COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Urban Boljka [31469]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIMMERMANN, Katharina, BOLJKA, Urban, RAKAR, Tatjana, FILIPOVIČ HRAST, Maša. The social legitimacy of the universal basic income from a social justice perspective : a comparative analysis of Germany and Slovenia. Journal of international and comparative social policy. 2020, vol. 36, no. 3, str. 301-331, ilustr. ISSN 2169-978X. DOI: 10.1017/ics.2020.29. [COBISS.SI-ID 41013251], [SNIP, Scopus do 29. 9. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
2. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, NARAT, Tamara. Who calls the shots? The insiders and outsiders of (un)just participation in Slovenian elementary schools. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 31, št. 3/4, str. 81-106, 244-245, tabela. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2020/1581-6044.31(3-4)81-106.pdf, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2020/1581-6044.31(3-4).pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TKW84TCR, DOI: 10.32320/1581-6044.31(3-4)81-106. [COBISS.SI-ID 44404227]

1.04 Strokovni članek

3. BOLJKA, Urban. Miti in resnice o politični participaciji mladih. Mladje. jul. 2018, št. 38, str. 14-17, fotogr. ISSN 1580-805X. http://www.movit.si/fileadmin/movit/pdf/Mladje_38_web.pdf. [COBISS.SI-ID 5084517]
4. BOLJKA, Urban. UTD - realna alternativa ali mokre sanje?. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2013, leto 55, št. 45. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 266784512]

1.05 Poljudni članek

5. BOLJKA, Urban. Univerzalni temeljni dohodek - utopija ali resnična možnost?. Blogorola. dec. 2009, št. 57, str. 34. ISSN 1855-5411. [COBISS.SI-ID 3270501]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. ZIMMERMANN, Katharina, BOLJKA, Urban, RAKAR, Tatjana, FILIPOVIČ HRAST, Maša. The social legitimacy of the UBI from a social justice perspective : a comparative analysis of Germany and Slovenia. V: ESPAnet 2019 : social citizenship, migration and conflict - equality and opportunity in European welfare states : September 5 - 7, Stockholm, Sweden. [S. l.: s. n.]. https://espanet2019.se/papers/. [COBISS.SI-ID 36304733]
7. BOLJKA, Urban. Merjenje blaginje otrok v slovenskih statističnih regijah : oblikovanje regijskega indeksa blaginje otrok (RIBO). V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti. Slovensko sociološko srečanje, Bled, 18.-19. oktober 2019. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2019. Str. 138-142. ISBN 978-961-94302-3-1. [COBISS.SI-ID 5252965]
8. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja. Prednosti in dileme oblikovanja indeksa blaginje otrok (IBO). V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Družba in družbena gibanja 50 let po 1968. 1. natis. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2018. Str. 81-85. ISBN 978-961-94302-1-7. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2018/12/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-18-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 5082981]
9. FILIPOVIČ HRAST, Maša, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, et al. Healthcare futures : visions of solidarity and the sustainability of European healthcare systems. Welfare state futures. https://welfarestatefutures.files.wordpress.com/2018/05/filipovic_welfsoc_paper_20180504.pdf. [COBISS.SI-ID 35627613]
10. JERAM, Sonja, DEBELJAK, Nataša, KRALJ, Marcel, RISTOVSKA, Gordana, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja, AHRENS, Jenny, BOLTE, Gabriele, WHITE, Maddie. Implementation of the environmental noise directive 2002/49/EC in Slovenia seen through an equity lens. V: Papers : 14th ICBEN Congress on Noise as a Public Health Problem, Belgrade, 18-22 June. Str. 1-10. https://icben2023.com/papers. [COBISS.SI-ID 157023235]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

11. BOLJKA, Urban. Fight against poverty of fight against welfare dependency?. V: Post-socialism : hybridity, continuity and change, june 25th and 26th 2016, Novi Sad, Serbia. Niš: The Centre for Empirical Cultural Studies of South-East Europe, 2016. Str. 31-32. ISBN 978-86-89079-08-1. [COBISS.SI-ID 4959333]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara. Nepravičnost na področju participacije otrok v šolskem okolju v Sloveniji. V: MESEC, Bojana (ur.), RIHTER, Liljana (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 41. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 131968259]
13. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, ROSIČ, Jasmina. IRSSV child well-being index : results and policy applicability. V: Children of the world : the touch of change : compilation of abstracts. Tartu: ISCI, 2019. Str. 118. https://www.isci2019.org/wp-content/uploads/2019/08/ISCI-2019-Abstract-book.pdf. [COBISS.SI-ID 16510211]
14. ROSIČ, Jasmina, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja. Kakšna je blaginja otrok v slovenskih statističnih regijah? = What is child well-being like in SLovenian statistical regions?. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov. 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze, 2019. Str. 108. ISBN 978-961-6569-69-9. [COBISS.SI-ID 5213029]
15. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, NAGODE, Mateja. Povezanost posredovanja kulturnih dobrin in izobrazbenih dosežkov na ravni slovenskih statističnih regij = The correlation between cultural assets and educational attainment of children at the level of Slovene statistical regions. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov. 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze, 2019. Str. 34. ISBN 978-961-6569-69-9. [COBISS.SI-ID 5212005]
16. NAGODE, Mateja, BOLJKA, Urban. Creating child well-being index : methodological aspect. V: LUSA, Lara (ur.), KASTRIN, Andrej (ur.), BLEJEC, Andrej (ur.). Abstracts and program. International Conference Applied Statistics 2018, Ribno. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2018. Str. 69-70. ISBN 978-961-94283-1-3. [COBISS.SI-ID 5080165]
17. BOLJKA, Urban, RAKAR, Tatjana, FILIPOVIČ HRAST, Maša. Pogledi ljudi na zdravstveni sistem v Sloveniji : primerjalna perspektiva. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017. Str. 24. ISBN 978-961-90202-9-6. [COBISS.SI-ID 35198813]
18. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Boj proti revščini ali boj proti kulturi odvisnosti od socialnih prejemkov? : analiza diskurza strokovnih delavcev, ki delajo z revnimi. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 12. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4666725]
19. KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, VIDRIH, Nejc, ŽERJAV, Neja. Spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 47. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4667237]
20. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Preživetvene strategije družin z otroki, ki razpolagajo z nizkimi dohodki. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 71. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4668005]
21. TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, LEBAR, Lea, BOLJKA, Urban. Strategije preživetja oseb, ki živijo z nizkimi dohodki, in njihove izkušnje z institucijami : relevantnost informacij, pridobljenih z intervjuji z osebami, ki živijo z nizkimi dohodki, za socialno politiko. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 110. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4668773]
22. BOLJKA, Urban. Monitoring nacionalnih mladinskih politik = Monitoring of national youth policies. V: HRAST, Anita (ur.), et al. Mladi v presečišču svetovnih sprememb : zbornik povzetkov prispevkov = Youth in focus of world changes : conference proceedings abstracts. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2011. Str. 62-63. Zbirka Družbena odgovornost. ISBN 978-961-92971-2-4. [COBISS.SI-ID 3618405]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. FILIPOVIČ HRAST, Maša, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, et al. Healtcare futures : visions of solidarity and the sustainability of European healthcare systems. V: TAYLOR-GOOBY, Peter (ur.), LERUTH, Benjamin (ur.). Attitudes, aspirations and welfare : social policy directions in uncertain times. Cham: Palgrave Macmillan, cop. 2018. Str. 215-242, ilustr. ISBN 978-3-319-75782-7, ISBN 978-3-030-09327-3. [COBISS.SI-ID 35815005]
24. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban. Otrokocentričnost v sodobni družbi : opredelitev in vloga konepta. V: NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban. Generaciji navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. Str. 1-25. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-20-8. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 4956517]
25. BOLJKA, Urban. "Mati, kave bi!": analiza oglaševalske akcije "Nove generacije razmišljajo drugače". V: NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban. Generaciji navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. Str. 291-319. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-20-8. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 4957029]
26. BOLJKA, Urban. Demografske značilnosti mladih in problem rodnosti. V: RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Med otroštvom in odraslostjo : analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. Str. 9-22. ISBN 978-961-6101-48-6, ISBN 978-961-91472-1-4. [COBISS.SI-ID 3242853]
27. NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOLJKA, Urban. Socialni in ekonomski položaj mladih. V: RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Med otroštvom in odraslostjo : analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. Str. 57-75. ISBN 978-961-6101-48-6, ISBN 978-961-91472-1-4. [COBISS.SI-ID 3243621]
28. BOLJKA, Urban. Dezorganizirani kapitalizem in kriza države blaginje - primer nizozemske reforme države blaginje. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : e-knjiga. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004. Str. 23-32. ISBN 961-90669-7-9. [COBISS.SI-ID 23856989]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

29. BOLJKA, Urban. "Long texts are no longer in fashion!" - applied research into child well-being. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Inequalities in health : future challenges for intersectoral cooperation. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2021. Str. 115-119, graf. prikazi. ISBN 978-961-6945-32-5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neen_strokovna_monografija_eng_e-verzija_5_7_21_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 90940931]
30. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja, NAGODE, Mateja. Regional inequalities in child vulnerability during the coronavirus epidemic. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Inequalities in health : future challenges for intersectoral cooperation. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2021. Str. 133-137, graf. prikazi. ISBN 978-961-6945-32-5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neen_strokovna_monografija_eng_e-verzija_5_7_21_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 90941955]
31. MAJCEN, Boris, SRAKAR, Andrej, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, NARAT, Tamara, BOŠKIĆ, Ružica, RAJŠP, Simona, MAVRIČ, Mišela, ERKLAVEC, Urška, KERSTIN PETRIČ, Vesna, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, HUBER, Ivanka, KOFOL-BRIC, Tatjana, MEZINEC, Andreja, RADOŠ KRNEL, Sandra, ROBNIK LEVART, Monika, STANOJEVIĆ-JERKOVIĆ, Olivera, FAJIĆ, Lejla, PEČAR, Janja, ZVER, Eva. Multidisciplinary and intersectoral view of the data and information presented, with recommendations for politicy decision-makers. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Inequalities in health : future challenges for intersectoral cooperation. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2021. Str. 150-162. ISBN 978-961-6945-32-5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neen_strokovna_monografija_eng_e-verzija_5_7_21_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 90947587]
32. BOLJKA, Urban. Explanation of the measurement of well-being. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Inequalities in health : future challenges for intersectoral cooperation. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2021. Str. 163. ISBN 978-961-6945-32-5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neen_strokovna_monografija_eng_e-verzija_5_7_21_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 90947843]
33. BOLJKA, Urban. Linked to the "Applied research into child well-being" article. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Inequalities in health : future challenges for intersectoral cooperation. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2021. Str. 173. ISBN 978-961-6945-32-5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neen_strokovna_monografija_eng_e-verzija_5_7_21_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 90948355]
34. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja, NAGODE, Mateja. Linked to the "Regional inequalities in child vulnerability during the coronavirus epidemic" article. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Inequalities in health : future challenges for intersectoral cooperation. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2021. Str. 176. ISBN 978-961-6945-32-5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neen_strokovna_monografija_eng_e-verzija_5_7_21_obl_1.pdf. [COBISS.SI-ID 90948611]
35. BOLJKA, Urban. "Dolgi teksti niso več v modi! " - Aplikativno raziskovanje blaginje otrok. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 114-118. ISBN 978-961-6945-33-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_e_verzija.pdf. [COBISS.SI-ID 73980419]
36. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja, NAGODE, Mateja. Regijske neenakosti v ranljivosti otrok v času epidemije novega koronavirusa. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 132-136. ISBN 978-961-6945-33-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_e_verzija.pdf. [COBISS.SI-ID 73997571]
37. MAJCEN, Boris, SRAKAR, Andrej, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, NARAT, Tamara, RAJŠP, Simona, BOŠKIĆ, Ružica, MAVRIČ, Mišela, ERKLAVEC, Urška, KERSTIN PETRIČ, Vesna, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, HUBER, Ivanka, KOFOL-BRIC, Tatjana, MEZINEC, Andreja, RADOŠ KRNEL, Sandra, ROBNIK LEVART, Monika, STANOJEVIĆ-JERKOVIĆ, Olivera, FAJIĆ, Lejla, PEČAR, Janja, ZVER, Eva. Multidisciplinarni in medsektorski pogled na prikazane podatke in informacije s priporočili za politične odločevalce za izboljšanje stanja. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 150-161. ISBN 978-961-6945-33-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_e_verzija.pdf. [COBISS.SI-ID 74001923]
38. BOLJKA, Urban. Pojasnilo merjenja blaginje. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 162. ISBN 978-961-6945-33-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_e_verzija.pdf. [COBISS.SI-ID 74002947]
39. BOLJKA, Urban. Vezano na prispevek Aplikativno raziskovanje blaginje otrok. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 172. ISBN 978-961-6945-33-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_e_verzija.pdf. [COBISS.SI-ID 74007043]
40. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja, NAGODE, Mateja. Vezano na prispevek Regijske neenakosti v ranljivosti otrok v času epidemije novega koronavirusa. V: GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (ur.), et al. Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. Str. 175. ISBN 978-961-6945-33-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_e_verzija.pdf. [COBISS.SI-ID 74008835]
41. BOLJKA, Urban. Otroci v sodobni družbi. V: ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Položaj otrok v Sloveniji danes : situacijska analiza. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo. 2017, str. 48-65, ilustr. ISBN 978-961-91472-2-1. http://irssv.si/upload2/PolozajOtrokVSloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 4798565]
42. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, OREHEK, Špela. Politična participacija otrok in mladostnikov v Sloveniji in njihov vrednotno-politični profil. V: ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Položaj otrok v Sloveniji danes : situacijska analiza. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo. 2017, str. 266-283, ilustr. ISBN 978-961-91472-2-1. http://irssv.si/upload2/PolozajOtrokVSloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 4800101]
43. SMOLEJ JEŽ, Simona, LEBAR, Lea, BOLJKA, Urban. Izzivi pri dostopu do storitev dolgotrajne oskrbe za starejše. V: DOBLJEKAR, Nevenka (ur.). Položaj starejših v Sloveniji skozi program Starejši za starejše. Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije, 2017. Str. 11-13. ISBN 978-961-94288-0-1. http://www.zdus-zveza.si/docs/STAREJ%C5%A0I%20ZA%20STAREJ%C5%A0E/Knjiga_SZS_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 4956261]
44. BOLJKA, Urban. Demografske spremembe in generacijsko sodelovanje : matrika ukrepov na področju mladinske politike (Področje 1). V: et al. Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. Str. 9-24. ISBN 978-961-6101-56-1. [COBISS.SI-ID 3637861]
45. BOLJKA, Urban. Izobraževanje in usposabljanje : matrika ukrepov na področju mladinske politike (Področje 2). V: et al. Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. Str. 25-40. ISBN 978-961-6101-56-1. [COBISS.SI-ID 3638117]
46. BOLJKA, Urban. National survey : Slovenia. V: Children in alternative care : members survey. 2nd ed. Brussels: Eurochild, 2010. Str. 173-183. [COBISS.SI-ID 3235429]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

47. BOLJKA, Urban. Univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. 2012, št. 17, str. 105-108. ISSN 1581-7652. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9E01YA0L. [COBISS.SI-ID 274955264]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

48. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban. Predgovor. V: NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban. Generaciji navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. Str. vii-ix. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-20-8. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 4956773]
49. RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Uvod. V: RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Med otroštvom in odraslostjo : analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. Str. 5-7. ISBN 978-961-6101-48-6, ISBN 978-961-91472-1-4. [COBISS.SI-ID 3243109]

1.22 Intervju

50. BOLJKA, Urban (intervjuvanec). Otroci v Sloveniji dobro živijo. Časoris : moj prvi spletni časopis. 19. 4. 2018. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/otroci-v-sloveniji-dobro-zivijo/. [COBISS.SI-ID 5092197]
51. BOLJKA, Urban (intervjuvanec). Interview with Dr. Urban Boljka, Social Protection Institute of the Republic of Slovenia. V: Interreg Alpine Space. München: European Regional Development Fund. 2018, portret. https://www.alpine-space.eu/project-news-details/en/5341. [COBISS.SI-ID 5096037]

1.25 Drugi sestavni deli

52. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, OREHEK, Špela. Politična participacija mladostnikov v Sloveniji. Arhiv družboslovnih podatkov : ADP. 22. mar. 2017. ISSN 2385-9415. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2017/blog/politicna-participacija-mladostnikov-v-sloveniji/#axzz58xhYfdIQ. [COBISS.SI-ID 4962149]
53. BOLJKA, Urban. Politična participacija mladostnikov : med Robin Hoodi in Petri Pani. Metina lista : spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. 31. mar. 2017. ISSN 2536-3425. https://metinalista.si/politicna-participacija-mladostnikov-med-robin-hoodi-in-petri-pani/. [COBISS.SI-ID 4962405]
54. IMPERL, Franc, KOPRIVNIKAR, Boris, NAGODE, Mateja, VUČAK, Andreja, GRDIŠA, Rok, BOLJKA, Urban, SATLER, Marta. Strokovnjaki o sobivanju in stanovanjskih skupinah pri nas. V: BOLJKA, Urban (ur.), OGRIN, Alenka (ur.). Da je skupaj lažje biti sam : zbornik prispevkov o (so)bivanju starejših. Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije. 2013, str. 8-20. ISBN 978-961-281-253-9, ISBN 978-961-281-669-8. [COBISS.SI-ID 2556867]
55. BOLJKA, Urban. Dezorganizirani kapitalizem in kriza države blaginje - primer nizozemske reforme države blaginje. V: KLANJŠEK, Martin (ur.), et al. Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : knjiga povzetkov. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004. Str. 5-6. ISBN 961-90669-8-7. [COBISS.SI-ID 23855965]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

56. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, NARAT, Tamara. IRSSV child well-being index : substantial challenges, methods and applicability. Ljubljana: Social Protection Institute of the Republic of Slovenia, 2018. ISBN 978-961-91472-4-5. https://ibo.irssv.si/IRSSV-child-well-being-index-publication.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TS7B5ALJ. [COBISS.SI-ID 297133568]
57. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, NARAT, Tamara. IRSSV indeks blaginje otrok : vsebinski izzivi, metode in uporabnost. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2018. ISBN 978-961-91472-3-8. https://ibo.irssv.si/IRSSV-indeks-blaginje-otrok-publikacija.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DLS4JHU2. [COBISS.SI-ID 297131776]
58. NARAT, Tamara (avtor, urednik), BOLJKA, Urban (avtor, urednik). Generaciji navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. IX, 332 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-20-8. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 293519872]
59. RAKAR, Tatjana (urednik), BOLJKA, Urban (urednik). Med otroštvom in odraslostjo : analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 127 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6101-48-6, ISBN 978-961-91472-1-4. http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/PDF_verzija_Med-otrostvom-in-odraslostjo.pdf. [COBISS.SI-ID 247845120]

2.02 Strokovna monografija

60. TURŠIČ, Janja, DOMINKO, Miha, MAJCEN, Boris, SRAKAR, Andrej, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, NARAT, Tamara, ŠKAFAR, Maja, TRBANC, Martina, BOŠKIĆ, Ružica, RAJŠP, Simona, MAVRIČ, Mišela, ERKLAVEC, Urška, KERSTIN PETRIČ, Vesna, BELŠČAK ČOLAKOVIĆ, Andreja, BLAZNIK, Urška, CARLI, Tanja, ERŽEN, Ivan, FAJDIGA TURK, Vida, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, HOČEVAR-GROM, Ada, HOČEVAR, Tadeja, HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka, HUBER, Ivanka, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, KASAPINOV, Blashko, KOFOL-BRIC, Tatjana, KOPRIVNIKAR, Helena, KOROŠEC, Aleš, KRALJ, Marcel, KUKEC, Andreja, LAVTAR, Darja, LUKAVEČKI DRUŽOVEC, Breda, MEZINEC, Andreja, MLAKAR, Karin, OTOREPEC, Peter, POLIČNIK, Rok, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, PRIJON, Ticijana, RADOŠ KRNEL, Sandra, REHBERGER, Maruša, ROBNIK LEVART, Monika, ROK-SIMON, Mateja, ROŠKAR, Maja, RUDOLF, Andreja, STANOJEVIĆ-JERKOVIĆ, Olivera, SUČIĆ VUKOVIĆ, Marina, VINKO, Matej, ZALETEL, Metka, ZGAGA, Ana, ZUPANIČ, Tina, LOKAR, Katarina, MIHOR, Ana, TOMŠIČ, Sonja, ZADNIK, Vesna, ŽAGAR, Tina, BUZETI, Tatjana, YANG, Ling, FAJIĆ, Lejla, PEČAR, Janja, ZVER, Eva, et al., GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (urednik), KOFOL-BRIC, Tatjana (urednik), ZALETEL, Metka (urednik), HOČEVAR-GROM, Ada (urednik), LESNIK, Tina (urednik). Inequalities in health : future challenges for intersectoral cooperation : (summary). Ljubljana: National Institute of Public Health, 2021. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 73959683]
61. TURŠIČ, Janja, DOMINKO, Miha, MAJCEN, Boris, SRAKAR, Andrej, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, NARAT, Tamara, ŠKAFAR, Maja, TRBANC, Martina, BOŠKIĆ, Ružica, RAJŠP, Simona, MAVRIČ, Mišela, ERKLAVEC, Urška, KERSTIN PETRIČ, Vesna, BELŠČAK ČOLAKOVIĆ, Andreja, BLAZNIK, Urška, CARLI, Tanja, ERŽEN, Ivan, FAJDIGA TURK, Vida, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, GREGORIČ, Matej, HOČEVAR-GROM, Ada, HOČEVAR, Tadeja, HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka, HUBER, Ivanka, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, KASAPINOV, Blashko, KOFOL-BRIC, Tatjana, KOPRIVNIKAR, Helena, KOROŠEC, Aleš, KRALJ, Marcel, KUKEC, Andreja, LAVTAR, Darja, LUKAVEČKI DRUŽOVEC, Breda, MEZINEC, Andreja, MLAKAR, Karin, OTOREPEC, Peter, POLIČNIK, Rok, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, PRIJON, Ticijana, RADOŠ KRNEL, Sandra, REHBERGER, Maruša, ROBNIK LEVART, Monika, ROK-SIMON, Mateja, ROŠKAR, Maja, RUDOLF, Andreja, STANOJEVIĆ-JERKOVIĆ, Olivera, SUČIĆ VUKOVIĆ, Marina, VINKO, Matej, ZALETEL, Metka, ZGAGA, Ana, ZUPANIČ, Tina, LOKAR, Katarina, MIHOR, Ana, TOMŠIČ, Sonja, ZADNIK, Vesna, ŽAGAR, Tina, BUZETI, Tatjana, YANG, Ling, FAJIĆ, Lejla, PEČAR, Janja, ZVER, Eva, et al., GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca (urednik), KOFOL-BRIC, Tatjana (urednik), ZALETEL, Metka (urednik), HOČEVAR-GROM, Ada (urednik), LESNIK, Tina (urednik). Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju : (povzetek). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. 39 str., ilustr. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_povzetek_slovenski_e_verzija_22_6_21.pdf. [COBISS.SI-ID 72919299]
62. BOLJKA, Urban (avtor, urednik), DEŽELAN, Tomaž, NARAT, Tamara, FILIPOVIČ HRAST, Maša, MARČIČ, Renata, NOVOSELC, Marjan, MAKSUTI, Alem. Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 218 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6101-56-1. [COBISS.SI-ID 254265088]

2.08 Doktorska disertacija

63. BOLJKA, Urban. Univerzalni temeljni dohodek meje in možnosti njegove implementacije : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Boljka], 2011. 264 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_boljka-urban.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=18086, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XIIK1F3O. [COBISS.SI-ID 256208640]

2.11 Diplomsko delo

64. BOLJKA, Urban. Zagotavljanje materialne in socialne varnosti mladih v družbi tveganja : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Boljka], 2003. 53 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Boljka-Urban.PDF, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=1516. [COBISS.SI-ID 22070621]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

65. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, ŠKAFAR, Maja, MARUŠIČ, Žana. Indeks blaginje otrok IBO in regijski indeks blaginje otrok RIBO : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 31 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 144675331]
66. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja. Poročilo Sveta za otroke in družino : pravice otrok v digitalnem okolju : [končno poročilo]. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 143305731]
67. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, MARUŠIČ, Žana. Spremljanje izvajanja Programa za otroke 2020-2025 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 143304963]
68. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ŠKAFAR, Maja, MARUŠIČ, Žana. Spremljanje izvajanja Resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« : za obdobje 2018-2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 75 str. [COBISS.SI-ID 143304451]
69. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, ROSIČ, Jasmina, ŠKAFAR, Maja, NAGODE, Mateja. Vsakdanje življenje otrok v času epidemije covid 19 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 48, [47] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 50497539]
70. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, NARAT, Tamara, MURGEL, Jasna, ISTENIČ, Aleš. Implementing the child participation assessment tool in Slovenia. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 62 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5264485]
71. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, TREBEŽNIK, Jernej. Izdelava spletne strani regijskega indeksa blaginje otrok RIBO : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 23 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5264229]
72. ZIDAR, Romana, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Načrtovanje izvajanja in spremljanje uresničevanja Resolucije o družinski politiki 2018-2028 "Vsem družinam prijazna družba" (ReDP18-28) : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 58 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5262437]
73. BOLJKA, Urban, ZIDAR, Romana. Orodje za informativni izračun primerne višine preživnine za otroke : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5086309]
74. ZIDAR, Romana, BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled položaja otrok in družin v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 182 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5122661]
75. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, ROSIČ, Jasmina, TIČAR, Žiga, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Tehnični prenos, ureditev in posodabljanje obstoječe baze podatkov za spremljanje blaginje otrok v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5087077]
76. BOLJKA, Urban, TRBANC, Martina, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja. Vsebinska zasnova univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 59 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5087333]
77. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban. Posodabljanje informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4959077]
78. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara. Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4958821]
79. DREMELJ, Polona, TRBANC, Martina, BOLJKA, Urban, ŽIBERNA, Vid, ILIEVSKI, Oliver. Primerjalna analiza izbranih vidikov sistemov socialnega varstva : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 111 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4941669]
80. BOLJKA, Urban, RODE, Nino, LEBAR, Lea, DREMELJ, Polona, VIDRIH, Nejc, SMOLEJ JEŽ, Simona, TOPOLOVEC, Nina, RAFAELIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara, et al. Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi : aktivnost 2: razvoj spletne aplikacije za spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4959845]
81. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara. Aktivno državljanstvo mladostnikov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 87 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4723813]
82. SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, BOLJKA, Urban. Aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 72 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4724581]
83. KOBAL TOMC, Barbara (avtor, urednik), ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (avtor, urednik), BOLJKA, Urban, TRBANC, Martina, NARAT, Tamara, STROPNIK, Nada, KOVAČ ŠEBART, Mojca, ŠTEFANC, Damijan, TOMŠIČ, Sonja, FILIPOVIČ HRAST, Maša, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, BOŠKIĆ, Ružica, ANTONČIČ, Eda, LEBAR, Lea, NAGODE, Mateja, ŽERJAV, Neja, OREHEK, Špela, CVJETIČANIN, Daša. Situacijska analiza položaja otrok v Sloveniji (druga faza) : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 286 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4722533]
84. KOVAČ, Nadja, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea. Evaluation : final report. [Ljubljajna]: Social Protection Institute of the Republic of Slovenia, 15. 12. 2015. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4674661]
85. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Revščina in socialna izključenost družin z otroki : materialni in nematerialni obraz revščine : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 130 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4461413]
86. TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, BOLJKA, Urban, LEBAR, Lea, NARAT, Tamara. Socialni položaj v Sloveniji 2014-2015 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 117 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4461669]
87. ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara. Ureditev preživnin v mednarodni perspektivi : primerjalna analiza modelov preživnin v različnih sistemih blaginje : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4368229]
88. BOLJKA, Urban, KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara (927), SMOLEJ JEŽ, Simona (927). Vpliv na oblikovanje javnih politik na področju otrokovih pravic in zagotavljanja kakovosti življenja otrok : raziskava o sodelovanju NVO sektorja z odločevalci v Evropski uniji. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4369765]
89. BANOVEC, Tomaž, BOLJKA, Urban, BOŠKIĆ, Ružica, ČERNIČ MALI, Barbara, NAGODE, Mateja, OGRIN, Alenka, SENDI, Richard, GOLLUBITS, Christina, et al., PFEIFEROVÁ, Štìpánka (urednik). Housing and social care for the elderly in Central Europe : WP 3 : main findings report : HELPS: Housing and home care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in Central European Cities. 1st. ed. Prague: Institute of Sociology AS CR, 2013. 165 str., ilustr. ISBN 978-80-7330-233-7, ISBN 978-80-7330-236-8. http://helps-project.eu/component/phocadownload/category/1-project-files?download=34:wp3-reports. [COBISS.SI-ID 2596547]
90. NAGODE, Mateja, BOŠKIĆ, Ružica, ČERNIČ MALI, Barbara, SENDI, Richard, BOLJKA, Urban. Innovative practices of housing and care solutions for elderly and vulnerable people in Central European cities. Part 1 ; Overview of contextual factors and housing policies in Slovenia. Part 2, Best practices from Slovenia : Project Helps : final contribution for WP3: Transnational review of Innovative practices of housing and care solutions for elderly and vunerable people in Central European cities. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 1 zv. (93, 178 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2522563]
91. NARAT, Tamara, BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Medgeneracijska solidarnost v skupnosti : analiza stanja in priprava predlogov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 81 str. [COBISS.SI-ID 3868005]
92. DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled izvajanja določil Konvencije o pravicah invalidov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 59 str. [COBISS.SI-ID 3814757]
93. NAGODE, Mateja, BOŠKIĆ, Ružica, ČERNIČ MALI, Barbara, SENDI, Richard, BOLJKA, Urban. Transnational review of innovative practices of housing and care solutions for elderly and vulnerable people in Central European cities : final report. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 2514115]
94. SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja. Raziskava o pravicah invalidov, ki jih zagotavlja država, in njihovem uresničevanju. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 228 str. [COBISS.SI-ID 3638629]
95. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, NARAT, Tamara. Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Nacionalnega programa aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 82 str., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 3781221]
96. SENDI, Richard, BIZJAK, Igor, KERBLER, Boštjan Kefo, TOMINC, Biba, GORŠIČ, Nina, NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KOBAL TOMC, Barbara, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, MARČIČ, Renata, NARAT, Tamara. Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir : inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2411203]
97. SMOLEJ JEŽ, Simona, BUŽAN, Valerija, BOLJKA, Urban, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Institut zagovornika odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 71 str. [COBISS.SI-ID 3421285]
98. KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja : priloge. V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 262 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3576165]
99. KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 123 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3575653]
100. ŽIBERNA, Vid, AKERMAN, Beata, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja materinskih domov in zavetišč za ženske. V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 137 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3446629]
101. RAKAR, Tatjana, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, ZAVIRŠEK, Darja, BOŠKIĆ, Ružica, BOLJKA, Urban, SMOLEJ JEŽ, Simona, SOBOČAN, Ana Marija, HUMLJAN URH, Špela, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva : končno poročilo, priloge. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 2 zv. (154, 146 str.). [COBISS.SI-ID 3361637]
102. RAKAR, Tatjana, BOŠKIĆ, Ružica, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, RIHTER, Liljana. Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 108 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3408997]
103. KOBAL TOMC, Barbara, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, BOLJKA, Urban. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010 : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2010. 200 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3547493]
104. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, AKERMAN, Beata, BOLJKA, Urban, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji materinskih domov in zavetišč za žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 146 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3546981]
105. ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, BOŠKIĆ, Ružica, NAGODE, Mateja, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, RIHTER, Liljana. Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki : materialni in nematerialni obraz revščine : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 200 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3148645]
106. KOBAL TOMC, Barbara, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2008. 100 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3283301]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

107. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 7 str. [COBISS.SI-ID 142554883]
108. ROSIČ, Jasmina, BOLJKA, Urban. Conducting a situation analysis for children's rights for National Committee for UNICEF Slovenia. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 42 str. [COBISS.SI-ID 5263973]
109. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5263717]
110. BOLJKA, Urban. Analiza Nacionalnog plana akcije za djecu za perido 2013-2017 : nacrt izvještaja analize. Podgorica: Zavod za socijalnu i dječju zaštitut Crne gore: UNICEF Montenegro, 2018. 51 str., ilustr. http://www.zsdzcg.me/images/dokumenta/Analiza%20Nacionalnog%20Plana%20akcija%202013-2017_MNE.pdf. [COBISS.SI-ID 5090917]
111. KOBAL TOMC, Barbara, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4958565]
112. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona. A mentoring system for Roma teenage girls and women on their vocational and educational path (MS4ROW) : external evaluation. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 55 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4726629]
113. BANOVEC, Tomaž, BOLJKA, Urban, BOŠKIĆ, Ružica, ČERNIČ MALI, Barbara, NAGODE, Mateja, OGRIN, Alenka, SENDI, Richard, GOLLUBITS, Christina, et al., MIKESZOVÁ, Martina (urednik). Catalogue of practices : WP 3 : HELPS: Housing and home care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in Central European cities. 1st ed. Prague: Institute of Sociology AS CR, 2013. 200 str., ilustr. ISBN 978-80-7330-232-0, ISBN 978-80-7330-235-1. http://helps-project.eu/component/phocadownload/category/1-project-files?download=34:wp3-reports. [COBISS.SI-ID 2596291]
114. BRECELJ, Valentina, BOLJKA, Urban, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, TABAJ, Aleksandra, DULAR, Tanja, POLAJNAR, Bogdan. Evalvacija Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, 2013. 63 str. [COBISS.SI-ID 1765225]
115. BANOVEC, Tomaž, BOLJKA, Urban, BOŠKIĆ, Ružica, ČERNIČ MALI, Barbara, NAGODE, Mateja, OGRIN, Alenka, SENDI, Richard, GOLLUBITS, Christina, et al., PFEIFEROVÁ, Štìpánka (urednik). Principal needs and recommendations : WP 3 working paper : HELPS: Housing and home care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in Central European Cities. Prague: Institute of Sociology AS CR, 2013. 34 str., ilustr. http://helps-project.eu/component/phocadownload/category/1-project-files?download=34:wp3-reports. [COBISS.SI-ID 2596803]
116. DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Izvajanje 9. člena Konvencije o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji : (poročilo v okviru naloge "Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve"). V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. 11 f. [COBISS.SI-ID 3871333]
117. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoting employersʹ social services in social dialogue : project PESSIS: country report - Slovenia. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 31 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3871845]
118. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoviranje interesov ponudnikov socialnih storitev v socialnem dialogu : projekt PESSIS: poročilo za Slovenijo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 30 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3868261]
119. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. 29 str. [COBISS.SI-ID 2512835]
120. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, NARAT, Tamara, MARČIČ, Renata, KOVAČ, Nadja. Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za invalide : perspektiva odločevalcev. V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 63 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3617637]
121. SMOLEJ JEŽ, Simona, LESKOŠEK, Vesna, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Priprava nabora kazalcev za spremljanje revščine in socialne izključenosti : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije, 2010. 68 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3546213]
122. BOLJKA, Urban. The EU new member states as agenda setters in the enlarged European Union : Slovenia : country report. Sophia: Open Society Institute, European Policies Initiative, 2009. Gradivo v pdf pbliki obsega 55 str., graf. prikazi. http://www.eupi.eu, http://eupi.osi.bg/fce/001/0070/files/SloveniaCountryReport_OSI-Sofia_EuPI_April2009_.pdf. [COBISS.SI-ID 3234661]
123. RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanju ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah : sodelovanje pri pripravi Tretjega poročila RS za uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Otroška opazovalnica, 2009. 43 f.+ 1 pril. [COBISS.SI-ID 3262565]
124. BOLJKA, Urban, RAKAR, Tatjana. Razvoj in posodobitev informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Otroška opazovalnica, 2009. 6 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3284069]
125. BOLJKA, Urban. Slovenia : The European debate and politics at a time of economic crisis : EuPI policy brief. Sofia: Open Society Institute, 2009. http://www.osf.bg/downloads/File/Slovenia_EP_EuPIPolicyBriefJune2009.pdf. [COBISS.SI-ID 3235685]
126. BOLJKA, Urban. The unfinished business of the fifth enlargement countries. Slovenia : country report. Anglijska 1. izd. Sophia: Open Society Institute, European Policies Initiative, 2009. 87 str. ISBN 978-954-9828-78-8. http://eupi.osi.bg/fce/001/0070/files/10_Slovenia_online.pdf. [COBISS.SI-ID 3242341]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

127. TUŠAR, Magda (oseba, ki intervjuva), BOLJKA, Urban (intervjuvanec), TURK NISKAČ, Barbara (intervjuvanec), RENER, Tanja (intervjuvanec). Družba osrediščenosti na otroka : generaciji navidezne svobode. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/03/kulturni-fokus-139/, https://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturni-fokus/174532488. [COBISS.SI-ID 5091685]
128. REČNIK, Gorazd (oseba, ki intervjuva), DRAGOŠ, Srečo (intervjuvanec), ŠTIBLAR, Franjo (intervjuvanec), ŠMUC, Sonja (intervjuvanec), DAMIJAN, Jože (intervjuvanec), BOLJKA, Urban (intervjuvanec), JERKIČ, Lidija (intervjuvanec). Je čas za eksperiment z UTD tudi v Sloveniji? : zagovorniki in nasprotniki univerzalnega temeljnega dohodka o priložnostih, nevarnostih in možnostih za eksperiment. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Aktualno. https://val202.rtvslo.si/2018/05/je-cas-za-eksperiment-z-utd-tudi-v-sloveniji, http://4d.rtvslo.si/arhiv/val-202/174536342. [COBISS.SI-ID 4983653]
129. HVALC, Luka (avtor, oseba, ki intervjuva), DOLENC, Sašo (avtor, intervjuvanec), SHESKIN, Mark (intervjuvanec), BOLJKA, Urban (intervjuvanec), PERAT, Katja (intervjuvanec). Pravična neenakost. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Val 202, 2018. Frekvenca X. https://val202.rtvslo.si/2018/05/frekvenca-x-121/. [COBISS.SI-ID 2092366]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

130. FILIPOVIČ HRAST, Maša, RAKAR, Tatjana, MRZEL, Maja, BOLJKA, Urban. Prihodnost držav blaginje, 2015 : Evropa naših otrok : razvojno-raziskovalni projekt. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2020. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/welsoc15/, DOI: 10.17898/ADP_WELSOC15_V1. [COBISS.SI-ID 46658819]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

131. BOLJKA, Urban, GERDINA, Tomaž (avtor dodatnega besedila, urednik). Usoda tržnega dna : nuja, želja ali skriti nameni?. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018. 58 str., fotogr. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94287-3-3. [COBISS.SI-ID 296616704]
132. BOLJKA, Urban, GERDINA, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila). UTD - Usoda Tržnega Dna : nuja, želja ali skriti nameni?. 1. elektronska izd. Ljubljana (Slovenija): OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94287-4-0. https://www.biblos.si/isbn/9789619428740, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-34R9OEYL. [COBISS.SI-ID 297226240]
133. BOLJKA, Urban, KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona. Vpliv nevladnih organizacij na oblikovanje javnih politik na področju otrokovih pravic v Evropski uniji : prikaz idealnotipskih modelov zagovorniškega procesa. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2015. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6331-54-8. [COBISS.SI-ID 280914944]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

134. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina. IRSSV child well-being index : its usage and applicability in policy context : lecture at "Investing in families - social policy and social practice in Central and Eastern Europe", Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, 25. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 16532739]
135. BOLJKA, Urban, RAKAR, Tatjana, FILIPOVIČ HRAST, Maša, et al. Solution to which problem : why do citizens support the unconditional basic income? : a comparative analysis of Germany and Slovenia : presentation at the Research Seminar The Social Legitimacy of Basic Income, Leuven, Faculty of Social Sciences, 4. - 5. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36102237]
136. SALAMINA, Giuseppe, BOLJKA, Urban, LEBAR, Lea. Model care for elderly : analysis of pilot projects : lecture at "COmmuniti Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety", CO.N.S.E.N.SO Project, Genoa, 16. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5089637]
137. BOLJKA, Urban. Predstavitev zasnove spletne strani in njenih funkcionalnosti : prispevek na strokovnem posvetu "Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok", Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kreativni center Poligon, Ljubljana, 19. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 4977509]
138. LEBAR, Lea, BOLJKA, Urban. Presentation of project's conclusions : lecture at Conference "Preparing for healthy & independent ageing at home", CoNSENSo, University of Primorska Faculty of Health Sciences, Izola, 18. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5084005]
139. SALAMINA, Giuseppe, BOLJKA, Urban. Progetto EU CO.N.S.E.N.SO (COmmuniti Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety) : lecture at Congresso "La comunità che fa salute", ASUITs, Comune di Trieste, l'Alter di Trieste, Comune di Muggia, Trieste, 15. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 5092453]
140. BOLJKA, Urban. Zakaj je indeks blaginje otrok pomemben za spremljanje položaja otrok v Sloveniji? : prispevek na strokovnem posvetu "Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok", Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kreativni center Poligon, Ljubljana, 19. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 4976997]
141. BOLJKA, Urban. Between Robin Hoods and Peter Pans : poster presentation at MQIC 2017 International Conference, Haus der Wirtschaft, Berlin, March 1. - 3., 2017. [COBISS.SI-ID 4962661]
142. BOLJKA, Urban. Dejavniki rodnosti : nekaj premislekov o zasnovah študij o rodnostnem vedenju : prispevek na strokovnem posvetu "Rodnost v Sloveniji", Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inštitut za socialno varstvo RS, Kreativni center Poligon, Ljubljana, 22. 6. 2017. [COBISS.SI-ID 4960101]
143. BOLJKA, Urban, LEBAR, Lea. Evaluation of the model implementation and the concept of Quality of life : presentation at Five-day training for Community and family nurses for elderly, Friday, 1 July 2016, University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia. [COBISS.SI-ID 4961125]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

144. BOLJKA, Urban. Child well-being across the European Union in a broader socio-economic context : applicability of the IRSSV child well-being index, financed by UNICEF : keynote lecture at conference "Shaping a healthy environment fit for children", COFACE Families Europe, Väestöliitto, Helsinki, 4. 10. 2019. https://prezi.com/6x1130kflbjh/coface-2019-irssv-child-well-being-index/. [COBISS.SI-ID 16544771]

3.25 Druga izvedena dela

145. BOLJKA, Urban. Analiza besedilnih podatkov na primeru demokratičnih forumov : predavanje na spletnem seminarju "Uporaba besedilnih podatkov iz kataloga ADP", Arhiv družboslovnih podatkov, online, 19. 1. 2021. https://youtu.be/z_YFJ8QNEm8, https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/publikacije/predavanja/2021/2021_web2_orodje_Bezjak.pdf. [COBISS.SI-ID 73089795]
146. BOLJKA, Urban. Praktični vidiki rabe programov za analizo besedilnih podatkov : predavanje na spletnem seminarju "Uporaba besedilnih podatkov iz kataloga ADP", Arhiv družboslovnih podatkov, online, 12. 1. 2021. https://youtu.be/4T7FTHnteOo, https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/publikacije/predavanja/2021/2021_web1_orodje_Bezjak.pdf. [COBISS.SI-ID 73087747]
147. BOLJKA, Urban (diskutant), HRŽENJAK, Majda (diskutant), NOVINEC, Barbara (diskutant), ŠTRUKELJ, Branimir (diskutant), VUK, Martina (diskutant). Zakaj je unija otrok pomembna za krepitev sistema socialnega varstva : okrogla miza v okviru javne razprave "Unija otrok ali zakaj je vrtec tako pomemben za naše otroke?", Ljubljana, 24. septembra 2020. [COBISS.SI-ID 29948419]
148. BEDNAŠ, Marijana (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant), GAMS, Matjaž (diskutant), KLAMPFER, Ksenija (diskutant), KONTIČ, Bojan (diskutant), LUKŠIČ-HACIN, Marina (diskutant), MALAČIČ, Janez (diskutant), OSREDKAR, Mari Jože (diskutant), SAMBT, Jože (diskutant), STAROVIĆ, Vojko (diskutant), STROPNIK, Nada (diskutant), ŠVAB, Alenka (diskutant), ZAVRTANIK, Danilo (diskutant), PAHOR, Borut (diskutant). O demografski politiki, zlasti z vidika rodnosti in priseljevanja : posvet pri predsedniku, Velika dvorana Predsedniške palače, Ljubljana, 26. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36074333]
149. BERGOČ, Tomaž (diskutant), BOŽNIK, Breda (diskutant), BOŠKIĆ, Ružica (diskutant), ZAVIRŠEK, Darja (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant), KONČINA PETERNEL, Mateja (diskutant), PUSCHNER, Marko (diskutant), BERGANT, Igor E. (diskutant, drugo), HVALA, Arja Ela (diskutant, drugo). Slovenija: prijazna za vsakega otroka? : strokovni posvet ob 30. obletnici Konvencije o otrokovih pravicah, Unicef, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Državni svet RS, Ljubljana, 27. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5282405]
150. BOLJKA, Urban. Vsebinski izzivi merjenja blaginje otrok : predavanje v okviru projekta ob dnevu duševnega zdravja Kako si?, Pošta, Ljubljana, 8. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 16547587]
151. BOLJKA, Urban. Analiza nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017 : predstavitev študije v organizaciji Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, Podgorica, 22. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 5091173]
152. LEBAR, Lea, SALAMINA, Giuseppe, BOLJKA, Urban, ILIEVSKI, Oliver. Evaluation and future development of the CONSENSO project : predavanje na seminarju "Un anno in Alta Val Trebbia", Rdeči križ Slovenije, Torriglia, 10. 01. 2018. [COBISS.SI-ID 4943205]
153. BOLJKA, Urban. Indeks blaginje otrok : zakaj je pomemben, kako smo ga oblikovali in kaj nam sporoča (Pod kupolo) : predavanje na strokovnem izobraževanju v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, NJIZ, Ljubljana, 13. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 5097829]
154. BOLJKA, Urban. Otroško delo v Sloveniji : izsledki študije IRSSV : predavanje na strokovnem posvetu Mladi in kriminal "Med pravo vzgojo in protipravnim dejanjem", Maribor, 18. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5084773]
155. ĆETKOVIĆ, Frančiška (diskutant), LUKAN, Tinca (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant), GERDINA, Otto (diskutant, drugo). Upokojenci in študentje kot dejavniki sprememb : okrogla miza z diskusijo z občinstvom v organizaciji OPRO, zavod za aplikativne študije, koprodukcija Zavod EN-KNAP, MOL, v okviru Bralnice Španski borci, Ljubljana, 12. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 5090149]
156. BOLJKA, Urban (diskutant), RENER, Tanja (diskutant), GERDINA, Otto (diskutant, drugo). Usoda tržnega dna : predstavitev knjige v organizaciji OPRO, zavod za aplikativne študije, koprodukciji Zavod EN-KNAP, MOL, v okviru Bralnice Španski borci, Ljubljana, 11. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5085029]
157. OGULIN, Anita (diskutant), VONČINA, Marjan (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant), STRNAD, Simona (diskutant), GERDINA, Otto (diskutant, drugo). UTD: z ali brez socialne države? : okrogla miza z diskusijo z občinstvom v organizaciji OPRO, zavod za aplikativne študije, koprodukcija Zavod EN-KNAP, MOL, v okviru Bralnice Španski borci, Ljubljana, 7. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 5089893]
158. BOLJKA, Urban. Analiza primjene Nacionalnog plana akcije za djecu 2013-2017 : predavanje, Unicef Montenegro, Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore, Podgorica, 22. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4960869]
159. ŠONC, Rožca (diskutant), MALI, Jana (diskutant), FILIPOVIČ HRAST, Maša (diskutant), KERBLER, Boštjan Kefo (diskutant), BOLJKA, Urban (diskutant). Položaj starejših skozi program Starejši za starejše : okrogla miza na "Vso smo ena generacija", 17. festival za tretje življenjsko obdobje, Zveza društev upokojencev in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 27. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4869477]
160. BOLJKA, Urban (diskutant), SLAČEK BRLEK, Aleksander Sašo (diskutant), FEKETIJA, Igor (diskutant). UTD - do kod smo prišli in kje se ustavljamo? : okrogla miza v organizaciji Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike, Sekcija za promocijo UTD, Celjska kulturnica, Celje, 23. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4960357]
161. BOLJKA, Urban (diskutant), BRŠČIČ, Bernard (diskutant), GERLIČ, Branko (diskutant), KRALJ, Rok (diskutant), PIKL, Sebastjan (diskutant). UTD - pomisleki in izzivi : javna razprava v organizaciji Gibanja za dostojno delo in socialno družbo in Zavoda za upravno poslovanje, Dom sindikatov, Ljubljana, 21. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4960613]
162. BOLJKA, Urban. Impact evaluation design : presentation at Consenso meeting, organized by Social Protection Institute of the Republic of Slovenia, Ljubljana, 8. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4961637]
163. BOLJKA, Urban. Revščina in socialna izključenost družin z otroki : materialni in nematerialni obrazi revščine : predstavitev, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, 1. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 4961893]
164. BOLJKA, Urban. Text analysis of individual plans : the case of Slovenia and Austria : presentation at Consenso meeting, organized by Social Protection Institute of the Republic of Slovenia, Ljubljana, 8. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 4961381]
165. BOLJKA, Urban. The need for basic income : the possibility of implementation in different welfare state regimes : paper presented at EUSOC 4. International doctoral seminar in social sciences (Telč, the Czech Republic, 17-20 May, 2007. Telč, 2007. [COBISS.SI-ID 3233125]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

166. BOLJKA, Urban (urednik), OGRIN, Alenka (urednik). Da je skupaj lažje biti sam : zbornik prispevkov o (so)bivanju starejših. Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije, 2013-2014. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-281-253-9, ISBN 978-961-281-669-8. [COBISS.SI-ID 270582784]

Intervjuvanec

167. SVENŠEK, Ana (oseba, ki intervjuva). Otroško delo vedno spremlja nasilje ali zanemarjanje : svetovni dan boja proti otroškemu delu. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 12. jun. 2018. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/slovenija/otrosko-delo-vedno-spremlja-nasilje-ali-zanemarjanje/457788. [COBISS.SI-ID 5090405]

Recenzent

168. NATERER, Andrej, LAVRIČ, Miran, KLANJŠEK, Rudi, FLERE, Sergej, RUTAR, Tibor, LAHE, Danijela, KUHAR, Metka, HLEBEC, Valentina, CUPAR, Tina, KOBŠE, Žiga. Slovenska mladina 2018/2019. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019. 82 str., graf. prikazi. ISBN 978-953-7043-75-9. [COBISS.SI-ID 24499976]

Diskutant

169. JEZNIK, Katja (diskutant), KANDUČ, Zoran (diskutant), NARAT, Tamara (diskutant), RAKAR, Tatjana (diskutant), RENER, Tanja (diskutant), TURK NISKAČ, Barbara (diskutant), MENCIN ČEPLAK, Metka (diskutant). Otrokocentričnost sodobne družbe : okrogla miza ob predstavitvi publikacije "Generaciji navidezne svobode" v organizaciji Založbe Sophia, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 11. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 5091429]


NERAZPOREJENO

170. ARČON, Peter, BOLJKA, Urban. Starejši - srečnejši : najbolj popolna zbirka koristnih informacij, ključnih organizacij in priporočil za pot do varne starosti. Ljubljana: Nesthor, 2013. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278447360]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 16. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 16. 11. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023