COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSPrimož TitanOsebna bibliografija za obdobje 2003-2024

2003

1. ANTOLIN, Urban, TITAN, Primož. Vplivi različnih sistemov dognojevanj z dušikom na pridelek pšenice in vsebnost beljakovin v pšenici : [raziskovalna naloga]. Rakičan: [U. Antolin: P. Titan], 2003. 40 f., ilustr. [Raziskovalne naloge]. [COBISS.SI-ID 3721843]


2008

2. TITAN, Primož. Potencial rodovitnosti in rast hibridnih sort navadne pšenice (Triticum aestivum L.) : diplomsko delo. Maribor: [P. Titan], 2008. VII, 44, [10] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2633260]


2009

3. TITAN, Primož. Kontaminacija zrnja navadne pšenice z mikotoksini - glavna nadloga v prihodnosti?. Sejalec : strokovna revija za kmetijce. avg. 2009, letn. 3 [!], št. 8, str. 13-14, ilustr. ISSN 1854-4576. [COBISS.SI-ID 252142848]
4. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Using chemical hybridization in cereal breeding. V: MEGLIČ, Vladimir (ur.), BALÁZS, Ervin (ur.). Plant breeding and biotechnology in the great Pannonian region : progress and perspectives : [book of abstracts]. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. Str. 18. ISBN 978-961-6505-41-3. [COBISS.SI-ID 3406440]


2010

5. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Uporaba kemične hibridizacije za eksploatacijo heterozisa pri navadni pšenici (Triticum Aestivum L.). V: POTOČNIK, Uroš (ur.). Kolokvij iz genetike, Ljubljana, 22. september 2010. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, 2010. Str. 29. ISBN 978-961-90534-5-4. [COBISS.SI-ID 3404648]


2011

6. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Derivates of oxanilic acid as chemical hybridizing agents for common wheat (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) = Derivati okslane kiseline kao kemijski agensi hibridizacije pšenice (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.). V: HARAMIJA, Josip (ur.). Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije : zbornik sažetaka = Croatian plant breeding, seed and nursery production and european integration : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 2011. Str. 33-34. ISBN 978-953-6485-29-1. [COBISS.SI-ID 3685736]
7. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Derivates of oxanilic acid as potential chemical hybridizing agents for common wheat (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.). V: EWAC - The European Cereals Genetics Co-operative ; EUCARPIA Cereals Section : programme [& abstracts. [S. l.: S. n.], 2011. Str. 27. [COBISS.SI-ID 3705704]
8. TITAN, Primož. Introdukcija ali lastno žlahtnjenje pšenice?. Kmečki glas. 31. avg. 2011, letn. 68, št. 35, str. 10, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 3699560]
9. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Nekateri pristopi za izkoriščanje heteroze pri navadni pšenici (Triticum aestivum L.) = Several approaches for heterosis exploatation in common wheat (Triticum aestivum L.). Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 97, no. 2, str. 137-144. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/maj2011/02titan.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-WOQ9AKON. [COBISS.SI-ID 3618152]


2012

10. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Combining ability and heterosis effect in hexaploid wheat group = Kombinacijska sposobnost i učinak heterozisa u grupi heksaploidnih pšenica. V: HARAMIJA, Josip (ur.). Hrvatsko oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo i europske integracije : zbornik sažetaka = Croatian plant breeding, seed and nursery production and european integration : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 2012. Str. 36. ISBN 978-953-6485-30-7. [COBISS.SI-ID 3935336]
11. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir, ISKRA, Jernej. Combining ability and heterosis effect in hexaploid wheat group = Kombinacijska sposobnost i učinak heterozisa u grupi heksaploidnih pšenica. Genetika : časopis Saveza društava genetičara Jugoslavije. 2012, vol. 44, no. 3, str. 595-609, ilustr. Acta biologica Iugoslavica. ISSN 0534-0012. [COBISS.SI-ID 4000360]
12. TITAN, Primož, ISKRA, Jernej, MEGLIČ, Vladimir. Development of superior varieties of wheat (Triticum aestivum L.) with chemical hybridizing agent base on oxalic acid. V: STRES, Špela (ur.), BLATNIK, Robert (ur.), TROBEC, Marjeta (ur.). Zbornik 5. mednarodne konference o prenosu tehnologij - 5ITTC = Proceedings of the 5th International Technology Transfer Conference - 5ITTC. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2012. Str. 72-73. ISBN 978-961-264-045-3. [COBISS.SI-ID 3935592]
13. TITAN, Primož. Klasično žlahtnjenje navadne pšenice Triticum aestivum L. : predstavitev ob Dnevu očarljivih rastlin, Ljubljana, Botanični vrt, 18. maj 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 3862376]


2013

14. TITAN, Primož. Derivati oksanilne kisline kot potencialna sredstva za kemično hibridizacijo navadne pšenice (Triticum aestivum L.) in izkoriščanje heteroze v skupini heksaploidnih pšenic : doktorska disertacija = Derivates of oxanilic acid as potential chemical hybridizing agents for common wheat (Triticum aestivum L.) and heterosis exploitation in hexaploid wheat group : doctoral dissertation. Ljubljana: [P. Titan], 2013. IX, 95 f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dd_titan_primoz.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-KKLDHITQ, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=72567. [COBISS.SI-ID 7601785]
15. ISKRA, Jernej, TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. The effect of fluorine atom on the synthesis and composition of gametocidal ethyl oxanilates. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2013, vol. 60, no. 3, str. 561-568. ISSN 1318-0207. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LUK9YDML, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=792. [COBISS.SI-ID 27001127]
16. TITAN, Primož. Hormonska regulacija rasti in razvoja pšenice. Kmečki glas. 18. sep. 2013, letn. 70, št. 38, str. 11. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4368744]
17. TITAN, Primož, ISKRA, Jernej, MEGLIČ, Vladimir. Kemična hibridizacija hermafroditnih rastlinskih vrst z lahkotopnimi derivati oksanilne kisline : SI 24033 (A), 2013-10-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2013. [COBISS.SI-ID 4385384]
patentna družina: Patentna prijava P-201200130, 2012-04-24; WO 2013162479 (A1), 2013-10-31
18. TITAN, Primož. Komercialni trendi v žlahtnjenju žit. V: Žitna konferenca, Ljubljana, 13. november, 2013. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, 2013. Str. 30-31. [COBISS.SI-ID 4375912]
19. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Perspektive za eksploataciju sintetičke pšenice = Perspectives for exploitation of synthetic wheat. V: HARAMIJA, Josip (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstract. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 2013. Str. 28. ISBN 978-953-6485-31-4. [COBISS.SI-ID 4375656]
20. TITAN, Primož, DVOJKOVIĆ, Krešimir, ROZMAN, Ludvik, MEGLIČ, Vladimir. Testiranje kombinacijske sposobnosti linijskih sort in čistih linij navadne pšenice in kvantitativna analiza heteroze v skupini heksaploidnih pšenic = Combining ability testing of inbred varieties and inbred lines of common wheat and quantitative analysis of heterosis in hexaploid wheat group. V: ČEH, Barbara (ur.), DOLNIČAR, Peter (ur.), MIHELIČ, Rok (ur.). Novi izzivi v agronomiji 2013 : zbornik simpozija, Zreče, [24. in 25. januar] 2013 = New challenges in agronomy 2013 : proceedings of symposium, [Zreče, 2013]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2013. Str. 111-117. ISBN 978-961-90884-7-0. [COBISS.SI-ID 7425145]
21. TITAN, Primož. Žlahtnjenje pšenice v Sloveniji - nekoč in danes. Kmečki glas. 14. avg. 2013, letn. 70, št. 33, str. 16. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4369000]


2014

22. TITAN, Primož, RIBIČ, Robi. Dodelava semena, ustreznost skladiščnih prostorov in pogoji skladiščenja žit in stročnic : sodelovanje na delavnici Od tehnološke zrelosti do skladiščenja žit in stročnic, Ljubljana, BF, 27. nov. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 4594280]
23. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Heterosis exploitation in the genus Triticum L. using intra- and inter-specific crosses. V: LOHWASSER, Ulrike (ur.), BÖRNER, Andreas (ur.). Cereals for food, feed and fuel - challenge for global improvement : book of abstracts : EUCARPIA Cereals Section - I T M I Joint Conference, Wernigerode, Germany, June 29 - July 4, 2014. Wernigerode: EUCARPIA Cereals Section, 2014. Str. 212. [COBISS.SI-ID 4501864]
24. TITAN, Primož. Sodobni hibridi koruze in njihove zahteve za rastni prostor. Kmečki glas. 29. jan. 2014, letn. 71, št. 5, str. 10. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4410216]
25. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Testiranje kombinatornih sposobnosti inbred linija i sorit krušne pšenice i kvantitativna analiza heterozisa = Combining ability testing of inbred varieties and inbred lines of common wheatand quantitative analysis of heterosis. V: MARIĆ, Sonja (ur.), LONČARIĆ, Zdenko (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. 49th Croatian & 9th International Symposium on Agriculture, 16th-21st, 2014 February, Dubrovnik, Croatia. Osijek: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2014. Str. 88-89. ISBN 978-953-7871-23-9. [COBISS.SI-ID 4411496]
26. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Upotreba tritordeum genotipa u modernim oplemenjivanju strnih žitarica = The use of tritordeum genotypes in modern cereal breeding. V: HARAMIJA, Josip (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 2014. Str. 47-48. ISBN 978-953-6485-32-1. [COBISS.SI-ID 4586856]
27. TITAN, Primož. Virusi kot čedalje pomembnejši dejavnik pri pridelavi ozimnih žit. Kmečki glas. 16. sep. 2015, letn. 72, št. 37, str. 9, tabela, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4829800]
28. TITAN, Primož. Zahteve za rastni prostor pri sodobnih sortah pšenice. Kmečki glas. 17. sep. 2014, letn. 71, str. 9. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4584552]


2015

29. TITAN, Primož. - Virusi kot čedalje pomembnejši dejavnik pri pridelavi ozimnih žit. Kmečki glas. 16. sep. 2015, letn. 72, št. 37, str. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4964712]
30. TITAN, Primož. Določanje dolžine vegetacije pri hibridih koruze. Kmečki glas. 25. feb. 2015, letn. 72, št. 8, str. [9]. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4661096]
31. TITAN, Primož. Potencialno negativen vpliv fitoplazem na rast in razvoj koruze. Kmečki glas. 14. jan. 2015, letn. 72, št. 2, str. 8. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4616552]
32. TITAN, Primož. Program jarih strnih žit in beljakovinskih poljščin za leto 2015 : Semenarna Ljubljana. Kmečki glas. 4. mar. 2015, letn. 72, št. 9, str. 8. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4666728]
33. MEGLIČ, Vladimir, DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, ČERENAK, Andreja, RUDOLF PILIH, Katarina, TITAN, Primož. Žlahtnjenje rastlin v luči podnebnih sprememb : predavanje na mednarodni delavnici v sklopu projekta Cropsustain: Prilagajanje in blaženje učinkov podnebnih sprememb v kmetijskih ekosistemih - v smeri izvajanja učinkovitih ukrepov, Ljubljana, 24. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4887656]


2016

34. TITAN, Primož. - V kolikšni meri vpliva izbor hibrida koruze na sestavo in hranilno vrednost koruzne silaže. Kmečki glas. 27. jan. 2016, letn. 73, št. 4, str. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4964968]
35. TITAN, Primož. Izvor najsodobnejših sort pšenice sega več tisoč let v preteklost : ozimna žita. Kmečki glas. 21. sep. 2016, letn. 73, št. 38, str. 12. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5092712]
36. TITAN, Primož. Pšenica kot funkcionalno živilo. Kmečki glas. 14. sep. 2016, letn. 73, št. 37, str. 10. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5090152]
37. TITAN, Primož. Uporaba fungicidov v pridelavi koruze : predavanje na strokovnem posvetu "Lombergarjevi dnevi": 9. vinogradniški posvet, v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Hoče, 9. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 5154408]
38. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se kot ohranjevalna sorta vpiše sorta z odobrenim imenom Murska bela, rastlinska vrsta pira (sevka) (Triticum spelta L.), registrska številka sorte TSO002 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-83/2015-2, z dne 22.12.2016. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016. 2 str. [COBISS.SI-ID 5161320]
39. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se kot ohranjevalna sorta vpiše sorta z odobrenim imenom Murska dolgoklasa, rastlinska vrsta pira (sevka) (Triticum spelta L.), registrska številka sorte TSO003 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-82/2015-2, z dne 22.12.2016. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016. 2 str. [COBISS.SI-ID 5161064]
40. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se kot ohranjevalna sorta vpiše sorta z odobrenim imenom Rumeni osmak, rastlinska vrsta koruza (Zea mays L. (partim)), registrska številka sorte ZEA973 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-58/2016-2, z dne 22.12.2016. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016. 2 str. [COBISS.SI-ID 5161576]
41. TITAN, Primož (intervjuvanec). Žlahtnjenje pšenice, nekoč, danes in jutri : Radio Murski val, oddaja Nedeljska kuhinja, 24. jul. 2016. [COBISS.SI-ID 5127272]


2017

42. ŽILIĆ, Slađana, DODIG, Dejan, BASIĆ, Zorica, VANČETOVIĆ, Jelena, TITAN, Primož, ĐURIĆ, Nenad, TOLIMIR, Nataša. Free asparagine and sugars profile of cereal species: the potential of cereals for acrylamide formation in foods. Food additives & contaminants. Part A., Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment. 2017, vol. 34, iss. 5, str. 705-713. ISSN 1944-0049. DOI: 10.1080/19440049.2017.1290281. [COBISS.SI-ID 5208168]
43. HOLC, Matej, JUNKAR, Ita, PRIMC, Gregor, ISKRA, Jernej, TITAN, Primož, GROBELNIK MLAKAR, Silva, KOVAČ, Janez, MOZETIČ, Miran. Garlic sprout emergence improvement by low-pressure oxygen plasma treatment. V: PRIMC, Gregor (ur.). 81st Workshop on Response of Biological Materials to Plasma Treated Medium, 12th to 16th March 2017, Rogla, Slovenia. 81st Workshop on Response of Biological Materials to Plasma Treated Medium, 12th to 16th March 2017, Rogla, Slovenia. Ljubljana: Plasmadis, 2017. Str. 8. ISBN 978-961-285-628-1. [COBISS.SI-ID 30404135]
44. HOLC, Matej, JUNKAR, Ita, PRIMC, Gregor, ISKRA, Jernej, TITAN, Primož, GROBELNIK MLAKAR, Silva, KOVAČ, Janez, MOZETIČ, Miran. Improved sprout emergence of garlic cloves by plasma treatment. Plasma medicine. 2017, vol. 6, no. 3/4, str. 325-338. ISSN 1947-5764. DOI: 10.1615/PlasmaMed.2016019133. [COBISS.SI-ID 30469927]
45. TITAN, Primož. Koruza in koruzni hrošč - kako naprej?. Kmečki glas. 1. mar. 2017, letn. 74, št. 9, str. 12, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5213800]
46. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Uporaba široke genetske raznolikosti tribusa Triticeae za indukcijo sterilnosti pri navadni pšenici (Triticum aestivum L.) = Use of wide genetic variability in the tribe Triticeae for the sterility induction in the common wheat (Triticum aestivum L.). V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2017 = New challenges in agronomy 2017 : zbornik simpozija = proceedings of symposium : Laško, 2017. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo: = Slovenian Society of Agronomy, 2017. Str. 134-139, graf. prikaza. ISBN 978-961-90884-9-4. [COBISS.SI-ID 5189480]
47. VERNIK, Darko, VEIS, Majda, TITAN, Primož. Utjecaj klonske selekcije na zaraženost češnjaka stabličnom nematodom (Ditylenshus dipsaci) = The effect of clonal garlic selection of contaminartions with stem nematode (Ditiylenchus dipsaci). V: HARAMIJA, Josip (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstract. Međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, Sveti Martin na Muri, Hrvatska, 2017. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 2017. Str. 102-103. [COBISS.SI-ID 5407592]
48. TITAN, Primož. Večletna pšenica - mit ali realnost?. Kmečki glas. 20. sep. 2017, letn. 74, št. 38, str. 13, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5341544]


2018

49. TITAN, Primož. Je čas za novo sistematizacijo pšenice? : poljedelstvo. Kmečki glas. 3. okt. 2018, letn. 75, št. 40, str. 10, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5583464]
50. HOLC, Matej, JUNKAR, Ita, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, ISKRA, Jernej, TITAN, Primož. Metoda za obdelavo strokov česna : patent SI 25440 A, 2018-12-31. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2018. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30628391]
patentna družina: P-201700166, 2017-06-12
51. TITAN, Primož. Morfološke in fiziološke lastnosti na sušo odpornejših hibridov koruze. Kmečki glas. 7. mar. 2018, letn. 75, št. 10, str. 12, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5463912]
52. TITAN, Primož, VERNIK, Darko. Selekcija i stvaranje sorata lucerne tolerantne an 2,4 D = Selection and development of alfalfa varieties with the tolerance on 2,4 D. V: HARAMIJA, Josip (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstract. Međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, Umag, Hrvatska, 2018. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo, 2018. Str. 67. Zbornik sažetaka (Međunarodni kongres Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo). ISSN 2459-5721. [COBISS.SI-ID 5614696]
53. TITAN, Primož, VERNIK, Darko. Selekcija i stvaranje sorata lucerne tolerantne na 2,4 : predavanje na simpoziju Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo, Umag, 7. do 9. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 5711464]
54. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se kot ohranjevalna sorta vpiše sorta z odobrenim imenom Drava, rastlinska vrsta navadno proso (Panicum miliaceum L.), registrska številka sorte PAM006 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-8/2017-2, z dne 22.05.2018. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018. 2 str. [COBISS.SI-ID 5511016]
55. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se kot ohranjevalna sorta vpiše sorta z odobrenim imenom Mura, rastlinska vrsta navadno proso (Panicum miliaceum L.), registrska številka sorte PAM007 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-7/2017-2, z dne 22.05.2018. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2018. 2 str. [COBISS.SI-ID 5510760]
56. TITAN, Primož. Vpliv svetlobe na oblikovanje pridelka pri pšenici. Kmečki glas. 19. sep. 2018, letn. 75, št. 38, str. 12, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5572200]


2019

57. HOČEVAR, Jan, ZULE, Janja, TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Carboxymethylation of cellulose obtained from agricultural residues. V: KARLOVITS, Igor (ur.). Proceedings of the 1st International Conference on Circular Packaging, Ljubljana, 26th and 27th September 2019. Ljubljana: Pulp and Paper Institute; Slovenj Gradec: Faculty of Polymer Technology, 2019. Str. 65-72, ilustr. ISBN 978-961-90424-5-8. [COBISS.SI-ID 1538368451]
58. ŽILIĆ, Slađana, TITAN, Primož, DODIG, Dejan, VANČETOVIĆ, Jelena, GRČIĆ, Nikola. Colored maize and wheat as widely grown natural sources of anthocyanins. V: HEATH, David John (ur.), HORVAT, Milena (ur.), OGRINC, Nives (ur.). Programme and book of abstracts. 1st ISO-FOOD International Symposium on Isotopic and Other Techniques in Food Safety and Quality, Portorož, Slovenia, April 1-3, 2019. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2019. Str. 78. ISOFd Food, Safety quality traceability. [COBISS.SI-ID 5751400]
59. ŽILIĆ, Slađana, TITAN, Primož, DODIG, Dejan, BASIĆ, Zorica. Comparison of cereal species according to the content of free asparagine and sugars as reactants in the Maillard reaction. V: HEATH, David John (ur.), HORVAT, Milena (ur.), OGRINC, Nives (ur.). Programme and book of abstracts. 1st ISO-FOOD International Symposium on Isotopic and Other Techniques in Food Safety and Quality, Portorož, Slovenia, April 1-3, 2019. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2019. Str. 77-78. ISOFd Food, Safety quality traceability. [COBISS.SI-ID 5751144]
60. ŽILIĆ, Slađana, DODIG, Dejan, VANČETOVIĆ, Jelena, GRČIĆ, Nikola, PERIĆ, Vesna, TITAN, Primož, MAKSIMOVIĆ, Vuk. Composition of anthocyanins in colored grains and the relationship of their non-acylated and acylated derivates. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 2019, vol. 69, no. 2, str. 137-146, graf. prikazi. ISSN 2083-6007. DOI: 10.31883/pjfns-2019-105100. [COBISS.SI-ID 4561196]
61. TITAN, Primož, VERNIK, Darko. Delo vzdrževalne selekcije in nove sorte Semenarne Ljubljana, vpisane na sortno listo v zadnjih 10 letih = Maitaining selection work and new varieties registered by Semenarna Ljubljana, on the variety list in the last 10 years. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2019 = New challenges in agronomy 2019 : zbornik simpozija = proceedings of symposium : [Laško, 31. januar in 1. februar 2019]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2019. Str. 90-95, ilustr. ISBN 978-961-94613-0-3. [COBISS.SI-ID 5660008]
62. HOLC, Matej, PRIMC, Gregor, ISKRA, Jernej, TITAN, Primož, KOVAČ, Janez, MOZETIČ, Miran, JUNKAR, Ita. Effect of oxygen plasma on sprout and root growth, surface morphology and yield of garlic. Plants. 2019, vol. 8, no. 11, str. 462-1-462-16. ISSN 2223-7747. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133168, DOI: 10.3390/plants8110462. [COBISS.SI-ID 32825639]
63. HOČEVAR, Jan, ZULE, Janja, TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Functionalization of cellulose obtained from corn stover and wheat straw. V: KLJUN, Jakob (ur.), PALJK, Tina (ur.). Communicating in science : book of abstracts. Cutting Edge, scientific conference for young researchers, 17. 9. 2019. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. Str. 71, ilustr. ISBN 978-961-7078-04-6. [COBISS.SI-ID 1538367427]
64. KANDIC, Vesna, DODIG, Dejan, SEČANSKI, Mile, PRODANOVIĆ, Slaven, BRANKOVIĆ, Gordana, TITAN, Primož. Grain yield, agronomic traits, and protein content of two- and six-row barley genotypes under terminal drought conditions. Chilean journal of agricultural research. October-December 2019, vol. 79, no. 4, str. 648-657, graf. prikazi. ISSN 0718-5820. https://scielo.conicyt.cl/pdf/chiljar/v79n4/0718-5839-chiljar-79-04-00648.pdf, DOI: 10.4067/S0718-58392019000400648. [COBISS.SI-ID 4628268]
65. HOČEVAR, Jan, ZULE, Janja, TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Lastnosti celuloznih vlaken pridobljenih iz koruznih ostankov in pšenične slame = Properties of cellulose fibers obtained from corn stover and wheat straw. V: PREBIL BAŠIN, Petra (ur.), JAMNIK, Teja (ur.), KLIČIĆ, Sabina (ur.). Med krožnim, bio in digitalnim : zbornik povzetkov = Between circular, bio and digital : book of abstracts. 23. dan slovenskega papirništva in 46. mednarodni letni simpozij Društva inženirjev in tehnikov papirništva Slovenije (DITP), 20. - 21. november 2019, Postojna, Slovenija. Ljubljana: GZS ZPPPI: DITP, 2019. Str. 29-30. [COBISS.SI-ID 443072]
66. TKALEC, Valerija, MAHNIČ, Aleksander, GSELMAN, Peter, TITAN, Primož, RUPNIK, Maja. Microbial community of maize, barley and wheat seeds determined by molecular and cultivation methods. V: MEDVEĎOVÁ, Alžbeta (ur.). Zborník abstraktov. Bratislava-Praha: Československá spoločnost' mikrobiologická, 2019. Str. 142. ISBN 978-80-973411-0-7. [COBISS.SI-ID 512931640]
67. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir, MURAI, Koji. Obnova fertilnosti v Ms/Rf sistemu, ki temelji na citoplazmi vrste Aegilops crassa Boiss = Fertility restoration in the Ms/Rf system which is based on the cytoplasm of species Aegilops crassa Boiss. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2019 = New challenges in agronomy 2019 : zbornik simpozija = proceedings of symposium : [Laško, 31. januar in 1. februar 2019]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2019. Str.103-107, ilustr. ISBN 978-961-94613-0-3. [COBISS.SI-ID 5660264]
68. TITAN, Primož, GSELMAN, Peter. Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih : powerPointova predstavitev plakata : 34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, Laško, 25. - 26. november 2019 : dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP : predstavitev izbranih projektov EIP, ukrep M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, in uporabnost rezultatov za kmetijsko prakso v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 115678979]
69. MURAI, Koji, OHTA, Haruka, TAKENOUCHI, Yu, KURUSHIMA, Masatomo, ISHIKAWA, Naoyuki, MEGLIČ, Vladimir, TITAN, Primož. Trials for hybrid seed production and estimation of wheat F1 hybrids produced by outcrossing using photoperiod-sensitive cytoplasmic male sterile (PCMS) system with elite lines. Journal of Agricultural and Crop Science. 2019, vol. 7, no. 7, str. 119-126. ISSN 2384-731X. http://www.sciencewebpublishing.net/jacr/archive/2019/July/Abstract/Murai%20et%20al.htm, DOI: 10.33495/jacr_v7i7.19.132. [COBISS.SI-ID 5845096]
70. TITAN, Primož. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne pšenice (Triticum aestivum L. emend. Flori et Paol.), z odobrenim imenom Nexera 86, registrska številka sorte TAO316 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-68/2015-6, z dne 18.1.2019. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. 2 str. [COBISS.SI-ID 23705603]
71. TITAN, Primož. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne pšenice (Triticum aestivum L. emend. Flori et Paol.), z odobrenim imenom Nexera 88, registrska številka sorte TAO313 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-76/2014-9 z dne 17.10.2019. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. 2 str. [COBISS.SI-ID 23703043]
72. TITAN, Primož. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne pšenice (Triticum aestivum L. emend. Flori et Paol.), z odobrenim imenom Nexera 923, registrska številka sorte TAO319 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-71/2015-6 z dne 18.1.2019. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. 2 str. [COBISS.SI-ID 23704323]


2020

73. TITAN, Primož, ISKRA, Jernej, MURAI, Koji, MEGLIČ, Vladimir. Chemically induced male sterility in common wheat mediated by Aegilops cytoplasm. Genetika : časopis Saveza društava genetičara Jugoslavije. 2020, vol. 52, no. 1, str. 245-256, ilustr. Acta biologica Iugoslavica. ISSN 0534-0012. https://doi.org/10.2298/GENSR2001245T, DOI: 10.2298/GENSR2001245T. [COBISS.SI-ID 17393923]
74. HOČEVAR, Jan, ZULE, Janja, TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Izraba odpadne kmetijske biomase v papirni industriji = Use of waste agricultural biomass in the paper industry. Papir : revija Društva inženirjev in tehnikov papirništva. [Tiskana izd.]. 2020, [letn.] 48, [št.] 23, str. 44-48, ilustr. ISSN 0350-6614. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QXK69R25. [COBISS.SI-ID 19810051]
75. Journal of Central European Agriculture : JCEA. TITAN, Primož (recenzent 2020). [Online ed.]. Zagreb; Ljubljana: Participating institutions from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia, cop. 2000-. ISSN 1332-9049. https://jcea.agr.hr/, https://jcea.agr.hr/. [COBISS.SI-ID 1218408]
76. TKALEC, Valerija, MAHNIČ, Aleksander, TITAN, Primož, GSELMAN, Peter, RECEK, Nina, RUPNIK, Maja. Seed treatment of wheat and barley by plasma and ecological agents. V: FEMS online conference on microbiology : 28 - 31 October 2020 : electronic abstract book. Federation of European Microbiological Societies with association with the Serbian Society of Microbiology. Beograd: Serbian Society of Microbiology, 2020. Str. 183. https://fems2020belgrade.com/scientific-program/. [COBISS.SI-ID 47139587]
77. TITAN, Primož, GSELMAN, Peter. Uporaba stabilizatorja dušika N-Lock-TM. Kmečki glas. 4. mar. 2020, letn. 77, št. 10, str. 12, tabela, fotogr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 5986408]
78. TKALEC, Valerija, MAHNIČ, Aleksander, TITAN, Primož, GSELMAN, Peter, RECEK, Nina, RUPNIK, Maja. Vpliv plazme in izbranih ekoloških pripravkov na mikrobno združbo koruznih semen. V: JAMNIKAR CIGLENEČKI, Urška (ur.), KUŠAR, Darja (ur.). 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva : knjiga povzetkov : 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020. Str. 134. ISBN 978-961-90346-8-2. http://www.smd.si/wp-content/uploads/2020/09/Knjiga-povzetkov_SMD_2020_WEB_koncna_ver3_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 38721027]


2021

79. HOČEVAR, Jan, CERC KOROŠEC, Romana, TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Crosslinking of cellulose by dicarboxylic acid derivatives. V: HORVAT ZAGOREC, Monika (ur.), et al. Cutting Edge 2021 : scientific conference for young researchers : independent in science : Thursday, 16. 09. 21, virtual conference : book of abstracts. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021. Str. 35, ilustr. ISBN 978-961-7078-21-3. [COBISS.SI-ID 77600259]
80. MEGLIČ, Vladimir, DOLNIČAR, Peter, KOLMANIČ, Aleš, SINKOVIČ, Lovro, PIPAN, Barbara, BLATNIK, Eva, VOJNOVIĆ, Ana, TITAN, Primož, KUHAR G., Antoaneta. ECOBREED - povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti ekološkega žlahtnjenja = ECOBREED - increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors. V: Novi izzivi v agronomiji 2021 : program simpozija in povzetki predavanj : spletni simpozij, [28. in 29. januar] 2021. [Ljubljana]: Slovensko agronomsko društvo = Slovenian Society of Agronomy, 2021. Str. 42-43. [COBISS.SI-ID 49131011]
81. TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Interspecific crosses involving Rf3 gene carriers as potential sources of R lines for D2 type cytoplasm based hybrid wheat system. Cereal research communications. 2021, vol. 49, str. 539-548, ilustr. ISSN 0133-3720. DOI: 10.1007/s42976-021-00135-3. [COBISS.SI-ID 64169731]
82. DOLNIČAR, Peter (intervjuvanec), RUDOLF PILIH, Katarina (intervjuvanec), BENEC, Uroš (intervjuvanec), RUTAR, Romana (intervjuvanec), TITAN, Primož (intervjuvanec), GAŠI, Nataša, DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva, urednik). Kakšno je dobro seme?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija Javni zavod, 2021. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174805760?s=tv. [COBISS.SI-ID 77430531]
83. TITAN, Primož. Kakšno je dobro seme? : sodelovanje v oddaji "Ugriznimo v znanost", ki je bila predvajana na TV SLO 1, 16. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 76941571]
84. TITAN, Primož. Medvrstni križanci, ki vključujejo nosilce genov Rf3 kot potencialni viri R linij za pridelavo hibridnega semena pšenice na osnovi ▫$D^2$▫ citoplazme. V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2021 = New challenges in agronomy 2021 : zbornik simpozija = proceedings of symposium : spletni simpozij, 2021. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo: = Slovenian Society of Agronomy, 2021. Str. 159-164, preglednice. ISBN 978-961-94613-1-0. [COBISS.SI-ID 48990467]
85. ILIOSKA, Tamara, TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Synthesis of a library of 1,2,4,5-tetraoxanes for their potential herbicidal activity. V: HORVAT ZAGOREC, Monika (ur.), et al. Cutting Edge 2021 : scientific conference for young researchers : independent in science : Thursday, 16. 09. 21, virtual conference : book of abstracts. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021. Str. 101, ilustr. ISBN 978-961-7078-21-3. [COBISS.SI-ID 77002243]
86. DACINGER, Renata (oseba, ki intervjuva), DERMASTIA, Marina (intervjuvanec), TITAN, Primož (intervjuvanec), FURLAN, Janez (intervjuvanec), ŠUŠEK, Andrej (intervjuvanec), ČUČEK, Anja (drugo). Udomačevanje rastlin. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenije javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (268 min, 18 sek)), barve, zvok. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174815679. [COBISS.SI-ID 82038019]
87. TITAN, Primož. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne pšenice (Triticum aestivum L. emend. Flori et Paol.), z odobrenim imenom Nexera 885, registrska številka sorte TAO327 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-49/2016-6 z dne 21. 9. 2021. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2021. 2 str. [COBISS.SI-ID 77513219]


2022

88. TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Impact of ploidy level on male sterility expression in perennial wheat crosses : predstavljeno na 73rd Austrian Plant Breeding Conference, [Gumpenstein, 21- 23 November 2022]. [COBISS.SI-ID 137300995]
89. GRAUSGRUBER, Heinrich, MEGYERI, Mária, HAUPTVOGEL, Pavol, FUSKOVÁ, Miroslava, MARINCIU, Cristina Mihaela, ŞERBAN, Gabriela, BAUER, Nadine, MAYER, Maximilian, VESKRNA, Ondrej, JOCKOVIC, Bojan, TITAN, Primož, MEGLIČ, Vladimir. Multi-environment trials of the ECOBREED wheat diversity panel. V: BRANDSTETTER, Anton (ur.), GRAUSGRUBER, Heinrich (ur.). 72nd Conference = 72. Tagung : Plant breeding for the „Green Deal“ : 22-24 November 2021 : online Conference. 72nd Conference = Tagungsband der 72. Jahrestagung der Vereinigung der Pflanzenzüchter und Saatgutkaufleute Österreichs, Plant breeding for the „Green Deal“, 22.-24. November 2021, Online Conference. Tulln an der Donau: Universität für Bodenkultur Wien, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Institut für Pflanzenzüchtung, cop. 2022. Str. 43-52, ilustr. ISBN 978-3-900932-96-1. https://doi.org/10.5281/zenodo.5667799. [COBISS.SI-ID 107632387]
90. NIKOLIĆ, Valentina, SIMIĆ, Marijana, KANDIC, Vesna, DODEVSKA, Margarita, TITAN, Primož, DODIG, Dejan, ŽILIĆ, Slađana. Pasting properties and the baking functionality of whole-grain wheat flour with different amylose and dietary fibres content. Journal of food processing and preservation. October 2022, vol. 46, iss. 10, [article no.] e15805, str. 1-10, graf. prikazi. ISSN 1745-4549. DOI: 10.1111/jfpp.15805. [COBISS.SI-ID 75092739]
91. HOČEVAR, Jan, CERC KOROŠEC, Romana, TITAN, Primož, ISKRA, Jernej. Superabsorbent cellulose-based hydrogels as biomaterials. V: ISKRA, Jernej (ur.), HOČEVAR, Jan (ur.). Materials for energy and environmental application : Slovenian-Bavarian Summer School : for 2nd and 3rd Bologna level students : book of abstracts : Ljubljana, 18-21 September 2022. [Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology], 2022. Str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 125443587]
92. BIRO, Mihael, ONIŠAK, Matjaž. Vpliv hidrogela na rast in pridelek paprike (Capsicum annuum L.) : raziskovalna naloga. Rakičan: Biotehniška šola, 2022. 34 str., ilustr., tabele, grafi. https://zbirke.zotks.si/2022/resources/SS_druga_1452.pdf. [COBISS.SI-ID 150296835]


2023

93. SMODIČ, Andrej. Analiza uporabe dodatka superabsorpcijskega polimera v rastni substrat na morfoagronomske lastnosti sadik solate Lattuca sativa L. var. Comice (BVP4883) : magistrsko delo. Maribor: [A. Smodič], 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IV, 40, [2] str.)), ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=84459. [COBISS.SI-ID 157735427]
94. NIKOLIĆ, Valentina, ŽILIĆ, Slađana, SIMIĆ, Marijana, KANDIĆ, Vesna, TITAN, Primož. Effect of ultrasonic and hydrothermal treatment on digestibility and antioxidant properties of whole wheat flour with different amylose content. Food technology and biotechnology : journal of the Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb. July-September 2023, vol. 61, no. 3, str. 302-311, graf. prikazi. ISSN 1330-9862. https://hrcak.srce.hr/ftb. [COBISS.SI-ID 163928323]
95. KOLMANIČ, Aleš, TITAN, Primož, SVOBODA, Pavel, JÁGR, Michal, DVOŘÁČEK, Václav, MEGLIČ, Vladimir, HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, Petra, JANOVSKÁ, Dagmar. Evaluation of buckwheat genetic resources in Slovenia within the ECOBREED project. Fagopyrum. 2023, vol. 40, no. 2, str. 67-76, ilustr. ISSN 2712-2859. https://ojs.sazu.si/fagopyrum/article/view/8047, DOI: 10.3986/fag0036. [COBISS.SI-ID 164894723]
96. SINKOVIČ, Lovro (avtor, urednik, fotograf), ŠKOF, Mojca, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, PIPAN, Barbara, MEGLIČ, Vladimir. Naša čebula : raznolikost zbirke čebule (Allium cepa L. var. cepa) na Kmetijskem inštitutu Slovenije = Our onion : diversity of onion (Allium cepa L. var. cepa) collection at Agricultural Institute of Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (152 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6998-68-0. https://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Nasa_cebula_CIP_mar2023_.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-83T2BF3X. [COBISS.SI-ID 147025411]
97. TITAN, Primož. Tvorba cvetnega prahu pri superiornih R linijah navadne pšenice (Triticum aestivum L.). V: ČEH, Barbara (ur.), et al. Novi izzivi v agronomiji 2023 = New Challenges in Agronomy 2023 : program simpozija in povzetki prispevkov, ki niso objavljeni v zborniku = symposium program and summaries : [Laško, 26. in 27. januar 2023]. Laško: Slovensko agronomsko društvo: = Slovenian Society of Agronomy, 2023. Str. 52-53. ISBN 978-961-94613-2-7. [COBISS.SI-ID 139904259]
98. MEGLIČ, Vladimir, SINKOVIČ, Lovro, PIPAN, Barbara, TITAN, Primož. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) z odobrenim imenom KIS Olga, registrska številka sorte FAE013 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-3/2020-4, z dne 16.1.2023. Ljubljana: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2023. 2 str. [COBISS.SI-ID 142277123]


2024

99. TITAN, Primož. Perenial wheat in reality : predstavitev na Ecobreed organic conference, ki je potekala v Ljubljani, 17-19 januarja 2024. [COBISS.SI-ID 181858307]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 31. 1. 2024