COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Renato Podbersič [30274]Osebna bibliografija za obdobje 1998-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PODBERSIČ, Renato. Četniki na Primorskem : poskus ustanovitve četniške enote v Panovcu pri Gorici leta 1944. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 23, št. 3, str. 739-770, ilustr. ISSN 1580-8122. https://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2023-20-Podbersic-%28scopus%29.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2023-20. [COBISS.SI-ID 179690755], [SNIP, Scopus]
2. PODBERSIČ, Renato. Sij Davidove zvezde na sončni strani Alp : Judje pri nas med Jugoslavijo in Slovenijo. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 22, št. 3, str. 637-662, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2022-2-17-Podbersic-%28scopus%29.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2022-17. [COBISS.SI-ID 136225795], [SNIP, Scopus]
3. PODBERSIČ, Renato. Med Gorico in Ameriko : ameriški vojaški rabin Nathan A. Barack. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2021, št. 45, str. 319-333, ilustr. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 93965059]
4. PODBERSIČ, Renato (avtor, prevajalec povzetka). Sijaj Davidove zvezde nad zalivom : prispevek k poznavanju judovskih povezav med Trstom in Gorico. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Trsta. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019. Letn. 67, št. 3, str. 615-628, ilustr. Kronika, letn. 67, št. 3. ISBN 978-961-6777-25-4. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XDGW37A0. [COBISS.SI-ID 45339693], [SNIP]
5. PODBERSIČ, Renato. Izobraževanje Judov v Gorici od začetkov do sredine 20. stoletja = Education of Jews in Gorica/Gorizia from the early to mid-20th century. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. 2019, letn. 28 = 52, št. 1/2, str. 24-39. ISSN 1318-6728. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CLOP3Y7Y. [COBISS.SI-ID 45545517]
6. PODBERSIČ, Renato. Od porazov do zmag z božjo pomočjo : goriška duhovščina in leto 1917. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 18, št. 3, str. 717-735, 886, ilustr. ISSN 1580-8122. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3V4U3ITV, DOI: 10.32874/SHS.2018-26. [COBISS.SI-ID 44063277], [SNIP, Scopus do 31. 1. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
7. PODBERSIČ, Renato. Cerkev na Primorskem in Londonski pakt 1915. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 4, str. 1015-1028, fotogr. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/12/AH_25-2017-4_PODBER, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GN2XV1TC, DOI: 10.19233/AH.2017.47. [COBISS.SI-ID 42468653], [JCR, SNIP, WoS do 18. 2. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 28. 1. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
8. PODBERSIČ, Renato. Iskanje alternativ : reševanje Judov v Gorici pred holokavstom. Časopis za zgodovino in narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 88 = n. v. 53, zv. 1, str. 43-60, ilustr. ISSN 0590-5966. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CE0H8BA1. [COBISS.SI-ID 93170177]
9. PODBERSIČ, Renato. Seznam žrtev revolucionarnega nasilja na severu Primorske. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2017, letn. 1, št. 1/2, str. 63-88, tabele. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-I9IQ3Y57, DOI: 10.55692/d.18564.17.3. [COBISS.SI-ID 42514477]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
10. PODBERSIČ, Renato. Cerkev in meja na Goriškem po drugi svetovni vojni. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja. 2017, št. 41, str. 89-104, fotogr. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 42394669]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
11. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). "Hiša živečih" v Rožni Dolini : judovsko pokopališče med Gorico in Novo Gorico. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 65, št. 2, str. 221-232, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-90W5NZKN. [COBISS.SI-ID 41656109], [SNIP, Scopus do 13. 10. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.00]
12. PODBERSIČ, Renato. Obmejni fašizem in odnos do Judov. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 4, str. 837-854, fotogr. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/01/AH_24-2016-4_PODBERSI%C4%8C.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-77EL9B00. [COBISS.SI-ID 41039405], [JCR, SNIP, WoS do 13. 4. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 28. 1. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
13. PODBERSIČ, Renato. Škof Rožman in reševanje Judov. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 76, št. 1, str. 153-163. ISSN 0006-5722. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-X6DID0M5. [COBISS.SI-ID 7246938], [SNIP, Scopus do 28. 12. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
14. PODBERSIČ, Renato. Msgr. Ivan Rojec in goriški begunci med prvo svetovno vojno. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Miscellanea. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. [št.] 38, str. 235-249. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 38. ISBN 978-961-6844-49-9. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 7453530]
15. PODBERSIČ, Renato. Posledice vojne v delovanju cerkvenih skupnosti na področju soške fronte. V: KOLAR, Bogdan (ur.). Prva svetovna vojna in Cerkev na Slovenskem. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015. Št. 37, str. 267-296, ilustr. Acta Ecclesiastica Sloveniae, 37. ISBN 978-961-6844-42-0. ISSN 0351-2789. [COBISS.SI-ID 7078746]
16. PODBERSIČ, Renato. Primorski duhovniki : žrtve revolucije. Dignitas : revija za človekove pravice. 2012, [št.] 53/54, str. 290-300, 416-417. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 34403885]
17. PODBERSIČ, Renato. Versko življenje v Gorici med prvo svetovno vojno. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 9, št. 2/3, str. 517-542, ilustr. ISSN 1580-8122. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0AK1POD9. [COBISS.SI-ID 999045], [SNIP, Scopus]
18. PODBERSIČ, Renato. Begunci z vzhoda in Godoviška kronika. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 52, št. 3, str. 379-390, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4429, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-J2Z04WUZ. [COBISS.SI-ID 217568000]
19. PODBERSIČ, Renato. Prišel je sam cesar. V: BRATOŽ, Rajko (ur.). Brecljev zbornik. Nova Gorica: Goriški muzej, 2003. Str. 321-330, ilustr. Goriški letnik, 28, 2001. ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 125763328]
20. PODBERSIČ, Renato. Ivan Krstnik Coronini, goriški vojskovodja in cesarski vzgojitelj. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 47, št. 1-2, str. 43-48. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JMQ802VS. [COBISS.SI-ID 21187077]

1.02 Pregledni znanstveni članek

21. PODBERSIČ, Renato. Prof. Angelo Vivian : prispevek k biografiji pozabljenega judaista slovenskih korenin = Prof. Angelo Vivian : a contribution to the biography of a forgotten expert for Judaism with Slovenian roots. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 76, št. 1, str. 105-117. ISSN 2335-4127. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T0ORW7QP, DOI: 10.34291/Edinost/76/Podbersic. [COBISS.SI-ID 60407555], [SNIP, Scopus]
22. PODBERSIČ, Renato. Izvoljeni ali prekleti? : med zavračanjem in sprejemanjem : katoliška Cerkev na Slovenskem in Judje. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 4, št. 1, str. 56-79, tabele. ISSN 2464-0344. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XUKSVG1L. [COBISS.SI-ID 1024479200]
23. PODBERSIČ, Renato. Spomini Srečka Šuligoja iz leta 1945. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 2, str. 157-180. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NI7LPNTO. [COBISS.SI-ID 44175661]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
24. PODBERSIČ, Renato. Prispevek k problematiki raziskovanja revolucionarnega nasilja na Primorskem. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2012, letn. 35, št. 2, str. 365-372, ilustr. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/20651, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YA5WFLV4. [COBISS.SI-ID 1458549]
25. PODBERSIČ, Renato. "Sedaj živimo skupaj trije različni cerkveni redovi pod isto streho v popolni harmoniji" : goriške redovnice med prvo svetovno vojno. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine Goriške. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007. Str. 305-314, ilustr. Kronika, 55(2007), 2. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/4735, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7VAUH64T. [COBISS.SI-ID 12858674]

1.04 Strokovni članek

26. PODBERSIČ, Renato. Ob osemdeseti obletnici uničenja goriške judovske skupnosti. Mladika. 2023, [št.] 10, str. 21-28, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 179954947]
27. PODBERSIČ, Renato. Lazaristi na Mirenskem Gradu v prvi svetovni vojni. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2023, št. 16, str. 22-31, fotogr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 174685699]
28. PODBERSIČ, Renato. Ivo Bric - primorski narodnjak, protifašist in žrtev revolucije : ob 80. obletnici smrti. Zvon : kulturno - družbena revija. 2023, letn. 26, št. 3/4, str. 28-31, portret, fotogr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 157657347]
29. PODBERSIČ, Renato. Nemir na Jutrovem. Zvon : kulturno - družbena revija. 2023, letn. 26, št. 6, str. 3-5, portret. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 177603843]
30. PODBERSIČ, Renato. "Vem, zakaj me preganjate, zato ker sem Slovenec." : škofje narodni buditelji : goriški (knezo)nadškof Frančišek B. Sedej (1854-1931). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. maj 2022, letn. 71, št. 20, str. 23, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 110994691]
31. PODBERSIČ, Renato. Stotnik Gustav Sonnewend - junak hriba Sv. Marka. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. maj 2022, št. 15, str. 65-70, ilustr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 110976515]
32. PODBERSIČ, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem : primer Občine Šempeter-Vrtojba. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. okt. 2022, letn. 32, št. 125, str. 65-71, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 127573763]
33. PODBERSIČ, Renato. Papež Benedikt XV. - ob stoletnici smrti. Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 1, str. 59-62. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 99776771]
34. PODBERSIČ, Renato. Družina Bolaffio, pozabljeni Judje na Primorskem. Mladika. 2021, letn. 65, [št.] 4, str. 53-56, portret, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 61092099]
35. PODBERSIČ, Renato. Goriški časopis Soča : ob 150. obletnici začetka izhajanja. Mohorjev koledar ... 2021, str. 63-64, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 38376195]
36. PODBERSIČ, Renato. Ljubljanski slikar in profesor Franz Johann Globotschnik : ob dvestoletnici rojstva in stotridesetletnici smrti. Zvon : kulturno - družbena revija. 2021, letn. 24, št. 2, str. 62-64. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 61432579]
37. PODBERSIČ, Renato. Grobišča na Primorskem - kraji žalostnega spomina. Koledar : za leto ... 2020, str. 105-112, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 24595250]
38. PODBERSIČ, Renato. Od Pariza do Rapalla. Mladika. 2020, letn. 64, [št.] 10, str. 55-57, ilustr., zvd. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 45007363]
39. PODBERSIČ, Renato. Svetozar Boroević de Bojna in njegova dediščina na Slovenskem. Mohorjev koledar ... 2020, str. 133-136, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 24589362]
40. PODBERSIČ, Renato. Vojaški rabini ob Soči : duhovna oskrba judovskih vojakov avstro-ogrske vojske na soški fronti. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. apr. 2020, št. 14, str. 38-44, ilustr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 13002243]
41. PODBERSIČ, Renato. Nekoč so bili med nami : plemstvo na Goriškem včeraj in danes. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2020, letn. 11, št. 39, str. 78-81, fotogr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 19347203]
42. PODBERSIČ, Renato. Primer vasi Miren pri Gorici. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. dec. 2020, letn. 30, št. 118, str. 25-36, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 45241347]
43. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Carlo Michelstaedter : ob 110. obletnici smrti. Zvon : kulturno - družbena revija. 2020, letn. 23, št. 6, str. 31-33, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 41489155]
44. PODBERSIČ, Renato. Spomin na nedolžno žrtev : ob 75. obletnici umora goriškega bogoslovca Emila Keteja. Koledar : za leto ... 2019, str. 141-145, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 24155698]
45. PODBERSIČ, Renato. Lado Piščanc, duhovnik, pesnik in mučenec : ob petinsedemdesetletnici tragedije v Cerknem. Zvon : kulturno - družbena revija. 2019, letn. 22, št. 1, str. 58-62. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 44425517]
46. PODBERSIČ, Renato. Ob stoletnici konca prve svetovne vojne. Koledar : za leto ... 2018, str. 112-115, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 23510834]
47. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Ob obletnici nekega zločina : mineva 75 let od umora Iva Brica. Mladika. 2018, leto 62, [št.] 4, str. 63-67, portret, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 43113773]
48. PODBERSIČ, Renato. Dinko Bertoncelj, prvi Slovenec na Himalaji : ob devetdesetletnici. Mohorjev koledar ... 2018, str. 161-163, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 23475762]
49. PODBERSIČ, Renato. Nadškofijska pisarna v Gorici do italijanske zasedbe. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. dec. 2018, št. 13, str. 62-66, fotogr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 44425261]
50. PODBERSIČ, Renato. Čas, ko je bila Gorica "naša" : slovensko medvladje na Goriškem leta 1918. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2018, letn. 9, št. 33, str. 68-73, fotogr., ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 44007469]
51. PODBERSIČ, Renato. Goriški begunci in duhovna oskrba med prvo svetovno vojno. SLO : časi, kraji, ljudje. 2018, posebna izd., str. 34-39, fotogr., note. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 43105325]
52. PODBERSIČ, Renato. Svetogorska milostna podoba ob 300. obletnici kronanja. Koledar : za leto ... 2017, str. 149-155, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 22071602]
53. PODBERSIČ, Renato. Soška fronta in odmev v Argentini. Mohorjev koledar ... 2017, str. 79-82, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 22010162]
54. PODBERSIČ, Renato. Cerkvena uprava v Gorici po italijanski zasedbi. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2017, št. 12, str. 56-60, fotogr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 42279469]
55. PODBERSIČ, Renato. Huda ura na Goriškem pred stoletjem. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2017, letn. 8, št. 27 [i. e. 28], str. 44-45, fotogr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 42141229]
56. PODBERSIČ, Renato. Svetogorska milostna podoba : ob 300. obletnici kronanja. SLO : časi, kraji, ljudje. maj 2017, št. 14, str. 30-37, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 41780013]
57. PODBERSIČ, Renato. "Sedaj počivaš v miru". Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2016, letn. 65, št. 32, str. 20, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 40219437]
58. PODBERSIČ, Renato. Razmejitvena komisija na Goriškem leta 1946. Koledar : za leto ... 2016, str. 117-122, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 20455730]
59. PODBERSIČ, Renato. Vredno spomina na čas preizkušenj. Mohorjev koledar ... 2016, str. 71-74, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 39104045]
60. PODBERSIČ, Renato. Odlikovani častnik soške fronte, žrtev holokavsta. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2016, št. 11, str. 18-23, ilustr. ISSN 1580-7282. [COBISS.SI-ID 40903213]
61. PODBERSIČ, Renato. Gorica ob stoletnici. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2016, letn. 7, št. 24, str. 48-51, fotogr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 40219949]
62. PODBERSIČ, Renato. Kaj je tega treba bilo ali Burboni pri nas. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen-zima 2016, letn. 7, št. 25/26, str. 94-97, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 22382898]
63. PODBERSIČ, Renato. Grof Coronini : cesarski vzgojitelj. SLO : časi, kraji, ljudje. feb. 2016, št. 9, str. 32-37, ilustr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 39819309]
64. PODBERSIČ, Renato. Začelo se je : ob 100. obletnici začetka bojev na soški fronti. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 24. maj 2015, letn. 64, št. 21, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 38683437]
65. PODBERSIČ, Renato. Vojna jih je združila v vili Rušč (Russiz). Koledar : za leto ... 2015, str. 105-108, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 19079730]
66. PODBERSIČ, Renato. Sveti sedež in prizadevanja papežev za mir med prvo svetovno vojno. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2015, št. 10, str. 33-37, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41282. [COBISS.SI-ID 39117869]
67. PODBERSIČ, Renato. Čas, ko so po Evropi ugašale luči. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2015, letn. 6, št. 20, str. 20-23, ilustr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IQZ27HGH. [COBISS.SI-ID 38932525]
68. PODBERSIČ, Renato. Filip Terčelj in njegov čas v luči vatikanskih arhivov. Tretji dan. 2015, [letn.] 44, [št.] 5/6, str. 15-21. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 38933293]
69. PODBERSIČ, Renato. Naši vojaški kurati med prvo svetovno vojno : ob stoletnici začetka strašne morije. Koledar : za leto ... 2014, str. 74-77, fotogr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 17573426]
70. PODBERSIČ, Renato. Učitelj Andrej Vendramin - neznani pravičnik iz Solkana. Koledar : za leto ... 2014, str. 95-98, fotogr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 17576754]
71. PODBERSIČ, Renato. Ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne. Mohorjev koledar ... 2014, str. 81-84, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 17492530]
72. PODBERSIČ, Renato. Cerkev na Goriškem in začetek prve svetovne vojne. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2014, št. 9, str. 23-27, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41262. [COBISS.SI-ID 37835053]
73. PODBERSIČ, Renato. Spomin na soško fronto. SLO : časi, kraji, ljudje. sep. 2014, št. 3, str. 50-57, fotogr. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 37572141]
74. PODBERSIČ, Renato. Smrt je pričakal na kolenih : salezijanec Ludvik Novak, žrtev komunistične revolucije na Primorskem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. jan. 2013, letn. 62, št. 4, str. 19, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 36417069]
75. PODBERSIČ, Renato. Škof Rožman in Judje : nov kamenček v mozaiku celovitejše podobe medvojnega ljubljanskega ordinarija. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 24. feb. 2013, letn. 62, št. 8, str. 19, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 35441453]
76. PODBERSIČ, Renato. Odilo Globocnik ali Globočnik - nacistični zločinec. Koledar : za leto ... 2013, str. 79-82, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 35441709]
77. PODBERSIČ, Renato. Duhovna oskrba goriških beguncev izven begunskih taborišč med prvo svetovno vojno. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. mar. 2013, št. 8, str. 11-15, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41245. [COBISS.SI-ID 35441197]
78. PODBERSIČ, Renato. Trpljenje goriških Judov. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2013, letn. 4, št. 13, str. 36-38. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-B0O7Q8LG. [COBISS.SI-ID 18134834]
79. PODBERSIČ, Renato. Klarise in Goriška. Koledar : za leto ... 2012, str. 72-75, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 15503410]
80. PODBERSIČ, Renato. Preskušanec nemirnega duha : kako se je godilo kulturnemu delavcu in duhovniku Jožku Kraglju. Mohorjev koledar ... 2012, str. 163-165, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 16428082]
81. PODBERSIČ, Renato. Duhovna oskrba goriških beguncev v begunskih taboriščih med prvo svetovno vojno. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. mar. 2012, št. 7, str. 10-14, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41223. [COBISS.SI-ID 15664178]
82. PODBERSIČ, Renato. Nadškof Sedej in prva svetovna vojna : ob 80. obletnici Sedejeve smrti. Koledar : za leto ... 2011, str. 51-56, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 14807090]
83. PODBERSIČ, Renato. Nadškof Sedej in prva svetovna vojna : ob 80. obletnici Sedejeve smrti. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 2011, str. 83-87, ilustr. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 276995840]
84. PODBERSIČ, Renato. Rožnovenska nedelja. Mladika. okt. 2011, leto 55, [št.] 7, str. 16, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 260383232]
85. PODBERSIČ, Renato. Svetilnik slovenstva : ob 80. obletnici smrti škofa Frančiška Borgia Sedeja. Mohorjev koledar ... 2011, str. 171-176, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 32066093]
86. PODBERSIČ, Renato. Goriška škofijska pisarna med prvo svetovno vojno. Koledar : za leto ... 2010, str. 72-75, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 11523149]
87. PODBERSIČ, Renato. Goriška duhovščina v obdobju begunstva. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2010, št. 6, str. 7-12, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41201. [COBISS.SI-ID 32625197]
88. PODBERSIČ, Renato. Četniki v Panovcu. Koledar : za leto ... 2009, str. 104-108. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 13677618]
89. PODBERSIČ, Renato. Obnova verskega življenja na Goriškem po spopadih na soški fronti. Koledar : za leto ... 2008, str. 45-50, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 246635264]
90. PODBERSIČ, Renato. Dr. Janko Kralj v oznovskih arhivih. Mladika. 2008, leto 2008, št. 9, str. 11-13, portret. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 11233869]
91. PODBERSIČ, Renato. Frančiškovi bratje v primežu vojne. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2008, št. 5, str. 36-41, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41190. [COBISS.SI-ID 13674802]
92. PODBERSIČ, Renato. Gregorčič in cesarski obiski na Goriškem. Koledar : za leto ... 2007, str. 61-64, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 12438066]
93. PODBERSIČ, Renato. Trpljenje goriških duhovnikov med soško fronto. Koledar : za leto ... 2006, str. 76-79, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 11723826]
94. PODBERSIČ, Renato. Goriški holokavst. Menora : glasilo Judovske skupnosti Slovenije. 1. apr. 2006 = 3. nisan 5766, leto 7, št. 4, str. 3. ISSN 1854-4282. [COBISS.SI-ID 33237037]
95. PODBERSIČ, Renato. Judovski vojaki na soški fronti. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2006, št. 4, str. 40-44, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41177. [COBISS.SI-ID 234175232]
96. PODBERSIČ, Renato. Frontno zaledje v Šempasu po župnijskem arhivu. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. dec. 2004, št. 3, str. 26-29, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41302. [COBISS.SI-ID 230097920]
97. PODBERSIČ, Renato. Erwin Zeidler von Görz - baron goriški. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. apr. 2003, št. 2, str. 27-29, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41144. [COBISS.SI-ID 217315072]
98. PODBERSIČ, Renato, PRINČIČ, Vili. Prvi letalski napad na Ljubljano. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. apr. 2003, št. 2, str. 35-38, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41146. [COBISS.SI-ID 217324288]
99. PODBERSIČ, Renato. Vatikanska krivda. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. febr. 2002, letn. 3, št. 2, str. 18, ilustr. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 118976256]
100. PODBERSIČ, Renato. Borojević - od junaka do anonimneža. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. dec. 2002, letn. 3, št. 12, str. 34-35, ilustr. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 123220480]
101. PODBERSIČ, Renato. Železni ptič je priletel z neba in končal na njivi. Zgodovina za vse : vse za zgodovino. [Tiskana izd.]. 1998, 5, št. 1, str. 93-94, ilustr. ISSN 1318-2498. http://hdl.handle.net/11686/2530, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5LIY7192. [COBISS.SI-ID 700276]

1.05 Poljudni članek

102. PODBERSIČ, Renato. Zemeljski Jeruzalem : romanja Slovencev na tuje: Jeruzalem in Sveta dežela. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 18. jun. 2023, letn. 72, št. 24, str. 23, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 156502019]
103. PODBERSIČ, Renato. France Kremžar : ob 140. obletnici rojstva in 70. obletnici smrti. Meddobje. 2023, letn. 57, št. 1/4, str. 99-105, fotogr. [COBISS.SI-ID 176894723]
104. PODBERSIČ, Renato. Egipčanski sarkofagi v Vipavi : veliki slovenski popotniki: Anton Lavrin (1789-1869). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. avg. 2022, letn. 71, št. 31, str. 15, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 118347779]
105. PODBERSIČ, Renato. Cerkev v Novi Gorici skozi čas : pred 40 leti je koprski škof dr. Janez Jenko slovesno posvetil novogoriško cerkev, posvečeno Kristusu Odrešeniku. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 30. nov. 2022, letn. 71, št. 48, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 137708035]
106. PODBERSIČ, Renato. Ukrajinci in Slovenci pred dobrim stoletjem. Mladika. 2022, letn. 66, št. 4, str. 53-55, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 105722115]
107. PODBERSIČ, Renato. Mihael Verne - duhovnik in popotnik : ob 225. obletnici rojstva. Mladika. 2022, letn. 66, št. 8/9, str. 64-65, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 137909763]
108. PODBERSIČ, Renato. Plodni raziskovalec veselega duha : Angelo Vivian - ob 30. obletnici smrti (1942-1991). Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. letn. 70, št. 36, portret. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 75062019]
109. PODBERSIČ, Renato. Fojbe in morišča - primer Jurjevo brezno : Primorska ob koncu vojne. Mladika. 2020, letn. 64, št. 6, str. 14-15, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 25902339]
110. PODBERSIČ, Renato. Avstrijski hospic v Jeruzalemu. Mladika. 2019, letn. 63, [št.] 3, str. 57-59, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 44615981]
111. PODBERSIČ, Renato. Jožko Kragelj : ob stoletnici rojstva. Mohorjev koledar ... 2019, str. 120-122, ilustr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 24139570]
112. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Upornik proti totalitarizmom : dr. Vlado Rus - rojak iz Amerike. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 29. jan. 2017, letn. 66, št. 5, portret. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 41289261]
113. PODBERSIČ, Renato. Lojze Bratuž : ob 80. obletnici smrti goriškega glasbenika in mučenca. Mladika. 2017, leto 61, [št.] 1, str. 19. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 23684146]
114. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Morpurgi in naši kraji. Mladika. 2017, leto 61, [št.] 5/6, str. 40-42, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 23333682]
115. PODBERSIČ, Renato. P. Romuald Sitar - goriški rojak. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. mali traven 2017, leto 22, št. 1, str. 46-49, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 41520429]
116. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Sveta dežela, čarobna in vabljiva. Zvon : kulturno - družbena revija. 2017, letn. 20, št. 3/4, str. 63-69, fotogr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 41778733]
117. PODBERSIČ, Renato. Usmiljeni bratje v Gorici in prva svetovna vojna. Mladika. maj 2016, leto 60, [št.] 3/4, str. 38-41, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 40033581]
118. PODBERSIČ, Renato. Spomin na TIGR in Malo goro : 75. obletnica. Novi glas. 12. maja 2016, leto 21, št. 19, str. 8, ilustr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 21265458]
119. PODBERSIČ, Renato. Izidor Zavadlav : ob 70. obletnici umora. Novi glas. 15. sep. 2016, letn. 21, št. 36 (1000), str. 4, portret. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 40548653]
120. PODBERSIČ, Renato. Cesar je mrtev, naj živi cesar! : ob 100-obletnici smrti. Novi glas. 24. nov. 2016, leto 21, št. 46 (1010), str. 1, [nadalj. na str.] 8, ilustr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 40904237]
121. PODBERSIČ, Renato. Goriški frančiškani v primežu vojne. Brat Frančišek : glasilo Frančiškovega svetnega reda (FSR) v Sloveniji. mar./apr. 2015, letn. 25, [št.] 2, str. 19-23, fotogr. ISSN 1408-0192. [COBISS.SI-ID 38932269]
122. PODBERSIČ, Renato. Januš Golec in tržaška izkušnja. Mladika. jun. 2015, leto 59, št. 5, str. 23-25, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 39122477]
123. PODBERSIČ, Renato. P. Jozafat Ambrožič in Goriška. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. dec. 2015, leto 20, št. 3, str. 61-63, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 39425325]
124. PODBERSIČ, Renato. Žrtve revolucije na območju Livka. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. dec. 2015, letn. 25, št. 4, str. 35-39, fotogr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 39426093]
125. PODBERSIČ, Renato. Požig vasi od Komna do Branika. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2014, letn. 63, št. 7, str. 2, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 8147864]
126. PODBERSIČ, Renato. Vedno je povedal to, kar je mislil : duhovnik Anton Pisk iz Kanala, žrtev revolucionarnega nasilja. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 2. nov. 2014, letn. 63, št. 44, str. 19, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 37770797]
127. PODBERSIČ, Renato. Tržaški romarji v Sveti deželi leta 1910. Mladika. mar. 2014, leto 58, št. 2/3, str. 15-16, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 37071149]
128. PODBERSIČ, Renato. Alojzij Obid : ob 70. obletnici umora briškega duhovnika. Novi glas. 16. jan. 2014, letn. 19, št. 1 (868), str. 8, fotogr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 36763437]
129. PODBERSIČ, Renato. Spomini Ivana Drajzibnerja iz Bariloč. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2014, letn. 23, št. 1, str. 24-26, fotogr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 37071661]
130. PODBERSIČ, Renato. Neznani pravičnik Andrej Vendramin : ob 27. januarju, svetovnem dnevu spomina na holokavst. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 27. jan. 2013, letn. 62, št. 4, portret. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 35171373]
131. PODBERSIČ, Renato. Jože Brecelj : mož iz preizkušene družine. Mladika. apr. 2013, leto 57, št. 4, str. 14-16, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 35563565]
132. PODBERSIČ, Renato. Protestantizem na Goriškem : ob 450. obletnici prihoda Primoža Trubarja na Goriško. Mladika. nov. 2013, leto 57, št. 9, str. 9-11, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 36526637]
133. PODBERSIČ, Renato. Mineva sedemdeset let od smrt Iva Brica iz Dornberka : ob žalostni obletnici. Novi glas. 30. maja 2013, letn. 18, št. 20 (839), str. 16, portret, fotogr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 35691309]
134. PODBERSIČ, Renato. O t.i. Goriški fronti nekoliko drugače. Novi glas. 19. sep. 2013, leto 18, št. 34, str. 8, ilustr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 17303602]
135. PODBERSIČ, Renato. Spomin na trpljenje goriških Judov : uničenje goriške judovske skupnosti pred sedemdesetimi leti. Novi glas. 21. nov. 2013, letn. 18, št. 43 (862), str. 3, fotogr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 36417325]
136. PODBERSIČ, Renato. Svetogorska slovesnost : v daljni Argentini. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. maj 2013, leto 18, št. 1, str. 42-43. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 35691821]
137. PODBERSIČ, Renato. Stotnik Gustav von Sonnewend. Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba. mar. 2012, str. 54, ilustr. [COBISS.SI-ID 15690034]
138. PODBERSIČ, Renato. Nadškof Frančišek Borgia Sedej. Mladika. apr. 2012, leto 56, [št.] 2/3, str. 34-35, portret. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 263060992]
139. PODBERSIČ, Renato. Oljke in cvetna nedelja na Goriškem. Mladika. mar. 2010, leto 54, št. 2/3, str. 28-29, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 31404077]
140. PODBERSIČ, Renato. Svetogorska Marija in begunstvo. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. avg. 2010, leto 15, št. 2, str. 36-38, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 14657330]
141. PODBERSIČ, Renato. Marija Škvarč - žrtev revolucije na Primorskem. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. mar. 2010, letn. 18[!], št. 1, str. 45-47, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 31309869]
142. PODBERSIČ, Renato. Ob 110. obletnici imenovanja prvega slovenskega kardinala. Mladika. maj 2009, leto 53, št. 3/4, str. 24-26, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 248974080]
143. PODBERSIČ, Renato. V spomin in opomin : ob 90. obletnici konca prve svetovne vojne. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. maj 2008, leto 13, št. 1, str. 33-34, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 13363506]
144. PODBERSIČ, Renato. Judje na Goriškem. Mladika. 2007, letn. 51, št. 10, str. 13-14, ilustr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 11021901]
145. PODBERSIČ, Renato. Sveta Gora v luči Črniške kronike med prvo svetovno vojno. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. avg. 2007, leto 12, št. 2, str. 30-32, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 13361714]
146. PODBERSIČ, Renato. P. Aleksander Vavpotič. Svetogorska kraljica : glasilo prijateljev Svete Gore. dec. 2006, leto 11, št. 3, str. 24-25, ilustr. ISSN 1581-7342. [COBISS.SI-ID 13361458]
147. PODBERSIČ, Renato. Zgodba nekega življenja. Primorska srečanja : revija za družboslovje in kulturo. 2003, letn. 27, št. 262, str. 22-25. ISSN 0350-5723. [COBISS.SI-ID 9010737]
148. PODBERSIČ, Renato. Čas pozabljenih junakov : Erwin Zeidler von Goerz - baron goriški. Sobota. 11. avg. 2001, leto 5, št. 32, str. 21, ilustr. ISSN 1408-4406. [COBISS.SI-ID 8972082]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

149. PODBERSIČ, Renato. Totalitarian regime and its relation to congregations and religious groups in Slovenia. V: FIAMOVÁ, Martina (ur.), JAKUBČIN, Pavol (ur.). Prenasledovanie cirkví v komunistickych štátoch strednej a vychodnej Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 30. september - 2. október 2009 = Persecution of churches in the communist countries in Central and Eastern Europe : anthology of the international conference, Bratislava September 30 - October 2, 2009. 1. vyd. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2010. Str. 110-120. ISBN 978-80-89335-28-2. [COBISS.SI-ID 31855917]
150. PODBERSIČ, Renato. Odnos italijanskega in hrvaškega klera do Ukmarja. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Ukmarjev simpozij v Rimu. Celje: Celjska Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2006. Str. 269-275. Simpoziji v Rimu, 23. ISBN 961-218-630-8. ISSN 1408-4015. [COBISS.SI-ID 32050477]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

151. PODBERSIČ, Renato. Katoliška cerkev v Jugoslaviji v prvih povojnih letih = La chiesa cattolica in Jugoslavia nell'immediato dopoguerra. V: PORTELLI, Ivan (ur.). I Cattolici isontini nel XX secolo. 5, Il secondo dopoguerra (1947-1962) : atti del convegno di studi : (Gorizia - Nova Gorica, 18-19 ottobre 2019). Gorizia: Istituto di storia sociale e religiosa, 2020. Str. 145-172, ilustr. ISBN 978-88-945770-1-3. [COBISS.SI-ID 58210563]
152. PODBERSIČ, Renato. Enaki ali podobni : primerjava nacistične in fašistične protijudovske zakonodaje. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), BERLIČ, Marjetka. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst VI. [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2019. Str. 24-42, ilustr. ISBN 978-961-94143-3-0. [COBISS.SI-ID 73136387]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
153. PODBERSIČ, Renato. Poskus obnove judovske skupnosti v Gorici. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), et al. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst V. [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. Str. 51-66, fotogr. ISBN 978-961-94143-0-9. [COBISS.SI-ID 41143341]
154. PODBERSIČ, Renato. Goriška judovska skupnost in prva svetovna vojna. V: LEŠNIK, Nuša (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.), HOLCMAN, Borut. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst IV. [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015. Str. 39-50, ilustr. ISBN 978-961-93361-5-1. [COBISS.SI-ID 21089586]
155. PODBERSIČ, Renato. Žrtve revolucije med Romi na Slovenskem. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 78-94, fotogr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 38086189]
156. PODBERSIČ, Renato. Po poti pozabljene podjetnosti : Judje v Ajdovščini. V: LEŠNIK, Nuša (ur.), TOŠ, Marjan (ur.), HOLCMAN, Borut. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst III. [Razprave in članki z znanstvenih srečanj Šoa - spominjajmo se 2013/2014]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2014. Str. 69-85, fotogr. ISBN 978-961-93361-4-4. [COBISS.SI-ID 37577517]
157. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). (Ne)znana grobišča na Primorskem. V: HANČIČ, Damjan (ur.), JENUŠ, Gregor (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Odstiranje zamolčanega : zbornik prispevkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013. Str. 111-122, fotogr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 3. ISBN 978-961-93300-5-0. [COBISS.SI-ID 36169773]
158. PODBERSIČ, Renato. Junaki in žrtve : (o avstro-ogrskih častnikih judovskega rodu na soški fronti, ki so trpeli med holokavstom). V: LEŠNIK, Nuša (ur.), et al. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst II. Razprave in članki z znanstvenih srečanj Šoa - spominjajmo se 2012/2013. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2013. Str. 117-128, fotogr. ISBN 978-961-93361-1-3. [COBISS.SI-ID 35691053]
159. PODBERSIČ, Renato. Goriški Judje med žrtvami fojb. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, [Maribor, 9.-10. maj 2012] = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of scientific papers of international scientific conference, [Maribor, May 9-10, 2012]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 101-112, fotogr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 2. ISBN 978-961-93300-2-9. [COBISS.SI-ID 35015469]
160. VALIČ ZVER, Andreja, HANČIČ, Damjan, KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PODBERSIČ, Renato. National report on the crimes of communism in Slovenia : country report. V: SVOBODA, David (ur.), O'CONNOR, Cóílín (ur.), LIŠKA, Jiří. Crimes of the communist regimes : international conference : an assessment by historians and legal experts : proceedings. [Praha]: Institute for the Study of Totalitarian Regimes: = Ústav pro studium totalitních režimù, cop. 2011. Str. 203-236, tabela. ISBN 978-80-87211-51-9. [COBISS.SI-ID 33221677]
161. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Totalitarni režimi na Slovenskem v 20. stoletju = Totalitarian regimes in Slovenia in the 20th century. V: HANČIČ, Damjan (ur.). Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju : zbornik slovenskih prispevkov z javne tribune z naslovom Zločini totalitarnih režimov, ki je potekala 8. aprila 2008 v prostorih Evropske komisije v Bruslju. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2010. Str. 39-64. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 1. ISBN 978-961-92574-6-3. [COBISS.SI-ID 32377133]
162. PODBERSIČ, Renato. The case of Slovenia : resistance and opposition to the communist regime. V: BALOČKAITE, Rasa. Sborník k medzinárodní konferenci Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2010. Str. 51-59. ISBN 978-80-87211-42-7. [COBISS.SI-ID 32625453]
163. PODBERSIČ, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem 1941-1945. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 70-82, ilustr. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 31089709]
164. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Totalitarian regimes in Slovenia in the 20th century. V: JAMBREK, Peter (ur.). Crimes committed by totalitarian regimes : reports and proceedings of the 8 April European Public Hearing on Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Ljubljana: Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008. Str. 39-60. ISBN 978-961-238-977-2. [COBISS.SI-ID 29131565]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

165. PODBERSIČ, Renato, KRALJ, Franc, PELIKAN, Egon, GRIESSER PEČAR, Tamara. Primorska leta 1947 - ob šestdesetletnici priključitve : okrogla miza. V: RONCELLI, Nadia (ur.). Stanje duha na Slovenskem : [zbornik Drage 2007]. Trst: Mladika, 2008. Str. 47-70, portreti. ISBN 978-88-7342-124-5. [COBISS.SI-ID 946565]
166. PODBERSIČ, Renato. Slovenski apostolski administratorji Goriške nadškofije. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Torošev simpozij v Rimu. Celje: Celjska Mohorjeva družba; v Rimu: Slovenska teološka akademija; v Ljubljani: Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti, 2007. Str. 9-16. Simpoziji v Rimu, 24. ISBN 978-961-218-690-6. ISSN 1408-4015. [COBISS.SI-ID 12824114]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

167. PODBERSIČ, Renato. Hitahdut Olej Jugoslavija. Združenje Judov iz nekdanje Jugoslavije v Izraelu = Hitahdut Olej Jugoslavija. The association of Jews from ex-Yugoslavia in Israel. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), SKRALOVNIK, Samo (ur.). Vpliv religije na politiko in javno življenje na Bližnjem vzhodu : Mednarodni znanstveni simpozij : 18. oktober 2023, spletni dogodek : zbornik povzetkov = The influence of religion on politics and public life in the Middle East : International Scientific Symposium : 18th October 2023, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2023. Str. 30-31. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_2023_A5_FIN(1).pdf. [COBISS.SI-ID 170963971]
168. PODBERSIČ, Renato. The Fascist attitude toward the Jewish population. The case of Venezia Giulia. V: BATIČ, Matic (ur.). Fašizem - sto let pozneje. Stanje raziskav in nove raziskovalne perspektive = Fascism - a hundred years later. The state of research and the new research perspectives : mednarodna znanstvena konferenca = international scientific conference : program in povzetki = programme and abstracts : Pivka, 19. 10. 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [23]. ISBN 978-961-7120-06-6. [COBISS.SI-ID 132748803]
169. PODBERSIČ, Renato. Slovenski parlamentarci v italijanskem parlamentu med obema vojnama. V: STRAJNAR, Neža (ur.). Parlamentarizem na Slovenskem v zgodovinski perspektivi : ob tridesetem jubileju prve konstitutivne seje Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije : znanstveni posvet : programska knjižica : Ljubljana, 28. in 29. november 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [18]. ISBN 978-961-7120-08-0. https://www.scnr.si/upload/editor/file/file5a65a68ad5da249.pdf. [COBISS.SI-ID 136656899]
170. PODBERSIČ, Renato. "The house of the living" : the history of Jewish cemetery in Rožna dolina in the short 20th century. V: BATIČ, Matic (ur.). Spatial Politics in Authoritarian and Totalitarian Regimes: Open Questions and New Research Approaches = Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi : international workshop = mednarodna znanstvena delavnica : programme and abstracts = program in povzetki : Ljubljana, 12. 4. 2022 : Program in povzetki. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [23]. ISBN 978-961-7120-04-2. [COBISS.SI-ID 108572931]
171. PODBERSIČ, Renato. Prof. Angelo Vivian : prispevek k biografiji pozabljenega judaista slovenskih korenin = Prof. Angelo Vivian : a contribution to the biography of a forgotten expert for Judaism with Slovenian roots. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.), BEDRAČ, Marjetka (ur.). Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga : Mednarodni znanstveni simpozij : 20.-21. april 2021, spletni dogodek : zbornik povzetkov = Jewish-christian sources and dimensions of dialogue : International Scientific Symposium : 20th-21st April 2021, online event : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 68-69. https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Zbornik%20povzetkov_20210410_A5_v1.pdf. [COBISS.SI-ID 61089027]
172. PODBERSIČ, Renato. Razmere na Primorskem v letu 1941 = Circumstances in the Slovene Littoral region in 1941. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic. Tragedija 1941 : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji = Tragedy 1941 : Symposium on the Occasion of the 80th Anniversary of the Beginning of World War II in Slovenia : Park vojaške zgodovine Pivka, 3. junij 2021 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. [22-23]. [COBISS.SI-ID 65854211]
173. PODBERSIČ, Renato. Vloga uničevalnega taborišča Auschwitz pri holokavstu nad Judi iz Julijske Krajine. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), ČASAR, Sindi. Vsako leto eno ime: Erika Fürst : Auschwitz in prostor nekdanje Jugoslavije : mednarodno znanstveno srečanje : povzetki predavanj : Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 24. januar 2020. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2020. Str. 10. [COBISS.SI-ID 19324419]
174. PODBERSIČ, Renato. Judje v Julijski krajini - med lojalnostjo in odrinjenostjo. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), GOLEC, Boris (ur.). Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : znanstveni posvet, 23.-24. maj 2019, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2019. Str. 25-26. [COBISS.SI-ID 44649005]
175. PODBERSIČ, Renato. Škof Smiljan Franjo Čekada - pravičnik med narodi. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), GOLDSTEIN, Ivo. Vsako leto eno ime: Ivan in Ljubica Župančič : mednarodno znanstveno srečanje : povzetki predavanj : Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 25. januar 2019. Mednarodno znanstveno srečanje Vsako leto eno ime, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 25. januar 2019. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2019. Str. 12. [COBISS.SI-ID 44208429]
176. PODBERSIČ, Renato. Evgen Bolaffio : neformalni vodja ljubljanskih Judov med drugo svetovno vojno. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), BABIČ, Leonida. Elizabeta Savica Rožanc Horvath : povzetki predavanj. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2018. Str. 7. [COBISS.SI-ID 42566701]
177. PODBERSIČ, Renato. Marcello Morpurgo in njegova Gorica. V: LAMUT, Ana Marija (ur.), ČEČ, Dragica (ur.). Mejniki in zgodovina : velika zgodovina skozi oči majhnega človeka : zbornik povzetkov. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2018. Str. 52-53. ISBN 978-961-6777-23-0. [COBISS.SI-ID 43568429]
178. PODBERSIČ, Renato. Anton Korošec in slovenska manjšina v Julijski krajini. V: JESENŠEK, Marko (ur.). Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. 5. 2017 : zbornik povzetkov. Znanstveni simpozij "Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije, Sv. Jurij ob Ščavnici, 27. 5. 2017. Sveti Jurij ob Ščavnici: Univerza v Mariboru: Zveza društev general Maister: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, 2017. F. [14]. [COBISS.SI-ID 41783085]
179. PODBERSIČ, Renato. Enaki ali podobni : primerjava nacistične in fašistične protijudovske zakonodaje = Identical or similar : comparison between Nazi and fascist anti-Jewish legislation. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), et al. Ivan Breskvar. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017. Str. 18-19, 20-21. [COBISS.SI-ID 41144877]
180. PODBERSIČ, Renato. Izobraževanje goriške duhovščine med prvo svetovno vojno. V: Na marginama Velikoga rata : kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914-1918 = Na obrobjih velike vojne : kulturne in prosvetne razmere na Reki, v Pulju, Ljubljani in Gorici 1914-1918. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2017. Str. 9. [COBISS.SI-ID 42141741]
181. PODBERSIČ, Renato. Cerkev in meja na Goriškem v [i. e. po] drugi svetovni vojni. V: KOLENC, Petra (ur.), GERBEC, Teja (ur.). Povzetki referatov znanstvenega simpozija Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice, Grad Kromberk, 22. in 23. maj 2017. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2017. Str. [6]. [COBISS.SI-ID 41781037]
182. PODBERSIČ, Renato. Kronanje Svetogorske Matere Božje in gvardijan p. Romuald Sitar = Lʹincoronazione della Madonna di Monte Santo ed il padre guardiano Romuald Sitar. V: OSVALD, Monika (ur.). Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje : [Frančiškanski samostan Sveta Gora, 7. oktobra 2017] = Convegno scientifico per la ricorrenza del 300° anniversario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna di Monte Santo : [Convento Francescano di Monte Santo, 7 ottobre 2017]. Ljubljana: Brat Frančišek, 2017. Str. 10. [COBISS.SI-ID 42056493]
183. PODBERSIČ, Renato. Poskus obnove judovske skupnosti v Gorici po koncu druge svetovne vojne = The attempt to restore the Jewish community in Gorizia after the end of the Second World War. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), et al. France Punčuh. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. Str. 16-19. [COBISS.SI-ID 39427629]
184. PODBERSIČ, Renato. Obmejni fašizem in odnos do Judov. V: PELIKAN, Egon (ur.). Obmejni fašizem : kulturna in socialna zgodovina : zbornik povzetkov, Koper, 20. in 21. junij 2016. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales, 2016. Str. 33. ISBN 978-961-6964-73-9. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/obmejni-fasizem-kulturna-in-socialna-zgodovina-zbo-2051. [COBISS.SI-ID 40050989]
185. PODBERSIČ, Renato. Izobraževanje Judov v Gorici = Education of Jews in Gorizia. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Str. 55-56. [COBISS.SI-ID 40341293]
186. PODBERSIČ, Renato. Partizansko sodstvo na Primorskem. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje v imenu ljudstva : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2015. Str. 5-6. ISBN 978-961-93925-1-5. [COBISS.SI-ID 39170861]
187. PODBERSIČ, Renato. Goriška judovska skupnost in prva svetovna vojna = The Gorizia Jewish community and World War I. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), et al. Marko Rosner. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 38149165]
188. PODBERSIČ, Renato. Žrtve revolucije med Romi na Slovenskem. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. Str. 14-15. ISBN 978-961-93300-7-4. [COBISS.SI-ID 37713965]
189. PODBERSIČ, Renato. Obletnica prve svetovne vojne 1914-2014 v luči slovenske šole. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina je slastna : kulturna zgodovina hrane ; 100 let začetka prve svetovne vojne : programska knjižica. Ljubljana: ZZDS, 2014. Str. 49. [COBISS.SI-ID 37770541]
190. PODBERSIČ, Renato. Posledice vojne v delovanju cerkvenih skupnosti na področju Soške fronte. V: Znanstveni posvet Posledice prve svetovne vojne za življenje cerkvenih skupnosti na Slovenskem, Ljubljana 14. november 2014. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve, [2014]. Str. 5. [COBISS.SI-ID 37841453]
191. PODBERSIČ, Renato. Po poti pozabljene podjetnosti : Judje v Ajdovščini = Along the path of forgotten entrepreneurship : Jews in Ajdovščina. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), HAJDINJAK, Boris. Zora Pičulin, slovenska pravičnica med narodi = Zora Pičulin, Slovenian righteous among the nations. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2014. Str. 10-14. [COBISS.SI-ID 36763949]
192. PODBERSIČ, Renato. Huda jama : how to museally present the mass killing site in St. Barbara Pit. V: The program [and the abstracts] of the International Symposium Stalinization Stalinization and De-Stalinization. The Institutional Evolution and Social Impact, the VIII-th edition, 4-7 July 2013, Fǎgǎraş - Sâmbǎta se Sus, Romania. International Symposium Stalinization and De-Stalinization. The Institutional Evolution and Social Impact, the VIII-th edition, 4 - 7 July 2013, Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus. Fǎǵǎraş: [Fundatia Culturala "Negru Voda"; Bucureşti: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc], 2013. Str. 41-42. [COBISS.SI-ID 36111405]
193. PODBERSIČ, Renato. Učitelj Andrej Vendramin : neznani pravičnik iz Solkana. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), et al. Vsako leto eno ime : neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in Primorske : znanstveno srečanje : mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta Šoa - spominjajmo se 2013, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 24. januar 2013. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2013. Str. 9-11, 24-26. [COBISS.SI-ID 35170349]
194. PODBERSIČ, Renato. Represija nas [i. e. nad] nasprotniki revolkucije [i. e. revolucije] na Primorskem = Repression against the opponents of the revolution in the Slovenian Littoral. V: TROHA, Nevenka (ur.). Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in sosednjih državah : povzetki : mednarodna znanstvena konferenca, Ljubljana, 7. in 8. november 2012 = Repression during World War II and in the post-war period in Slovenia and in the neighbouring countries : abstracts : international scientific conference, [Ljubljana, 7. in 8. november 2012]. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. Str. 16-18. ISBN 978-961-6386-38-8. [COBISS.SI-ID 34812717]
195. PODBERSIČ, Renato. Goriški Judje med žrtvami fojb. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Represivne metode totalitarnih režimov : zbornik povzetkov referatov : [mednarodni znanstveni posvet], Maribor, 9.-10. maj 2012 = Repressive methods of totalitarian regimes : collection of abstracts : [international scientific conference], Maribor, May 9-10, 2012. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. Str. 20-21. ISBN 978-961-93300-0-5. [COBISS.SI-ID 34117933]
196. PODBERSIČ, Renato. Junaki in žrtve (o avstro-ogrskih častnikih judovskega rodu, ki so trpeli med holokavstom) = Heroes and victims (on Austro-Hungarian officers of Jewish descent who suffered during the holocaust). V: BEDRAČ, Marjetka (ur.). Vsako leto eno ime : preganjanje Judov na območju okupirane Jugoslavije 1941-1945 (Slovenija, Srbija) in slovenski pravičnik Andrej Tumpej : znanstveno srečanje v okviru projekta Šoa - spominjajmo se ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 26. januar 2012 : povzetki referatov. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2012. Str. 15-17. [COBISS.SI-ID 68827905]
197. PODBERSIČ, Renato. Condemnation of communism in Slovenia - historical perspective. V: The program [and the abstracts] of the international symposium "Condemnig communism - between justice and history", the V-th Edition, 30 June - 3 July 2011, Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus, România. Fǎgǎraş: Fundatia Culturala "Negru Voda", 2011. Str. 27. [COBISS.SI-ID 33099821]
198. PODBERSIČ, Renato. Slovenska in italijanska historiografija : primerjava in usmeritev = Le storiografie slovena e italiana : comparazione e prospettive. V: OBID, Alenka (ur.), REBESCHINI, Monica (ur.). [Program in povzetki = Programma e riassunti]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2011. Str. 47-51. Glasnik UP ZRS, letn. 16 (2011), št. 6. ISSN 2232-349X. [COBISS.SI-ID 2079699]
199. PODBERSIČ, Renato. Reševanje goriških Judov s poudarkom na obdobju nemške okupacije (1943-1945) = The flight of Gorizian Jews during the German occupation (1943-1945). V: Vsako leto eno ime : reševanje Judov 1938-1941 in slovenski pravičnik Uroš Žun : znanstveno srečanje v okviru projekta Šoa - spominjajmo se ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 26. januar 2011 : povzetki referatov. Maribor: Sinagoga kulturni center, 2011. F. 7. [COBISS.SI-ID 32401197]
200. PODBERSIČ, Renato. Communist rule established in Slovenia. V: The program [and the abstracts] of the international symposium Individual and Collective Destinies in Communism, the V-th Edition, 22-25 July 2010, Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus. International symposium Individual and Collective Destinies in Communism, the V-th Edition, 22-25 July 2010, Fǎgǎraş - Sâmbǎta de Sus. Fǎgǎraş [etc.]: Fundatia Culturala "Negru Voda" [etc.], 2010. Str. 33. [COBISS.SI-ID 31790381]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

201. PODBERSIČ, Renato. Žrtve revolucionarnega nasilja med Romi na Slovenskem. V: BEDRAČ, Marjetka (ur.), et al. Romi in romska skupnost na Slovenskem in Hrvaškem v XX. in v začetku XXI. stoletja : seminar za pedagoške delavce, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, 13. april 2018 : povzetki predavanj. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, cop. 2018. Str. 8. [COBISS.SI-ID 43113261]
202. PODBERSIČ, Renato. Meja, prehodi/prebegi in žrtve. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče, 2015. Str. 56-57. ISBN 978-961-263-163-5. [COBISS.SI-ID 38676781]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

203. PODBERSIČ, Renato. Judje v Julijski krajini : med lojalnostjo in odrinjenostjo. V: KOČEVAR, Vanja (ur.), DEVETAK, Robert. Kolektivne identitete skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja : slovenski pogledi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 637-656. ISBN 978-961-05-0647-8. [COBISS.SI-ID 111266051]
204. PODBERSIČ, Renato. Slovenci v letu 1939 : zatišje pred viharjem = Slovenes in the year 1939 : the calm before the storm. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.). Slovenci in devetice 20. stoletja. Ljubljana: Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. 95-115. ISBN 978-961-7120-07-3. [COBISS.SI-ID 133766403]
205. PODBERSIČ, Renato. Goli otok v zgodovinski zavesti. V: ERZETIČ, Manca (ur.). Goli otok po sedemdesetih letih. Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2021. Str. 103-118, 181. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-25-9. [COBISS.SI-ID 62332675]
206. PODBERSIČ, Renato. Razmere na Primorskem v letu 1941. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic (ur.). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. 166-186, ilustr. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 91273731]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
207. PODBERSIČ, Renato. Odilo Globočnik : nacistični zločinec slovenskih korenin. V: PODBERSIČ, Renato (ur.). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. Str. 95-132, fotogr. ISBN 978-961-7120-00-4. [COBISS.SI-ID 49528323]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
208. PODBERSIČ, Renato. La Chiesa cattolica nella regione della Primorska durante la Seconda guerra mondiale. V: MIKRUT, Jan (ur.). La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al nazionalsocialismo 1933-1945. 1. ed. San Pietro in Cariano (Verona): Gabrielli editori, 2019. Str. 401-413. Storia della Chiesa in Europa centro-orientale. ISBN 978-88-6099-386-1. [COBISS.SI-ID 44871213]
209. PODBERSIČ, Renato. Moša Pijade in judovsko pokopališče v Rožni Dolini = Moša Pijade e il cimitero ebraico a Valdirose. V: KOLENC, Petra (ur.), et al. Marušičev zbornik : zgodovinopisec zahodnega roba : prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 537-551, fotogr. ISBN 978-961-05-0170-1. [COBISS.SI-ID 44552749]
financer: ARRS, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990, P6-0380
210. PODBERSIČ, Renato. Dr. Janko Kralj in njegova doba : prispevek k poznavanju delovanja krščanskih socialcev na Goriškem. V: GRIESSER PEČAR, Tamara (ur.), PIŠKURIĆ, Jelka (ur.). Usode Slovencev v vrtincu 20. stoletja. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. Str. 145-168, portr. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 7. ISBN 978-961-94353-5-9. [COBISS.SI-ID 45753645]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
211. PODBERSIČ, Renato. Judovski intelektualci v Gorici. V: OSET, Željko (ur.), OSET, Željko. Goriški izobraženci skozi zgodovino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018. Str. 50-71, ilustr. ISBN 978-961-7025-05-7. [COBISS.SI-ID 5240059]
212. PODBERSIČ, Renato. Duhovna oskrba goriških beguncev. V: BEGUŠ, Ines (ur.), KLAVORA, Marko (ur.), BREŠAN, Katarina. Begunci : slovenski begunci s soške fronte : zbornik. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016. Str. 52-63, 132, fotogr. ISBN 978-961-6201-62-9. [COBISS.SI-ID 40050477]
213. PODBERSIČ, Renato. Partizansko sodstvo na Primorskem. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Brezpravje "v imenu ljudstva". Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. Str. 9-28. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 40176429]
financer: ARRS, Projekti, 1000-16-2721
214. PODBERSIČ, Renato. A different perspective : the Revolutionʹs violence in Slovenia, 1941-1945. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 102-119. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41136941]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
215. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja. National report of the crimes of communism in Slovenia. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes. Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. Str. 168-178. Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 41137709]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
216. PODBERSIČ, Renato. Represija nad nasprotniki revolucije na Primorskem. V: TROHA, Nevenka (ur.). Nasilje vojnih in povojnih dni. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. Str. 139-155, ilustr. pril., tabele. Zbirka Vpogledi, 8. ISBN 978-961-6386-46-3. http://hdl.handle.net/11686/42384. [COBISS.SI-ID 36806445]
financer: ARRS, Programi, 1000-13-2721
217. PODBERSIČ, Renato. Goriški duhovniki - žrtve prve svetovne vojne. V: FERRARI, Liliana (ur.), IANCIS, Paolo (ur.). Oltre i confini : scritti in onore di don Luigi Tavano per i suoi 90 anni. Gorizia: Istituto di storia sociale e religiosa, 2013. Str. 369-376, fotogr. ISBN 978-88-907667-3-2. [COBISS.SI-ID 36515629]
218. PODBERSIČ, Renato. Preganjanje Judov na Goriškem med drugo svetovno vojno. V: ŠUMI, Irena (ur.), STARMAN, Hannah (ur.), HAJDINJAK, Boris. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst : pregled raziskovalnih tematik. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2012. Str. 121-132, fotogr. ISBN 978-961-93361-0-6. [COBISS.SI-ID 34768941]
219. PODBERSIČ, Renato, HANČIČ, Damjan. Povojne zaplembe judovskega premoženja. V: ŠUMI, Irena (ur.), STARMAN, Hannah (ur.), HAJDINJAK, Boris. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst : pregled raziskovalnih tematik. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2012. Str. 283-292, tabele. ISBN 978-961-93361-0-6. [COBISS.SI-ID 34769197]
220. PODBERSIČ, Renato. Jud in Slovenec, združena pri reševanju judovskih otrok. V: ŠKORO BABIĆ, Aida (ur.), et al. Zgodovina otroštva = History of childhood. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. Str. 597-609. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 45. ISBN 978-961-6777-12-4. ISSN 1408-3531. http://hdl.handle.net/11686/31063. [COBISS.SI-ID 34744365]
221. PODBERSIČ, Renato. Na pogoriščih preteklosti : Koprska škofija v družbenem in narodnem življenju. V: VALENČIČ, Rafko (ur.). Dr. Janez Jenko : prvi škof obnovljene koprske škofije : zbornik ob stoletnici rojstva (1910-2010). Koper: Ognjišče, 2010. Str. 49-55. ISBN 978-961-263-050-8. [COBISS.SI-ID 31854637]
222. PODBERSIČ, Renato. Žrtve med italijanskimi priseljenci v Julijski krajini. V: ŠTIH, Peter (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Migracije in slovenski prostor od antike do danes. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2010. Str. 316-327. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 39. ISBN 978-961-6777-05-6. ISSN 1408-3531. http://hdl.handle.net/11686/38524. [COBISS.SI-ID 31788589]
223. PODBERSIČ, Renato. Ivan Koršič. V: RAHTEN, Andrej (ur.), et al. Tvorci slovenske pomorske identitete. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. Str. 137-147, portret, ilustr. Zbirka Življenja in dela, 6, Biografske in bibliografske študije, 4. ISBN 978-961-254-204-7. [COBISS.SI-ID 31573549]
224. PODBERSIČ, Renato. Župnija Šempeter v zadnjih dvesto letih. V: et al. Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja. Šempeter pri Gorici: Župnija, 2010. Str. 65-126, ilustr. ISBN 978-961-269-252-0. [COBISS.SI-ID 14531890]
225. PODBERSIČ, Renato. Grgar med prvo svetovno vojno. V: DOLJAK, Justina (ur.), et al. Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost: Turistično društvo, 2009. Str. 149-170, ilustr. ISBN 978-961-269-071-7. [COBISS.SI-ID 13988914]
226. PODBERSIČ, Renato. Žalostna grgarska zgodba. V: DOLJAK, Justina (ur.), et al. Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost: Turistično društvo, 2009. Str. 184-189, ilustr. ISBN 978-961-269-071-7. [COBISS.SI-ID 13991474]
227. PODBERSIČ, Renato. Izobraževanje goriške duhovščine med prvo svetovno vojno. V: TUL, Vlasta (ur.). Učiteljice v šolskih klopeh : zbornik ob 130. obletnici ustanovitve Slovenskega učiteljišča za dekleta v Gorici. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 2005. Str. 161-172, ilustr. ISBN 961-91738-0-5. [COBISS.SI-ID 11678002]
228. PODBERSIČ, Renato. Zgodovina oljkarstva na Goriškem. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), GLAVAN-PODBRŠČEK, Andreja, PODBERSIČ, Renato. Oljkarstvo na Goriškem. Nova Gorica: Goriško oljkarsko društvo: Društvo oljkarjev Brda, 2004. Str. 9-39, fotogr. ISBN 961-238-378-2. [COBISS.SI-ID 31145773]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

229. PODBERSIČ, Renato. V znamenju spoštovanja drugih, Judje na slovenskem v luči poskusov dr. Lovra Šturma glede reševanja problematike njihovega premoženja. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.). Omejitev oblasti : Liber Amicorum v spomin na prof. dr. Lovra Šturma. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2022. Str. 229-244. ISBN 978-961-6901-16-1. [COBISS.SI-ID 129299715]
230. PODBERSIČ, Renato. Judovska prisotnost na obronkih Goriških Brd. V: ŠTEPEC, Marko (ur.), et al. Simonitijev zbornik 2021. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2021. Str. 65-72. ISBN 978-961-6665-61-2. [COBISS.SI-ID 104792323]
231. PODBERSIČ, Renato. Dr. Franc Setničar in prva svetovna vojna. V: ČERNIC, Peter (ur.). Franc Setničar : (1875-1945) : kancler, glasbenik in alpinist. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020. Str. 21-32, fotogr. Naše korenine, 29. ISBN 978-88-96632-94-9. [COBISS.SI-ID 40109059]
232. PODBERSIČ, Renato. Andrej Vendramin : the unknown righteous from Solkan. V: ŠUMI, Irena (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). The Slovenian righteous among nations. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 96-103, portret. ISBN 978-961-254-863-6. [COBISS.SI-ID 39476013]
233. PODBERSIČ, Renato. Andrej Vendramin : neznani pravični iz Solkana. V: ŠUMI, Irena (ur.), LUTHAR, Oto (ur.). Slovenski pravični med narodi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. Str. 90-96, portret. ISBN 978-961-254-862-9. [COBISS.SI-ID 39441709]
234. PAVLIN, Vojko, PODBERSIČ, Renato. Priloga. V: et al. Župnija Šempeter pri Gorici skozi stoletja. Šempeter pri Gorici: Župnija, 2010. Str. 179-201, ilustr. ISBN 978-961-269-252-0. [COBISS.SI-ID 31723821]
235. PODBERSIČ, Renato. Goriška pred stoletjem v političnem, verskem in kulturnem pogledu. V: BRATUŽ, Lojzka (ur.), ŽERJAL, Ivan (ur.). Goriška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja. V Ljubljani: Slovenska matica; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2009. Str. 137-144. ISBN 978-961-213-192-0. [COBISS.SI-ID 14291762]
236. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, IVANC, Blaž. Slovenija : svobodna in neodvisna po treh totalitarnih režimih. V: KALADJIS, Angela (ur.). Ponovna združitev Evrope : pogum za upor proti totalitarizmu in politična prenova. [Bruselj: Skupina ELS v Evropskem parlamentu, 2009]. Str. 373-413, ilustr. [COBISS.SI-ID 33539885]
237. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, IVANC, Blaž. Slovenia : from triple totalitarian occupation to freedom and independence. V: KÜHNHARDT, Ludger (ur.). The reunification of Europe : anti-totalitarian courage and political renewal. Brussels: European Parliament, EPP-ED Group, [2009]. Str. 370-411, ilustr. [COBISS.SI-ID 30363181]
238. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato, IVANC, Blaž. Slowenien : von dreimaliger totalitärer Okkupation zu Freiheit und Unabhängigkeit. V: KALADJIS, Angela (ur.). Die Wiedervereinigung Europas : antitotalitärer Mut und politische Erneuerung. [Brüssel: Europäischen Parlament, EVP-Fraktion, 2009]. Str. 303-343, ilustr. [COBISS.SI-ID 32641325]
239. PODBERSIČ, Renato. Goriška pred stoletjem v političnem, verskem in kulturnem pogledu. V: et al. 100 let Katoliškega tiskovnega društva. Gorica: Katoliško tiskovno društvo, 2008. Str. 15-21. [COBISS.SI-ID 13652018]
240. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Nacionalsocialistično in komunistično preganjanje Judov na Slovenskem. V: DEŽMAN, Jože (ur.), FILIPIČ, Hanzi (ur.). Hitlerjeva dolga senca : nacionalsocialistično državnoteroristično in rasistično preganjanje prebivalcev Slovenije in njegove posledice v Titovi Jugoslaviji. Celovec: Mohorjeva, 2007. Str. 175-190, ilustr. ISBN 978-3-7086-0245-5. [COBISS.SI-ID 31404589]

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

241. PODBERSIČ, Renato. Čuk, Alfonz. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2022, zv. 5: č, str. 223-224, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1006700/. [COBISS.SI-ID 18444035]
242. PODBERSIČ, Renato. Cocolin, Pietro : (1920-1982). Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon. 2020. ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1005420/. [COBISS.SI-ID 18442499]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

243. PODBERSIČ, Renato. Zoran M. Jovanović, Nadbiskupija beogradska u misiji spasavanja Jevreja i Jevrejki od Holokausta - Prilog za biografiju Josipa Ujčića i kao natpastira, Beogradska nadbiskupija, Beograd 2022, 365 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2023, letn. 7, št. 1, str. 233-235. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KMAR5H60. [COBISS.SI-ID 159136771]
244. PODBERSIČ, Renato. Dr. Albin Šmajd, Dnevnik in dosje 1941-1946, znanstveno-kritična izdaja, (ur. Tadej Cankar et al.). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2022, 1040 str. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 77, št. 1/2, str. 227-229. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-90HPE68K. [COBISS.SI-ID 159554051], [SNIP]
245. PODBERSIČ, Renato. Vladimir Geiger, Pero Šola, Marko Krznarić, Groblje hrvatskih vojnika na Mirogoju, Zagreb, 1941.-1945 ... Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 2, str. 213-217. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6DD8U2SH. [COBISS.SI-ID 137656067]
246. PODBERSIČ, Renato. Janez Juhant, Lambert Ehrlich - prerok slovenskega naroda, Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, Goriška Mohorjeva družba, Društvo Združeni ob Lipi sprave, Teološka fakulteta, 2022, 640 strani. Zvon : kulturno - družbena revija. 2022, letn. 25, št. 3/4, str. 128-130, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 117417731]
247. PODBERSIČ, Renato. Recenzija monografije Izgubljeni spomin Vipave: generalmajor Johann von Maasburg in njegovi. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira. Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2021. Str. 669-670. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-29-7. [COBISS.SI-ID 59383555]
248. PODBERSIČ, Renato. Dejan Valentinčič, Medetnična integracija v lokalnem okolju - primer Nove Gorice in Gorice : Goriška Mohorjeva družba in Inštitut ASEF, 2021, 415 strani. Zvon : kulturno - družbena revija. 2021, letn. 24, št. 5, str. 80-81, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 78700291]
249. PODBERSIČ, Renato. Judovska država, temeljni dokumenti političnega sionizma : ZRC SAZU, 2019, 316 strani. Zvon : kulturno - družbena revija. 2020, letn. 23, št. 2/3, str. 141-142, fotogr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 51689731]
250. PODBERSIČ, Renato. Davor Marijan, Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994., Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2018, 476 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2019, letn. 3, št. 1, str. 217-220. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-12S4V6D6. [COBISS.SI-ID 44861229]
251. PODBERSIČ, Renato. Mario Jareb, Sovjetski zločin u Katynskoj šumi - Uloga doktora Eduarda Luke Miloslavića, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2019, 335 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2019, letn. 3, št. 2, str. 208-212. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AZ18Q90J. [COBISS.SI-ID 45725229]
252. PODBERSIČ, Renato. Helena Jaklitsch: Slovenski begunci v taboriščih v Italiji 1945-1949 : Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2018. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. 2019, letn. 29, št. 112, str. 129-130, ilustr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 44858925]
253. PODBERSIČ, Renato. Marija Jurić-Pahor: Memorija vojne: soška fronta v spominski literaturi vojakov in civilistov : Mohorjeva Celovec, 2019, 464 strani. Zvon : kulturno - družbena revija. 2019, letn. 22, št. 6, str. 66-67, ilustr. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 14065997]
254. PODBERSIČ, Renato. Jože Mihevc, Skozi taborišča do sreče, zbirka Zapisi iz zdomstva, Mladika, Trst 2018. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2018, letn. 2, št. 1, str. 169-173. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JAWB054Y. [COBISS.SI-ID 43538733]
255. PODBERSIČ, Renato. Vili Prinčič: "V Brucku taborišču ---" : Založništvo tržaškega tiska, 2015; 240 str. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2016, letn. 7, št. 23, str. 88-89, ilustr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KUEMETJD. [COBISS.SI-ID 40032301]
256. PODBERSIČ, Renato. Don Anto Baković, Hrvatski martirologij XX. stoljeća. 1: Svečenici-mučenici Crkve u Hrvata. Zagreb : Martyrium Croatiae, 2007. 1019 strani. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 63, št. 1/2 (139), str. 273-274. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/14980, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-7J1BD1YI. [COBISS.SI-ID 30372653]
257. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Estonia 1940-1945, Reports of the Estonian International Commission for the investigation of Crimes Against Humanity, ur. Toomas Hiio, Meelis Maripuu, Indrek Paavle, Tallinn, Estonian Foundation for the Investigation of Crimes Against Humanity, 2006 ... Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 62, št. 3/4, str. 488-491. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/8069, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WODL3FLH. [COBISS.SI-ID 29817645]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

258. PODBERSIČ, Renato. Fotomonografiji na pot. V: KOROŠEC-KOCMUR, Pavlinka (ur.), KOCMUR, Boštjan (ur.). Povojni Slovenci v Argentini : emigracija in novi svet. 1. izd. Ljubljana; Celovec: Mohorjeva družba, 2020. Str. 11-12. ISBN 978-3-7086-1146-4. [COBISS.SI-ID 51662339]
259. PODBERSIČ, Renato. Predgovor. V: UMEK, Evelina (ur.), JUREN, Mitja. Legenda o priklenjenih mitraljezcih. Trst: Mladika, 2019. Str. 5-6. ISBN 978-88-7342-274-7. [COBISS.SI-ID 44415789]
260. PODBERSIČ, Renato. Knjigi na pot. V: VAUHNIK, Miloš. --- Austriam esse delendam : kako sem postal poročnik ali moje bojevanje v 1. svetovni vojni. Ljubljana: Jutro, 2018. Str. 7-9. ISBN 978-961-7024-06-7. [COBISS.SI-ID 43911469]
261. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Cerkev, spomin in opomin. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 28. maj 2017, letn. 66, št. 22, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 41815085]
262. PODBERSIČ, Renato. Zborniku na pot. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), et al. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst V. [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. Str. 5-8. ISBN 978-961-94143-0-9. [COBISS.SI-ID 41143597]
263. PODBERSIČ, Renato. Bodi zdrava, domovina. Zvon : kulturno - družbena revija. 2016, letn. 19, št. 3/4, str. 3-6, portret. ISSN 1408-645X. [COBISS.SI-ID 40051501]
264. PODBERSIČ, Renato. Zborniku na pot. V: RUDOLF, Ivan (ur.), et al. Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko. Črni Vrh nad Idrijo: samozal. I. Rudolf, 2014. Str. 7-9. ISBN 978-961-283-060-1. [COBISS.SI-ID 18597426]
265. PODBERSIČ, Renato, SEDMAK, Drago. Uvod. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), SEDMAK, Drago (ur.), NOVAK, Alojzij. Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2014. Str. 7-17. Naše korenine, 24. ISBN 978-88-96632-46-8. [COBISS.SI-ID 37836333]
266. PODBERSIČ, Renato. Zgodovina za prihodnost. V: MAVER, Aleš (ur.), PODBERSIČ, Renato. Mnenja z mero : politična kronika, refleksija o Cerkvi in zgodovina za prihodnost : pisci na Časnik.si. Ljubljana: Časnik spletni magazin z mero, 2014. Str. 275-278. ISBN 978-961-281-389-5. [COBISS.SI-ID 37572909]
267. PODBERSIČ, Renato. Knjigi na pot. V: VONČINA, Andrej. Goriški nadškof Alojzij Matija Zorn : življenje in delo s posebnim poudarkom na njegovem političnem delovanju. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2012. Str. 7-10. ISBN 978-88-96632-22-2. [COBISS.SI-ID 34129709]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

268. PODBERSIČ, Renato. Izraelski vozel. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 7. maj 2023, letn. 72, št. 18, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 152249347]
269. PODBERSIČ, Renato. Na Vzhodu nič novega ... ali pač?. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 5. nov. 2023, letn. 72, št. 44, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 171099907]
270. PODBERSIČ, Renato. 23. 12. 1990 : "Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo". Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 23. dec. 2020, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2020-12-23-23-12-1990-jugoslavije-ni-vec-zdaj-gre-za-slovenijo/. [COBISS.SI-ID 57151747]
271. PODBERSIČ, Renato. Zgodovinska dejstva in slovenska politika. Časnik : spletni magazin z mero. 15. maj 2020. https://www.casnik.si/zadnji-boji-v-evropi-so-se-v-resnici-koncali-20-maja-1945/. [COBISS.SI-ID 15587587]
272. PODBERSIČ, Renato. Padec monopola nad zgodovinsko resnico : televizijsko omizje, ki je pokazalo, da smo blizu zatonu mitoloških predstav o drugi svetovni vojni na Slovenskem. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 12. jul. 2020, letn. 69, št. 28, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 25905155]
273. PODBERSIČ, Renato. Prodor pri Kobaridu 1917 : prelomni vojaški spopadi na slovenskih tleh : neizkoriščena velika vojaška zmaga. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 27. okt. 2018, letn. 68, št. 43, str. 23, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 45545005]
274. PODBERSIČ, Renato. Cerkev in Judje : ob 27. januarju, mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 27. januar 2018, letn. 68, št. 4, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 44172333]
275. PODBERSIČ, Renato. Škof Rožman in reševanje Judov. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. dec. 2019, letn. 29, št. 114, str. 36-38, fotogr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 45743661]
276. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Sto let pozneje : bojišča prve svetovne vojne naj bodo kraji srečevanja in miru. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 20. oktober 2018, letn. 67, št. 43, fotogr. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 44018221]
277. PODBERSIČ, Renato. Resnica ali mit?. Časnik : spletni magazin z mero. 5. maj 2017. http://www.casnik.si/index.php/2017/05/05/resnica-ali-mit/. [COBISS.SI-ID 41525805]
278. PODBERSIČ, Renato. Še pomnite, tovariši?. Demokracija : slovenski politični tednik. [Tiskana izd.]. 22. okt. 2015, leto 20, št. 43, str. 20-21, fotogr. ISSN 1408-0494. [COBISS.SI-ID 39122733]
279. PODBERSIČ, Renato. Od Sv. Gore ... do Škrbine. V: MAVER, Aleš (ur.), PODBERSIČ, Renato. Mnenja z mero : politična kronika, refleksija o Cerkvi in zgodovina za prihodnost : pisci na Časnik.si. Ljubljana: Časnik spletni magazin z mero, 2014. Str. 333-337. ISBN 978-961-281-389-5. [COBISS.SI-ID 37573421]
280. PODBERSIČ, Renato. Stanje duha na Goriškem : judovsko pokopališče v Rožni Dolini. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen-zima 2012, letn. 3, št. 9/10, str. 73-74, fotogr. ISSN 2232-2582. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-JACNDCLG. [COBISS.SI-ID 16383538]
281. OGRIN, Matija, BAMBIČ, Vincent, PODBERSIČ, Renato, SREBOT-REJEC, Tatjana. Razprava. Razprava po prvem delu. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Totalitarizmi - vprašanja in izzivi : ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi : zbornik prispevkov z mednarodnega znanstvenega posveta, 9. novembra 2009 v Ljubljani. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2009. Str. 177-179. ISBN 978-961-92574-3-2. [COBISS.SI-ID 31107885]
282. PODBERSIČ, Renato, KUŠTRIN, Zdenko (diskutant), PODBERSIČ, Renato (diskutant), KOVAČ, Edvard (diskutant), PELIKAN, Egon (diskutant), GRIESSER PEČAR, Tamara (diskutant), VELIKONJA, Jože (diskutant), KRALJ, Franc (diskutant), REHAR, Lelja (diskutant). Primorska leta 1947 - ob šestdesetletnici priključitve : debata. V: RONCELLI, Nadia (ur.). Stanje duha na Slovenskem : [zbornik Drage 2007]. Trst: Mladika, 2008. Str. 71-78, portreti. ISBN 978-88-7342-124-5. [COBISS.SI-ID 946821]
283. PODBERSIČ, Renato. Srce nad breznom. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. 2005, letn. 6, št. 3, str. 11-12. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 15061298]

1.22 Intervju

284. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Antiizraelizem je le sodobna oblika antisemitizma - tudi pri nas. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 6. nov. 2023, letn. 16, št. 45, str. 28-34, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 171177731]
285. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Slovenci smo veljali za lojalne in pogumne vojake : pogovor z zgodovinarjem dr. Renatom Podbersičem. Naša luč : mesečnik za Slovence na tujem. jan. 2020, letn. 69, št. 1, str. 4-7, fotogr. ISSN 1408-9726. [COBISS.SI-ID 45727021]
286. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Mešanica nostalgije, miselne lenobe in drobnih privilegijev : pogovor z dr. Renatom Podbersičem. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze. jun. 2019, letn. 29, št. 112, str. 54-77, fotogr. ISSN 1580-2132. [COBISS.SI-ID 44858669]
287. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Zgodovina kot način življenja : zgodovinar dr. Renato Podbersič ml. o raziskovanju "prezrtih" tem naše nedavne preteklosti. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 29. apr. 2018, letn. 67, št. 18, str. 8, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 43114285]
288. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Dr. Renato Podbersič : zgodovinar. Ognjišče. [Tiskana izd.]. okt. 2017, letn. 53, št. 617, str. 8-13, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 23361074]
289. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). "Obsojeni smo na sodelovanje in vrnitev v enotno Goriško" : Renato Podbersič, zgodovinar. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 15. sep. 2017, leto 71, št. 214, str. 12-14, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 23326770]
290. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Renato Podbersič ml. Ognjišče. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 51, [št. ] 7, str. 54-56, ilustr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 19852082]
291. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Pozabljena vojna, ki pri nas doživlja renesanso zadnjih 20 let : Renato Podbersič, magister zgodovinskih ved. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 15. jul. 2014, letn. 7, št. 28, str. 50-56, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 37573677]
292. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). "Označili so me za fašista" : pogovor z zgodovinarjem mag. Renatom Podbersičem o revolucionarnem nasilju na Primorskem. Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 7. okt. 2012, letn. 61, št. 40, str. 8, portret. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 34769453]
293. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Protifašizem in slovenstvo sta na Primorskem tesno povezana : zgodovinar Renato Podbersič o temni strani revolucije in primorskem domoljubju. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 30. jun. 2012, leto 66, št. 149, str. 11-13, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 15887922]
294. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Renato Podbersič, magister zgodovinskih ved. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 9. avg. 2010, letn. 3, št. 32, str. 36-42, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 31787309]

1.25 Drugi sestavni deli

295. PODBERSIČ, Renato. In memoriam prof. dr. Edi Gobec. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 1, str. 233-238. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZGFKTNBS. [COBISS.SI-ID 70598659]
296. PODBERSIČ, Renato. 10. 1. 1991 : iskanje dogovora o prihodnosti SFRJ. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 10. jan. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-01-10-10-1-1991-iskanje-dogovora-o-prihodnosti-sfrj/. [COBISS.SI-ID 57136899]
297. PODBERSIČ, Renato. 5. 3. 1991 : samo gospodarska stabilnost jamči suverenost. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 5. mar. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-03-05-5-3-1991-samo-gospodarska-stabilnost-jamci-suverenost/. [COBISS.SI-ID 56706563]
298. PODBERSIČ, Renato. 15. 2. 1991 : dve tretjini anketiranih zaupata v samostojno Slovenijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 15. feb. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-02-15-15-2-1991-dve-tretjini-anketiranih-zaupata-v-samostojno-slovenijo/. [COBISS.SI-ID 56708355]
299. PODBERSIČ, Renato. 1. 2. 1991 : javno mnenje zahteva pospešitev odcepljanja od Jugoslavije. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 1. feb. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-02-01-1-2-1991-javno-mnenje-zahteva-pospesitev-odcepljanja-od-jugoslavije/. [COBISS.SI-ID 57129987]
300. PODBERSIČ, Renato. 27. 12. 1990 : navdušenje po razglasitvi rezultatov plebiscita. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 27. dec. 2020, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2020-12-27-27-12-1990-navdusenje-po-razglasitvi-rezultatov-plebiscita/. [COBISS.SI-ID 57144323]
301. PODBERSIČ, Renato. 16. 1. 1991 : "Naredili najmanj po vojni". Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 16. jan. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-01-16-16-1-1991-naredili-najmanj-po-vojni/. [COBISS.SI-ID 57135619]
302. PODBERSIČ, Renato. In memoriam Pavle Borštnik. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2020, letn. 4, št. 1/2, str. 267-273. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-Z0ZBOE5W. [COBISS.SI-ID 42381571]
303. OSVALD, Monika, PODBERSIČ, Renato. Znanstveni posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje, Frančiškanski samostan Sveta Gora, 7. oktober 2017. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 66, št. 1, str. 149-152, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CPTBD8TV. [COBISS.SI-ID 42776621], [SNIP]
304. PODBERSIČ, Renato. Ob 300. obletnici kronanja Svetogorske milostne podobe. Mladika. 2017, [št.] 4, str. 26-27, fotogr. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 41780269]
305. PODBERSIČ, Renato. Borštnikovi spomini in prehod preko Soče. Mladika. 2017, [št.] 4, str. 53-55, portret. ISSN 1124-657X. [COBISS.SI-ID 41780525]
306. PODBERSIČ, Renato. Obnovljeno znamenje iz 1. svetovne vojne. Novi glas. 14. sep. 2017, letn. 22, št. 32, str. 2, ilustr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 23359794]
307. PODBERSIČ, Renato. Lepo je bilo. Razpotja : revija humanistov Goriške. dec. 2017, letn. 8, št. 29, posebna št., str. 138-141, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 42528045]
308. PODBERSIČ, Renato. Umrl je grof Coronini : zadnji predstavnik goriške plemiške družine. Novi glas. 19. sep. 2013, leto 18, št. 34, str. 9, portret. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 17304882]
309. PODBERSIČ, Renato. In memoriam Jožko Kragelj. Koledar : za leto ... 2012, str. 187-190, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 689992]
310. HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Komunizem v arhivskih depojih (primer vzhodne Nemčije in Slovaške). Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2006, letn. 29, št. 2, str. 377-379. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9289, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QKFOJZTO. [COBISS.SI-ID 796533]
311. PODBERSIČ, Renato. Borojević - soški lev. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 16. dec. 2006, leto 60, št. 291, str. 12, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 12295730]
312. PODBERSIČ, Renato. Zborovodja in nečloveška kazen : v nedeljo mineva sto let od rojstva goriškega glasbenika Lojzeta Bratuža. Primorske novice. 15. feb. 2002, leto 56, št. 13, str. 18, ilustr. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 9106226]
313. PODBERSIČ, Renato. Spomin na kardinala dr. Jakoba Missio : v Attemsovi palači predavanje ob stoletnici prvega slovenskega kardinala dr. Jakoba Missie. Primorske novice. 26. mar. 2002, leto 56, št. 24, str. 13, portret. ISSN 0350-4468. [COBISS.SI-ID 9146930]

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

314. PODBERSIČ, Renato. Breitenberger, Ignacij. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, zv. 3: ble-but, str. 315-316, portret. ISBN 978-961-254-645-8, ISBN 978-961-254-985-5, ISBN 978-961-05-0116-9, ISBN 978-961-05-0640-9, ISBN 978-961-05-0651-5. https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003210/. [COBISS.SI-ID 43644461]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

315. ANTOLIČIČ, Gregor, GRIESSER PEČAR, Tamara, HABSBURG, Karl von, MANIN, Marko, MATKOVIĆ, Stjepan, MAVER, Aleš, PODBERSIČ, Renato, PREINFALK, Miha, RAHTEN, Andrej, ŠIMAC, Miha, ANTOLIČIČ, Gregor (urednik). Karel I. : zadnji slovenski cesar. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 248 str., [32] str. pril. ISBN 978-961-282-554-6. [COBISS.SI-ID 122039043]
316. PODBERSIČ, Renato. Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo; Gorica: Goriška Mohorjeva družba; Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, 2017. XVI, 510 str., ilustr. ISBN 978-961-94353-0-4, ISBN 978-88-96632-69-7. [COBISS.SI-ID 293191168]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Nasilje komunističnega totalitarizma v Sloveniji 1941-1990
317. PODBERSIČ, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945. Ponatis. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2012. 185 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 2. ISBN 978-961-92574-9-4. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 264802560]
318. PODBERSIČ, Renato, PIŠKURIĆ, Jelka (urednik). Revolucionarno nasilje na Primorskem : Goriška in Vipavska 1941-1945. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2011. 185 str., ilustr. Zbirka Revolucionarno nasilje, 2. ISBN 978-961-92574-9-4. ISSN 2232-5026. [COBISS.SI-ID 259602432]
319. KLINEC, Rudolf, ČERNIC, Peter (avtor, urednik), PODBERSIČ, Renato (avtor, urednik). Dnevniški zapisi : 1943-1945. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2010. 407 str., ilustr. Naše korenine, 21. ISBN 978-88-96632-05-5. [COBISS.SI-ID 250205696]

2.02 Strokovna monografija

320. PODBERSIČ, Renato (avtor, fotograf). Judje na Goriškem = The Jews in the Gorizia Region. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-93361-9-9. [COBISS.SI-ID 89565441]
321. PODBERSIČ, Renato. Judje na Goriškem = The Jews in the Gorizia Region. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (32 str.)), ilustr. ISBN 978-961-94143-1-6. http://www.sinagogamaribor.si/wp-content/uploads/2016/12/e-katalog.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LX7A6KIS. [COBISS.SI-ID 89941249]

2.08 Doktorska disertacija

322. PODBERSIČ, Renato. Judovska skupnost na Goriškem 1900-1950 : doktorska disertacija. Koper: [R. Podbersič], 2016. 274 str., tabele. [COBISS.SI-ID 40025901]

2.09 Magistrsko delo

323. PODBERSIČ, Renato. Katoliška cerkev na Goriškem med prvo svetovno vojno : magistrska naloga. Nova Gorica: [R. Podbersič], 2004. 136 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1796468]

2.11 Diplomsko delo

324. PODBERSIČ, Renato. Razvoj goriškega podeželja v dobi narodnega prebujanja na primeru Šempetra pri Gorici in Vrtojbe : diplomska naloga. Ljubljana: [R. Podbersič], 1998. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 54499682]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

325. HANČIČ, Damjan, KOLARIČ, Boštjan, LETNAR ČERNIČ, Jernej, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja. National report of the crimes of communism in Slovenia. Prague: [Institute for the Study of Totalitarian Regimes], 2010. http://www.ustrcr.cz/data/pdf/konference/zlociny-komunismu/COUNTRY%20REPORT%20SLOVENIA.pdf. [COBISS.SI-ID 1024180577]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

326. ŠINKO, Andrej (voditelj oddaje, oseba, ki intervjuva), JUVAN, Jelena (intervjuvanec), KOČAN, Faris (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Se bo konflikt v Gazi regionalno razširil?. Koper: Radio Ognjišče, 2024. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min, 33 sek)). Pogovor o. https://radio.ognjisce.si/sl/270/oddaje/37605/se-bo-konflikt-v-gazi-regionalno-razsiril.htm. [COBISS.SI-ID 182501379]
327. IVEŠIĆ, Tomaž, MIKOLA, Milko, DEŽMAN, Jože, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). 25. letnica zakona o popravi krivic : okrogla miza, 1. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 41 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_01_09_SCNR_1_oddaja_Ivesic_Mikola_Dezman.mp3. [COBISS.SI-ID 138125571]
328. ŠTEBLAJ, Rok Janez, PUHAR, Alenka, OKOLIŠ, Stane, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). 25. letnica zakona o popravi krivic : okrogla miza, 2. del. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 43 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_01_16_SCNR_2_oddaja_Steblaj_Puhar_Okolis.mp3. [COBISS.SI-ID 138172163]
329. KREVS, Nejc (avtor, oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Izrael med sekularizmom in vero. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 28 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/podkast/sedmi-dan/279/174914851?fbclid=IwAR2a0XMgTdzn6UI2a7-UNszwdj3sDC5P2Y3Z6fXzgTJe2H-rB642U5fj9h0. [COBISS.SI-ID 134228483]
330. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Izročilo judovske skupnosti na Goriškem : zgodovinar dr. Renato Podbersič o vplivu judov na življenje ob slovenski zahodni meji. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 25 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2022/02/sedmi-dan-219/. [COBISS.SI-ID 99732227]
331. VIDMAR BAŠIN, Jernej, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Vidmar, Podbersič). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 40 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2022_11_27_posvet_Trst_1oddaja_Vidmar_Podbersic. [COBISS.SI-ID 144547587]
332. BRECELJ, Aleš, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu - Geržinič, Borš[!]nik. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (47 min, 53 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2022_03_20_Brecelj-Gerzinic_Podbersic-Borstnik.mp3. [COBISS.SI-ID 139781379]
333. SUBOTIČANEC, Mateja (avtor, oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), MOŽINA, Jože (intervjuvanec). Vrnitev Primorske matični domovini. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022. Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/share/po_2022_09_14_net. [COBISS.SI-ID 125703683]
334. PODBERSIČ, Renato, GRIESSER PEČAR, Tamara, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 1. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (53 min, 34 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_07_18_Podbersic_Bostjancic_Ivesic_GriesserPecar.mp3. [COBISS.SI-ID 75641347]
335. BATIČ, Matic, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 5. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 14 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_15_Batic_Podbersic.mp3. [COBISS.SI-ID 75670531]
336. KREVS, Nejc (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Judovstvo - starejši brat krščanstva in islama. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min, 56 sek)). Sedmi dan. https://ars.rtvslo.si/2020/03/sedmi-dan-129/. [COBISS.SI-ID 13000451]
337. PREGELJ, Valter, PODBERSIČ, Renato, BAŠA, Zorana, ČERNIC, Peter, BRIC, Ivo. Ivo Bric - vojaški dnevnik. Koper: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Radio, 2019. Primorski kraji in ljudje. https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorski-kraji-in-ljudje/174597340. [COBISS.SI-ID 44426285]
338. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), TOMAŽIČ LAVRISHA, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Marija Tomažič Lavrisha - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_09_23_Marija_Tomazic_Lavrisha. [COBISS.SI-ID 44290093]
339. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), JEVNIKAR, Ivo (oseba, ki intervjuva), HABJAN, Mihajla (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (avtor dodatnega besedila, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Mihajla Habjan Bitežnik - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/index_search.php?search=mihajla+habjan. [COBISS.SI-ID 44290349]
340. FABJAN, Boštjan (avtor, oseba, ki intervjuva), JEVNIKAR, Ivo (intervjuvanec), PELIKAN, Egon (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), SABADIN, Denis (intervjuvanec). Odkrito pred praznikom dneva vrnitve Primorske k matični domovini. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Na tretjem... https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174561656. [COBISS.SI-ID 43670317]
341. GOLJA, Marko (avtor, oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Renato Podbersič : Jeruzalem ob Soči : judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Izšlo je. https://ars.rtvslo.si/2018/05/izslo-je-149/. [COBISS.SI-ID 43244845]
342. ZOBEC, Miha (avtor, oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Sodobni raziskovalni izzivi na področju humanistike in družboslovja. Trieste; = Trst: Rai - Sede Regionale per il Friuli Venezia Giulia: = Rai - Deželni sedež za Furlanijo Julijsko krajino, 2018. Studio D. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-63972ca6-e95a-49e1-a97a-489b21af7b95.html. [COBISS.SI-ID 42566189]
343. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MEJAČ ZAKRAJŠEK, Zdenka (intervjuvanec), ZAKRAJŠEK, Ivan (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Zdenka in Ivan Zakrajšek. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2018_05_20_Zdenka-Ivan_Zakrajsek.mp3. [COBISS.SI-ID 44262189]
344. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), KERMAVNER, Cirila (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik, avtor dodatnega besedila), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Zgodba Cirile Kermavner iz Clevelanda v ZDA. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2018. Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2018_07_22_Cirila_Kermavner. [COBISS.SI-ID 44289837]
345. MOŽINA, Jože (avtor, oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Dr. Renato Podbersič. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Intervju - TV. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174486143. [COBISS.SI-ID 41966125]
346. PODBERSIČ, Renato (avtor, oseba, ki intervjuva), PIVIK, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Marija Pivik rojena Novak - pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2017/04/12/9-4-2017-marija-pivik-rojena-novak-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 41541165]
347. PODBERSIČ, Renato (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Marija (intervjuvanec), KERŠIČ, Marta Milena (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Marija Žakelj, rojena Oblak. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2017. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2017/05/05/23-4-2017-marija-akelj-rojena-oblak. [COBISS.SI-ID 41540909]
348. DEKLEVA, Goran (avtor, oseba, ki intervjuva), ANTOLIČIČ, Gregor (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), VODOPIVEC, Peter (intervjuvanec). Franc Jožef in Slovenci. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Kulturni fokus. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174443771. [COBISS.SI-ID 40897581]
349. PEČENKO, Valentin (scenarist, režiser), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), MARUŠIČ, Branko (intervjuvanec), ISNENGHI, Mario (intervjuvanec), BELLAVITE, Andrea (intervjuvanec), FABI, Lucio (intervjuvanec), MANTINI, Marco (intervjuvanec), MOČNIK, Mitja (intervjuvanec). Padec Gorice. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Dokumentarni filmi in oddaje - kulturno-umetniški program. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174424830. [COBISS.SI-ID 40748077]
350. JUVAN, Majda (oseba, ki intervjuva), GODEŠA, Bojan (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), RUTAR, Borut (intervjuvanec). Ali je vloga organizacije TIGR zapostavljena?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Na tretjem ---. http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174335278. [COBISS.SI-ID 38412077]
351. MERLJAK, Ivan, PODBERSIČ, Renato, GUŠTIN, Damijan, MOL, Maja, VELŠE, Igor. Goriška fronta po kapitulaciji Italije. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Sledi časa. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi-casa/174328938. [COBISS.SI-ID 38331437]
352. KOSOVEL, Blaž (avtor, oseba, ki intervjuva, režiser, producent, scenarist), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Judje na Goriškem. [San Bruno]: You Tube, 2015. 1 spletni vir (1 videodatoteka 63 min, 29 sek)), barve, zvok. Goriški sprehodi. https://www.youtube.com/watch?v=7zF95z1mTLs. [COBISS.SI-ID 24806450]
353. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Soška fronta - Vrtojba in Škabrijel. Koper: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Radio, 2015. Primorski kraji in ljudje. http://4d.rtvslo.si/arhiv/primorski-kraji-in-ljudje/174355004. [COBISS.SI-ID 38772525]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

354. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GROM PLENIČAR, Elizabeta (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Elizabeta Grom Pleničar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (41 min, 38 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/elizabeta-plenicar-rojena-grom/. [COBISS.SI-ID 183491075]
355. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), KOČAR, Frančiška (intervjuvanec), PETEK, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Frančiška Kočar in Marija Petek, rojeni Kopač. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (22 min, 43 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/franciska-kocar-in-marija-petek-rojeni-kopac/. [COBISS.SI-ID 182685443]
356. GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ZAJEC FAJDIGA, Irena (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Irena Zajec Fajdiga. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (19 min, 29 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/irena-zajec-fajdiga/. [COBISS.SI-ID 182664963]
357. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), AČIN, Jure Igor (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Jure Igor Ahčin. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 19 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/jurij-igor-ahcin/. [COBISS.SI-ID 183561219]
358. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), MAČEK EILETZ, Pavla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Pavla Maček Eiletz : [zvočno pričevanje]. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (18 min, 25 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/pavla-macek-eiletz/. [COBISS.SI-ID 183547139]
359. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), RUS, Vladimir Joseph (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Dr. Vladimir Joseph Rus. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (97 min, 29 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/dr-vladimir-joseph-rus/. [COBISS.SI-ID 137760003]
360. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), HABJAN, France (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). France Habjan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (26 min, 59 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/france-habjan/. [COBISS.SI-ID 136167939]
361. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), RESNIK, France (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). France Resnik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (31 min, 2 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/france-resnik/. [COBISS.SI-ID 134929155]
362. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MAMIĆ, Tino (oseba, ki intervjuva), DRAJZIBNER, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ivan Drajzibner. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (29 min, 59 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-drajzibner/. [COBISS.SI-ID 134774787]
363. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ŽNIDAR, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ivan Žnidar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (27 min, 59 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/ivan-znidar/. [COBISS.SI-ID 135104259]
364. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), VIDMAR, Ivanka (intervjuvanec), VIDMAR, Stanislav (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Ivanka in Stanislav Vidmar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (36 min, 30 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/ivanka-in-stanislav-vidmar/. [COBISS.SI-ID 137762307]
365. GRIESSER PEČAR, Tamara (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MAMIĆ, Tino (oseba, ki intervjuva), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Stane Žužek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (54 min, 43 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/stane-zuzek/. [COBISS.SI-ID 135120387]
366. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ŽAGAR, Tone (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Tone Žagar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (9 min, 54 sek)). Zakladnica spominov. https://zakladnicaspominov-scnr.si/tone-zagar/. [COBISS.SI-ID 134957315]
367. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MOHAR, Valentin (intervjuvanec), LAVRIČ, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Valentin Mohar, Ivan Lavrič. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2019. 1 spletni vir (1 videodatoteka (91 min, 25 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/valentin-mohar/. [COBISS.SI-ID 45809197]
368. VALIČ ZVER, Andreja, OMERZA, Igor, PODBERSIČ, Renato. 1988 - trideset let kasneje : Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. [San Bruno]: You Tube, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=Ju4aERGa3M8. [COBISS.SI-ID 44120109]
369. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), KERMAVNER, Cirila (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Cirila Traven Kermavner. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (51 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/cirila-traven-kermavner/. [COBISS.SI-ID 46062381]
370. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), ZAKRAJŠEK, Ivan (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Ivan Zakrajšek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (24 min, 10 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/ivan-zakrajsek/. [COBISS.SI-ID 46060077]
371. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), WEISS, Maja (oseba, ki intervjuva), MRAK DOLINAR, Jelka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Jelka Mrak Dolinar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (63 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/jelka-mrak-dolinar/. [COBISS.SI-ID 45558573]
372. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), LUKANČIČ FAJFAR, Justina (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Justina Lukančič Fajfar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (73 min, 47 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/12/justina-lukancic-fajfar/. [COBISS.SI-ID 46049325]
373. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), PIVIK, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Novak Pivik. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (48 min, 29 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-novak-pivik/. [COBISS.SI-ID 46060845]
374. PODBERSIČ, Renato (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽAKELJ, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Oblak Žakelj. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (43 min, 9 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-oblak-zakelj/. [COBISS.SI-ID 46049581]
375. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), TOMAŽIČ LAVRISHA, Marija (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Marija Tomažič Lavrisha. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (36 min, 42 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/marija-novak-pivik/. [COBISS.SI-ID 46061357]
376. JEVNIKAR, Ivo (oseba, ki intervjuva), PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), HABJAN, Mihajla (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Mihajla Bitežnik Habjan. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 16 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/mihajla-biteznik-habjan/. [COBISS.SI-ID 46058797]
377. PODBERSIČ, Renato (oseba, ki intervjuva), MEJAČ ZAKRAJŠEK, Zdenka (intervjuvanec), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), KERŠIČ, Marta Milena (urednik). Zdenka Mejač Zakrajšek. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2018. 1 spletni vir (1 videodatoteka (26 min, 18 sek)). Zakladnica spominov. http://zakladnicaspominov-scnr.si/2018/12/13/zdenka-mejac-zakrajsek/. [COBISS.SI-ID 46059053]
378. SÜČ, Dejan, KUZMIČ, Franc, HAJDINJAK, Boris, LAMPRECHT, Gerald (avtor, prevajalec), DOBROVŠAK, Ljiljana, PODBERSIČ, Renato, GRÜNFELDER, Annemarie (avtor, prevajalec), BEDRAČ, Marjetka (urednik, prevajalec). Ivan Breskvar. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2017. 25 str. [COBISS.SI-ID 90453505]
379. HAJDINJAK, Boris, BIELAWSKI, Krzysztof, MIRNIK, Roman, LAMPRECHT, Gerald, KUZMIČ, Franc, PODBERSIČ, Renato, GRUENFELDER, Anna-Maria (avtor, prevajalec), BEDRAČ, Marjetka (urednik). France Punčuh. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 21 str. [COBISS.SI-ID 85520641]
380. GRUENFELDER, Anna-Maria (avtor, prevajalec), KLOPČIČ, Vera (avtor, prevajalec), KUZMIČ, Franc, PODBERSIČ, Renato, HAJDINJAK, Boris, BRVAR, Klemen, TOŠ, Marjan, BEDRAČ, Marjetka (urednik). Vsako leto eno ime : neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in Primorske : znanstveno srečanje : mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta Šoa - spominjajmo se 2013, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 24. januar 2013. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2013. 35 str. [COBISS.SI-ID 72854785]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

381. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Holokavst, temna plat človeštva : pomen spominjanja žrtev in ohranjanja dostojanstva : oddaja Sedmi dan, program Ars, III. program, Radio Slovenija, 31. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 49414915]
382. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Judovska skupnost v Gorici in na Goriškem : oddaja TDD, RAI Furlanija Julijska krajina, slovenski program, Trst, 22. jan. 2016. http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-28d2ec09-db69-4e93-b1ec-8654a81e5b6a.html. [COBISS.SI-ID 39763245]
383. FERENC, Mitja (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), FINK, Marcos (intervjuvanec), MARTINJAK, Ana (intervjuvanec), STREHOVEC, Tadej (intervjuvanec). Meja kot rešitev ali smrt - veliki eksodus Slovencev : četrta javna radijska oddaja Resnica in sočutje, Radio Ognjišče, 12. mar. 2015, ob 19. uri. http://radio.ognjisce.si/sl/164/utrip/16597/. [COBISS.SI-ID 57161826]
384. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), ROSNER, Eva (intervjuvanec). Judje na Goriškem in Tržaškem : oddaja Dve Gorici - eno mesto?, Radio Trst A, RAI, Gorica, Trst (Italija), 25. feb. 2013. [COBISS.SI-ID 36863533]
385. ČERNIC, Mara (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Dve Gorici - eno mesto? : Radio Trst A, RAI, Gorica (Italija), 8. okt. 2012, ca 50 min. [COBISS.SI-ID 34813229]
386. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). Vloga primorskih duhovnikov v času fašizma : oddaja Sedmi dan, Ars program, III. program, Radio Slovenija, 29. 4. 2012, ca 25 min. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34086189]
387. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). 90 let od podpisa Rapalske pogodbe : Radio Slovenija : I. program : oddaja Sledi časa. Ljubljana, 31.X.2010. 30 min. http://tvslo.si/predvajaj/90-let-od-podpisa-rapalske-pogodbe/ava2.86366298/. [COBISS.SI-ID 32071725]
388. TROHA, Nevenka, PUPO, Raoul, SALIMBENI, Fulvio, LUSA, Stefano, PODBERSIČ, Renato. Medvojna in povojna grobišča ob slovensko-italijanski meji : TV Slovenija : Regionalni RTV Center Koper - Capodistria : oddaja Meridiani. Koper; = Capodistria, 23.III.2009. [COBISS.SI-ID 29815341]
389. SVOLJŠAK, Petra (intervjuvanec), PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec). 90. obletnica konca prve svetovne vojne : Radio Ognjišče. Ljubljana, 11.IX.2008. 60 min. [COBISS.SI-ID 29814829]
390. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), CIMPRIČ, Željko (intervjuvanec). Oživljeni spomini - Svetozar Borojević : oddaja Sledi časa, I. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 28. maj 2008, ca 30 min. [COBISS.SI-ID 31309357]

3.12 Razstava

391. ORBACH, Danny, SVOLJŠAK, Petra, PODBERSIČ, Renato. The Jewish soldiers of the Austro-Hungarian army on the Isonzo front during the First World War : opening of the exhibition, Hebrew University of Jerusalem - Bloomfield Library for the Humanities and Social Sciences, Jerusalem (ISR), 29. maj 2019. [COBISS.SI-ID 45996077]
392. PODBERSIČ, Renato. Judje na Goriškem : odprtje razstave in predavanje, "Muzejski torkov večer", Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 19. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 41967149]
393. PODBERSIČ, Renato. Judje na Goriškem : 5. 12. 2016 - 28. 2. 2017 : odprtje [in postavitev] razstave, Center judovske kulturne dediščine-Sinagoga Maribor, Maribor (SLO), 5. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 40909101]
394. WINKELMANN-HEYROVSKÁ, Neela (vodja projekta, avtor), ANDERSSON, Camilla, FERENC, Mitja, HANČIČ, Damjan, MIKOLA, Milko, PIŠKURIĆ, Jelka, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja, et al. Totalitarianism in Europe : fascism - Nazism - communism : an international travelling exhibition. Praha [etc.], 2012-2013. [COBISS.SI-ID 35369261]
395. PODBERSIČ, Renato, SVOLJŠAK, Petra. Oprostite nam, oprostite nam, o vi mrtvi! : judovski vojaki avstro-ogrske vojske na soški fronti : predstavitev razstave ob otvoritvi, Sinagoga Maribor, Marobor (SLO), 17. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 33450029]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

396. PODBERSIČ, Renato. Organizacijske in osebne dileme Judov na Slovenskem po drugi svetovni vojni : predavanje na znanstvenem posvetu "Dvojnost prava" v organizaciji Hrvatskega instituta za povijest in Študijskega centra za narodno spravo, v prostorih Študijskega centra za narodno spravo, Tivolska 42, Ljubljana (Slovenija), 22. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 182605571]
397. PODBERSIČ, Renato. Prišli, da bi ostali. Italijansko šolstvo na okupiranem ozemlju 1915-1917 : predavanje na znanstvenem posvetu "Ob 100. obletnici Gentilejeve šolske reforme: posledice za primorski prostor" v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Društva slovenskih izobražencev, Peterlinova dvorana društva slovenskih izobražencev, Trst, 22. september 2023. [COBISS.SI-ID 166814723]
398. PODBERSIČ, Renato. Slovensko-ukrajinski stiki v 19. in 20. stoletju : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Slovenski pogled na vzhod Evrope skozi zgodovino", Filozofska fakulteta - Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča, Maribor (SLO), 6.-7. dec. 2023. [COBISS.SI-ID 177194499]
399. PODBERSIČ, Renato. Delo slovenskih duhovnikov na Primorskem za priključitev Primorske k matici : predavanje na znanstvenem posvetu Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Društva slovenskih izobražencev (Trst), 23. sept. 2022, Peterlinova dvorana Društva slovenskih izobražencev, Trst. [COBISS.SI-ID 126472707]
400. PODBERSIČ, Renato. Ni jih več bilo nazaj : trpljenje in smrt goriških Judov v taborišču Auschwitz : predavanje na mednarodnem znanstvenem srečanju "Vsako leto eno ime: Roman Erich Petsche: Auschwitz in prostor nekdanje Jugoslavije II" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2022", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor, 24. maj 2022. [COBISS.SI-ID 111111427]
401. PODBERSIČ, Renato. Primorski Slovenci in Karađorđevići : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Slovenci in Karađorđevići", Filozofska fakulteta - Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča, Maribor (SLO), 6.-7. dec. 2022. [COBISS.SI-ID 137777667]
402. PODBERSIČ, Renato. Slovenci leta 1972 : med reformizmom in konformizmom : predavanje na Znanstvenem posvetu "Slovenci v 20. stoletju v znamenju dvojk (1902-1992)", Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, Ljubljana (Slovenija), 21. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 134091267]
403. PODBERSIČ, Renato. Cesar Karel na soškem bojišču : predavanje preko spletne platforme Zoom na znanstvenem simpoziju "Cesar Karel v kolesju zgodovine", ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 11. november 2021. [COBISS.SI-ID 84808707]
404. PODBERSIČ, Renato. Judje v Sloveniji in razpadanje države : predavanje preko aplikacije MSTeams na Znanstvenem simpoziju "Osamosvojitev Slovenije - 30 let kasneje", Maribor, 1.-2. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 87648259]
405. PODBERSIČ, Renato. Prof. Angelo Vivian : prispevek k biografiji pozabljenega judaista slovenskih korenin : predavanje na mednarodnem spletnem znanstvenem simpoziju "Judovsko-krščanski viri in razsežnosti dialoga" v organizaciji Inštituta Stanka Janežiča Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Enota v Mariboru, 20.-21. apr. 2021. [COBISS.SI-ID 60580867]
406. PODBERSIČ, Renato. Položaj Slovencev v Italiji do fašističnega prevzema oblasti : prispevek preko spletne platforma MS Teams na znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1920, Maribor, 1.-2. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 40776451]
407. PODBERSIČ, Renato, KOREN, Tadej. Primorska v dolgem 20. stoletju : [predavanje v Kanalu, 27. 1. 2020]. [COBISS.SI-ID 96112387]
408. PODBERSIČ, Renato. Vloga uničevalnega taborišča Auschwitz pri holokavstu nad Judi iz Julijske Krajine : predavanje na mednarodnem znanstvenem srečanju "Vsako leto eno ime: Erika Fürst" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2020" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, Maribor, 24. jan. 2020. [COBISS.SI-ID 45809965]
409. PODBERSIČ, Renato. Goriška 1918-1919 : od stare monarhije k novi kraljevini : predavanje na posvetu "Zahtevno povojno obdobje severnojadranskega prostora: Trst, Goriška in Istra 1918-1919", 25. jun. 2019, Deželni svet Furlanije-Julijske krajine, Dvorana Tessitori, Trst. [COBISS.SI-ID 44867885]
410. PODBERSIČ, Renato. Jewish cemetery in Rožna Dolina : predavanje na International Conference Slovenian Jewish Heritage, The Hebrew University of Jerusalem, 18-19 September 2019. [COBISS.SI-ID 45080109]
financer: ARRS Israel Ministry of Science and Technology, Projekti, NI-0003 (B), SI, IL, Digitalizacija judovske dediščine v Sloveniji
411. PODBERSIČ, Renato. Judje v Julijski krajini - med lojalnostjo in odrinjenostjo : predavanje na znanstvenem posvetu "Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 44580141]
412. PODBERSIČ, Renato. Katoliška cerkev v Jugoslaviji v prvih povojnih letih : predavanje na mednarodnem simpoziju "Katoličani na Goriškem v 20. stoletju : prva povojna leta (1947-1962) = I cattolici Isontina nel XX secolo : il secondo doppoguerra (1947-1962)", Gorica/Gorizia, Nova Gorica, 18.-19. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 45262381]
413. PODBERSIČ, Renato. Slovenci leta 1939 - med vojno in mirom : prispevek na znanstvenem posvetu "Slovenci v 20. stoletju v znamenju devetic (1909-1989), Dvorana Slovenske matice, 14. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45572141]
414. PODBERSIČ, Renato. Zamenjava škofa Andrej Karlina : prispevek na znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1919", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 3.-6. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 45547053]
415. PODBERSIČ, Renato. Evgen Bolaffio : neformalni vodja ljubljanskih Judov med drugo svetovno vojno : predavanje na mednarodnem znanstvenem srečanju "Vsako leto eno ime: Elizabeta Savica Rožanc Horvath" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2018", Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 26. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 42566957]
416. PODBERSIČ, Renato. Marcello Morpurgo in njegova Gorica : predavanje na 39. zborovanju ZZDS - Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Mejniki in zgodovina. Velika zgodovina skozi oči majhnega človeka", tematski sklop "Posamezniki pred izzivi časa", Muzej novejše zgodovine Slovenije - Cekinov grad, Ljubljana (SLO), 28. sep. 2018. [COBISS.SI-ID 43681325]
417. PODBERSIČ, Renato. Anton Korošec in slovenska manjšina v Julijski krajini : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije", Zelena dvorana, Kulturno in upravno središče Sveti Jurij ob Ščavnici (SLO), 27. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41781549]
418. PODBERSIČ, Renato. Beseda in knjiga : o judovskih izobražencih na Goriškem : predavanje na posvetovanju "Goriški izobraženci skozi zgodovino", Univerza v Novi Gorici - predavalnica P1, Nova Gorica (SLO), 5. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42034989]
419. PODBERSIČ, Renato. Cerkev in meja na Goriškem po drugi svetovni vojni : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Dediščina mesta - 70 let Nove Gorice", 3. sklop, Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 23. maj 2017. [COBISS.SI-ID 41779501]
420. PODBERSIČ, Renato. Enaki ali podobni : primerjava nacistične in fašistične protijudovske zakonodaje : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Vsako leto eno ime: Ivan Breskvar" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2017" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 27. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 41038637]
421. PODBERSIČ, Renato. Izobraževanje goriške duhovščine med prvo svetovno vojno : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Na marginama Velikoga rata: kulturne i prosvjetne prilike u Rijeci, Puli, Ljubljani i Gorici 1914-1918/Na obrobjih velike vojne: kulturne in prosvetne razmere na Reki, v Pulju, Ljubljani in Gorici 1914-1918", dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana (SLO), 27. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42141997]
422. PODBERSIČ, Renato. Kronanje Svetogorske Matere Božje in gvardijan p. Romuald Sitar = Lʹincoronazione della Madonna di Monte Santo ed il padre guardiano Romuald Sitar : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje, Frančiškanski samostan Sveta Gora, Sveta Gora (SLO), 7. okt. 2017. [COBISS.SI-ID 42051885]
423. PODBERSIČ, Renato. Od porazov do zmag z Božjo pomočjo : goriška duhovščina in leto 1917 : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Prelomni dogodki leta 1917", Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru - Amfiteater, Maribor (SLO), 6. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 42278445]
424. PODBERSIČ, Renato, BEDRAČ, Marjetka. Predstavitev petega zvezka zbornika Slovenski Judje : zgodovina in holokavst : predstavitev publikacije na znanstvenem posvetovanju "Vsako leto eno ime: Ivan Breskvar" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2017" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 27. jan. 2017. [COBISS.SI-ID 41038893]
425. PODBERSIČ, Renato. Slikar Veno Pilon in oktobrska revolucija : predavanje na znanstvenem srečanju "Oktobrska revolucija 1917-2017", Univerzitetna knjižnica Maribor - Glazerjeva dvorana, Maribor (SLO), 7. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 42149677]
426. PODBERSIČ, Renato. Cerkev na Primorskem in Londonski pakt 1915 : predstavitev na znanstvenem simpoziju Slovenci in Londonski pakt 1915: politična, diplomatska in vojaška ozadja, Filozofska fakulteta, Maribor, 6. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 39694381]
427. PODBERSIČ, Renato. Izobraževanje Judov v Gorici : predavanje na 38. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije z mednarodno udeležbo "Zgodovina izobraževanja/History of Education, Slovenia", tematski sklop "Vera in izobraževanje/Religion and Education", Srednja šola Ravne in Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem (SLO), 30. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 40341805]
428. PODBERSIČ, Renato. Filip Terčelj in njegov čas v luči vatikanskih arhivov : predavanje na posvetovanju o Filipu Terčelju, Dom krajanov Ajdovščina, 22. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 36877613]
429. PODBERSIČ, Renato. Po poti pozabljene podjetnosti (Judje v Ajdovščini) : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Vsako leto eno ime: Zora Pičulin, slovenska pravičnica med narodi" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2014" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 24. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 36597293]
430. PODBERSIČ, Renato. Žrtve revolucije med Romi na Slovenskem : prispevek na znastvenem posvetu Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 10. sep. 2014. [COBISS.SI-ID 38300205]
431. PODBERSIČ, Renato. (Ne)znana grobišča na Primorskem : predavanje na znanstvenem posvetovanju ob 4. obletnici vstopa v Hudo jamo, Arhiv RS, Ljubljana (SLO), 5. mar. 2013. [COBISS.SI-ID 35373101]
432. PODBERSIČ, Renato. Judovska dediščina Primorske : predavanje v okviru okrogle mize ob Evropskem dnevu judovske kulture "Stereotipno o Judih na Slovenskem", grad Negova, 26. sep. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36073261]
433. PODBERSIČ, Renato. Učitelj Andrej Vendramin : neznani pravičnik iz Solkana : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Vsako leto eno ime: Neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in Primorske" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2013" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 24. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 35159085]
434. PODBERSIČ, Renato. Združitev Italije in pojav iredentizma : predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu o fašizmu in protifašizmu na Primorskem, Ustanova "Fundacija poti miru v Posočju", Kobarid, 30. avg. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 36112173]
435. PODBERSIČ, Renato. Jud in Slovenec, združena pri reševanju judovskih otrok : [predavanje na 36. zborovanju Zveze zgodovinskih društev "Zgodovina otroštva", Hotel Rogla, 18.-20.X.2012]. Rogla, 2012. [COBISS.SI-ID 34744877]
436. PODBERSIČ, Renato. Junaki in žrtve : o avstro-ogrskih častnikih judovskega rodu, ki so trpeli med holokavstom : predavanje na znanstvenem posvetovanju "Vsako leto eno ime: preganjanje Judov na območju okupirane Jugoslavije 1941-1945 (Slovenija, Srbija) in slovenski pravičnik Andrej Tumpej" v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se 2012" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, Maribor (SLO), 26. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 33700141]
437. PODBERSIČ, Renato. Represija nad nasprotniki odporniškega gibanja [i. e. revolucije] na Primorskem : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in sosednjih državah, Inštitut za novejšo zgodovino, 7.-8.XI.2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 34812973]
438. PODBERSIČ, Renato. Communism in Slovenia : historical perspective : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "History and Memory. The Soviet Past - 1953-1990", Seimas, building no. 3, conference hall, 28-29.XI.2011]. Vilnius, 2011. [COBISS.SI-ID 33450285]
439. PODBERSIČ, Renato. Communist rule established in Slovenia during the Second World War : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Na vrhovih in v globelih Balkana: vojna v jugovzhodni Evropi od srednjega veka do Tretjega Reicha", dvorana "Fundacije Poti miru v Posočju", 18.VI.2011]. Kobarid, 2011. [COBISS.SI-ID 33040685]
440. PODBERSIČ, Renato. Condemnation of communism in Slovenia : historical perspective : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Condemnig Communism - Between Justice and History", "Brâncoveanu" Academia, 30.VI-3.VII.2011]. Sâmbãta de Sus, 2011. [COBISS.SI-ID 33041453]
441. PODBERSIČ, Renato. Revolucionarno nasilje na Primorskem 1941-1945 : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetu "Totalitarizmi - vprašanja in izzivi: ob dvajsetletnici padca železne zavese v Evropi", Viteška dvorana Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 9.XI.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 31080493]
442. PODBERSIČ, Renato. The Slovenian case : the resistance and opposition against the communist regime : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě", Lichtenštejnsky palác, 15.IV.2009]. Praga, 2009. [COBISS.SI-ID 31139373]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

443. PODBERSIČ, Renato. Reševanje goriških Judov s poudarkom na obdobju nemške okupacije 1943-1945 : [predavanje na znanstvenem posvetovanju v okviru projekta "Šoa - spominjajmo se" ob mednarodnem spominu na žrtve holokavsta, Glazerjeva dvorana UKM, 26.I.2011]. Maribor, 2011. [COBISS.SI-ID 32378413]
444. PODBERSIČ, Renato. Preganjanje Judov na Goriškem : predavanje na znanstvenem srečanju "Holokavst in njegove posledice na Slovenskem", Sinagoga Maribor, 26. 1. 2010. Maribor, 2010. [COBISS.SI-ID 30929965]
445. PODBERSIČ, Renato. Žrtve med italijanskimi priseljenci v Julijski krajini : [predavanje na 35. zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije "Migracije in slovenski prostor od antike do danes", Pokrajinski muzej Koper, 30.IX.-2.X.2010]. Koper, 2010. [COBISS.SI-ID 31805229]
446. PODBERSIČ, Renato. Totalitarian regime and its relation to congregations and religious groups : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe", Ústav pamäti národa, 30.IX.2009]. Bratislava, 2009. [COBISS.SI-ID 31138605]
447. PODBERSIČ, Renato. Versko življenje v Gorici med prvo svetovno vojno : [predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Mesta med véliko vojno (1914-1918)", Kadetnica, 3.XII.2009]. Maribor, 2009. [COBISS.SI-ID 31138861]

3.25 Druga izvedena dela

448. PODBERSIČ, Renato. "Nacistični zločinec Odilo Globočnik - njegove povezave s Pivko" : predavanje v organizaciji Parka vojaške zgodovine Pivka in Študijskega centra za narodno spravo, Park vojaške zgodovine Pivka, 25. jan. 2023. [COBISS.SI-ID 143167747]
449. GRIESSER PEČAR, Tamara, GRANDA, Stane, JAKLITSCH, Helena, PODBERSIČ, Renato. Ob 60. obletnici smrti ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana : pogovor iz cikla "Srečanja pod lipami", Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, Italija, 6. febr. 2020. [COBISS.SI-ID 45907245]
450. DEL BIANCO COTROZZI, Maddalena, PODBERSIČ, Renato. Gerusalemme sull'Isonzo : gli ebrei nell'area di confine : predavanji iz serije Lezioni di storia a teatro, 17. februar 2019, Teatro Verdi Gorizia. [COBISS.SI-ID 44268589]
451. PODBERSIČ, Renato. Goli otok v zgodovinski zavesti : predavanje na kritični razpravi Goli otok po sedemdesetih letih, 29. 11. 2019, Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 45517613]
452. PODBERSIČ, Renato. Dileme : predstavitev istoimenske nove revije o vprašanjih slovenske zgodovine, Študijski center za narodno spravo, Ljubljana (SLO), 7. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 42600749]
453. PODBERSIČ, Renato. 11. soška bitka : 87. Celjski pehotni polk in boj za Škabrijel : predavanje v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje ob odprtju razstave "Celjski 87. pehotni polk: ob 100-letnici bojev za Škabrijel v enajsti soški bitki", Osrednja knjižnica Celje - Levstikova dvorana, Celje (SLO), 20. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 41966637]
454. VALIČ ZVER, Andreja, HANČIČ, Damjan, PODBERSIČ, Renato. Delo Študijskega centra za narodno spravo in njegove izdaje : Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 17. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 39847981]
455. PODBERSIČ, Renato. Duhovna oskrba goriških beguncev med prvo svetovno vojno : predavanje, "Muzejski torkov večer", Grad Kromberk, Nova Gorica (SLO), 22. mar. 2016. [COBISS.SI-ID 39628589]
456. PODBERSIČ, Renato. Judje na Goriškem in prva svetovna vojna : predavanje, Arhiv RS, Ljubljana, 5. nov. 2014. [COBISS.SI-ID 37771053]
457. PODBERSIČ, Renato. Več desetletno prizadevanje slovenskega zamejstva za slovensko samostojnost in državnost : prispevek k okrogli mizi na 21. taboru Slovencev po svetu, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana, 6. jul. 2014. [COBISS.SI-ID 38133549]
458. SFILIGOJ, Majda, STRAJNAR, Neža, PIŠKURIĆ, Jelka, PODBERSIČ, Renato, VIDMAR BAŠIN, Jernej. Življenje ob jugoslovansko-italijanski meji 1947-1990 : s posebnim ozirom na mejno področje severne Primorske : okrogla miza v počastitev Dneva državnosti, grad Dobrovo, Goriška Brda, 20. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37784365]
459. JEVNIKAR, Ivo, MARTELANC, Ivan, PODBERSIČ, Renato. Ciril Kotnik : bodoči slovenski pravičnik : okrogla miza ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta, prostori Svetovnega slovenskega kongresa, Ljubljana, 28. jan. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 35159597]
460. PODBERSIČ, Renato. Jewish soldiers of the Austro-Hungarian army on the Isonzo Front : Slowenisches Wissenschaftsinstitut, Wien, 12. mar. 2013. [COBISS.SI-ID 35376173]
461. PODBERSIČ, Renato. Pozabljeno junaštvo ob Soči : o avstro-ogrskih častnikih judovskega rodu, ki so se izkazali v bojih na soški fronti in so trpeli pod nacizmom : predavanje v okviru prireditev ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta "Šoa - spominjajmo se 2013", Kobariški muzej, Kobarid (SLO), 25. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 35159341]
462. PODBERSIČ, Renato. Judovski vojaki na soški fronti 1914-1918 : predavanje, Viteška dvorana, Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 18. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 33558829]
463. PODBERSIČ, Renato. Primorski duhovniki in njihov boj proti fašizmu : [predavanje, Dom sv. Jožef, 17.IV.2012]. Celje, 2012. [COBISS.SI-ID 34025005]
464. PODBERSIČ, Renato. Po sledeh judovske dediščine na Slovenskem : [voden ogled razstave ob Dnevu spomina na žrtve holokavsta - dogodki na Goriškem, Coroninijev dvorec, 28.I.2011]. Šempeter pri Gorici, 2011. [COBISS.SI-ID 32309805]
465. PODBERSIČ, Renato. Preganjanje Judov na Goriškem med holokavstom : [predavanje ob Dnevu spomina na žrtve holokavsta - dogodki na Goriškem, Coroninijev dvorec, 28.I.2011]. Šempeter pri Gorici, 2011. [COBISS.SI-ID 32308269]
466. PODBERSIČ, Renato. Združitev Italije in slovenska zahodna meja : [vabljeno predavanje na posvetovanju "Začetki protifašističnega upora v Evropi" v okviru 17. spominskega gorniškga tabora dr. Henrika Tume in letnega Lepena 2011, Kulturni dom Bovec, 23.VII.-6.VIII.2011]. Bovec, 2011. [COBISS.SI-ID 33100589]
467. PUHAR, Alenka, WEISS, Maja, PODBERSIČ, Renato, PAHOR, Sergij. Angela Vode, Skriti spomin : pogovor ob predstavitvi filma o Angeli Vode na kulturnem večeru Društva slovenskih izobražencev, Peterlinova dvorana, Trst (ITA), 19. jan. 2010. [COBISS.SI-ID 31309613]
468. SCRIMALI, Antonio, FABI, Lucio, PODBERSIČ, Renato. Debela Griža - San Michele 1915-1916 : predstavitev istoimenske knjige Mitje Jurna in Nicole Persegatija, gostilna "Lokanda Devetak", Vrh sv. Mihaela/San Michele del Carso (ITA), 6. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 31787821]
469. ČERNIC, Peter, PODBERSIČ, Renato, MLAKAR, Boris. Dnevniški zapisi : 1943 - 1945 : [predstavitev knjige avtorja msgr. Rudolfa Klinca, Muzej novejše zgodovine, 12.IV.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 32071981]
470. PODBERSIČ, Renato (intervjuvanec), TOŠ, Marjan (intervjuvanec), BRODNIK, Vilma (intervjuvanec). Holokavst na Slovenskem : [okrogla miza v okviru prireditev ob petdeseti obletnici delovanja Inštituta za novejšo zgodovino, sejna soba Inštituta za novejšo zgodovino, 12.V.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31310125]
471. GRDINA, Igor, PODBERSIČ, Renato. Igor Grdina, Svetovna vojna ob Soči, 1. del, Evropski zaplet : predstavitev knjige v Goriški knjižnici Franceta Bevka in v sodelovanju z Zgodovinskim društvom za Severno Primorsko, Nova Gorica, 11. marec 2010. Nova Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 31141165]
472. AVSENAK, Vinko, PODBERSIČ, Renato. Na fronti 6 : [predstavitev nove številke revije za vojaško zgodovino, Muzej novejše zgodovine, 9.XII.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 32040493]
473. GABRIČ, Aleš, APLENC, Andrej, CENC, Mihael, PODBERSIČ, Renato, VALIČ ZVER, Andreja. 60. obletnica odhoda prvih slovenskih zapornikov na Goli otok : [okrogla miza in pogovor, konferenčna soba Študijskega centra za narodno spravo, 9.VII.2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 31839021]
474. TAVANO, Luigi, PODBERSIČ, Renato. Gorica 1947 - delitev nadškofije : dogodki in težave : [predavanje], Državna knjižnica - Gorica, 6. decembra 2007 = Gorizia 1947 - L'arcidiocesi divisa : eventi e problemi : [lezione], Sala della Biblioteca Statale di Gorizia, 6. dicembre 2007. Gorica; = Gorizia, 2007. [COBISS.SI-ID 29816109]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

475. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. PODBERSIČ, Renato (glavni urednik 2017-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PDR0GHBG, https://www.scnr.si/en/dileme.html. [COBISS.SI-ID 292982272]
476. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. PODBERSIČ, Renato (član uredniškega odbora 2004-). Šempeter: Društvo Soška fronta Nova Gorica, 2001-. ISSN 1580-7282. https://www.sistory.si/11686/menu833?sort=DATE_YEAR&start=0&dir=asc. [COBISS.SI-ID 114822912]
477. KURINČIČ, Jože, PODBERSIČ, Renato (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik, avtor dodatnega besedila). Anton Rutar : vrli mož izpod Krna. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2023. 327 str., ilustr. Naše korenine, 32. ISBN 979-12-80793-16-4. [COBISS.SI-ID 169491459]
478. PODBERSIČ, Renato (urednik), BATIČ, Matic (urednik). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 250 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 87202051]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
479. BATIČ, Matic, PODBERSIČ, Renato (urednik). Tragedija 1941 : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji = Tragedy 1941 : Symposium on the Occasion of the 80th Anniversary of the Beginning of World War II in Slovenia : Park vojaške zgodovine Pivka, 3. junij 2021 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. [30] str. [COBISS.SI-ID 65799683]
480. PODBERSIČ, Renato (urednik). V imenu ideologije : obrazi totalitarizmov na Slovenskem. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2020. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-7120-00-4. [COBISS.SI-ID 43704323]
481. JELEN, Marija (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik). In semena so dajala sad : ob štirideseti obletnici začetka gradnje cerkve Kristusa Odrešenika. Nova Gorica: Župnija, 2019. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-290-583-5. [COBISS.SI-ID 302449920]
482. BRIC, Ivo, ČERNIC, Peter (urednik, avtor dodatnega besedila), PODBERSIČ, Renato (urednik, avtor dodatnega besedila). Vojaški dnevnik : 1915-1919 : ob 75. obletnici smrti. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2018. 197 str., ilustr. Naše korenine, 27. ISBN 978-88-96632-76-5. [COBISS.SI-ID 10428140]
483. PODBERSIČ, Renato, MAVER, Aleš, SÜČ, Dejan, LAMPRECHT, Gerald, KUZMIČ, Franc, GRUENFELDER, Anna-Maria, TOŠ, Marjan, HRIBERŠEK VUK, Nina, PODBERSIČ, Renato (urednik), BEDRAČ, Marjetka (urednik). Slovenski Judje : zgodovina in holokavst V. [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-94143-0-9. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3BZ8HLS8. [COBISS.SI-ID 287967488]
484. NOVAK, Alojzij, PODBERSIČ, Renato (urednik, avtor dodatnega besedila), SEDMAK, Drago (urednik, avtor dodatnega besedila). Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2014. 367 str., ilustr. Naše korenine, 24. ISBN 978-88-96632-46-8. [COBISS.SI-ID 276273408]
485. KLINEC, Rudolf, ČERNIC, Peter (avtor, urednik), PODBERSIČ, Renato (avtor, urednik). Dnevniški zapisi : 1943-1945. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2010. 407 str., ilustr. Naše korenine, 21. ISBN 978-88-96632-05-5. [COBISS.SI-ID 250205696]
486. DOLJAK, Justina (urednik), PAVLIN, Vojko (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik), PAVŠIČ MILOST, Aleksandra (urednik). Grgarski zbornik. Grgar: Krajevna skupnost: Turistično društvo, 2009. 345 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-269-071-7. [COBISS.SI-ID 245827584]
487. TRPIN, Drago (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik). Bourboni na Goriškem : zbornik s posveta na Kostanjevici ob 170. obletnici prihoda Bourbonov v Gorico in smrti kralja Karla X. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za Severno Primorsko, 2007. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 235868416]
488. HANČIČ, Damjan (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik). Dokumenti o rudarski stavki v Zasavju leta 1958. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, 2007. 497 str., ilustr. ISBN 978-961-90329-6-1. [COBISS.SI-ID 236808448]
489. PODBERSIČ, Renato (urednik). Italijanska osvojitev Gorice v luči črniške kronike. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2006, št. 4, str. 32-35, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41175. [COBISS.SI-ID 16100146]
490. SILIČ, Slavko, PODBERSIČ, Renato (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik), PODBERSIČ SMRDEL, Martina (urednik). Orehovlje v spominu : kronika vasi Orehovlje. Koper: Ognjišče, 2005. 126 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6504-44-4. [COBISS.SI-ID 221732864]
491. GLAVAN-PODBRŠČEK, Andreja, PODBERSIČ, Renato, PODBERSIČ, Renato (urednik). Oljkarstvo na Goriškem. Nova Gorica: Goriško oljkarsko društvo: Društvo oljkarjev Brda, 2004. 85 str., ilustr. ISBN 961-238-378-2. [COBISS.SI-ID 216500224]
492. Istorija 20. veka : časopis Instituta za savremenu istoriju. PODBERSIČ, Renato (član uredniškega odbora ). Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1983-. ISSN 0352-3160. http://istorija20veka.rs/redakcija-casopisa/, http://istorija20veka.rs/home-page/. [COBISS.SI-ID 11831554]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

493. FERLETIČ, Vojko. Vojna škoda na Goriškem med prvo svetovno vojno : primer vasi Miren pri Gorici : diplomsko delo. Nova Gorica: [V. Ferletič], 2020. VIII, 90 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4952, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4952. [COBISS.SI-ID 5571323]

Mentor - drugo

494. DUJMOVIČ, Tjaša. Brkini v drugi svetovni vojni : seminarska naloga iz predmeta Pregled slovenske zgodovine 2. [S.l.]: [s.n.], 2005. (14) f. [COBISS.SI-ID 7030424]

Avtor dodatnega besedila

495. KURINČIČ, Jože, PODBERSIČ, Renato (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik, avtor dodatnega besedila). Anton Rutar : vrli mož izpod Krna. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2023. 327 str., ilustr. Naše korenine, 32. ISBN 979-12-80793-16-4. [COBISS.SI-ID 169491459]
496. BRIC, Ivo. Vojaški dnevnik : 1915-1919 : [ob 75. obletnici smrti]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2019. 1 CD (321 min), stereo. Naše korenine, 27. [COBISS.SI-ID 2048494933]
497. BRIC, Ivo, ČERNIC, Peter (urednik, avtor dodatnega besedila), PODBERSIČ, Renato (urednik, avtor dodatnega besedila). Vojaški dnevnik : 1915-1919 : ob 75. obletnici smrti. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2018. 197 str., ilustr. Naše korenine, 27. ISBN 978-88-96632-76-5. [COBISS.SI-ID 10428140]
498. GORIUP, Alojz, AVSENAK, Vinko (urednik, avtor dodatnega besedila). Od Galicije do Južne Tirolske : [vojni dnevnik 1914-1918]. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2017. 1 CD (659 min), stereo. [COBISS.SI-ID 54506755]
499. BADOGLIO, Gianluca, MUTO, Mario, OLMI, Walther, MOČNIK, Mitja (urednik, avtor dodatnega besedila). Skrivnostni Sabotin. 1. izd. Šempeter pri Gorici: samozal. B. Potokar, 2016. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-283-676-4. [COBISS.SI-ID 285332992]
500. GOMIZEL, Virgil. Moje življenje. Trst: Mladika, 2015. 381 str., [9] str. pril., avtorj. sl. ISBN 978-88-7342-226-6. [COBISS.SI-ID 8253932]
501. NOVAK, Alojzij, PODBERSIČ, Renato (urednik, avtor dodatnega besedila), SEDMAK, Drago (urednik, avtor dodatnega besedila). Črniška kronika : frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2014. 367 str., ilustr. Naše korenine, 24. ISBN 978-88-96632-46-8. [COBISS.SI-ID 276273408]
502. GORIUP, Alojz, AVSENAK, Vinko (urednik, avtor dodatnega besedila). Od Galicije do Južne Tirolske : vojni dnevnik 1914-1918. Trst: Mladika, 2014. 229 str., fotogr. ISBN 978-88-7342-202-0. [COBISS.SI-ID 6892780]
503. KRAGELJ, Jožko. Iz vojne v novo življenje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2007. 174 str. ISBN 978-961-218-676-0, ISBN 978-3-7086-0341-4, ISBN 978-88-87407-88-4. [COBISS.SI-ID 232720128]

Komentator

504. Gradimo novi svet : dokumentarni film. [Ljubljana]: KOBE, 2012. 1 video DVD (ca 52 min), č-b, zvok. [COBISS.SI-ID 33824045]

Intervjuvanec

505. PLAHUTA, Tatjana (scenarist). Valentin Stanič : duhovnik, alpinist, humanist : 1774-1847. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024. 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min)), č-b in barve, zvok. Dokumentarci, Kulturno-umetniški. https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarci-kulturno-umetniski/175015808. [COBISS.SI-ID 181273347]
506. KREVS, Nejc (avtor, pripovedovalec). Izrael : med, mleko in nemir. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 videodatoteka (52 min, 21 sek)), č-b in barve, zvok. Mednarodna obzorja, informativni program. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174946315?s=tv. [COBISS.SI-ID 148705027]
507. BIZILJ, Ljerka (scenarist). Razdvojeni : 1941-1943. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (56 min, 22 sek)), barve, zvok. Dosje. https://365.rtvslo.si/arhiv/dosje/174698892. [COBISS.SI-ID 20017411]
508. MERLJAK, Ivan. Konec totalitarizmov, mar res? : o totalitarizmih v 20. stoletju : oddaja Sledi časa, Radio Slovenija, I. program, Ljubljana, 6. jun. 2010, ca 30 min. http://tvslo.si/predvajaj/o-totalitarizmih-v-20-stoletju/ava2.72148454/. [COBISS.SI-ID 31495981]

Oseba, ki intervjuva

509. GRIESSER PEČAR, Tamara (intervjuvanec). Dr. Tamara Griesser Pečar ob življenjskem jubileju in njej posvečeni številki revije Dileme : dogodek iz cikla "Poletna srečanja pod lipami", 11. jul. 2019, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, Italija. [COBISS.SI-ID 44909101]
510. MOŽINA, Jože (intervjuvanec). Knjiga z odrešilnim sporočilom : s piscem o znanstveni monografiji Slovenski razkol. Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo. [Tiskana izd.]. 22. dec. 2019, letn. 68, št. 51, portret. ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 45727277]
511. SIMONITI, Vasko (intervjuvanec). Dr. Vasko Simoniti : Primorska kri pušča pečat tudi v Ljubljani : srečanje z zgodovinarjem , univerzitetnim profesorjem, nekdanjim kulturnim ministrom, izobražencem in poznavalcem dinamik slovenske družbe, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica (I), 20. jul. 2017. [COBISS.SI-ID 41965869]
512. SREBOT-REJEC, Tatjana (intervjuvanec). "TIGR je upravičen samo z etičnega stališča". Novi glas. 26. maja 2016, leto 21, št. 21 (985), str. 8, [nadalj. na] str.16, fotogr. ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 21389618]
513. VALIČ ZVER, Andreja (intervjuvanec), TERPIN, Damijan (intervjuvanec). 25. obletnica Demosove vlade, 16. maj 1990 : Srečanja pod lipami, Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, 14. maj 2015. [COBISS.SI-ID 38500397]

Korektor

514. RAHTEN, Andrej. Od Svete alianse do Združenih narodov : svet in politika velesil 1815-1945. 1. izd. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010. 218 str. ISBN 978-961-91541-6-8. [COBISS.SI-ID 251184128]

Recenzent

515. ŠMAJD, Albin, JERAJ, Mateja (glavni urednik), KOŠIR, Matevž (glavni urednik), CANKAR, Tadej (urednik), TOMINŠEK ČEHULIĆ, Tadeja (urednik), TROBEC MLAKAR, Polona (urednik), TUŠAR, Mojca (urednik), ŽOHAR, Tanja (urednik). Dr. Albin Šmajd, dnevnik in dosje 1941-1946. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2022. 1039 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-6638-42-5. [COBISS.SI-ID 129871619]
516. ANTOLIČIČ, Gregor (avtor, fotograf). Maksimilijan : cesar po Napoleonovi milosti. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 191 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-315-3. [COBISS.SI-ID 48934147]
517. PUHAR, Alenka (urednik). Most čez Zaliv : dve reviji, ki sta od 1964 v Trstu odpirali okna v svobodnejši svet. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2022. 182 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-33-4. [COBISS.SI-ID 101363459]
financer: ARRS, Programi, P6-0431, SI, Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti; Inštitut Nove revije, Programi, IO-0036, SI, Center za promocijo humanistike
518. MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (avtor, prevajalec). Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2021. 671 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-29-7. [COBISS.SI-ID 56939011]
financer: ARRS, Programi, P6-0341, SI, Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti; ARRS, Projekti, J7-8283, SI, Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode; ARRS, Projekti, J6-9354, SI, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države; Delo je nastalo v okviru dejavnosti Infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike (I00036)
519. SVOLJŠAK, Petra (urednik), ANTOLIČIČ, Gregor (urednik), RAHTEN, Andrej (urednik). Na predvečer vélike vojne : politični koncepti, zarote in teorije. 2. dopolnjena izd. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva, 2019. 231 str., ilustr. Zbirka Studia diplomatica Slovenica, Monographiae, 3A. ISBN 978-3-7086-1061-0. ISSN 1855-9190. [COBISS.SI-ID 301659136]
520. GRDINA, Igor, ZAJC, Neža (urednik). Od cezarizma k wilsonizmu : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2019. 158 str., ilustr. Zbirka Zbiralnik, 26. ISBN 978-961-6554-41-1. [COBISS.SI-ID 299659776]
financer: ARRS, Programi, P6-0094, SI, Biografije, mentalitete, epohe
521. PEROVŠEK, Jurij. Slovenci in slovanski svet : politične slike od včeraj in danes. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2019. 303 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 40. ISBN 978-961-6386-98-2. ISSN 2350-5664. https://hdl.handle.net/11686/file25725. [COBISS.SI-ID 302269952]
522. KLEMENČIČ, Matjaž, MAVER, Aleš. Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 274 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 124. ISBN 978-961-286-116-2. DOI: 10.18690/978-961-286-116-2. [COBISS.SI-ID 93467393]
523. ANTOLIČIČ, Gregor, ČUČEK, Filip, HOLZ, Eva, JENUŠ, Gregor, MAVER, Aleš, PREINFALK, Miha, RAHTEN, Andrej, RAJŠP, Vincenc, SVOLJŠAK, Petra, VODOPIVEC, Peter, ANTOLIČIČ, Gregor (urednik). Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 224 str., [48] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-219-4. [COBISS.SI-ID 286588928]
524. BAJEC, Urška, RUDOLF, Ivan, BATIČ, Matic, COLJA, Dejan, ČUK NOVAK, Dragica, MIKUŽ, Nežka, VONČINA, Anka, VONČINA, Srečko, RUDOLF, Ivan (urednik). Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko. Črni Vrh nad Idrijo: samozal. I. Rudolf, 2014. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-283-060-1. [COBISS.SI-ID 274085376]
525. DEŽELAK-BARIČ, Vida (urednik), KALŠEK, Miran (urednik). Žrtve druge svetovne vojne v Zasavju. Trbovlje: Zasavski muzej, 2012 [i.e. 2013]. 175 str. ISBN 978-961-6640-16-9. [COBISS.SI-ID 264862720]

Drugo

526. LUKANČIČ FAJFAR, Justina, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik). Justina Lukančič. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2015. Moja zgodba. http://audio.ognjisce.si/oddaje/Moja_zgodba/2015/mz_2015_03_01_Justina_Lukancic.mp3. [COBISS.SI-ID 38510637]
527. MOHAR, Valentin, KERŠIČ, Marta Milena (avtor, urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Valentin Mohar : pričevanje. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. Moja zgodba. http://oddaje.ognjisce.si/mojazgodba/2014/09/01/15-7-2014-valentin-mohar-pri-evanje. [COBISS.SI-ID 38227245]


NERAZPOREJENO

528. PODBERSIČ, Renato. Operacija Bober in najdena pisma. Koledar : za leto ... 2024, str. 130-133, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 174413059]
529. PODBERSIČ, Renato. Spomin na tragične dogodke pred osemdesetimi leti : požig vasi od Komna do Branika. Koledar : za leto ... 2024, str. 130-133, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 174404611]
530. PODBERSIČ, Renato. Pod dežjem granat varuh Sv. Gore : pater Frančišek Ambrož ob 150. obletnici rojstva. Mohorjev koledar ... 2024, str. 144-146, fotogr. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 173148931]
531. PODBERSIČ, Renato. Leto 1943 na Primorskem - osemdeset let potem. Koledar : za leto ... 2023, str. 149-154. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 134468867]
532. PODBERSIČ, Renato. "Vem, zakaj me preganjate, zato ker sem Slovenec." : škofje narodni buditelji: goriški (knezo)nadškof Frančišek B. Sedej (1854-1931). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 22. maj 2022, letn. 71, št. 20, str. 23, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 109159171]
533. PODBERSIČ, Renato. "Pijeva procesija" na Sv. Goro - ob 150. obletnici. Koledar : za leto ... 2022, str. 117-120, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 88756995]
534. PODBERSIČ, Renato. Pozabljeni ded zločinca Odila Globočnika : ob 200. obletnici rojstva in 130. obletnici smrti ljubljanskega slikarja in profesorja Franza Johanna Globotschnika. Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu. 2022, str. 79-82, ilustr. ISSN 1024-1493. [COBISS.SI-ID 169639683]
535. PODBERSIČ, Renato. Pohod na Rim - stoletje potem. Mohorjev koledar ... 2022, str. 58-60. ISSN 1318-5462. [COBISS.SI-ID 84982531]
536. PODBERSIČ, Renato. "Pijeva procesija" : ob 150. obletnici veličastnega romanja na Sveto Goro. Ognjišče. [Tiskana izd.]. sep. 2022, leto 58, št. 9, str. 44-49, fotogr. ISSN 1318-1289. [COBISS.SI-ID 119186435]
537. PODBERSIČ, Renato. Fašizem in judovstvo. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2022, letn. 13, št. 49, str. 8-13. ISSN 2232-2582. https://razpotja.si/razpotja_article/fasizem-in-judovstvo/. [COBISS.SI-ID 168321027]
538. PODBERSIČ, Renato. 97 let delovanja Goriške Mohorjeve družbe. V: RONCELLI, Nadia (ur.). Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes : referati s simpozija na Slovenski matici 26. oktobra 2021. Ljubljana: Slovenska matica, 2022. Str. 23-27, ilustr. ISBN 978-961-213-390-0. [COBISS.SI-ID 141064451]
539. PODBERSIČ, Renato. Minilo je že stoletje - prelomno leto 1921. Koledar : za leto ... 2021, str. 93-97, fotogr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 42893315]
540. PODBERSIČ, Renato. Ajdovski judje. Vipavska : primorski odmevi. [Tiskana izd.]. 2019, leto 2, št. 6, str. 10-12, fotogr. ISSN 2712-634X. [COBISS.SI-ID 143029763]
541. VOVKO, Andrej, PESEK, Rosvita, PODBERSIČ, Renato, JAMNIK, Anton. 21. tabor Slovencev po svetu, 2014 : zakaj smo se ravno zdaj ustavili? : slovenska samostojnost in državnost skozi čas : izseljenski prispevek k slovenski samostojnosti in državnosti. V: KOROŠEC-KOCMUR, Pavlinka (ur.), KOCMUR, Boštjan (ur.). Zbornik ob praznovanju 20. obletnice Izseljenskega društva Slovenija v svetu : gradimo na vrednotah : [19., 20. in 21. tabor Slovencev po svetu]. Ljubljana: Izseljensko društvo Slovenija v svetu, 2015. Str. 49-62, ilustr. Slovenija v svetu, 2012-2014. ISBN 978-961-91335-7-6. ISSN 1408-9408. [COBISS.SI-ID 97777667]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 19. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023