COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Matic Batič [38227]Osebna bibliografija za obdobje 2011-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BATIČ, Matic. Nova govorica prostora : preimenovanje naselij na severnem Primorskem po drugi svetovni vojni (1948-1954). Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 31, št. 2, str. 281-306, tabele, fotogr. ISSN 1318-0185. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2023/11/AH-31-2023-2_BATIC.pdf, DOI: 10.19233/AH.2023.13. [COBISS.SI-ID 172037635], [JCR, SNIP]
2. BATIČ, Matic. Šole govorijo : ideološka dimenzija italijanskih šolskih stavb na Goriškem (1918-1943). Prispevki za novejšo zgodovino. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 63, št. 2, str. 124-148, fotogr. ISSN 0353-0329. https://ojs.inz.si/pnz/article/view/4165/4728, DOI: 10.51663/pnz.63.2.08. [COBISS.SI-ID 171858947], [SNIP]
3. BATIČ, Matic, IVEŠIĆ, Tomaž. Idejnopolitični profil Antona Korošca v tridesetih letih 20. stoletja. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 23, št. 1, str. 169-202, ilustr. ISSN 1580-8122. https://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/sites/default/files/clanki/SHS-2023-1-5-Batic-%28scopus%29_0.pdf, DOI: 10.32874/SHS.2023-05. [COBISS.SI-ID 179849987], [SNIP, Scopus]
4. BATIČ, Matic. "Mislimo sicer nemško, čutimo nemško, a nikomur ne bomo zamerili njegovega drugačnega mišljenja." : nemški goriški list Görzer Wochenblatt in njegova politična usmeritev. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2023, letn. 77, št. 1/2, str. 88-115, ilustr. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-APVKULHW. [COBISS.SI-ID 158185219], [SNIP]
5. BATIČ, Matic. Renzo De Felice in njegovo razumevanje italijanskega fašizma. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 2, str. 159-192. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FWY9XX20, DOI: 10.55692/d.18564.21.13. [COBISS.SI-ID 88207363], [Scopus]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju
6. BATIČ, Matic. "Paradies am Isonzo" : delovanje Heinricha Moritza Penna (1838-1918) v Gorici. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 69, št. 1, str. 89-104, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DRPW45GW. [COBISS.SI-ID 53140739], [SNIP, Scopus do 12. 11. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
7. BATIČ, Matic. Italijanizacija sakralne arhitekture na Goriškem v času med svetovnima vojnama. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 6, št. 2, str. 35-76. ISSN 2464-0344. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5G6S4SP4. [COBISS.SI-ID 67365123]
8. BATIČ, Matic. "Zones more related to immortal splendor of glory" : Italian war memorials and commemorative practices in Venezia Giulia (1918-1922). Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 26, št. 4, str. 1063-1086, ilustr. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/12/AH_26-2018-4.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5XAPOLBS, DOI: 10.19233/AH.2018.44. [COBISS.SI-ID 2513363], [JCR, SNIP, WoS do 13. 2. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 30. 1. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
9. BATIČ, Matic. Vsakdanje življenje v občini Črni Vrh med prvo svetovno vojno. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 66, št. 1, str. 95-112, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NMB2EN1T. [COBISS.SI-ID 1540190148], [SNIP, Scopus]
10. BATIČ, Matic. Verski skladi na Slovenskem v zgodovinskem kontekstu. Res novae : revija za celovito znanost. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 2, št. 2, str. 101-134. ISSN 2464-0344. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-88K19TMN. [COBISS.SI-ID 1024432352]
11. BATIČ, Matic. Prebivalstvo Župnije Batuje skozi matične knjige v zadnji četrtini 19. stoletja. Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 62, [št.] 2, str. 275-288, ilustr. ISSN 0023-4923. http://hdl.handle.net/11686/36216, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-X2XSPNS0. [COBISS.SI-ID 281409536]
12. BATIČ, Matic. "Najboljša je pač voda" : protialkoholno gibanje na Slovenskem v luči revije Piščalka in društva Abstinent. Zgodovina za vse : vse za zgodovino. [Tiskana izd.]. 2014, leto 21, št. 1, str. 55-67, ilustr. ISSN 1318-2498. http://hdl.handle.net/11686/36175, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-V10O486P. [COBISS.SI-ID 281504512]

1.02 Pregledni znanstveni članek

13. BATIČ, Matic. "Dell'Italia nei confini / son rifatti gli Italiani" : italijanski fašizem in njegov koncept italianità. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 4, str. 819-836. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/01/AH_24-2016-4_BATI, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9W3SH8QL. [COBISS.SI-ID 1539049156], [JCR, SNIP, WoS do 9. 2. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 21. 1. 2024: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.04 Strokovni članek

14. BATIČ, Matic. "Dante presso il confino misurato da dio" : kult Danteja Alighierija v Tolminu v času med svetovnima vojnama. Koledar : za leto ... 2022, str. 131-138, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 88776707]
15. BATIČ, Matic. Beneški lev na goriškem gradu. Koledar : za leto ... 2021, str. 124-131, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 43190531]
16. BATIČ, Matic. Dogodki v Kobaridu poleti 1922. Koledar : za leto ... 2020, str. 133-140, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 24596274]
17. BATIČ, Matic. Povojna obnova Goriške kot dejavnik italianizacije. Razpotja : revija humanistov Goriške. zima 2020, letn. 11, št. 42, str. 82-86, fotogr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 51717123]
18. BATIČ, Matic. Heinrich Penn v Gorici. Koledar : za leto ... 2019, str. 130-137, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 24155442]
19. BATIČ, Matic. Razvoj beneškega Velikega sveta do leta 1297. Klio : glasilo Društva študentov zgodovine SLO-ISHA. nov. 2017, letn. 16, št. 2, str. 3-10. ISSN 1408-9661. [COBISS.SI-ID 65889890]
20. BATIČ, Matic. Osmansko cesarstvo med prvo svetovno vojno. Na fronti : revija za vojaško zgodovino. nov. 2015, št. 10, str. 62-70, ilustr. ISSN 1580-7282. http://hdl.handle.net/11686/41288. [COBISS.SI-ID 286408960]
21. BATIČ, Matic. Nekateri vidiki in posledice propada tradicionalnih skupnosti. Tretji dan. 2015, [letn.] 44, [št.] 9/10, str. 95-101. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 298572800]
22. BATIČ, Matic. Ultramontanizem od začetka 19. stoletja do konca I. vatikanskega koncila. Tretji dan. 2014, [letn.] 43, [št.] 5/6, str. 51-65. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 283856640]
23. BATIČ, Matic. Konstantinovi edikti o omejevanju haruspicine. Tretji dan. 2014, [letn.] 43, [št.] 9/10, str. 113-119. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 283915520]
24. BATIČ, Matic. Itinerar Friderika Barbarosse do kronanja v Rimu. Klio : glasilo Društva študentov zgodovine SLO-ISHA. maj 2011, letn. 10, št. 1, str. 27-33. ISSN 1408-9661. [COBISS.SI-ID 47226978]

1.05 Poljudni članek

25. BATIČ, Matic. Anton Mahnič alias Antun Mahnić : škofje narodni buditelji : krški škof Anton Mahnič (1850-1920). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. 8. maj 2022, letn. 71, št. 18, str. 23, fotogr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 111594755]
26. BATIČ, Matic. "Razbijalec enotnosti naroda?" : kritizirani škofje : Anton Mahnič (1850-1920). Družina : slovenski katoliški tednik. [Tiskana izd.]. božična 2022, letn. 71, št. 51-52, str. 25, ilustr. ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 138298371]
27. BATIČ, Matic. Slovensko-italijanska sprava : vloga in izziv zgodovinopisja. Razpotja : revija humanistov Goriške. poletje 2022, letn. 13, št. 48, str. 73-76, ilustr. ISSN 2232-2582. https://razpotja.si/razpotja_article/slovensko-italijanska-sprava-vloga-in-izziv-zgodovinopisja/. [COBISS.SI-ID 136888067]
28. BATIČ, Matic. Goriški Nemci ter njihova časnika Görzer Wochenblatt in Görzer Zeitung. Koledar : za leto ... 2017, str. 111-119, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 22070834]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

29. BATIČ, Matic. Between impositions from above and initiatives from below : toponomastic policies of the Yugoslav communist authorities in the Primorska region (1948-1955). V: BATIČ, Matic (ur.). Fluid Landscape: Spatial Politics in the North Adriatic Area and Other European Borderlands During and After World War II = Fluidna krajina: prostorske politike na severnojadranskem območju in drugih evropskih obmejnih regijah med 2. svetovno vojno in po njej : international scientific conference = mednarodna znanstvena konferenca : Ljubljana, 18. 4. 2023 : [programme and abstract = program in povzetki]. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. Str. [27]. ISBN 978-961-7120-10-3. https://www.scnr.si/upload/editor/file/file346499e6e674c9b.pdf. [COBISS.SI-ID 153907971]
30. IVEŠIĆ, Tomaž, BATIČ, Matic. A case of Slovene clerical Fascism? : the political orientation of the Stražarji (Guards) movement. V: BATIČ, Matic (ur.). Fašizem - sto let pozneje. Stanje raziskav in nove raziskovalne perspektive = Fascism - a hundred years later. The state of research and the new research perspectives : mednarodna znanstvena konferenca = international scientific conference : program in povzetki = programme and abstracts : Pivka, 19. 10. 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [27]. ISBN 978-961-7120-06-6. [COBISS.SI-ID 133160195]
31. BATIČ, Matic. (Re)drawing borders, imagining (new) landscapes : spatial politics in the Northern Adriatic from 1943 to 1954. V: BATIČ, Matic (ur.). Spatial Politics in Authoritarian and Totalitarian Regimes: Open Questions and New Research Approaches = Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi : international workshop = mednarodna znanstvena delavnica : programme and abstracts = program in povzetki : Ljubljana, 12. 4. 2022 : Program in povzetki. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. Str. [16]. ISBN 978-961-7120-04-2. [COBISS.SI-ID 108225539]
32. BATIČ, Matic. From "Österreichs Nizza" to "Santa Gorizia" : Italian reshaping of cultural landscape in the Gorizia borderland in the interwar period. V: "National forgetting and memory : the destruction of "national" monuments from a comparative perspective" : international conference : 11 March 2021 : program, abstracts, lecturers. [S. l.: s. n.], 2021. Str. 20-21. http://www.nise.eu/wp-content/uploads/2021/02/NewbundleFIN.pdf. [COBISS.SI-ID 58862595]
33. BATIČ, Matic. Slovensko-italijanska sprava : smo že na cilju ali še na poti? = Slovenian-Italian reconciliation : have we already reached the goal or are we still on the way?. V: IVEŠIĆ, Tomaž (ur.), STRAJNAR, Neža (ur.). Navidezna sprava : tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi : mednarodna znanstvena konferenca ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov : zbornik povzetkov = Illusive reconciliation : transitional processes in Central and Eastern Europe in a comparative perspective : International Scientific Conference on the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian and Authoritarian Regimes : collection of abstracts, 23. avgust 2021, Državni svet, Ljubljana. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: = Study Centre for National Reconciliation, 2021. Str. 28-30. ISBN 978-961-7120-01-1. [COBISS.SI-ID 75534851]
34. BATIČ, Matic. Sekundiranje nacistični Nemčiji : potek in ozadje italijanskega napada na Jugoslavijo aprila 1941 = Playing second fiddle to Nazi Germany : the course and background of the Italian attack on Yugoslavia in April 1941. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic. Tragedija 1941 : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji = Tragedy 1941 : Symposium on the Occasion of the 80th Anniversary of the Beginning of World War II in Slovenia : Park vojaške zgodovine Pivka, 3. junij 2021 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. [21]. [COBISS.SI-ID 65862147]
35. BATIČ, Matic. A tale of two monuments : spatial politics in the Upper Isonzo valley in the 1920s. V: Istočni Jadran u transformaciji : od periferije Carstva do "Nove" države = Eastern Adriatic in transformation : from periphery of the Empire to the creation of the New State. [Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest, 2018]. Str. 18-19. http://www.unizd.hr/Portals/3/Bralic_Projekt/Knjizica%20sazetaka%20konferencija%202018.pdf?ver=2018-04-11-083810-857. [COBISS.SI-ID 2467795]
36. BATIČ, Matic. Violence carved in stone : Italian war memorials in Venezia Giulia after World War I. V: KLABJAN, Borut (ur.), GLAVINA, Tilen (ur.), BATIČ, Matic (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki. Elektronska izd. Koper: Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, 2018. Str. 36. ISBN 978-961-6964-98-2. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/08/Oborozena_meja_spletna_izdaja.pdf. [COBISS.SI-ID 2466771]
37. BATIČ, Matic. Fašizem in nov koncept italianità. V: PELIKAN, Egon (ur.). Obmejni fašizem : kulturna in socialna zgodovina : zbornik povzetkov, Koper, 20. in 21. junij 2016. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales, 2016. ISBN 978-961-6964-73-9. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/obmejni-fasizem-kulturna-in-socialna-zgodovina-zbo-2051. [COBISS.SI-ID 1538515652]
38. BATIČ, Matic. Literarni kanon v avstrijski gimnaziji pred 1. svetovno vojno na primeru Državne gimnazije v Gorici = The literary canon in Austrian grammar school before world war I in the State grammar school in Gorizia. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. Str. 18. [COBISS.SI-ID 1538727108]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

39. BATIČ, Matic. Priča o dva spomenika : prostorni sukob u gornjem dijelu doline Soče tijekom ranih 1920-ih godina = A tale of two monuments : spatial confrontation in the Upper Isonzo Valley in early 1920s. V: BRALIĆ, Ante (ur.), KASALO, Branko (ur.). Istočnojadranski prostor između sloma Habsburške Monarhije i stvaranja novih država : zbornik radova = The Eastern Adriatic between the collapse of the Habsburg Monarchy and the creation of new states : proceedings. Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest: University of Zadar, Department of History, 2021. Str. 273-298, ilustr. ISBN 978-953-331-341-2. [COBISS.SI-ID 89412355]
40. BATIČ, Matic. Sekundiranje nacistični Nemčiji : italijanski napad na Jugoslavijo v kontekstu italijansko-jugoslovanskih odnosov med obema svetovnima vojnama. V: PODBERSIČ, Renato (ur.), BATIČ, Matic (ur.). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. Str. 147-165. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 91282435]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
41. BATIČ, Matic. "Terra sacra" : the role of the "redeemed" province of Gorizia in interwar Italy. V: KOLÁŘ, Ondřej (ur.). Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918-1989 = Borders and border regions in Central Europe 1918-1989. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2021. Str. 111-138, ilustr. ISBN 978-80-87789-79-7. [COBISS.SI-ID 99360003]
42. BATIČ, Matic. Goriški Nemci in tabor v Šempasu. V: ČEČ, Dragica (ur.). 150 let tabora v Vižmarjih. Ljubljana: Slovenska matica: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2020. Str. 139-161, ilustr. ISBN 978-961-213-333-7. [COBISS.SI-ID 42806531]
financer: ARRS, Raziskovalni programi, P6-0272, SI, Sredozemlje in Slovenija
43. BATIČ, Matic. "Le terre redente si presentano a noi come vecchie terre italiche" : building italianità in the Provincia di Gorizia between the two World Wars. V: KLABJAN, Borut (ur.). Borderlands of memory : Adriatic and Central European perspectives. Oxford [etc.]: P. Lang, cop. 2019. Str. 163-186, ilustr. Cultural memories, vol. 11. ISBN 978-1-78874-134-7. ISSN 2235-2325. [COBISS.SI-ID 2514131]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

44. BATIČ, Matic. Začetek prve svetovne vojne. V: RUDOLF, Ivan (ur.), et al. Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko. Črni Vrh nad Idrijo: samozal. I. Rudolf, 2014. Str. 103-109, zvd. ISBN 978-961-283-060-1. [COBISS.SI-ID 18598450]
45. BATIČ, Matic. Ukrepi ob začetku vojne. V: RUDOLF, Ivan (ur.), et al. Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko. Črni Vrh nad Idrijo: samozal. I. Rudolf, 2014. Str. 111-114. ISBN 978-961-283-060-1. [COBISS.SI-ID 18598706]
46. BATIČ, Matic. Gospodarski položaj v prvi svetovni vojni. V: RUDOLF, Ivan (ur.), et al. Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko. Črni Vrh nad Idrijo: samozal. I. Rudolf, 2014. Str. 115-124. ISBN 978-961-283-060-1. [COBISS.SI-ID 18598962]
47. BATIČ, Matic. Begunci. V: RUDOLF, Ivan (ur.), et al. Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko. Črni Vrh nad Idrijo: samozal. I. Rudolf, 2014. Str. 125-127. ISBN 978-961-283-060-1. [COBISS.SI-ID 18599218]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

48. BATIČ, Matic. Ruler martyrs on the periphery of Medieval Europe : Simon Malmenvall, Ruler martyrs on the periphery of Medieval Europe: Boris and Gleb of Kievan Rus, Jovan Vladimir of Dioclea, and Magnus Erlendsson of Orkney. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Orthodox Theology, Institute of Theological Research, 2021. 145 str. Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. [Tiskana izd.]. apr.-jun. 2022, letn. 70, št. 2, str. 233-234. ISSN 0350-6894. https://srl.si/ojs/srl/article/view/4011, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-NR9GNVKY, DOI: 10.57589/srl.v70i2.4011. [COBISS.SI-ID 118288387], [SNIP, Scopus]
49. BATIČ, Matic. Ángel Alcalde, War veterans and fascism in interwar Europe, Cambridge University Press, Cambridge 2019, 314 strani. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2021, letn. 5, št. 1, str. 241-246. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XXMF65XB. [COBISS.SI-ID 70636547]
50. BATIČ, Matic. Simon Malmenvall, Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, 313 strani. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 75, št. 1/2, str. 280-282. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PACNHI7D. [COBISS.SI-ID 68070147], [SNIP]
51. BATIČ, Matic. Renato Podbersič: Jeruzalem ob Soči. Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes. Ljubljana, Študijski center za narodno spravo; Gorica, Goriška Mohorjeva družba; Maribor, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2018 [!], 510 strani. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 2, str. 434-437, ilustr. ISSN 1408-5348. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-J0V7X5NI. [COBISS.SI-ID 2535635], [SNIP]
52. BATIČ, Matic. Renato Podberšič: Jeruzalem ob Soči. Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes : Ljubljana, Študijski center za narodno spravo; Gorica, Goriška Mohorjeva družba; Maribor, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2018, 510 strani. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 28, št. 2, str. 434-437, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 300262912], [SNIP]
53. BATIČ, Matic. Barbara Pečnik: Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo: podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje ... Kronika : časopis za slovensko krajevno zgodovino. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 66, št. 1, str. 162-164, ilustr. ISSN 0023-4923. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C2P176BV. [COBISS.SI-ID 1540190404], [SNIP]
54. BATIČ, Matic. Christopher Duggan: Fascist voices. An intimate history of Mussolini's Italy. London, Vintage books, 2013, 501 stran. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 27, št. 1, str. 210-212, ilustr. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/05/ASHS_27-2017-1_OCENE.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MH9HPB6C. [COBISS.SI-ID 1539908036], [SNIP]
55. BATIČ, Matic. Kuprian Hermann J., and Oswald Überegger, eds. Katastrophenjahre: Der Erste Weltkrieg und Tirol ... Austrian history yearbook. Print. 2017, vol. 48, str. 316-317. ISSN 0067-2378. https://doi.org/10.1017/S0067237817000297, DOI: 10.1017/S0067237817000297. [COBISS.SI-ID 1539494084], [JCR, SNIP, WoS]
56. BATIČ, Matic. Richard J. B. Bosworth: Mussolini : prevod: Danica Križman, Polona Mesec Križman; Cankarjeva založba, 2016; 583 str. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2017, letn. 8, št. 28 [i. e. 27], str. 82-83, ilustr. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 1539911876]
57. BATIČ, Matic. Christopher M. Clark, Mesečniki: Kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno : prevod: Jolanda Blokar; Cankarjeva založba, 2017; 637 strani. Razpotja : revija humanistov Goriške. 2017, letn. 8, št. 30, str. 90-92. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 1540191940]
58. BATIČ, Matic. Egon Pelikan: Tone Kralj in prostor meje. Ljubljana, Cankarjeva založba, 2016, 240 strani. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 24, št. 4, str. 975-977, ilustr. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/01/AH_24-2016-4_OCENE.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YYSXP9NM. [COBISS.SI-ID 1539059908], [JCR, SNIP]
59. BATIČ, Matic. Jure Ramšak, Ab initio. Moderne ideologije in izgradnja novega urbanega prostora: zgodovina, arhitektura in perspektive kulturnega turizma v Novi Gorici in Raši ... Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 70, št. 3/4, str. 530-533. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RPLFCTC0. [COBISS.SI-ID 63171426]

1.22 Intervju

60. BATIČ, Matic (intervjuvanec). Fašizem je poskus oblikovanja alternativne modernosti. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 28. nov. 2022, letn. 15, št. 48, str. 54-60, fotogr. ISSN 1855-3699. [COBISS.SI-ID 134440707]

1.25 Drugi sestavni deli

61. BATIČ, Matic. Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi, Ljubljana, 12. 4. 2022. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. 2022, letn. 6, št. 1, str. 185-189. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-79920WZ9. [COBISS.SI-ID 117844739]
62. BATIČ, Matic. 4. 3. 1991 : Demos ostal brez Sivih panterjev. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 4. mar. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-03-04-4-3-1991-demos-ostal-brez-sivih-panterjev/. [COBISS.SI-ID 56707075]
63. BATIČ, Matic. 10. 2. 1991 : različni pogledi na prihodnost Jugoslavije se krepijo. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 10. feb. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-02-10-10-2-1991-razlicni-pogledi-na-prihodnost-jugoslavije-se-krepijo/. [COBISS.SI-ID 57125635]
64. BATIČ, Matic. 27. 1. 1991 : med popuščanjem napetosti doma in zaostrovanjem razmer na Bližnjem vzhodu. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 27. jan. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-01-27-27-1-1991-med-popuscanjem-napetosti-doma-in-zaostrovanjem-razmer-na-bliznjem-vzhodu/. [COBISS.SI-ID 57132547]
65. BATIČ, Matic. 24. 2. 1991 : republiški voditelji podajajo svoj pogled na prihodnost Jugoslavije, Zeleni Slovenije polemično o razrezu proračunskih sredstev. Portal GOV.SI : spletišče državne uprave s celovitimi informacijami o njenem delovanju in preprostim dostopom do storitev. 24. feb. 2021, [1] str., ilustr. ISSN 2712-4932. https://www.gov.si/novice/2021-02-24-24-2-1991-republiski-voditelji-podajajo-svoj-pogled-na-prihodnost-jugoslavije-zeleni-slovenije-polemicno-o-razrezu-proracunskih-sredstev/. [COBISS.SI-ID 56707587]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

66. BATIČ, Matic. Italijanizacija kulturne krajine v Goriški pokrajini od konca prve svetovne vojne do kapitulacije Italije : doktorska disertacija. Koper: [M. Batič], 2020. 392 str., [10] str. pril., ilustr., tabele. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=12855. [COBISS.SI-ID 21627907]

2.09 Magistrsko delo

67. BATIČ, Matic. "Wir denken zwar deutsch, wir fühlen deutsch, werden es aber niemanden verargen, anderen Sinnes zu sein" : Görzer Wochenblatt (1867) und Görzer Zeitung (1868-1869) = "Mislimo sicer nemško, čutimo nemško, a nikomur ne bomo zamerili, če je drugačnega mišljenja" : Görzer Wochenblatt (1867) in Görzer Zeitung (1868-1869) : magistrsko delo. Cesta: [M. Batič], 2015. 131 f. [COBISS.SI-ID 58148962]

2.11 Diplomsko delo

68. BATIČ, Matic. Črni vrh med prvo svetovno vojno : diplomsko delo. Cesta: [M. Batič], 2012. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 52151394]
69. BATIČ, Matic. Črni vrh med prvo svetovno vojno : diplomsko delo. Cesta: [M. Batič], 2012. 40 f. http://hdl.handle.net/11686/20237. [COBISS.SI-ID 50024546]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

70. JAZBAR, Erika, BATIČ, Matic, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Posvet ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe (Jazbar, Batič). Ljubljana: Radio Ognjišče, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (54 min, 13 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/mz_2023_01_08_posvet_Trst_2oddaja_Jazbar_Batic. [COBISS.SI-ID 144607491]
71. BATIČ, Matic, PODBERSIČ, Renato, KERŠIČ, Marta Milena (urednik), DUJO JURJEVČIČ, Mirjam (urednik), BARTOLJ, Jože (urednik). Simpozij 80 let začetka 2. sv. vojne. 5. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 14 sek). Moja zgodba. https://avdio.ognjisce.si/share/mz_2021_08_15_Batic_Podbersic.mp3. [COBISS.SI-ID 75670531]
72. FLORENIN, Alenka (oseba, ki intervjuva), BATIČ, Matic (intervjuvanec). Italijanizacija goriške krajine. Trst: Rai Furlanija Julijska Krajina, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (39 min, 52 sek)). Srečanja, del 27/10/2020. http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-440878e4-0fae-42c2-b105-f1ceb19aa689.html. [COBISS.SI-ID 35583747]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

73. BATIČ, Matic (oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Monografija o srednjeveških vladarskih mučencih : predstavitev, Katoliški inštitut, FPPV, Ljubljana, 21. 5. 2021. Ljubljana: Katoliški inštitut, FPPV; [San Bruno]: You Tube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (50 min, 25 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=QiHOhxYJqkI. [COBISS.SI-ID 65544451]
74. BATIČ, Matic, PODBERSIČ, Renato (urednik). Tragedija 1941 : simpozij ob 80. obletnici začetka II. svetovne vojne v Sloveniji = Tragedy 1941 : Symposium on the Occasion of the 80th Anniversary of the Beginning of World War II in Slovenia : Park vojaške zgodovine Pivka, 3. junij 2021 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. [30] str. [COBISS.SI-ID 65799683]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

75. IVEŠIĆ, Tomaž (intervjuvanec), VIDMAR BAŠIN, Jernej (intervjuvanec), BATIČ, Matic (intervjuvanec). Učinki Pariške mirovne pogodbe na Primorsko : prispevek na znanstvenem posvetu Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor, oddaja TDD, RAI Furlanija Julijska krajina, slovenski program, Trst, 23. sept. 2022. https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2022/09/tdd-Pariska-mirovna-pogodba-ucinki-na-Primorsko-7cb68f54-5c22-457a-95c9-82dfe6e4fd71.html. [COBISS.SI-ID 135038211]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

76. BATIČ, Matic. Between Nationalism and Communism : the spatial politics of Yugoslav authorities in the Julian March from 1943 to 1954 : serija predavanj "Neue Mächte, alte Länder", Universität Innsbruck (AUT), 4. okt. 2022-31. jan. 2023. [COBISS.SI-ID 134318083]
77. BATIČ, Matic. Die Eroberung durch Architektur : die italienische Baupolitik in "Provincia di Gorizia" in der Zwischenkriegszeit : predavanje v okviru Forschungskolloquium "Themen, Theorien und Forschungsansätze in der Geschichte Südost-/Mitteleuropas", Humboldt-Universität zu Berlin, 30. jun. 2017. [COBISS.SI-ID 1539543236]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

78. BATIČ, Matic. Boj za prostor : ideološki posegi v kulturno krajino na Primorskem (1943-1945) : predavanje na znanstveni konferenci "Leto 1943 na Slovenskem - osemdeset let pozneje" v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Parka vojaške zgodovine Pivka, 24. maj 2023, Park vojaške zgodovine Pivka. [COBISS.SI-ID 154460675]
79. BATIČ, Matic. Fluid landscape : the ideologically charged landscapes of the North Adriatic borderlands in historical perspective : referat na mednarodni znanstveni konferenci "Designing Environments: Layers, Scopes, and Closures" v okviru "18th Annual Conference of the International Association for the Study of Environment, Space, and Place", Hochschule Pforzheim, Pforzheim (Nemčija), 28.-29. april 2023. [COBISS.SI-ID 153842179]
80. BATIČ, Matic. Ideološka sporočilnost italijanskih šolskih stavb na Primorskem : predavanje na znanstvenem posvetu "Ob 100. obletnici Gentilejeve šolske reforme: posledice za primorski prostor" v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Društva slovenskih izobražencev, Peterlinova dvorana društva slovenskih izobražencev, Trst, 22. september 2023. [COBISS.SI-ID 166532867]
81. ALLINEY, Guido, BATIČ, Matic. Il Fascismo e la memoria della Grande Guerra : la letteratura dei reduci e il paesaggio culturale : predavanje na mednarodni konferenci "E'Storia, XVIII Festival internazionale della Storia", Gorizia (ITA), 27.-29. maj 2022. [COBISS.SI-ID 111567107]
82. BATIČ, Matic. Nova govorica prostora : spremembe v kulturni krajini na Primorskem v letih 1943-1954 : predavanje na znanstvenem posvetu Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo in Društva slovenskih izobražencev (Trst), 23. sept. 2022, Peterlinova dvorana Društva slovenskih izobražencev, Trst. [COBISS.SI-ID 126639619]
83. BATIČ, Matic. Slovenci leta 1922 : med tnalom in nakovalom : predavanje na Znanstvenem posvetu "Slovenci v 20. stoletju v znamenju dvojk (1902-1992)", Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, Ljubljana (Slovenija), 21. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 134001667]
84. BATIČ, Matic. From "Österreichs Nizza" to "Santa Gorizia" : Italian reshaping of cultural landscape in the Gorizia borderland in the interwar period : a lecture on the international online conference "National Forgetting and Memory: the Destruction of "National" Monuments from a Comparative Perspective" organised by NISE and the Museum at the Yser, 11 March 2021. [COBISS.SI-ID 58861059]
85. BATIČ, Matic. Italijanska manjšina in razpad Jugoslavije ter osamosvojitev Slovenije : predavanje preko aplikacije MSTeams na Znanstvenem simpoziju "Osamosvojitev Slovenije - 30 let kasneje", Maribor, 1.-2. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 87650307]
86. BATIČ, Matic. Slovensko in italijansko razumevanje rapalske razmejitve : prispevek na Mednarodnem znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1920, 1. - 2. dec. 2020, Maribor, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (na spletu). [COBISS.SI-ID 42812163]
87. BATIČ, Matic. Alkohol je strup : alkoholizem in njegov vpliv na družinsko nasilje skozi poročanje revije Piščalka (1905-1906) : prispevek na okrogli mizi "Uzroci obiteljskog nasilja. Studije slučaja o uzrocima obiteljskog nasilja u ranonovovjekovnoj Istri i dijelovima današnje Slovenije", Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet i Centar za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog Jadrana, 5. svibnja 2019. [COBISS.SI-ID 2568403]
88. BATIČ, Matic. Goriški Nemci in tabor v Šempasu : prispevek na Strokovnem posvetu "Ob 150-letnici tabora v Vižmarjih", Ljubljana, 16. maja 2019. [COBISS.SI-ID 2563795]
89. BATIČ, Matic. Glorifying the dead, mastering public space : Italian commemorative practices in Venezia Giulia after World War I : International Conference of the Doctoral School of History, Faculty of History, University of Bucharest "Borders, Boundaries, Territories: Creating and Reshaping Collective Identities", 8th-9th June 2018. [COBISS.SI-ID 2468307]
90. BATIČ, Matic. Der Kampf um Görz : die räumliche Italianisierung in der Provincia di Gorizia in der Zwischenkriegszeit : prispevek na mednarodni konferenci Monumento Salzburg, Europäische Bauforschertage, Salzburg, 11.-13. jan. 2018. [COBISS.SI-ID 1540190916]
91. BATIČ, Matic. The italianisation of the north-eastern Adriatic after the World War I : selected aspects of fascist building policy in "Provincia di Gorizia" : prispevek na konferenci "U vrtlogu povijesnih zbivanja na istočno-jadranskom prostoru - početak 20. stoljeća", svibanj, 2017, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru. [COBISS.SI-ID 1539410116]
92. BATIČ, Matic. "Le terre redente si presentano a noi come vecchie terre italiche" : building italianità in Provincia di Gorizia in the interwar period : prispevek na mednarodni konferenci Kraji spomina, kraji meje = Luoghi della memoria, luoghi di confine = Sites of memory, sites of border, Koper/Capodistria, Knjižnica Znanstvenoraziskovalnega središča Koper in Pretorska palača, 25. - 26. maj 2017. [COBISS.SI-ID 1539412420]

3.25 Druga izvedena dela

93. BATIČ, Matic. Fašizem kot politična ideologija. Ob 100. obletnici Gentilejeve šolske reforme in 80. obletnici padca fašizma v Italiji : predavanje, Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino, Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 25. september 2023. [COBISS.SI-ID 166754819]
94. BATIČ, Matic. Odmev fašizma in italijanske oblasti na Primorskem v delih Danila Lokarja : predavanje v Lavričevi knjižnici Ajdovščina, 4. maj 2023. [COBISS.SI-ID 153738243]
95. BATIČ, Matic, BOSWORTH, R. J. B. Italijanska izkušnja prve svetovne vojne in korenine fašizma = The Italian experience of the First World War and the roots of Fascism : pogovorni večer, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 17. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 133549827]
96. BATIČ, Matic (avtor, oseba, ki intervjuva), MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca : predstavitev knjige Simona Malmenvalla, Slovenski šolski muzej, Ljubljana, 26. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 133194243]
97. BATIČ, Matic. Italijanizacija kulturne krajine na Goriškem : predstavitev doktorske disertacije : spletno predavanje prek spletnega portala Zoom v organizaciji Študijskega centra za narodno spravo, 29. sep. 2021. [COBISS.SI-ID 88529411]
98. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec), BATIČ, Matic (oseba, ki intervjuva). Monografija o srednjeveških vladarskih mučencih : spletna predstavitev monografije (intervju z avtorjem knjige), Fakulteta za pravo in poslovne vede, Katoliški inštitut, 21. maj 2021. [COBISS.SI-ID 66049027]
99. BATIČ, Matic. Italijanizacija kulturne krajine na Goriškem med svetovnima vojnama : predavanje na muzejskem torkovem večeru, Kromberk, 6. oktobra 2020. https://goriskimuzej.si/aktualno/posts/predavanje-italijanizacija-kulturne-krajine-na-goriskem-med-svetovnima-vojnama. [COBISS.SI-ID 31827203]
100. BATIČ, Matic. Italijanizacija kulturne krajine na Goriškem : predavanje, Ajdovščina, 28. maj 2019. http://www.ajd.sik.si/events/matic-batic-italijanizacija-kulturne-krajine-na-goriskem/. [COBISS.SI-ID 31827715]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

101. Dileme : razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. BATIČ, Matic (tehnični urednik 2021-). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017-. ISSN 2591-1201. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PDR0GHBG. [COBISS.SI-ID 292982272]
102. ŠČEK, Virgil, BATIČ, Matic (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik). Dnevniški zapisi : 1909-1933 : znanstvenokritična izdaja. Gorica: Goriška Mohorjeva družba: Študijski center za narodno spravo, 2024. Naše korenine, 33. ISBN 979-12-80793-17-1. [COBISS.SI-ID 177113859]
103. Res novae : revija za celovito znanost. BATIČ, Matic (član uredniškega odbora 2021-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za poslovne vede, 2016-. ISSN 2464-0344. http://www.katoliski-institut.si/raziskovanje/res-novea, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-6N0DUOEF. [COBISS.SI-ID 286329088]
104. BATIČ, Matic (urednik). Fluid Landscape: Spatial Politics in the North Adriatic Area and Other European Borderlands During and After World War II = Fluidna krajina: prostorske politike na severnojadranskem območju in drugih evropskih obmejnih regijah med 2. svetovno vojno in po njej : international scientific conference = mednarodna znanstvena konferenca : Ljubljana, 18. 4. 2023 : [programme and abstract = program in povzetki]. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([28] str.)). ISBN 978-961-7120-10-3. https://www.scnr.si/upload/editor/file/file346499e6e674c9b.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LOUMSVKZ. [COBISS.SI-ID 150958339]
105. BATIČ, Matic (urednik). Fašizem - sto let pozneje. Stanje raziskav in nove raziskovalne perspektive = Fascism - a hundred years later. The state of research and the new research perspectives : mednarodna znanstvena konferenca = international scientific conference : program in povzetki = programme and abstracts : Pivka, 19. 10. 2022. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. [30] str. ISBN 978-961-7120-06-6. [COBISS.SI-ID 125087747]
106. BATIČ, Matic (urednik). Spatial Politics in Authoritarian and Totalitarian Regimes: Open Questions and New Research Approaches = Prostorske politike v avtoritarnih in totalitarnih režimih: odprta vprašanja in novi raziskovalni pristopi : international workshop = mednarodna znanstvena delavnica : programme and abstracts = program in povzetki : Ljubljana, 12. 4. 2022 : Program in povzetki. Elektronska izd. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([24] str.)). ISBN 978-961-7120-04-2. https://www.scnr.si/upload/editor/file/filee5c771024ee29dd.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OSBETFQ6. [COBISS.SI-ID 105325571]
107. PODBERSIČ, Renato (urednik), BATIČ, Matic (urednik). Leto 1941 na Slovenskem : vojna in okupacija. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2021. 250 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7120-02-8. [COBISS.SI-ID 87202051]
financer: ARRS, Programi, P6-0380, SI, Zgodovinsko-pravni vidiki kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20. stoletju do sprejetja ustave 1990
108. KLABJAN, Borut (urednik), GLAVINA, Tilen (urednik), BATIČ, Matic (urednik). Programme and abstracts = Program in povzetki. Elektronska izd. Koper: Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, 2018. ISBN 978-961-6964-98-2. http://www.zrs-kp.si/wp-content/uploads/2018/08/Oborozena_meja_spletna_izdaja.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-1TOPYR86. [COBISS.SI-ID 296239360]
109. REŽEK, Mateja (urednik), RAMŠAK, Jure (urednik), BATIČ, Matic (urednik), International Conference The Yugoslav Laboratory of Political Innovation: the Origins, Synthesis and International Influences of Self-management Socialism, Koper, 10th and 11th May, 2018. Programme and abstracts = Program in povzetki. Elektronska izd. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS, 2018. ISBN 978-961-6964-97-5. http://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/monografije/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-UOV4L0U7. [COBISS.SI-ID 294784256]

Oseba, ki intervjuva

110. MALMENVALL, Simon (intervjuvanec). Poti ruske teologije : od srednjega veka do začetka 19. stoletja : predstavitev knjige, Društvo slovenskih izobražencev v Trstu, 27. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 1024490208]


NERAZPOREJENO

111. BATIČ, Matic. Nova govorica prostora na Primorskem (1943-1954). Koledar : za leto ... 2024, str. 123-129, ilustr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 174388995]
112. BATIČ, Matic. Javni napisi na Goriškem v času med obema svetovnima vojnama. Koledar : za leto ... 2023, str. 141-148, fotogr. ISSN 1124-6561. [COBISS.SI-ID 134460675]
113. ČEČ, Dragica, BRATOŽ, Urška, BATIČ, Matic, OPASSI, Oskar, FORTUNAT-ČERNILOGAR, Damjana, MLINAR, Miha. Po poteh vil in gradov : sprehod skozi zgodovino. Spletna izd. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (43 str.)). ISBN 978-961-7058-97-0. https://www.zrs-kp.si/index.php/research-2/zalozba/monografije/. [COBISS.SI-ID 127733507]
114. BATIČ, Matic. Kaj je fašizem - in kaj ni. Razpotja : revija humanistov Goriške. jesen 2022, letn. 13, št. 49, str. 17-20. ISSN 2232-2582. https://razpotja.si/razpotja_article/kaj-je-fasizem-in-kaj-ni/. [COBISS.SI-ID 168323587]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 9. 2. 2024
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 9. 2. 2024
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 6. 2. 2024
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023