COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMarta SmodišOsebna bibliografija za obdobje 2003-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HVALIČ TOUZERY, Simona, SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Mentorstvo tujim študentom zdravstvene nege : študija primera = Mentoring foreign nursing students : a case study. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2016, letn. 50, št. 1, str. 76-86, ilustr. ISSN 1318-2951. http://dx.doi.org/10.14528/snr.2016.50.1.71, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CR2HQY28, DOI: 10.14528/snr.2016.50.1.71. [COBISS.SI-ID 525415449]
2. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SMODIŠ, Marta. Razlike med ocenjevanjem in samoocenjevanjem kliničnega usposabljanja s strani kliničnih mentorjev in študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin = Differences between the evaluation of clinical training by clinical mentors and self-evaluation by the students of the Angela Boškin Faculty of Health Care. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2019, letn. 53, št. 2, str. 128-136, tabele. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/312, https://doi.org/10.14528/snr.2019.53.1.312, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-KQTCRMEP, DOI: 10.14528/snr.2019.53.1.312. [COBISS.SI-ID 529074713]
3. DOLEZEL, Jakub, ZELENÍKOVÁ, Renáta, FINOTTO, Stefano, MECUGNI, Daniela, PATELAROU, Athina E., PANCZYK, Mariusz, RUZAFA-MARTINEZ, María, RAMOS-MORCILLO, Antonio Jesús, SKELA-SAVIČ, Brigita, GOTLIB, Joanna, PATELAROU, Evridiki, SMODIŠ, Marta, JAROŠOVÁ, Darja. Core evidence-based practice competencies and learning outcomes for European nurses : Consensus statements. Worldviews on evidence-based nursing. 2021, vol.18 , iss.3 , str. 226-233. ISSN 1741-6787. https://sigmapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/wvn.12506, DOI: 10.1111/wvn.12506. [COBISS.SI-ID 67244291]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. PATELAROU, Athina E., MECHILI, Enkeleint Aggelos, RUZAFA-MARTINEZ, María, DOLEZEL, Jakub, GOTLIB, Joanna, SKELA-SAVIČ, Brigita, RAMOS-MORCILLO, Antonio Jesús, FINOTTO, Stefano, JAROŠOVÁ, Darja, SMODIŠ, Marta, MECUGNI, Daniela, PANCZYK, Mariusz, PATELAROU, Evridiki. Educational interventions for teaching evidence-based practice to undergraduate nursing students : a scoping review. International journal of environmental research and public health. [Online ed.]. 2020, vol. 17, str. 1-24, ilustr. ISSN 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph17176351. [COBISS.SI-ID 31561987]

1.04 Strokovni članek

5. BAHUN, Mateja, SMODIŠ, Marta. Kakovost zdravstveno vzgojnega dela s sladkornimi bolniki. Bolje : glasilo Splošne bolnišnice Jesenice. jun. 2008, št. 8, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 79600129]

1.05 Poljudni članek

6. PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SMODIŠ, Marta, ČUK, Vesna. 11. šola za klinične mentorje : profesionalizacija mentorstva v kliničnem okolju. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. nov. 2017, letn. 25, št. 8, str. 61-62, fotogr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 93694721]
7. ČUK, Vesna, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SMODIŠ, Marta. Šola za klinične mentorje začetnike na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 25, št. 1, str. 89-90, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024200238]
8. SMODIŠ, Marta. Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege : modul licenca. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 26, št. 4, str. 65, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024290350]
9. SMODIŠ, Marta. Sodelovanje študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na Paradi učenja in Bazarju zdravja. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 26, št. 5, str. 80, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024290094]
10. PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta. 12. šola za klinične mentorje : Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 26, št. 8, str. 66-67, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024290862]
11. PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. 3. šola za klinične mentorje začetnike, Razvoj mentorske vloge v kliničnem okolju - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 26, št. 9, str. 79, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024291886]
12. SMODIŠ, Marta, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Sodelovanje diplomantov in študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na 11. študentski konferenci s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, [letn.] 27, [št.] 6, str. 93. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024314414]
13. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta, BAHUN, Mateja, PESJAK, Katja. Razvojne dejavnosti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na študijskem programu Zdravstvena nega (VS). Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, [letn.] 27, [št.] 6, str. 94. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024314670]
14. BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta. 13. šola za klinične mentorje na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin : Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 17, št. 9, str. 87-88, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024357678]
15. PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Razvoj mentorske vloge v kliničnem okolju - Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. Utrip : informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 27, št. 1, str. 60, ilustr. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 1024291630]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

16. HVALIČ TOUZERY, Simona, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SMODIŠ, Marta. Multikulturne kompetence kliničnih mentorjev : rezultati projekta Soulbus. V: PIVAČ, Sanela (ur.), et al. Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji : količina in kakovost kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj. 8. šola za klinične mentorje, 2014, Jesenice. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. Str. 56-64. ISBN 978-961-6888-15-8. [COBISS.SI-ID 79806977]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. SMODIŠ, Marta, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca. Odnos medicinskih sester do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika = Nurses' attitudes to work and tasks that fall within the comptences of doctors. [COBISS.SI-ID 67221505]
18. SMODIŠ, Marta. Mnenja in stališča študentov zdravstvene nege do zunanje podobe in profesionalne identitete medicinskih sester. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. 7. mednarodna znanstvena konferenca Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege, 12.-13. junij 2014, Bled, Slovenija. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2014. Str. 323-330. ISBN 978-961-6888-14-1. [COBISS.SI-ID 78801921]
19. SMODIŠ, Marta. Kritično mišljenje v zdravstveni negi ter poznavanje veščin študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje : zbornik predavanj z recenzijo, 11.-12. junij 2015, Bled : 8. mednarodna znanstvena konferenca = Health care professions and their response to the health care needs of society: an evidence based and coordinated action : proceedings of lectures with peer review, 11th - 12th June 2015, Bled, Slovenia : 8th international scientific conference. Jesenice: Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo, 2015. Str. 297-304. ISBN 978-961-6888-20-2. [COBISS.SI-ID 83047937]
20. SMODIŠ, Marta. Priprava in aplikacija zdravil per os. V: KOBAL STRAUS, Klavdija (ur.), VALENČIČ, Gabrijela (ur.). Aktivnosti zdravstvene nege in oskrbe : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2016. Str. 38-46. ISBN 978-961-273-134-2. [COBISS.SI-ID 1024153902]
21. SMODIŠ, Marta. Prehranjevalne navade in življenjski slog študentov Fakultete za zdravstvo Jesenice = Attitude lifestyle of students at the Faculty of Health Care Jesenice. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave : 9. mednarodna znanstvena konferenca, 9. junij 2016, Bled : zbornik predavanj z recenzijo = Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care : 9th international scientific conference, 9th June 2016, Bled, Slovenia : proceedings of lectures with peer review. 9. mednarodna znanstvena konferenca Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave = 9th International Scientific Conference, Importance of interprofessional and intersectoral collaboration for the development of high-quality, responsive health care. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo: = Faculty of Health Care, 2016. Str. 339-345. ISBN 978-961-6888-26-4. [COBISS.SI-ID 1024167982]
22. SMODIŠ, Marta, SKELA-SAVIČ, Brigita. Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti : nove vloge medicinskih sester = The attitude of nurses to more complex forms of nursing work in hospital operations : the new roles of nurses. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 246-251, tabele. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 1024214574]
23. GIANINI, Ana, BRATINA, Nataša, ZURC, Joca, SMODIŠ, Marta. Uspešnost edukacijskega programa pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo na Pediatrični kliniki Ljubljana. V: KVAS, Andreja (ur.), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (ur.). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. Str. 184-192. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1024294446]
24. SMODIŠ, Marta, PIVAČ, Sanela. Organizacijska kultura in medosebni odnosi v zdravstveni negi = Organizational culture and interpersonal relationships in health care. V: PESJAK, Katja (ur.), PIVAČ, Sanela (ur.). 12. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva, Hotel Astoria Bled, 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference Challenges and Needs of the Society in the Area of Prevention and Promotion of Health at all Levels of Health Care, Hotel Astoria Bled, 6th June 2019. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. 469-474. ISBN 978-961-6888-41-7. [COBISS.SI-ID 1024292910]
25. SMODIŠ, Marta. Mentorstvo in klinično usposabljanje študentov = Mentoring and clinical training of students. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). 13. mednarodna znanstvena konferenca, 24. september 2020, ZOOM = 13th International Scientific Conference, 24th September 2020, ZOOM : odgovornosti zdravstvene politike in zdravstvenega managementa za zadržanje in razvoj kadrov v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih strokah - 2020, mednarodno leto medicinskih sester in babic = responsibilities of health policy-makers and managers for the retention and development of nurses and other healthcare professionals - 2020: International year of the nurse and the midwife : zbornik predavanj z recenzijo = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: Angela Boškin Faculty of Health Care, 2020. Str. 185-190, ilustr. ISBN 978-961-6888-47-9. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_FZAB_%2013_MZK_zbornik_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 31166979]
26. PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Mnenje študentov zdravstvene nege in fizioterapije na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin o izobraževanju na daljavo v času epidemije : Elektronski vir. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 41th International Conference on Organizational Science Development = 41. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : societyʹs challenges for organizational opportunities = izzivi družbe za priložnosti organizacij : conference proceedings = konferenčni zbornik. 41th International Conference on Organizational Science Development, March 23 - 25, 2022, Portorož. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2022. Str. 787-797, tabele. ISBN 978-961-286-583-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/663. [COBISS.SI-ID 104164867]
27. SMODIŠ, Marta, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Soočanje študentov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z epidemijo COVID-19. V: JEREBIC, Sandra (ur.). Izzivi in izboljšave izpeljane v času epidemije Covid-19 : 14. dan Angele Boškin : 12. april 2022. Elektronska izd. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2022. Str. 53-59, ilustr. ISBN 978-961-94663-3-9. https://www.sb-je.si/strokovna_javnost/publikacije/. [COBISS.SI-ID 108620803]
28. ROMŠAK, Katarina, SMODIŠ, Marta. Mentorstvo skozi oči študentov = Mentoring through studentsʹ eyes : zbornik prispevkov z recenzijo. V: PRESKER PLANKO, Alenka (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Izobraževanje in vseživljenjsko učenje za razvoj zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo : 15. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved. 15. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved. V Celju: Fakulteta za zdravstvene vede, 2023. Str. 120-126, tabele. ISBN 978-961-6889-51-3. https://drive.google.com/file/d/1sRUZk35ZtYE-UxpI1R3_I9Rmo_fm9Kyi/view. [COBISS.SI-ID 155079939]
29. PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SMODIŠ, Marta, BENEDIK, Barbara. Odnos do multikulturalizma in kulturnih kompetenc v zdravstvu = Attitude towards multiculturalism and cultural competences in healthcare. V: PIVAČ, Sanela (ur.), PESJAK, Katja (ur.). Nova doba v zdravstvu in digitalno povezovanje : 16. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 8. junij 2023, Bled = A new healthcare era and digital journey : 16th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 8th, 2023, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2023. Str. 105-114, ilustr., tabele. ISBN 978-961-6888-62-2. https://www.fzab.si/uploads/pdfs/555_MZK_koncni_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 158149379]
30. SMODIŠ, Marta, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Pogled študentov zdravstvenih ved Fakultete za zdravstvo Angele Boškin na doživljanje epidemije Covid – 19 = The view of the students of nursing and physiotherapy at the Angele Boškin Faculty of health on the epidemic regarding the students‘ residence. V: PIVAČ, Sanela (ur.), PESJAK, Katja (ur.). Nova doba v zdravstvu in digitalno povezovanje : 16. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 8. junij 2023, Bled = A new healthcare era and digital journey : 16th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 8th, 2023, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2023. Str. 99-104, tabele. ISBN 978-961-6888-62-2. https://www.fzab.si/uploads/pdfs/555_MZK_koncni_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 158127363]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

31. BAHUN, Mateja, SMODIŠ, Marta. Kakovost zdravstveno vzgojnega dela s sladkornimi bolniki. V: KRAMAR, Zdenka (ur.), KRAIGHER, Andreja (ur.). Dejstvo za kakovost : 2. strokovni seminar : zbornik predavanj. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2008. Str. 95-103. ISBN 978-961-92389-0-5. [COBISS.SI-ID 13370934]
32. BAHUN, Mateja, SMODIŠ, Marta, JEREBIC, Sandra. Zdravstvenovzgojna obravnava bolnika v Splošni bolnišnici Jesenice. V: KLAVS, Jana (ur.), TOMAŽIN-ŠPORAR, Mateja (ur.), POLJANEC BOHNEC, Milenka (ur.). Endokrinološke bolezni - problem sodobne družbe : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, 2008. Str. 208-210. ISBN 978-961-6424-74-5. [COBISS.SI-ID 13379382]
33. ČUFER, Borut, SMODIŠ, Marta, RAČIČ, Urška. Podjetje 2.0. V: FLORJANČIČ, Viktorija (ur.). Management e-poslovanja : zbornik prispevkov podiplomskih študentov specialističnega, magistrskega in doktorskega študijskega programa Management v študijskem letu 2008/2009. Koper: Fakulteta za management, 2009. Str. 88-97. ISBN 978-961-266-036-9. [COBISS.SI-ID 75811329]
34. BAHUN, Mateja, SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Kompetence študentov zdravstvene nege. V: JEREBIC, Sandra (ur.). Multidisciplinarnost, kompetence, kultura varnosti : ali je pacient v središču zdravstvene obravnave?. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2019. Str. 58-62. ISBN 978-961-94663-0-8. [COBISS.SI-ID 1024307758]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

35. SMODIŠ, Marta, BAHUN, Mateja. Ambulanta za diabetično stopalo v Splošni bolnišnici Jesenice. V: KLAVS, Jana (ur.), TOMAŽIN-ŠPORAR, Mateja (ur.), POLJANEC BOHNEC, Milenka (ur.). Endokrinološke bolezni - problem sodobne družbe : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, 2008. Str. 211-212. ISBN 978-961-6424-74-5. [COBISS.SI-ID 13379638]
36. SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, BAHUN, Mateja. Evaluation of satisfaction of nursing students in clinical training = Evalvacija zadovoljstva študentov zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.), ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), ŠTIGLIC, Gregor (ur.). Book of abstracts. International Scientific Conference "Research and Education in Nursing", June 13th 2019, Maribor, Slovenia. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press: University of Maribor, Faculty of Health Sciences, 2019. Str. 45. ISBN 978-961-286-276-3. https://www.fzv.um.si/sites/default/files/2019/Zbornik_MK_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 1024327982]
37. DIŠIĆ, Mija, SMODIŠ, Marta. Pulmonary rehabilitation and exercise training in severe chronic obstructive pulmonary disease eindividualized approach. V: KOŠNIK, Mitja (ur.). 7th Slovenian Pneumology, Allergology and Immunology Congress : 10th - 12th of December 2020, online : [book of abstracts]. Golnik: Slovenian Respiratory Society, 2020. Str. 184. ISBN 978-961-95041-1-6. https://drive.google.com/file/d/1325ajZ0G4B4NzZpnkAXFRV9SKkFuuL-y/view. [COBISS.SI-ID 53082371]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

38. SMODIŠ, Marta, JANŠA, Karmen, POHAR, Lidija, LAVRINEC, Jože. Vodenje bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 v Diabetološki ambulanti Splošnebolnišnice Jesenice. V: ŽARGAJ, Barbara (ur.), TOMAŽIN-ŠPORAR, Mateja (ur.). Zbornik predavanj : strokovni seminar, [Bled, 16. in 17. maj 2003]. V Ljubljani: Endokrinološka sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2003. Str. 10. [COBISS.SI-ID 17261017]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

39. SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela. Naročanje in transport krvi in krvnih komponent. V: PIVAČ, Sanela (ur.), et al. Izbrane intervencije zdravstvene nege - teoretične in praktične osnove za visokošolski študij zdravstvene nege : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. Str. 224-228. ISBN 978-961-6888-10-3. [COBISS.SI-ID 76177409]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

40. AHEC, Lidija, ARNEŽ, Teja, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, BAHUN, Mateja, BAŠIĆ-NARIĆ, Brankica, BIJOL, Alenka, BORIČ, Janja, ĆURČIJA-JURIŠIN, Marina, DOLŽAN LINDIČ, Helena, LEVIČNIK, Tamara, JOVAN, Primož, JUREKOVIČ, Vlado, KAKER, Maja, KALAN, Gregor, KRAMAR, Zdenka, LAVRINEC, Pavla, LAVTIŽAR, Jana, MACURA VIŠIĆ, Nada, KUNČIČ MANDELC, Judita, MARKEŽ, Jernej, MAVSAR-NAJDENOV, Brigita, MERTELJ, Oti, MEŽIK-VEBER, Marija, NAJDENOV, Peter, NIKOLIĆ VRANIĆ, Ozrenka, PANIĆ, Zorica, PERKO, Mateja, POKLUKAR, Janez, PRISTAVEC, Tanja, PŠENICA, Janez, RABIČ, Renata, RAJGELJ, Darja, RIBIČ, Helena, RUS, Igor, SIVEC, Gordana, SMODIŠ, Marta, SREDANOVIĆ, Drago, STRGAR RAVNIK, Mojca, TERSEGLAV TOMAZIN, Hubert Tomaž, TUŠAR, Sandra, WALDNER, Nina, TUŠAR, Sandra (urednik), MICCO, Irena (urednik). Strokovno poročilo Splošne bolnišnice Jesenice za leto 2012. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2013. 296 str., tabele, graf. prikazi. Strokovno poročilo za leto.. [COBISS.SI-ID 30685145]

2.05 Drugo učno gradivo

41. SMODIŠ, Marta, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SKINDER SAVIĆ, Katja, HVALIČ TOUZERY, Simona, ZURC, Joca. Dokumentacija za Erasmus mednarodno izmenjavo študentov = Documentation for Erasmus student mobility. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. 83 str. [COBISS.SI-ID 78544385]
42. SMODIŠ, Marta, PESJAK, Katja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, HVALIČ TOUZERY, Simona, et al. Dokumentacija za Erasmus mednarodno izmenjavo študentov = Documentation for Erasmus student mobility. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, sep. 2015. 78 f., obrazci, tabele. [COBISS.SI-ID 85498369]
43. SMODIŠ, Marta (avtor, režiser), ŠTULAR, Špela (igralec). Aplikacija kisika po maski. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. 1 DVD. [COBISS.SI-ID 95021313]
44. SMODIŠ, Marta (avtor, režiser), ORAŽEM, Ana (igralec). Odvzem venozne krvi. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. 1 DVD. [COBISS.SI-ID 95020545]
45. SMODIŠ, Marta (avtor, režiser), SLIVNIK, Luka (igralec), ŠTULAR, Špela (igralec). Uvajanje stalnega urinskega katetra pri ženski. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. 1 DVD. [COBISS.SI-ID 95021057]
46. SMODIŠ, Marta (avtor, režiser), LEBAR, Eva (igralec). Uvajanje venske kanile. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. 1 DVD. [COBISS.SI-ID 95020801]

2.09 Magistrsko delo

47. SMODIŠ, Marta. Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti = Attitudes of nurses to demanding forms of nursing work in a hospital activities : magistrsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa druge stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Smodiš], 2016. 84 f., [10] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/magistrskadela/2016/Smodis_Marta.pdf. [COBISS.SI-ID 1024172846]

2.11 Diplomsko delo

48. SMODIŠ, Marta. Preventiva diabetičnega stopala : zdravstvenovzgojni pristop = Diabetic foot prevention : health educational approach. Ljubljana: [M. Smodiš], 2007. 34 f. [COBISS.SI-ID 2689643]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

49. SMODIŠ, Marta. Odnos medicinske sestre do opravljanja del in nalog, ki sodijo v pristojnost zdravnika : raziskovalni projekt. Jesenice: [M. Smodiš], 2010. 34 f. [COBISS.SI-ID 9019293]
50. HVALIČ TOUZERY, Simona, PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta. Analiza stanja na področju duševnega zdravja : ranljive skupine. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 38 str., tabele. [COBISS.SI-ID 84833793]
51. SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, ČUK, Vesna, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SMODIŠ, Marta, PESJAK, Katja. Prenova srednješolskega modela izobraževanja in razvoj kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi : tehnika skupinskega konsenza : rezultati raziskave DP 3 in DP 4 projekta "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina" (CRP, 2015-2017). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2016. 33 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1024197934]
52. SKELA-SAVIČ, Brigita, BABNIK, Katarina, TRUNK ŠIRCA, Nada, PAJNKIHAR, Majda, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, GABROVEC, Branko, HVALIČ TOUZERY, Simona, DONIK, Barbara, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, ČUK, Vesna, SMODIŠ, Marta, FEKONJA, Zvonka, VRBNJAK, Dominika, MLAKAR, Saša, DERMOL, Valerij, PESJAK, Katja. "Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju" : zaključno poročilo ciljno raziskovalnega projekta (CRP). Jesenice ; Izola ; Maribor ; Celje ; Kranj ; Ljubljana: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin ; Fakulteta za vede o zdravju, Univerze na Primorskem ; Fakulteta za zdravstvene vede, Univerze v Mariboru ; Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije ; Nacionalni inštitut za javno zdravje ; Pedagoški inštitut, 2017. 226 str., ilustr. : tabele. [COBISS.SI-ID 1024249902]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

53. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, ZURC, Joca, JEGLIČ, Simona, KOŠIR, Lidija, JAKŠE, Daša, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, et al. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2013/2014 in poslovno leto 2014. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2015. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 82799617]
54. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, PESJAK, Katja, JEGLIČ, Simona, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ČUK, Vesna, ROŽNIK KIRAR, Alenka. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2014/2015 in poslovno leto 2015. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, 2016. 90 f., ilustr. http://www.fzj.si/uploads/file/4_Evalvacijsko%20porocilo_2014_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 1024157998]
55. SKELA-SAVIČ, Brigita, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, HVALIČ TOUZERY, Simona, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, PESJAK, Katja, JEGLIČ, Simona, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ČUK, Vesna, ROŽNIK KIRAR, Alenka. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2015/2016 in poslovno leto 2016. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 92 str., graf. prikazi, tabele. http://www.fzab.si/uploads/file/1_Evalvacijsko%20porocilo%202015_2016_24032017.pdf. [COBISS.SI-ID 1024200750]
56. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, HABE SINTIČ, Barbara, KOCIJANČIČ, Marjetka, PESJAK, Katja, JEGLIČ, Simona, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ROŽNIK KIRAR, Alenka, BAHUN, Mateja. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2016/2017 in poslovno leto 2017. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. 100 f., ilustr. http://www.fzab.si/uploads/file/4_Evalvacijsko%20porocilo_2014_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 1024258094]
57. BAHUN, Mateja, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, PESJAK, Katja, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ROŽNIK KIRAR, Alenka. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2017/2018 in poslovno leto 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. 105 str., tabele. https://www.fzab.si/uploads/file/EVALVACIJE/3e_EP-2018_cistopis%2018032019_(1).pdf. [COBISS.SI-ID 1024294190]
58. BAHUN, Mateja, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, HABE SINTIČ, Barbara, RUSTJA, Nina, PESJAK, Katja, ZADNIKAR, Monika, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ROŽNIK KIRAR, Alenka. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2018/2019 in poslovno leto 2019. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020. 111 f., ilustr. https://www.fzab.si/uploads/file/EP_2018_2019_cistopis.pdf. [COBISS.SI-ID 18313475]
59. BAHUN, Mateja, AVBERŠEK-LUŽNIK, Ivica, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KAVČIČ CENČEK, Nevenka, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZADNIKAR, Monika, RUSTJA, Nina, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, ROŽNIK KIRAR, Alenka, MACUR, Mirna, FEMC, Maja. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2019/2020 in poslovno leto 2020. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. 126 str., ilustr. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_2021/EP_2020%20-%20cistopis%20po%20potrditvi%20Senata%2017_3_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 63336707]
60. BAHUN, Mateja, PIVAČ, Sanela, PESJAK, Katja, KAVČIČ CENČEK, Nevenka, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, MACUR, Mirna, ZADNIKAR, Monika, RUSTJA, Nina, PERVIZ, Aida, MLAKAR, Saša, SMODIŠ, Marta, BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, ROŽNIK KIRAR, Alenka, BENEDIK, Barbara, BABIĆ, Maja, VINTAR, Barbara. Evalvacijsko poročilo o kakovosti pedagoške, izobraževalne, raziskovalne, razvojne ter upravne dejavnosti za študijsko leto 2020/2021 in poslovno leto 2021. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. 106 f., ilustr. https://www.fzab.si/uploads/file/2020_2021/3_f_2_EP_2020_2021%20-%20za%20senat%20cistopis.pdf. [COBISS.SI-ID 105422083]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

61. SMODIŠ, Marta. The risk of infection during health care treatment of the patient : predavanje na Tartu Health College, 22nd of August 2014. Tartu, 22. avg. 2014. [COBISS.SI-ID 79597569]
62. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PIVAČ, Sanela, SMODIŠ, Marta. Educational programmes in health care quality and patient safety in Slovenia : predavanje na University of the West of Scotland, 3. september 2015, Hamilton. Hamilton, 3. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 84165121]

3.25 Druga izvedena dela

63. SMODIŠ, Marta. Dokumentacija kliničnega usposabljanja : predavanje na "Šola za klinične mentorje začetnike", Šenčur, 18. november 2016. [COBISS.SI-ID 1024347950]
64. SMODIŠ, Marta. Dokumentacija kliničnega usposabljanja : predavanje na "Šola za klinične mentorje začetnike", Kranj, 17. november 2017. [COBISS.SI-ID 1024348462]
65. SMODIŠ, Marta. Dokumentacija kliničnega usposabljanja : predavanje na "Šola za klinične mentorje začetnike", Ljubljana, 23. november 2018. [COBISS.SI-ID 1024349230]
66. SMODIŠ, Marta. Dokumentacija kliničnega usposabljanja : predavanje na "Šola za klinične mentorje začetnike", Ljubljana, 26. september 2019. [COBISS.SI-ID 1024350254]
67. SMODIŠ, Marta. Dokumentacija kliničnega usposabljanja : predavanje na "Šola za klinične mentorje začetnike", spletni dogodek (ZOOM), 25. september 2020. [COBISS.SI-ID 31242755]
68. SMODIŠ, Marta. Dokumentacija kliničnega usposabljanja : predavanje na "Šola za klinične mentorje začetnike", spletni dogodek (ZOOM), 24. september 2021. [COBISS.SI-ID 82819331]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

69. SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), MEŽIK-VEBER, Marija (urednik), ROMIH, Karmen (urednik), SKINDER SAVIĆ, Katja (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), SMODIŠ, Marta (urednik). Zbir intervencij v zdravstveni negi za klinično usposabljanje : vodnik za študente in mentorje : študijski program I. stopnje Zdravstvena nega. 3. dopolnjena izd. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2014. [64] str. ISBN 978-961-6888-17-2. [COBISS.SI-ID 80098305]
70. SMODIŠ, Marta (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), ČUK, Vesna (urednik). Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : Zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 159 str., tabele. ISBN 978-961-6888-32-5. [COBISS.SI-ID 93056257]
71. PIVAČ, Sanela (urednik), SMODIŠ, Marta (urednik), BAHUN, Mateja (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), 12. šola za klinične mentorje, Jesenice, 18. oktober 2018. Pomen medosebnih odnosov v procesu mentoriranja : 12. šola za klinične mentorje : zbornik predavanj : Jesenice, oktober 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. 81 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6888-37-0. [COBISS.SI-ID 95117825]
72. ZADNIKAR, Monika (urednik), SMODIŠ, Marta (urednik), URŠEJ, Eva (urednik). Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : fizioterapija, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. 128 str., tabele. ISBN 978-961-6888-38-7. [COBISS.SI-ID 95185921]
73. SMODIŠ, Marta (urednik), BAHUN, Mateja (urednik), PESJAK, Katja (urednik), ZADNIKAR, Monika (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik). Novosti in trendi razvoja kliničnega usposabljanja študentov : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. 51 str. ISBN 978-961-6888-45-5. [COBISS.SI-ID 97412609]
74. SMODIŠ, Marta (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), BAHUN, Mateja (urednik). Portfolio udeleženca programa za izpopolnjevanje : mentorstvo v kliničnem okolju. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. 27 f. ISBN 978-961-6888-42-4. [COBISS.SI-ID 97154305]
75. SMODIŠ, Marta (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik, recenzent), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), BAHUN, Mateja (urednik). Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : Zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. 2., dopolnjena in prenovljena izd. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. 171 str., tabele. ISBN 978-961-6888-44-8. [COBISS.SI-ID 97285377]
76. SMODIŠ, Marta (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), BAHUN, Mateja (urednik), ZADNIKAR, Monika (urednik). Novi trendi v izobraževanju mentorjev : 14. šola za klinične mentorje : spletni dogodek, ZOOM, 16. oktober 2020 : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (57 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6888-48-6. https://www.fzab.si/uploads/file/Zbornik_koncna_verzija_SKM_2020.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XJQHVVWV. [COBISS.SI-ID 31618819]
77. PIVAČ, Sanela (urednik), SMODIŠ, Marta (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), BAHUN, Mateja (urednik). Klinično usposabljanje v času pandemije COVID-19 : 15. šola za klinične mentorje : spletni dogodek (ZOOM), 15. oktober 2021 : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (50 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6888-54-7. https://www.fzab.si/uploads/file/2_Zbornik_SKM_2021.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SW5CSESA. [COBISS.SI-ID 80086787]
78. SMODIŠ, Marta (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), BAHUN, Mateja (urednik). Zbirna mapa kliničnega usposabljanja : Zdravstvena nega, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. 3., dopolnjena in prenovljena izd. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. 213 str., tabele. ISBN 978-961-6888-53-0. [COBISS.SI-ID 76387587]
79. SMODIŠ, Marta (urednik), PIVAČ, Sanela (urednik), KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (urednik), BREGAR, Branko (urednik). Zbirna mapa za klinično usposabljanje na študijskem programu Napredna zdravstvena nega (mag./2l.). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2022. 33 str., tabele. ISBN 978-961-6888-57-8. [COBISS.SI-ID 104310019]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

80. GODEC, Klementina. Pomen psihične podpore medicinskih sester pri astmi = The importance of psychological support offered by nurses to asthma patients : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [K. Godec], 2017. 55 f., [4] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2017/Godec_Klementina.pdf. [COBISS.SI-ID 1024248622]
81. KRAGELJ, Dolores. Vloga diplomirane medicinske sestre pri edukaciji pacienta z astmo = The role od RNS in educating asthma patients : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Kragelj], 2017. 47 f., [5] f. pril., graf. prikazi. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2017/Kragelj_Dolores.pdf. [COBISS.SI-ID 1024250414]
82. MARKUN, Špelca. Sladkorna bolezen in preventiva diabetičnega stopala = Diabetes and diabetic foot prevention : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [Š. Markun], 2018. 45 f., [7] f. pril., graf. prikazi; tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2018/Markun_Spelca.pdf. [COBISS.SI-ID 1024259374]
83. FRČEJ, Neža. Poznavanje profesionalnih vrednot zaposlenih v zdravstveni negi = Knowledge of the professional values of nursing care employees : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Frčej], 2019. 33 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2019/Frcej_Neza.pdf. [COBISS.SI-ID 1024341550]
84. BEGOVIĆ, Anita. Zagotavljanje zdravstveno vzgojnega dela pri pacientu s sladkorno boleznijo tipa 2 = Providing health education to patients with type 2 diabetes : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Begović], 2019. 58 f., tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2019/Begovic_Anita.pdf. [COBISS.SI-ID 1024293934]
85. TOMAŽIN, Neja. Zdravstvena nega pacienta pri ledvičnem popuščanju = Nursing care of renal failure patients : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [N. Tomažin], 2019. 31 f., graf. prikazi, tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2019/Tomazin_Neja.pdf. [COBISS.SI-ID 1024293678]
86. PORENTA, Pia. Pomen vodenja za uspešno delovanje tima v zdravstveni negi = The importance of leadership for successful work of a nursing team : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [P. Porenta], 2020. 38 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2020/Porenta_Pia.pdf. [COBISS.SI-ID 40320003]
87. KLINAR, Urška. Razvoj dokumentacije v zdravstveni negi - pregled literature = The development of nursing documentation - a literature review : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [U. Klinar], 2020. 32 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2020/Klinar_Urska.pdf. [COBISS.SI-ID 41876227]
88. MUHAREMOVIĆ, Denis. Upoštevanje kodeksa etike v zdravstveni negi - sistematični pregled literature = Adherence to the nursing code of ethics - a systematic literature review : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Muharemović], 2020. 40 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2020/Muharemovic_Denis.pdf. [COBISS.SI-ID 40342787]
89. ŠINKA LUBEJ, Tamara. Upoštevanje pacientovih pravic v zdravstveni negi = Considering patient's rights in nursing : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [T. Šinka Lubej], 2020. 37 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2020/Sinka_Lubej_Tamara.pdf. [COBISS.SI-ID 15571715]
90. KUHAR, Tajda. Vloga tutorskega sistema pri izobraževanju študentov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin = Role of the tutor system in the educational process of Angela Boškin Faculty of Health Care students : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [T. Kuhar], 2020. 39 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2020/Kuhar_Tajda.pdf. [COBISS.SI-ID 50252547]
91. URH, Danjela. Pogled študentov na podporo pri mentorstvu v kliničnem okolju = Students' opinions on support during mentorship in the clinical setting : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D. Urh], 2021. 50 f., [5] f. pril., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2021/Urh_Danjela.pdf. [COBISS.SI-ID 85568003]
92. VUKMANOVIĆ, Dijana. Zdravstveni delavci in izpostavljenost nasilju v zdravstveni negi = Health care workers and exposure to violence in nursing : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [D.Vukmanović], 2021. 40 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2021/Vukmanovic_Dijana.pdf. [COBISS.SI-ID 58191875]
93. LIPOVEC, Ana. Izzivi študentov zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju - pregled literature = Challenges of nursing students during clinical training - literature review : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Lipovec], 2022. 37 f., ilustr., tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Lipovec_Ana.pdf. [COBISS.SI-ID 128621827]
94. ROMŠAK, Katarina. Mentorstvo skozi oči študentov = Mentoring through studentsʹ eyes : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [K. Romšak], 2022. 52 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Romsak_Katarina.pdf. [COBISS.SI-ID 133398787]
95. ROMŠAK, Klavdija. Pomen izobraževanja medicinskih sester pri njihovem delu - pregled literature = The importance of education for nurses in their work settings - a litearture review : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [K. Romšak], 2022. 46 f., ilustr., tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Romsak_Klavdija.pdf. [COBISS.SI-ID 126211331]
96. HABJAN, Anita. Pomen prehrane in preprečevanje zapletov pri pacientu s kronično ledvično odpovedjo = Importance of nutrition and prevention of complitations in patients with chronic renal failure : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [A. Habjan], 2022. 38 f., ilustr., tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Habjan_Anita.pdf. [COBISS.SI-ID 128616707]
97. ISLAMI, Safir. Vloga kliničnega mentorja pri izobraževanju študentov na kliničnem usposabljanju = The role of the clinical mentor in the education of students in clinical training : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [S. Islami], 2022. 56 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Islami_Safir.pdf. [COBISS.SI-ID 116062979]
98. KAVAŠ, Patricija. Vloga medicinske sestre pri oskrbi pacienta z diabetičnim stopalom = The nurseʹs role in the care of a diabetic foot patient : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [P. Kavaš], 2022. 43 f., ilustr., tabele. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Kavas_Patricija.pdf. [COBISS.SI-ID 126214147]
99. RUNTAS, Maja. Zagotavljanje varnosti prenosa podatkov na področju predaje službe v zdravstveni negi = Ensuring secure data transmission durin g handover in nursing care : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [M. Runtas], 2022. 35 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Runtas_Maja.pdf. [COBISS.SI-ID 115751939]
100. HANC, Urška. Izkušnje študentov s kliničnim usposabljanjem na področju prehoda v klinično okolje = Studentsʹ experiance of clinical training when transitioning to the clinical environment : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [U. Hanc], 2023. 39 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2023/Hanc_Urska.pdf. [COBISS.SI-ID 139786243]
101. ALEŠEVIĆ, Edina. Pomoč pri študiju skozi tutorski sistem = Support during studies through a tutoring system : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. Jesenice: [E. Alešević], 2023. 38 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2023/Alesevic_Edina.pdf. [COBISS.SI-ID 139781123]

Recenzent

102. KVAS, Andreja (urednik), KACJAN ŽGAJNAR, Katarina (urednik). Javno zdravje : zbornik prispevkov z recenzijo = Public health : book of papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta, [2018]. ISBN 978-961-6808-85-9. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Studentska_konferenca_2018.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-L97GNLUL. [COBISS.SI-ID 298236928]
103. KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina (glavni urednik, tehnični urednik, recenzent), PIVAČ, Sanela (glavni urednik, recenzent), Posvet o izzivih pri zdravstveno-socialni obravnavi starejših ter zdravstveni oskrbi pacientov z demenco, 6. julij 2018, Bled. Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin: = Angela Boškin Faculty of Health Care, 2018. [III], 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-34-9. [COBISS.SI-ID 94540289]
104. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (urednik), MLAKAR, Ines (urednik), 11. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Maribor, 24. 5. 2019. Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe : zbornik predavanj. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (520) str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-271-8. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-R291QQI3, DOI: 10.18690/978-961-286-271-8. [COBISS.SI-ID 96697345]
105. PETELIN, Ana (urednik), SKOČIR, Helena (urednik). Raziskovanje za znanje, znanje za zdravje : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (478 str.)), ilustr. ISBN 978-961-293-010-3, ISBN 978-961-293-011-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-010-3.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3CC3LLQR, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=17290, DOI: 10.26493/978-961-293-010-3. [COBISS.SI-ID 23238403]
106. PRESKER PLANKO, Alenka (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik), 15. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved. Izobraževanje in vseživljenjsko učenje za razvoj zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo : 15. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved. V Celju: Fakulteta za zdravstvene vede, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (460 str.)), ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6889-51-3. https://www.fzvce.si/raziskovanje-in-razvoj/raziskovalno-delo-studentov/studentske-konference/. [COBISS.SI-ID 152970243]
107. PIVAČ, Sanela (urednik), PESJAK, Katja (urednik, recenzent). Nova doba v zdravstvu in digitalno povezovanje : 16. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik predavanj z recenzijo : 8. junij 2023, Bled = A new healthcare era and digital journey : 16th international scientific conference : proceedings of lectures with peer review : June 8th, 2023, Bled. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (277 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6888-62-2. https://www.fzab.si/uploads/pdfs/555_MZK_koncni_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 154001411]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 7. 2023