COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSManfred JakopOsebna bibliografija za obdobje 1989-2023

1989

1. JAKOP, Manfred, KOKOL, Benjamin, ŽITNIK, Sašo. Določanje pH vrednosti tal : Fizikalno kemične lastnosti tal : raziskovalna naloga. Ptuj: Srednješolski center Dušana Kvedra, 1989. 29 f. [COBISS.SI-ID 1334060]


1993

2. JAKOP, Manfred. Različni odmerki dušikovih gnojil ob analiziranem stanju mineralnega dušika v tleh (N min) kot dejavnik pridelka buč (Cucurbita pepo L.var. cleifera cv. gleisdorfska golica) : diplomska naloga višješolskega študija. Biš: [S.n.], 1993. 25 str., ilustr. Diplomska dela študentov Visoke kmetijske šole. [COBISS.SI-ID 914988]


1994

3. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Pridelovanje buč golic. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. 62(1994):št.5; str.6-7. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 6032388]


1997

4. BAVEC, Franc, BAVEC, Martina, KOVAČEVIČ, V., JAKOP, Manfred. Determination of target value of nitrogen fertilization on the basis of N min at pumpkins (Cucurbita pepo L.). V: Congress guide and abstracts : Fertilization for sustainable plant production and soil fertility. 11th World Fertilizer congress, 7-13 September 1997, Gent (Belgium). Gent: Univesiteit Gent, Faculty of agricultural and applied biological sciences, 1997. Str. 100. [COBISS.SI-ID 1297964]
5. ŠALEHAR, Andrej, ŠTUHEC, Ivan, DROBNIČ, Marjana, SALOBIR, Janez, MALOVRH, Špela, KRAMAR, Zdenka, VADNAL, Katja, KLEMEN, Maja, REDNAK, Miroslav, VOLK, Tina, ČERNE, Alojz, JERIČ, Damjan, RENČELJ, Stanislav, HENNING, Martina, ŽGUR, Silvester, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, KOVAČ, Milena, CVIRN, Marjana. Proizvodni in tržno-organizacijski sistemi reje prašičev na kmetijah prilagojeni potrebam trga, okolja in ciljem kmetijske politike : zaključno poročilo : rezultati opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju ciljnega raziskovalnega programa : obdobje: november 1995 - oktober 1997 : dopolnilno gradivo : št. pogodbe V9-6937-97. Domžale; Ljubljana: BF - Oddelek za zootehniko: Kmetijski inštitut Slovenije, 1997. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 346248]
6. ŠALEHAR, Andrej, ŠTUHEC, Ivan, DROBNIČ, Marjana, SALOBIR, Janez, MALOVRH, Špela, KRAMAR, Zdenka, VADNAL, Katja, KLEMEN, Maja, REDNAK, Miroslav, VOLK, Tina, ČERNE, Alojz, JERIČ, Damjan, RENČELJ, Stanislav, HENNING, Martina, ŽGUR, Silvester, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, KOVAČ, Milena, CVIRN, Marjana. Proizvodni in tržno-organizacijski sistemi reje prašičev na kmetijah prilagojeni potrebam trga, okolja in ciljem kmetijske politike : zaključno poročilo : rezultati opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju ciljnega raziskovalnega programa : obdobje: november 1995 - oktober 1997 : št. pogodbe V9-6937-97. Domžale; Ljubljana: BF - Oddelek za zootehniko: Kmetijski inštitut Slovenije, 1997. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 330120]


1998

7. ŠUŠEK, Andrej, JAKOP, Manfred. Navodila za izdelavo seminarske naloge pri poljedelskih predmetih. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 1998. 32 str. [COBISS.SI-ID 1460524]
8. ŠUŠEK, Andrej, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Vpliv kalcijevega cianamida na zapleveljenost in pridelek zgodnjega zelja (Brassica oleracea L. var. capitata f. alba). V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu '98 : zbornik simpozija, [Dobrna, 3. in 4. december 1998] = New challenges in field crop production '98 : proceedings of symposium. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 1998. Str. 60-63. Novi izzivi v poljedelstvu. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 1462828]


2001

9. BAVEC, Franc, ŠUŠEK, Andrej, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, KRAMBERGER, Branko, KRAJNČIČ, Božidar, VRABL, Stojan, WAGNER, Tone, BERČIČ, Stane, PLOJ, Anton, SLEKOVEC, Metka, LAKOTA, Miran, MATIS, Gustav, BEBER, Konrad, LEŠNIK, Mario. Poročilo o delu v letu 2000 in program dela za leto 2001. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo. 1 zv. loč pag. [COBISS.SI-ID 1748268]
10. JAKOP, Manfred. Variabilnost morfoloških lastnosti in pridelka različnih populacij navadnega prosa (Panicum milliaceum L.) : diplomska naloga : univerzitetni študij = Morphological variability and yield of proso millet (Panicum milliaceum L.) : Graduation Thesis : University Studies. Ljubljana: [M. Jakop], 2001. XI, 52 f., [3]f. pril., ilustr., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 3083129]


2002

11. GROBELNIK MLAKAR, Silva, VIDMAR, M., BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Correlation analysis in grain amaranth (Amaranthus cruentus L.). V: VII Congress of the European Society for Agronomy, Cordoba, Spain 15-18 July 2002 : book of proceedings. Sevilla: Junta de Andalucia, 2002. Str. 186-186. ISBN 84-8474-059-5. [COBISS.SI-ID 1895724]
12. ROZMAN, Črtomir, JAKOP, Manfred, TURK, Jernej, BAVEC, Franc. Kmetijsko-podjetniška analiza pridelave oljnih buč = Application of farm management techniques in case of oil pumpkin production. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2002, 35, št. 2, str. 91-96. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1844012]
13. BAVEC, Franc, VUKOVIC, Kristjan, BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred. Leaf area index relatinships in winter wheat cultivars. I., Effects of sowing density. V: VII Congress of the European Society for Agronomy, Cordoba, Spain 15-18 July 2002 : book of proceedings. Sevilla: Junta de Andalucia, 2002. Str. 165-166. ISBN 84-8474-059-5. [COBISS.SI-ID 1895468]
14. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, PETROVIČ, Janko, BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Pomen gostote rastlin in oskrbe z dušikom na tvorbo pridelka oljnih buč = Importance of plant density and nitrogen application in oil pumpkins yield formation. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 93-97. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 1940268]
15. BAVEC, Franc, ZADRAVEC, Draga, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred. Ponazoritev pridelka treh kultivarjev oljne ogrščice v odvisnosti od rokov in gostote setve = Yield performance of three oilseed rape cultivars depending on sowing dates and seeding rate. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2002, 35, št. 4, str. 158-160. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1869612]
16. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GRIL, Lidija, BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Seme in sadike : spremembe rasti in pridelka oljnih buč = Seeds or seedlings : Growth and yield changes of oil pumpkins. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 98-102. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 1940524]
17. GROBELNIK MLAKAR, Silva, MIHELIC, M., BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. The effect of cattle manure rate on amaranth grain yield and fresh matter. V: VII Congress of the European Society for Agronomy, Cordoba, Spain 15-18 July 2002 : book of proceedings. Sevilla: Junta de Andalucia, 2002. Str. 683-684. ISBN 84-8474-059-5. [COBISS.SI-ID 1896236]
18. JAKOP, Manfred, IVANČIČ, Anton, TAJNŠEK, Anton, BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Variabilnost morfoloških lastnosti in pridelka populacij navadnega prosa (Panicum miliaceum L.) = Variability of morphological traits and yield of proso millet (Panicum miliaceum L.). V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 322-326. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 1940780]


2003

19. ROZMAN, Črtomir, JAKOP, Manfred, TURK, Jernej, BAVEC, Franc. Izbiranje sistemov pridelave oljnih buč in bučnega olja v razmerah tveganja in negotovosti z uporabo dreves odločanja. V: KAVČIČ, Stane (ur.), ERJAVEC, Emil (ur.), KUHAR, Aleš (ur.). Slovensko kmetijstvo in Evropska unija. 1. izd. Ljubljana: Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES, 2003. Str. 243-257. ISBN 961-91094-0-6. [COBISS.SI-ID 1975596]
20. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Navadni riček (Camelina sativa (L.) Crantz). Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2003, let. 36, št. 11/12, str. 28-30. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 2106156]
21. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc. Oljna buča - med tradicijo in sodobno tehnologijo. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2003, let. 36, št. 11/12, str. 26-28. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 2106412]
22. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GRIL, Lidija, PETROVIČ, Janko, BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Vplivi sklopa rastlin, dušika in sadik na pridelek oljnih buč = Plant population, nitrogen and seedlings - seed sowing effects on oil pumkins yield. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 2003, letn. 36, št. 4, str. 28-34. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1957420]


2004

23. JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Oljne buče v kolobarju na ekološki kmetiji : [predavanje na izobraževanju Ekološko kmetijstvo za Kmetijsko svetovalno službo Slovenije, v Mariboru, 28.9.2004]. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2004. [COBISS.SI-ID 2164524]
24. BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred. Poslovnik kakovosti. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2004. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2359596]
25. GROBELNIK MLAKAR, Silva, GOLOB, M., IVANČIČ, P., BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Sowing date, plant population and nitrogen efects on grain Amaranth A. Cruentus L. V: JACOBSEN, Sven-Erik (ur.), JENSEN, Christian Richardt (ur.), PORTER, John Roy (ur.). Book of Proceedings. Copenhagen: European Society for Agronomy, 2004. Str. 847-848. ISBN 87-7611-062-1. [COBISS.SI-ID 2134316]


2005

26. BAVEC, Franc, ŠKORJANC, Dejan, BAVEC, Martina, CENCIČ, Avrelija, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROZMAN, Črtomir, ŠUŠEK, Andrej, JAKOP, Manfred. Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine : (akreditacija študijskega programa) : vloga za pridobitev mnenja o visokošolskem strokovnem študijskem programu : 1. stopnja študija. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. 1 CD ROM. [COBISS.SI-ID 2325804]
27. JAKOP, Manfred. Kako pravilno izpolniti evidence o IPP na kmetiji : [predavanje na srečanju o integrirani pridelavi poljščin za pridelovalce poljščin, vključenih v kontrolo pri Inštitutu za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu, Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru, maribor, 16. 3. 2005]. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. [COBISS.SI-ID 2359084]
28. BAVEC, Martina, BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred. Vloga za akreditacijo študijskega programa Ekološko kmetijstvo : 1.stopnja študija. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 2325036]


2006

29. GROBELNIK MLAKAR, Silva, ZUPANIČ, Marko, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, KRANER ŠUMENJAK, Tadeja, BAVEC, Franc. Maize/climbing bean intercroping - choice for organic farming. V: FOTYMA, Mariusz (ur.), KAMÍNSKA, Barbara (ur.). IX ESA Congress, Warszawa, 4-7 September, 2006 : book of proceedings. 1st ed. Puławy: Institute of soil science and plant cultivation state research institute, Department of plant nutrition and fertilization, 2006. Str. 533-534. Fragmenta agronomica, vol. 11. ISSN 0860-4088. [COBISS.SI-ID 2426668]
30. JAKOP, Manfred (avtor, fotograf). Močvirska logarica-kraljica močvirskih travnikov. Kalia nasveti. 2006, letn. 11, št. 115, str. 26-27. ISSN 1581-7199. [COBISS.SI-ID 2334764]
31. MURŠEC, Bogomir, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROZMAN, Črtomir. Potencialne možnosti predelave energetskih rastlin v bioplin. V: KEGL, Breda (ur.), PEHAN, Stanislav (ur.), KEGL, Marko (ur.). Seminar Alternativna goriva v Sloveniji : zbornik prispevkov. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006. [4] f. ISBN 86-435-0812-8. [COBISS.SI-ID 2457388]
32. GROBELNIK MLAKAR, Silva, GRUDNIK, Lucija, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Production of grafted watermelons under marginal climate. V: FOTYMA, Mariusz (ur.), KAMÍNSKA, Barbara (ur.). IX ESA Congress, Warszawa, 4-7 September, 2006 : book of proceedings. 1st ed. Puławy: Institute of soil science and plant cultivation state research institute, Department of plant nutrition and fertilization, 2006. Str. 281-282. Fragmenta agronomica, vol. 11. ISSN 0860-4088. [COBISS.SI-ID 2427692]
33. BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROZMAN, Črtomir. Three years of Slovenian national project - integrated field crop management. V: FOTYMA, Mariusz (ur.), KAMÍNSKA, Barbara (ur.). IX ESA Congress, Warszawa, 4-7 September, 2006 : book of proceedings. 1st ed. Puławy: Institute of soil science and plant cultivation state research institute, Department of plant nutrition and fertilization, 2006. Str. 619-620. Fragmenta agronomica, vol. 11. ISSN 0860-4088. [COBISS.SI-ID 2427180]
34. BAVEC, Franc, RANTAŠA, Jože, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina. Yield performance in spelt regarding to hulled and dehulled seeds sown at different rates and dates. V: FOTYMA, Mariusz (ur.), KAMÍNSKA, Barbara (ur.). IX ESA Congress, Warszawa, 4-7 September, 2006 : book of proceedings. 1st ed. Puławy: Institute of soil science and plant cultivation state research institute, Department of plant nutrition and fertilization, 2006. Str. 43-44. Fragmenta agronomica, vol. 11. ISSN 0860-4088. [COBISS.SI-ID 2427436]


2008

35. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Growth and yield performance of grain amaranth Amaranthus cruentus L. in response to different drought conditions. V: ROSSI PISA, Paola (ur.). Multi-functional agriculture : Agriculture as a resource for energy and environmental perservation. 10th Congress of the European Society for Agronomy, Bologna, 15-19 September 2008. Bologna: Italyan Society of Agronomy, 2008. Str. 653-654. Italian Journal of agronomy, Vol. 3, no. 3 Supplement. ISSN 1125-4718. [COBISS.SI-ID 2693164]
36. GROBELNIK MLAKAR, Silva, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, TAŠNER, Lidija, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Organically produced grain amaranth-wheat composite flours : I. Rheological properties of dough. V: Flour - bread '07 : proceedings of the 4th International congres [and] 6th Croatian congress of cereal technologists, Opatija, October 24-27, 2007. Osijek: Faculty of food technology J.J. Strossmayer University of Osijek, 2008. Str. 426-430. ISBN 978-953-7005-15-3. [COBISS.SI-ID 2689324]
37. GROBELNIK MLAKAR, Silva, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, TAŠNER, Lidija, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Organically produced grain amaranth-wheat composite flours : II. Bread quality. V: Flour - bread '07 : proceedings of the 4th International congres [and] 6th Croatian congress of cereal technologists, Opatija, October 24-27, 2007. Osijek: Faculty of food technology J.J. Strossmayer University of Osijek, 2008. Str. 172-176. ISBN 978-953-7005-15-3. [COBISS.SI-ID 2689068]
38. GROBELNIK MLAKAR, Silva, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Organically produced grain amarath-spelt composite flours : II. Bread quality. V: POSPIŠIL, Miran (ur.). Zbornik radova = Proceedings. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu: Agronomski fakultet, 2008. Str. 92-95. ISBN 978-953-6135-67-7. [COBISS.SI-ID 2629676]
39. ŽULJAN, Marko, JAKOP, Manfred, DOMAJNKO, Milojka, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina. Productivity of cabbage by intercroping system in organic vegetable production. V: ROSSI PISA, Paola (ur.). Multi-functional agriculture : Agriculture as a resource for energy and environmental perservation. 10th Congress of the European Society for Agronomy, Bologna, 15-19 September 2008. Bologna: Italyan Society of Agronomy, 2008. Str. 285-286. Italian Journal of agronomy, Vol. 3, no. 3 Supplement. ISSN 1125-4718. [COBISS.SI-ID 2692396]
40. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Productivity of grain amaranth A. cruentus 'G6' as affected by drought occuring at different growth stages. V: Amaranth-plant for the future : Book of abstracts. Nitra, Slovak Republic; Blansko, Czech Republic: Insitute of plant genetics and biochemistry: AMR Amaranth a.s., [2008]. Str. 40-43. [COBISS.SI-ID 2752556]
41. ŽULJAN, Marko, JAKOP, Manfred, DOMAJNKO, Milojka, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina. Produktivnost zelja v združeni setvi v ekološki pridelavi zelenjadnic = Productivity of cabbage by intercropping system in organic vegetable production. V: TAJNŠEK, Anton (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2008 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2008 : proceedings of symposium, Rogaška Slatina, [4. in 5. december] 2008. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2008. Str. 243-249. ISBN 978-961-90884-5-6. [COBISS.SI-ID 2714668]
42. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ŽULJAN, Marko, BAVEC, Martina, DOMAJNKO, Milojka, BAVEC, Franc. Soil nitrogen, growth, yield parameters in oil pumpkins (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. Styriaca Greb.) affected by cover crop. V: ROSSI PISA, Paola (ur.). Multi-functional agriculture : Agriculture as a resource for energy and environmental perservation. 10th Congress of the European Society for Agronomy, Bologna, 15-19 September 2008. Bologna: Italyan Society of Agronomy, 2008. Str. 95-96. Italian Journal of agronomy, Vol. 3, no. 3 Supplement. ISSN 1125-4718. [COBISS.SI-ID 2691884]
43. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Stomatal conductance and gas exchange of grain amaranth Amaranthus cruentus L.in response to different drought conditions. V: ROSSI PISA, Paola (ur.). Multi-functional agriculture : Agriculture as a resource for energy and environmental perservation. 10th Congress of the European Society for Agronomy, Bologna, 15-19 September 2008. Bologna: Italyan Society of Agronomy, 2008. Str. 655-656. Italian Journal of agronomy, Vol. 3, no. 3 Supplement. ISSN 1125-4718. [COBISS.SI-ID 2692908]


2009

44. GROBELNIK MLAKAR, Silva, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Grain amaranth as an alternative and perspective crop in temperate climate. V: LORBER, Lučka (ur.), MOHAR, Tjaša (ur.). New challenges for sustainable rural development in the 21st century. Abstracts. Maribor: Department of Geography, Faculty of Arts, 2009. Str. 73. ISBN 978-961-6656-31-3. [COBISS.SI-ID 2799148]
45. LEŠNIK, Mario, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Možnosti zatiranja glive Pseudoperonospora cubensis v posevkih = Options for oil pumpkin downy mildey (Pseudoperonospora cubensis) control in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009 = Lectures and papers presented at the 9th Slovenian Conference on Plant Protection, Nova Gorica, March 4-5 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2009. Str. 187-190. ISBN 978-961-90950-7-2. [COBISS.SI-ID 2843692]
46. JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Nekateri agronomski in fiziološki parametri pri krompirju v primeru rabe minerala (iz ASANa d.o.o.) : poročilo o raziskavi. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, Katedra za ekološko kmetovanje, poljščine, vrtnine in okrasne rastline, 2009. 17 f. [COBISS.SI-ID 2893356]
47. JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Nekateri agronomski in fiziološki parametri pri navadni pšenici v primeru rabe minerala (iz ASANa d.o.o.) : poročilo o raziskavi. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, Katedra za ekološko kmetovanje, poljščine, vrtnine in okrasne rastline, 2009. 27 f. [COBISS.SI-ID 2893612]
48. GROBELNIK MLAKAR, Silva, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Nutrition value and use of grain amaranth : potential future application and bread making. Agricultura. [Print ed.]. 2009, letn. 6, št. 2, str. 43-53. ISSN 1580-8432. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-GMRGGV40, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=52593. [COBISS.SI-ID 2858796]


2010

49. GROBELNIK MLAKAR, Silva, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Grain amaranth as an alternative and perspective crop in temperate climate. Revija za geografijo. [Tiskana izd.]. 2010, 5, [št.] 1, str. 135-145, ilustr. ISSN 1854-665X. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70047, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70047, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PH7DFWCA. [COBISS.SI-ID 254216448]
50. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Kalkulacije - tehnološke karte : oljna ogrščica, sončnica, oljna buča, proso, industrijski krompir, ajda : [predavanje v okviru izobraževanja kmetijskih svetovalcev, Maribor, 28. 9. 2010]. Maribor, 2010. [COBISS.SI-ID 3063084]
51. JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Nekateri agronomski in fiziološki parametri pri krompirju v primeru rabe minerala (iz ASANa d.o.o.) : poročilo o raziskavi. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3142188]
52. JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Nekateri agronomski in fiziološki parametri pri paradižniku v primeru rabe minerala (iz ASANa d.o.o.) : poročilo o raziskavi. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3141932]
53. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, TURINEK, Matjaž, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Protein content and amino acid composition of grain amaranth depending on growth season, sowing date and nitrogen supply. V: MARIĆ, Sonja (ur.), LONČARIĆ, Zdenko (ur.). Zbornik radova = Proceedings. 45th Croatian and 5th International Symposium on agriculture, Opatija, Croatia, 15th-19th February 2010. Osijek: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku: =Faculty of Agriculture University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, 2010. Str. 727-732. ISBN 978-953-6331-79-6. [COBISS.SI-ID 2907436]
54. BAVEC, Franc, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Simon, BAVEC, Martina. Use of cereal and maize straw for bio-energy : an ecological contradiction. V: MARQUES DOS SANTOS CORDOVIL, Cláudia S.C. (ur.), FERREIA, Luis (ur.). Treatment and use of organic residues in agriculture : Challenges and opportunities toward sustainable management. Lisboa: Network on recycling of agricultural municipal and industrial residues in agriculture, 2010. Str. 760-762. ISBN 978-972-8669-47-8. [COBISS.SI-ID 2996780]
55. JAKOP, Manfred. Vpliv različnih prekrivnih rastlin, agrotehničnih ukrepov in lokacije na rast,razvoj in pridelek oljnih buč (Cucurbita pepo L. convar. cittrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) ter vsebnost mineralnega dušika v tleh v ekološki pridelavi = The Effects of cover crops, cultivation system and location on soil mineral nitrogen, growth and yield organically produced oil pumpkins (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) : magistrsko delo =M. Sc. thesis. Maribor: [M. Jakop], 2010. XIII, 106 f., ilustr. Magistrska dela podiplomskih študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=13615, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=48705. [COBISS.SI-ID 2930220]
56. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina. Združene setve - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin : [predstavite CRP projekta v okviru Kmetijsko-živilskega sejma AGRA, Gornja Radgona, 24. 8. 2010]. Gornja Radgona, 2010. [COBISS.SI-ID 3000876]


2011

57. PRAH, Nina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Effects of the water based plant care concentrate, Mineral, on winter wheat. Agricultura. [Print ed.]. 2011, letn. 8, št. 1, str. 3-10. ISSN 1580-8432. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=52296, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YZFZNYHE. [COBISS.SI-ID 3202860]
58. GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina. Ekološka pridelava zelenjadnic in poljščin v združeni setvi : z rezultati poskusov izvedenih v okviru CRP projekta Intercropping (združene setve) - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin (MKGP in ARRS) : [predavanje, Šentjanž na Dolenjskem, 24. 1. 2011]. Šentjanž na Dolenjskem, 2011. [COBISS.SI-ID 3138604]
59. DOMAJNKO, Milojka, BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva, TURINEK, Matjaž, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina. Growth performance of sweet maize under non-typical maize growing conditions. Biological agriculture & horticulture. 2011, letn. 27, št. , str. 147-164. ISSN 0144-8765. [COBISS.SI-ID 3223084]
60. JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc, ROBAČER, Martina. Nekateri agronomski in fiziološki parametri pri paradižniku v primeru rabe minerala (iz ASANa d.o.o.) v letih 2010/2011 : poročilo o raziskavi. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2011. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3326252]
61. GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Sensory evaluation of wheat-amaranth composite bread : [prispevek na 14. Alpe Jadran Biosimpoziju, Hoče, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 15. -19. 11. 2011]. Hoče, 2011. [COBISS.SI-ID 3295788]
62. JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina. Vitamin C in nitrati v zelenjavi. [Maribor]: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline, 2011. 1 zgibanka, ilustr. [COBISS.SI-ID 3206188]
63. BAVEC, Martina, BROZOVIĆ, Bojana, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Yield and nutrient uptake of white cabbage affected by different intercrops. V: POSPIŠIL, Milan (ur.). Proceedings = Zbornik radova. 46th Croatian and 6th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, February 14-18, 2011. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Agriculture: = Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2011. Str. 66-70. ISBN 978-953-6135-88-2, ISBN 978-953-6135-89-9, ISBN 978-953-6135-90-5. [COBISS.SI-ID 3090988]
64. ROBAČER, Martina (urednik), JAKOP, Manfred (urednik), GROBELNIK MLAKAR, Silva (urednik), 14. Mednarodni Biosimpozij = 14th International Bio Symposium (Alpe Adria), 15. - 19. 11. 2011, Hoče pri Mariboru. Zbornik izvlečkov = Book of abstracts. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2011. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6317-40-5. [COBISS.SI-ID 67987969]


2012

65. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Allelopathic effects of Amaranthus retroflexus and Amaranthus cruentus extracts on germination of garden cress. African journal of agricultural research. March 2012, letn. 7, št. 10, str. 1492-1497. ISSN 1991-637X. DOI: 10.5897/AJAR11.1145. [COBISS.SI-ID 3322412]
66. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. The Effect of drought occurring at different growth stages on productivity of grain amaranth Amaranthus cruentus G6. Journal of life sciences. 2012, letn. 6, št. 3, str. 283-286. ISSN 1934-7391. [COBISS.SI-ID 3345964]
67. BAVEC, Martina, TURINEK, Matjaž, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, ŠTRAUS, Saša, TURINEK, Maja. Održiva poljoprivreda i savremene tehnologije : [prispevek na mednarodni konferenci "Uloga istraživanja u razvoju održive poljoprivrede i ruralnih područja", Podgorica, Crna Gora, 23. - 26. maj 2012]. Podgorica: Biotechnical faculty, 2012. [COBISS.SI-ID 3344940]
68. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, TURINEK, Matjaž, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Protein concentration and amino acid composition in grain amaranth (Amaranthus cruentus L.) as affected by sowing date and nitrogen fertilization. African journal of agricultural research. September 2012, letn. 7, št. 37, str. 5238-5246. ISSN 1991-637X. DOI: 10.5897/AJAR12.1117. [COBISS.SI-ID 3401516]


2013

69. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano 2011-2014 : predstavitev CRP projekta V4-1137 : [predstavitev projekta na 51. Mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu, AGRA 2013, Gornja Radgona, 28. 8. 2013]. Gornja Radgona, 2013. [COBISS.SI-ID 3564844]
70. BAVEC, Franc, BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina. Predstavitev mednarodnega projekta Core Organic II - Interveg : Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevih z zelenjavo (por in cvetača) s podsevom bele detelje : [predstavitev projekta na 51. Mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu, AGRA 2013, Gornja Radgona, 27. 8. 2013]. Gornja Radgona, 2013. [COBISS.SI-ID 3564588]
71. GROBELNIK MLAKAR, Silva, HEDL, Andreja, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina. Sensory properties of beetroot and cabbage derived from different farming system. V: KAHL, Johannes (ur.). Second International Conference on Organic food quality and health research, Warsaw, Poland, June 5-7, 2013 : book of abstracts. Warsaw: Warsaw University of life Sciences Press, 2013. Str. 83. ISBN 978-83-7583-454-3. [COBISS.SI-ID 3543852]
72. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Uvod v predstavitev poljskih poskusov (predstavitev projektov): CRP projekta Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano 2011-2014 : [predstavitev projekta v okviru Dneva odprtih vrat na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in v organizaciji Inštituta za ekološko kmetijstvo, Katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne vrtnine, Hoče, 3. 10. 2013]. [Hoče]: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2013. [COBISS.SI-ID 3610156]
73. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Uvod v predstavitev poljskih poskusov (predstavitev projektov): delni rezultati aplikativnega projekta Vpliv pridelovalnih sistemov na vsebnost sladkorjev in nekaterih bioaktivnih komponent pri stročjem fižolu : [predstavitev projekta v okviru Dneva odprtih vrat na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in v organizaciji Inštituta za ekološko kmetijstvo, Katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne vrtnine, Hoče, 3. 10. 2013]. [Hoče]: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2013. [COBISS.SI-ID 3610412]


2014

74. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina. Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano = Alternative field crops under different production systems, crop rotations as a basic principal for adaptation to climate changes and quality feed - food supply : Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) " Zagotovimo .si hrano za jutri 2011-2010". Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. [8] f., 88 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3800108]
75. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, MEDEN, Vesna Mila. Analytical and sensory properties of some heirloom tomato cultivars. V: LEVIĆ, Jovanka (ur.). Abstract book. II International Congress "Food Technology, Quality and Safety", 28-30. 10. 2014, Novi Sad, Serbia. Novi Sad: University, Institute of Food Technology, 2014. Str. 77. ISBN 978-86-7994-041-4. [COBISS.SI-ID 3823660]
76. BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BAVEC, Franc, JAKOPIČ, Jerneja, VEBERIČ, Robert, ŠTAMPAR, Franci. Bush bean productivity affected by different farming systems. V: Book of abstracts. 6th Balkan Symposium on vegetables and potatoes, Zagreb, 29. September - 2. October 2014. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of agriculture, 2014. Str. 21. ISBN 978-953-7878-20-7. [COBISS.SI-ID 3799852]
77. CANALI, Stefano, CAMPANELLI, G., BAVEC, Franc, FRAGSTEIN UND NIEMSDORFF, Peter von, LETEO, F., JAKOP, Manfred, KRISTENSEN, Hanne L. Do living mulch based vegetable cropping systems yield similarly to the sole ones?. V: RAHMANN, Gerold (ur.), AKSOY, Uygun (ur.). Building organic bridges : Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific conference at the Organic word congress 2014, Istanbul, 13-15 October 2014. Thünen: International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), 2014. Vol. 1, str. 167-170. Thünen report, 20. ISBN 978-3-86576-128-6, ISBN 978-3-86576-120-0, ISBN 978-3-86576-121-7, ISBN 978-3-86576-122-4. ISSN 2196-2324. [COBISS.SI-ID 3809836]
78. BAVEC, Martina, TURINEK, Matjaž, ŠTRAUS, Saša, NARODOSLAWSKY, Michael, ROBAČER, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Ecological footprint as a method for evaluation different agriculture production systems. V: RAHMANN, Gerold (ur.), AKSOY, Uygun (ur.). Building organic bridges : Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific conference at the Organic word congress 2014, Istanbul, 13-15 October 2014. Thünen: International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), 2014. Vol. 3, str. 945-948. Thünen report, 20. ISBN 978-3-86576-128-6, ISBN 978-3-86576-120-0, ISBN 978-3-86576-121-7, ISBN 978-3-86576-122-4. ISSN 2196-2324. [COBISS.SI-ID 3811628]
79. BAVEC, Martina, TURINEK, Matjaž, ŠTRAUS, Saša, NARODOSLAWSKY, Michael, ROBAČER, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Ekološko kmetijstvo varuje okolje. V: BAVEC, Franc (ur.). Bio gre v šolo : ekološko kmetijstvo in pomen ekološko pridelane hrane. 15. Alpe Jadran Biosimpozij, Hoče, 28. in 29. avgust 2014. V Mariboru: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. Str. 13-20. ISBN 978-961-6317-44-3. [COBISS.SI-ID 3773996]
80. ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, VAJS, Stanislav, LEŠNIK, Mario, JAKOP, Manfred, CANALI, Stefano, BAVEC, Franc. Management practices effects on pests in organic cauliflower production. V: Book of abstracts. 6th Balkan Symposium on vegetables and potatoes, Zagreb, 29. September - 2. October 2014. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of agriculture, 2014. Str. 60. ISBN 978-953-7878-20-7. [COBISS.SI-ID 3799596]
81. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina. Ocena primernosti metod za prenos znanja v praksi (LDV Projekt LOVEt) : [predstavitev na 7. strokovni konferenci - seminarju v okviru projekta Bioužitek: Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2014, Pivola, 7. 2. 2014]. [COBISS.SI-ID 3664428]
82. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, REPIČ, Polonca, SEBOLIČ, Katja, BAVEC, Franc. Označevanje ekoloških živil. V: BAVEC, Franc (ur.). Bio gre v šolo : ekološko kmetijstvo in pomen ekološko pridelane hrane. 15. Alpe Jadran Biosimpozij, Hoče, 28. in 29. avgust 2014. V Mariboru: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. Str. 38-44, ilustr. ISBN 978-961-6317-44-3. [COBISS.SI-ID 3774252]
83. ROBAČER, Martina, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Martina. Pilot farm - SLO makro trial : [predstavitev na INTERVEG Workshop, Aarsle, Aarmus University, 16. - 19. June 2014]. [COBISS.SI-ID 3733292]
84. BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc. Plant strengtheners and soil improvers effects on vegetables and potatoes. V: Book of abstracts. 6th Balkan Symposium on vegetables and potatoes, Zagreb, 29. September - 2. October 2014. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of agriculture, 2014. Str. 15. ISBN 978-953-7878-20-7. [COBISS.SI-ID 3799340]
85. ROBAČER, Martina, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Martina. Second year SLO field experiments outcomes : [predstavitev na INTERVEG Workshop, Aarsle, Aarmus University, 16. - 19. June 2014]. [COBISS.SI-ID 3733036]
86. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BRKLJAČA, Jovana, BODROŽA-SOLAROV, Marija. Technological properties of spelt according to different production systems. V: LEVIĆ, Jovanka (ur.). Abstract book. II International Congress "Food Technology, Quality and Safety", 28-30. 10. 2014, Novi Sad, Serbia. Novi Sad: University, Institute of Food Technology, 2014. Str. 31. ISBN 978-86-7994-041-4. [COBISS.SI-ID 3823148]
87. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BRKLJAČA, Jovana, BODROŽA-SOLAROV, Marija. Technological properties of spelt according to different production systems. V: LEVIĆ, Jovanka (ur.). Proceedings. II. International Congress "Food technology, quality and safety", Novi Sad, 28.-30. 10. 2014. Novi Sad: Institute of Food Technology, 2014. Str. 610-615, ilustr. ISBN 978-86-7994-043-8. [COBISS.SI-ID 3822892]
88. ČOP, Jelka, BUČAR DRAKSLER, Nataša (avtor, fotograf). Vrtne karte : igraje do načrta eko vrta. [Ig]: Aleja inženiring, 2014. 48 kart, barve. ISBN 978-961-93657-0-0. [COBISS.SI-ID 273064192]
89. BAVEC, Franc, SIJARTO, Mateja, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina. The yield formation in organic cultivated spelt based on N supply with organic fertilizers. V: CORDOVIL, Cláudia S.C. Marques dos Santos (ur.). The Nitrogen challenge: Bulding a blueprint for nitrogen use efficiency and food security : Proceedings of the 18th Nitrogen workshop, Lisboa, Portugal, 30th June - 3rd July 2014. Lisboa: ISA Press, 2014. Str. 257-258. ISBN 978-972-8669-56-0. [COBISS.SI-ID 3747884]


2015

90. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Adaptation of specific winter wheat genotypes (CCPs) to the Slovenian climate. V: COBRA : Coordinating Organic plant BReeding Activities - for diversity : [Program and abstracts]. The COBRA Final Conference, Denmark, 24th and 25th November 2015. [Vejle]: COBRA, 2015. Str. [37-38]. [COBISS.SI-ID 4050732]
91. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Allelopathy of the barley plant on in vitro pea emergence. V: COBRA : Coordinating Organic plant BReeding Activities - for diversity : [Program and abstracts]. The COBRA Final Conference, Denmark, 24th and 25th November 2015. [Vejle]: COBRA, 2015. Str. [60-61]. [COBISS.SI-ID 4050220]
92. BAVEC, Franc, GORENJAK, Maksimiljan, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Andrej, BAVEC, Martina. The case study in the law regulations of opiate concentrations in the seeds and urine after ingestion of poppy seeds from free market vs. rare genotypes grown under temperature climate. V: Proceedings of the 4th International conference on agriculture & horticulture, July 13-15, Beijing, China. Corporate Circle: OMICS International Conferences, 2015. Vol. 4, iss. 2, str. 39. OMICS International Conferences, 278. [COBISS.SI-ID 3965228]
93. JAKOP, Manfred, PERKO, Tina, KNEZ MAREVCI, Maša, ŠKERGET, Mojca, et al. Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij : končno poročilo projekta "Po kreativni poti do praktičnega znanja". Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. [11] f., 18 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3988012]
94. JAKOP, Manfred, PERKO, Tina, KNEZ MAREVCI, Maša, ŠKERGET, Mojca, et al. Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij : [predstavitev na Dnevu ekološkega kmetijstva v okviru Kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2015, Gornja Radgona, 27. 8. 2015]. [COBISS.SI-ID 3975212]
95. PERKO, Tina, KNEZ MAREVCI, Maša, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc, KNEZ, Željko, ŠKERGET, Mojca. Ekstrakcija olja iz bučnic z zgoščenimi plini = Dense gas extraction of oil from curcubits. V: KAUČIČ, Venčeslav (ur.), et al. Zbornik referatov in povzetkov. Slovenski kemijski dnevi 2015, Ljubljana, 24. - 25. september 2015 = Slovenian Chemical Days 2015, Ljubljana, September 24 - 25, 2015. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. Str. [1-4]. ISBN 978-961-93849-1-6. [COBISS.SI-ID 18985238]
96. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Možnosti za izboljšanje rodovitnosti tal z uporabo podsevov in novimi pristopi ravnanja s tlemi v pridelavi zelenjave in oljnih buč - projekta InterVeg in SoilVeg : [predstavitev na sejmu AGRA 2015 v okviru Dneva ekološkega kmetijstva, Gornja Radgona, 27. 8. 2015]. [COBISS.SI-ID 3972396]
97. BAVEC, Franc, BAVEC, Simon, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, ROZMAN, Črtomir, BAVEC, Martina. Needs for production of grain protein crops in Europe and possibilities for more bio-based green economy including nitrogen use. V: RAMIRAN 2015 : [Full papers]. Hamburg: TuTech Verlag, 2015. 4 f. [COBISS.SI-ID 3990060]
98. BAVEC, Franc, BAVEC, Simon, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, ROZMAN, Črtomir, BAVEC, Martina. Needs for production of grain protein crops in Europe and possibilities for more bio-based green economy including nitrogen use. V: KÖRNER, Ina (ur.). RAMIRAN 2015 - 16th International Conference Rural-Urban Symbiosis, Hamberg University of Technology, Germany, 8th - 10th Septemebr 2015 : Abstract book. Hamburg: TuTech Verlag, 2015. Str. 137. ISBN 978-3-941492-95-0. [COBISS.SI-ID 3984428]
99. ŠMIGOC, Matej. Pridelovanje navadne pšenice in pire v različnih pridelovalnih sistemih, vrednotenje pridelka in parametri klasov : diplomsko delo. Maribor: [M. Šmigoc], 2015. VII, 34 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55020. [COBISS.SI-ID 4005676]
100. BREZOVNIK, Andreja. Primerjava populacije deževnikov v različnih pridelovalnih sistemih : diplomsko delo. Maribor: [A. Brezovnik], 2015. V, 38, [4] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54038. [COBISS.SI-ID 3971628]
101. BAVEC, Martina, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, DOMAJNKO, Milojka. Productivity of sweet maize (Zea mays L. Saccharata) and nitrogen supply affected by cultivation systems in non typical maize climate. Bulgarian journal of agricultural science. 2015, vol. 21, no. 4, str. 791-800. ISSN 1310-0351. [COBISS.SI-ID 4065580]
102. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ZEMLJIČ, Andrej, BAVEC, Franc. Ranking the most resistant winter wheat varieties from the common introductional programme of organic farming in Slovenian climate. V: COBRA : Coordinating Organic plant BReeding Activities - for diversity : [Program and abstracts]. The COBRA Final Conference, Denmark, 24th and 25th November 2015. [Vejle]: COBRA, 2015. Str. [40-41]. [COBISS.SI-ID 4050476]
103. BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred. Soja v ekološki pridelavi (CRP) : [predstavitev aktualnih projektov v okviru 8. strokovne konference z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2015", v organizaciji Inštituta za ekološko kmetijstvo in Katedre za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline in IKC- Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, 11. 2. 2015]. [COBISS.SI-ID 3900460]
104. LANG, Leon. Superkritična ekstrakcija sorte oljne buče - Gleisdorfska Golica : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje. Maribor: [L. Lang], 2015. X, 28 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54467, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54467. [COBISS.SI-ID 19419414]
105. RAJŠP, Simona. Vpliv dušika na rast in pridelek različnih sort krompirja : diplomsko delo. Maribor: [S. Rajšp], 2015. VIII, 46, [1] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55677. [COBISS.SI-ID 4060204]
106. SKLEDAR, Sonja. Vpliv pridelovalnih sistemov na pridelek pšenice (Triticum aestivum L. var. aestivum) in pire (Triticum aestivum L. var. spelta) : diplomsko delo. Maribor: [S. Skledar], 2015. VIII, 40, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55637. [COBISS.SI-ID 4059692]
107. JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina. Vpliv uporabe stimulatorjev rasti Mineral (iz AS ANa d. o. o.) v ekološki pridelavi na pridelek in vsebnost hranil v tleh in plodovih bučk : Poročilo o raziskavi. Maribor: Univerza v Marboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline, 2015. 25 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4061484]


2016

108. ROBAČER, Martina, CANALI, Stefano, LAKKENBORG KRISTENSEN, Hanne, BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina. Cover crops in organic field vegetable production. Scientia horticulturae. [Print ed.]. 2016, vol. 208, str. 104-110. ISSN 0304-4238. DOI: 10.1016/j.scienta.2015.12.029. [COBISS.SI-ID 4060716]
109. VUKMANIČ, Tjaša, ROBAČER, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, STAJNKO, Denis, BAVEC, Franc, BAVEC, Martina. Ecological footprint of wheat (Triticum aestivum L.) and spelt (Triticum spelta L.) depending on production system. V: ĐURAGIĆ, Olivera (ur.). Celebrating food : abstract book. FoodTech Congress, 25-27. 10. 2016, Novi Sad, Serbia [:] XVII International Symposium Feed Technology [and] III International Congress Food Technology, Quality and Safety. Novi Sad: Institute of Food Technology, 2016. Str. 212. ISBN 978-86-7994-049-0. [COBISS.SI-ID 4249644]
110. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc. Growth performance, productivity and diseases susceptibility of barley varieties in Slovenia within the Cobra project's site comparison. Agricultura. [Print ed.]. Dec. 2016, vol. 13, no. 1/2, str. 1-4. ISSN 1580-8432. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68960, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-T576K80S, DOI: 10.115/agricultura-2017-0001. [COBISS.SI-ID 4317996]
111. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc. InterVeg - Enhancing multifunctional benefits of cover crops - vegetables intercropping : [predavanje na 9. strokovni konferenci z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2016", Hoče, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 19. 1. 2016]. [COBISS.SI-ID 4081708]
112. BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ROBAČER, Martina, BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred. Koordinacija ekološkega žlahtnjenja za večjo biodiverziteto pod akronimom COBRA v okviru iniciative ERA-Net CORE Organic II = COBRA - Coordinating organic plant breeding activities - for diversity funding bodies with the EP7 ERA-Net CORE ORGANIC II : Končno poročilo. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4123948]
113. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, VUKMANIČ, Tjaša, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc. Ostanki pesticidov v solati v odvisnosti od pridelovalnega sistema : [predavanje na 9. strokovni konferenci z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2016", Pivola , 19. 1. 2016]. [COBISS.SI-ID 4075052]
114. SLAVIČ, Marko. Primerjava pridelkov koruze (Zea mays L.) v različnih pridelovalnih sistemih : diplomsko delo. Maribor: [M. Slavič], 2016. VI, 22, [2] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64315. [COBISS.SI-ID 4237612]
115. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BODROŽA-SOLAROV, Marija, BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc. Protein and fat content of soybean from different production systems. V: ĐURAGIĆ, Olivera (ur.). Celebrating food : abstract book. FoodTech Congress, 25-27. 10. 2016, Novi Sad, Serbia [:] XVII International Symposium Feed Technology [and] III International Congress Food Technology, Quality and Safety. Novi Sad: Institute of Food Technology, 2016. Str. 208. ISBN 978-86-7994-049-0. [COBISS.SI-ID 4249388]
116. GROBELNIK MLAKAR, Silva, BODROŽA-SOLAROV, Marija, BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc. Protein and fat content of soybean from different production systems. V: ĐURAGIĆ, Olivera (ur.). Celebrating food : proceedings. FoodTech Congress, 25-27. 10. 2016, Novi Sad, Serbia [:] XVII International Symposium Feed Technology [and] III International Congress Food Technology, Quality and Safety. Novi Sad: Institute of Food Technology, 2016. Str. 643-646. ISBN 978-86-7994-051-3, ISBN 978-86-7994-050-6. [COBISS.SI-ID 4254508]
117. JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc. SoilVeg - Pokrovne rastline v pridelavi zelenjave in poljščin ("Roller crimper") : [predavanje na 9. strokovni konferenci z mednarodno udeležbo "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2016", Hoče, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 19. 1. 2016]. [COBISS.SI-ID 4082220]
118. KREVH, Tamara. Vpliv različnih pridelovalnih sistemov na rast in pridelek navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) : diplomsko delo. Maribor: [T. Krevh], 2016. VIII, 38, [4] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=62023. [COBISS.SI-ID 4211500]


2017

119. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc, PAVLOVIČ, Martina, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, RANČIĆ DEMIR, Milica, LEBE, Sonja Sibila, LOGOŽAR, Klavdij, MILFELNER, Borut, TURNŠEK, Maja, PODGORŠEK, Jože, JURŠE ROGELJ, Helena, SABOLIČ, Katja, ADAMIČ KRIČAJ, Nives, VUKMANIČ, Tjaša, PEČNIK, Katarina. Ekološka živila v gastronomiji : stanje, potencial in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil : zaključno poročilo za Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo za ciljni raziskovalni projekt V4-1514. Hoče: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017. 123 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2048242259]
120. BAVEC, Franc, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred (avtor, tehnični urednik), KOCJAN AČKO, Darja, KOLMANIČ, Aleš, ROMIH, Nadja, RIBARIČ-LASNIK, Cvetka, ŠANTAVEC, Igor. Končno poročilo CRP "Soja" (V4-1407). Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017. III, 124 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4348204]
121. GROBELNIK MLAKAR, Silva, KOCJAN AČKO, Darja, KOLMANIČ, Aleš, VERBIČ, Jože, ŠANTAVEC, Igor, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc, BAVEC, Franc (urednik). Predlog izhodišč proteinske strategije za Slovenijo. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 30 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-084-4, ISBN 978-961-286-083-7. [COBISS.SI-ID 92935425]
122. RATNIK, Katja. Pridelek soje v različnih pridelovalnih sistemih : diplomsko delo. Maribor: [K. Ratnik], 2017. VIII, 31, [3] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68366. [COBISS.SI-ID 4361516]
123. JELENKO, Lucija. Primerjava števila in skupne mase deževnikov v različnih pridelovalnih sistemih po spravilu soje in ajde : Diplomsko delo. Maribor: [L. Jelenko], 2017. VII, 44 f., [5] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66920. [COBISS.SI-ID 4338476]
124. LEVA, Kristina. Primerjava tehnike pridelave oljnih buč v Sloveniji med leti 1998 in 2016 : diplomsko delo. Maribor: [K. Leva], 2017. IX, 50, [10] f., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68364. [COBISS.SI-ID 4361772]
125. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, BAVEC, Franc, VUKMANIČ, Tjaša, JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva, CANALI, Stefano. SoilVeg - Improving soil conservation and resource use in organic cropping systems for vegetable production throuhg introduction and management of Agro-ecological Service Crops. V: BAVEC, Martina (ur.), BAVEC, Franc (ur.), GROBELNIK MLAKAR, Silva (ur.). Book of abstracts. VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables & Potatoes, June 20 - 23, 2017, Maribor, Slovenia. Maribor: University of Maribor Press; Pivola: Faculty of Agriculture and Life Sciences, 2017. Str. 35. ISBN 978-961-286-044-8. [COBISS.SI-ID 4336940]
126. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, LISEC, Urška, VUKMANIČ, Tjaša, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc, CANALI, Stefano. Using cover crops for increasing biodiversity and maintaining soil fertility in organic vegetable production. V: MANOJLOVIČ, Maja (ur.). Book of abstracts. 3rd International Conference Agrobiodiversity "organic Agriculture for Agrobiodiversity Preservation", Novi Sad, 1st - 3rd June 2017. Novi Sad: Faculty of Agriculture, 2017. Str. 86. ISBN 978-86-7520-398-8. [COBISS.SI-ID 4332588]
127. JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, GROBELNIK MLAKAR, Silva, VUKMANIČ, Tjaša, LISEC, Urška, BAVEC, Franc. Valjar rastlinske odeje za slovenske talne in klimatske razmere. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija. december 2017, letn. 85, št. 12, str. 28-30, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 4383788]
128. ŠKET, David. Vpliv prekrivnih rastlin na rast plevelov v posevku oljnih buč (Cucurbita pepo L. convar. citrullina (L.) Greb. var. styriaca Greb.) : diplomsko delo. Maribor: [D. Šket], 2017. VI, 24, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68310. [COBISS.SI-ID 4359468]
129. JUG, Martina. Vpliv pridelovalnih in predelovalnih dejavnikov na senzorične lastnosti bučnega olja : diplomsko delo. Maribor: [M. Jug], 2017. VII, 32, [8] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68341. [COBISS.SI-ID 4362028]
130. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, VUKMANIČ, Tjaša, LISEC, Urška, BAVEC, Franc. Yield performance and agronomic efficiency in oil pumpkins (Cucurbita pepo L. group Pepo) depending on production systems and varieties. Agricultura. [Print ed.]. Dec. 2017, vol. 14, no. 1/2, str. 25-36, tabele, graf. prikazi. ISSN 1580-8432. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72620, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MAUT8AN8, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72620, DOI: 10.1515/agricultura-2017-0015. [COBISS.SI-ID 4397868]
131. HLADNIK, Katja. Združena setev ozimnega dvorednega ječmena (Hordeum vulgare L. convar. polystichum) in dveh sort krmnega graha (Pisum saitvum spp. arvense L.) v različnih gostotah setve : diplomsko delo. Maribor: [K. Hladnik], 2017. X, 34, [26] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69197. [COBISS.SI-ID 4390444]


2018

132. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, VUKMANIČ, Tjaša, LEŠNIK, Mario, VAJS, Stanislav, LISEC, Urška, KRISTL, Janja, MURŠEC, Mateja, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc. Izboljšanje ohranjanja tal in rabe virov v ekološki pridelavi zelenjave z uvedbo rastlin za agroekološke storitve : Zaključno poročilo o izvajanju projekta SOILVEG v okviru programa ERA-NET Core Organic Plus. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2018. 105 str., [19] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4478508]
133. JAKOP, Manfred. Prikaz delovanja valjarja rastlinske odeje na poskusnem polju FKBV : predstavitev na 6-urnem usposabljanju za kmetijske svetovalce v okviru KGZS s področja ekološkega kmetijstva z naslovom "Nekatere nove tehnike in pristopi v praksi ekološkega poljedelstva", v organizaciji Inštituta za ekološko kmetijstvo, FKBV UM, Hoče, 3. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 4487212]
134. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, BAVEC, Franc. Rastline za agroekološke storitve (ASC) - pomen za omejitve v ekološki pridelavi (delni rezultati projekta SoilVeg) : predstavitev na 6-urnem usposabljanju za kmetijske svetovalce v okviru KGZS s področja ekološkega kmetijstva z naslovom "Nekatere nove tehnike in pristopi v praksi ekološkega poljedelstva", v organizaciji Inštituta za ekološko kmetijstvo, FKBV UM, Hoče, 3. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 4486444]
135. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Uravnavanje bilance humusa v različnih poljedelskih kolobarjih : predstavitev na 6-urnem usposabljanju za kmetijske svetovalce v okviru KGZS s področja ekološkega kmetijstva z naslovom "Nekatere nove tehnike in pristopi v praksi ekološkega poljedelstva", v organizaciji Inštituta za ekološko kmetijstvo, FKBV UM, Hoče, 3. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 4486188]
136. JAKOP, Manfred, BAVEC, Franc. Valjar rastlinske odeje "roler crimper" - tehnične značilnosti in prve izkušnje uporabe na njivah v SVS : predstavitev na 6-urnem usposabljanju za kmetijske svetovalce v okviru KGZS s področja ekološkega kmetijstva z naslovom "Nekatere nove tehnike in pristopi v praksi ekološkega poljedelstva", v organizaciji Inštituta za ekološko kmetijstvo, FKBV UM, Hoče, 3. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 4486956]


2019

137. NAVARRO-MIRÓ, David, BLANCO-MORENO, José M., CIACCIA, Corrado, CHAMORRO, Lourdes, TESTANI, Elena, LAKKENBORG KRISTENSEN, Hanne, HEFNER, Margita, TAMM, Kalvi, BENDER, Ingrid, JAKOP, Manfred, BAVEC, Martina, VÉDIE, Hélène, LEPSE, Liga, CANALI, Stefano, SANS, Xavier F. Agroecological service crops managed with roller crimper reduce weed density and weed species richness in organic vegetable systems across Europe. Agronomy for sustainable development. December 2019, vol. 39, article 55, str.1-13, ilustr. ISSN 1774-0746. DOI: 10.1007/s13593-019-0597-8. [COBISS.SI-ID 4637484]
138. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc. EIP projekt 'Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba' : predstavitev na Dnevu ekološkega kmetijstva v okviru AGRE 2019, Gornja Radgona, 29. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 4615212]
139. JAKOP, Manfred. Kaj je potrebno za kakovostno bučno olje : predavanje v okviru dogodka "Življenje, običaji in kulinarika", ki je potekal v botaničnem vrtu Univerze v Mariboru, Pivola, 13. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 4630572]
140. BAVEC, Martina, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, BAVEC, Franc. Prekrivni posevki in uporaba valjarja rastlinske odeje : predstavitev na 10. strokovni konferenci z naslovom "Aktualno na področju ekološkega kmetijstva 2019", FKBV, Hoče, 25. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 4598828]
141. KOVŠE, Urška. Razmnoževanje pokrovnih vrtnic z olesenelimi potaknjenci : diplomsko delo. Maribor: [U. Kovše], 2019. VII, 30, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75335. [COBISS.SI-ID 4625964]
142. LEDNIK, Matija. Vpliv setve in načina vzgoje na kvaliteto sadik baldrijana (Valeriana officinalis L.) : diplomsko delo. Maribor: [M. Lednik], 2019. VII, 35, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73820. [COBISS.SI-ID 4590380]
143. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc. Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba : predavanje na 34. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja in dogodka Evropskega partnerstva za inovacije - EIP z naslovom "Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja, Laško, 26. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 4638508]
144. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc. Zrnate stročnice - pridelava, predelava, uporaba : usposabljanje partnerjev projekta EIP 2019-2021, Veržej, 4. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 4546092]
145. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva, VUKMANIČ, Tjaša, BAVEC, Franc. Zrnate stročnice - pridelava, predelava, uporaba : uvodni sestanek za izvedbo projekta EIP 2019-2021, Pivola 4. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 4544812]


2020

146. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška. Analiza dosedanjih rezultatov in aktivnosti v letu 2019 ter plan izvedbe aktivnosti v letu 2020 : predstavitev na 2. skupnem sestanku partnerjev projekta EIP Zrnate stročnice, Pivola, 27. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 25295363]
147. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred. Jedi s krožnika naših prednikov in njihova prehranska vrednost - okusno in uporabno tudi danes! : predstavitev na delavnici v sklopu projekta "Prehistory Adventure - izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko dediščino", Pivola, 2. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 25198851]
148. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred. Kako skladiščimo in predelamo "stara žita"? : predstavitev na delavnici v sklopu projekta "Prehistory Adventure - izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko dediščino", Pivola, 2. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 25197571]
149. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Katera žita (rastline) so pridelovali naši predniki? : predstavitev na delavnici v sklopu projekta "Prehistory Adventure - izkustveni sprehod skozi prazgodovinsko dediščino", Pivola, 2. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 25199619]
150. JAKOP, Manfred. Kratka predstavitev EIP poskusa soje FKBV : predstavitev na delavnici za kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba, Veržej, 8. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 25269763]
151. JAKOP, Manfred. Mehansko zatiranje plevelov v ekološkem posevku soje : prispevek v oddaji na RTV SLO Ljudje in zemlja, 28. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 25171715]
152. JAKOP, Manfred. Mehansko zatiranje plevelov v ekološki pridelavi soje: uvod v predstavitev poljskih poskusov : predstavitev na delavnici za kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba, Veržej, 18. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 25265923]
153. JAKOP, Manfred. Novosti pri pridelavi soje : prispevek v kmetijski oddaji Radia Prlek, 12. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 25175043]
154. JAKOP, Manfred. Predstavitev aktivnosti in rezultatov projekta EIP "Zrnate stročnice" : prispevek v kmetijski oddaji Radia Prlek, 5. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 25174531]
155. JAKOP, Manfred. Predstavitev projekta EIP Zrnate stročnice : predstavitev na delavnici za kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba, Brežice, 9. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 25277443]
156. JAKOP, Manfred. Predstavitev vsebin in rezultatov projekta EIP "Zrnate stročnice" : prispevek v oddaji Euranet Plus - Eurofokus na Radio Maribor, 12. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 25173507]
157. JAKOP, Manfred. Pridelava soje brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev : prispevek v oddaji Minute za kmetovalce na Radiu Murski val, 28. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 25176323]
158. JAKOP, Manfred. Pridelava stročnic v Sloveniji : prispevek v oddaji na RTV SLO Ljudje in zemlja, 14. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 25172483]
159. FUJS, Alen. Primernost uporabe dušikovih gnojil pri pridelavi soje : diplomsko delo. Maribor: [A. Fujs], 2020. X, 38, [9] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77708. [COBISS.SI-ID 29382915]
160. JAKOP, Manfred. Projekt EIP Zrnate stročnice in rezultati projekta ter novosti na področju pridelave soje : predstavitev na delavnici za kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba, Griže, 5. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 25277955]
161. FUKS, Žan. Rast in razvoj navadne pire v različnih pridelovalnih sistemih : diplomsko delo. Maribor: [Ž. Fuks], 2020. X, 38, [1] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77150. [COBISS.SI-ID 26894595]
162. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba : uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-predelovalni verigi : predstavitev projekta v okviru spletnega seminarja Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije in dogodka Evropskega partnerstva za inovacije EIP z naslovom 35. Tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja "Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva", ki je potekal na daljavo 9. in 10. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 40957187]
163. JAKOP, Manfred. Zrnate stročnice - rezultati projekta : prispevek v oddaji Kratki stik na Radiu Murski val, 23. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 25175811]


2021

164. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Analiza rezulatatov v letu 2020 ter plan izvedbe aktivnosti v letu 2021 : predstavitev na 3. skupnem sestanku partnerjev EIP Zrnate stročnice, ki je potekal na daljavo, 12. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 52660739]
165. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Gnojenje soje z dušikom : predstavitev na dogodku za kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba, ki je potekal v Sv. Trojici, 22. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 70925827]
166. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, LISEC, Urška. Izhodišča za učinkovito mehansko zatiranje plevelov v soji. Kmečki glas. 7. april 2021, letn. 78, št. 14, str. 8, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 58729219]
167. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška. Predstavitev dvoletnih rezultatov poskusov s sojo na različnih lokacijah (sorte, inokulacija, gnojenje, mehansko zatiranje plevelov) : predstavitev je potekala na kmetiji Mohorič v Trnovski vasi, 31. 8. 2021. [COBISS.SI-ID 125799427]
168. MEGLIČ, Vladimir, CHAMPAILLER, Marion, BAVEC, Martina, UGRINOVIĆ, Kristina, BAVEC, Franc, DOLNIČAR, Peter, JAKOP, Manfred, ROBAČER, Martina, ZEMLJIČ, Andrej, KOLMANIČ, Aleš. Razvoj metod in vzpostavitev sistemov uradnega preizkušanja ekoloških sort in heterogenega materiala izbranih poljščin in zelenjadnic : CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri«, V4-2007 : e-predavanje na 2. Projektnem dnevu v hibridni obliki, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 02. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 87611139]
169. KOLMANIČ, Aleš (avtor, urednik, fotograf), ZEMLJIČ, Andrej (927), TESTEN, Stane (927), MIHELČIČ, Milan (927), VIDEMŠEK, David (927), BABNIK, Tjaša (927), JAKIČ, Franc (927), JAKOP, Manfred (927), POŽENEL, Anka (927), KUHAR, Peter (927). Rezultati preizkušanja hibridov koruze za zrnje in silažo v letu 2020. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)), ilustr. https://www.kis.si/f/docs/Koruza/KORUZA_2020_KONCNA.pdf. [COBISS.SI-ID 87422211]
170. JAKOP, Manfred, KOLMANIČ, Aleš, FLAJŠMAN, Marko, KOCJAN AČKO, Darja, VERBIČ, Jože, ČEH, Barbara, STRGULEC, Mateja, CIGIĆ, Blaž, LISEC, Urška, SLAPNIK, Miha, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Uvajanje novih praks v pridelovalno-predelovalni verigi zrnatih stročnic - EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba : predstavitev na 14. simpoziju Novi izzivi v agronomiji z mednarodno udeležbo, ki je potekal 28. in 29. 1. 2021 na spletu. [COBISS.SI-ID 52657411]
171. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Uvod v delavnico in predstavitev projekta EIP "Zrnate stročnice" : predstavitev na dogodku za kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba, ki je potekal v Sv. Trojici, 22. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 70922755]
172. JAKOP, Manfred. Za večjo pridelavo zrnatih stročnic na slovenskih njivah. Kmečki glas. 24. marec 2021, letn. 78, št. 12, str. 9. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 57039363]
173. BELŠAK ŠEL, Nataša (avtor, urednik), STAJNKO, Denis, RIHTER, Erik, BRODNJAK, Ivan, LEBEN, Matic, JAKOP, Manfred. Zaključno poročilo projekta Proizvodnja in uporaba biooglja na kmetijah za namen izboljšanja tal in prispevka k blaženju podnebnih sprememb. Ptuj: ZRS Bistra: = Scientific Research Centre Bistra, 2021. 40 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 96495107]
174. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba: uvajanje novih praks vključenih na vseh ravneh v pridelovalno-predelovalni verigi : predstavitev na 36. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja in dogodku evropskega partnerstva za inovacije - EIP, Laško, 23. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 86918147]
175. JAKOP, Manfred. Zrnate stročnice - spregledana priložnost. Zelena dežela : glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. april 2021, št. april, str. 8, ilustr. ISSN 1581-9027. [COBISS.SI-ID 60931331]
176. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred, LISEC, Urška. Zrnate stročnice v prehrani : predstavitev na dogodku za kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba, ki je potekal v Sv. Trojici, 22. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 70929667]


2022

177. JAKOP, Manfred. Analiza pridelave oljnih buč v letu 2022 in najpogostejše napake v njihovi pridelavi : prispevek v oddaji Občinski informator na BKTV, 16. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 130717443]
178. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, LISEC, Urška. Gnojenje soje. V: JAKOP, Manfred (ur.), GROBELNIK MLAKAR, Silva (ur.). Pridelava zrnatih stročnic. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 31-36, ilustr. ISBN 978-961-286-587-0. [COBISS.SI-ID 105956355]
179. JAKOLIČ, Tina. Izplen tofuja različnih sort soje : magistrsko delo. Maribor: [T. Jakolič], 2022. X, 48 str., [1] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=83166. [COBISS.SI-ID 124461059]
180. JAKOP, Manfred. Mehansko zatiranje plevela v soji. https://youtu.be/TKsI5QiUXeA. [COBISS.SI-ID 105989891]
181. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, LISEC, Urška. Mehansko zatiranje plevelov v soji. V: JAKOP, Manfred (ur.), GROBELNIK MLAKAR, Silva (ur.). Pridelava zrnatih stročnic. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 47-54, ilustr. ISBN 978-961-286-587-0. [COBISS.SI-ID 105956611]
182. LANGERHOLC, Tomaž, KOZMOS, Martin, PINTARIČ, Maša, JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, ŠTEFOK, Danica, VUKMANIČ, Tjaša, GORENŠEK, Janez, KOROŠEC, Tamara, TURINEK, Matjaž, et al. Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kvalitetnega ekološkega gnojila. Pivola: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2022. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 117123331]
183. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred (urednik), GROBELNIK MLAKAR, Silva (urednik). Pridelava zrnatih stročnic. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (134 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-586-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/143, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=81477, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZXH9SSVG, DOI: 10.18690/um.fkbv.6.2022. [COBISS.SI-ID 102663939]
184. JAKOP, Manfred (urednik), GROBELNIK MLAKAR, Silva (urednik). Pridelava zrnatih stročnic. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-286-587-0. DOI: 10.18690/um.fkbv.6.2022. [COBISS.SI-ID 102661891]
185. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, LISEC, Urška. Priprava njive za setev z oranjem. V: JAKOP, Manfred (ur.), GROBELNIK MLAKAR, Silva (ur.). Pridelava zrnatih stročnic. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 13-20, ilustr. ISBN 978-961-286-587-0. [COBISS.SI-ID 105955331]
186. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, LISEC, Urška. Rastne zahteve. V: JAKOP, Manfred (ur.), GROBELNIK MLAKAR, Silva (ur.). Pridelava zrnatih stročnic. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 7-12, ilustr. ISBN 978-961-286-587-0. [COBISS.SI-ID 105955075]
187. JAKOP, Manfred, LISEC, Urška, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Soja na polju - optimizacija tehnologij pridelave : predavanje na izobraževanju s področja sonaravne pridelave in prehrane z naslovom Dobre prakse pridelave soje oz. zrnatih stročnic & praktični primeri njihove uporabe v zdravi lokalni prehrani v organizaciji Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj in FKBV UM, ki je potekalo na daljavo, 18. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 94693123]
188. JAKOP, Manfred. Vermikompost - okolju prijazno organsko gnojilo : predstavljeno na predstavitvi rezultatov pilotnega projekta "Vzpostavtev trajnostno rodovitne zemlje z uporabo domačega vermikomposta", ki je potekala v Turnišču, 22. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 130507523]
189. BEDRAČ, Rosvita (avtor, urednik), BELŠAK ŠEL, Nataša, RIŽNAR, Klavdija, CENČIČ, Tjaša, ČERNE, Marko, LEBEN, Matic, MURKO, Jože, KEKEC, Tamara, BERLAK, Jasna, JAKOP, Manfred, PUKŠIČ, Peter, KELENC, Primož. Vzpostavitev trajnostno rodovitne zemlje z uporabo domačega vermikomposta : pilotni projekt (33133-2007/2019) : zaključno poročilo. Ptuj: ZRS Bistra, 2022. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 136694275]
190. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva, LISEC, Urška. Zakaj postaja soja tradicionalna poljščina v kolobarju?. V: JAKOP, Manfred (ur.), GROBELNIK MLAKAR, Silva (ur.). Pridelava zrnatih stročnic. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. Str. 3-6, ilustr. ISBN 978-961-286-587-0. [COBISS.SI-ID 105954307]
191. JAKOP, Manfred (intervjuvanec). Zdaj je pravi čas za pridelavo in predelavo zrnatih stročnic. Finance. 21. 3. 2022. ISSN 1580-4240. https://agrobiznis.finance.si/8998069/Zdaj-je-pravi-cas-za-pridelavo-in-predelavo-zrnatih-strocnic. [COBISS.SI-ID 101814019]


2023

192. JAKOP, Manfred, BELŠAK ŠEL, Nataša, RIHTER, Erik, CENČIČ, Tjaša, KLINAR, Dušan, STAJNKO, Denis, GROBELNIK MLAKAR, Silva. The Effect of biochar applied alone and in combination with mineral and organic fertilisers on the yield of white cabbage and soil properties. Agricultura scientia. May 2023, vol. 20, no. 1, str. 9-21, graf. prikazi. ISSN 2820-610X. https://journals.um.si/index.php/agricultura/article/view/2797, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3YJQU4KX, DOI: 10.18690/agricsci.20.1.2. [COBISS.SI-ID 140743939]
193. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred. Lastnosti in sestava kompostiranega izrabljenega gobjega substrata (IGS) : predavanje v sklopu izobraževanj partnerjev projekta in pridelovalcev EIP Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kakovostnega gnojila, primernega za ekološko pridelava, Pivola, 14. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 142348803]
194. KOLMANIČ, Aleš, OGRAJŠEK, Simon, ZEMLJIČ, Andrej, JAKOP, Manfred. Možnosti uporabe zmanjšanih odmerkov herbicidov pri pridelavi soje s konvencionalno in ohranitveno obdelavo tal = Possibilities of using reduced doses of herbicides in soybean cultivation with conventional and conservation soil tillage. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2023 = New Challenges in Agronomy 2023 : zbornik simpozija = proceedings of symposium : [Laško, 26. in 27. januar 2023]. Laško: Slovensko agronomsko društvo: = Slovenian Society of Agronomy, 2023. Str. 206-213, ilustr. ISBN 978-961-94613-3-4. [COBISS.SI-ID 141294083]
195. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Načini in pomen kompostiranja organskih substratov : predavanje v sklopu izobraževanj partnerjev projekta in pridelovalcev EIP Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kakovostnega gnojila, primernega za ekološko pridelava, Pivola, 14. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 142343939]
196. KOLMANIČ, Aleš, OGRAJŠEK, Simon, ZEMLJIČ, Andrej, DOLNIČAR, Peter, CHAMPAILLER, Marion, BAVEC, Martina, BAVEC, Franc, JAKOP, Manfred, MEGLIČ, Vladimir. Razvoj protokolov za registracijo in preizkušanje ekoloških sort poljščin v Sloveniji – primeri razvoja in preverjanja protokolov za ozimno in jaro pšenico, ozimno piro, ajdo ter koruzo za zrnje = Development of protocols for registration and testing of organic crop varieties in Slovenia - examples of protocol development and testing for winter and spring wheat, winter spelt, buckwheat, and maize for grain. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2023 = New Challenges in Agronomy 2023 : zbornik simpozija = proceedings of symposium : [Laško, 26. in 27. januar 2023]. Laško: Slovensko agronomsko društvo: = Slovenian Society of Agronomy, 2023. Str. 89-96, ilustr. ISBN 978-961-94613-3-4. [COBISS.SI-ID 141147907]
197. GROBELNIK MLAKAR, Silva, JAKOP, Manfred. Rezultati gnojenja paradižnika v pokritem prostoru z izrabljenim gobjim substratom (IGS) : predavanje v sklopu izobraževanj partnerjev projekta in pridelovalcev EIP Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kakovostnega gnojila, primernega za ekološko pridelava, Pivola, 14. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 142352643]
198. BAVEC, Martina, ROBAČER, Martina, JAKOP, Manfred, CHAMPAILLER, Marion, KOLMANIČ, Aleš, BAVEC, Franc, UGRINOVIĆ, Kristina, DOLNIČAR, Peter, MEGLIČ, Vladimir, 58th Croatian and 18th International Symposium on Agriculture, 11 - 17 February, 2023, Dubrovnik, Croatia. Testing varieties for organic production - some cases from vegetable and field crops production. V: CAROVIĆ-STANKO, Klaudija (ur.), ŠIRIĆ, Ivan (ur.). Book of abstracts = Zbornik sažetaka. 58th Croatian and 18th International Symposium on Agriculture, 11 - 17 February 2023, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2023. Str. 11. Zbornik sažetaka (Hrvatski i ... međunarodni simpozij agronoma). ISSN 2459-5551. [COBISS.SI-ID 142624003]
199. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Vključevanje izrabljenega gobjega substrata (IGS) v gnojilni načrt in krogotok hranil na kmetiji (ekološka, integrirana pridelava, pridelava na prostem in v zaščitenem prostoru) : predavanje v sklopu izobraževanj partnerjev projekta in pridelovalcev EIP Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kakovostnega gnojila, primernega za ekološko pridelava, Pivola, 14. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 142347523]
200. KOREZ, Mihael. Vpliv izrabljenega gobjega substrata na tla, pridelek in kemijske ter fizikalne lastnosti paradižnika v konvencionalnem sistemu pridelave : diplomsko delo. Maribor: [M. Korez], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 70 str., [1] str. pril.)), ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=85795. [COBISS.SI-ID 167378179]
201. ŠKROBAR, Marko. Vpliv različnih sistemov osnovne obdelave koruzišča na pridelek ozimne pšenice : diplomsko delo. Maribor: [M. Škrobar], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 34, [2] str.)), ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=85837. [COBISS.SI-ID 168036611]
202. JAKOP, Manfred, GROBELNIK MLAKAR, Silva. Zakonodaja, pogoji in izhodišča za uporabo komposta kot gnojila v ekološki in konvencionalni pridelavi zelenjave : predavanje v sklopu izobraževanj partnerjev projekta in pridelovalcev EIP Pridelava gob na kmetiji in njena vloga v krožnem gospodarstvu pri pripravi kakovostnega gnojila, primernega za ekološko pridelava, Pivola, 14. 2. 2023. [COBISS.SI-ID 142346755]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 31. 1. 2024