COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSVida ŠkrabanjaOsebna bibliografija za obdobje 1993-2022

1993

1. KOVAČ, Boris, ŠKRABANJA, Vida, RASPOR, Peter. Obogatitev pšeničnih otrobov z biomaso plesni = Supplementation of wheat bran by fungal biomass. V: Knjiga povzetkov s programom = Book of abstracts with the program. 1. slovenski mikrobiološki kongres z mednarodno udeležbo, Bled, 24.-27. oktober 1993. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 1993. Str. p4-32. [COBISS.SI-ID 728952]


1994

2. RASPOR, Peter (urednik). Aditivi : dodatki - tehnologija - zdravje : zbornik 16. Bitenčevih živilskih dnevov in 1. simpozija živilcev [Slovenije], Bled, Slovenija, 9. in 10. junij 1994 = Additives : additives - technology - health : proceedings of the 16th Bitenc's Food Days and 1st Symposium of Food and Nutrition Professionals, Bled, Slovenia, June 9-10, 1994. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1994. 325 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 40393728]
3. HOČEVAR, Ivica, ŠKRABANJA, Vida. Bibliografija člankov, referatov, posterjev in drugih objav od januarja do decembra 1993 = Bibliography of articles, posters and other publications from January to December 1993. V: RASPOR, Peter (ur.). Aditivi : dodatki - tehnologija - zdravje : zbornik 16. Bitenčevih živilskih dnevov in 1. simpozija živilcev [Slovenije], Bled, Slovenija, 9. in 10. junij 1994 = Additives : additives - technology - health : proceedings of the 16th Bitenc's Food Days and 1st Symposium of Food and Nutrition Professionals, Bled, Slovenia, June 9-10, 1994. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1994. Str. 309-325. [COBISS.SI-ID 1609081]
4. HOČEVAR, Ivica, ŠKRABANJA, Vida. Bibliografija diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij od maja 1993 do junija 1994 = Bibliography of graduation theses, master of science theses and dissertation theses from May 1993 to June 1994. V: RASPOR, Peter (ur.). Aditivi : dodatki - tehnologija - zdravje : zbornik 16. Bitenčevih živilskih dnevov in 1. simpozija živilcev [Slovenije], Bled, Slovenija, 9. in 10. junij 1994 = Additives : additives - technology - health : proceedings of the 16th Bitenc's Food Days and 1st Symposium of Food and Nutrition Professionals, Bled, Slovenia, June 9-10, 1994. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1994. Str. 287-308. [COBISS.SI-ID 1608825]
5. HOČEVAR, Ivica, ŠKRABANJA, Vida. Predstavitev knjižnično-informacijske dejavnosti na Oddelku za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani = Library-information activities on the Department of Food Science and Technology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana. V: RASPOR, Peter (ur.). Aditivi : dodatki - tehnologija - zdravje : zbornik 16. Bitenčevih živilskih dnevov in 1. simpozija živilcev [Slovenije], Bled, Slovenija, 9. in 10. junij 1994 = Additives : additives - technology - health : proceedings of the 16th Bitenc's Food Days and 1st Symposium of Food and Nutrition Professionals, Bled, Slovenia, June 9-10, 1994. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1994. Str. 277-280. [COBISS.SI-ID 1608569]
6. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Resistant starch in human nutrition. V: JAVORNIK, Branka (ur.), BOHANEC, Borut (ur.), KREFT, Ivan (ur.). Proceedings of the International Colloquium on Impact of Plant Biotechnology on Agriculture, December 5th - 7th 1994, Rogla, Slovenia. Ljubljana: Biotechnical Faculty, Agronomy Department, Centre for Plant Biotechnology and Breeding, 1994. Str. 267-272, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1605497]
7. KOVAČ, Boris, ŠKRABANJA, Vida, RASPOR, Peter. Supplementation of wheat bran by fungal biomass. V: BEROVIČ, Marin (ur.). Modelling for improved bioreactor performance. 2, Modelling of filamentous fungi : international conference, [15. - 16. September 1994, Otočec, Slovenia]. Ljubljana: National Institute of Chemistry, 1994. Str. 63. [COBISS.SI-ID 1952632]


1995

8. HOČEVAR, Ivica, SLEMENIK, Barbka, ŠKRABANJA, Vida. Bibliografija člankov, referatov, posterjev in drugih objav od januarja do decembra 1994 = Bibliography of articles, posters and others publications from January to December 1994. V: KLOFUTAR, Cveto (ur.), et al. Podaljšanje obstojnosti živil = Prolongation of the shelf life of foods. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1995. Str. 283-300. [COBISS.SI-ID 3245688]
9. HOČEVAR, Ivica, SLEMENIK, Barbka, ŠKRABANJA, Vida. Bibliografija diplomskih nalog, magistrskih del in doktorskih disertacij od junija 1994 do maja 1995 = Bibliography of graduation theses, master of science theses and dissertation theses from June 1994 to May 1995. V: KLOFUTAR, Cveto (ur.), et al. Podaljšanje obstojnosti živil = Prolongation of the shelf life of foods. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1995. Str. 251-282. [COBISS.SI-ID 3245432]
10. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida. Buckwheat as a case of revaluation of traditional cereal food materials. V: 9th World Congress of Food Science and Technology, July 30 - August 4, 1995, Budapest, Hungary : abstracts. Budapest: The Hungarian Scientific Society for Food Industry: The International Union of Food Science and Technology, 1995. Str. 75 (l181). [COBISS.SI-ID 1602169]
11. HOČEVAR, Ivica, ŠKRABANJA, Vida. Library information system of the Department of Food Science and Technology and its cooperation with Slovenian information network. V: 9th World Congress of Food Science and Technology, July 30 - August 4, 1995, Budapest, Hungary : abstracts. Budapest: The Hungarian Scientific Society for Food Industry: The International Union of Food Science and Technology, 1995. Str. 109 (p307). [COBISS.SI-ID 1603961]
12. ŠKRABANJA, Vida. Naravne protimikrobne snovi v živilih rastlinskega izvora. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1995, let. 28, št. 10, str. 435-439, graf. prikazi. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1604473]


1996

13. ŠKRABANJA, Vida. Beljakovine kot protimikrobne snovi v živilih. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1996, let. 29, št. 2, str. 74-77, ilustr. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 1604729]
14. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, BONAFACCIA, Giovanni. Dietary value of buckwheat. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1996, št. 67, str. 73-78. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 157047]
15. ŠKRABANJA, Vida, DRAŠLAR, Kazimir, JOŠT, Marijan, KREFT, Ivan. Differences in starch digestibility between wheat genotypes = Razlike v prebavljivosti škroba pri genotipih pšenice. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1996, št. 67, str. 55-57. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 156279]
16. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, DRAŠLAR, Kazimir, FIŠTER, Radojka, JOŠT, Marjan. Heljdin kruh - zašto ne? : brašno Divane - poboljšivač za miješane vrste kruha. Hrvatski pekar : stručno-popularna i informativna revija za pekarstvo Hrvatske. 1996, god. 4, broj 21, str. 20-22. ISSN 1330-1977. [COBISS.SI-ID 1599865]
17. ŠKRABANJA, Vida, KINDLHOFER, Katja, KREFT, Ivan. Kakovost ajde in vpliv predelave na prebavljivost škroba. V: RASPOR, Peter (ur.), PITAKO, Darja (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Tehnologija, hrana, zdravje : knjiga izvlečkov = Technology, food, nutrition : book of abstracts. 1. slovenski kongres o hrani in prehrani z mednarodno udeležbo, Bled, 21.-25. april 1996. Ljubljana: Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev Slovenije: = Association of Food and Nutrition Specialists of Slovenia, 1996. L11-09. [COBISS.SI-ID 1603193]
18. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, BONAFACCIA, Giovanni. Kakovost in prehranska vrednost ajde : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega znanstveno-raziskovalnega dela na področju temeljnega raziskovanja. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1996. [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 60025]
19. PLESTENJAK, Anamarija, ŠKRABANJA, Vida, BUZUK, Slava, GOLOB, Terezija. Kakovostni parametri slovenskega sortnega medu = The quality parameters of honey of Slovene origin. V: RASPOR, Peter (ur.), PITAKO, Darja (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Tehnologija, hrana, zdravje : knjiga izvlečkov = Technology, food, nutrition : book of abstracts. 1. slovenski kongres o hrani in prehrani z mednarodno udeležbo, Bled, 21.-25. april 1996. Ljubljana: Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev Slovenije: = Association of Food and Nutrition Specialists of Slovenia, 1996. Str. l 12-08. [COBISS.SI-ID 1849208]
20. BONAFACCIA, Giovanni, FRANCISCI, Roberta, IKEDA, Kiyokazu, IKEDA, Sayoko, ŠKRABANJA, Vida, KNAPP, Tina, ŠTURM, Karla, KREFT, Ivan. Nutritional and functional quality of buckwheat = Prehranska in funkcionalna kakovost ajde. V: ŠESEK, Predrag (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu '96 : zbornik simpozija, [Radenci, 9. in 10. decembra 1996] = New challenges in field crop production '96 : proceedings of symposium. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 1996. Str. 247-249, tabeli. ISBN 961-90148-8-X. [COBISS.SI-ID 74105]
21. ŠKRABANJA, Vida. Pomen naravnih konzervansov v rastlinskih živilih. Proteus : ilustriran časopis za poljudno prirodoznanstvo. [Tiskana izd.]. 1996, let. 58, št. 6, str. 264. ISSN 0033-1805. [COBISS.SI-ID 1600633]
22. ŠKRABANJA, Vida, PLESTENJAK, Anamarija, GOLOB, Terezija. Skupni in nebeljakovinski dušik v živilih = Total and non-protein nitrogen from foods. V: RASPOR, Peter (ur.), PITAKO, Darja (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Tehnologija, hrana, zdravje : knjiga izvlečkov = Technology, food, nutrition : book of abstracts. 1. slovenski kongres o hrani in prehrani z mednarodno udeležbo, Bled, 21.-25. april 1996. Ljubljana: Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev Slovenije: = Association of Food and Nutrition Specialists of Slovenia, 1996. Str. l 12-03. [COBISS.SI-ID 1849464]


1997

23. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, VADNAL, Katja, DEDEK, Gabriela, SLABE, Anamarija. Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) utilisation in Slovenia. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1997, št. 69, str. 67-70. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1801593]
24. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida. Functional quality of sweet and bitter buckwheat. V: SHIZHONG, Sun (ur.), RUIZHENG, Liu (ur.). Proceedings of the International Symposium on new Approaches to Functional Cereals and Oils, Beijing, China, November 9-14, 1997. Beijing: Chinese Cereals and Oils Association, 1997. Str. 589-592. [COBISS.SI-ID 1693049]
25. KREFT, Ivan, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, ŠKRABANJA, Vida, BONAFACCIA, Giovanni. Gene - nutrition interaction and plant metabolites in the treatment of human hereditary based disorders. V: DOVČ, Peter (ur.), et al. Proceedings of the 1st Congress of the Genetics Society of Slovenia, 2-5 September 1997, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Genetics Society of Slovenia, 1997. Str. 39-40. ISBN 961-90534-0-0. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6702, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6702. [COBISS.SI-ID 1569657]
26. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, BONAFACCIA, Giovanni. Genetika a šlechtění pohanky - zkušenosti z kooperačního projektu pro pěstování a využití pohanky ve Slovinsku, Itálii a Japonsku. V: Pohanka setá : význam ve zdravé výživě, výzkum, pěstování, zpracování a tržní realizace : sbornik referátů z odborné konference s mezinárodní účastí, Praha, 11. prosinec 1997. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 1997. Str. 20-25. [COBISS.SI-ID 1794425]
27. ŠKRABANJA, Vida. Ovrednotenje in vitro encimske dostopnosti škroba ajdove kaše : magistrsko delo = In vitro enzymatic evaluation of starch availability in buckwheat groats : master of science thesis. Ljubljana: [V. Škrabanja], 1997. XIII, 78 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrska dela, 71. [COBISS.SI-ID 1902712]
28. KREFT, Ivan, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, ŠKRABANJA, Vida, BONAFACCIA, Giovanni. Plant metabolites in the nutritional treatment of human hereditary based disorders. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1997, št. 69, str. 71-78. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 1801849]
29. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan, IKEDA, Kiyokazu. Pomen genetskega potenciala in tehnologije predelave za kakovost škrobnih živil = Importance of genetic potential and processing for the nutritional quality of starch in foods. V: ŽLENDER, Božidar (ur.), DEMŠAR, Lea (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Moderne tehnologije predelave in kakovost živil = Modern processing technologies and food quality. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 1997. Str. 179-188. ISBN 961-90397-3-4. [COBISS.SI-ID 1920632]
30. ŠKRABANJA, Vida. Psihološko povezana izbira živil - izziv za uspešno prodajo ali premišljen nakup?. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1997, let. 30, št. 3, str. 120-124. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 149623]
31. IKEDA, Kiyokazu, KISHIDA, M., ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Screening of buckwheat gene bank entries for the texturometric characters. V: DOVČ, Peter (ur.), et al. Proceedings of the 1st Congress of the Genetics Society of Slovenia, 2-5 September 1997, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Genetics Society of Slovenia, 1997. Str. 87-88. ISBN 961-90534-0-0. [COBISS.SI-ID 1569145]
32. ŠKRABANJA, Vida, PLESTENJAK, Anamarija, GOLOB, Terezija. Skupni in nebeljakovinski dušik v živilih = Total and non-protein nitrogen from foods. V: RASPOR, Peter (ur.), PITAKO, Darja (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Tehnologija, hrana, zdravje. Knjiga del = Technology, food, nutrition. Proceedings. 1. slovenski kongres o hrani in prehrani z mednarodno udeležbo, 21. - 25. april 1996, Bled. Ljubljana: Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev Slovenije: = Association of Food and Nutrition Specialists of Slovenia, 1997. Vol. 2, str. 618-625, tabele. ISBN 961-90571-0-4. [COBISS.SI-ID 1871480]
33. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida. Sloweniens Alpenraum - Alternativen im Ackerbau. V: HEIN, Waltraud (ur.). Bericht über die Fachtagung : "Bedeutung und Chancen des Ackerbaus im Alpenraum", am 2. und 3. Juli 1997 an der Bal Gumpenstein. Gumpenstein: Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft, 1997. Str. 37-39. [COBISS.SI-ID 1609593]
34. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Specific functions of the resistant starch of hydrothermally treated buckwheat. V: SHIZHONG, Sun (ur.), RUIZHENG, Liu (ur.). Proceedings of the International Symposium on new Approaches to Functional Cereals and Oils, Beijing, China, November 9-14, 1997. Beijing: Chinese Cereals and Oils Association, 1997. Str. 593-595. [COBISS.SI-ID 1693305]
35. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, VADNAL, Katja, DEDEK, Gabriela, HOMAR, Petra, SLABE, Anamarija. Tržne zmožnosti ajde. V: VADNAL, Katja (ur.). Razvoj tržnih potencialov slovenskih kmetijskih pridelkov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Inštitut za agrarno ekonomiko, 1997. Str. 79-94, tabele. Agrarna ekonomika in politika, Strokovni prispevki, 2. ISBN 961-6190-06-7. [COBISS.SI-ID 1768825]


1998

36. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan (avtor, fotograf). Ajda - njeno mesto v zdravi prehrani. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1998, vol. 31, št. 2, str. 50-54, fotogr. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 10817850]
37. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, BONAFACCIA, Giovanni. Buckwheat - nutritional value and technological properties. V: Alternative Getreiderohstoffe - Technologie und Ernährungsphysiologische Bedeutung : Workshop : Tagungsband. Wien: Österreichische Gesellschaft für Ernährung = Austrian Nutrition Society, 1998. Str. 1-8 [loč. pag.]. [COBISS.SI-ID 2153337]
38. ŠKRABANJA, Vida, LAERKE, Helle Nygaard, KREFT, Ivan. Effects of hydrothermal processing of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) groats on starch enzymic availability in vitro and in vivo. Journal of cereal science. 1998, vol. 28, str. 209-214. ISSN 0733-5210. [COBISS.SI-ID 1944185]
39. BONAFACCIA, Giovanni, GALLI, Vincenzo, FRANCISCI, Roberta, MAIR, Valentin, ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Feasibility of growing and quality of spelt wheat. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu '98 : zbornik simpozija, [Dobrna, 3. in 4. december 1998] = New challenges in field crop production '98 : proceedings of symposium. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 1998. Str. 103-106, tabele. Novi izzivi v poljedelstvu. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 2342777]
40. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, OSVALD, Jože, BONAFACCIA, Giovanni. Functional value of buckwheat in comparison to wheat and beans. V: VACULOVÁ, Kateřina (ur.), EHRENBERGEROVÁ, Jaroslava (ur.). Cereals for human health and preventive nutrition : proceedings of the conference held on july 7-11, 1998 in Brno, Czech Republic. Brno: Agricultural Research Institute Kroměříž, Ltd.: Mendel University of Agriculture and Forestry Brno Food Research Institute Prague, 1998. Str. 111-117. ISBN 80-902545-0-0. [COBISS.SI-ID 2042745]
41. KREFT, Ivan, JOŠT, Marijan, ŠKRABANJA, Vida. Genetic basis of wheat ideotype for special blended bread. V: SLINKARD, A. E. (ur.). Proceedings of the 9th International Wheat Genetics Symposium, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 2-7 August 1998. [Saskatoon]: University of Saskatchewan. 1998, vol. 4, str. 184-186. ISBN 0-88880-379-6, ISBN 0-88880-380-X, ISBN 0-88880-381-8, ISBN 0-88880-382-6, ISBN 0-88880-383-4. [COBISS.SI-ID 2074745]
42. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, FRANCISCI, Roberta, BONAFACCIA, Giovanni. Neue ernährungsphysiologische Aspekte von Buchweizen- Lebensmitteln. Getreide, Mehl und Brot. 1998, jg. 52, hft 1, str. 27-29, ilustr. ISSN 0367-4177. [COBISS.SI-ID 1862777]
43. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Resistant starch formation following autoclaving of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) groats. An in vitro study. Journal of agricultural and food chemistry. 1998, vol. 46, no. 5, str. 2020-2023, tabele. ISSN 0021-8561. [COBISS.SI-ID 1943929]
44. KOVAČ, Boris, ŠKRABANJA, Vida, BONAFACCIA, Giovanni, KREFT, Ivan. Trends in buckwheat and spelt wheat based food products : perspectives, development and suitability. V: CORKE, Harold (ur.), LIN, Rufa (ur.). Asian Food Product Development - Focus on Speciality Grains and Grain Products : Proceedings of the 1st International Conference, 6-12 september, 1998 Taiyuan, China. Beijing: Science Press, 1998. Str. 219-225. ISBN 7-03-006885-8, ISBN 1-880132-35-4. [COBISS.SI-ID 2153081]


1999

45. ŠKRABANJA, Vida, GOLOB, Terezija, KREFT, Ivan. Dietary fiber distribution among buckwheat milling fractions - an aspect to design functional buckwheat products. V: LÁSZITY, R... (ur.). Functional foods - a new challenge for the food chemists : proceedings of EURO FOOD CHEM X, 22-24 September, 1999, Budapest, Hungary, FECS-event No. 234. Budapest: Federation of European Chemical Societies, Food Chemistry Division: Hungarian Scientific Society for Food Industry: Hungarian Chemistry Society, 1999. Str. 372. ISBN 963-420-612-3. [COBISS.SI-ID 2334584]
46. ŠKRABANJA, Vida. Food factors affecting the starch metabolism in men and their importance in the human diet = Vpliv dejavnikov živil na presnovo škroba pri ljudeh. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 1999, 73, str. 23-28. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 2294904]
47. KREFT, Ivan, PLESTENJAK, Anamarija, GOLOB, Terezija, ŠKRABANJA, Vida, RUDOLF, Mateja, DRAŠLAR, Kazimir. Functional value of buckwheat as affected by the content of inositol phosphate, minerals, dietary fiber and protein. V: SANDBERG, Ann-Sofie (ur.), et al. Bioactive inositol phosphates and phytosterols in foods : second workshop, Göteborg, Sweden 23 to 25 october 1997 : COST 916. Luxembourg: European Communities, 1999. Str. 69-72. ISBN 92-828-7444-3. [COBISS.SI-ID 2825337]
48. ŠKRABANJA, Vida, LILJEBERG, Helena G. M., HEDLEY, Cliff L., KREFT, Ivan, BJÖRCK, Inger M. E. Influence of genotype and processing on the in vitro rate of starch hydrolysis and resistant starch formation in peas (Pisum sativum L.). Journal of agricultural and food chemistry. 1999, vol. 47, str. 2033-2039, graf. prik. ISSN 0021-8561. [COBISS.SI-ID 2533497]
49. GOLOB, Terezija, ŠKRABANJA, Vida. Monitoring of the vitamin C content of vegetables in spring 1999. V: LÁSZITY, R... (ur.). Functional foods - a new challenge for the food chemists : proceedings of EURO FOOD CHEM X, 22-24 September, 1999, Budapest, Hungary, FECS-event No. 234. Budapest: Federation of European Chemical Societies, Food Chemistry Division: Hungarian Scientific Society for Food Industry: Hungarian Chemistry Society, 1999. Str. 627. ISBN 963-420-612-3. [COBISS.SI-ID 2334328]
50. ŠKRABANJA, Vida, NYGAARD LAERKE, Helle, KREFT, Ivan. Polyphenol-protein interactions and in vivo digestibility of buckwheat groats. V: FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme. Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 - 22, 1999. Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999. Str. 119. Pflugers Archive, Vol. 440, iss. 5 suppl. ISSN 0031-6768. [COBISS.SI-ID 2648953]
51. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida. Pridelovanje in uporaba ajde. Sodobno kmetijstvo : znanstveno-strokovna revija za kmetijstvo, živilstvo in gozdarstvo. 1999, let. 32, št. 4, str. 192-195. ISSN 0350-1655. [COBISS.SI-ID 2515577]
52. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan, VADNAL, Katja, DEDEK, G... Traditional crops as a possibility for the improvement of the population nutrition. V: Programme and abstracts [of] the 8th Europaen Nutrition Conference : Lillehamer, Norway 17-19 june 1999. Lund: Swedish Nutrition Fundation, 1999. Str. 37s, 1-25-p. Scandinavian journal of nutrition, 2S, no.34. ISSN 1102-6510. [COBISS.SI-ID 2289272]
53. ŠKRABANJA, Vida. Vpliv genetskega potenciala rastlin in načina termične obdelave na hitrost in stopnjo prebavljivosti škroba : doktorska disertacija = The rate and extent of starch digestion as influenced by the genetic potential of plants and processing conditions : dissertation thesis. Ljubljana: [V. Škrabanja], 1999. XV, 128 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2206584]


2000

54. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, BONAFACCIA, Giovanni. Basi genetiche per la coltivazione e l`utilizzo di grano saraceno comune e tartaro. V: Atti dell congresso : A cura del "Consorzio teglio turismo" e "Attilioscotticommunication" : Congreso mondiale sul grano saraceno, Sondrio, Teglio, 26-27 settembre 2000. [S.l.: s.n., 2000]. Str. 59-71. [COBISS.SI-ID 3059833]
55. KREFT, Ivan, OSVALD, Jože, ŠKRABANJA, Vida, BONAFACCIA, Giovanni. Biodiversità, miglioramento genetico, resistenza e qualità degli ortaggi = Biodiversity, genetic improvement, resistance and quality of vegetable plants. V: Convegno su: "Prospettive dell`ortofrutticoltura e della viticoltura dell'arco alpino nel terzo millennio" = Conference on: "Perspectives for horticulture and viticulture in the alpine region in the third millenium" : Codroipo (Udine), 8-10 novembre/november 2000. Gorizia: Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura (ERSA), [2000]. Str. 111-118. [COBISS.SI-ID 2926713]
56. KREFT, Ivan (urednik), ŠKRABANJA, Vida (urednik), European Scientific Symposium on Molecular and genetic interactions involving phytochemicals, Gozd Martuljek, September 17 - September 20, 2000. The book of abstracts. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2000. 32 str. [COBISS.SI-ID 109669888]
57. BONAFACCIA, G., GALLI, V., FRANCISCI, R., MAIR, V., ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Characteristics of spelt wheat products and nutritional value of spelt wheat-based bread. Food chemistry. [Print ed.]. 2000, vol. 68, no. 4, str. 437-441. ISSN 0308-8146. [COBISS.SI-ID 2647929]
58. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, WANG, Zhuanhua, ZHANG, Zheng, BONAFACCIA, Giovanni. Pomen kakovosti ajde za živilstvo = Importance of buckwheat quality for the development of new food products. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2000 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2000 : proceedings of symposium, [Moravske Toplice, 14. in 15. december 2000]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2000. Str. 80-84. Novi izzivi v poljedelstvu. ISBN 961-90884-0-9. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 2950265]
59. ŠKRABANJA, Vida, NYGAARD LAERKE, Helle, KREFT, Ivan. Protein-polyphenol interactions and in vivo digestibility of buckwheat groat proteins. Pflügers Archiv : european journal of physiology. 2000, 440, 5, str. r129-r131. ISSN 0031-6768. [COBISS.SI-ID 2926969]
60. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, BONAFACCIA, Giovanni. Temelji prehranskih in biotskih vplivov antioksidantov. V: ŽLENDER, Božidar (ur.), DEMŠAR, Lea (ur.). Antioksidanti v živilstvu = Antioxidants in food science and technology. 20. Bitenčevi živilski dnevi 2000 = 20th Food Technology Days 2000 dedicated to prof. F. Bitenc, 26. in 27. oktober 2000, Portorož. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2000. Str. 33-37. ISBN 961-6333-09-7. [COBISS.SI-ID 2453112]


2001

61. TUFVESSON, Frederik, ŠKRABANJA, Vida, BJÖRCK, Inger, LILJEBERG ELMSTÅHL, Helena, ELIASSON, Ann-Charlotte. Digestibility of starch systems containing amylose-glycerol monopalmitin complexes. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie. 2001, vol. 34, issue 3, str. 131-139. ISSN 0023-6438. [COBISS.SI-ID 2537336]
62. ŠKRABANJA, Vida, KOVAČ, Boris, GOLOB, Terezija, LILJEBERG ELMSTÅHL, Helena G.M., BJÖRCK, Inger M.E., KREFT, Ivan. Effect of spelt wheat flour and kernel on bread composition and nutritional characteristics. Journal of agricultural and food chemistry. 2001, vol. 49, issue 1, str. 497-500. ISSN 0021-8561. [COBISS.SI-ID 2927225]
63. KREFT, Ivan (urednik), ŠKRABANJA, Vida (urednik). Molecular and genetic interactions involving phytochemicals : [European scientific symposium in Gozd Martuljek, 17-20 September, 2000]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2001. V, 214 str., ilustr. ISBN 961-6379-02-X. [COBISS.SI-ID 111352832]
64. ŠKRABANJA, Vida. Nastanek in pomen retrogradiranega škroba : (forming and importance of the retrograded starch). V: KREFT, Ivan (ur.). Rastlinska hrana za zdravje ljudi = Plant food in human nutrition and health : posvetovanje v petek, 30. marca 2001, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2001. Str. 25-26. ISBN 961-6379-03-8. [COBISS.SI-ID 17859373]
65. ŠKRABANJA, Vida, LILJEBERG ELMSTÅHL, Helena G.M., KREFT, Ivan, BJÖRCK, Inger M.E. Nutritional properties of starch in buckwheat products: studies in vitro and in vivo. Journal of agricultural and food chemistry. 2001, vol. 49, issue 1, str. 490-496. ISSN 0021-8561. [COBISS.SI-ID 2927993]
66. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, MODIC, Mateja, STOPAR, Karmen, BONAFACCIA, Giovani, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, ZHANG, Zheng, WANG, Zhuanhua. Nutritional value of alternative cereals = Nutritivna vrijednost alternativnih žitarica. V: UGARČIĆ-HARDI, Žaneta (ur.). International Congress Flour - Bread `01 : abstract book = Međunarodni kongres Brašno - kruh `01 : zbornik sažetaka. 3rd Croatian Congress of Cereal Technologists = 3. Hrvatski kongres tehnologa proizvodnje i prerade brašna, Opatija Croatija, November 14-17, 2001. Osijek: Faculty of Food Technology, 2001. Str. 28. ISBN 953-97478-8-0. [COBISS.SI-ID 3147641]
67. KREFT, Ivan, BATIČ, Franc, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, ŠKRABANJA, Vida, VOMBERGAR, Blanka. Rastlinska hrana za zdravje ljudi = Plant food in human nutrition and health : posvetovanje v petek, 30. marca 2001, Ljubljana. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2001. [COBISS.SI-ID 512174971]
68. WANG, Zhuan Hua, ZHANG, Zheng, MA, Yong Ming, LOGAR, Nina, NUČIČ, Klemen, ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Rutin content and distribution in tartary buckwheat seeds. V: KREFT, Ivan (ur.), ŠKRABANJA, Vida (ur.). Molecular and genetic interactions involving phytochemicals : [European scientific symposium in Gozd Martuljek, 17-20 September, 2000]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2001. Str. 209-210. ISBN 961-6379-02-X. [COBISS.SI-ID 3024505]
69. BERTONCELJ, Jasna, KRALJ, Jasna, GOLOB, Terezija, ŠKRABANJA, Vida. Some physicochemical characteristics of Metcalfa pruinosa honeydew honey = Neke fizikalnokemijske karakteristike meda medljike Metcalfa pruinosa. V: Abstracts [of] the 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists : Central European Meeting, october 3-5, 2001, Opatija, Croatia. Zagreb: Faculty of Food Technology and Biotechnology [etc.], 2001. Str. fq/pp 17. [COBISS.SI-ID 2571896]
70. NUČIČ, Klemen. Spektrofotometrična metoda določanja rutina v frakcijah ajde : diplomsko delo : univerzitetni študij = Spectrophotometric evaluation of rutin content in buckwheat fractions : graduations thesis : university studies. Ljubljana: [K. Nučič]: [BF, Oddelek za agronomijo], 2001. XI, 43 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1860. [COBISS.SI-ID 3084409]
71. GOLOB, Terezija, ŠKRABANJA, Vida, BERTONCELJ, Jasna. Vaje iz analizne kemije : za študente živilske tehnologije. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2001. 55 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6333-10-0. [COBISS.SI-ID 2438776]


2002

72. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan, GOLOB, Terezija, LAERKE, Helle N., LILJEBERG ELMSTÅHL, Helena G. M., BJÖRCK, Inger M. E. Assessing of starch availability - in vitro vs. in vivo methods. V: RASPOR, Peter (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Technology - food - nutrition - health : book of abstracts = [Tehnologija - živila - prehrana - zdravje] : [CEFood congress]. 1st Central European Congress on Food and Nutrition [also] 2nd Slovenian Congress on Food and Nutrition, September 22-25, 2002, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: = Biotechnical faculty, Department of Food Science and Technology: Slovensko prehransko društvo: = Slovenian Nutrition Society, 2002. Str. 87, l-17-04. ISBN 961-6333-20-8. [COBISS.SI-ID 2710136]
73. BERTONCELJ, Jasna, GOLOB, Terezija, ŠKRABANJA, Vida. Dietary fibre in vegetables - the influence of origin and analytical method. V: RASPOR, Peter (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Technology - food - nutrition - health : book of abstracts = [Tehnologija - živila - prehrana - zdravje] : [CEFood congress]. 1st Central European Congress on Food and Nutrition [also] 2nd Slovenian Congress on Food and Nutrition, September 22-25, 2002, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: = Biotechnical faculty, Department of Food Science and Technology: Slovensko prehransko društvo: = Slovenian Nutrition Society, 2002. Str. 185, p2005. ISBN 961-6333-20-8. [COBISS.SI-ID 2696056]
74. LOGAR, Nina. Določanje rutina v vzorcih zrnja ajde, ajdove moke in testenin : diplomsko delo : univerzitetni študij = Evaluation of rutin content in buckwheat grain, flour and pasta : Graduation thesis : University studiies. Ljubljana: [N. Logar], 2002. XI, 42 f., graf. prikazi. Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1877. [COBISS.SI-ID 3274361]
75. HREN, Irena, GOLOB, Terezija, SALOBIR, Karl, ŠKRABANJA, Vida, MILIĆ, Radoje. Effect of pre-exercise low glycemic index meal on metabolic responses during exercise. V: Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano = Promoting health through physical activity and nutrition : končni program, povzetki prispevkov in članki = final programme, abstracts and papers : mednarodna konferenca = international conference, Radenci, Slovenija, 18. do 21. aprila 2002. Mednarodna konferenca Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano, Radenci, 18. do 21. aprila 2002. [S. l.: s. n., 2002]. Str. 33. ISBN 961-90909-3-4. [COBISS.SI-ID 1416113]
76. GOLOB, Terezija, LOZINŠEK, Petra, BERTONCELJ, Jasna, DEBELJAK, Bernarda, ŠKRABANJA, Vida. Nutritional and energy value of school meals for primary school children. V: RASPOR, Peter (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Technology - food - nutrition - health : book of abstracts = [Tehnologija - živila - prehrana - zdravje] : [CEFood congress]. 1st Central European Congress on Food and Nutrition [also] 2nd Slovenian Congress on Food and Nutrition, September 22-25, 2002, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: = Biotechnical faculty, Department of Food Science and Technology: Slovensko prehransko društvo: = Slovenian Nutrition Society, 2002. Str. 77, l-15-07. ISBN 961-6333-20-8. [COBISS.SI-ID 2696312]
77. ŠKRABANJA, Vida, KOVAČ, Boris, GOLOB, Terezija, KREFT, Ivan. Nutritional characteristics and application of spelt wheat (Triticum aestivum subsp. spelta) products. V: RASPOR, Peter (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Technology - food - nutrition - health : book of abstracts = [Tehnologija - živila - prehrana - zdravje] : [CEFood congress]. 1st Central European Congress on Food and Nutrition [also] 2nd Slovenian Congress on Food and Nutrition, September 22-25, 2002, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: = Biotechnical faculty, Department of Food Science and Technology: Slovensko prehransko društvo: = Slovenian Nutrition Society, 2002. Str. 93, l-18-04. ISBN 961-6333-20-8. [COBISS.SI-ID 2697336]
78. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida. Nutritional properties of starch in buckwheat noodles. Journal of nutritional science and vitaminology. 2002, vol. 48, str. 47-50. ISSN 0301-4800. [COBISS.SI-ID 3244921]
79. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, MODIC, Mateja, STOPAR, Karmen, BONAFACCIA, Giovanni, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, ZHANG, Zheng, WANG, Zhuanhua. Nutritional value of alternative cereals. V: UGARČIĆ-HARDI, Žaneta (ur.). Brašno - kruh '01 = Flour - Bread '01 : Proceedings of International Congress. 3rd Croatian Congress of Cereal Technologists, Opatija, 14.-17.11. 2001. Osijek: Faculty of Food Technology, Department of flour production and processing technology, 2002. Str. 154-162. ISBN 953-97478-9-9. [COBISS.SI-ID 3459449]
80. KOVAČIČ, Helena. Ovsen kruh kot funkcionalno živilo : diplomsko delo, univerzitetni študij = Oat bread as functional food : graduation thesis, university studies. Ljubljana: [BF, Oddelek za živilstvo]: [H. Kovačič], 2002. X, 49 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1032. [COBISS.SI-ID 2648952]
81. KREFT, Ivan, ŠKRABANJA, Vida, MODIC, Mateja, STOPAR, Karmen, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, WANG, Zhuanhua, ZHANG, Zheng, BONAFACCIA, Giovanni. Pomen prehranske kakovosti rastlinskih pridelkov za zdravje = Nutritional quality of field crops for health. V: TAJNŠEK, Anton (ur.), ŠANTAVEC, Igor (ur.). Novi izzivi v poljedelstvu 2002 : zbornik simpozija = New challenges in field crop production 2002 : proceedings of symposium, [Zreče, 5. in 6. december 2002]. Ljubljana: Slovensko agronomsko društvo, 2002. Str. 49-53. [Novi izzivi v poljedelstvu]. ISBN 961-90884-1-7. ISSN 1408-0591. [COBISS.SI-ID 3550329]
82. ČEKIĆ, Aida. Prehrana in diabetes v času vojne 1992-1995 v BiH : diplomsko delo, univerzitetni študij = Nutrition and diabetes during war period in BiH (1992-1995) : graduation thesis, university studies. Ljubljana: [BF, Oddelek za živilstvo]: [A. Čekić], 2002. XII, 75 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1068. [COBISS.SI-ID 2701944]
83. GOLOB, Terezija, BERTONCELJ, Jasna, ŠKRABANJA, Vida. Sensory characteristics of Slovenian honey. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2002, vol. 79, no. 2, str. 381-389. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 2700152]
84. GOLOB, Terezija, JAMNIK, Mojca, ŠKRABANJA, Vida, BERTONCELJ, Jasna, STIBILJ, Vekoslava. Slovene food composition database. V: RASPOR, Peter (ur.), HOČEVAR, Ivica (ur.). Technology - food - nutrition - health : book of abstracts = [Tehnologija - živila - prehrana - zdravje] : [CEFood congress]. 1st Central European Congress on Food and Nutrition [also] 2nd Slovenian Congress on Food and Nutrition, September 22-25, 2002, Ljubljana. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: = Biotechnical faculty, Department of Food Science and Technology: Slovensko prehransko društvo: = Slovenian Nutrition Society, 2002. Str. 204, p2106. ISBN 961-6333-20-8. [COBISS.SI-ID 15273945]
85. BERTONCELJ, Jasna, KRALJ, Jasna, GOLOB, Terezija, ŠKRABANJA, Vida. Some physicochemical characteristics of Metcalfa pruinosa honeydew honey. V: Proceedings of the 4th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists - Central European Meeting : [october 3-5, 2001, Opatija, Croatia]. Zagreb: Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, 2002. Str. 474-478. ISBN 953-96846-5-X. [COBISS.SI-ID 2641784]


2003

86. GOLOB, Terezija, BERTONCELJ, Jasna, KOROŠEC, Mojca, ŠKRABANJA, Vida. Karakterizacija tipičnih slovenskih medov : poročilo projekta. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2003. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2808952]
87. POHARC, Drago. Kemijska sestava in energijska vrednost različnih vrst kruha : diplomsko delo, univerzitetni študij = Chemical composition and energy value of different breads : graduation thesis, university studies. Ljubljana: [BF, Oddelek za živilstvo]: [D. Poharc], 2003. X, 57 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1101. [COBISS.SI-ID 2838648]
88. ŠKRABANJA, Vida. New dishes and new buckwheat countries. V: KREFT, Ivan (ur.), et al. Ethnobotany of buckwheat. Seoul: Jinsol Publishing Co., cop. 2003. Str. 136-149, ilustr. ISBN 89-87750-28-0. [COBISS.SI-ID 3684217]
89. POGAČNIK, Mateja. Osnovne hranilne snovi in energijska vrednost slovenskih mok in zdrobov : diplomsko delo, univerzitetni študij = Basic nutrients and energy value of Slovenian flours and semolinas : graduation thesis, university studies. Ljubljana: [BF, Oddelek za živilstvo]: [M. Pogačnik], 2003. XII, 61 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1100. [COBISS.SI-ID 2838392]
90. ŠKRABANJA, Vida, GOLOB, Terezija, KREFT, Ivan. Prehranski in analitski pristop k vrednotenju izkoristljivosti škroba v živilih = Nutritional and analytical approach quantifying the availability of starch from foods. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Agricultural issue. 2003, let. 81, št. 1, str. 75-83, ilustr. ISSN 1408-340X. [COBISS.SI-ID 3703673]
91. ŽNIDARŠIČ, Mateja. Primerjava analiznih postopkov za določanje škroba : diplomsko delo, univerzitetni študij = Comparison of analytical techniques for starch determination : graduation thesis, university studies. Ljubljana: [BF, Oddelek za živilstvo]: [M. Žnidaršič], 2003. IX, 47 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1083. [COBISS.SI-ID 2767736]
92. GOLOB, Terezija, BERTONCELJ, Jasna, ŠKRABANJA, Vida. Sensory and chemical characteristics of Metcalfa pruinosa honeydew honey = Organoleptische und chemische merkmale des Metcalfa-pruinosa-honigtauhonigs = Charactéristiques sensorielles et chimiques des miellats produits par Metcalfa pruinosa = Caracteristicas sensoriales y quimicas de los mielatos producidos for Metcalfa pruinosa. V: POKLUKAR, Janez (ur.), KOZMUS, Peter (ur.). Final programme and book of abstracts = Endprogramm und Kurzfassung der Referate = Programme final et résumés des rapports = Programa final y resumenes de los informes. 38th APIMONDIA International Apicultural Congress, Ljubljana, Slovenia, August 24-29, 2003. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2003. Str. 324-325, no. 123. ISBN 961-6157-15-9. [COBISS.SI-ID 2797688]
93. KOROŠEC, Mojca, GOLOB, Terezija, ŠKRABANJA, Vida, STIBILJ, Vekoslava. Slovene food composition database. Annals of nutrition and metabolism. 2003, letn. 47, str. 633-634, [ps.r8]. ISSN 0250-6807. [COBISS.SI-ID 2809464]


2004

94. KASTELEC, Mojca. Energijska gostota, vsebnost maščob in beljakovin v celodnevnih vojaških obrokih : diplomsko delo, univerzitetni študij = Energy density, content of fats and proteins in military dailly meals : graduation thesis, university studies. Ljubljana: [BF, Oddelek za živilstvo]: [M. Kastelec], 2004. IX, 54 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1107. [COBISS.SI-ID 2902136]
95. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan, GOLOB, Terezija, MODIC, Mateja, IKEDA, Sayoko, IKEDA, Kiyokazu, KREFT, Samo, BONAFACCIA, Giovanni, KNAPP, Martina, KOŠMELJ, Katarina. Nutrient content in buckwheat milling fractions. Cereal chemistry. 2004, vol. 81, no. 2, str. 172-176. ISSN 0009-0352. [COBISS.SI-ID 1460849]


2005

96. ŠKRABANJA, Vida. Barvno slikovno gradivo za predmet "Vrednotenje kakovosti pridelkov". V Ljubljani: Biotehniška fakulteta, 2005. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 4504697]
97. ŠKRABANJA, Vida. Genetske in biotehnološke osnove kakovosti škroba v rastlinskih pridelkih in živilih = Genetic and biotechnological approach to starch quality in plant products and foods. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2005, let. 85, št. 2, str. 419-427. ISSN 1581-9175. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LJXXBKV1, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=60608. [COBISS.SI-ID 4493433]


2006

98. KREFT, Ivan, GERM, Mateja, URBANC-BERČIČ, Olga, VOMBERGAR, Blanka, STIBILJ, Vekoslava, MODIC, Mateja, ŠKRABANJA, Vida, KOVAČ, Boris. Izboljšanje funkcionalne vrednosti kruha z naravnimi dodatki : [vabljeno predavanje] 3. seminar "Mlinarstvo in pekarstvo 2006", Portorož, 5. apr. 2006. 2006. [COBISS.SI-ID 4612473]
99. ŠKRABANJA, Vida. Miselna in stvarna debelost - vpliv na zdravje in možnosti zdravljenja. V: KERSNIK, Janko (ur.), TURK, Helena (ur.), STEPANOVIĆ, Aleksander (ur.). Depresija in kardiovaskularne bolezni, bolečina pri bolnikih z rakom, dejavniki tveganja za srčnožilne bolezni, osteoporoza, nespečnost, debelost : zbornik predavanj. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2006. Letn. 4, suppl. 3, str. 129-134. Družinska medicina, 2006, 4, Supplement, 3. ISBN 961-6526-15-4, ISBN 978-961-6526-15-9. [COBISS.SI-ID 5963641]


2007

100. ZUPANČIČ, Silvo, ŠKRABANJA, Vida. Process for preparation of O-desmteylvenlafaxine and its analogues : Int. Appl. No. PCT/EP2007/005394 : Application number: O2007EP05394 20070619 : Publication number: O2007147564 (A1) : Applicant: Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto. Munich: European Patent Office, 2007. 26 f., ilustr. http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007147564A1&KC=A1&FT=D&date=20071227&DB=EPODOC&locale=en_EP. [COBISS.SI-ID 2978161]


2008

101. ŠKRABANJA, Vida, KERSNIK, Janko. Koristnost živil z nizkim glikemičnim indeksom : del celovitega pristopa k vodenju sladkornih bolnikov = Nutritional merits of low glycemic index foods : a part of integrated approach to management of diabetic patients. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. november 2008, letn. 77, št. 11, str. 761-766. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 25150937]


2009

102. ZUPANČIČ, Silvo, VREČER, Franc, ŠKRABANJA, Vida, HVALEC, Miran, SMRKOLJ, Matej, GERMAN, Tamara. Process for the preparation of O-desmethylvenlafaxine salts : EP20080009046, filling date 14.05.2009 : Appl. no. WO2009138234 (A1) : Applicant: Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto. Munich: European Patent Office, 2009. 45 f., ilustr. http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2009138234A1&KC=A1&FT=D&date=20091119&DB=EPODOC&locale=en_EP. [COBISS.SI-ID 2977393]
103. ZUPANČIČ, Silvo, VREČER, Franc, ŠKRABANJA, Vida, HVALEC, Miran, SMRKOLJ, Matej, GERMAN, Tamara. Process for the preparation of O-desmethylvenlafaxine salts : EP20080009047 : EP 2 009 001 555.3 : Appl. no. WO2009EP03445 20090514 filling day 14.05.2009 : Applicant: Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto. Munich: European Patent Office, 2009. 26 f., ilustr. http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2009138235A1&KC=A1&FT=D&date=20091119&DB=EPODOC&locale=en_EP. [COBISS.SI-ID 2977137]


2010

104. MAKŠE, Polona. Pomen ustreznega oblikovanja zgodnjih prehranskih navad na telesno in duševno zdravje : diplomski seminar. Ljubljana: [P. Makše], 2010. V, 23 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 21. [COBISS.SI-ID 3851128]
105. OGULIN, Katarina. Prehranske navade skozi različna zgodovinska obdobja : diplomski seminar. Ljubljana: [K. Ogulin], 2010. IV, 22 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 32. [COBISS.SI-ID 3853688]
106. VOMBERGAR, Blanka. Rutin v frakcijah zrn navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) : doktorska disertacija = Rutin in grain fractions of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) and tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.) : doctoral dissertation. Ljubljana: [B. Vombergar], 2010. XV, 147 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 742775]
107. MAGNAY, Mojca. Vpliv prehrane na kognitivne sposobnosti, vedenje in aktivnost skozi starostna obdobja : diplomski seminar. Ljubljana: [M. Zajc], 2010. V, 23 f., graf. prikazi, tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 8. [COBISS.SI-ID 3847800]


2011

108. ŠKRABANJA, Vida. Pregled potvorb živil skozi zgodovino - dejanja slučaja, nuje ali namere? = Historical overview of food adulteration - act of accidents, needfulness or intention?. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 97, no. 2, str. 131-136. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/maj2011/06skrabanja.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-5ANGKGG0, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17669. [COBISS.SI-ID 6703993]
109. BUŽINEL, Špela. Sol kot element prehranskih navad : diplomski seminar. Ljubljana: [Š. Bužinel], 2011. VIII, 29 f., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 38. [COBISS.SI-ID 3971448]
110. JELEN, Lucija - Glorija, ŠKRABANJA, Vida. Vpliv selena in izključitve UV-B sevanja na pridelek semen buč golic = Impact of selenium and UV-B radiation on the yield of naked pumpkin seeds. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 97, no. 2, str. 145-150. ISSN 1581-9175. http://aas.bf.uni-lj.si/maj2011/08jelen.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=17670, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RPTP6VVB. [COBISS.SI-ID 6704249]
111. TRONTELJ, Tina. Vpliv spoznanj o škodljivosti soli na spreminjanje prehranskih navad : diplomski seminar. Ljubljana: [T. Trontelj], 2011. IV, 25 f., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 52. [COBISS.SI-ID 3975032]
112. KREVS, Mjuša. Vplivi na uspešnost spreminjanja prehranskih navad zaradi bolezni : diplomski seminar. Ljubljana: [M. Krevs], 2011. VI, 21 f., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 61. [COBISS.SI-ID 3977336]


2012

113. JEDLOVČNIK, Uroš. Prehranske navade plavalcev starih 8 do 16 let : diplomski seminar. Ljubljana: [U. Jedlovčnik], 2012. V, 26 f., [2] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 100. [COBISS.SI-ID 4455800]
114. BAŠELJ, Nastja. Prehransko svetovanje v Termah Šmarješke Toplice : diplomski seminar. Ljubljana: [N. Bašelj], 2012. IV, 24 f. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 112. [COBISS.SI-ID 4456056]
115. SEDMAK, Gregor, KRAMAR, Andrejka, VREČER, Franc, ŠKRABANJA, Vida. Solid pharmaceutical composition comprising tamsulosin = Feste pharmazeutische Zusammensetzung mit Tamsulosin = Composition pharmaceutique solide comprenant de la tamsulosine : EP 2 217 228 B1 : PCT/EP2008/063575 : International Application number: PCT/EP2008/063575 : International Publication number: WO 2009/047312 : Applicant: Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto. München: European Patent Office, 2012. 14 str., tabele. https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?PN=EP2217228%20EP%202217228&iDocId=7724617&iepatch=.pdf. [COBISS.SI-ID 3283057]
patentna družina: EP 2 217 228 B1; Publication no.: WO 2009/047312; Application number: PCT/EP200863575; Priority: 12.10.2007 EP 07021540; Priority: 06.11.2007 EP 07021540


2013

116. KREFT, Ivan, FABJAN, Nina, GABERŠČIK, Alenka, GERM, Mateja, GOLOB, Aleksandra, LIKAR, Matevž, LUKŠIČ, Lea, MECHORA, Špela, PONGRAC, Paula, REGVAR, Marjana, VOGRINČIČ, Maja, GREGORI, Marija, STIBILJ, Vekoslava, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, PELICON, Primož, ŠKRABANJA, Vida, ŠTREKELJ, Petra, VAVPETIČ, Primož, VOMBERGAR, Blanka, ZELNIK, Igor, et al. Buckwheat quality research - in past, present and future. V: GERM, Mateja (ur.), et al. The proceedings of papers. Pernica: Fagopyrum - slovensko društvo za promocijo ajde, 2013. Str. 216. ISBN 978-961-93535-1-6. [COBISS.SI-ID 2880591]
117. STOPAR, Saša. Prehranske navade, ki jih narekuje verska pripadnost : diplomski seminar. Ljubljana: [S. Stopar], 2013. VI, 24 f., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 148. [COBISS.SI-ID 4321912]
118. SIKOŠEK, Miha. Vpliv živilskih in zdravstvenih inštitucij ter medijev na prehranske navade odraslih in/ali otrok : diplomski seminar. Ljubljana: [M. Sikošek], 2013. V, 25 f., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 141. [COBISS.SI-ID 4319352]


2014

119. ŠKRABANJA, Vida (intervjuvanec). Izziv za vso družino. Jana. 27. 6. 2014, letn. 42, št. 11, 17, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 8564345]
120. ŠTUKELJ, Mitja, ŠKRABANJA, Vida, FERLAN, Andrej, VREČER, Franc, KUKEC, Simon. Moisture-activated granulation process : EP 2393489 (B1), 2014-10-08. München: European Patent Office, 2014. 22 str., ilustr. https://www.google.com/patents/EP2393489A2?cl=en&dq=Moisture-activated+granulation+process&hl=en&sa=X&ei=BmVPVOi7JoTmyQP854CwCA&ved=0CB0Q6AEwAA. [COBISS.SI-ID 3761265]
patentna družina: Appl. no.: 10703804.4; Int. appl. no.: PCT/EP2010/000667; Int. publ. no.: WO 2010/089105 (12.08.2010 Gazette 2010/32)
121. PAVLOVIĆ, Noemi. Nutrigenomika - status in vpliv dognanj na prehranska priporočila : diplomski seminar. Ljubljana: [N. Pavlović], 2014. IV, 24 f., ilustr., tabele. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 213. [COBISS.SI-ID 4469112]
122. KOVAČ, Boris, ŠKRABANJA, Vida. Perspektive izdelkov s povišano vsebnostjo rezistentnega škroba pri preprečevanju in obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni = An outlook for health benefits of food products with increased resistant starch content. V: PETELIN, Ana (ur.). Zbornik prispevkov : druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Proceedings : second scientific conference with international participation. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2014. Str. 179-186. ISBN 978-961-6832-88-5. [COBISS.SI-ID 1536821700]
123. ŠKRABANJA, Vida. Predstavitev knjige Rad bi vedel več ... o ajdi. [Šmartno pri Litiji: ATV Signal Litija, 4 nov. 2014]. https://www.youtube.com/watch?v=kFDoWXe_ppY. [COBISS.SI-ID 8567417]
124. VREČER, Franc, ŠKRABANJA, Vida, ZAJC, Natalija, GOJAK, Urška. Process for manufacture of pharmaceutical formulation comprising aliskiren : EA020331 (B1), 2014-10-30 : Applicant: Krka, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto. [S.l.: Eurasian Patent Office, EAPO], 2014. 15 str., tabele. http://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010143460A1&KC=A1&FT=D&date=20100610&DB=EPODOC&locale=en_EP, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20141030&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=EA&NR=020331B1&KC=B1&ND=1#. [COBISS.SI-ID 2977905]
patentna družina: Int. publ. no.: WO 2008/116601 (A2) 2008.10.02; Int. appl. no.: PCT/EP2008/002257; Priority no.: EP20070006055 20070323; WO2008EP02257 20080320; EP1972335 (A1), 2008-09-24; EP2136789 (A2), 2009-12-30; WO2008116601 (A2), 2008-10-02; EA200901146 (A1), 2009-12-30; UA96622 (C2), 2011-11-25; US2010143460 (A1), 2010-06-10
125. ŠKRABANJA, Vida. Rad bi vedel več --- o ajdi = Ich würde gern mehr wissen --- über Buchweizen = I'd like to know more --- about buckwheat = Vorrei saperne di più --- sul grano saraceno. 1. izd. Novo mesto: Arte4, 2014. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-93633-0-0. [COBISS.SI-ID 272098560]


2015

126. ŠKRABANJA, Vida, KOVAČ, Boris, KREFT, Ivan. Prebavljivost ajdovega škroba = Digestibility of buckwheat starch. V: RASPOR, Peter (ur.), SMOLE MOŽINA, Sonja (ur.). Ajda od njive do zdravja. Izola: Fakulteta za vede o zdravju, Inštitut za živila, prehrano in zdravje, 2015. Str. 107-118. Hrana in prehrana za zdravje, 2. ISBN 978-961-93845-1-0. [COBISS.SI-ID 1537558724]
127. VIDE, Urša. Prehranske navade danes - zrcalo zavedanja zdravega prehranjevalnega vzorca, estetskega videza ali ekonomskega statusa : diplomski seminar. Ljubljana: [U. Vide], 2015. VI, 24 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 280. [COBISS.SI-ID 4606584]
128. GOMBOC, Vanja. Vloga paleolitske diete pri preprečevanju in obvladovanju sladkorne bolezni : diplomski seminar. Ljubljana: [V. Gomboc], 2015. VII, 28 f., [6] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 259. [COBISS.SI-ID 4601208]
129. KOGOVŠEK, Janja. Vloga veganske prehrane pri preprečevanju in obvladovanju s presnovo povezanih bolezni : diplomski seminar. Ljubljana: [J. Kogovšek], 2015. VI, 22 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 256. [COBISS.SI-ID 4600440]


2016

130. BONAFACCIA, Giovanni, MERENDINO, Nicolò, BONAFACCIA, Francesco, MOLINARI, Romina, GALLI, Vincenzo, PRAVST, Igor, ŠKRABANJA, Vida, LUTHAR, Zlata, GOLOB, Aleksandra, GERM, Mateja. Concentration of proteins, beta-glucans, total phenols and antioxidant capacity of Slovenian samples of barley = Vsebnost proteinov, beta-glukanov, skupnih fenolov in antioksidativna vrednost slovenskih vzorcev ječmena. Folia biologica et geologica. [Tiskana izd.]. 2016, letn. 57, št. 3, str. 11-18. ISSN 1855-7996. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-W0FRWN7F. [COBISS.SI-ID 8625529]
131. KREFT, Ivan, VOMBERGAR, Blanka, PONGRAC, Paula, PARK, Cheol Ho, IKEDA, Kiyokazu, IKEDA, Sayoko, VOLLMANNOVÁ, Alena, DZIEDZIC, Krzysztof, WIESLANDER, Gunilla, NORBÄCK, Dan, ŠKRABANJA, Vida, PRAVST, Igor, GOLOB, Aleksandra, LUKŠIČ, Lea, BONAFACCIA, Giovanni, CHRUNGOO, Nikhil K., ZHOU, Meiliang, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, REGVAR, Marjana, GABERŠČIK, Alenka, GERM, Mateja. Coordinated buchwheat research : genetics, environment, structure and function. V: The 13th international symposium on buckwheat (ISB) : 2016. 9. 9. (Fri.) - 9. 11. (Sun.), [Korea]. [S. l.: s. n., 2016]. Str. 29-37. [COBISS.SI-ID 4087375]
132. LUKŠIČ, Lea, ÁRVAY, Július, VOLLMANNOVÁ, Alena, TÓTH, Tomáš, ŠKRABANJA, Vida, TRČEK, Janja, GERM, Mateja, KREFT, Ivan. Hydrothermal treatment of Tartary buckwheat grain hinders the transformation of rutin to quercetin. Journal of cereal science. 2016, vol. 72, str. 131-134. ISSN 0733-5210. DOI: 10.1016/j.jcs.2016.10.009. [COBISS.SI-ID 4088911]
133. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan. Nutritional value of buckwheat proteins and starch. V: ZHOU, Meiliang (ur.), KREFT, Ivan (ur.). Molecular breeding and nutritional aspects of buckwheat. London [etc.]: Academic Press is an imprint of Elsevier, cop. 2016. Str. 169-176. ISBN 978-0-12-803692-1, ISBN 0-12-803692-3. [COBISS.SI-ID 8424825]
134. JUSTIN, Špela. Odnos dveh ciljnih skupin uporabnikov do prehranskih dopolnil : diplomsko delo, univerzitetni študij = Attitude of two target groups of users toward dietary supplements : graduation thesis, university studies. Ljubljana: [Š. Justin], 2016. X, 49 f., [3] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1573. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zivilstvo/dn_justin_spela.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=118897. [COBISS.SI-ID 4690040]
135. KORASA, Klemen, KUKEC, Simon, VREČER, Franc, HUDOVORNIK, Grega, ŠKRABANJA, Vida. Pharmaceutical composition of DPP-IV inhibitor in combination with metformin : WO2015097234 (A1) = Composition pharmaceutique d'un inhibiteur de la DPP IV en combinaison avec la metformine. München: Europäisches Patentamt, 2016. 42 str., tabele, graf. prikazi. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2015097234&recNum=1&maxRec=&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=&tab=PCT+Biblio, https://patentscope.wipo.int/search//iasr?ia=EP2014079199&PAGE=PDF&ACCESS=screen&TOK=_25ViMjc_OIT8hvh5wSOG_tS5t4. [COBISS.SI-ID 4048753]
136. ŠKRABANJA, Vida. Selen v rastlinah in v okolju v Sloveniji = Selenium compounds in plants and in biosphere in Slovenia. Folia biologica et geologica. [Tiskana izd.]. 2016, vol. 57, no. 2, str. 57-64. ISSN 1855-7996. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ABIGIB7H. [COBISS.SI-ID 8625017]
137. GRAJ, Monika. Senzorične sposobnosti otrok : diplomski seminar. Ljubljana: [M. Graj], 2016. V, 23 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 295. [COBISS.SI-ID 4716920]


2017

138. VOMBERGAR, Blanka, ŠKRABANJA, Vida, LUTHAR, Zlata, GERM, Mateja. Izhodišča za raziskave učinkov flavonoidov, taninov in skupnih beljakovin v frakcijah zrn navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) = Starting points for the study of the effects of flavonoids, tannins and crude proteins in grain fractions of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) and Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum Gaertn.). Folia biologica et geologica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 58, št. 2, str. 101-145, ilustr. ISSN 1855-7996. http://dx.doi.org/10.3986/fbg0031, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-1RAZU6RI, DOI: 10.3986/fbg0031. [COBISS.SI-ID 4470863]
139. KREFT, Ivan, PONGRAČIČ, Polona, ZHOU, Meiliang, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, PELICON, Primož, VAVPETIČ, Primož, NEČEMER, Marijan, ELTEREN, Johannes Teun van, REGVAR, Marjana, LIKAR, Matevž, GERM, Mateja, GOLOB, Aleksandra, GABERŠČIK, Alenka, PRAVST, Igor, KUŠAR, Anita, VOMBERGAR, Blanka, ŠKRABANJA, Vida, KOCJAN AČKO, Darja, LUTHAR, Zlata. New insights into structures and composition of plan food materIals. V: Book of abstracts and posters. the 12th International Scientific Conference [on] Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, Nitra, Slovakia, May 16-18, 2017. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2017. Str. [1]. [COBISS.SI-ID 8744057]
140. KREFT, Ivan, PONGRAC, Paula, ZHOU, Meiliang, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, PELICON, Primož, VAVPETIČ, Primož, NEČEMER, Marijan, ELTEREN, Johannes Teun van, REGVAR, Marjana, LIKAR, Matevž, GERM, Mateja, GOLOB, Aleksandra, GABERŠČIK, Alenka, PRAVST, Igor, KUŠAR, Anita, VOMBERGAR, Blanka, ŠKRABANJA, Vida, KOCJAN AČKO, Darja, LUTHAR, Zlata. New insights into structures and composition of plant food materials. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. 2017, vol. 7, no. 1, str. 57-61. ISSN 1338-5178. http://www.jmbfs.org/jmbfs-fbp-08-kreft/?issue_id=4568&article_id=10, DOI: 10.15414/jmbfs.2017.7.1.57-61. [COBISS.SI-ID 4407119]
141. BENKIČ, Primož, TIHI, Jaroslav, PEČAVAR, Anica, GERMAN, Tamara, VREČER, Franc, VAJS, Anamarija, ŠKRABANJA, Vida. New polymorphic form of imatinib base and preparation of salts thereof : EP 2582689 (B1), 2017-03-01 : applicant: Krka, d.d., Novo mesto. Munchen: EPO, 2017. 36 str., ilustr. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20170301&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=2582689B1&KC=B1&ND=6#. [COBISS.SI-ID 8564601]
patentna družina: Int. publ. no.: WO 2011/157450 2011.12.22; Int. appl. no.: PCT/EP2011/003025; EP2582689 (A1), 2013-04-24; WO2011157450 (A1), 2011-12-22; EA201291280 (A1), 2013-04-30; EA024088 (B1), 2016-08-31
142. ŽELEZNIK, Maruša. Prehranske navade, oblikovane iz zgodnjih asociacij v otroštvu in kasnejših izkušenj v povezavi s hrano : diplomski seminar. Ljubljana: [M. Železnik], 2017. V, 20 f., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomski seminar univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 366. [COBISS.SI-ID 4831352]
143. ŠKRABANJA, Vida. Učinkovit način dodajanja selena v vsakdanjo prehrano s poudarkom na rastlinskih virih. Acta agriculturae Slovenica. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 109, št. 1, str. 147-155. ISSN 1581-9175. http://dx.doi.org/10.14720/aas.2017.109.1.14, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HF6DM8TX, DOI: 10.14720/aas.2017.109.1.14. [COBISS.SI-ID 8624761]


2018

144. POHOREC, Janja. Analiza odnosa staršev do pomena zdravih prehranskih navad predšolskih otrok in njihovega zadovoljstva s prehransko oskrbo v Vrtcu Velenje : magistrsko delo = The analysis of parentsʼ attitude towards the importance of preschool childrenʼs healthy eating habits and their satisfaction with nutrition supply in the kindergarten Velenje : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [J. Pohorec], 2018. XIII, 72 f., [13] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Živilstvo, 57. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100739, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=100739. [COBISS.SI-ID 4893048]
145. VETERNIK, Petra. Mediteranska prehrana kot zdrav način prehranjevanja : diplomsko delo = Mediterranean diet as a healthy way of eating : B. Sc. thesis. Ljubljana: [P. Veternik], 2018. IX, 19 f., [1] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomsko delo univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 416. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101667, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101667. [COBISS.SI-ID 4921976]
146. OGOREVC, Nina. Prehranski vnos in sestava telesa otrok zaključnih razredov naključno izbranih slovenskih osnovnih šol : magistrsko delo = Dietary intake and body composition of children in year 9 of randomly selected Slovenian primary schools : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [N. Ogorevc], 2018. XI, 56 f., [27] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 56. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104866, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=104866. [COBISS.SI-ID 4967032]
147. ŠKRABANJA, Vida, KREFT, Ivan, GERM, Mateja. Screening of common buckwheat genetic resources for recessive genes. V: ZHOU, Meiliang (ur.), et al. Buckwheat germplasm in the World. London [etc.]: Academic Press, an imprint of Elsevier, cop. 2018. Str. 161-166. ISBN 978-0-12-811006-5. [COBISS.SI-ID 8904057]
148. JANŠA, Špela. Vrednotenje izključevalne diete z majhno vsebnostjo ogljikovih hidratov : magistrsko delo = Evaluation of the elimination diet with small content of carbohydrates : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [Š. Janša], 2018. X, 67 f., [2] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 46. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101922, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=101922. [COBISS.SI-ID 4929656]


2020

149. VOMBERGAR, Blanka, ŠKRABANJA, Vida, GERM, Mateja. Flavonoid concentration in milling fractions of Tartary and common buckwheat. Fagopyrum. May 2020, vol. 37, no. 1, str. 11-21, ilustr. ISSN 2712-2859. https://ojs.sazu.si/fagopyrum/article/view/7960/7453, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GZGTUMGV, DOI: 10.3986/fag0013. [COBISS.SI-ID 16935939]
150. ŽUŽEK, Miha. Značilnosti prehrane smučarskih skakalcev : diplomsko delo = Characteristics of a ski jumpers' diet : B. Sc. thesis. Ljubljana: [M. Žužek], 2020. VII, 24 f., [5] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomsko delo univerzitetnega študija - 1. stopnja Živilstvo in prehrana, 534. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115206, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=115206. [COBISS.SI-ID 13149955]


2022

151. BARIČ, Matej, BENKIČ, Primož, BOMBEK, Sergeja, KRAŠOVEC, Dušan, ŠKRABANJA, Vida, VREČER, Franc, BUKOVEC, Polona, HUDOVORNIK, Grega, KROŠELJ, Vesna. A process for the preparation of CGMP-phosphodiesterase inhibitor and oral pharmaceutical formulation comprising tadalafil co-precipitates = Verfahren zur herstellung des CGMP-phosphodiesterasehemmers und orale pharmazeutische formulierung mit tadalafil-co-präzipitaten = Procédé de préparation d'inhibiteur de CGMP-phosphodiestérase et formulation pharmaceutique orale comprenant des co-précipités de tadalafil : European patent specification EP 3 466 951 B1, 2022-01-19. Munich: European Patent Office, 2022. 21 str., ilustr. https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053716504/publication/EP3466951B1?q=pn%3DEP. [COBISS.SI-ID 8566905]
patentna družina: EP3466951A1, 2019-04-10; SI201400267A, 2014-07-23; EP15739630A, 2015-07-23; EP2015066871W, 2015-07-23; EA035390B1, 2020-06-05; EP3172207B1, 2019-03-06; SI3172207T1, 2019-06-28; WO2016012539A1, 2016-01-28Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 26. 9. 2023