COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSmag. Matej Mlakar [12358]Osebna bibliografija za obdobje 1984-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MLAKAR, Matej. Varnostni vidik prehoda na računalništvo v oblaku. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 75-90, ilustr. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513685820]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MLAKAR, Matej. Varnostni vidik prehoda na računalništvo v oblaku = Security aspect of the transition to cloud computing. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 13-15. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513686076]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

3. MLAKAR, Matej. Operacijski sistemi in omrežja. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 175 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-74-0. [COBISS.SI-ID 267532032]

2.09 Magistrsko delo

4. MLAKAR, Matej. Klicni centri in sodelovalni sistemi v informatiziranih storitvenih organizacijah : magistrsko delo. Celje: [M. Mlakar], 2002. 148 f., graf. prikazi, tabele. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 444. [COBISS.SI-ID 6699036]

2.11 Diplomsko delo

5. MLAKAR, Matej. Pregled metod umetnega vida : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Mlakar], 1990. VI, 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4621652]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

6. MLAKAR, Matej. Funkcijski generator z Wobblerjem. Celje: Srednja tehniška šola, 1984. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4249141]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. GOSTINČAR, Primož. Metode prehoda na IPv6 : diplomska naloga. Celje: [P. Gostinčar], 2015. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513490236]
8. KOLAR, Tadej. Navidezna omrežja in njihova integracija v sodobni informacijski sistem : diplomska naloga. Celje: [T. Kolar], 2014. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513294140]
9. ŠKET, Simon. Tehnološki vidik fizičnega in logičnega varovanja informacijskega sistema in pomen arhiviranja v podjetju : diplomska naloga. Celje: [S. Šket], 2012. [8], 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512792636]
10. BOLKO, Robert. Konsolidacija in virtualizacija strežniške opreme v konkretnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [R. Bolko], 2011. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512891708]
11. VUK, Blaž. Optična dostopovna omrežja : diplomska naloga. Celje: [B. Vuk], 2011. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513091132]

Recenzent

12. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
13. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
14. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
15. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022