COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSmag. Sandra Senčič [32258]Osebna bibliografija za obdobje 1995-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra, ŽUPERL, Uroš. Genetic programming and artificial neural network modeling of PM10 emission close to a steel plant = Modeliranje emisij PM10 ob železarni z genetskim programiranjem in nevronskimi mrežami. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. jul. 2013, vol. 60, no. 1, str. 9-16. ISSN 1408-7073. http://www.rmz-mg.com/letniki/rmz60/RMZ60_0009-0016.pdf. [COBISS.SI-ID 2932987]
2. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra. Modeling of PM10 emission with genetic programming = Modeliranje emisije PM10 z genetskim programiranjem. Materiali in tehnologije. [Tiskana izd.]. 2012, vol. 46, no. 5, str. 453-457. ISSN 1580-2949. [COBISS.SI-ID 2541051], [JCR, SNIP, WoS do 6. 1. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 28. 10. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
3. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra. Critical inclusion size in spring steel and genetic programming = Kritična velikost vključka v vzmetnem jeklu in genetsko programiranje. RMZ - Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology. [Tiskana izd.]. 2010, vol. 57, no. 1, str. 17-23. ISSN 1408-7073. [COBISS.SI-ID 1439995]

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. KOSEC, Borut, PAVLIN, Franc, DRETNIK, Mateja, SENČIČ, Sandra. Temperaturno polje v ingotu = The temperature field in ingots. Kovine zlitine tehnologije. 1995, letn. 29, št. 1/2, str. 45-47. ISSN 1318-0010. [COBISS.SI-ID 13663]

1.03 Drugi znanstveni članki

5. KOSEC, Borut, SENČIČ, Sandra, SOKOVIĆ, Mirko, KARPE, Blaž. Foundry waste management. International journal for quality research. 2008, vol. 2, no. 2, str. 129-133. ISSN 1800-6450. [COBISS.SI-ID 894559]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

6. SENČIČ, Sandra, KOSEC, Borut, UNKIĆ, Faruk. Foundry total waste management = Celovito obvladovanje odpadkov iz livarn. V: UNKIĆ, Faruk (ur.). 7th International foundrymen conference, 12.- 14., June 2006, Opatija : advanced foundry and technologies : proceedings book. Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, 2006. 23 str. ISBN 953-7082-02-4. [COBISS.SI-ID 634207]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra, ŽUPERL, Uroš. Artificial intelligence approach of modeling of PM10 emission close to a steel plant. V: BRDAREVIĆ, Safet (ur.). Quality 2013 : proceedings, 8th Research/expert conference with international participation, Neum, Bosnia and Herzegovina, 06-08 June 2013 = 8. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Neum, Bosna i Hercegovina, 06-08 juni 2013. 8th Research/expert conference with international participation, Neum, Bosnia and Herzegovina, 06-08 June 2013. Zenica: University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, 2013. Str. 305-310. Quality ... (Zenica). ISSN 1512-9268. http://www.quality.unze.ba/zbornici/QUALITY%202013/050-Q13-013.pdf. [COBISS.SI-ID 2933499]
8. KOSEC, Borut, SENČIČ, Sandra, KARPE, Blaž, PETERMAN POLJANŠEK, Simon Peter, NAGODE, Aleš, SCHWARZOVA, Heidy, BUDAK, Igor, HODOLIČ, Janko, SOKOVIĆ, Mirko. Waste management in foundries. V: GOLETIĆ, Šefket (ur.), ŽIVKOVIĆ, Dragana. International symposium Environmental and material flow management, EMFM 2012 : procedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2012. Str. 173-178. ISBN 978-9958-617-46-1. [COBISS.SI-ID 1232223]
9. KOSEC, Borut, SENČIČ, Sandra, SOKOVIĆ, Mirko, KARPE, Blaž. Foundry waste management. V: Quality festival 2008 = Festival kvaliteta 2008 : 2. International quality conference, Kragujevac, May 13-15, 2008. [S. l.]: [S. n.], 2008. 4 str. ISBN 978-86-86663-26-9. [COBISS.SI-ID 10519579]
10. KOSEC, Borut, SENČIČ, Sandra, KARPE, Blaž, SOKOVIĆ, Mirko. Foundry waste management - case study. V: BRDAREVIĆ, Safet (ur.). Quality 2007 : proceedings = editor Safet Brdarević. 5th Research/Expert conference with international participation Quality 2007, June 6th-9th, 2007, Neum - Bosnia and Herzegovina. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, cop. 2007. Str. 495-499. [COBISS.SI-ID 707423]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. KOSEC, Borut, SENČIČ, Sandra, KARPE, Blaž, SCHWARZOVA, Heidy, BUDAK, Igor, NAGODE, Aleš, RUDOLF, Rebeka, HODOLIČ, Janko, SOKOVIĆ, Mirko. Waste management in foundries : case study. V: Materials and metallurgy : summaries of lecture = Materiali i metalurgija : sažeci predavanja. Šibenik: Croatian Metallurgical Society: = Hrvatsko metalurško društvo, 2012. Str. 412. Metalurgija, vol. 51, no. 3. ISSN 0543-5846. [COBISS.SI-ID 1223007]
12. KOVAČIČ, Miha, SENČIČ, Sandra. Modeling of PM10 emission near the steel plant area in Slovenia with genetic programming. V: GODEC, Matjaž (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 19. konferenca o materialih in tehnologijah, 22. - 23.november 2011, Portorož = 19th Conference on Materials and Technology, 22-23 November 2011, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2011. Str. 37. ISBN 978-961-92518-4-3. [COBISS.SI-ID 2044667]
13. KOSEC, Borut, SENČIČ, Sandra, KARPE, Blaž. Foundry total waste management. Metalurgija. srpanj/rujan 2008, vol. 47, br. 3, str. 282. ISSN 0543-5846. [COBISS.SI-ID 817759], [JCR, SNIP]
14. SENČIČ, Sandra, KOSEC, Borut, UNKIĆ, Faruk. Foundry total waste management = Celovito obvladovanje odpadkov iz livarn. V: UNKIĆ, Faruk (ur.). 7th International foundrymen conference, 12.- 14., June 2006, Opatija : advanced foundry and technologies : proceedings book. Opatija: Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, 2006. Str. [45]. ISBN 953-7082-02-4. [COBISS.SI-ID 633951]
15. SENČIČ, Sandra, KOSEC, Borut, UNKIĆ, Faruk. Foundry waste managemant. Metalurgija. vol 45, br. 3, str. 232. ISSN 0543-5846. [COBISS.SI-ID 629343], [JCR, SNIP]
16. SENČIČ, Sandra, KOSEC, Borut. Sistem obvladovanja odpadkov iz livarn = A foundry-waste management system. V: JENKO, Monika (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. 14. konferenca o materialih in tehnologijah = 14th Conference on Materials and Technology, 16-18 October, 2006, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2006. Str. 117. ISBN 961-91448-6-4, ISBN 978-961-91448-6-2. [COBISS.SI-ID 656991]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

17. SENČIČ, Sandra. Vrednotenje emisij prašnih delcev v metalurški industriji : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Senčič], 2016. VII, 100 f., ilustr., graf. prikazi, tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89025&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1649247]

2.09 Magistrsko delo

18. SENČIČ, Sandra. Celovito obvladovanje odpadkov iz livarn : magistrsko delo = Foundry total waste management. Ljubljana: [S. Senčič], 2005. 109 str., priloge, ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 607839]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

19. SENČIČ, Sandra, KOSEC, Borut, UNKIĆ, Faruk. Celovito obvladovanje odpadkov iz livarn : poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, NTF-OMM, 2006. [22] str. [COBISS.SI-ID 633183]
20. SENČIČ, Sandra, KOSEC, Borut. Sistem ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2005. [4] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 579167]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Avtor dodatnega besedila

21. JUG, Aleš (avtor, fotograf, ilustrator), BERCKO, Luka (avtor, fotograf, ilustrator). Priročnik za usposabljanje za gašenje usposobljenih oseb - oseb za izvajanje požarne straže in oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Celje: Kova, 2012. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-269-741-9. [COBISS.SI-ID 262347776]


NERAZPOREJENO

22. SENČIČ, Sandra, DOBOVIŠEK, Milan. Strokovni priročnik za obravnavo poškodb pri delu, bolezni povezanih z delom in poklicnih bolezni. Celje: Kova, 2016. 104 str., obrazci. ISBN 978-961-285-526-0. [COBISS.SI-ID 287354368]
23. FABIJAN, Janez, IVANETIČ, Igor, SENČIČ, Sandra, BÖHM, Lučka. Učinkovito ocenjevanje tveganja : priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu. Ljubljana: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2016. 347 str., ilustr. ISBN 978-961-6708-25-8. [COBISS.SI-ID 286961408]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022