COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Karolina Babič [40664]Osebna bibliografija za obdobje 2001-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BABIČ, Karolina, AŠANIN GOLE, Pedja. Importance of critical literacy for teachers and students when using business model canvas tools. Kairos : media and communication review. 2022, vol. 1, no. 1, str. 16-29, ilustr. https://respublica.edu.mk/wp-content/uploads/2022/02/kairos-vol.1-no.-1-june-2022_en.pdf. [COBISS.SI-ID 123662339]
2. BABIČ, Karolina. Inclusion of social economy topics into the higher education business study programmes in Slovenia = Vključevanje tematike socialne ekonomije v visokošolske poslovne študijske programe v Sloveniji. Mednarodno inovativno poslovanje : strokovno-znanstvena revija za področje poslovanja in poslovnega izobraževanja. 2021, letn. 13, št. 1, str. 1-11. ISSN 1855-6175. https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/2021.13.1.1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-0PKYG4NH, DOI: 10.32015/JIBM/2021.13.1.1-11. [COBISS.SI-ID 70088195]
3. BABIČ, Karolina. Iz kakšne snovi so zadruge? : razprava o zadružni lastnini, pravilih in skupnosti. Časopis za kritiko znanosti. 2018, letn. 46, št. 271, str. 41-63. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IKETFQCG. [COBISS.SI-ID 301131776]
4. BABIČ, Karolina. Mobilizacija delavcev : zgodovina ponotranjanja prisile. Časopis za kritiko znanosti. 2009, letn. 37, št. 237, str. 179-198. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-QXF9NB3M. [COBISS.SI-ID 31058989]
5. BABIČ, Karolina. Heterotopije : drugi prostori ali drugo prostora?. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 121-136. ISSN 0353-4510. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NQC8JXO2. [COBISS.SI-ID 31045165], [SNIP, Scopus do 21. 8. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]

1.04 Strokovni članek

6. BABIČ, Karolina. ʺNerazdeljivo premoženjeʺ kot element krepitve družbene in medgeneracijske solidarnosti ter ekonomske demokracije. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2023, letn. 27, št. 3, str. 7-11, ilustr. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 160247811]
7. BABIČ, Karolina. Demokratično soupravljanje v zadružnem sistemu Mondragon. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2020, letn. 24, št. 4, str. 11-13, ilustr. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 29935875]
8. BABIČ, Karolina. Pomen izobraževanja v zadružnem sistemu Mondragon. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2020, letn. 24, št. 3, str. 8-11, ilustr. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 23596803]
9. BABIČ, Karolina. Zadruge Mondragona - geneze solidarnosti. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2020, letn. 24, št. 2, str. 13-15. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 23594755]
10. ŽIŽEK, Andrej, BABIČ, Karolina. Mesto. Kljub vsemu. In prav zato. Dialogi. 2016, letn. 52, št. 5/6, str. 7-22, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 12885278]
11. BABIČ, Karolina. Zadruga kot primerna pravna oblika in model za krepitev ekonomske demokracije. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2015, letn. 19, št. 2, str. 21-22, ilustr. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 57445474]
12. BABIČ, Karolina. Družbeni procesi kot alternativa političnim programom. Emzin : revija za kulturo. dec. 2013, letn. 23, št. 3/4, str. 45-47. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 279287552]
13. BABIČ, Karolina. Urbane brazde : pogoji za možnosti družbenih sprememb. Socialno delo. mar./jun. 2013, letn. 52, št. 2/3, str. 205-208. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Urbane_URN_NBN_SI_DOC-DODLPF4Q.pdf/2019011715353996/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-DODLPF4Q. [COBISS.SI-ID 4022373]
14. BABIČ, Karolina. Tretji sektor : novo zaposlovanje proti gospodarski rasti brez zaposlovanja. Dialogi. 2010, letn. 46, št. 1/2, str. 35-46. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 267301632]
15. BABIČ, Karolina. Analiza in interpretacija rezultatov pilotske statistične raziskave o obstoju etičnih kodeksov in drugih podobnih kodeksov ali notranjih aktov pri poslovnih subjektih v Sloveniji. Dialogi. 2010, letn. 46, št. 1/2, str. 157-167. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 267331072]
16. BABIČ, Karolina. "O, Lolita moja, nikoli se ne pripeljeva na cilj!". Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega. 2007/2008, letn. 58, št. 6, str. 31-36. ISSN 1580-9609. [COBISS.SI-ID 250327552]
17. BABIČ, Karolina. Absurd v literaturi Daniila Harmsa : smešno in "Unheimliche". Dialogi. 2006, letn. 42, št. 3/4, str. 18-28. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 242584832]
18. BABIČ, Karolina. Jean-Jacques Rousseau: Napredovanje v odvisnost. Dialogi. 2004, letn. 40, št. 3/4, str. 50-59. ISSN 0012-2068. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IX5AV6JJ. [COBISS.SI-ID 220682240]
19. BABIČ, Karolina. Stoiška definicija človeka in njegovega mesta v svetu : problem svobodne volje v determinizmu. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente. 2004, letn. 11, št. 3/4, str. 88-94. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 222563072]
20. BABIČ, Karolina. Etika psihoanalize : razmerje moči v terapevtski situaciji. Panika : širimo psihološka obzorja. [2004], letn. 9, št. 2, str. 49-52, ilustr. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 234380032]
21. BABIČ, Karolina. Umetnost - da ali ne : Aristotelovo razreševanje "spora med filozofijo in pesništvom". Nova revija : mesečnik za kulturo. jan.-feb.-mar. 2003, letn. 22, št. 249/250/251, str. 203-213. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 127025152]

1.05 Poljudni članek

22. BABIČ, Karolina. Prenosi podjetij na delavske zadruge. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2018, let. 22, št. 1, str. 10-12, ilustr. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 66316130]
23. BABIČ, Karolina. Kdo si upa Mariboru napisati vizijo : mesto bodo oživili procesi, ne programi. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 8. mar. 2014, 70, [št.] 56, ilustr. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 77591809]
24. BABIČ, Karolina. Duh in umetnost. Asskalla : kulturni magazin. mar.-apr. 2002, letn. 2, št. 5, str. 17-18. ISSN 1580-6340. [COBISS.SI-ID 126521600]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

25. BABIČ, Karolina. Ekonomija in humanistika: zahteva po novi teoriji vrednosti = Economic and Humanistic Sciences: Requirement for a New Theory of Value. V: MULEJ, Matjaž (ur.). Globalna finančna kriza ter trajnostni razvoj : zbornik posvetovanja. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2009. [4] str. ISBN 978-961-6354-91-2. [COBISS.SI-ID 512888880]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

26. BABIČ, Karolina. Razvoj mikro zadrug v lokalnem okolju : primeri praks Centra za alternativne in avtonomne produkcije - CAAP. V: GLAVIČ, Peter (ur.). Izboljševanje naše konkurenčnosti in razvoja : s primeri najboljše prakse. 39. posvetovanje Izboljševanje naše konkurenčnosti in razvoja, Društvo ekonomistov Maribor, 28. maj 2014. Maribor: Društvo ekonomistov, 2014. [8] str. [COBISS.SI-ID 512888112]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

27. BABIČ, Karolina. Guidelines for designing an MA study program in social economy. V: LETONJA, Marina (ur.). Sustainable Entrepreneurship - Driver for Growth : reviewed extended abstracts of the 11th International Scientific Conference of the DOBA Business School. Free electronic ed. Maribor: Doba Business School: = Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2022. Str. 43-46. Book collection Lessons from economic and applied business and social studies. ISBN 978-961-7061-12-3. https://www.fakulteta.doba.si/upload/sustainable_entrepreneurship.pdf. [COBISS.SI-ID 130148355]
28. BABIČ, Karolina. Presence of courses on social economy in accredited business study programs in Slovenia. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.), VUKASOVIČ, Tina (ur.). The future of global business and marketing: how will smart companies deal with challenges and opportunities? : reviewed extended abstracts of the 10th International Scientific Conference of the Doba Business School. Free electronic ed. Maribor: Doba Business School: = Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, 2020. Str. 126-129. Book collection Lessons from economic and applied business and social studies. ISBN 978-961-7061-08-6. https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/raziskave/monografije. [COBISS.SI-ID 35839235]
29. BABIČ, Karolina. Projektne generacije: problem prepoznavanja in vrednotenja produktivnosti mlajših generacij = The project-based generations: the problem of identification and value of productivity of younger generations. V: HRAST, Anita (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.). Delo - most za sodelovanje : odnosi do zaposlenih in različnih starostnih generacij : zbornik povzetkov prispevkov = Work - a bridge to cooperation : relations with co-workers and different age generations : conference proceedings abstracts. Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2009. Str. 84. ISBN 978-961-91828-4-0. [COBISS.SI-ID 512888368]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

30. AŠANIN GOLE, Pedja, TRAJKOSKA, Žaneta, BABIČ, Karolina. Strategic communication of coexistence of social and entrepreneurial purposes in social economy organizations. V: AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Entrepreneurial and communicative mind in action. Harlow: Pearson, cop. 2021. Str. 27-39. ISBN 978-1-800-06427-0. [COBISS.SI-ID 85665027]
31. BABIČ, Karolina. Sodobni delavec : hazardiranje kot pogoj revolucije. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 41-62. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44517165]
32. BABIČ, Karolina. UTD v luči bioekonomije - pravica iz naslova dela/življenja. V: PRIBAC, Igor (ur.), KOROŠEC, Valerija (ur.). UTD v Sloveniji : premisleki, stališča, dokumenti. Ljubljana: Krtina, 2011. Str. 157-165. Knjižna zbirka Krt, 163. ISBN 978-961-260-052-5. [COBISS.SI-ID 512888624]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

33. BABIČ, Karolina. Zakonska zveza na prepihu : Prava poroka? : 12 razmišljanj o zakonski zvezi. Dialogi. 2008, letn. 44, št. 10, str. 198-201. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 258358528]
34. BABIČ, Karolina (recenzent). O nujnosti, ki jo svobodno ustvarjajo ljudje. Dialogi. 2007, leto 43, št. 1-2, str. 108-111, ilustr. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 6310515]
35. BABIČ, Karolina. Od želje po samouresničevanju do moralne obveze samouresničevanja : razmišljanja ob delu Nelagodna sodobnost Charlesa Taylorja. Dialogi. 2007, letn. 43, št. 3/4, str. 60-72. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 244644352]
36. BABIČ, Karolina. Politični diskurz onstran pojmov levice in desnice : Will Kymlicka: Sodobna politična filozofija. Uvod. Dialogi. 2007, letn. 43, št. 9, str. 86-88. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 244798208]
37. BABIČ, Karolina. "Prdec etiopskega kmeta" - tiha revolucija : John Holloway: Spreminjamo svet brez boja za oblast : pomen revolucije danes. Dialogi. 2005, letn. 41, št. 1-2, str. 109-112. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 512886832]
38. BABIČ, Karolina. Sreča: od pravice do dolžnosti : Pascal Bruckner: Nenehna vzhičenost : esej o prisilni sreči. Dialogi. 2005, letn. 41, št. 3-4, str. 107-110. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 512887088]
39. BABIČ, Karolina. Psihofarmaki: legalne ali nevarne droge? : William Glasser, Opozorilo: Psihiatrija je lahko nevarna za vaše duševno zdravje. Dialogi. 2005, letn. 41, št. 5-6, str. 142-146. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 512887344]
40. BABIČ, Karolina. Utopija nove humanistične družbe : Erich Fromm: Imeti ali biti. Dialogi. 2005, letn. 41, št. 9, str. 81-84. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 512887600]
41. BABIČ, Karolina. Estetizacija užitka in zakona. Dialogi. 2004, leto 40, št. 1-2, str. 119-122, ilustr. ISSN 0012-2068. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-L04COTRD. [COBISS.SI-ID 4455539]
42. BABIČ, Karolina. Filozofija kot terapija? : Alain de Botton, Utehe filozofije ... Dialogi. 2002, letn. 38, [št.] 11/12, str. 96-99. ISSN 0012-2068. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CSITWRBH. [COBISS.SI-ID 124818176]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

43. BABIČ, Karolina. Psihoterapija kot samostojna znanstvena disciplina in družbena dejavnost? : uvodnik tematskega bloka. Dialogi. 2006, letn. 42, št. 9, str. 5-6. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 242422528]

1.22 Intervju

44. BABIČ, Karolina (intervjuvanec). Zdi se brezizhodno, a imamo dve možnosti : s filozofinjo Karolino Babič, gonilno silo mariborske razvojne zadruge Tkalka in Centra avtonomne in alternativne produkcije, o močvirništvu, politično sesutem Mariboru in potrebi po organizacijski prenovi mesta. Večer. [Tiskana izd.]. 16. avg. 2016, 72, [št.] 190, str. 16, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 88212737]
45. ADAM, Andrej (intervjuvanec), BABIČ, Karolina (intervjuvanec), GRUŠOVNIK, Tomaž (intervjuvanec), LAVRIČ, Miran (intervjuvanec), LORENČIČ, Ivan (intervjuvanec), MURŠIČ, Rajko (intervjuvanec), NATERER, Andrej (intervjuvanec), SIMONIČ, Peter (intervjuvanec), GODINA, Vesna V. (intervjuvanec), ZAVRNIK, Braco (intervjuvanec), KRIŽMAN, Alojz (intervjuvanec). Družba in intelektualna kultura. Dialogi. 2015, letn. 51, št. 3/4, str. 165-231. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 58668386]
46. BABIČ, Karolina (intervjuvanec). Prihodnost Centra alternativne in avtonomne produkcije odvisna od (re)defincije kulture : z vodjo Centra alternativne in avtonomne produkcije dr. Karolino Babič. Večer. [Tiskana izd.]. 23. feb. 2013, 69, [št.] 45, str. 15, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 73398529]

1.25 Drugi sestavni deli

47. BABIČ, Karolina. 25 x na kratko. Večer v nedeljo. 21. nov. 2021, št. 399, str. 2, ilustr. ISSN 2350-5699. [COBISS.SI-ID 86181123]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

48. BABIČ, Karolina, LUŽAR ŠAJT, Dušanka, PRIMC, Matic, PETERNEL, Petra, ŽUNKO, Natalija, DABIČ PERICA, Staša, ROŠKAR, Simona, ATKINS, Tadeja B., ATKINS, Tom, ANTONIJEVIĆ, Sanja, PUŠNJAK, Anka, SAKOVIČ, Gregor, KARNIČNIK, Mateja, KORES, Dolores, STOJMENOVA DUH, Emilija. Veter v jadra socialne ekonomije : priročnik za krepitev kompetenc deležnikov in strokovnega kadra v podpornem okolju za razvoj socialne ekonomije. Maribor: Fundacija za izboljšanje zaposlitevnih možnosti Prizma, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (90 str.)), ilustr. ISBN 978-961-94670-1-5, ISBN 978-961-94670-2-2. https://ucilnice.sociolab.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1JHKPVOX. [COBISS.SI-ID 16333059]
49. BABIČ, Karolina (avtor, urednik), PETERNEL, Petra, KUHAR, Andreja. Modeli soupravljanja : priročnik za trajnostno upravljanje skupnih produktov. Maribor: Združenje CAAP, 2019. 42, 42 str., ilustr. ISBN 978-961-94819-0-5. [COBISS.SI-ID 302035712]

2.08 Doktorska disertacija

50. BABIČ, Karolina. Konstitucija delavca kot subjekta : od svobodnega dela do subjekta-karkoli : disertacija. Nova Gorica: [K. Babič], 2012. 210 str. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/18Babic.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1309. [COBISS.SI-ID 2506235]

2.11 Diplomsko delo

51. BABIČ, Karolina. Moralna relevanca : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Babič], 2007. 67 f. [COBISS.SI-ID 37807970]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

52. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina (avtor, urednik). Participativni proračun : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (30 str.)). Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 3. ISBN 978-961-94407-6-6. http://brazde.org/?p=4236, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QPB0Q65L. [COBISS.SI-ID 41710851]
53. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina (avtor, urednik). Prekarno delo in prekariat : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (31 str.)). Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 2. ISBN 978-961-94407-5-9. http://brazde.org/?p=4233, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-RIE3B2SE. [COBISS.SI-ID 41698051]
54. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina, BABIČ, Karolina (urednik). Zadružništvo : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (27 str.)), graf. prikazi. Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 1. ISBN 978-961-94407-4-2. http://brazde.org/?p=4230, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PJ0HP9B0. [COBISS.SI-ID 41666819]
55. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina, BABIČ, Karolina (urednik). Zaposlovanje mladih in kritična pismenost : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (38 str.)). Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 4. ISBN 978-961-94407-7-3. http://brazde.org/?p=4239, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AZNZQ5PA. [COBISS.SI-ID 41718531]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

56. BABIČ, Karolina. Zadružništvo : model neformalnega izobraževanja mladih. Maribor: Pekarna Magdalenske mreže, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-93781-2-0. [COBISS.SI-ID 95106305]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

57. BABIČ, Karolina (intervjuvanec), BREZNIK, Urška (intervjuvanec), MURŠIČ, Rajko (intervjuvanec). Quo vadis, Maribor? : pogovor v oddaji Intelekta, Radio Slovenija, 1. program, 27. jun. 2023. https://prvi.rtvslo.si/podkast/intelekta/49/174968080. [COBISS.SI-ID 167193091]

3.25 Druga izvedena dela

58. BABIČ, Karolina (intervjuvanec), ČANDER, Mitja (intervjuvanec), FERLEŽ, Jerneja (intervjuvanec), KIRBIŠ, Jure, MEDVED, Nina (intervjuvanec). Družbeni in prostorski vplivi Evropske prestolnice kulture na Maribor : okrogla miza v okviru prireditve EPK Maribor 2012 - 10 let, 2. september 2022. [COBISS.SI-ID 121600771]
59. RATEJ, Mateja, KAJZER, Rok, MORAVEC, Dušan, KUČAN, Milan, BABIČ, Karolina. Slovenski narodni značaj : pogovorni večer v seriji Tretja sreda, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Maribor (SLO), 23. jan. 2019. [COBISS.SI-ID 44165677]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

60. BABIČ, Karolina (urednik), VALADŽIJA, Špela (urednik, avtor dodatnega besedila). Mesto, dom, vrata : Narodni dom Maribor : 1992-2022 : trideset let. Maribor: Kulturno-prireditveni center Narodni dom, 2022. 121, 121 str., fotogr. ISBN 978-961-95943-0-8. [COBISS.SI-ID 121889795]
61. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina, BABIČ, Karolina (urednik). Zadružništvo : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (27 str.)), graf. prikazi. Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 1. ISBN 978-961-94407-4-2. http://brazde.org/?p=4230, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-PJ0HP9B0. [COBISS.SI-ID 41666819]
62. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina, BABIČ, Karolina (urednik). Zaposlovanje mladih in kritična pismenost : stanje v Sloveniji 2020 : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (38 str.)). Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 4. ISBN 978-961-94407-7-3. http://brazde.org/?p=4239, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AZNZQ5PA. [COBISS.SI-ID 41718531]
63. GREGORČIČ, Marta (urednik), BABIČ, Karolina (urednik), KOZINC, Nina (urednik). Solidarnostne ekonomije. Ljubljana: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2018. 331 str., ilustr. Časopis za kritiko znanosti, letn. 46, št. 271. ISSN 0351-4285. [COBISS.SI-ID 2023042]

Prevajalec

64. RYLE, Gilbert. Descartesov mit. Analiza : časopis za kritično misel. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 9, št. 3, str. 84-93. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 228724224]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

65. ROŠKAR, Simona. Vpliv sistematičnega upravljanja in oblikovanja idej na razvoj družbenih inovacij : magistrsko delo. Maribor: [S. Roškar], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (106 str.)). http://www.doba.si/diplome/. [COBISS.SI-ID 43443203]
66. SUBOTIČ, Franka. Projekt stanovanjske zadruge sobivanja med generacijami v Mestni občini Koper : magistrsko delo. Maribor: [F. Subotič], 2019. http://www.doba.si/diplome/. [COBISS.SI-ID 513122864]

Intervjuvanec

67. INTIHAR, Valerija (oseba, ki intervjuva). Brušenje rogov : Radio Študent, oddaja Destilator, 19. 6. 2022. Ljubljana: Radio Študent, 2022. Ni še gotovo!. https://radiostudent.si/kultura/destilator/brusenje-rogov. [COBISS.SI-ID 114694659]

Oseba, ki intervjuva

68. KOS, Katja (intervjuvanec), BREZNIK, Urška (intervjuvanec), REPŠE, Hana (intervjuvanec), BRUMEN, Marko (intervjuvanec), DOBRILA, Peter Tomaž (intervjuvanec). Drage Urška, Hana in Katja, dragi Peter in Marko = Dear Urška, Hana, and Katja, dear Peter and Marko. V: BABIČ, Karolina (ur.), VALADŽIJA, Špela (ur.). Mesto, dom, vrata : Narodni dom Maribor : 1992-2022 : trideset let. Maribor: Kulturno-prireditveni center Narodni dom, 2022. Str. 76-88, 76-88, ilustr. ISBN 978-961-95943-0-8. [COBISS.SI-ID 153618179]
69. VESEL, Jadranka (intervjuvanec). "Ko razumeš, da je dobro življenje moto zadruge, tvoje delovanje postane čisto drugačno" : intervju z Jadranko Vesel. Časopis za kritiko znanosti. 2018, letn. 46, št. 271, str. 87-103, portret. ISSN 0351-4285. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GDGVO6LZ. [COBISS.SI-ID 301135360]
70. CERAR, Miro (intervjuvanec). Miro Cerar: "Pravo ima sicer v veliki meri izhodišče tudi v moralnih vrednotah, toda esencialno in eksistencialno ga razumemo kot ločenega od morale.". Dialogi. 2008, letn. 44, [št.] 1/2, str. 7-23, avtorj. sl. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 9341009]


NERAZPOREJENO

71. ČERNE, Igor (oseba, ki intervjuva), BABIČ, Karolina (intervjuvanec). Filozofija med knjigami. Dr. Karolina Babič. [Maribor]: Mariborska knjižnica; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka 1 ura, 27 min, 03 sek). Filozofija med knjigami. https://www.youtube.com/watch?v=tY9UkzZO1tU&list=PLqZBFLLa4JNeV4WClyD45mQcU-FowMfXB&index=2. [COBISS.SI-ID 130311171]
72. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina (avtor, urednik). Analiza formalnih in neformalnih izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji ter smernice za razvoj : poročilo in smernice za razvoj. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže; [Ljubljana]: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (34 str.)). Sodelovalne in participatorne družbeno-ekonomske prakse, 5. ISBN 978-961-94407-8-0. http://brazde.org/wp-content/uploads/2021/05/Analiza-izobra%C5%BEevanj-in-usposabljanj-ter-smernice_2021.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-F0UQ8T8J. [COBISS.SI-ID 64882435]
73. FIEDLER, Kaja, LOŽAR, Daša, PRIMC, Matic, BABIČ, Karolina. Participatorne in sodelovalne družbeno-ekonomske prakse : kratki vodnik za učiteljice in mentorice. Digitalna izd. Maribor: Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje: Društvo Organizacija za participatorno družbo: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže; [Ljubljana]: Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([7] str.)), ilustr. Participatorne in sodelovalne družbeno-ekonomske prakse, 6. ISBN 978-961-94407-0-4. http://brazde.org/wp-content/uploads/2021/05/Kratki-vodnik-za-u%C4%8Diteljice-in-mentorice_2021.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-9FALZS7E. [COBISS.SI-ID 64877827]
74. BABIČ, Karolina. Hierarhije med enakimi : demokratično soupravljanje v zadrugah. Razpotja : revija humanistov Goriške. pomlad 2020, letn. 11, št. 39, str. 11-13. ISSN 2232-2582. [COBISS.SI-ID 64926467]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 15. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 15. 11. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 15. 11. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 5. 9. 2023
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 5. 10. 2023