COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNeža Strajnar [30277]Osebna bibliografija za obdobje 2005-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRAJNAR, Neža. Zaprte po nedolžnem : redovnice v slovenskih komunističnih zaporih = Unjustly imprisoned : nuns in Slovenian communist prison. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 83, št. 2, str. 415-429. ISSN 0006-5722. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2023/02/Strajnar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HRI5VZG3, DOI: 10.34291/BV2023/02/Strajnar. [COBISS.SI-ID 174665987], [SNIP, Scopus]
financer: ARIS, Programi, P6-0380, SI, Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju
2. STRAJNAR, Neža. Vzroki za izseljevanje s Primorskega v Italijo po drugi svetovni vojni. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2017, letn. 1, št. 1/2, str. 159-172, tabela. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-U3RDGVZB, DOI: 10.55692/d.18564.17.7. [COBISS.SI-ID 42515757]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
3. STRAJNAR, Neža. Slovenski Primorec, goriški katoliški tednik (1945-1948). Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 649-662. ISSN 0006-5722. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Strajnar.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T0G158QM. [COBISS.SI-ID 7577178], [SNIP, Scopus]
4. STRAJNAR, Neža. Slovenski Primorec - katoliški tednik in njegov odnos do določitve zahodne meje. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Goriške. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007. Str. 357-368, ilustr. Kronika, 55(2007), 2. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/15461, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YKH255BI. [COBISS.SI-ID 12863026]

1.04 Strokovni članek

5. STRAJNAR, Neža. Predstavitev zapuščine prof. dr. Sergija Vilfana (1919-1996), ki jo hrani Biblioteka Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 195-200. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CRY56PYC. [COBISS.SI-ID 88238339]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. STRAJNAR, Neža. Sodni procesi proti pripadnikom nekatoliških verskih skupnosti v obdobju komunizma v Sloveniji. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 119-129. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38087469]
7. STRAJNAR, Neža. Zunajsodni poboji pripornikov zapora OZNE v Mariboru januarja 1946. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 216-226. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 35018285]
8. STRAJNAR, Neža. Dosleden boj proti veri : preganjanje nekatoliških verskih skupnosti v prvem desetletju po drugi svetovni vojni na Slovenskem = Consistent fight against religion : persecution of non-Catholic religious communities on Slovene territory in the first decade after World War II. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. Str. 99-110. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 32376621]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. STRAJNAR, Neža. Odzivi emigrantskega časopisja med leti 1990-1992 na uresničevanje samostojne in neodvisne Slovenije. V: KERŠIČ, Marta Milena (ur.). Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : znanstveni posvet : Ljubljana, 15. junij 2022 : [programska knjižica]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 21-23. ISBN 978-961-7120-05-9. https://www.katoliski-institut.si/public_resources_cache/files/original/original/8/898/Misel-o-samostojni-Sloveniji-zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 123565827]
10. STRAJNAR, Neža. Sodni procesi proti pripadnikom različnih nekatoliških verskih skupnosti v obdobju komunizma v Sloveniji. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 18-19. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 37714989]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. STRAJNAR, Neža. Zaprti zaradi verskega prepričanja : primeri krivično obsojenih pripadnikov različnih veroizpovedi v obdobju 1945-1955. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), GRABROVEC, Petra (ur.). V senci Beethovnove 3. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 209-230, ilustr. ISBN 978-961-7120-09-7. [COBISS.SI-ID 137396995]
12. STRAJNAR, Neža. Emilio Grazioli : zavzet fašist in visoki komisar Ljubljanske pokrajine. V: PODBERSIČ, Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. Str. 31-53, fotogr. ISBN 978-961-7120-00-4. [COBISS.SI-ID 49455619]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
13. STRAJNAR, Neža. Vekoslav Korošec (1896-1984) : baptistični pastor, žrtev montiranega procesa. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. Str. 203-219, portr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 45754157]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
14. STRAJNAR, Neža. Smrtne žrtve komunistične oblasti na Slovenskem decembra 1945 in januarja 1946. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 182-194. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 40179757]
financer: ARRS, Projekti, 1000-16-2721
15. STRAJNAR, Neža. How the establishment of the Yugoslav-Italian border in 1947 affected the lives of people in the border area : case study of Goriška Brda. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 214-230, tabela. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41141037]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

16. STRAJNAR, Neža. Če mi odmeriš smrt, me ne boli ---. Časnik : spletni magazin z mero. 25. nov. 2014. http://www.casnik.si/index.php/2014/11/25/ce-mi-odmeris-smrt-me-ne-boli/. [COBISS.SI-ID 38298669]

1.25 Drugi sestavni deli

17. STRAJNAR, Neža. 7. 1. 1992 : kdo je največ pripomogel k samostojni slovenski državi?. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 7. jan. 2022, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2022-01-07-7-1-1992-kdo-je-najvec-pripomogel-k-samostojni-slovenski-drzavi/. [COBISS.SI-ID 123684611]
18. STRAJNAR, Neža. 4. 8. 1991 : Svete Višarje povezujejo tri Slovenije. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 4. avg. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-08-04-4-8-1991-svete-visarje-povezujejo-tri-slovenije/. [COBISS.SI-ID 73593347]
19. STRAJNAR, Neža. 4. 7. 1991 : "Slovenija še nikoli v zgodovini ni imela na razpolago tolikšne vojaške moči" - osmi dan vojne za Slovenijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 4. jul. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-07-04-4-7-1991-slovenija-se-nikoli-v-zgodovini-ni-imela-na-razpolago-toliksne-vojaske-moci-osmi-dan-vojne-za-slovenijo/. [COBISS.SI-ID 73589251]
20. STRAJNAR, Neža. 4. 6. 1991 : naraščanje napetosti in negotovosti pred osamosvojitvijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 9. jun. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-06-04-4-6-1991-narascanje-napetosti-in-negotovosti-pred-osamosvojitvijo/. [COBISS.SI-ID 66780419]
21. STRAJNAR, Neža. 4. 5. 1991 : slovenska vlada s sprejetjem devetih predlogov t. i. osamosvojitvenih zakonov opravila pomembno delo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 4. maj 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-05-04-4-5-1991-slovenska-vlada-s-sprejetjem-devetih-predlogov-t-i-osamosvojitvenih-zakonov-opravila-pomembno-delo/. [COBISS.SI-ID 63563523]
22. STRAJNAR, Neža. 10. 9. 1991 : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije izvaja politični pritisk na vlado. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 10. sep. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-09-10-10-9-1991-zveza-svobodnih-sindikatov-slovenije-izvaja-politicni-pritisk-na-vlado/. [COBISS.SI-ID 83560963]
23. STRAJNAR, Neža. 9. 6. 1991 : slovenska vlada enotna glede aktivnosti v zvezi z osamosvojitvijo Republike Slovenije. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 9. jun. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-06-09-9-6-1991-slovenska-vlada-enotna-glede-aktivnosti-v-zvezi-z-osamosvojitvijo-republike-slovenije/. [COBISS.SI-ID 66780163]
24. STRAJNAR, Neža. 29. 12. 1991 : "V tem letu smo doživeli izredno božje varstvo in pomoč, za kar moramo biti posebej hvaležni.". Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 29. dec. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-12-29-29-12-1991-v-tem-letu-smo-doziveli-izredno-bozje-varstvo-in-pomoc-za-kar-moramo-biti-posebej-hvalezni/. [COBISS.SI-ID 93759491]
25. STRAJNAR, Neža. 29. 6. 1991 : temeljita priprava na vojaški konflikt se obrestuje - tretji dan vojne za Slovenijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 29. jun. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-06-29-29-6-1991-temeljita-priprava-na-vojaski-konflikt-se-obrestuje-tretji-dan-vojne-za-slovenijo/. [COBISS.SI-ID 73588483]
26. STRAJNAR, Neža. 29. 11. 1991 : molk je pretrgan - prvo javno zaznamovanje obletnice rojstva pesnika Franceta Balantiča. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 29. nov. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-11-29-29-11-1991-molk-je-pretrgan-prvo-javno-zaznamovanje-obletnice-rojstva-pesnika-franceta-balantica/. [COBISS.SI-ID 93750275]
27. STRAJNAR, Neža. 20. 4. 1991 : zapletena pot v samostojno in demokratično Slovenijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 20. apr. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-04-20-20-4-1991-zapletena-pot-v-samostojno-in-demokraticno-slovenijo/. [COBISS.SI-ID 63562243]
28. STRAJNAR, Neža. 12. 12. 1991 : vzajemno priznanje neodvisnosti z Ukrajino. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 12. dec. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-12-12-12-12-1991-vzajemno-priznanje-neodvisnosti-z-ukrajino/. [COBISS.SI-ID 93759235]
29. STRAJNAR, Neža. 15. 5. 1991 : dan Slovenske vojske - usposabljanje prvih nabornikov slovenske vojske in sprejetje smernic za obrambo Slovenije. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 15. maj 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-05-15-15-5-1991-dan-slovenske-vojske-usposabljanje-prvih-nabornikov-slovenske-vojske-in-sprejetje-smernic-za-obrambo-slovenije/. [COBISS.SI-ID 63564291]
30. STRAJNAR, Neža. 15. 11. 1991 : Slovenija razočarana, ker gospodarske sankcije Evropske skupnosti proti Jugoslaviji veljajo tudi zanjo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 15. nov. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-11-15-15-11-1991-slovenija-razocarana-ker-gospodarske-sankcije-evropske-skupnosti-proti-jugoslaviji-veljajo-tudi-zanjo/. [COBISS.SI-ID 93676035]
31. STRAJNAR, Neža. 17. 3. 1991 : stopnjevanje napetosti in dvomi o mirni rešitvi jugoslovanske krize. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 17. mar. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-03-17-17-3-1991-stopnjevanje-napetosti-in-dvomi-o-mirni-resitvi-jugoslovanske-krize/. [COBISS.SI-ID 56703491]
32. STRAJNAR, Neža. 7. 4. 1991 : Republika Slovenija je uspešna tudi na obveščevalnem področju. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 7. apr. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-04-07-7-4-1991-republika-slovenija-je-uspesna-tudi-na-obvescevalnem-podrocju/. [COBISS.SI-ID 63561475]
33. STRAJNAR, Neža. 6. 10. 1991 : slovenska vlada sprejme ukrepe za vzpostavitev monetarne suverenosti Republike Slovenije. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 6. okt. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-10-06-6-10-1991-slovenska-vlada-sprejme-ukrepe-za-vzpostavitev-monetarne-suverenosti-republike-slovenije/. [COBISS.SI-ID 83567363]
34. STRAJNAR, Neža. 16. 7. 1991 : Slovenija ne želi biti niti "ruska" niti "prusk"a (zunanji minister dr. Dimitrij Rupel). Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 16. jul. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-07-16-16-7-1991-slovenija-ne-zeli-biti-niti-ruska-niti-pruska-zunanji-minister-dr-dimitrij-rupel/. [COBISS.SI-ID 73591043]
35. STRAJNAR, Neža. 3. 5. 1991 : posebna izjava Demosove vlade o nesmiselnem prelivanju krvi na Hrvaškem in o nujnosti preprečitve spopada, ki lahko ogrozi mir v vsej Jugoslaviji. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 2. maj 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-05-02-3-5-1991-posebna-izjava-demosove-vlade-o-nesmiselnem-prelivanju-krvi-na-hrvaskem-in-o-nujnosti-preprecitve-spopada-ki-lahko-ogrozi-mir-v-vsej-jugoslaviji/. [COBISS.SI-ID 63562499]
36. STRAJNAR, Neža. 23. 8. 1991 : razpadanje Sovjetske zveze kot priložnost za uveljavljanje samostojnosti. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 23. avg. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-08-23-23-8-1991-razpadanje-sovjetske-zveze-kot-priloznost-za-uveljavljanje-samostojnosti/. [COBISS.SI-ID 83563779]
37. STRAJNAR, Neža. 23. 7. 1991 : odločitev o umiku jugoslovanske armade iz Slovenije še vedno odmevna doma in v tujini. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 23. jul. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-07-23-23-7-1991-odlocitev-o-umiku-jugoslovanske-armade-iz-slovenije-se-vedno-odmevna-doma-in-v-tujini/. [COBISS.SI-ID 73591811]
38. STRAJNAR, Neža. 23. 10. 1991 : Slovenija napreduje pri uveljavljanju svoje suverenosti. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 23. okt. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-10-23-23-10-1991-slovenija-napreduje-pri-uveljavljanju-svoje-suverenosti/. [COBISS.SI-ID 83570179]
39. STRAJNAR, Neža. 23. 9. 1991 : obsodba nasilja v Jugoslaviji in podpora Rimskokatoliške cerkve slovenski osamosvojitvi. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 23. sep. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-09-23-23-9-1991-obsodba-nasilja-v-jugoslaviji-in-podpora-rimskokatoliske-cerkve-slovenski-osamosvojitvi/. [COBISS.SI-ID 83566083]
40. STRAJNAR, Neža. 13. 8. 1991 : dejavna vloga Slovenije v prizadevanjih za mir na Balkanu. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 13. avg. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-08-13-13-8-1991-dejavna-vloga-slovenije-v-prizadevanjih-za-mir-na-balkanu/. [COBISS.SI-ID 73593859]
41. STRAJNAR, Neža. Zadnji povojni množični umori na Slovenskem. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2021, letn. 31, št. 119, str. 52-55, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 56702467]
42. STRAJNAR, Neža, KERŠIČ, Marta Milena. Zgodovinska poletna šola za mlade. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2014, leto 19, št. 37, str. 50-52, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 37750573]
43. STRAJNAR, Neža (avtor, fotograf). Vse žrtve je treba obravnavati enako : tujina. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 5. sep. 2013, leto 18, št. 36, str. 50-51, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 36111917]
44. STRAJNAR, Neža. Odstiranje zamolčanega : družba. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 21. nov. 2013, leto 18, št. 47, str. 42-43, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 36416813]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

45. KERŠIČ, Marta Milena, STRAJNAR, Neža, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam. Čez ocean v novo življenje : usode slovenskih povojnih političnih begunk. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (196 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7120-11-0. https://zakladnicaspominov-scnr.si/e-knjige/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EF69Z4M1. [COBISS.SI-ID 176387331]
46. PIŠKURIĆ, Jelka, STRAJNAR, Neža. Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-6-0. [COBISS.SI-ID 292065792]

2.05 Drugo učno gradivo

47. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, STRAJNAR, Neža. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : učno gradivo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. 19 f. [COBISS.SI-ID 32071213]

2.11 Diplomsko delo

48. STRAJNAR, Neža. Slovenski Primorec : katoliški tednik : [diplomsko delo]. Goriška brda: [N. Stres], 2007. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 34051938]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

49. STRAJNAR, Neža, BARTOLJ, Jože (urednik). Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo. 4. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (44 min, 30 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_07_24_emigracija4_Strajnar. [COBISS.SI-ID 124119811]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

50. HANČIČ, Damjan, ŠELA, Ana, HAZEMALI, David, JANEŽIČ, Helena, STRAJNAR, Neža, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Znanstveni posvet Misel o samostojni in neodvisni Sloveniji med slovensko emigracijo : 2. panel, Slovenska matica, Ljubljana, 15. junij 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (88 min, 4 sek)). Zakladnica spominov. https://www.youtube.com/watch?v=8HsNezBTNLs, https://zakladnicaspominov-scnr.si/znanstveni-posvet-misel-o-samostojni-in-neodvisni-sloveniji-med-slovensko-emigracijo/. [COBISS.SI-ID 138000643]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.12 Razstava

51. PIŠKURIĆ, Jelka, STRAJNAR, Neža. Skozi čas preizkušenj = Through the time of ordeal : odprtje in postavitev dvojezične razstave, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 23. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42198061]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

52. STRAJNAR, Neža. Sodni procesi proti pripadnikom nekatoliških verskih skupnosti v obdobju komunizma v Sloveniji : prispevek na znastvenem posvetu Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 10. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 38300973]

3.25 Druga izvedena dela

53. SFILIGOJ, Majda, STRAJNAR, Neža, PIŠKURIĆ, Jelka, PODBERSIČ, Renato, VIDMAR BAŠIN, Jernej. Življenje ob jugoslovansko-italijanski meji 1947-1990 : s posebnim ozirom na mejno področje severne Primorske : okrogla miza v počastitev Dneva državnosti, grad Dobrovo, Goriška Brda, 20. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37784365]
54. KERŠIČ, Marta Milena, DUJO JURJEVČIČ, Mirjam, STRAJNAR, Neža. Družinska zgodba - izkušnja intervjuja : [izvedba projekta dijakom 1. B gimnazije Kranj pri učni uri zgodovine, 5. in 12.X.2010]. Kranj, 2010. [COBISS.SI-ID 33248557]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

55. STRAJNAR, Neža (urednik). Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi : ob tridesetem jubileju prve konstitutivne seje Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije : znanstveni posvet : programska knjižica : Ljubljana, 28. in 29. november 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. [24] str. ISBN 978-961-7120-08-0. https://www.scnr.si/upload/editor/file/file5a65a68ad5da249.pdf. [COBISS.SI-ID 127671043]
56. STRAJNAR, Neža (urednik). Dr. Julij Savelli : 1912-1993. Zakladnica spominov. 7. sept. 2022, ilustr. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/dr-julij-savelli-1912-1993/. [COBISS.SI-ID 139610115]
57. STRAJNAR, Neža (urednik). Seznam požganih vasi med drugo sv. vojno : iz zapuščine notarja Jožeta Lesarja. Zakladnica spominov. 28. jan. 2022, ilustr. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/seznam-pozganih-vasi-med-drugo-sv-vojno/. [COBISS.SI-ID 139604227]
58. STRAJNAR, Neža (urednik). Prof. dr. Lovro Šturm : 1938-2021. Zakladnica spominov. 29. dec. 2022, ilustr. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/prof-dr-lovro-sturm-1938-2021/. [COBISS.SI-ID 139671555]
59. IVEŠIĆ, Tomaž (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Navidezna sprava : tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi : mednarodna znanstvena konferenca ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov : zbornik povzetkov = Illusive reconciliation : transitional processes in Central and Eastern Europe in a comparative perspective : International Scientific Conference on the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian and Authoritarian Regimes : collection of abstracts, 23. avgust 2021, Državni svet, Ljubljana. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: = Study Centre for National Reconciliation, 2021. 50 str. ISBN 978-961-7120-01-1. [COBISS.SI-ID 73207043]
60. STRAJNAR, Neža (urednik). Ferdo Bidovec : 1908-1930 : zapuščina Majde Kompan Colja. Zakladnica spominov. 13. sept. 2021, ilustr. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/ferdo-bidovec-1908-1930-zapuscina-majde-kompan-colja/. [COBISS.SI-ID 139583491]
61. STRAJNAR, Neža (urednik). Uroš Šušterič : 1924-2018. Zakladnica spominov. 13. sept. 2021, ilustr. ISSN 2712-3979. https://zakladnicaspominov-scnr.si/uros-susteric-1924-2018/. [COBISS.SI-ID 139545859]
62. STRAJNAR, Neža (urednik). Širimo pogled : prvo desetletje Študijskega centra za narodno spravo. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-94353-8-0. [COBISS.SI-ID 41362179]
63. HANČIČ, Damjan (urednik), JENUŠ, Gregor (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. 372 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 269004032]
64. HANČIČ, Damjan, HANČIČ, Damjan (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Revolucionarno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. 262 str., ilustr., zvd. Zbirka Revolucionarno nasilje, 3. ISBN 978-961-93300-6-7. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 270243072]
65. ČOH KLADNIK, Mateja (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 240 str., ilustr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 264417024]
66. KERŠIČ, Marta Milena (urednik), STRAJNAR, Neža (urednik). Dokumenti o privilegijih političnih in državnih funkcionarjev v Sloveniji v obdobju socializma. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 2008. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-90329-7-8. http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/2005/PDF/publikacije/dokumenti_o_privilegijih/dokumenti_o_privilegijih.pdf, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=4584. [COBISS.SI-ID 239609600]

Drugo

67. GABERŠČIK, Boris. O privilegijih funkcionarjev. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2008, leto 13, št. 28, str. 8, ilustr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 29932077]
68. PUC, Ivan. Od krompirja do viskija. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 14. jul. 2008, letn. 1, št. 9, str. 10, ilustr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 30374957]


NERAZPOREJENO

69. STRAJNAR, Neža. Življenje in delo dr. Marka Ipavca (1880-1937) : seminarska naloga. Ljubljana: [samozal.] N. Stres, 2005. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 120754]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023