COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBlanka Koščak TivadarOsebna bibliografija za obdobje 2003-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.02 Pregledni znanstveni članek

1. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Manipulacija fascij pri internističnih (visceralnih) motnjah = The fascial manipulation with internistic (visceral) disorders. Fizioterapija. dec. 2014, letn. 22, št. 2, str. 56-62. ISSN 1318-2102. http://www.physio.si/wp-content/uploads/2016/11/8.-22-2-Manipulacija-fascij-pri-internisticnih.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-AKMGSXGT. [COBISS.SI-ID 281417984]
2. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Physical activity improves cognition : possible explanations. Biogerontology. Aug. 2017, vol. 18, no. 4, str. 477-483. ISSN 1389-5729. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10522-017-9708-6, DOI: 1007/s10522-017-9708-6. [COBISS.SI-ID 39176709]

1.04 Strokovni članek

3. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Z nasmehom na delovnem mestu - počutim se dobro. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. nov. 2012, letn. 10, št. 50, str. 58-60, ilustr. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 21250790]
4. MRAK, Jana, KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Vas boli glava? : vzroki so lahko različni. Naša lekarna : revija za zdrav življenjski slog. jan. 2013, št. 69, letn. 7, str. 52-57. ISSN 1854-5343. [COBISS.SI-ID 36521989]
5. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Izobraževanje odraslih in spreminjajoča se narava dela : dodatno izobraževanje omogoča preživetje v sodobni družbi. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu. jun. 2014, letn. 12, št. 59, str. 31-35, tabela. ISSN 1581-7628. [COBISS.SI-ID 54752098]

1.05 Poljudni članek

6. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Kaj je golf komolec?. Denar in. 7. feb. 2013, letn. 15, št. 98, str. 22-23. ISSN 1855-704X. [COBISS.SI-ID 36665861]
7. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Sedenje na stolu in bolečina v križu. ER : elektrotehnika za praktično rabo. mar. 2015, letn. 16, št. 1, str. 55-57. ISSN 1580-3589. [COBISS.SI-ID 38152197]
8. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Obremenitve zgornjega dela telesa pri pretežno sedečem načinu življenja sodobnega človeka. ER : elektrotehnika za praktično rabo. jul. 2015, letn. 16, št. 2, str. 48-50. ISSN 1580-3589. [COBISS.SI-ID 38151941]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

9. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Fascija = principi fascijalnega fitnesa. V: KMETIČ, Ksenija (ur.). Fascija : fizioterapevtski pristopi. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. Str. 12-14. ISBN 978-961-6909-84-6. [COBISS.SI-ID 39176965]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. KOŠČAK TIVADAR, Blanka, FILEJ, Bojana. Pacient - enakopraven član zdravstvenega tima. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.), BLAŽIČ, Marjan (ur.). Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient in health and social care : conference proceedings : international scientific conference, 14. november 2014, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2015. Str. 168-176, preglednice. ISBN 978-961-93575-5-2. [COBISS.SI-ID 38147845]
11. KOŠČAK TIVADAR, Blanka, FILEJ, Bojana. Empowerment of the patient to increase healthcare treatment quality. V: ČOLAKOVIĆ, Haris (ur.). Prvi međunarodni kongres fizioterapeuta Bosne i Hercegovine, Mostar, 5. - 7. lipnja / juna 2015 : zbornik radova i sažetaka = First International Congress of Physiotherapists of Bosnia and Herzegovina : proceedings and book of abstracts. Mostar:: Komora fizioterapeuta Federacije Bosne i Hercegovine, 2015. God. 1, br. 1, str. 23-29, tabele. Međunarodni fizio kongres, god. 1, br. 1. ISSN 2303-7466. [COBISS.SI-ID 514152311]
12. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Pomen zdravstvene vzgoje in gibanja pri zaposlenih v pisarni = The importance of health promotion and exercise among employees in the office. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). 10. mednarodna znanstvena konferenca Kontinuiran razvoj zdravstvene nege v družbi in njen prispevek k promociji zdravja, 8. in 9. junij 2017, Bled, Slovenia : zbornik predavanj z recenzijo = 10th International Scientific Conference Continuous development of nursing in society and its contribution to health promotion, 8th and 9h June 2017, Bled, Slovenia = proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Angela Boškin Faculty of Health Care: = Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. Str. 263-268. ISBN 978-961-6888-30-1. [COBISS.SI-ID 39176453]
13. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Prožnost zadnjih stegenskih mišic v povezavi z gibljivostjo ledvene hrbtenice v sagitalni ravnini = Hamstring flexibility in correlation with a range of motion of a lumbar spine in the sagittal plane. V: PESJAK, Katja (ur.), MLAKAR, Saša (ur.). Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov : 14. mednarodna znanstvena konferenca : 10. junij 2021, preko aplikacije ZOOM : zbornik predavanj z recenzijo = Integrating health care sciences through theory and practice in line with the scientific and professional development and the promotion of user's well-being : 14th international scientific conference : June 10th, 2021, ZOOM : proceedings of lectures with peer review. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. Str.131-137, ilustr. ISBN 978-961-6888-52-3. https://www.fzab.si/uploads/images/2021_14MZK_ZBORNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 99170563]
14. KOTNIK, Petra, KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Ocenjevanje dinamičnega ravnotežja. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta = Holistic approach to the patient : zbornik prispevkov = conference proceedings : 12. mednarodna znanstvena konferenca = 12th international scientific conference : Novo mesto, 17. november 2022. Elektronska izd. Novo mesto: Založba Univerze v Novem mestu: = University of Novo mesto Press, 2023. Str. 167-179, tabele, č-b sl. ISBN 978-961-6770-65-1. https://www.zalozba-unm.si/index.php/press/catalog/book/57. [COBISS.SI-ID 158221059]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

15. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. PNF od teorije k praksi. V: Nevrofizioterapevtski pristopi in postopki : zbirka predavanj : simpozij, Kamnik, 9. marec 2013. [Ljubljana]: Društvo fizioterapevtov Slovenije, Sekcija za nevrofizioterapijo, 2013. Str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 36668421]
16. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. V: Zbornik. 6. HRM konferenca, 27. marec 2013, [Ljubljana]. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2013. Str. 35-43. [COBISS.SI-ID 36665349]
17. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Fiziološki pomen čustev in njihova povezanost s fascijo. V: Vpliv čustev na zdravje : zbornik prispevkov. 6. kongres Bownovih terapevtov Slovenija, Ljubljana, 20. 10. 2018. Ljubljana: Društvo Bownovih terapevtov Slovenije, 2018. F. 2-8. [COBISS.SI-ID 40138757]
18. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Vpliv brazgotine na drsnost mehkotkivnih struktur in živcev. V: KMETIČ, Ksenija (ur.). Celostni pristop k obravnavi brazgotine. 16. strokovno srečanje fizioterapevtov, 10. april 2019, Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. Str. 13-16. ISBN 978-961-7039-28-3. [COBISS.SI-ID 40142597]
19. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. 10 minut na dan - vaje za oči, čeljustni sklep, vratno hrbtenico in zgornji ud. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta = Holistic approach to the patient : zbornik prispevkov = conference proceedings : 10. mednarodna znanstvena konferenca = 10th international scientific conference : Novo mesto, 19. november 2020. Novo mesto: Založba Univerze: = University of Novo mesto Press, 2021. Str. 261-265. ISBN 978-961-6770-47-7. https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/03_unmfzv/konferenca/zbornik/zbornik_prispevkov_unmfzv_konferenca_2020_www.pdf. [COBISS.SI-ID 99176707]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Physical activity and cognition, hand in hand, but which physical activity works best?. V: Future of ageing : book of abstracts : conference program. 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting at the Nencki Institute, Warsaw, Poland, September 23-24, 2016. Warszawa: Nancki Institute, 2016. Str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 38800133]
21. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Cognition and physical activity - meaning and connection. Neurologia Croatica. Supplement. 2016, vol. 65, suppl. 2, str. 55. ISSN 1331-5196. [COBISS.SI-ID 38800901]
22. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Constant and interval exercise protocols and cognition in the elderly. V: Aging & Cognition 2017 : abstract book. Zürich: University of Zurich, 2017. Str. 51. http://eucas.org/wp-content/uploads/2017/04/2017_ag_abstract_110417.pdf. [COBISS.SI-ID 39176197]
23. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Vpliv telesne dejavnosti na kognicijo starostnikov = Impact of physical activity on cognition of elderly. V: VAUHNIK, Renata (ur.), KOVAČIČ, Tine (ur.). Fizioterapija za vse : zbornik povzetkov = Physiotherapy for everyone : book of abstracts. 17. kongres fizioterapevtov Slovenije, Portorož, 6.-7. oktober 2017. Ljubljana: Združenje fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje, 2017. Str. 42-43. Fizioterapija, letn. 25, suppl. 1. ISBN 978-961-91966-5-6. ISSN 1318-2102. [COBISS.SI-ID 99404291]
24. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Physical training versus cognitive training - effect on cognitive functioning of older adults. V: ICPPMH Conference 2018. International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health Reykjavik, Iceland, April 10-12, 2018. Reykjavik: Icelandic Physiotherapy Association. 2018, str. [8]. https://icelandtravel.artegis.com/urlhost/artegis/events/12203/.lwtemplates/layout/default/events/media/Oral_session_1__Dementia_and_mental_impairment_Hall_F.pdf. [COBISS.SI-ID 40140293]
25. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. The imapact od education of the older adults on the words recall of the odler adults with endurance and cognitive training. V: Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva : trendi, potrebe in izzivi = Inter-professional integration at different levels of healthcare : trends, needs and challenges. 11. mednarodna znanstvena konferenca, Bled, 7. junij 2018 = 11th International Scientific Conference, Bled, Slovenia, June 7th, 2018. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2018. Str. [25]. [COBISS.SI-ID 40140549]
26. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Vpliv vadbe za razvoj vzdržljivosti in umovadbe na delovni spomin starostnikov = The impact of endurance and cognitive training on working memory of the older adults. V: PETELIN, Ana (ur.), ŠARABON, Nejc (ur.). Zdravje starostnikov : 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [Portorož, 21. september 2018] : zbornik povzetkov z recenzijo = Health of the elderly : 5th scientific and professional international conference, [Portorož, 21st September 2018] : book of abstracts. Zdravje starostnikov, 5. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [Portorož, 21. september 2018]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2018. Str. 134-135. ISBN 978-961-7055-06-1. [COBISS.SI-ID 40138245]
27. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Bolečina kot večsistemski pojav = Pain as multysystemic phenomenon. V: KOVAČIČ, Tine (ur.), ZADNIKAR, Monika (ur.). Fizioterapija v koraku s časom : 18. kongres fizioterapevtov Slovenije : zbornik povzetkov : Laško, 27. in 28. september 2019 = Physiotherapy in step with the times : 18. Congress of Slovenian Physiotherapists : book of abstracts : Laško, September 27th and 28th 2019. Ljubljana: Združenje fizioterapevtov Slovenije, 2019. Str. 13-14. Fizioterapija, letn. 27, supl. 1. ISBN 978-961-91966-7-0. ISSN 2536-2682. [COBISS.SI-ID 99414275]
28. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Change of cognitive abilities in older adults - can we influence them? : (preliminary results). V: Izzivi in potrebe družbe na področju preventive in promocije zdravja na vseh ravneh zdravstvenega varstva = Challenges and needs of the society in the area of prevention and promotion of health at all levels of health care. 12. mednarodna znanstvena konferenca, Bled 6. junij 2019 = 12th International Scientific Conference, Bled, Slovenia, June 6th, 2019. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. Str. [78]. [COBISS.SI-ID 40141061]
29. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Is only physical activity enough for a positive effect on cognitive functions in the elderly?. V: World Confederation for Physical Therapy Congress 2019, [10-13 May], Geneva. [Geneva: s. n.], 2019. Str. [1]. https://www.abstractstosubmit.com/wcpt2019/archive/#/viewer/abstract/2105. [COBISS.SI-ID 40142341]
30. KOTNIK, Petra, KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Ocenjevanje dinamičnega ravnotežja = Dynamic balance as an important component of agility. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta = Holistic approach to the patient : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = international scientific conference : Novo mesto, 17. november 2022 = Novo mesto, 17 November 2022. Elektronska izd. Novo mesto: Založba Univerze, 2022. Str. 29. ISBN 978-961-6770-55-2. https://www.zalozba-unm.si/index.php/press/catalog/book/33. [COBISS.SI-ID 131410179]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

31. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Manualna terapija in drugi fizioterapevtski postopki na področju glave = Manual therapy and other physiotherapeutic methods on region of the head. V: PUH, Urška (ur.). Povezovanje teorije in prakse : zbornik povzetkov = Bridging theory & practice : book of abstracts. 15. kongres fizioterapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 24. in 25. maj 2013. Ljubljana: Društvo fizioterapevtov Slovenije - strokovno združenje: = Slovenian Association of Physiotherapists, 2013. Letn. 21, supl. 1, str. 71-72. Fizioterapija, letn. 21, suppl. 1. ISSN 1318-2102. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-H1HXKYRM. [COBISS.SI-ID 37206277]
32. KOŠČAK TIVADAR, Blanka, FILEJ, Bojana. Pacient - enakopraven član zdravstvenega tima = Patient - an equal memeber of health care team. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient in health and social care : book of abstracts : international scientific conference, 14. november 2014, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2014. Str. 26. ISBN 978-961-93575-3-8. [COBISS.SI-ID 38147333]
33. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Spomin v starosti in povezava s telesjo dejavnostjo = Memory in the old age and connection with physical activity. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient: health and social care of the elderly : book of abstracts : international scientific conference, 12. november 2015, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2015. Str. 37. ISBN 978-961-93575-6-9. [COBISS.SI-ID 38149125]
34. KOŠČAK TIVADAR, Blanka, FILEJ, Bojana. Vloga vključenega in opolnomočenega pacienta v fizioterapiji. Fizioterapija. 2015, letn. 23, suppl. 1, str. 51. ISSN 1318-2102. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-4H0Y5LOP. [COBISS.SI-ID 38148357]
35. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Telesna dejavnost - je brezplačno, ne brezupno. V: Za demenci prijazno družbo. Mednarodna 9. konferenca o demenci Alzheimer Slovenija 2017, 20. in 21. oktober 2017, Terme Čatež. [Ljubljana: Spominčica - Alzheimer Slovenija, 2017]. Str. 18-19. [COBISS.SI-ID 40141829]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

36. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Anatomija za maserje : po programu KS za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. [Ptuj]: mojStil, 2012. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 36662533]
37. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Higiena : skripta za interno uporabo. Ljubljana: [s. n.], 2015. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38151685]
38. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Kontaktna kultura in komunikacija : skripta za interno uporabo. Ljubljana: [s. n.], 2015. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38148869]
39. KOŠČAK TIVADAR, Blanka, LUOMALA, Tuulia, PIHMAN, Mika. Miofascialna kontrola gibanja : pridobljene ali prirojene deformacije hrbtenice (skolioze) : hipermobilnost. Ljubljana: DFZ-SZ, 2015. [61] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38162949]
40. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Varovanje zdravja : skripta za interno uporabo. Ljubljana: mojStil, 2015. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38149381]
41. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Gradivo za tečaj masaže globokih tkiv. Masaža globokih tkiv. [Ptuj]: mojStil, 2016. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38802437]
42. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Kinesiotaping. [Ptuj]: mojStil, 2016. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 38801925]

2.09 Magistrsko delo

43. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Razlika med vključenim in opolnomočenim pacientom : magistrsko delo. Novo mesto: [B. Koščak Tivadar], 2014. 86 str., [5] f. pril., tabele, graf. prikazi, sl. [COBISS.SI-ID 513974391]

2.11 Diplomsko delo

44. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Fizioterapevtski pregled ramenskega obroča po Cyriax pristopu = Physiotherapeutic examination of the shoulder girdle by Cyriax approach. Ljubljana: [B. Koščak], 2003. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1819755]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

45. BLAŽIČ, Marjan (drugo), ZURC, Joca (drugo), BLAŽIČ, Marjan (927), KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (927), ZURC, Joca (927), KOŠČAK TIVADAR, Blanka (927), KOTNIK, Petra (927), ČAMPA, Jožica (927), STRNAD, Ksenija (927), BLAŽIČ, Ana (927). Priprava študijskega programa 1. stopnje: Fizioterapija : zaključno poročilo o rezultatih razvojnega projekta. Novo mesto: Univerza v Novem mestu: = University of Novo mesto, 2020. 40 str., tabele. [COBISS.SI-ID 53669891]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

46. KOŠČAK TIVADAR, Blanka (intervjuvanec). Težave z vratno hrbtenico : Radio Zeleni val, 2.2.2011. Grosuplje, 2011. [COBISS.SI-ID 36662789]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

47. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Fascialna manipulacija po metodi Stecco : predavanje na strokovnem srečanju Različni manualni pristopi k boleči rami, Ljubljana, 4. oktober 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 37206533]
48. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Metoda PNF : strokovno srečanje v Zdravstvenem domu Kranj, 11. november 2016. [COBISS.SI-ID 38801157]
49. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Pilates vadba v fizioterapevtski obravnavi : predavanje na strokovnem združenju Društva fizioterapevtov Slovenije, 22. apr. 2016 v Ljubljani in 16. sep. 2016 v Celju. [COBISS.SI-ID 38801669]
50. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Z dokazi podprt vpliv telesne vadbe na spomin : predavanje na strokovnem združenju Društva fizioterapevtov Slovenije, 3. jun. 2016, Celje. [COBISS.SI-ID 38801413]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

51. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Vzpostavitev elastičnosti in razteznosti fascije : vabljeno predavanje na 14. strokovnem srečanju fizioterapevtov Fascija - različni pristopi, 6. aprila 2017, Maribor. [COBISS.SI-ID 39177221]

3.25 Druga izvedena dela

52. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Proprioceptive neuromuscular facilitation in orthopedic and traumatology : delavnica v okviru 3. mednarodnega kongresa fizioterapevtov BIH, Čardaci, 12.-14. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 40141573]
53. KOŠČAK TIVADAR, Blanka. Reciprocal impact of physical activity and cognitive abilities in elderly (preliminary results) : poster predstavitev na "The 8th international conference of physiotherapy in psychiatry and mental health, Linking body and mind - the key to effective physiotherapy", 8-10 February 2021, Online conference, Helsinki, Finland. [COBISS.SI-ID 99187203]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

54. TIČAR, Katja. Spremembe in simptomi telesa povezani z delom v kozmetičnem salonu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Tičar], 2017. VII, 44 f., graf. prikazi,barvne fotogr. [COBISS.SI-ID 512214862]
55. AHAČIČ, Anja. Pravilna drža telesa pri opravljanju storitve podaljševanje trepalnic in njen dolgoročni vpliv : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ahačič], 2020. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 109812995]
56. AHAČIČ, Anja. Pravilna drža telesa pri opravljanju storitve podaljševanje trepalnic in njen dolgoročni vpliv : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Ahačič], 2020. VI, 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 109806595]
57. CRLJEN, Elvira. Vloga prehrane pri metabolnih motnjah : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Crljen], 2022. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 142008835]
58. CRLJEN, Elvira. Vloga prehrane pri metabolnih motnjah : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Crljen], 2022. VI, 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 142008323]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

59. MUSTAR, Nina. Primerjava merilnih orodij za oceno bolečine v fizioterapiji = Comparison of measurement instruments for pain assessment in physiotherapy : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Jesenice: [N. Mustar], 2022. 37 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Mustar_Nina.pdf. [COBISS.SI-ID 124525827]
60. MIRČEVSKI, Aleksandar. Primerjava učinkov manualne terapije in terapevtske vadbe na bolečino v torakalnem delu hrbtenice pri pisarniških delavcih = Comparison of the effects of manual therapy and therapeutic exercise on thoracic spine pain in office workers : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Jesenice: [A. Mirčevski], 2022. 38 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Mircevski_Aleksandar.pdf. [COBISS.SI-ID 133315075]
61. ŠTIH, Sara. Učinki različnih manualnih tehnik na medialni epikondilitis = Effects of different manual techniques on medial epicondylitis : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Jesenice: [S. Štih], 2022. 38 f., ilustr. http://datoteke.fzab.si/diplomskadela/2022/Stih_Sara.pdf. [COBISS.SI-ID 99856387]

Prevajalec

62. LUOMALA, Tuulia, PIHLMAN, Mika. Myofascial movement control : lumbopelvic area = Miofascialna kontrola gibanja : ledveno medenični predel. Ljubljana: [s. n.], 2013. 1 zv. (ločena pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37268229]
63. LUOMALA, Tuulia, PIHLMAN, Mika. Miofascialna kontrola gibanja : vratni del z ramenskim obročem. Ljubljana: DFS-SZ, Sekcija za Manualno terapijo, 2014. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 37267973]
64. LUOMALA, Tuulia, PIHLMAN, Mika. Myofascial movement control : function of fascia in sport - approach and treatment = Miofascialna kontrola gibanja : funkcija fascij v športu - obravnava in vaje. Ljubljana: DFS-SZ, Sekcija za Manualno terapijo, 2016. [30] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 38802693]
65. LUOMALA, Tuulia, PIHMAN, Mika. Miofacialna kontrola gibanja. Fizioterapevtska obravnava akutnih poškodb in stanj ter fascialni fitnes : različne manualne tehnike za najboljši terapevtski učinek. Ljubljana: Sekcija za manualno terapijo ZFS, 2017. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 39177477]

Recenzent

66. URŠEJ, Eva. Inštrumentalna fizioterapija : Delovni zvezek pri predmetu Inštrumentalna fizioterapija : Študijski program Fizioterapija (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF 55 str.)), ilustr. https://www.fzab.si/. [COBISS.SI-ID 76299267]


NERAZPOREJENO

67. NUSSDORFER, Vlasta, PLEVNIK, Matej, MASTILICA, Miroslav, PRAŠTALO, Radojka, KARAN, Monika, ŠINKOVEC, Mito, KOŠČAK TIVADAR, Blanka, PLEŠKO, Nadiža, MARULC, Elena, KOSEC, Zinka, MIKLAVC, Andrej, KRIŠTOF, Zvonka, FIRŠT, Hana, ŠPES, Nina, TOMŠIČ, Jan, GERLOVIČ, Dušan, GERŠAK, Marko, TURNŠEK MIKAČIĆ, Marija, CEPUŠ, Tjaša, ARTENJAK, Maja, DOLENC, Nevenka, PEGAN STEMBERGER, Jelica (urednik), KRIŠTOF, Zvonka (urednik), STEMBERGER, Aleš (urednik). Gibanje : temelj vitalnosti, dobrega počutja in aktivna pot do zdravja. Ljubljana: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes, 2019. ISBN 978-961-93988-4-5. http://www.velneskongres.si, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZV8JTG1A. [COBISS.SI-ID 299828224]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 7. 2023