COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMaja GarbOsebna bibliografija za obdobje 1993-2024

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BEHLIĆ, Edo, GARB, Maja. Organizacijsko učenje v policiji : analiza prenosa znanja z mednarodnih civilnih misij. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.- sep. 2020, letn. 57, št. 3, str. 751-769, 958, ilustr. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/organizacijsko-u%C4%8Denje-v-policiji-analiza-prenosa-znanja-z-mednarodnih-civilnih-misij.pdf?sfvrsn=0, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZGJYIJES. [COBISS.SI-ID 30723843]
2. GARB, Maja. Kdo je pravi vojak? : analiza sodobne vojaške identitete = Who is a proper soldier? : analysis of a modern military identity. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. [Tiskana izd.]. nov. 2019, letn. 21, št. 4, str. 15-26. ISSN 2232-2825. https://dk.mors.si/info/images/SVI/PDF/2019_4/MAJA_GARB_KDO_JE_PRAVI_VOJAK_ANALIZA_SODOBNE_VOJA%C5%A0KE_IDENTITETE.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9AKCSR43, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.21.4.1. [COBISS.SI-ID 36484445]
3. GARB, Maja. Coping with the refugee and migrant crisis in Slovenia : the role of the military. Defense and security analysis. 2018, vol. 34, no. 1, str. 3-15. ISSN 1475-1798. https://doi.org/10.1080/14751798.2018.1421400, DOI: 10.1080/14751798.2018.1421400. [COBISS.SI-ID 35482973]
4. GARB, Maja. Divergent or convergent trends in professional military education in Slovenia?. Journal of defense resources management. Oct. 2017, vol. 8, no. 2, str. 31-41. ISSN 2247-6466. http://www.jodrm.eu/issues/volume8_issue2/03_GARB.pdf. [COBISS.SI-ID 35402333]
5. MALEŠIČ, Marjan, GARB, Maja. A decade later : professionalization of the Slovenian Armed Forces. Nemzet és biztonság : biztonságpolitikai szemle. 2017, vol. 9, special iss., str. 32-41. ISSN 1789-5286. [COBISS.SI-ID 35516765]
6. GARB, Maja, MALEŠIČ, Marjan. The causes of trust and distrust in the military. Defense and security analysis. 2016, vol. 32, iss. 1, str. 64-78, graf. prikazi. ISSN 1475-1801. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14751798.2015.1130316, DOI: 10.1080/14751798.2015.1130316. [COBISS.SI-ID 33882973]
7. GARB, Maja. Public trust in the military : the Slovenian Armed Forces in a comparative analysis. Current sociology. 2015, vol. 63, no. 3, str. 450-469, ilustr. ISSN 0011-3921. DOI: 10.1177/0011392114566351. [COBISS.SI-ID 33231197]
8. GARB, Maja. An empirical survey on basic military training in Slovenian Armed Forces. Journal of defense resources management. Apr. 2014, vol. 5, no. 1, str. 59-68, tabele. ISSN 2247-6466. http://journal.dresmara.ro/issues/volume5_issue1/07_garb.pdf. [COBISS.SI-ID 32695133]
9. GARB, Maja. Evaluating the success of peace operations. Scientia Militaria : South African journal of military studies. [Online ed.]. 2014, vol. 42, no. 1, str. 44-63. ISSN 2224-0020. http://scientiamilitaria.journals.ac.za/pub/article/view/1080/1080, DOI: 10.5787/42-1-1080. [COBISS.SI-ID 32703837]
10. KOPAČ, Erik, FRITZ, Maj, GARB, Maja. Vojaška privatizacija in Slovenija. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 16, št. 3, str. 242-263. ISSN 1580-0253. http://www.fvv.uni-mb.si/rV/arhiv/2014-3/02_Kopac_Fritz_Garb.pdf, https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2014-3/02_Kopac_Fritz_Garb.html, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76347, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CYM1KTQQ, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76347. [COBISS.SI-ID 33045085]
11. GARB, Maja, JUVAN, Jelena, SVETE, Uroš. Od vprašanj vojaške kulture do analize vloge antropologov v vojski : delo Donne Winslow. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 45, št. 3/4, str. 173-197. ISSN 0587-5161. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MNXR6ERH, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=78505. [COBISS.SI-ID 32437085]
12. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja. Stresnost delovanja poveljniške strukture v mirovnih operacijah - pomen priprav = Stressfulness of the command structure activities in peacekeeping operations - the importance of preparations. Bilten Slovenske vojske. 2008, letn. 10, št. 2, str. 83-101. ISSN 1580-1993. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TRDTI1LQ. [COBISS.SI-ID 27942749]
13. GARB, Maja. Prostovoljci na služenju vojaškega roka v Slovenski vojski. Bilten Slovenske vojske. dec. 2006, 8, št. 4, str. 83-98, graf. prikazi. ISSN 1580-1993. [COBISS.SI-ID 25907293]
14. GARB, Maja, JELUŠIČ, Ljubica. Slovenska policija v mirovnih misijah : rezultati empiričnega raziskovanja. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2002, let. 4, št. 3, str. 204-214, tabele, grafi. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 21649757]
15. GARB, Maja. Problemi demokratizacije razmerij med vojsko in civilno oblastjo v državah srednje in vzhodne Evrope. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. marec-april 1998, let. 35, št. 2, str. 347-361. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJGJJQ4N, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=64649. [COBISS.SI-ID 18420317]
16. GARB, Maja. Vključevanje Slovenije v mednarodne varnostne integracije: pregled raziskav slovenskega javnega mnenja. V: VEGIČ, Vinko (ur.). Evropska varnost: interesi, procesi, institucije. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Uprava za razvoj, Center za strateške študije, 1996. Str. 175-188, tabele, grafi. Zbornik študij, letn. 3, št. 1. ISSN 1318-3117. [COBISS.SI-ID 16937309]

1.02 Pregledni znanstveni članek

17. GARB, Maja. Military and ethics : how are ethical leaders produced? = Vojska in etika : kako nastajajo etični voditelji?. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. [Tiskana izd.]. jun. 2023, letn. 25, št. 2, str. 63-75. ISSN 2232-2825. https://sciendo.com/article/10.2478/cmc-2023-0014, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=151283, DOI: 10.2478/cmc-2023-0014. [COBISS.SI-ID 165378051]
18. AMBROŽIČ, Jaka, GARB, Maja. Mamilarski karteli v Mehiki : kriminaliteta in vojna. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Spletna izd.]. 2022, letn. 24, št. 1, str. 69-87. ISSN 2232-2981. https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2022-1/04_Ambrozic_Garb_2022_1.pdf, https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2022-1/04_Ambrozic_Garb_2022_1.html, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=82374, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9W6ZF5ZC. [COBISS.SI-ID 118407683]
19. GARB, Maja, TOMINC, Bernarda. Vojaška profesija, profesionalizacija in profesionalizem v Slovenski vojski. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 20, št. 3, str. 267-285. ISSN 1580-0253. https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2018-3/01_Garb_Tominc_rV_2018-3.pdf, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76099, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76099, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-XONW1ZG4. [COBISS.SI-ID 3592938]
20. GARB, Maja. Razvoj pojma in koncepta civilno-vojaškega sodelovanja in usklajevanja v mirovnih operacijah = Development of the term and the concept of civil-military cooperation and coordination in peace operations. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. [Tiskana izd.]. maj 2016, 18, št. 1, str. 111-127. ISSN 2232-2825. https://dk.mors.si/info/images/SVI/PDF/2016_1/garb.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DSC7DD1Q, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.18.1.6. [COBISS.SI-ID 34068829]
21. ČELOFIGA, Sanja, GARB, Maja. Karizmatičnost Huga Chaveza. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar.-apr. 2016, letn. 53, št. 2, str. 345-365, 564. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_2_CelofigaGarb.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MPKWIETX, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85455. [COBISS.SI-ID 33994333]
22. GARB, Maja, JUVAN, Jelena, SVETE, Uroš. Od vprašanj vojaške kulture do analize vloge antropologov v vojski - delo Donne Winslow = From the questions of military culture to the analysis of anthropologists' role in the Armed Forces - the work of Donna Winslow. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. [Tiskana izd.]. jun. 2013, 15, št. 1, str. 103-123. ISSN 2232-2825. https://dk.mors.si/info/images/SVI/PDF/2013_1/garb_et_all.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LURYPPTR, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.15.1.6. [COBISS.SI-ID 32288093]
23. GARB, Maja. Divergentno in konvergetno v odnosu med vojsko in družbo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-apr. 2009, letn. 46, št. 1/2, str. 105-125, tabele. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20091-2_Garb.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-33GE6EP1, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23001. [COBISS.SI-ID 28332125]
24. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, VEGIČ, Vinko, JUVAN, Jelena. Slovenska vojska v mirovnih operacijah : cilji in rezultati prve faze empiričnega raziskovanja. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 12. marec 2004, letn. 12, št. 5, priloga, str. 1-15. ISSN 1318-0681. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2004/sv04_05_prilogaps.pdf. [COBISS.SI-ID 22820957]

1.03 Drugi znanstveni članki

25. SVETE, Uroš, GARB, Maja, PREBILIČ, Vladimir, JUVAN, Jelena. Sodobni pristopi k šolanju častnikov : primer vojaškega obramboslovnega modula = Modern approaches to officer education : example of the military defence studies module. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. [Tiskana izd.]. jun. 2011, 13, št. 2, str. 123-140. ISSN 2232-2825. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1JYV8NU6. [COBISS.SI-ID 30532445]
26. GARB, Maja. Motiviranost civilnih policistov za mirovne operacije po raziskavi "Slovenska policija v mirovnih misijah". Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. jun. 2004, letn. 6, št. 2, str. 127-134, graf. prikazi. ISSN 1580-0253. [COBISS.SI-ID 894954]

1.04 Strokovni članek

27. KLEPEC, Samo, GARB, Maja. Ruski rezervisti na ukrajinskem bojišču. Revija obramba. mar. 2023, letn. 55, [št. 3], str. 16-19, fotogr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 143907331]
28. GARB, Maja, SOTLAR, Andrej, KOVAČIČ, Andrej. Kadri v slovenskem nacionalnovarnostnem sistemu. Revija obramba. dec. 2023, letn. 55, [št. 12], str. 24-26, fotogr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 176969987]
29. GARB, Maja. (Spet) po poti kakovostnega nazadovanja? : izobraževanje v slovenski vojski. Revija obramba. feb. 2022, letn. 54, str. 4-6, fotogr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 96523779]
30. GARB, Maja. Razmisleki ob odhodu mednarodnih sil : Afganistan 2001-2021. Revija obramba. okt. 2021, letn. 53, str. 18-20, fotogr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 79565827]
31. GARB, Maja. Uveljavitev izraza mirovne operacije v Organizaciji združenih narodov : OZN in mirovne operacije. Revija obramba. apr. 2020, letn. 52, str. 14-15, fotogr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 36666973]
32. MALEŠIČ, Marjan, GARB, Maja, JELUŠIČ, Ljubica, VUGA BERŠNAK, Janja. Rezultati raziskave o stališčih javnosti do varnosti leta 2015/2016. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. jun. 2016, št. 6, str. 36-37, graf. prikazi. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 34099293]
33. GARB, Maja, JUVAN, Jelena, SVETE, Uroš. Praksa institucionalnega ukrepanja ob migrantskem valu v Sloveniji. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. dec. 2016, št. 12, str. 38-39, fotogr. ISSN 1318-0681. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2016/sv_16_12.pdf. [COBISS.SI-ID 34526557]
34. GARB, Maja. Zanemarjene in obrobnega pomena? : vojaške rezervne sile. Revija obramba. jun. 2015, letn. 47, str. 17-19, fotogr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 33371997]
35. GARB, Maja. Desetletje mirovnih operacij Evropske unije. Revija obramba. jan. 2014, letn. 46, str. 4-6, fotogr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 32437341]
36. KOPAČ, Mateja, JUVAN, Jelena, GARB, Maja. Sindrom Zalivske vojne = Gulf War syndrome. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. [Tiskana izd.]. okt. 2013, 15, št. 2, str. 129-140. ISSN 2232-2825. https://dk.mors.si/info/images/SVI/PDF/2013_2/kopac_et_all.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-OE5DFUI5, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.15.2.7. [COBISS.SI-ID 32334685]
37. GARB, Maja. Vprašanje Južnega Sudana. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 19. avg. 2011, leto 19, št. 12, str. 30-32, ilustr. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 30558301]
38. VUGA BERŠNAK, Janja, GARB, Maja. Razmerje med PPRS, delodajalci in SV. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 20. avg. 2010, letn. 18, št. 12, str. 25-27, ilustr. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 29637213]
39. GARB, Maja, RAJH, Teja Monika. Omejitve delovanja vojaških sil v operacijah. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 22. okt. 2010, letn. 18, št. 16, str. 28-31, fotogr. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 29838429]
40. GARB, Maja. Zapravljene priložnosti : ob 15. obletnici mednarodnega centra za konverzijo v Bonnu. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 17. jul. 2009, letn. 17, št. 11, str. 24-25, fotogr. ISSN 1318-0681. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2009/sv09_11.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=35976. [COBISS.SI-ID 28514141]
41. GARB, Maja. Enote na misiji : priprave na misijo ter horizontalna in vertikalna kohezivnost enot. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 11. sep. 2009, leto 17, št. 13, str. 16-17, graf. prikazi. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 28614749]
42. GARB, Maja. Pogled javnosti. Revija obramba. apr. 2008, letn. 40, št. 4, str. 24-26, ilustr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 27194205]
43. GARB, Maja. Voditeljski priročnik ameriške vojske. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 21. mar. 2008, leto 16, št. 5, str. 24-25, fotogr. ISSN 1318-0681. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2008/sv08_05.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=35965. [COBISS.SI-ID 27155805]
44. GARB, Maja, BEBLER, Anton, JELUŠIČ, Ljubica, KOPAČ, Erik, PREBILIČ, Vladimir, SVETE, Uroš, VEGIČ, Vinko. Sedanjost in prihodnost : politološki dnevi 07: varnostna in obrambna vloga EU. Revija obramba. 2007, let. 39, št. 11, str. 25-29. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 26700125]
45. GARB, Maja. Razmislek o pojmu vojaška disciplina. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 9. feb. 2007, leto 15, št. 2, str. 28-29, fotogr. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 25879389]
46. GARB, Maja. Številne izkušnje Slovenske vojske iz mednarodnih operacij. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 25. maj 2007, letn. 15, št. 9, str. 12-13, fotogr. ISSN 1318-0681. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/revija_sv/2007/sv07_09.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=35958. [COBISS.SI-ID 26288477]
47. GARB, Maja. Mirnodobne in vojne oborožene sile. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 16. nov. 2007, leto 15, št. 18, str. 20-21, fotogr. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 26744669]
48. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja. Modre čelade oziroma baretke. Mirovne operacije in vloga Slovenije. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 8. mar. 2006, letn. 56, št. 65. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24942429]
49. GARB, Maja. V sovraženem lokalnem okolju. Mirovne operacije in vloga Slovenije. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 9. mar. 2006, letn. 56, št. 66. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24942685]
50. GARB, Maja, OBER, Kristina. Začetek z masrichtskim sporazumom. Mirovne operacije in vloga Slovenije. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 14. mar. 2006, letn. 56, št. 70. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24943453]
51. GARB, Maja. Misija EU na palestinskem ozemlju. Mirovne operacije in vloga Slovenije. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 15. mar. 2006, letn. 56, št. 71. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24943709]
52. GARB, Maja. Študentje obramboslovja na vojaškem taborjenju. Vojaškošolski zbornik. [Tiskana izd.]. november 2004, št. 3, str. 79. ISSN 1581-5196. [COBISS.SI-ID 23494749]
53. GARB, Maja. Mirovne operacije. (3. del). Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 11. april 2003, letn. 11, št. 7, str. 10-14. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 22104157]
54. GARB, Maja. Mirovne operacije. (4. del). Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 25. april 2003, letn. 11, št. 8, str. 15-19. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 22103901]
55. GARB, Maja. Mirovne operacije. (11. del). Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 12. sept. 2003, letn. 11, št. 15, str. 20-21. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 22381661]
56. GARB, Maja. Mirovne operacije. (12. del). Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 26. sept. 2003, letn. 11, št. 16, str. 21-23. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 22381405]
57. GARB, Maja. Ko se izteče pogodba o zaposlitvi v vojski. Slovenska vojska. [Tiskana izd.]. 24. okt. 2003, letn. 11, št. 18, str. 21-25. ISSN 1318-0681. [COBISS.SI-ID 22617693]
58. GARB, Maja. Krize novih časov : obrambna konverzija - premik virov iz vojaške v civilno uporabo. Revija obramba. junij 2000, let. 32, št. 6, str. 6-7. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 19769949]
59. GARB, Maja. Perspektive vojaškega poklica : slovenski častniki o ogroženosti v prihodnje in ravnanju ob agresiji - po raziskavi "sedanjost in prihodnost vojaškega poklica" (3. del). Revija obramba. 1996, let. 28, št. 11, str. 14-16. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 16931933]
60. GARB, Maja. Koncepti vojaške profesije. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1995, let. 32, št. 1/2, str. 147-156. ISSN 0040-3598. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=65831, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XGNQQPHD. [COBISS.SI-ID 15826781]
61. GARB, Maja. Mednarodna konferenca o civilno-vojaških razmerjih v demokraciji. Vestnik. [Tiskana izd.]. 1994, let. 25, št. 4, str. 7-9. ISSN 0354-1517. [COBISS.SI-ID 16323677]

1.05 Poljudni članek

62. GARB, Maja. Vojska in politika. V: KAMIN, Tanja (ur.), PERGER, Nina (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). 60 let kasneje : UL FDV od A do Ž. 1. tiskana izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. Str. 112-113. ISBN 978-961-295-009-5. [COBISS.SI-ID 108262403]
63. GARB, Maja. Javno mnenje o Slovenski vojski dobro, a v mednarodnoprimerjalni luči slabše. Revija obramba. jul. 2013, letn. 45, str. 8, ilustr. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 32089181]
64. GARB, Maja. Konverzija - izzivi za podjetja in regije na vzhodu in zahodu : mednarodni kongres, 27.-29. marec 1998, Kiel , Nemčija. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. marec-april 1998, let. 35, št. 2, str. 378-379. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 18421341]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

65. GARB, Maja. Zaupanje javnosti v policijo in vojsko v Sloveniji. V: FLANDER, Benjamin (ur.), AREH, Igor (ur.), MODIC, Maja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2014. ISBN 978-961-6821-48-3. http://www.fvv.uni-mb.si/dv2014/zbornik/Garb.pdf. [COBISS.SI-ID 33064797]
66. GARB, Maja. Kaj se dogaja s policijo v postkonfliktnih družbah?. V: ŠIFRER, Jerneja (ur.). Javna in zasebna varnost : zbornik prispevkov. 9. Slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 5. - 6. junij 2008. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2008. 13 str. http://www.fvv.uni-mb.si/dv2008/zbornik/clanki/Garb.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=69484. [COBISS.SI-ID 28108637]
67. GARB, Maja. Women in the military : the case of Slovenia. V: Žene u vojsci : zbornik radova sa Međunarodne konferencije ["Žene u vojsci" održane 5. oktobra u Beogradu]. zbornik radova sa Međunarodne konferencije ["Žene u vojsci" održane 5. oktobra u Beogradu]. Beograd: Ministarstvo odbrane: Institut za strateška istraživanja: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS-a u Srbiji, 2007. Str. 127-137. http://www.osce.org/publications/srb/2007/02/23468_804_en.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=44868. [COBISS.SI-ID 27292509]
68. GARB, Maja. Sodelovanje policije v postkonfliktni obnovi Iraka - je vloga slovenske policije opazna?. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Raznolikost zagotavljanja varnosti : zbornik prispevkov. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2006. Str. 509-517. ISBN 961-6230-57-3. [COBISS.SI-ID 1178090]
69. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja. Military unions in Slovenian armed forces. V: Conference proceedings : 45th anniversary : 1960-2005. [S. l.]: [s. n.], 2005. 21 str. [COBISS.SI-ID 24599645]
70. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, JUVAN, Jelena. Mirovne operacije kot oblika globalne mirovne preventive pred širjenjem groženj. V: BRGLEZ, Milan (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Globalizacija in vloga malih držav : Slovenija v procesih globalizacije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2004. Str. 80-98. Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije. ISBN 961-235-157-0. [COBISS.SI-ID 23027037]
71. GARB, Maja, ERŽEN, Borut, JELUŠIČ, Ljubica. Police in peace operations (the case of missions in South-Eastern Europe, and the case of Slovenian police peacekeepers). V: MEŠKO, Gorazd (ur.), PAGON, Milan (ur.), DOBOVŠEK, Bojan (ur.). Policing in Central and Eastern Europe. Dilemmas of contemporary criminal justice. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice, 2004. Str. 182-197, graf. prikazi. ISBN 961-6230-46-8. [COBISS.SI-ID 23302493]
72. GARB, Maja. Značilnosti razvoja in vsebine priprav policistov na mirovne operacije. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Zbornik prispevkov. Dnevi varstvoslovja [Elektronski vir]. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004. Str. 996-1002, graf. prikazi. ISBN 961-6230-45-X. [COBISS.SI-ID 23051613]
73. GARB, Maja. Professional socialisation of military personnel as a factor in conversion. V: JELUŠIČ, Ljubica (ur.), SELBY, John (ur.). Defence restructuring and conversion : sociocultural aspects. Brussels: European Commission. 1999, str. 274-291, tabele. Social sciences. ISBN 92-828-8505-4. [COBISS.SI-ID 19593565]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

74. GARB, Maja. Motiviranost civilnih policistov za mirovne operacije po raziskavi "Slovenska policija v mirovnih misijah". V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003. 9 str. ISBN 961-6230-40-9. [COBISS.SI-ID 22105437]
75. GARB, Maja. Pričakovanja slovenskih policistov glede mirovnih misij : sekcija: Sodelovanje policije v mednarodnih mirovnih operacijah. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : zbornik prispevkov. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. 9 str. ISBN 961-6230-32-8. [COBISS.SI-ID 21262429]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

76. GARB, Maja. Ali je možen mir v Ukrajini? : dejavniki sodobnih mirovnih procesov. V: MODIC, Maja (ur.), et al. 24. dnevi varstvoslovja, Podčetrtek, 13. in 14. junij 2023 : zbornik povzetkov. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. Str. 34. ISBN 978-961-286-747-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/762. [COBISS.SI-ID 155465987]
77. GARB, Maja. Professional military education in Slovenia : painful processes and civil-military gap. V: Resurgent authoritarianism : sociology of new entanglements of religions, politics, and economies : XX ISA World Congress of Sociology : Melbourne, Australia, June 25 - July 1, 2023 : book of abstracts. Madrid: International Sociological Association: University Complutense, Faculty of Political Sciences and Sociology, 2023. Str. 255. Book of abstracts (International Sociological Association World Congress of Sociology). ISSN 2522-7025. https://www.isa-sociology.org/uploads/imgen/1579-isa-wcs2023-book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 157152771]
78. GARB, Maja. Military and politics : politicization still or again?. V: Program and abstracts. [S. l.]: ERGOMAS, 2021. Str. 100. [COBISS.SI-ID 71296771]
79. GARB, Maja. The causes of trust in the military : the case of Slovenia. V: Power, violence and justice = Pouvoir, violence et justice = Poder, violencia y justicia : reflections, responses and responsibilities : réflexions, réponses et responsabilités : reflexiones, respuestas y responsabilidades : book of abstracts. Madrid: International Sociological Association: University Complutense, Faculty of Political Sciences and Sociology, [2018]. Book of abstracts (International Sociological Association World Congress of Sociology). ISSN 2522-7025. https://isaconf.confex.com/isaconf/f/pnwftsjadmqj. [COBISS.SI-ID 35719517]
80. GARB, Maja. Slovenian military veterans in a scope of social studies. V: Program and abstracts. [S. l.]: ERGOMAS, 2017. Str. 103-104. [COBISS.SI-ID 34984797]
81. GARB, Maja. Recruitment and retention : a trouble point of Slovenian Armed Forces in the last few years. V: Program and abstracts. [S. l.]: ERGOMAS, 2017. Str. 108. [COBISS.SI-ID 34985053]
82. GARB, Maja. Merjenje uspeha mirovnih operacij. V: PAVŠIČ MREVLJE, Tinkara (ur.), et al. Zbornik povzetkov. 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2017. Str. 44. https://www.fvv.um.si/dv2017/assets/DV2017-Povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 34957917]
83. GARB, Maja. Issues and dilemmas of professional military education in Slovenia. V: The futures we want : global sociology and the struggles for a better world : book of abstracts. [S. l.]: International Sociological Association, ISA, [2016]. http://www.isa-sociology.org/pdfs/isa2016_forum_abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 34145373]
84. GARB, Maja, BEHLIĆ, Edo. Policija v mednarodnih civilnih misijah : nekaj izhodišč za razpravo. V: FLANDER, Benjamin (ur.), AREH, Igor (ur.), PAVŠIČ MREVLJE, Tinkara (ur.). Zbornik povzetkov. 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Kranjska Gora, 8. in 9. junij 2016. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. Str. 65. ISBN 978-961-6821-55-1. http://www.fvv.um.si/dv2016/DV-2016-povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 34068061]
85. GARB, Maja. Zaupanje javnosti v policijo in vojsko v Sloveniji. V: FLANDER, Benjamin (ur.), AREH, Igor (ur.), MODIC, Maja (ur.). Quo vadis: Nadzorovanje in kaznovanje v Sloveniji : zbornik povzetkov. 15. slovenski dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 4. in 5. junij 2014. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2014. Str. [16]. ISBN 978-961-6821-45-2. http://www.fvv.uni-mb.si/DV2014/DV2014_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 32726109]
86. GARB, Maja. Peace and other operations : a question of distinction. V: Program and abstracts. [S. l.]: ERGOMAS, [2013]. [COBISS.SI-ID 32049245]
87. GARB, Maja. Slovenian Army and its professionalism. V: Program and abstracts. [S. l.]: ERGOMAS, [2013]. [COBISS.SI-ID 32048989]
88. GARB, Maja. Success in peace operations at executive and strategic-political level. V: Program. [S. l.]: ERGOMAS, [2011]. Str. 61. [COBISS.SI-ID 30466653]
89. GARB, Maja. Mirovne operacije - kako in kam naprej = Peace operations - how to proceed. V: BAČLIJA BRAJNIK, Irena (ur.). Politika v krizi: krizne politike, kriza politike : program in zbornik povzetkov = Politics in crisis: crisis policies, a crisis of politics : schedule and book of abstracts. Ljubljana: Slovensko politološko društvo, cop. 2010. Str. [20]-[21]. [COBISS.SI-ID 29493085]
90. GARB, Maja. The image of the military in the movies. V: CONLY, Laurel (ur.). Sociology on the move : conference abstracts. [Ann Arbor]: Proquest, [2010]. Str. 161-162. http://www.isa-sociology.org/congress2010/isa-gothenburg-2010-book-of-abstracts.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=32791. [COBISS.SI-ID 29598301]
91. GARB, Maja. Kaj se dogaja s policijo v postkonfliktnih družbah?. V: ŠIFRER, Jerneja (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2008. Str. 33. ISBN 978-961-6230-77-3. [COBISS.SI-ID 27352413]
92. GARB, Maja. Sodelovanje policije v postkonfliktni obnovi Iraka - je vloga slovenske policije opazna?. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Raznolikost zagotavljanja varnosti. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2006. Str. 68. ISBN 961-6230-56-5. [COBISS.SI-ID 25247837]
93. GARB, Maja, JELUŠIČ, Ljubica. Okrogla miza o izobraževanju za varnost in mir. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Slovenija v evropski družbi znanja in razvoja = (Slovenia in European society of knowledge and development) : zbornik povzetkov = (collection of abstracts). Slovenski politološki dnevi 2006, Portorož, 29.-31. maj 2006. Ljubljana: Slovensko politološko društvo, cop. 2006. Str. 28. [COBISS.SI-ID 25107293]
94. GARB, Maja, JELUŠIČ, Ljubica. Roundtable on education for security and peace. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Slovenija v evropski družbi znanja in razvoja = (Slovenia in European society of knowledge and development) : zbornik povzetkov = (collection of abstracts). Slovenski politološki dnevi 2006, Portorož, 29.-31. maj 2006. Ljubljana: Slovensko politološko društvo, cop. 2006. Str. 29. [COBISS.SI-ID 25107549]
95. GARB, Maja. Delovanje Slovenske vojske v KFOR na Kosovu. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2005. Str. 131-132. ISBN 961-6230-51-4. [COBISS.SI-ID 24080221]
96. GARB, Maja. Delovanje Slovenske vojske v KFOR na Kosovu. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Zbornik prispevkov. 6. slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 2.-4. junij 2005. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2005. 1 str. ISBN 961-6230-50-6. [COBISS.SI-ID 24079709]
97. GARB, Maja. Značilnosti razvoja in vsebine priprav policistov na mirovne operacije. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2004. Str. 156. ISBN 961-6230-44-1. [COBISS.SI-ID 23051101]
98. GARB, Maja. How to prepare for peacekeeping? Survey among Slovenian policemen. V: Blurring boundaries: the military and the new world (dis)order. Ljubljana: University of Ljubljana, 2002. Str. 13. [COBISS.SI-ID 21406813]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

99. GARB, Maja. Vidiki globalizacije in demokratizacije postkonfliktne obnove varnostnega sektorja - primeri obnove vojske in policije Iraka in Afganistana. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Demokracija v globalizaciji - globalizacija v demokraciji = (Democracy in globalisation - globalisation in democracy) : zbornik povzetkov = (collection of abstracts). Ljubljana: Slovensko politološko društvo, 2005. Str. 33. [COBISS.SI-ID 24115549]
100. GARB, Maja. Aspects of globalisation and democratisation of post-conflict reconstruction of security sector - cases of reconstruction of military and police in Iraq and Afghanistan. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Demokracija v globalizaciji - globalizacija v demokraciji = (Democracy in globalisation - globalisation in democracy) : zbornik povzetkov = (collection of abstracts). Ljubljana: Slovensko politološko društvo, 2005. Str. 33-34. [COBISS.SI-ID 24115805]
101. GARB, Maja, OBER, Kristina. Evropska unija in mirovne operacije = European Union and peace-keeping operations. V: Slovenija v EU: zmožnosti in priložnosti : zbornik povzetkov : [XIV. Slovenski politološki dnevi] = Slovenia in the EU: possibilities and opportunities : colection of abstracts. Ljubljana: Slovensko politološko društvo, 2004. Str. 28-30. [COBISS.SI-ID 23003741]
102. GARB, Maja. Motiviranost civilnih policistov za mirovne operacije po raziskavi "Slovenska policija v mirovnih misijah". V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2003. Str. 10. ISBN 961-6230-39-5. [COBISS.SI-ID 22104925]
103. GARB, Maja. Pričakovanja slovenskih policistov glede mirovnih misij. V: PAGON, Milan (ur.). Dnevi varstvoslovja : [zbornik povzetkov]. Ljubljana: Visoka policijsko-varnostna šola, 2002. Str. 21. ISBN 961-6230-31-X. [COBISS.SI-ID 21261149]
104. GARB, Maja. The soldier's perceptions in peace - and wartime. V: JELUŠIČ, Ljubica (ur.), VEGIČ, Vinko (ur.). Workshop programme and abstracts. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Defence Research Centre, 1998. Str. 22. [COBISS.SI-ID 18574429]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

105. GARB, Maja. Vojska in zaupanje v družbi. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Kriza, varnost, vojska : preplet teoretičnih in empiričnih spoznanj. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. Str. 101-117, ilustr. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-988-1. [COBISS.SI-ID 78973955]
106. MALEŠIČ, Marjan, GARB, Maja. Public trust in the military from global, regional and national perspectives. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.), NUCIARI, Marina (ur.). Handbook of the sociology of the military. 2nd ed. Cham: Springer, cop. 2018. Str. 145-159. Handbooks of sociology and social research. ISBN 3-319-71600-X, ISBN 978-3-319-71600-8. ISSN 1389-6903. [COBISS.SI-ID 35798621]
107. GARB, Maja. Uspešnost mirovnih operacij. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Konvencionalna in hibridna varnost : vzorci (dis)kontinuitete. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2016. Str. 215-238, tabele. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-759-7. [COBISS.SI-ID 33753949]
108. MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, GARB, Maja. Mednarodna razsežnost raziskovanja na obramboslovnem področju. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.). Primerjalno družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, 2011. Str. 265-284. Dokumenti SJM, 18. ISBN 978-961-235-440-4. [COBISS.SI-ID 31250269]
109. GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, JUVAN, Jelena, VUGA BERŠNAK, Janja. Izbrane teme iz proučevanja mirovnih operacij. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. Str. 161-184. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-398-8. [COBISS.SI-ID 29692253]
110. JUVAN, Jelena, VUGA BERŠNAK, Janja, GARB, Maja. Empirično raziskovanje sodelovanja Slovenske vojske v mirovnih operacijah med letoma 2002 in 2008. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. Str. 185-205, graf. prikazi. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-398-8. [COBISS.SI-ID 29692509]
111. GARB, Maja. Poklicna Slovenska vojska 2002-2009. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. Str. 281-301. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-398-8. [COBISS.SI-ID 29694045]
112. KOPAČ, Erik, GARB, Maja, VUGA BERŠNAK, Janja, PREBILIČ, Vladimir. Pogodbeni pripadniki rezervne sestave Slovenske vojske. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. Str. 333-352, graf. prikazi. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-398-8. [COBISS.SI-ID 29694557]
113. MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, GARB, Maja. Mednarodna razsežnost raziskovanja na obramboslovnem področju. V: TOŠ, Niko (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.). Primerjalno družboslovje : metodološki in vsebinski vidiki. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK, 2010. Str. 265-284. Dokumenti SJM, 17. ISBN 978-961-235-416-9. [COBISS.SI-ID 30295645]
114. GARB, Maja. Pokonfliktna rekonstrukcija - koncept in primeri dejavnosti Evropske unije, Svetovne banke in CARE. V: et al. Varnost, humanitarnost, obnova in razvoj : mirovne operacije - pokonfliktne varnostne, ekonomske, finančne, humanitarne, stabilizacijske in rekonstrukcijske teorije, prakse in dileme. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Urad za civilno obrambo, Sektor za civilno obrambo, 2009. Str. 95-113. ISBN 978-961-92644-1-6. [COBISS.SI-ID 28606301]
115. CAFORIO, Giuseppe, GARB, Maja. Effects of the socialisation process on the cultural attitudes of future elites. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Cultural differences between the military and parent society in democratic countries. Amsterdam; Oxford: Elsevier JAI, 2007. Str. 83-106, graf. prikazi. Contributions to conflict management, peace economics and, Vol. 4. ISBN 978-0-444-53024-0, ISBN 0-444-53024-X. [COBISS.SI-ID 26356829]
116. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja. The historical basis for civil-military relations in Slovenia. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Cultural differences between the military and parent society in democratic countries. Amsterdam; Oxford: Elsevier JAI, 2007. Str. 287-291. Contributions to conflict management, peace economics and, Vol. 4. ISBN 978-0-444-53024-0, ISBN 0-444-53024-X. [COBISS.SI-ID 26357341]
117. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, BITENC, Drago, JAZBEC, Milan, JEHART, Alojz, VEGIČ, Vinko. Izobraževanje za varnost in mir. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Slovenija v evropski družbi znanja in razvoja. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, cop. 2007. Str. 355-373. Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije. ISBN 978-961-235-264-6. [COBISS.SI-ID 25872477]
118. GARB, Maja. Postkonfliktna družbena obnova - koncept, vrste in ključne težave. V: GARB, Maja, PIPENBAHER, Bojan. Civilne razsežnosti operacij v podporo miru. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo. 2006, str. 7-24. ISBN 978-961-228-073-4. [COBISS.SI-ID 26046813]
119. GARB, Maja. Afgan army and police forces in the process of post-conflict reconstruction. V: et al. Collaboration civil capabilities into peace support operations. Ljubljana: Republic of Slovenia, MoD, Directorat of Defence Affairs, Civil Defence Agency, 2006. Str. 155-167. ISBN 961-228-059-2, ISBN 978-961-228-059-8. [COBISS.SI-ID 26094429]
120. GARB, Maja. Vidiki globalizacije in demokratizacije postkonfliktne obnove varnostnega sektorja - primeri obnove vojske in policije. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Demokracija v globalizaciji, globalizacija v demokraciji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006. Str. 143-158. Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije. ISBN 961-235-230-5. [COBISS.SI-ID 24923229]
121. GARB, Maja, JELUŠIČ, Ljubica. Military unionism in Slovenia : a way ahead for soldiers' interests?. V: BARTLE, Richard (ur.), HEINECKEN, Lindy (ur.). Military unionism in the post-Cold War era : a future reality?. London; New York: Routledge, 2006. Str. 101-118. Cass military studies. ISBN 0-415-38533-4, ISBN 978-0-415-38533-6. [COBISS.SI-ID 25139549]
122. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, GROŠELJ, Klemen. Stališča slovenske mladine do vojaškega poklica. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Varnost v postmoderni družbi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006. Str. 139-208, tabele. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 961-235-258-5, ISBN 978-961-235-258-5. [COBISS.SI-ID 25900893]
123. GARB, Maja. Demobilizacija in odhodi iz oboroženih sil. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Varnost v postmoderni družbi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006. Str. 209-226. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 961-235-258-5, ISBN 978-961-235-258-5. [COBISS.SI-ID 25901149]
124. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, JUVAN, Jelena, KOPAČ, Erik, PREBILIČ, Vladimir, VEGIČ, Vinko. Mirovne operacije - naložba v mednarodni mir, varnost in stabilnost. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Varnost v postmoderni družbi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006. Str. 229-257. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 961-235-258-5, ISBN 978-961-235-258-5. [COBISS.SI-ID 25901661]
125. GARB, Maja. Civil-military gap issues and dilemmass: a short review. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.), KÜMMEL, Gerhard (ur.). Military missions and their implications reconsidered: the aftermath of September 11th. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2005. Str. 83-92, graf. prikazi. Contributions to conflict management, peace economics and development, Vol. 2. ISBN 0-444-51960-2. [COBISS.SI-ID 24666461]
126. GARB, Maja, JELUŠIČ, Ljubica. The cultural gap between the military and the parent society in Slovenia. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.), KÜMMEL, Gerhard (ur.). Military missions and their implications reconsidered: the aftermath of September 11th. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2005. Str. 171-192, graf. prikazi. Contributions to conflict management, peace economics and development, Vol. 2. ISBN 0-444-51960-2. [COBISS.SI-ID 24666205]
127. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja. Motivation and job satisfaction of Slovenian soldiers and policemen in peace operations. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.), KÜMMEL, Gerhard (ur.). Military missions and their implications reconsidered: the aftermath of September 11th. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2005. Str. 457-466. Contributions to conflict management, peace economics and development, Vol. 2. ISBN 0-444-51960-2. [COBISS.SI-ID 24666717]
128. GARB, Maja. Mirovne operacije Organizacije združenih narodov. V: JELUŠIČ, Ljubica (ur.). Mirovne operacije in vloga Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. Str. 33-59. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 961-235-229-1. [COBISS.SI-ID 24779869]
129. GARB, Maja, OBER, Kristina. Mirovne operacije Zahodnoevropske in Evropske unije. V: JELUŠIČ, Ljubica (ur.). Mirovne operacije in vloga Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. Str. 97-109. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 961-235-229-1. [COBISS.SI-ID 24780637]
130. GARB, Maja. Slovenska policija v mirovnih operacijah. V: JELUŠIČ, Ljubica (ur.). Mirovne operacije in vloga Slovenije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. Str. 187-201, graf. prikazi. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 961-235-229-1. [COBISS.SI-ID 24780893]
131. GARB, Maja, OBER, Kristina. Evropska unija in mirovne operacije. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Slovenija v EU : zmožnosti in priložnosti. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005. Str. 487-502. Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije. ISBN 961-235-193-7. [COBISS.SI-ID 23955805]
132. GARB, Maja. Vojska in policija Afganistana v procesu postkonfliktne obnove. V: PIPENBAHER, Bojan (ur.). Vključevanje civilnih zmogljivosti v operacije v podporo miru. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, 2005. Str. 171-184. ISBN 961-228-054-1. [COBISS.SI-ID 24277853]
133. GARB, Maja. Demobilizacija in družbena reintegracija vojaškega osebja v državah srednje in vzhodne Evrope. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Nacionalna in mednarodna varnost : iz obramboslovnih raziskav III. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2002. Str. 170-187. Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije. ISBN 961-235-103-1. [COBISS.SI-ID 21667421]
134. GARB, Maja. Ženske na služenju vojaškega roka v JLA. V: JELUŠIČ, Ljubica (ur.), PEŠEC, Mojca (ur.). Seksizem v vojaški uniformi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab Slovenske vojske, 2002. Str. [127]-136. Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije. ISBN 961-235-097-3. [COBISS.SI-ID 21636445]
135. GARB, Maja. Skrb za vojne veterane v pokonfliktni družbi. V: LOBNIKAR, Branko (ur.), ŽUREJ, Jurij (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - novo tisočletje. Družboslovje in humanistika. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2001. Str. 255-267. ISBN 961-90669-3-6. [COBISS.SI-ID 20973917]
136. GARB, Maja. Razmerje med vojsko in oblastjo v Vzhodni Evropi : (socialistično obdobje). V: GRIZOLD, Anton (ur.). Perspektive sodobne varnosti : iz obramboslovnih raziskav II. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998. Str. 60-73. Knjižna zbirka Teorija in praksa. ISBN 86-80227-83-8. [COBISS.SI-ID 18180701]
137. KOTNIK-DVOJMOČ, Igor, GARB, Maja. Fragmenti iz analize vojne v Sloveniji. Kronologija. V: GRIZOLD, Anton (ur.). Perspektive sodobne varnosti : iz obramboslovnih raziskav II. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998. Str. 205. Knjižna zbirka Teorija in praksa. ISBN 86-80227-83-8. [COBISS.SI-ID 18202461]
138. KOTNIK-DVOJMOČ, Igor, GARB, Maja. Fragmenti iz analize vojne v Sloveniji. Bibliografski podprojekt. V: GRIZOLD, Anton (ur.). Perspektive sodobne varnosti : iz obramboslovnih raziskav II. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1998. Str. 221-226. Knjižna zbirka Teorija in praksa. ISBN 86-80227-83-8. [COBISS.SI-ID 18203997]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

139. GARB, Maja. In Brief 2: the role of military identity in demobilization and reintegration. V: PAUWELS, Natalie (ur.). War force to work force : global perspectives on demobilization and reintegration. Baden-Baden: Nomos, 2000. Str. 25-28. BICC Schriften zu Abrüstung und Konversion, Band 2. ISBN 3-7890-6761-1. [COBISS.SI-ID 20026717]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

140. GARB, Maja. Problemi vojaško-varnostnega pogodbeništva v Iraku in Afganistanu = Problems of military security contractorship in Iraq and Afghanistan. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. [Tiskana izd.]. dec. 2014, letn. 16, št. 4, str. 123-126. ISSN 2232-2825. https://dk.mors.si/info/images/SVI/PDF/2014_4/garb-slo.pdf, https://dk.mors.si/info/images/SVI/PDF/2014_4/garb-ang.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FVYDFXX1, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.16.4.R, DOI: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.16.4.RR. [COBISS.SI-ID 33254749]
141. GARB, Maja. Marjan Malešič, Marko Polič, Jelena Juvan: Psihološke in socialne značilnosti evakuacije ; Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. sep.-dec. 2013, letn. 50, št. 5/6, str. 898-901. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2013_5-6_Garb.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85329. [COBISS.SI-ID 32442205]
142. GARB, Maja. Rebecca L. Schiff, The military and domestic politics: a concordance theory of civil-military relations : Routledge, London in New York 2009, str. 184, $37.95, (ISBN 978-0-415-54919-6). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar.-jun. 2010, letn. 47, št. 2/3, str. 598-600. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20102-3_Garb.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23122. [COBISS.SI-ID 29483613]
143. GARB, Maja. Gilles Carbonnier: Conflict, postwar rebuilding and the economy: a critial review fo the literature ; Birgitte Sørensen: Women and post-conflict reconstruction: issues and sources : Geneva: United Nations Research Institute for Social Development and Programmefor Strategic and International Security Studies, The War-torn Societies Project, Occasional Paper Nos 2 and 3, February and June 1998. Journal of international relations and development. [Print ed.]. 1999, vol. 2, no. 3, str. 336-340. ISSN 1408-6980. [COBISS.SI-ID 19286109]
144. GARB, Maja. Varnostne perspektive vzhodne srednje Evrope po koncu hladne vojne : Andrew Cottey: East-Central Europe after the Cold War: Poland, the Czech republic, Slovakia and Hungary in Search of Security. Macmillann Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London/ St. Martinis Press Inc., New York. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 1996, let. 33, št. 3, str.518-521. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 16928861]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

145. SOTLAR, Andrej, GARB, Maja, LOBNIKAR, Branko. Uvodnik. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 20, št. 3, str. 263-266. ISSN 1580-0253. https://www.fvv.um.si/rv/arhiv/2018-3/00b_Uvodnik_rV_2018-3.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8BTZ2LUJ. [COBISS.SI-ID 3593962]

1.22 Intervju

146. GARB, Maja (intervjuvanec). Izr. prof. dr. Maja Garb : intervju. Nacionalna varnost : revija o celoviti varnosti in varnostni kulturi. 1. sept. 2023, [letn. ] 1, št. 1, str. 39-40, fotogr. ISSN 3023-9052. [COBISS.SI-ID 165025539]
147. GARB, Maja (intervjuvanec). Mislili smo, da se je Putinu popolnoma zmešalo. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 2. jul. 2023, letn. 16, št. 27, str. 56-62, fotogr. ISSN 1855-3699. https://reporter.si/clanek/svet/maja-garb-obramboslovka-mislili-smo-da-se-je-putinu-popolnoma-zmesalo-1070305. [COBISS.SI-ID 157529091]
148. GARB, Maja (intervjuvanec). "Ruske sile so verjetno na zimske razmere res bolje pripravljene kot ukrajinske. Kar spomnimo se bitke v Groznem v Čečeniji pozimi leta 1994 in 1995.". Megafon.si : tiskana izdaja portala Megafon.si. 16. dec. 2022, št. 30, str. 14-16, portret. ISSN 2820-5782. https://megafon.si/evropa/ruske-sile-so-verjetno-na-zimske-razmere-res-bolje-pripravljene-kot-ukrajinske-kar-spomnimo-se-bitke-v-groznem-v-ceceniji-pozimi-leta-1994-in-1995/. [COBISS.SI-ID 135115011]
149. GARB, Maja (intervjuvanec). Od izpolnitve zavez smo še daleč. Nedelo. 3. mar. 2018, leto 24, št. 9, str. 8, fotogr. ISSN 1318-7023. [COBISS.SI-ID 35517277]
150. GARB, Maja (intervjuvanec). [Intervju]. Varensvet.si. 3. jun. 2016, portret. ISSN 2463-8390. http://www.varensvet.si/doc-dr-maja-garb-strokovnjakinja-za-obrambni-menedzment-in-sociologijo-vojske-fakulteta-za-druzbene-vede-univerza-v-ljubljani/. [COBISS.SI-ID 34047581]
151. KRAJNER, Andrej (intervjuvanec), GARB, Maja (intervjuvanec), VUGA BERŠNAK, Janja (intervjuvanec), BRANKOVIČ, Jure (intervjuvanec), KOCJAN, Aleš (intervjuvanec), TEPINA, Jure (intervjuvanec). Zaupanje javnosti v Slovensko vojsko : odnosi z javnostmi in SV. Revija obramba. jul. 2013, letn. 45, št. 7, str. 7-12. ISSN 0353-9628. [COBISS.SI-ID 4881870]

1.25 Drugi sestavni deli

152. GARB, Maja. Vojska in politika. V: KAMIN, Tanja (ur.), PERGER, Nina (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). 60 let kasneje : UL FDV od A do Ž. 1. e-izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. Str. 110-111. ISBN 978-961-235-991-1. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/fdv-60-let-kasneje_211001_i.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 84617987]
153. GARB, Maja. Preizkušnje so stalnica. Ob tokratni moramo biti potrpežljivi in vztrajni. Fakulteta za družbene vede. 24. nov. 2020. ISSN 2712-4886. https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/druboslovna-misel-dr.-maja-garb-preizkusnje-so-stalnica.-ob-tokratni-moramo-biti-potrpezljivi-in-vztrajni. [COBISS.SI-ID 39841795]
154. GARB, Maja. Vprašanje Južnega Sudana. V: Analiza sodobnih družbenih konfliktov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, 2013. Str. 96-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 32246877]
155. GARB, Maja. [Slavnostni govor na podelitvi dodiplomskih listin] : 27. 11. 2009 ob 10.00. V: KALIN GOLOB, Monika (ur.), BABIĆ, Neli (ur.). Družboslovna popotnica. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. Str. 59. Knjižna zbirka Stičišča. ISBN 978-961-235-392-6. [COBISS.SI-ID 29266269]
156. GARB, Maja. Obrazovanje za bezbednost i mir u Sloveniji. Bezbednost Zapadnog Balkana : časopis Beogradske škole za studije bezbednosti. jul.-avg. 2006, br. 1, str. 8-9. ISSN 1452-6050. http://www.bezbednost.org/upload/document/bzb_1(01).pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=44748. [COBISS.SI-ID 25912413]
157. GARB, Maja. "Education for security and peace in Slovenia". Western Balkans security observer : journal of the Belgrade School for Security Studies. Jul./Avg. 2006, no. 1, str. 8-9. ISSN 1452-6115. [COBISS.SI-ID 25402973]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

158. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, VUGA BERŠNAK, Janja, KOPAČ, Erik, JUVAN, Jelena. Small, but smart? : the structural and functional professionalization of the Slovenian Armed Forces. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2015. 165 str., graf. prikazi, tabele. The military and social research, vol. 49. ISBN 978-3-8487-2067-5, ISBN 978-3-8452-6274-1. [COBISS.SI-ID 33310557]

2.02 Strokovna monografija

159. SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY, Klára, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, et al. Lebanon country book. Udine: Multinational Land Force, 2022. 214 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 121187843]

2.05 Drugo učno gradivo

160. JELUŠIČ, Ljubica, GROŠELJ, Klemen, VEGIČ, Vinko, SVETE, Uroš, KOPAČ, Erik, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, PREBILIČ, Vladimir. Mirovne operacije 2 : gradivo za seminar : Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Center za obrambno usposabljanje Poljče, 19. in 20. november 2007. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Katedra za obramboslovje, 2007. 149 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26828125]

2.08 Doktorska disertacija

161. GARB, Maja. Demobilizacija in reintegracija vojaškega osebja v razmerah sodobne družbene tranzicije : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Garb], 2002. III, 292 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 21034845]

2.09 Magistrsko delo

162. GARB, Maja. Vojska in civilna oblast: politizacija vojske : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Garb], 1996. 100 f. Fakulteta za družbene vede/ Priznanja za njajboljše magisterije. [COBISS.SI-ID 17032541]

2.11 Diplomsko delo

163. GARB, Maja. Vojaški profesionalizem : diplomska naloga : Nagrada Prešernovega sklada. Ljubljana: [M. Garb], 1993. 115 f. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede/Nagrade Prešernovega sklada. [COBISS.SI-ID 22365]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

164. KRAMBERGER, Anton, KOGOVŠEK, Tina, UHAN, Samo, GARB, Maja, BABIĆ, Neli, ZAJC, Tatjana. Problem odlašanja z diplomiranjem na 2. stopnji FDV po letu 2010 : analiza problema in priporočila za njegovo reševanje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 180 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/ek/pdfs/Problem_odlasanja_z_diplomiranjem_na_2_stopnji_FDV_po_letu_2010_Koncno_porocilo_15_10_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 32839773]
165. BOKAL, Ljudmila, GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, KOPAČ, Erik, PREZELJ, Iztok, SVETE, Uroš, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja (urednik), KOROŠEC, Tomo (urednik). Razlagalni vojaški slovar. [S. l.: s. n.], 2009. http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/Razlagalni_vojaski_slovar_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 31144541]
166. PREBILIČ, Vladimir, JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, JUVAN, Jelena, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, et al. Upravljanje človeških virov v SV : pogodbene rezerva [!], družine in konec vojaške službe : končno vsebinsko poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center: Frančiškanski družinski inštitut, 2009. 215 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29108829]
167. MALEŠIČ, Marjan, GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, JUVAN, Jelena, ARKO, Sara, FRAS, Petra, VUGA BERŠNAK, Janja. Vloga države pri vključevanju civilnih subjektov v mednarodne operacije na kriznih območjih : končno raziskovalno poročilo. Ljubljana: FDV, 2009. [COBISS.SI-ID 28743005]
168. JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, JUVAN, Jelena, VUGA BERŠNAK, Janja. Raziskovalni projekt "Družboslovna analiza delovanja Slovenske vojske v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih" : končno poročilo : empirična raziskava v kontigentih SVNKON 15 KFOR, SVNKON 16 KFOR in SVNKON 17 KFOR, SVNKON 1 UNIFIL, SVNKON 2 UNIFIL in SVNKON 3 UNIFIL ter med pripadniki v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, 2008. 1 zv. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 28280669]
169. JELUŠIČ, Ljubica, KONRAD, Edvard, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, KOPAČ, Erik. Zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2004-2010". [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center], 2006. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 25910109]
170. JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, GROŠELJ, Klemen, OBER, Kristina. Slovenska vojska v mirovnih operacijah - družboslovna analiza dejavnikov vpliva na mirovno delovanje SV : raziskovalni projekt. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, sept. 2005. 46 f, pril. [COBISS.SI-ID 24852573]
171. JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, GROŠELJ, Klemen, OBER, Kristina. Slovenska vojska v mirovnih operacijah : raziskovalni projekt : zaključno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, dec. 2003. 205 f. [COBISS.SI-ID 24847197]
172. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, GROŠELJ, Klemen, VEGIČ, Vinko. Stališča slovenske javnosti do vojaškega poklica 2003 : poročilo raziskovalnega projekta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, nov. 2003. 39 f. [COBISS.SI-ID 24846173]
173. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, GROŠELJ, Klemen. Stališča slovenske mladine do vojaškega poklica 2003 : poročilo raziskovalnega projekta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, sept. 2003. 84 f. [COBISS.SI-ID 24852317]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

174. AALTO, Janne, GARB, Maja, et al. Factors affecting ethical leadership : RTG 304 : STO technical report. [S. l.]: North Atlantic Treaty Organization, Science and Technology Organization, [2023?]. X, 400 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158503427]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

175. GARB, Maja (intervjuvanec), CERAR, Božo (intervjuvanec). Diplomat Cerar in obramboslovka Garb o vojni v Ukrajini in vplivu na druge regije. Ljubljana - Šentvid: Radio Ognjišče, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (49 min, 4 sek)). Pogovor o. https://avdio.ognjisce.si/oddaja/po_2022_08_24_potek_vojne_v_Ukarjini_in_diplomacija_dr_Garb_in_dr_Cerar. [COBISS.SI-ID 119481091]
176. BERGANT, Damjan (intervjuvanec), GARB, Maja (intervjuvanec), KEPIC, Blažka (intervjuvanec), HOČEVAR, Iztok (intervjuvanec). Problematika razminiranja. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Studio ob 17h. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174398206. [COBISS.SI-ID 33981021]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

177. JELUŠIČ, Ljubica, KOPAČ, Erik, GARB, Maja. Upravljanje človeških virov v SV : pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009 : pogodbeni pripadniki rezervne sestave = Human resources management in SAF : contractual reserve, families and demobilization, 2009 : contract members of reserve forces. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2013. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/cvsvpr09/. [COBISS.SI-ID 32076893]
178. TOŠ, Niko, MALEŠIČ, Marjan, MALNAR, Brina, HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, ŠVARA, Sergio, FALLE ZORMAN, Rebeka, BRODER, Živa, KOVAČIČ, Matej, BEBLER, Anton, JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, JUVAN, Jelena, GROŠELJ, Klemen, KECMAN, Ivi, et al. Slovensko javno mnenje 2003/3 : nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic = Slovene public opinion survey 2003/3 : national and international security; millitary profession. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2004. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm033.xml. [COBISS.SI-ID 26881629]
179. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, GRIZOLD, Anton, KOTNIK-DVOJMOČ, Igor, GARB, Maja, TRIČKOVIČ, Igor, VREČAR, Valter, BUKOVNIK, Anton, et al. Analiza vojne v Sloveniji = The analysis of war in Slovenia. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/voslo94.xml. [COBISS.SI-ID 26863965]
180. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, KRUNIĆ, Zoran, GARB, Maja, KOTNIK-DVOJMOČ, Igor, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, et al. Propaganda v vojni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pv_94.xml. [COBISS.SI-ID 26856285]
181. GRIZOLD, Anton, BEBLER, Anton, JELUŠIČ, Ljubica, KOTNIK-DVOJMOČ, Igor, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, et al. Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mlavoj00.xml. [COBISS.SI-ID 26862685]
182. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, KOTNIK-DVOJMOČ, Igor, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, et al. Vloga množičnih medijev v srbsko-hrvaškem konfliktu = The role of mass media in Serbian-Croatian conflict. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/rmm_92.xml. [COBISS.SI-ID 26917725]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

183. ŠTERBENC, Primož (intervjuvanec), GARB, Maja (intervjuvanec), KAJZER, Tone (intervjuvanec). Kompleksno dogajanje v Izraelu in Palestini : oddaja Signal, Nova 24TV, 19. 11. 2023. https://www.youtube.com/watch?v=VYZ2UQfLQho. [COBISS.SI-ID 173934339]
184. GARB, Maja (intervjuvanec). Zdrs - Slovenija 8. najmiroljubnejša : Planet TV, oddaja Planet 18, 29. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 158504707]
185. GARB, Maja (intervjuvanec). Na bojišče za slavo in denar : oddaja Tednik, RTV SLO, TV Slovenija 1, 21.03.2022,. [COBISS.SI-ID 103186691]
186. GARB, Maja (intervjuvanec), CIZELJ, Leon (intervjuvanec). V središču: 19. dan ruske invazije v Ukrajini : oddaja Dobro jutro, TV Slovenija 1, 14. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 100998147]
187. GARB, Maja (intervjuvanec), LINDBERG, Anders (intervjuvanec), KACIN, Jelko (intervjuvanec). Veliki Nato : oddaja Offsajd, Radio Študent, 17. 5. 2022. https://radiostudent.si/politika/offsajd/veliki-nato. [COBISS.SI-ID 108668163]
188. GARB, Maja (intervjuvanec), PEGAN, Andreja (intervjuvanec), CIGLER, Mirko (intervjuvanec), MÜLLER, Jernej (intervjuvanec). Voditelji EU, zveze Nato in G7 o vojni v Ukrajini : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 24. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 102696195]
189. PREBILIČ, Vladimir (intervjuvanec), GARB, Maja (intervjuvanec). Boljši časi za Slovensko vojsko? : Oddaja Na tretjem, Televizija Slovenija 3, 23. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 62438147]
190. GARB, Maja (intervjuvanec), ŽUNIČ, Maja (intervjuvanec), LAMPRET, Uroš (intervjuvanec). Reševanje Slovenske vojske : pogovor v oddaji Studio City, RTV Slovenija, 1. program, Ljubljana, dne 11. jan. 2021. [COBISS.SI-ID 63737091]
191. GARB, Maja (intervjuvanec), PETRIČ, Renato (intervjuvanec). Bi morali spet uvesti vojsko? : oddaja Dobro jutro, TV Slovenija 1, 28. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 36594013]
192. GARB, Maja (intervjuvanec). Novi zlati časi za Slovensko vojsko : oddaja Kultivator, Radio Študent, 4. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 31292163]
193. ERMENC, Alenka (intervjuvanec), GARB, Maja (intervjuvanec), KREK, Uroš (intervjuvanec), GROŠELJ, Klemen (intervjuvanec). Pripravljenost Slovenske vojske : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 5. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 36093021]
194. GARB, Maja (intervjuvanec), TROHA, Nataša (intervjuvanec), ŠEFIC, Boštjan (intervjuvanec), LESKOVAR, Iztok (intervjuvanec). Vojska ima težave s kadri : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 11. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 36187485]
195. GARB, Maja (intervjuvanec), LAMPRET, Uroš (intervjuvanec). Nato : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 9. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 35830365]
196. GARB, Maja (intervjuvanec), ŠTEINER, Alojz (intervjuvanec). Se mandat načelnika generalštaba končuje? : oddaja Odmevi, TV Slovenija 1, 21. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 35720285]
197. GARB, Maja (intervjuvanec), ŠTEINER, Alojz (intervjuvanec), KAMPL, Tin (intervjuvanec). Naborništvo po svetu : oddaja Odmevi, TV Slovenija 1, 21. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 34703453]
198. GARB, Maja (intervjuvanec). Ponovna uvedba obveznega služenja vojaškega roka na Švedskem : oddaja Planet Danes, Planet TV, 2. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 34743901]
199. GARB, Maja (intervjuvanec). Obrambni izdatki in Slovenska vojska : oddaja Globus, TV Slovenija 1, 14. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 33981277]
200. GARB, Maja (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Arne (intervjuvanec). So kurdske ženske v prvih bojnih vrstah rešitev za uničenje Islamske države? : oddaja Debata, Planet TV, 11. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 33979485]
201. OSTERMAN, Andrej (intervjuvanec), GARB, Maja (intervjuvanec), NOVAK, Gvido (intervjuvanec), LESJAK, Janez (intervjuvanec). Stanje v Slovenski vojski : oddaja Debata, Planet TV, 4. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 33986141]
202. GARB, Maja (intervjuvanec), LAH, Marjan (intervjuvanec). Zmanjševanje obrambnega proračuna : oddaja Odmevi, TV Slovenija 1, 6. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 33978717]
203. GARB, Maja (intervjuvanec). Disciplina, vojaška disciplina : oddaja Razlaga z razlogom, Radio Slovenija, drugi program, Val 202, 30. 3. 2006. [COBISS.SI-ID 33978461]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

204. GARB, Maja. Border control and military : presentation at the 7th National Selection Conference of EYP Slovenia, online, 18. - 22. 8. 2021. [COBISS.SI-ID 73749507]
205. GARB, Maja. A value of peace agreements = Vrijednost mirovnih sporazuma : presentation at the conference Erdutski sporazum 25 godina kasnije: poruke za sadašnjost i budućnost, 15. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 38045443]
206. GARB, Maja. Sexual violence in armed conflicts : presentation at the Advanced Research Workshop Women Building Peace: What They Do, Why it Matters - Resolution 1325, Podgorica, 13. - 15. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 34526813]
207. GARB, Maja, MALEŠIČ, Marjan. Slovenian experiences on suspending military conscription : presentation at the 10th Anniversary of the All-Volunteer Force in Hungary: Transition and Transformation, International Workshop, Budapest, 3 - 4 December, 2014. [COBISS.SI-ID 33065053]
208. GARB, Maja. Slovenian Army and Slovenian public : paper presented at the RC 01 Interim Conference 2012, Maribor, 8-12 July 2012. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 31873373]
209. GARB, Maja. Tutorski sistem na Univerzi v Ljubljani: primer Fakultete za družbene vede. Koper: Unierza na Primorskem, Posvet "Tutorstvo: kje smo in kam želimo", 13. maj 2010. [COBISS.SI-ID 29424477]
210. GARB, Maja. The revival of sociological debate on military professionalism. Stockholm: 10th ERGOMAS Conference, 2009. [COBISS.SI-ID 28514653]
211. GARB, Maja. Women in the military: the case of Slovenia. Beograd: Međunarodna konferencija "Žene u vojsci", 5. sept. 2006. [COBISS.SI-ID 25823581]
212. GARB, Maja. Razširjenost mirovnih operacij po svetu. Portorož: Politološki dnevi 2003 "Globalizacija in vloga manjših držav (Slovenija v procesih globalizacije)", 29.-30. maja 2003. [COBISS.SI-ID 22033757]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

213. GARB, Maja. Slovenian armed forces : evolution and operations : [paper presented at Slowenische Sicherheitspolitik: Betrachtungen anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft 2008, Wien, 15. April 2008]. Wien: [s. n.], 2008. [COBISS.SI-ID 27227229]
214. GARB, Maja. Results of the peace keepers survey. Ljubljana: FBI National Academy Associates: 21st Retraining session, 21-24 september 2003. [COBISS.SI-ID 22382685]

3.25 Druga izvedena dela

215. SLAK, Branko (diskutant), PAVLIN, Boštjan (diskutant), VOLČANJK PERČIČ, Bernarda (diskutant), RUDEŽ, Suzana (diskutant), BANUTAI, Emanuel (diskutant), BEHIN, Leon (diskutant), SOTLAR, Andrej (diskutant), GARB, Maja (diskutant). Kadri v slovenskem nacionalnovarnostnem sistemu : okrogla miza na 7. Dnevih nacionalne varnosti, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 10. - 11. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 168030979]
216. MARENTIČ, Igor (diskutant), RANT, Jože (diskutant), GARB, Maja (diskutant), RUPNIK, Andrej (diskutant), TOMAŽIČ, Branko (diskutant), PODOBNIK, Janez (diskutant), et al. Zaupanje slovenskega prebivalstva v Slovensko vojsko : javna tribuna v organizaciji Zbora za republiko, Postojna, 21. 11. 2023. [COBISS.SI-ID 173940739]
217. BOŽIČ, Zvezdan (diskutant), PETEK, Franc (diskutant), MOHORIČ, Sebastian (diskutant), BURGAR, Tadej (diskutant), KEKEC, Bojan (diskutant), GARB, Maja (diskutant). Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami : česa smo se naučili v zadnjih treh desetletjih? : okrogla miza na 5. Dnevu nacionalne varnosti 2021, dvorana Državnega sveta, Ljubljana, 12. 10. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=d5Kx_jpfbeM. [COBISS.SI-ID 80916483]
218. GARB, Maja. Conflict-related sexual and gender-based violence : presentation at the Pre-deployment Gender Course, MLF, Udine, 30. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 36607069]
219. GARB, Maja. Gender equality & gender balance : presentation at the Pre-deployment Gender Course, MLF, Udine, 30. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 36607581]
220. GARB, Maja. Sexual exploitation and abuse : presentation at the Pre-deployment Gender Course, MLF, Udine, 30. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 36607325]
221. JELUŠIČ, Ljubica (diskutant), SANCIN, Vasilka (diskutant), KOCJAN, Aleš (diskutant), TKAVC, Suzana (diskutant), GARB, Maja (diskutant). Družboslovni pogledi na mirovne operacije : Medresorska konferenca 20 let v službi miru, 2. in 3. oktober 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 35204957]
222. KANKARAŠ, Boris (diskutant), UREK, Robert (diskutant), SALKIČ, Ernest (diskutant), BEHLIĆ, Edo (diskutant), GARB, Maja (diskutant). Dvajset let mirovnih operacij v Sloveniji - kaj smo se naučili : okrogla miza na 18. slovenskih dnevih varstvoslovja, Maribor, 7. in 8. junij 2017. [COBISS.SI-ID 34958173]
223. SOTLAR, Andrej (diskutant), PREZELJ, Iztok (diskutant), KREK, Uroš (diskutant), KOPAČ, Erik (diskutant), GARB, Maja (diskutant). Grožnje nacionalni varnosti in odziv države : okrogla miza na 2. dnevu nacionalne varnosti 2017, 24. okt. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 3496170]
224. POZVEK, Anton (diskutant), KANKARAŠ, Boris (diskutant), SALKIČ, Ernest (diskutant), BEHLIĆ, Edo (diskutant), UREK, Robert (diskutant), GARB, Maja (diskutant), BOŠTJANČIČ PULKO, Ivana (diskutant), POCEK, Vladimir (diskutant). Slovenska policija in 20 let zavezanosti mednarodni varnosti : Medresorska konferenca 20 let v službi miru, 2. in 3. oktober 2017, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 35204701]
225. GARB, Maja. Ozadje konfliktov v Siriji : predavanje na UNICEF-ovem seminarju Otroci begunci so v prvi vrsti otroci, Ljubljana, 7. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 33904477]
226. GARB, Maja. Ugotovitve iz raziskav o vojaški rezervi : nastop na nacionalnem posvetu Vloga rezerve pri zagotavljanju vzdržljivosti obrambno-varnostnih struktur Slovenije, Državni svet RS, 25. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 34441821]
227. GARB, Maja. Pristopi OZN, EU, Nata, OVSE, Afriške unije in regionalnih afriških organizacij, Organizacije ameriških držav k mirovnih operacijam : predstavitev na seminarju Mednarodne operacije in misije, Poljče, 16. oktober 2014. [COBISS.SI-ID 32977757]
228. GARB, Maja. Učinki in uspešnost mednarodnih operacij in misij - problemi, kriteriji in rezultati analiz : predstavitev na seminarju Mednarodne operacije in misije, Poljče, 16. oktober 2014. [COBISS.SI-ID 32978525]
229. GARB, Maja. Dileme operacije in udeležencev operacije : mandat, omejitve delovanja, uspešnost operacije : [predavanje na Seminarju Mirovne operacije, Poljče, 27. in 28. september 2011]. Poljče, 2011. [COBISS.SI-ID 30677341]
230. GARB, Maja. Drugi akterji v mirovnih operacijah : vloga držav (zaveze in interesi, viri, odločanje), kategorije osebja, odnosi med mednarodnimi akterji na misiji (npr. odnosi med vojsko in nevladnimi organizacijami) ipd. : [predavanje na Seminarju Mirovne operacije, Poljče, 27. in 28. september 2011]. Poljče, 2011. [COBISS.SI-ID 30676573]
231. GARB, Maja. Operacija in država prejemnica (nacionalno in lokalno okolje) : razmerje, zahteve, medsebojna pomoč, prenos lastništva, zlorabe : [predavanje na Seminarju Mirovne operacije, Poljče, 27. in 28. september 2011]. Poljče, 2011. [COBISS.SI-ID 30676829]
232. GARB, Maja. Organizacije, ki izvajajo mirovne operacije : terminološka vprašanja, aktivnosti in trendi : [predavanje na Seminarju Mirovne operacije, Poljče, 27. in 28. september 2011]. Poljče, 2011. [COBISS.SI-ID 30676317]
233. GARB, Maja. Informiranje o vojaškem delu - rezultati raziskav. Poljče: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Center za obrambno usposabljanje: Seminar "Pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko", 21. in 22. maj 2007. [COBISS.SI-ID 26257757]
234. GARB, Maja. Postkonfliktna rekonstrukcija - koncept in primeri aktivnosti Evropske unije, Svetovne banke in CARE. Poljče: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Center za obrambno usposabljanje: "Tečaj o civilni udeležbi v operacijah v podporo miru in drugih operacijah kriznega odzivanja", 10.-12. april 2007. [COBISS.SI-ID 26102109]
235. GARB, Maja. Mirovne operacije EU. Poljče: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Center za obrambno usposabljanje: "Mirovne operacije in Slovenija", 21. in 22. junij 2006. [COBISS.SI-ID 25261405]
236. GARB, Maja. Postkonfliktna družbena obnova - koncept, vrste in ključni problemi. Poljče: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Center za obrambno usposabljanje, "Tečaj o civilni udeležbi v operacijah v podporo miru in drugih operacijah kriznega odzivanja", 23.- 25. maj 2006. [COBISS.SI-ID 26106461]
237. GARB, Maja. Rezultati raziskave Slovenska policija v mirovnih operacijah, FDV ORC 2003-2005. Poljče: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Center za obrambno usposabljanje: "Mirovne operacije in Slovenija", 21. in 22. junij 2006. [COBISS.SI-ID 25262941]
238. JELUŠIČ, Ljubica, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja, PREBILIČ, Vladimir. Rezultati raziskave Slovenska vojska v mirovnih operacijah, FDV ORC 2003-2005. Poljče: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Center za obrambno usposabljanje: "Mirovne operacije in Slovenija", 21. in 22. junij 2006. [COBISS.SI-ID 25262685]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

239. Defense and security analysis. GARB, Maja (član uredniškega odbora 2019-2024). Lancaster: Centre for Defence and Intrenational Security Studies, UK, 1985-. ISSN 1475-1798. https://www.tandfonline.com/loi/cdan20, http://www.tandfonline.com/loi/cdan20#.VtVdpphhZHg, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/5155, https://www.tandfonline.com/openurl?genre=journal&stitle=cdan20. [COBISS.SI-ID 553166]
240. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske. GARB, Maja (član uredniškega odbora 2014-2024). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Generalštab Slovenske vojske, 2011-. ISSN 2232-2825. http://www.slovenskavojska.si/publikacije/sodobni-vojaski-izzivi/. [COBISS.SI-ID 254585088]
241. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. GARB, Maja (gostujoči urednik 2018). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999-Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999-2003Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2003-2006Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2006-. ISSN 1580-0253. https://www.fvv.um.si/rv/, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=30417. [COBISS.SI-ID 99492352]
242. Vojaškošolski zbornik. GARB, Maja (član uredniškega odbora 2011-2012). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol, 2002-. ISSN 1581-5196. http://www.slovenskavojska.si/publikacije/vojaskosolski-zbornik/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-0AQ31XT2. [COBISS.SI-ID 121265152]
243. BOKAL, Ljudmila, GARB, Maja, GROŠELJ, Klemen, KOPAČ, Erik, PREZELJ, Iztok, SVETE, Uroš, VEGIČ, Vinko, GARB, Maja (urednik), KOROŠEC, Tomo (urednik). Razlagalni vojaški slovar. [S. l.: s. n.], 2009. http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/terminologija/Razlagalni_vojaski_slovar_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 31144541]

Mentor pri magistrskih delih

244. KOCJAN, Aleš. Analiza uspeha operacije ISAF in njene izhodne strategije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kocjan], 2016. 100 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_kocjan-ales.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86972. [COBISS.SI-ID 34416989]
245. BOBIČ, Aleš. Izbrani vidiki radikalizacije zahodnobalkanskih borcev za islamski kalifat v Siriji in Iraku : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bobič], 2016. 155 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_bobic-ales.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84609. [COBISS.SI-ID 34143069]
246. BEHLIĆ, Edo. Sodelovanje Slovenske policije v mednarodnih civilnih misijah kot priložnost za organizacijsko učenje : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Behlić], 2016. 167 str., [28] str. pril., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_behlic-edo.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81685. [COBISS.SI-ID 33955933]
247. BRINOVEC, Boštjan. Politični in socialno-ekonomski dejavniki obnavljanja rusko-čečenskih oboroženih konfliktov po hladni vojni : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Brinovec], 2011. 106 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_brinovec-bostjan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19210. [COBISS.SI-ID 30360925]
248. KOSEC, Renata. Promocija vojaškega poklica na lokalni ravni : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Kosec], 2010. 132 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_kosec-renata.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18783. [COBISS.SI-ID 29565021]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

249. ARDIGÒ, Caterina. DDR and child soldiers : reintegration of child soldiers of the Sierra Leonian conflict : master's thesis. Prague: [C. Ardigò], 2023. 70 str., tabele. [COBISS.SI-ID 167685123]
250. PONIKVAR, Andraž. Erdogan – sultan, diktator ali status sui generis? : diahrona primerjava oblastnih struktur in civilno-vojaških odnosov od osmanske države do predsednika Erdogana : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ponikvar], 2023. 112 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143738. [COBISS.SI-ID 137294595]
251. KRENKER, Grega. Tradicija vojaškega gorništva kot del slovenske vojaške identitete : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Krenker], 2023. 66 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=150454. [COBISS.SI-ID 164937219]
252. DERNULOVEC, Tina. Vidiki uspešnosti mirovnih operacij in misij : analiza misije UNMIL (Liberija) : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Dernulovec], 2023. 111 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=149760. [COBISS.SI-ID 164763651]
253. AMBROŽIČ, Jaka. Modernizacija oboroženih sil Ljudske republike Kitajske : stanje in poti razvoja v času vladavine predsednika Xi Jinpinga : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Amrožič], 2022. 118 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142101. [COBISS.SI-ID 127995139]
254. LEVC, Dan. Podčastnik na modernem bojišču : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Levc], 2022. 84 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=142394. [COBISS.SI-ID 132706563]
255. FAJDIGA, Andraž. Zgodovinski razvoj tehnologije in tehnik vojaškega potapljanja z analizo delovanja in razvoja Odreda za specialno podvodno delovanje Slovenske vojske : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Fajdiga], 2022. 99 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141214. [COBISS.SI-ID 127501059]
256. GUSTINČIČ, Aljaž. Vojaška komponenta hibridnega bojevanja v Ukrajini leta 2014 : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gustinčič], 2021. 88 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134113. [COBISS.SI-ID 90925571]
257. ŠEBJANIČ, Danijela. Pogled na vojno v Sloveniji skozi teorijo pravične vojne : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Šebjanič], 2020. 83 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=114106, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114106. [COBISS.SI-ID 36623453]
258. MIHIĆ, Jelena. Strategije preživetja civilnega prebivalstva v času vojn : primer Afganistan : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Mihić], 2019. 117 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107586, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107586. [COBISS.SI-ID 36128605]
259. ČENIĆ, Nikolina. Trajnostni povratek in njegova vloga v procesu graditve miru : primer Bosne in Hercegovine in Kosova : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Čenić], 2019. 70 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109101, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109101. [COBISS.SI-ID 36340829]
260. ŽITEK, Anita. Izobraževanje in usposabljanje civilnih strokovnjakov za mirovne operacije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Žitek], 2018. 87 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101664&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101664. [COBISS.SI-ID 35674461]
261. CIMERMANČIČ, Katja. Ženske v mirovnih operacijah Organizacije združenih narodov : primer Republike Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cimermančič], 2018. 94 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_cimermancic-katja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101280. [COBISS.SI-ID 35577949]
262. KOPAČ, Mateja. Islamska država v Iraku : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kopač], 2017. 159 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kopac-mateja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97693. [COBISS.SI-ID 35187549]
263. KOVAČIČ, Viljem. Poveljevanje, kontrola in koordinacija v Slovenski vojski na primeru njenega sodelovanja pri obvladovanju migrantskih tokov v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Kovačič], 2017. 99 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kovacic-viljem.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97720. [COBISS.SI-ID 35245917]
264. KONEČNIK, Jan. Vloga Slovenske vojske med prebežniško krizo : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Konečnik], 2017. 81 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_konecnik-jan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94303. [COBISS.SI-ID 35008349]
265. MARC, Petra. Vzpon Islamske države : študija primera poročanja v TV Dnevniku : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Marc], 2015. 93 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_marc-petra.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73658. [COBISS.SI-ID 33638493]
266. GRIL, Dominika. Civilisti in vojna : primer Sirije : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Gril], 2014. 66 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_gril-dominika.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30405. [COBISS.SI-ID 33014621]
267. KOLENOVIĆ, Sabina. Sirijska državljanska vojna in problemi migracij : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kolenović], 2014. 132 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kolenovic-sabina.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30167. [COBISS.SI-ID 32885085]
268. PETERNEL, Maja. Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije : organiziranost, težave in izzivi nevladnih razvojnih organizacij : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Peternel], 2013. 103 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_peternel-maja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=24026. [COBISS.SI-ID 32395613]
269. KUNSTELJ, Aleš. Pogum : njegovo zaznavanje, razvoj in vrednotenje v Slovenski vojski : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kunstelj], 2012. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kunstelj-ales.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20572. [COBISS.SI-ID 31466333]
270. ŽURA, Metod. Teorije vzrokov sodobnih konfliktov : študija primera Pakistan : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Žura], 2012. 110 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_zura-metod.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20680. [COBISS.SI-ID 31617117]
271. KRALJ, Karmen. Palestinska država : realnost ali utopija : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kralj], 2011. 83 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kralj-karmen.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19807. [COBISS.SI-ID 30522717]
272. STERGAR, Igor. Upokojevanje častnikov in podčastnikov Slovenske vojske po sprejetju pokojninskega zakona leta 1999 : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Stergar], 2011. 69 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_stergar-igor.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19496. [COBISS.SI-ID 30757213]
273. KOVIČ, Bojan. Analiza enakovrednosti pogodbene rezerve stalnim oboroženim silam : primer Slovenske vojske : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kovič], 2010. 89 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kovic-bojan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11835. [COBISS.SI-ID 29567069]
274. OKOVIČ, Dejan. Uveljavljanje etike : študija primera Kodeksa vojaške etike Slovenske vojske : magistrska naloga. Ljubljana: [D. Okovič], 2010. 75 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_okovic-dejan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11947. [COBISS.SI-ID 29979997]

Mentor pri diplomskih delih

275. ORAČ, Meta. Boji v večetničnih mestih kot simbol razpada(nja) Jugoslavije : (primeri Vukovarja, Sarajeva, Mostarja) : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Orač], 2016. 138 f., zvd. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/orac-meta.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91327. [COBISS.SI-ID 34771293]
276. JESENOVEC, Igor. Civilno-vojaško sodelovanje pri izvedbi športnih dogodkov : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Jesenovec], 2016. 84 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jesenovec-igor.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89239. [COBISS.SI-ID 34699101]
277. KARADŽIĆ, Boris. Mirovna operacija Združenih narodov v Kambodži : analiza različnih pristopov k ocenjevanju uspešnosti mirovne operacije : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Karadžić], 2016. 62 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/karadzic-boris.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89225. [COBISS.SI-ID 34695773]
278. BERGANT, Mateja. Posttravmatska stresna motnja pri vojnih veteranih : primer vojne v Iraku : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bergant], 2016. 99 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/bergant-mateja.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84620. [COBISS.SI-ID 34114141]
279. MALNARIČ, Kristina. Pravice vojnih veteranov kot posebne družbene skupine na področju zdravstva : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Malnarič], 2016. 83 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/malnaric-kristina.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87561. [COBISS.SI-ID 34469981]
280. KASTANETO, Uroš. Ugovor vesti poklicnih vojakov : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kastaneto], 2016. 50 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kastaneto-uros.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89222. [COBISS.SI-ID 34690141]
281. SLAPNIČAR, Maruška. Vojaški stoicizem kot protiutež psihološkim zlomom : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Slapničar], 2016. 114 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/slapnicar-maruska.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84630. [COBISS.SI-ID 34135389]
282. ZAVEC, Jerneja. Avstrijska zvezna vojska v mirovnih operacijah : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Zavec], 2014. 91 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/zavec-jerneja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=70294. [COBISS.SI-ID 33218909]
283. ŠPEHAR, Polonca. Reakcije javnosti na vojaško sodelovanje v operacijah v Iraku in Afganistanu : primerjava Slovenije in Velike Britanije : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Špehar], 2014. 56 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/spehar-polonca.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=70292. [COBISS.SI-ID 33226077]
284. GOLOB, Urška. Vojaki mirovnih operacij in deviantna ravnanja : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Golob], 2013. 99 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/golob-urska.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=28304. [COBISS.SI-ID 32471901]
285. JAKŠA, Špela. Odgovornost v liniji poveljevanja : primer zapora Abu Graib : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Jakša], 2012. 57 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jaksa-spela.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20195. [COBISS.SI-ID 31392349]
286. ŽEKŠ, Klementina. Področja in obseg znanj vojaških vodij : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Žekš], 2011. 92 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/zeks-klementina.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19530. [COBISS.SI-ID 30506845]
287. KOLEDNIK, Aleksander. Globalizacija in trgovina z orožjem : primer Velike Britanije : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kolednik], 2010. 79 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kolednik-aleksander.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18717. [COBISS.SI-ID 29479517]
288. KNEŽEVIĆ, Mladen. Obnova iraških varnostnih sil po letu 2003 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Knežević], 2010. 108 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/knezevic-mladen.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11789. [COBISS.SI-ID 29200989]
289. ZAKRAJŠEK, Petra. Uporabnost raziskav o stresu - primer Ministrstva za obrambo Republike Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Zakrajšek], 2010. 75 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/zakrajsek-petra.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18928. [COBISS.SI-ID 29577053]
290. KODRIČ, Urška. Vodenje z osebnim zgledom : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kodrič], 2010. 62 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kodric-urska.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18800. [COBISS.SI-ID 29504861]
291. KRANČAN, Saša. Analiza vodenja gverilskih/uporniških oboroženih formacij : v Latinski Ameriki po letu 1959 : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Krančan], 2009. 82 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/krancan-sasa.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18303. [COBISS.SI-ID 28828765]
292. CIRNSKI, Darijan. Graditev horizontalne kohezije v majhnih vojaških enotah - študija primera COHORT : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Cirnski], 2009. 93 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cirnski-darijan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18119. [COBISS.SI-ID 28587869]
293. ZVER, Tjaša. Graditev vertikalne vojaške kohezivnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zver], 2009. 72 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/zver-tjasa.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18527. [COBISS.SI-ID 28903773]
294. BOGATAJ, Urška. HIV/AIDS v oboroženih silah Podsaharske Afrike : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Bogataj], 2009. 97 f., ilustr., zvd. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/bogataj-urska.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11428. [COBISS.SI-ID 28361565]
295. KAMENŠEK, Petra. Institucionalna podpora družinam pripadnikov oboroženih sil med službovanjem na mednarodnih operacijah in misijah : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kamenšek], 2009. 76 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kamensek-petra.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18786. [COBISS.SI-ID 29074013]
296. KOLAR, Karmen. Operacija kriznega odzivanja slovenskih gasilcev v Nato silah ISAF v Afganistanu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kolar], 2009. 70 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kolar-karmen.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18238. [COBISS.SI-ID 28553821]
297. BANKO, Anja. Podoba Slovenske vojske v očeh mladih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Banko], 2009. 57 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/banko-anja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18138. [COBISS.SI-ID 28552029]
298. BABIČ, Branko. Vodenje v vojski : analiza delovanja gardne enote : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Babič], 2009. 66 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/babic-branko.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18798. [COBISS.SI-ID 28995933]
299. RAJTER, Mihaela. Vojaški upokojenci : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rajter], 2009. 73 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rajter-mihaela.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11516. [COBISS.SI-ID 28439645]
300. REBOLJ, Metka. Vzpostavljanje regularnih oboroženih sil "propadlih držav"- primer Afganistana : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Rebolj], 2009. 83 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rebolj-metka.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11366. [COBISS.SI-ID 28316509]
301. VRHOVNIK, Miha. Zbogom, moj domači kraj : vojaštvo v slovenski ljudski pesmi : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vrhovnik], 2009. 89 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/vrhovnik-miha.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=11511. [COBISS.SI-ID 28438621]
302. NARDIN, Tadej. Demobilizacija in družbena reintegracija nekdanjih bojevnikov v Južnoafriški republiki : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Nardin], 2008. 69 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Nardin-Tadej.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=10007. [COBISS.SI-ID 27123805]
303. AVSENIK, Kristina. Vojaška disciplina : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Avsenik], 2008. 76 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Avsenik-Kristina.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=10468. [COBISS.SI-ID 27594845]
304. BAŠTEVC, Tina. Aktivnosti Zveze veteranov vojne za Slovenijo v povezavi z osnovnimi in s srednjimi šolami : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Baštevc], 2007. 83 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Bastevc-Tina.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=9512. [COBISS.SI-ID 26674781]
305. TRNJANIN, Damir. Civilno-vojaški odnosi v Izraelu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Trnjanin], 2007. 100 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Trnjanin-Damir.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8967. [COBISS.SI-ID 25988445]
306. LOGAR KELC, Marjana. Civilno-vojaško sodelovanje : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Logar Kelc], 2007. 74 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Logar-Kelc-Marjana.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=9824. [COBISS.SI-ID 26974045]
307. VODEB, Andreja. Dejavnosti Slovenske vojske v civilnem okolju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vodeb], 2007. 70,[3] f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Vodeb-Andreja.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=9547. [COBISS.SI-ID 26690653]
308. ROGAČ, Lara. Družbeni položaj vojnih veteranov : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Rogač], 2007. 76 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Rogac-Lara.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8956. [COBISS.SI-ID 25985885]
309. BRECELJ, Boštjan. Sodobni izzivi vojaškega voditeljstva : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Brecelj], 2007. 107 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Brecelj-Bostjan.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=9019. [COBISS.SI-ID 26050141]
310. KOTNIK, Zora. Usposabljanje bolničarjev v Slovenski vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [Z. Kotnik], 2007. 69 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kotnik-Zora.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=9433. [COBISS.SI-ID 26606429]
311. HAJDINJAK, Mitja. Vloga športa v oboroženih silah 21. stoletja : (študija primera CISM-a) : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hajdinjak], 2007. 60 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Hajdinjak-Mitja.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=9904. [COBISS.SI-ID 27049309]
312. LOVRINOVIĆ, Slavica. Analiza kadrovanja v projektu PROVOJ : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Lovrinović], 2006. 92 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lovrinovic-Slavica.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8798. [COBISS.SI-ID 25719645]
313. STERGAR, Igor. Benificije v vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Stergar], 2006. 72 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Stergar-Igor.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8802. [COBISS.SI-ID 25720669]
314. VESEL, Špela. Družine policistov udeležencev mirovnih misij : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Vesel], 2006. 69 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vesel-Spela.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8736. [COBISS.SI-ID 25678685]
315. VODOVNIK, Jana. Državni udari po drugi svetovni vojni : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Vodovnik], 2006. 70 f.,[80] f. pril., preglednice. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vodovnik-Janja.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8559. [COBISS.SI-ID 25442141]
316. HORVAT, Miha. Gendercid kot spolna dimenzija sistematičnih pokolov civilnega prebivalstva : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Horvat], 2006. 81, [5] f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Horvat-Miha.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8539. [COBISS.SI-ID 25417565]
317. KLEMEN, Franc. Kohezivnost v vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Klemen], 2006. 82 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Klemen-Franc.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8804. [COBISS.SI-ID 25721181]
318. VRBEC, Danijel. Osebnostne lastnosti uspešnega vojaškega vodje : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Vrbec], 2006. 79 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Vrbec-Danijel.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8302. [COBISS.SI-ID 25155933]
319. VIDRIH, Anja. Razvoj sociologije vojske : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vidrih], 2006. 79 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Vidrih-Anja.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8907. [COBISS.SI-ID 25891677]
320. BUDAL, Gregor. Razvoj, vloga in pomen vojaških godb : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Budal], 2006. 79 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Budal-Gregor.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8517. [COBISS.SI-ID 25400669]
321. MAROLT, Ana. Rezervna sestava poklicnih oboroženih sil in zagotavljanje njenega kadra : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Marolt], 2006. 75, 27 f., tabele, fotografije. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Marolt-Ana.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8505. [COBISS.SI-ID 25391197]
322. SENIČAR, Mojca. Slovenski fantje v vojski tretjega rajha : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Seničar], 2006. 95 f., tab. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Senicar-Mojca.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8244. [COBISS.SI-ID 25083741]
323. KOČNAR, Maja. Vloga psihologije v vojaškem sistemu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kočnar], 2006. 69 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kocnar-Maja.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8762. [COBISS.SI-ID 25693789]
324. KNEZ, Igor. Vojaška kultura - metodologija merjenja in ocenjevanja : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Knez], 2006. 82 f., preglednice. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Knez-Igor.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8388. [COBISS.SI-ID 25271901]
325. ŠTIMPFEL, Tone. Filmska podoba vojske : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Štimpfel], 2005. 103 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Stimpfel-Tone.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8003. [COBISS.SI-ID 24719197]
326. KOLEŠA, Tinkara. Obnova postkonfliktne družbe na Kosovu : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Koleša], 2005. 88,[3] f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Kolesa-Tinkara.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7433. [COBISS.SI-ID 23959645]
327. FURMAN, Marjetka. Postkonfliktna obnova Afganistana : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Furman], 2005. 76 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Furman-Marjetka.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7850. [COBISS.SI-ID 24384093]
328. SUBOTIČ, Tanja. Postkonfliktna obnova Bosne in Hercegovine : obnova izobraževalnega sektorja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Subotič], 2005. 88,[3] f., tab., graf. prik.,zem. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Subotic-Tanja.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7438. [COBISS.SI-ID 23963229]
329. REŽEN, Nina. Psihosocialni profil samomorilskih napadalcev : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Režen], 2005. 71 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Rezen-Nina.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7889. [COBISS.SI-ID 24448605]
330. ŠTUMPFL, Polona. Stereotipi o vojaški organizaciji : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Štumpfl], 2005. 73 f., tab., graf. prik. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Stumpfl-Polona.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7542. [COBISS.SI-ID 24090717]
331. PAVLICA, Urška. Trendi v organiziranju in izvajanju mirovnih operacij : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Pavlica], 2005. 66 f., graf. prik. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pavlica-Urska.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7895. [COBISS.SI-ID 24503389]
332. HORVAT, Borut. Korupcija in konflikt - študija primera tranzicijskih držav : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Horvat], 2004. 92,XXVI f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Horvat-Borut.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7064. [COBISS.SI-ID 23424349]
333. MULEC, Jan. Policijske naloge sodobnih vojsk : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Mulec], 2004. 86 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mulec-Jan.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7141. [COBISS.SI-ID 23629917]
334. BOBIČ, Aleš. Reintegracija vojnih veteranov v postkonfliktni družbi : (primer Republike Hrvaške) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bobič], 2004. 75 f., graf. prikazi, zemljevid. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Bobic-Ales.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=6967. [COBISS.SI-ID 23304541]
335. MOGOLIČ, Franci. Rituali v vojaški organizaciji : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Mogolič], 2004. 65 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mogolic-Franci.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7194. [COBISS.SI-ID 23665501]
336. CEJAN, Metka. Težave in problemi sodobne vojaške družine v ZDA : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cejan], 2004. 76 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Cejan-Metka.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=7080. [COBISS.SI-ID 23449949]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

337. KREŽE, Urban. Pomen voditeljstva za častnike sodobnih oboroženih sil : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kreže], 2021. 51 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130212. [COBISS.SI-ID 84709379]
338. VOGEL, Nina. Aplikacija trendov popolnjevanja oboroženih sil držav NATA na primeru Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Vogel], 2020. 56 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120101&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120101. [COBISS.SI-ID 31063811]
339. ARBI, Neža. Kompetence vojaškega osebja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Arbi], 2020. 46 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120410&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120410. [COBISS.SI-ID 40055299]
340. BABIČ, Rok. Prednosti in slabosti obvezniške vojske : analiza prehoda Slovenske vojske na poklicno popolnjevanje in analiza dejavnikov za ponovno uvedbo vojaške obveznosti : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Babič], 2020. 58 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120407&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120407. [COBISS.SI-ID 38140931]
341. BARAT, Jure. Pristopi k preverjanju in zviševanju psihofizične pripravljenosti kandidata za vojaka v Slovenski vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Barat], 2020. 38 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117204&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117204. [COBISS.SI-ID 21846019]
342. LUŽAR, Nika. Vojaške rezervne sile v Sloveniji : problemi in možne rešitve : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Lužar], 2020. 60 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=114817, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114817. [COBISS.SI-ID 36657501]
343. PIRJEVEC, Rok. Civilno-vojaško sodelovanje : primer Parka vojaške zgodovine Pivka : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Pirjevec], 2019. 43 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110261, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110261. [COBISS.SI-ID 36448349]
344. LEVC, Dan. Vodenje v vojski : analiza knjige Extreme Ownership : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Levc], 2019. 58 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109987, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109987. [COBISS.SI-ID 36435293]
345. SIMČIČ, Vita. Pristopi Slovenske vojske k oglaševanju zaposlovanja v obdobju 2007-2017 : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Simčič], 2018. 55 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101818&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101818. [COBISS.SI-ID 35759709]
346. GUZELJ, Boštjan. Razpoložljivost motivacijskih sredstev : primerjava vodenja v civilnih in vojaških organizacijah : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Guzelj], 2018. 65 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_guzelj-bostjan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101870. [COBISS.SI-ID 35669597]
347. FATTORI, Blaž. Uporaba službenih psov v Slovenski vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Fattori], 2018. 40 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101983&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101983. [COBISS.SI-ID 35759965]
348. MERNIK, Blaž. Ustreznost prehrane v Slovenski vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Mernik], 2018. 43 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103120&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103120. [COBISS.SI-ID 35905373]
349. MRAVLJE, Nina. Materinstvo v v oboroženih silah na primeru Slovenske vojske : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Mravlje], 2017. 59 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mravlje-nina.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99075. [COBISS.SI-ID 35362397]
350. REVAK, Alan. Pohlep in krivica kot gonilo konflikta : primer Ukrajine : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Revak], 2016. 38 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_revak-alan.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86731. [COBISS.SI-ID 34359901]
351. NARED, Eva. Pomen vadišč za usposabljanje voditeljskih veščin : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Nared], 2016. 53 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_nared-eva.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91977. [COBISS.SI-ID 34838621]
352. REJC, Ines. Pregled in analiza vojaških vaj Slovenske vojske : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Rejc], 2016. 32 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_rejc-ines.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91978. [COBISS.SI-ID 34837853]
353. ČELOFIGA, Sanja. Karizmatični vojaški voditelji : primer vodenja Huga Chaveza : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Čelofiga], 2014. 40 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_celofiga-sanja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30397. [COBISS.SI-ID 33009245]
354. ŠKRJANC, David. Analiza krize v Libiji : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Škrjanc], 2013. 50 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_skrjanc-david.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23944. [COBISS.SI-ID 32349789]
355. GRUDEN, Eva. Uspešnost mirovnih operacij in misij : analiza UNAMSIL (Sierra Leone) : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Gruden], 2013. 58 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gruden-eva.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23976. [COBISS.SI-ID 32365661]
356. ŠTIBELJ, Magda. Uspešnost misije MINUSTAH : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Štibelj], 2013. 66 str., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_stibelj-magda.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=23943. [COBISS.SI-ID 32349277]
357. SLANA, Anja. Analiza civilno-vojaških razmerij leta 2009 in 2010 v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Slana], 2012. 42 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_slana-anja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20612. [COBISS.SI-ID 31736413]
358. KOSTANJEVEC, Maks. Borilne veščine v vojski : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kostanjevec], 2012. 47 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kostanjevec-maks.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20423. [COBISS.SI-ID 31435869]
359. GORC, Marko. Intuicija v vodenju in poveljevanju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gorc], 2012. 47 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_gorc-marko.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=21453. [COBISS.SI-ID 31725405]
360. RETKO, Valerija. Mirovne operacije in trgovina z belim blagom : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Retko], 2012. 60 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_retko-valerija.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20747. [COBISS.SI-ID 31499869]
361. POHOREC, Branka. Razvoj delovanja ISAF-a : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Pohorec], 2012. 38 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_pohorec-branka.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=21128. [COBISS.SI-ID 31684189]
362. KOPAČ, Mateja. Sindrom zalivske vojne (1990-1991) : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kopač], 2012. 35 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kopac-mateja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20409. [COBISS.SI-ID 31661149]
363. HOSTNIK, Lea. Vojaški pogrebi v ZDA : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Hostnik], 2012. 40 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_hostnik-lea.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20815. [COBISS.SI-ID 31650141]
364. PETROČNIK, Tjaša. Analiza mandatov mirovnih operacij v Bosni in Hercegovini : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Petročnik], 2011. 48 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_petrocnik-tjasa.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19941. [COBISS.SI-ID 30647133]
365. PALKO, Teja. Analiza uspešnosti operacij EU in OZN v DR Kongo : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Palko], 2011. 47 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_palko-teja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20169. [COBISS.SI-ID 30697821]
366. ŽAGAR, Maruša. Mirovne operacije za reševanje krize v Somaliji po letu 1995 : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žagar], 2011. 48 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_zagar-marusa.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19453. [COBISS.SI-ID 30643549]
367. CIPOT, Sandra. Nevarnosti za pripadnike oboroženih sil na mirovnih misijah : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Cipot], 2011. 33 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cipot-sandra.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19767. [COBISS.SI-ID 30894941]
368. KASTELIC, Petra. Pomembne vojaško zgodovinske ženske osebnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kastelic], 2011. 33 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kastelic-petra.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20072. [COBISS.SI-ID 30664285]
369. LESKOVŠEK, Rok. Vloga in pomen misij v Čadu : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Leskovšek], 2011. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_leskovsek-rok.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20551. [COBISS.SI-ID 30864733]
370. REŽONJA, Mateja. Bojni stres pripadnikov oboroženih sil in posledice za družino : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Režonja], 2010. 27 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_rezonja-mateja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=21284. [COBISS.SI-ID 29581149]
371. ŽITEK, Anita. Izobraževanje in usposabljanje za civilne vidike kriznega upravljanja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Žitek], 2010. 52 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_zitek-anita.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19315. [COBISS.SI-ID 29874781]
372. HEGLER, Mitja. Mirovna operacija Združenih narodov (MONUC) in otroci vojaki v Demokratični republiki Kongo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hegler], 2010. 53 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_hegler-mitja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18864. [COBISS.SI-ID 29661533]
373. RAJH, Teja Monika. Omejitve delovanja vojaških sil na mirovnih operacijah : diplomsko delo. Ljubljana: [T. M. Rajh], 2010. 32 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_rajh-teja-monika.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18889. [COBISS.SI-ID 29579101]
374. KOVAČIČ, Urška. Vprašanje kohezivnosti vojaških enot z vidika vključevanja žensk : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kovačič], 2010. 46 str., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kovacic-urska.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19234. [COBISS.SI-ID 29712477]
375. HORVAT, Aleš. Analiza koflikta v Južni Osetiji leta 2008 : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Horvat], 2009. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_horvat-ales.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18492. [COBISS.SI-ID 28820573]
376. GROŠELJ, Urša. Analiza uspeha mirovne operacije Združenih narodov v Somaliji II : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Grošelj], 2009. 29 str., tabela. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_groselj-ursa.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18553. [COBISS.SI-ID 28820829]
377. CERJAK, Luka. Revolucija v vojaških zadevah na primeru operacije Zavezniška sila (The Allied Force) : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Cerjak], 2009. 37 str., graf. prikaz. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cerjak-luka.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18282. [COBISS.SI-ID 28739677]
378. BALOG, Žigmond. Vojaško voditeljstvo v večnacionalnih enotah : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Balog], 2009. 36 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_balog-zigmond.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18036. [COBISS.SI-ID 28607325]

Prireditelj

379. GLIŠIĆ, Jasmina. V iskanju nove generacije varnostnih strokovnjakov. V: HAČEK, Miro (ur.), ZAJC, Drago (ur.). Slovenija v evropski družbi znanja in razvoja. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, cop. 2007. Str. 375-392. Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije. ISBN 978-961-235-264-6. [COBISS.SI-ID 25875293]

Avtor dodatnega besedila

380. JAZBEC, Gregor. Vojna. 1. ponatis. Gornja Radgona: [samozal.] G. Jazbec, 2021. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-276-345-9. [COBISS.SI-ID 77142531]
381. JAZBEC, Gregor. Vojna. Trbovlje: samozal. G. Jazbec, 2012. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-276-345-9. [COBISS.SI-ID 260181760]

Somentor pri magistrskih delih

382. ZORKO, Uroš. Izzivi poslovanja na (po)konfliktnih območjih : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Zorko], 2012. 135 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_zorko-uros.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=21153. [COBISS.SI-ID 31763293]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

383. VOLOVLEK, Marko. Stopnja profesionalnosti Slovenske vojske : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Volovlek], 2012. 156 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_volovlek-marko.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20385. [COBISS.SI-ID 31524445]
384. NOVAK, Katja. Internacionalizacija slovenskih podjetij v okviru mednarodnih misij Slovenske vojske in Slovenske policije : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Novak], 2011. 101 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_novak-katja.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=20699. [COBISS.SI-ID 30953309]

Somentor pri diplomskih delih

385. KURINČIČ, Iztok. Primerjava organiziranega kriminala v Italiji in na Japonskem : na primeru Cosa Nostre in jakuz : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Kurinčič], 2016. 53 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/kurincic-iztok.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88563. [COBISS.SI-ID 34569053]
386. GOJKOVIČ, Uroš. Vpliv izobraževanja in vzgoje na zaupanje v demokratične institucije v Sloveniji : primer Slovenska vojska : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Gojkovič], 2011. 118 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/gojkovic-uros.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19547. [COBISS.SI-ID 30471261]
387. SMOLIČ, Sergej. Analiza političnega sistema in civilno-vojaških odnosov na Tajvanu : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Smolič], 2010. 81 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/smolic-sergej.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19347. [COBISS.SI-ID 30144605]
388. GAJŠEK, Nuška. Najemniške vojske nekoč in danes : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Gajšek], 2006. 70 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Gajsek-Nuska.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=8881. [COBISS.SI-ID 25839965]
389. ZUPAN, Gregor. Vojaška (ne)poslušnost in dezerterstvo : dezerterstvo nabornikov slovenske narodnosti iz Jugoslovanske ljudske armade 1991 : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Zupan], 2001. 78 f. [COBISS.SI-ID 20429917]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

390. GOLUB, Anže. Vojaške in policijske naloge na mirovnih operacijah : primer delovanja Slovenske vojske in Policije na območju Bosne in Hercegovine : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Golub], 2011. 92 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_golub-anze.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=19310. [COBISS.SI-ID 30573661]
391. SETNIKAR, Tine. Razmerje med prakso in teorijo v izobraževanju vojaških častnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Setnikar], 2010. 30 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_setnikar-tine.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18944. [COBISS.SI-ID 29659997]

Komentator

392. MILANOV, Timotej. Vrh Nata : še več denarja za obrambo. Kaj poznavalci pravijo o obljubljenem ukrajinskem članstvu?. Vecer.com. 11.07.2023 20.11, ilustr. ISSN 1855-8380. https://moj.vecer.com/svet/vrh-nata-se-vec-denarja-za-obrambo-kaj-poznavalci-pravijo-o-obljubljenem-ukrajinskem-clanstvu-10336425. [COBISS.SI-ID 158983427]
393. MILANOV, Timotej. Nove zaveze članic Nata tudi veter v jadra populistov. Vecer.com. 13.07.2023 06.00, fotogr. ISSN 1855-8380. https://moj.vecer.com/svet/nove-zaveze-clanic-nata-tudi-veter-v-jadra-populistov-10336502. [COBISS.SI-ID 158988803]
394. MILANOV, Timotej. Rusija govori o miru, hkrati pa napada : ne vemo, kaj razen dodatnega orožja so Zelenskemu obljubili v Washingtonu. Vecer.com. 28.12.2022, ilustr. ISSN 1855-8380. https://vecer.com/slovenija/rusija-govori-o-miru-hkrati-pa-napada-ne-vemo-kaj-razen-dodatnega-orozja-so-zelenskemu-obljubili-v-washingtonu-10323888. [COBISS.SI-ID 137955331]

Intervjuvanec

395. T., H. Zadnje tri generacije nabornikov niso videle notranjosti vojašnic. 24ur.com. 02.09.2023, 11:51, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1581-3711. https://origin.24ur.com/novice/slovenija/zadnje-tri-generacije-nabornikov-niso-videle-notranjosti-vojasnic.html. [COBISS.SI-ID 165708547]
396. LEBINGER, Anže. Gresta vojska in osnovna šola skupaj?. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 11. maj 2023. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1043023496. [COBISS.SI-ID 152547331]
397. MIKLAVČIČ, Katja. Ruska skupina Wagner : plačanci, ki se jih drži sloves brezkompromisne krutosti. N1. 29. jan. 2023, 1 spletni vir, fotogr. https://n1info.si/novice/svet/ruska-skupina-wagner-placanci-ki-se-jih-drzi-sloves-brezkompromisne-krutosti/. [COBISS.SI-ID 143909891]
398. TETIČKOVIČ, Luka. Obvezno služenje vojaškega roka pred 20 leti zaznamoval padec števila nabornikov. Slovenska tiskovna agencija. 2. sep. 2023, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/3209200/obvezno-sluzenje-vojaskega-roka-pred-20-leti-zaznamoval-padec-stevila-nabornikov, https://video.sta.si/video/4185#14765. [COBISS.SI-ID 165386499]
399. KATALENIĆ, Antun. Leto vojne v Ukrajini : nova ruska ofenziva že poteka. Slovenska tiskovna agencija. 17. feb. 2023, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 1854-214X. https://www.sta.si/3137522/leto-vojne-v-ukrajini-nova-ruska-ofenziva-ze-poteka. [COBISS.SI-ID 144175107]
400. MILANOV, Timotej. Najnevarnejši so prosti strelci : tuji borci v Ukrajini : v vojni v Ukrajini se na obeh straneh borijo tako številni prostovoljci kakor tudi skupine najemniških vojakov. Večer. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2022, letn. 78, št. 58, str. 7, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 116057091]

Recenzent

401. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. GARB, Maja (recenzent 2021-2022). [Spletna izd.]. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 1999-. ISSN 2232-2981. http://www.fvv.uni-mb.si/rV/, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=30434, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-WHDNAMJH. [COBISS.SI-ID 255308544]
402. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. GARB, Maja (recenzent 2014, 2020). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999-Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola, 1999-2003Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, 2003-2006Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2006-. ISSN 1580-0253. https://www.fvv.um.si/rv/, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=30417. [COBISS.SI-ID 99492352]
403. CVIKL, Nives (glavni urednik), HREN BRVAR, Maja (glavni urednik). Uniformiranost : [zbornik mednarodnega simpozija 19.-20. 10. 2018] = Uniformity : the collected volume of the symposium 19.-20. 10. 2018. Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2018. ilustr. Zbirka Museoeurope, 5. ISBN 978-961-94532-0-9. http://www.museoeurope.si, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5AEVLGP3. [COBISS.SI-ID 95361281]
404. CVIKL, Nives (glavni urednik), HREN BRVAR, Maja (glavni urednik). Uniformiranost : zbornik mednarodnega simpozija 19.-20. 10. 2018 = Uniformity : the collected volume of the symposium 19.-20. 10. 2018. Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2018. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Zbirka Museoeurope, 5. ISBN 978-961-94532-1-6. http://www.museoeurope.si. [COBISS.SI-ID 95363841]
405. JAKIČ, Manica. Organizacijska kultura in socialne reprezentacije v Slovenski vojski. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2010. 253 str., tabele, graf. prikazi. Knjižna zbirka Varnostne študije. ISBN 978-961-235-403-9. [COBISS.SI-ID 252564480]

Drugo

406. HAFNER-FINK, Mitja, ŠTEBE, Janez, MALNAR, Brina, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko, MALEŠIČ, Marjan. Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2013. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm121/. [COBISS.SI-ID 32611421]
407. MALEŠIČ, Marjan, MALNAR, Brina, JELUŠIČ, Ljubica, GRIZOLD, Anton, VEGIČ, Vinko, VEGIČ, Vinko, UHAN, Samo, KURDIJA, Slavko. Slovensko javno mnenje 2009/2 : raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti = [Slovenian Public Opinion 2009/2: National and International Security Survey]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2009. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm092/. [COBISS.SI-ID 31914333]


NERAZPOREJENO

408. MALEŠIČ, Marjan, JELUŠIČ, Ljubica, GARB, Maja, VUGA BERŠNAK, Janja, KOPAČ, Erik, JUVAN, Jelena. Small, but smart? : the structural and functional professionalization of the Slovenian Armed Forces. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2015. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (166 str.)), graf. prikazi, tabele. The military and social research, vol. 49. ISBN 978-3-845-26274-1. http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1067450&lang=sl&site=ehost-live&scope=site. [COBISS.SI-ID 17082627]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 1. 2024