COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSPhD Polonca Pangrčič [52572]Personal bibliography for the period 2010-2023

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. The readiness of educational professionals for sustainable development in education in Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 32, št. 1, str. 145-156, tabele. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2022/07/ASHS_32-2022-1_PANGRCIC-KRISTOVIC-KRISTOVIC.pdf, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6Z2QYJE4, DOI: 10.19233/ASHS.2022.10. [COBISS.SI-ID 117174275], [SNIP, WoS, Scopus]
2. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Jasmina, PANGRČIČ, Polonca. Knowledge and implementation of the guidelines of the holistic educational approach in the Republic of Slovenia. Journal for ReAttach therapy and developmental diversities. Mar. 2022, vol. 4, iss. 2, str. 83-92. ISSN 2589-7799. https://jrtdd.com/index.php/journal/article/view/48. [COBISS.SI-ID 102416899], [SNIP]
3. PANGRČIČ, Polonca, ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca. Action research as a method of improvement of school practice while educating gifted students. Odgojno-obrazovne teme. 2020, vol. 3, no. 6, str. 31-53, tabele. ISSN 2623-7911. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=362587. [COBISS.SI-ID 45059587]
4. PANGRČIČ, Polonca, BLAŽIČ, Marjan. Participatorni individualizirani programi dela za nadarjene učence. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2017, letn. 32, [št.] 1, str. 91-110, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514645879], [SNIP, Scopus up to 7. 11. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1,50]

1.08 Published scientific conference contribution

5. KRISTOVIČ, Jasmina, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Sebastjan. (Ne)zdrava "mlada" Evropa - duševno zdravje otrok in mladostnikov = (Un)healty "young" Europe - mental health of child and adolescent. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 64-73. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62384131]
6. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop v nekaterih tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in some foreign and domestic school systems. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja : zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov : Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja : 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = Holistic educational process and strengthening of mental health : proceedings book with peer review on scientific and professional contributions : All About People: Relevance of Science and Education : 8th scientific conference with international participaton. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 26-34. ISBN 978-961-6966-77-1. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/32/39/104-1. [COBISS.SI-ID 62363139]
7. PANGRČIČ, Polonca. Otroci z visoko funkcionalnim avtizmom v osnovni šoli = Children with high-functioning autism in elementary school. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.). Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 146-154. ISBN 978-961-6966-55-9. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/19/20/85-1. [COBISS.SI-ID 14928899]
8. PANGRČIČ, Polonca. ISS 5.1 : (intelligence, screens, stagnation). In: ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ed.). Izobraževanje talentov : zbornik : V. [i. e. IV.] mednarodna znanstvena konferenca 2019, [24.-26. 10. 2019, Portorož, Slovenia] = Talent education : book of papers : V. [i. e. IV.] international scientific conference 2019, 2019, [24.-26. 10. 2019, Portorož, Slovenia]. Ljubljana: MIB, 2019. Str. 114-116. ISBN 978-961-7040-09-8. [COBISS.SI-ID 14922755]
9. PANGRČIČ, Polonca. Poučevanje nadarjenih učencev v dobi digitalizacije = Eduaction [!] of gifted students in the digital age. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 2nd ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 534-540, tabele. ISBN 978-961-6966-36-8. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/9/11/57-1. [COBISS.SI-ID 23837443]
10. PANGRČIČ, Polonca. Participatory individualized program for gifted pupils = Participatoren individualizirani program za nadarjenega učenca. In: ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ed.). Izobraževanje talentov : zbornik : III. mednarodna znanstvena konferenca, [26.-28. 10. 2017] = Talent education : book of papers : III. international scientific conference, [26.-28. 10. 2017]. Ljubljana: MIB, 2017. Str. 59-62, tabela. ISBN 978-961-93789-9-1. [COBISS.SI-ID 23772419]
11. PANGRČIČ, Polonca. Kurikularne teorije pri poučevanju nadarjenih. In: ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ed.). Alternativne metode poučevanja : zbornik. Ljubljana: MiB, 2015. Str. 29-44. ISBN 978-961-93789-2-2. [COBISS.SI-ID 23537667]
12. PANGRČIČ, Polonca. Dvojno izjemni otroci in kreativnost v procesu poučevanja. In: GOJKOV, Grozdanka (ed.), STOJANOVIĆ, Aleksandar (ed.). Darovitost i kreativnost - razvojna perspektiva kreativne performanse. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2015. Str. 201-208, ilustr. Zbornik, 20. ISBN 978-86-7372-214-6. ISSN 1820-1911. [COBISS.SI-ID 11573534]
13. BOJNEC, Simona, PANGRČIČ, Polonca. Prostovoljstvo kot oblika razvijanja socialnih veščin nadarjenih učencev. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.), GRADIŠEK, Polona (ed.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov = collection of presented papers : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education, University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. Str. 79-84, graf. prikazi. ISBN 978-961-253-180-5. [COBISS.SI-ID 11559710]
14. PANGRČIČ, Polonca. Primerjava slovenskega in nekaterih tujih konceptov za poučevanje nadarjenih = Comparison of Slovenian and some foreign concepts for gifted education. In: BUŠINOSKI, Tomi (ed.), TEMLIN, Zdenko (ed.). Avtonomija šole in razvojne možnosti na učnem in vzgojnem področju : zbornik prispevkov s 5. mednarodnega simpozija o avtonomiji na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Črenšovci, 17. in 18. februar 2012. Črenšovci: Osnovna šola Franceta Prešerna, 2012. Str. 125-131, tabela. ISBN 978-961-92046-8-9. [COBISS.SI-ID 11571998]
15. PANGRČIČ, Polonca. Je uporaba ocenjevalnih lestvic etična?. In: GOJKOV, Grozdanka, STOJANOVIĆ, Aleksandar. Darovitost i moralnost : zbornik 17. Vršac [etc.]: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" [etc.], 2012. Str. 656-667, tabela. ISBN 978-86-7372-148-4. [COBISS.SI-ID 11587614]
16. PANGRČIČ, Polonca. Glavne značilnosti Vantassel-Baska kurikuluma = The main features of Vantassel-Baska curriculum. In: ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ed.). Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented : zbornik : II. mednarodna znanstvena konferenca 2010 = II. international scientific conference 2010. Ljubljana: MiB, 2010. Str. 278-286. ISBN 978-961-92823-1-1. [COBISS.SI-ID 11560222]

1.09 Published professional conference contribution

17. PANGRČIČ, Polonca. Nadarjeni učenci in individualizirani program dela zanje = Gifted pupils and individualized program of work for them. In: BUŠINOSKI, Tomi (ed.). Avtonomija dela z vidika posebnih potreb in nadarjenosti učencev : zbornik prispevkov z 8. mednarodnega simpozija o avtonomiji na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Črenšovci, 13. in 14. februar 2015. Črenšovci: Osnovna šola Franceta Prešerna, 2015. Str. 199-203. ISBN 978-961-93707-1-1. [COBISS.SI-ID 11572254]
18. PANGRČIČ, Polonca. Strategije poučevanja nadarjenih učencev za 21. stoletje = Strategies of gifted student education for 21st century. In: GOJKOV, Grozdanka (ed.), STOJANOVIĆ, Aleksandar (ed.). Daroviti i kvalitet obrazovanja = Nadarenite i kvalitetot vo obrazovanieto = Supradotaţii şi calitatea învǎţǎmǎntului = Nadarjeni in kakovost izobraževanja = The gifted and education quality : [Međunarodni naučni skup, Vršac, 28. jun 2013] : zbornik 19. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov"; Arad: Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2014. Str. 375-387, ilustr. Biblioteka Zbornici, 19. ISBN 978-86-7372-191-0. ISSN 1820-1911. [COBISS.SI-ID 11559966]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

19. PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina, KRISTOVIČ, Sebastjan. Teaching for sustainable development. In: TORTOP, Hasan Said (ed.). ICGYSE 2020 : [abstract book]. Istanbul: Association for Young Scientists and Talent Education, 2020. Str. 54. https://d.cobiss.net/repository/si/files/62402307/110749/ICGYSE-2020-AbstractBook-Temporary.pdf. [COBISS.SI-ID 62402563]
20. PANGRČIČ, Polonca. Holistični pristop v tujih in domačih šolskih sistemih = A holistic approach in foreign and domestic school systems. In: MERTIK, Matej (ed.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. - 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 288. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 15128067]
21. PANGRČIČ, Polonca. Otroci z visoko funkcionalnim avtizmom v osnovni šoli = Children with high-functioning autism in elementary school. In: ANGLEITNER SAGADIN, Tanja (ed.). 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019 = 7th Scientific Conference with International Participaton All About People: Future Fit! : zbornik povzetkov = book of abstracts. 1. izd. Maribor: Alma Mater Europaea - ECM, Alma Mater Press, 2019. Str. 99. ISBN 978-961-6966-45-0. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/11/13/67-1. [COBISS.SI-ID 14869763]
22. PANGRČIČ, Polonca. Učni stili nadarjenih učencev zahtevajo fleksibilnega učitelja = The learning styles of gifted students require a flexible teacher. In: GOJKOV, Grozdanka (ed.), PRTLJAGA, Snežana (ed.). Latest developments and perspectives in gifted education = Dostignuća i perspektive u obrazovanju darovitih : book of abstracts = zbornik rezimea. 24. Međunarodni okrugli sto o darovitima, 29 Jun 2018, Vrsac, Serbia. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2018. Str. 92-93. Biblioteka Zbornik rezimea, 24. ISBN 978-86-7372-262-7. http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2018/04/Zbornik-rezimea-24.pdf. [COBISS.SI-ID 23803907]
23. PANGRČIČ, Polonca. Poučevanje nadarjenih učencev v dobi digitalizacije = Eduaction [!] of gifted students in the digital age. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 2. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 182-183. ISBN 978-961-6966-38-2. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/10/12/56-2. [COBISS.SI-ID 23829251]
24. PANGRČIČ, Polonca. Poučevanje in učenje nadarjenih učencev s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij = Teaching and learning of gifted students through information and communication technologies. In: GOJKOV, Grozdanka (ed.), PRTLJAGA, Snežana (ed.). Darovitost i kreativni pristupi učenju : zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa, Vršac, 30. 06. 2017 = Giftedness and creative approaches to learning : international scientific conference book of abstracts, Vrsac, 30 June 2016. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2017. Str. 76-77. Zbornik rezimea, 23. ISBN 978-86-7372-245-0. http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2017/05/Zbornik-rezimea-23.pdf. [COBISS.SI-ID 23578883]
25. PANGRČIČ, Polonca. Kakšno stopnjo intrapersonalne inteligence premorejo naši nadarjeni učenci? = What kind of degree of interpersonal [!] intelligence possess our gifted students?. In: GOJKOV, Grozdanka (ed.), PRTLJAGA, Snežana (ed.). Intrapersonalna darovitost - mogućnosti razvoja : zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa, Vršac, 1. 07. 2016 = Intrapersonal giftedness - possibilities of development : international scientific conference book of abstracts, Vrsac, 1 July 2016. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2016. Str. 66-67. Zbornik rezimea, 22. ISBN 978-86-7372-229-0. http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2016/02/Zbornik-rezimea-22.pdf. [COBISS.SI-ID 23571715]
26. PANGRČIČ, Polonca. Je uporaba ocenjevalnih lestvic etična? = Is the use of rating scales ethical?. In: GOJKOV, Grozdanka (ed.), VUJASIN, Biljana (ed.). Zbornik rezimea sa Međunarodnog naučnog skupa "Darovitost i moralnost, Vršac, Arad, 01. juli 2011 = Book of abstracts international conference Gifted and morality. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011. Str. 117-119. ISBN 978-86-7372-134-7. http://www.uskolavrsac.edu.rs/Novi%20sajt%202010/Dokumenta/Zbornik%20rezimea%2017.pdf. [COBISS.SI-ID 23902467]

1.13 Published professional conference contribution abstract

27. PANGRČIČ, Polonca. School (re)organization in digital age according to gifted students. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.). Re:thinking giftedness : giftedness in the digital age : programme and abstract book. 14th International ECHA Conference, September 17-20, 2014 Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Faculty of Education, 2014. Str. 124-125. ISBN 978-961-253-158-4. [COBISS.SI-ID 11554078]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

28. PANGRČIČ, Polonca. Izzivi in poznavanje holističnega vzgojnoizobraževalnega pristopa v Sloveniji. In: KRISTOVIČ, Sebastjan (ed.), PANGRČIČ, Polonca (ed.), KRISTOVIČ, Sebastjan. Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press. 2023, str. 59-73, graf. prikazi. ISBN 978-961-7183-08-5. https://d.cobiss.net/repository/si/files/132495619/115782/Holisti. [COBISS.SI-ID 140023299]
29. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška, PANGRČIČ, Polonca, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca. Challenges in gifted education in Slovenia. In: MCDERMOTT, Cynthia J. (ed.), KOŽUH, Anna (ed.). Educational challenges. Los Angeles: Department of education, Antioch University, 2021. Str. 309-328. ISBN 978-1-68489-766-7. [COBISS.SI-ID 83655939]
30. PANGRČIČ, Polonca. Some segments of gifted students education in Sovenia [!] ans [!] abroad. In: HERZOG, Jerneja (ed.). Challenges of working with gifted pupils in European school systems. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018. Str. 227-242. Erziehung - Unterricht - Bildung, Bd. 186. ISBN 978-3-339-10454-0. ISSN 0945-487X. [COBISS.SI-ID 23841539]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

31. KRISTOVIČ, Sebastjan, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina. Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.)). ISBN 978-961-7183-02-3. https://d.cobiss.net/repository/si/files/119804931/107939/LOGOPEDAGOGIKA_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 119804931]
32. KRISTOVIČ, Sebastjan, PANGRČIČ, Polonca, KRISTOVIČ, Jasmina. Logopedagogika : holistični vzgojno-izobraževalni pristop za 21. stoletje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 296 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7183-01-6. https://d.cobiss.net/repository/si/files/119804931/107939/LOGOPEDAGOGIKA_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 119801091]

2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

33. AUTOR, Sabina, CVETEK, Slavko, JAGER, Jerneja, PANGRČIČ, Polonca (author, editor), REŽEK, Mateja, ŠTREMFEL, Urška, ŽMAVC, Janja, ŽMAVC, Janja (editor). Konceptualne podlage in metodologija za preučevanje aktivnega učenja in razvoja globalnih kompetenc za 21. stoletje v visokem šolstvu : znanstveno-strokovni priročnik. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2023. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7183-10-8. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/56/63/164-1. [COBISS.SI-ID 136600835]

2.08 Doctoral dissertation

34. PANGRČIČ, Polonca. Izobraževanje nadarjenih učencev z vidika sodobnih didaktičnih teorij : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Pangrčič], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3966. [COBISS.SI-ID 287763968]
35. PANGRČIČ, Polonca. Izobraževanje nadarjenih učencev z vidika sodobnih didaktičnih teorij : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Pangrčič], 2016. 272 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3966, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86595. [COBISS.SI-ID 11254601]


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.15 Unpublished conference contribution

36. PANGRČIČ, Polonca, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca. Current practice and future perspective of gifted education in Slovenia : paper delivered at the 23rd Biennial World Conference "A World of Possibilities: Gifts, Talents, & Potential", July 24-28, 2019, Nashville, Tennessee, USA. [COBISS.SI-ID 14890499]
37. PANGRČIČ, Polonca. Didaktika i kurikularne teorije edukacije darovitih : izlaganje na stručnom skupu "Poticanje potencijalno darovite djece i mladih", u Rijeci, 18. ožujka 2019. godine. [COBISS.SI-ID 14881283]
38. PANGRČIČ, Polonca. Didaktične strategije poučevanja nadarjenih : samostojno predavanje na I. mednarodni strokovni konferenci učiteljev o didaktiki in metodiki "Alternativne metode poučevanja", 26. 11. 2015, v organizaciji podjetja MIB d.o.o. [COBISS.SI-ID 23542531]
39. PANGRČIČ, Polonca. Kurikulum za nadarjene : predavanje v okviru strokovne konference z naslovom Socialne in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih, 10. 5. 2011, v organizaciji podjetja MIB d.o.o. [COBISS.SI-ID 23553795]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

40. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Sebastjan (editor), PANGRČIČ, Polonca (editor). Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022 [i. e. 2023]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (264 str.)). ISBN 978-961-7183-09-2. https://d.cobiss.net/repository/si/files/136569091/113161/Holisti, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-8OASXLGO. [COBISS.SI-ID 136569091]
41. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Sebastjan (editor), PANGRČIČ, Polonca (editor). Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2022 [i. e. 2023]. 264 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7183-08-5. https://d.cobiss.net/repository/si/files/132495619/115782/Holisti. [COBISS.SI-ID 132495619]
42. KRISTOVIČ, Sebastjan, KRISTOVIČ, Sebastjan (editor), PANGRČIČ, Polonca (editor). Holistični pristop na področju vzgoje, izobraževanja in duševnega zdravja : [znanstvena monografija]. 2. elektronska verzija. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (264 str.)). ISBN 978-961-7183-12-2. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/54/59/159-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-H6HVF6IO. [COBISS.SI-ID 139287811]
43. PANGRČIČ, Polonca (editor), ŽMAVC, Janja (editor). Konceptualne podlage in metodologija za preučevanje aktivnega učenja in razvoja globalnih kompetenc za 21. stoletje v visokem šolstvu : znanstveno-strokovni priročnik. 1. elektronska verzija. Maribor: AMEU- ECM, Alma Mater Press, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (79 str.)). ISBN 978-961-7183-11-5. https://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/view/56/63/164-1, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-H4CI3EZK. [COBISS.SI-ID 139250947]
44. KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca, ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška, PANGRČIČ, Polonca (editor). V dar ste nas dobili, kako boste naš dar razvili? : [strokovna monografija]. Polhov Gradec: MIB, 2023. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7040-33-3. [COBISS.SI-ID 138426371]
45. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor, reviewer), PANGRČIČ, Polonca (editor, reviewer). 10. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: etični izzivi digitalne transformacije = The 10th Annual Conference of Europeʹs Sciences and Arts Leaders and Scholars Itʹs About People: Embracing Digital Transformation, For a Sustainable and Ethical Future : zbornik strokovnih prispevkov za področje holističnega vzgojno-izobraževalnega procesa in duševnega zdravja = proceedings book on professional contributions on Education and Mental Health : Maribor, 12. 3. 2022 (holistični vzgojno-izobraževalni proces in duševno zdravje ) = [Maribor, 12. 3. 2022] (education and mental health). 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (69 str.)). ISBN 978-961-7183-03-0. https://d.cobiss.net/repository/si/files/120045059/107745/AMEU_K-2022_EticniIzzivi_WEB-3.pdf. [COBISS.SI-ID 120045059]

Reviewer

46. KRISTOVIČ, Sebastjan (editor, reviewer), PANGRČIČ, Polonca (editor, reviewer). 10. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: etični izzivi digitalne transformacije = The 10th Annual Conference of Europeʹs Sciences and Arts Leaders and Scholars Itʹs About People: Embracing Digital Transformation, For a Sustainable and Ethical Future : zbornik strokovnih prispevkov za področje holističnega vzgojno-izobraževalnega procesa in duševnega zdravja = proceedings book on professional contributions on Education and Mental Health : Maribor, 12. 3. 2022 (holistični vzgojno-izobraževalni proces in duševno zdravje ) = [Maribor, 12. 3. 2022] (education and mental health). 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (69 str.)). ISBN 978-961-7183-03-0. https://d.cobiss.net/repository/si/files/120045059/107745/AMEU_K-2022_EticniIzzivi_WEB-3.pdf. [COBISS.SI-ID 120045059]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 5. 2023
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 4. 5. 2023
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 4. 5. 2023
JCR database updated on (yearly): 17. 11. 2022
SNIP database updated on (yearly): 13. 9. 2022