COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Mojca Nekrep [40715]Osebna bibliografija za obdobje 1992-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NEKREP, Mojca. Ponudba zavarovalnih storitev v obdobju digitalizacije. Zavarovalniški horizonti. maj 2018, letn. 14, št. 1, str. 5-17, preglednice. ISSN 2350-4811. https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2018/05/Zavarovalni%C5%A1ki-horizonti-06.2018.pdf. [COBISS.SI-ID 39828229]
2. NEKREP, Mojca. Trenutna in prihodnja tveganja v zavarovalništvu - predstavitev raziskave Swiss RE. Zavarovalniški horizonti. dec. 2014, letn. 10, št. 3, str. 23-38. ISSN 2350-4811. http://www.zav-zdruzenje.si/portfolio/zavarovalniski-horizonti-december-2014/#. [COBISS.SI-ID 83032321]
3. NEKREP, Mojca. Innovativeness of banks and insurance companies in developing markets : guidelines for success = Inovativnost bank in zavarovalnic na razvijajočih se trgih : vodila uspeha. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 59, št. 3/4, str. 39-49, tabele. ISSN 0547-3101. DOI: 10.7549/ourecon.2013.3-4.04. [COBISS.SI-ID 11471644]
4. NEKREP, Mojca. Trg zavarovalnih storitev v Sloveniji in Avstriji v obdobju finančne in gospodarske krize. Zavarovalniški horizonti : revija za zavarovalništvo in aktuarstvo. [Tiskana izd.]. jul. 2013, letn. 9, št. 2, str. 57-81, ilustr. ISSN 1854-066X. [COBISS.SI-ID 512844860]
5. NEKREP, Mojca. Priložnosti in nevarnosti za slovenske zavarovalnice z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo. Zavarovalniški horizonti : revija za zavarovalništvo in aktuarstvo. [Tiskana izd.]. okt. 2013, letn. 9, št. 3/4, str. 51-80, ilustr. ISSN 1854-066X. [COBISS.SI-ID 512923964]
6. NEKREP, Mojca. Razvoj sodobnih oblik življenjskega zavarovanja. Zavarovalniški horizonti : revija za zavarovalništvo in aktuarstvo. [Tiskana izd.]. jan. 2011, letn. 7, št. 1, str. 35-47, ilustr. ISSN 1854-066X. [COBISS.SI-ID 512386620]
7. NEKREP, Mojca, GLOGOVŠEK, Jože. Innovation model of new financial services development. Bank Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen. Aug. 2010, jhg. 58, str. 518-525. ISSN 1015-1516. [COBISS.SI-ID 512332860]
8. NEKREP, Mojca. Vpliv organizacijske kulture in upravljanja z znanjem na uspešnost razvoja novih finančnih storitev. Management. [Tiskana izd.]. pomlad 2010, let. 5, št. 1, str. 21-36, tabele. ISSN 1854-4223. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/5_021-036.pdf. [COBISS.SI-ID 3494103]
9. NEKREP, Mojca. Success factors in new financial services development = Dejavniki uspeha pri razvoju novih finančnih storitev. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 55, št. 5/6, str. 30-39. ISSN 0547-3101. [COBISS.SI-ID 10068252]
10. BASTIČ, Majda, NEKREP, Mojca. Differences in the development of new services between developed and developing financial markets. WSEAS Transactions on Business and Economics. Sep. 2009, vol. 6, iss. 9, str. 491-501. ISSN 1109-9526. [COBISS.SI-ID 10063132], [SNIP, Scopus do 17. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
11. NEKREP, Mojca. Inovacijska dejavnost in uspešnost razvoja novih finančnih storitev v zavarovalnicah in bankah. Zavarovalniški horizonti : revija za zavarovalništvo in aktuarstvo. [Tiskana izd.]. jul. 2009, letn. 5, št. 3, str. [43]-66. ISSN 1854-066X. [COBISS.SI-ID 9924892]

1.02 Pregledni znanstveni članek

12. NEKREP, Mojca. Optimizacija naložbenega portfelja zavarovalnice = Portfolio optimization in insurance companies. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 50, št. 1/2, str. 77-83. ISSN 0547-3101. [COBISS.SI-ID 7506204]

1.04 Strokovni članek

13. NEKREP, Mojca. Vinsko izobraževanje za uživanje in širitev obzorij = Wine education foer enjoyment and expansion of horizons. Vinsko kulinarični trendi. okt. 2017, str. 60-61, ilustr. ISSN 2232-4747. [COBISS.SI-ID 96496897]
14. NEKREP, Mojca. Wine marketing : selling concept vs. marekting concept = Marketing vina : prodajni koncept vs. marketinški koncept. Vinsko kulinarični trendi. okt. 2016, str. 54-55, ilustr. ISSN 2232-4747. [COBISS.SI-ID 96497153]
15. NEKREP, Mojca. 60 let uspešnega koncepta pri sosedih : južnoštajerska avstrijska vinska cesta - primer dobre prakse trženja = 60 years of a succesful concept in our neighbouring country : the South East Styrian wine road in Austria - a case of good marketing practice. Vinsko kulinarični trendi. okt. 2015, str. 68-69, ilustr. ISSN 2232-4747. [COBISS.SI-ID 96497409]
16. NEKREP, Mojca. Inovativnost finančnih storitev na slovenskem finančnem trgu. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. jan.-feb. 2010, letn. 59, št. 1/2, str. 41-46, graf. prikaz. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 10136348]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. NEKREP, Mojca. Zavarovalne storitve v digitalni dobi. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 198-209. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513690940]
18. NEKREP, Mojca. Ciljni trgi slovenskih zavarovalnic : ali res predstavljajo priložnost?. V: Osrednja tema Kako zagotoviti rast zavarovalne premije v Sloveniji : e-zbornik = Main topic How to ensure insurance premium growth in Slovenia : e-proceedings. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2015. Str. 1-10. ISBN 978-961-6593-39-7. [COBISS.SI-ID 83033601]
19. NEKREP, Mojca. Zavarovalništvo v evropskem prostoru : potencialni trgi slovenskih zavarovalnic. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 310-320. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 513536828]
20. NEKREP, Mojca. Kakovost zavarovalnih storitev, osveščenost zavarovalcev in njihova zvestoba zavarovalnici. V: Zavarovalništvo v luči nove zakonodaje in sprememb v družbeno-poslovnem okolju : e-zbornik = Insurance industry in the light of new legislation and changes in the social and business environment : e-proceedings. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2014. Str. ISBN 978-961-6593-33-5. [COBISS.SI-ID 83033089]
21. NEKREP, Mojca. Posledice finančne in gospodarske krize na trg zavarovalnih storitev v Sloveniji in Avstriji. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 102-118, ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513005372]
22. NEKREP, Mojca. Življenjska zavarovanja danes in jutri. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 473-481, ilustr. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512472124]
23. BASTIČ, Majda, NEKREP, Mojca. Key success factors of service innovation in transitional markets. V: MASTORAKIS, Nikos E. (ur.). Recent advances in systems theory and scientific computation : proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'09), Moscow, Russia, August 20-22, 2009. 9th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC '09), Moscow, Russia, August 20-22, 2009. [Moscow]: WSEAS Press, 2009. Str. 68-73. Mathematics and computers in science and engineering. ISBN 978-960-474-109-0. [COBISS.SI-ID 9963036], [Scopus do 21. 5. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
24. BASTIČ, Majda, NEKREP, Mojca. Portfolio optimization. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), BASTIČ, Majda (ur.), DROBNE, Samo (ur.). SOR '03 proceedings. 7th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Podčetrtek, Slovenia, September 24-26, 2003. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2003. Str. [121-126]. ISBN 961-6165-15-1. [COBISS.SI-ID 7016988]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

25. NEKREP, Mojca. Preprosti ali kompleksni inovacijski modeli za razvoj novih zavarovalnih produktov. Zbornik referatov ... posvetovanja Društva računovodskih in finančnih delavcev Maribor. str. 128-140. ISSN 1318-3230. [COBISS.SI-ID 512332604]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

26. NEKREP, Mojca. Zavarovalne storitve v digitalni dobi = Insurance products in digital age. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 31-32. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513691196]
27. NEKREP, Mojca. Zavarovalništvo v evropskem prostoru : potencialni trgi slovenskih zavarovalnic = Insurance industry in Europe : potential markets for Slovenian insurance companies. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. Str. 51-53. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 513537084]
28. NEKREP, Mojca. Posledice finančne in gospodarske krize na trg zavarovalnih storitev v Sloveniji in Avstriji = Consequences of the financial and economic crisis on the insurance market in Slovenia and Austria. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 18-20. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513005628]
29. NEKREP, Mojca. Življenjska zavarovanja danes in jutri = Life insurance today and tomorrow. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 64-65. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512472380]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

30. NEKREP, Mojca. Učinek finančne in gospodarske krize na slovenski zavarovalni trg. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2014, letn. 63, št. 7/8, str. 54-61, graf. prikazi. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 83032577]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

31. NEKREP, Mojca. Finance za podjetnike. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-67-9. [COBISS.SI-ID 302860288]
32. NEKREP, Mojca. Ekonomske, pravne in tržne osnove zavarovalništva. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 119 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-97-9. [COBISS.SI-ID 277692672]
33. NEKREP, Mojca. Ekonomske, pravne in tržne osnove zavarovalništva. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 120 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-85-6. [COBISS.SI-ID 273606656]
34. NEKREP, Mojca. Poslovne finance. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 203 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-78-8. [COBISS.SI-ID 267739392]
35. NEKREP, Mojca. Poslovne finance. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 204 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-68-9. [COBISS.SI-ID 264857600]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

36. NEKREP, Mojca. Financiranje podjetij. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 105 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-90-0. [COBISS.SI-ID 275724032]
37. NEKREP, Mojca. Financiranje podjetij : gradivo za vaje. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 69 str., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-03-0. [COBISS.SI-ID 252723712]

2.08 Doktorska disertacija

38. NEKREP, Mojca. Model razvoja novih finančnih storitev : doktorska disertacija. Maribor: [M. Nekrep], 2009. XIV, 251 str., graf. prikazi, tabele, preglednice. http://www.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/nekrep-mojca-dok.pdf. [COBISS.SI-ID 9971484]

2.09 Magistrsko delo

39. NEKREP, Mojca. Optimizacija portfelja finančnih naložb v zavarovalništvu : magistrsko delo. Maribor: [M. Nekrep], 2003. 176 f., graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 481. [COBISS.SI-ID 6994716]

2.11 Diplomsko delo

40. NEKREP, Mojca. Financiranje projekta trgovsko poslovnega objekta v Račah : diplomsko delo. [Maribor: M. Nekrep], 1998. 60 f., tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Diplomska dela, 5642. [COBISS.SI-ID 4265244]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

41. FRAS, Mateja, NEKREP, Mojca. Ugotavljanje zadovoljstva kupcev konfekcijskih izdelkov v prodajalnah HAN in NR 11. Maribor: II. gimnazija, 1992. 30 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2221576]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

42. NEKREP, Mojca. Financial literacy in Slovenia : prispevek na "Eurobanking 2019 Ljubljana, Slovenia, May 26-29, 2019 European Working Group on Quantitative Analysis in Financial Service", 29. 5. 2019, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 96859393]
43. BAIER, Dejan, NEKREP, Mojca. Učinkoviti marketinški pristopi za uspešnejšo prodajo vina : predavanje na 7. vinogradniškem posvetu v okviru "Lombergarjevih dnevov", 3. december 2014, Fakulteta za kmetisjtvo in biosistemske vede, Hoče. Hoče, 3. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 83032833]
44. NEKREP, Mojca. [Development of contemporary life insurance products : Eurobanking 2012 Radenci, Slovenia, May 20-23, 2012 European Working Group on Quantitative Analysis in Financial Services]. [2012]. [COBISS.SI-ID 512697916]
45. NEKREP, Mojca. Innovativeness of banks and insurers in Slovenia. Vienna, 2011. [COBISS.SI-ID 512395580]
46. NEKREP, Mojca. Model of new financial services development. Ultrect: Eurobanking, 2010. [COBISS.SI-ID 512333116]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

47. STERLE ELIKAN, Martina. Analiza stroškov dela v času epidemije Covid-19 v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Sterle Elikan], 2022. [2], IV, 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 116215555]
48. POŠTRAK, Mojca. Plačni sistem javnega sektorja v Sloveniji in zadovoljstvo s plačo zaposlenih v javnem sektorju v Sloveniji : magistrska naloga. Celje: [M. Poštrak], 2022. 97 str., 7 f. pril., graf. prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8982. [COBISS.SI-ID 114730243]
49. OSOJNIK, Rok. Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji in dodatne možnosti varčevanja za starost : magistrska naloga. Celje: [R. Osojnik], 2022. VII, 57 str., [7] str. uvezanih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 112614659]
50. ILC, Luka. Analiza donosnosti slovenskega trga stanovanjskih nepremičnin : magistrska naloga. Celje: [L. Ilc], 2020. 94 f., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6682. [COBISS.SI-ID 19298307]
51. ZAMLEN, Maja. Model merjenja učinkovitosti in uspešnosti nepridobitnih organizacij : magistrska naloga. Celje: [M. Zamlen Dečman], 2020. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19293699]
52. PUHOVSKI, Peter. Neuporaba elektronskega bančništva strank Delavske hranilnice, d. d., Ljubljana : magistrska naloga. Celje: [P. Puhovski], 2020. 98 f., 5 f. pril., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7263. [COBISS.SI-ID 45722115]
53. JAKOPANEC, Vesna. Sistem financiranja slovenskih bolnišnic in zadovoljstvo slovenskih pacientov z bolnišnično oskrbo : magistrska naloga. Celje: [V. Jakopanec], 2020. 99 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7266. [COBISS.SI-ID 45714947]
54. ŽGUR, Gregor. Vrednotenje podjetja Debitel telekomunikacije, d. d., za namene strateškega odločanja : magistrska naloga. Celje: [G. Žgur], 2020. 106 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6685. [COBISS.SI-ID 19294723]
55. SINJUR, Terezija. Ljubljanska borza z analizo indeksa SBI TOP : magistrska naloga. Celje: [T. Sinjur], 2019. 94 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6128. [COBISS.SI-ID 513752124]
56. SMEH, Nataša. Obvladovanje plačilne nediscipline s poudarkom na izterjavi terjatev : magistrska naloga. Celje: [N. Smeh], 2019. 106 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6282. [COBISS.SI-ID 513770812]
57. ČRETNIK, Nataša. Odločitev kreditojemalcev pri najemu stanovanjskega kredita v slovenskem bančnem prostoru : magistrska naloga. Celje: [N. Čretnik], 2019. 92 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6124. [COBISS.SI-ID 513751100]
58. CIRNSKI, Srečko. Učinki plačilne nediscipline na poslovanje podjetja Terme Resort d.o.o. : magistrsko delo. Brežice: [S. Cirnski], 2018. 81, 10 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72814. [COBISS.SI-ID 2048291411]
59. MLAKAR, Jožefa. Posledice finančne in gospodarske krize v Sloveniji : magistrska naloga. Celje: [J. Mlakar], 2017. 126 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1861. [COBISS.SI-ID 513660220]
60. MRAK, Ana. Trg zlata in srebra : magistrska naloga. Celje: [A. Mrak Baron], 2017. 99 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2155. [COBISS.SI-ID 513657148]
61. JURIČ, Helena. Naložbe v nepremičnine : magistrska naloga. Celje: [H. Jurič], 2016. 98 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513598780]
62. GABER, Karmen. Pomembnost življenjskih zavarovanj za prihodnost posameznika : magistrska naloga. Celje: [K. Gaber], 2016. 104 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513581372]
63. PETERKA, Marija. Kupec kot ključni element poslovanja Engrotuš, d. d. : magistrska naloga. Celje: [M. Peterka], 2015. 134 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513485628]
64. PANČIČ, Primož. Beg možganov iz Slovenije : magistrska naloga. Celje: [P. Pančič], 2014. [7], 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513148732]
65. LUBEJ, Dušan. Trgovanje z vrednostnimi papirji : magistrska naloga. Celje: [D. Lubej], 2014. 108 str., 3 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513362236]
66. ŠUHEL, Jože. Varčevalne navade Slovencev s poudarkom na iskanju finančnega svetovanja : magistrska naloga. Celje: [J. Šuhel], 2013. [8], 70 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512734524]
67. PERPAR, Helena. Analiza trženja storitev "Pod isto streho" na področju registracije vozil v podjetju X : magistrska naloga. Celje: [H. Perpar], 2012. [9], 78 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512695868]
68. KREPEK CAFNIK, Petra. Ponudba kreditiranja za podjetja in uporaba instrumentov marketinškega komuniciranja v banki : magistrska naloga. Celje: [P. Krepek Cafnik], 2012. [11], 97 f., 5 f. pril. [COBISS.SI-ID 512696124]
69. HAFNER, Marija. Vpliv gospodarske krize na prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja : magistrska naloga. Celje: [M. Hafner], 2012. [7], 82 f. [COBISS.SI-ID 512695612]
70. ZOBEC, Darja. Obvladovanje operativnih tveganj v bančnem poslovanju : magistrska naloga. Celje: [D. Zobec], 2011. 108 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512454460]
71. SEKAVČNIK, Petra. Vpliv globalne krize na avtomobilsko industrijo : magistrska naloga. Celje: [P. Sekavčnik], 2010. 123 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512454204]

Mentor pri diplomskih delih

72. DAMIŠ, Marko. Pomen življenjskih zavarovanj : diplomska naloga. Celje: [M. Damiš], 2015. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513449532]
73. NISHORI, Ardiane. Vpliv finančne in gospodarske krize na zaposlenost : diplomska naloga. Celje: [A. Nishori], 2012. [8], 40 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512482364]
74. BUKVIČ, Tanja. Primerjava življenjskega zavarovanja NLB Vita Zanesljiva s konkurenčnimi zavarovanji : diplomska naloga. Celje: [T. Bukvič], 2011. 53 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512482876]
75. PIVAŠEVIĆ, Nikolina. Ponudba avtomobilskih zavarovanj v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [N. Pivašević], 2010. 47 f., 2 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512455996]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

76. DOKLER, Gregor. Pospeševanje prodaje v podjetju Merkur trgovina, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [G. Dokler], 2023. 46 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 144294403]
77. SUHADOLC, Klara. Trženje v Zavodu za zaščito in dobrobit živali Muri : diplomska naloga. Celje: [K. Suhadolc], 2023. 42 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 141406979]
78. KRIŽNIK, Gašper. Pomen govorice telesa kot del nebesednega komuniciranja pri trženju : diplomska naloga. Celje: [G. Križnik], 2022. 38 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 129827331]
79. URBANC, Suzana. Pospeševanje prodaje v podjetju Pro Avto Novak : diplomska naloga. Celje: [S. Urbanc], 2022. 55 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 130043907]
80. BOKAL, Karin. Senzorična analiza blagovnih znamk : diplomska naloga. Celje: [K. Bokal], 2022. 45 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 111639043]
81. GRIČAR, Eta. Organiziranost prodaje v podjetju OMP, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [E. Gričar], 2021. 41 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 87716867]
82. KELHAR, Dejan. Pomen zadovoljstva kupcev na primeru proizvodnega podjetja : diplomska naloga. Celje: [D. Kelhar], 2021. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 93137411]
83. HUMSKI, Ines. Trženjski splet v storitvenem podjetju : diplomska naloga. Celje: [I. Humski], 2021. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 59470339]
84. VIDMAR, Karmen. Nakupno vedenje bralcev ženskega revijalnega tiska : diplomska naloga. Celje: [K. Vidmar], 2020. 51 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 46185987]
85. STOJANOVIĆ, Nataša. Učinek uporabe družbenih omrežij na prodajo izdelkov podjetja Eterika : diplomska naloga. Celje: [N. Stojanović], 2020. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 46182659]
86. ŠKORIĆ, Anja. Ugotavljanje zadovoljstva kupcev v prodajalnah DM Drogerie Markt, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Škorić], 2020. 40 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 26560003]
87. RUPAR SALMA, Žan. Posledice stresa na zdravstveno administracijo pri prodaji zdravstvenih storitev : diplomska naloga. Celje: [Ž. Rupar Salma], 2019. 36 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513746748]
88. KROFLIČ, Katja. Učinek čustvene inteligence na spletno prodajo : diplomska naloga. Celje: [K. Kroflič], 2019. 46 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513757500]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

89. ZEC, Jana. Analiza stanovanjskega kredita v kreditnih institucijah v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [J. Zec], 2022. 49 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9270. [COBISS.SI-ID 129274883]
90. ĆUĆIĆ, Marko. Sposobnost zagotavljanja likvidnosti podjetja z razpoložljivimi viri financiranja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ćućić], 2021. 33 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=7772. [COBISS.SI-ID 55465475]
91. MEDVEŠ, Nik. Analiza rasti podjetja T. T. Cargo, d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Medveš], 2020. 57 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=7056. [COBISS.SI-ID 34403587]
92. PAKIŽ, Tim. Upravljanje z zalogami v podjetju TTN nadgradnje d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Pakiž], 2020. 49 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=7779. [COBISS.SI-ID 54489347]
93. PUKMEISTER, Karmen. Učinek spletnega oglaševanja na potrošnike glede na starost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management poslovnih sistemov. Maribor: [K. Pukmeister], 2019. 43 str., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048924170]
94. ŠEGA, Maja. Sklenitev avtomobilskih zavarovanj v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Šega], 2018. 55 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5362. [COBISS.SI-ID 513728828]
95. BOŽAK, Viktor. Varčevanje v vzajemnih skladih : diplomska naloga. Celje: [V. Božak], 2018. 52 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3378. [COBISS.SI-ID 513704252]
96. VALANTIČ, Benildo. Diverzifikacija sodobnih bančnih produktov v Novi KBM, d. d. : diplomska naloga. Celje: [B. Valantič], 2016. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513593660]
97. KOROŠEC, Urška. Analiza finančnega položaja podjetja X : diplomska naloga. Celje: [U. Korošec], 2015. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513506620]
98. UDOVIČ, Blažka. Investiranje v vzajemne sklade : diplomska naloga. Celje: [B. Udovič], 2015. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513495356]
99. HRVAT, Ivana. Donosnost pomembnejših delnic Ljubljanske borze : diplomska naloga. Celje: [I. Hrvat], 2014. 51 f., 18 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513209148]
100. BASLE, Tina. Financiranje uvedbe sistema CRM v podjetju Sintel Commerce, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Basle], 2014. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513148476]
101. KOLAR, Nina. Finančna analiza in bonitetna ocena podjetja : diplomska naloga. Celje: [N. Kolar], 2014. 60 f., 6 f. pril. [COBISS.SI-ID 513152060]
102. ŽABERL, Marjanca. Pomembnost življenjskih zavarovanj za zavarovance : diplomska naloga. Celje: [M. Žaberl], 2014. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513116988]
103. KAMENŠEK, Darko. Pomen obveznega avtomobilskega zavarovanja in varne vožnje za starejše voznike : diplomska naloga. Celje: [D. Kamenšek], 2014. 60 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513151804]
104. BLAGOJEVIĆ, Snježana. Ponudba avtomobilskih zavarovanj v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [S. Blagojević], 2014. 49 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513205820]
105. ROPIČ, Sara. Primerjava zavarovanja avtomobilske odgovornosti in avtomobilskega kaska na slovenskem trgu : diplomska naloga. Celje: [S. Ropič], 2014. 52 f., 6 f. pril. [COBISS.SI-ID 513115708]
106. AHAČIČ, Marjan. Problematika oslabljenega varčevanja v drugem pokojninskem stebru : diplomska naloga. Celje: [M. Ahačič], 2014. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513205564]
107. ČIVIĆ, Aida. Razvoj zavarovalništva v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [A. Čivić], 2014. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513291580]
108. PUSOVNIK, Mateja. Razvoj zavarovalništva v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Pusovnik], 2014. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513098812]
109. OKOLIĆ, Nataša. Življenjsko zavarovanje v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [N. Okolić], 2014. 47 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513295676]
110. BELŠE, Monika. Avtomobilska zavarovanja v Zavarovalnici Maribor : diplomska naloga. Celje: [M. Belše], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512902460]
111. ČOKL, Mira. Finančna in trženjska analiza avtobusnega podjetja Izletnik Celje d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Čokl], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512753724]
112. KAPLA, Vesna. Klasično življenjsko zavarovanje : diplomska naloga. Celje: [V. Kapla], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512936764]
113. PIRNAT, Mia. Možnosti financiranja podjetij : diplomska naloga. Celje: [M. Pirnat], 2013. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512912700]
114. ZEME, Jožica. Odnos do sklepanja življenjskega zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [J. Zeme], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512901948]
115. DANIČIĆ, Lidija. Osebna prodaja zavarovanj v Zavarovalnici Triglav : diplomska naloga. Celje: [L. Daničić], 2013. [9], 37 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512869692]
116. KOZOLE, Jasmina. Posledice gospodarske krize na nakupno odločitev potrošnikov prehranskih izdelkov : diplomska naloga. Celje: [J. Kozole], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512937276]
117. BRAČUN, Blaž. Presoja bonitete podjetja Sanles d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [B. Bračun], 2013. 52 f. [COBISS.SI-ID 512753468]
118. TOPLIŠEK, Vanja. Primerjanje ponudb dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj glede na status zavarovanca : diplomska naloga. Celje: [V. Toplišek], 2013. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512965436]
119. CMOK, Alja. Primerjava leasinga in kredita pri nakupu premičnine : diplomska naloga. Celje: [A. Cmok], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512731708]
120. RAMŠAK, Mateja. Tržne poti in trženje storitev v zavarovalništvu : diplomska naloga. Celje: [M. Ramšak], 2013. 63 f. [COBISS.SI-ID 512863548]
121. HORJAK, Natalija. Uporaba bonitetnega poročila za kreditno analiziranje izbrane družbe : diplomska naloga. Celje: [N. Horjak], 2013. [8], 101 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512856124]
122. DAMIJAN, Matjaž. Varčevanje v vzajemnih skladih v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Damijan], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512803132]
123. GERŠAK, Andreja. Vzajemni skladi v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [A. Geršak], 2013. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512855356]
124. JAMNIŠEK, Petra. Zadovoljstvo zavarovancev z avtomobilskimi zavarovanji v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [P. Jamnišek], 2013. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512906812]
125. KRAMER, Tamara. Zavarovalništvo v Sloveniji skozi čas : diplomska naloga. Celje: [T. Kramer], 2013. 47 f. [COBISS.SI-ID 512859708]
126. BLATNIK, Saša. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti : diplomska naloga. Celje: [S. Blatnik], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512740668]
127. PIJOVNIK, Denis. Avtomobilska zavarovanja na slovenskem trgu : diplomska naloga. Celje: [D. Pijovnik], 2012. [8], 68 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512697148]
128. ULAGA, Bojana. Bančno kreditiranje gospodarskih družb : diplomska naloga. Celje: [B. Ulaga], 2012. [8], 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512697404]
129. GRAJŽL, Natalija. Izvrševanje sodnih in davčnih izvršb v Delavski hranilnici, d. d. : diplomska naloga. Celje: [N. Grajžl], 2012. [8], 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512603452]
130. KUKOVIČ, Jolanda. Participacija delavcev pri dobičku podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o : diplomska naloga. Celje: [J. Kukovič], 2012. [8], 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512697660]
131. JESENIČNIK, Elizabeta. Prednosti in slabosti življenjskega zavarovanja : diplomska naloga. Celje: [E. Jeseničnik], 2012. [8], 59 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512696636]
132. MARIJAN, Jadranka. Trženje bančnih storitev na bančnem okencu : diplomska naloga. Celje: [J. Marijan], 2012. [7], 43 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512696380]
133. MRAK, Ana. Vpliv finančne in gospodarske krize na brezposelnost v Mestni občini Velenje : diplomska naloga. Celje: [A. Mrak], 2012. [6], 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512696892]
134. STRAŠEK, Matjaž. Analiza finančnega položaja podjetja Kozmetika Afrodita, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Strašek], 2011. 81 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512458300]
135. ŠKRK, Vasja. Borza vrednostnih papirjev : diplomska naloga. Celje: [V. Škrk], 2011. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512455228]
136. KOSI, Jasmina. Instrumenti finančnega zavarovanja pri sodelovanju ponudnika na javnem razpisu : diplomska naloga. Celje: [J. Kosi], 2011. 45 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512482620]
137. AMON, Tea. Obvezna zavarovanja v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [T. Amon], 2011. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512457788]
138. URBANIJA, Teja. Primerjava slovenskega in nemškega trga kapitala : diplomska naloga. Celje: [T. Urbanija], 2011. 45 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512483388]
139. PLETERŠEK, Mateja. Razlika med zavarovalno zastopniško in zavarovalno posredniško družbo : diplomska naloga. Celje: [M. Pleteršek], 2011. 50 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512483644]
140. BONCELJ, Bojana. Razvoj življenjskih zavarovanj v prihodnosti : diplomska naloga. Celje: [B. Boncelj], 2011. 49 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512483132]
141. FUNDAK, Jure. Zavarovanje pravne zaščite : diplomska naloga. Celje: [J. Fundak], 2011. 68 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512457020]
142. ŠIBAKOVSKI, Saša. Delnice na finančnem trgu : diplomska naloga. Celje: [S. Šibakovski], 2010. 60 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512455484]
143. ČERNEC, Blanka. Finančna kriza in njen vpliv na nepremičninski trg v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [B. Černec], 2010. 52 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512457276]
144. LEGNAR, Žiga. Ponudba avtomobilskega obveznega zavarovanja na slovenskem trgu : diplomska naloga. Celje: [Ž. Legnar], 2010. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512456252]
145. BEVC, Anja. Primerjava zavarovanja stanovanjskih nepremičnin in premičnin med dvema zavarovalnicama : diplomska naloga. Celje: [A. Bevc], 2010. 51 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512457532]
146. MRAVLJAK, Peter. Proces reševanja kasko škod z elektronskim škodnim spisom v Zavarovalnici Triglav : diplomska naloga. Celje: [P. Mravljak], 2010. 54 f., 6 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512458556]
147. HAFNER, Marija. Vloga zavarovalnega posrednika v slovenskem prostoru : diplomska naloga. Celje: [M. Hafner], 2010. 51 f., 8 f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512456764]
148. ŠUHEL, Jože. Vzajemni skladi kot oblika dolgoročnega varčevanja : diplomska naloga. Celje: [J. Šuhel], 2010. 46 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512454972]
149. HROVAT, Melita. Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov fizičnih oseb : diplomska naloga. Celje: [M. Hrovat], 2010. 60 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512456508]
150. PODGORŠEK, Simona. Življenjska zavarovanja v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [S. Podgoršek], 2010. 52 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512455740]

Recenzent

151. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
152. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
153. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
154. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
155. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 107 str. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 269613568]
156. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 270141440]
157. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
158. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]
159. The Service industries journal. NEKREP, Mojca (recenzent 2011). London: Frank Cass, 1983-. ISSN 0264-2069. [COBISS.SI-ID 26598]
160. Systemic practice and action research. NEKREP, Mojca (recenzent 2011). New York (NY): Plenum Press. ISSN 1094-429X. [COBISS.SI-ID 7069980]
161. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik), Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 110 str. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 258858240]
162. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 259310848]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 7. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022