COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSVinko ZupančičOsebna bibliografija za obdobje 1987-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Sodelovanje med marketingom in R&R pri razvoju in uvajanju novih izdelkov. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. marec 1998, let. 2, št. 2, str. 61-65. ISSN 1408-1652. [COBISS.SI-ID 3875356]
2. ZUPANČIČ, Vinko. Nacionalna gospodarska predstavništva v tujini kot dejavnik obvladovanja prodajnih poti slovenskih podjetij. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 1997, 43, št. 3/4, str. 242-255. ISSN 0547-3101. [COBISS.SI-ID 78292224]

1.04 Strokovni članek

3. ZUPANČIČ, Vinko. Odločitev, ki prispeva k dobičku. Embalaža & okolje : strokovna specializirana revija za embalažo in okolje. 2006, št. 28/29, str. 42-47. ISSN 1855-4830. [COBISS.SI-ID 512820354]
4. ZUPANČIČ, Vinko. Konkurenčnost podjetij in gospodarska promocija. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 45, št. 5/6, str. 475-489. ISSN 0547-3101. [COBISS.SI-ID 10587622]
5. ZUPANČIČ, Vinko. Kako boste izvažali. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. 1996, let. 13, št. 6, str. 48-52. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 695762]
6. ZUPANČIČ, Vinko. Prodajni kanali slovenskih podjetij v tujini. Almanah. 1996, let. 3, str. 77-84. ISSN 1318-5365. [COBISS.SI-ID 695506]

1.05 Poljudni članek

7. ZUPANČIČ, Vinko, PELICON, Tajda. Analiza skupinskih sejemskih nastopov. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. 2002, št. 2, str. 38-39. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 2357970]
8. ZUPANČIČ, Vinko. Sejemski multiplikator: do 10!. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik. [Tiskana izd.]. 2002, let. 51, št. 1-2, str. 20-21. ISSN 0432-1146. [COBISS.SI-ID 2357714]
9. ZUPANČIČ, Vinko. GZS povečuje pomoč izvoznikom. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. december 2002, let. 17, št. 12, str. 58-59. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 2358226]
10. ZUPANČIČ, Vinko. S pomočjo GZS in države na tuje sejme. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik. [Tiskana izd.]. 2000, let. 49, št. 1, str.37-38. ISSN 0432-1146. [COBISS.SI-ID 2357202]
11. ZUPANČIČ, Vinko. Skupni nastopi v tujini - priložnost za mala podjetja. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. januar 2000, let. 15, št. 1, str. 96-101. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 2356946]
12. ZUPANČIČ, Vinko. Slovenska sejemska dejavnost je v težavah. Profit. 2000, let. 10, št. 14, str. 7. ISSN 1318-6892. [COBISS.SI-ID 2357458]
13. MEJAŠ B., Saša, ZUPANČIČ, Vinko. Sejemski nastop z državno pomočjo. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. januar 1999, let. 14, št. 1, str. 36-39. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 2356690]
14. ZUPANČIČ, Vinko. On industrial export competitivness. Slovenian business report. 1999, št. 1, str. 46-47. ISSN 1318-041X. [COBISS.SI-ID 799442]
15. ZUPANČIČ, Vinko. Poslovanje z Bosno in Hecegovino. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. nov. 1996, let. 3. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 697554]
16. ZUPANČIČ, Vinko. Pojdimo v tujino. Gospodarski vestnik : slovenski poslovni tednik. [Tiskana izd.]. 1996, let. 45, št. 44. ISSN 0432-1146. [COBISS.SI-ID 697810]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. ZUPANČIČ, Vinko. High growth coaching as a tool of entrepreneurship support environment. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 367-377, ilustr. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512673084]
18. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Uspešnost promocije slovenskih organizacij na zunanjih trgih. Marketinška konferenca DMS. str. 112-120. ISSN 1580-0180. [COBISS.SI-ID 855250]
19. ZUPANČIČ, Vinko. Prispevki države h konkurenčnim prednostim slovenskih podjetij. V: Kakovost managementa in planiranja kot konkurenčna prednost : 23. posvetovanje o podjetniškem planiranju in managementu : Portorož, 22. in 23. 10. 1998 v Grand Hotelu Metropol. 23. posvetovanje o podjetniškem planiranju in managementu, Portorož, 22. in 23.10. 1998, Portorož. Maribor: Društvo ekonomistov, 1998. Str. [COBISS.SI-ID 883666]
20. ZUPANČIČ, Vinko. Izzivi upravljanja s storitvenim portfeljem na področju gospodarske promocije v Gospodarski zbornici Slovenije. V: VUKOVIČ, Goran (ur.). Quo vadis management : zbornik referatov. XVI. posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, 2.-4. april 1997. Kranj: Moderna organizacija, 1997. Str. 584-593. ISBN 961-232-007-1. [COBISS.SI-ID 694738]
21. ZUPANČIČ, Vinko. Trženje danes - prodajne poti v tujini. V: Trženje in poslovanje v novonastalih razmerah : strokovno posvetovanje : zbornik referatov s posvetovanja DIT lesarstva Ljubljana, 14.11.1996. Ljubljana: Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva, 1996. Str. 1-21. [COBISS.SI-ID 747730]
22. ZUPANČIČ, Vinko. Prodajni kanali slovenskih podjetij v tujini. V: Uveljavljanje uspešnega managementa in podjetniškega planiranja : zbornik. XXII posvetovanje o podjetniškem planiranju in managementu, 7. do 9. maj 1997, Portorož. [Maribor: Društvo ekonomistov], 1997. Str. 213-225. [COBISS.SI-ID 694994]
23. ZUPANČIČ, Vinko. Oblikovanje trženjske strategije : poslovne odločitve managementa prodaje. V: Dnevi komercialistov '96, Ljubljana, september 1996. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1996. Str. 1-15. [COBISS.SI-ID 694482]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

24. ZUPANČIČ, Vinko. High growth coaching as a tool of entrepreneurship support environment. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 63. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512673340]
25. ZUPANČIČ, Vinko, ZAVRŠNIK, Bruno. Kako povečati izvozni potencial slovenskih podjetij. V: 3. slovenska marketinška konferenca, Portorož, 4.- 5. junij 1998 : gradivo s povzetki referatov. Ljubljana: Društvo za marketing Slovenije: = Slovenian Marketing Association, 1998. 1 str. [COBISS.SI-ID 4009500]
26. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Strateško partnerstvo odjemalca in dobavitelja: priložnost ali nevarnost za slovenske organizacije?. V: 3. slovenska marketinška konferenca, Portorož, 4.- 5. junij 1998 : gradivo s povzetki referatov. Ljubljana: Društvo za marketing Slovenije: = Slovenian Marketing Association, 1998. 1 str. [COBISS.SI-ID 4008732]
27. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Sodelovanje med marketingom in R&R pri razvoju in uvajanju novih izdelkov. V: 2. slovenska marketinška konferenca, Lipica, 6. junij 1997. Ljubljana: Društvo za marketing Slovenije: = Slovenian Marketing Association, 1997. 2 str. [COBISS.SI-ID 3349020]

1.25 Drugi sestavni deli

28. ZUPANČIČ, Vinko. Obnovljeni škedènc v Sokoličih : škedenci so edinstvena pričevanja suhozidnih spretnosti v naših krajih. Istra. 24. apr. 2019, leto 11, št. 4, str. 3, ilustr. ISSN 1855-3788. [COBISS.SI-ID 4793271]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

29. GORENAK, Štefka, KREGAR BRUS, Aleksandra, TURK, Matjaž, ZUPANČIČ, Vinko. Mednarodno trženje. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 281 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-00-9. [COBISS.SI-ID 249882112]

2.02 Strokovna monografija

30. MOŽINA, Stane, ZUPANČIČ, Vinko, POSTRUŽNIK, Natalie C. Trg, trgovina in potrošnik. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2010. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-03-5. [COBISS.SI-ID 64197889]
31. RAJTER, Marko, ZUPANČIČ, Vinko, KRALJ, Majda, GORENAK, Štefka, VOVK ŠKERL, Petra. Podjetništvo. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 154 str., ilustr. Strokovne in znanstvene monografije VKŠ Celje. ISBN 978-961-6603-52-2. [COBISS.SI-ID 241081856]
32. ZUPANČIČ, Vinko, GORENAK, Štefka. Trgovinsko poslovanje. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 230 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije VKŠ. ISBN 978-961-6603-67-6. [COBISS.SI-ID 241438720]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

33. ZUPANČIČ, Vinko. Marketing : visokošolski učbenik. Maribor: Doba Epis, 2006. 168 str., ilustr. Program Poslovanje. ISBN 961-6084-36-4. [COBISS.SI-ID 229532928]
34. ZUPANČIČ, Vinko. Odnosi z javnostmi in oglaševanje : visokošolski učbenik. Maribor: Doba Epis, 2006. 146 str., graf. prikazi. Program Poslovanje. ISBN 961-6084-42-9. [COBISS.SI-ID 57705729]
35. ZUPANČIČ, Vinko. Marketing : visokošolski učbenik. Maribor: Doba Epis, 2005. [8], 168 str., graf. prikazi. Program Poslovanje. [COBISS.SI-ID 512147504]
36. ZUPANČIČ, Vinko. Študijsko gradivo za predmet Marketing. Maribor: Doba Epis, 2005. [8], 168 str., graf. prikazi. Program Poslovni asistent. [COBISS.SI-ID 55638017]
37. ZUPANČIČ, Vinko, VODOPIVEC, Robert, KREVL, Igor. Osnove trženja : skripta. Piran: Gea College - Visoka šola za podjetništvo, 2003. 337 str., ilustr. ISBN 961-6347-40-3. [COBISS.SI-ID 121040640]
38. MOŽINA, Stane, ZUPANČIČ, Vinko, ŠTEFANČIČ PAVLOVIČ, Tadeja. Vedenje potrošnikov. Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2002. 294 str., ilustr. ISBN 961-6347-34-9. [COBISS.SI-ID 116614144]

2.05 Drugo učno gradivo

39. ZUPANČIČ, Vinko. Podjetništvo. Ljubljana: JAPTI; Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo RS: 2009. 177 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512823426]
40. ZUPANČIČ, Vinko, VIDIC, Franci. Osnove marketinga in tržne analize : študijsko gradivo. [Ljubljana?]: Apiana: Inovativa, 2008. 259 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512709762]
41. ZUPANČIČ, Vinko. Trgovinsko poslovanje. Celje: Visoka komercialna šola, 2006. 166 str., ilustr., preglednice. Učbeniki VKŠ. ISBN 961-91665-9-0. [COBISS.SI-ID 226592768]
42. ZUPANČIČ, Vinko, TURK, Matjaž. Mednarodno trženje. Celje: Visoka komercialna šola, 2005. 212 str., graf. prikazi, tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 961-6603-05-1. [COBISS.SI-ID 226594304]
43. ZUPANČIČ, Vinko, VODOPIVEC, Robert. Osnove trženja. Praktikum. Piran: Visoka šola za podjetništvo, 2003. 75 str. ISBN 961-6347-45-4. [COBISS.SI-ID 125939456]
44. ZUPANČIČ, Vinko. Osnove trženja. Portorož; Ljubljana: Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2002. 332 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2358482]
45. ZUPANČIČ, Vinko, GOJČIČ, Slavka. Osnove trženja. Ljubljana: Center za tehnološko usposabljanje Višja strokovna šola, 2002. 200 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2358738]
46. ZUPANČIČ, Vinko. Uspešen nastop na sejemski prireditvi : gradivo za seminar. Ljubljana: Izobraževalno središče Miklošič, 2000. 15 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2359506]
47. SVETIC, Aleša, ZUPANČIČ, Vinko. Tržni koncept poslovanja v ZZZS. Krško: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Krško, 1999. 18 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2359250]
48. ZUPANČIČ, Vinko, MOŽINA, Stane. Vedenje potrošnikov. Ljubljana: Visoka strokovna šola za podjetništvo, 1999. ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2358994]
49. ZUPANČIČ, Vinko. Zunanja podpora izvozni strategiji in izvoznemu načrtu podjetje : gradivo za seminar 25. in 26.11.1998. Ljubljana: CTU, 1998. 45 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 800210]
50. ZUPANČIČ, Vinko. Osnove marketinga : prosojnice in didaktična priprava osmih modulov, gradiva in poslovni primeri. Slovenske Konjice: Visoka strokovna šola za podjetništvo, 1997. 250 prosojnic + 40 str. gradiv, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 697298]
51. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Ključne poslovne odločitve na področju nabave in prodaje : gradivo za seminar. Maribor: ICRP - Izobraževalni center za razvoj podjetij, 1996. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8450308]
52. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Priprava strateškega plana in strateške analize v podjetju : gradivo za seminar. Maribor: ICRP - Izobraževalni center za razvoj podjetij, 1996. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8450564]
53. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Izbor ciljnih trgov : seminarsko gradivo, Ljubljana, 1. junij 1995. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995. [20] f., graf. prikazi. Gospodarski vestnik, Izobraževanje. [COBISS.SI-ID 7744516]
54. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Marketing v storitvah s poudarkom na turizmu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995. 29 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7206404]
55. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Storitveni marketing : [seminarsko gradivo, Ljubljana, 20. september 1995]. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995. 18 f., ilustr. Gospodarski vestnik, Izobraževanje. [COBISS.SI-ID 7744260]
56. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Strategija nabave in prodaje. [Ljubljana]: Gospodarski vestnik, 1995. 23 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7206660]
57. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Strateško odločanje v okvirih procesa strateškega upravljanja podjetja : seminar za člane poslovodnega teama Tosame, Domžale, 22.-23.6.1995. Ljubljana: ODIN, 1995. 20 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7989252]
58. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Strateško upravljanje podjetja. Ljubljana: ODIN, 1994. 1 mapa (loč. pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 6083332]
59. ZUPANČIČ, Vinko. Strateško upravljanje podjetja : gradivo za seminar Strateško upravljanje podjetja. Ljubljana: ODIN, 1994. 18 str., tabele. [COBISS.SI-ID 748498]
60. ZUPANČIČ, Vinko. Stil in identiteta podjetja : seminarsko gradivo za Večerno šolo podjetništva. Ljubljana: Zavod za zaposlovanje, Območna enota Celje, 1993. 15 str., tabele. [COBISS.SI-ID 696786]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

61. ZUPANČIČ, Vinko, FERRARESI, Alessia, BOBEK, Vito, PURG, Peter, RUS, Matej, BANTERLE, Alberto, ARNALDI, Simone, FERLINC, Maja, ZUPANČIČ, Vinko (urednik, prevajalec). Vodnik za oblikovanje programov podjetniškega usposabljanja. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, 2008. 87 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9525532]
62. ZUPANČIČ, Vinko. Učinkovit nastop na sejmu : priročnik. Maribor: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica, cop. 2005. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 220474368]
63. FERLINC, Maja, HVASTIJA, Branko (avtor, urednik), KOPŠE, Mojca, KOSIN, Marko, KUMAR, Andrej, PEČE, Tilen, ZUPANČIČ, Vinko. Slovenski gospodarski predstavnik v tujini. Ljubljana: Center za mednarodno sodelovanje in razvoj, 2004. 272 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6038-21-4. [COBISS.SI-ID 213068288]

2.09 Magistrsko delo

64. ZUPANČIČ, Vinko. Nacionalna gospodarska predstavništva v tujini kot dejavnik obvladovanja prodajnih poti slovenskih podjetij : magistrsko delo. [Maribor: V. Zupančič], 1996. 188 str., graf. prikazi. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 268. [COBISS.SI-ID 3244316]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

65. GAVEZ, Sonja, GOLOB, Matjaž, KOVAČ, Zdenka, HAZL, Vanja, ZUPANČIČ, Vinko, BRANCO, Davide, TOMASINI, Giacinto. Razvoj metod za analizo potreb lokalnih trgov, ki jih lahko zapolni socialno podjetništvo : pogodba št. C1536-07M800010. Maribor: Ekonomski institut, Center razvoja človeških virov, 2007. 43 f. [COBISS.SI-ID 512821122]
66. KUMAR, Andrej, SVETLIČIČ, Marjan, MRAK, Mojmir, BOBEK, Vito, ROJEC, Matija, MAJCEN, Boris, BOVHA PADILLA, Simona, ZALAZNIK, Maja, ZAJC KEJŽAR, Katja, ARISTOVNIK, Aleksander, ŠLANDER WOSTNER, Sonja, ČERNOŠA, Stanislav, ZUPANČIČ, Vinko. Zunanjetrgovinska politika Slovenije : študija : analitične podlage. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2002. 237 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 1627602]
67. ZUPANČIČ, Vinko. Zasnovni vidiki gospodarskih oporišč v tujini : teze za razpravo : interno gradivo. Ljubljana: Gospodarska zbornica, 1997. 23 str., tabele. [COBISS.SI-ID 696530]
68. DOVŠAK, Nina, LETONJA, Peter, MUTEC, Rudi, SABOL, Pavle, ŠPEGEL, Janez, VERBIČ, Gregor, VERŠEC, Jurij, ZUPANČIČ, Vinko, ŽOVLJE, Judita. Strateški načrt Gorenje notranja oprema : interno gradivo. Velenje: Gorenje, 1990. 42 str., tabele. [COBISS.SI-ID 747986]
69. ZUPANČIČ, Vinko. Izgradnja banke mednarodnih podatkov Gorenja : interno gradivo. Velenje: Gorenje, 1988. 28 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 799954]
70. ZUPANČIČ, Vinko. Možnosti za osvajanje zasnove kooperativnega trženja. Velenje: Gorenje, 1988. 25 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 799698]
71. ZUPANČIČ, Vinko, KRAŠOVEC, Janez, SIMONIČ, Janez. Ocena ekonomskega položaja jugoslovanskih proizvajalcev bele tehnike = Stanja ponudbe na domačem tržišču in akcijske determinante delovanja Gorenja : interno gradivo. Velenje: Gorenje, 1987. 23 str., tabele. [COBISS.SI-ID 696018]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

72. ZUPANČIČ, Vinko. Opportunities in social entrepreneurship : research methodology. Maribor: Ekonomski institut, 2007. 12 str. [COBISS.SI-ID 512820866]
73. ZUPANČIČ, Vinko. Delo podjetniškega svetovalca : gradivo za posvet v okviru projekta: Na poti v EU 2. Maribor: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor, 2004. 6 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2360530]
74. ZUPANČIČ, Vinko. Projekt izvoznega svetovanja za Avstrijo in Nemčijo : interno gradivo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije - Center za poslovno usposabljanje, 2004. 7 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2361042]
75. ZUPANČIČ, Vinko. Projekt Na poti v EU 2 : informacija za podjetja. Maribor: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor, 2004. 9 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2360274]
76. ZUPANČIČ, Vinko. Usposabljanje za mala in srednja podjetja - podjetniško usposabljanje : gradivo za sejo Upravnega odbora GZS. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije - Center za poslovno usposabljanje, 2004. 26 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2360786]
77. ZUPANČIČ, Vinko. Vprašalnik na poti v EU 2. Maribor: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor, 2003. 10 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2360018]
78. ZUPANČIČ, Vinko. Skupinsko trženje in skupni nastopi na sejmih : interno gradivo za predavanje na delavnici: Cilji in oblikovanje podporne infrastrukture trženja izdelkov Edinstveno iz Slovenije. Ljubljana: Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 2002. 12 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2359762]
79. ZUPANČIČ, Vinko. Celostna grafična podoba za potrebe nacionalne gospodarske promocije : interno gradivo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1997. 6 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 809938]
80. ZUPANČIČ, Vinko. Nomenklatura elementov celostne grafične podobe Gospodarske zbornice Slovenije : interno gradivo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1997. 7 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 809682]
81. ZUPANČIČ, Vinko. Celostna grafična podoba Gospodarske zbornice Slovenije : interno gradivo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1995. 5 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 809426]
82. ZUPANČIČ, Vinko, PRISTOVŠEK, Janko, VAJDETIČ, Vlado, GORENŠEK, Janko. Program poslovanja EMO Eterna : interno gradivo. Celje: EMO Eterna, 1994. 16 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 809170]
83. ZUPANČIČ, Vinko, GRUM, Martin. Razvojne usmeritve sistema EMO : interno gradivo. Celje: EMO, 1993. 23 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 808914]
84. ZUPANČIČ, Vinko. Trženjska preobrazba EMO Posoda : interno gradivo. Celje: EMO Posoda, 1992. 16 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 808658]
85. ZUPANČIČ, Vinko. Gradivo za letno srečanje prodajne mreže v tujini : interno gradivo. Celje: EMO Posoda, 1992. 14 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 808402]
86. ZUPANČIČ, Vinko. Aktivnosti na področju marketinga za sanacijo poslovanja profitnega centra Kopalnice : interno gradivo. Velenje: Gorenje, 1991. 6 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 807890]
87. ZUPANČIČ, Vinko. Kuhinjski miniblok za nemški in domači trg : interno gradivo. Velenje: Gorenje, 1991. 5 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 808146]
88. ZUPANČIČ, Vinko. Strategija Gorenje - Notranja oprema za novi program kuhinj jesen 1990 : interno gradivo. Velenje: Gorenje, 1990. 17 str., tabele. [COBISS.SI-ID 884178]
89. ZUPANČIČ, Vinko. Strategija Gorenje Notranja oprema za novi program kuhinj jesen 1990 : interno gradivo. Velenje: Gorenje, 1990. 17 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 807634]

2.18 Znanstveni film, znanstvena zvočna ali video publikacija

90. ZUPANČIČ, Vinko, BENČIČ-MOHAR, Eda. Suhogradnja : dokumentarni film o suhogradnji. [Ljubljana]: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/video/5-suhogradnja/. [COBISS.SI-ID 1102601566]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

91. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Management nabave in prodaje. [Ljubljana: Center za tehnološko usposabljanje], 1997. 1 zv. (loč. pag.), ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3308316]
92. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Strategije segmentacije in pozicioniranja. Ljubljana: Odin, 1997. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3295004]
93. ZAVRŠNIK, Bruno, ZUPANČIČ, Vinko. Kako uspeti v boju s konkurenco na današnjih zahtevnih trgih : gradivo za seminar. Maribor: ICRP - Izobraževalni center za razvoj podjetij, 1996. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2762780]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

94. ZUPANČIČ, Vinko. Pospeševanje izvoza v pogojih Evropske unije : predavanje na 28. posvetovanju Uspešen management in sodoben controlling, Portorož, 8.-9. maj 2003. Portorož: Društvo ekonomistov Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 2361298]
95. ZUPANČIČ, Vinko. Slovenski sejmi - panoga v krizi? : predavanje na posvetu Izmenjava izkušenj s področja gospodarske promocije, Gornja Radgona, 29. avgust 2002. Murska Sobota: Gospodarska zbornica Slovenjie, Območna zbornica Pomurja, 2002. [COBISS.SI-ID 2361554]
96. ZUPANČIČ, Vinko, ZAVRŠNIK, Bruno. Sodelovanje med marketingom in R&R pri razvoju in uvajanju novih izdelkov : predavanje na 2. slovenski marketinški konferenci, Lipica, 6.6.1997. Lipica, 1997. [COBISS.SI-ID 695250]

3.25 Druga izvedena dela

97. ZUPANČIČ, Vinko. Kako izdelati tržni načrt za prodajo storitev : [predavanje]. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, 2007. [COBISS.SI-ID 512820610]
98. ZUPANČIČ, Vinko. Logistika v proizvodnem podjetju : [predavanje]. Ljubljana: Celjski sejem, 10. 4. 2006. [COBISS.SI-ID 512823682]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

99. ZUPANČIČ, Vinko, FERRARESI, Alessia, BOBEK, Vito, PURG, Peter, RUS, Matej, BANTERLE, Alberto, ARNALDI, Simone, FERLINC, Maja, ZUPANČIČ, Vinko (urednik, prevajalec). Vodnik za oblikovanje programov podjetniškega usposabljanja. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, 2008. 87 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9525532]
100. BREZNIK, Dubravka (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik), TOMINŠEK, Mojca (urednik). Projekt: Emerging EU/ Na poti v EU : nacionalni program. 2. del. Maribor: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Maribor, 2003. 10 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2361810]
101. OSOJNIK, Mojca (avtor, urednik), BUTINA, Irma, ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Izvozni priročnik za mala in srednje velika podjetja : odgovori na najpogostejša vprašanja mednarodne trgovine. 1. natis. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije; Ženeva: International Trade Centre, 2001. 224 str. ISBN 961-6226-30-4. [COBISS.SI-ID 111871744]
102. PELICON, Tajda (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Program gospodarske promocije Slovenije v letu 2001. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. Jan. 2001, str. 45-76. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 1739474]
103. ZUPANČIČ, Vinko (glavni in odgovorni urednik), PELICON, Tajda (urednik). Expo guide = Trade fairs and exhibitions in Slovenia 2001. Ljubljana: Chamber of Commerce and industry of Slovenia, 2000. 66 str. [COBISS.SI-ID 1731282]
104. PELICON, Tajda (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Program gospodarske promocije Slovenije 2000. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. jan. 2000, let. 7, str. 46-84. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 1733330]
105. PELICON, Tajda (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Program gospodarske promocije Slovenije 1999. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. jan. 1999, let. 6, str. 42-72. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 1733586]
106. PELICON, Tajda (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Program gospodarske promocije Slovenije 1998. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. mar. 1998, let. 5, str. 35-54. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 1733842]
107. ZIDARIČ, Bojan, ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Investing in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1997. ISBN 961-6226-08-8. [COBISS.SI-ID 68058880]
108. ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Vključevanje v evropske trge - storitve Gospodarske zbornice Slovenije. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 1997. 79 str., tabele. [COBISS.SI-ID 327378]
109. PELICON, Tajda (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Program gospodarske promocije GZS 1997. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. mar. 1997, let. 4, str. 29-43. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 2363090]
110. KRAŠOVEC, Tone (urednik), ROŽIČ, Geni (urednik), ARH, Tomaž (urednik), KOREN, Darja (urednik), TAVČAR, Rudi (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Internacionalizacija slovenskega gospodarstva : raziskava Združenja Manager. Ljubljana: Združenje Manager, 1996. 36 str., graf. prikazi. Svetovalni dokument, št. 3. [COBISS.SI-ID 59160064]
111. PELICON, Tajda (urednik), ZUPANČIČ, Vinko (urednik). Plan gospodarske promocije GZS 1996. Glas gospodarstva. [Tiskana izd.]. mar. 1996, let. 3. ISSN 1318-3672. [COBISS.SI-ID 2362834]

Mentor pri magistrskih delih

112. TELITI, Dorjan. Business ethics in the Albanian market : image, implementation, challenges and benefits : master thesis. [S. l.: D. Teliti], 2009. V, 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512656002]
113. MATA, Julja. Environmental analysis of the tobacco industry in Albania : case of British American tobacco : master thesis. [Tirana]: [J. Mata], 2009. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512656258]

Mentor pri diplomskih delih

114. STRAJNAR, Nina. Repozicioniranje sistema mobilnega plačevanja in skrb za odnose s kupci : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Strajnar], 2015. 42 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3110. [COBISS.SI-ID 513441154]
115. BONBEK NATEK, Neja. Sodobni vidiki varstva potrošnikov : diplomsko delo. Koper: [N. Bonbek Natek], 2014. 44 f., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3324. [COBISS.SI-ID 513282178]
116. RADELJ, Mateja. Zvestoba blagovni znamki : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Radelj], 2014. 40 f., 3 f.. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513303170]
117. ZUPANČIČ, Boštjan. Blagovne skupine in planogram v manjši prodajalni : diplomska naloga. Celje: [B. Zupančič], 2013. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512814140]
118. GOLC, Iztok. Iskalni marketing in optimizacija (SEO) spletne strani : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Golc], 2013. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513197698]
119. ČERENJAK, Katja. Športni menedžment s poudarkom na trženjskem spletu : diplomska naloga. Celje: [K. Čerenjak], 2013. 42 f. [COBISS.SI-ID 512959548]
120. BREZNIK IVKOVIĆ, Maruša. Mednarodna poslovna strategija kot generator rasti : diplomska naloga. Celje: [M. Breznik Ivković], 2012. [8], 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512764476]
121. MEDVED, Mateja. Poslovno obdarovanje v luči odnosov z javnostmi : diplomska naloga. Celje: [M. Medved], 2012. [8], 42 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512779324]
122. BRAVNIČAR, Lina. Predstavitev novega izdelka na trgu : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Bravničar], 2012. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513083266]
123. COTIČ, Matjaž. Pridobivanje nepovratnih sredstev Evropske unije : primer podjetja Ecobeton, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Cotič], 2012. [8], 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512595772]
124. ANDERLIČ, Gregor. Socialno podjetništvo v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [G. Anderlič], 2012. [7], 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512587836]
125. DUŠIČ GORIŠEK, Sabina. Turistična valorizacija naravne in kulturne dediščine področja : diplomska naloga. Celje: [S. Dušič Gorišek], 2012. [7], 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512600124]
126. BRAVEC, Branka. Prestrukturiranje energetskega gospodarstva Zasavja in alternativni viri energije : diplomska naloga. Celje: [B. Bravec], 2011. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512892732]
127. ŠUŠTAR, Marko. Tržna raziskava za novo storitev najema in servisiranja delovnih oblačil : diplomska naloga. Celje: [M. Šuštar], 2011. 74 f., 39 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513078844]
128. KIRAR, Mateja. Analiza zadovoljstva kupcev v trgovini z obutvijo : diplomska naloga. Celje: [M. Kirar], 2010. 54 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512951612]
129. ŠERER, Katarina. Imidž in identiteta organizacije : diplomsko delo. Maribor: [K. Šerer], 2010. 63 f., 21 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512782722]
130. KORITNIK, Miran. Implementacija spletnega poslovanja v lekarni s poudarkom na spletni trgovini : diplomsko delo. Krško: [M. Koritnik], 2010. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512849538]
131. KUGONIČ, Nina. Izraba slovenskih sladkovodnih jezer v turistične namene : diplomsko delo. Velenje: [Nina Kugonič], 2010. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512832130]
132. SHOTKA, Flora. Market segmentation for the development of "School for disabled people" : diploma work. Ljubljana: [F. Shotka], 2010. 45 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512777858]
133. SITAR, Matej. Oblikovanje e-trženjskega načrta za spletni finančni portal : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Sitar], 2010. 46 f., tabele. [COBISS.SI-ID 512843650]
134. PEČENKO, Manja. Oblikovanje potrošnikove predstave o uspešnem zavarovalnem zastopniku in njegov vpliv na nakupne odločitve : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pečenko], 2010. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512855426]
135. PETRIČ, Mihaela. Optimizacija zaloge v maloprodaji trgovskega podjetja : diplomska naloga. Celje: [M. Petrič], 2010. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513029180]
136. FRANKO, Tanja. Osebna prodja in njeno mesto v trgovini na drobno : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Franko], 2010. 58 f., 18 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512760706]
137. DIMIC, Iva. Profiliranje in izbor ciljnih trgov za krušne izdelke : diplomska naloga. Celje: [I. Dimic], 2010. 69 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512439356]
138. SUŠA, Marko. Ravnanje z odnosi do uporabnikov storitev Telekoma Slovenije, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Suša], 2010. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513069116]
139. KRAMER, Bojana. Uporaba raziskav v medijskem načrtovanju : diplomsko delo. Maribor: [B. Kramer], 2010. http://www.doba.si/diplome/14700067.pdf. [COBISS.SI-ID 512461616]
140. ŽELEZNIK, Nadja. Upravljanje z blagovnimi skupinami kot strateško orodje za optimizacijo prodajnega prostora v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [N. Železnik], 2010. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513095996]
141. PISANEC, Jasna. Analiza konkurence državne glasbene šole : diplomska naloga. Celje: [J. Pisanec], 2009. 79 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512254012]
142. ČEBULJ, Goran. Identiteta in imidž blagovne znamke Mercedes - Benz v podjetju Autocommerce d.o.o. : diplomsko delo. Maribor: [G. Čebulj], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700075.pdf. [COBISS.SI-ID 512416304]
143. SKALE, Darija. Interno komuniciranje v podjetju : diplomska naloga. Celje: [D. Skale], 2009. 62 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512522556]
144. LESKOVŠEK, Simona. Izbiranje in raziskovanje tujih trgov za samolepilne etiketne materiale : sekundarno raziskovanje : diplomska naloga. Celje: [S. Leskovšek], 2009. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512214588]
145. FLORINDO, Drago. Komunikacijska strategija projekta Barbara s poudarkom na odnosih z javnostmi : diplomsko delo. Maribor: [D. Florindo], 2009. http://www.doba.si/diplome/14500028.pdf. [COBISS.SI-ID 512424496]
146. HARING, Martina. Kupiti ali ne kupiti izdelke linije MariNASE? : diplomsko delo. Maribor: [M. Haring], 2009. http://www.doba.si/diplome/14400095.pdf. [COBISS.SI-ID 512446000]
147. BELEJ, Kaja. Merchandising v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [K. Belej], 2009. 69 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512491580]
148. ZAGER, Rolanda. Model trženja rezervnih delov podjetja Gorenje, d.d. na področju Slovenije : diplomsko delo. Maribor: [R. Zager], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700313.pdf. [COBISS.SI-ID 512446512]
149. GOSNAR, Ana. Oblikovanje tržnega komuniciranja za računalniški izobraževalni center : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Gosnar], 2009. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512739202]
150. MADON, Nevenka. Odnosi z lokalno javnostjo centra za ravnanje z odpadki : diplomsko delo. Maribor: [N. Madon], 2009. http://www.doba.si/diplome/14800051.pdf. [COBISS.SI-ID 512418864]
151. KUNEJ, Anton. Sestavine zasnove upravljanja z blagovnimi skupinami : diplomska naloga. Celje: [A. Kunej], 2009. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512214332]
152. KLANČIČ, Nevica. Strateška analiza okolja nove poslovne enote : diplomska naloga. Celje: [N. Klančič], 2009. 60 f., 26 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512253756]
153. OGNJENOVIĆ, Mark. Strateško načrtovanje trženja v majhnem podjetju : primer Studio mode, d.o.o. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ognjenović], 2009. 59 f., 10 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512745346]
154. BEVC, Uroš. Upravljanje blagovnih skupin : diplomska naloga. Celje: [U. Bevc], 2009. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512492348]
155. JAVORNIK, Kristina. Vodenje poslovanja v odvetniški družbi : diplomska naloga. Celje: [K. Javornik], 2009. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512254268]
156. ZUPAN, Vesna. Vpliv spletne trgovine na podjetje in potrošnike : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Zupan], 2009. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512760962]
157. ŠTIMAC, Damjana. Vpliv ureditve notranjosti prodajaln na nakupno vedenje porabnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Štimac], 2009. 57 f., 10 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512672898]
158. PODGORNIK, Tatjana. Zadovoljstvo potrošnikov in metoda merjenja dimenzij kakovosti : diplomsko delo. Maribor: [T. Podgornik], 2009. http://www.doba.si/diplome/14700032.pdf. [COBISS.SI-ID 512446256]
159. PERŠIČ, Estera. Analiza konkurence z vidika poslovne strategije banke pri kreditiranju prebivalstva : diplomsko delo. Maribor: [E. Peršič], 2008. http://www.doba.si/diplome/14800029.pdf. [COBISS.SI-ID 512397872]
160. PIRC DRAŠKOVIČ, Špela. Analiza panoge upravljanja nepremičnin in glavnih ponudnikov panoge : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Pirc Draškovič], 2008. 56 f., 5 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512659074]
161. VIDMAR, Sabina. Kakovost internega komuniciranja v domu upokojencev : [diplomska naloga]. Maribor: [S. Vidmar], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700043.pdf. [COBISS.SI-ID 512289328]
162. PODLESNIK, Mirjam. Konkurenčni benchmarking v Unior Zreče d. d. - program strojna oprema : diplomska naloga. Maribor: [M. Podlesnik], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400024.pdf. [COBISS.SI-ID 512275760]
163. MLIVIĆ, Larisa. Metode merjenja zadovoljstva potrošnikov in določanje poslovnih ciljev : diplomska naloga. Celje: [L. Mlivić], 2008. 63 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512159292]
164. BURGER, Damjan. Načrtovanje raziskovanja za potrebe testiranja trga : diplomsko delo. Maribor: [D. Burger], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700095.pdf. [COBISS.SI-ID 512316720]
165. DOBRIJEVIČ, Zdenka. Notranja javnost in letni kadrovski razgovor : diplomska naloga. Maribor: [Z. Dobrijevič], 2008. http://www.doba.si/diplome/14500003.pdf. [COBISS.SI-ID 512276272]
166. GORIŠEK, Elica. Odnosi z javnostmi v državni upravi na primeru Upravne enote Dravograd : diplomsko delo. Maribor: [E. Gorišek], 2008. http://www.doba.si/diplome/14500005.pdf. [COBISS.SI-ID 512293680]
167. JURHAR-PEČNIK, Mirjana. Odnosi z zunanjimi javnostmi na področju zemljiške knjige : diplomsko delo. Maribor: [M. Jurhar Pečnik], 2008. 74 f., ilustr. http://www.doba.si/diplome/14800019.pdf. [COBISS.SI-ID 512300848]
168. FREŠER, Blanka. Oglaševanje in etika : (diplomsko delo). Maribor: [B. Frešer], 2008. http://www.doba.si/diplome/14500004.pdf. [COBISS.SI-ID 512306224]
169. BRENK, Sandi. Poslovanje jeklarskega podjetja v pogojih Evropske unije : diplomsko delo. Celje: [S. Brenk], 2008. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512182332]
170. RUTAR, Januška. Pozicioniranje ponudbe počitniškega doma upokojencev : diplomska naloga. Maribor: [J. Rutar], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700051.pdf. [COBISS.SI-ID 512279856]
171. GRDINA, Irena. Predlog izboljšanja odnosov med občinskim redarstvom in občani : [diplomska naloga]. Maribor: [I. Grdina], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700011.pdf. [COBISS.SI-ID 512288560]
172. DROFENIK-MESTNIK, Frida. Problem prenosa nasledstva v družinskih podjetjih : diplomska naloga. Celje: [F. Drofenik Mestnik], 2008. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512159036]
173. TANŠEK, Nataša. Prodajno okolje kot vplivni dejavnik na sprejemanje nakupnih odločitev : diplomska naloga. Celje: [N. Tanšek], 2008. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512159804]
174. MURATOVIĆ, Šemsuda. Razvoj carinske zakonodaje in pridobivanje statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) : diplomska naloga. Celje: [Š. Muratović], 2008. 49 f., 16 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512181820]
175. DOŠLER, Leonida. Segmentacija trga za dejavnost varstvo otrok : diplomska naloga. Celje: [L. Došler], 2008. 54 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512123452]
176. BOROVNIK, Saša. Sodobni načini nakupovanja : primer Mercatorjeva spletna prodajalna in blagajne TIK-TAK : diplomska naloga. Celje: [S. Borovnik], 2008. 75 f., 13 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512182588]
177. RAVNAK, Garibaldi. Strategija mednarodnega trženja za zabojnik za prevoz radioaktivnih odpadkov : diplomska naloga. Celje: [G. Ravnak], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512159548]
178. ŠTURM, Jana. Strateško trženje zdravila Copaxone na trgu Črne gore : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Šturm], 2008. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512594306]
179. TOMŠIČ, Barbara. Trženje osebnih zavarovanj s pomočjo direktnega marketinga : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Tomšič], 2008. 44 f., II f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512626562]
180. SAFRAN, Petra. Uporaba metode merjenja dimenzij kakovosti v storitvenem podjetju : diplomska naloga. Maribor: [P. Safran], 2008. http://www.doba.si/diplome/14400018.pdf. [COBISS.SI-ID 512288048]
181. ZEVNIK, Dušan. Vpliv lokacije v starem mestnem središču na poslovanje družbe : diplomska naloga. Celje: [D. Zevnik], 2008. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512160060]
182. PREGL, Irena. Vpliv motivacije zaposlenih na poslovni uspeh družbe : zaključna strokovna naloga. Maribor: [I. Pregl], 2008. http://www.doba.si/diplome/14500014.pdf. [COBISS.SI-ID 512398128]
183. PEZDIR, Barbara. Vrednotenje zadovoljstva odjemalcev pri oskrbi z vodo : diplomsko delo. Maribor: [B. Pezdir], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700108.pdf. [COBISS.SI-ID 512385840]
184. SRDINŠEK, Irena. Z odnosi z javnostmi do dobre informiranosti zaposlenih : diplomska naloga. Maribor: [I. Srdinšek], 2008. http://www.doba.si/diplome/14700073.pdf. [COBISS.SI-ID 512280368]
185. KOLAR, Simona. Zadovoljstvo kupca v trgovini na drobno : diplomska naloga. Celje: [S. Kolar], 2008. 49 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512181564]
186. ŽERAK, Sanja. Zadovoljstvo uporabnikov poštnih storitev : diplomska naloga. Celje: [S. Žerak], 2008. 54 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512182076]
187. VUČKOVAC, Mirjana. Merjenje učinkov oglaševanja v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Vučkovac], 2007. 65 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512055612]
188. KAC, Marko. Odnosi z javnostmi v projektih EU - Strategija odnosov z javnostmi za potrebe projekta ICE - Internacionalizacija čezmejnega podjetništva : [diplomska naloga]. Maribor: [M. Kac], 2007. http://www.doba.si/diplome/14500019.pdf. [COBISS.SI-ID 512276784]
189. ŽVAB, Martina. Posledice vstopa Slovenije v EU za podjetje Danfoss compressors d.o.o. na področju uvoznega poslovanja : diplomska naloga. Celje: [M. Žvab], 2007. 53 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 13991989]
190. KOLENC, Danica. Raziskava globalnega trga za oskrbo z izdelkom : diplomska naloga. Celje: [D. Kolenc], 2007. 64 f., iluistr. [COBISS.SI-ID 13997621]
191. KRALJ, Peter. Razvoj franšiznega sistema v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [P. Kralj], 2007. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14068789]
192. DOBOŠIČ, Jure. Razvoj nove storitve v podjetju Kolosej d. o. o. : diplomsko delo. Maribor: [J. Dobošič], 2007. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512534402]
193. NOVAK, Peter. Skupna kmetijska politika EU, izvajanje in analiza na MP Obrežje : diplomska naloga. Celje: [P. Novak], 2007. 47 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14071093]
194. ŠPOLARIČ, Srečko. Spletna trgovina kot ena od oblik elektronskega poslovanja : diplomska naloga. Celje: [S. Špolarič], 2007. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14065461]
195. PARANCIN, Delanda. Trženjski načrt za podjetje Tojermetalimpex d.o.o. : diplomsko delo. Novo mesto: [D. Parancin], 2007. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512477058]
196. LOGAR, Damijan. Trženjski načrt zaščitne opreme Rachelli : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Logar], 2007. 56 f., IV f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512489090]
197. GERBEC, Boštjan. Trženjski splet blagovne znamke tunine ter predlog trženjskega spleta za nov izdelek : diplomsko delo. Doblar: [B. Gerbec], 2007. 50 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512541570]
198. KERT, Tatjana. Trženjski splet organizacije za izobraževanje odraslih : diplomska naloga. Celje: [T. Kert], 2007. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14081845]
199. KAPLER NOVAK, Mateja. Trženjski splet specializirane trgovine na drobno s poudarkom na vodenju poslov : diplomska naloga. Celje: [M. Kapler Novak], 2007. 65 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512022332]
200. BASRAK, Marko. Uvajanje novega izdelka podjetja Leykam Alpina d.o.o. na trg : diplomsko delo. Maribor: [M. Basrak], 2007. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512546178]
201. LEITINGER, Maja. Varstvo potrošnikov v spletni trgovini : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Leitinger], 2007. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512508546]
202. KRANJEC, Marjana. Vloga države pri povezovanju podjetij na primeru Tehnološkega grozda inštalaterjev energetikov : diplomska naloga. Celje: [M. Kranjec], 2007. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512024636]
203. JAKOPIČ, Antonija. Zadovoljstvo kupcev v prodajalnah Mercator : diplomska naloga. Celje: [A. Jakopič], 2007. 53 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512020796]
204. TURK, Rosana. Identiteta in imidiž blagovne znamke Cockta : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Turk], 2006. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512349826]
205. PLEŠKO, Irena. Izzivi brendinga v živilski industriji : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Pleško], 2006. 57 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512324226]
206. URLEB, Tomaž. Politična in poslovna tveganja podjetij pri vstopu na trge JV Evrope : diplomska naloga. Celje: [T. Urleb], 2006. 76 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13550645]
207. JOŠT, Nikolas. Povečevanje komercialne učinkovitosti podjetja X : diplomsko delo. Maribor: [N. Jošt], 2006. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512338306]
208. DOBRINJA, Tea. Pričakovanja, zadovoljstvo in zvestoba potrošnika v hotelu Laguna : diplomsko delo. Izola: [T. Dobrinja], 2006. 50 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512475778]
209. GUMZEJ, Barbara. Primerjava trgovinskih centrov z vidika vpliva dejavnikov nakupnega okolja na potrošnika : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Gumzej], 2006. 52 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512317826]
210. ČEGOVNIK, Dejan. Programska ponudba lokalnega televizijskega programa : diplomsko delo. Selnica ob Dravi: [D. Čegovnik], 2006. 48 f., 9 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512323458]
211. TOMAŽIČ, Martin. Strokovno usposobljen kader, pomembna prvina trženjskega spleta igralniškega podjetja : diplomska naloga. Celje: [M. Tomažič], 2006. 57 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13227061]
212. ŠEPETAVC, Jure. Športni marketing z vidika sponzorstva : diplomsko delo. Piran: [J. Šepetavc], 2006. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512485250]
213. GRUŠOVNIK, Rosana. Trženjsko odločanje v trgovini na debelo : diplomsko delo. Šempeter: [R. Grušovnik], 2006. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512322178]
214. ZABAVNIK, Metka. Učinek vizualnih komunikacij blagovne znamke Mura na njenih prodajnih mestih : diplomsko delo. Maribor: [M. Zabavnik], 2006. VIII, 68 f., X f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512348290]
215. GODUNC, Hermina. Vloga merchandisinga v poslovanju trgovine na drobno : diplomska naloga. Celje: [H. Godunc], 2006. 84 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13665333]
216. LEBIČ, Gabriela. Analiza zadovoljstva odjemalcev podjetja "X" : diplomsko delo. Celje: [G. Lebič], 2005. 41 f., 5 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512296066]
217. GRUDNIK, Miha. Nematerialna motivacija osebnih prodajalcev z vidika motivacijskih teorij : diplomsko delo. Maribor: [M. Grudnik], 2005. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512295298]
218. ČABRAJA, Toni. Oglaševanje na iskalniku tretje generacije : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Čabraja], 2005. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512175234]
219. JUDNIČ, Janja. Politika blagovne znamke Rifle na slovenskem trgu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Judnič], 2005. 41 f., 8 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512175746]
220. KOTNIK, Franci. Trženje in uporaba interneta : diplomska naloga. Novo mesto: [F. Kotnik], 2005. [4], 65 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512463223]
221. RAZMOVSKI, Urška. Vplivni dejavniki na odločitev posameznikov o investiranju na trgu kapitala : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Razmovski], 2005. 58 f., [6] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512261250]
222. JUG, Peter. Načrtovanje in izvedba sejemske predstavitve : diplomska naloga. Novo mesto: [P. Jug], 2004. [3], 46, [3] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512436087]
223. GREGORČIČ, Ana. Prodajni razgovor pri osebni prodaji s poudarkom na ugovorih kupcev : diplomsko delo. Tolmin: [A. Gregorčič], 2004. 56 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512174722]
224. HIRŠMAN, Matjaž. Vpliv spletnih strani pri oblikovanju stališča do blagovne znamke : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hiršman], 2004. 38 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512173442]
225. HOHEGER, Aleš. Kakovost in zadovoljstvo potrošnikov v storitveni dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Hoheger], 2003. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512397186]
226. RADEŠIĆ, Tamara. Kakovost storitev in zadovoljstvo bančnih komitentov : diplomsko delo. Koper: [T. Radešič], 2003. 40 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512173954]
227. PETERLIN, Mateja. Učinkovitost oglaševalskega sredstva (toperja) na bencinskem servisu in njegov vpliv na nakupne odločitve potrošnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Peterlin], 2003. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512176514]
228. MARINIČ, Simon. Določanje dimenzij kakovosti v avtotaksi dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Marinič], 2002. 39 f. [COBISS.SI-ID 512174210]
229. HLASTAN, Mateja. Posebnosti trženja v farmacevtskem podjetju s poudarkom na osebni prodaji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hlastan], 2000. II, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512174466]
230. STEPANČIČ, Daša. Pospeševanje prodaje v trgovini z darilnim programom : diplomsko delo. Kranj: [D. Stepančič], 2002. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512176258]
231. SKOK, Valter. Analiza vedenja potrošnika pri nakupu avtomobila na slovenskem trgu : diplomsko delo. Maribor: [V. Skok], 2001. 48 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512396674]
232. VINDIŠ FURMAN, Tanja. Zadovoljstvo rastavljavcev na sejmu - analiza devetega mednarodnega sejma Energetika & Naš dom : diplomsko delo. Maribor: [T. Vindiš], 2001. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512176002]
233. ANŽEL, Breda. Pospeševanje prodaje kot element trženjskega spleta : diplomsko delo. Maribor: [B. Anžel], 2000. 38 f., [6] f. pril. [COBISS.SI-ID 512174978]
234. KRALJ, Marija. Trženjski načrt za specialno jedilno olje : diplomsko delo. Portorož: [M. Kralj], 2000. 60 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512173698]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

235. ARNOLD, Lucija. Trženje slovenskih blagovnih znamk : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [L. Arnold], 2013. 45 f., [3] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15990580]
236. HORVAT, Mojca. Zunanjetrgovinsko in mednarodno poslovanje podjetja Vrvica, d. o. o., na trgu Bosne in Hercegovine : diplomska naloga. Celje: [M. Horvat], 2011. 49 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513242428]
237. CESTNIK, Irena. Model logistike originalnih rezervnih delov v podjetju Gorenje, d.d. na področju Skandinavije : [diplomska naloga]. Maribor: [I.Cestnik], 2009. 68 f., tabele, graf. prikazi. Visoka poslovna šola Doba Maribor, Diplomske naloge. [COBISS.SI-ID 512296]
238. LEDNIK, Milena. Avtomatizacija skladišča v podjetju Cetis, d. d., Celje : diplomska naloga. Celje: [M. Lednik], 2007. VIII, 46 f. [COBISS.SI-ID 513269052]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

239. PLAZAČIĆ, Velibor. Optimizacija poslovnega procesa v šoli vožnje z uporabo mobilne aplikacije : diplomska naloga. Celje: [V. Plazačić], 2019. 47 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6175. [COBISS.SI-ID 513754428]
240. KAJTNA, Miran. Zasnova Born global kot strategija vstopa na tuje trge : diplomska naloga. Celje: [M. Kajtna], 2019. 48 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5920. [COBISS.SI-ID 513745212]
241. ŽAGAR, Mateja. Celovito upravljanje odnosov z uporabniki Knjižnice Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga. Celje: [M. Žagar], 2016. 69 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513593916]
242. NEMEŠ, Sabina. EU in podjetništvo : diplomska naloga. Celje: [S. Nemeš], 2016. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513603388]
243. MAREGA, Ana Ajvi. Raziskava motivov za nakup mobilnih storitev podjetja Si.mobil, d. d. : diplomsko delo. Ljubljana: [A. A. Morega], 2016. 39 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513515394]
244. RIGLER, Matic. Dejavniki uspešnosti v spletni trgovini : diplomska naloga. Celje: [M. Rigler], 2015. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513549116]
245. DENOVNIK, Matej. Oglaševanje in promocija podjetja skozi socialna omrežja : diplomska naloga. Celje: [M. Denovnik], 2015. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513519676]
246. LEBAN, Jure. Valorizacija kulturne dediščine na primeru vasi Slapnik : diplomska naloga. Celje: [J. Leban], 2015. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513491516]
247. KUHAR, Jasmina. Vpliv prodajnega okolja na zadovoljstvo potrošnikov v trgovini C&A : diplomska naloga. Celje: [J. Kuhar], 2015. 55 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513523004]
248. LAH, Tina. Vpliv M Pika kartice na nakupne navade potrošnikov v poslovnem sistemu Mercator, d. d. : diplomska naloga. Celje: [T. Lah], 2014. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513126204]
249. NOVAK, Renee. Vplivni dejavniki pri nakupu luksuznega avtomobila : diplomska naloga. Celje: [R. Novak], 2014. 52 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513154108]
250. GOLDINSKIJ, Boris. Notranji in zunanji pogoji za diverzifikacijo poslovanja podjetja Blisk Montaža, d. d. : diplomska naloga. Celje: [B. Goldinskij], 2013. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512855612]
251. RUTAR, Lea. Razsežnosti e-trženjskega komuniciranja : diplomska naloga. Celje: [L. Rutar], 2013. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512811580]
252. ČEHOVIN, Urška. Sejmi kot orodje pospeševanja prodaje v Parku Škocjanske jame : diplomska naloga. Celje: [U. Čehovin], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512959292]
253. KREGAR, Saša. Socialno podjetništvo : diplomska naloga. Celje: [S. Kregar], 2013. [5], 47 f. [COBISS.SI-ID 512722236]
254. MIŠIGOJ, Diana. Vsi zaposleni v storitveni dejavnosti sestavljajo mozaik kakovosti : diplomska naloga. Celje: [D. Mišigoj], 2013. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512963388]
255. PEČOVNIK, Matej. Distribucija toplotne energije v Nazarjah : diplomska naloga. Celje: [M. Pečovnik], 2012. [10], 82 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512624444]
256. UŽMAH, Alenka. Nevarnosti pri uporabi interneta : diplomska naloga. Celje: [A. Užmah], 2012. [7], 50 f., 17 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512636220]
257. AĆIMOVIĆ, Dejan. Optimizacija zaloge v podjetju : diplomska naloga. Celje: [D. Aćimović], 2012. [8], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512587324]
258. KLEMENC, Gašper. PGD Laško s poklicnim jedrom : diplomska naloga. Celje: [G. Klemenc], 2012. [10], 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512609852]
259. KOLMANIČ, Danijela. Poslovni načrt za podjetje Yacuda AA GmbH : diplomska naloga. Celje: [D. Kolmanič], 2012. [8], 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512775228]
260. RAJH, Brigita. Učinkovita izraba sejemskega nastopa v komercialne namene : diplomska naloga. Celje: [B. Rajh], 2012. [8], 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512628028]
261. BLAZINŠEK, Kristina. Uvajanje blagovne znamke Just Paris : diplomska naloga. Celje: [K. Blazinšek], 2012. [8], 37 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512593724]
262. JAVORNIK, Andrej. Zadovoljstvo naročnikov s svojim internetnim ponudnikom : diplomska naloga. Celje: [A. Javornik], 2012. [7], 54 f. [COBISS.SI-ID 512606524]
263. SITAR STOJC, Nataša. Družbeno odgovorno ravnanje podjetja : diplomska naloga. Celje: [N. Sitar Stojc], 2011. 43 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513110332]
264. GLIHA, Tadej. Poslovni načrt podjetja GT-VEZ : diplomska naloga. Celje: [T. Gliha], 2011. [6], 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512899900]
265. ŠETINA, Boštjan. Pospeševanje prodaje produktov proizvajalca Chromos-Svjetlost v podjetju Inpos, d. o. o., Celje : diplomska naloga. Celje: [B. Šetina], 2011. 70 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513072700]
266. SEŠLAR, Nina. Prepletanje družinskega in poslovnega sistema v družinskem podjetju Schiki, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [N. Sešlar], 2011. [7], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513060412]
267. JUTERŠEK, Tomaž. Raziskava trga na primeru podjetja VNM, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Juteršek], 2011. 57 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512933180]
268. SAVIČIČ, Novka. Učinkovitost različnih strategij direktnega trženja : iBON proti Gvin : diplomska naloga. Celje: [N. Savičič], 2011. 49 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513059900]
269. DVORNIK, Uroš. Vodenje podjetja X v času gospodarske krize : diplomska naloga. Celje: [U. Dvornik], 2011. 49 f. [COBISS.SI-ID 512897852]
270. KAZAFEROVIĆ, Emsud. Vodenje z motiviranjem v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [E. Kazaferović], 2011. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512950332]
271. MEDVED, Mateja. Zadovoljstvo kupcev s storitvami mobilnih operaterjev : diplomska naloga. Celje: [M. Medved], 2011. [8], 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512992060]
272. KRUŠIČ, Karmen. Zadovoljstvo porabnikov izdelkov Mesarije Strašek : diplomska naloga. Celje: [K. Krušič], 2011. [9], 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512978492]

Prevajalec

273. ZUPANČIČ, Vinko, FERRARESI, Alessia, BOBEK, Vito, PURG, Peter, RUS, Matej, BANTERLE, Alberto, ARNALDI, Simone, FERLINC, Maja, ZUPANČIČ, Vinko (urednik, prevajalec). Vodnik za oblikovanje programov podjetniškega usposabljanja. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, 2008. 87 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 9525532]

Recenzent

274. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
275. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
276. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
277. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
278. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
279. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
280. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
281. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
282. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 107 str. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 269613568]
283. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 270141440]
284. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
285. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]
286. VODOPIVEC, Robert. Osnove ekonomike za prometne tehnike. Ljubljana: Alea, 1998. 77 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1803438]


NERAZPOREJENO

287. ZUPANČIČ, Vinko. Glagolica na dlani : Šočerga, na izviren način obudili spomin na izgubljeno dediščino. Istra. 26. jun. 2019, leto 11, št. 6, str. 16, ilustr. ISSN 1855-3788. [COBISS.SI-ID 4802487]
288. ORBANIĆ, Branko (avtor, fotograf, ilustrator), ZUPANČIČ, Vinko, BENČIČ-MOHAR, Eda. Priročnik za suhogradnjo = Priručnik za suhogradnju. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine: = Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, 2012. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6420-92-1. [COBISS.SI-ID 261677824]
289. DREMPETIĆ, Jadranka (avtor, fotograf), ZUPANČIČ, Vinko, BENČIČ-MOHAR, Eda (avtor, fotograf). Razvoj modela revitalizacije istrskega podeželja = Razvoj modela revitalizacije istarskog zaleđa. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: = Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, 2012. 141 str., ilustr. Projekt Revitas. ISBN 978-961-6420-93-8. [COBISS.SI-ID 261686528]
290. ZUPANČIČ, Vinko, BENČIČ-MOHAR, Eda (avtor, fotograf). Revitalizacija kulturne dediščine istrskega podeželja. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: = Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, 2012. 75 str., ilustr. Projekt Revitas. ISBN 978-961-6420-95-2. [COBISS.SI-ID 262078208]
291. ZUPANČIČ, Vinko, VIDIC, Franci. Tržne raziskave v turizmu. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-57-3. [COBISS.SI-ID 262646784]
292. MOŽINA, Stane, TAVČAR, Mitja I., ZUPANČIČ, Vinko. Vedenje potrošnikov in tržnikov. 1. izd. Maribor: Pivec, 2012. 408 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-45-5. [COBISS.SI-ID 67246337]
293. ZUPANČIČ, Vinko, BENČIČ-MOHAR, Eda. Suhogradnja : video priročnik o tehniki gradnje. [Ljubljana]: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011. 1 video DVD (ca 38 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 38144813]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022