COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Jure Tičar [38267]Representative bibliographic units

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. CAREY, Anne E., ZORN, Matija, TIČAR, Jure, LIPAR, Matej, KOMAC, Blaž, WELCH, Susan A., SMITH, Devin F., LYONS, W. Berry. Glaciochemistry of cave ice : Paradana and Snežna Caves, Slovenia. Geosciences. [Online ed.]. 2019, vol. 9, issue 2, str. 1-12, ilustr., zvd. ISSN 2076-3263. DOI: 10.3390/geosciences9020094. [COBISS.SI-ID 44291885]
2. TIČAR, Jure, TOMIĆ, Nemanja, BREG VALJAVEC, Mateja, ZORN, Matija, MARKOVIĆ, Slobodan B., GAVRILOV, Milivoj B. Speleotourism in Slovenia : balancing between mass tourism and geoheritage protection. Open geosciences. 2018, vol. 10, issue 1, str. 344-357, zvd., tabele, graf. prikazi, ilustr. ISSN 2391-5447. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/geo.2018.10.issue-1/geo-2018-0027/geo-2018-0027.pdf, DOI: 10.1515/geo-2018-0027. [COBISS.SI-ID 43398957]
3. TIČAR, Jure (author, photographer), KOMAC, Blaž (author, photographer), ZORN, Matija, FERK, Mateja, HRVATIN, Mauro, CIGLIČ, Rok. From urban geodiversity to geoheritage : the case of Ljubljana (Slovenia). Quaestiones Geographicae. 2017, 36, 3, str. 37-50, ilustr., zvd. ISSN 0137-477X. http://geoinfo.amu.edu.pl/qg/current/03quageo-2017-0023.pdf, DOI: 10.1515/quageo-2017-0023. [COBISS.SI-ID 41938989]
4. TIČAR, Jure (author, photographer, cartographer). Geomorfološke značilnosti izbranih zatrepnih dolin v Sloveniji. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2015, 87, [št.] 1, str. 23-42, ilustr., zvd. ISSN 0350-3895. http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/3548/3245, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-F0T3OOHD, DOI: 10.3986/GV87102. [COBISS.SI-ID 39285805]
5. STEPIŠNIK, Uroš, ŽEBRE, Manja, TIČAR, Jure, LIPAR, Matej, FERK, Mateja, KODELJA, Blaž, KLEMENČIČ, Ivan. Obseg pleistocenske poledenitve na Lovčenu v Črni gori. Geografski vestnik : časopis za geografijo in sorodne vede. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 82, št. 1, str. 9-22, ilustr. ISSN 0350-3895. http://zgds.zrc-sazu.si/GV82-1-stepisnikostali.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GC5ZXIYO. [COBISS.SI-ID 44776546]

1.03 Other scientific articles

6. TIČAR, Jure, RIBEIRO, Daniela. Identification of cave pollution in the Kras Plateau, Slovenia = Prepoznavanje onesnaženosti jam na planoti Kras, Slovenija. Natura Sloveniae : revija za terensko biologijo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 20, št. 2, str. 61-64, tabele. ISSN 1580-0814. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-D4HSNH2O. [COBISS.SI-ID 44206893]

1.08 Published scientific conference contribution

7. TIČAR, Jure. Naravne vrednote kot odlagališča odpadkov : onesnaženost podzemnih jam v Sloveniji. In: FALETIČ, Mateja (ed.), ŠTEMBAL, Meta (ed.). V preteklosti onesnažena območja : kako naprej?. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2019. Str. 18-35, fotogr. Zbornik referatov in razprav, 2019, št. 3. ISBN 978-961-6453-64-6. http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/e-zbornik_v_preteklosti_onesnazenja_obmocja_kako_naprej.pdf. [COBISS.SI-ID 44868397]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

8. TIČAR, Jure, ČEKADA, Miha. Natančnost določanja lege naravnih vrednot v Sloveniji na primeru kraških jam. In: CIGLIČ, Rok (ed.), et al. Pokrajina v visoki ločljivosti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 47-55, graf. prikazi, tabele. GIS v Sloveniji, 14. ISBN 978-961-05-0112-1. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 43526189]
9. TIČAR, Jure (author, photographer, cartographer), PERKO, Drago, VOLK BAHUN, Manca (author, cartographer). Geodediščina in pokrajinska raznolikost Slovenije. In: CIGLIČ, Rok (ed.), et al. Pokrajina v visoki ločljivosti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 57-74, ilustr., graf. prikazi, zvd. GIS v Sloveniji, 14. ISBN 978-961-05-0112-1. ISSN 1855-4954. [COBISS.SI-ID 43526445]
10. TIČAR, Jure (author, illustrator), LIPAR, Matej, ZORN, Matija (author, photographer), KOZAMERNIK, Erika (author, cartographer). Triglavsko podzemlje. In: ZORN, Matija (ed.), et al. Triglav 240. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 131-145, ilustr., zvd., tabele. ISBN 978-961-05-0083-4. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/triglav240.pdf. [COBISS.SI-ID 43178541]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 3. 2024