COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSTatjana KolencOsebna bibliografija za obdobje 1993-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.04 Strokovni članek

1. KOLENC, Tatjana. Moč mentorstva v delovnih okoljih prihodnosti. HR&M : strokovna revija za področje razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu. [Tiskana izd.]. jan./feb. 2022, letn. 8, št. 38, str. 27-30, avtorj. sl. ISSN 2463-9443. [COBISS.SI-ID 97014275]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOLENC, Tatjana. Problem (ne)plačevanja prispevkov za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in celjski regiji. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 462-472, graf. prikazi. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512471612]
3. KOLENC, Tatjana. Računovodski informacijski sistem in notranje kontrole = Accounting system and internal controls. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 480-490, ilustr. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512375868]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. KOLENC, Tatjana, LEVA BUKOVNIK, Marjana. Samostojni podjetnik posameznik z računovodskega in davčnega vidika. V: PRODNIK, Jadranka (ur.), VELJKOVIĆ, Božidar (ur.). 1. mednarodna poslovna konferenca Poslovne strategije Slovenije in Srbije po razpadu Jugoslavije, Celje, 16. junij 2006. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. Str. 49-64, portret. ISBN 961-6542-08-7. [COBISS.SI-ID 512097580]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KOLENC, Tatjana. Problem (ne)plačevanja prispevkov za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in celjski regiji = The problem of non-payment of contributions for health insurance in Slovenia and Celje region. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 62-64. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512471868]
6. KOLENC, Tatjana. Računovodski informacijski sistem in notranje kontrole = Accounting system and internal controls. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 77-79. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512375612]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

7. KOLENC, Tatjana, MAUČEC, Matija, SLAVIČ, Marija. Davki v podjetju. 2. posodobljena in popravljena izd. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola; Celje: Poslovno-komercialna šola, Višja strokovna šola; Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2007. IV, 160 str., graf. prikazi. Program Računovodja. ISBN 978-961-6629-03-4. [COBISS.SI-ID 59367937]
8. KOLENC, Tatjana, MAUČEC, Matija, SLAVIČ, Marija. Davki v podjetju. 1. izd. Celje: Poslovno-komercialna šola, Višja strokovna šola; Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola; Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2005. 156 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 55578113]

2.05 Drugo učno gradivo

9. KOLENC, Tatjana. Davki v podjetju : priročnik : interno gradivo za višješolski program računovodja. 1. izd. Celje: Poslovno-komercialna šola, Višja strokovna šola, 2007. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6542-23-4. [COBISS.SI-ID 235639552]
10. KOLENC, Tatjana, KUHAR, Štefan, JORDAN HIRTL, Janja. Analiza bilanc in revizija. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola; Celje: Poslovno-komercialna šola, Višja strokovna šola; Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2006. 156 str., ilustr. ISBN 961-6479-39-3, ISBN 978-961-6479-39-4. [COBISS.SI-ID 229213184]

2.09 Magistrsko delo

11. KOLENC, Tatjana. Prenova računovodskega sistema v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kolenc], 2003. 115 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/kolenc122.pdf. [COBISS.SI-ID 13314790]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

12. KOREN, Martina. Finančni načrt javnega zavoda Z : [diplomsko delo]. Maribor: [M. Koren], 2017. 56 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13734942]
13. KUHARIČ, Metka. Davčni nadzor pravnih oseb : diplomska naloga. Celje: [M. Kuharič], 2016. 49 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513574972]
14. PEČEK, Vesna. Analiza poslovanja podjetja Baumueller Dravinja : diplomsko delo. Celje: [V. Peček], 2014. 49, 14 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 520268313]
15. BEZGOVŠEK, Jerneja. Analiza poslovanja podjetja X v obdobju 2011-2012 : diplomsko delo. Celje: [J. Bezgovšek], 2014. 49 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 519887385]
16. PETRIČ, Mateja. Analiza uspešnosti poslovanja dveh sorodnih podjetij : diplomsko delo. Maribor: [M. Petrič], 2014. 86 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10710558]
17. VUČKIĆ, Zineta. Proučevanje poslovanja podjetja Spar Slovenije, d. o. o., z računovodskimi kazalniki : diplomska naloga. Celje: [Z. Vučkić], 2014. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513245756]
18. PAULIČ, Andreja. Revizija računovodskih izkazov v podjetju X : diplomsko delo. Celje: [A. Paulič], 2013. 52 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 520072729]
19. RAILIĆ, Dejan. Analitična evidenca dobaviteljev dejavnosti na ZZZS : diplomsko delo. Celje: [D. Railić], 2012. 74 f., [1] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 519914777]
20. RIBIČ, Alijana. Analiza bilance stanja in izkaza poslovnega izida na primeru Splošne bolnišnice Celje : diplomska naloga. Celje: [A. Ribič], 2012. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513318460]
21. BRICL, Andreja. Davčne oaze : diplomska naloga. Celje: [A. Bricl], 2012. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513197628]
22. REBERNAK, Urška. Primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika z obdavčitvijo družbe z omejeno odgovornostjo : diplomska naloga. Celje: [U. Rebernak], 2012. 37 f., XXV f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513316412]
23. GROŠELJ, Dijana. Razlike med samostojnim podjetnikom in družbo z omejeno odgovornostjo : diplomska naloga. Celje: [D. Grošelj], 2012. 40 f. [COBISS.SI-ID 513239612]
24. RIHTER, Mojca. Analiza bilanc podjetja BSH, hišni aparati d. o. o. : diplomsko delo. Celje: [M. Rihter], 2011. VI, 62 f., [9] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512197164]
25. CAFUTA, Sandra. Analiza poslovanja proizvodnega podjetja TVP-vzmetni inženiring d.d. v obdobju od leta 2002 do 2006 : diplomsko delo. Maribor: [S. Cafuta], 2011. 62 f., tabele, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8005150]
26. KOLARIČ, Jadviga. Analiza računovodskih izkazov podjetja X, d.o.o., od leta 2004 do 2008 : diplomsko delo. Maribor: [J. Kolarič], 2011. 78 f., 5 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 8011038]
27. VREČEK, Nataša. Najbolj pogoste oblike davčnih utaj v obdobju od leta 2000 do leta 2010 : diplomska naloga. Celje: [N. Vreček], 2011. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513351740]
28. JELERČIČ, Anja. Računovodski in davčni vidik poslovanja samostojnega podjetnika posameznika - Izidor Fijavž s. p. : diplomsko delo. Celje: [A. Jelerčič], 2011. VI, 62 f., 7, [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512193836]
29. MARHAT, Alenka. Vpliv zmanjševanja stroška plač v podjetjih na absentizem : diplomska naloga. Celje: [A. Marhat], 2011. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513275196]
30. MULEJ, Nevenka. Analiza poslovanja podjetja Antara d. o. o. : diplomsko delo. Celje: [N. Mulej], 2010. VII, 59 f., [4] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512158508]
31. GREGUR, Dijana. Analiza poslovanja podjetja Juteks, d. d., tudi z modeli finančne analize : diplomsko delo. Celje: [D. Gregur], 2010. IX, 82 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512179500]
32. MURN, Anja. Analiza poslovanja podjetja X d.o.o. v obdobju 2007-2008, primerjava s sorodnim podjetjem in predlaganje ukrepov : diplomsko delo. Maribor: [A. Murn], 2010. 65 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7261470]
33. ŠMID, Polona. Analiza uspešnosti poslovanja podjetja EDUPPS, d. o. o., v letih 2008 in 2009 : diplomska naloga. Celje: [P. Šmid], 2010. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513335100]
34. STROPNIK, Karmen. DDV in obračun DDV v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina : diplomsko delo. Celje: [K. Stropnik], 2010. VII, 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512159788]
35. HRŽINA, Andrejka. Kontroling s pomočjo poslovno informacijskega sistema : diplomsko delo. Maribor: [A. Hržina], 2010. 60 f., tabele. [COBISS.SI-ID 7261726]
36. PIŠOTEK, Špela. Letno poročilo podjetja X d.d. : diplomsko delo. Maribor: [Š. Pišotek], 2010. 73 f., tabele. [COBISS.SI-ID 7131422]
37. MORI, Natalija. Obračun dohodkov iz zaposlitve v Javnem zavodu Lekarne Mozirje : diplomsko delo. Celje: [N. Mori], 2010. VI, 56 f., [22] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512157228]
38. ZEMLJIČ, Anka. Obračunavanje plač - metodologija in učinki, če zaposlenemu pripadajo tudi prispevki od plač : diplomska naloga. Celje: [A. Zemljič], 2010. VII, 66 f., [90] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512178476]
39. ZUPANC, Silva. Poslovni načrt podjetja X : diplomsko delo. Celje: [S. Zupanc], 2010. VII, 66 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512178220]
40. DAVID, Jelena. Proučevanje poslovanja podjetja Anatis, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [J. David], 2010. 44 f., 12 f. pril. [COBISS.SI-ID 513222204]
41. PODMILJŠAK, Nataša. Sestava in analiza letnega poročila v podjetju R. S. L., d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [N. Podmiljšak], 2010. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513308476]
42. AVBELJ, Srečko. Sistem obračuna DDV v podjetju Helios in notranja kontrola : diplomsko delo. Celje: [S. Avbelj], 2010. IX, 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512155436]
43. OČKO, Mojca. Davek od dohodka pravnih oseb ter vpliv davčnih olajšav pred in po letu 2007 v podjetju GIC Gradnje d.o.o. : diplomsko delo. Celje: [M. Očko], 2009. VI, 105 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512145196]
44. VUHERER, Tatjana. Izdelava poslovnega načrta za podjetje "X" s.p. : diplomsko delo. Celje: [T. Vuherer], 2009. VI, 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512148780]
45. GORJUP, Rozi. Izdelava registra tveganj v podjetju Gorenje d.d. : diplomsko delo. Celje: [R. Gorjup], 2009. VII, 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512130348]
46. KUNSTEK, Agica. Letni poslovni načrt podjetja ZR Zdravstvo d.o.o. : diplomsko delo. Celje: [A. Kunstek], 2009. VII, 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512130604]
47. POLUTNIK, Tatjana. Obdavčitev motornih vozil z vplivom na proračunske prihodke : diplomsko delo. Celje: [T. Polutnik], 2009. VIII, 63 f. [COBISS.SI-ID 512148524]
48. HROVAT, Barbara. Poslovanje z neplačujočimi gospodarskimi subjekti - "missing trader" družbami : diplomsko delo. Celje: [B. Hrovat], 2009. VI, 67 f., [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 512130092]
49. JOST, Anita. Primerjava davkov v podjetju med Hrvaško in Slovenijo : diplomsko delo. Celje: [A. Jost], 2009. VII, 52 f., [20] f. pril. [COBISS.SI-ID 512096556]
50. FLORJANC, Petra. Primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika posameznika XY in enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo XY : diplomsko delo. Celje: [P. Florjanc], 2009. VIII, 53 f., [25] f. pril. [COBISS.SI-ID 512144428]
51. OFENTAVŠEK, Suzana. Priprava letnega poročila na primeru podjetja Cetis, d.d., za leto 2007 : diplomsko delo. Celje: [S. Ofentavšek], 2009. VI, 56 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512112684]
52. VEBER, Jasna. Računovodska analiza finančnega in poslovnega izida v Pivovarni Laško, d.d. : diplomsko delo. Celje: [J. Veber], 2009. VIII, 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512112428]
53. ZEME, Lucija. Računovodska analiza poslovanja podjetja Avtocenter Košak d.o.o. : diplomsko delo. Celje: [L. Zeme], 2009. VI, 57 f. [COBISS.SI-ID 512096300]
54. KAMENJEV, Sonja. Rast, razvoj in analiza poslovanja podjetja Futura PR d.o.o. s poudarkom na finančni funkciji in uspešnosti poslovanja : diplomsko delo. Maribor: [S. Kamenjev], 2009. 73 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 6943262]
55. STRAŠEK, Sebastijan. Register tveganj ob vzpostavitvi sistema za sledenje vozil v podjetju X : diplomsko delo. Celje: [S. Strašek], 2009. VI, 44 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512138540]
56. COLNARIČ, Jasna. Analiza bilance stanja in izkaza poslovnega izida v podjetju "X" d.o.o. : diplomsko delo. Celje: [J. Colnarič], 2008. VIII, 70 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512084268]
57. SEVČNIKAR, Janja. Davčna in računovodska osnova pri samostojnem podjetniku posamezniku : diplomsko delo. Celje: [J. Sevčnikar], 2008. VI, 86 f., [17] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512059692]
58. RANČNIK, Laura. Davek na dodano vrednost po vstopu Slovenije v Evropsko unijo : diplomsko delo. Celje: [L. Rančnik], 2008. VII, 89 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512070188]
59. KLEMENŠEK, Katja. Letno poročilo podjetja BSH d.o.o. : diplomsko delo. Celje: [K. Klemenšek], 2008. VII, 80 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512050732]
60. TERŠEK, Tina. Obračun in izplačilo drugih osebnih prejemkov - jubilejnih nagrad, odpravnine in solidarnostne pomoči v podjetju Forstek, d.o.o. : diplomsko delo. Celje: [T. Teršek], 2008. VII, 57 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512080428]
61. ŠLAMBERGER, Nina. Posebnosti obdavčitve z davkom na dodano vrednost in knjigovodenja v podjetju iz dejavnosti cestnega tovornega prometa : diplomsko delo. Celje: [N. Šlamberger], 2008. VI, 79 f., [12] f. pril. [COBISS.SI-ID 512069932]
62. KRNETA, Marija. Poslovni načrt podjetja in analiza poslovanja v podjetju Numerus 5, d. o.o. : diplomsko delo. Celje: [M. Krneta], 2008. VII, 77 f. [COBISS.SI-ID 512058924]
63. JECL, Vlasta. Primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika in pravne osebe : diplomsko delo. Celje: [V. Jecl], 2008. VI, 59 f. [COBISS.SI-ID 512086316]
64. GORNIK, Urška. Računovodske usmeritve na Kitajskem - potrebne za notranje poročanje v družbi Diotec semiconductor : diplomsko delo. Celje: [U. Gornik], 2008. VII, 86 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512071980]
65. DOBNIK, Milena. Sistem notranjih kontrol pri obračunu davka na dodano vrednost v podjetju Alpos d.d. : diplomsko delo. Celje: [M. Dobnik], 2008. VII, 112 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512058156]
66. CELESTINA, Maja. Stroški dela in povračila drugih stroškov zaposlencev v družbi Radeče papir, d.d. : diplomsko delo. Celje: [M. Celestina], 2008. VI, 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512071724]
67. VREČKO, Štefan. Analiza uspešnosti poslovanja podjetja Impol d.d. : diplomsko delo. Celje: [Š. Vrečko], 2007. VI, 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512021548]
68. HODŽIĆ, Šejla. Letno poročilo podjetja Sloles d.o.o. : diplomsko delo. Celje: [Š. Hodžić], 2007. VII, 72 f., 24 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512032812]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

69. ZIHERL, Anja. Evidentiranje, prevrednotenje in odpis terjatev v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [A. Ziherl], 2015. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513485372]
70. MERNIK, Simona. Vpliv forenzičnega računovodstva na odkrivanje davčnih utaj : diplomska naloga. Celje: [S. Mernik], 2015. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513492028]
71. KUNSTEK, Agica. Analiza uresničevanja poslovnega načrta podjetja ZR Zdravstvo d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [A. Kunstek], 2012. [9], 51 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512615228]
72. RATKOVIĆ MACUH, Nika. Ocena sistema delovanja notranjih kontrol v finančno revizijski službi ZZZS : diplomska naloga. Celje: [N. Ratković Macuh], 2011. 80 f., 18 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513052476]


NERAZPOREJENO

73. KOLENC, Tatjana, LOGAR, Darinka. Analiza bilanc in revizija : (za računovodje). 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2007. 155 str., graf. prikazi. Program računovodja. ISBN 961-6540-58-2, ISBN 978-961-6540-58-2. [COBISS.SI-ID 58496769]
74. KOLENC, Tatjana. Finančna analiza podjetja Hmezad Kmetijstvo Žalec : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kolenc], 1993. 64 f. [COBISS.SI-ID 6131174]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022