COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Bojan Macuh [38865]Osebna bibliografija za obdobje 1988-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DŽAJIĆ URŠIČ, Erika, MACUH, Bojan, LJUBOTINA, Predrag, RASPOR, Andrej. Social challenges and social gerontology competencies : the case of Slovenia. Collegium antropologicum. 2022, letn. 46, št. 4, str. 311-320, tabele. ISSN 1848-9486. https://hrcak.srce.hr/file/419399. [COBISS.SI-ID 136039683], [SNIP]
2. MACUH, Bojan, LJUBOTINA, Predrag, DŽAJIĆ URŠIČ, Erika, RASPOR, Andrej. Importance of intergenerational cooperation for an ageing society. International journal of regional development. [Online ed.]. apr. 2022, vol. 3, str. 183-199. ISSN 2463-7939. https://www.arema.si/Files/Images/2052/IJRD_vol._3.pdf. [COBISS.SI-ID 106833155]
3. MACUH, Bojan, DOMAJNKO, Janez. Pomen zadovoljstva otrok in mladostnikov v mladinskem domu. Izzivi prihodnosti. maj 2020, letn. 5, št. 2, str. 102-119, tabele. ISSN 2463-9281. https://www.fos-unm.si/media/pdf/IP/2020-5-2/IP_55_Macuh.pdf, DOI: 10.37886/ip.2020.006. [COBISS.SI-ID 17649411]
4. MACUH, Bojan. Družina in svojci vplivajo na kakovost življenja in vseživljenjsko učenje starostnikov. Perfectus AC. 2018, letn. 1, str. 12-16, tabele. ISSN 2738-4586. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusAC_1_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 41528067]
5. MACUH, Bojan. Otroci in starši po razvezi zakonske in izvenzakonske zveze. Perfectus AC. 2019, letn. 2, str. 29-43, tabele. ISSN 2738-4586. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusAC_1_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 43389955]
6. MACUH, Bojan. Potrebe starostnikov v tretjem in četrtem življenjskem obdobju. Perfectus AC. 2020, str. 28-36, tabele. ISSN 2738-4586. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusAC_1_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 71900163]
7. MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Društva upokojencev kot pospeševalci turistične potrošnje in prostočasnih dejavnosti slovenskih upokojencev. Revija za univerzalno odličnost : RUO. 2020, letn. 9, št.1, str. 16-31, tabele. ISSN 2232-5204. https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2020-9-1/RUO_175_cLANEK_Macuh.pdf. [COBISS.SI-ID 18033459]
8. MACUH, Bojan, DOMAJNKO, Janez. Vloga staršev pri socializaciji otrok in mladostnikov v mladinskem domu. Revija za univerzalno odličnost : RUO. jun. 2020, letn. 9, št.2, str. 200-210, graf. prikazi. ISSN 2232-5204. https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2020-9-2/RUO_184_Macuh.pdf. [COBISS.SI-ID 19895299]
9. KOVAČIČ, Andrej, MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej, SRAKA, Marko. Media exposure and secondary school delinquency. Innovative issues and approaches in social sciences. maj 2019, vol. 12, no. 2, str. 24-44, tabele. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2019-no2-art2.pdf. [COBISS.SI-ID 17396275]
10. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Aktivno staranje v slovenskih domovih za starejše : prostočasne dejavnosti starostnikov. Izzivi prihodnosti. 2019, letn. 4, št. 1, str. 52-67, tabele. ISSN 2463-9281. http://www.fos-unm.si/media/pdf/IP/Macuh_doc.pdf. [COBISS.SI-ID 17158963]
11. MACUH, Bojan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Vpliv družine na vseživljenjsko učenje starostnikov v domovih za starejše. Revija za univerzalno odličnost : RUO. maj 2019, letn. 8, št. 2, str. 131-143, tabele. ISSN 2232-5204. https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2019-8-2/Macuh_Lepicnik.pdf. [COBISS.SI-ID 17399603]
12. MACUH, Bojan. Pomen medgeneracijskega sodelovanja za starostnike v tretjem in četrtem življenjskem obdobju. Revija za univerzalno odličnost : RUO. dec. 2019, letn. 8, št. 4, str. 328-337, graf. prikazi. ISSN 2232-5204. https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2019-8-4/RUO_171_Macuh.pdf. [COBISS.SI-ID 17767731]
13. MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Duhovna oskrba starejših v domovih za starejše. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 78, [št.] 2, str. 641-660, tabele. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 16787507], [SNIP, WoS do 9. 8. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 6. 8. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00]
14. MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej, SRAKA, Marko, KOVAČIČ, Andrej. Media exposure and education of first to six grade children from slovenia-parent opinions. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2018, vol. 6, br. 3, str. 49-58, tabele. ISSN 2334-8496. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2334-847X/2018/2334-847X1803049M.pdf, DOI: 10.5937/ijcrsee1803049M. [COBISS.SI-ID 16919603], [SNIP, WoS do 9. 7. 2021: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,25, Scopus do 26. 5. 2021: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,75]
15. KOVAČIČ, Andrej, MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej, SRAKA, Marko, ŠKABAR, Matjaž. Starši kot medijski opismenjevalci osnovnošolskih otrok prve in druge triade. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2018, letn. 33, [št.] 2, str. 20-37, tabela. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514806647], [SNIP, Scopus do 16. 3. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,40]
16. MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Vseživljenjsko učenje in izobraževanje kot osnova kakovosti življenja pedagoških delavcev. Revija za univerzalno odličnost : RUO. mar. 2018, letn. 7, št. 1, str. 17-30, tabele. ISSN 2232-5204. http://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2017-7-1/RUO_099_MACUH_RASPOR.pdf. [COBISS.SI-ID 16357683]
17. MACUH, Bojan. Pomen zdravja pri vključevanju starostnikov v vseživljenjsko učenje v domovih za starejše. Revija za zdravstvene vede. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 5, no. 1, str. 43-60, tabele, graf. prikazi. ISSN 2350-3610. https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/FZV_pripone/revija/revija_jhs_2018_v5n1_www.pdf. [COBISS.SI-ID 514795127]
18. MACUH, Bojan. Življenjski slog starejših v domovih za starejše. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 23, [št.] 1, str. 53-71, tabele. ISSN 1318-5160. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/7344, DOI: 10.4312/as.23.1.53-71. [COBISS.SI-ID 63855714]
19. MACUH, Bojan, GORIUP, Jana. Ovire starejših pri aktivnostih v domovih za starejše. Revija za univerzalno odličnost : RUO. dec. 2017, letn. 6, št. 4, str. 308-322. ISSN 2232-5204. http://www.fos-unm.si/media/pdf/ruo/2017-6-4/ruo_096_macuh.pdf. [COBISS.SI-ID 2048439810]
20. MACUH, Bojan. Korištenje kvalitetnih obrazovnih pristupa za primenu novih veština = Using quality educational approaches to implement new skills. Sociološki diskurs. dec. 2015, letn. 5, št. 10, str. 5-21, graf. prikazi. ISSN 2232-867X. DOI: 10.7251/SOCSR1510005M. [COBISS.SI-ID 14118451]
21. MACUH, Bojan, GORIUP, Jana. The social role of mother after the cessation of marital and extra-marital relationship = Društvena uloga majke nakon prestanka bračnih i vanbračnih veza. Sociološki diskurs. April 2014, year 4, no. 7, str. 5-20, ilustr. ISSN 2232-867X. DOI: 10.7251/SOCEN1407005M. [COBISS.SI-ID 20590088]
22. MACUH, Bojan. Lifelong education and learning together with their influence on the life quality of the adults - sociological view. Sociološki diskurs. 2014, year 4, no. 8, str. 5-27. ISSN 2232-867X. [COBISS.SI-ID 11745587]

1.04 Strokovni članek

23. DOMAJNKO, Janez, MACUH, Bojan. Organizacija in življenje otrok ter vzgojiteljev v času pandemije v mladinskem domu Maribor - enota Slivnica. Perfectus PRO. 2020, št. 1, str.11-18, graf. prikazi. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusPRO_1_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 14418435]
24. MACUH, Bojan. Starostniki in njihovo zoprstavljanje letom. Perfectus PRO. 2020, št. 2, str. 20-22, graf. prikazi. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusPRO_2_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 64419587]
25. MACUH, Bojan. V boju s COVID 19 smo vsi - stari in mladi. Perfectus PRO. 2020, št. 2, str.10-13, graf. prikazi. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusPRO_2_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 64417795]
26. MACUH, Bojan. Upravljanje s časom, prosti čas in pasti le-tega v življenju posameznika. Perfectus PRO. 2017, št. 1, str. 28-35, portret, graf. prikazi. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/perfectus%20pro_1_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 16262451]
27. MACUH, Bojan. Pomen dela, časa in prostega časa v sodobni postmoderni družbi. Perfectus PRO. 2017, št. 2, str. 7-12, portret, graf. prikazi. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusPRO_2_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 16275763]
28. MACUH, Bojan. Bo novo pripravništvo obrodilo sadove?. Šolski razgledi. 18. apr. 2016. ISSN 1855-8488. http://solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=1731. [COBISS.SI-ID 13736499]
29. MACUH, Bojan. Smo zgled. Šolski razgledi. 23. mar. 2016. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=1704. [COBISS.SI-ID 13517363]
30. MACUH, Bojan. Otroci kot vsi drugi. Šolski razgledi. 24. mar. 2016. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=1703. [COBISS.SI-ID 13517107]
31. MACUH, Bojan. Končuje se še eno turbulentno šolsko leto : integracija migrantskih otrok v slovensko družbo. Šolski razgledi. 31.5.2016. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=1737. [COBISS.SI-ID 13814579]
32. MACUH, Bojan. Več kruha, ne grmad : bo dr. Anton Stres stresen za slovensko šolo?. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 8. jan. 2010, letn. 61, št. 1, str. 11. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 17365512]
33. MACUH, Bojan. Lahko se obrestuje : pohvala : praksa kaže, da smo pedagoški delavci v preteklosti pogosto pozabljali na svoje poslanstvo. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 16. apr. 2010, letn. 61, št. 8, str. 13. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 17549064]
34. MACUH, Bojan. Sociologov pogled. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 16. apr. 2010, letn. 61, št. 8, str. 16. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 17547016]
35. MACUH, Bojan. Na preizkušnji : nacionalni preizkusi znanja : pridobivanje in dokazovanje znanja naj ne bo breme. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 4. jun. 2010, letn. 61, št. 11, str. 11. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 17660168]
36. MACUH, Bojan. Pohvala se lahko obrestuje. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 41, št. 2, str. 6-7. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 17581064]
37. MACUH, Bojan. Učitelji in ravnatelji z roko v roki : razmislek ob koncu šolskega leta. Delo. [Tiskana izd.]. avg. 2009, let. 51, št. 165, str. 10. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6717747]
38. MACUH, Bojan. Z roko v roki. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. sept. 2009, let. 60, št. 13, str. 11. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 6754099]
39. MACUH, Bojan. Motivirati sebe in učence. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. sept. 2009, let. 60, št. 14, str. 5. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 6772019]
40. MACUH, Bojan. Kot da šole sploh ni : veliko zahtevanega v naših šolah že imamo. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 2009, let. 60, št. 15, str. 10-11. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 6777907]
41. MACUH, Bojan. Dajmo otroku topel dom : bodimo srečni starši, ker nam je dano, da smo to postali. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 6. nov. 2009, letn. 60, št. 17, str. 12. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 17229320]
42. MACUH, Bojan. Otrok ni kriv : najkrajša pot, da izgubimo sočloveka. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 20. nov. 2009, letn. 60, št. 18, str. 6. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 17244680]
43. MACUH, Bojan. Čemu nacionalna preverjanja znanja?. Večer. [Tiskana izd.]. jul. 2009, let. 65, št. 160, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6716979]
44. MACUH, Bojan. Vloga matere/ženske v zgodovinskem razvoju družine do konca 2. svetovne vojne. Znamenje : revija za teološka, družbena in kulturna vprašanja. 2009, št. 5/6, str. 83-100. ISSN 0351-5664. [COBISS.SI-ID 17367816]
45. MACUH, Bojan. Vpliv sive ekonomije na rast BDP. Svobodna misel : TV-15. 10. okt. 2003, letn. 41, št. 19, str. 8-10. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 6315571]

1.05 Poljudni članek

46. MACUH, Bojan. Staranje naj bo izziv. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 8. 3. 2023. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/staranje-naj-bo-izziv/. [COBISS.SI-ID 144534787]
47. MACUH, Bojan. Pacientovo razmišljanje ---. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 13. 3. 2023. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/pacientovo-razmisljanje/. [COBISS.SI-ID 145218307]
48. MACUH, Bojan. Kako vlada izvršuje 7. člen ustave republike Slovenije?. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 19. 3. 2023. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/kako-vlada-izvrsuje-7-clen-ustave-republike-slovenije/. [COBISS.SI-ID 145721859]
49. MACUH, Bojan. To niso številke, to je dejstvo : alkoholizem, zlo sodobnega časa. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 14. jan. 2014, leto 16, št. 2, str. 14-15, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 20325896]
50. MACUH, Bojan. Z znanjem v lepšo prihodnost. Bonbon : male sladkosti življenja. 27. avg. 2013, leto 8, št. 380, str. 14-15, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 20046344]
51. MACUH, Bojan. Nimam časa razmišljati o letih. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 10. sep. 2013, leto 15, št. 35, str. 32-33, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 20045832]
52. MACUH, Bojan. Aktivno v tretje življenjsko obdobje. Bonbon : male sladkosti življenja. 26. apr. 2011, leto 6, št. 262, str. 18-19, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 18319112]
53. MACUH, Bojan. Bela knjiga razsvetljuje slovenski prostor. Šolski razgledi. 20. maj 2011, [1] str. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=539. [COBISS.SI-ID 18439176]
54. MACUH, Bojan. Ko besede naletijo na gluha ušesa. Bonbon : male sladkosti življenja. 25. maj 2010, leto 5, št. 215, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 17640968]
55. MACUH, Bojan. Krepimo dobro partnersko zvezo. Bonbon : male sladkosti življenja. 6. jul. 2010, leto 5, št. 221, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 17737736]
56. MACUH, Bojan. Ljubosumje je bolezen?. Bonbon : male sladkosti življenja. 29. jun. 2010, leto 5, št. 220, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 17712648]
57. MACUH, Bojan. Moški za tretje tisočletje. Bonbon : male sladkosti življenja. 7. sep. 2010, leto 5, št. 230, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 17854728]
58. MACUH, Bojan. Zvestoba do groba. Bonbon : male sladkosti življenja. 24. avg. 2010, leto 5, št. 228, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 17834504]
59. MACUH, Bojan. Samo pogovor je pot : ko besede naletijo na gluha ušesa. Jana. 2010, letn. 38, št. 5, str. 40-41, ilustr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 17424904]
60. MACUH, Bojan. Smo Slovenci obremenjeni s predsodki?. Katedra : študentski list. maj 2010, letn. 5, št. 5, str. 32. ISSN 0022-9296. [COBISS.SI-ID 17598216]
61. MACUH, Bojan. Ministrstvo spreminja že ustaljeno in dobro prakso. Šolski razgledi. 8. sep. 2010, [1] str. ISSN 1855-8488. http://solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=395. [COBISS.SI-ID 17881096]
62. MACUH, Bojan. Za nov šolski sistem. Šolski razgledi. 11. feb. 2010, [1] str. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=259. [COBISS.SI-ID 17548808]
63. MACUH, Bojan. Morda brez črnih pik. Šolski razgledi. 31. jan. 2010, [1] str. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=295. [COBISS.SI-ID 17547272]
64. MACUH, Bojan. Potrebujemo motivirane učitelje : kako naj bo oplemenitena bela knjiga. Večer. [Tiskana izd.]. 14. jan. 2010, leto 66, št. 9, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17412616]
65. MACUH, Bojan. Verouk v šole? : odmev na članek v Večeru 12. 1. 2010. Večer. [Tiskana izd.]. 14. jan. 2010, leto 66, št. 9, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17366024]
66. MACUH, Bojan. Rimskokatoliška cerkev medijsko zelo popularna. Večer. [Tiskana izd.]. 12. feb. 2010, leto 66, št. 34, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17443080]
67. MACUH, Bojan. Naj Cerkev svojo podobo na ogled postavi?. Večer. [Tiskana izd.]. 16. mar. 2010, leto 66, št. 61, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17483528]
68. MACUH, Bojan. Vzgoja otrok brez nasilja. Večer. [Tiskana izd.]. 7. apr. 2010, leto 66, št. 79, str. 28. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17530120]
69. MACUH, Bojan. Kaj se dogaja za cerkvenimi zidovi? : za nikakršno nasilje ne sme biti opravičila. Večer. [Tiskana izd.]. 28. apr. 2010, leto 66, št. 96, str. 28. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17581832]
70. MACUH, Bojan. Smo Slovenci preobremenjeni s predsodki? : nestrpneži svoje predsodke do drugačnih izražajo povsod. Večer. [Tiskana izd.]. 30. apr. 2010, leto 66, št. 98, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17582088]
71. MACUH, Bojan. Družinski zakonik ni vsem povšeči. Večer. [Tiskana izd.]. 20. maj 2010, leto 66, št. 114, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17619208]
72. MACUH, Bojan. Ukinjamo nacionalne preizkuse znanja?. Večer. [Tiskana izd.]. 24. maj 2010, leto 66, št. 117, str. 26. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17619720]
73. MACUH, Bojan. Naj Cerkev svojo podobo na ogled postavi?. Večer. [Tiskana izd.]. 7. jun. 2010, leto 66, št. 129, str. 26. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17659912]
74. MACUH, Bojan. Strokovna pomoč, ne nadzor. Delo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 51, št. 212, str. 12. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 6768691]
75. MACUH, Bojan. V opomin moškim : psihično in fizično nasilje moškega nad žensko je v družbi najbolj prisotna oblika nasilja. Moški ego ne miruje. Mladina. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2009, št. 42, str. 49, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 17226248]
76. MACUH, Bojan. Krize pa ni in ni konec. Večer. [Tiskana izd.]. 2009, let. 65, št. 190, str. 8. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 6747699]
77. MACUH, Bojan. Predvsem ne pozabiti na otroka! : istospolno partnerstvo in posvojitve otrok. Večer. [Tiskana izd.]. 20. okt. 2009, letn. 65, št. 243, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17346312]
78. MACUH, Bojan. Kolikor znaš, toliko veljaš. Vestnik. [Tiskana izd.]. avg. 2009, let. 61, št. 35, str. 2. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 6753075]
79. MACUH, Bojan. Dr. Stres stresen za šole?. Vestnik. [Tiskana izd.]. 10. dec. 2009, let. 61, št. 50, str. 2. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 17298184]
80. MACUH, Bojan. Vpliv oglasov na potrošništvo otrok. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. jun. 2008, letn. 57, str. 20-21. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 6341939]
81. MACUH, Bojan. Težave pri ustvarjanju družine. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. okt. 2008, leto 57, str. 30-31. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 6448179]
82. MACUH, Bojan. Naučimo otroke ravnati z denarjem. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. apr. 2007, letn. 56, str. 25-[27]. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 6314803]
83. MACUH, Bojan. Finančna neodvisnost mladih družin. Otrok in družina : revija za družinsko in družbeno vzgojo. jul. 2007, letn. 56, str. 34-35. ISSN 0030-6681. [COBISS.SI-ID 6314547]
84. MACUH, Bojan. Umrl je veliki mislec, še večji človek : dr. Vekoslav Grmič. Vestnik. [Tiskana izd.]. 7. apr. 2005, letn. 57, št. 14, str. 15. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 5128499]
85. MACUH, Bojan. Zeliščarji pred prvo obletnico. Kmečki glas. 3. jan. 2001, letn. 58, št. 1, str. 15., ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 46540801]
86. MACUH, Bojan. Ohranjajo kulturno dediščino : Kapela. Kmečki glas. 21. feb. 2001, leto 58, št. 8, str. 18, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 51636737]
87. MACUH, Bojan. Materinski dan : Stogovci. Kmečki glas. 4. apr. 2001, leto 58, št. 14, str. 18. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 51709953]
88. MACUH, Bojan. Dobrodošla pomlad : Kapela. Kmečki glas. 25. apr. 2001, leto 58, št. 17, str. 17, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 51734273]
89. MACUH, Bojan. Regionalni Unescov kviz : Kapela. Kmečki glas. 16. maj 2001, leto 58, št. 20, str. 22, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 51767553]
90. MACUH, Bojan. Obnovljen zvonik : Apače. Kmečki glas. 27. jun. 2001, leto 58, št. 26, str. 16, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 52102913]
91. MACUH, Bojan. Bralna značka včeraj, danes, jutri. Šolska knjižnica. sep. 2001, letn. 11, št. 3, str. 164-166, ilustr. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 13426491]
92. MACUH, Bojan. Folkloristi so se organizirali v društvo. Vestnik. [Tiskana izd.]. 1.3.2001, let. 53, št. 9, str. 11. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 3187763]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

93. VUKOVIČ, Goran, RASPOR, Andrej, LJUBOTINA, Predrag, MACUH, Bojan. Izkušnje učiteljev s stresom med poučevanjem na daljavo - izkušnje, pridobljene v času pandemije COVID-19 = Slovenian professors' experience of stress during COVID-19 and induced distance teaching. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 41th International Conference on Organizational Science Development = 41. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : societyʹs challenges for organizational opportunities = izzivi družbe za priložnosti organizacij : conference proceedings = konferenčni zbornik. 41th International Conference on Organizational Science Development, March 23 - 25, 2022, Portorož. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2022. Str. 1069-1085, ilustr. ISBN 978-961-286-583-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/663, DOI: 10.18690/um.fov.3.2022.77. [COBISS.SI-ID 102963715]
94. VUKOVIČ, Goran, LJUBOTINA, Predrag, MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Upravljanje referatov za študentske zadeve v slovenskem visokem šolstvu med globalno pandemijo : izkušnje, pridobljene v času pandemije COVID-19 = Management of student administration offices in Slovenian higher education institutions during the global pandemic : lessons learned from COVID-19. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 41th International Conference on Organizational Science Development = 41. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : societyʹs challenges for organizational opportunities = izzivi družbe za priložnosti organizacij : conference proceedings = konferenčni zbornik. 41th International Conference on Organizational Science Development, March 23 - 25, 2022, Portorož. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2022. Str. 1057-1067, ilustr. ISBN 978-961-286-583-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/663, DOI: 10.18690/um.fov.3.2022.76. [COBISS.SI-ID 102969347]
95. MACUH, Bojan. Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje = Ageing society and intergenerational integration. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 55-62, ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/12/zbornik-referatov-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 138823427]
96. VUKOVIČ, Goran, RASPOR, Andrej, ERMAN, Nuša, MACUH, Bojan. Medgeneracijsko sodelovanje : interes mladih za delo in pomoč starostnikom = Intergenerational cooperation : interest of the youth in offering help to the elderly. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 40th International Conference on Organizational Science Development = 40. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : values, competencies and changes in organizations = vrednote, kompetence in spremembe v organizacijah : conference proceedings = konferenčni zbornik : [online, Ms Teams, March 17 - 19, 2021]. 40th International Conference on Organizational Science Development, March 17 - 19, 2021, online. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2021. Str. 1127-1143, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-442-2. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/552, DOI: 10.18690/978-961-286-442-2.76. [COBISS.SI-ID 57209347]
97. VUKOVIČ, Goran, MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Promoviranje turistične ponudbe s poudarkom na prostočasnih dejavnosti za segment ljudi s posebnimi potrebami. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on Organizational Science Development Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout : conference proceedings = 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije = konferenčni zbornik. 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, september 23 - 24, 2020. 1st ed. Maribor: University Press, 2020. Str. 959-972, tabele. ISBN 978-961-286-388-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1120-1, DOI: 10.18690/978-961-286-388-3.73. [COBISS.SI-ID 30809347]
98. VUKOVIČ, Goran, RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Vloga TIC-ov pri informiranju ljudi s posebnimi potrebami. V: ŠPRAJC, Polona (ur.), et al. 39th International Conference on Organizational Science Development Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout : conference proceedings = 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije = konferenčni zbornik. 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije, september 23 - 24, 2020. 1st ed. Maribor: University Press, 2020. Str. 943-957, ilustr. ISBN 978-961-286-388-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/503/613/1119-1, DOI: 10.18690/978-961-286-388-3.72. [COBISS.SI-ID 30812163]
99. MACUH, Bojan. Vključevanje starejših v vseživljenjsko učenje v domovih za starejše = Integration the elderly in lifelong learning in nursing homes. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 122-133, ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 513764924]
100. VUKOVIČ, Goran, MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Mobilnost starostnikov v slovenskih domovih za starejše = Mobility of old people in Slovenian homes for the elderly. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik = Organization and uncertainty in the digital age : conference proceedings. 37th International Conference on Organizational Science Development, 21st - 23rd March 2018, Portorož, Slovenia. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 1163-1177, tabele. ISBN 978-961-286-146-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/326. [COBISS.SI-ID 8008979]
101. MACUH, Bojan, GORIUP, Jana. Ekonomski vidiki starostnikov v domovih za starejše pri vključevanju v vseživljenjsko učenje = Economic aspects of the elderly in homes for the elderly engaging in lifelong learning. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 484-492, tabele. ISBN 978-961-6966-33-7. https://www.almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_01.pdf. [COBISS.SI-ID 16432691]
102. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Testing the model of time management in the context of working time and spare time = Testiranje modela upravljanja vremenom u kontekstu radnog i slobodnog vremena. V: KLINCOV, Radovan (ur.), MATIJEVIĆ, Mile (ur.). Nauka i praksa poslovnih studija : Zbornik radova = Science and Practice of Business Studies : Collection of Papers. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije = University of Business Studies, 2017. Str. 10-22. ISBN 978-99955-95-08-1. [COBISS.SI-ID 512979504]
103. MACUH, Bojan. Vpliv časa in prostega časa na aktivnosti študentov. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 186-197. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513690428]
104. MACUH, Bojan. Vpliv vseživljenjskega učenja in izobraževanja na kakovost življenja odraslih. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 570-580, ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513021244]
105. MACUH, Bojan. Z vseživljenjskim izobraževanjem do novih znanj. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 676-685, ilustr. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512680508]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

106. MACUH, Bojan. Kako naj učitelj motivira sebe. V: VIČAR, Iris (ur.). Vizija šolstva : zbornik predavanj z mednarodnega simpozija ob 230-letnici šolstva v Beltincih. Beltinci: Osnovna šola, 2009. Str. 45-48. ISBN 978-961-92673-0-1. [COBISS.SI-ID 6701875]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

107. ŠIROK, Klemen, MACUH, Bojan. What does the future hold for innovation management education?. V: Economics & management ; how to cope with disrupted times : conference proceedings. Second International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, March 22, 2018. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans [etc.], 2018. Str. 1014. ISBN 978-86-80194-11-0. https://www.eman-conference.org/, DOI: 10.31410/EMAN.2018.1014. [COBISS.SI-ID 1540489668]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

108. MACUH, Bojan. Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje = Ageing society and intergenerational integration. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 16-17. ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/11/zbornik-povzetkov-referatov-2022_splet-1.pdf. [COBISS.SI-ID 138823683]
109. MACUH, Bojan. Vključevanje starejših v vseživljenjsko učenje v domovih za starejše = Integration the elderly in lifelong learning in nursing homes. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 23-24. ISBN 978-961-6997-07-2. http://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2019/11/zbornik-povzetkov-referatov-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 17752627]
110. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Leisure activities for elderly people in Slovenia nursing homes. V: Economics & management ; how to cope with disrupted times : conference proceedings. Second International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, March 22, 2018. Belgrade [etc.]: Association of Economists and Managers of the Balkans [etc.], 2018. Str. 1023-1024, portret. ISBN 978-86-80194-11-0. https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf. [COBISS.SI-ID 5178875]
111. RASPOR, Andrej, ŠUMER, Andrej, LACMANOVIĆ, Darko, MACUH, Bojan. Contextualizing successful aging : role of retired societies in Slovenia. V: The social transformations we live in : between cohesion and fragmentation : booklet of abstracts. ESA RN 26 Midterm Conference and 10th Slovenian Social Science Conference, Nova Gorica, September 20-22, 2018. [Nova Gorica: s. n.], 2018. Str. 16-17. http://www.fuds.si/sites/default/files/lastversion_goodforprintingbooklet_of_abstracts_1_2.pdf. [COBISS.SI-ID 5366011]
112. GORIUP, Jana, MIHALIČ, Manca, KRAŠOVEC, Brina, MULER, Patricija, ZOTLER, Špela, BEUERMANN, Jasna, MACUH, Bojan. Nekateri vidiki posledic vdovstva na osamljenost starejših = Some aspects of the consequences of widowhood on the loneliness of elderly people. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 238. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 16348211]
113. MACUH, Bojan, GORIUP, Jana. Ekonomski vidiki starostnikov v domovih za starejše pri vključevanju v vseživljenjsko učenje = Economic aspects of the elderly in homes for the elderly engaging in lifelong learning. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 255-256. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 16347955]
114. MACUH, Bojan. Vpliv časa in prostega časa na aktivnosti študentov = Influence of time and free time on the activity of students. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 30-31. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513690684]
115. MACUH, Bojan. Vpliv vseživljenjskega učenja in izobraževanja na kakovost življenja odraslih = Influence of lifelong learning and education on the quality of life of adults. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 95-96. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513021500]
116. MACUH, Bojan. Z vseživljenjskim izobraževanjem do novih znanj = With lifelong learning to new knowledge. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 104-105. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512680764]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

117. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Ponudba turističnih storitev za ljudi s posebnimi potrebami. V: OVIN, Rasto (ur.), AŠANIN GOLE, Pedja (ur.). Trajnostno poslovanje v sodobni družbi : monografija Doba fakultete 2019 = Sustainable business in a modern society : 2019 monograph of the Doba Business School. Elektronska izd. Maribor: Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije: = Doba Business School, 2020. Str. 165-179, tabele. Zbirka Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij. ISBN 978-961-7061-05-5. https://www.fakulteta.doba.si/doba-znanja/raziskave/monografije. [COBISS.SI-ID 513105200]
118. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Deficitarnost kadra v slovenskem gostinstvu = Staff shortages in slovenian hospitality industry : 2008-2017. V: Modern management tools and economy of tourism sector in present era : second international thematic monograph : thematic proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, 2017. Str. 330-349, tabele. ISBN 978-86-80194-10-3. https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/thematic_monograph_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 16315443]
119. MACUH, Bojan, RASPOR, Andrej. Turistična potovanja kot oblika aktivnega preživljanja prostega časa starostnikov v slovenskih domovih za starejše = Traveling as a active form of leisure for elderly people in slovenia nursjing homes. V: Modern management tools and economy of tourism sector in present era : second international thematic monograph : thematic proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, 2017. Str. 410-228, tabele. ISBN 978-86-80194-10-3. https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/thematic_monograph_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 16315187]
120. MACUH, Bojan. Vpliv družine in svojcev na kakovost življenja starostnikov v tretjem ter četrtem življenjskem obdobju in vpliv na vključevanje v vseživljenjsko učenje v domu za starejše. V: OMELČENKO, Svitlana (ur.), AKSMAN, Joanna (ur.). Sučasni perspektyvy osvity. Horlivka: Institute for foreign languages, 2016. Str. 139-147, 420-421. ISBN 978-966-2762-57-0. [COBISS.SI-ID 1539258308]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

121. MACUH, Bojan. Vpliv čustvene inteligence na zaposlovanje. V: et al. Model M Slovenija - train the trainer : priročnik za trenerje po metodi Model M Slovenija. 1. izd. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO, 2018. Str. 110-114. ISBN 978-961-93815-8-8. http://www.model-m.si/wp-content/uploads/2018/09/Train-the-trainers-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 16751411]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

122. MACUH, Bojan. Pismo urednika : Re[!]aznolikost idej nas povezuje in nadgrajuje. Perfectus AC. 2019, letn. 2, str. 17-18, tabele. ISSN 2738-4586. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusAC_1_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 43384323]
123. MACUH, Bojan. Pismo urednika. Perfectus AC. 2020, str. 1. ISSN 2738-4586. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusAC_1_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 71895299]
124. MACUH, Bojan. Pismo urednika : Delo v Mladinskem domu Maribor - enota Slivnica v času Covid - 19. Perfectus PRO. 2020, št. 1, str. 4, portret. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusPRO_1_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 14413571]
125. MACUH, Bojan. Pismo urednika : Kako poteka delo z otroki in mladostniki v Mladinskem domu?. Perfectus PRO. 2019, št. 1, str. 4, portret. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusPRO_1_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 14419203]
126. MACUH, Bojan. Pismo urednika : Pomen postavljanja prioritet. Perfectus PRO. 2017, št. 2, str. 3, portret. ISSN 2591-1813. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Revije/PerfectusPRO_2_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 16276019]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

127. MACUH, Bojan. Ni slabše vzgoje, kot je vsiljena. Delo. [Tiskana izd.]. 4. jan. 2010, letn. 52, št. 1, str. 17. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 17346056]

1.25 Drugi sestavni deli

128. MACUH, Bojan. Medgeneracijski odnos se začne doma, še pred odhodom starostnikov v domove za starejše. Seniorji.info. 12. 1. 2021, ilustr. https://www.seniorji.info/si/aktualno/medgeneracijski-odnos-se-zacne-doma-se-pred-odhodom-starostnikov-v-domove-za-starejse-10232675. [COBISS.SI-ID 47316739]
129. MACUH, Bojan. Turizem za starejše : Izlet in organizirana doživetja izven doma pripomorejo k večji kakovosti življenja starejših. Seniorji.info. 05. 08. 2020, ilustr. https://www.seniorji.info/turizem-za-starejse-izlet-in-organizirana-dozivetja-izven-doma-pripomorejo-k-vecji-kakovosti-zivljenja-starejsih-293518-1596534148-10203912?. [COBISS.SI-ID 24418563]
130. MACUH, Bojan. Prestolnica slovenskih stoletnikov je Ljutomer v Prlekiji, 8 se jih je rodilo še v avstro-ogrskem cesarstvu. Seniorji.info. 11. 5. 2020, ilustr. https://www.seniorji.info/prestolnica-slovenskih-stoletnikov-je-ljutomer-v-prlekiji-osem-se-jih-je-rodilo-se-v-avstro-ogrskem-cesarstvu-10167519. [COBISS.SI-ID 14970627]
131. MACUH, Bojan. Tudi v domovih nasilje nad starejšimi : Najpogostejši obliki sta ekonomsko in psihično nasilje. Seniorji.info. 15. 06. 2020, ilustr. https://www.seniorji.info/tudi-v-domovih-nasilje-nad-starejsimi-najpogostejsi-obliki-sta-ekonomsko-in-psihicno-nasilje-10183428. [COBISS.SI-ID 19624707]
132. MACUH, Bojan. Duhovna oskrba v domovih za starejše : Duhovnost je ključ do kakovostnega staranja : (Raziskava). Seniorji.info. 26. 08. 2020, ilustr. https://www.seniorji.info/raziskava-duhovna-oskrba-v-domovih-za-starejse-duhovnost-je-kljuc-do-kakovostnega-staranja-296247-1598440934-10212444?previewBeforepublishing=1. [COBISS.SI-ID 26303235]
133. MACUH, Bojan. Medgeneracijsko sodelovanje : Tudi na starejših je odgovornost, da ostanejo vedoželjni in ne delujejo izključujoče. Seniorji.info. 2020, ilustr. https://www.seniorji.info/medgeneracijsko-sodelovanje-tudi-na-starejsih-je-odgovornost-da-ostanejo-vedozeljni-in-ne-delujejo-izkljucujoce-289792-1594210884-10193073?previewBeforepublishing=1. [COBISS.SI-ID 22069763]
134. MACUH, Bojan. Nasilje in zanemarjenost starejših : Od podhranjenosti, neustreznih protez in zdravil, do vpitja, klofutanja in finančnih zlorab. Seniorji.info. 2050[i.e.2020], ilustr. https://www.seniorji.info/nasilje-in-zanemarjenost-starejsih-od-podhranjenosti-neustreznih-protez-in-zdravil-do-vpitja-klofutanja-in-financnih-zlorab-283209-1590743110-10176288?previewBeforepublishing=1. [COBISS.SI-ID 17445379]
135. MACUH, Bojan. Starostniki in turizem. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 02. 08. 2020. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/starostniki-in-turizem/. [COBISS.SI-ID 24209411]
136. MACUH, Bojan. Starostniki potrebujejo našo pomoč in razumevanje. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 09. 11. 2020. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/starostniki-potrebujejo-naso-pomoc-in-razumevanje/. [COBISS.SI-ID 36302595]
137. MACUH, Bojan, DOMAJNKO, Janez. Funkcija staršev pri vzgoji otrok v mladinskem domu. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 11. 07. 2020. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/funkcija-starsev-pri-vzgoji-otrok-v-mladinskem-domu/. [COBISS.SI-ID 22970883]
138. MACUH, Bojan. Potrebe starostnikov v tretjem in četrtem življenjskem obdobju. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 16. 07. 2020. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/potrebe-starostnikov-v-tretjem-in-cetrtem-zivljenjskem-obdobju/. [COBISS.SI-ID 22966275]
139. MACUH, Bojan. Pomen družine in svojcev za kakovost življenja starostnikov. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 26. 11. 2020. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/pomen-druzine-in-svojcev-za-kakovost-zivljenja-starostnikov/. [COBISS.SI-ID 41189891]
140. MACUH, Bojan. Več osamljenosti se pojavi v poznejši starosti, zato so potrebni različni programi za povezovanje. Seniorji.info. 30. 09. 2019, ilustr. https://www.seniorji.info/vec-osamljenosti-se-pojavi-v-poznejsi-starosti-zato-so-potrebni-razlicni-programi-za-povezovanje-246887-1569842068-10071528?previewBeforepublishing=1. [COBISS.SI-ID 17644595]
141. MACUH, Bojan. Čas in upravljanje s časom. Energos. 03.01.2017, portret. ISSN 1855-8682. [COBISS.SI-ID 14897203]
142. MACUH, Bojan. Pomen prostega časa za posameznika. Energos. 04.02.2017, portret. ISSN 1855-8682. [COBISS.SI-ID 15068467]
143. MACUH, Bojan. Funkcije prostega časa in pasti, s katerimi se sooča posameznik v okviru prostega časa. Energos. 28.02.2017, portret. ISSN 1855-8682. [COBISS.SI-ID 15223603]
144. MACUH, Bojan. Pomen dela in časa v sodobni postmoderni družbi : sistemi odličnosti v podjetju. Energos. 20.11.2016, portret. ISSN 1855-8682. [COBISS.SI-ID 14749491]
145. MACUH, Bojan. Bodimo prijatelji. Bonbon : male sladkosti življenja. 18. feb. 2014, leto 8, št. 405, str. 14-15, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 20365576]
146. MACUH, Bojan. Ljubim te ---. Bonbon : male sladkosti življenja. 18. mar. 2014, leto 8, št. 409, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 20455432]
147. MACUH, Bojan. Nad trnje življenja. Bonbon : male sladkosti življenja. 14. jan. 2014, leto 9, št. 400, str. 18-19, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 20324872]
148. MACUH, Bojan. Je samomorilnost še vedno tabu tema?. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 29. maja 2014, [1] str. ISSN 1855-9387. http://zofijini.net/je-samomorilnost-se-vedno-tabu-tema/. [COBISS.SI-ID 20588808]
149. MACUH, Bojan. Partnerske zdrahe. Bonbon : male sladkosti življenja. 29. okt. 2013, leto 8, št. 389, str. 14-15, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 20143368]
150. MACUH, Bojan. Ženske in moški v partnerski zvezi. Bonbon : male sladkosti življenja. 17. dec. 2013, leto 8, št. 396, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 20236808]
151. MACUH, Bojan. Moramo si vzeti čas zase. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 28. maj 2013, leto 15, št. 21, str. 20-21, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 19896584]
152. MACUH, Bojan. Moj otrok je v hudi stiski : pred koncem šole. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 11. jun. 2013, leto 15, št. 23, str. 50-51, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 19925256]
153. MACUH, Bojan. Želim, a ne iščem : postmoderni pari. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 16. jul. 2013, leto 15, št. 27, str. 30-31, ilustr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 19991560]
154. MACUH, Bojan. 1000 ur manj za slovenske osnovnošolce. Pogledi. [Spletna izd.]. 23. jan. 2013, letn. 4, št. 2, [1] str. ISSN 1855-8755. http://www.pogledi.si/mnenja/1000-ur-manj-za-slovenske-osnovnosolce. [COBISS.SI-ID 19651336]
155. MACUH, Bojan. Preti tudi najmlajšim : stres. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 7. jun. 2013, letn. 64, št. 11, str. 13. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 19906312]
156. MACUH, Bojan. Motivirajmo otroka za delo doma in v šoli. Bonbon : male sladkosti življenja. 6. nov. 2012, leto 7, št. 340, str. 14-15, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 19473928]
157. MACUH, Bojan. Najdimo pot do sreče. Bonbon : male sladkosti življenja. 16. okt. 2012, leto 7, št. 337, str. 14-15, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 19463688]
158. MACUH, Bojan. Nevarna razvada starejših in mlajših. Bonbon : male sladkosti življenja. 28. feb. 2012, leto 7, št. 305, str. 18-19, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 19013128]
159. MACUH, Bojan. Otroci in potrošniška družba. Bonbon : male sladkosti življenja. 10. jan. 2012, leto 7, št. 298, str. 18-19, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 18875656]
160. MACUH, Bojan. Spolnost? Hm, o tem pa ne bi ---. Bonbon : male sladkosti življenja. 3. jul. 2012, leto 7, št. 322, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 19237896]
161. MACUH, Bojan. V boju z mlini na veter. Pogledi. [Spletna izd.]. 9. feb. 2012, [1] str. ISSN 1855-8755. http://www.pogledi.si/pisma-bralcev/v-boju-z-mlini-na-veter. [COBISS.SI-ID 18939400]
162. MACUH, Bojan. Nelagodje in nemir : kako naprej. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 7. dec. 2012, letn. 63, št. 19, str. 19. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 19544840]
163. MACUH, Bojan. Napoveduje se burna jesen. Šolski razgledi. 23. avg. 2012, [2] str. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=898. [COBISS.SI-ID 19351048]
164. MACUH, Bojan. Kriza trka tudi na cerkvena vrata. Znamenje : revija za teološka, družbena in kulturna vprašanja. 2012, [št.] 1/6, str. 201-205. ISSN 0351-5664. [COBISS.SI-ID 20030984]
165. MACUH, Bojan. Pomagajmo pomoči potrebnim. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 9. feb. 2012, [2] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_pomoci.html. [COBISS.SI-ID 18939144]
166. MACUH, Bojan. Družba v primežu globalizacijske krize družbenih vrednot. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 30. maj 2012, [3] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_druzba.html. [COBISS.SI-ID 19169032]
167. MACUH, Bojan. Moški in kriza srednjih let. Bonbon : male sladkosti življenja. 14. jun. 2011, leto 6, št. 269, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 18454280]
168. MACUH, Bojan. Moški žrtev ženskega nasilja?. Bonbon : male sladkosti življenja. 26. jul. 2011, leto 6, št. 275, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 18547976]
169. MACUH, Bojan. Vedno več nasilja nad starejšimi. Bonbon : male sladkosti življenja. 30. avg. 2011, leto 6, št. 280, str. 16-17, ilustr. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 18599944]
170. MACUH, Bojan. Po dolgem in počez. Šolski razgledi. 1. sep. 2011, [2] str. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=591. [COBISS.SI-ID 18599432]
171. MACUH, Bojan. Ob tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Šolski razgledi. 10 okt. 2011, [2] str. ISSN 1855-8488. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=648. [COBISS.SI-ID 18741512]
172. MACUH, Bojan. S stisnjeno pestjo nad tegobe slovenskega šolstva. Večer. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2011, leto 67, št. 3, str. 23. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18073608]
173. MACUH, Bojan. Igranje z usodo naroda. Večer. [Tiskana izd.]. 18. jul. 2011, leto 67, št. 164, str. 26. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18547464]
174. MACUH, Bojan. V imenu države. Večer. [Tiskana izd.]. 30. jul. 2011, leto 67, št. 175, str. 26. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18547720]
175. MACUH, Bojan. Ženska kvota. Večer. [Tiskana izd.]. 8. dec. 2011, 67, [št.] 284, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18825224]
176. MACUH, Bojan. Treba je stopiti skupaj. Večer. [Tiskana izd.]. 14. dec. 2011, 67, [št.] 289, str. 25. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18824712]
177. MACUH, Bojan. Državljanska in domovinska vzgoja v šoli. Znamenje : revija za teološka, družbena in kulturna vprašanja. 2011, [št.] 4/5/6, str. 120-126. ISSN 0351-5664. [COBISS.SI-ID 19077384]
178. MACUH, Bojan. Znanje v družbi znanja in trajnostnega razvoja. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 4. maja 2011, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_znanje.html. [COBISS.SI-ID 18319624]
179. MACUH, Bojan. Politika brez prave vsebine. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 18. apr. 2011, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_politikabrez.html. [COBISS.SI-ID 18297608]
180. MACUH, Bojan. "Grabte dnarje vkup gotove, kupovajte si gradove ---". Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 28. feb. 2011, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_grabte.html. [COBISS.SI-ID 18186504]
181. MACUH, Bojan. Bodo politična stranke našle konsenz za dobrobit Slovenije?. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 12. dec. 2011, [5] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_bodo.html. [COBISS.SI-ID 18825480]
182. MACUH, Bojan. Državljanska in domovinska vzgoja v osnovni šoli. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 15. nov. 2011, [5] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_drzavljanska.html. [COBISS.SI-ID 18782728]
183. MACUH, Bojan. Pred nami je šolsko leto sprememb. Večer. [Tiskana izd.]. 18. sep. 2010, leto 66, št. 217, str. 23. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 17907208]
184. MACUH, Bojan. Ponudimo iger, če za kruh ni. Večer. [Tiskana izd.]. 13. dec. 2010, leto 66, št. 289, str. 26. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 18030344]
185. MACUH, Bojan. Cerkev proti državi in njenim institucijam. Znamenje : revija za teološka, družbena in kulturna vprašanja. 2010, št. 5/6, str. 88-96. ISSN 0351-5664. [COBISS.SI-ID 18551048]
186. MACUH, Bojan. Razmišljanja o ---. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 1. dec. 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_razmisljanja.html. [COBISS.SI-ID 18030856]
187. MACUH, Bojan. Otrok potrebuje za razvoj pogovor. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 6. maj 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_otrok.html. [COBISS.SI-ID 17721352]
188. MACUH, Bojan. Družinski zakonik buri duhove. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 7. maj 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_druzinski.html. [COBISS.SI-ID 17721864]
189. MACUH, Bojan. In izginil je nasmeh z obraza ---. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 11. maj 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_samomori.html. [COBISS.SI-ID 17722376]
190. MACUH, Bojan. Ohranjajmo trdno partnersko zvezo. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 16. jun. 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_ohranjajmo.html. [COBISS.SI-ID 17724424]
191. MACUH, Bojan. Prijateljstvo, predpogoj dobre partnerske zveze. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 17. maj 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_prijateljstvo.html. [COBISS.SI-ID 17722632]
192. MACUH, Bojan. Kaj se dogaja za cerkvenimi zidovi?. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 22. apr. 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_zidovi.html. [COBISS.SI-ID 17720072]
193. MACUH, Bojan. Smo Slovenci obremenjeni s predsodki?. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 22. apr. 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_predsodki.html. [COBISS.SI-ID 17719304]
194. MACUH, Bojan. V sodobni družbi na preizkušnji tudi partnerska zveza. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 22. apr. 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_zveza.html. [COBISS.SI-ID 17719816]
195. MACUH, Bojan. Ko zmanjka besed ---. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 26. apr. 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_zmanjka.html. [COBISS.SI-ID 17720328]
196. MACUH, Bojan. Otroci, prestopništvo in kazniva dejanja. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 27. apr. 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_otroci.html. [COBISS.SI-ID 17721096]
197. MACUH, Bojan. Istospolno partnerstvo - posledica za otroke?. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 30. maj 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_istospolno.html. [COBISS.SI-ID 17723400]
198. MACUH, Bojan. So naši otroci varni?. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 30. maj 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_otrocivarni.html. [COBISS.SI-ID 17723144]
199. MACUH, Bojan. Ustavimo nasilje - nad ženskami. Zofijini ljubimci : društvo za razvoj humanistike. Cenzurirano. 30. maj 2010, [1] str. ISSN 1855-9387. http://www.zofijini.net/cenzurirano_ustavimo.html. [COBISS.SI-ID 17722888]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

200. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Sustainable accessible tourism. 1st ed. Dolga Poljana: Perfectus, svetovanje in izobraževanje, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVI, 276 str.)), ilustr. Collection Scientific monographs, Sub-collection Tourism. ISBN 978-961-95856-8-9. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-ID 143264003]
201. MACUH, Bojan. Etika in kultura v primežu sodobne globalne družbe. 1. izd. Murska Sobota: BoMa; Celje: Grafika Gracer, 2022. 136 str., tabele, graf. prikazi. Znanstvene monografije. ISBN 978-961-95529-3-3. [COBISS.SI-ID 98270467]
202. MACUH, Bojan. Raziskovanje kot trajnostni izziv. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-95529-6-4. https://www.biblos.si/isbn/9789619552964. [COBISS.SI-ID 118245891]
203. MACUH, Bojan. Čustvena inteligenca : kako lažje nad tegobe sodobnega načina življenja. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. XIII, 237 str., ilustr. Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 174. ISBN 978-961-7118-22-3. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 51646467]
204. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Trajnostno naravnani dostopni turizem. 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, svetovanje in izobraževanje, 2021. XVIII, 291 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Turizem. ISBN 978-961-95418-5-2. [COBISS.SI-ID 81458947]
205. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Trajnostno naravnani dostopni turizem. 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, svetovanje in izobraževanje, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVIII, 291 str.)), ilustr. Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Turizem. ISBN 978-961-94894-5-1. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-ID 17551363]
206. MACUH, Bojan. Ženska - mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), graf. prikazi, tabele. Znanstvena monografija. ISBN 978-961-95413-0-2. https://www.biblos.si/isbn/9789619541302. [COBISS.SI-ID 66367491]
207. MACUH, Bojan. Medgeneracijsko sodelovanje : potreba in zahteva časa. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB (250 str.)), ilustr. Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 051. ISBN 978-961-6781-53-4. https://www.biblos.si/isbn/9789616781534. [COBISS.SI-ID 26180099]
208. RASPOR, Andrej, NEŽIČ, Metka, PODGORNIK, Nevenka, KRIVEC, Jana, RAKOVEC, Primož, MACUH, Bojan, ČERNETIČ, Miha, KOS, Kaja, TAJNŠEK, Vanja, TURNŠEK MIKAČIĆ, Marija, KOPITAR, Irena, PTIČAR, Maja, POŽAR, Miloš, RASPOR, Andrej (urednik), NEŽIČ, Metka (urednik). S skrbjo za sodelavce do boljših rezultatov podjetja. 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXXIV, 316 str.)), ilustr. Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Organizacija in kadri. ISBN 978-961-94894-6-8. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba, http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Storitve/pdf/SSkrbjoZaSodelavceDoBoljsihRezultatovPodjetja-Kazalo.pdf. [COBISS.SI-ID 17559299]
209. MACUH, Bojan. Medgeneracijsko sodelovanje : potreba in zahteva časa. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. XV, 250 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 004. ISBN 978-961-7030-86-0. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 96968961]
210. RASPOR, Andrej, NEŽIČ, Metka, KOHONT, Andrej, MIŠE-ŠRAJLEHNER, Mirjana, GAJŠT, Mitja, ŽELEZNIK, Gregor, MACUH, Bojan, PASCH MRVALJEVIĆ, Lili, RASPOR, Andrej (urednik), NEŽIČ, Metka (urednik). Upravljanje organizacije in vodenje sodelavcev. 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2019. Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Organizacija in kadri. ISBN 978-961-94549-3-0. http://www.andrejraspor.com/images/datoteke/Storitve/pdf/UPRAVLJANJE_ORGANIZACIJE_IN_VODENJE_SODELAVCEV_28_3_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 299000832]
211. MACUH, Bojan. Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija. 1. izd. Maribor: Kulturni center, 2017. 272 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Frontier, 101. ISBN 978-961-6620-97-0. [COBISS.SI-ID 91595265]
212. MACUH, Bojan. Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija. 1. ponatis. Maribor: Kulturni center, 2017. 272 str., graf. prikazi. Knjižna zbirka Frontier, 101. ISBN 978-961-6620-97-0. [COBISS.SI-ID 14438942]
213. MACUH, Bojan. Ženska - mati po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 158 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-93-1. [COBISS.SI-ID 276628736]

2.02 Strokovna monografija

214. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Dan je dolg 24 ur : kako se prebiti skozi vsakodnevno delo in prosti čas. Elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka Strokovna monografija. ISBN 978-961-94472-2-2. https://www.biblos.si/isbn/9789619447222. [COBISS.SI-ID 62228227]
215. MACUH, Bojan. Polemike in razmišljanja. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB (225 str.)). Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 046. ISBN 978-961-6781-46-6. https://www.biblos.si/isbn/9789616781466. [COBISS.SI-ID 25434115]
216. MACUH, Bojan. Polemike in razmišljanja : strokovna monografija. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018. 225 str. Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 128. ISBN 978-961-7030-44-0. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 95302657]
217. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Dan je dolg 24 ur : kako se prebiti skozi vsakodnevno delo in prosti čas?. 1. izd. Murska Sobota: BoMa, 2016. 199 str., ilustr. Zbirka Strokovna monografija. ISBN 978-961-93791-7-2. [COBISS.SI-ID 285865216]
218. MACUH, Bojan. Med veroukom in moralno vzgojo. Radovljica: Skriptorij KA, 2001. 134 str., graf. prikazi. Zbirka Scolar. ISBN 961-6121-24-3. [COBISS.SI-ID 112777984]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

219. MACUH, Bojan. Teme iz sociologije. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2021. 174 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-10-2. [COBISS.SI-ID 55292931]
220. MACUH, Bojan. Uvod v sociologijo : učbenik. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), graf. prikazi. ISBN 978-961-94472-6-0. https://www.biblos.si/isbn/9789619447260. [COBISS.SI-ID 65693955]
221. MACUH, Bojan. Čustvena inteligenca in osebni razvoj. 1. izd. Ljubljana: VSŠKV, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVIII, 178 str.)), ilustr. ISBN 978-961-93988-5-2, ISBN 978-961-93988-6-9. https://www.centerznanja.si/VSKV/course/view.php?id=328. [COBISS.SI-ID 25697795]
222. MACUH, Bojan. Uvod v sociologijo. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 163 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-69-6. [COBISS.SI-ID 265284608]
223. MACUH, Bojan. Uvod v sociologijo. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 165 str., ilustr., tabele. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-77-1. [COBISS.SI-ID 267739136]
224. MACUH, Bojan. Sociologija : učno gradivo. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 143 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-10-8. [COBISS.SI-ID 252939264]

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

225. BAŠA, Nadja, JUSTIN, Janez (avtor, urednik), KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva (avtor, urednik), SARDOČ, Mitja (avtor, urednik), MACUH, Bojan, KREAČIČ, Goranka. Državljanska vzgoja in etika. Didaktični priročnik za učitelje v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: i2, 2007. 79 str., ilustr. Zbirka Učbeniška gradiva. ISBN 978-961-6348-46-1, ISBN 978-961-6348-45-4. [COBISS.SI-ID 234725376]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

226. HRAST, Anita (avtor, urednik), MACUH, Bojan, RAUTER, Martina, MULEJ, Matjaž (avtor, urednik), ZGAGA, Mirjana, RAJŠP, Monika, POSTRUŽNIK, Natalie C., ČEBULJ, Nataša, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, ČERNEZEL HRASTAR, Smiljana, GODINA, Vesna V., VEINGERL ČIČ, Živa. Model M Slovenija - train the trainer : priročnik za trenerje po metodi Model M Slovenija. 1. izd. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO, 2018. ISBN 978-961-93815-8-8. http://www.model-m.si/wp-content/uploads/2018/09/Train-the-trainers-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 296458496]

2.08 Doktorska disertacija

227. MACUH, Bojan. Učinki vseživljenjskega učenja na življenjski slog starostnikov v domovih za starejše v Pomurju : doktorska disertacija. Koper: [B. Macuh], 2017. [28], 221 str., graf. prikazi, tabele. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=9122&lang=slv. [COBISS.SI-ID 1539186116]

2.09 Magistrsko delo

228. MACUH, Bojan. Družbena vloga matere po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze : magistrsko delo. Maribor: [B. Macuh], 2009. 252 f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=10811. [COBISS.SI-ID 16905480]

2.11 Diplomsko delo

229. MACUH, Bojan. Med veroukom in moralno vzgojo : diplomska naloga. Maribor: [B. Macuh], 2001. 100 f., graf. prikazi. Pedagoška fakulteta, Maribor, Sociologija. [COBISS.SI-ID 11347720]
230. MACUH, Bojan. Primerjalni razvoj verouka in moralne vzgoje po 2. svetovni vojni : diplomska naloga. Maribor: [B. Macuh], 1988. 89 f., [29] pril. [COBISS.SI-ID 6328371]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

231. RASPOR, Andrej (avtor, urednik), ŠUMER, Andrej, MACUH, Bojan, GUŠTIN, Gordana, IVANOVSKA, Jovana, GREGORČIČ, Anja, BRATINA, Rok, JELIĆ, Svjetlana, LACMANOVIĆ, Jelena, RASPOR, Sebastjan. Postavitev izhodišč za razvoj turizma za starejše in gibalno ovirane osebe. E-izd., 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2018. Zbirka Študije. ISBN 978-961-94220-9-0. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-ID 296544768]

2.16 Umetniško delo

232. MACUH, Bojan. Dogodivščine garažnega banda. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 093. ISBN 978-961-7118-09-4. https://www.biblos.si/isbn/9789617118094. [COBISS.SI-ID 46278659]
233. MACUH, Bojan. Kandidatura : veseloigra. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka Komedije. ISBN 978-961-94472-7-7. https://www.biblos.si/isbn/9789619447277. [COBISS.SI-ID 65752579]
234. MACUH, Bojan. Ljubezen.com. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 094. ISBN 978-961-7118-10-0. https://www.biblos.si/isbn/9789617118100. [COBISS.SI-ID 46296579]
235. MACUH, Bojan. Mulci kot mulci. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 090. ISBN 978-961-7118-11-7. https://www.biblos.si/isbn/9789617118117. [COBISS.SI-ID 46299139]
236. MACUH, Bojan. Mulci še vedno v akciji. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 091. ISBN 978-961-7118-12-4. https://www.biblos.si/isbn/9789617118124. [COBISS.SI-ID 46305027]
237. MACUH, Bojan. Prosim, pusti me pri miru!. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 092. ISBN 978-961-7118-08-7. https://www.biblos.si/isbn/9789617118087. [COBISS.SI-ID 46265347]
238. MACUH, Bojan. Vrni se. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 138 str. Frontier, Proza, 170. ISBN 978-961-7118-14-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 49160451]
239. MACUH, Bojan. Vrni se. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka e-knjige Kulturnega centra, 134. ISBN 978-961-7118-64-3. https://www.biblos.si/isbn/9789617118643. [COBISS.SI-ID 55462659]
240. MACUH, Bojan. Tjan in Inja. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2020. 17 str., ilustr. Sprejeto, 017. ISBN 978-961-6781-11-4. [COBISS.SI-ID 98359809]
241. MACUH, Bojan. Pridi, Loki, greva : [mladinski roman]. Elektronska izd. Maribor: Kulturni center, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 021. ISBN 978-961-7030-32-7. https://www.biblos.si/isbn/9789617030327. [COBISS.SI-ID 301868544]
242. MACUH, Bojan. Pridi, Loki, greva : mladinski roman. Maribor: Kulturni center, 2016. 112 str. Knjižna zbirka Frontier, 093. ISBN 978-961-6620-79-6. [COBISS.SI-ID 87071745]
243. MACUH, Bojan. Tjan dobi novega prijatelja. Maribor: Kulturni center, 2016. 19 str., ilustr. Sprejeto, 004. ISBN 978-961-6620-87-1. [COBISS.SI-ID 88172033]
244. MACUH, Bojan. Tjan dobi novega prijatelja : pobarvanka. Maribor: Kulturni center, 2016. 20 str., ilustr. Sprejeto, 005. ISBN 978-961-6620-88-8. [COBISS.SI-ID 88171777]
245. MACUH, Bojan. Kandidatura : veseloigra. 1. izd. Murska Sobota: BoMa, 2015. 100 str. ISBN 978-961-93791-0-3. [COBISS.SI-ID 277424896]
246. MACUH, Bojan. Dogodivščine garažnega banda. Maribor: Ved, 2014. 208 str. ISBN 978-961-6932-38-7. [COBISS.SI-ID 270114816]
247. MACUH, Bojan. Dom kot drugi dom : mladinski roman. Ljubljana: VED, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6932-69-1. [COBISS.SI-ID 274523904]
248. MACUH, Bojan. Mulci še vedno v akciji. Maribor: Ved, 2014. 176 str. ISBN 978-961-6932-49-3. [COBISS.SI-ID 271650048]
249. MACUH, Bojan. Prosim, pusti me na miru! : mladinski roman. Maribor: Ved, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6932-60-8. [COBISS.SI-ID 272915968]
250. MACUH, Bojan. Ljubezen.com : ljubezenski roman. Ljubljana: VED, 2012. 208 str. ISBN 978-961-6814-65-2. [COBISS.SI-ID 260238080]
251. MACUH, Bojan. Počitniška pustolovščina : mladinski kriminalni roman. Maribor: Litera, 2010. 86 str. Zbirka Mladež. ISBN 978-961-6780-22-3. [COBISS.SI-ID 64921089]
252. MACUH, Bojan. Mulci kot mulci. 1. izd. Ljubljana: VED, 2008. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6574-67-9. [COBISS.SI-ID 240429824]
253. MACUH, Bojan. Hrepenenje ostaja. Murska Sobota: samozal., 2006. 79 str., ilustr. ISBN 961-245-121-4. [COBISS.SI-ID 56871169]
254. MACUH, Bojan. Zakaj? Zakaj pa ne ---. Apače: [samozal.], 2005. 75 str., ilustr. ISBN 961-236-848-1. [COBISS.SI-ID 54740737]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

255. MACUH, Bojan (intervjuvanec). Življenje v domovih za starejše : kakšen je življenjski slog starostnikov v domovih za starejše? : dr. Bojan Macuh : avtor znanstvene monografije. Maribor: RTV Slovenija, 2017. Slovenska kronika. http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174469288. [COBISS.SI-ID 15440947]
256. KARAT, Tomaž (oseba, ki intervjuva), JAVORNIK NOVAK, Lea (intervjuvanec), KREPEK, Bojana (intervjuvanec), MACUH, Bojan (intervjuvanec). O zakonu o preprečevanju nasilja : TV Maribor, 1.12.2016. Maribor: RTV Slovenija, 2016. Tele M. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174440810. [COBISS.SI-ID 14762035]

2.30 Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci

257. MACUH, Bojan, KRIŠTOF, Zvonka (urednik), STEMBERGER, Aleš (urednik), PEGAN STEMBERGER, Jelica (urednik). Duševni velnes kot izbira za dobro duševno počutje : zbornik prispevkov 3. mednarodnega kongresa velnesa, 20. in 22. aprila 2021 v Ljubljani. Ljubljana: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (296 str.)), ilustr. ISBN 978-961-93988-7-6. http://www.vskv.si/media/velnes_kongres/zbornik_velnes_kongres_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 59779587]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

258. MACUH, Bojan (intervjuvanec), KARAT, Tomaž (oseba, ki intervjuva, voditelj oddaje). Mulci še vedno v akciji : radijska oddaja Zbrano, zapisano, prebrano, dne 15.4.2014, na radiu Maribor : predstavitev vsebine. [COBISS.SI-ID 14620979]
259. PRELIČ, Saša (intervjuvanec), SISINGER, Milena (intervjuvanec), MACUH, Bojan (intervjuvanec). Prihodnost Maribora : intervju, Tele M, 19. nov. 2014. Maribor: Tele M, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m-prihodnost-maribora/174305317. [COBISS.SI-ID 4784683]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

260. MACUH, Bojan. Kako mladi provode slobodno vrijeme u Banjoj Luci : znanstvenoraziskovalni projekt v organizaciji Evropskega Defendologija Centra od 1.2.2022 - septembra 2022 v sodelovanju s Fakulteto fizičkog vaspitanja i sporta Univerze v Banja Luki, mestom Banja Luka in Domom mladine Banja Luka. [COBISS.SI-ID 140359683]
261. MACUH, Bojan. Uloga učenja i cjeloživotnog učenja : (starijih osoba) : predavanje na daljavo, dne 20. 03. 2021, Fakulteta za turizam, Univerzitet Mediteran Podgorica. [COBISS.SI-ID 59273731]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

262. MACUH, Bojan. Starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanju : predavanje v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2022, 13. maja 2022, ob 11. uri v Črni na Koroškem. https://www.youtube.com/watch?v=wjB86AcEg2o. [COBISS.SI-ID 140723971]
263. MACUH, Bojan. Čustvena inteligenca kot orodje za dosego zaposlitve : Karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade, Murska Sobota, 25.5.2017. [COBISS.SI-ID 15534643]
264. MACUH, Bojan. Komunikacija med iskalci zaposlitve in delodajalci : Karierno usposabljanje, zaposlovanje in podjetništvo za mlade, Murska Sobota, 29.5.2017. [COBISS.SI-ID 15534899]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

265. Perfectus AC. MACUH, Bojan (odgovorni urednik 2018-). Dolga Poljana: Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2018-. ISSN 2738-4586. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-ID 40014339]
266. Poslovna spoznanja. MACUH, Bojan (glavni urednik 2023-). Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2023-. ISSN 2820-5898. https://www.fkpv.si/o-fkpv/raziskovanje/revija/. [COBISS.SI-ID 141245699]
267. STRNAD, Matej, MACUH, Bojan (urednik). Prva pomoč : skripta za program Fizioterapija. 1. natis. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. 92 str., ilustr. Zbirka Strokovni priročniki. ISBN 978-961-6966-28-3. [COBISS.SI-ID 293685760]
268. MACUH, Bojan (urednik). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 2. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. ISBN 978-961-6966-38-2. http://press.almamater.si/index.php/amp/catalog/book/10. [COBISS.SI-ID 296992768]
269. MACUH, Bojan (urednik). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. 343 str. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 293889024]
270. MACUH, Bojan (urednik). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. 993 str. ISBN 978-961-6966-33-7. https://www.almamater.si/zborniki-s292. [COBISS.SI-ID 294502144]
271. MACUH, Bojan (urednik). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 2nd ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. ISBN 978-961-6966-36-8. https://www.almamater.si/zborniki-s292. [COBISS.SI-ID 296906240]
272. MAGDIČ, Marta (urednik), MACUH, Bojan (urednik), TRSTENJAK, Monika (urednik), ŠTUHEC, Tadeja (urednik), FERLIN, Anja (urednik). Osnovna šola Razkrižje nekoč in danes : [ob 120 letnici Osnovne šole Razkrižje]. Razkrižje: Osnovna šola, 2004. 79 str., ilustr. ISBN 961-236-721-3. [COBISS.SI-ID 53784833]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

273. DOMAJNKO, Janez. Ekonomski in sociološki vidiki zadovoljstva storitev uporabnikov [i. e. uporabnikov storitev] v Mladinskem domu Maribor : magistrska naloga. Celje: [J. Domajnko], 2019. 96 f., 15 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6279. [COBISS.SI-ID 513771068]

Mentor pri diplomskih delih

274. NIKČEVIĆ, Sanela. Vpliv mobinga na delovno uspešnost zaposlenih v javnem sektorju s poudarkom na Centru za socialno delo : diplomska naloga. Celje: [S. Nikčević], 2016. 51 f., 16 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513603644]
275. SABOLČKI, Marko. Sociološko-ekonomski vidiki izpostavljenosti mobingu na delovnem mestu s primerjavo med javnim in zasebnim sektorjem : diplomska naloga. Celje: [M. Sabolčki], 2015. 55 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513460284]
276. LUKAČ, Petra. Vpliv gospodarske krize in varčevalnih ukrepov ob soočanju s stresom na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [P. Lukač], 2013. [5], 51 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512708156]
277. TURK, Ksenija. Sociološki in ekonomski vidiki po prenehanju zakonske in izvenzakonske zveze : diplomska naloga. Celje: [K. Turk], 2012. [8], 45 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512549948]
278. ZAMERNIK, Gregor. Sociološko-ekonomski vidiki nezaposlenosti v slovenski družbi s poudarkom na brezposelnosti mladih : diplomska naloga. Celje: [G. Zamernik], 2012. [8], 61 f., 5 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512487228]
279. ARTIČ, Ivanka. Spolno nadlegovanje na delovnem mestu s poudarkom na področju družbenih dejavnosti : diplomska naloga. Celje: [I. Artič], 2011. 55 f., 4 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512394300]
280. BEZOVNIK, Simona. Vpliv družbe na procese socializacije in oblikovanje posameznika : diplomska naloga. Celje: [S. Bezovnik], 2011. 80 f., 11 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512419644]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

281. JEROVŠEK, Pia. Pomen stresa in soočenje z njim na delovnem mestu s poudarkom na velnesu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jerovšek], 2021. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 107748867]
282. JEROVŠEK, Pia. Pomen stresa in soočenje z njim na delovnem mestu s poudarkom na velnesu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jerovšek], 2021. III, 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 107118083]
283. JORDANOVSKI, Daša. Z znaki čustvene inteligence do uspešnega obvladovanja sebe in sodelavcev v velnesu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Jordanovski], 2020. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 108288771]
284. JORDANOVSKI, Daša. Z znaki čustvene inteligence do uspešnega obvladovanja sebe in sodelavcev v velnesu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Jordanovski], 2020. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 107957507]
285. GRAHEK, Petra. Samomotivacija in motivacija zaposlenih v velneški dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Grahek], 2018. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 2048507476]
286. GRAHEK, Petra. Samomotivacija in motivacija zaposlenih v velneški dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Grahek], 2018. VI, 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048507220]
287. ZEMLJAK ILAŠ, Lina. Stres na delovnem mestu v velneških centrih po Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Zemljak Ilaš], 2018. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 2048511828]
288. ZEMLJAK ILAŠ, Lina. Stres na delovnem mestu v velneških centrih po Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Zemljak Ilaš], 2018. V, 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048511572]
289. ZGOZNIK, Katja. Nekoriščenje velneških storitev zaradi strahu pred diskriminacijo : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Zgoznik], 2017. IV, 39 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512214350]
290. MIKLAVČIČ, Ulla. Samospoštovanje in samopodoba posameznika kot bistvo čustvene inteligence pri zaposlenih v velneški dejavnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Miklavčič], 2017. VI, 48 f., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512210254]
291. BRAČKO, Karmen. Vpliv čustvene inteligence na resocializacijo in reintegracijo bivših kaznjencev : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Bračko], 2017. 40 f. [COBISS.SI-ID 512208462]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

292. GERŠIČ, Silvia. Dejavniki uspešnega delovanja tima v podjetju X : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Geršič], 2021. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 72721411]
293. STOJINOVIČ, Nika Milka. Vpliv globalne družbe in družbeno-ekonomskih vidikov na partnerske odnose in družino : diplomska naloga. Celje: [N. M. Stojinovič], 2021. 55 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7642. [COBISS.SI-ID 59262467]
294. ZAKRAJŠEK, Patricija. Organizacijska klima na javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Zakrajšek], 2020. 45 str., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=7746. [COBISS.SI-ID 51320323]
295. KRAPEŽ, Maša. Ekološka osveščenost podjetij in njihovih zaposlenih v Sloveniji s poudarkom na podjetju Telemach d. o. o. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Krapež], 2018. 48 str., 4 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=4932. [COBISS.SI-ID 513744770]
296. MARKOVIČ KRČ, Anja. Mobing na delovnem mestu s poudarkom na mobingu nad ženskami : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Markovič Krč], 2018. 42 str., 4 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3339. [COBISS.SI-ID 513683842]
297. ROUS KAJZER, Nina. Vpliv ekonomskega statusa družine na pogostost pojava nasilja v družini : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Rous Kajzer], 2017. 51 str., 4 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2754. [COBISS.SI-ID 513644674]
298. HEMLER, Jaka. Organizacijska kultura na RTV Slovenija in njen posredni vpliv na razvoj kulture v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Hemler], 2016. 54 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513497730]
299. ZEBA, Žan. Socialni dialog v podjetju s poudarkom na Gorenju d. d. : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Zeba], 2016. 43 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513558658]
300. MAHMUTOVIĆ, Amela. Sociološko-ekonomski vidiki doživljanja mobinga na delovnem mestu s poudarkom na javnih sektorjih [i. e. javnem sektorju] : diplomska naloga. Celje: [A. Mahmutović], 2016. 56 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513569852]
301. HUSEINOVIĆ, Sabina. Sociološko-ekonomski vidiki doživljanja stresa na delovnem mestu s poudarkom na ženskah v ljubljanski regiji : diplomska naloga. Celje: [S. Huseinović], 2016. 62 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513617980]
302. ROMŠAK, Sabina. Sociološko-ekonomski vidiki oživljanja in ohranjanja ljudskih običajev v Kamniku z okolico : diplomska naloga. Celje: [S. Romšak], 2016. 57 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513573180]
303. ADROVIĆ, Demir. Sociološko-ekonomski vidiki vplivov vere na posameznika s poudarkom na muslimanski veri : diplomska naloga. Celje: [D. Adrović], 2016. 60 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513563196]
304. KELEMINA, Katja. Mobing na delovnem mestu s poudarkom na zaposleni ženski : diplomska naloga. Celje: [K. Kelemina], 2015. 54 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513480764]
305. KRIŽANEC, Marjan. Sociološki-ekonomski [i. e. Sociološko-ekonomski] vidiki doživljanja depresije na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [M. Križanec], 2015. 57 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513464892]
306. FIDLER, Lidija. Sociološko-ekonomski vidiki nasilja s poudarkom na nasilju v družini : diplomska naloga. Celje: [L. Fidler], 2015. 66 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513504828]
307. ŽOHAR, Tadeja. Vidiki doživljanja mobinga na delovnem mestu s poudarkom na zaposlenih v policiji : diplomska naloga. Celje: [T. Žohar], 2015. 66 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513452092]
308. GOLEŽ, Rok. Vloga in pomen komunikacije med zaposlenimi in strankami v turizmu : diplomska naloga. Celje: [R. Golež], 2015. 59 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513480508]
309. MOZETIČ, Meta. Vpliv finančno-gospodarske krize na samomorilnost v Sloveniji s poudarkom na Goriškem : diplomska naloga. Celje: [M. Mozetič], 2015. 54 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513458748]
310. RANER, Simona. Alternativna medicina v slovenski postmoderni družbi in sociološki, zdravstveni ter ekonomski vidiki uporabe le-te : diplomska naloga. Celje: [S. Raner], 2014. 50 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513164092]
311. MURKO, Rok. Analiza podpornega zidu na regionalni cesti v kraju Destrnik : projektna naloga. Maribor: [R. Murko], 2014. VII, 50 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45952. [COBISS.SI-ID 21247510]
312. BIZJAK, Adrijana. Brezposelnost kot posledica gospodarske krize v postmoderni družbi s poudarkom na Novi Gorici z okolico : diplomska naloga. Celje: [A. Bizjak], 2014. 61 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513290556]
313. MILIČ, Lovro. Geomehanske analize za vikend hišo : projektna naloga. Maribor: [L. Milič], 2014. IX, 30 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45964. [COBISS.SI-ID 21246998]
314. LUTAR, Damjan. Migracije in socialno-ekonomski vidiki dnevnih migracij zaposlenih v sosednji državi Avstriji : diplomska naloga. Celje: [D. Lutar], 2014. 54 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513211708]
315. BRICELJ, Tjaša. Sociološko-ekonomski vidiki doživljanja mobinga na delovnem mestu s poudarkom na družinskem podjetništvu : diplomska naloga. Celje: [T. Bricelj], 2014. [12], 56 str., 6 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513113660]
316. KOLAR, Ana. Sociološko-ekonomski vidiki doživljanja revščine kot posledice gospodarske krize in nezaposlenosti na Gorenjskem : diplomska naloga. Celje: [A. Kolar], 2014. 46 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513293884]
317. LAH, Branka. Sociološko-ekonomski vidiki vrstniškega nasilja kot izvor krize sodobne družbe : diplomska naloga. Celje: [B. Lah], 2014. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513114684]
318. PETRIČ, Žiga. Terenske in laboratorijske preiskave za vikend hišo : projektna naloga. Maribor: [Ž. Petrič], 2014. VIII, 72 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=45963. [COBISS.SI-ID 21247766]
319. PLEŠEC, Barbara. Vpliv medijev na sodobno postmoderno družbo s poudarkom na sociološko-ekonomskem vplivu interneta : diplomska naloga. Celje: [B. Plešec], 2014. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513126716]
320. TOMIĆ, Marko. Problem ekološke osveščenosti prebivalstva na Gorenjskem s poudarkom na onesnaženosti pitne vode : diplomska naloga. Celje: [M. Tomić], 2013. [7], 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512730172]
321. KASTNER OREHEK, Anamari. Socialni vidiki vzgoje pri oblikovanju otrokove osebnosti v obdobju mladostništva : diplomska naloga. Celje: [A. Kastner Orehek], 2013. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512858940]
322. MUTAVČIĆ, Mladen. Socialno-ekonomski vidik uporabe interneta in njegova vloga v globalni družbi : diplomska naloga. Celje: [M. Mutavčić], 2013. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512963900]
323. TOŠ, Sonja. Socialno-ekonomski vidiki doživljanja mobinga na delovnem mestu s poudarkom na zaposlenih v zdravstvu : diplomska naloga. Celje: [S. Toš], 2013. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512758588]
324. VRBNJAK, Alja. Sociološko-ekonomski vidiki pomena rodnosti v slovenski postmoderni družbi : diplomska naloga. Celje: [A. Vrbnjak], 2013. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512729916]
325. OSOLNIK, Sonja. Sociološko-ekonomski vidiki življenja gospodinje - kmetice in matere - na slovenskem podeželju : diplomska naloga. Celje: [S. Osolnik], 2013. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512964156]
326. DEČMAN, Tanja. Sociološko-ekonomski vpliv tiskanih medijev Delo, Večer in Dnevnik na družbeno ekonomske razmere v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [T. Dečman], 2013. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512903740]
327. BERTOLE, Milena. Sociološko-ekonomski vplivi na brezposelne starše pri omogočanju izbire prostočasnih aktivnostih šoloobveznih otrok : diplomska naloga. Celje: [M. Bertole], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512852796]
328. STARE, Maja. Sociološko-ekonomski vplivi na doživljenje stresa zaposlenih v gumarski industriji v sodobni postmoderni slovenski družbi : diplomska naloga. Celje: [M. Stare], 2013. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512964668]
329. KREVS, Alenka. Vloga in pomen komunikacije v postmoderni družbi s poudarkom na zasebnem gospodarstvu : diplomska naloga. Celje: [A. Krevs], 2013. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512908604]
330. REŽEK, Špela. Vloga sodobne ženske - potrošnice - v slovenski postmoderni družbi : diplomska naloga. Celje: [Š. Režek], 2013. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512861756]
331. MELEŠ, Anita. Ekonomski in sociološki vpliv dela na prosti čas : diplomska naloga. Celje: [A. Meleš], 2012. [8], 60 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512486972]
332. LEBENIČNIK, Jožica. Revščina kot posledica brezposelnosti v slovenski postmoderni družbi s poudarkom na Spodnji Savinjski dolini : diplomska naloga. Celje: [J. Lebeničnik], 2012. [8], 55 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512672316]
333. INDIHAR, Tjaša. Sociološki vidiki doživljanja mobinga na delovnem mestu s poudarkom na zaposlenih v drobnem gospodarstvu : diplomska naloga. Celje: [T. Indihar], 2012. [8], 54 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512672060]
334. ŠUŠTERŠIČ, Tina. Sociološki vidiki doživljanja mobinga na delovnem mestu v slovenski postmoderni družbi : diplomska naloga. Celje: [T. Šušteršič], 2012. [8], 39 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512549692]
335. SMREKAR, Damijana. Sociološki vpliv nasilja s poudarkom na nasilju nad moškim v slovenski postmoderni družbi : diplomska naloga. Celje: [D. Smrekar], 2012. [7], 56 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512548924]
336. BRATAŠEVEC, Katja. Sociološko-ekonomski vidiki doživljanja mobinga na delovnem mestu s poudarkom na zaposlenih v HIT Nova Gorica : diplomska naloga. Celje: [K. Brataševec], 2012. [7], 47 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512671548]
337. ŠIMUNOVIĆ, Neda. Sociološko-ekonomski vidiki organizacije Rdečega križa v slovenski postmoderni družbi : diplomska naloga. Celje: [N. Šimunović], 2012. [8], 44 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512549180]
338. GROŠELJ, Nataša. Sociološko-ekonomski vidiki problema brezposelnih žensk v Sloveniji s poudarkom na Zasavju : diplomska naloga. Celje: [N. Grošelj], 2012. [7], 57 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512671804]
339. KOHEK, Judita. Vloga in pomen poslovnega komuniciranja v podjetju : diplomska naloga. Celje: [J. Kohek], 2012. [7], 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512449084]
340. ŠTOPFER, Biserka. Vpliv gospodarske krize na brezposelnost v Sloveniji s poudarkom na Spodnji Savinjski dolini : diplomska naloga. Celje: [B. Štopfer], 2012. [8], 49 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512549436]
341. UMNIK, Katarina. Vseživljenjsko učenje kot predpogoj razvoja, stabilnosti in nadgradnje moderne družbe : diplomska naloga. Celje: [K. Umnik], 2012. [6], 53 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512707900]
342. ZAJC, Marjan. Družbeno-ekonomski vidiki in vloga sindikata v slovenski post-moderni družbi s poudarkom na bančništvu : diplomska naloga. Celje: [M. Zajc], 2011. 49 f., 2 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512420412]
343. ŽIROVNIK, Gregor. Mobing v organih državne uprave : diplomska naloga. Celje: [G. Žirovnik], 2011. 64 f., 15 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512390716]
344. GLOBOVNIK, Marjeta. Moški - žrtev ženskega nasilja : diplomska naloga. Celje: [M. Globovnik], 2011. 66 f., 6 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512419900]
345. PIVEC, Vlado. Slovenski sindikati in njihova vloga v gospodarskih družbah s poudarkom na aktivnostih sindikata podjetja Paloma : diplomska naloga. Celje: [V. Pivec], 2011. [8], 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512449596]
346. KAUČIČ, Karmen. Sociološki vidiki nasilja nad starejšimi : diplomska naloga. Celje: [K. Kaučič], 2011. 65 f., 5 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512394812]
347. BUČAR ULE, Rosana. Stres na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [R. Bučar Ule], 2011. 38 f., 4 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512394556]
348. VODNIK, Nuška. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja : problemi in dileme mladih staršev : diplomska naloga. Celje: [N. Vodnik], 2011. [6], 62 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512449340]
349. PLOHL, Klavdija. Vloga družbe, strokovnih služb in šolskih ustanov pri pravočasnem odkrivanju spolnega nadlegovanja otrok : diplomska naloga. Celje: [K. Plohl], 2011. 47 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512420156]
350. TERNAR, Tadeja. Vpliv tiskanih medijev na kmečko prebivalstvo : diplomska naloga. Celje: [T. Ternar], 2011. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512448828]
351. MUMINAGIĆ, Kanita. Gensko spremenjeno okolje (GSO) - eden največjih ekoloških problemov sodobne družbe : diplomska naloga. Celje: [K. Muminagić], 2010. 57 f., 9 f. pril., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512321340]
352. COF, Margareta Greta. Kaj je spolno nadlegovanje na delovnem mestu? : diplomska naloga. Celje: [M. G. Cof], 2010. 46 f., 5 f. pril. [COBISS.SI-ID 512322620]
353. SKULA BERDEN, Jani. Mobbing - čustveno in psihično nasilje na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [J. Skula], 2010. 58 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512321852]
354. RAJBAR, Štefka. Nezaposlenost žensk v Pomorju kot posledica globalne krize : diplomska naloga. Celje: [Š. Rajbar], 2010. 58 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512390460]
355. ŽLIČAR, Vesna. Vloga in pomen komunikacije v postmoderni družbi : diplomska naloga. Celje: [V. Žličar], 2010. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512322108]
356. NOVKOVIĆ, Nina. Vpliv družbe na mladoletniško prestopništvo : diplomska naloga. Celje: [N. Novković], 2010. 56 f., [3] f. pril., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512321596]
357. JERKO, Primož. Vpliv medijev na posameznika v sodobni postmoderni družbi : diplomska naloga. Celje: [P. Jerko], 2010. 45 f., 4 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512390204]
358. DOLENC, Sebastijan. Vpliv socialnega položaja družin na kazniva dejanja v njih z elementi nasilja : diplomska naloga. Celje: [S. Dolenc], 2010. 57 f., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512322876]

Mentor - drugo

359. KLAJNŠČAK, Tanja, DOMANJKO, Janja, SMOLKO, Sebastjan. Glava - središče mišljenja : raziskovalna naloga : [področje raziskovanja slovenščina]. Kapelski Vrh: Osnovna šola Kapela, 2003. 33 f., 5,4,4,4,3,4,4,4,4 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9195571]

Intervjuvanec

360. SELAKOVIĆ, Klemen (oseba, ki intervjuva). Čustvena inteligenca, etika, prosti čas in učenje. [San Bruno]: Youtube, 2022. AIDEA podkast, 73. https://www.youtube.com/watch?v=hiFfNKnHlH4&t=244s. [COBISS.SI-ID 101796355]
361. KRISTOVIČ, Sebastjan (intervjuvanec). Izjava Sebastjan Kristovič, Alma Mater Europaea. [Selnica ob Dravi]: BKTV kanal; [San Bruno]: Youtube, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 min 15 sek)), barve, zvok. https://www.youtube.com/watch?v=QTkEXfN_reA&t=75s. [COBISS.SI-ID 133932035]
362. KOPINŠEK, Simona (oseba, ki intervjuva). Pridi, Loki, greva : TV Maribor, 11. apr. 2017. Maribor: RTV Slovenija, 2017. Besede na vrtiljaku. http://4d.rtvslo.si/arhiv/besede-na-vrtiljaku/174465631. [COBISS.SI-ID 15370291]
363. LAPAJNE, Magda (režiser), REBERNIK, Jadranka (odgovorni urednik), LORENČIČ, Danica (urednik). Stres v šolskih klopeh : oddaja Polnočni klub. Ljubljana: Televizija Slovenija, 2015. Polnočni klub. https://www.rtvslo.si/polnocniklub/novica/301. [COBISS.SI-ID 14620467]

Recenzent

364. RASPOR, Andrej. Trženje storitev. Elektronska izd. Ljubljana: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XV, 264 str.)), ilustr. Zbirka Učbeniki. ISBN 978-961-93988-9-0. https://www.centerznanja.si/VSKV/pluginfile.php/17074/mod_resource/content/4/Tr%C5%BEenje%20storitev%20-%20u%C4%8Dbenik.pdf. [COBISS.SI-ID 101528323]
365. RASPOR, Andrej. Vaje iz trženja storitev. Elektronska izd. Ljubljana: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XIV, 62 str.)), ilustr. Zbirka Učbeniki. ISBN 978-961-95727-0-2. https://www.centerznanja.si/VSKV/pluginfile.php/17075/mod_resource/content/1/Tr%C5%BEenje%20storitev%20-%20vaje.pdf. [COBISS.SI-ID 101551107]
366. KOŠNIK, Petra, PLAVČAK, Darja, VOVK ORNIK, Natalija, ZUPANC GROM, Renata, DOMAJNKO, Janez, MAROLT, Borut, PAL, Peter, ZALOKAR, Leonida, KRAJNČAN, Mitja. Vzgojni program za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (87 str.)), tabele. ISBN 978-961-03-0683-2. http://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/OS/vzgojni_program_VIZ_s_priporocili.pdf. [COBISS.SI-ID 103056899]
367. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
368. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
369. RASPOR, Andrej (avtor, urednik), NEŽIČ, Metka (avtor, urednik), VORINA, Anton, POROPAT, Iva, BERZELAK, Irena, IRŠIČ LAZAREVIĆ, Erika, PENGOV, Nina. Od nagrajevanja za plačo do nagrajevanja s plačo. 1., e-izd. Dolga Poljana: Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2020. XXVII, 240 str. Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Organizacija in kadri. ISBN 978-961-94894-1-3. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-ID 303299584]
370. MACUH, Bojan (urednik). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. 993 str. ISBN 978-961-6966-33-7. https://www.almamater.si/zborniki-s292. [COBISS.SI-ID 294502144]
371. Modern management tools and economy of tourism sector in present era : second international thematic monograph : thematic proceedings. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and Hospitality, 2017. XVI, 658 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-80194-10-3. https://www.scribd.com/document/373553815/tematski-zbornik-2017-final?secret_password=NfyDgHW451RrjuwZAgOa#fullscreen&from_embed. [COBISS.SI-ID 16314931]

Diskutant

372. LANG, Nataša. Duhovna oskrba starejših : Starostnikom v zadnjem življenjskem obdobju duhovnost vse pogosteje postaja prioriteta. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Sledi večnosti. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/02/sledi-vecnosti-97/. [COBISS.SI-ID 15192067]

Lektor

373. NATERER, Andrej, HRAST, Anita, BERGINC, Dario, POSTRUŽNIK, Gorazd, MULEJ, Matjaž, ŠTAMULAK, Matjaž, RAUTER, Martina, ZGAGA, Mirjana, POSTRUŽNIK, Natalie C., PRIMOŽIČ, Rok, ČERNEZEL HRASTAR, Smiljana, FINK, Tatjana, ŽENKO, Zdenka, et al., HRAST, Anita (urednik), MULEJ, Matjaž (urednik). ABC Model M Slovenija - kako inovativno do zaposlitve, ustanavljanja lastnega podjetja ali nevladne organizacije? : priročnik za mlade iskalce zaposlitve. 1. izd. Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO, 2018. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-93815-7-1. [COBISS.SI-ID 296376832]


NERAZPOREJENO

374. MACUH, Bojan. Čustvena inteligenca in osebni razvoj. 2. elektronska izd. Ljubljana: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 178 str.)), ilustr. Zbirka Učbeniki. ISBN 978-961-95727-1-9. [COBISS.SI-ID 147091715]
375. MACUH, Bojan. Raziskovanje kot trajnostni izziv. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2023. Zbirka Znanstvena monografija, 042. ISBN 978-961-7186-34-5. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 139858691]
376. MACUH, Bojan. Etika in kultura v primežu sodobne globalne družbe. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka Znanstvene monografije. ISBN 978-961-95529-4-0. https://www.biblos.si/isbn/9789619552940. [COBISS.SI-ID 100099331]
377. MACUH, Bojan. Teme iz sociologije. Visokošolski učbenik z vajami. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka Visokošolski učbeniki. ISBN 978-961-95529-1-9. https://www.biblos.si/isbn/9789619552919. [COBISS.SI-ID 88872707]
378. MACUH, Bojan. Hrepenenje ostaja. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka Poezija. ISBN 978-961-95470-3-8. https://www.biblos.si/isbn/9789619547038. [COBISS.SI-ID 72614659]
379. MACUH, Bojan. Počitniška pustolovščina. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka Mladinski romani. ISBN 978-961-95413-7-1. https://www.biblos.si/isbn/9789619541371. [COBISS.SI-ID 71857923]
380. MACUH, Bojan. Sestanek hišnega sveta : veseloigra v dveh dejanjih. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka Komedije. ISBN 978-961-95413-8-8. https://www.biblos.si/isbn/9789619541388. [COBISS.SI-ID 72306947]
381. MACUH, Bojan. Sprava : veseloigra v treh dejanjih in nekaj malega zraven. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka Mladinski romani. ISBN 978-961-95413-9-5. https://www.biblos.si/isbn/9789619541395. [COBISS.SI-ID 72405763]
382. MACUH, Bojan. Tian gets a new friend. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka Otroške knjige. ISBN 978-961-95470-4-5. https://www.biblos.si/isbn/9789619547045. [COBISS.SI-ID 72663043]
383. MACUH, Bojan. Tjan dobi novega prijatelja. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka Otroške knjige. ISBN 978-961-95470-1-4. https://www.biblos.si/isbn/9789619547014. [COBISS.SI-ID 72538627]
384. MACUH, Bojan. Tjan in Inja. 1. elektronska izd. Murska Sobota: BoMa, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr. Zbirka Otroške knjige. ISBN 978-961-95470-2-1. https://www.biblos.si/isbn/9789619547021. [COBISS.SI-ID 72540163]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 6. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022