COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Fadil Mušinović [40738]Osebna bibliografija za obdobje 2004-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MUŠINOVIĆ, Fadil. Organizational management with the crisis of the Covid-19 pandemic. Ekonomìka, ekologìâ, socìum. 2021, vol. 5, no. 4, str. 19-28, ilustr. ISSN 2616-7107. https://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/180/145, DOI: 10.31520/2616-7107/2021.5.4-3. [COBISS.SI-ID 92792067], [WoS]
2. MUŠINOVIĆ, Fadil. Spiritual intelligence and business environments. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. dec. 2020, year 13, no. 2, str. 167-177, 231, tabele. ISSN 1855-3303. http://academica.turistica.si/index.php/AT-TIJ/article/view/165, DOI: 10.26493/2335-4194.13.167-177. [COBISS.SI-ID 57951491], [SNIP, Scopus]
3. MUŠINOVIĆ, Fadil. Merjenje izgorelosti operativnih vodij policije : pregled razsikav [i. e. raziskav] in študija primera z uporabo vprašalnika. Perfectus AC. 2020, [št.] 2, str. 22-27, tabela. ISSN 2738-4586. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusAC_2_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 94352899]

1.04 Strokovni članek

4. MUŠINOVIĆ, Fadil. Pravilo: osebnost-varnost-vozilo. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. feb. 2019, letn. 73, št. 1, str. 4-5, ilustr. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513742908]
5. MUŠINOVIĆ, Fadil. Menedžment v društvih. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. nov. 2018, letn. 72, št. 7, str. 6-7, ilustr. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513723196]
6. MUŠINOVIĆ, Fadil, GREGORIČ, Matjaž. Prometno-varnostni vestnik tudi na spletu. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. okt. 2018, letn. 72, št. 6, str. 9, ilustr. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513718076]
7. KOTNIK, Aleš, MUŠINOVIĆ, Fadil. Varnostna kultura v prometu. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 2018, letn. 72, št. 4, str. 14-15, ilustr. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513708348]
8. MUŠINOVIĆ, Fadil. Vpliv posameznih dejavnikov na varnost voznikov (2). Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 2017, letn. 71, št. 1, str. 11. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513655100]
9. MUŠINOVIĆ, Fadil. Vpliv posameznih dejavnikov na varnost voznikov. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 2016, letn. 70, št. 2, str. 9-10. ISSN 2591-0698. [COBISS.SI-ID 513635132]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. MUŠINOVIĆ, Fadil, LEVAČIĆ, Darijo. Motivacija prostovoljcev v izbrani neprofitni organizaciji v času epidemije Covid 19. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Eastern European Conference of Management and Economics - EECME 2022 : Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies : proceedings of the 4th international scientific conference. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 12-19, ilustr. ISBN 978-961-7110-05-0. https://www.vspv.si/eecme-conference. [COBISS.SI-ID 113563395]
11. LEVAČIĆ, Darijo, MUŠINOVIĆ, Fadil. The role of detective activity in ensuring the success of the company = Vloga detektivske dejavnosti pri zagotavljanju uspešnosti podjetja. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Eastern European Conference of Management and Economics - EECME 2021 : Sustainable development in modern knowledge society : proceedings of the 3rd international scientific conference : Slovenia, Ljubljana, May 28, 2021. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 93-101, ilustr. ISBN 978-961-7110-01-2. https://www.vspv.si/eecme-conference. [COBISS.SI-ID 67447043]
12. MUŠINOVIĆ, Fadil, LEVAČIĆ, Darijo. The role of safety culture in the organization's operations : example Covid-19 = Vloga varnostne kulture pri poslovanju organizacije : primer Covid 19. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Eastern European Conference of Management and Economics - EECME 2021 : Sustainable development in modern knowledge society : proceedings of the 3rd international scientific conference : Slovenia, Ljubljana, May 28, 2021. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 111-[118], ilustr. ISBN 978-961-7110-01-2. https://www.vspv.si/eecme-conference. [COBISS.SI-ID 67448579]
13. MUŠINOVIĆ, Fadil. Spiritual intelligence in business environments = Duhovna inteligentnost v poslovnih okoljih. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Workshop on Social Research : Eastern European Conference of Management and Economics : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. Str. 65-73, ilustr. ISBN 978-961-7110-00-5. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/workshop_eecme_2020_-_proceeding_of_conference__ljubljana_school_of_business.pdf. [COBISS.SI-ID 20273411]
14. MUŠINOVIĆ, Fadil. The burnout syndrome of the operational management of the police = Izgorelost operativnega managementa policije. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2019. Str. 11-22, ilustr. ISBN 978-961-91021-7-6. [COBISS.SI-ID 2048474392]
15. MUŠINOVIĆ, Fadil. Izčrpanost menedžmenta policije na lokalni ravni = The exhaustion of police management at the local level. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 134-142. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 513765180]
16. PIRMAN, Marjeta, MUŠINOVIĆ, Fadil. Uporaba RFID sistema v Osrednji knjižnici Celje. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 544-566, ilustr. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512474684]
17. MUŠINOVIĆ, Fadil. Podpora logistične tehnologije v procesih maloprodaje = Logistics support technology in the processes of retail. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 199-208, ilustr. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512368188]
18. PAJMON, Karmen, MUŠINOVIĆ, Fadil. Špedicija v povezavi z intrastatom prednosti in slabosti = Shipping in connection to intrastat the strengths and weaknesses. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 215-223. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512368700]
19. NOVAK, Zlatko, MUŠINOVIĆ, Fadil. Virtualizacija informacijske tehnologije = Virtualization of information technology. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 373-380. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512294204]
20. MUŽAR, Alenka, MUŠINOVIĆ, Fadil. Trend izobraževanja v podjetju = Education trend in a company. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 468-477. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512293436]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

21. MUŠINOVIĆ, Fadil, GRILC, Boris. Utemeljene pritožbe zoper policiste zaradi uporabe prisilnih sredstev v policijskih postopkih in posledično povzročeno nasilje v družbi. V: ŠIFRER, Jerneja (ur.). Javna in zasebna varnost : zbornik prispevkov. 9. Slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 5. - 6. junij 2008. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2008. 10 str., tabela. http://www.fvv.uni-mb.si/dv2008/zbornik/clanki/Musinovic-Grilc.pdf. [COBISS.SI-ID 1633002]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. MUŠINOVIĆ, Fadil. Motivacija prostovljcev [i. e. prostovoljcev] v izbrani neprofitni organizaciji v času epidemije covid 19. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). EECME conference 2022 : knowledge transfer for sustainable development in digital global societies : conference abstracts. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2022. Str. 9. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme_4/2022-abstracts_proceedings_final.pdf. [COBISS.SI-ID 112386307]
23. LEVAČIĆ, Darijo, MUŠINOVIĆ, Fadil. Role of detective work in ensuring the success of the company = Vloga detektivske dejavnosti pri zagotavljanju uspešnosti podjetja. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). EECME conference 2021 : sustainable development in modern knowledge s : conference abstracts. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 18-19. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme/abstracts_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 67258627]
24. LEVAČIĆ, Darijo, MUŠINOVIĆ, Fadil. Role of security culture in the organization's business performance : the case of Covid-19 = Vloga varnostne kulture pri poslovanju organizacije : primer Covid 19. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). EECME conference 2021 : sustainable development in modern knowledge s : conference abstracts. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 19. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/eecme/abstracts_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 67256835]
25. MUŠINOVIĆ, Fadil. Izčrpanost menedžmenta policije na lokalni ravni = The exhaustion of police management at the local level. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 24-25. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 513765436]
26. MUŠINOVIĆ, Fadil, KODRE, Anita. Pomen udeležbe policista v pomiritvenem postopku. V: FLANDER, Benjamin (ur.), AREH, Igor (ur.), PAVŠIČ MREVLJE, Tinkara (ur.). Zbornik povzetkov. 18. slovenski dnevi varstvoslovja, Kranjska Gora, 8. in 9. junij 2016. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. Str. 42. ISBN 978-961-6821-55-1. https://www.fvv.um.si/dv2016/DV-2016-povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 513588284]
27. MUŠINOVIĆ, Fadil, KODRE, Anita. Pomen monitoringa na kakovost izvedbe pomiritvenega postopka pri reševanju pritožb zoper policiste. V: FLANDER, Benjamin (ur.), AREH, Igor (ur.), MODIC, Maja (ur.). Zbornik povzetkov. 16. slovenski dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 11. junij 2015. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2015. Str. 34. ISBN 978-961-6821-50-6. http://www.fvv.um.si/dv2015/DV-2015-Povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 513500988]
28. PIRMAN, Marjeta, MUŠINOVIĆ, Fadil. Uporaba RFID sistema v Osrednji knjižnici Celje = Use of RFID system in Central library Celje. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 75-76. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512474940]
29. MUŠINOVIĆ, Fadil. Podpora logistične tehnologije v procesih maloprodaje = Logistics support technology in the processes of retail. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 30-31. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512367932]
30. PAJMON, Karmen, MUŠINOVIĆ, Fadil. Špedicija v povezavi z intrastatom prednosti in slabosti = Shipping in connection to intrastat the strengths and weaknesses. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 33-34. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512368444]
31. MUŽAR, Alenka, MUŠINOVIĆ, Fadil. Trend izobraževanja v podjetju = Education trend in a company. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 70-71. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512293948]
32. NOVAK, Zlatko, MUŠINOVIĆ, Fadil. Virtualizacija informacijske tehnologije = Education trend in a company. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 56. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512294460]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

33. MUŠINOVIĆ, Fadil. Correlation between spiritual intelligence and individual burnout in business environments. V: BELE, Darko (ur.), WEIS, Lidija (ur.). Sustainable development in a modern knowledge society : collective monograph. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 54-64, ilustr. ISBN 978-961-7110-02-9. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono_2021_-_vspv_b2_slovenia_cover.pdf. [COBISS.SI-ID 70042627]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

34. ŠTOR, Matjaž, MUŠINOVIĆ, Fadil, URBANCL, Boštjan. Sodobni transport in poslovna logistika : [univerzitetni učbenik]. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 257 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-26-9. [COBISS.SI-ID 255600896]
35. ŠTOR, Matjaž, MUŠINOVIĆ, Fadil, URBANCL, Boštjan. Sodobni transport in poslovna logistika : [univerzitetni učbenik]. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 255 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6603-80-5. [COBISS.SI-ID 246939136]
36. ŠTOR, Matjaž, MUŠINOVIĆ, Fadil. Sodobni transport in poslovna logistika : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 203 str., ilustr., tabele. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-51-5. [COBISS.SI-ID 241081600]

2.05 Drugo učno gradivo

37. MUŠINOVIĆ, Fadil. Poslovna logistika : interno gradivo. Celje: Abitura, Višja strokovna šola, 2009. 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512221756]
38. MUŠINOVIĆ, Fadil, ŽOHAR, Franci. Transport in logistika. Celje: Visoka komercialna šola, 2006. 34 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 13576245]

2.08 Doktorska disertacija

39. MUŠINOVIĆ, Fadil. Povezanost duhovne inteligentnosti in izgorelosti posameznika skozi evolucijo poslovnih okolij : doktorska disertacija. Celje: [F. Mušinović], 2021. 220 str., 9 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 81839619]

2.09 Magistrsko delo

40. MUŠINOVIĆ, Fadil. Dejavniki izgorelosti policijskih managerjev : magistrska naloga. Koper: [F. Mušinović], 2013. XI, 81 str. + pril., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Musinovic_Fadil_20130906.pdf. [COBISS.SI-ID 4826839]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

41. Prometni vestnik. MUŠINOVIĆ, Fadil (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Združenje poklicnih šoferjev in avtomehanikov LRS: Prometna založba, 1953-2016. ISSN 0350-6703. [COBISS.SI-ID 15935746]
42. Prometno-varnostni vestnik : glasilo Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. MUŠINOVIĆ, Fadil (glavni in odgovorni urednik 2018-). Ljubljana: Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, 2016-. ISSN 2591-0698. http://www.zveza-zsam.si/prometno-varnostni-vestnik/. [COBISS.SI-ID 292084992]

Mentor pri diplomskih delih

43. KERKOČ, Robert. Logistični procesi zaposlovanja v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [R. Kerkoč], 2014. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513125948]
44. OPREŠNIK, Karmen. Logistika in njeni podsistemi v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [K. Oprešnik], 2013. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512910652]
45. STRAŠEK, Smiljana. Logistika, transport in zavarovanje tovora v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [S. Strašek], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512964924]
46. KRAŠOVEC, Matjaž. Organizacija logistike v proizvodnem podjetju ETOL, d.d. : diplomska naloga. Celje: [M. Krašovec], 2013. [7], 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512721980]
47. RAČIČ, Andreja. Procesi kontrole bolniškega staleža : diplomska naloga. Celje: [A. Račič], 2013. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512810812]
48. DERNAČ, Miloš. Procesi nabave in pogajanj v podjetju Mlekarna Celeia, d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [M. Dernač], 2013. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512730940]
49. PAVLIN, Simona. Procesi elektronskega poslovanja slovenskega bančništva : diplomska naloga. Celje: [S. Pavlin], 2012. [6], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512623676]
50. PESJAK, Milan. Transport v podjetju Puki d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [M. Pesjak], 2012. [8], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512782396]
51. SKODIČ, Vesna. Dejavniki tveganja pri prevozu nevarnih snovi : diplomska naloga. Celje: [V. Skodič], 2011. [7], 63 str., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 68573185]
52. KOVAČIČ, Katja. Logistični proces v proizvodnem podjetju MIK, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [K. Kovačič], 2011. [7], 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512973884]
53. PUHAN, Daniela. Notranja logistika v proizvodnem podjetju Puhan & Co., d. n. o. : diplomska naloga. Celje: [D. Puhan], 2011. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513047356]
54. ZOBEC, Jožica. Optimizacija zalog v programu HZA, Gorenje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Zobec], 2011. 68 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513093692]
55. BENKO, Tomaž. Organizacija dostave poštnih pošiljk strankam na območju poslovne enote Celje : diplomska naloga. Celje: [T. Benko], 2011. [7], 47 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512889660]
56. VINDAR, Klemen. Transport v Gasilski zvezi Šmarje pri Jelšah : diplomska naloga. Celje: [K. Vindar], 2011. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513087804]
57. POČEK, Rolando. Vpliv in pomen spletnih strani pri odločitvi nakupa glasbenega inštrumenta : diplomska naloga. Celje: [R. Poček], 2011. 63 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513041724]
58. ŠTIRN, Jana. Dejavnost logistike v proizvodno trgovskem podjetju Sain Gobain Weber Terranova, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Štirn], 2010. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513077052]
59. MENARD, Urška. Logistika nabave v podjetju Menard Ra, Berto Menard, s. p. : diplomska naloga. Celje: [U. Menard], 2010. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512992572]
60. KLINAR, Petra. Nabava materiala za izdelavo kotalnih kontejnerjev v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [P. Klinar], 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512952124]
61. KLEMENC, Simona. Organizacija distribucijske logistike v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Celje: [S. Klemenc], 2010. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512951356]
62. MOLK, Alojz. Organizacija "outsourcinga" v podjetju Mizarstvo Molk : diplomska naloga. Celje: [A. Molk], 2010. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512994876]
63. RIBEŽL, Robi. Organiziranje in upravljanje košarkarskega kluba : diplomska naloga. Celje: [R. Ribežl], 2010. 50 f. [COBISS.SI-ID 513055292]
64. ŠAHMAN, Valentina. Paketne storitve Pošte Slovenije v primerjavi s konkurenti : diplomska naloga. Celje: [V. Šahman], 2010. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513070396]
65. OLUIČ, Eva. Pomen tretje razvojne osi za razvoj Sevnice : diplomska naloga. Celje: [E. Oluič], 2010. 40 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512999484]
66. LEVIĆ, Branko. Prevozi nevarnega blaga na slovenskih cestah : diplomska naloga. Celje: [B. Lević], 2010. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512984636]
67. MARINČEK RIBEŽL, Miša. Procesi organiziranja rokometne tekme : diplomska naloga. Celje: [M. Marinček], 2010. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512990268]
68. ŠIŠARICA, Marjana. Razbremenilna logistika pri mobilnih telefonih : diplomska naloga. Celje: [M. Šišarica], 2010. 53 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513073724]
69. MODIC, Jožef. Storitve cestnega prevoza v podjetju Prigo, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Modic], 2010. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512994620]
70. RIBEŽL, Anita. Strukture organiziranosti in poslovna organiziranost logistike : diplomska naloga. Celje: [A. Ribežl], 2010. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513055036]
71. RADŠEL, Tadej. Vpliv cestne infrastrukture na prometne nesreče motoristov : diplomska naloga. Celje: [T. Radšel], 2010. 89 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15872053]
72. BOŠTJANČIČ, Aleksandra. Aktivnosti v procesu nakupa bitumenskega veziva : diplomska naloga. Celje: [A. Boštjančič], 2009. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512493372]
73. CERAR SKOPEC, Mirjam. Dejavnosti logistike v proizvodnem podjetju X : diplomska naloga. Celje: [M. Cerar], 2009. 54 f., [17] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512252220]
74. KOSAR, Doris. Dovolilnice v mednarodnem cestnem tovornem prevozništvu : diplomska naloga. Celje: [D. Kosar], 2009. 55 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512506428]
75. DRAGANOVIĆ, Mirsad. Informacijska podpora pri procesih pocinkanja : diplomska naloga. Celje: [M. Draganović], 2009. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512496444]
76. JEREBIC, Stanko. Logistična podpora PU Celje pri delu občinskega redarstva Mestne občine Celje : diplomska naloga. Celje: [S. Jerebic], 2009. 86 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512249916]
77. SITAR, Aleksandra. Logistični procesi v skladišču trgovskega podjetja : diplomska naloga. Celje: [A. Sitar], 2009. 59 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512249660]
78. ZALOKAR, Luka. Luka Koper kot logistično in distributivno središče za srednjo in vzhodno Evropo : diplomska naloga. Celje: [L. Zalokar], 2009. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512528700]
79. ROMIH, Darija. Nabavni proces v podjetju X in uvedba elektronskega dokumentnega sistema kot podpora nabavnemu procesu : diplomska naloga. Celje: [D. Romih], 2009. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512520508]
80. BREZOVNIK, Jožica. Optimizacija poslovanja z razširitvijo e-poslovanja v podjetju BSH hišni aparati, d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [J. Brezovnik], 2009. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512493628]
81. MARKIČ ŽIGON, Martina. Organizacija transporta in predstavitev informacijskega sistema E-trans : diplomska naloga. Celje: [M. Markič Žigon], 2009. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512510780]
82. VUČKIĆ, Ferida. Outsourcing implantibilne tehnologije in senzorjev : diplomska naloga. Celje: [F. Vučkić], 2009. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512252732]
83. ZEME, Marko. Pomen poštnih znamk pri distribuciji pošiljk : diplomska naloga. Celje: [M. Zeme], 2009. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512252988]
84. HRUSTEL, Renata. Procesi skladiščenja v proizvodnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [R. Hrustel], 2009. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512252476]
85. KOSAR, Peter. Procesi trženja v železniškem potniškem prometu : diplomska naloga. Celje: [P. Kosar], 2009. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512506684]
86. FABJAN, Nataša. Računovodstvo kot zunanja oskrba : diplomska naloga. Celje: [N. Fabjan], 2009. 68 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512497468]
87. VRHOVNIK, Simona. Storitve hitre pošte v Pošti Slovenije v primeravi s konkurenti : diplomska naloga. Celje: [S. Vrhovnik], 2009. 62 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512528188]
88. PINTER, Ivica. Uporaba elektronskega poslovanja in RFID-tehnologije v logistiki : diplomska naloga. Celje: [I. Pinter], 2009. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512251964]
89. NOVAK, Zlatko. Virtualizacija informacijske tehnologije v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [Z. Novak], 2009. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512513340]
90. BEŠIĆ, Sanela. Vpliv prodajalca na procese nakupov orodja v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [S. Bešić], 2009. 59 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512492092]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

91. ŠEŠKO, Nadja. Menedžment v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [N. Šeško], 2022. 43 f., 4 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 114969347]
92. PAJK, Domen. Uporaba električnih vozil v voznem parku Invalidskega podjetja Pošte Slovenije : diplomska naloga. Celje: [D. Pajk], 2022. 43 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 129929731]
93. KOVAČ, Aleksandra. Logistika v podjetju Mercator, d. d. : diplomska naloga. Celje: [A. Kovač], 2021. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 59471875]
94. ROZINA, Janez. Organizacijska struktura v podjetju Ursa, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Rozina], 2021. 41 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 68756227]
95. DURATOVIĆ, Sanja. Vpliv organizacijske kulture na uspešnost podjetja : diplomska naloga. Celje: [S. Duratović], 2021. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 68752643]
96. DOLES, Jernej. Načrtovanje varnosti v podjetju Vipap ter zadolžitve varnostnika : diplomska naloga. Celje: [J. Doles], 2020. 50 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45735683]
97. SELAN, Barbara. Organizacija in menedžment gostinskega lokala : diplomska naloga. Celje: [B. Selan], 2020. 43 f., 4 f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 26558979]
98. SELAN, Luka. Organizacija in menedžment v enoti trdnih farmacevtskih izdelkov v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [L. Selan], 2020. 46 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 59475459]
99. ŠTAMIC, Simona. Pomen 3. razvojne osi v Savinjski dolini : diplomska naloga. Celje: [S. Štamic], 2020. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 46183939]
100. KRIŽAN, Nataša. Psihične obremenitve operaterjev v regijskih centrih za obveščanje Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Križan], 2020. [4], 39 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 22332931]
101. ZUKANOVIĆ, Suad. Sistemi tehnične zaščite bankomata : diplomska naloga. Celje: [S. Zukanović], 2020. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 46187011]
102. SIJARIĆ, Irma. Vpliv interneta na uspešnost poslovanja podjetja X : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Sijarić], 2020. [4], 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 63168771]
103. BRINOVEC, Primož. Načrtovanje in izvedba spremstva obsojenca na sodišče : diplomska naloga. Celje: [P. Brinovec], 2019. 63 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513757244]
104. FIDERŠEK, Mojca. Proces odpravljanja posledic elementarnih nesreč v Republiki Sloveniji - poplave : diplomska naloga. Celje: [M. Fideršek], 2019. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513738044]
105. JUVAN, Petra. Dejavniki uspešnosti dela v timu : diplomska naloga. Celje: [P. Juvan], 2018. 41 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513711676]
106. NAJMAN, Mateja. Etika pri vodenju : diplomska naloga. Celje: [M. Najman], 2018. 49 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513703740]
107. DRNOVŠEK, Blaž. Motivacija na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [B. Drnovšek], 2018. 47 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513730620]
108. VOZEL-MARS, Martina. Prednosti in slabosti registratorja delovnega časa v javnem zdravstvenem zavodu X : diplomska naloga. Celje: [M. Vozel-Mars], 2018. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513712444]
109. MARINOVIĆ, Tamara. Vodenje v podjetju Scania Leasing, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [T. Marinović], 2018. 58 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513712956]
110. BARL, Klavdija. Oblikovanje tima in timsko delo : diplomska naloga. Celje: [K. Barl], 2016. 36 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513623612]
111. ESIH, Marjetka. Pridobivanje, izbiranje in uvajanje kandidatov na delovno mesto : diplomska naloga. Celje: [M. Esih], 2016. 34 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513644860]
112. RODOŠEK, Drago. Stroški opreme in usposabljanja za poklic občinski redar : diplomska naloga. Celje: [D. Rodošek], 2015. 41 f. [COBISS.SI-ID 513518396]
113. HAČEK, Nataša. Procesi upravljanja s človeškimi viri v slovenskem zdravstvenem sistemu : diplomska naloga. Celje: [N. Haček], 2013. 40 f. [COBISS.SI-ID 513177404]
114. SMODEJ, Saša. Timsko delo v trgovini L'Occitane : diplomska naloga. Celje: [S. Smodej], 2013. 42 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513181500]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

115. SOROSCY, Goran. Varnostni menedžment Mestnega redarstva Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [G. Soroscy], 2023. 70 str., 4 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9590. [COBISS.SI-ID 141185539]
116. ŽLAJPAH, Leon. Organizacija in izvajanje požarne straže pri vročih delih : diplomska naloga. Celje: [L. Žlajpah], 2022. 45 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8769. [COBISS.SI-ID 104163331]
117. UTROŠA, Dušan. Organizacija in razvoj prostovoljnega gasilstva v pomurski regiji : diplomska naloga. Celje: [D. Utroša], 2022. 77 f., 7 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8864. [COBISS.SI-ID 110013955]
118. KRAŠEVEC, Matej. Vloga in ukrepi kriznega menedžmenta v kriznih situacijah : diplomska naloga. Celje: [M. Kraševec], 2022. 50 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9463. [COBISS.SI-ID 135149059]
119. ZUKANOVIĆ, Suad. Vloga varnostnega managementa pri upravljanju s tehničnim varovanjem v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [S. Zukanović], 2022. 54 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9459. [COBISS.SI-ID 134821635]
120. RUPNIK, Katja. Vpliv covid-19 na strateški razvoj turizma v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [K. Rupnik], 2021. 54 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8412. [COBISS.SI-ID 82800643]
121. ALIBEGIĆ, Lea. Strateški razvoj podjetja : primer Karate kluba Olimpija : diplomska naloga. Celje: [L. Alibegić], 2020. 48 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7259. [COBISS.SI-ID 45725699]
122. NAGLIČ, Matic. Vloga varnostnega menedžmenta v izbrani organizaciji pri izvajanju ukrepov covid-19 : diplomska naloga. Ljubljana [i. e. Celje]: [M. Naglič], 2020. 57 f., 4 f. pril., tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7256. [COBISS.SI-ID 45731587]
123. FILIPOVIĆ, Anela. Internacionalizacija podjetja X : diplomska naloga. Celje: [A. Filipović], 2018. 58 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5341. [COBISS.SI-ID 513720124]
124. PERIČ, Bine. Menedžment gasilske službe na letališču : diplomska naloga. Celje: [B. Perič], 2018. 70 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3537. [COBISS.SI-ID 513706300]
125. REBERŠEK, Damjan. Menedžment v Poklicni gasilski enoti Krško : diplomska naloga. Celje: [D. Reberšek], 2018. 60 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5343. [COBISS.SI-ID 513720636]
126. REJC, Urša. Strateški načrt za podjetje Piknest : diplomska naloga. Celje: [U. Rejc], 2018. 50 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5344. [COBISS.SI-ID 513720892]
127. SITER, Aleksandra. Organizacija prevoza dializnih pacientov v Splošni bolnišnici Celje : diplomska naloga. Celje: [A. Siter], 2017. 46 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2138. [COBISS.SI-ID 513663804]
128. KRIŽANEC, Erika. Ravnanje z odpadki in odpadno embalažo : diplomska naloga. Celje: [E. Križanec], 2017. 71 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2256. [COBISS.SI-ID 513666876]
129. PRIVOŠNIK, Biljana. Uresničevanje strategije obravnavane organizacije s pomočjo motivacijskih dejavnikov v obravnavani organizaciji : diplomska naloga. Celje: [B. Privošnik], 2017. 57 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1522. [COBISS.SI-ID 513646396]
130. ŠTIRN, Karla. Logistika prodaje in njen vpliv na uspešnost poslovanja podjetja DHL Ekspres (Slovenija), d. o. o. : diplomska naloga. Ljubljana [i. e. Celje]: [K. Štirn], 2016. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513562684]
131. ŠTRUMBELJ, Andreja. Poslanstvo, vizija in strategija vrtnarskega podjetja : diplomska naloga. Celje: [A. Štrumbelj], 2016. 49 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513623100]
132. IVANČEVIČ, Andrej. Procesi ustanovitve in razvoja poslovnih procesov podjetja Signum tisk, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Ivančevič], 2016. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513645628]
133. GRUDEN, Janez. Vloga operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na slovenskem energetskem trgu : diplomska naloga. Celje: [J. Gruden], 2016. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513561404]
134. FURAR, Teja. Analiza poslovanja in razvoja družbe AMZS, d. d. : diplomska naloga. Celje: [T. Furar], 2015. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513457468]
135. PLAVČAK, Rok. Dodatna postavitev regalne opreme v skladišču surovin podjetja SwatyComet, d. o. o., enota Loče : diplomska naloga. Celje: [R. Plavčak], 2015. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513508668]
136. GOGALA, David. Izgradnja mikro fotovoltaične elektrarne : diplomska naloga. Celje: [D. Gogala], 2015. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513457724]
137. LIČEN, Simon. Kaj je Lean Six Sigma in kako jo uporabljamo v praksi : diplomska naloga. Celje: [S. Ličen], 2015. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513482044]
138. ĐORĐEVIĆ, Dragan. Logistični procesi spletnih trgovin ali vpliv organiziranosti logističnih procesov na uspešnost poslovanja spletnih trgovin : diplomska naloga. Celje: [D. Đorđević], 2015. 47 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513480252]
139. NEŽMAH, Brigita. Logistični procesi v spletni prodaji izdelkov : diplomska naloga. Celje: [B. Nežmah], 2015. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513482556]
140. PROTNER, Stanislav. Organizacija transporta in distribucija tekočih plinov v podjetju Hoyer, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [S. Protner], 2015. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513483580]
141. TRUPI, Maja. Procesi pri ogledu kraja kaznivega dejanja : diplomska naloga. Celje: [M. Trupi], 2015. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513484860]
142. ZALAŠČEK, Miranda. Ravnanje z odpadno embalažo : diplomska naloga. Celje: [M. Zalašček], 2015. 51 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513515836]
143. ZIDANŠEK, Martin. Skladiščenje in transport tehnične tkanine v podjetju SwatyComet, d. o. o., Maribor, PE Loče : diplomska naloga. Celje: [M. Zidanšek], 2015. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513462076]
144. BARALIĆ, Ljiljana. Tehnološki postopki in poznavanje pravil pri prenosu poštnih pošiljk od pošiljatelja do naslovnika : diplomska naloga. Celje: [L. Baralić], 2015. 57 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513503548]
145. KRASNIQI, Arijan. Vpliv učinkovitega managementa logistike v podjetju : diplomska naloga. Celje: [A. Krasniqi], 2015. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513481532]
146. ŠTREKELJ, Alenka. Avtomatizacija v logistiki : diplomska naloga. Celje: [A. Štrekelj], 2014. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513367868]
147. MAJDIČ, Dejan. Distribucija električne energije v družbi Petrol, d. d., in njen nadaljnji razvoj : diplomska naloga. Celje: [D. Majdič], 2014. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513365820]
148. ČUDA, Anja. Distribucija specializiranih pripomočkov v podjetju Venera shop : diplomska naloga. Celje: [A. Čuda], 2014. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513150012]
149. POTOČNIK, Maša. Distribucija športnih izdelkov v Intersport ISI, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Potočnik], 2014. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513126972]
150. LONČAR, Boško. Distribucijska logistika v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [B. Lončar], 2014. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513365564]
151. PODRŽAJ, Damijan. Dostava paketov v Poštnem logističnem centru Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [D. Podržaj], 2014. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513035068]
152. JENKO, Simon. Kontejnerski sistem skladiščenja v Luki Koper : diplomska naloga. Celje: [S. Jenko], 2014. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513169212]
153. STEVANOVIĆ, Dragan. Kurirska in paketna distribucija DPD, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [D. Stevanović], 2014. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513169980]
154. CEGLAR, Lidija. Logistični proces nabave medicinske opreme v UKC Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [L. Ceglar], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513136956]
155. SMAILOVIĆ, Melita. Logistični proces pri nabavi oblačil iz neevropskih držav : diplomska naloga. Celje: [M. Smailović], 2014. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513296700]
156. RUTAR, Urša. Logistika in podsistemi v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [U. Rutar], 2014. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513139260]
157. KOŠALIN, Gregor. Logistika v šoli vožnje SI-CAR, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [G. Košalin], 2014. 49 f., 27 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513365052]
158. KRAJNC, Lucija. Organizacija in delo patronažne službe v Javnem zavodu zdravstvenem domu Radeče : diplomska naloga. Celje: [L. Krajnc], 2014. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513153084]
159. UŽMAH, Irena. Outsourcing v logistiki : diplomska naloga. Celje: [I. Užmah], 2014. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513129020]
160. SEDEU, Marko. Procesi prodaje težke gradbene mehanizacije : diplomska naloga. Celje: [M. Sedeu], 2014. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513441084]
161. ŠTOKA, David. Strategija notranje rasti podjetja Butan plin, d. d. : diplomska naloga. Celje: [D. Štoka], 2014. 44 f. [COBISS.SI-ID 513367612]
162. VIHER, Vojko. Strateški razvoj podjetja Bial, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [V. Viher], 2014. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513216316]
163. ČREŠNAR, Bojan. Strateški razvoj podjetja N&N, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [B. Črešnar], 2014. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513206588]
164. KANTUŽER DEŽELAK, Olga. Vpliv reorganizacije policije na kakovost poslovanja : diplomska naloga. Celje: [O. Kantužer Deželak], 2014. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513161276]
165. ŠAFARIČ, Bernardka. Vplivi inovativnosti na strategijo razvoja podjetja : diplomska naloga. Celje: [B. Šafarič], 2014. 63 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513156412]
166. ZAPOTNIK, Jure. Avtomatsko regalno skladišče Kardex v podjetju Tevel, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. Zapotnik], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512941628]
167. ŽIVKOVIČ, Mateja. Izvajanje zunanje oskrbe podjetja Aventa, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Živkovič], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512915004]
168. LEMUT, Nataša. Logistični procesi prehranske samooskrbe Slovenije : diplomska naloga. Celje: [N. Lemut], 2013. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512730684]
169. HUDINA, Alenka. Logistični procesi v povezavi z izvedbo javnega naročila v organu državne uprave : diplomska naloga. Celje: [A. Hudina], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512805436]
170. JERŠE, Nina. Logistično - nabavno poslovanje podjetja Hausmart d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [N. Jerše], 2013. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512731452]
171. LAH, Bruno. Možnost vpeljave strateškega orodja Balanced Scorecard na področju logistike v izbranem podjetju : diplomska naloga. Celje: [B. Lah], 2013. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512937532]
172. KOGLOT, Dejan. Organizacija motokros dirke : diplomska naloga. Celje: [D. Koglot], 2013. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512755516]
173. POPLAŠEN, Mario. Organizacija pohodniškega potovanja v turško Likijo : diplomska naloga. Celje: [M. Poplašen], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513035324]
174. ŠPEHAR, Uroš. Oskrbovalna veriga evrske gotovine na primeru Gorenjske banke d. d., Kranj : diplomska naloga. Celje: [U. Špehar], 2013. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512817724]
175. AHAČIČ, Barbara. Oskrbovalna veriga gotovinskih in negotovinskih prenosov s tujino : diplomska naloga. Celje: [B. Ahačič], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512801596]
176. JAGODIC, Violeta. Postopki uvoza blaga iz Kitajske in distribucija v EU : diplomska naloga. Celje: [V. Jagodic], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512961340]
177. PETERNEL, Jolanda. Prehrana in distribucija prehrane v Javnem zavodu Kranjski vrtci : diplomska naloga. Celje: [J. Peternel], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512938812]
178. KOROŠEC, Stanislav. Približevanje pospeševalne ekipe Skupine Laško k zeleni logistiki : diplomska naloga. Celje: [S. Korošec], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512962108]
179. PODLOGAR, Gregor. Problematika ravnanja z odpadki na bencinskem servisu : diplomska naloga. Celje: [G. Podlogar], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512756540]
180. JUSUFI, Berat. Procesi nabavne logistike in aktivnosti pri prodaji družinskih avtomobilov : diplomska naloga. Celje: [B. Jusufi], 2013. 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512907580]
181. REMŽGAR, Dejan. Procesi pridobitve hitrega kredita : diplomska naloga. Celje: [D. Remžgar], 2013. 56 f. [COBISS.SI-ID 512964412]
182. CUDERMAN, Marcela. Ravnanje z odpadki v občini Preddvor : diplomska naloga. Celje: [M. Cuderman], 2013. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512903484]
183. LAPORNIK, Danijel. Razvoj distribucije in strategija nastopa Skupine Laško na trgu BIH : diplomska naloga. Celje: [D. Lapornik], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512807228]
184. BEČIREVIĆ, Faris. Rekonstrukcija komisioniranja in zalog artiklov v distribucijskem centru Spar d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [F. Bečirević], 2013. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512802108]
185. PAVLOVIĆ, Tina. Transport blaga v cestnem prometu in zavarovanje transporta v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [T. Pavlović], 2013. 49 f. [COBISS.SI-ID 512911164]
186. BATIĆ, Rusmira. Transport in onesnaževanje okolja : diplomska naloga. Celje: [R. Batić], 2013. 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512801852]
187. KOVAČ, Patricija. Varnost cestne infrastrukture iz vidika presojanja na podlagi Evropske direktive : prenos dobrih praks : diplomska naloga. Celje: [P. Kovač], 2013. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512937020]
188. ZAVRŠNIK, Alenka. Zaloge blaga v podjetju LINPAC Packaging d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Završnik], 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512813884]
189. ŽIVKOVIČ, Milan. Zunanja oskrba IT-podpore uporabnikom : diplomska naloga. Celje: [M. Živkovič], 2013. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512729660]
190. ZAJC, Andreja. Distribucija medicinskih pripomočkov in strateški razvoj podjetja X : diplomska naloga. Celje: [A. Zajc], 2012. [7], 49 f. [COBISS.SI-ID 512638268]
191. RAVNJAK, Saša. Elektronsko poslovanje in označevanje materiala ter izdelkov v podjetju SG Automotive d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [S. Ravnjak], 2012. [8], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512785468]
192. KUNŠEK, Jerneja. Ločevanje odpadkov v občini Sevnica : diplomska naloga. Celje: [J. Kunšek], 2012. [8], 45 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512615484]
193. PUŠNIK, Mihaela. Logistika bolnika v Splošni bolnišnici Celje : diplomska naloga. Celje: [M. Pušnik], 2012. [7], 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512795452]
194. MARKOVIĆ, Mirjana. Organizacija logističnega procesa v podjetju : diplomska naloga. Celje: [M. Marković], 2012. [6], 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512778556]
195. PEČLIN, Tatjana. Osnovna ideja razbremenilne logistike : diplomska naloga. Celje: [T. Pečlin], 2012. [9], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512624188]
196. ŠTRAVS, Andreja. Prenos poštnih pošiljk : diplomska naloga. Celje: [A. Štravs], 2012. [9], 61 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512794428]
197. BOŽIČ, Katarina. Primerjava transportnih zavarovanj med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško : diplomska naloga. Celje: [K. Božič], 2012. [6], 42 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512594492]
198. VIVODA, Meri. Proces obdelave odškodninskih zahtevkov v SID - prvi kreditni zavarovalnici : diplomska naloga. Celje: [M. Vivoda], 2012. [7], 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512798268]
199. LENDARO, Vlasta. Procesi preiskovanja prometne nesreče z udeležbo večjega števila vozil : diplomska naloga. Celje: [V. Lendaro], 2012. [9], 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512776252]
200. REMŠKAR, Cvetka. Računovodstvo kot zunanja oskrba v javnem zavodu : diplomska naloga. Celje: [C. Remškar], 2012. [7], 41 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512785980]
201. ŠMID, Polona. Sistem za nadzor in vodenje prometa na slovenskih avtocestah : diplomska naloga. Celje: [P. Šmid], 2012. [9], 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512634684]
202. LEŠNIK, Leon. Faze prenosa in sledenje poštnih pošiljk preko interneta : diplomska naloga. Celje: [L. Lešnik], 2011. 73 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512984380]
203. LAVRINC, Mojca. Ločevanje odpadkov v občini Radeče : diplomska naloga. Celje: [M. Lavrinc], 2011. 48 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512983100]
204. OSTROŽNIK HORVAT, Karina. Nabavna logistika v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [K. Ostrožnik Horvat], 2011. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513000764]
205. PERGER, Livio. Organizacija varovanja prireditve s pomočjo konjeniške policije : diplomska naloga. Celje: [L. Perger], 2011. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513027388]
206. PFEIFER, Maša. Organizacijski proces prodaje vozil Audi : diplomska naloga. Celje: [M. Pfeifer], 2011. 67 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513037116]
207. KOŠČAK, Albert. Pomen tretje razvojne osi za gospodarstvo Bele krajine : diplomska naloga. Celje: [A. Koščak], 2011. 60 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512738364]
208. JAKOP, Matjaž. Proces in optimizacija skladiščnega poslovanja : diplomska naloga. Celje: [M. Jakop], 2011. [7], 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512927804]
209. REBOV, Mateja. Procesi paletizacije v Steklarni Hrastnik, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Rebov], 2011. 59 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513053756]
210. UDOVČ, Mateja. Procesi ravnanja z dokumentarnim gradivom : diplomska naloga. Celje: [M. Udovč], 2011. 55 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513083452]
211. KOVAČ, Igor. Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik : diplomska naloga. Celje: [I. Kovač], 2011. 64 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512973628]
212. VOLF, Helenca. Ravnanje z odpadki v gospodinjstvih : diplomska naloga. Celje: [H. Volf], 2011. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513089084]
213. KONDIĆ, Ljubica. Transportna zavarovanja v domačem tovornem prometu : diplomska naloga. Celje: [L. Kondić], 2011. [8], 36 f., 13 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512453180]
214. PIRMAN, Marjeta. Uporaba RFID sistema v Osrednji knjižnici Celje : diplomska naloga. Celje: [M. Pirman], 2011. 53 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512458044]
215. HALILAGIĆ, Adisa. Vloga in pomen outsourcinga v slovenskih podjetjih : diplomska naloga. Celje: [A. Halilagić], 2011. 46 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512924732]
216. PLIVAC KOLAR, Dragica. Vpliv nabave na poslovni proces v proizvodnem podjetju Ino, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [D. Plivac Kolar], 2011. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513040956]
217. PERŠOLJA, Zdenko. Značilnosti transportnih zavarovanj in njihov pomen v podjetjih : diplomska naloga. Celje: [Z. Peršolja], 2011. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513028156]
218. REMŠAK, Patricija. Katalog Opac in sistem Cobiss kot podpora knjižničarstvu : diplomsko delo. Celje: [P. Remšak], 2010. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65168641]
219. RUŽMAN, Robert. Pomen 3. razvojne osi za Koroško : diplomska naloga. Celje: [R. Ružman], 2010. 66 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513059388]
220. URBAN, Dubravka. Procesi marketinga v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [D. Urban], 2010. 45 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513084220]
221. PETRIČ, Lilijen. Reorganizacija podjetja in prenova postopka obdelave zahtevka za vzdrževanje : diplomska naloga. Celje: [L. Petrič], 2010. 51 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513028924]
222. STRAJNIČ, Aleksander. Skladiščno poslovanje v podjetju Etol, d. d., in vpliv avtomatizacije proizvodne logistike na poslovni proces : diplomska naloga. Celje: [A. Strajnič], 2010. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513067324]
223. PAJMON, Karmen. Špedicija v povezavi z intrastatom : diplomska naloga. Celje: [K. Pajmon], 2010. 40 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513024828]
224. GASPARI, Edes. Vpliv razvoja transporta na globalno segrevanje ozračja : diplomska naloga. Celje: [E. Gaspari], 2010. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512568636]
225. STANE, Barbara. Zunanja oskrba v danem podjetju - da ali ne? : diplomska naloga. Celje: [B. Stane], 2010. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513065788]

Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

226. KLEMENC, Srečko. Proces trženja avtomobilskih zavarovanj : diplomska naloga. Celje: [S. Klemenc], 2010. 52 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513253180]
227. PINTAR, Sabina. Proces ugotavljanja odškodninskih odgovornosti pri uveljavljanju škod iz avtomobilskih zavarovanj : diplomska naloga. Celje: [S. Pintar], 2010. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513304892]
228. BRINOVŠEK, Marjana. Procesi regalnega skladišča v podjetju Gorenje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Brinovšek], 2010. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513198140]

Recenzent

229. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
230. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
231. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
232. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
233. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
234. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
235. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
236. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
237. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 107 str. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 269613568]
238. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 270141440]
239. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
240. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]
241. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik), Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 110 str. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 258858240]
242. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 259310848]
243. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent), Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 150 str. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 253264640]
244. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 253707264]


NERAZPOREJENO

245. BOLE, Miklavž, GREGORIČ, Matjaž (avtor, urednik), MUŠINOVIĆ, Fadil. Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije : 100 let. Ljubljana: Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, 2022. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-91380-5-2. [COBISS.SI-ID 110375939]
246. MUŠINOVIĆ, Fadil. Komuniciranje policista prometnika : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [F. Mušinović], 2004. 50 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4140563]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022