COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSmag. Vid Žiberna [29747]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOBAL TOMC, Barbara, NARAT, Tamara, ŽIBERNA, Vid. Družinski centri v Sloveniji : analiza delovanja in predlog koncepta enotnega modela evalviranja. Socialno delo. jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 247-257, 283-284, 286-287. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/DruzinskiAnaliza-2012-4.pdf/2019032322591943/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IR96HCEO. [COBISS.SI-ID 3850853]
2. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Monitoring the implementation of social security strategies in the Republic of Slovenia. IUC Journal of social work : theory and practice. no 17, 2007/2008. http://www.bemidjistate.edu/academics/publications/social_work_journal/issue17/contents.htm. [COBISS.SI-ID 3123045]

1.04 Strokovni članek

3. ŽIBERNA, Vid. Chainbreakers used in Baranya, Temesvár (Timişoara) and and Fiume (Rijeka) : comments on a question from Jean Lafortune and the responses to it (JP140). Jugopošta. mar. 2022, no. 141, str. 23-28, ilustr. ISSN 0966-7059. [COBISS.SI-ID 101591043]
4. ŽIBERNA, Vid. Additional services and other special marks on SHS Parcel Cards, 1919 - 22 : part 2a - value letter. Jugopošta. jun. 2022, no. 142, str. 11-19, ilustr. ISSN 0966-7059. [COBISS.SI-ID 124658691]
5. ŽIBERNA, Vid. Additional services and other special marks on SHS parcel cards, 1919 - 22 : part 2b - value letters - Carinthia, Croatia and Dalmatia. Jugopošta. sep. 2022, no. 143, str. 20-26, ilustr. ISSN 0966-7059. [COBISS.SI-ID 127643907]
6. ŽIBERNA, Vid. Additional services and other special marks on SHS Parcel Cards, 191-22-part 1. Jugopošta. 2021, no. 139, str. 5-18, ilustr. ISSN 0966-7059. [COBISS.SI-ID 90905859]
7. ŽIBERNA, Vid. Čekovni platni nalozi u Ljubljanskoj provinciji 1941-1945 : dodatak razpravi = Cheque money orders in the Province of Ljubljana 1941-1945 : update on. Acta philatelica nova. jun. 2020, br. 9, str. 88-90, ilustr. ISSN 1847-9863. [COBISS.SI-ID 73064963]
8. ŽIBERNA, Vid. Čekovni platni nalozi u Ljubljanskoj provinciji 1941-1945 = Cheque money orders in the Province of Ljubljana 1941-1945. Acta philatelica nova. apr. 2019, br. 8, str. 28-60, ilustr. ISSN 1847-9863. [COBISS.SI-ID 5181285]
9. ŽIBERNA, Vid. Priložnostna izdaja ob uvedbi prve ustave v Črni gori leta 1905 : sotiski pretiskov iz leta 1905 in 1906. Filatelistični zbornik. 2017, [št.] 27, str. 103-115, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 4861541]
10. ŽIBERNA, Vid. Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 5/50 : zakaj ni kupca za pismo, frankirano z zagrebškimi provizoriji izdaje za Slovensko primorje?. Filatelistični zbornik. 2017, [št.] 27, str. 121-122, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 4861797]
11. ŽIBERNA, Vid. Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 6/50 : analiza pristnosti razstavne zbirke izdaje za Pulo ter Reko I in II. Filatelistični zbornik. 2017, [št.] 27, str. 137-152, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 4862053]
12. ŽIBERNA, Vid. Putovanje jednog pisma iz SAD-a u Slovenijo u vrijeme raspada Jugoslavije 1941. godine. Hrvatski filatelist. 2017, br. 2, str. 39-40, ilustr. ISSN 2584-4539. [COBISS.SI-ID 4984421]
13. ŽIBERNA, Vid. Maksimum karte Luksemburga v letu 2015. Filatelistični zbornik. 2016, [št.] 26, str. 103-108, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 4603493]
14. ŽIBERNA, Vid. Prve male pole slovenskih znamk : deseterci portovnih verigarskih znamk ljubljanskega tiska druge naklade na hrapavem A papirju. Filatelistični zbornik. 2015, [št.] 25, str. 9-21, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 4464741]
15. ŽIBERNA, Vid. Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 4/50 : Neodvisna država Hrvaška - prvi redni provizoriji s pretiski na izdaji Kraljevine Jugoslavije (1941). Filatelistični zbornik. 2014, [št.] 24, str. 126-130, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 275169536]
16. ŽIBERNA, Vid, ČAMPA, Boštjan. Spletna aplikacija za izvajalce socialnovarstvenih programov s centralno bazo podatkov. Socialni izziv. apr. 2013, letn. 18, št. 34, str. 30-35, tabele. ISSN 1408-9483. [COBISS.SI-ID 2532547]
17. ŽIBERNA, Vid. Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 3/50 : Ljubljanska krajina (1941-1945). Filatelistični zbornik. 2012, [št.] 22, str. 38-46, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 3851877]
18. ŽIBERNA, Vid. Kaj privlači slovenske filateliste oz. zakaj Slovenci ne cenimo svobodne družbe?. Filatelistični zbornik. 2011, [št.] 21, str. 71-80, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 3617893]
19. ŽIBERNA, Vid. Ali se Ercegović moti? : vojno-poštna nalepka Nezavisne države Hrvatske. Filatelistični zbornik. 2011, [št.] 21, str. 81-93, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 3618149]
20. ŽIBERNA, Vid. Navihanih filatelistov nakupi : zakaj nakupovati ponaredke?. Filatelistični zbornik. 2010, št. xx, str. 68-74. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 3422053]
21. ŽIBERNA, Vid. Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu : serija Fiume - alegorije Reke pod Italijo. Filatelistični zbornik. 2010, št. xx, str. 75-80. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 3422309]
22. ŽIBERNA, Vid. Prefrankirana pisma, dohodni žigi in signature. Filatelistični zbornik. 2009, št. 19, str. 102-107. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 3139941]
23. ŽIBERNA, Vid. Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu. Filatelistični zbornik. 2009, [št.] 19, str. 108-112, ilustr. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 3140197]
24. ŽIBERNA, Vid. Ugotavljanje pristnosti znamk glede na položaj znamke v poli. Filatelistični zbornik. 2008, št. 17, str. 46-54. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 2965861]
25. ŽIBERNA, Vid. Začetek konca filatelije. Nova filatelija : glasilo Filatelistične zveze Slovenije. 2008, letn. 24, št. 2, str. 7-9. ISSN 1408-0303. [COBISS.SI-ID 2965605]
26. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, JAKOB KREJAN, Polonca, ŽIBERNA, Vid. VDC-ji in izvajanje storitve "pomoč na domu". Pet : revija za ljudi s posebnimi potrebami. dec. 2008, letn. 20, št. 95, str. 6-10. ISSN 0353-5274. [COBISS.SI-ID 3115109]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

27. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Uresničevanje resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva. Socialni izziv. dec. 2008, letn. 14, št. 28, str. 17-21. ISSN 1408-9483. [COBISS.SI-ID 3102821]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

28. ŽIBERNA, Vid. Tipi obrazcev in logika zapisov, žigov in drugih označb na verigarskih čekovnih nakaznicah in verigarskih plačilnih nakaznicah = Types of forms and logic of the inscriptions, postmarks and other marks on chainreaker cheque orders and payment orders. V: PIRC, Igor (ur.), KRANJC, Bojan (ur.), KOBELBAUER, Helmut (ur.). 100 let verigarjev - prvih slovenskih poštnih znamk : zbornik mednarodnega simpozija, Ljubljana, 12.-14. oktober 2018 = 100th anniversary of the chainbreakers - the first Slovenian postal stamps : proceedings of the international symposium, Ljubljana, 12-14 October 2018. Ljubljana: Filatelistična zveza Slovenije, 2018. Str. 127-156, ilustr. ISBN 978-961-94002-1-0. [COBISS.SI-ID 5079141]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

29. ŽIBERNA, Vid. Evalvacija na področju socialnega varstva. V: Oris področja socialnega varstva in vsebinske teme : seminar : Ljubljana, 4.-7.maj 2010. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 2010. Str. 16-19. [COBISS.SI-ID 3422821]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. OREŠKI, Suzana, ŽIBERNA, Vid. The recovery paradigm in practice : contribution of NGO sector from the field of mental health to recovery approach in Slovenia. V: Conference abstract book : 11th European Conference on Mental Health : Ljubljana, Slovenia, September 13-15, 2023. [S. l.]: Evipro, 2023. Str. 146-147. [COBISS.SI-ID 166855683]
31. VIDRIH, Nejc, KOVAČ, Nadja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Prostovoljsko delo v programih socialnega varstva. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 115. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4669029]
32. ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Učinkovito spremljanje količine in kakovosti opravljenega dela. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 123. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4669285]
33. ŽIBERNA, Vid. Država blaginje, državni intervencionizem in egalitarnosti sindrom kot glavni razlogi finančno-dolžniško-moralne krize. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. Str. 16. ISBN 978-961-90202-5-8. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 4265829]
34. ŽIBERNA, Vid. Spletna aplikacija za izvajalce socialnovarstvenih programov s centralno bazo podatkov. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. Str. 91. ISBN 978-961-6569-48-4. [COBISS.SI-ID 2550723]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

35. ŽIBERNA, Vid. Spremljanje in merjenje ciljev brezdomskih programov v RS. V: Brezpogojna streha : potrebe in možnosti nastanitev za ljudi, ki se soočajo z zasvojenostjo s psihoaktivnimi substancami : zbornik prispevkov. [Ljubljana: Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti], 2019. Str. 10. [COBISS.SI-ID 5266277]

1.25 Drugi sestavni deli

36. ŽIBERNA, Vid. Poročilo predsednika o delu FD Ljubljana v letu 2016. Filatelistični zbornik. 2017, [št.] 27, str. 199-203. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 4861285]
37. ŽIBERNA, Vid. Poročilo predsednika o delovanju FD Ljubljana v letu 2015. Filatelistični zbornik. 2016, [št.] 26, str. 131-134. ISSN 0352-4175. [COBISS.SI-ID 4603749]
38. ŽIBERNA, Vid. Zum Sammeln von Kettensprenger-Portomarken : (Teil 1). Südost-Philatelie : Zeitschrift für jugoslawische Postgeschichte. Mai 2015, letn. 41, n. 2, str. 10-12, ilustr. ISSN 1861-8804. [COBISS.SI-ID 4464485]
39. RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, TRBANC, Martina, FERLAN ISTINIČ, Marjeta. Razvoj socialnovarstvenih programov : priložnosti in ovire. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. Str. 99. ISBN 978-961-6569-48-4. [COBISS.SI-ID 4086117]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

40. ŽIBERNA, Vid. Jezikovna kultura in v oglasnih besedilih izraženi življenjski stil : percepcija oglaševalca, snovalca in potrošnika : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Žiberna], 2016. 132 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_ziberna-vid.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86158. [COBISS.SI-ID 34203485]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

41. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo SOS telefon - SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [28] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160713731]
42. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Center za socialno delo Južna Primorska - Regijska varna hiša Kras. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [35] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160712451]
43. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Center za socialno delo Ljubljana, Enota Ljubljana Šiška - Materinski dom Ljubljana. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [35] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160715011]
44. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Center za socialno delo Maribor - Materinski dom Maribor. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [33] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160713987]
45. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Center za socialno delo Maribor - Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [39] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162786307]
46. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Center za socialno delo Maribor - Varna hiša Maribor - pomoč ob nasilju v družini. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [34] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160710915]
47. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Center za socialno delo Posavje - Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [38] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160710659]
48. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Center za socialno delo Spodnje Podravje - Varna hiša Ptuj. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [35] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160711171]
49. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo ARS VITAE - Kapljica - pomoč žrtvam nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [44] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162787075]
50. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo regionalna varna hiša Celje - Varne hiše za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [36] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160711427]
51. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja - Psihosocialna in psihološka pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [44] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162783235]
52. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja - Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [37] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160712195]
53. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo varnega zavetja Pomurja - VH Pomurja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [34] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160710147]
54. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za nenasilno komunikacijo - Poti iz nasilja – Individualna pomoč ljudem, ki doživljajo nasilje. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [42] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162785795]
55. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za nenasilno komunikacijo - Poti iz nasilja – Individualna pomoč otrokom in mladim z izkušnjo nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [38] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162785539]
56. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za nenasilno komunikacijo - Poti iz nasilja – Individualno delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [39] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162786051]
57. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za nenasilno komunikacijo - Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [41] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162785027]
58. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za nenasilno komunikacijo - Varne hiše in varne namestitve za ženske in otroke, žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [34] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160711683]
59. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske – CIS - Center za informiranje in svetovanje za žrtve nasilja na Gorenjskem. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [43] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162784771]
60. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske - Materinski dom Gorenjske. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [35] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160715523]
61. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske - Varna hiša Gorenjske. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [35] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160711939]
62. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo ženska svetovalnica - Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [36] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160709123]
63. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo ženska svetovalnica - Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [40] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162787331]
64. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo življenje brez nasilja - Svetovalnica za žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [37] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162782723]
65. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Društvo življenje brez nasilja - Varna hiša. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [36] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160710403]
66. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Družinski center mir, zavod za pomoč družinam v stiski - Specializirana psihosocialna pomoč žrtvam nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [42] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162783747]
67. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Javni zavod Socio - Materinski dom Celje. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [33] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160714755]
68. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Nadškofijska Karitas Maribor - Materinski dom Mozirje - Žalec. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [34] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160715267]
69. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Škofijska Karitas Murska Sobota - Prvi pomurski materinski dom s svetovalnico. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [37] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160715779]
70. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Študijsko-raziskovalni center za družino - Informacijski in svetovalni programi za žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [45] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162784259]
71. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Varna hiša Karitas za Primorsko izvajalca Zavod Karitas Samarijan. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [36] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160709379]
72. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Zatočišče za ženske in otroke žrtve nasilja II izvajalca Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [35] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160709891]
73. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [36] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162787587]
74. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Zavod Karitas Samarijan - Materinski dom Solkan in Šempeter. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [37] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160714499]
75. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Zavod Pelikan Karitas - Materinski dom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [33] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160714243]
76. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za program: Združenje za MOČ - Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [40] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 162786819]
77. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za skupino programov materinskih domov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 161673987]
78. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : evalvacijsko poročilo za skupino programov varnih hiš. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. 31 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 161808131]
79. KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana, SMOLEJ JEŽ, Simona, ČERNIČ, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Preoblikovanje ciljev javnih socialnovarstvenih programov in merskih instrumentov pri sistemu evalviranja javnih socialnovarstvenih programov : poročilo za leto 2022. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 34 str. [COBISS.SI-ID 137271043]
80. ŽIBERNA, Vid, KRŠ, Katja (927). Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 134 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 110805507]
81. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. [191] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 94055171]
82. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja : zbirnik končnih evalvacijskih poročil skupine informacijskih in svetovalnih programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 98 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 93958403]
83. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja : zbirnik končnih evalvacijskih poročil skupine programov dnevnih centrov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 233 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 94042371]
84. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja : zbirnik končnih evalvacijskih poročil skupine programov stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 213 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 94030083]
85. ČERNIČ, Mateja, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih s področja Mreže programov za socialno vključevanje oz. vključenost Romov ter Mreže drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 274 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 157396227]
86. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo - SOS telefoni : Društvo zaupni telefon Samarijan - Zaupni telefon za klic v duševni stiski : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. [29] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 93946371]
87. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo za skupino informacijskih in svetovalnih programov s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 93960451]
88. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo za skupino programov dnevnih centrov s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 24 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 94039811]
89. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo za skupino programov stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 27 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 94032131]
90. ŽIBERNA, Vid. Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). V Ljubljani: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 408 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 90952707]
91. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za pomoč osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski, svetovalni in terapevtski programi, dnevni centri), pomoč pri zmanjševanju škode na področju alkohola za mladostnike, svetovanje s terenskim delom : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 160840451]
92. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za pomoč osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski, svetovalni in terapevtski programi, dnevni centri), pomoč pri zmanjševanju škode na področju alkohola za mladostnike, svetovanje s terenskim delom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 106 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 161671683]
93. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za starejše, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem : evacijsko poročilo za skupino programov dnevnih centrov aktivnosti za starejše. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 21 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 157881347]
94. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za starejše, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem : zbirnik končnih evalvacijskih poročil programov za starejše. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 180 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 157396995]
95. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za starejše, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju: programi vključujejo pomoč in podporo dementnim osebam in njihovim svojcem m svojcem : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 131 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 160840707]
96. KOVAČ, Nadja, ČERNIČ, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v letu 2019 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 249 str., ilustr. https://www.irssv.si/upload2/SVP_konno_29.5.2020_pop.pdf. [COBISS.SI-ID 27557635]
97. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 80 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5113957]
98. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : zbirnik končnih evalvacijskih poročil dnevnih programov za brezdomce. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 166 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5112933]
99. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : zbirnik končnih evalvacijskih poročil nastanitvenih programov za brezdomce. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 191 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5112421]
100. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : zbirnik končnih evalvacijskih poročil programov nastanitvene podpore za brezdomce. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 67 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5112677]
101. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo za skupino dnevnih programov za brezdomce : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 30 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5113701]
102. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo za skupino nastanitvenih programov za brezdomce : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 29 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5113189]
103. ŽIBERNA, Vid, ČERNIČ, Mateja, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo za skupino programov nastanitvena podpora za brezdomce : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce - informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 26 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5113445]
104. ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja programov v podporo družini : poročilo o izvajanju programov v letu 2018 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5243493]
105. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, RAFAELIČ, Andreja, ROSIČ, Jasmina, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽNIDAR, Aleš. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 20 str. [COBISS.SI-ID 5265253]
106. KOBAL TOMC, Barbara, TRBANC, Martina, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, BERLOT, Lina. Strokovna podpora pri pripravi nove resolucije nacionalnega programa socialnega varstva : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 52 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5264741]
107. ŽIBERNA, Vid. Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 86 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5180773]
108. SMOLEJ JEŽ, Simona, ROSIČ, Jasmina, RAMOVIĆ, Sanel, VIDRIH, Nejc, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje socialnovarstvenih programov : poročilo o izvajanju programov v letu 2017 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5087845]
109. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, LEBAR, Lea, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2018. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5088357]
110. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc. Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (poročilo 1). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 128 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5023333]
111. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacijsko poročilo za skupino programov dnevnih in preventivnih centrov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 28 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4930405]
112. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacijsko poročilo - delavnice: Društvo za preventivno delo - Mladinske delavnice. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 37 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4930661]
113. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacijsko poročilo - SOS telefoni: Zveza prijateljev mladine Slovenije - Nacionalna mreža Tom (Telefon za otroke in mladostnike). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4930917]
114. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacijsko poročilo - svetovalnice s podpornimi programi: Društvo Center za pomoč mladim - Svetovalnica za mlade s podpornimi programi. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4931429]
115. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacijsko poročilo - ulično delo: Zavod Salesianum, OE Skala - Skala - mladinska ulična vzgoja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4931173]
116. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 185 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4930149]
117. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : zbirnik končnih evalvacijskih poročil programov dnevnih in preventivnih centrov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 333 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4929893]
118. DREMELJ, Polona, TRBANC, Martina, BOLJKA, Urban, ŽIBERNA, Vid, ILIEVSKI, Oliver. Primerjalna analiza izbranih vidikov sistemov socialnega varstva : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 111 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4941669]
119. SMOLEJ JEŽ, Simona, RAMOVIĆ, Sanel, ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc. Spremljanje socialnovarstvenih programov : poročilo o izvajanju programov v letu 2016 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 184 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4940645]
120. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : [vmesno poročilo] : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 276 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4862309]
121. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 122 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4726117]
122. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti : zbirnik končnih evalvacijskih poročil nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 50 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725349]
123. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti, visokopražni programi namenjeni uporabnikom prepovedanih drog : zbirnik končnih evalvacijskih poročil visokopražnih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 279 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725093]
124. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 18 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725605]
125. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 29 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725861]
126. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo zavetišča za brezdomne uživalce drog : Društvo za pomoč in samopomoč Želva - Zavetišče za brezdomce "Želva" : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti, nizkopražni programi namenjeni uporabnikom prepovedanih drog. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4726373]
127. SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, VIDRIH, Nejc, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2015 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 193 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4566629]
128. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana. Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v enotni sistem evalviranja javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : [vmesno poročilo] : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 261 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4577381]
129. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program s področja socialnih stisk zaradi alkoholizma : Društvo Žarek upanja - Vzgoja in izkustveno učenje : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4465509]
130. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program s področja socialnih stisk zaradi alkoholizma : Zavod Karitas - Samarijan - Socialnovarstveni program, VRTNICA - socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4465765]
131. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program s področja stisk zaradi motenj hranjenja : Društvo Muza - Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4466021]
132. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali motenj hranjenja : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4466789]
133. SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2014 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 215 str., ilustr. http://www.irssv.si/upload2/2015_SVP_koncnoporocilo_IRSSV.pdf. [COBISS.SI-ID 4370533]
134. ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana. Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v sistem Zunanjih evalvacij javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : [vmesno poročilo] : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 282 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4466277]
135. ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana. Vpeljava novih verificiranih javnih socialnovarstvenih programov v sistem Zunanjih evalvacij javnih socialnovarstvenih programov s prilagoditvijo merskih instrumentov : končno poročilo : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 120 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4466533]
136. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja nasilja : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 90 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4270437]
137. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, SMOLEJ JEŽ, Simona. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja nasilja, materinski domovi : zbirnik končnih evalvacijskih poročil posameznih programov materinskih domov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 167 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4270181]
138. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, SMOLEJ JEŽ, Simona. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja nasilja, varne hiše : zbirnik končnih evalvacijskih poročil posameznih programov varnih hiš. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 363 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4269925]
139. LEBAR, Lea, SMOLEJ JEŽ, Simona, TRBANC, Martina, KOVAČ, Nadja, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno in skupinsko obravnavo : [končno poročilo]. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 84 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2582211]
140. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program krizni center : Društvo ženska svetovalnica - Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 40 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4269413]
141. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program za pomoč žrtvam nasilja : Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 46 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4269669]
142. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov materinskih domov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 22 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4268901]
143. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana. Evalvacijsko poročilo za skupino programov varnih hiš : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 26 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4269157]
144. SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2013 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 166 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2582723]
145. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijska poročila posameznih programov centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 32, 34 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2556099]
146. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijska poročila posameznih programov dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. [219] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2556355]
147. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijska poročila posameznih programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. [242] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555075]
148. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555331]
149. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 32 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555587]
150. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 26, [7], 8 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555843]
151. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje opravljenih postopkov dela. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2013. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2557123]
152. SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2012 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 154 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2539715]
153. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, MARČIČ, Renata, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravijo izvajalci socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 174 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3870053]
154. ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje postopkov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2012. 69 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2523587]
155. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Posodobitev kriterijev, postopkov ter merskih inštrumentov, ki se dosegajo in uporabljajo za namen Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja in področja materinskih domov in zavetišč za ženske. V Ljubljani: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 67 str., [96] str. pril., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 3870821]
156. ŽIBERNA, Vid, DREMELJ, Polona, RIHTER, Liljana, KOVAČ, Nadja. Posodobitev kriterijev, postopkov ter merskih inštrumentov, ki se dosegajo in uporabljajo za namen Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 425 str., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 2513347]
157. ŽIBERNA, Vid, DREMELJ, Polona, RIHTER, Liljana. Posodobitev kriterijev, postopkov ter merskih inštrumentov, ki se dosegajo in uporabljajo za namen Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja Programov medgeneracijskih središč in drugih socialnih programov za kakovostno življenje starejše generacije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2523331]
158. SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2011 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 288 str., graf. prikazi. http://www.irssv.si/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=315&Itemid=. [COBISS.SI-ID 3870565]
159. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, MARČIČ, Renata, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravijo izvajalci socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 157 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3692389]
160. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, NARAT, Tamara. Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Nacionalnega programa aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 82 str., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 3781221]
161. SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2010 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 200 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3779685]
162. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, AKERMAN, Beata, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov socialne rehabilitacije zasvojenih. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv., (230 str., priloga [491]str.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3616869]
163. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce uživalce nedovoljenih drog. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv. (65 str., [173] str. - priloga), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3780453]
164. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov in mreže drugih specializiranih programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv. (46 str., 104 str. - priloga), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3692645]
165. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv. (28 str., [62] str. - priloga), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3780709]
166. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov : vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 127 str., graf. prik. [COBISS.SI-ID 3547237]
167. SMOLEJ JEŽ, Simona, BUŽAN, Valerija, BOLJKA, Urban, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Institut zagovornika odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 71 str. [COBISS.SI-ID 3421285]
168. KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja : priloge. V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 262 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3576165]
169. KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 123 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3575653]
170. ŽIBERNA, Vid, AKERMAN, Beata, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja materinskih domov in zavetišč za ženske. V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 137 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3446629]
171. RAKAR, Tatjana, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, ZAVIRŠEK, Darja, BOŠKIĆ, Ružica, BOLJKA, Urban, SMOLEJ JEŽ, Simona, SOBOČAN, Ana Marija, HUMLJAN URH, Špela, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva : končno poročilo, priloge. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 2 zv. (154, 146 str.). [COBISS.SI-ID 3361637]
172. SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, ŽIBERNA, Vid, NAGODE, Mateja. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2009 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 184 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3446885]
173. KOBAL TOMC, Barbara, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, BOLJKA, Urban. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010 : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2010. 200 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3547493]
174. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, AKERMAN, Beata, BOLJKA, Urban, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji materinskih domov in zavetišč za žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 146 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3546981]
175. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Analiza državne skrbi za invalide. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 183 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3283813]
176. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : analiza letnih poročil in pregled aktivnosti v obdobju december 2008 - junij 2009. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2009. 30,80,31,60,26,18,26 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3177317]
177. ZAVIRŠEK, Darja, KOBAL TOMC, Barbara, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, HUMLJAN URH, Špela, SOBOČAN, Ana Marija, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, KLUN, Maja, REZAR, Irena. Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut RS za socialno varstvo, 2009. 183 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3259749]
178. SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KRESAL, Barbara, HUMLJAN URH, Špela. Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 74 f. [COBISS.SI-ID 3130981]
179. SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, NAGODE, Mateja. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2008 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 117 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3177061]
180. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010 : poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2009. 114 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3284581]
181. SMOLEJ JEŽ, Simona, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Analiza izvajanja pomoči na domu : končno poročilo. Ljubljana: [Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo], 2008. 36 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2965093]
182. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, JAKOB KREJAN, Polonca, RAPE ŽIBERNA, Tamara, ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : poročilo za leto 2008. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2008. 46, [5], 77 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3075685]
183. KOBAL TOMC, Barbara, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2008. 100 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3283301]
184. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca. Oblikovanje modela spremljanja izvajanja Akcijskega programa za invalide 2007-2013 : poročilo za leto 2007. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2007. 105 f. [COBISS.SI-ID 2894693]
185. KOBAL TOMC, Barbara, AMBROŽ, Milan, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 - 2010 : poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2007. 102 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2864997]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

186. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - november 2022. 9. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 149 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 128173059]
187. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - oktober 2019. 8. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 147 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5242469]
188. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5263717]
189. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - januar 2018. 7. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 142 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4939109]
190. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - november 2017. 6. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 141 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4938853]
191. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - februar 2016. 3. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4491109]
192. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - januar 2016. 2. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4490853]
193. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - julij 2016. 4. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4577637]
194. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO© - oktober 2016. 5. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 140 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4603237]
195. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za uporabo baze EVAPRO©. 1. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4490597]
196. TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, KOVAČ, Nadja, ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2015. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4462949]
197. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov : navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje opravljenih postopkov dela. 5. izd. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2014. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4280421]
198. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, TRBANC, Martina. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2014 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 81 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4267365]
199. TRBANC, Martina, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, LEBAR, Lea, ŽIBERNA, Vid, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4264805]
200. ŽIBERNA, Vid. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov : poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2012. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. [28] str. [COBISS.SI-ID 2513091]
201. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov : poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2011. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. str. 17 str. [COBISS.SI-ID 3781989]
202. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje postopkov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. 60 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3788389]
203. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoting employersʹ social services in social dialogue : project PESSIS: country report - Slovenia. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 31 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3871845]
204. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoviranje interesov ponudnikov socialnih storitev v socialnem dialogu : projekt PESSIS: poročilo za Slovenijo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 30 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3868261]
205. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov medgeneracijskih središč in drugih socialnih programov za kakovostno življenje starejše populacije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2012. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3869541]
206. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2012. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3869797]
207. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje postopkov dela. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 57 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3575909]
208. NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza delovanja varstveno delovnih centrov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 51 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3250277]
209. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, RAKAR, Tatjana. Dopolnilo nacionalnega poročila o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 2008-2010. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3206757]
210. ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje postopkov dela. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009. 56 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3283045]
211. SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca, ŽIBERNA, Vid, JERINA, Petra, KENDA, Aleš. Izvajanje pomoči na domu : analiza stanja za obdobje januar-junij 2008 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2008. 46 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3130725]
212. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, RAPE ŽIBERNA, Tamara, JAKOB KREJAN, Polonca, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : analiza samoevalvacijskih poročil. Ljubljana: Institut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2008. 24 f. [COBISS.SI-ID 2941797]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

213. ŽIBERNA, Vid. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : priloga 2 k evalvacijskim poročilom - vprašalniki. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. 312 str. [COBISS.SI-ID 161673475]
214. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov (Poročilo 2) : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja nasilja : priloga 1 k evalvacijskim poročilom – ocenjevalne lestvice. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. [136] str. [COBISS.SI-ID 161808387]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

215. ŽIBERNA, Vid. Monitoring and measuring the goals of social protection programmes related to alcoholism : lecture at "A path to collabration : integration of different approaches to alcoholism and other addictions" at International Conference Alpe Jadran Balkan, Društvo Žarek, Bohinjska Bistrica, 12. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 5242725]
216. ŽIBERNA, Vid. Tipi obrazcev in logika zapisov, žigov in drugih označb na verigarskih čekovnih nakaznicah in verigarskih plačilnih nakaznicah : prispevek na mednarodnem simpoziju "100 let verigarjev - prvih slovenskih poštnih znamk", Filatelistična zveza Slovenije, Ljubljana, 12. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5078885]
217. ŽIBERNA, Vid. Mreža stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja v letu 2016 : stanje v letu 2016 glede na RENPSV 2013-2020 : prispevek na posvetu "Programi bivanja v skupnosti in socialnovarstveni programi v procesu deinstitucionalizacije", Šent, Zavod Celeia, Celje, 24. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4887909]
218. ŽIBERNA, Vid. Uvod v verigare : zašto verigari nisu interesantni samo za Slovence? : prispevek na VI. filatelistično seminar "Domašinec 2017", Hrvatsko filatelističko društvo "Zrinski", Čakovec, 9. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 4929381]
219. ŽIBERNA, Vid. Vojno-poštna nalepka Nezavisne države Hrvatske : ali se Ercegovič moti? : prispevek na VI. filatelistično seminar "Domašinec 2017", Hrvatsko filatelističko društvo "Zrinski", Čakovec, 9. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 4929637]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

220. ŽIBERNA, Vid. Socialna vključenost v okviru izvajanja socialnovarstvenih programov : vabljeno predavanje na "Vseživljenjsko učenje in krepitev socialne vključenosti ter zdravja", 7. kongres humanitarnih organizacij Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana, 21. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 44922883]
221. ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Sustav evaluacije javnih programa socijalne zaštite u Republici Sloveniji : [predavanje na] Kvaliteta socijalnih usluga - zajednička EU načela i standardi, Zagreb, Europski informacijski centar, 21.12.2011. Zagreb, 2011. [COBISS.SI-ID 3765093]

3.25 Druga izvedena dela

222. ŽIBERNA, Vid. Enotni model evalviranja programov socialnega varstva - uvodno predavanje za nove JSVP v sistemu evalviranja v letu 2023 : predavanje na sestanku "Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov", Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ljubljana, 26. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 163382019]
223. ŽIBERNA, Vid. Evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : mreža socialnovarstvenih programov za preprečevanje nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja : predavanje na predstavitvi izsledkov evalvacije mreže socialnovarstvenih programov za preprečevanje nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 26. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 170435075]
224. ŽIBERNA, Vid. Evalvacija SV programov v kontekstu verificiranja SV programov : predavanje na delavnici za verifikatorje, ki bodo sodelovali v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 19. 10. 2023. [COBISS.SI-ID 170619139]
225. ŽIBERNA, Vid. Preoblikovanje ciljev javnih socialnovarstvenih programov in merskih instrumentov pri sistemu evalviranja javnih socialnovarstvenih programov v skladu z novo ReNPSV : predavanje na seminarju "Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji", Socialna zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 20. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 161672707]
226. ŽIBERNA, Vid. Sistem evalviranja javnih socialno varstvenih programov - uvodno predavanje : predavanje na seminarju "Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji", Socialna zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 20. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 161672451]
227. ŽIBERNA, Vid. Spletni vprašalniki in ostale novosti aplikacije Evapro : predavanje na seminarju "Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji", Socialna zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 20. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 161672195]
228. ŽIBERNA, Vid. Ustrezno postavljanje ciljev in izvajanje anketnih vprašalnikov socialno varstvenih programov : predavanje na seminarju "Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji", Socialna zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 20. 6. 2023. [COBISS.SI-ID 161671939]
229. ŽIBERNA, Vid. Enotni model evalviranja programov socialnega varstva : uvodno predavanje za nove JSVP v sistemu evalviranja v letu 2022 : predavanje na "Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov", Inštitut RS za socialno varstvo, 10. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 93936899]
230. ŽIBERNA, Vid. Mreža programov za preprečevanje nasilja, programov za pomoč žrtvam nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja : predavanje na "Evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : sestanek vključenih", Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 26. 1. 2022. [COBISS.SI-ID 101591299]
231. ŽIBERNA, Vid. Sistem evalviranja javnih socialno varstvenih programov : uvodno predavanje : predavanje na "Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji", Socialna zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 16. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 124670723]
232. ŽIBERNA, Vid. Socialnovarstveni programi s področja duševnega zdravja (dnevni centri, stanovanjske skupine, odprte stanovanjske skupine, svetovalne pisarne, SOS telefoni) : predavanje na "Evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ", Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 23. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 102179075]
233. ŽIBERNA, Vid. Spletni vprašalniki in ostale novosti aplikacije Evapro : predavanje na "Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji", Socialna zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 16. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 124672515]
234. ŽIBERNA, Vid. Ustrezno postavljanje ciljev in izvajanje anketnih vprašalnikov socialno varstvenih programov : predavanje na "Mreža socialnovarstvenih programov v Sloveniji", Socialna zbornica Slovenije, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 16. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 124672003]
235. ŽIBERNA, Vid. Enotni model evalviranja programov socialnega varstva : predavanje za nove JSVP v sistemu evalviranja v letu 2020 : predavanje na "Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov za izvajalce JSVP", Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 28. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 44921603]
236. ŽIBERNA, Vid. Mreža programov za socialno vključevanje oz. vključenost Romov, Mreža drugih programov, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi : predavanje na "Evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : sestanek vključenih", Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 26. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 44922371]
237. ŽIBERNA, Vid. Enotni model evalviranja programov socialnega varstva : predvajane za nove JSVP v sistemu evalviranja v letu 2019 : predavanje na "Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov za izvajalce JSVP", Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 25. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 5120613]
238. ŽIBERNA, Vid. Mreža programov s področja alkoholizma, Mreža programov s področja starejših : evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : predavanje, Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 13. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5180517]
239. ŽIBERNA, Vid. Mreža programov za brezdomce : informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejmališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : predavanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 12. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 5242981]
240. ŽIBERNA, Vid. Način ocenjevanja, predstavitev pogostih napak in reševanje le-teh : predavanje na "Delavnica za ocenjevalce, ki bodo aktivno sodelovali v postopku priprave strokovnega mnenja o strokovni ustreznosti socialnovarstvenega programa", Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 18. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 5118309]
241. ŽIBERNA, Vid. Mreža programov za brezdomce : informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejmališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) : evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : predavanje, Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 7. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5078629]
242. ŽIBERNA, Vid. Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreža programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju 2017 : evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : predavanje na "Predstavitev izsledkov evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja mreže programov za otroke in mladostnike", Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 16. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 4963941]
243. ŽIBERNA, Vid. Beskućnici u Republici Sloveniji : prikupljanje podataka : predavanje v okviru obiska CERANEO, Kralji ulice, Ljubljana, 22. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4863333]
244. ŽIBERNA, Vid. Enotni model evalviranja programov socialnega varstva : predvajane za nove JSVP v sistemu evalviranja v letu 2017 : predavanje na "Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov za izvajalce JSVP", Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 14. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4862565]
245. ŽIBERNA, Vid. Evaluacija javnih programa socijalne zaštite v Republici Sloveniji : predavanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 16. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4863077]
246. ŽIBERNA, Vid. Mreža programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreža programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : predavanje na "Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni mladim", Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana, 25. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4862821]
247. ŽIBERNA, Vid. Načini ocenjevanja, predstavitev pogostih napak in reševanje le-teh : predavanje na "Delavnica za ocenjevalce za izdelavo strokovnih mnenj Socialne zbornice Slovenije", Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 20. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 4932709]
248. ŽIBERNA, Vid. Programi na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog 2016 : evalvacija socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira MDDSZ : predavanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 17. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 4863589]
249. ŽIBERNA, Vid. Enotni model evalviranja programov socialnega varstva : predvajanje za ocenjevalce in verifikatorje JSVP : predavanje na srečanju ocenjevalcev za izdelavo strokovnih mnenj Socialne zbornice Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 25. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 4490341]
250. ŽIBERNA, Vid. Jezikovna kultura in v oglasnih besedilih izraženi življenjski stil : percepcija oglaševalca, snovalca in potrošnika - primer blagovne znamke Poli : vabljeno predavanje pri predmetu "Jezik in stil oglaševanja", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 24. 05. 2016. [COBISS.SI-ID 4552805]
251. RIHTER, Liljana (avtor, diskutant), KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, TRBANC, Martina, FERLAN ISTINIČ, Marjeta. Razvoj socialnovarstvenih programov : priložnosti in ovire : okrogla miza v sklopu Socialno delo in politika varčevanja, 5. kongres socialnega dela, 26. september 2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 4086373]
252. ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Upoštevanje uporabniške perspektive pri raziskovalnem delu : [predavanje na posvetu] So programi in storitve socialnega varstva v Sloveniji izraz potreb uporabnikov? Ljubljana, Državni svet, 17. maj 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 3852389]
253. RIHTER, Liljana, ŽIBERNA, Vid. Vloga, pomen in oblikovanje kriterijev evalvacije programov, ki jih izvajajo NVO na področju drog in zasvojenosti : [predavanje na] Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Gospodarska zbornica, Ljubljana, 28. maj 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 3852133]
254. ŽIBERNA, Vid. Kolektivizem, egalitarizem in socialni mir : [referat na kolokviju] Demokracija v Sloveniji: politična participacija in politična kultura, Bohinj, 9.-10. jul. 2011. Bohinj, 2011. [COBISS.SI-ID 3692133]
255. ŽIBERNA, Vid. Slovenija - socialna država ali poligon korporativističnih interesov : [referat na kolokviju] Gospodarska kriza : včeraj, danes, jutri, Bohinj, 10.-11. jun. 2010. Bohinj, 2010. [COBISS.SI-ID 3578725]
256. ŽIBERNA, Vid. Social welfare system in the Republic of Slovenia : [predavanje francoskim dijakom] Ljubljana, Institut Français, 6. maj 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 3395429]
257. ŽIBERNA, Vid. The challenges of data bases for measuring and evaluating the protection programmes in the Republic of Slovenia : [to refer to] Social work theories and methodologies, Dubrovnik, Inter-University Centre, 28 June - 4 July 2009. Dubrovnik, 2009. [COBISS.SI-ID 3182437]
258. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Monitoring national social protection strategies : [to refer to] Social work and social policies, IUC (Inter-University Center), Dubrovnik, 8th - 16th June, 2008. Dubrovnik, 2008. [COBISS.SI-ID 2959973]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Drugo

259. TRBANC, Martina, ROSIČ, Jasmina, TREBEŽNIK, Jernej, SMOLEJ JEŽ, Simona, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od začetka leta 2017 do konca leta 2019 : ugotovitve in priporočila : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. [89] str., ilustr. https://www.irssv.si/upload2/Koncno%20porocilo%20SA%20IRSSV.pdf. [COBISS.SI-ID 47298307]
260. TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, BOLJKA, Urban, LEBAR, Lea, NARAT, Tamara. Socialni položaj v Sloveniji 2014-2015 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 117 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4461669]


NERAZPOREJENO

261. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid. Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij. Elektronska izd. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2019. ISBN 978-961-91472-6-9. https://www.irssv.si/Nacrtovanje_in_izvajanje_evalvacij.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QZTJUAHW. [COBISS.SI-ID 301093888]
262. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid. Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2019. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-91472-5-2. [COBISS.SI-ID 300987392]
263. MARINŠEK, Aleš, ŽIBERNA, Vid. Senta 1944 : prva jugoslovanska lokalna provizorična izdaja : priročnik. Ljubljana: Filatelistično društvo, 2015. [59] str., ilustr. Publikacija, št. 5. ISBN 978-961-285-090-6. [COBISS.SI-ID 282587648]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 16. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 16. 11. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023