COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSAndrej AndrojnaOsebna bibliografija za obdobje 1990-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANDROJNA, Andrej, BIZJAK, Robert, ROSI, Bojan. Maintenance supply chain for nuclear power plants : information technology support for human resources management. Logistics & sustainable transport. [Tiskana izd.]. 2009, vol. 1 [!], iss. 4, str. 14-23, ilustr. ISSN 1854-3332. http://www.jlst.org/uploads/maintenance%20supply%20chain%20for%20nuclear%20power%20plants.pdf. [COBISS.SI-ID 264167424]
2. ANDROJNA, Andrej, RAČIČ, Zoran. Providing maintenance services to nuclear power plants: The role of safety culture = Pomen varnostne kulture pri izvajanju vzdrževalnih storitev v jedrskih elektrarnah. Journal of energy technology. [Tiskana izd.]. Oct. 2011, vol. 4, iss. 4, str. 11-23. ISSN 1855-5748. [COBISS.SI-ID 1024078428]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. CERJAK, Janko, ANDROJNA, Andrej, VOLARIČ, Bojan. Projekt zamenjave uparjalnikov Jedrske elektrarne Krško = Steam-generators replacement at the Krško nuclear power plant. Strojniški vestnik. 2000, letn. 46, št. 3, str. 192-203. ISSN 0039-2480. [COBISS.SI-ID 3717147]

1.03 Drugi znanstveni članki

4. ROSI, Bojan, ANDROJNA, Andrej. Modern concept of value driven maintenance in European transport infrastructure. Suvremeni promet. 2006, vol 26, no. 1/2, str. 28-31. ISSN 0351-1898. [COBISS.SI-ID 10653718]

1.04 Strokovni članek

5. ANDROJNA, Andrej. Value driven maintenance - vzdrževanje po vrednosti. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije. okt. 2005, št. 107, str. 51-53. ISSN 1318-2625. [COBISS.SI-ID 512069693]
6. BALAŽIČ, Dušan, RAČIČ, Zoran, ANDROJNA, Andrej. Stalne izboljšave pri remontnih projektih. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije. okt. 2005, št. 107, str. 69-72. ISSN 1318-2625. [COBISS.SI-ID 512069949]
7. BALAŽIČ, Dušan, RAČIČ, Zoran, ANDROJNA, Andrej. Stalne izboljšave pri remontnih projektih. Projektna mreža Slovenije : revija Slovenskega združenja za projektni management. [Tiskana izd.]. mar. 2006, letn. 9, št. 1, str. 17-21, ilustr. ISSN 1580-0229. [COBISS.SI-ID 238103808]
8. ROŽMAN, Ambrož, ANDROJNA, Andrej. Projektno zasnovana optimizacija vzdrževanja. Projektna mreža Slovenije : revija Slovenskega združenja za projektni management. [Tiskana izd.]. mar. 2006, letn. 9, št.1, str. 22-27, ilustr. ISSN 1580-0229. [COBISS.SI-ID 16310758]
9. ANDROJNA, Andrej, MALETIČ, Damjan. Družina standardov ISO 5500x : celovito obvladovanje premoženja - strojev, opreme, naprav, ... (asset management). ER : elektrotehnika za praktično rabo. Nov. 2019, vol. 20, št. 3, str. 22+24. ISSN 1580-3589. [COBISS.SI-ID 8147475]
10. ANDROJNA, Andrej, MALETIČ, Damjan. Učinkovito obvladovanje premoženja je privlačno. MQ : revija Združenja manager. avg. 2019, št. 44, str. 43-44. ISSN 1854-7117. https://issuu.com/mq_magazine2007/docs/mq44_web?ff=true. [COBISS.SI-ID 8118803]
11. ANDROJNA, Andrej, ILIĆ, Miroslav, MALETIČ, Damjan. Izboljšave, procesni pristop in projekti v vzdrževanju. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije. 2019, št. 187/188, str. 20-26, ilustr. ISSN 1318-2625. [COBISS.SI-ID 8109587]
12. LOVRENČIČ, Viktor, ANDROJNA, Andrej. Varnost vzdrževalcev na prvem mestu : (LOTO - lock out/tag out = zakleni/označi) : osamitev opreme, odstranitev virov energije, zaklepanje in označevanje pri vzdrževanju. ER : elektrotehnika za praktično rabo. 2021, vol. 21, št. 2, str. 46-51. ISSN 1580-3589. https://elektrotehniska-revija.si/arhiv-revij/stevilka-2-2021/. [COBISS.SI-ID 75079427]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

13. LOVRENČIČ, Viktor, JANJIĆ, Veljko, TOMAZIN, Janez, MALETIČ, Damjan, ANDROJNA, Andrej, ILIĆ, Miroslav, OSREDKAR, Miha. Informacijsko modeliranje gradnje (BIM) - učinkovita podpora za zagotavljanje odzivnosti upravljanja s sredstvi = Building information modelling (BIM) as an efficient support for ensuring responsiveness of asset management. V: Referati in predstavitve 14. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED. Štirinajsta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Laško, 21.-23. maj 2019. Ljubljana: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE - CIRED, 2019. Str. 1-12, ilustr. https://www.cigre-cired.si/14-konferenca/materiali/. [COBISS.SI-ID 8114451]
14. ANDROJNA, Andrej, MALETIČ, Damjan. Top management decision-making on asset management system implementation = Odločanje vrhnjega vodstva o vpeljavi sistema obvladovanja premoženja. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 42th International Conference on Organizational Science Development = 42. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : interdisciplinarity counts = interdisciplinarnost šteje : conference proceedings = konferenčni zbornik. 42th International Conference on Organizational Science Development, March 22 - 24, 2023, Portorož. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2023. Str. 1-12, ilustr. ISBN 978-961-286-722-5. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/768, DOI: 10.18690/um.fov.3.2023.1. [COBISS.SI-ID 146613507]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

15. ANDROJNA, Andrej, RAČIČ, Zoran, BALAŽIČ, Dušan. Long-term development of nuclear maintenance service provider in Slovenia. V: JENČIČ, Igor (ur.), TKAVC, Marjan (ur.). Conference proceedings. International Conference Nuclear Energy for New Europe 2004, September 6-9, 2004, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Nuclear Society of Slovenia, 2004. 8 str. ISBN 961-6207-23-7. [COBISS.SI-ID 512067901]
16. ZORKO, Stanislav, ANDROJNA, Andrej, ŠUMLAJ, Sandi. Dolgoročni razvoj podjetja NUMIP d.o.o. na osnovi projektnega izvajanja strategij. V: STARE, Aljaž (ur.). S projekti do višje vrednosti! : zbirka predavanj. Projektni forum Slovenskega združenja za projektni management 2005, Otočec, 9. in 10. junij 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2005. Str. 12-17. ISBN 961-90160-9-2. [COBISS.SI-ID 512068669]
17. ROŽMAN, Ambrož, ANDROJNA, Andrej. Projektno zasnovana optimizacija vzdrževanja. V: STARE, Aljaž (ur.). S projekti do višje vrednosti! : zbirka predavanj. Projektni forum Slovenskega združenja za projektni management 2005, Otočec, 9. in 10. junij 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2005. Str. 108-115. ISBN 961-90160-9-2. [COBISS.SI-ID 512068413]
18. BALAŽIČ, Dušan, RAČIČ, Zoran, ANDROJNA, Andrej. Stalne izobljšave pri remontnih projektih. V: STARE, Aljaž (ur.). S projekti do višje vrednosti! : zbirka predavanj. Projektni forum Slovenskega združenja za projektni management 2005, Otočec, 9. in 10. junij 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2005. Str. 128-136. ISBN 961-90160-9-2. [COBISS.SI-ID 512068925]
19. ANDROJNA, Andrej. Strategic development of a Slovenian service company. V: SEMOLIČ, Brane (ur.), KERIN, Andrej (ur.), STARE, Aljaž (ur.). Value management - how to ensure value for project stakeholders : book of abstracts. 1st ICEC and IPMA Global Congress on Project Management and 5th World Congress on Cost Engineering, Project Management & Quantity Surveying, Ljubljana, Slovenia, April 23-26, 2006. Ljubljana: ZPM Slovensko združenje za projektni management: = ZPM Slovenian Project Management Association, 2006. 8 str. ISBN 961-6597-01-9. [COBISS.SI-ID 512068157]
20. ANDROJNA, Andrej, ROŽMAN, Ambrož. Varnost in zdravje pri delu v okviru kompleksnih vzdrževalnih projektov. V: PALČIČ, Iztok (ur.), et al. Projektna odličnost : zbirka predavanj. Projektni forum 2007, Podčetrtek, 13.-15. junij 2007. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2007. Str. 199-208. ISBN 978-961-6597-03-6. [COBISS.SI-ID 512069181]
21. PELLE, Michael, PITOISET, Xavier, ANDROJNA, Andrej, ROSTOHAR, Robert. Development and implementation of an effective and permanent solution for resolving flow-assisted corrosion problems in high- pressure turbine cross-under piping at the Krsko nuclear power plant. V: ČAVLINA, Nikola (ur.), PEVEC, Dubravko (ur.), BAJS, Tomislav (ur.). Conference proceedings. 7th International Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, 25-29 May 2008, Dubrovnik, Croatia. Zagreb: Croatian Nuclear Society, 2008. 12 str. (s-03.28). ISBN 978-953-55224-1-6. [COBISS.SI-ID 512069437]
22. ANDROJNA, Andrej, LEŠNJAK, Andrej, et al. Challenges of education and training for a Slovenian nuclear service provider. V: NESTet 2008. Nuclear Engineering Science and Technology, Budapest, Hungary, 4 -8 May 2008. ENS, 2008. Str. [58-62]. [COBISS.SI-ID 512071229]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. ANDROJNA, Andrej, DRSTVENŠEK, Igor, ROŽMAN, Ambrož, ULAGA, Samo. Načini vzdrževanja. V: ANDROJNA, Andrej (ur.), ROSI, Bojan (ur.), SODNIK, Vesna (ur.). Celostno obvladovanje vzdrževanja. Tržič: Učila International, 2008. Str. 127-158. ISBN 978-961-00-0607-7. [COBISS.SI-ID 512110653]
24. ANDROJNA, Andrej, KRANJC, Franc, MAROLT, Janez, MUELLER, Michael, ROSI, Bojan. Obvladovanje virov. V: ANDROJNA, Andrej (ur.), ROSI, Bojan (ur.), SODNIK, Vesna (ur.). Celostno obvladovanje vzdrževanja. Tržič: Učila International, 2008. Str. 177-210. ISBN 978-961-00-0607-7. [COBISS.SI-ID 512111165]
25. ANDROJNA, Andrej, DRSTVENŠEK, Igor, ULAGA, Samo. Sodobne oblike vzdrževanja. V: ANDROJNA, Andrej (ur.), ROSI, Bojan (ur.), SODNIK, Vesna (ur.). Celostno obvladovanje vzdrževanja. Tržič: Učila International, 2008. Str. 211-246. ISBN 978-961-00-0607-7. [COBISS.SI-ID 512111421]
26. ANDROJNA, Andrej, BALAŽIČ, Dušan, MUELLER, Michael, TOMAŽIN, Janez, ULAGA, Samo, VREČKO, Vladimir. Nenehno izboljševanje vzdrževanja. V: ANDROJNA, Andrej (ur.), ROSI, Bojan (ur.), SODNIK, Vesna (ur.). Celostno obvladovanje vzdrževanja. Tržič: Učila International, 2008. Str. 247-301. ISBN 978-961-00-0607-7. [COBISS.SI-ID 512111677]

1.22 Intervju

27. ANDROJNA, Andrej (intervjuvanec). The skill of nuclear plant maintenance: preparation is everything : [interview with Andrej Androjna]. Sustainable development. Central and Eastern Europe. Mar. 2007, str. 21-23. ISSN 1745-9605. [COBISS.SI-ID 512070461]

1.25 Drugi sestavni deli

28. ANDROJNA, Andrej, LOVRENČIČ, Viktor, MALETIČ, Damjan, TOMAZIN, Janez. Terminologija vzdrževanja in vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja. Vzdrževalec : revija Društva vzdrževalcev Slovenije. jan./jun. 2022, št. 200, str. 37-39, ilustr. ISSN 1318-2625. [COBISS.SI-ID 125630979]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

29. ANDROJNA, Andrej. Maintenance outsourcing in nuclear and pharmaceutical plants in Slovenia : master thesis. Bled: [A. Androjna], 2005. 92 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512477809]

2.11 Diplomsko delo

30. ANDROJNA, Andrej. Primerjalna analiza dvoplaščnih valjev : diplomska naloga visokošolskega študija. Ljubljana: [A. Androjna], 1990. 102 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512070717]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

31. ANDROJNA, Andrej (urednik), ROSI, Bojan (urednik), SODNIK, Vesna (urednik). Celostno obvladovanje vzdrževanja. Tržič: Učila International, 2008. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-00-0607-7. [COBISS.SI-ID 240739072]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 18. 4. 2023