, 25.-26. maja 2007 = Convegno scientifico internazionale Dialetti Sloveni in contatto 3, Capodistria, 25-26 maggio 2007 : [program in povzetki = programma e riassunti = programme and abstracts]. Koper: Univerza, ZRS, 2007. Str. 34. Glasnik ZRS Koper, letn. 12, leto 2007, št. 3. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 15402760]
84. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Raba zemljepisnih različkov slovenskega jezika glede na stopnjo izobraževanja in različne govorne položaje. V: SMOLE, Vera (ur.). Slovenska narečja med sistemom in rabo = Slovene dialects - system and use = Slovenskie dialekty - sistema i ispolʹzovanie : povzetki predavanj = summaries = rezjume dokladov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 15.-17. november 2007. V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007. Str. 30. Obdobja, Metode in zvrsti, 26. ISBN 978-961-237-214-9. [COBISS.SI-ID 15693320]
85. ZEMLJAK JONTES, Melita. Odrazi akutiranih samoglasnikov v sevniško-krškem govoru štajerske narečne skupine. V: Škrabčeva naglasna teorija slovenskega knjižnega jezika in slovenskega narečja : [gradivo]. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2007. [1] str. [COBISS.SI-ID 15579400]
86. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vergleich der Instrumental- und Höranalyse des Vokalsystems am Beispiel der slowenischen Sprache in der Steiermark und Prlekija : primerjava instrumentalne in slušne analize samoglasniških sistemov na primerih slovenskega štajerskega in prlškega govora. V: Zusammenfassungen : nur zur Ansicht. 10. Arbeitstagung für bayerisch-österreichische Dialektologe, an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, vom 19. bis 22. September 2007. Klagenfurt: Institut für Sprachwissenschaft und Computerlinguistik der Universität Klagenfurt, 2007. F. 23. [COBISS.SI-ID 15565576]
87. ZEMLJAK JONTES, Melita. Zlivanje glasov v spontanem (narečnem) govoru = Sound fusion in spontaneous (dialectal) speech. V: JURGEC, Peter (ur.). SloFon 1 : zbornik povzetkov = book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2006. Str. 84, 85. [COBISS.SI-ID 15011080]
88. RAJH, Bernard, ZEMLJAK JONTES, Melita. Instrumentalno-slušna določitev samoglasniških sestavov obrobnega prleškega govora. Glasnik ZRS Koper. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 10, št. 3, str. 32. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 14052872]
89. ZEMLJAK JONTES, Melita. Škrabec o Juriju Dalmatinu. V: Peti simpozij o delu p. Stanislava Škrabca Jezikoslovci in njihova dela v Škrabčevih očeh. Nova Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevica, 2005. [1] f. [COBISS.SI-ID 14066952]
90. ZEMLJAK JONTES, Melita, SMOLE, Vera. Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih : (instrumentalno-slušna analiza). V: NOVAK, France (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Zbornik povzetkov. 13. mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.-21. avgusta 2003. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2003. Del 1, str. 243-244. ISBN 961-6358-80-4. [COBISS.SI-ID 12699144]
91. ZEMLJAK JONTES, Melita. Problematika meritev trajanj narečnih glasov. V: UNUK, Drago (ur.). 3. mednarodni dialektološki simpozij, Pedagoška fakulteta Maribor, 5. in 6. februar 2002 : [70 let Martine Orožen]. Maribor: Slavistično društvo, 2002. F. 30. [COBISS.SI-ID 11443464]
92. ZEMLJAK JONTES, Melita. Morfologizacija naglasa v govoru Lok pri Sevnici : samostalnik. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), UNUK, Drago (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Jakob Rigler 1929-1985. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1999. [1] f. [COBISS.SI-ID 8156936]
93. ZEMLJAK JONTES, Melita. The problem of vowel length in different word and sentence position. V: Advances in speech technology, Maribor, June 30-July 1, 1998 : advance programme and abstracts of the 5th International Workshop. 5th International Workshop "Advances in speech technology", Maribor, June 30-July 1, 1998. Maribor: University, 1998. Str. 24. [COBISS.SI-ID 7718920]
94. ZEMLJAK JONTES, Melita. Comparison of the phonemes used as elements of continuous speech (in sentences) or as elements of isolated words. V: Advances in speech technology : advance programme and abstracts of the 4th international workshop, Maribor, June 24-25, 1997. Maribor: University, 1997. Str. 25. [COBISS.SI-ID 6965256]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

95. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Projekta 'SLO za poklicne šole' in 'SLO za gimnazije' = Projects 'SLO for professional schools' and 'SLO for gymnasiums'. V: LENARČIČ, Anja (ur.), KOSTA, Maja (ur.), BLAGUS, Katarina (ur.). Zbornik. Ljubljana: Miška, 2010. Str. 98. ISBN 978-961-269-227-8. http://www.sirikt.si/fileadmin/sirikt/fotogalerija/2010/Zbornik/SIRIKT2010_Zbornik_WEB_v2.pdf, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17568264]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

96. KRAJNC IVIČ, Mira, ZEMLJAK JONTES, Melita. Pristopi k celostni obravnavi besedil = Approaches to the holistic treatment of texts. V: KRAPŠE, Tatjana (ur.), et al. Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti : [znanstvena monografija]. Spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. Str. 174-204, ilustr. ISBN 978-961-03-0752-5. http://www.zrss.si/pdf/Pogled_na_solo_21_stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 130564867]
97. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Lepo vedênje kot tematski sklop pri poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika. V: PULKO, Simona (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 210-241. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 149. ISBN 978-961-286-670-9. DOI: 10.18690/um.ff.12.2022.15. [COBISS.SI-ID 139589123]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
98. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Razvijanje jezikovnih kompetenc in medkulturne zmožnosti šolskih otrok = Encouraging pupils' language competences and intercultural competences. V: HARAMIJA, Dragica (ur.), PULKO, Simona (ur.). Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba: Pedagoška fakulteta, 2021. Str. 135-170, ilustr., tabele. ISBN 978-961-286-488-0. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/583, DOI: 10.18690/978-961-286-488-0.6. [COBISS.SI-ID 72070915]
projekt: OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli), šifra projekta OP20.01462
99. ZEMLJAK JONTES, Melita, BEDNJIČKI ROŠER, Barbara. Glasovno zavedanje : 4. gradnik. V: HARAMIJA, Dragica (ur.). Gradniki bralne pismenosti : teoretična izhodišča. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Pedagoška fakulteta; Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. Str. 109-136, ilustr. ISBN 978-961-286-403-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/515/631/1148-2, DOI: 10.18690/978-961-286-403-3.5. [COBISS.SI-ID 37181187]
projekt: OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli), šifra projekta OP20.01462, naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
100. ZEMLJAK JONTES, Melita. Socialnozvrstna razmerja v sistemu in rabi slovenskega jezika. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine ; Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja ; Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Maribor: Univerzitetna založba: = University Press, 2020. Str. 118-134. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 135. ISBN 978-961-286-365-4. [COBISS.SI-ID 26949891]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
101. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenščina kot odraz identitete srednješolcev na dvojezičnem slovensko-madžarskem območju. V: VOGEL, Jerica (ur.). Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 155-163. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2020/11/Obdobja-39_Pulko_ZemljakJontes.pdf, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, DOI: 10.4312/Obdobja.39.155-163. [COBISS.SI-ID 40347651]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
102. ZEMLJAK JONTES, Melita. Kultura govora v študijskem programu Slovenski jezik in književnost (UM FF). V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Govor v pedagoški praksi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 123-130, 291-292, 303-304. ISBN 978-961-06-0281-1. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/185/283/4891-1. [COBISS.SI-ID 25111560]
103. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Odnos do rabe socialnih zvrsti med mladimi. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 247-254. Obdobja, 38. ISBN 978-961-06-0259-0. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Zemljak-Jontes_Pulko.pdf, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, DOI: 10.4312/Obdobja.38.247-254. [COBISS.SI-ID 24853512]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
104. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Language variety translation as a factor in maintaining minority identity. V: GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (ur.), KUČIŠ, Vlasta (ur.). Translation and/und Migration = Prevajanje in migracije. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Str. 52-65. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-06-0180-7. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 24648456]
projekt: P6-0215; financer: ARRS
105. ZEMLJAK JONTES, Melita. Besedišče Cankarjeve črtice Bobi v normativnih slovarskih priročnikih slovenskega jezika in nacionalnem korpusu Gigafida. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), PULKO, Simona (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2018. Str. 410-421. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126. ISBN 978-961-286-206-0. [COBISS.SI-ID 24220936]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
106. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Rdeče klasje (Red ears), 1970. V: VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Non-standard features of the Slovene language in Slovene popular culture. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 55-64. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 127. ISBN 978-961-286-207-7. [COBISS.SI-ID 24430344]
107. KOLETNIK, Mihaela, ZEMLJAK JONTES, Melita. Styrian dialectal features in Slovene popular music. V: VALH LOPERT, Alenka, KOLETNIK, Mihaela. Non-standard features of the Slovene language in Slovene popular culture. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 136-141. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 127. ISBN 978-961-286-207-7. [COBISS.SI-ID 24430600]
108. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Razmisleki o načinih razvijanja jezikovne zmožnosti predšolskih otrok. V: HARAMIJA, Dragica (ur.). Bralna pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 47-55, ilustr., tabele. ISBN 978-961-286-101-8. [COBISS.SI-ID 23486984]
109. KOLETNIK, Mihaela, ZEMLJAK JONTES, Melita. Styrian in Slovenian popular music. V: KENNEDY, Victor (ur.), GADPAILLE, Michelle (ur.). Ethnic and cultural identity in music and song lyrics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2017. Str. 118-125. ISBN 978-1-4438-9566-8, ISBN 1-4438-9566-0. [COBISS.SI-ID 23232008]
110. ZEMLJAK JONTES, Melita. Čebljavčki, brbljavčki, čvekavčki in Mali čvek Jožeta Lipnika. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo : ob 80-letnici Jožeta Lipnika = When Slovene language didactics meets poetry : Jože Lipnikʼs 80th anniversary. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 42-53. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 119. ISBN 978-961-286-005-9. [COBISS.SI-ID 22984200]
111. KRAJNC IVIČ, Mira, PULKO, Simona, ROPIČ KOP, Marija, ZEMLJAK JONTES, Melita. Spodbujanje jezikovne sporazumevalne zmožnosti predšolskih otrok ob neumetnostnih besedilih. V: HARAMIJA, Dragica (ur.). V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 55-68, ilustr. ISBN 978-961-286-079-0. [COBISS.SI-ID 23422728]
112. ZORKO, Zinka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Glasoslovje in oblikoslovje v štajerskih govorih Mislinje, Strmca in Šentruperta. V: MAVER, Igor (ur.). Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. Str. 157-176. ISBN 978-961-237-852-3. [COBISS.SI-ID 40565293]
113. ZORKO, Zinka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Samostalniške manjšalnice v delu Vilka Novaka Slovar stare knjižne prekmurščine. V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rolʹ = Diminutives in Slavic languages : form and role. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. Str. 86-87. Knjižna zbirka Zora, 113. ISBN 978-961-6930-34-5. [COBISS.SI-ID 22037768]
114. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. O Nežiki, Gumici, pesmici - ljubkovalno, slabšalno ali kako drugače?. V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rolʹ = Diminutives in Slavic languages : form and role. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. Str. 517-532. Knjižna zbirka Zora, 113. ISBN 978-961-6930-34-5. [COBISS.SI-ID 22034696]
115. ZEMLJAK JONTES, Melita, HARAMIJA, Dragica. Samostalniške manjšalnice v izbranih slovenskih mladinskih literarnih delih. V: STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (ur.). Manjšalnice v slovanskih jezikih : oblika in vloga = Deminutivy v slavjanskih jazykah : forma i rolʹ = Diminutives in Slavic languages : form and role. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. Str. 624-638. Knjižna zbirka Zora, 113. ISBN 978-961-6930-34-5. [COBISS.SI-ID 22037256]
116. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezik kot odraz identitete Slovencev v znanosti : (na primeru naslovov doktorskih disertacij). V: JESENŠEK, Marko (ur.). Jeziki, literature in kulture v stiku : ob 200-letnici M. J. Lermontova, 110-letnici Srečka Kosovela in 100-letnici Vitomila Zupana. Maribor: Univerza, 2014. Str. 259-284. ISBN 978-961-6567-18-3. [COBISS.SI-ID 20801288]
117. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna kultura med knjižnim in narečnim. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovenski jezik na stičišču več kultur. V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2014. Str. 212-219. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 102. ISBN 978-961-6930-18-5. ISSN 1408-7464. [COBISS.SI-ID 20938760]
118. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Premislek o e-slovenščini. V: GRÓF, Annamária (ur.), CSÁSZI, Ildikó N. (ur.), SZOTÁK, Szilvia (ur.). Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején : írások Kolláth Anna tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó; Alsóőr: UMIZ - Imre Samu Nyelvi Intézet kiadványai III, 2014. Str. 395-407, portreta. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához. ISBN 978-615-5219-92-4. ISSN 1419-6603. [COBISS.SI-ID 20925704]
119. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Dialectal awareness as identity. V: CARRILHO, Ernestina (ur.). Current approaches to limits and areas in dialectology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. Str. 69-81. ISBN 1-4438-4757-7, ISBN 978-1-4438-4757-5. http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=528699. [COBISS.SI-ID 20280072]
120. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Dialectal awareness as identity. V: CARRILHO, Ernestina (ur.). Current approaches to limits and areas in dialectology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. Str. 69-81. ISBN 978-1-4438-4757-5. [COBISS.SI-ID 20404488]
121. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna kultura med knjižnim in narečnim. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2013. Str. 253-268. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 93. ISBN 978-961-6930-00-0. ISSN 1408-7464. [COBISS.SI-ID 19786248]
122. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovnokulturna podoba študentskih izdelkov v elektronski obliki. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Večno mladi Htinj : ob 80-letnici Janka Čara. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012. Str. 119-127. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 83. ISBN 978-961-6656-79-5. [COBISS.SI-ID 18928648]
123. ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona. Govorica mladostnikov v šoli - narečna ali nenarečna? = The language of pupils in school - dialectal or not?. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Globinska moč besede : red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011. Str. 407-420. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 80. ISBN 978-961-6656-72-6. [COBISS.SI-ID 18705160]
124. ZEMLJAK JONTES, Melita. Kritični jezikovnokulturni vpogled v oddaje televizije Slovenija. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. Str. 393-402. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29. ISBN 978-961-237-383-2. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/29-53_Zemljak.pdf, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL. [COBISS.SI-ID 17997832]
125. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Raba zemljepisnih različkov slovenskega jezika glede na stopnjo izobraževanja in različne govorne položaje. V: SMOLE, Vera (ur.). Slovenska narečja med sistemom in rabo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 353-369. Obdobja, Metode in zvrsti, 26. ISBN 978-961-237-332-0. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/26-Pulko_Zemljak.pdf, Repozitorij Univerze v Ljubljani – RUL, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17484808]
126. JURGEC, Peter, ZEMLJAK JONTES, Melita. Metodologija preučevanja glasovnega gradiva. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor: Slavistično društvo, 2006. Str. 303-309. Zbirka Zora, 41. ISBN 961-6320-35-1. [COBISS.SI-ID 24903725]
127. ZEMLJAK JONTES, Melita. Morfologizacija naglasa v govoru Lok pri Sevnici : samostalnik. V: ZORKO, Zinka (ur.), KOLETNIK, Mihaela (ur.). Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja. Maribor: Slavistično društvo, 2003. Str. 94-107. Zora, 25. ISBN 961-6320-18-1. [COBISS.SI-ID 12948744]
128. ZEMLJAK JONTES, Melita. Problematika meritev trajanj narečnih glasov. V: JESENŠEK, Marko (ur.), RAJH, Bernard (ur.), ZORKO, Zinka (ur.). Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika : ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen. Maribor: Slavistično društvo, 2002. Str. 62-70. Zbirka Zora, št. 18. ISBN 961-6320-09-2. [COBISS.SI-ID 11952136]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

129. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Po inovativni poti do znanja. V: ULČNIK, Natalija (ur.), DOBROVOLJC, Kaja. Slovenščina na dlani 1. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 49-53. ISBN 978-961-286-165-0. [COBISS.SI-ID 23908104]
130. KAČIČ, Zdravko, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenian. V: SAMPA computer readable alphabeth : resources. London: University College London, Phonetics and Linguistics, [199?]-. [3 f.]. http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/slovenian.htm, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 10433800]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

131. ZEMLJAK JONTES, Melita. Knjižno in neknjižno na dveh mariborskih radiih v knjigi Alenke Valh Lopert. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2014, 20, št. 2, str. 171-173. ISSN 0354-0448. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 38539309]
132. ZEMLJAK JONTES, Melita. Melita Zemljak: Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora: Instrumentalno-slušna analiza. Maribor: Slavistično društvo, 2004 (Zora, 30). V: HLADNIK, Miran (ur.). Preseganje meje. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006. Str. [315]-316. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 17. ISBN 961-91015-5-3, ISBN 978-961-91015-5-1. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 14912776]

1.22 Intervju

133. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), ILICH-KLANČNIK, Breda (intervjuvanec), BELŠAK, Silva (intervjuvanec). Monografija in razstava o Cankarju. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 14. dec. 2018. ISSN 1581-372X. https://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174582692. [COBISS.SI-ID 95840257]

1.25 Drugi sestavni deli

134. ZEMLJAK JONTES, Melita. O moji profesorici Zinki Zorko. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Zinkin zbornik. Selnica ob Dravi: Občina, 2020. Str. 100-102. ISBN 978-961-95088-0-0. [COBISS.SI-ID 31643139]
135. ČEH STEGER, Jožica, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Razstava o Ivanu Cankarju Romal sem po široki cesti. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 12, št. 2, str. 141-142. ISSN 1855-6302. http://www.ff.um.si/dotAsset/79470.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 24959752]
136. ZEMLJAK JONTES, Melita, KRAŠNA, Marjan. Priznanja Slavističnega društva Slovenije najboljšim podiplomskim študentom. Dejan Pukšič. V: ŽELE, Andreja (ur.). Iz jezika v jezik : slovenščina v prevodih : [Slovenski slavistični kongres, Ljubljana, 23. september 2016]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2016. Str. 89-90, portret. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 27. ISBN 978-961-6715-21-8. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 61976674]
137. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vsebinsko poročilo o delovanju Slavističnega društva Maribor v letih 2015 in 2016. V: ŽELE, Andreja (ur.). Iz jezika v jezik : slovenščina v prevodih : [Slovenski slavistični kongres, Ljubljana, 23. september 2016]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2016. Str. 70-72. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 27. ISBN 978-961-6715-21-8. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 61967970]
138. KRAJNC IVIČ, Mira, ZEMLJAK JONTES, Melita. Rojena v narečje. Akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. Uredil Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015 (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 114). 727 str. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 9, št. 1, str. 110-112. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22648328]
139. ZEMLJAK JONTES, Melita, ULČNIK, Natalija. Poročilo z mednarodne znanstvene konference Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 8, št. 2, str. 126-129. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 21781512]
140. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita. Priznanja najboljšim doktorskim študentkam. Ines Voršič. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.), JORDAN, Petra (ur.), ZAPLOTNIK, Matjaž (ur.). Bilten ob 80-letnici Slavističnega društva Slovenije. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014. Str. 92-94, portret. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 25. ISBN 978-961-6715-16-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 55730274]
141. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. 22. slovenski slavistični kongres, slavistika v regijah - Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.-1. 10. 2011. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 83 = n. v. 48, zv. 1, str. 107-110. ISSN 0590-5966. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 19770888]
142. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. 22. slovenski slavistični kongres, Slavistika v regijah - Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.-1. 10. 2011. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 5, št. 1, str. 138-140. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19139336]
143. ZEMLJAK JONTES, Melita. Fonološki opis posavskega govora v Stržišču = Phonological description of the local speech of Stržišče ; Elektronski vir. Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Online izd.]. 2001, 7, št. 1-2, str. 349-363. ISSN 1581-1255. http://www.zrc-sazu.si/isjfr/jz7.htm#MelitaZemljak. [COBISS.SI-ID 20228141]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

144. BONE, Jerneja, CENCIČ, Majda, FERME, Jasmina, GABER, Slavko, GOLOB, Nika, HARAMIJA, Dragica, HOZJAN, Dejan, JAMŠEK, Janez, KOS, Živa, KRAJNC IVIČ, Mira, KREGAR, Saša, LIPOVEC, Alenka, MAJER KOVAČIČ, Janja, MRŠNIK, Sandra, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PAVLIN, Jerneja, PEVEC SEMEC, Katica, PULKO, Simona, ROSC-LESKOVEC, Darinka, SABO, Mateja, SVETLIK, Karmen, ŠTEFANC, Damijan, TAŠNER, Veronika, VILAR, Polona, ZEMLJAK JONTES, Melita, ZEMLJIČ, Katja, ŽAKELJ, Amalija, KRAPŠE, Tatjana (urednik), BONE, Jerneja (urednik), POLŠAK, Anton (urednik), MRŠNIK, Sandra (urednik). Pogled na šolo 21. stoletja v duhu kompetenc in pismenosti : [znanstvena monografija]. 2. popravljena spletna izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (348 str.)), ilustr. ISBN 978-961-03-0785-3. https://www.zrss.si/pdf/Pogled_na_solo_21_stoletja.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 156504067]
145. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovensko ali knjižno - kako je prav?. 1. izd. Maribor: Aristej, 2015. 152 str. Zbirka Dialogi, letn. 15. ISBN 978-961-220-105-0. [COBISS.SI-ID 85048321]
146. ZEMLJAK JONTES, Melita (avtor, prevajalec povzetka). Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi : [prevod povzetka v angleščino [in] imensko in stvarno kazalo Melita Zemljak Jontes]. Maribor: Litera, 2014. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6949-39-2. [COBISS.SI-ID 80013313]
147. ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (avtor, urednik), PAHOR, Daša, ZEMLJAK JONTES, Melita. Adam Bohorič, Jurij Dalmatin in Krško = [Adam Bohorič, Jurij Dalmatin and Krško. Krško: Valvasorjev raziskovalni center: = Valvasor's Research Centre, 2006. 99 str., ilustr. Zbirka K mestu K., št. 4. ISBN 961-91303-3-2. [COBISS.SI-ID 226772480]
148. ZEMLJAK JONTES, Melita. Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora : instrumentalno-slušna analiza. Maribor: Slavistično društvo, 2004. 343 str., ilustr. Zbirka Zora, št. 30. ISBN 961-6320-24-6. [COBISS.SI-ID 53888001]

2.02 Strokovna monografija

149. ALADROVIĆ, Katarina, CVIKIĆ, Lidija, HORVAT BLAŽINOVIĆ, Kristina, OREŠKI, Predrag, TURZA-BOGDAN, Tamara, VELIČKI, Vladimira, VIGNJEVIĆ, Jelena, ČORKALO, Zoran, DRAGANIĆ, Hajnalka, IGIĆ, Ivan, MILJATOVIĆ, Sanja, OSMANČEVIĆ, Iskra, ČEH STEGER, Jožica, HARAMIJA, Dragica, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita, ADEMI, Ljuljzim, KAMCEVSKA, Biljana, MAKASHEVSKA, Vesna, RAUNIK KIRKOV, Maya, SULEJMANI, Emilj. Report of the activities of good practice. Zagreb: [s. n.], 2019. https://project-deal.eu/wp-content/uploads/2019/01/Zbirka_primerov_dobre_prakse_DEAL-IO1_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 24625672]
projekt: 22018-1-HR01-KA201-047499 Development of literacy and language learning for disadvantaged young learners; financer: EU Erasmus + K2
150. ALADROVIĆ, Katarina, CVIKIĆ, Lidija, HORVAT BLAŽINOVIĆ, Kristina, OREŠKI, Predrag, TURZA-BOGDAN, Tamara, VELIČKI, Vladimira, VIGNJEVIĆ, Jelena, ČORKALO, Zoran, DRAGANIĆ, Hajnalka, IGIĆ, Ivan, MILJATOVIĆ, Sanja, OSMANČEVIĆ, Iskra, ČEH STEGER, Jožica, HARAMIJA, Dragica, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita, ADEMI, Ljuljzim, KAMCEVSKA, Biljana, MAKASHEVSKA, Vesna, RAUNIK KIRKOV, Maya, SULEJMANI, Emilj. Zbirka na primeri na dobri praktiki. Vo Zagreb: [s. n.], 2019. https://project-deal.eu/wp-content/uploads/2019/01/Zbirka_primerov_dobre_prakse_DEAL-IO1_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 24625928]
projekt: 22018-1-HR01-KA201-047499 Development of literacy and language learning for disadvantaged young learners; financer: EU Erasmus + K2
151. ALADROVIĆ, Katarina, CVIKIĆ, Lidija, HORVAT BLAŽINOVIĆ, Kristina, OREŠKI, Predrag, TURZA-BOGDAN, Tamara, VELIČKI, Vladimira, VIGNJEVIĆ, Jelena, ČORKALO, Zoran, DRAGANIĆ, Hajnalka, IGIĆ, Ivan, MILJATOVIĆ, Sanja, OSMANČEVIĆ, Iskra, ČEH STEGER, Jožica, HARAMIJA, Dragica, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita, ADEMI, Ljuljzim, KAMCEVSKA, Biljana, MAKASHEVSKA, Vesna, RAUNIK KIRKOV, Maya, SULEJMANI, Emilj. Zbirka primerov dobre prakse. Zagreb: [s. n.], 2019. https://project-deal.eu/wp-content/uploads/2019/01/Zbirka_primerov_dobre_prakse_DEAL-IO1_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 24624648]
projekt: 22018-1-HR01-KA201-047499 Development of literacy and language learning for disadvantaged young learners; financer: EU Erasmus + K2

2.05 Drugo učno gradivo

152. ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenski knjižni jezik II. Oblikoslovje : gradivo za predavanja : štud. leto 2008/2009. Maribor: [M. Zemljak, 2009]. 55 f. [COBISS.SI-ID 16970504]
153. ZEMLJAK JONTES, Melita. Zapiski predavanj za študijski predmet Kultura govornega in pisnega izražanja : študijsko leto 2008/2009. Maribor: [M. Zemljak Jontes, 2008]. 6, [12] f. [COBISS.SI-ID 16980232]
154. ZEMLJAK JONTES, Melita. Zapiski predavanj za študijski predmet Teoretične osnove slovenistike : študijsko leto 2008/2009. Maribor: [M. Zemljak Jontes, 2008]. 38 f. [COBISS.SI-ID 16979464]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

155. HARAMIJA, Dragica, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, BATIČ, Janja, KOŠIR, Katja, KRAJNC IVIČ, Mira, LICARDO, Marta, LIPOVEC, Alenka, PULKO, Simona, ROPIČ KOP, Marija, VILAR, Polona, VRŠNIK PERŠE, Tina, ZEMLJAK JONTES, Melita, HARAMIJA, Dragica (urednik). Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. ISBN 978-961-286-081-3. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/272, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, DOI: 10.18690/978-961-286-081-3. [COBISS.SI-ID 92936705]
156. HARAMIJA, Dragica, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, BATIČ, Janja, KOŠIR, Katja, KRAJNC IVIČ, Mira, LICARDO, Marta, LIPOVEC, Alenka, PULKO, Simona, ROPIČ KOP, Marija, VILAR, Polona, VRŠNIK PERŠE, Tina, ZEMLJAK JONTES, Melita, HARAMIJA, Dragica (urednik). Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-286-082-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/272. [COBISS.SI-ID 92936449]
157. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona, VALH LOPERT, Alenka, KRAJNC IVIČ, Mira. Tako je bolje : priročnik z nasveti, kako odpraviti nekatere najpogostejše jezikovne težave v prodajnih katalogih trgovcev. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, 2008. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6656-14-6. [COBISS.SI-ID 61178369]

2.08 Doktorska disertacija

158. ZEMLJAK JONTES, Melita. Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora : instrumentalno-slušna analiza : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Zemljak], 2002. V, 536, 63 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 123230208]

2.09 Magistrsko delo

159. ZEMLJAK JONTES, Melita. Govor Zabukovja nad Sevnico : glasoslovje in naglas : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zemljak], 2000. 273 str., [1] zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 12157538]

2.11 Diplomsko delo

160. ZEMLJAK JONTES, Melita. The origins of language : angleška diplomska naloga. Maribor: [M. Zemljak], 1997. 74 f., graf. prikazi. Pedagoška fakulteta, Maribor, Anglistika. [COBISS.SI-ID 6954760]
161. ZEMLJAK JONTES, Melita. Govor Lok pri Sevnici : diplomska seminarska naloga. Maribor: [M. Zemljak], 1996. 309 f. Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovenščina. [COBISS.SI-ID 5670664]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

162. HARAMIJA, Dragica (vodja projekta, avtor), VRŠNIK PERŠE, Tina, BATIČ, Janja (927), HMELAK, Maja (927), IVANUŠ-GRMEK, Milena (927), KOŠIR, Katja (927), LICARDO, Marta (927), LIPOVEC, Alenka (927), ROPIČ KOP, Marija (927), VIZJAK PUŠKAR, Nika (927), KRAJNC IVIČ, Mira (927), PULKO, Simona (927), ZEMLJAK JONTES, Melita (927), SAKSIDA, Igor (927), VILAR, Polona (927), PERKO, Manca (927), POTOČNIK, Petra (927), JAMNIK, Tilka (927), PICCO, Kristina (927), PREGL, Slavko (927). Končno poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru projekta V objemu besed. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2017. http://www.bralnaznacka.si/assets/Uploads/datoteke/V-objemu-besed/Porocilo-V-objemu-besed-koncno2017.pdf. [COBISS.SI-ID 23580424]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

163. NIKOLOVSKI, Gjoko, ZEMLJAK JONTES, Melita, BOŠNJAK, Blanka. Samoevalvacijska poročila dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje Oddelka za slovanske jezike in književnosti FF UM za študijsko leto 2019/20. Maribor: Filozofska fakulteta, 2021. 1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 80984579]
164. NIKOLOVSKI, Gjoko, ZEMLJAK JONTES, Melita, BOŠNJAK, Blanka. Samoevalvacijska poročila dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje Oddelka za slovanske jezike in književnosti FF UM za študijsko leto 2018/19. Maribor: Filozofska fakulteta, 2020. 1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 80987651]
165. NIKOLOVSKI, Gjoko, ZEMLJAK JONTES, Melita, BOŠNJAK, Blanka. Samoevalvacijska poročila dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje Oddelka za slovanske jezike in književnosti FF UM za študijsko leto 2017/2018. Maribor: Filozofska fakulteta, 2019. 1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 80989955]
166. NIKOLOVSKI, Gjoko, ZEMLJAK JONTES, Melita, BOŠNJAK, Blanka. Samoevalvacijska poročila dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje Oddelka za slovanske jezike in književnosti FF UM za študijsko leto 2016/17. Maribor: Filozofska fakulteta, 2018. 1 zv. (loč. pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 80982019]
167. ŠTUHEC, Miran, KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BERGLES BRICMAN, Katja, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, NIKOLOVSKI, Gjoko, PAVLIČ, Darja, PERENIČ, Urška, PULKO, Simona, TOMIŠIĆ, Mojca, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija dvopredmetnega nepedagoškega študijskega programa druge stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev soglasja k dvopredmetnemu nepedagoškemu študijskemu programu druge stopnje slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2009. 61 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16973832]
168. ČEH STEGER, Jožica, ŠTUHEC, Miran, JESENŠEK, Marko, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, HARAMIJA, Dragica, KOLETNIK, Mihaela, RAJH, Bernard, ZEMLJAK JONTES, Melita, PAVLIČ, Darja, BOŠNJAK, Blanka, UNUK, Drago, BANIOWSKI, Marcin, KRAJNC IVIČ, Mira, PULKO, Simona, ULČNIK, Natalija, VIČAR, Branka, BERGLES BRICMAN, Katja, TOMIŠIĆ, Mojca. Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje Slovenistične študije Filozofske fakultete Univerze v Mariboru : (akreditacija študijskega programa). Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2009. 97 f., pril. [COBISS.SI-ID 17508872]
169. ŠTUHEC, Miran, KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, TOMIŠIĆ, Mojca, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa druge stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev soglasja k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu druge stopnje slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2008. 66 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16976648]
170. KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ŠTUHEC, Miran, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa prve stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev soglasja k dvopredmetnemu pedagoškemu študijskemu programu prve stopnje slovenski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2007. 52 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16977160]
171. KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ŠTUHEC, Miran, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija magistrskega študijskega programa druge stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev mnenja o študijskih programih članic Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2006. 57 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16973064]
172. KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ŠTUHEC, Miran, ČEH STEGER, Jožica, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, BOROVNIK, Silvija, BANIOWSKI, Marcin, BOŠNJAK, Blanka, HARAMIJA, Dragica, KRAJNC IVIČ, Mira, PAVLIČ, Darja, PULKO, Simona, RAJH, Bernard, ULČNIK, Natalija, UNUK, Drago, VALH LOPERT, Alenka, VIČAR, Branka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Akreditacija univerzitetnega študijskega programa prve stopnje slovenski jezik in književnost : vloga za pridobitev mnenja o študijskih programih članic Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 2006. 49 f., tabele. [COBISS.SI-ID 16972552]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

173. VERDONIK, Darinka, MAJNINGER, Sandi, DOBROVOLJC, Kaja, ANTLOGA, Špela, ZÖGLING MARKUŠ, Aleksandra, VORŠIČ, Ines, ZEMLJAK JONTES, Melita, KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ŠEK, Polonca, KOSEM, Iztok, MAJHENIČ, Simona, FERME, Marko, ŽAGAR, Aleš, ARHAR HOLDT, Špela. Corpus of Slovenian texts for pedagogical purposes ccMAKS 1.0. Ljubljana: University of Ljubljana, Centre for Language Resources and Technologies, 2022. 1 spletni vir. CLARIN.SI. ISSN 2820-4042. https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1693. [COBISS.SI-ID 129467395]
174. VERDONIK, Darinka, MAJNINGER, Sandi, DOBROVOLJC, Kaja, ANTLOGA, Špela, ZÖGLING MARKUŠ, Aleksandra, VORŠIČ, Ines, ZEMLJAK JONTES, Melita, KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ŠEK, Polonca, KOSEM, Iztok, MAJHENIČ, Simona, FERME, Marko. MAKS (mladinska književnost) : Korpus mladinske književnosti = Corpus of Slovene youth literature MAKS. 1. izd. [Maribor: Univerza, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: Filozofska fakulteta: Pedagoška fakulteta, 2020]. https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=maks&struct_attr_stats=1, https://nl.ijs.si/project/maks/MAKS-header-sl.html, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 14138371]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

175. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobre dojdovte na kursot po slovenečki jazik!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135905795]
176. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobro požaloat' na urok slovenskogo jazyka!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135941635]
177. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na kurs slovenačkog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135894787]
178. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na sat slovenskog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135902723]
179. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vitajte na kurze slovinčiny!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135900163]
180. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vítaný u vyučování slovínčiní!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135944451]
181. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Welcome to the Slovenian course!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135838723]
182. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Willkommen zum Slowenischunterricht!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2022. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 135957507]
183. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Uživajte v slovenščini! = Slovene can be fun!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2017. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 23462664]
184. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobre dojdovte na kursot po slovenečki jazik!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20004872]
185. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobre došli v kursa po slovenski!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005896]
186. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobro požaloat' na urok slovenskogo jazyka!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006664]
187. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na kurs slovenačkog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006152]
188. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Dobrodošli na sat slovenskog jezika!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005384]
189. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vitajte na kurze slovinčiny!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006920]
190. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Vítaný u vyučování slovínčiní!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005640]
191. VALH LOPERT, Alenka (avtor, prevajalec), ZEMLJAK JONTES, Melita (avtor, prevajalec). Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Welcome to the Slovenian course!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20004616]
192. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Willkommen zum Slowenischunterricht!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za prevodoslovje ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti in, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20006408]
193. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Witamy na zajęciach z języka słoweńskiego!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20005128]
194. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Spoznajmo slovenski jezik = Getting to know Slovenian language. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2013. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 20228872]
195. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dobrodošli pri pouku slovenščine! = Welcome to the Slovenian course!. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za prevodoslovje, 2012. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 19690248]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

196. ČEH STEGER, Jožica, ZEMLJAK JONTES, Melita, PULKO, Simona, SINKOVIČ, Natalija. Cankarjev list v cvetu bele krizanteme : prispevek v oddaji Jezik na vrtiljaku, Radio Maribor, 15. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 23909896]
197. ČEH STEGER, Jožica (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Cankarjeva literatura in jezik v očeh domačih in tujih znanstvenikov : prispevek o konferenci v oddaji Kultura zdravi, umetnost lajša, RTV Slovenija, Radio Maribor, 1. jun. 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/kultura-zdravi-umetnost-lajsa/174542850. [COBISS.SI-ID 23918344]
198. ČEH STEGER, Jožica (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Ivan Cankar - reformator slovenskega knjižnega jezika : prispevek o konferenci v oddaji Jezikovni pogovori, Radio Slovenia, program ARS, 26. 6. 2018. https://ars.rtvslo.si/2018/06/jezikovni-pogovori-154/. [COBISS.SI-ID 23917064]
199. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (intervjuvanec), TOMAŽIČ, Dušan (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), ŠKET FAKIN, Irena (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Materni jezik : oddaja Omizje TV Maribor, 15. mar. 2018. http://4d.rtvslo.si/arhiv/omizje-tv-maribor/174526253. [COBISS.SI-ID 23711240]
200. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). O slovenistih - lektorjih med dvema ognjema : prispevek v oddaji Jezik na vrtiljaku, Radio Maribor, 16. jan. 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezik-na-vrtiljaku/174514348. [COBISS.SI-ID 23942664]
201. ČEH STEGER, Jožica (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), ULČNIK, Natalija (intervjuvanec). Slovenščina na dlani : prispevka o projektu in o znanstvenem srečanju o Cankarju, v oddaji Jezik na vrtiljaku, Radio Maribor, 19. 6. 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/jezik-na-vrtiljaku/174546824. [COBISS.SI-ID 23917576]
202. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Live aus Leutschach = V živo iz Lučan : pogovor v oddaji AGORA Obzorja, radio Agora 105,5, Celovec, 4. julij 2016. https://cba.fro.at/319931. [COBISS.SI-ID 22809096]
203. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Besedne in slogovne pomanjkljivosti pri naključno izbranih ponudbah za lektoriranje na spletu : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 3. 2. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174317587. [COBISS.SI-ID 23125256]
204. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Družina : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 3. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 23036168]
205. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Jezikovna kultura v teoriji in šolski praksi : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 13. 1. 2015. [COBISS.SI-ID 23040008]
206. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Manjšalnice v slovenski mladinski literaturi : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 15. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 23037192]
207. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Naslonski niz : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 29. 9. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174363511. [COBISS.SI-ID 23036680]
208. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec). Oblikoslovne in skladenjske zadrege v spletni ponudbi in oglasih za lektoriranje : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 27. 1. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174316489. [COBISS.SI-ID 23125768]
209. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Pošiljamo pozdrave iz morja ali z morja? : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 9. 6. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174341164. [COBISS.SI-ID 23120648]
210. VALH LOPERT, Alenka (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Pravopisne zadrege v spletni ponudbi in oglasih za lektoriranje : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 20. 1. 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/al-prav-se-rece/174315251. [COBISS.SI-ID 23126024]
211. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Al' prav se šteje ena, dva? : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 12. 3. 2014. http://ava.rtvslo.si/#174265357;;. [COBISS.SI-ID 20601352]
212. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). "Čudi me, da temu ni tako." : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 4. 3. 2014. http://ava.rtvslo.si/#174264249;;. [COBISS.SI-ID 20601096]
213. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Imena in priimki : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 8. 4. 2014. http://ava.rtvslo.si/#174269925;;. [COBISS.SI-ID 20601608]
214. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), FUŽIR SCHART, Barbara Ana (intervjuvanec), KAC, Urša (intervjuvanec). Študij slovenščine in poklicne perspektive = Slowenisch Studium und berufliche Perspektiven : pogovor v oddaji AGORA Divan, radio Agora 105,5, Celovec, 1. julij 2014, od 13.-15. ure. 2014. http://agora.at/Sendungen/AGORA-Divan/Studij-slovenscine-in-poklicne-perspektive-I-Slowenisch-Studium-und-berufliche-Perspektiven. [COBISS.SI-ID 20740360]
215. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Vejica pred in, pa in ali : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 25. 2. 2014. http://ava.rtvslo.si/#174263002;;. [COBISS.SI-ID 20600840]
216. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). O slovničnem spolu : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 19. 11. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174247989;;. [COBISS.SI-ID 20599816]
217. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Pisava velike začetnice pri imenih bitij : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 26. 3. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.158425115/#ava2.162282551;;. [COBISS.SI-ID 20111368]
218. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Pisava velike začetnice pri stvarnih lastnih imenih : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 9. 4. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.158425115/#ava2.163418840;;. [COBISS.SI-ID 20111880]
219. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Pisava velike začetnice pri zemljepisnih lastnih imenih : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 2. 4. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.158425115/#ava2.162800280;;. [COBISS.SI-ID 20111624]
220. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Priročniki v pomoč pri rabi slovenskega jezika : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 12. 2. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.156520725/#ava2.158425115;;. [COBISS.SI-ID 20110088]
221. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Sklanjanje : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 4. 6. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.157246563/#ava2.168430418;;. [COBISS.SI-ID 20114440]
222. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Sklanjanje imen in priimkov ter nazivov : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 18. 6. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.157246563/#ava2.169949438;;. [COBISS.SI-ID 20115208]
223. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Sklanjanje nekaterih prevzetih besed : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 11. 6. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.157246563/#ava2.169204320;;. [COBISS.SI-ID 20114952]
224. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Število in številskost : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 22. 10. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174243915;;. [COBISS.SI-ID 20599560]
225. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Zlata lisica - z malo ali z veliko začetnico? : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 5. 2. 2013. 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/al-prav-se-rece/ava2.156520725/#ava2.157747847;;. [COBISS.SI-ID 20109832]
226. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Živost : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 26. 11. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174249069;;. [COBISS.SI-ID 20600328]
227. ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec). Živost 2 : pogovor v oddaji Al' prav se reče, Radio Maribor, 3. 12. 2013. http://ava.rtvslo.si/#174250105;;. [COBISS.SI-ID 20600584]
228. SINKOVIČ, Natalija, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Položaj slovenščine danes : oddaja Radijska tribuna, RTV SLO, Radio Maribor, 31. oktobra 2012. 2012. http://www.rtvslo.si/mojavdio/radiomaribor/radijska-tribuna-31-10-2012/12445/, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19533576]
229. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (intervjuvanec), ZEMLJAK JONTES, Melita (intervjuvanec), CIZL, Boris (intervjuvanec), DULAR, Janez (intervjuvanec). Tako je bolje : predstavitev priročnika, prispevek v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija 1, 6. 11. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 19828488]

3.12 Razstava

230. ČEH STEGER, Jožica, PULKO, Simona, BOŠNJAK, Blanka, ZEMLJAK JONTES, Melita, HARAMIJA, Dragica, et al. Romal sem po široki cesti : razstava o Ivanu Cankarju, otvoritev na UM Filozofski fakulteti 28. 5. 2018, prenos na Prvo gimnazijo Maribor ter Osnovno šolo Pesnica, do 31. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 24428296]

3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov

231. ZORKO, Zinka, ZEMLJAK JONTES, Melita, VIČAR, Branka, BOŠNJAK, Blanka. 3. mednarodni dialektološki simpozij, Pedagoška fakulteta Maribor, 5. in 6. februar 2002 : [70 let Martine Orožen]. Maribor, 2002. [COBISS.SI-ID 11461384]
232. BERNIK, France, HLADNIK, Miran, LIPNIK, Jože, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dr. France Kidrič, slovenski literarni zgodovinar : mednarodni znanstveni simpozij ob 120-letnici rojstva, Rogaška Slatina, 27. in 28. oktobra 2000. Rogaška Slatina, 2000. [COBISS.SI-ID 10432520]
233. ZORKO, Zinka, JESENŠEK, Marko, BOROVNIK, Silvija, POTRATA, Majda, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ČEH STEGER, Jožica, RAJH, Bernard, KOLETNIK, Mihaela, UNUK, Drago, HARAMIJA, Dragica, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita, KRAJNC IVIČ, Mira. 2. mednarodni dialektološki simpozij "Jakob Rigler, 1929-1985", Pedagoška fakulteta v Mariboru, 11. in 12. februarja 1999. Maribor, 1999. [COBISS.SI-ID 8611592]
234. JESENŠEK, Marko, KOLETNIK, Mihaela, RAJH, Bernard, STRAMLJIČ BREZNIK, Irena, ZEMLJAK JONTES, Melita. Mednarodni simpozij o Antonu Murku "Anton Murko in njegov čas", Hoče pri Mariboru, 26.-28. novembra 1998. Hoče, 1998. [COBISS.SI-ID 7911944]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

235. ZEMLJAK JONTES, Melita. Language culture and language politics : 4 hours of lectures in Erasmus+ ST Mobility 2018 programme, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1-5 April 2019. [COBISS.SI-ID 24627464]
236. ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovene system of education : 4 hours of lectures in Erasmus+ ST Mobility 2018 programme, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1-5 April 2019. [COBISS.SI-ID 24627208]
237. ZEMLJAK JONTES, Melita. E-slovenščina : slovenščina - kolikšna razlika? : 2 uri predavanj v okviru izmenjave Erasmus TS Mobility 2017/2018, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 5.-8. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 24628488]
238. ZEMLJAK JONTES, Melita. Instrumentalna fonetika v knjižni in narečni slovenščini : 2 uri predavanj v okviru izmenjave Erasmus TS Mobility 2017/2018, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 5.-8. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 24628744]
239. ZEMLJAK JONTES, Melita. Narečje in usvajanje knjižnega jezika : 2 uri predavanj v okviru izmenjave Erasmus TS Mobility 2017/2018, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 5.-8. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 24628232]
240. ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenski knjižni jezik v glasoslovju : 2 uri predavanj v okviru izmenjave Erasmus TS Mobility 2017/2018, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 5.-8. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 24627976]
241. ZEMLJAK JONTES, Melita. Izobraževanje v in o slovenskem jeziku : 2 uri predavanj v okviru profesorske izmenjave Erasmus TS Mobility 2015/2016, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 29. 5. 2016 do 1. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 23645960]
242. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna kultura in jezikovnokulturna terminologija : 2 uri predavanj v okviru profesorske izmenjave Erasmus TS Mobility 2015/2016, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 29. 5. 2016 do 1. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 23644936]
243. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna kultura in socialne zvrsti jezika : 2 uri predavanj v okviru profesorske izmenjave Erasmus TS Mobility 2015/2016, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 29. 5. 2016 do 1. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 23645448]
244. ZEMLJAK JONTES, Melita. Ustanove in njihova vloga pri dvigu jezikovne kulture : 2 uri predavanj v okviru profesorske izmenjave Erasmus TS Mobility 2015/2016, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 29. 5. 2016 do 1. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 23645704]
245. ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenistika, slovenistična terminologija in njen odraz v sodobnem jezikoslovju ; Jezikovna kultura - kultura govora in pisanja ; Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika v teoriji in praksi : 5 ur gostujočih predavanj v okviru profesorske izmenjave Erasmus TS Mobility 2013/2014, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 14.-16. 10. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20228616]
246. ZEMLJAK JONTES, Melita. Delo z IKT pri pouku slovenščine : 4-urno predavanje in delavnica na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, 13. 11. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19510280]
247. ZEMLJAK JONTES, Melita. Glasoslovje slovenskega knjižnega jezika ; Teoretične osnove slovenistike ; E-slovenščina - prednosti in slabosti : 5 ur gostujočih predavanj v okviru profesorske izmenjave Erasmus TS Mobility 2012/2013, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Slawistik, 13. 11. 2012 do 15. 11. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19607816]
248. ZEMLJAK JONTES, Melita. E-slovenščina kot sodoben pristop h klasičnemu poučevanju slovenskega jezika in književnosti ; Razvojni pregled raziskovanja glasovnega gradiva ; Sodobni metodološki pristopi k analizi glasovnega gradiva : 5 ur gostujočih predavanj v okviru izmenjave Erasmus TS mobility programme 2010/2011, Charles University Prague, Institute for Slavic and Eastereuropean Studies, 3-10 April 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19129352]
249. ZEMLJAK JONTES, Melita. Razvojni pregled raziskovanja knjižnega in narečnega glasovnega gradiva ; Sodobni metodološki pristopi k analizi knjižnega in narečnega glasovnega gradiva ; E-slovenščina in e-šolstvo : 5 ur gostujočih predavanj v okviru izmenjave Erasmus TS mobility programme 2010/2011, Univerza Bielsko Biala, Humanistična akademija, Katedra za slavistiko, 8. 5.-15. 5. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19129864]
250. ZEMLJAK JONTES, Melita. Analiza knjižnega in narečnega glasovnega gradiva ; Glasoslovna ravnina slovenskega knjižnega jezika ; Raziskovanje glasovnega gradiva - od slušnega k instrumentalnemu (metodološki pristop) : 5 ur gostujočih predavanj v okviru profesorske izmenjave Erasmus na Inštitutu za slavistiko celovške univerze, 14. in 15. oktobra 2008. Celovec, 2008. [COBISS.SI-ID 16971528]
251. ZEMLJAK JONTES, Melita. Lektoriranje : 20 ur gostujočih predavanj na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije Koper, 2007/2008. Koper, 2008. [COBISS.SI-ID 16976904]
252. ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenski knjižni jezik II : 55 ur gostujočih predavanj na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije Koper, 2007/2008. Koper, 2008. [COBISS.SI-ID 16977672]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

253. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! = Govorimo slovensko! : lecture within CEEPUS Winter School Design Week 2023 Transdisciplinary: design, science & technology: the basis for the development of people and inveronmentally-friendly solutions = Transdisciplinarnost: design, znanost & tehnologija - temelj razvoja ljudem in okolju prijaznih rešitev, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 15-21, 2023. [COBISS.SI-ID 183416067]
254. ZEMLJAK JONTES, Melita. Korpusni pristop k raziskovanju jezikoslovnih dilem – primeri dobre prakse pri študiju slovenskega jezika : prispevek na posvetu Mednarodni dan slovarjev 2022, srečanje prek videopovezave ZOOM, 12. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 128175619]
255. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! = Govorimo slovensko! : lecture within CEEPUS Winter School Design Week 2022 Smart design, science & technology - new challenges = Pametni design, znanost in tehnologija - novi izzivi, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 16-26, 2022. [COBISS.SI-ID 183237891]
256. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Modern approaches in teaching Slovene as a second and foreign language : predavanje, Mezinárodní konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 3. říjen 2019. [COBISS.SI-ID 24863752]
257. ZEMLJAK JONTES, Melita. The corpus approach of analysing the vocabulary of selected Ivan Cankar's short stories : predavanje, Mezinárodní konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 4. října 2018. [COBISS.SI-ID 24293128]
258. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Different-attractive : (innovative didactic approaches to teaching and learning Slovene) : predavanje, Mezinárodní konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, 4. října 2018. [COBISS.SI-ID 24294152]
259. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! = Govorimo slovensko! : lecture within 6th International CEEPUS Winter School Design Week 2017, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 15-21, 2017. [COBISS.SI-ID 23462408]
260. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene = Govorimo slovensko! : lecture within the 5th International CEEPUS Winter School Design Week 2016, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 16-22, 2016. [COBISS.SI-ID 22743816]
261. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vključevanje slavističnih društvenih dejavnosti v študij slovenskega jezika in književnosti : predavanje, Mezinárodní vědecká konference, Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury, 13. října 2016. [COBISS.SI-ID 22730248]
262. ZEMLJAK JONTES, Melita. "Zakaj se moram učiti slovenščino?! Saj jo znam!" Pa res? : prispevek na posvetu Javna raba slovenščine: stanje, zakonodajne rešitve in strategija, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, 8. decembra 2016. [COBISS.SI-ID 22844936]
263. ZEMLJAK JONTES, Melita. Učitele a inny odbornici praktiki ako doplňovaní študijneho procesu : (prikladi dobrý praxiu studentů slovinčine) : predavanje, Mezinárodní vědecká konference, Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a literatury, 15. října 2015. [COBISS.SI-ID 21657352]
264. KOLETNIK, Mihaela, VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Dialect in Media as a Factor of preservation of national identity with the Slovenes in the Porabje region : paper presented at MMDT 2014, the 6th Conference on the translation of dialects in multimedia, Budapest, 18-19 September, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21089288]
265. ZEMLJAK JONTES, Melita. Getting to know Slovenian language : lecture within the 3rd International CEEPUS Winter School Design Week 2014, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Textile Materials and Design, October 19-25, 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 21190408]
266. ZEMLJAK JONTES, Melita. Socialne zvrsti kot izhodišče za usvajanje knjižnega jezika pri jezikovnem pouku : referat na Mezinárodné vědecké onference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, v prostorách Katedry českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci, 22. května 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20686600]
267. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. E-gradiva - most med učencem in učiteljem : referat, Mezinárodní vědecká konference Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka, Univerzita Palackého v Olomouci, 11. dubna 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20331784]
268. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Potrčevo besedje v Pleteršnikovem slovarju : prispevek na znanstvenem simpoziju Pleteršnikovi dnevi, Slovaropisna dejavnost na Slovenskem, Rojstna hiša Maksa Pleteršnika, Pišece, 9. 9. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20047880]
269. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Tečaj slovenskega jezika = Course of Slovenian language : one point lecture at CEEPUS Winter School Design Week 2012, October, 14-20, 2012, Maribor, Slovenia. 2012. [COBISS.SI-ID 19535624]
270. ZEMLJAK JONTES, Melita. E-slovenščina : referat na 19. Slovenskem slavističnem kongresu, Celovec in Pliberk, 2.-4. oktobra 2008. Pliberk, 2008. [COBISS.SI-ID 16971784]
271. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vpliv jakostne izrazitosti besed v stavku na trajanje glasov : prispevek na mednarodnem srečanju "13. međunarodni skup slavista" v Opatiji, 23.-25. 6. 2008. Opatija, 2008. [COBISS.SI-ID 16979976]
272. ZEMLJAK JONTES, Melita. Dejavniki vplivanja na trajanje soglasnikov : (na primeru slovenskega narečnega govora Zabukovja nad Sevnico) : referat na 12. međunarodnom skupu slavista, MSS 12, Opatija, 22.-25. 6. 2007. Opatija, 2007. [COBISS.SI-ID 15437320]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

273. ZEMLJAK JONTES, Melita. E-slovenščina danes in ju3 : predavanje na simpoziju Generacija Y in pouk slovenščine v osnovni šoli, v Portorožu, 22. 1. 2011 in Mariboru, 12. 2. 2011. Portorož; Maribor, 2011. http://www.devetletka.net/novice/Simpozij-Generacija-Y, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18147080]

3.25 Druga izvedena dela

274. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. S skupnimi močmi za boljši jezik : 3-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 21. 2. 2024. [COBISS.SI-ID 188391427]
275. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju : 3-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 10. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 183177219]
276. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Ustrezna (ne)verbalna komunikacija – uspeh za obvladovanje treme pred javnim nastopom : 2-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 12. 12. 2023. [COBISS.SI-ID 183185923]
277. ZEMLJAK JONTES, Melita. Pravopisno in pravorečno na primerih gradiv za slovenščino kot drugi in tuji jezik : predavanje na Poletni šoli slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika "Slovenščina na prvi pogled", Maribor, Filozofska fakulteta UM, 29. 8.-10. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 131756803]
278. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Verbalna in neverbalna komunikacija : 2-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 16. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 183183107]
279. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Jezikovna kultura kot del slovenskega institucionalnega izobraževalnega sistema : predavanje na sestanku Lingvističnega krožka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 13. novembra 2023. [COBISS.SI-ID 173002755]
280. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Jezikovne značilnosti javnega nastopa - kultura govora : 3-urna delavnica za zaposlene na Univerzi v Mariboru, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 7. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 95285251]
281. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Raba slovenskega jezika v poslovnem komuniciranju : 3-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 25. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 60577795]
282. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Pravopisna pravila poslovnega pisanja : 2-urna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 12. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 24630792]
283. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovnična in pravopisna pravila : 3-urna nadaljevalna delavnica v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", za zaposlene in študente Univerze v Mariboru, Maribor, 14. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 25016072]
284. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del : 2-urna delavnica za študente študijskih programov 1. stopnje, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 30. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 24630536]
285. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del : 2-urna delavnica za študente študijskih programov 2. stopnje, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 26. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 17275651]
286. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del : 2-urna delavnica za študente študijskih programov 3. stopnje, v sklopu izobraževanj "Izpopolni UM", Univerza v Mariboru, 27. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 17276931]
287. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovnična in pravopisna pravila za doktorske študente : 4-urna delavnica Prenesljive spretnosti za doktorske študente, za zaposlene in študente Univerze v Mariboru, Maribor, 28. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 24969736]
288. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Govor glavnih likov v filmu Rdeče klasje (1970) : predavanje na UL, AGRFT, 9. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 23619592]
289. ČEH STEGER, Jožica, PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : predstavitev monografije v okviru prireditev ob Cankarjevem letu 2018, v Univerzitetni knjižnici Maribor, 13. decembra 2018. [COBISS.SI-ID 95924225]
290. ZEMLJAK JONTES, Melita. Kultura: kar živimo, dihamo in čutimo : govor na kulturni prireditvi za krajane in učence, OŠ Raka, 16. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 24594952]
291. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa : delavnica (4 ure) za zaposlene FNM in PEF, Maribor, 30. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 23717384]
292. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. S skupnimi močmi za boljši jezik : delavnica (3 h) zaposlenim in študentom, Univerza v Mariboru, 17. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 24383496]
293. ZEMLJAK JONTES, Melita. Strokovne novosti v slovenistiki : Slovenščina na dlani 1 : izobraževanje za učiteljice in učitelje slovenščine v okviru projekta Slovenščina na dlani (JR-ESS-Prožne oblike učenja), OŠ Primoža Trubarja Laško ter OŠ Sava Kladnika Sevnica, 22. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 24112392]
294. ZEMLJAK JONTES, Melita. Vloga jezika pri bralni pismenosti : predavanje (1 ura) programih profesionalnega usposabljanja Razvoj bralne pismenosti v predšolskem obdobju, Pedagoška fakulteta, Maribor, med 9. 3. 2018 in 17. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 24631304]
295. ZEMLJAK JONTES, Melita. Idejna zasnova učnega e-okolja : izobraževanje za učiteljice in učitelje slovenščine v okviru projekta Slovenščina na dlani (JR-ESS-Prožne oblike učenja), OŠ Sava Kladnika Sevnica, 13. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 24104712]
296. ZEMLJAK JONTES, Melita, VALH LOPERT, Alenka. Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa : 4 delavnice (16 ur) za zaposlene in sodelavce UM, 18. 3. 2017 in 22. 4. 2017, za zaposlene FGPA UM, 24. 4. 2017, za zaposlene Doma za starejše občane Tezno, Maribor, 15. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 23717128]
297. ZEMLJAK JONTES, Melita. Prenesimo sledi preteklosti v sedanjost za prihodnost : slavnostni govor v počastitev državnega praznika Dan reformacije, 500 let protestantizma, v veliki dvorani Kulturnega doma Krško, 26. oktobra 2017. [COBISS.SI-ID 23943176]
298. ZEMLJAK JONTES, Melita. Prototip učnega e-okolja : izobraževanje za učiteljice in učitelje slovenščine v okviru projekta Slovenščina na dlani (JR-ESS-Prožne oblike učenja), OŠ Primoža Trubarja Laško, 13. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 24104968]
299. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. S skupnimi močmi za boljši jezik : delavnica (3 h) zaposlenim, Univerza v Mariboru, 17. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 24383752]
300. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! : lecture within the 5th International CEEPUS Winter School Design Week 2016, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, October 16-22, 2016. [COBISS.SI-ID 24631048]
301. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovensko ali knjižno - kako je prav? : predstavitev znanstvene monografije v organizaciji Slavističnega društva Koroške in KOK dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, v Kuharjevi dvorani Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, 14. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 24631816]
302. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi : vabljeno predavanje v Lingvističnem krožku Filozofske fakultete v Ljubljani, 12. oktobra 2015. [COBISS.SI-ID 21700616]
303. VALH LOPERT, Alenka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Let us speak Slovene! : lecture within the 4th International CEEPUS Winter School Design Week 2015, Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Faculty of Textile Materials and Design, October 18-24, 2015. [COBISS.SI-ID 22125832]
304. ZEMLJAK JONTES, Melita. Didaktika pouka ; Preverjanje in ocenjevanje znanja ; Pisni preizkusi znanja, napotki za njihovo pripravo in strategija postavljanja vprašanj ; Analiza praktičnih primerov pisnih preizkusov znanja s poudarkom na njihovih prednostih in pomanjkljivostih ter smernice za njihovo rabo : 8 delavnic v projektu Dvig jezikovnih kompetenc pedagoških delavcev v jeziku manjšin v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih Prekmurja in Porabja v izvedbi PMSNS, med 25. januarjem in 2. junijem 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20688392]
305. ZEMLJAK JONTES, Melita. Profesionalni razvoj in učenje učenja : 8-urna izvedba sedme delavnice v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ Center Novo mesto, 14. 4. 2014; ponovitve na OŠ Gustava Šiliha Laporje, 22. 4. 2014, OŠ II. Murska Sobota, 23. 4. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20617736]
306. ZEMLJAK JONTES, Melita. Sodelovanje z okoljem : 8-urna izvedba šeste delavnice v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ II. Murska Sobota, 12. 2. 2014; ponovitve na OŠ Gustava Šiliha Laporje, 13. 2. 2014, OŠ Center Novo mesto, 20. 2. 2014, Prva OŠ Slovenj Gradec, 18. 3. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20617480]
307. ZEMLJAK JONTES, Melita. Strokovni jezik pri pouku : 15 ur predavanj in 15 ur seminarjev v okviru študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska fakulteta v Mariboru, 9. 5. do17. 5. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20688904]
308. ZEMLJAK JONTES, Melita. Globoko in plitko učenje : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, 13. 3. 2013; ponovitve na Srednji ekonomski in trgovski šoli Nova Gorica, 21. 3. 2013, OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, 18. 3. 2013, OŠ Matije Valjavca Preddvor, 9. 3. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20462856]
309. ZEMLJAK JONTES, Melita. Odnosi med učitelji in učenci : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ 8 talcev Logatec, 22. 5. 2013; ponovitev na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, 21. 5. 2013, OŠ Slava Kladnika Sevnica, 27. 8. 2013, OŠ Lucija, Portorož, 3. 7. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20463112]
310. ZEMLJAK JONTES, Melita. Timsko delo in sodelovalno učenje : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na OŠ 8 talcev Logatec, 2. 10. 2013; ponovitev na OŠ Lucija, Portorož, 18. 11. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 20463624]
311. ZEMLJAK JONTES, Melita. Globoko in plitko učenje : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na Gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana, 16. 10. 2012; ponovitve na Srednji ekonomski in trgovski šoli Nova Gorica, 8. 11. 2012, OŠ Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, 22. 11. 2012, OŠ Matije Valjavca Preddvor, 29. 11. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 20462600]
312. ZEMLJAK JONTES, Melita. Kako se bomo sporazumevali ju3? : 5 in 8-urni seminar v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 2. 2. 2012, 6. 3. 2012, 3. 4. 2012, 5.-16. 4. 2012, 15. 5. 2012, 29. 5. 2012, 18. 12. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19636488]
313. ZEMLJAK JONTES, Melita. Razvijanje jezikovnih zmožnosti v spletnem učnem okolju : predavanje v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 9. 11. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 19667464]
314. ZEMLJAK JONTES, Melita. Sodobni pristopi k vseživljenjskemu učenju : 8-urna delavnica v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja, na Srednji ekonomski in trgovski šoli Nova Gorica, 20. 8. 2012; ponovitve na OŠ Matije Valjavca Preddvor, 27. 8. 2012, OŠ Trebnje, 28. 8. 2012 ter na Gimnaziji Jožeta Plečnika, 31. 8. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 20462088]
315. ZEMLJAK JONTES, Melita. 4. skupno usposabljanje sodelavcev eŠolstva : predavanje v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 16. 4. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19631880]
316. ZEMLJAK JONTES, Melita. 5. skupno usposabljanje sodelavcev projekta E-Šolstvo : 6-urno predavanje v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 10. 12. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19661832]
317. ZEMLJAK JONTES, Melita. Jezik v poučevanju : 7 ur delavnic za izobraževanje in usposabljanje učiteljskega kadra Slovenske vojske, Filozofska fakulteta, Maribor, med 2. 3. 2011 in 31. 3. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19511816]
318. ZEMLJAK JONTES, Melita. Kako se bomo sporazumevali ju3? : 8-urni seminar v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 14. 11. 2011. 2011. [COBISS.SI-ID 19661576]
319. ZEMLJAK JONTES, Melita. Strokovni jezik pri pouku : 45 ur predavanj v programu pedagoško-andragoškega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Filozofska fakulteta, Maribor, 1. 10. 2011 do 30. 6. 2012. 2011/2012. [COBISS.SI-ID 19511304]
320. ZEMLJAK JONTES, Melita. 3. skupno usposabljanje sodelavcev eŠolstva : predavanje v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 17. 4. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 19631624]
321. ZEMLJAK JONTES, Melita. Preverjanje zmožnosti z uporabo različnih orodij spletne učilnice Moodle - wiki : predavanje v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 4. 12. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 19631112]
322. ZEMLJAK JONTES, Melita. Strokovni jezik pri pouku : predavanja v programu pedagoško-andragoškega izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Filozofska fakulteta, Maribor, 1. 10. 2010 do 20. 6. 2011. 2010/2011. [COBISS.SI-ID 19511560]
323. ZEMLJAK JONTES, Melita. Usposabljanje sodelavcev - Preverjanje zmožnosti : predavanje v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 20. 9. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 19631368]
324. ZEMLJAK JONTES, Melita. Usposabljanje sodelavcev projekta E-šolstvo za področje slovenščina : 2-urni seminar SEM-2351/2011 v programu Seminarji RO, usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 15.12. 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 19636232]
325. ZEMLJAK JONTES, Melita. E-kompetentni učitelj : razvoj standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj, koordinator IKT oz. računalnikar; priprava programov seminarjev; usposabljanje izvajalcev, od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2013. 2009/2013. [COBISS.SI-ID 20691464]
326. KOLETNIK, Mihaela, JESENŠEK, Marko, ZEMLJAK JONTES, Melita. Logarjevi dnevi : 4. mednarodni dialektološki simpozij "Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah", Maribor, 24.-25. februar 2005. Maribor, 2006. [COBISS.SI-ID 14557192]
327. ZORKO, Zinka, ZEMLJAK JONTES, Melita. Ekskurzija na Koroško : Maribor - Djekše - Celovec - Gosposvetsko polje - Wolfsberg - Maribor, strokovna ekskurzija, 18. maja 2001. Maribor, 2001. [COBISS.SI-ID 12391176]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

328. PULKO, Simona (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik). Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (371 str.)), ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 149. ISBN 978-961-286-669-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/740, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/um.ff.12.2022. [COBISS.SI-ID 131832067]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
329. PULKO, Simona (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik). Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 371 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 149. ISBN 978-961-286-670-9. dCOBISS, DOI: 10.18690/um.ff.12.2022. [COBISS.SI-ID 131830275]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
330. PULKO, Simona (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik, lektor), 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični premisleki, Maribor, 20. 11. 2019. Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta: Slavistično društvo, 2019. 34 str. [COBISS.SI-ID 24936712]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
331. ČEH STEGER, Jožica (urednik, lektor), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik, lektor), 2. mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, 30. - 31. 5. 2018. Cankarjev list v cvetu bele krizanteme : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo, 2018. 34 str. [COBISS.SI-ID 12023113]
332. ČEH STEGER, Jožica (urednik, lektor, avtor povzetka), PULKO, Simona (urednik, lektor, avtor povzetka), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik, lektor, avtor povzetka). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2018. 431 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126. ISBN 978-961-286-206-0. DOI: 10.18690/978-961-286-206-0. [COBISS.SI-ID 95312641]
333. ČEH STEGER, Jožica (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik). Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes : ob stoletnici pisateljevega rojstva : zbornik povzetkov : znanstveni simpozij, Razstavišče Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, 24. 5. 2013. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča; Maribor: Slavistično društvo: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2013. 18 f. [COBISS.SI-ID 19897352]
334. KOLETNIK, Mihaela (urednik), VALH LOPERT, Alenka (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik). 6. kongres SIDG, 14.-18. 9. 2009, Maribor, Slovenija = [6th SIDG] Congress. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: = Faculty of Arts, Department of Slavic Languages and Literature, 2009. 106 str. ISBN 978-961-6656-34-4. http://www.sidgcongress.si/docs/SIDG_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 63298305]
335. ČEH STEGER, Jožica (urednik), UNUK, Drago (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik). Jakob Rigler 1929-1985. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1999. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 10197549]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

336. KULČAR, Marjan. Vzajemna povezanost vida in vezljivosti pri glagolih v slovenščini : doktorska disertacija. Maribor: [M. Kulčar], 2017. 291, 35, 28 str. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 23552776]
337. PUKŠIČ, Dejan. Učenje slovenščine kot tujega jezika ob podpori mobilnih naprav s tipnim uporabniškim vmesnikom : doktorska disertacija. Maribor: [D. Pukšič], 2015. XVIII, 242 str., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 21654536]

Mentor pri magistrskih delih

338. ŠTIH, Aleksandra. Pravorečna zmožnost dijakov med govornim nastopanjem pri pouku slovenščine v splošni gimnaziji : magistrsko delo. Maribor: [A. Štih], 2016. III, 160 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22693896]
339. KULČAR, Marjan. Glagolski vid, udeleženci in glagolski položaji na primeru pomenske skupine glagolov miselnih aktivnosti : magistrsko delo. Maribor: [M. Kulčar], 2014. IV, 220 str. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20876040]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

340. JUREŠ, Karin. Vloga členkov v oddajah informativnega in razvedrilnega programa javne televizije ter izbranih komercialnih televizij : magistrsko delo. Maribor: [K. Jureš], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVI, 356 str.)), graf. prikazi, tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 158336515]
341. KOTNIK, Katja. Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko mobilnih mladih govorcih, govorkah izbranega koroškega narečja : magistrsko delo. Maribor: [K. Kotnik], 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (133 str.)). Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 117167107]
342. PODGORŠEK, Kaja. Pravopisna zmožnost učencev in učenk v 9. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Maribor: [K. Podgoršek], 2021. VIII, 51 f., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 70752771]
343. ADORJAN, Saša. Socialna zvrstnost v dvojezičnem srednješolskem izobraževanju (s slovenskim in madžarskim jezikom) : magistrsko delo. Maribor: [S. Adorjan], 2020. VIII, 136 str., 14 str. pril., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17144579]
344. KOREN, Amadeja. Pravopisna zmožnost odraslih : magistrsko delo = Ortographic competence of adults : master's thesis. Maribor: [A. Koren], 2019. IV, 51 f., 4 f. pril., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24688392]
345. DRŽAJ, Ines. Vpliv angleščine na izbrane slovenske spletne medije : magistrsko delo = The influence of English on selected Slovene internet media : masterʼs thesis. Maribor: [I. Držaj], 2019. XI, 119 str., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24978952]
346. MAGER, Nina. Vpliv branja in bralnih strategij na govorno-jezikovni razvoj učencev devetega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Maribor: [N. Mager], 2019. XI, 204 str., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 25004040]
347. GRACEJ, Andreja. Vpliv računalniških iger na jezik igralcev (starih do 30 let) : magistrsko delo. Maribor: [A. Gracej], 2019. VII f., 69 str., tabele, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24809992]
348. GORIČANEC, Suzana. Obravnava glagola in njegovih oblikovnih lastnosti pri učenju slovenščine kot drugega tujega jezika na primeru učbeniškega kompleta Slovenska beseda v živo 1A : magistrsko delo = The role and form of the Verb in learning Slovene as a second and foreign language in the example of the textbook set Slovenska beseda v živo 1A : master thesis. Maribor: [S. Goričanec], 2018. V, 108 f., 3 f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24273928]
349. VISINSKI, Eva. Primerjava jezikovne zmožnosti gluhih/naglušnih učencev z jezikovno zmožnostjo slišečih učencev : magistrsko delo = Comparasion of linguistic proficiency of deaf/hard-of-hearing students with linguistics proficiency of hearing students : master's thesis. Maribor: [E. Visinski], 2018. 110 f., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24171528]
350. OCVIRK, Vesna. Strokovno izrazje v razstavnih katalogih Umetnostne galerije Maribor = Art terminology in the exhibition catalogues of the Art Gallery of Maribor : magistrsko delo. Maribor: [V. Ocvirk], 2018. 97 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24087560]
351. GRDADOLNIK, Petra. Težave pri komunikaciji v izbranih pogovorih na Facebooku : magistrsko delo. Maribor: [P. Grdadolnik], 2018. 202 f., ilustr., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24548104]
352. KOLŠEK, Suzana. Besedje v izbranih besedilih slovenske rap glasbe : magistrsko delo = Terminology of selected Slovenian rap lyrics : master's thesis. Maribor: [S. Kolšek], 2017. VIII, 244 f., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 23623688]
353. ROBIČ, Nuša. Jezik uporabnikov družbenega omrežja Facebook v Sloveniji : magistrsko delo. Maribor: [N. Robič], 2017. III, 69 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 23693320]
354. STRGAR, Karmen. Pravopisna in slovnična ustreznost deklaracij prehranskih izdelkov : magistrsko delo = Spelling and grammatical suitability of food product declarations : master's thesis. Maribor: [K. Strgar], 2017. III, 184 f., tabele, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 23393544]
355. HERCOG, Kaja. Prilagoditev gradiva in diferenciacija pri poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika ter vpliv motivacije na uspešnost učenja : magistrsko delo = Material adaptation and differentiation in teaching Slovene as a second (foreign) language and the effect of motivation on student successfulness : master's thesis. Maribor: [K. Hercog], 2017. VI, 121 f., [7] f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 23342856]
356. FILIČ, Lucija. Govor Elize Doolittle v angleški (Pygmalion) in slovenski (Pigmalion) knjižni predlogi ter gledališki uprizoritvi : magistrsko delo = Eliza Doolitle's speech in the English and Slovene version of Pygmalion and in the stage performance : master's thesis. Maribor: [L. Filič], 2016. 133 str., tabele, zvd. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22834184]
357. PEČNIK, Anže. Obravnava pridevniške besede v učbenikih za slovenščino na predmetni stopnji osnovne šole : magistrsko delo = Handling of adjectives in Slovenian language text books [!] in the second period of primary school : master's thesis. Maribor: [A. Pečnik], 2016. VII, 155 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22204936]
358. HOLC, Sandra. Raba slovenskega jezika pri učencih zadnjega triletja osnovne šole : magistrsko delo = The usage of Slovene language among pupils of the primary school : master's thesis. Maribor: [S. Holc], 2016. III, 83 f., 5 f. pril., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22100488]
359. MARKELJ, Klemen. Anglicizmi v spletnem oglaševanju na Facebooku : magistrsko delo. Maribor: [K. Markelj], 2015. VI, 138 f., tabele, graf. prikazi, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21557000]
360. REP, Tina. Pravorečje v izbranih dnevnoinformativnih oddajah - primerjava med komercialno in nekomercialno televizijo : magistrsko delo. Maribor: [T. Rep], 2015. II, 125 f., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21706760]
361. HLASTAN, Andreja. Uporaba oblike e-izobraževanja pri pouku slovenščine na izbrani srednji poklicni in strokovni šoli = The usage of e-learning methods and techniques in Slovene language class at a selected secondary vocational and technical school : magistrsko delo. Maribor: [A. Hlastan], 2015. III, 83 f., 25 f. pril., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21119752]
362. KIKEC, Katarina. Vpliv rabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri pouku slovenščine na učence od 6. do 9. razreda izbrane osnovne šole : magistrsko delo. Maribor: [K. Kikec], 2015. IX, 118 f., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 21554696]
363. PEKLAR, Vesna. Aktualizacija sodobnih normativnih pravopisnih priročnikov za slovenski jezik : magistrsko delo. Maribor: [V. Peklar], 2014. IV, 87 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20735752]
364. VARGA, Ines. Slovensko-madžarsko slovaropisje od leta 1919 do 2014 : magistrsko delo = Slovenian-Hungarian lexicography from 1919 to 2014 : masterʼs thesis. Maribor: [I. Horvat], 2014. 88 f., ilustr., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20791816]
365. SATLER, David. Verbalni delovni spomin v maternem in tujem jeziku : magistrsko delo = Verbal working memory in native and foreign language : master's thesis. Maribor: [D. Satler], 2013. 137 f., graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20088584]

Mentor pri diplomskih delih

366. PREVOLŠEK, Marjetka. Kmetijsko izrazje v žetalskem govoru : diplomsko delo = Agricultural terms in Žetale. Maribor: [M. Prevolšek], 2016. 61 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22701832]
367. GODEC, Alja. Kulturnozgodovinski in jezikoslovni razvoj Občine Šentjernej : diplomsko delo = Cultural-historical and linguistic development of the Šentjernej municipality : graduation thesis. Maribor: [A. Godec], 2016. V, 148 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22155272]
368. MARKUŠ, Petra. Moč jezika skozi stilno zaznamovano izrazje - kletvice in psovke v izbranem slovarskem gradivu : diplomsko delo = The power of language through stylistically marked terminology - swearwords and curses in the selected dictionaries : graduation thesis. Maribor: [P. Markuš], 2016. VII, 179 f., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22244104]
369. FERK, Jernej. Pravopisne in slovnične nedoslednosti v jedilnih listih izbranih hotelskih restavracij : diplomsko delo. Maribor: [J. Ferk], 2016. VI, 134 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22418440]
370. ZAGAJŠEK, Tamara. Primerjava spletne jezikovne svetovalnice "Alʼ prav se piše --- ?" in kratke radijske oddaje "Alʼ prav se reče" glede na pogostnost vprašanj po posameznih jezikovnih področjih slovenskega knjižnega jezika : diplomsko delo = The comparison of online linguistic forum "Alʼ prav se piše --- ?" and radio show "Alʼ prav se reče" based on the frequency of questions on specific grammar areas of Slovenian language : graduation thesis. Maribor: [T. Zagajšek], 2016. 72 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22606856]
371. ILIĆ, Mojca. Raba socialnih zvrsti jezika med učitelji in učenci v zadnjem triletju izbrane osnovne šole : diplomsko delo = The use of social language varieties among teachers and students in the third triennium of the selected primary school : graduation thesis. Maribor: [M. Ilić], 2016. 86 str., 12 str. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22600456]
372. SOJIČ, Katja. Učenci v tretjem triletju osnovne šole in njihova raba različnih socialnih zvrsti jezika : diplomsko delo. Maribor: [K. Sojič], 2016. 149 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22393352]
373. MURKO, Stanislava. Uporaba predlogov pri poimenovanju krajev v občini Videm : diplomsko delo = Use of prepositions when naming places in municipality of Videm : graduation thesis. Maribor: [S. Murko], 2016. 137 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22466824]
374. PODBREGAR, Katja. Zagorsko-trboveljski govor v besedilih skupine Orlek : diplomsko delo. Maribor: [K. Podbregar], 2016. 69 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22519304]
375. ANTOLIČ, Sanja. Jezik mladostnikov v SMS-ih v zadnjem triletju osnovne šole : diplomsko delo = Language of adolescents in text messages in the last three years of primary school : graduation thesis. Maribor: [S. Antolič], 2014. V, 85 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20687624]
376. DOBERŠEK, Simona. Jezikovna in prevodoslovna analiza na primeru izbrane spletne strani Top extreme : diplomsko delo = Linguistic and translation analysis of the selected website Top extreme : graduation thesis. Maribor: [S. Doberšek], 2014. 250 f., ilustr., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20714248]
377. KUSTEC, Barbara. Nepolnopomenske besedne vrste v izbranih slovenskih slovnicah in pravopisih 20. in 21. stoletja : diplomsko delo = Word classes (preposition, conjunction, particle, interjection) in selected Slovenian grammar and ortography books of the 20th and 21st century : graduation thesis. Maribor: [B. Kustec], 2014. 138 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20711944]
378. KOSAR, Kaja. Oblikoslovje v umetnostnih besedilih revije Ciciban v letu 2012 : diplomsko delo = Morphology of literary texts in the magazine Ciciban in 2012 : graduation thesis. Maribor: [K. Kosar], 2014. IV, 82 f., 59 f. pril., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20788232]
379. VARGAZON, Maja. Raba knjižnega in neknjižnega jezika pri učencih tretjega triletja osnovne šole : diplomsko delo = The use of literary and non-literary language by pupils in the third triad of primary school : graduation thesis. Maribor: [M. Vargazon], 2014. IV, 87 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20923144]
380. KAJTNA, Tjaša. E-gradiva na primeru obravnave glagola : diplomsko delo = E-materials on the example of how to teach the verb : graduation thesis. Maribor: [T. Kajtna], 2013. 61 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19938568]
381. BAZNIK, Nataša. Govor vasi Hrastje pri Cerkljah ob Krki (glasoslovne in oblikoslovne) značilnosti : diplomsko delo = The dialect of the village Hrastje near Cerklje ob Krki (phonetic and morfological features) : graduation thesis. Maribor: [N. Baznik], 2013. 161 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19873288]
382. SRNKO, Barbara. Jezikovna zvrstnost učencev tretjega triletja osnovne šole v danih govornih položajih : diplomsko delo = Language varieties used by pupils attending the last three grades of primary school in given speech situations : graduation thesis. Maribor: [B. Srnko], 2013. V, 128 f., 4 f. pril. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19796232]
383. PUŠNIK, Sanja. Primerjava pisnih izdelkov učencev 9. razreda osnovne šole pri predmetih Slovenščina in Zemljepis : diplomsko delo. Maribor: [S. Pušnik], 2013. 96 f., [6] f. pril., fotogr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19819272]
384. ŠKOF, Mihaela. Raba socialnih zvrsti jezika v izbranih položajih med učenci zadnjega triletja osnovne šole : diplomsko delo. Maribor: [M. Škof], 2013. 145 f., [5] f. pril. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19763464]
385. KONEC, Cita. Čevljarsko besedje v Sevnici : diplomsko delo. Maribor: [C. Konec], 2012. 119 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19233800]
386. PAULIČ ZUPANC, Lina. Gradivo za učenje in poučevanje oblikoslovja slovenskega jezika : diplomsko delo = Learning and teaching material concerning Slovenian morphology : graduation thesis. Maribor: [L. Paulič Zupanc], 2012. 131 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19173640]
387. SAVNIK, Petra. Narečne značilnosti bizeljskega govora : diplomsko delo = Dialectical characteristics of Bizeljsko speech : graduation thesis. Maribor: [P. Savnik], 2012. 248 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19558920]
388. BRODNJAK, Dolores. Prislov in členek v slovensko pisanih slovnicah 19. in 20. stoletja : diplomsko delo = Adverb and participle in Slovene grammar books of the 19th and 20th centurys : graduation thesis. Maribor: [D. Brodnjak], 2012. 71 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19339016]
389. KOS, Vesna. Raba zemljepisnih različkov v 6., 7., 8. in 9. razredu osnovne šole : diplomsko delo. Maribor: [V. Kos], 2012. V, 160 f., 8 f. pril., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 19343624]
390. ZALOKAR, Andreja. E-izobraževanje pri pouku slovenskega jezika in književnosti : diplomsko delo. Maribor: [A. Zalokar], 2010. 72 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17903880]
391. KOMAR, Katja. Glasoslovna in oblikoslovna podoba brestaniškega govora : diplomsko delo. Maribor: [K. Komar], 2010. 203 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17800200]
392. DANILOVIĆ, Mirjam. Jezikovna zmožnost dijakov višje šole za gospodarske poklice na avstrijskem Koroškem : diplomsko delo. Ptuj: [M. Danilović], 2010. XIII, 114 f., X f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18112776]
393. HAMLER, Iris. Obravnavanje različnih zvrsti jezika v neumetnostnih besedilih pri pouku slovenščine v tretjem triletju osnovne šole : (poudarek na narečju in interesnih govoricah) : diplomsko delo. Maribor: [I. Hamler], 2010. 100 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17801480]
394. JANJIĆ, Martina. Raba socialnih zvrsti jezika med dijaki dvojezičnega območja ob meji z Madžarsko = The use of social types of language among the pupils in the bilingual area at the border with Hungary : diplomsko delo. Maribor: [M. Janjić], 2010. II, 87 f., VIII f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18113032]
395. HIMELRAJH, Tamara. Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik v slovenskem prostoru : diplomsko delo. Maribor: [T. Himelrajh], 2010. 95 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18080008]
396. MAHERL-KÜSSNER, Anemari. Slovenščina - jezikovno-kulturna vez avstrijske Štajerske s Slovenijo : diplomsko delo. Maribor: [A. Maherl-Küssner], 2010. 103 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17620488]
397. SINKOVIČ, Natalija. Smernice za kulturo radijskega govora (na primeru Radia Slovenija) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Sinkovič], 2010. VIII, 96 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17611016]
398. FERK, Helena. Uporaba različnih socialnih zvrsti jezika pri učencih v tretjem triletju osnovne šole : diplomsko delo. Maribor: [H. Ferk], 2010. 114 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17769736]
399. ČAVNIČAR, Nataša. Uporaba različnih socialnih zvrsti jezika učencev v izbranih govornih položajih : diplomsko delo. Maribor: [N. Čavničar], 2010. 147 f., [3] f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17798152]
400. DERGANC, Mojca. Vinogradniško izrazje Šentjurija na Dolenjskem = Viticultural terminology of Šentjurij na Dolenjskem : diplomsko delo. Maribor: [M. Derganc], 2010. 146 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18058248]
401. VOLAVŠEK, Valentina. Primerjava govornih nastopov v sedmem in devetem razredu osnovne šole : diplomsko delo. Maribor: [V. Volavšek], 2009. 102 f., [16] f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17193992]
402. KITAK, Janja. Raba narečij med učenci zadnjega triletja osnovne šole : diplomsko delo. Maribor: [J. Kitak], 2009. 78 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 17004040]
403. HVAUC, Andreja. Sporazumevanje učencev v različnih govornih položajih : diplomsko delo. Rače: [A. Hvauc], 2009. VIII, 84 f., 4 f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 16911112]
404. HAJD, Urša. Primerjava pisnih izdelkov učencev 3. razreda devetletne osnovne šole pri predmetih slovenščina in spoznavanje okolja : diplomsko delo. Maribor: [U. Hajd], 2007. 160 f., [6] f. pril. [COBISS.SI-ID 15361032]

Mentor - drugo

405. JUREŠ, Karin. Členki v korpusih in SSKJ. Liter jezika : literarno jezikoslovna revija. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 10, št. 13, str. 60-65, ilustr. ISSN 2232-2671. [COBISS.SI-ID 25091592]
406. ŽNIDARIČ, Nina. Pojavitve naključno izbranih večpomenskih besed v korpusu Gigafida. Liter jezika : literarno jezikoslovna revija. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 10, št. 13, str. 66-71. ISSN 2232-2671. [COBISS.SI-ID 25091848]

Somentor pri magistrskih delih

407. FRANC, Zoran. Vpliv jezika na mladostnike z analizo izbranih oddaj na Radiu city : magistrsko delo. Maribor: [Z. Franc], 2016. 66 f., tabele, graf. prikazi. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22826248]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

408. FERK, Ana. Nadgradnja učne priprave na projektno učno delo pri pouku slovenščine v osnovni šoli : magistrsko delo = Upgrading of lesson planning to project lessons in the Slovene class in secondary school : master['s] thesis. Maribor: [A. Ferk], 2018. IV, 80 f., 18 f. pril., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 24172040]

Somentor pri diplomskih delih

409. TURK, Jasmina. Aktivnosti z učenci migranti v osnovni šoli : diplomsko delo = Activities with migrant pupils in primary school : graduation thesis. Maribor: [J. Turk], 2016. 113 f., 11 f. pril., tabele. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22700040]
410. DADIČ, Katja. Analiza neformalnega izobraževanja na primeru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga in njegova primerjava s formalnim izobraževanjem : diplomsko delo = Analysis of non-formal education in the case of The young ambassadors of intercultural dialogue project and its comparison with formal education : graduation thesis. Maribor: [K. Dadič], 2016. III, 85 f., 5 f. pril., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22453256]
411. SRŠA, Marko. Jezikovna vprašanja slovenskih priseljencev v Združene države Amerike : diplomsko delo. Maribor: [M. Srša], 2016. 111 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22534152]
412. MESARIČ, Mateja. Raba socialnih zvrsti pri osnovnošolcih tretjega triletja = Use social types language in primary school children third triennium : diplomsko delo. Maribor: [M. Mesarič], 2016. 101 f., tabele, zvd. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 22521352]
413. KRAPEŽ, Katja. Narečno v izbranih besedilih Iztoka Mlakarja : diplomsko delo = Dialect features in selected Iztok Mlakar lyrics : graduation thesis. Maribor: [K. Krapež], 2014. 148 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20589832]
414. SKUBER, Barbara. Kultura govora na Radiu Center : diplomsko delo. Maribor: [B. Skuber], 2013. 95 f. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 20328200]
415. BUKOVINSKI, Andreja. Folkloristična in dialektološka analiza ustvarjalne dejavnosti izbranih izgnancev druge svetovne vojne : diplomsko delo. Maribor: [A. Bukovinski], 2010. 260 f., ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM. [COBISS.SI-ID 18059016]

Konzultant

416. VIDMAR MANDIČ, Breda (zbiratelj, avtor), STANONIK, Marija (urednik). Kar nej rejs, se neč ne guvuri : povedke izpod Lisce in njene širše okolice. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 303 str. Zbirka Glasovi, knj. 42. ISBN 978-961-278-071-5. [COBISS.SI-ID 266933760]

Recenzent

417. JESENŠEK, Marko (urednik, lektor, avtor povzetka). Dialektologija na Dnevih akademikinje Zinke Zorko. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. 280 str., ilustr., zvd. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 150. ISBN 978-961-286-695-2. dCOBISS, DOI: 10.18690/um.ff.3.2023. [COBISS.SI-ID 139322115]
418. JOŽEF-BEG, Jožica (urednik), HOČEVAR, Mia (urednik), KOČNIK, Neža (urednik). Naslavljanje raznolikosti v jeziku in književnosti : [Slovenski slavistični kongres, Maribor, 28.-30. september 2023]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2023. 582 str., ilustr. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 33. ISBN 978-961-6715-45-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 164231427]
419. NIKOLOVSKI, Gjoko (urednik, lektor), ULČNIK, Natalija (urednik, lektor). Slavistična prepletanja 1. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 298 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-581-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/140, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/um.ff.3.2022. [COBISS.SI-ID 104399363]
420. ŠKOFIC, Jožica (avtor, fotograf), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik). Krajevni govor Krope. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 394 str., ilustr. Zbirka Linguistica et philologica, 38. ISBN 978-961-05-0240-1. [COBISS.SI-ID 302811648]
421. KNAPP, Tatjana, HARAMIJA, Dragica, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, BERCKO, Sonja, KOS, Nevenka, DRETNIK, Maja, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 1, Uvod. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019. ISBN 978-961-93928-6-7. http://www.lahkojebrati.si/PRIROCNIKA, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 96300033]
422. KNAPP, Tatjana, HARAMIJA, Dragica, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, BERCKO, Sonja, KOS, Nevenka, DRETNIK, Maja, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 1, Uvod. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2019. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-93928-2-9. [COBISS.SI-ID 298913792]
423. HARAMIJA, Dragica, KNAPP, Tatjana, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, BERCKO, Sonja, DRETNIK, Maja, KOS, Nevenka, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 2, Pravila. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019. ISBN 978-961-93928-7-4. http://www.lahkojebrati.si/PRIROCNIKA, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 96300545]
424. HARAMIJA, Dragica, KNAPP, Tatjana, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, BERCKO, Sonja, DRETNIK, Maja, KOS, Nevenka, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 2, Pravila. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-93928-3-6. [COBISS.SI-ID 298914816]
425. Slavia Centralis. ZEMLJAK JONTES, Melita (recenzent 2018). [Tiskana izd.]. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008-Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008-2022Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2022-. ISSN 1855-6302. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis, SHERPA/RoMEO, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Directory of Open Access Journals DOAJ. [COBISS.SI-ID 244480000]
426. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. ZEMLJAK JONTES, Melita (recenzent 2013, 2016). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 1991-. ISSN 0354-0448. https://ojs.zrc-sazu.si/jz, http://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3d%22jezikoslovni+zapiski%22%27&pageSize=25&frelation=Jezikoslovni+zapiski, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 27991296]
427. DITMAJER, Nina (urednik). Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike, Maribor 21. november 2014. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije; Maribor: Slavistično društvo, 2014. 88 str. Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, 2, Philoslovenica, 2014, Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, 2014. ISBN 978-961-6715-18-8. ISSN 2385-9113, ISSN 2385-9156. http://www.philoslovenica.si/resource/Zbornik_2014.pdf, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 277266688]
428. RUDAŠ, Jutka. Online szószedetválasztás = E-zbirke izrazov. Lendva; = Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet: = Zavod za kulturo madžarske narodnosti, [2013], cop. 2012. http://eslovar.datadev.si/select.php. [COBISS.SI-ID 21105160]
429. Revija za elementarno izobraževanje. ZEMLJAK JONTES, Melita (recenzent 2013). [Tiskana izd.]. Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2008-Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakulteta, 2008-2013Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze; [Koper]: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014-2018Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Directory of Open Access Journals DOAJ. [COBISS.SI-ID 239555072]
430. Časopis za zgodovino in narodopisje. ZEMLJAK JONTES, Melita (recenzent 2011). [Tiskana izd.]. Maribor: Zgodovinsko društvo, 1904-. ISSN 0590-5966. http://www.sistory.si/11686/menu83, https://www.czn.si/index.php/sl/digitalni-arhiv, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-BDNTQKMK, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 769284]
431. JESENŠEK, Marko (urednik). Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2011. 491 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 75. ISBN 978-961-6656-63-4. [COBISS.SI-ID 66056449]
432. Bim bam : revija za otroke z računalniško in avdio zgoščenko. ZEMLJAK JONTES, Melita (recenzent 2006-2008). Maribor: Novium, 2003-2010. ISSN 1581-7210. [COBISS.SI-ID 125402368]
433. JESENŠEK, Marko (urednik). Besedje slovenskega jezika. Maribor: Slavistično društvo, 2007. 408 str., ilustr. Zora, 50. ISBN 978-961-6320-44-3. [COBISS.SI-ID 59353857]
434. JESENOVEC, Ana, PERKO, Janja. Razčlemba neumetnostnega besedila : matura SJK - slovenski jezik s književnostjo : [priprava na maturo SJK]. Prenovljena izd. Ljubljana: Gyrus, 2001. 173 str., ilustr. ISBN 961-6340-15-8. [COBISS.SI-ID 111484672]

Diskutant

435. DOVJAK, Rok, SUŽNIK, Maja. Izobrazbena podstat lektoriranja - študij slovenistike v Sloveniji. V: PREGELJ, Barbara (ur.). Bela knjiga o prevajanju 2018 : premiki na področju prevajanja, tolmačenja, podnaslavljanja in lektoriranja v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2019. Str. 58-63. ISBN 978-961-6515-07-8. http://www.belaknjigaoprevajanju.si/files/2019/03/Bela_knjiga_cela.pdf. [COBISS.SI-ID 24629256]

Avtor povzetka

436. ČEH STEGER, Jožica (urednik, lektor, avtor povzetka), PULKO, Simona (urednik, lektor, avtor povzetka), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik, lektor, avtor povzetka). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2018. 431 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126. ISBN 978-961-286-206-0. DOI: 10.18690/978-961-286-206-0. [COBISS.SI-ID 95312641]

Član komisije za zagovor

437. MLAKAR GRAČNER, Doris. Schreibstrategien beim argumentativen Schreiben im Spannungsfeld zwischen Slowenisch als Muttersprache und Deutsch als Fremdsprache : eine empirische Studie : Dissertation. [Maribor: D. Mlakar Gračner], 2015. XV, 284 f., tabele, graf. prikazi, ilustr. Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 21743368]
438. FIŠTRAVEC, Andrej, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, ŠABEC, Nada, PAPOTNIK, Amand. Mladi za napredek Maribora. 22 : predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev, Maribor, Pedagoška fakulteta, april 2005. Maribor, 2005. [COBISS.SI-ID 13937928]
439. FIŠTRAVEC, Andrej, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, ŠABEC, Nada, PAPOTNIK, Amand. Mladi za napredek Maribora. 21 : predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev, Maribor, Pedagoška fakulteta, april 2004. Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 13208072]
440. ŽIBERNA, Igor, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, ŠABEC, Nada, PAPOTNIK, Amand. Mladi za napredek Maribora. 20 : predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev, Maribor, Pedagoška fakulteta, april 2003. Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 12538376]
441. ŽIBERNA, Igor, SLAVINEC, Mitja, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, ŠABEC, Nada, PAPOTNIK, Amand, PŠUNDER, Majda. Mladi za napredek Maribora. 19 : predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev, Maribor, Pedagoška fakulteta, marec 2002. Maribor, 2002. [COBISS.SI-ID 11607048]
442. ŽIBERNA, Igor, SLAVINEC, Mitja, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, ŠABEC, Nada, ERŽENIČNIK-PAČNIK, Marjana. Mladi za napredek Maribora. 18 : predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev, Maribor, Pedagoška fakulteta, marec 2001. Maribor, 2001. [COBISS.SI-ID 10562824]
443. ŽIBERNA, Igor, SLAVINEC, Mitja, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, ŠABEC, Nada, KRUDER, Brigita. Mladi raziskovalci za napredek Maribora. 17 : predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev, Maribor, Pedagoška fakulteta, marec 2000. Maribor, 2000. [COBISS.SI-ID 9612296]
444. PAGON, Dušan, POTRATA, Majda, SLAVINEC, Mitja, KMETIČ, Silva, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, BAKRAČEVIČ, Karin, ZORKO, Zinka, ŠABEC, Nada, KRUDER, Brigita. Mladi raziskovalci za napredek Maribora. 16 : predstavitev raziskovalnih nalog, Maribor, Pedagoška fakulteta, april 1999. Maribor, 1999. [COBISS.SI-ID 8408584]

Lektor

445. KRAJNC IVIČ, Mira (urednik). Infrastruktura za raziskave govora v humanistiki in jezikovnih tehnologijah : zbornik povzetkov : [6. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki : 18. 5.-19. 5. 2023, Maribor, Slovenija]. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IV, 136 str.). ISBN 978-961-286-735-5. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/774, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/um.ff.5.2023. [COBISS.SI-ID 150988291]
projekt: J7-4642 Temeljne raziskave za razvoj govornih virov in tehnologij za slovenščino - Mezzanine; financer: ARRS
446. HARAMIJA, Dragica (urednik), PULKO, Simona (urednik). Pogledi na slovenščino kot neprvi jezik v zgodnjem izobraževanju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba: Pedagoška fakulteta, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 406 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-488-0. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/583, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, DOI: 10.18690/978-961-286-488-0. [COBISS.SI-ID 71347971]
447. HARAMIJA, Dragica, KNAPP, Tatjana, DRETNIK, Maja, KERMAUNER, Aksinja, PLAZAR, Janja, LICARDO, Marta, VIZJAK PUŠKAR, Nika, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati. Lahko branje za strokovnjake. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019. ISBN 978-961-93928-5-0. http://www.lahkojebrati.si/, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 96299777]
448. HARAMIJA, Dragica, KNAPP, Tatjana, DRETNIK, Maja, KERMAUNER, Aksinja, PLAZAR, Janja, LICARDO, Marta, VIZJAK PUŠKAR, Nika, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati. Lahko branje za strokovnjake. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2019. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-93928-4-3. [COBISS.SI-ID 298912768]
449. KNAPP, Tatjana, HARAMIJA, Dragica, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, BERCKO, Sonja, KOS, Nevenka, DRETNIK, Maja, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 1, Uvod. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019. ISBN 978-961-93928-6-7. http://www.lahkojebrati.si/PRIROCNIKA, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 96300033]
450. KNAPP, Tatjana, HARAMIJA, Dragica, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, BERCKO, Sonja, KOS, Nevenka, DRETNIK, Maja, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 1, Uvod. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2019. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-93928-2-9. [COBISS.SI-ID 298913792]
451. HARAMIJA, Dragica, KNAPP, Tatjana, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, BERCKO, Sonja, DRETNIK, Maja, KOS, Nevenka, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 2, Pravila. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, 2019. ISBN 978-961-93928-7-4. http://www.lahkojebrati.si/PRIROCNIKA, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 96300545]
452. HARAMIJA, Dragica, KNAPP, Tatjana, LESJAK, Saša, BRUMEN, Drago, KERMAUNER, Aksinja, BERCKO, Sonja, DRETNIK, Maja, KOS, Nevenka, RETELJ, Domen, TURK, Mateja, USENIK, Rok, HARAMIJA, Dragica (urednik), KNAPP, Tatjana (urednik). Lahko je brati, Nasveti za lahko branje v slovenščini. 2, Pravila. Podgorje pri Slovenj Gradcu: Zavod Risa, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-93928-3-6. [COBISS.SI-ID 298914816]
453. PULKO, Simona (urednik), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik, lektor), 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični premisleki, Maribor, 20. 11. 2019. Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta: Slavistično društvo, 2019. 34 str. [COBISS.SI-ID 24936712]
projekt: P6-0156 Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine; financer: ARRS
454. ČEH STEGER, Jožica (urednik, lektor), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik, lektor), 2. mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, 30. - 31. 5. 2018. Cankarjev list v cvetu bele krizanteme : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo, 2018. 34 str. [COBISS.SI-ID 12023113]
455. ČEH STEGER, Jožica (urednik, lektor, avtor povzetka), PULKO, Simona (urednik, lektor, avtor povzetka), ZEMLJAK JONTES, Melita (urednik, lektor, avtor povzetka). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2018. 431 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126. ISBN 978-961-286-206-0. DOI: 10.18690/978-961-286-206-0. [COBISS.SI-ID 95312641]
456. HARAMIJA, Dragica, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, BATIČ, Janja, KOŠIR, Katja, KRAJNC IVIČ, Mira, LICARDO, Marta, LIPOVEC, Alenka, PULKO, Simona, ROPIČ KOP, Marija, VILAR, Polona, VRŠNIK PERŠE, Tina, ZEMLJAK JONTES, Melita, HARAMIJA, Dragica (urednik). Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. ISBN 978-961-286-081-3. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/272, Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru – DKUM, DOI: 10.18690/978-961-286-081-3. [COBISS.SI-ID 92936705]
457. HARAMIJA, Dragica, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, BATIČ, Janja, KOŠIR, Katja, KRAJNC IVIČ, Mira, LICARDO, Marta, LIPOVEC, Alenka, PULKO, Simona, ROPIČ KOP, Marija, VILAR, Polona, VRŠNIK PERŠE, Tina, ZEMLJAK JONTES, Melita, HARAMIJA, Dragica (urednik). Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-286-082-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/272. [COBISS.SI-ID 92936449]
458. VIČAR, Branka (urednik, prevajalec povzetka, lektor), 1. mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, 1. in 2. december 2017. Smrti živali : kritična animalistična prespektiva : zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo, 2017. 19 str. [COBISS.SI-ID 23525384]
459. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena (urednik), 16. mednarodna znanstvena konferenca Komisije za besedotvorje pri Mednarodnem slavističnem komiteju. Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga = Umenʹšitelʹnye imena v slavjanskih jazykah: forma i rolʹ = Diminutives in slavic languages: form and role. Maribor: Slavistično društvo, 2015. 87 str. ISBN 978-961-6320-55-9. [COBISS.SI-ID 82335489]
460. KOLLÁTH, Anna (urednik, lektor), CSÁSZI, Ildikó N. (urednik). --- tenyeredben a végtelen --- : köszöntő könyv Bokor József tiszteletére. Maribor: Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék; Lendva: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2014. 335 str., ilustr. Muratáj, 1-2, 2014. ISSN 0353-5584. [COBISS.SI-ID 21021448]
461. VIDMAR MANDIČ, Breda (zbiratelj, avtor), STANONIK, Marija (urednik). Kar nej rejs, se neč ne guvuri : povedke izpod Lisce in njene širše okolice. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 303 str. Zbirka Glasovi, knj. 42. ISBN 978-961-278-071-5. [COBISS.SI-ID 266933760]
462. VALH LOPERT, Alenka. Med knjižnim in neknjižnim na radijskih valovih v Mariboru. Maribor: Litera, 2013. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-96-4. [COBISS.SI-ID 76509697]
463. RUDAŠ, Jutka. Online szószedetválasztás = E-zbirke izrazov. Lendva; = Lendava: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet: = Zavod za kulturo madžarske narodnosti, [2013], cop. 2012. http://eslovar.datadev.si/select.php. [COBISS.SI-ID 21105160]
464. HARAMIJA, Dragica, BATIČ, Janja. Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc, 2013. 292 str., tabele, graf. prikazi. Knjižna zbirka Misel o slovenski besedi. ISBN 978-961-255-068-4. [COBISS.SI-ID 75919873]
465. HARAMIJA, Dragica (avtor, fotograf). Holokavst skozi otroške oči. Murska Sobota: Franc-Franc, 2010. 106 str., fotogr. Knjižna zbirka Redkosti. ISBN 978-961-255-020-2. [COBISS.SI-ID 65005825]
466. KRIVEC, Lucijan (avtor, fotograf). 41 let s Farmo Ihan ter prispevek ihanske tehnologije evropski in svetovni prašičereji. Ihan: samozal., 2009. 374 str., ilustr. ISBN 978-961-245-800-3. [COBISS.SI-ID 247622400]
467. HARAMIJA, Dragica, DUH, Matjaž (urednik, oblikovalec ščitnega ovitka). Sedem pisav : opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev. V Mariboru: Mariborska knjižnica, revija Otrok in knjiga: Pedagoška fakulteta, 2009. 190 str. ISBN 978-961-6647-22-9. [COBISS.SI-ID 61981441]
468. HARAMIJA, Dragica. Slovensko-hrvaške vezi v sodobni mladinski prozi. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009. 137 str. Zora, 65, Mednarodna knjižna zbirka Zora. ISBN 978-961-6656-39-9. [COBISS.SI-ID 63805697]
469. Bim bam : revija za otroke z računalniško in avdio zgoščenko. ZEMLJAK JONTES, Melita (lektor 2007-2008). Maribor: Novium, 2003-2010. ISSN 1581-7210. [COBISS.SI-ID 125402368]
470. ŽUMER, Viljem, BREST, Janez. Objektno programiranje v C++. 3. ponatis. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2005. VI, 265 str. ISBN 86-435-0445-9. [COBISS.SI-ID 5294878]
471. ŽUMER, Viljem, BREST, Janez. Uvod v programiranje in programski jezik C++. 2. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2004. VIII, 233 str., graf. prikazi. ISBN 86-435-0636-2. [COBISS.SI-ID 53383169]
472. ŽUMER, Viljem, BREST, Janez. Objektno programiranje v C++. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2001. VI, 265 str., ilustr. ISBN 86-435-0445-9. [COBISS.SI-ID 46580225]
473. ŽUMER, Viljem, BREST, Janez. Strukturirano programiranje v C++. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2001. VIII, 215 str. ISBN 86-435-0417-3. [COBISS.SI-ID 46230785]
474. ŽUMER, Viljem. Temelji jezika C++. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2000. VI, 102 str., tabele. ISBN 86-435-0369-X. [COBISS.SI-ID 45462273]


NERAZPOREJENO

475. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Didaktični namigi pri poučevanju slovenščine kot SDTJ. V: JOŽEF-BEG, Jožica (ur.), HOČEVAR, Mia (ur.), KOČNIK, Neža (ur.). Naslavljanje raznolikosti v jeziku in književnosti : [Slovenski slavistični kongres, Maribor, 28.-30. september 2023]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2023. Str. 421-425. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 33. ISBN 978-961-6715-45-4. ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 167869955]
projekt: Erasmus + K2 2018-1-HR01-KA201-047499
476. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju - 3. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 13, št. 1, str. 281-283. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 56948227]
477. PULKO, Simona, ZEMLJAK JONTES, Melita. Potrebe, izzivi in dobre prakse pri jezikovnem poučevanju priseljencev. Slavia Centralis. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 13, št. 2, str. 203-213. ISSN 1855-6302. Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si. [COBISS.SI-ID 57034755]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 3. 2024