COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBarbara Kobal TomcOsebna bibliografija za obdobje 1991-2023

1999

1. KOBAL TOMC, Barbara. Participativni management : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Kobal], 1999. 66 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 19462237]


2001

2. NOVAK, Mojca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, THALER, Petra. Izvajanje "programa boja proti revščini in socialni izključenosti" : podatkovna podpora. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2001. 122 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22672221]
3. NOVAK, Mojca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, THALER, Petra. Izvajanje "programa boja proti revščini in socialni izključenosti" : Slovenija v mednarodni primerjavi : podatkovna podpora. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2001. 41 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22671965]
4. KOBAL TOMC, Barbara. Primerjalna analiza ureditve oprostitev in olajšav za invalide, invalidske organizacije invalidska podjetja ter za druge oblike organiziranja invalidov v državah Evropske unije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2001. 25 f., tabele. [COBISS.SI-ID 22673245]
5. KOBAL TOMC, Barbara. Problem skrbništva in možnost prenove njegove opredelitve : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2001. 54 f. [COBISS.SI-ID 22673501]


2002

6. KOBAL TOMC, Barbara. Analiza neprofitno-volonterskih organizacij na področju zagotavljanja storitev pomoči za družino. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2002. 81 f., tabele. [COBISS.SI-ID 22674269]
7. NOVAK, Mojca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, THALER, Petra, ŽAKELJ, Tjaša. Izvajanje "programa boja proti revščini in socialni izključenosti" : podatkovna podpora. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2002. 137 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22671709]
8. NOVAK, Mojca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, THALER, Petra, ŽAKELJ, Tjaša. Izvajanje "programa boja proti revščini in socialni izključenosti" : Slovenija v mednarodni primerjavi : podatkovna podpora. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2002. 54 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22671197]


2003

9. KOBAL TOMC, Barbara. Custody in a plural welfare system? The case of Slovenia. V: Ageing societies, new sociology : book of the abstracts. Murcia: European Sociological Association: Universidad de Murcia, 2003. Str. 522-523. [COBISS.SI-ID 22640989]
10. NOVAK, Mojca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja. Izvajanje "programa boja proti revščini in socialni izključenosti" : podatkovna podpora. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, december 2003. [126] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22670941]
11. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, ZORN, Jelka, KOBAL TOMC, Barbara. Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva : poročilo za leto 2003. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2003. 150 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1285477]
12. KOBAL TOMC, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša, DREMELJ, Polona, THALER, Petra. Pravice otrok : podatkovna podpora položaja otrok v Republiki Sloveniji in primerjalna analiza družinske politike v šestih izbranih državah : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, februar 2003. 226 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22674781]
13. TRBANC, Martina (avtor, drugo), BOŠKIĆ, Ružica, KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. Social and economic inclusion of deprived groups - possible measures to incease the employability of the most vulnerable categories of long-term unemployed and inactive people : research report. Faculty of Social Sciences: Ljubljana, October 2003. 84 str. + pril. [COBISS.SI-ID 22546781]
14. TRBANC, Martina (avtor, drugo), BOŠKIĆ, Ružica, KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. Socialna in ekonomska vključenost ranljivih skupin v Sloveniji - možni ukrepi za dvig zaposljivosti najbolj ranljivih kategorij težje zaposljivih in neaktivnih oseb : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2003. 73 str. + pril. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/raziskava_vkljucevanje2.pdf. [COBISS.SI-ID 22546525]
15. NOVAK, Mojca, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja. Spremlanje učinkov izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva : podatkovna opora kazalcev : poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2003. 128 f., tab. [COBISS.SI-ID 24095325]
16. KOBAL TOMC, Barbara. Upravljanje neprofitnih organizacij : primer upravljanja skrbništva v centrih za socialno delo v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kobal], 2003. 152 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 22573405]


2004

17. KOBAL TOMC, Barbara. Analiza programov in dejavnosti neprofitnih in neprofitno-volonterskih organizacij pri zagotavljanju storitev za družino in posebej za otroke in mladostnike : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2004. 160 f., tab. [COBISS.SI-ID 24096093]
18. KOBAL TOMC, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša, SMOLEJ JEŽ, Simona. Evalvacija programov za otroke, mladostnike in družine : področje izkušenj z nasiljem, različnimi zlorabami in zanemarjenjem : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2004. 305 f., tab., graf. prik. [COBISS.SI-ID 24095069]
19. RIHTER, Liljana, RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara. Izhodišča za oblikovanje sistema evalvacije izvajanja socialnovarstvenih programov. Socialno delo. okt. - dec. 2004, letn. 43, št. 5-6, str. 257-263. ISSN 0352-7956. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1K4TVBPE. [COBISS.SI-ID 1529189]
20. KOBAL TOMC, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša, SMOLEJ JEŽ, Simona. Neodvisno življenje invalidov v izbranih državah Evropske unije : osnutek poročila. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2004. 110 f. [COBISS.SI-ID 24095837]
21. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, ZORN, Jelka, KOBAL TOMC, Barbara. Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva : poročilo za leto 2004. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2004. 230 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1625701]
22. KOBAL TOMC, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša, SMOLEJ JEŽ, Simona. Osebna asistenca kot sredstvo za neodvisno življenje hendikepiranih. Socialno delo. 2004, letn. 43, št. 5-6, str. 291-298. ISSN 0352-7956. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-MLSS4YP9. [COBISS.SI-ID 1530469]
23. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Slepi in slabovidni otroci : pravice najmlajših do enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, Komisija za družbene dejavnosti, 2004. [COBISS.SI-ID 27547490]
24. KOBAL TOMC, Barbara. Vloga Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo pri spremljanju različnih vidikov socialne vključenosti prebivalcev Slovenije. V: GORNIK, Jože (ur.). Zbornik 1. posveta na temo Revščina in socialna izključenost oziroma vključenost = (Poverty and social exclusion/inclusion). Ljubljana: Urad Republike Slovenije za mladino: Mladinski svet Slovenije, 2004. Str. 107-110. ISBN 961-91161-2-7. [COBISS.SI-ID 1569637]


2005

25. RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. Formation of the system of evaluation of social welfare programs in Slovenia : Inter University Centre for Postgraduate Studies, the IUC Dubrovnik, School of Social Work Theory and Practice, June 5 - 26, 2005,. 2005. [COBISS.SI-ID 2200677]
26. RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. Formation of the system of evaluation of social welfare progress in Slovenia. IUC Journal of social work : theory and practice. 2004/2005, no 11. [COBISS.SI-ID 2450789]
27. KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. The labour market and employment situation of the most vulnerable categories of unemployed and inactive people in Slovenia. V: KWIECIŃSKA-ZDRENKA, Monika (ur.). "Rethinking inequalities" : abstracts. Toruń: Institute of sociology Nicolaus Copernicus university, 2005. Str. 508. ISBN 83-231-1866-3. [COBISS.SI-ID 2262629]
28. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva : poročilo [za leto 2005]. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2005. 237 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2401381]
29. KOBAL TOMC, Barbara. Osebe s težavami v duševnem zdravju - ena izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela v Sloveniji?. Šent : glasilo Slovenskega združenja za duševno zdravje. avg. 2005, št. 3, letn. 11, str. 4-11. ISSN 1318-6337. [COBISS.SI-ID 2262117]
30. OREŠKI, Suzana, KOBAL TOMC, Barbara. Položaj oseb s težavami v duševnem zdravju z vidika dela in zaposlitve. Novo mesto: Mednarodna konferenca Socialna ekonomija - inovativni pristopi zaposlovanja (CEFEC), 8-10 sep. 2005. [COBISS.SI-ID 24419933]
31. KOBAL TOMC, Barbara, KOBAL GRUM, Darja. Pomen zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok za uresničevanje načel enakih možnost za izobraževanje. V: KRPIČ, Tomaž (ur.). "Varnost in tveganja v sodobni slovenski družbi". Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2005. http://www.sociolosko-drustvo.si/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=27. [COBISS.SI-ID 24440669]
32. NOVAK, Mojca, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona. Primerjalna analiza ureditev sistemov denarne socialne pomoči v nekaterih državah EU. Ljubljana: Inštitut Reublike Slovenije za socialno varstvo, maj 2005. 54 str., tab. [COBISS.SI-ID 24387933]
33. KOBAL TOMC, Barbara, RODE, Nino, RIHTER, Liljana, ZORN, Jelka. Priprava evalvacije izvajanja programov socialnega varstva. Socialno delo. jun 2005, letn. 44, št. 3, str. 201-209. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Priprava_URN_NBN_SI_DOC-46Q213UH.pdf/2019030417004670/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-46Q213UH. [COBISS.SI-ID 1945189]
34. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, NOVAK, Mojca. Spremljanje učinkov izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva : podatkovna opora kazalcev : poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2005. 186 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2434661]
35. NOVAK, Mojca, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽAKELJ, Tjaša. Spremljanje učinkov izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva : podatkovna opora kazalcev : dopolnjeno končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2005. 168, 12 str., tab. [COBISS.SI-ID 24095581]
36. KOBAL TOMC, Barbara. Vloga socialnega dela v celostni zgodnji obravnavi slepih in slabovidnih otrok : prenova sistema in metod kot posledica zagotavljanja enakih možnosti : okrogla miza. V: LEŠNIK, Bogdan (ur.). Tradicije, prelomi, vizije : zbornik abstraktov. Ljubljana: [Fakulteta za socialno delo], 2005. Str. 68. ISBN 961-6569-00-7. [COBISS.SI-ID 2307173]
37. RIHTER, Liljana, RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara. Vzpostavljanje sistema evalviranja izvajanja socialnovarstvenih programov. V: LEŠNIK, Bogdan (ur.). Tradicije, prelomi, vizije : zbornik abstraktov. Ljubljana: [Fakulteta za socialno delo], 2005. Str. 120. ISBN 961-6569-00-7. [COBISS.SI-ID 2322277]
38. KOBAL TOMC, Barbara, OREŠKI, Suzana. Zaposljivost in zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju. Socialno delo. dec. 2005, letn. 44, št. 6, str. 387-394. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Zaposljivost_URN_NBN_SI_DOC-XV0DOUGD.pdf/2019020212241165/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XV0DOUGD. [COBISS.SI-ID 2409317]


2006

39. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona. Analiza transferjev za invalide. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2006. 206 f. [COBISS.SI-ID 2528869]
40. KOBAL TOMC, Barbara. Angleški Kraljevi nacionalni inštitut slepih. RIKOSS. 2006, letn. 5, št. 4. ISSN 1854-4096. http://www.zveza-slepih.si/rikoss. [COBISS.SI-ID 2630757]
41. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Celovita zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok in njihovih družin. RIKOSS. 2006, št. 18. ISSN 1854-4096. [COBISS.SI-ID 2528357]
42. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Celovita zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok ter njihovih družin. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. Str. 33-36. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 2594149]
43. KOBAL TOMC, Barbara, KOBAL GRUM, Darja. Celovita zgodnja obravnava v svetu. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. Str. 37-41. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 2594405]
44. KOBAL TOMC, Barbara. Enake možnosti v mednarodnih določilih in konceptih inkluzije. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. Str. 15-18. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 2593637]
45. RIHTER, Liljana, RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara. Establishing the system to evaluate the implementation of social protection programmes in Slovenia. V: Abstracts : evaluation in society : critical connections : joint international conference 4-6 October 2006. London: United Kingdom Evaluation Society, European Evaluation Society, 2006. Str. [56]. [COBISS.SI-ID 2591333]
46. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija programov v socialnem varstvu : model in postopek izvedbe. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo: Inštitut RS za socialno varstvo, 2006. 165 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6569-03-1. [COBISS.SI-ID 228362752]
47. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Ko postane zagotavljanje enakih možnosti samo po sebi umevno. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. Str. 225-235. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 2595429]
48. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Maintaing equal opportunities for education of blind and partially sighted children in Slovenia : [to refer to] A new approach for the psychological work with visually impairedpersons in Europe, Copenhagen, 9th Oct 2006. Copenhagen, 2006. [COBISS.SI-ID 2595941]
49. LEBARIČ, Nada, KOBAL GRUM, Darja, KOLENC, Janez, KOBAL TOMC, Barbara. Modeli vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v EU. V: LEBARIČ, Nada, KOBAL GRUM, Darja, KOLENC, Janez. Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami. Radovljica: Didakta, 2006. Str. [7]-23. ISBN 961-6530-99-2, ISBN 978-961-6530-99-6. [COBISS.SI-ID 1541975]
50. HAFNAR, Mirjana, KOBAL TOMC, Barbara. Modeli vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih v Združenih državah Amerike in nekaterih evropskih državah. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. Str. 48-54. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 2594917]
51. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Predgovor. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. Str. 9-12. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 2593381]
52. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, OREŠKI, Suzana, MLAČ, Tanja. Priprave na aplikacijo sistema evalviranja izvajanja programov in storitev socialnega varstva : končno poročilo. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2006. str.149 + 2 pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2605413]
53. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Pristopi k obravnavi slepega ali slabovidnega otroka. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. Str. 19-22. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 2593893]
54. KOBAL TOMC, Barbara. Skrbništvo : togo urejeno javno pooblastilo ali fleksibilna oblika družbenega varstva?. Socialno delo. feb./apr. 2006, letn. 45, št. 1/2, str. 35-40. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Skrbnitvo_URN_NBN_SI_DOC-4QELATOG.pdf/2019012813250195/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-4QELATOG. [COBISS.SI-ID 2472805]
55. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, AMBROŽ, Milan. Spremljanje učinkov izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 : podatkovna opora kazalcev : poročilo. Ljubljana: Inštitut republike Slovenije za socialno varstvo, 2006. 209 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2528613]
56. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Uvajanje sistema evalvacije v socialnem varstvu : predlog postopka. Socialno delo. feb.-apr. 2006, letn. 45, št. 1/2, str. 1-7. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Uvajanje_URN_NBN_SI_DOC-FWCFQNGU.pdf/2019012813240117/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-FWCFQNGU. [COBISS.SI-ID 2471781]
57. KOBAL GRUM, Darja (urednik), KOBAL TOMC, Barbara (urednik). Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. Ljubljana: Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006. 257 str., ilustr. ISBN 961-91855-0-1. [COBISS.SI-ID 228084224]
58. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara, KOLENEC, Franci M., KOLENC, Janez, LEBARIČ, Nada. Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanjen slepih in slabovidnih otrok : psihološka, sociološka in pedagoška analiza stanja in razvojnih smernic v RS. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006. 38 str. [COBISS.SI-ID 2595685]
59. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Zgodnja obravnava v svetu : integracija. RIKOSS. 2006, letn. 5, št. 3, str. 12-14. ISSN 1854-4096. http://www.zveza-slepih.si/rikoss. [COBISS.SI-ID 2590821]


2007

60. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja. Analiza socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2007. 89 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2710117]
61. GARCÉS, Jorge, SENDI, Richard, ČERNIČ MALI, Barbara, KERBLER, Boštjan Kefo, KOBAL TOMC, Barbara. Free movements and equal opportunities for all (LivingAll). Contract no. 44359, Compilation and classification of the national policies and action plans in Europe (LivingAll national initiatives report). Valencia: Polibienestar, 2007. 282 str. [COBISS.SI-ID 2275779]
62. GARCÉS, Jorge. Free movements and equal opportunities for all (LivingAll). Contract no. 44359. D1.1, Report concerning the disabled free movement at European level. Valencia: Polibienestar, 2007. 85 str. [COBISS.SI-ID 2277827]
63. RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. " I look like a mess ... Am I needed in the profit-oriented society?" : the labour market and employment situation of some vulnerable categories of unemployed and inactive people in Slovenia. Revija za socijalnu politiku. srp.-pro. 2007, god. 14, br. 3/4, str. 373-390. ISSN 1330-2965. [COBISS.SI-ID 2865253]
64. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Inkluzija slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji. V: PROSNIK, France (ur.). Različni učenci - različni pristopi. Ljubljana: Supra, 2007. Str. 178-180. Iz prakse za prakso. ISBN 978-961-91347-7-1. [COBISS.SI-ID 2709861]
65. KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec), BANDUR, Simona (oseba, ki intervjuva). Kaznovanost raje zamolčijo. Delo. [Tiskana izd.]. 3. julij 2007, letn. 49, št. 150, str. 16. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 2736485]
66. RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, RODE, Nino. Mednarodna konferenca "Evalvacije v družbi : kritične povezave", London, 4.-6.oktober 2006 : [poročilo s poti]. Socialno delo. jun. 2007, letn. 46, št. 3, str. 179-180. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Mednarodna-2007-3.pdf/2019031115191299/. [COBISS.SI-ID 2742373]
67. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Nova knjiga o vzgoji in izobraževanju slepih in slabovidnih v Sloveniji. RIKOSS. 2007, št. 1. ISSN 1854-4096. http://www.zveza-slepih.si/rikoss/. [COBISS.SI-ID 2687077]
68. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca. Oblikovanje modela spremljanja izvajanja Akcijskega programa za invalide 2007-2013 : poročilo za leto 2007. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2007. 105 f. [COBISS.SI-ID 2894693]
69. KOBAL TOMC, Barbara, ŽAKELJ, Tjaša. Osebe v postpenalni obravnavi na trgu dela. Socialno delo. jun. 2007, letn. 46, št. 3, str. 157-165. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Osebe-2007-3.pdf/2019031114305577/. [COBISS.SI-ID 2741093]
70. KOBAL TOMC, Barbara. Predstavitev knjige Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji : 3. strokovni posvet Šolanje slepih in slabovidnih otrok v izobraževalnih programih, Osnovna šola Divača, 24.11.2007. Divača, 2007. [COBISS.SI-ID 2865509]
71. KOBAL TOMC, Barbara, KOBAL GRUM, Darja. Problemi inkluzije otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji : (s poudarkom na slepih in slabovidnih otrocih). V: DEBELJAK, Barbara (ur.), UREK, Mojca (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse : knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. Str. 87. ISBN 978-961-6569-11-8. [COBISS.SI-ID 2810725]
72. KOBAL TOMC, Barbara, KOBAL GRUM, Darja. Smernice za zagotavljanje pravic najmlajših slepih in slabovidnih otrok. Socialno delo. feb./apr. 2007, letn. 46, št. 1/2, str. 33-37. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Smernice_URN_NBN_SI_DOC-WKAIXPRH.pdf/2019012414432754/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-WKAIXPRH. [COBISS.SI-ID 2666597]
73. KOBAL TOMC, Barbara, AMBROŽ, Milan, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 - 2010 : poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2007. 102 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2864997]
74. KOBAL TOMC, Barbara (avtor dodatnega besedila). Strokovno izpopolnjevanje na Univerzi v Birminghamu. Socialno delo. avg./okt. 2007, letn. 46, št. 4/5, str. 275-276. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Strokovno_URN_NBN_SI_DOC-LUCHBUZW.pdf/2019012811521848/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LUCHBUZW. [COBISS.SI-ID 2765157]
75. RIHTER, Liljana, RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara. Uvajanje enotnega sistema spremljanja in evalviranja socialnovarstvenih programov. V: DEBELJAK, Barbara (ur.), UREK, Mojca (ur.). Socialno delo za enake možnosti za vse : knjiga povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2007. Str. 138. ISBN 978-961-6569-11-8. [COBISS.SI-ID 2837349]
76. RIHTER, Liljana, RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona. Vloga evalvacij med tekmovalnostjo in sodelovanjem. V: KRPIČ, Tomaž (ur.). Družba med solidarnostjo in tekmovalnostjo. 22. slovensko sociološko srečanje 2007, Ptuj, 19.-20. oktober 2007. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2007. Novice SSD, letn. 22, št. 1. http://www.sociolosko-drustvo.si/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=27. [COBISS.SI-ID 2849125]
77. RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana, DREMELJ, Polona. Vpeljevanje enotnega postopka evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : poročilo za leto 2007. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2007. 162 f., tabele. [COBISS.SI-ID 2881381]


2008

78. FATUR-VIDETIČ, Andrejka, VIDMAR, Janez, KOBAL TOMC, Barbara, ŠVAJGER, Jurij, WLTAVSKY, Zdenka, KOVAČ, Lea. Analiza izvajanja 102.-105. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v povezavi z ukrepi za spodbujanje zaposlovanja invalidov : raziskovalna naloga. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2008. 113 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3061349]
79. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Celovita zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok in njihovih družin. V: KRŽIŠNIK, Ciril (ur.), BATTELINO, Tadej (ur.). Problematika cepljenj. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2008. Str. 98-108. Izbrana poglavja iz pediatrije, 20. ISBN 978-961-6454-16-2. ISSN 1408-354X. [COBISS.SI-ID 24474841]
80. NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Delovanje centrov za socialno delo : analiza stanja za leto 2007 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo v sodelovanju s Skupnostjo centrov za socialno delo, 2008. 47 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3282789]
81. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, SENDI, Richard, ČERNIČ MALI, Barbara, KERBLER, Boštjan Kefo, TOMINC, Biba, MUJKIĆ, Sabina. Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov : uporabniška perspektiva. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2008. 76 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3142757]
82. RIHTER, Liljana (avtor dodatnega besedila), RODE, Nino, KOBAL TOMC, Barbara. Evaluation of social protection programmes in Slovenia : challenges for governance and progress. V: Building for the future : evaluation in governance, development and progress : abstract book. Lisboa: European evaluation society, 2008. Str. 203. [COBISS.SI-ID 3017573]
83. KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija storitev zaposlitvene rehabilitacije : poročilo o izvajanju projekta za leto 2008. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2008. 53 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3061093]
84. NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Formal support network for homeless people in Republic of Slovenia : [poster presentation at] European research conference Good governance: the key to effective homelessness policies, The Hague, 19 September 2008. The Hague, 2008. [COBISS.SI-ID 3016805]
85. BOŠKIĆ, Ružica, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2008. 43 f. [COBISS.SI-ID 3060325]
86. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Monitoring national social protection strategies : [to refer to] Social work and social policies, IUC (Inter-University Center), Dubrovnik, 8th - 16th June, 2008. Dubrovnik, 2008. [COBISS.SI-ID 2959973]
87. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Monitoring the implementation of social security strategies in the Republic of Slovenia. IUC Journal of social work : theory and practice. no 17, 2007/2008. http://www.bemidjistate.edu/academics/publications/social_work_journal/issue17/contents.htm. [COBISS.SI-ID 3123045]
88. KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. Oblikovanje modela za evalvacijo storitev zaposlitvene rehabilitacije : poročilo o izvajanju projekta za leto 2008. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2008. 53 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3079269]
89. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, RAPE ŽIBERNA, Tamara, JAKOB KREJAN, Polonca, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : analiza samoevalvacijskih poročil. Ljubljana: Institut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2008. 24 f. [COBISS.SI-ID 2941797]
90. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, JAKOB KREJAN, Polonca, RAPE ŽIBERNA, Tamara, ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : poročilo za leto 2008. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2008. 46, [5], 77 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3075685]
91. KOBAL TOMC, Barbara. Ranljive skupine in državna skrb zanje : [predavanje na seminarju]Strokovna dejavnost Rdečega križa Slovenije, Debeli rtič, 22.- 23. dec. 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 3106661]
92. KOBAL TOMC, Barbara. Rezultati uresničevanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva : [delavnica] XIV. dnevi Socialne zbornice Slovenije "Vključevanje medkulturnega dialoga na področju socialnega varstva", 20.-21. nov. 2008. Portorož, 2008. [COBISS.SI-ID 3066725]
93. KOBAL TOMC, Barbara, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2008. 100 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3283301]
94. SENDI, Richard, ČERNIČ MALI, Barbara, KERBLER, Boštjan Kefo, TOMINC, Biba, MUJKIĆ, Sabina, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja. Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir : končno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2008. VII, 260 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2302403]
95. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Uresničevanje resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva. Socialni izziv. dec. 2008, letn. 14, št. 28, str. 17-21. ISSN 1408-9483. [COBISS.SI-ID 3102821]
96. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, JAKOB KREJAN, Polonca, ŽIBERNA, Vid. VDC-ji in izvajanje storitve "pomoč na domu". Pet : revija za ljudi s posebnimi potrebami. dec. 2008, letn. 20, št. 95, str. 6-10. ISSN 0353-5274. [COBISS.SI-ID 3115109]
97. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja. Vloga in videnje sodelovanja z IRSSV ter predstavitev ugotovitve raziskav : [predavanje na] 13. seja Skupščine Skupnosti CSD Slovenije, Ptuj, 9. in 10. dec. 2008. Ptuj, 2008. [COBISS.SI-ID 3088485]
98. KOBAL TOMC, Barbara, HAZL, Vanja, WLTAVSKY, Zdenka, KOREZ, Simona, FATUR-VIDETIČ, Andrejka. Zakaj in kako vrednotimo projekte : model za vrednotenje projektov zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih oseb. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2008. 62 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3061605]


2009

99. NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza delovanja varstveno delovnih centrov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 51 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3250277]
100. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Analiza državne skrbi za invalide. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 183 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3283813]
101. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, RAKAR, Tatjana. Dopolnilo nacionalnega poročila o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 2008-2010. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3206757]
102. FLAKER, Vito, UREK, Mojca, ŠKERJANC, Jelka, OREŠKI, Suzana, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca, RAFAELIČ, Andreja, MALI, Jana, CIGOJ-KUZMA, Nika. Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2009. 89, 15 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3084133]
103. KOBAL TOMC, Barbara. Invalid, invalidnost, posebne potrebe. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), et al. Poti do inkluzije. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. Str. 11-28. ISBN 978-961-270-022-5. [COBISS.SI-ID 3330917]
104. SENDI, Richard, KOBAL TOMC, Barbara. Invalidom (ne)dostopna Slovenija? : predavanje. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 18. 5. 2009. [COBISS.SI-ID 2315971]
105. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Otroci s posebnimi potrebami : primer slepih in slabovidnih otrok. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), et al. Poti do inkluzije. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. Str. 63-73, preglednice. ISBN 978-961-270-022-5. [COBISS.SI-ID 41089378]
106. RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : analiza letnih poročil in pregled aktivnosti v obdobju december 2008 - junij 2009. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2009. 30,80,31,60,26,18,26 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3177317]
107. ZAVIRŠEK, Darja, KOBAL TOMC, Barbara, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, HUMLJAN URH, Špela, SOBOČAN, Ana Marija, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, KLUN, Maja, REZAR, Irena. Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut RS za socialno varstvo, 2009. 183 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3259749]
108. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara, CELESTE, Marie, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, KOBAL GRUM, Darja (urednik), KOBAL TOMC, Barbara (urednik). Poti do inkluzije. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. 132 str., preglednice, graf. prikazi. ISBN 978-961-270-022-5. [COBISS.SI-ID 248973824]
109. KOBAL TOMC, Barbara. Povzetek razprave evropske konference Starost in invalidnost: spodbujanje človekovih pravic invalidov in starejših : [predavanje na] Starost in invalidnost: spodbujanje človekovih pravic invalidov in starejših, Evropska konferenca, Portorož, 26.-27. okt. 2009. Portorož, 2009. [COBISS.SI-ID 3250021]
110. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Pravica do inkluzije. V: KOBAL GRUM, Darja (ur.), et al. Poti do inkluzije. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. Str. 37-41. ISBN 978-961-270-022-5. [COBISS.SI-ID 41088866]
111. SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KRESAL, Barbara, HUMLJAN URH, Špela. Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. 74 f. [COBISS.SI-ID 3130981]
112. IMPERL, Franc, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, IMPERL, Tanja. Prilagoditev modela E-Qualin(R) za centre za socialno delo : poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut za RS za socialno varstvo, 2009. loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3262821]
113. KOBAL TOMC, Barbara. Raziskave na področju socialnih storitev : 2. forum ponudnikov socialnih storitev z naslovom : Deinstitucionalizacija - izzivi za prihodnost, Ljubljana, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v republiki Sloveniji, 8. okt. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 3239013]
114. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara, CELESTE, Marie, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja. Sociopsihološki vidiki izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. Znanstveno poročilo, 09, 12. ISBN 978-961-6086-94-3. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/zalozba/ZnanstvenaPorocila/12_09_sociopsiholoski_vidiki_izobrazevanja_oseb_s_posebnimi_potrebami.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PU4KSVFF. [COBISS.SI-ID 245596160]
115. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010 : poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2009. 114 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3284581]
116. KOBAL GRUM, Darja, KOBAL TOMC, Barbara. Vzgoja in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji : poročilo za projekt ESS: ESS Koncept vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami; Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2009. 55 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 40172386]


2010

117. SENDI, Richard (urednik), KOBAL TOMC, Barbara (urednik). (Ne)dostopna Slovenija? : grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6390-29-3. [COBISS.SI-ID 250125056]
118. NAGODE, Mateja, BANOVEC, Tomaž, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara, OGRIN, Alenka, PUKLAVEC, Meta. Analiza obstoječih in razvijajočih se alternativnih oblik storitev za starejše : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3546725]
119. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov : vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 127 str., graf. prik. [COBISS.SI-ID 3547237]
120. KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija pilotnega uvajanja modela E-Qalin/D v CSD : [predavanje na] Konferenca ob zaključku pilotnega uvajanja E-Qalin, modela upravljanja kakovosti v ustanovah socialnega varstva, v CSD, Ljubljana, 24. sept. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 3463013]
121. SMOLEJ JEŽ, Simona, BUŽAN, Valerija, BOLJKA, Urban, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Institut zagovornika odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 71 str. [COBISS.SI-ID 3421285]
122. KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja : priloge. V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 262 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3576165]
123. KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE ŽIBERNA, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov : zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 123 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3575653]
124. KOBAL TOMC, Barbara. Politike in ukrepi, ki se nanašajo na uresničevanje pravic invalidov v Sloveniji. V: SENDI, Richard (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). (Ne)dostopna Slovenija? : grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010. Str. 37-52. ISBN 978-961-6390-29-3. [COBISS.SI-ID 3414373]
125. RAKAR, Tatjana, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, ZAVIRŠEK, Darja, BOŠKIĆ, Ružica, BOLJKA, Urban, SMOLEJ JEŽ, Simona, SOBOČAN, Ana Marija, HUMLJAN URH, Špela, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva : končno poročilo, priloge. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. 2 zv. (154, 146 str.). [COBISS.SI-ID 3361637]
126. NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara, IMPERL, Franc. Prilagoditev modela E-Qalin za centre za socialno delo : končno poročilo o opravljenih nalogah. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvp, Firis, 2010. 18 str + 4 pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3476325]
127. SMOLEJ JEŽ, Simona, LESKOŠEK, Vesna, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Priprava nabora kazalcev za spremljanje revščine in socialne izključenosti : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije, 2010. 68 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3546213]
128. KOBAL TOMC, Barbara, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, BOLJKA, Urban. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006-2010 : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2010. 200 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3547493]
129. SENDI, Richard, KOBAL TOMC, Barbara. Uvod. V: SENDI, Richard (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). (Ne)dostopna Slovenija? : grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010. Str. 7-14. ISBN 978-961-6390-29-3. [COBISS.SI-ID 2366147]
130. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, AKERMAN, Beata, BOLJKA, Urban, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji materinskih domov in zavetišč za žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010. 146 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3546981]


2011

131. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, MARČIČ, Renata, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravijo izvajalci socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 157 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3692389]
132. BRECELJ, Valentina, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, DULAR, Tanja, POLAJNAR, Bogdan, KOVAČIČ, Andrej, TABAJ, Aleksandra. Metodologija za evalvacijo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, 2011. 81 str., ilustr. http://www.ir-rs.si/f/docs/Razvojni_center_za_poklicno_rehabilitacijo/Metodologija_za_evalvacijo_ZIMI-zakljucno_?irrs_admin=5eo5kaqqpm2879e00855rdksi1. [COBISS.SI-ID 1669481]
133. KOVAČ, Nadja, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara, JAVORNIK NOVAK, Lea, FERLAN ISTINIČ, Marjeta, BUŽAN, Valerija, ŠVAB, Vesna, ZALOKAR, Leonida, CENTRIH, Mojca, KLANJŠČEK, Myriam, PAVLIČ, Srečko. Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja - analiza stanja. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 110 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 28685529]
134. BOŠKIĆ, Ružica, KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Posodabljanje informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 28 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3782245]
135. SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. Priprava kazalcev za spremljanje izvajanja nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2011-2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 28 str, tabele. [COBISS.SI-ID 3782501]
136. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, MARČIČ, Renata, JAKOB KREJAN, Polonca. Prispevek k pripravi tematske študije o povezanosti nasilja nad ženskami in invalidnostjo : (poročilo v okviru naloge "Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve"). V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 24 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3871077]
137. SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja. Raziskava o pravicah invalidov, ki jih zagotavlja država, in njihovem uresničevanju. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 228 str. [COBISS.SI-ID 3638629]
138. NARAT, Tamara, KUHAR, Metka, KOVAČ, Nadja, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Razvoj družinskih centrov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 130 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30683997]
139. NARAT, Tamara, STROPNIK, Nada, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, BOŠKIĆ, Ružica, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 123 str., graf. prikazi. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/revscina_soc_izkljucenost_enostarsevske_2011.pdf. [COBISS.SI-ID 3751781]
140. KOBAL TOMC, Barbara, KUZMANIČ KORVA, Darja, JAKŠIČ, Branka, ŠTRAKL, Jana. Sinergija delovanja na področju razvoja in izvajanja modela E-Qalin(R) pri centrih za socialno delo : [vabljeno predavanje na] Konferenca E-Qalin(R) ustanov socialnega varstva, Velenje, 8. nov. 2011. Velenje, 2011. [COBISS.SI-ID 3765349]
141. NARAT, Tamara, BOŠKIĆ, Ružica, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve : poročilo o opravljenih aktivnostih. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 7 str. [COBISS.SI-ID 3781477]
142. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, MARČIČ, Renata, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 8 str. [COBISS.SI-ID 3781733]
143. NAGODE, Mateja, BUŽAN, Valerija, REBERŠAK, Irena, ČESEN, Mirjana, KOBAL TOMC, Barbara. Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 80 str. [COBISS.SI-ID 3780197]
144. ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Sustav evaluacije javnih programa socijalne zaštite u Republici Sloveniji : [predavanje na] Kvaliteta socijalnih usluga - zajednička EU načela i standardi, Zagreb, Europski informacijski centar, 21.12.2011. Zagreb, 2011. [COBISS.SI-ID 3765093]
145. SENDI, Richard, BIZJAK, Igor, KERBLER, Boštjan Kefo, TOMINC, Biba, GORŠIČ, Nina, NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KOBAL TOMC, Barbara, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, MARČIČ, Renata, NARAT, Tamara. Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir : inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2011. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2411203]
146. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, IMPERL, Franc, ŠTRAKL, Jana. Uvajanje modela E-Qalin(R)D na centre za socialno delo : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Firis, 2011. 51 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3779941]
147. MARČIČ, Renata, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Vmesna evalvacija Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 155 str. [COBISS.SI-ID 3780965]
148. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, NARAT, Tamara, MARČIČ, Renata, KOVAČ, Nadja. Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za invalide : perspektiva odločevalcev. V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. 63 str., tabele. [COBISS.SI-ID 3617637]
149. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, AKERMAN, Beata, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov socialne rehabilitacije zasvojenih. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv., (230 str., priloga [491]str.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3616869]
150. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce uživalce nedovoljenih drog. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv. (65 str., [173] str. - priloga), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3780453]
151. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov in mreže drugih specializiranih programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv. (46 str., 104 str. - priloga), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3692645]
152. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011. 2 zv. (28 str., [62] str. - priloga), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3780709]


2012

153. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, MARČIČ, Renata, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravijo izvajalci socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 174 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3870053]
154. ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov : poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2011. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. str. 17 str. [COBISS.SI-ID 3781989]
155. KOBAL TOMC, Barbara, NARAT, Tamara, ŽIBERNA, Vid. Družinski centri v Sloveniji : analiza delovanja in predlog koncepta enotnega modela evalviranja. Socialno delo. jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 247-257, 283-284, 286-287. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/DruzinskiAnaliza-2012-4.pdf/2019032322591943/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IR96HCEO. [COBISS.SI-ID 3850853]
156. MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona. Enake možnosti za zaposlovanje invalidov : (poročilo v okviru naloge "Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve"). V Ljubljani: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 23 f. [COBISS.SI-ID 3872101]
157. DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Izvajanje 9. člena Konvencije o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji : (poročilo v okviru naloge "Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve"). V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. 11 f. [COBISS.SI-ID 3871333]
158. NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ JEŽ, Simona. Izvajanje pomoči na domu : analiza stanja v letu 2011 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 54 str., graf. prikazi, tabele. http://www.irssv.si/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=319&Itemid=. [COBISS.SI-ID 3897957]
159. NARAT, Tamara, BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Medgeneracijska solidarnost v skupnosti : analiza stanja in priprava predlogov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 81 str. [COBISS.SI-ID 3868005]
160. BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Posodabljanje informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2511811]
161. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Posodobitev kriterijev, postopkov ter merskih inštrumentov, ki se dosegajo in uporabljajo za namen Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja in področja materinskih domov in zavetišč za ženske. V Ljubljani: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 67 str., [96] str. pril., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 3870821]
162. DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled izvajanja določil Konvencije o pravicah invalidov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 59 str. [COBISS.SI-ID 3814757]
163. BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Priprava strokovnih podlag za novo resolucijo o družinski politiki : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 152 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3870309]
164. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoting employersʹ social services in social dialogue : project PESSIS: country report - Slovenia. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 31 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3871845]
165. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoviranje interesov ponudnikov socialnih storitev v socialnem dialogu : projekt PESSIS: poročilo za Slovenijo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 30 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3868261]
166. KUHAR, Metka, KOBAL TOMC, Barbara. Razvoj družinskih centrov v Sloveniji : uvodnik. Socialno delo. jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 217-221. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Razvoj_URN_NBN_SI_DOC-QGHUSEHD.pdf/2019012112465586/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=75900, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QGHUSEHD. [COBISS.SI-ID 31368285]
167. Socialno delo. KOBAL TOMC, Barbara (gostujoči urednik 2012). Ljubljana: Skupnost socialnega varstva Slovenije: Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo: Zveza društev socialnih delavcev Slovenije: Višja šola za socialne delavce, 1982-1989Ljubljana: Sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo Republike Slovenije: Zveza društev socialnih delavcev Republike Slovenije: Višja šola za socialne delavce, 1990-1992Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1993-2003Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2004-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/arhiv/, https://www.dlib.si/results/?pageSize=25&frelation=Socialno+delo&query=%27rele%253dSocialno%2Bdelo%27, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-T2GYXHDC. [COBISS.SI-ID 8900610]
168. MARČIČ, Renata, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013 : poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013 v letu 2011. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 81 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3869285]
169. MARČIČ, Renata, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : analiza finančne (ne)odvisnosti nevladnih organizacij in drugih izvajalcev socialnovarstvenih programov od proračunskih sredstev : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 58 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2511555]
170. SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva : poročilo o izvajanju programov v letu 2011 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 288 str., graf. prikazi. http://www.irssv.si/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=315&Itemid=. [COBISS.SI-ID 3870565]
171. BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve : poročilo o opravljenih aktivnostih. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. 35 str. [COBISS.SI-ID 2512579]
172. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. 29 str. [COBISS.SI-ID 2512835]
173. ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Upoštevanje uporabniške perspektive pri raziskovalnem delu : [predavanje na posvetu] So programi in storitve socialnega varstva v Sloveniji izraz potreb uporabnikov? Ljubljana, Državni svet, 17. maj 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 3852389]
174. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, IMPERL, Franc, ŠTRAKL, Jana, MARČIČ, Renata. Uvajanje modela E-Qalin(R)D na centre za socialno delo : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 51 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2513859]
175. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov medgeneracijskih središč in drugih socialnih programov za kakovostno življenje starejše populacije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2012. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3869541]
176. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov : poročilo o zunanji evalvaciji programov za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2012. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3869797]
177. BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara, RAKAR, Tatjana, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Življenski poteki oseb, ki so bile prikrajšane za normalno družinsko življenje : pridobitev vpogleda v življenske poteke oseb, ki so bile prikrajšane za normalno družinsko življenje - osebe, ki so odraščale v vzgojnih oziroma vzgojno-izobraževalnih zavodih : pridobitev vpogleda v življenske poteke oseb, ki so bile prikrajšane za normalno družinsko življenje - osebe, ki so odraščale v rejništvu : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012. 148 str. [COBISS.SI-ID 2513603]


2013

178. BRECELJ, Valentina, BOLJKA, Urban, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, TABAJ, Aleksandra, DULAR, Tanja, POLAJNAR, Bogdan. Evalvacija Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, 2013. 63 str. [COBISS.SI-ID 1765225]
179. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijska poročila posameznih programov centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 32, 34 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2556099]
180. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijska poročila posameznih programov dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. [219] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2556355]
181. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijska poročila posameznih programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. [242] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555075]
182. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov centrov za svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555331]
183. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov dnevnih centrov za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 32 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555587]
184. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, JAKOB KREJAN, Polonca, RIHTER, Liljana, JESENOVEC, Anja, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov stanovanjskih skupin za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 26, [7], 8 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2555843]
185. DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara, RIHTER, Liljana, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 84 str. [COBISS.SI-ID 2520771]
186. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, KOVAČ, Nadja. Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. Str. 38. ISBN 978-961-6569-48-4. [COBISS.SI-ID 2548931]
187. DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Priprava in objava informacij za ministrstvo in širšo javnost ter stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2013. 13 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2554051]
188. RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, TRBANC, Martina, FERLAN ISTINIČ, Marjeta. Razvoj socialnovarstvenih programov : priložnosti in ovire. V: MALI, Jana (ur.). Socialno delo in pomen državljanstva za socialno državo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2013. Str. 99. ISBN 978-961-6569-48-4. [COBISS.SI-ID 4086117]
189. RIHTER, Liljana (avtor, diskutant), KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, TRBANC, Martina, FERLAN ISTINIČ, Marjeta. Razvoj socialnovarstvenih programov : priložnosti in ovire : okrogla miza v sklopu Socialno delo in politika varčevanja, 5. kongres socialnega dela, 26. september 2013, Ljubljana. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 4086373]
190. KOBAL TOMC, Barbara, PODGORNIK, Nevenka. Študijsko gradivo za predmet Sociologija socialne politike za šolsko leto 2013/2014. [Nova Gorica]: Fakulteta za uporabne družbene študije, [2013?]. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024614209]
191. KOBAL TOMC, Barbara, PODGORNIK, Nevenka. Študijsko gradivo za predmet Uvod v zdravstveno in socialno varstvo za šolsko leto 2013/2014. [Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije, 2013?]. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024613953]
192. DREMELJ, Polona, ŠTRAKL, Jana, IMPERL, Franc, KOBAL TOMC, Barbara. Uvajanje modela E-Qalin(R)D na centre za socialno delo : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2013. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2554563]


2014

193. KOBAL TOMC, Barbara. Enotni model evalviranja programov socialnega varstva : predavanje, Sestanek verifikatorjev za izdelavo verifikacijskih poročil Socialne zbornice Slovenije, Ljubljana, 11. 12. 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 4289893]
194. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja nasilja : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 90 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4270437]
195. LEBAR, Lea, SMOLEJ JEŽ, Simona, TRBANC, Martina, KOVAČ, Nadja, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno in skupinsko obravnavo : [končno poročilo]. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 84 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2582211]
196. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program krizni center : Društvo ženska svetovalnica - Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 40 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4269413]
197. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program za pomoč žrtvam nasilja : Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 46 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4269669]
198. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino programov materinskih domov : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 22 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4268901]
199. SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara. Podpora pripravi nacionalnega izvedbenega načrta za obdobje 2014-2016 in regijskih izvedbenih načrtov za obdobje 2014-2016 po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020; priprava izhodišč za spremljanje izvajanja Resolucije in priprava prvega poročila o spremljanju izvajanja Resolucije : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 92 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4268389]
200. ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DROLE, Janja (avtor, urednik), KOBAL TOMC, Barbara, KOPRIVNIKAR, Boris, LEBAR, Lea (avtor, urednik), NAGODE, Mateja, PETERNELJ, Andreja, SMOLE, Hermina, ŠONC, Anja, TOTH, Martin. Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju in dolgotrajna oskrba : analitsko poročilo DP5 projekta AHA.SI, delovna verzija 1. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje: Ministrstvo za zdravje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014. 77 str., graf. prikazi. http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/wp5_analitsko_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 4726885]
201. NARAT, Tamara, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Prisilne poroke romskih deklic : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 78 f., [18] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4268645]
202. TRBANC, Martina, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, NARAT, Tamara, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Socialni položaj v Sloveniji 2013-2014 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 109 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4268133]
203. DREMELJ, Polona, TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara (927). Spremljanje in priprava podatkov s področja socialnih transferjev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in državna štipendija) in sodelovanje v Podskupini za kazalnike (ISG) Odbora za socialno zaščito (SPC) ter koordinacija delovne skupine za sodelovanje v Podskupini za kazalnike : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4370277]
204. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, TRBANC, Martina. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2014 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 81 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4267365]
205. TRBANC, Martina, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, LEBAR, Lea, ŽIBERNA, Vid, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2014. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4264805]
206. ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DROLE, Janja (avtor, urednik), KOBAL TOMC, Barbara, KOPRIVNIKAR, Boris, LEBAR, Lea (avtor, urednik), NAGODE, Mateja, PETERNELJ, Andreja, SMOLE, Hermina, ŠONC, Anja, TOTH, Martin. Support for independent living in home environment and long-term care : analytical report of the WP5 of the project AHA.SI working version 1. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje: Ministrstvo za zdravje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2014. 77 str., graf. prikazi. http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/wp5_dolgotrajna_analitsko_ang.pdf. [COBISS.SI-ID 4963685]
207. KOBAL TOMC, Barbara. Tipologija deležnikov projekta AHA.SI. Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji. 7 str. ISSN 2463-9141. http://www.staranje.si/sites/www.staranje.si/files/upload/images/blaginjski_trikotnik_teoreticni_okvir_za_mrezenje_aha.si_2014_1.pdf. [COBISS.SI-ID 4517221]


2015

208. KOVAČ, Nadja, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea. Evaluation : final report. [Ljubljajna]: Social Protection Institute of the Republic of Slovenia, 15. 12. 2015. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4674661]
209. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program s področja socialnih stisk zaradi alkoholizma : Društvo Žarek upanja - Vzgoja in izkustveno učenje : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4465509]
210. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program s področja socialnih stisk zaradi alkoholizma : Zavod Karitas - Samarijan - Socialnovarstveni program, VRTNICA - socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4465765]
211. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za program s področja stisk zaradi motenj hranjenja : Društvo Muza - Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4466021]
212. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NARAT, Tamara. Koordinacija in spremljanje pilotnega projekta reorganizacije centrov za socialno delo : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4280165]
213. KOBAL TOMC, Barbara. Medgeneracijski skupnostni centri - predlogi in dileme z vidika medgeneracijske solidarnosti : prispevek na posvetu Medgeneracijski skupnostni centri za vključujočo družbo, Slovenska filantropija in Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 21. 12. 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 4451429]
214. ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Mreža programov na področju zasvojenosti, ki so namenjeni osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alkoholizma ali motenj hranjenja : priloga k evalvacijskim poročilom. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4466789]
215. KOBAL TOMC, Barbara. Otroci in mladostniki s hudimi čustvenimi in vedenjskimi motnjami : prispevek na posvetu Skupna odgovornost za sodelovanje za prezrte otroke s posebnimi potrebami, Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 16. 11. 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 4447845]
216. KOBAL TOMC, Barbara. Pomen prostovoljstva v socialnem varstvu. Slovenska filantropija. 1 str. http://www.filantropija.org/pomen-prostovoljstva-v-socialnem-varstvu/. [COBISS.SI-ID 4451685]
217. KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014-2021 v letu 2014 : spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2014-2021 : končno poročilo [in] priloga h končnemu poročilu. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 2 zv. (94, 65 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4370789]
218. SMOLEJ JEŽ, Simona, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Potencial nevladnih organizacij v okviru deinstitucionalizacije skrbi za starejše. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4368741]
219. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Revščina in socialna izključenost družin z otroki : materialni in nematerialni obraz revščine : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 130 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4461413]
220. DREMELJ, Polona, TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea. Spremljanje dela centrov za socialno delo z vidika reorganizacije CSD : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 25 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4462181]
221. SMOLEJ JEŽ, Simona, TRBANC, Martina, DREMELJ, Polona. Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 69 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4463717]
222. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, KOVAČ, Nadja. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2015 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 33 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4463461]
223. TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, KOVAČ, Nadja, ŽIBERNA, Vid, LEBAR, Lea. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2015. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2015. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4462949]
224. JAMŠEK, Primož, NOVAK, Tereza, BAHOVEC, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara, GERL, Nevenka Alja, VOJNOVIČ, Lenka (urednik). Zrcalo prostovoljstva in vloga države pri njegovem razvoju. Ljubljana: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 2015. 27 str. ISBN 978-961-91702-7-4. [COBISS.SI-ID 280923392]


2016

225. DREMELJ, Polona, TOPOLOVEC, Nina, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza delovanja KCM : priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade (KCM) : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 87 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4724325]
226. BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Boj proti revščini ali boj proti kulturi odvisnosti od socialnih prejemkov? : analiza diskurza strokovnih delavcev, ki delajo z revnimi. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 12. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4666725]
227. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti : zbirnik končnih evalvacijskih poročil nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 50 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725349]
228. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti, visokopražni programi namenjeni uporabnikom prepovedanih drog : zbirnik končnih evalvacijskih poročil visokopražnih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 279 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725093]
229. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 18 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725605]
230. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacijsko poročilo za skupino visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog : evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 29 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4725861]
231. BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona. A mentoring system for Roma teenage girls and women on their vocational and educational path (MS4ROW) : external evaluation. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 55 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4726629]
232. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Podoba centrov za socialno delo v medijih in pri (potencialnih) uporabnikih njihovih storitev. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 24. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4666981]
233. ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (urednik), KOBAL TOMC, Barbara (urednik). Položaj otrok v Sloveniji danes : situacijska analiza. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2016. 309 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-91472-2-1. http://irssv.si/upload2/PolozajOtrokVSloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 288776192]
234. KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014-2021 v letu 2015 : spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2014-2021 : končno poročilo [in] priloga h končnemu poročilu. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 2 zv. (91, 75 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4566885]
235. NARAT, Tamara, BOLJKA, Urban, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Preživetvene strategije družin z otroki, ki razpolagajo z nizkimi dohodki. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 71. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4668005]
236. LEBAR, Lea, NARAT, Tamara, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Prisilne poroke romskih deklic. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 55. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4667749]
237. VIDRIH, Nejc, KOVAČ, Nadja, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Prostovoljsko delo v programih socialnega varstva. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 115. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4669029]
238. KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Situacijska analiza položaja otrok in mladine v Sloveniji (druga faza) : posodabljanje informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4724069]
239. KOBAL TOMC, Barbara (avtor, urednik), ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (avtor, urednik), BOLJKA, Urban, TRBANC, Martina, NARAT, Tamara, STROPNIK, Nada, KOVAČ ŠEBART, Mojca, ŠTEFANC, Damijan, TOMŠIČ, Sonja, FILIPOVIČ HRAST, Maša, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, BOŠKIĆ, Ružica, ANTONČIČ, Eda, LEBAR, Lea, NAGODE, Mateja, ŽERJAV, Neja, OREHEK, Špela, CVJETIČANIN, Daša. Situacijska analiza položaja otrok v Sloveniji (druga faza) : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 286 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4722533]
240. KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), ANTAUER, Igor (diskutant), BÖHM, Lučka (diskutant), KOLBL, Vilko (diskutant), LAMPERGER, Danijel (diskutant), SMOLE, Jože (diskutant), BIZJAK, Jaka (diskutant), POČIVAVŠEK, Jakob Krištof (diskutant). Sooblikujmo socialno državo : razprava v okviru posveta "Slovenija - moderna socialna država", Dvorana Državnega sveta RS, Ljubljana, 14. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 4513893]
241. SREBRNJAK, Mirjam. Soustvarjanje etičnosti in opolnomočenje socialno izključenih : primer dobre prakse : diplomsko delo za pridobitev akademskega naziva Bakalavrea psihoterapevtske znanosti na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Ljubljana: [M. Srebrnjak], 2016. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5169765]
242. KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOVAČ, Nadja, VIDRIH, Nejc, ŽERJAV, Neja. Spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 47. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4667237]
243. TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, VIDRIH, Nejc. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2016. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2016. 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4723045]
244. ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Učinkovito spremljanje količine in kakovosti opravljenega dela. V: PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. Str. 123. ISBN 978-961-6569-62-0. [COBISS.SI-ID 4669285]
245. KOBAL TOMC, Barbara. Učno gradivo za predmet Sociologija socialne politike : šolsko leto 2016/2017. [Nova Gorica]: Fakulteta za uporabne družbene študije, 2016. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024783681]
246. KOBAL TOMC, Barbara. Učno gradivo za predmet Uvod v zdravstveno in socialno varstvo : šolsko leto 2015/2016. [Nova Gorica]: Fakulteta za uporabne družbene študije, 2016. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024783425]
247. NOVELLI, Lio (oseba, ki intervjuva), LESKOŠEK, Vesna (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec). V socialnem varstvu priprta vrata za zasebnike. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2016. Offsajd. https://radiostudent.si/politika/offsajd/v-socialnem-varstvu-priprta-vrata-za-zasebnike. [COBISS.SI-ID 4998501]


2017

248. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacijsko poročilo za skupino programov dnevnih in preventivnih centrov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 28 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4930405]
249. ŽIBERNA, Vid, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, RIHTER, Liljana, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja programov za otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno družinsko življenje, ter mreže programov, namenjenih otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju : evalvacijsko poročilo - delavnice: Društvo za preventivno delo - Mladinske delavnice. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 37 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4930661]
250. NARAT, Tamara, KOVAČ, Nadja, OREHEK, Špela, KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija projekta Zagovornik - glas otroka : končno poročilo evalvacije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 72 str., ilustr. http://www.irssv.si/upload2/Evalvacija%20projekta%20Zagovornik%20-%20glas%20otroka_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 4937061]
251. KOBAL TOMC, Barbara, NARAT, Tamara. Evalvacija projekta "Zagovornik - glas otroka" : predstavitev projekta, Varuh RS za človekove pravice, Ljubljana, 8. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4938085]
252. ČRNIČ, Aleš (diskutant), LUTHAR, Breda (diskutant), MALI, Franc (diskutant), MOČNIK, Rastko (diskutant), PLOŠTAJNER, Klemen (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), GANTAR, Pavel (diskutant). Kakšna sociologija za kakšno družbo? : okrogla miza na Slovenskem sociološkem srečanju 2017, Otočec, 28. - 30. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35198557]
253. KOBAL TOMC, Barbara, NARAT, Tamara. Otroci s posebnimi potrebami. V: ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Položaj otrok v Sloveniji danes : situacijska analiza. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo. 2017, str. 194-207, ilustr. ISBN 978-961-91472-2-1. http://irssv.si/upload2/PolozajOtrokVSloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 4799589]
254. SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Participacija intelektualno in gibalno/telesno oviranih oseb v sferi dela v izbranih državah Evropske Unije : stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4939877]
255. ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (urednik), KOBAL TOMC, Barbara (urednik). Položaj otrok v Sloveniji danes : situacijska analiza. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2017. ilustr. https://www.irssv.si/upload2/PolozajOtrokVSloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 4454088]
256. VIDRIH, Nejc, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014-2021 v letu 2016 : spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2014-2021 : končno poročilo [in] priloga h končnemu poročilu. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 2 zv. (89, 41 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 4937573]
257. KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), BUŽAN, Valerija (diskutant), POŠTRAK, Milko (diskutant), GOLJA, Majda (diskutant). Predstavitev stališč deležnikov : razprava v okviru posveta "Reorganizacija centrov za socialno delo", Dvorana Državnega sveta RS, Ljubljana, 15. 2. 2017. https://youtu.be/R4eO6EceH2M. [COBISS.SI-ID 4754789]
258. LEBAR, Lea, DREMELJ, Polona, FLAKER, Vito, RODE, Nino, MALI, Jana, PETERNELJ, Andreja, SMOLEJ JEŽ, Simona, RAJER, Carmen, ZADNIKAR, Monika, KRAJNC, Andreja, GALOF, Katarina, MILAVEC KAPUN, Marija, TOPOLOVEC, Nina, KOBAL TOMC, Barbara, et al. Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi : aktivnost 1: priprava orodij za ugotavljanje potreb uporabnikov, metodika postopka ter ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4937829]
259. BOLJKA, Urban, RODE, Nino, LEBAR, Lea, DREMELJ, Polona, VIDRIH, Nejc, SMOLEJ JEŽ, Simona, TOPOLOVEC, Nina, RAFAELIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara, et al. Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi : aktivnost 2: razvoj spletne aplikacije za spremljanje in načrtovanje storitev dolgotrajne oskrbe. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4959845]
260. KOBAL TOMC, Barbara, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2017. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4958565]
261. KOBAL TOMC, Barbara. Učno gradivo za predmet Sociologija socialne politike : šolsko leto 2017/2018. [Nova Gorica]: Fakulteta za uporabne družbene študije, 2017. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024783937]
262. ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Uvod v situacijsko analizo. V: ČRNAK-MEGLIČ, Andreja (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). Položaj otrok v Sloveniji danes : situacijska analiza. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo. 2017, str. 14-21. ISBN 978-961-91472-2-1. http://irssv.si/upload2/PolozajOtrokVSloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 4798053]


2018

263. KOBAL TOMC, Barbara. Analize in stanje glede staranja v Republiki Sloveniji : prispevek na posvetu "Izzivi staranja gluhih, naglušnih in oseb z gluhoslepoto in polževim vsadkom", Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ZDGNS, Ljubljana, 12. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 4997477]
264. ZOLIN, Bruna, BREČKO, Barbara Neža, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, KRIŽANIČ, France, KOBAL TOMC, Barbara, PEDIČEK TERSEGLAV, Damjana, VISKOVIĆ, Anej, ŽERDIN, Martin. Evaluation of programmes financed by the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 : final evaluation report. Ljubljana: EIPF, ekonomski institut, 2018. https://www.norwaygrants.si/2009-2014/wp-content/uploads/Final-Evaluation-Report_EEA-and-Norway-Grants-2009-2014_EN.pdf. [COBISS.SI-ID 35575133]
265. NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, RAMOVIĆ, Sanel, VIDRIH, Nejc, KOBAL TOMC, Barbara. Izvajanje pomoči na domu : analiza stanja v letu 2017 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 128 str., ilustr. https://www.irssv.si/upload2/Analiza%20izvajanja%20PND%20za%20leto%202017.pdf. [COBISS.SI-ID 5079397]
266. KOBAL TOMC, Barbara. Izzivi na področju skrbi za starejše invalide. V: TRATNIK-VOLASKO, Marjeta (ur.). Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2018. Str. 179-187. Knjižna zbirka Zbornik referatov in razprav, 2018, št. 3. ISBN 978-961-6453-61-5. http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/ds_zbornik_starejsi_notranjost_e.pdf. [COBISS.SI-ID 5035877]
267. KOBAL TOMC, Barbara. Izzivi na področju skrbi za starejše invalide : prispevek na Posvet "Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe", Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 27. 9. 2018. http://www.ds-rs.si/?q=novice/starejsi-kot-sedanjost-prihodnost-druzbe. [COBISS.SI-ID 5036133]
268. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, VIDRIH, Nejc, TREBEŽNIK, Jernej. "Na kratko o evalvaciji" : priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5086821]
269. SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, NAGODE, Mateja. Oblikovanje strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov za izvajanje Zakona o osebni asistenci : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5085285]
270. KOBAL TOMC, Barbara. Odgovor na očitke Elene Pečarič. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 8. 12. 2018. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042849463/mnenja/odprta-stran/odgovor-na-ocitke-elene-pecaric. [COBISS.SI-ID 5170533]
271. KOBAL TOMC, Barbara. Odgovor na očitke Elene Pečarič, 3. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 22. 12. 2018. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042854345/mnenja/odprta-stran/odgovor-na-ocitke-elene-pecaric-3. [COBISS.SI-ID 5170789]
272. KRLJIĆ VREG, Jasna (oseba, ki intervjuva), BIZJAK, Jaka (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec), MAROLT-MEDEN, Biserka (intervjuvanec). Odkrito o dolgotrajni oskrbi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Na tretjem ---. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174566039. [COBISS.SI-ID 5035621]
273. SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona. Okvirni predlog orodja za oceno upravičenosti in ocenjevanje potreb po osebni asistenci : spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2016 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4964453]
274. SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, NAGODE, Mateja. Osnovno usposabljanje članov strokovnih komisij po Zakonu o osebni asistenci : gradivo za izobraževanje. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5085797]
275. LEBAR, Lea, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, ROSIČ, Jasmina, ILIEVSKI, Oliver, KOBAL TOMC, Barbara. Podpora pri načrtovanju razvoja in krepitve storitev v procesu deinstitucionalizacije : analiza potreb po regijah : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5082469]
276. ČESEN, Mirjana (diskutant), BOŽNIK, Breda (diskutant), VADNAL, Katja (diskutant), GANTAR, Nadja (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant, drugo). Pogled strokovnjaka na proces deinstitucionalizacije skozi potrebe oseb z motnjo v duševnem razvoju : okrogla miza na 2. posvetu "Iz prve roke", Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dobrna, 15. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4993381]
277. ZIDAR, Romana, BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled položaja otrok in družin v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 182 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5122661]
278. DEL FABRO, Andrej, KOBAL TOMC, Barbara. Razprava in zaključki posveta : prispevek na strokovnem posvetu "Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok", Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kreativni center Poligon, Ljubljana, 19. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 4977765]
279. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona. Seminar o spremljanju in evalvacijah programov in projektov : gradivo za seminar. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5089125]
280. DREMELJ, Polona, ROSIČ, Jasmina, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Smernice za delo na področju posvojitev : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5089381]
281. PIRC, Helena (oseba, ki intervjuva), KOPAČ, Anja (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec). Socialna pomoč. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Dobro jutro, Porota. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174534721. [COBISS.SI-ID 4994405]
282. KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih in Centrih za usposabljanje, delo in varstvo v letu 2017 : predstavitev poročila na posvetu Zveze Sožitje, Zveza Sožitje, Moravske Toplice, 12. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 5096293]
283. NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, VIDRIH, Nejc, RAMOVIĆ, Sanel, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo : poročilo o izvajanju storitev v letu 2017 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5079909]
284. KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje položaja otrok : prispevek na strokovnem posvetu "Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok", Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kreativni center Poligon, Ljubljana, 19. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 4976485]
285. SMOLEJ JEŽ, Simona, ROSIČ, Jasmina, RAMOVIĆ, Sanel, VIDRIH, Nejc, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje socialnovarstvenih programov : poročilo o izvajanju programov v letu 2017 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5087845]
286. SMOLEJ JEŽ, Simona, TRBANC, Martina, ILIEVSKI, Oliver, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 : poročilo za obdobje 2017-2018. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 108 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5086053]
287. DREMELJ, Polona, TREBEŽNIK, Jernej, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2018 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5088101]
288. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, LEBAR, Lea, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2018. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5088357]
289. KOBAL TOMC, Barbara. Stroka naj usmerja politiko. Sončnik : obvestila Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije. jul. 2018, št. 2, str. 23. [COBISS.SI-ID 4999781]
290. BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, ROSIČ, Jasmina, TIČAR, Žiga, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Tehnični prenos, ureditev in posodabljanje obstoječe baze podatkov za spremljanje blaginje otrok v Sloveniji : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5087077]
291. KOBAL TOMC, Barbara. Učno gradivo za predmet Sociologija socialne politike : šolsko leto 2018/2019. [Nova Gorica]: Fakulteta za uporabne družbene študije, 2018. 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024784193]
292. KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, DREMELJ, Polona, KOVAČ, Nadja, VIDRIH, Nejc, TREBEŽNIK, Jernej. Uresničevanje izvedbenih ciljev Krovnega dokumenta Karitas na Slovenskem in Strateškega načrta Slovenske Karitas za obdobje 2014-2018 : poročilo o evalvaciji. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5085541]
293. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, NAGODE, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona. Usposabljanje ocenjevalcev na področju dolgotrajne oskrbe : gradivo za izobraževanje. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5087589]
294. KATALENIĆ, Antun (oseba, ki intervjuva), MESEC, Luka (intervjuvanec), ŠTROMAJER, Jernej (intervjuvanec), KOPAČ, Anja (intervjuvanec), HORVAT, Jožef (intervjuvanec), FLAKER, Vito (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec). Veselo na delo. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2018. Kultivator. https://radiostudent.si/politika/kultivator/veselo-na-delo. [COBISS.SI-ID 4998245]
295. ZOLIN, Bruna, BREČKO, Barbara Neža, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, KRIŽANIČ, France, KOBAL TOMC, Barbara, PEDIČEK TERSEGLAV, Damjana, VISKOVIĆ, Anej, ŽERDIN, Martin. Vrednotenje programov financiranih s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 : končno poročilo vrednotenja. Ljubljana: EIPF, ekonomski institut, 2018. https://www.norwaygrants.si/2009-2014/wp-content/uploads/Final-Evaluation-Report_EEA-and-Norway-Grants-2009-2014_SI.pdf. [COBISS.SI-ID 35574877]
296. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, VIDRIH, Nejc. Zaposlitveni center Ljutomer : poročilo o evalvaciji projekta. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2018. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5000805]


2019

297. KOBAL TOMC, Barbara. Aktualne spremembe zakonodaje na področju socialnega varstva : predavanje, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Dobrna, 28. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 5218917]
298. KOVAČ, Nadja, OREHEK, Špela, ČERNIČ, Mateja, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza izvajanja pomoči na domu : analiza stanja v letu 2018 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 128 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5246565]
299. KOBAL TOMC, Barbara. Delo komisije v postopku uveljavljanja osebne asistence : predavanje na seminarju "Osebna asistenca - delo z invalidi", Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 2. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5131877]
300. KOBAL TOMC, Barbara. Dolgotrajna oskrba - dolgotrajni slovenski izziv : predavanje na "Skupna konferenca projektov medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstva v okviru programa INTERREG Italija - Slovenija 2014-2020", Fakulteta za vede o zdravstvu, Izola, 16. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5218149]
301. NAGODE, Mateja, BERZELAK, Jernej, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DOLNIČAR, Vesna, DREMELJ, Polona, FICKO, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona, ISTENIČ, Aleš, LEBAR, Lea, MAJCEN, Boris, RAFAELIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara, ŽAKELJ, Magdalena. Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe : vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 141 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5280869]
302. TRBANC, Martina, ROSIČ, Jasmina, TREBEŽNIK, Jernej, SMOLEJ JEŽ, Simona, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od začetka leta 2017 do konca leta 2019 : ugotovitve in priporočila : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. [89] str., ilustr. https://www.irssv.si/upload2/Koncno%20porocilo%20SA%20IRSSV.pdf. [COBISS.SI-ID 47298307]
303. SVETINA, Peter (diskutant), BARLE LAKOTA, Andreja (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), KOVAČ, Nace (diskutant), PEČOVNIK, Dalja (diskutant), VADNAL, Katja (diskutant), VERHNJAK, Milena (diskutant), FLAKER, Vito (diskutant), KOS, Nevenka (diskutant), SIMETINGER, Tomaž (diskutant, drugo). Izzivi deinstitucionalizacije : okrogla miza v organizaciji Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Zveza Sožitje, Inštitut za socialno varstvo, Črna na Koroškem, 12. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 5218661]
304. ARNŠEK, Tatjana (diskutant), BREGAR, Anita (diskutant), STRGAR, Simon (diskutant), HAMERŠAK, Petra (diskutant), KOŠAN, Hana (diskutant), RAFAELIČ, Andreja (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant, drugo). Kakovost strokovnega dela na področju socialnega varstva : razprava na 3. Socialni klub v organizaciji Socialne zbornice Slovenije, Ljubljana, 20. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 5219173]
305. ZIDAR, Romana, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Načrtovanje izvajanja in spremljanje uresničevanja Resolucije o družinski politiki 2018-2028 "Vsem družinam prijazna družba" (ReDP18-28) : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 58 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5262437]
306. DREMELJ, Polona, RAFAELIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov : prvo vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 66 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5263205]
307. FERLAN ISTINIČ, Marjeta (diskutant), PUNTAR, Suzana (diskutant), PEGAN, Vladimir (diskutant), TOMAN, Mateja (diskutant), SIMUNIŠEK, Vitomir (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant, drugo). Ohranjanje in razvoj kakovosti strokovnega dela v socialnovarstvenih programih : razprava na 2. Socialni klub v organizaciji Socialne zbornice Slovenije, Ljubljana, 17. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5172837]
308. NAGODE, Mateja, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, FICKO, Katarina, ISTENIČ, Aleš, LEBAR, Lea, RAFAELIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Pilotna okolja pred začetkom izvajanja pilotnih aktivnosti na področju dolgotrajne oskrbe : začetno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 86 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5280613]
309. KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec). Pogovor z direktorico Inštituta za socialno varstvo : oddaja 24 ur zvečer, POP TV, 7. 1. 2019. https://www.24ur.com/video?video=62186726. [COBISS.SI-ID 5096805]
310. KOVAČ, Nadja, TREBEŽNIK, Jernej, KOBAL TOMC, Barbara. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014-2021 v letu 2018 : spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2014-2021 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 109 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5281125]
311. KOVAČ, Nadja, TREBEŽNIK, Jernej, KOBAL TOMC, Barbara. Poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014-2021 v letu 2018 : spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2014-2021 : priloga h končnemu poročilu. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 34 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5281381]
312. KOBAL TOMC, Barbara, TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽNIDAR, Aleš. Pregled pravic iz javnih sredstev, storitev in programov na področju socialnega varstva v Sloveniji : poročilo v okviru naloge Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve MDDSZ ter širjenje informacij med različnimi javnostimi. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 61 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5264997]
313. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid. Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij. Elektronska izd. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2019. ISBN 978-961-91472-6-9. https://www.irssv.si/Nacrtovanje_in_izvajanje_evalvacij.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QZTJUAHW. [COBISS.SI-ID 301093888]
314. KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽIBERNA, Vid. Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2019. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-91472-5-2. [COBISS.SI-ID 300987392]
315. RAFAELIČ, Andreja, BERLOT, Lina, DREMELJ, Polona, FICKO, Katarina, KOBAL TOMC, Barbara, ZORAN, Kaja. Razvoj integriranih storitev socialnega vključevanja invalidov po zakonu o socialnem vključevanju invalidov : poročilo za leto 2019 (prvo vmesno poročilo). Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 82 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 50491651]
316. LOVŠIN, Jana (diskutant), TRBANC, Martina (diskutant), OSOJNIK, Anja (diskutant), BELEC, Sanja (diskutant), GROBLJAR, Barbara (diskutant), GRINTAL, Barbara (diskutant), KOVAČ, Nace (diskutant, drugo), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant, drugo). Socialna aktivacija : strokovna razprava v okviru 1. Socialni klub, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 12. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5132133]
317. TRBANC, Martina, DREMELJ, Polona, ROSIČ, Jasmina, SMOLEJ JEŽ, Simona, ZIDAR, Romana, KOBAL TOMC, Barbara. Socialni položaj v Sloveniji 2017-2018 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 102 str., ilustr. https://irssv.si/upload2/Koncno%20porocilo_Socialni%20polozaj%202017_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 5257061]
318. ROMIH, Janja, KOBAL TOMC, Barbara. Socialni vidik izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetijah : predavanje na "Posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji", Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 24. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5217893]
319. ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja programov v podporo družini : poročilo o izvajanju programov v letu 2018 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5243493]
320. BERLOT, Lina, ČERNIČ, Mateja, FICKO, Katarina, NAGODE, Mateja, OREHEK, Špela, PIREC, Samo, RAFAELIČ, Andreja, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo : poročilo o izvajanju storitev v letu 2018 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5262693]
321. KOVAČ, Nadja, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara, TREBEŽNIK, Jernej. Spremljanje socialnovarstvenih programov : poročilo o izvajanju programov v letu 2018 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 187 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5182309]
322. ROSIČ, Jasmina, TRBANC, Martina, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 : poročilo za obdobje 2018-2019 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 112 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5263461]
323. BOLJKA, Urban, ROSIČ, Jasmina, ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5263717]
324. DREMELJ, Polona, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5262949]
325. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja, RAFAELIČ, Andreja, ROSIČ, Jasmina, SMOLEJ JEŽ, Simona, ŽNIDAR, Aleš. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 20 str. [COBISS.SI-ID 5265253]
326. KOBAL TOMC, Barbara, TRBANC, Martina, KOVAČ, Nadja, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, BERLOT, Lina. Strokovna podpora pri pripravi nove resolucije nacionalnega programa socialnega varstva : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 52 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5264741]
327. NAGODE, Mateja, LEBAR, Lea, KOVAČ, Nadja, VIDRIH, Nejc, RAFAELIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara. Strokovne podlage za nadaljnji razvoj socialne oskrbe na domu : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2019. 109 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5281637]
328. DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara, BERLOT, Lina. Vrednotenje samostojnosti kot podlaga za ugotavljanje upravičenosti do osebne asistence : prednosti in pasti koncepta = Assessment of independence as a basis for determining eligibility to personal assistance : advantages and ptifalls of the concept. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov. 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze, 2019. Str. 53. ISBN 978-961-6569-69-9. [COBISS.SI-ID 5212517]
329. DULAR, Tanja (diskutant), GRABRIJAN, Borut (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), DE REYA, Mateja (diskutant), ŠTERN, Miran (diskutant), BUT, Brane (diskutant, drugo), KOCJANČIČ, Helena (diskutant, drugo). Zdržnost in prihodnost institutov osebnega asistenta in družinskega pomočnika - kaj pravi praksa? : delavnica na XXV. dnevi Socialne zbornice Slovenije, Otočec, 22. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 5257573]


2020

330. MEDVED, Petra (oseba, ki intervjuva), URŠIČ, Cveto (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec), ŠUŠTERŠIČ, Špela (intervjuvanec), OKANOVIČ, Emir (intervjuvanec). Ali invalidi z osebno asistenco živijo neodvisno in kakovostno? : vse bolj glasne so zahteve po spremembah in dopolnitvah zakona. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (52 min, 44 sek)). Studio ob 17.00. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/08/studio-ob-17-00-350/, https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174717451. [COBISS.SI-ID 44393731]
331. REPOVŽ, Mija. Dileme varstvenega dodatka. Vzajemnost : glasilo ZPIZ in ZDUS. [Tiskana izd.]. mar. 2020, št. 3, str. 10-11, ilustr. ISSN 1318-1300. https://www.vzajemnost.si/clanek/184396/dileme-varstvenega-dodatka/. [COBISS.SI-ID 27591427]
332. KOBAL TOMC, Barbara. Državna blaginja in socialna politika : študijsko gradivo 2019/2020 za predmet Sociologija socialne politike (I. del). Nova Gorica: [B. Kobal Tomc], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([81] str.)), ilustr. https://vis.fuds.si/. [COBISS.SI-ID 5608699]
333. NAGODE, Mateja, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, DOLNIČAR, Vesna, HVALIČ TOUZERY, Simona, ISTENIČ, Aleš, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, MAJCEN, Boris, NATEK, Izidor, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, ROSIČ, Jasmina, ŠKAFAR, Maja, ŽAKELJ, Magdalena. Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe : zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 331 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 153354755]
334. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, BERLOT, Lina. Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 132 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47726339]
335. KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci : predavanje na seminarju "Delo z invalidi", Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana, 9. 7. 2020. [COBISS.SI-ID 27548163]
336. RAFAELIČ, Andreja, FICKO, Katarina, FLAKER, Vito, FOJAN, Dragica, NAGODE, Mateja, PIREC, Samo, ZORAN, Kaja, KOBAL TOMC, Barbara. Izhodišča za načrtovanje razvoja varstveno delovnih centrov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 195 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 50499843]
337. FICKO, Katarina, BLAŠKO, Goran, BOŽIČ, Barbara, ČERNIČ, Mateja, ČUK, Mojca, HUMAR, Sarah, PULEC, Lea, LINDAV, Urška, NAHTIGAL, Klara, OBREZA, Brigita, PIREC, Samo, RAFAELIČ, Andreja, SORTA KOVAČ, Urška, TJAŠA, Tavčar, TRČEK, Anže, VREMEC, Rene, ZAJC, Katra, ZORAN, Kaja, KOBAL TOMC, Barbara. Načrtovanje preobrazbe zavoda : začetno raziskovalno poročilo projekta Doma na Krasu. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 153 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 50502147]
338. TREBUŠAK, Gregor, KOBAL TOMC, Barbara. Obdobje dolgožive družbe : pogovor v oddaji Svet, Kanal A, 1. 10. 2020. https://www.24ur.com/novice/svet/leta-ne-smejo-biti-izgovor-da-zivljenja-ne-bi-zajemali-z-veliko-zlico.html. [COBISS.SI-ID 44394755]
339. MURGEL, Jasna, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov : drugo vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 39 str. [COBISS.SI-ID 146034179]
340. KOBAL TOMC, Barbara. Pregled izvajanja Nacionalnega programa socialnega varstva v letih od 2013 do 2020 z refleksijo o izhodiščih in usmeritvah za novo mandatno obdobje : plenarno predavanje na simpoziju "XXVI. dnevi Socialne zbornice Slovenije", Bled, 17. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 44392963]
341. PETRIČ, Maruša, TRBANC, Martina, KOVAČ, Nadja, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled pravic iz javnih sredstev, storitev in programov na področju socialnega varstva v Sloveniji : poročilo v okviru naloge Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve MDDSZ ter širjenje informacij med različnimi javnostmi. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 64 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47299331]
342. DREMELJ, Polona, PETRIČ, Maruša, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Priprava načrta za obvladovanje COVID-19 za izvajalce na področju socialnega varstva. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47726595]
343. KOBAL TOMC, Barbara. Revščina in socialna izključenost : študijsko gradivo 2019/2020 za predmet Sociologija socialne politike (III. del). Nova Gorica: [B. Kobal Tomc], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([61] str.)), ilustr. https://vis.fuds.si/. [COBISS.SI-ID 5609211]
344. KOBAL TOMC, Barbara. Socialna varnost : študijsko gradivo 2019/2020 za predmet Sociologija socialne politike (II. del). Nova Gorica: [B. Kobal Tomc], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([37] str.)), ilustr. https://vis.fuds.si/. [COBISS.SI-ID 5608955]
345. KOBAL TOMC, Barbara. Socialni programi in evalvacija : predavanje na seminarju "Izvajanje socialnih programov in delovanje", Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Ljubljana, 16. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 27563267]
346. ČERNIČ, Mateja, OREHEK, Špela, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo : poročilo o izvajanju storitev v letu 2019 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 92 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 150085379]
347. SMOLEJ JEŽ, Simona, ISTENIČ, Aleš, RAFAELIČ, Andreja, NAGODE, Mateja, NAHTIGAL, Klara, PETRIČ, Maruša, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje razvoja integriranih storitev socialnega vključevanja invalidov po zakonu o socialnem vključevanju invalidov : prvo vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 54 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47502339]
348. SMOLEJ JEŽ, Simona, ROSIČ, Jasmina, TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 : poročilo za obdobje 2019-2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 83 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47502851]
349. JERKIČ, Lidija (diskutant), SMOLE, Jože (diskutant), FRANCA, Valentina (diskutant), FUNKL, Marko (diskutant), LUKIČ, Goran (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), VALJAVEC, Urška (diskutant, drugo). Stališča slovenskih deležnikov : diskusija v okviru "Proti akcijskemu načrtu za evropski steber socialnih pravic : posvetovanje evropskega komisarja za delovna mesta in socialne pravice Nicolasa Schmita s slovenskimi deležniki", Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Ljubljana, 7. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 44394499]
350. DREMELJ, Polona, PETRIČ, Maruša, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 29 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47726083]
351. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, KOVAČ, Nadja, PETRIČ, Maruša, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 15 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47298563]
352. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, ROSIČ, Jasmina, SMOLEJ JEŽ, Simona, RIHTER, Liljana. Strokovna podpora MDDSZ pri pripravi nove resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2020. 14 str., 2 pril. (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47299587]
353. KOBAL TOMC, Barbara. Študijska praksa za študentke in študente Socialnega menedžmenta (1. stopnja). Nova Gorica: [B. Kobal Tomc], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([25] str.)), ilustr. https://vis.fuds.si/. [COBISS.SI-ID 5609467]
354. MURKO, Eva. Ukrepi za preprečevanje revščine družin z otroki : diplomska naloga. Ljubljana: [E. Murko], 2020. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29521411]
355. LUKIČ-ZLOBEC, Štefanija (diskutant), LIKAR, Cvetka Pavlina (diskutant), JAKOVAC, Rudi (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), ROMIH, Janja (diskutant), ČOBAL, Nadja (diskutant), GREGORIČ KRAMBERGER, Milica (diskutant), RUS PRELOG, Polona (diskutant). Za zbrane možgane : Alzheimer in demenca, Parkinsonova bolezen, Huntingtonova bolezen : okrogla miza v okviru "V ritmu človeških možganov : oskrba in podpora v skupnosti", Spominčica, Alzheimer Slovenija, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 25. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 44393219]


2021

356. ČERNIČ, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. »Na kmetijo – možnost bivanja starejših oseb na kmetiji« : končno poročilo o evalvaciji projekta. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 149469187]
357. BRGLEZ, Milan (diskutant), STǍNCULESCU, Manuela (diskutant), WILLIAMS, Simon Johnson (diskutant), DUBOIS, Hans (diskutant), KUSTURA, Goran (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), LARA MONTERO, Alfonso (diskutant, drugo). Building back better towards a resilient future : round table at "Social Services Resilience and Care Continuity Seminar", Ljubljana, 26. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 90923523]
358. NAGODE, Mateja, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, DOLNIČAR, Vesna, HVALIČ TOUZERY, Simona, ISTENIČ, Aleš, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, MAJCEN, Boris, NATEK, Izidor, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, ROSIČ, Jasmina, ŽAKELJ, Magdalena, ŠKAFAR, Maja, et al. Dolgotrajna oskrba : izziv in priložnost za boljši jutri. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2021. 51 str., ilustr. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Dolgotrajna/Evalvacija-pilotnih-projektov-s-podrocja-dolgotrajne-oskrbe.pdf. [COBISS.SI-ID 91603971]
359. NAGODE, Mateja, ŽAKELJ, Magdalena, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, MAJCEN, Boris. Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe (januar 2019 - december 2020) : predstavitev končnega poročila : predstavitev v organizaciji Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, online, 19. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 90951939]
360. SUŠNIK, Janez (diskutant), URŠIČ, Cveto (diskutant), SVENŠEK, Rosvita (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), BERTALANIČ, Vijola (diskutant), PRITRŽNIK, Marko (diskutant), KANONI, Črt (diskutant, drugo). Kako smo starejši občutili Covid-19? : potrebe starejših v času socialne izolacije : spletna razprava MeKoS v okviru "Dnevi medgeneracijskega sožitja", online, 18. 5. 2021. https://youtu.be/Gb701Hnyqms. [COBISS.SI-ID 73120771]
361. KOBAL TOMC, Barbara. Kriteriji za pridobitev osebne asistence : prispevek na posvetu "Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence", Državni svet Republike Slovenije, online, 21. 6. 2021. http://www.ds-rs.si/?q=novice/pravica-oseb-s-tezavami-v-dusevnem-zdravju-do-osebne-asistence, https://youtu.be/rtJqh9uSiIw. [COBISS.SI-ID 88414211]
362. NAGODE, Mateja, ČRNAK-MEGLIČ, Andreja, DREMELJ, Polona, DOLNIČAR, Vesna, HVALIČ TOUZERY, Simona, ISTENIČ, Aleš, KOBAL TOMC, Barbara, LEBAR, Lea, MAJCEN, Boris, NATEK, Izidor, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, ROSIČ, Jasmina, ŠKAFAR, Maja, ŽAKELJ, Magdalena, et al. Long-term care – a challenge and an opportunity for a better tomorrow : evaluation of pilot projects in the field of long-term care : brief summary. Ljubljana: Ministry of Health, 2021. 55 str., ilustr. https://irssv.si/wp-content/uploads/2022/06/Dolgotrajna-oskrba-povzetek-ang_splet1.pdf. [COBISS.SI-ID 103821827]
363. VOLJČ, Božidar (diskutant), MALI, Jana (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), GROBELNIK, Jera (diskutant), KRIVEC, Katja (diskutant), KOVAČ, Blaž (diskutant), ŽGAJNER, Barbara (diskutant), MAROLT-MEDEN, Biserka (diskutant), TUŠAR, Bogdan (diskutant), CRNOJEVIĆ, Amir (diskutant), ŠIFTAR, Marjan (diskutant, drugo), SEDMAK, Marjan (diskutant, drugo). Merila kakovosti dolgotrajne oskrbe : smotrna, odmerjena, preudarna in samostojna odločitev : okrogla miza v okviru 20. Festival za tretje življenjsko obdobje (2021), Cankarjev dom, Ljubljana, 29. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 84294659]
364. HOČEVAR, Barbara. Nedorečenost financiranja je lahko velika ovira. Delo.si. [Spletna izd.]. 16. jun. 2021, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/slovenija/nedorecenost-financiranja-je-lahko-velika-ovira/. [COBISS.SI-ID 99742979]
365. MURGEL, Jasna, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 113 str. [COBISS.SI-ID 146033923]
366. LESKOŠEK, Vesna (intervjuvanec), OSOJNIK, Anja (intervjuvanec), KRAŠNA, Breda (intervjuvanec), VEHOVAR, Valentina (intervjuvanec), URŠIČ, Cveto (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec), MIŠIČ, Luka (intervjuvanec), ZORKO, Andrej (intervjuvanec), LAPAJNE, Magda (režiser), KOČAR, Ines (oseba, ki intervjuva), BRANISELJ, Katarina (oseba, ki intervjuva). Otroški dodatki na podlagi dohodkov, socialna pomoč tudi v naravi?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (27 min, 39 sek)). Koda. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174783788?s=tv&t=1652. [COBISS.SI-ID 106241283]
367. DREMELJ, Polona, ČERNIČ, Mateja, PETRIČ, Maruša, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled izvajanja izbranih storitev socialnega varstva : končno poročilo za leto 2020. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 63 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 102126595]
368. KOBAL TOMC, Barbara, KANALEC, Mirjam, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja. Skupnostne storitve in programi, ki zagotavljajo podporo pri neodvisnem življenju osebam z različnimi oviranostmi : predavanje na usposabljanju "Podpora neodvisnemu življenju", Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, Ljubljana, 6. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 90892803]
369. TRBANC, Martina, NARAT, Tamara, DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, ČERNIČ, Mateja, PETRIČ, Maruša, KOBAL TOMC, Barbara. Socialni položaj v Sloveniji 2019-2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 104 str., ilustr. https://www.irssv.si/upload2/Socialni%20polozaj%20v%20Sloveniji%202019_2020_obj.pdf. [COBISS.SI-ID 102157571]
370. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, RIHTER, Liljana. Sodelovanje pri pripravi končne verzije Resolucije NPSV za obdobje 2021-2030 in strokovna podpora pri pripravi akcijskega načrta : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 10 str. [COBISS.SI-ID 102154499]
371. PETRIČ, Maruša, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v letu 2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 262 str., ilustr. https://www.irssv.si/upload2/Spremljanje_izvajanja_SV_programov_v_letu_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 91590659]
372. ČERNIČ, Mateja, OREHEK, Špela, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo : poročilo o izvajanju storitev v letu 2020 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 102119683]
373. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, KOBE, Kristina, MODIC, Katrin, PETRIČ, Maruša, SMOLEJ JEŽ, Simona. Spremljanje izvajanja Zakona o osebni asistenci : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 102132995]
374. SMOLEJ JEŽ, Simona, PETRIČ, Maruša, ČERNIČ, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, ISTENIČ, Aleš, NAGODE, Mateja. Spremljanje razvoja integriranih storitev socialnega vključevanja invalidov po zakonu o socialnem vključevanju invalidov : tretje vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 132 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 99848451]
375. TRBANC, Martina, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ JEŽ, Simona, NAGODE, Mateja, PETRIČ, Maruša, KOVAČ, Nadja. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter informiranje strokovne in zainteresirane javnosti v letu 2021 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2021. 26 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 102162947]
376. HOČEVAR, Barbara. Več kot 110.000 ljudi potrebuje socialno pomoč. Delo.si. [Spletna izd.]. 10. apr. 2021, 1 spletni vir, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/slovenija/vec-kot-110-000-ljudi-potrebuje-socialno-pomoc/. [COBISS.SI-ID 99759875]


2022

377. MESEC, Luka (diskutant), OMLADIČ, Luka (diskutant), RAJER, Carmen (diskutant), LEKIČ POLJŠAK, Valerija (diskutant), LIMONŠEK, Ivanka (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), TISELJ, Barbara (drugo). Dolgotrajna oskrba: velik izziv in nove priložnosti : razprava na 3. Socialnem klubu v organizaciji Socialne zbornice Slovenije, Ljubljana, 21. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 131121923]
378. KOBAL TOMC, Barbara. Enotni pristop k ocenjevanju upravičenosti do osebne asistence. V: MESEC, Bojana (ur.), RIHTER, Liljana (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Prihodnost socialnega dela: stroka, politika, akcija : 8. kongres socialnega dela : zbornik povzetkov : 16. in 17. november 2022, Terme Zreče, Hotel Vital. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2022. Str. 27. ISBN 978-961-6569-77-4. [COBISS.SI-ID 131123459]
379. KOBAL TOMC, Barbara. Foreword by the director of the Social Protection Institute of the Republic of Slovenia. V: NAGODE, Mateja (ur.), KOBAL STRAUS, Klavdija (ur.). Long-term care – a challenge and an opportunity for a better tomorrow : evaluation of pilot projects in the field of long-term care. Ljubljana: Ministry of Health, 2022. Str. 6-7. ISBN 978-961-6523-81-3. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Long-Term-Care-a-Challenge-and-an-Opportunity-for-Better-Tomorrow-monograph-March-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 118597123]
380. SEDMAK, Marjan, VOLJČ, Božidar, MALI, Jana, KOBAL TOMC, Barbara, GROBELNIK, Jera, KRIVEC, Katja, KOVAČ, Blaž, ŽGAJNER, Barbara, MAROLT-MEDEN, Biserka, TUŠAR, Bogdan, CRNOJEVIĆ, Amir, ŠIFTAR, Marjan (avtor, drugo). Merila kakovosti dolgotrajne oskrbe : smotrna, odmerjena, preudarna in samostojna odločitev : [panel okrogle mize]. V: SITAR, Vanja (ur.). Vsi smo ena generacija! : zbornik prispevkov strokovnega programa 20. festivala za tretje življenjsko obdobje. Ljubljana: Proevent za Festival za tretje življenjsko obdobje, 2022. Str. 1-4. https://f3zo.si/wp-content/uploads/2022/05/F3ZO21_zbornik_19.5.pdf. [COBISS.SI-ID 111867395]
381. KOŠAK, Klemen. Mesec ustavlja revizijo uporabnikov osebne asistence: “Zakon je slab”. N1. 29. jun. 2022, 1 spletni vir, ilustr. https://n1info.si/novice/slovenija/mesec-ustavlja-revizijo-uporabnikov-osebne-asistence-zakon-je-slab/. [COBISS.SI-ID 115496707]
382. SEDMAK, Marjan (drugo). Od Madrida do Rima, od staranja k dolgoživosti : Ministrska konferenca Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), Rim, 16. in 17. junij 2022 : [panel okrogle mize]. V: BLEIWEIS TRSTENIŠKA, Tina (ur.). Vsi smo ena generacija! : zbornik prispevkov strokovnega programa 21. Festivala za tretje življenjsko obdobje. Ljubljana: Proevent za Festival za tretje življenjsko obdobje, 2022. Str. 36-40. ISBN 978-961-94498-3-7. https://f3zo.si/wp-content/uploads/2023/01/21.F3ZO_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 142520835]
383. KOBAL TOMC, Barbara. Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju : na razpotju med dolgotrajno oskrbo, osebno asistenco in socialnim vključevanjem : prispevek na strokovnem srečanju "Prebujenje jeseni: kako najbolje poskrbeti za odrasle osebe z motnjami v duševnem zdravju", Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, Občina Divača, Varuh človekovih pravic, Famlje, 15. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 124655875]
384. KOBAL TOMC, Barbara. OMDR na razpotju med dolgotrajno oskrbo, osebno asistenco in socialnim vključevanjem : prispevek na Posvetu Skupnosti VDC SLO "Kdo kroji moje življenje? Kdo je zagovornik uporabnikov VDC, CUDV v Sloveniji?", Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 23. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 131125507]
385. MEDVED, Petra (oseba, ki intervjuva), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec). Osebna asistenca. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (28 min, 11 sek)). Svetovalni servis. https://prvi.rtvslo.si/podkast/svetovalni-servis/88/174918465, https://365.rtvslo.si/arhiv/svetovalni-servis/174918465. [COBISS.SI-ID 134362371]
386. KOBAL TOMC, Barbara. Osebna asistenca - storitev za neodvisno življenje : predavanje na seminarju "Razpršenost pravic in statusov uporabnikov vključenih v sistem podpore in pomoči", Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča, Ljubljana, 13. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 111565315]
387. KOBAL TOMC, Barbara. Predgovor direktorice Inštituta RS za socialno varstvo. V: NAGODE, Mateja (ur.), KOBAL STRAUS, Klavdija (ur.). Dolgotrajna oskrba - izziv in priložnost za boljši jutri : evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2022. Str. 6-7. ISBN 978-961-6523-79-0. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Dolgotrajna-oskrba-izziv-in-priloznost-za-boljsi-jutri-monografija-marec-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 115190787]
388. KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana, SMOLEJ JEŽ, Simona, ČERNIČ, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Preoblikovanje ciljev javnih socialnovarstvenih programov in merskih instrumentov pri sistemu evalviranja javnih socialnovarstvenih programov : poročilo za leto 2022. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 34 str. [COBISS.SI-ID 137271043]
389. PIREC, Samo, FICKO, Katarina, HORVAT, Janja, KAPUS, Andraž, KOBE, Kristina, LINDAV, Urška, PRVULOVIĆ, Anđelka, RAFAELIČ, Andreja, SLATNAR, Boštjan, ZORAN, Kaja, KOBAL TOMC, Barbara. Prvo vmesno poročilo pilotnega projekta »Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem«. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 27 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 140698371]
390. MEDVED, Petra (oseba, ki intervjuva), ZNOJ, Andrejka (intervjuvanec), JENKO, Mateja (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec), REŽUN, Špela (intervjuvanec), SUHADOLNIK, Iztok (intervjuvanec). Smo res vključujoča družba - tudi za ljudi z intelektualno oviranostjo?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (53 min, 5 sek)). Studio ob 17.00. https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-17.00/87/174921692, https://365.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17-00/174921692. [COBISS.SI-ID 134360835]
391. DREMELJ, Polona, SMOLEJ JEŽ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje in ocena izvajanja pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov : priprava orodja za oceno potreb po storitvah socialnega vključevanja invalidov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 12 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 140347139]
392. SMOLEJ JEŽ, Simona, PETRIČ, Maruša, DREMELJ, Polona, ČERNIČ, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje in ocena izvajanja pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 149 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 138225411]
393. ČERNIČ, Mateja, SMOLEJ JEŽ, Simona, PETRIČ, Maruša, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v letu 2021 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 268 str., ilustr. https://irssv.si/wp-content/uploads/2022/10/Spremljanje_izvajanja_programov_socialnega_varstva_porocilo_o_izvajanju_programov_v_letu_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 138225667]
394. ČERNIČ, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja storitev za odrasle in otroke v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo : poročilo A : spremljanje izvajanja storitev za odrasle v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) : poročilo o izvajanju storitev v letu 2021. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 136659715]
395. ČERNIČ, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja storitev za odrasle in otroke v varstveno delovnih centrih in centrih za usposabljanje, delo in varstvo : poročilo B : spremljanje izvajanja storitev za otroke v centrih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) : poročilo o izvajanju storitev v letu 2021. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 136659971]
396. DREMELJ, Polona, RAFAELIČ, Andreja, KOBAL TOMC, Barbara, FICKO, Katarina, KAPUS, Andraž, ZORAN, Kaja. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2022 : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2022. 10 str. [COBISS.SI-ID 140201475]
397. MEDVED, Petra (oseba, ki intervjuva), ZNOJ, Andrejka (intervjuvanec), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec), MAJCENOVIČ CIPOT, Danijela (intervjuvanec), ŠVAJGER, Drago (intervjuvanec), DE REYA, Mateja (intervjuvanec). Storitve socialnega vključevanja invalidov. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (55 min, 8 sek)). Studio ob 17.00. https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-17.00/87/174884655, https://365.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17-00/174884655. [COBISS.SI-ID 124718083]
398. LEBAR, Jolanda (oseba, ki intervjuva), KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec), KAUČIČ, Igor (intervjuvanec), HAČEK, Miro (intervjuvanec), BERGANT, Boris (intervjuvanec), CELESTINA, Tomaž (intervjuvanec). Vlada proti opoziciji - 3:0. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (118 min)). Aktualna tema. https://365.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/174917225. [COBISS.SI-ID 133248771]
399. KOBAL TOMC, Barbara. Vpliv pilotnega projekta Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem na razvoj skupnostnih storitev v Sloveniji : prispevek na Posvetu CUDV Črna na Koroškem "Oblikovanje oskrbe v skupnosti", MKC Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 17. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 134364931]
400. PAPEŽ, Marijan (diskutant), MLAKAR, Tatjana (diskutant), GREBENC, Vera (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), STRBAN, Grega (diskutant, drugo). Zakon o dolgotrajni oskrbi - (ne)izvedljiv v praksi? : okrogla miza na "XXI. Dnevi delovnega prava in socialne varnosti", Kongresni center GH Bernardin, Portorož, 26. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 111296259]


2023

401. KOBAL TOMC, Barbara. Challenges of community service development : predavanje na 1. International conference on active and healthy ageing “Social innovations for active and healthy ageing, SI4CARE, Ljubljanski grad, Ljubljana, 20. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 150085123]
402. DOLGAN, Teja (diskutant), KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), LESAR, Irena (diskutant), TOMAN, Mateja (diskutant), VAUPOTIČ, Mojca (diskutant). Izzivi, problemi in rešitve na sistemski in izvajalski ravni : okrogla miza v okviru mednarodnega posveta "Vključenost in raznolikost pri učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami", Andragoško društvo Slovenije, Zoom, 5. 4. 2023. [COBISS.SI-ID 148310019]
403. WEISS, Monika. Neubranljiva : Kam je šel denar, ministrica Sanja Ajanović Hovnik?. Mladina. [Tiskana izd.]. 6. okt. 2023, [št.] 40, str. 18-22, fotogr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 168445955]
404. KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec). Niso vse 16-letne dijakinje takšne. In niso vsi stanovalci domov za starejše žrtve nasilja. Reporter : informativni tednik. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2023, letn. 16, št. 38, str. 46-51, fotogr. ISSN 1855-3699. https://reporter.si/clanek/magazin/sociologinja-barbara-kobal-tomc-v-resnici-nam-v-sloveniji-ne-gre-tako-zelo-slabo-le-tarnamo-prevec-1084102. [COBISS.SI-ID 165479683]
405. KOBAL TOMC, Barbara (intervjuvanec). Niso vse dijakinje takšne in niso vsi stanovalci domov za starejše žrtve nasilja. Svet24.si : vsa resnica na enem mestu. [Spletna izd.]. 24. 9. 2023, fotogr. ISSN 2463-8242. https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/650f3d1db89ec/niso-vse-dijakinje-taksne-in-niso-vsi-stanovalci-domov-za-starejse-zrtve-nasilja. [COBISS.SI-ID 166855939]
406. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, MODIC, Katrin, PRAPROTNIK, Laura. Orodje za oceno upravičenosti in ocenjevanje potreb po osebni asistenci, proces priprave in obrazložitev točkovanja ter prenova mnenja v postopku uveljavljanja pravice do osebne asistence : strokovna podpora pri izvajanju Zakona o osebni asistenci. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 166090243]
407. DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, MODIC, Katrin, PETRIČ, Maruša. Orodje za oceno upravičenosti in ocenjevanje potreb po osebni asistenci, proces priprave in obrazložitev točkovanja : strokovna podpora pri izvajanju Zakona o osebni asistenci. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. 13 str. [COBISS.SI-ID 166091523]
408. KOBAL TOMC, Barbara. Osebe z motnjo v duševnem razvoju na razpotju med dolgotrajno oskrbo, osebno asistenco in socialnim vključevanjem : prispevek na letnem posvetu predstavnikov društev Sožitje, združenih v Zvezo Sožitje, članov izvršnega odbora in vodij regij, Moravske toplice, 14. in 15. 1. 2023. [COBISS.SI-ID 138002947]
409. PETRIČ, Maruša, KOBAL TOMC, Barbara, MODIC, Katrin, HORVAT, Janja, DREMELJ, Polona. Pregled dela Izvedenskega oddelka na IRSSV od njegove ustanovitve do 30. 6. 2023 s poudarkom na obdobju 1. 1. 2023 - 30. 6. 2023 : poročilo v okviru naloge Strokovna podpora pri izvajanju Zakona o osebni asistenci. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. 24 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 166090755]
410. DREMELJ, Polona, PETRIČ, Maruša, MODIC, Katrin, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled pripravljenih mnenj o številu ur in vsebini osebne asistence Izvedenskega oddelka Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo za obdobje 1. 3. 2022 - 28. 2. 2023 : strokovna podpora pri izvajanju Zakona o osebni asistenci. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2023. 16 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 166091011]
411. KOBAL TOMC, Barbara (diskutant), ŠTEFANC, Damijan (diskutant), JAKLIČ, Marko (diskutant). Razkroj javnih sistemov. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (57 min, 32 sek)). Studio ob 17h. https://prvi.rtvslo.si/podkast/studio-ob-1700/87/174927488, https://365.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17-00/174927488. [COBISS.SI-ID 136891651]
412. KOBAL TOMC, Barbara. Sodelovanje kot pogoj preobrazbe : prispevek na zaključni konferenci “Deinstitucionalizacija v CUDV Črna na Koroškem”, Dom starejših na Fari, Prevalje, 5. 9. 2023. [COBISS.SI-ID 163902979]
413. HOČEVAR, Barbara. Spremembe pod očitki diskriminacije : osebna asistenca. Delo. [Tiskana izd.]. 17. apr. 2023, leto 65, št. 88, str. 2, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 150820099]
414. HOČEVAR, Barbara. Težke besede ob poskusih posega v osebno asistenco. Delo.si. [Spletna izd.]. 5. maj 2023, 1 spletni vir, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/slovenija/tezke-besede-ob-poskusih-posega-v-osebno-asistenco/. [COBISS.SI-ID 151788291]
415. VOLK, Luka. Upravičena pomoč ali priložnost za zlorabo. Mladina. [Tiskana izd.]. 7. apr. 2023, [št.] 14, str. 32-34, fotogr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 150820611]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 11. 2023