COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Sašo Jerše [19340]Osebna bibliografija za obdobje 1995-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JERŠE, Sašo. In vino crimen sodomitiae : der zweite Gerichtsprozess wegen Sodomie vor dem Landesgericht Gutenhaag in der Untersteiermark im Jahr 1749 : eine mikrohistorische Studie. V: AMMERER, Gerhard (ur.), FRITZ, Gerhard (ur.), TAUCHEN, Jaromír (ur.). Sexualität vor Gericht : deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfolgung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019. Str. 150-157. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, Jg. 9, H. 1, 2019. ISBN 978-3-7001-8409-6. https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003aaacb.pdf. [COBISS.SI-ID 69618786]
2. JERŠE, Sašo. Slovenski kraji spomina : pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 71, št. 1/2, str. 246-267. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-08JN48ET. [COBISS.SI-ID 64475746]
3. JERŠE, Sašo. Die slowenische Reformation zwischen dem Amboss Christi und dem Hammer der Romantik - zur Hagiographie der Moderne und deren vormodernen Grenzen. Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. 2013, bd. 129, str. 128-150. ISSN 1013-6991. [COBISS.SI-ID 56946530]
4. JERŠE, Sašo. Glaube, Hoffnung, Herrschaft : die "imaginaires politiques" Innerösterreichs im Zeitalter des religiös-politischen Konflikts. Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 2013, bd. 121, teilbd. 2, str. 352-373, 574. ISSN 0073-8484. [COBISS.SI-ID 52962914]
5. JERŠE, Sašo. Slovenskie zemli v period tureckih nabegov. Istoričeskij vestnik Universitetov Ljubljany i Permi. 2007, [št. 1], str. 45-51, 186-187. ISSN 1855-5764. [COBISS.SI-ID 38665058]
6. JERŠE, Sašo. Kronika priprav dežel Notranje Avstrije na poslanstvo pri državnem zboru v Regensburgu leta 1576. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. 2002, letn. 25, št. 1, str. 29-40. ISSN 0351-2835. http://hdl.handle.net/11686/9696, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XGA8PVRS. [COBISS.SI-ID 292469]
7. JERŠE, Sašo. Kronika priprav dežel Notranje Avstrije na poslanstvo k zboru volilnih knezov v Regensburgu leta 1575. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 55, št. 3/4, str. 385-408. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/5394, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-D4LOWAW1. [COBISS.SI-ID 317813]
8. JERŠE, Sašo. Dojilje zgodovine. 2000 : revija za krščanstvo in kulturo. 1998, št. 108-110, str. 193-212. ISSN 0350-8935. [COBISS.SI-ID 10155106]
9. JERŠE, Sašo. Poskus ovrednotenja dubrovniške diplomacije. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 1996, letn. 50, št. 3, str. 439-443. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/14816, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YHJGVFAG. [COBISS.SI-ID 65845504]

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. JERŠE, Sašo. Prof. dr. Ignacij Voje : ob njegovi osemdesetletnici. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 60, št. 1/2, str. 5-9, portret. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/5085, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2EQMVMDQ. [COBISS.SI-ID 228413696]

1.04 Strokovni članek

11. JERŠE, Sašo. "Apoteoza Primoža Trubarja" - romantični pogled na slovensko reformacijo in njegove meje. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2012, št. 15/16, str. 208-228, 390-391, ilustr. ISSN 1408-8363. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YK6PSGMX. [COBISS.SI-ID 50257506]
12. JERŠE, Sašo. V strahu pred zgodovino in v zavezi resnicoljubnemu spominu - zgodovinarjev poklic kot državljanska drža : ob šestdesetletnici Vaska Simonitija. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 65, št. 3/4, str. 513-521. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/35037, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-73IVW4Y6. [COBISS.SI-ID 47386466]
13. JERŠE, Sašo. Obrambne strategije dežel Notranje Avstrije v boju proti Turkom v 16. stoletju. Vojaška zgodovina. [Tiskana izd.]. sep. 2003, letn. 4, št. 1, str. 80-101, ilustr. ISSN 1580-4828. [COBISS.SI-ID 218949632]
14. JERŠE, Sašo. Biti Ranke zadošča. Tretji dan. 2001, letn. 30, št. 8, str. 87-90. ISSN 1318-1238. [COBISS.SI-ID 16398946]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. JERŠE, Sašo. Štajerska, Koroška, Kranjska: "prebivališče vojne" = Styria, Carinthia and Carniola: "the dwellings of war". V: DJURA JELENKO, Saša (ur.), JERŠE, Sašo. Z ognjem in mečem = With fire and sword : protiturška obramba na današnjem koroškem ozemlju = defence against the Turkish incursions in the territory of present-day Carinthia : Mednarodni arheološki simpozij = International Archaeological Symposium : [zbornik referatov mednarodnega arheološkega simpozija : Slovenj Gradec, 22. september 2022]. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2022. Str. 21-29. ISBN 978-961-94347-7-2. [COBISS.SI-ID 143229443]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. JERŠE, Sašo. "Slovenski kraji spomina" : pojmi, teze in perspektive zgodovinskega raziskovanja. V: Slovenski kraji spomina : pojmi, teze in perspektive zgodovinskega raziskovanja : znanstveni simpozij : program in povzetki predavanj : Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 9. maj 2016. [Ljubljana]: Muzej novejše zgodovine Slovenije: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, [2016]. Str. [2]. [COBISS.SI-ID 60581218]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. JERŠE, Sašo. Eine Epilog-Sinfonie : (Anno horribili atque spectabili). V: JERŠE, Sašo (ur.), LAHL, Kristina (ur.). Endpunkte. Und Neuanfänge : geisteswissenschaftliche Annäherungen an die Dynamik von Zeitläuften. Köln: Böhlau, cop. 2022. Str. 285-297. ISBN 978-3-412-51875-2. DOI: doi.org/10.7788/9783412518776.285. [COBISS.SI-ID 89056003]
18. JERŠE, Sašo. O naši ustavni zgodovini : Sergij Vilfan in njegovo pojmovanje oblasti v obdobju predmoderne. V: KRANJC, Janez (ur.), VILFAN, Sergij. Opera selecta : pravotvornost in pravo v zgodovini Slovencev in njihovih sosedov. Ljubljana: Pravna fakulteta, Založba Pravne fakultete: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Slovenska matica, 2021. Str. 723-747. ISBN 978-961-6447-99-7. [COBISS.SI-ID 74458115]
19. JERŠE, Sašo. Verfassungswandel in den innerösterreichischen Ländern infolge des religiös-politischen Konfliktes (ca. 1580 - ca. 1610). V: ROSCHITZ, Markus (ur.). Jahrbuch für Mitteleuropäische Studien : 2018/2019. Wien: New academic press, 2019. Str. 207-219. ISBN 978-3-7003-2171-2. [COBISS.SI-ID 70823266]
20. JERŠE, Sašo. Slovenska reformacija i slovenska istorična pam'jat. V: Evropejska reformacija XVI st.: istorisko-antropologičnij vimir : (do 500-ï ričnici počatky reformaciï v Evropi). Zaporižžja: AA Tandem, 2017. Str. 99-108. ISBN 978-966-488-156-9. [COBISS.SI-ID 68735330]
21. JERŠE, Sašo. Et tu labora! Et ora! : kmet in upornik v svetem redu sveta in onkraj njega. V: JERŠE, Sašo (ur.). Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej, 2017. Str. 11-21. ISBN 978-961-213-276-7. [COBISS.SI-ID 66239330]
22. JERŠE, Sašo. V iskanju izgubljenega smisla : sociodiceja predmodernih družb "z zornega kota domorodcev". V: MLINAR, Janez (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.). Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino = Urban elites in the Middle Ages and the Early Modern Times between the Alps, the Adriatic and the Pannonian plain. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2011. Str. 25-70. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 42. ISBN 978-961-6777-09-4. ISSN 1408-3531. [COBISS.SI-ID 46598242]
23. JERŠE, Sašo. Besednjak oblasti v "najboljšem vseh možnih svetov". V: STROHMEYER, Arno. Svoboda politike in moč vere : študije o politični kulturi deželnih stanov habsburške monarhije v času verskih vojn (ok. 1550 - ok. 1650). Ljubljana: Založba /*cf., 2011. Str. 255-280. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-036-1. [COBISS.SI-ID 47923810]
24. JERŠE, Sašo. Vera in hotenja : silhuete religioznosti v zgodnjem novem veku. V: JERŠE, Sašo (ur.). Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. V Ljubljani: Slovenska matica, 2009. Str. 13-29. ISBN 978-961-213-191-3. [COBISS.SI-ID 40694626]
25. JERŠE, Sašo. Vera, upanje, oblast : o notranjeavstrijskem političnem imaginariju v času verskih vrenj. V: JERŠE, Sašo (ur.). Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. V Ljubljani: Slovenska matica, 2009. Str. 67-103. ISBN 978-961-213-191-3. [COBISS.SI-ID 40695650]
26. JERŠE, Sašo. Die Reichstagsoratorik der Gesandtschaften Innerösterreichs und ihre verfassungspolitischen Dimensionen. V: FEUCHTER, Jörg (ur.), HELMRATH, Johannes (ur.). Politische Redekultur in der Vormoderne : die Oratorik europäischer Parlamente in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Frankfurt; New York: Campus, 2008. Str. 105-134. Eigene und fremde Welten, Bd. 9, Etudes presentees a la Commission Internationale pour l'Histoire des Assemblees d'Etats, v. 86. ISBN 978-3-593-38680-5, ISBN 3593386801. [COBISS.SI-ID 38295650]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

27. JERŠE, Sašo. In vino crimen sodomitiae : drugi sodni proces zaradi sodomije pred deželskim sodiščem Hrastovec na Spodnjem Štajerskem leta 1749. V: MOZETIČ, Brane (ur.). Grmade, parade in molk : prispevki k neheteroseksualni zgodovini na Slovenskem. Ljubljana: Škuc, 2014. Str. 11-20. Zbirka Lambda, 116. ISBN 978-961-6751-95-7. [COBISS.SI-ID 58143330]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

28. JERŠE, Sašo, DRAŽENOVIĆ, Filip. Adel im "langen" 18. Jahrhundert, ur. Gabriele Haug-Moritz, Hans Peter Hye, Marlies Raffler, Dunaj ... Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 75, št. 1/2, str. 283-286. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-CJOSY8KT. [COBISS.SI-ID 68100611]
29. JERŠE, Sašo. Johann Rainer (ur.), Nuntiatur des Girolamo Portia 1595-1598; Elisabeth Zingerle (ur.), Nuntiatur des Girolimo Portia 1599-1602. Wien: Verlag der Österreichichen Akademie der Wissenschaften, 2012, 505 str. in 885 str. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 68, št. 3/4, str. 519-522. ISSN 0350-5774. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-EXZDRVVZ. [COBISS.SI-ID 56387426]
30. JERŠE, Sašo. Tim Neu, Michael Sikora, Thomas Weller (Hgg.): Zelebrieren und Verhandeln. Sehepunkte. 2012, 12, nr. 1. ISSN 1618-6168. http://www.sehepunkte.de/2012/01/17112.html. [COBISS.SI-ID 50254434]
31. JERŠE, Sašo. Politische Ordnungsvorstellungen und Ordnungskonfiguratien im Heiligen Römischen Reich und in Polen-Litauen in der Frühen Neuzeit. Vergleiche und Transfers, Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 12. 11. 2010-14. 11. 2010, in: H-Soz-u-Kult 05. 02. 2011. H-Soz-Kult. http://www.hsozkult.de/hfn/conferencereport/id/tagungsberichte-3535. [COBISS.SI-ID 56170850]
32. JERŠE, Sašo. Prizorišče človeške volje in nemoči. Ampak : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. avg.-sept. 2002, letn. 3, št. 8/9, str. 77-78, ilustr. ISSN 1580-304X. [COBISS.SI-ID 120461824]
33. JERŠE, Sašo. Alain Guery et al., La construction de l'état. 14e-18e siècle. Annales HSS, mars-avril 1997, n. 2. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 1997, let. 51, št. 4, str. 589-591. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/14891. [COBISS.SI-ID 10156130]
34. JERŠE, Sašo. Umiranje v srednjem veku - razpon med idealom in stvarnostjo : Petersberg, 19.-23. september 1994. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 1995, letn. 49, št. 1, str. 131-138. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/14762, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G6ZJVXC0. [COBISS.SI-ID 52083712]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

35. JERŠE, Sašo. Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa = Wege zum historischen Erkennen unserer Zeit. V: JERŠE, Sašo (ur.), DRAŽENOVIĆ, Filip (ur.). Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa = Wege zum historischen Erkennen unserer Zeit. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. Str. 5-16. Historia, 30. ISBN 978-961-06-0295-8. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 22855427]
36. JERŠE, Sašo. Strah bez hrabrosti : predgovor. V: KUMERDEJ, Mojca. Hronosova žetva. Beograd: Geopolitika izdavaštvo, 2018. Str. 7-13. Edicija Svet proze. ISBN 978-86-6145-288-8. [COBISS.SI-ID 66537826]
37. JERŠE, Sašo. Predgovor urednika. V: JERŠE, Sašo (ur.), MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. Str. [ix]-xii. ISBN 978-961-6568-88-3. [COBISS.SI-ID 26238765]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

38. VIDMAR, Luka, GOLEC, Boris, AHAČIČ, Kozma, CERKOVNIK, Gašper, DOLGAN, Marjan, DOLINAR, France M., DOVIĆ, Marijan, DULAR, Anja, HÖFLER, Janez, JERŠE, Sašo, KAMBIČ, Marko, KEMPERL, Metoda, KOKOLE, Metoda, MÜLLER, Jakob, NARAT, Jožica, OGRIN, Matija, PREINFALK, Miha, SENEGAČNIK, Brane, ŠTUHEC, Marko, VODOPIVEC, Peter, ŽVANUT, Maja, LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Pobuda za spremembo historično napačne spominske plošče pred ljubljanskim magistratom. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. okt. 2013, št. 17/18, str. 250-255. ISSN 1408-8363. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-463EBOJT. [COBISS.SI-ID 36567597]

1.22 Intervju

39. JERŠE, Sašo (intervjuvanec). Slovenska beseda za Camusovo misel "Upiram se, torej smo" je "Leukhup!". Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 31. mar. 2018, leto 60, št. 75. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 66537314]

1.25 Drugi sestavni deli

40. JERŠE, Sašo. Summer school in history. Cambridge, 7. - 27. julij 1996. Zgodovinski časopis : glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije. [Tiskana izd.]. 1996, let. 50, št. 4, str. 601-602. ISSN 0350-5774. http://hdl.handle.net/11686/14786. [COBISS.SI-ID 10155618]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

41. JERŠE, Sašo. Angelus novus : O sedanji preteklosti. - Prihodnosti. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 153 str. ISBN 978-961-297-125-0. DOI: 10.4312/9789612971243. [COBISS.SI-ID 151696643]
financer: ARRS, Programi, P6-0235, SI, Slovenska zgodovina
42. JERŠE, Sašo. Sociodiceja predmoderne : ustvarjanje družbenega smisla v poznem srednjem in zgodnjem novem veku. Ljubljana: Slovenska matica, 2022. 172 str., [16] str. ilustr. pril. Razprave in eseji, 80. ISBN 978-961-213-391-7. ISSN 1408-4511. [COBISS.SI-ID 133271299]
43. JERŠE, Sašo. Im Schutz und Schirm des Reiches : Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016. 290 str. Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs, Bd 110, Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, Bd 68. ISBN 978-3-205-79695-4. [COBISS.SI-ID 284219904]

2.05 Drugo učno gradivo

44. JERŠE, Sašo. Kulturna zgodovina : študijsko gradivo. [Ljubljana]: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, [2014]. [130] str. [COBISS.SI-ID 56384098]
45. JERŠE, Sašo. Slovenska zgodovina zgodnjega novega veka : študijsko gradivo I. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2014. 80 f. [COBISS.SI-ID 56211042]
46. JERŠE, Sašo. Slovenska zgodovina zgodnjega novega veka : študijsko gradivo II. [Ljubljana]: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, [2014]. [176] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56307298]
47. JERŠE, Sašo. Zgodovina JV Evrope v zgodnjem novem veku : študijsko gradivo I. [Ljubljana]: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, [2014]. [110] str. [COBISS.SI-ID 56307042]

2.08 Doktorska disertacija

48. JERŠE, Sašo. Odnosi med Svetim rimskim cesarstvom in deželami Notranje Avstrije v letih od 1564 do 1590 : poslanstvo dežel Notranje Avstrije pri državnemu zboru v Regensburgu leta 1576 : študija o diplomatski in zunanjepolitični dejavnosti dežele v šestnajstem stoletju : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Jerše], 2004. 233 f. [COBISS.SI-ID 28726114]

2.09 Magistrsko delo

49. JERŠE, Sašo. Poslanstva notranjeavstrijskih stanov na državne zbore v letih 1564-1590 : študija o diplomatskem praktikumu stanovskega poslanstva : magistrska naloga. Ljubljana: [S. Jerše], 2001. 202 f. [COBISS.SI-ID 15622754]
50. JERŠE, Sašo. The late sixteenth century political thought regarding the Holy Roman Empire : a croquis : Master thesis : Addendum. Budapest: [S. Jerše], 1999. 114 f. [COBISS.SI-ID 15983202]

2.11 Diplomsko delo

51. JERŠE, Sašo. Priprave na poslanstvo notranjeavstrijskih dežel na državni zbor v Regensburg leta 1576 s posebnim ozirom na delež dežele Kranjske oziroma povezanost in vpletenost Kranjske v Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti v sedemdesetih letih šestnajstega stoletja : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Jerše], 1998. 156 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9014626]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

52. ZORE, Alja (oseba, ki intervjuva, avtor), JERŠE, Sašo (intervjuvanec). Sašo Jerše: "Svet predmoderne je svet oblastnega delirija". Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2023. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (46 min)). Ars humana. https://365.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174945282. [COBISS.SI-ID 147479043]
53. JERŠE, Sašo. Sejalci razprtije. Ljubljana: Radio Študent, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (22 min, 33 sek)). Dlako z jezika. https://radiostudent.si/kultura/dlako-z-jezika/sejalci-razprtije. [COBISS.SI-ID 58684931]
54. JERŠE, Sašo. Anno horribili. Ljubljana: Radio Študent, 2020. Krizni štab RŠ. https://radiostudent.si/dru%C5%BEba/krizni-%C5%A1tab-r%C5%A1/anno-horribili. [COBISS.SI-ID 71868514]
55. ZORE, Alja (avtor, oseba, ki intervjuva), JERŠE, Sašo (intervjuvanec). Sašo Jerše. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (25 min, 56 sek)). Razkošje v glavi. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/10/saso-jerse/. [COBISS.SI-ID 35160323]
56. JERŠE, Sašo (intervjuvanec), CERAR, David (intervjuvanec), POREDOŠ, Miha (oseba, ki intervjuva). Oblasti čast in slava. Ljubljana: Radio Študent, 2019. Offsajd. https://radiostudent.si/politika/offsajd/oblasti-%C4%8Dast-in-slava. [COBISS.SI-ID 70511458]
57. DEKLEVA, Goran (oseba, ki intervjuva), JERŠE, Sašo (intervjuvanec). Le vkup, le vkup uboga gmajna. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Kulturni fokus. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/kulturni-fokus-132/. [COBISS.SI-ID 70509154]
58. JERŠE, Sašo (intervjuvanec), CENTRIH, Lev (intervjuvanec), MOČNIK, Rastko (intervjuvanec), FURLAN, Sašo (oseba, ki intervjuva). Pisanje zgodovinopisja. Ljubljana: Radio Študent, 2016. Indoktrina. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/kulturni-fokus-132/. [COBISS.SI-ID 70510434]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

59. JERŠE, Sašo. Slovenski kraji spomina. Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2022. 1 spletni vir (1 videoteka (11 min, 57 sek)). https://youtu.be/BEgebg82j78. [COBISS.SI-ID 136793603]
60. JERŠE, Sašo. Osmanska nevarnost in "protiturška obramba". Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2021. 1 spletni vir (1 videoteka (20 min, 54 sek)). https://youtu.be/ePO-vifbHyg. [COBISS.SI-ID 84657155]
61. JERŠE, Sašo. Endpunkte und Neuanfänge : Ringvorlesung 2018/2019. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2018]. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 39835653]

2.32 Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci

62. JERŠE, Sašo, DJURA JELENKO, Saša (urednik). Z ognjem in mečem = With fire and sword : protiturška obramba na današnjem koroškem ozemlju = defence against the Turkish incursions in the territory of present-day Carinthia : Mednarodni arheološki simpozij = International Archaeological Symposium : [zbornik referatov mednarodnega arheološkega simpozija : Slovenj Gradec, 22. september 2022]. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2022. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-94347-7-2. [COBISS.SI-ID 135281411]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

63. JERŠE, Sašo (intervjuvanec). Gost v studiu: Sašo Jerše : prispevek v oddaji Osmi dan, Radiotelevizija Slovenija, 1. program, 27. okt. 2016. https://4d.rtvslo.si/arhiv/osmi-dan/174434357. [COBISS.SI-ID 70508130]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

64. JERŠE, Sašo. Imaginaires politiques im Zeitalter des konfessionspolitischen Konfliktes - der Fall Innerösterreichs (ca. 1580 - ca. 1610) : vabljeno predavanje v ciklu predavanj Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel, Humboldt Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 640, Berlin, 14. jun. 2012. Berlin, 2012. [COBISS.SI-ID 50250594]
65. JERŠE, Sašo. Jenseits des Vaterlandes : die Außenpolitik Innerösterreichs in den Jahren von 1564 bis 1619 : vabljeno predavanje, Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz, 13. jan. 2010. Graz, 2010. [COBISS.SI-ID 50251106]
66. JERŠE, Sašo. Imaginaires politiques Innerösterreichs im konfessionellen Zeitalter : vabljeno predavanje v okviru cikla predavanj Geschichte am Mittwoch, Dunaj, Institut für Geschichte, Universität Wien, 25. nov. 2009. Dunaj, 2009. [COBISS.SI-ID 50251874]
67. JERŠE, Sašo. Außenpolitik Innerösterreichs in den Jahren 1564-1619 : vabljeno predavanje na Humboldt Universität zu Berlin, 15. feb. 2006. Berlin, 2006. [COBISS.SI-ID 36964962]
68. JERŠE, Sašo. Außenpolitik Innerösterreichs in den Jahren 1564-1619 : vabljeno predavanje na Ludwig-Maximilians-Universität München, 26. jun. 2006. München, 2006. [COBISS.SI-ID 36965474]
69. JERŠE, Sašo. Die Stellung der Länder Innerösterreichs im Heiligen Römischen Reich in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts: aktuelle Fragen der Forschung : vabljeno predavanje na Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1. dec. 2005. Bonn, 2005. [COBISS.SI-ID 36964450]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

70. REPE, Božo (diskutant), VERGINELLA, Marta (diskutant), STERGAR, Rok (diskutant), JERŠE, Sašo (diskutant), KOSI, Jernej (diskutant), CERGOL PARADIŽ, Ana (diskutant). Zgodovinopisje, politika spomina in politični revizionizem v postresničnostni družbi : okrogla miza Oddelka za zgodovino Filozofske fakutete v Ljubljani, 20. 5. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=pdkJXeGIJH8&list=PLM1_cxrfZVDa6kNrpcE6c-K5921zsV4ec. [COBISS.SI-ID 64416259]
71. JERŠE, Sašo. Friedensstiftung in der Vormoderne. Zur Verzahnung des Politischen und Religiösen bei der Gestaltung von "der besten aller möglichen Welten" : Beitrag an der 3. Richard Plaschka-Tagung, Campus der Universität Wien, 6. Dez. 2019. [COBISS.SI-ID 70769762]
72. KOSI, Jernej (diskutant), ŠTUHEC, Marko (diskutant), VODOPIVEC, Peter (diskutant), JERŠE, Sašo (diskutant), STERGAR, Rok (diskutant), VIDMAR, Luka (diskutant), ALMASY, Karin (diskutant), RAJŠP, Vincenc (diskutant), GOLEC, Boris (diskutant), KOČEVAR, Vanja (diskutant), WAKOUNIG, Marija (diskutant), DOMEJ, Teodor (diskutant). Kako so nastali "ljubi Slovenci" : delavnica na Institut für Osteuropäische Geschichte, Dunaj, 6.-8. sep. 2017. [COBISS.SI-ID 65033314]
73. JERŠE, Sašo. Theologia crucis und das Herrschaftsdiskurs: die Verzahnung des Politischen und Religiösen in den habsburgischen Landen in der Reformationszeit (ca. 1564-ca. 1620) : Beitrag auf dem Symposium Confessional Politics in Early Modern East Central Europe, Budapest, Hungarian Academy of Sciences, Research Center for the Humanities, 30. Nov. - 1. Dec. 2017. [COBISS.SI-ID 65962338]
74. ŠTIH, Peter (diskutant), ŠTUHEC, Marko (diskutant), KOSI, Jernej (diskutant), JERŠE, Sašo (diskutant), STERGAR, Rok (diskutant), VIDMAR, Luka (diskutant), ALMASY, Karin (diskutant), LUKAN, Walter (diskutant), WAKOUNIG, Marija (urednik), DOMEJ, Teodor (urednik). Kdaj so nastali "ljubi Slovenci" : delavnica, Institut für Osteuropäische Geschichte, Dunaj, 29.-31. marca 2016. [COBISS.SI-ID 60362338]
75. JERŠE, Sašo. "Slovenski kraji spomina" : pojmi, teze in perspektive zgodovinskega raziskovanja : prispevek na znanstvenem simpoziju "Slovenski kraji spomina : pojmi, teze in perspektive zgodovinskega raziskovanja, Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije, 9. maj 2016. [COBISS.SI-ID 60581474]
76. JERŠE, Sašo. Et tu labora! Et ora! Kmet v posvečenem redu sveta in onkraj njega - uvodna razmišljanja o stanu kmetov v času predmoderne in predmodernem uporništvu : uvodno predavanje na simpoziju ob petstoletnici "slovenskega" kmečkega upora leta 1515 "Levkup!", Posavski muzej Brežice, 9. in 10. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 59139938]
77. JERŠE, Sašo. A plaidoyer for social history of premodern age from "the natives' point of view" : prispevek na mednarodnem simpoziju Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino, Ptuj, Viteška dvorana Ptujskega gradu, 27. maj 2010. Ptuj, 2010. [COBISS.SI-ID 42533986]
78. JERŠE, Sašo. Verfassungswandel als Kommunikationswandel - Der Fall Innerösterreich : [prispevek na mednarodnem simpoziju Kommunikationsstrategien des konfessionellen Zeitalters, Karl-Franzens-Universität Graz, 18. junij 2009]. Graz, 2009. [COBISS.SI-ID 56201826]
79. JERŠE, Sašo. Glaube, Hoffnung, Herrschaft. Grundelemente der politischen Kultur in den Ländern Innerösterreichs in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts : prispevek na znanstvenem simpoziju 500 Jahre Primus Truber: Reformator zwischen Slowenien und Württemberg, Universität Tübingen, 5. - 6. jun. 2008. Tübingen, 2008. [COBISS.SI-ID 36966242]
80. JERŠE, Sašo. Vera, upanje, oblast : problemi politične kulture v deželah Notranje Avstrije v času verskih vrenj : prispevek na mednarodnem simpoziju Novi pogled na Primoža Trubarja in njegov čas, Ljubljana, dvorana Društva Slovenska matica, 9. - 10. okt. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 37652066]
81. JERŠE, Sašo. Reichstagsoratorik der innerösterreichischen Gesandtschaften und ihre verfassungspolitischen Dimensionen : prispevek na znanstvenem simpoziju Vormoderne Parlamentsoratorik, Humboldt Universität zu Berlin, 12. - 14. okt. 2006. Berlin, 2006. [COBISS.SI-ID 36965986]

3.25 Druga izvedena dela

82. JERŠE, Sašo. Naš čas, naša zgodovina, naša republika : prispevek v spletnem pogovoru "Čemu služijo muzeji in galerije danes - javnosti ali samovolji ministra za kulturo?", Filozofska fakulteta v Ljubljani, 11. dec. 2020. [COBISS.SI-ID 43261699]
83. ROKSANDIĆ, Drago (diskutant), JERŠE, Sašo (diskutant), BALKOVEC, Bojan (diskutant), ZWITTER, Žiga (diskutant). Predstavitev knjig Draga Roksandića Iluzije slobode, Historiografija u tranziciji in Čovjek i prostor, čovjek u okolišu : okrogla miza, Inštuitut za novejšo zgodovino, 11. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 70593890]
84. JERŠE, Sašo. Predstavitev znanstvene monografije "Leukhup! Kmečko uporništvo v obdobju predmoderne - zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije", Brežice, Poročna dvorana Posavskega muzeja, 14. feb. 2018, ob 18. uri. [COBISS.SI-ID 66261090]
85. KUMERDEJ, Mojca (intervjuvanec), JERŠE, Sašo (intervjuvanec). Pogovor z avtorico o romanu Kronosova žetev : Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva 7, Ljubljana, 15. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 41456429]
86. KUMERDEJ, Mojca (intervjuvanec), JERŠE, Sašo (intervjuvanec). Srečanje z nagrajenko Prešernovega sklada in pogovor z avtorico o romanu Kronosova žetev : Ullrichova hiša, Tomšičeva 42, Kranj, 12. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 42491693]
87. JERŠE, Sašo, ŠTUHEC, Marko, STROHMEYER, Arno. Schutz und Schirm des Reiches kot bucella panis : dežele Notranje Avstrije in njihova umeščenost v Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti v 16. stoletju : predstavitev knjige Saša Jeršeta "Schutz und Schirm des Reiches", Filozofska fakulteta Ljubljana, Aškerševa 2, predavalnica 102, 10. jun. 2016, ob 12. uri. [COBISS.SI-ID 60918370]
88. JERŠE, Sašo. Slovenska reformacija med krščanskim nakovalom in romantičnim kladivom : o moderni hagiografiji in njenih predmodernih mejah : vabljeno predavanje v ciklu predavanj Slovenskega protestantskega društva, Ljubljana, Trubarjeva hiša literature, 18. apr. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 50250850]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

89. JERŠE, Sašo (urednik), KARO, Ema (urednik), MUHA, Anja (urednik). Odlična FF : odlični znanstvenoraziskovalni dosežki raziskovalk in raziskovalcev FF UL v letih 2021/22. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (60 str.)). ISBN 978-961-297-087-1. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/410, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-T1XR169J, DOI: 10.4312/9789612970871. [COBISS.SI-ID 144181763]
90. JERŠE, Sašo (urednik), KARO, Ema (urednik), MUHA, Anja (urednik). Odlična FF : odlični znanstvenoraziskovalni dosežki raziskovalk in raziskovalcev FF UL v letih 2021/22. 2., dopolnjena e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (72 str.)). ISBN 978-961-297-110-6. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/410, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-O0815UWF, DOI: 10.4312/9789612971106. [COBISS.SI-ID 147524099]
91. JERŠE, Sašo (urednik), LAHL, Kristina (urednik). Endpunkte. Und Neuanfänge : geisteswissenschaftliche Annäherungen an die Dynamik von Zeitläuften. Köln: Böhlau, cop. 2022. 310 str., ilustr. ISBN 978-3-412-51875-2. [COBISS.SI-ID 88803075]
92. JERŠE, Sašo (urednik), DRAŽENOVIĆ, Filip (urednik). Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa = Wege zum historischen Erkennen unserer Zeit. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 197 str., graf. prikazi. Historia, 30. ISBN 978-961-06-0295-8. ISSN 1408-3957. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/222, DOI: 10.4312/9789610602941. [COBISS.SI-ID 303975168]
93. JERŠE, Sašo (urednik), DRAŽENOVIĆ, Filip (urednik). Pota k zgodovinskemu spoznanju našega časa = Wege zum historischen Erkennen unserer Zeit. 1. e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (197 str.)), graf. prikazi. Historia, 30. ISBN 978-961-06-0294-1. ISSN 2712-388X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-I97X2R1P, DOI: 10.4312/9789610602941. [COBISS.SI-ID 303972608]
94. SARASIN, Philipp, JERŠE, Sašo (urednik). Zgodovinopisje in analiza diskurza. Ljubljana: Krtina, 2019. 250 str. Zbirka Krt, 187. ISBN 978-961-260-119-5. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 298416640]
95. JERŠE, Sašo (urednik). Slovenska zgodovina zgodnjega novega veka : študijsko gradivo I. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2018. 134 str. [COBISS.SI-ID 66185058]
96. JERŠE, Sašo (urednik). Leukhup! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Brežice: Posavski muzej, 2017. 355 str., ilustr. ISBN 978-961-213-276-7. [COBISS.SI-ID 292696320]
97. JERŠE, Sašo (urednik). Pota k zgodovinskemu spoznanju zgodovinopisne paradigme proučevanja obdobij predmoderne : zgodovinopisne paradigme proučevanja obdobij predmoderne : program in povzetki = Die Wege zur historischen Erkenntnes : die Paradigmata der Geschichtswissenschaften bei der Erforschung der Vormoderne : Programm und Zusammenfassungen. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2016]. [16] str. [COBISS.SI-ID 63264610]
98. JERŠE, Sašo (urednik). Leukhup : 1515-2015 : [povzetki]. Ljubljana: [Slovenska matica: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze]; Brežice: [Posavski muzej], 2015. 44 str. [COBISS.SI-ID 39034669]
99. Leukhup 1515 2015 : puntarski časopis. [S. l.]: Posavski muzej Brežice, 2015. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 58267746]
100. JERŠE, Sašo (urednik). Doktorski seminar : Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Odsjek za povjest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 25. maj 2013 : program in povzetki referatov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. 18 str. http://www.zgodovina-ff-uni-lj.net/index.php?option=com_remository&Itemid=26&func=fileinfo&id=61&Itemid=26. [COBISS.SI-ID 52052322]
101. JERŠE, Sašo (urednik). Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. V Ljubljani: Slovenska matica, 2009. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-213-191-3. [COBISS.SI-ID 247406336]
102. JERŠE, Sašo (urednik), MIHELIČ, Darja (urednik), ŠTIH, Peter (urednik). Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. XLIII, 749 str., ilustr. ISBN 978-961-6568-88-3. [COBISS.SI-ID 230752256]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

103. ŽABOTA, Barbara. Protestantizem v Ljubljani od začetkov v dvajsetih letih 16. stoletja do konca dvajsetih let 17. stoletja : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Žabota], 2019. 440 str., tabele. [COBISS.SI-ID 300709632]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

104. SNOJ, Anton. Historična antropologija prava: metodologija Sergija Vilfana (1919-1996) : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Snoj], 2021. [4] f., 173 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127342. [COBISS.SI-ID 66234371]
105. DRAŽENOVIĆ, Filip. Politični in idejni imaginarij F. A. Pelzhofferja v delu Neuentdeckte Staats-Klugheit : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Draženović], 2021. 114 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130420. [COBISS.SI-ID 78812931]
106. JESENKO, Domen. Auerspergi in Valvasorji - dve dinastični politiki : magistrsko delo. Škofja Loka: [D. Jesenko], 2020. 153 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121616. [COBISS.SI-ID 36321539]
107. BEZLAJ, Lucija Zala. Verski konflikti v Evropi v 16. in 17. stoletju: historično-materialistična analiza : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Z. Bezlaj], 2020. 94 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=118136&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=118136. [COBISS.SI-ID 34992899]
108. PRIMEC, Sara. Samostan Stična v obdobju turških vpadov : magistrsko delo. Grosuplje: [S. Primec], 2019. 107 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108099. [COBISS.SI-ID 69991778]
109. JANŽEKOVIČ, Izidor. Ravnotežje moči in ideja Evrope v zgodnjem novem veku : magistrska naloga. Ptuj ... [etc.]: [I. Janžekovič], 2017. 129 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66005602]

Mentor pri diplomskih delih

110. JANKOVIČ, Vita. Uskoško prebivalstvo v Beli krajini : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Jankovič], 2016. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 62015330]
111. KUHAR, Matej. Kralj Friderik II. Veliki in cesar Jožef II. - dvojni intelektualni portret absolutističnega vladarja : podobnosti in razlike v absolutističnih konceptih oblasti v 18. stoletju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kuhar], 2015. 199 f. [COBISS.SI-ID 58599010]
112. FAJT, Tamara. Govor lorda protektorja : angleški politični diskurz 17. stoletja v govorih Oliverja Cromwella in izbrani publicistiki = The Lord Protector's Speech : English political discourse of the 17th century in Oliver Cromwell's speeches and selected pamphlets : [diplomsko delo]. Budanje: [T. Fajt], 2014. 72 f. [COBISS.SI-ID 56172386]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

113. LEVER BOŠTJANČIČ, Tevž. Grad Prem : zgodovina gradu in njegov današnji kulturno-turistični pomen : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Lever Boštjančič], 2021. 53 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131939. [COBISS.SI-ID 84481027]
114. JANJAC, Klara. Uskoško prebivalstvo v Beli krajini : (kulturno-zgodovinska študija) : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Janjac], 2020. 35 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121350. [COBISS.SI-ID 34934787]
115. ZUPAN, Matjaž. Žiga Herberstein in samopodoba habsburškega plemiča ob koncu srednjega in začetku zgodnjega novega veka : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zupan], 2019. 49 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=113534. [COBISS.SI-ID 71056738]
116. VERTAČNIK, Nejc Vid. Slovenski kraji spomina v zgodnjem novem veku : analiza ankete na Gorenjskem : diplomsko delo. Kranj: [N. V. Vertačnik], 2018. 51 str., tabele. [COBISS.SI-ID 68011618]
117. JESENKO, Domen. Grajska arhitekura na Slovenskem v zgodnjem novem veku : diplomsko delo. Škofja Loka: [D. Jesenko], 2017. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65077346]
118. ALJAŽ, Saša. Ljubljanska škofija v času vladanja Marije Terezije (1740-1780) : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Aljaž], 2017. 24 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99367&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99367. [COBISS.SI-ID 64118882]
119. OBLAK, Urška. Vloga Roxolane v političnem življenju Osmanskega cesarstva in njen prikaz v literarnih delih Zahodne in Vzhodne Evrope : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Oblak], 2017. 37 f. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99396&lang=slv, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99396. [COBISS.SI-ID 64801890]
120. KOŽAR, Peter. Notranjeavstrijsko plemstvo v zgodnjem novem veku : v luči paradigme konfesionalizacije : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kožar], 2016. V, 42 f. [COBISS.SI-ID 61856610]
121. MENCIGAR, Katja. Plemiški etos v arhitekturi in ikonografiji 16. in 17. stoletja na Slovenskem : diplomsko delo. Kranj: [K. Mencigar], 2016. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62597218]
122. DRAŽENOVIĆ, Filip. Sodobno slovensko zgodovinopisje o zgodnjem novem veku - stanje in perspektive : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Draženović], 2016. 33 f. [COBISS.SI-ID 61486946]
123. GRADIŠNIK, Matevž. Viteški imaginarij od plemen do stanov ob delu Hieronymusa Megiserja "Ein Tractat von dem Dreyfachen Ritterstand" : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gradišnik], 2016. VI, 56 str. [COBISS.SI-ID 61896546]
124. GOLOUH, Nina. Francoska literatura v knjižnicah kranjskega plemstva v 18. stoletju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Golouh], 2015. 31 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 58543458]
125. ŠEPEC, Brigita. Jožefinizem v ljubljanski škofiji : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Šepec], 2014. 34 f. [COBISS.SI-ID 55530850]
126. MARČIČ, Olga. Moskovska Rusija v očeh Evropejcev v začetku novega veka : diplomsko delo. Ljubljana: [O. Marčič], 2014. 43 f. [COBISS.SI-ID 56957282]

Avtor dodatnega besedila

127. VIDMAR, Luka (urednik). Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 302 str., ilustr. Apes academicae, 3. ISBN 978-961-05-0438-2. ISSN 2536-2747. [COBISS.SI-ID 15027715]
128. KUMERDEJ, Mojca. Hronosova žetva. Beograd: Geopolitika izdavaštvo, 2018. 397 str. Edicija Svet proze. ISBN 978-86-6145-288-8. [COBISS.SI-ID 66537570]

Režiser

129. VOJE, Ignacij (intervjuvanec). Prof. dr. Ignacij Voje, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, "... bolj usmeril v Dubrovnik ...". Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2021. 1 spletni vir (1 videoteka (48 min, 9 sek)). https://youtu.be/yav608sx9HI. [COBISS.SI-ID 53689859]

Oseba, ki intervjuva

130. VOJE, Ignacij (intervjuvanec). Prof. dr. Ignacij Voje, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, "... bolj usmeril v Dubrovnik ...". Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2021. 1 spletni vir (1 videoteka (48 min, 9 sek)). https://youtu.be/yav608sx9HI. [COBISS.SI-ID 53689859]

Scenarist

131. VOJE, Ignacij (intervjuvanec). Prof. dr. Ignacij Voje, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, "... bolj usmeril v Dubrovnik ...". Ljubljana: Oddelek za zgodovino UL FF, 2021. 1 spletni vir (1 videoteka (48 min, 9 sek)). https://youtu.be/yav608sx9HI. [COBISS.SI-ID 53689859]

Recenzent

132. PANJEK, Aleksander (urednik). Integrirana kmečka ekonomija : koncept in dejstva. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2023. 219 str., tabele. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko, 10. ISBN 978-961-293-236-7. ISSN 2820-6460. [COBISS.SI-ID 154316547]
133. VIDMAR, Luka (urednik). Cenzura na Slovenskem od protireformacije do predmarčne dobe. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 302 str., ilustr. Apes academicae, 3. ISBN 978-961-05-0438-2. ISSN 2536-2747. [COBISS.SI-ID 15027715]

Drugo

134. SCHEUTZ, Martin. Sašo Jerše, Im Schutz und Schirm des Reiches. Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert ... Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 2017, bd. 125, teilbd. 2, str. 472-473. ISSN 0073-8484. [COBISS.SI-ID 65221730]


NERAZPOREJENO

135. JERŠE, Sašo. Angelus novus : O sedanji preteklosti. - Prihodnosti. 1. e-izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (153 str.)), ilustr. ISBN 978-961-297-124-3. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/440, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-5ZRJYC55, DOI: 10.4312/9789612971243. [COBISS.SI-ID 151681027]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 23. 8. 2023