COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Denis Tomše [40717]Osebna bibliografija za obdobje 2003-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris, MILFELNER, Borut. Beliefs, attitudes, and behaviour towards marketing communication on social networks : a comparative study of the two CEE countries. International journal of e-services and mobile applications. jul. 2022, vol. 14, iss. 1, str. 1-14, ilustr. ISSN 1941-6288. https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=300264&ptid=277930&ctid=4&oa=true&isxn=9781683180777, DOI: 10.4018/IJESMA.2022010101. [COBISS.SI-ID 119052803], [SNIP]
2. TOMŠE, Denis, STRAŠEK, Rok, TOROŠ, Ivan. The differences between people under the age of 60 and over the age of 60 in Covid-19 vaccination rates and vaccine brand perception. Ymer. 2022, vol. 21, iss. 3, str. 349-360, ilustr. ISSN 0044-0477. https://www.doi.org/10.37896/YMER21.03/38, DOI: 10.37896/YMER21.03/38. [COBISS.SI-ID 102531587], [SNIP, Scopus]
3. VORINA, Anton, TOMŠE, Denis, SIMONIČ, Miro. Using mobile app for traveling : an example in Macedonia. Horizonti. Serija A. Opštestveni i humanistički nauki. dec. 2018, year 12, vol. 23, str. 699-710. ISSN 1857-9884. http://uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202019/Serija%20A%20br%2023/p53.pdf, DOI: 10.20544/HORIZONS.A.23.2.18.P53. [COBISS.SI-ID 1024642008]
4. TOMŠE, Denis, DUMIČIĆ, Ksenija, SNOJ, Boris. Beliefs, attitudes, and behaviour towards marketing communication on social networks : the case of Central and Eastern European country. International journal of internet marketing and advertising. 2015, vol. 9, no. 4, str. 286-302, ilustr. ISSN 1477-5212. DOI: 10.1504/IJIMA.2015.072883. [COBISS.SI-ID 513508924], [SNIP, Scopus do 4. 4. 2023: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
5. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. Vpliv prepričanj uporabnikov na njihova stališča do marketinškega komuniciranja na družbenih omrežjih. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje. 2012, letn. 11, [št.] 20, str. 37-47, ilustr. ISSN 1408-1652. [COBISS.SI-ID 11382812]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. TOMŠE, Denis, MARČINKO TRKULJA, Željka. Influence of gender on users' attitudes and behaviour toward marketing communication on social networks. V: LAZIĆ, Miodrag (ur.). Proceedings. Leskovac: Faculty of Technology, 2019. Str. 168-175. ISBN 978-86-89429-36-7. [COBISS.SI-ID 2048517656]
7. TOMŠE, Denis, MARČINKO TRKULJA, Željka, SNOJ, Boris. Prepričanja, stališča in vedenje uporabnikov družbenih omrežij do marketinškega komuniciranja v teh omrežjih : primerjava med Slovenijo in Hrvaško = Beliefs, attitudes and behavior of social media users toward marketing communication on these media : comparison between Slovenia and Croatia. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 199-208. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 513766204]
8. VORINA, Anton, SIMONIČ, Miro, TOMŠE, Denis. The relationship between the investment in new technologies and the employee`s satisfaction : memorializing the dawn of the space age in contemporary Russian cinematography. V: SINDBÆK ANDERSEN, Tea (ur.), TÖRNQUIST-PLEWA, Barbara (ur.). The Twentieth Century in European memory : transcultural mediation and reception. Leiden; Boston: Brill, cop. 2017. Str. 261-268. European studies, vol. 34. ISBN 978-90-04-35235-3. ISSN 1568-1858. [COBISS.SI-ID 1024595416]
9. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. Impact of Internet access on different economic factors in OECD countries. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 292-301. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513694012]
10. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. The impact of information and communications technologies on unemployment rate in OECD countries = Uticaj razvitosti informacisko-komunikaciskih tehnologija na stopu nezaposlenosti u državama OECD. V: Conference Proceedings : integrated politics of research and innovations. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans [etc.]. 2016, str. 605-610, ilustr. ISBN 978-86-80194-05-9. http://www.limen.org.rs/zbornik-radova.html. [COBISS.SI-ID 513656892]
11. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. The impact of information and communications technologies development on GDP per capita = Uticaj razvitosti informacisko-komunikaciskih tehnologija na BDP po glavi stanovnika. V: Knowledge based sustainable economic development : conference proceedings. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan [etc.], 2016. Str. 116-121, z avtroj. sl. ISBN 978-86-80194-03-5. [COBISS.SI-ID 513612348]
12. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. Influence of sociopsychological belief factors on users' attitudes and behaviour toward marketing communication on social networks = Uticaj sociopsiholoških faktora uvjerenja na stavove korisnika i njihovo ponašanje prema marketinškim komunikacijama na društvenim mrežama. V: Održivi ekonomski razvoj : savremeni i multidisciplinarni pristupi : zbornik radova. Beograd [etc.]: Udruženje ekonomista i menadžera Balkana - UdEkoM Balkan [etc.], 2015. Str. 245-254, ilustr. ISBN 978-86-80194-01-1. [COBISS.SI-ID 513499964]
13. TOMŠE, Denis, DUMIČIĆ, Ksenija, SNOJ, Boris. Model of users' beliefs, attitudes and behaviour towards marketing communication on social networks. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 111-121, ilustr. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 513529660]
14. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. Marketing communication on social networks : solution in the times of crisis. V: ARANĐELOVIĆ, Zoran M. (ur.). Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš, jun. 2014. godine : 19. [naučni skup]. Niš: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2014. Str. 523-532. ISBN 978-86-6139-092-0. [COBISS.SI-ID 513176124]
15. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. Marketinško komuniciranje v družbenih omrežjih. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 204-217. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513009468]
16. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris, DUMIČIĆ, Ksenija. Stališča, odnos in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 340-347. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512670524]
17. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris, DUMIČIĆ, Ksenija. Vpliv starosti, spola, izobrazbe in dohodka na odnos in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 348-355. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512671036]
18. TOMŠE, Denis. Odnos slovenskih uporabnikov do marketinških akcij v socialnem omrežju Facebook. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 299-306, graf. prikazi. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512466492]
19. TOMŠE, Denis. Trženje blagovnih znamk v socialnih omrežjih. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 307-314. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512467004]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. TOMŠE, Denis, MARČINKO TRKULJA, Željka. Influence of gender on users' attitudes and behaviour toward marketing communication on social networks. V: LAZIĆ, Miodrag (ur.). Book of abstracts. Leskovac: Faculty of Technology, 2019. Str. 198. ISBN 978-86-89429-35-0. [COBISS.SI-ID 2048517912]
21. TOMŠE, Denis, MARČINKO TRKULJA, Željka, SNOJ, Boris. Prepričanja, stališča in vedenje uporabnikov družbenih omrežij do marketinškega komuniciranja v teh omrežjih : primerjava med Slovenijo in Hrvaško = Beliefs, attitudes and behavior of social media users toward marketing communication on these media : comparison between Slovenia and Croatia. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 34-36. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 513766460]
22. VORINA, Anton, SIMONIČ, Miro, TOMŠE, Denis. The relationship between the investment in new technologies and the employeeʼs satisfaction. V: LAZIĆ, Miodrag (ur.). Book of Abstracts. Leskovac: Faculty of Technology, 2017. Str. 178. ISBN 978-86-89429-22-0. [COBISS.SI-ID 1024595160]
23. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. Impact of Internet access on different economic factors in OECD countries. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 45-46. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513694268]
24. TOMŠE, Denis, DUMIČIĆ, Ksenija, SNOJ, Boris. Model of users' beliefs, attitudes and behaviour towards marketing communication on social networks. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 21-22. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 513529916]
25. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris. Marketinško komuniciranje v družbenih omrežjih = Marketing communication in social media. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 35-36. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513009724]
26. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris, DUMIČIĆ, Ksenija. Stališča, odnos in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih = Users beliefs, attitude and behavior toward marketing communication in social media. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 56-58. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512670780]
27. TOMŠE, Denis, SNOJ, Boris, DUMIČIĆ, Ksenija. Vpliv starosti, spola, izobrazbe in dohodka na odnos in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih = The influence of age, gender, education and income on users attitude and behaviour toward marketing communication in social networks. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 58-60. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512671292]
28. TOMŠE, Denis. Odnos slovenskih uporabnikov do marketinških akcij v socialnem omrežju Facebook = Perceptions of Slovenian users to marketing campaigns on Facebook. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 40-41. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512466748]
29. TOMŠE, Denis. Trženje blagovnih znamk v socialnih omrežjih = Building a brand through social media marketing. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 41-42. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512467260]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

30. TOMŠE, Denis. Prepričanja, stališča in vedenje uporabnikov do marketinškega komuniciranja v družbenih omrežjih. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 124 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-94-8. [COBISS.SI-ID 276628992]

2.08 Doktorska disertacija

31. TOMŠE, Denis. Vpliv prepričanj uporabnikov družbenih omrežij na njihova stališča in vedenje do marketinškega komuniciranja v teh omrežjih : doktorska disertacija. Celje: [D. Tomše], 2014. 209 str., 20 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513148220]

2.11 Diplomsko delo

32. TOMŠE, Denis. Spletna stran podjetja SINET d.o.o. : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [D. Tomše], 2010. 50 f., graf. prikazi. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=13623. [COBISS.SI-ID 6645523]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

33. TOMŠE, Denis. Vodenje javnega zavoda v normalnem obdobju in v kriznih razmerah : predavanje izvedeno pri predmetu Organizacija in menedžment podjetja, za študente ERUDIO Višje strokovne šole na programu Eknomist, 15. 11. 2021. 2021. [COBISS.SI-ID 90054659]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

34. ŠUBELJ, Kaja. Izdelava učinkovite strategije marketinškega komuniciranja na podlagi raziskave stališč uporabnikov do digitalnega marketinškega komuniciranja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Šubelj], 2022. [2], V, 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 147432707]
35. GAŠPARAC, Nika. Vpliv marketinškega komuniciranja na prodajo vstopnic in navijaških artiklov Košarkaškega kluba Cedevita Olimpija : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Gašparac], 2021. V, 88, 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 82619651]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

36. DAKIĆ, Nikolina. Vpliv epidemije SARS-CoV-2 na trg dela v zasavski regiji in možne rešitve z vidika večje stopnje digitalizacije : diplomska naloga. Celje: [N.Dakić], 2021. 56 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8410. [COBISS.SI-ID 82702083]
37. CURK, Jure. Prenova spletne strani podjetja Njorka, d. o. o. : (študija primera) : diplomska naloga. Celje: [J. Curk], 2019. 80 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6283. [COBISS.SI-ID 513771324]
38. MITIČ, Ana Marija. Vpliv javljanj v živo na število sledilcev Facebook strani kulturnika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. M. Mitić], 2018. [7], 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048028274]

Recenzent

39. RASPOR, Andrej. Trženje storitev. Elektronska izd. Ljubljana: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XV, 264 str.)), ilustr. Zbirka Učbeniki. ISBN 978-961-93988-9-0. https://www.centerznanja.si/VSKV/pluginfile.php/17074/mod_resource/content/4/Tr%C5%BEenje%20storitev%20-%20u%C4%8Dbenik.pdf. [COBISS.SI-ID 101528323]
40. RASPOR, Andrej. Vaje iz trženja storitev. Elektronska izd. Ljubljana: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIV, 62 str.)), ilustr. Zbirka Učbeniki. ISBN 978-961-95727-0-2. https://www.centerznanja.si/VSKV/pluginfile.php/17075/mod_resource/content/1/Tr%C5%BEenje%20storitev%20-%20vaje.pdf. [COBISS.SI-ID 101551107]
41. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
42. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
43. KODRIN, Lidija. Strateško trženje. Ljubljana: Visoka šola za poslovne vede, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (171 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7110-03-6. https://www.vspv.si/sl/o-soli/publikacije. [COBISS.SI-ID 94885379]
44. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
45. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
46. Modern management tools and economy of tourism sector in present era : second international thematic monograph : thematic proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, 2017. XVI, 658 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-80194-10-3. https://www.scribd.com/document/373553815/tematski-zbornik-2017-final?secret_password=NfyDgHW451RrjuwZAgOa#fullscreen&from_embed. [COBISS.SI-ID 16314931]
47. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
48. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
49. Modern management tools and economy of tourism sector in present era : international thematic monograph : thematic proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, 2016. XVI, 641 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-80194-04-2. http://www.udekom.org.rs/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 229188364]


NERAZPOREJENO

50. DIMIC, Alja, CEPUŠ, Mojca, DIMEC ČASAR, Tjaša, KMETEC, Petra, GROM, Gašper, SAMBOLEC, Mario, BITENC, Sandi, TOMŠE, Denis. Prehranski svetovalec FZS. Ljubljana: Fitnes zveza Slovenije, 2017. 305 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 104749571]
51. TOMŠE, Denis. Vpliv utrujenosti na učinkovitost košarkarjev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Kranj: [D. Tomše], 2003. 102 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3748627]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022