COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Lidija Kodrin [55492]Osebna bibliografija za obdobje 1993-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KODRIN, Lidija. Perceived quality management of educational services from the perspective of parents as stakeholders. Ekonomìka, ekologìâ, socìum. 2020, vol. 4, no. 1, str. 41-52, ilustr. ISSN 2616-7107. http://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/130/95, DOI: 10.31520/2616-7107/2020.4.1-5. [COBISS.SI-ID 14050051], [WoS do 22. 12. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
2. VANTUR, Igor, KODRIN, Lidija. Zaznavanje kakovosti storitev v Dijaškem domu Maribor = Service quality measurement in Boarding School Maribor. Iskanja : vzgoja prevzgoja. 2013, leto 31, št. 47/48, str. 73-85, ilustr. ISSN 0352-3233. [COBISS.SI-ID 292951552]

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. KODRIN, Lidija. Izobraževanje kot storitev. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2005, letn. 20, št. 3/4, str. [124]-136. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 512551031]

1.04 Strokovni članek

4. MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana, AZEMOVIĆ, Nedžad, KODRIN, Lidija. Application of modern teaching technology in COVID-19 crisis conditions. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko. 2021, vol. 15, sv. 1, str. 33-38. ISSN 2303-8861. http://zbornik.efb.ues.rs.ba/dokumenta/Zbornik_radova_15-2021/APPLICATION%20OF%20MODERN%20TEACHING%20.pdf, DOI: 10.7251/ZREFB2115033M. [COBISS.SI-ID 87015683]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana, MANIĆ, Momčilo, KODRIN, Lidija. Entrepreneurship and challenges of digital transformation. V: ĐORĐEVIĆ, Bojan (ur.), KOSTIC, Dragan (ur.), SIMONOVIC, Aleksandar (ur.). Zbornik radova = Book of proceedings. Zaječar: Fakultet za menadžment; = Zajecar; Faculty of management, 2021. Str. 515-522, ilustr. ISBN 978-86-84763-05-3. https://www.konferencija2020.komorapirot.com/en/pdf/zbornikradova2020.pdf. [COBISS.SI-ID 68222211]
6. KODRIN, Lidija, MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana. Quality of educational services : perspective of parents. V: ĐORĐEVIĆ, Bojan (ur.), KOSTIC, Dragan (ur.), SIMONOVIC, Aleksandar (ur.). Zbornik radova = Book of proceedings. Zaječar: Fakultet za menadžment; = Zajecar; Faculty of management, 2021. Str. 537-549, ilustr. ISBN 978-86-84763-05-3. https://www.konferencija2020.komorapirot.com/en/pdf/zbornikradova2020.pdf. [COBISS.SI-ID 68222467]
7. KODRIN, Lidija. Parents of secondary school students as users of educational services = Starši srednješolcev kot uporabniki izobraževalnih storitev. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.), AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Workshop on Social Research : Eastern European Conference of Management and Economics : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. Str. 95-106, ilustr. ISBN 978-961-7110-00-5. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/workshop_eecme_2020_-_proceeding_of_conference__ljubljana_school_of_business.pdf. [COBISS.SI-ID 20285443]
8. MAZEJ, Mateja, KODRIN, Lidija. Varstvo potrošnika in elektronsko poslovanje. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 536-543. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512474172]
9. KODRIN, Lidija. Marketing research in tourism : the importance of a protocol in a case study research = Trženjsko raziskovanje v turizmu : pomen protokola raziskave s študijskim primerom. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 2418-2426, ilustr. ISBN 978-961-6469-51-7. [COBISS.SI-ID 512349756]
10. KODRIN, Lidija. S podrobnim načrtom storitvenega procesa do zadovoljstva gostov v trenutku soočenja s storitvijo = Blueprinting services to create customer satisfaction in the service encounter. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 2406-2416, ilustr. ISBN 978-961-6469-51-7. [COBISS.SI-ID 512349244]
11. VANTUR, Igor, KODRIN, Lidija. Merjenje kakovosti storitev v Dijaškem domu Maribor = Services quality measurement in Dijaški dom Maribor. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 337-346, ilustr. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512351804]
12. KODRIN, Lidija, KRIŽMAN, Andreja. Case study method in logistics research. V: ZANNE, Marina (ur.), FABJAN, Daša (ur.), JENČEK, Peter (ur.). Prometna politika : zbornik referatov = Transport policy : conference proceedings. 11. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 11th International Conference on Transport Science - ICTS 2008, 28.-29. maj 2008, Portorož, Slovenija. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2008. [7] str. ISBN 978-961-6044-85-1. [COBISS.SI-ID 512109628]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

13. KODRIN, Lidija, HUMAR, Petra. Pričakovanja in zaznave gostov o igralniških storitvah v igralnici Aurora = Expectations and perceptions of guests of gambling services in casino Aurora. V: CVITKOVIČ, Dejan (ur.), LOBOREC, Vesna (ur.), VULIĆ, Gordana (ur.). Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 1. mednarodne strokovne konference, 25.-27. oktober 2010, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : conference proceedings of papers of the 1st international expert conference, 25-27 October 2010, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola: = Educational Centre of Biotechnology, Vocational College, 2010. Str. 551-560, graf. prikazi. ISBN 978-961-90757-8-4. [COBISS.SI-ID 512350012]
14. KODRIN, Lidija. S podrobnim načrtom storitvenega procesa do zadovoljstva gostov = Blueprinting services to create custumer satisfaction. V: CVITKOVIČ, Dejan (ur.), LOBOREC, Vesna (ur.), VULIĆ, Gordana (ur.). Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik prispevkov 1. mednarodne strokovne konference, 25.-27. oktober 2010, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : conference proceedings of papers of the 1st international expert conference, 25-27 October 2010, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola: = Educational Centre of Biotechnology, Vocational College, 2010. Str. 561-569, ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-90757-8-4. [COBISS.SI-ID 512350268]
15. KODRIN, Lidija, KRIŽMAN, Andreja. Študijski primer kot metodologija za raziskave v logistiki. V: PEPEVNIK, Anton (ur.). Logistični sistemi prihodnosti : zbornik = proceedings. Mednarodni posvet ob 50.letnici Prometne šole Maribor, Maribor, 25. april 2008. Maribor: Prometna šola, Višja prometna šola, 2008. Str. 24-28, ilustr. ISBN 978-961-6672-02-3. [COBISS.SI-ID 512109372]
16. KODRIN, Lidija. Kakovost izobraževalnih storitev kot jo zaznavajo uporabniki. V: ŽARGI, Darinka (ur.), et al. Inovativnost in spremembe - temelj dolgotrajnega uspeha : zbornik referatov. Slovensko združenje za kakovost, 14. letna konferenca, Bernardin, 10. in 11. novembra 2005. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost, 2005. Str. 131-134. Kakovost, 2005. ISBN 961-90184-7-8. ISSN 1318-0002. [COBISS.SI-ID 512549751]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. KODRIN, Lidija, MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana. Izobraževanje na daljavo v času pandemije Covid-19 : nekatere značilnosti izobraževalnih praks v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji = Distance education during the Covid-19 pandemic : some characteristics of educational practices in primary and secondary education in Croatia, Serbia and Slovenia. V: et al. Znanstvena konferenca Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja = Scientific Conference Law and Management under Digital Business Conditions : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 11. 1. 2022. Elektronska izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2022. Str. 34-35. ISBN 978-961-94676-5-7. https://www.mlcljubljana.com/zalozba/. [COBISS.SI-ID 95348227]
18. KODRIN, Lidija, MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana. The importance of a protocol in a case study research : measuring perceived service quality in secondary schools. V: RADOVANOVIĆ, Lazar (ur.). Izazovi i razvojne mogućnosti visokog obrazovanja i ekonomije u doba pandemije : knjiga apstrakata = Challenges and development opportunities of higher education and the economy in the age of pandemic : book of abstracts. Brčko: Ekonomski fakultet, 2021. Str. 22. ISBN 978-99938-95-43-5. http://konferencija.efb.ues.rs.ba/documents/Knjiga%20apstrakata%20-%20Konferencija%207%202020.pdf. [COBISS.SI-ID 68222979]
19. MAZEJ, Mateja, KODRIN, Lidija. Varstvo potrošnika in elektronsko poslovanje = Consumer protection in e-business. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 73-75. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512474428]
20. KODRIN, Lidija. S podrobnim načrtom storitvenega procesa do zadovoljstva gostov v trenutku soočenja s storitvijo = Blueprinting services to create customer satisfaction in the service encounter. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 289-290. ISBN 978-961-6469-50-0. [COBISS.SI-ID 512348988]
21. KODRIN, Lidija. Trženjsko raziskovanje v turizmu : pomen protokola raziskave s študijskim primerom = Marketing research in tourism : the importance of a protocol in a case study research. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 290-291. ISBN 978-961-6469-50-0. [COBISS.SI-ID 512349500]
22. VANTUR, Igor, KODRIN, Lidija. Merjenje kakovosti storitev v Dijaškem domu Maribor = Services quality measurement in Dijaški dom Maribor. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 95-96. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512351548]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. KODRIN, Lidija, MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana. Izobraževanje na daljavo med pandemijo covida-19 : nekatere značilnosti izobraževalnih praks v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja. Elektronska izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2021. Str. 190-209, ilustr. ISBN 978-961-94676-4-0. https://www.mlcljubljana.com/zalozba/. [COBISS.SI-ID 85795587]
24. KODRIN, Lidija. Qualitative research in marketing. V: BELE, Darko (ur.), WEIS, Lidija (ur.). Sustainable development in a modern knowledge society : collective monograph. Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2021. Str. 77-91, ilustr. ISBN 978-961-7110-02-9. https://www.vspv.si/uploads/visoka_sola/datoteke/mono_2021_-_vspv_b2_slovenia_cover.pdf. [COBISS.SI-ID 70042371]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. KODRIN, Lidija. Študijski primer kot metodologija raziskave. V: IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (ur.). Znanje, inovativnost, podjetnost in razvoj : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2007. Str. 46-49, ilustr. ISBN 978-961-6540-68-1. [COBISS.SI-ID 512109116]
26. KODRIN, Lidija. Kakovost izobraževalnih storitev. V: IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana (ur.). Trženje nekoč in danes : zbornik. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. Str. 42-46. ISBN 961-6540-31-9. [COBISS.SI-ID 512572279]
27. KODRIN, Lidija. Projekt oblikovanja celostne podobe Srednje trgovske šole. V: ROJS, Vlasta (ur.), POTRATA, Janko (ur.), SRŠA, Irena (ur.). 120 let izobraževanja trgovcev v Mariboru : [zbornik]. Maribor: Srednja trgovska šola, 1996. Str. 73-74. [COBISS.SI-ID 512501879]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

28. KODRIN, Lidija. Strateško trženje. Ljubljana: Visoka šola za poslovne vede, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (171 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7110-03-6. https://www.vspv.si/sl/o-soli/publikacije. [COBISS.SI-ID 94885379]
29. KODRIN, Lidija, KREGAR BRUS, Aleksandra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Osnove trženja. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 285 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-71-9. [COBISS.SI-ID 265775104]
30. KODRIN, Lidija. Obvladovanje prodaje. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 236 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-50-4. [COBISS.SI-ID 262552064]
31. KODRIN, Lidija. Obvladovanje prodaje. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 235 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-40-5. [COBISS.SI-ID 259211520]
32. KODRIN, Lidija. Trženje v turizmu. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 229 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-28-3. [COBISS.SI-ID 255822336]
33. KODRIN, Lidija. Trženje v turizmu. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 249 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-09-2. [COBISS.SI-ID 252867328]
34. KODRIN, Lidija, KREGAR BRUS, Aleksandra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Trženje : [znanstvena monografija]. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. 268 str., ilustr. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6603-83-6. [COBISS.SI-ID 247490304]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

35. KODRIN, Lidija, KREGAR BRUS, Aleksandra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana. Osnove trženja. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 287 str., ilustr., tabele. Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV. ISBN 978-961-6825-75-7. [COBISS.SI-ID 267724288]
36. KODRIN, Lidija. Trženje in tržno komuniciranje : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2011. Višješolski strokovni program Poslovni sekretar. ISBN 978-961-6857-92-5. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Trzenje_in_trzno_komuniciranje-Kodrin.pdf. [COBISS.SI-ID 258218240]
37. KODRIN, Lidija. Trženje storitev : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2011. Višješolski strokovni program Velnes. ISBN 978-961-6857-69-7. http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Trzenje_storitev-Kodrin.pdf. [COBISS.SI-ID 258192896]
38. KODRIN, Lidija. Trženje storitev. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 201 str., ilustr., tabele. Učbeniki VKŠ, Magistrski študij. ISBN 978-961-6603-63-8. [COBISS.SI-ID 241166336]

2.05 Drugo učno gradivo

39. KODRIN, Lidija. Marketing : razumevanje sodobnega trženja : študijsko gradivo, julij 2022. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana, 2022. 296 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 118812931]
40. KODRIN, Lidija, FUNDAK, Milena. Statistika : (za komercialiste). 1. izdaja za interno uporaba. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2008. 84 str., ilustr. ISBN 961-6540-24-6. [COBISS.SI-ID 160395]
41. KODRIN, Lidija. Trženje : študijsko gradivo. 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2007. 190 str., ilustr., preglednice. Učbeniki VKŠ. ISBN 978-961-6603-30-0. [COBISS.SI-ID 235433984]
42. KODRIN, Lidija, FUNDAK, Milena. Poslovna matematika : (za komercialiste). 1. izd. za interno uporabo. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. ISBN 961-6540-23-8. [COBISS.SI-ID 55585025]
43. KODRIN, Lidija, FUNDAK, Milena. Statistika : (za komercialiste). 1. izd. za interno uporabo. Maribor: Višja strokovna šola Academia, 2005. ISBN 961-6540-24-6. [COBISS.SI-ID 55584769]
44. KODRIN, Lidija. Poslovna matematika in statistika : (za komercialiste). 3. dopolnjena in razširjena izd. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste, Academia, 2004. 129 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6540-07-6. [COBISS.SI-ID 53878529]
45. KODRIN, Lidija. Naloge iz poslovne matematike in statistike. 1. izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, 2003. ISBN 961-91282-3-0. [COBISS.SI-ID 128626432]
46. KODRIN, Lidija. Poslovna matematika in statistika : (za komercialiste). 1. izd. Maribor: Academia, Višja strokovna šola za komercialiste, 2003. 129 str., ilustr. ISBN 961-91282-2-2. [COBISS.SI-ID 51085313]
47. KODRIN, Lidija. Matematika za komercialiste. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste, Academia, 2002. 67 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-91282-0-6. [COBISS.SI-ID 47760385]
48. KODRIN, Lidija. Statistika za komercialiste. 1. izd. Maribor: Višja strokovna šola za komercialiste, Academia, 2002. 78 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-91282-1-4. [COBISS.SI-ID 47760641]
49. KODRIN, Lidija. Ekonomija : [učbenik]. Maribor: Andragoški zavod, 1999 [i.e.2000]. 35 f., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6521-00-4. [COBISS.SI-ID 44905473]
50. KODRIN, Lidija. Trženje : zapiski predavanj : [priročnik za izobraževanje]. Maribor: Andragoški zavod, 2000. 43 f., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6521-01-2. [COBISS.SI-ID 44905729]
51. KODRIN, Lidija. Matematika za trgovce : učno gradivo. Maribor: Srednja trgovska šola, 1997. 106 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 41692417]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

52. KODRIN, Lidija, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, URLEP, Maja, ŽITNIK, Jan. Učni načrt. Ekonomija : ekonomska gimnazija : obvezni predmet in matura (280 ur) : splošna gimnazija : izbirni predmet in matura (280 ur). 1. spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 28 str.)). ISBN 978-961-03-0492-0. http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm. [COBISS.SI-ID 17021443]
53. ČADEŽ, Simon, JERMAN, Karmen, KODRIN, Lidija, VLAŠIČ VILFAN, Valerija. Ekonomija : predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Ljubljana: Državni izpitni center, 2008. 53 str. Predmetni izpitni katalog za maturo. Ekonomija, 2010. ISSN 1318-3974. [COBISS.SI-ID 19588838]

2.08 Doktorska disertacija

54. KODRIN, Lidija. Trženjsko zagotavljanje kakovosti izobraževalnih storitev : model za presojo kakovosti izobraževalnih storitev v srednjih šolah : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Kodrin], 2007. V, 237 str., LXVII str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17098726]

2.09 Magistrsko delo

55. KODRIN, Lidija. Poglabljanje evropske ekonomske integracije z vidika dolgoročne razvojne perspektive Slovenije : magistrsko delo. Maribor: [samozal. L. Kodrin], 1995. 175 f., graf. prikazi. Ekonomsko-poslovna fakulteta, Maribor, Magistrska dela, 252. [COBISS.SI-ID 2383132]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

56. BOLTEŽAR SMUK, Edita, BREČKO, Daniela, DEVJAK, Tatjana (avtor, urednik), KODRIN, Lidija, LAPUH BELE, Julija, LAVRIČ, Natja, MARINOVIĆ MATOVIĆ, Ivana, MUŽINA, Aleksij, NOVAK, Marko, ROBNIK, Lidija, SCHEICHER, Marjanca, TURK, Boštjan J., VARANELLI, Luigi, WEBER, Nana. Znanstvena konferenca Pravo in management v pogojih digitalnega poslovanja = Scientific Conference Law and Management under Digital Business Conditions : zbornik povzetkov = book of abstracts : Ljubljana, 11. 1. 2022. Elektronska izd. Ljubljana: MLC Fakulteta za management in pravo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (55 str.)). ISBN 978-961-94676-5-7. https://www.mlcljubljana.com/zalozba/. [COBISS.SI-ID 88918019]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

57. Predmetni izpitni katalog za maturo ... Ekonomija. KODRIN, Lidija (član uredniškega odbora 2007, 2010). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-2010. ISSN 1318-3974. http://www.ric.si/splosna-matura/predmeti/ekonomija/. [COBISS.SI-ID 35854592]

Mentor pri magistrskih delih

58. PRATNEKER, Barbara. Načrt trženjskega komuniciranja za podjetje Ajda d. o. o. : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Pratneker], 2016. 76 f., 19 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=2987. [COBISS.SI-ID 513549186]
59. CENTA, Igor. Oglaševanje piva v televizijskih oglasih in vpliv na potrošnike : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Centa], 2016. 79 f., 7 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/Dokument.php?id=3053. [COBISS.SI-ID 513542018]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

60. JANŽIČ, Sara. Analiza turistične blagovne znamke I feel Slovenia pri ponudnikih turističnih storitev v podravski regiji : magistrska naloga. Celje: [S. Janžič], 2022. 96 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9060. [COBISS.SI-ID 120096003]
61. SEITL, Tinkara. Načrt trženjskega komuniciranja v podjetju Mides International, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [T. Seitl], 2022. 94 str., 19 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8944. [COBISS.SI-ID 113321475]
62. SEPETA, Diana. Kakovost v spletnem predstavljanju visokošolske organizacije : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Sepeta], 2021. [8], 106 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 71359747]
63. ZDOLŠEK, Monika. Raziskava vpliva terorizma na odločanje slovenskih turistov : magistrska naloga. Celje: [M. Zdolšek], 2021. 101 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7788. [COBISS.SI-ID 68750851]
64. KORBAR, Špela. Merjenje zadovoljstva gostov Urban hotela Ljubljana : magistrska naloga. Celje: [Š. Mencinger], 2020. 107 f., 20 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6837. [COBISS.SI-ID 26289667]
65. UDOVIČ, Stanislav. Merjenje zadovoljstva in zvestobe uporabnikov informacijskih rešitev podjetij, ki se ukvarjajo s prevozništvom in logistiko v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Udovič], 2020. VII, 67, XIX str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34208515]
66. KERN, Tanja. Osebnostne lastnosti mladih porabnikov in njihov vpliv na percepcijo spletnega oglaševanja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kern], 2020. IV, 67, 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 34206467]
67. KRNC KOGOVŠEK, Marija. Razlike v financiranju trženjsko komunikacijskega spleta v storitvenih in proizvodnih podjetjih : analiza v slovenskih malih podjetjih : magistrska naloga. Celje: [M. Krnc Kogovšek], 2020. 98 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6838. [COBISS.SI-ID 26288131]
68. PAVEL, Simon. Vpliv trženjskega spleta na zadovoljstvo kupcev : magistrska naloga. Celje: [S. Pavel], 2020. 111 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 45721603]
69. MLIVIĆ, Larisa. Izboljšave proizvodnega dela oskrbovalne verige v podjetju BSH hišni aparati, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [L. Mlivić], 2019. 106 f., 18 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5922. [COBISS.SI-ID 513744956]
70. GORENŠEK, Matej. Motiviranje prodajnega osebja v podjetju Diss, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [M. Gorenšek], 2019. 99 f., 7 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6125. [COBISS.SI-ID 513751612]
71. ŠKLEBEK, Megi. Možnosti razvoja turizma na Velenjski plaži z razširitvijo storitvene ponudbe : magistrska naloga. Celje: [M. Šklebek], 2019. 98 f., 12 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5928. [COBISS.SI-ID 513746236]
72. SEŠEK KUNTU, Ana. Prenova in komuniciranje blagovne znamke Pošta Slovenije : magistrska naloga. Celje: [A. Sešek], 2019. 101 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6004. [COBISS.SI-ID 513748028]
73. SAGADIN, Rok. Stališča prebivalcev Dravskega in Ptujskega polja do načrtovane ureditve Športno rekreacijskega centra - gramoznica Pleterje : magistrska naloga. Celje: [R. Sagadin], 2019. 93 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5923. [COBISS.SI-ID 513744700]
74. ROŽIČ, Urška. Zasnova spletne komunikacijske strategije Zavoda za turizem Šaleške doline : magistrska naloga. Celje: [U. Rožič], 2019. 106 f., 29 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5475. [COBISS.SI-ID 513731900]
75. KRIŽANEC, Marjan. Analiza nabavnega poslovanja v podjetju Silkem, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [M. Križanec], 2018. 97 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5339. [COBISS.SI-ID 513719612]
76. ARNEJČIČ, Snežana. Prenova blagovne znamke Poštar Pavli : magistrska naloga. Celje: [S. Arnejčič], 2018. 103 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2747. [COBISS.SI-ID 513702460]
77. JANČIČ, Klemen. Zadovoljstvo občanov s storitvami občinske uprave občine X : magistrska naloga. Celje: [K. Jančič], 2018. 91 str., 5 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5338. [COBISS.SI-ID 513719356]
78. VOGRINEC, Sanja. Analiza nakupnih navad pomurskih kupcev športnih oblačil : magistrska naloga. Celje: [S. Vogrinec], 2017. 92 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1869. [COBISS.SI-ID 513661756]
79. PUŠNIK, Mateja. Franšiza podjetja Bio Norma - poslovna priložnost : magistrska naloga. Celje: [M. Pušnik], 2017. 107 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2672. [COBISS.SI-ID 513677884]
80. LILIJA, Špela. Individualizirana spletna trgovina v podjetju Leder Herman, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [Š. Lilija], 2017. 95 f., 13 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1526. [COBISS.SI-ID 513648444]
81. GLAVAČ, Darja. Merjenje zadovoljstva kupcev na bencinskih servisih podjetja XY : magistrska naloga. Celje: [D. Glavač], 2017. 88 f., 14 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1534. [COBISS.SI-ID 513652028]
82. GAGOVIĆ, Živan. Trženjsko komuniciranje blagovne znamke v športu na primeru blagovne znamke NK Maribor : magistrska naloga. Celje: [Ž. Gagović], 2017. 96 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2636. [COBISS.SI-ID 513670972]
83. GUMILAR, Matjaž. Ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev storitev s področja vodooskrbe Komunalnega podjetja Ptuj, d. d. : magistrska naloga. Celje: [M. Gumilar], 2017. 94 f., 7 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1860. [COBISS.SI-ID 513659964]
84. HOVNIK, Davorin. Ugotavljanje zaznane kakovosti paketnih storitev velikih uporabnikov Pošte Slovenije : magistrska naloga. Celje: [D. Hovnik], 2017. 103 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1540. [COBISS.SI-ID 513654332]
85. KRIVEC, Karlika. Zadovoljstvo gostov v Apartmajih in wellnessu Skok Mozirje : magistrska naloga. Celje: [K. Krivec], 2017. 108 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2639. [COBISS.SI-ID 513671484]
86. SVETEK, Boštjan. Analiza zadovoljstva strank podjetja TNT Express Worldwide, d. o. o., ob učinkih standardov ISO 9001 in 14001 : magistrska naloga. Celje: [B. Svetek], 2016. 109 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513622332]
87. LIPOVNIK, Ana. Reklamacije izdelkov : stališča kupcev do postopkov reševanja reklamacij izdelkov : magistrska naloga. Celje: [A. Lipovnik], 2016. 95 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513611068]
88. LAMPREHT PILETIČ, Anita. Reševanje reklamacij v podjetju Noži Ravne, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [A. Lampreht Piletič], 2016. 95 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513581628]
89. DERMOTA, Jernej. Stališča uporabnikov do razvoja nove eko storitve v Bohinju : magistrska naloga. Celje: [J. Dermota], 2016. 92 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513610300]
90. ČANŽAR, Katja. Vpliv centralizacije javnih služb na koriščenje storitev v občini Brežice : magistrska naloga. Celje: [K. Čanžar], 2016. 98 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513598524]
91. RADOSAVLJEVIĆ, Jasna. Zadovoljstvo uporabnikov podjetja Transport, posredovanje Andrej Kovaček, s. p. : magistrska naloga. Celje: [J. Radosavljević], 2016. 102 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513559868]
92. LAH SIMONIČ, Metka. Analiza turistične blagovne znamke Ovtar : magistrska naloga. Celje: [M. Lah Simonič], 2015. 110 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513462588]
93. HVALA, Tanja. Merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev podjetja Trgo ABC, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [T. Hvala], 2015. 106 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513477948]
94. GOLDINSKIJ, Boris. Prodaja v času gospodarske krize ter njen vpliv na rezultate poslovanja v podjetju Blisk montaža, d. d. : magistrska naloga. Celje: [B. Goldinskij ml.], 2015. 121 f., 19 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513471036]
95. SOVDAT, Boštjan. Spletno trženje na primeru trženja unikatnega nakita : magistrska naloga. Celje: [B. Sovdat], 2015. 111 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513543740]
96. GABOR, Jerca. Tržno vrednotenje ideje o novi storitvi : primer team buildinga : magistrska naloga. Celje: [J. Gabor], 2015. 97 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513477692]
97. ORNIK, Tadej. Učinkovitost orodij odnosov z javnostmi v primerjavi z oglaševalskimi orodji v nišnem tržišču - na primeru komunikacij podjetja Dr. Schär v Sloveniji : magistrska naloga. Celje: [T. Ornik], 2015. 110 f., 17 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513463100]
98. VEČERNIK, Boris. Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov fitnes storitev : študijski primer šestih fitnes centrov v Sloveniji : magistrska naloga. Celje: [B. Večernik], 2015. 103 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513463356]
99. NAJDENOVSKI, Alen. Vpliv vzpostavitve strukturiranega upravljanja pritožb strank na zadovoljstvo strank : magistrska naloga. Celje: [A. Najdenovski], 2015. 102 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513543228]
100. DEBELAK, Petra. Analiza vizij podjetij : magistrska naloga. Celje: [P. Debelak], 2014. 100 str., 72 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513372732]
101. ELIAŠ RAZGORŠEK, Peter. Analiza zadovoljstva in zvestobe kupcev blagovne znamke Gorenje : magistrska naloga. Celje: [P. Eliaš Razgoršek], 2014. 98 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513373500]
102. PETRIČ, Kim. Analiza zadovoljstva uporabnikov kongresnih storitev Javnega gospodarskega zavoda Brdo : magistrska naloga. Celje: [K. Petrič], 2014. 116 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513204796]
103. POLAJŽER, Jakob. Vpliv degustacij na pospeševanje prodaje izdelkov : magistrska naloga. Celje: [J. Polajžer], 2014. [9], 90 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513135932]
104. FERENCEK, Klaudija. Zadovoljstvo občanov z izvajanjem storitev občinske uprave : magistrska naloga. Celje: [K. Ferencek], 2014. 98 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513204540]
105. MODIC, Sašo. Zadovoljstvo uporabnikov računovodskega servisa "Natančnost" : magistrska naloga. Celje: [S. Modic], 2014. [8], 82 f., 20 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513123388]
106. POGLAJEN, Jana. Zasnova komunikacijske strategije za spletna socialna omrežja v hotelirstvu, primer hotela Novotel Barcelona Cornellà : magistrska naloga. Celje: [J. Poglajen], 2014. 119 str., 12 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513100092]
107. MIHELAK, Matjaž. Zaznavanje kakovosti storitev obravnavanega ponudnika : magistrska naloga. Celje: [M. Mihelak], 2014. 99 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513372988]
108. KRANJC, Petra. Analiza zadovoljstva gostov s storitvami Turistične agencije Petra v povezavi z njihovo zvestobo : magistrska naloga. Celje: [P. Kranjc], 2013. [7], 93 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513100348]
109. ŠKARABOT, Tjaša. Analiza zadovoljstva uporabnikov storitev računalniškega podjetja ETS. AK, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [T. Škarabot], 2013. [10], 94 str., 9 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512917308]
110. DAMIŠ, Jana. Družbena odgovornost Pivovarne Laško, d. d. : magistrska naloga. Celje: [J. Damiš], 2013. [7], 111 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512735548]
111. ZUPANIČ, Nika. Zadovoljstvo hotelskih gostov v nastanitvenih mestnih objektih družbe Term Maribor d.o.o. : magistrska naloga. Celje: [N. Pažon], 2013. [7], 116 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512818748]
112. PERŠUH, Mojca. Zadovoljstvo kupcev : ugotavljanje zadovoljstva kupcev spletne trgovine Second Option : magistrska naloga. Celje: [M. Peršuh], 2013. [10], 112 str., 3 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512916540]
113. GLIEBE, Edvard. Merjenje zadovoljstva kupcev na primeru Intersportovih prodajaln v Sloveniji : magistrska naloga. Celje: [E. Gliebe], 2012. [8], 115 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512826940]
114. KRIŽMAN, Vesna. Motivacijski dejavniki in zadovoljstvo zaposlenih na primeru Spar Slovenija, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [V. Križman], 2012. IX, 87 f., 17 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512830524]
115. ROTOVNIK, Edita. Programi zvestobe - ključ do zvestih kupcev na primeru Mercator : magistrska naloga. Celje: [E. Rotovnik], 2012. [8], 85 f., 17 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512837436]
116. PAVLIN, Peter. Razvoj in testiranje koncepta nove storitve Medicinski velnes v Termah Lendava : magistrska naloga. Celje: [P. Pavlin], 2012. [8], 94 f., 20 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512833852]
117. KRAMBERGER, Matjaž. Sponzoriranje športa na primeru ženskih košarkarskih klubov : magistrska naloga. Celje: [M. Kramberger], 2012. [9], 103 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512829756]
118. MALOVRH, Andraž. Trženjski splet za energetske storitve na osnovi obnovljivih virov energije v Zasavju : magistrska naloga. Celje: [A. Malovrh], 2012. [8], 124 f., 24 f. pril. [COBISS.SI-ID 512831804]
119. MOTALN, Brigita. Tržno vrednotenje ideje : nova storitev v okviru obstoječe blagovne znamke : magistrska naloga. Celje: [B. Motaln], 2012. 106 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512833084]
120. ŽUNEC, Metka. Uporabnikovo zaznavanje podobe Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. : magistrska naloga. Celje: [M. Žunec], 2012. 84 f., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512839996]
121. NEUHOLD, Tjaša. Varstvo potrošnikov in zavajajoče oglaševanje v mariborski regiji : magistrska naloga. Celje: [T. Neuhold Črešnar], 2012. [9], 91 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512834108]
122. KLOBASA, Marinka. Analiza zadovoljstva uporabnikov storitev podjetja Snaga javno podjetje Maribor d.o.o. : magistrska naloga. Celje: [M. Klobasa], 2011. 85 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512851772]
123. PETERKOVIČ, Sandi. Družbeno okoljsko odgovorno ravnanje podjetij : magistrska naloga. Celje: [S. Peterkovič], 2011. 105 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512876092]
124. MITROVIĆ, Miran. Elektronska pošta kot orodje neposrednega trženja na primeru podjetij, ki se ukvarjajo s posredovanjem nepremičnin : magistrska naloga. Celje: [M. Mitrović], 2011. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512872252]
125. TOMŠIČ, Barbara. Osebna prodaja pri trženju zavarovalniških storitvenih produktov : magistrska naloga. Celje: [B. Tomšič], 2011. 94 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512881212]
126. DEL FABRO, Drago. Pospeševanje prodaje v podjetju Eurospin : magistrska naloga. Celje: [D. Del Fabro], 2011. 102 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512847676]
127. VNUK, Borut. Primerjava dostopnosti zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in izbranih državah Evropske unije : magistrska naloga. Celje: [B. Vnuk], 2011. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512883004]
128. MAZEJ, Mateja. Sodobni načini poslovanja in varstvo potrošnika : magistrska naloga. Celje: [M. Mazej], 2011. 88 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512871996]
129. POSTRAK, Blaž. Trženje nove storitve v podjetju Planet Investing, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [B. Postrak], 2011. 88 f., 22 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512876860]
130. KOPRIVNIKAR, Andreja. Tržno vrednotenje ideje na primeru storitve: "Tečaj kuhanja in gibanja" : magistrska naloga. Celje: [A. Koprivnikar], 2011. 107 f., 19 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512868924]
131. GABERŠČIK, Tanja. Ustvarjanje storitvenega okolja : magistrska naloga. Celje: [T. Gaberščik], 2011. 87 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512849212]
132. TOMAŠEVIČ, Irena. Varstvo potrošnikov : slovenski potrošnik in njegove pravice : magistrska naloga. Celje: [I. Tomašević], 2011. 117 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512880956]
133. KRAJNC, Petra. Vpliv gospodarske krize na nakupno vedenje porabnikov : magistrska naloga. Celje: [P. Krajnc], 2011. 124 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512869948]
134. OSOJNIK, Lovrenc. Vpliv stimulativnega nagrajevanja na zadovoljstvo zaposlenih pri trženju storitev na primeru podjetja "Slovenska banka" : magistrska naloga. Celje: [L. Osojnik], 2011. 88 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512873788]
135. LASBAHER, Jurij. Zadovoljstvo uporabnikov : ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov programa za računalniško 3D projektiranje kopalnic : magistrska naloga. Celje: [J. Lasbaher], 2011. 124 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512870716]
136. ŠIPLIČ, Mateja. Zadovoljstvo uporabnikov storitev upravljanja večstanovanjskih stavb podjetja Komunala, javno podjetje, d. o. o., DE Upravljanje stanovanj : magistrska naloga. Celje: [M. Šiplič], 2011. 132 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512878908]
137. SLUGA, Anita. Analiza osebne prodaje zastopane blagovne znamke v podjetju Medimaj, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [A. Sluga], 2010. 91 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512350780]
138. GANZITTI, Mateja. Faktoring in trženjski splet podjetja Prvi faktor, d. o. o. : magistrska naloga. Celje: [M. Ganzitti], 2010. 118 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512326716]
139. HUMAR, Petra. Gostovo vrednotenje igralniških storitev v igralniško-zabaviščnem centru Aurora : magistrska naloga. Celje: [P. Humar], 2010. 93 f., 56 f. pril., ilustr.. tabele. [COBISS.SI-ID 512324156]
140. MADŽO, Vesna. Graditev dolgoročnih odnosov z uporabniki storitev v "Tuš drogeriji" : magistrska naloga. Celje: [V. Madžo], 2010. 114 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512351292]
141. BRAZ, Mojca. Poslovna darila - orodje trženjskega komuniciranja ali podkupnine v podjetjih : magistrska naloga. Celje: [M. Braz], 2010. 86 f., 17 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512326460]
142. KACAFURA, Miha. Raziskava nakupnih pričakovanj kupcev dekorativne razsvetljave skozi prizmo prostorskega merchandisinga : magistrska naloga. Celje: [M. Kacafura], 2010. 90 f., 16 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512325692]
143. VUGRINEC, Nejc. Spletno oglaševanje s poudarkom na stališčih slovenskih uporabnikov do spletnega oglaševanja : magistrska naloga. Celje: [N. Vugrinec], 2010. 95 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512323644]
144. GOLOB, Katja. Trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav, d. d., s posebnim poudarkom na osebni prodaji investicijskega zavarovanja Flex : magistrska naloga. Celje: [K. Golob], 2010. 110 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512324412]
145. GERJEVIČ, Gregor. Uvajanje biodizelskega goriva v podjetju Petrol d. d. : magistrska naloga. Celje: [G. Gerjevič], 2010. 100 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512323900]
146. ŽUMBAR, Alenka. Trženje poslovnega portala Energetika.net na regijskem trgu Jugovzhodne Evrope : magistrska naloga. Celje: [A. Žumbar Klopčič], 2009. 95 str., 18 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512323388]
147. CELIN, Jože. Vplivi na uspešnost zavarovalnih zastopnikov : magistrska naloga. Celje: [J. Celin], 2009. 126 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512323132]

Mentor pri diplomskih delih

148. TOPLIČANEC, Uroš. Priprava na sestanek med dobaviteljem Violeta, d. o. o., in kupcem Engrotuš, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [U. Topličanec], 2016. 60 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513593404]
149. ROGELJ, Rebeka. Stališča kupcev do blagovne znamke Poli : diplomska naloga. Celje: [R. Rogelj], 2016. 48 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513604668]
150. BARŽIĆ, Branka. Analiza spletnega trženja v nekaterih slovenskih spletnih otroških trgovinah : diplomska naloga. Celje: [B. Baržić], 2015. 49 f. [COBISS.SI-ID 513503804]
151. SOMI, Tatjana. Motivacijski dejavniki in zadovoljstvo zaposlenih pri trženju storitve Nove ljubljanske banke, d. d., Ljubljana v Podružnici Pomurje : diplomska naloga. Celje: [T. Somi], 2013. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512913212]
152. LONČAR, Aleš. Pomen osebne prodaje v trgovini s pohištvom : diplomska naloga. Celje: [A. Lončar], 2013. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512921148]
153. ČOLNIK, Nevenka. Uspešnost "Office" kavnega avtomata v podjetju Delikomat : diplomska naloga. Celje: [N. Čolnik], 2012. [7], 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512597308]
154. ŠLEHTA, Beti Elizabeta. Funkcija nabave v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [B. E. Šlehta], 2011. 51 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513075260]
155. FORJANIČ, Matija. Nabavno poslovanje v podjetju Rebel, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Forjanič], 2011. [9], 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512898876]
156. ŠINKEC, Romana. Raziskava prepoznavnosti in trženja blagovne znamke Gorički piščanec : diplomska naloga. Celje: [R. Šinkec], 2011. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513073212]
157. SUDEC, Mateja. Raziskava zadovoljstva uporabnikov podjetja Teleing, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [M. Sudec], 2011. 48 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513068604]
158. MRHAR, Alenka. Spletna trgovina podjetja X : diplomska naloga. Celje: [A. Mrhar], 2011. 56 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512995644]
159. GOMBOC, Katarina. Trženje avtomobilskih zavarovanj v Adriatic-Slovenica, d. d. : diplomska naloga. Celje: [K. Gomboc], 2011. 47 f. [COBISS.SI-ID 513002044]
160. RAMUT, Dragica. Trženje oglasnega prostora : diplomska naloga. Celje: [D. Ramut], 2011. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513051964]
161. KORBER, Simon. Trženjsko komuniciranje na primeru nogometnega kluba v IV. slovenski ligi : diplomska naloga. Celje: [S. Korber], 2011. [7], 45 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512956476]
162. POLAJNER, Anita. Vpliv gospodarske krize na trženje osebnih zavarovanj v podjetju ZM Providus, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [A. Polajner], 2011. 58 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513043004]
163. HOJ, Robert. Centralno skladišče Pošte Slovenije d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [R. Hoj], 2010. 59 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512319804]
164. LAŠIČ, Marjeta. Etika in oglaševanje : diplomska naloga. Celje: [M. Lašič], 2010. 61 f., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512318780]
165. KOLARIČ, Sabina. Franšizni sistem v podjetju 3DVA d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [S. Kolarič], 2010. 44 f., 16 f. pril., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512319292]
166. GORENC, Sandra. Neposredno trženje preko interneta v podjetju : diplomska naloga. Celje: [S. Gorenc], 2010. 60 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512320060]
167. KRALJ, Željka. Organizacija in predstavitev prodajne službe v podjetju Nafta Strojna, d. o. o., Lendava : diplomska naloga. Celje: [Ž. Kralj], 2010. 59 f., 3 f. pril., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512319036]
168. MATJAŠIČ, Anja. Postopek registracije blagovne znamke v EU : diplomska naloga. Celje: [A. Matjašič], 2010. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512318268]
169. ZUPANIČ, Jolanda. Povečevanje prodaje s pomočjo merchandisinga v podjetju Mladinska knjiga trgovina, d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Zupanič], 2010. 57 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512326204]
170. OZVATIČ, Matejka. Trgovska znamka Spar : diplomska naloga. Celje: [M. Ozvatič], 2010. 61 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512318524]
171. HÜBL, Barbara. Trženje produktov in storitev malega podjetja na področju kovinsko-predelovalne industrije in gradbeništva : diplomska naloga. Celje: [B. Hübl], 2010. 56 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512319548]
172. ŠKRABL, Ksenija. Trženje storitev z uporabo bančnih poti v Raiffeisen banki d. d. : diplomska naloga. Celje: [K. Škrabl], 2010. 62 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512325180]
173. ZALOKAR, Petra. Uvajanje spletne trgovine na primeru založbe Vox : diplomska naloga. Celje: [P. Zalokar], 2010. 53 f., 3 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512325948]
174. ČONŽEK, Marcela. Varstvo potrošnikov v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Čonžek], 2010. 41 f., [11] f. pril., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512320316]
175. PINTER, Radovan. Analiza poslovanja in poslovna uspešnost družinskega podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Pinter], 2009. 41 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513160567]
176. VOLJČ, Igor. Analiza trženja informacijske programske opreme : diplomska naloga. Celje: [I. Voljč], 2009. 69 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512234556]
177. PLIBERŠEK-JERAM, Adrijana. Analiza tržnega položaja in trženjski splet podjetja MIK - enota OKVIRJI : diplomska naloga. Celje: [A. Pliberšek-Jeram], 2009. 65 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512233020]
178. JURIČ, Vojka. Dogodek kot element tržno-komunikacijskega spleta : Oktober je dober v Novi KBM : diplomska naloga. Celje: [V. Jurič], 2009. 61 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512233788]
179. ILIJEVEC, Suzana. Elektronsko poslovanje in njegova uporaba v malem podjetju : diplomska naloga. Celje: [S. Ilijevec], 2009. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512234812]
180. BREGAR, Liljana. Načrtovanje in uresničevanje trženjskih strategij v podjetju ETI, d. d., Izlake : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Bregar], 2009. [3], 42 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513105015]
181. GAMZER, Barbara. Oblikovanje trženjskega spleta nove storitve v podjetju Poligram d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [B. Gamzer], 2009. 50 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512321084]
182. CVETKO, Ida. Oglaševanje na Pošti Slovenije, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [I. Cvetko], 2009. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512322364]
183. SLATINEK, Mojca. Organiziranost franšiznega sistema v trgovini Mango : diplomska naloga. Celje: [M. Slatinek], 2009. 48 f. [COBISS.SI-ID 512320572]
184. POLAJŽER, Jakob. Osnutek projekta : promocija prehrambnih blagovnih znamk s pomočjo kuharskih oddaj : diplomska naloga. Celje: [J. Polajžer], 2009. 44 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512234044]
185. ŠERUGA, Dejan. Pomen posameznih orodij trženjskega komuniciranja v podjetju Kema Puconci : diplomska naloga. Celje: [D. Šeruga], 2009. 70 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512234300]
186. KITEK, Karmen. Poslovno razvojni načrt v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Kitek], 2009. [3], 38 str., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513103479]
187. DUGI, Daniel. Primerjava trženjskih strategij podjetij sorodne dejavnosti : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Dugi], 2009. 45 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513160823]
188. ŠAUPERL, Tomaž. Sekundarni čebelarski produkti kot poslovna priložnost družinskega podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Šauperl], 2009. 49 str., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513160311]
189. GAŠPER, Barbara. Skladiščno poslovanje v podjetju Intersocks d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [B. Gašper], 2009. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512208956]
190. PRAPROTNIK, Miha. Trženje bančnih storitev v koheziji z zavarovalniškimi posli : diplomska naloga. Celje: [M. Praprotnik], 2009. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512233276]
191. PLEVANIČ, Natalija. Trženje blagovnih znamk za otroke : diplomska naloga. Celje: [N. Plevanič], 2009. 50 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512235580]
192. ROŠKAR, Tatjana. Trženje na podlagi odnosov : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Roškar], 2009. [3], 47 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 513103735]
193. MOTALN, Brigita. Trženje storitev v okviru trženja blagovne znamke : diplomska naloga. Celje: [B. Motaln], 2009. 60 f., 7 f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 512235324]
194. ZAKŠEK, Snježana. Trženje turistične ponudbe občine Brežice v Zagrebu in Zagrebški županiji : diplomska naloga. Celje: [S. Zakšek], 2009. 55 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512327228]
195. HARIČ, Aleksandra. Trženje vzajemnih skladov v razmerah finančne krize na Probanki upravljanje premoženja d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [A. Harič], 2009. 65 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512233532]
196. TROBINA, Rado. Trženjskokomunikacijski splet podjetja Candy Hoover d. o. o. s poudarkom na e-trženju : diplomska naloga. Celje: [R. Trobina], 2009. 75 f., 3 f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512325436]
197. KURNIK, Mateja. Učinkovito trženje bančnih storitev : diplomska naloga. Celje: [M. Kurnik], 2009. 65 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512320828]
198. KRAJNC, Katja. Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov Pošte Slovenije s storitvijo Hitra pošta : diplomska naloga. Celje: [K. Krajnc], 2009. 57 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512235068]
199. DIZDARIĆ, Elma. Vpliv proizvodnje lastne trgovske blagovne znamke na poslovanje malega podjetja X : diplomska naloga. Celje: [E. Dizdarić], 2009. 51 f., [18] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512208700]
200. SIMONIČ, Miro. Analiza profitabilnosti nove prodajne mreže na globalnem trgu obmejne regije : diplomska naloga. Celje: [M. Simonič], 2008. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512179516]
201. RADOVANOVIĆ, Robert. Analiza trgovskih blagovnih znamk: prihod Lidla na slovenski trg : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Radovanović], 2008. 44 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512749175]
202. KOTNIK, Dominika (mentor). Analiza učinkov uvedbe standarda kakovosti v Osnovno šolo Janka Glazerja Ruše : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Kotnik], 2008. 51 str., 8 str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512789111]
203. BANDELJ, Zvonka. Degustacija kot orodje pospeševanja prodaje v podjetju Mlinotest d.d. : diplomska naloga. Maribor: [Z. Bandelj], 2008. 75 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512092988]
204. ĐAKOVIĆ, Dragana. Distribucija izdelkov Babyliss in zadovoljstvo odjemalcev : diplomska naloga. Celje: [D. Đaković], 2008. 56 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512178492]
205. PRAŠNIKAR, Bernarda. Dogodek kot del tržnokomunikacijskega spleta Gorenja : diplomska naloga. Celje: [B. Prašnikar], 2008. 63 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512178748]
206. METLIČAR, Drago. Dolgoročna razvojna strategija podjetja Nizke gradnje d.d. Ptuj : diplomska naloga. Celje: [D. Metličar], 2008. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512145980]
207. KRULC, Irena. Identiteta, imidž in celostna grafična podoba podjetja na primeru trgovske blagovne znamke Mercator, d.d. : diplomska naloga. Celje: [I. Krulc], 2008. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512180028]
208. VOGRINEC, Danilo. Letni pogovor s sodelavcem (ne)izrabljeni instrument notranjega trženja, v Carinskem uradu Celje : diplomska naloga. Celje: [D. Vogrinec], 2008. 59 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512148284]
209. VALAND, Ivan. Merchandising v Mercatorju, d.d. : diplomska naloga. Celje: [I. Valand], 2008. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512147772]
210. VANTUR, Igor. Merjenje kakovosti storitev v Dijaškem domu Maribor : diplomska naloga. Celje: [I. Vantur], 2008. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512148028]
211. KEPE, Leon. Merjenje zadovoljstva kupcev s prodajnim osebjem v trgovini Nagma d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [L. Kepe], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512178236]
212. CIMERMAN, Andrej. Motivacija zaposlenih v podjetju AMZS d.d. PE Maribor : diplomska naloga. Celje: [A. Cimerman], 2008. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512107836]
213. BELOVIČ, Breda. Nabavna politika v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Belovič], 2008. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512920951]
214. BEDENIK, Mira. Nabavni proces na osnovi javnega naročila v Splošni bolnišnici Maribor : diplomska naloga. Radizel: [M. Bedenik], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512093244]
215. ROTOVNIK, Edita. Nov pristop trženja v Mercatorju : blagajna Tik Tak : diplomska naloga. Slovenj Gradec: [E. Rotovnik], 2008. 78 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512146748]
216. MAUČEC, Marko. Oblikovanje cene e-bančništva v Novi Kreditni banki Maribor, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Maučec], 2008. [2], 51 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512973943]
217. KOVAČIČ, Nada. Oblikovanje prodajne cene : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Kovačič], 2008. 47 str., 4 str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512921463]
218. LAMOVŠEK, Marko. Oblikovanje trženjskega spleta za storitve v Zdravilišču Laško : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Lamovšek], 2008. 48 str., tabele. [COBISS.SI-ID 512861303]
219. JERENKO, Marijana. Ocenjevanje dobaviteljev v podjetju Maxina d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Jerenko], 2008. 57 str., 2 str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512859767]
220. MERELA, Mojca. Oglaševanje na Radioteleviziji Slovenija : diplomska naloga. Celje: [M. Merela], 2008. 55 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512145724]
221. ČERNIGOJ, Mojca. Pomen in razvoj trgovskih blagovnih znamk v podjetju Merkur : diplomska naloga. Celje: [M. Černigoj], 2008. 56 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512144956]
222. GLIEBE, Edvard. Pomen merchandisinga in blagovne znamke v Intersportovih trgovinah : diplomska naloga. Celje: [E. Gliebe], 2008. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512145212]
223. KOVAČ, Petra. Pristop k izvajanju investicijskega projekta s splošnimi parametri za izdelavo investicijske dokumentacije in praktičnim prikazom DI-IP-a kot izhodišče k predmetni investiciji : diplomska naloga. Celje: [P. Kovač], 2008. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512177980]
224. KOMPOŽ, Mateja. Proces planiranja proizvodnje in prodaja kamnitih materialov iz kamnolma [i.e. kamnoloma] Velika Pirešica v podjetju CM Celje, d.d. : diplomska naloga. Celje: [M. Kompož], 2008. 65 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512181308]
225. ŠARIĆ, Lidija. Proces uvajanja blagovne znamke Human Fish na trg : diplomska naloga. Celje: [L. Šarić], 2008. 68 f., [53], 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512147004]
226. GLOBEVNIK-NIČ, Tatjana. Raziskava nabavnega trga v trgovskem podjetju Emporio, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Globevnik-Nič], okt. 2008. [4], 40 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512986231]
227. BLAGOJEVIČ, Bojan. Razvoj novega izdelka v podjetju Gaudeamus, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Blagojevič], sept. 2008. [3], 52 str., [5] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512973687]
228. HREN, Aleš. Trgovska znamka Mercator in njena vloga v prodaji v poslovnem sistemu Mercator, d.d. : diplomska naloga. Celje: [A. Hren], 2008. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512179260]
229. JALOVEC, Katarina. Trženje storitev : diplomska naloga. Celje: [K. Jalovec], 2008. 56 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512180796]
230. NOVAK, Borut. Trženje storitev Dijaškega doma Maribor : diplomska naloga. Celje: [B. Novak], 2008. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512146236]
231. TRIPUNOVIĆ, Snežana. Trženjski načrt v delniški družbi Delos : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Tripunović], 2008. [2], 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512933495]
232. MIKLAVC, Simona. Trženjski odnos med naročnikom raziskave in med podjetjem za tržne raziskave in marketing RM PLUS d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [S. Miklavc], 2008. 66 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512177724]
233. ŠIROVNIK, Irena. Trženjski splet : diplomska naloga. Celje: [I. Širovnik], 2008. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512147260]
234. PARTLIČ, Matjaž. Trženjski splet v e-trgovini : diplomska naloga. Celje: [M. Partlič], 2008. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512180540]
235. KMETEC, Sanja. Trženjski splet v podjetju Telekom Slovenije, d.d. : diplomska naloga. Celje: [S. Kmetec], 2008. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512177212]
236. ŠITNIK, Silvo. Trženjsko komuniciranje v podjetju Petrol, d.d. : diplomska naloga. Celje: [S. Šitnik], 2008. 55 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512147516]
237. VOZLIČ, Roman. Tržne raziskave na področju pekarstva v slovenskih regijah : diplomska naloga. Celje: [R. Vozlič], 2008. 63 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512148540]
238. KOKOL, Simona. Ugotavljanje kakovosti izdelkov in storitev v podjetju Mesarija in samopostrežna trgovina, Marija Kokol, s.p. : diplomska naloga. Celje: [M. Kokol], 2008. 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512145468]
239. ZAKŠEK, Roman. Uporaba trženjskega načrta v okrajni predvolilni kampanji : diplomska naloga. Celje: [R. Zakšek], 2008. 69 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512179772]
240. DRAGORAJAC, Simona. Uporabnina - nadomestilo za uporabo javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Dragorajac], 2008. 65 str., tabele. [COBISS.SI-ID 512788855]
241. STEGU, Aleš. Upravljanje zadovoljstva kupcev v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Stegu], 2008. 60 str., 3 str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512920439]
242. BORKO, Tomaž. Uvajanje nove storitve v Novi kreditni banki Maribor, d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Borko], 2008. 55 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512921207]
243. ČREŠNIK, Irena. Varstvo potrošnikov na področju zavajajočega oglaševanja : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Črešnik], 2008. 55 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512926583]
244. RAJTERIČ, Tina. Vloga in pomen neposrednega trženja preko interneta v podjetju Ponirek : diplomska naloga. Celje: [T. Rajterič], 2008. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512179004]
245. PEPEVNIK, Boštjan. Vodenje in motiviranje prodajnega tima : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Pepevnik], nov. 2008. [4], 49 str., [3] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512986487]
246. PREMUŽ, Ružica. Vpliv različnih dejavnikov na zadovoljstvo uporabnikov storitev v JZ Športni center Maribor : diplomska naloga. Celje: [R. Premuž], 2008. 66 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512146492]
247. MALGAJ, Marija. Vpliv tržnega komuniciranja in ravni cen na prodajo v Marketu Tuš : diplomska naloga. Celje: [M. Malgaj], 2008. 78 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512177468]
248. SRNEC, Damijan. Zadovoljstvo strank s storitvami in produkti Raiffeisen banke : diplomska naloga. Celje: [D. Srnec], 2008. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512181052]
249. ŽIGON, Sašo. Zaščita potrošnikov v EU : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Žigon], 2008. 60 str., 6 str. pril. [COBISS.SI-ID 512921719]
250. MUNDA SLAČEK, Lavra. Značilnosti trženja vzajemnih skladov na slovenskem trgu : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Munda], 2008. 62 str., 7 str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512810359]
251. BREZNIK, Franc. Značilnosti tržnega komuniciranja, zakonske omejitve in etika v oglaševanju : diplomska naloga. Celje: [F. Breznik], 2008. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512180284]
252. RIBARIČ, Aleksandra. Amortizacijski postopki in njihov vpliv na poslovni izid : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Ribarič], 2007. 51 str., [15] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512729975]
253. RIŽNAR, Janez. Analiza poslovanja in poslovne uspešnosti družinskega podjetja Rižnar : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Rižnar], 2007. 49 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512729463]
254. PERŠA, Anton. Analiza poslovne uspešnosti podjetja Pomurska mlekarne, d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Perša], 2007. 63 str., [9] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512729719]
255. VEČERNIK, Boris. Analiza trženjskega okolja podjetja Klepos Selinšek Franc s.p. : diplomska naloga. Celje: [B. Večernik], 2007. 65 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512054332]
256. OSREČKI, Viljem. Analiza trženjskega spleta podjetja PO d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [V. Osrečki], 2007. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13793333]
257. JUDAR, Darja. Analiza trženjskega spleta v Novi KBM D.D. : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Judar], 2007. 41 str., 6 str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512726903]
258. GÖNC, Andreja. Analiza tržnega položaja podjetja Elektromaterial Lendava d.d. : diplomska naloga. Celje: [A. Gönc], 2007. 44 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512020284]
259. MUC, Alenka. Elektronska trgovina in varstvo potrošnikov : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Muc], 2007. 51 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512759159]
260. FLORJANČIČ, Vojko. Elektronsko trženje v podjetju Pošta Slovenije d.o.o. : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Florjančič], 2007. 66 str., [4] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512727671]
261. REMS, Natalija. Funkcija nabave v podjetju Pack Service d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [N. Rems], 2007. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512033084]
262. MASTNAK, Alojz. Koncept porekla blaga v mednarodnem trženju : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Mastnak], 2006. 55 str., [13] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512728695]
263. IVANČIČ, Romanca. Merjenje zadovoljstva kupcev aluminijastih polizdelkov na primeru podjetja Talum Kidričevo, d.d. : diplomska naloga. Celje: [R. Ivančič], 2007. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512059196]
264. PEPEVNIK, Jasmina. Motiviranje prodajnega osebja v podjetju Porche Ptujska cesta : diplomska naloga. Celje: [J. Pepevnik], 2007. 49 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512070972]
265. KUNSTIČ, Karmen. Motiviranje zaposlenih v družinskem podjetju na primeru podjetja Flowers trading, registriranega kot samostojni podjetnik : diplomska naloga. Celje: [K. Kunstič], 2007. 68 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 14063669]
266. DOBAJA, Dušan. Motiviranje zaposlenih v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [D. Dobaja], 2007. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512018748]
267. REPIČ, Boris. Neposredno trženje preko interneta v podjetju Tomas sport2 d.o.o. : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Repič], 2007. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512727927]
268. HANC, Nada. Oblikovanje cene programa v vrtcu Lendava : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Hanc], 2007. 61 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512726647]
269. KRAMBERGER, Matjaž. Oblikovanje strategije razvoja Ženskega košarkarskega društva Radio center AJM Maribor : diplomska naloga. Celje: [M. Kramberger], 2007. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512024124]
270. COKOJA, Boris. Oblikovanje trženjskega spleta, s posebnim poudarkom na cenah, na primeru vrtca Koroška vrata, Maribor : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Cokoja], 2007. 62 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512726391]
271. FERENCEK, Rozalija. Ocenjevanje dobaviteljev v družbi Nafta-Petrochem d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [R. Ferencek], 2007. 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512019516]
272. LAVRENČIČ, Igor. Ocenjevanje dobaviteljev za nabavo blaga in storitev v podjetju Elektro Maribor d.d. : diplomska naloga. Celje: [I. Lavrenčič], 2007. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512051004]
273. LEDINŠEK, Karmen. Posebnost trženja vzajemnih skladov domačih in tujih upravljalcev : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Ledinšek], 2007. 63 str., [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512729207]
274. KOSMAČ, Vesna. Pospeševanje prodaje v podjetju Gorenje, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Kosmač], 2007. 52 str., [6] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512731255]
275. FINGUŠT, Smiljan. Pospeševanje prodaje v podjetju Košaki TMI, d.d. : diplomska naloga. Celje: [S. Fingušt], 2007. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512048188]
276. VALENČAK, Lidija. Potek javnega naročila v holdingu Slovenske železnice d.o.o. : vzdrževalna dela na podpornem zidu proge Maribor - Prevalje - d.m. : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Valenčak], 2007. 43 str., [15] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512731511]
277. VRBANIĆ, Snežana. Pozicioniranje podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Vrbanić], 2007. 56 str., [3] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512728951]
278. GREŠAK, Uroš. Proces izbire dobavitelja v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [U. Grešak], 2007. 55 str., tabele. [COBISS.SI-ID 512727159]
279. GAL, Marko. Razlogi za propad in problematika oživljanja mestnih središč po svetu ter v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [M. Gal], 2007. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512054844]
280. VRAZ, Mirko. Razvoj podjetništva v občini : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Vraz], 2007. 64 str., [10] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512728439]
281. SVETEC, Vlasta. Standard SIST EN ISO 9001:2000 kot dejavnik zagotavljanja kakovosti v podjetju MIR Mesna industrija Radgona d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Svetec], 2007. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512759415]
282. PERDIJA, Zoran. Strategija trženja in tržnega komuniciranja v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [Z. Perdija], 2006. 50 str., 3 str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512728183]
283. GRIČNIK, Urška. Trženje blagovne znamke v podjetju Merkur : diplomska naloga. Novo mesto: [U. Gričnik], 2007. 57 str., [3] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512730743]
284. BURJA, Maja. Trženje oglasnega prostora na komercialnem radiu Zeleni val : diplomska naloga. Celje: [M. Burja], 2007. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512060476]
285. GLAVAČ, Darja. Trženje poštnih storitev : diplomska naloga. Celje: [D. Glavač], 2007. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512048444]
286. TOMINEC, Primož. Trženjski splet v podjetju OMV Slovenija d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [P. Tominec], 2007. 52 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14081589]
287. NADVEŽNIK, Darja. Uveljavitev trgovske znamke Mercator Zdravo življenje : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Nadvežnik], 2007. 49 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512727415]
288. CAJNKAR, Ines. Vloga in pomen neposrednega trženja industrijskih maziv v podjetju Petrol : diplomska naloga. Celje: [I. Cajnkar], 2007. 60 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512017980]
289. BORKO ŠTERN, Irena. Vpliv merchandisinga na zadovoljstvo strank v trgovini Benetton : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Borko Štern], 2007. 47 str., [10] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512730487]
290. KASJAK, Leonida. Vpliv zadovoljstva zaposlenih na kakovost in poslovno odličnost : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Kasjak], 2007. 53 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512730999]
291. ZAJC, Elizabeta. Vpliv zadovoljstva zaposlenih na kakovost in poslovno odličnost podjetja : diplomska naloga. Maribor: [E. Zajc], 2007. 61 str., [3] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512730231]
292. LUŽAR, Janja. Zadovoljstvo uporabnikov storitev v DDC d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [J. Lužar], 2007. 57 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512026684]
293. FUREK, Silva. Analiza poslovanja kmetijske zadruge s poudarkom na analizi nabave : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Furek], 2006. [4], 59 str., [11] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512620919]
294. LAŠIČ, Marjana. Analiza poslovanja v podjetju W & G, d. o. o., Maribor s poudarkom na prodaji : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Lašič], 2006. [5], 53 str., [3] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512665975]
295. HAUPTMAN, Martina. Analiza prodajnega poslovanja v Palomi konfekcija Ceršak, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Hauptman], 2006. [3], 71 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512566903]
296. VESELIČ, Marko. Analiza trženjskih odločitev trgovine na drobno : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Veselič], 2006. [2], 45 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512680823]
297. KERIN, Jožica. Elektronsko poslovanje v trgovini : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Kerin], 2006. [5], 64 str., [13] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512641911]
298. CVIKL, Branko. Identiteta, imidž in celostna grafična podoba blagovne znamke Vegeta in Lino podjetja Podravka : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Cvikl], 2006. [4], 46 str., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512566647]
299. BOBNIČ, Sonja. Kataloška prodaja kot oblika trgovine : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Bobnič], 2006. [3], 49, 3 str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512566135]
300. BANOVIĆ, Vesna. Merchandising s primerom : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Banović], 2006. [3], 69 str. [8] str.. pril., graf. prikazi, fotografije. [COBISS.SI-ID 512560503]
301. CIZEJ, Vesna. Nabavna politika v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Cizej], 2006. [2], 56 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512704375]
302. JANŽA, Andreja. Načrt odnosov z javnostmi na davčnem uradu Murska Sobota : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Janža], 2006. [3], 54 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512755831]
303. NEMŠAK, Edvard. Neposredno trženje preko interneta s pomočjo profesionalne spletne trgovine za končne kupce Tron B2C : diplomska naloga. Novo mesto: [E. Nemšak], 2006. [4], 57 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512579191]
304. PODGRAJSKI, Natli. Oblike oglaševanja v trgovskem podjetju Bauhaus, d. o. o., k. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Podgrajski], 2006. [4], 53 str., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512661879]
305. NOVAK, Martina. Oblikovanje prodajne cene zdravstvenih storitev : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Novak], 2006. [4], 63 f., [2] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512567159]
306. FAJFAR, Bojan. Oblikovanje trženjsko komunikacijskega spleta : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Fajfar], 2006. [3], 70 str., [12] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512566391]
307. KOZODERC, Renata. Oblikovanje tržnokomunikacijskega spleta v podjetju Paloma, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Kozoderc], 2006. [4], 55 str., [3] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512621175]
308. KACAFURA, Miha. Ocenjevanje dobaviteljev dekorativne razsvetljave (v podjetju Merkur, d.d.) : diplomska naloga. Celje: [M. Kacafura], 2006. 64 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13543477]
309. MATEK, Dejan. Politika trgovske blagovne znamke BIVA v Merkur, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Matek], 2006. [2], 61 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512671607]
310. KOVAČ, Renato. Poslovno razvojni načrt v podjetju Casino Maribor, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Kovač], 2005. [3], 61 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512646007]
311. JUNC, Simona. Prodajno poslovanje Kmetijske zadruge Krka : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Junc], 2006. [5], 66 str., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512642935]
312. OROZEL, Andrej. Sistem nagrajevanja zaposlenih v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Orozel], 2006. [4], 59 str., [3] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512658295]
313. SMEJ, Terezija. Trženje Murinih blagovnih znamk : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Smej], 2006. 49 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512759671]
314. FELICIJAN, Bojan. Trženje storitev v Zavarovalnici Maribor : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Felicijan], 2006. [2], 63 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512661623]
315. TURK, Narcis. Tržno komuniciranje trgovskega sistema v Sloveniji : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Turk], 2006. [3], 63 str., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512671863]
316. DROZG, Tadeja. Tržnokomunikacijski splet v podjetju Intelsat, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Drozg], 2006. [3], 61 str., [4] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512662135]
317. MEDVED, Nada. Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Medved], 2006. [4], 52 str. + [25] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 512642679]
318. JANŽA, Branko. Uvajanje novega izdelka na trg v podjetju Reflex, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Janža], 2006. [3], 54 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512756087]
319. PLOJ, Sebastjan. Uvajanje sistema kakovosti po ISO v podjetje : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Ploj], 2006. [3], 50 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512664183]
320. TERPLAN, Branko. Varstvo potrošnikov in oglaševanje : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Terplan], 2006. [3], 59 str., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512665719]
321. HALILOVIĆ, Emina. Varstvo potrošnikov na trgih potrošnega blaga v Sloveniji : diplomska naloga. Novo mesto: [E. Halilović], 2006. [4], 65 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512647031]
322. DREVENŠEK, Tamara. Zadovoljni kupci in motivirani zaposleni v podjetju Avto, d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [T. Drevenšek], 2006. 48, 4 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13543733]
323. OBRECHT TRIFUNOVIĆ, Marta. Zaščita potrošnika v EU : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Obrecht Trifunović], 2006. 59 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512759927]
324. SIMONIČ, Radoslav. Analiza nabavnega poslovanja v trgovskem podjetju Repriza, d. o. o., Ptuj : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Simonič], 2005. [5], 57 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512503159]
325. KVAS, Miran, 1968-. Nabavna politika trgovskega podjetja Merkur d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Kvas], 2005. 48 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512273783]
326. DULC, Renata. Nabavno poslovanje v trgovini Granit commerce, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Dulc], 2005. [3], 60 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512529271]
327. FRIŠČIĆ, Majda. Ocenjevanje dobaviteljev v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Friščić], 2005. [5], 52 str., [5] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512528503]
328. NOVINEC, Darja. Oglaševanje in varstvo potrošnikov : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Novinec], 2005. 65 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512272503]
329. MAJCEN, Vlado. Posodobitev trženja v trgovski družbi : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Majcen], 2005. [6], 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512513399]
330. JURAK, Vanja. Pospeševanje prodaje v podjetju Krašcommerce, d. o. o., Novo mesto : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Jurak], 2005. [4], 48 str., tabele, fotografije. [COBISS.SI-ID 512468087]
331. NEKREP, Sonja. Postopki dobave v podjetju "Paloma", d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Nekrep], 2005. [3], 62 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512455543]
332. BREZNIK, Jelka. Skladiščno poslovanje v družbi Paloma d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Breznik], 2005. 46 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512274039]
333. RADEŠČEK, Maja. Skladiščno poslovanje v trgovskem podjetju Granit commerce, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Radešček], 2005. [3], 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512451191]
334. PEUNIK, Milan. Strategija srednje velike trgovske družbe Resevne, d. d., v času velike koncentracije, prevzemov in povezovanj trgovin v Sloveniji : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Peunik], 2005. [5], 55 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512522359]
335. ŽMAVC, Nataša. Tržno komuniciranje na področju zavarovalniških storitev s poudarkom na osebni prodaji : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Žmavc], 2005. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512355447]
336. PRAH, Barbara. Tržnokomunikacijski splet v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Prah], 2005. [3], 60 str., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512475767]
337. ŠTEFANČIČ, Nives. Uvajanje HACCP sistema in dobra higienska praksa v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Štefančič], 2005. [5], 57 str., [18] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512455287]
338. ŠART, Veronika. Vloga in pomen oglaševanja v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Šart], 2005. [5], 53 str., [15] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512505975]
339. ŠENICA, Andrej. Zadovoljstvo domačih gostov s hotelsko ponudbo v Zdravilišču Dolenjske toplice : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Šenica], 2005. [2], 63 f., [6] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512478839]
340. KELNARIČ, Jožica. Življenjski cikel izdelka : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Kelnarič], 2005. [4], 52, [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512462967]
341. ŽABČIČ, Andreja. Analiza prodaje v podjetju Beti d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Žabčič], 2004. 47 str., 4 f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512265847]
342. KEREC, Irena. Etika oglaševanja : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Kerec], 2004. [3], 55, 4 str., tabele, graf. prikazi, fotografije. [COBISS.SI-ID 512323191]
343. BUNDERLA, Boris. Management blagovne znamke : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Bunderla], 2004. [3], 55 str., tabele. [COBISS.SI-ID 512322935]
344. VINČEC, Franc. Oblikovanje prodajnih cen v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [F. Vinčec], 2004. [2], 60, 5 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512323447]
345. JAGER, Branka. Ocenjevanje dobaviteljev v družbi "Paloma", d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Jager], 2004. [3], 50 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512343927]
346. KRIŽMAN, Nataša. Ocenjevanje dobaviteljev v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Križman], 2004. 47 f., 4 f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512273271]
347. ZVER, Darinka. Položaj trgovskega podjetja - ponudnika na javnih naročilih : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Zver], 2004. 52 f., [14] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512270967]
348. GRIVEC, Tone. Pomen tržnega komuniciranja za obstoj in uspeh trgovskega podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Grivec], 2004. [4], 51, [1], 9 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512327031]
349. MERC, Zvonimir. Poslovanje trgovskega podjetja Paam Auto, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [Z. Merc], 2004. [3], 65, [2] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512324471]
350. VINČEC, Irena. Prodajno poslovanje v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Vinčec], 2004. [2], 58, 5 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512324215]
351. EVDJENIĆ, Svetlana. Prodajno poslovanje v podjetju Labod konfekcija Novo mesto, d.d. : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Evdijenić], 2004. 69 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512263031]
352. KULOVEC, Eva. Prodajno poslovanje v proizvodnem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [E. Kulovec], 2004. 61 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512272759]
353. MERC, Miran. Raziskava ugleda, kakovosti in tržnega položaja slovenskih bank v Novi KBM, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Merc], 2004. [3], 58 str., [15] str. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512449143]
354. ERJAVEC, Natalija. Splet tržnega komuniciranja v malih podjetjih : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Šebrek], 2004. [2], 52 str., tabele. [COBISS.SI-ID 512323703]
355. STRUGAR, Petra. Tržno komuniciranje v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [P. Strugar], 2004. [3], 75, [10] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512440183]
356. SAJKO, Valerija. Uveljavitev blagovne znamke : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Sajko], 2004. 59 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512273527]
357. VUČKOVIČ, Erika. Uveljavitev trgovske znamke na primeru izdelkov Paloma, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [E. Vučkovič], 2004. [3], 54 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512323959]
358. SUMRAK, Tadeja. Vpliv zadovoljstva zaposlenih in kupcev na poslovno uspešnost trgovskega podjetja Merkur : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Sumrak], 2004. 52 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512273015]
359. HREN, Mateja. Analiza nabavnega poslovanja v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Hren], 2003. [3], 55, [4] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512163703]
360. MAJCEN, Stanka. Analiza nabavnega poslovanja v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Majcen], 2003. [4], 59 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512163447]
361. CVELBAR, Nataša. Analiza skladiščnega poslovanja trgovskega podjetja Merkur, d. d. Novo mesto : diplomska naloga. Novo mesto: [N. Cvelbar], 2003. [3], 63, [9] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512164727]
362. BEVC, Kristina. Analiza tržnega položaja trgovinskega podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Bevc], 2003. [3], 55, [12] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512164471]
363. PERIČ, Ivan. Mrežno oglaševanje - učinkovito spletno oglaševanje : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Perič], 2003. [2], 47+3 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512162935]
364. PAVLIČ, Boštjan. Nabavno trženje trgovskega podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Pavlič], 2003. [2], 52, [4] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512324727]
365. SKRBINŠEK, Jernej. Nastanek in reševanje krize v tekstilnem podjetju Malko, d. d. o., Ljubljana : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Skrbinšek]. [2], 89 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512299127]
366. HORVAT, Erna. Obratovalni čas prodajaln na drobno v Sloveniji in Evropski uniji : diplomska naloga. Novo mesto: [E. Horvat], 2003. [3], 54, [3] str., tabele. [COBISS.SI-ID 512123511]
367. LUŽAR, Martina. Poslovna logistika v DC Mercator : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Lužar], 2003. [3], 51 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512165495]
368. PIRMAN, Mitja. Predlog posodobitve nabavnega postopka v podjetju Adria Mobil, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Pirman], 2003. [3], 45 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512162679]
369. ERJAVEC, Dušan. Prepoznavanje in pozicioniranje znamk : primer za blagovno znamko Filio&Laura : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Erjavec], 2003. [3], 44 f., [15] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 512123767]
370. VIDOVIČ, Kristina. Trženje in prodaja v trgovskem podjetju Merkur Kranj, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [K. Vidovič], 2003. [3], 42 f., [15] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512123255]
371. NAJMAJSTER, Srečko. Tržne poti in učinkovitost fizične distribucije v podjetju Paloma d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Najmajster], 2003. [3], 59 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512164983]
372. POLANŠČEK, Aleš. Tržno komuniciranje : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Polanšček], 2003. [2], 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 512328055]
373. BAŠELJ, Vesna. Tržnokomunikacijski splet v podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Bašelj], 2003. [3], 62 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512249975]
374. STEGNE, Milan. Uvajanje kakovosti po sistemu ISO v trgovsko podjetje : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Stegne], 2003. [2], 51, [15] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512165239]
375. VERHOVEC, Tomaž. Analiza prodajnega poslovanja v podjetju Alpro d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Verhovec], 2002. [2], 52 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512162423]
376. PODPESKAR, Marjanca. Carinjenje blaga v podjetju Planika Kranj, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Podpeskar], 2002. [3], 58, [1] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512102519]
377. BERLIČ, Renata. Komunikacijski splet v trgovskem podjetju Koroška trgovina d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Berlič], 2002. [2], 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512099959]
378. STANIĆ, Vladimir. Merchandising v trgovinah : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Stanič], 2002. [5], 68 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512081783]
379. GAMSER, Vasiljka. Nabavno poslovanje v zunanjetrgovinskem podjetju Kovintrade ZT d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Gamser], 2002. [3], 53, [31] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512163959]
380. ČOP, Cvetka. Neprofitni marketing v Knjižnici Dravograd : diplomska naloga. Novo mesto: [C. Čop], 2002. [5], 65, 5 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512164215]
381. OSTERC, Helena. Problem preživetja majhnih grosistov na primeru uvoznika nevarnih kemikalij : diplomska naloga. Novo mesto: [H. Osterc], 2002. [3], 73+15 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512163191]
382. STAVANJA, Milan. Prodaja in sodobno trženje v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Stavanja], 2002. [3], 56 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512111479]
383. ČUČEK, Vladimira. Sodobno trženje in strategija trgovskega podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Čuček], 2002. [3], 58 str. [COBISS.SI-ID 512111991]
384. ERJAVEC, Aleš. Sodobno trženje in trženjska strategija podjetja Adapti d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [A. Erjavec], 2002. [2], 63 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512110967]
385. NASTIĆ, Cvijetko. Strateška partnerstva v trgovskih podjetjih : diplomska naloga. Novo mesto: [C. Nastić], 2002. [2], 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512137847]
386. PUKL, Simona. Zavarovanje izvoznih poslov : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Pukl], 2002. [3], 42, [5] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512096631]
387. GERJEVIČ, Cenka. Analiza nabavnega in prodajnega poslovanja podjetja Baby center Ljubljana : diplomska naloga. Novo mesto: [C. Gerjevič], 2001. [3], 59 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512077431]
388. KLEMENC, Irena. Analiza poslovanja v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Klemenc], 2001. [2], 52, [10] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512138359]
389. JERIČ, Ivan. Nabavno poslovanje v trgovski organizaciji Maxina trgovina d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [I. Jerič], 2001. [3], 63, [13] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512064119]
390. FLAKUS, Darko. Postopki nabave v trgovskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Flakus], 2001. [4], 65, [11] str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512082039]
391. ARNUŠ, Jožef. Sodobno trženje ter trženjska strategija trgovskega podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Arnuš], 2001. [3], 58 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512157047]
392. KRAJNC MRDJENOVIĆ, Sabina. Uvajanje kakovosti po sistemu ISO 9001 v trgovskem podjetju Kovintrade ZT d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Krajnc Mrdjenović], 2001. [3], 52, [7] str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512063863]
393. RATAJC, Renata. Uvajanje sistema ISO 9001 v družbi Mercator Dolenjska, d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [R. Ratajec], 2001. [3], 56 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512153207]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

394. ĆUMURDŽIĆ, Branko. Trženjski načrt velneškega centra Bazen Velenje : diplomska naloga. Celje: [B. Ćumurdžić], 2021. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 68751619]
395. ŠIFTAR, Vesna. Popis sredstev in obveznosti v javnem zavodu : diplomska naloga. Maribor: [V. Šiftar], 2007. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048444952]
396. KRAJNC, Janja. Poslovni načrt Drogerija AJNAJ Janja Krajnc s. p. : diplomska naloga. Maribor: [J. Krajnc], 2006. 43 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048433944]
397. CEBEK BABIČ, Vlasta. Stroški dela : diplomsko delo. Maribor: [V. Cebek Babič], 2006. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048405784]
398. ŠNUDERL, Jože. Trženje storitev kulturne organizacije : zadovoljstvo in lojalnost porabnikov : diplomska naloga. Maribor: [J. Šnuderl], 2006. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048416280]
399. ČEBULJ, Goran. Vloga, pomen in razpoznavnost avtomobilske blagovne znamke Mercedes - Benz v Sloveniji : diplomska naloga. Maribor: [G. Čebulj], 2005. 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048386328]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

400. ZIDAR, Petra. Zadovoljstvo uporabnikov storitve e-arhiv Pošte Slovenije : diplomska naloga. Celje: [P. Zidar], 2021. 69 f., 8 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7643. [COBISS.SI-ID 59468803]
401. TURNŠEK, Klavdija. Zagotavljanje kakovosti v procesu nabave na primeru tovarne olja Gea, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [K. Turnšek], 2021. 45 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8416. [COBISS.SI-ID 83422723]
402. ŽIBERT, Barbara. Nakupni proces za turistične storitve v razmerah pandemije : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Žibert], 2020. [7], 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 30965507]
403. PEJIĆ, Maja. Neverbalna komunikacija v poslovnem svetu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pejić], 2020. [6], 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 20971779]
404. TIŠLER GARDAŠEVIČ, Ada. Analiza tržnega položaja vodilnega proizvajalca kalcijevo karbonatnih polnil in premaznih pigmentov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Tišler Gardaševič], 2018. [7], 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048014450]
405. SEMENIČ, Dorian. Izbira primerne embalaže za orehova jedrca : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Semenič], 2018. [7], 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048013170]
406. PLEŠIVČNIK, Andraž. Načrtovanje uvedbe oblek Easy motion skin na slovenski trg : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Plešivčnik], 2018. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048013426]
407. KOLESAR, Maša. Sprememba blagovne znamke in odzivi potrošnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kolesar], 2018. [11], 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048023922]
408. PEVEC, Karmen. Trženjsko komuniciranje v slovenski srednji šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Pevec], 2018. [8], 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048027762]
409. SENIČAR, Anže. Razvoj in vpliv športnikove osebne blagovne znamke na porabnika : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Seničar], 2017. [6], 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048010866]
410. GAJŠEK, Jure. Trženjske aktivnosti za pridobivanje novih članov v športno organizacijo - HK ECE Celje : diplomska naloga. Celje: [J. Gajšek], 2017. 50 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2254. [COBISS.SI-ID 513666364]
411. ŠPIČKO, Igor. Zadovoljstvo strank s storitvami telekomunikacij : diplomska naloga. Celje: [I. Špičko], 2016. 66 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513605692]
412. TOMAŽIČ, Vanja. Identiteta, imidž in celostna grafična podoba zlate in srebrne radgonske penine : diplomska naloga. Celje: [V. Tomažič], 2015. 50 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513539644]
413. MAŠNIČ, Ismar. Merjenje zadovoljstva uporabnikov poslovnih svetovalnih storitev = (Measuring satisfaction of business consultancy service customers) : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Mašnič], 2015. [6], 32 f., [13] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048002674]
414. VODUŠEK, Aleksander. Pospeševanje prodaje dnevno svežih pekovskih izdelkov v podjetju Žito, d. d. : diplomska naloga. Celje: [A. Vodušek], 2015. 76 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513461820]
415. TOMPA, Boštjan. Prepoznavnost blagovne znamke Radenska IN : diplomska naloga. Celje: [B. Tompa], 2015. 51 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513461564]
416. ADANIČ, Karmen. Prikrito oglaševanje preko socialnega omrežja Facebook : diplomska naloga. Celje: [K. Adanič], 2015. [7], 42 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513488956]
417. VERBIČ, Rok. Trženjskokomunikacijski načrt filma "Chappie" : diplomska naloga. Celje: [R. Verbič], 2015. 49 f., 17 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513495612]
418. RUS, Andreja. Uporaba družbenih omrežij med procesom odločitve za študij na fakulteti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rus], 2015. [7], 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048002418]
419. JELČIČ, Boris. Vpliv dodatne ponudbe na zadovoljstvo kupca kot orodja za pospeševanje prodaje na bencinskem servisu : diplomska naloga. Celje: [B. Jelčič], 2015. 58 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513548348]
420. KOČAR, Sanja. Zadovoljstvo in zvestoba potrošnikov na primeru Spar plus kartice : diplomska naloga. Celje: [S. Kočar], 2015. 67 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513540924]
421. TOMAŽ, Leja. Zaznana kakovost organizacije tekmovanj v preskakovanju ovir z vidika tekmovalcev : diplomska naloga. Celje: [L. Tomaž], 2015. 61 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513550140]
422. RADUHA, Simona. Merjenje zadovoljstva kartičnih kupcev v podjetju Gorivko, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [S. Raduha], 2014. 49 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513164348]
423. COTIČ, Anja. Organizacija in trženje mednarodnega kongresenga [i. e. kongresnega] dogodka na primeru Travel Zoom konference : diplomska naloga. Celje: [A. Cotič], 2014. 59 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513206076]
424. TERŠEK, Tatjana. Proces prodaje agro proizvodov v Cinkarni Celje, d. d. : diplomska naloga. Celje: [T. Teršek], 2014. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513127740]
425. KELBIČ, Damjan. Tržno preverjanje koncepta nove storitve : prodaja in dostava avtohtonih sadik zelenjave in zelišč : diplomska naloga. Celje: [D. Kelbič], 2014. 44 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513161532]
426. ČUK, Snežana. Vpliv gospodarske krize na poslovanje podjetja Varinger, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [S. Čuk], 2014. 45 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513160508]
427. IVANIČ, Tjaša. Zadovoljstvo obiskovalcev Gledališča Park v Murski Soboti : diplomska naloga. Celje: [T. Ivanič], 2014. 48 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513363772]
428. KRAJNC, Irena. Merjenje zadovoljstva kupcev v podjetju Servis tračnih žag - Marija Bedenik, s. p. : diplomska naloga. Celje: [I. Krajnc], 2013. 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512733756]
429. VLAŠIČ, Andreja. Neprimerno oglaševanje in potrošnik : diplomska naloga. Celje: [A. Vlašič], 2013. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512731964]
430. GROBIN, Tamara. Pospeševanje prodaje in vizualni merchandising na Celjskem : diplomska naloga. Celje: [T. Grobin], 2013. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512961084]
431. ŠANDOR, Valentina. Pospeševanje prodaje v podjetju Wrigley d.o.o. : diplomska naloga. Celje: [V. Šandor], 2013. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512811836]
432. FAGANELI, Gregor. Prepoznavnost blagovne znamke Adidas na Primorskem : diplomska naloga. Celje: [G. Faganeli], 2013. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512960572]
433. ALIBABIČ, Dijana. Trg mobilne telefonije v Sloveniji : dileme uporabnikov ob izbiri ponudnika : diplomska naloga. Celje: [D. Alibabič], 2013. [7], 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512902204]
434. RIBIČ, Matjaž. Uporaba androidnih aplikacij za trženje izdelkov in storitev : zadovoljstvo uporabnikov pametnih telefonov s slovenskimi androidnimi aplikacijami : diplomska naloga. Celje: [M. Ribič], 2013. [9], 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512912444]
435. BUČIĆ, Dejan. Vpliv gospodarske krize na stališča kupcev do pospeševanja prodaje v družbi Petrol, d. d. : diplomska naloga. Celje: [D. Bučić], 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512902972]
436. TERŠEK, Žiga. Identiteta, imidž in celostna grafična podoba na primeru blagovne znamke MIK Celje, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [Ž. Teršek], 2012. [7], 48 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512796220]
437. MATEČKO, Irena. Razvoj novega izdelka na primeru penine Vinogradništva Matečko : diplomska naloga. Celje: [I. Matečko], 2012. [9], 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512778812]
438. HARC, Sara. Trženjsko komuniciranje v založništvu : diplomska naloga. Celje: [S. Harc], 2012. [7], 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512604220]
439. FERENCEK, Klaudija. Zadovoljstvo kupcev s franšizno prodajalno Tuš : diplomska naloga. Celje: [K. Ferencek], 2012. [7], 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512600636]
440. MAVER, Anastazija. Zadovoljstvo kupcev z izdelki in storitvami podjetja AJM okna - vrata - senčila, d.o.o., v letih 2009, 2010 in 2011 : diplomska naloga. Celje: [A. Maver], 2012. [8], 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512779068]
441. HORVAT, Mateja. Zadovoljstvo zavarovancev storitev avtomobilskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav, d. d., OE Murska Sobota : diplomska naloga. Celje: [M. Horvat], 2012. [8], 45 [i. e. 49] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512769852]
442. MLAKAR, Jure. Trženjsko komuniciranje v podjetju Mariborski vodovod, d. d. : diplomska naloga. Celje: [J. Mlakar], 2011. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512994108]
443. FERENČAK, Sonja. Tržno vrednotenje ideje : Računovodski servis Sonja Ferenčak, s. p. : diplomska naloga. Celje: [S. Ferenčak], 2011. 49 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512898620]
444. ROMIH, Anja. Vpliv prodajnega okolja na nakupno vedenje porabnikov : diplomska naloga. Celje: [A. Romih], 2011. 43 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513057084]
445. SPUDIČ, Maja. Identiteta, imidž in celostna grafična podoba na primeru trgovske blagovne znamke Printis : diplomska naloga. Celje: [M. Spudič], 2010. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512324924]
446. SODEC, Dušan. Trženje storitev s poudarkom na storitvah zasebnega varovanja : diplomska naloga. Celje: [D. Sodec], 2010. 58 f., [1] f. pril., ilustr.. graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512324668]
447. WEIS KRAJNC, Alenka. Učinkovitost oglaševanja Henklovih blagovnih znamk : diplomska naloga. Celje: [A. Weis Krajnc], 2010. 65 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512326972]
448. MIHELAK, Matjaž. Vloga cene pri izbiri ponudnika govornih komunikacij na primeru srednje velikega podjetja : diplomska naloga. Celje: [M. Mihelak], 2010. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512351036]

Mentor - drugo

449. LEŠ, Katarina. »Od slatinskega vrelca do pesniških bunkerjev« : kolesarska pot po Lenartu in okolici : ekonomija ali turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (52 str.)), ilustr. https://zbirke.zotks.si/2021/resources/SS_Ekonomija_ali_turizem_639071.pdf. [COBISS.SI-ID 118277379]
nagrada: Bronasto priznanje
450. LEŠ, Katarina. »Od slatinskega vrelca do pesniških bunkerjev« : kolesarska pot po Lenartu in okolici : ekonomija ali turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2021. 52 str., ilustr. https://zbirke.zotks.si/2021/resources/SS_Ekonomija_ali_turizem_639071.pdf. [COBISS.SI-ID 123452931]
nagrada: Bronasto priznanje
451. KIKER, Matija. Učinkovitost subvencioniranja javnega prevoza za srednješolce v Mariboru : raziskovalna naloga : ekonomija ali turizem. Maribor: II. gimnazija, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)), graf. prikazi, tabele. https://zbirke.zotks.si/2021/resources/SS_Ekonomija_ali_turizem_638991.pdf. [COBISS.SI-ID 112912387]
nagrada: Priznanje Zlato ena
452. KIKER, Matija. Učinkovitost subvencioniranja javnega prevoza za srednješolce v Mariboru : raziskovalna naloga : ekonomija ali turizem. Maribor: II. gimnazija, 2021. 42 str., graf. prikazi, tabele. https://zbirke.zotks.si/2021/resources/SS_Ekonomija_ali_turizem_638991.pdf. [COBISS.SI-ID 123419907]
nagrada: Priznanje Zlato ena
453. ČREŠNAR, Lana, PODGAJSKI KAMPUŠ, Brina. Vpliv pandemije koronavirusa Covid-19 na nakupne navade mariborskih srednješolcev : raziskovalna naloga : ekonomija. Maribor: II. gimnazija, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (50 str.)), graf. prikazi, tabele. https://zbirke.zotks.si/2021/resources/SS_Ekonomija_ali_turizem_638990.pdf. [COBISS.SI-ID 112907523]
nagrada: Srebrno priznanje
454. ČREŠNAR, Lana, PODGAJSKI KAMPUŠ, Brina. Vpliv pandemije koronavirusa Covid-19 na nakupne navade mariborskih srednješolcev : raziskovalna naloga : ekonomija. Maribor: II. gimnazija, 2021. 50 str., [2] str. pril., graf. prikazi, tabele. https://zbirke.zotks.si/2021/resources/SS_Ekonomija_ali_turizem_638990.pdf. [COBISS.SI-ID 123443203]
nagrada: Srebrno priznanje
455. CVETIČ, Gašper. SQUID - družbeno odgovorni ligenj prihodnosti : raziskovalno področje ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2020. 30 str., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2020/07/SS%CC%8C_Ekonomija_SQUID-druz%CC%8Cbeno_odgovorni_ligenj_prihodnosti.pdf. [COBISS.SI-ID 146885379]
456. CVETNIČ, Gašper. SQUID - družbeno odgovorni ligenj prihodnosti : raziskovalno področje ekonomija ali turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (30 str.)), ilustr., graf. prikazi. https://zbirke.zotks.si/resources/Srebrno_SS_Ekonomija_ali_turizem_584850.pdf. [COBISS.SI-ID 57214979]
nagrada: Srebrno priznanje
457. CVETNIČ, Gašper. SQUID - družbeno odgovorni ligenj prihodnosti : raziskovalno področje ekonomija ali turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2020. 30 str., ilustr., graf. prikazi. https://zbirke.zotks.si/resources/Srebrno_SS_Ekonomija_ali_turizem_584850.pdf. [COBISS.SI-ID 109883907]
nagrada: Srebrno priznanje
458. REPNIK, Nina. Ali je slovensko šolstvo res brezplačno? : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2019. 34 str., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2019/08/S%C5%A0_Ekonomija_Ali_je_slovensko_%C5%A1olstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 144168963]
459. BRODNIK, Luka. Karakterizacija trga s kavo v bližini moje šole : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2019. 23 str., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2019/08/S%C5%A0_Ekonomija_Karakterizacija_trga_s_kavo.pdf. [COBISS.SI-ID 146426883]
460. KULOVEC, Katarina. Uporaba brezpilotnih letalnikov v komercialne namene : sUAV v elektrogospodarstvu : raziskovalna naloga : raziskovalno področje ekonomija ali turizem. Maribor: [II. gimnazija], 2019. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17950259]
nagrada: Bronasto priznanje
461. KULOVEC, Katarina. Uporaba brezpilotnih letalnikov v komercialne namene : sUAV v elektrogospodarstvu : raziskovalno področje ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2019. 33 str., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2019/08/S%C5%A0_Ekonomija_Uporaba_brezpilotnih_letalnikov.pdf. [COBISS.SI-ID 146443523]
462. MARSEL FICKO, Julia, ŽUNKOVIČ, Maruška, KOKOT, Urška. Davčne blagajne : nov korak v boju proti sivi ekonomiji : raziskovalno področje ekonomija ali turizem. Maribor: II. gimnazija, 2018. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16992819]
nagrada: Srebrno priznanje
463. REPNIK, Sara. Primerjava okoljskega vidika zelene ekonomije med Slovenijo, Kanado in Avstralijo : raziskovalna naloga : raziskovalno področje ekonomija. Maribor: II. Gimnazija Maribor, 2018. f. 46, ilustr. [COBISS.SI-ID 16760883]
nagrada: Srebrno priznanje
464. REPNIK, Sara. Primerjava okoljskega vidika zelene ekonomije med Slovenijo, Kanado in Avstralijo : raziskovalna naloga : raziskovalno področje ekonomija. Maribor: II. gimnazija, 2018. f. 46, ilustr. [COBISS.SI-ID 138763267]
465. KRAMBERGER, Miha. Simulacija logističnih procesov v skladišču z uporabo orodja FlexSim : raziskovalna naloga : raziskovalno področje ekonomija ali turizem. Maribor: II. Gimnazija Maribor, 2018. f. 45, ilustr. [COBISS.SI-ID 16760371]
nagrada: Zlato priznanje
466. KRAMBERGER, Miha. Simulacija logističnih procesov v skladišču z uporabo orodja FleXsim : raziskovalno področje ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2018. 41 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2018/07/SS%CC%8C_Ekonomija_Simulacija_logistic%CC%8Cnih_procesov_v.pdf. [COBISS.SI-ID 138602243]
467. KOKOT, Urška, MARSEL FICKO, Julia, ŽUNKOVIČ, Maruška. Davčne blagajne : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2017. 62 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2017/07/S%C5%A0_Ekonomija_Dav%C4%8Dne_blagajne_nov_korak_2.pdf. [COBISS.SI-ID 113745923]
468. KRAMBERGER, Nika. Gostinska ponudba poštne ulice v Mariboru : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2017. 70 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2017/07/S%C5%A0_Turizem_Gostinska_ponudba_Po%C5%A1tne_ulice_2.pdf. [COBISS.SI-ID 113987587]
469. KRAMBERGER, Nika. Gostinska ponudba poštne ulice v Mariboru : raziskovalna naloga : raziskovalno področje turizem. Maribor: II. gimnazija, 2017. 70 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16991539]
nagrada: Zlato priznanje
470. ŠALAMUN, Lara, KRAMBERGER, Nika, KRIŽMAN, Pia. Promocija blagovne znamke Q/S designed by : inovacijski predlog. Maribor: II. gimnazija, 2017. 13 f. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2017/07/S%C5%A0_Ekonomija_IP_Promocija_blagovne_znamke_2.pdf. [COBISS.SI-ID 112918019]
471. MARSEL FICKO, Julia, OŠLAK, Maša, ŽUNKOVIČ, Maruška. Čas je, da se ji to vrne! : (obuditev in razvoj Ribniške koče) : raziskovalno področje: turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2016. 64 f., ilustr. http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S. [COBISS.SI-ID 93715457]
472. DIVJAK, Lucija, POŽAR, Iva. Kar gre v uho, ostane v glavi : interdisciplinarno: umetnost in ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2016. 30 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_INTER-EKO-UM-Kar_gre_v_uho.pdf. [COBISS.SI-ID 93525249]
473. DIVJAK, Lucija, POŽAR, Iva. Kar gre v uho, ostane v glavi : kako glasba v oglasih vpliva na generacijo Z : raziskovalno področje ekonomija ali turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2016. 30 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15476019]
nagrada: Bronasto priznanje
474. PLEČKO, Samuel, KOŠAR, Klara. s. Oliver: kako komunicirati z generacijo z? : [raziskovalno področje] ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2016. 48 f., ilustr. http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_Ekonomija_-S.Oliver_-Kako_-komunicirati_z.pdf. [COBISS.SI-ID 93813505]
475. KOŠAR, Klara, PLEČKO, Samuel. s.Oliver: Kako komunicirati z generacijo Z? : (ekonomija) : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2016. 49 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15476275]
nagrada: Bronasto priznanje
476. KRSTIČ, Lucija. Vpliv družabnih omrežij na nakupne navade srednješolcev (generacij Y in Z) v Sloveniji : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2016. 37 f., graf. prikazi. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_Ekonomija_Vpliv_dru%C5%BEabnih_omre%C5%BEij_na.pdf. [COBISS.SI-ID 93491201]
477. KRSTIČ, Lucija. Vpliv družabnih omrežij na nakupne navade srednješolcev (generacij y in z) v Sloveniji : raziskovalna naloga : ekonomija. Maribor: II. gimnazija, 2016. 38 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15474739]
nagrada: Srebrno priznanje
478. MARSEL FICKO, Julia, OŠLAK, Maša, ŽUNKOVIČ, Maruška. ʺČas je, da se ji to vrne!ʺ : (obuditev in razvoj Ribniške koče) : raziskovalno področje ekonomija ali turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2016. 67 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15475763]
nagrada: Bronasto priznanje
479. GERMAUC, Urška, MILOŠIČ, Eva. Delo preko študentskega servisa : pridobivanje izkušenj ali reševanje socialnega položaja? : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2015. 45 f., ilustr. http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S. [COBISS.SI-ID 88648705]
480. BAJEC, Nina Lara. Kupuj slovensko, ohranjaj delovna mesta : raziskovalno področje ekonomija ali turizem. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2015. 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13913139]
nagrada: Srebrno priznaje
481. BAJEC, Nina Lara. Kupuj slovensko, ohranjaj delovna mesta : raziskovalno področje: ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2015. 47 f., graf. prik. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S%C5%A0_Ekonomija_Kupuj_slovensko_ohranjaj_delovna.pdf. [COBISS.SI-ID 88541441]
482. BRDNIK, Saša, BRATINA, Tadej. Po čevljarčkovih stopinjah : področje aplikativni inovacijski predlogi in projekti : (turizem). Maribor: II. gimnazija Maribor, 2015. 25 f. pril., [18] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14445363]
nagrada: Bronasto priznanje
483. BRDNIK, Saša, BRATINA, Tadej. Po čevljarčkovih stopinjah : raziskovalno področje: turizem : inovacijski predlog. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2015. 30, 11 f, [8] f. pril., ilustr. http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S. [COBISS.SI-ID 88700417]
484. DIMIČ, Jaša, FIR, Nejc, KOS, Brina. Prepoznavnost blagovne znamke s. Oliver med mladimi generacije Z : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2015. 44 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S%C5%A0_Ekonomija_Prepoznavnost_blagovne_znamke_s.Oliver.pdf. [COBISS.SI-ID 88543233]
485. VOLPE, Lara, VINŠEK, Jan. Znamka ali brez znamke, to je vprašanje : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2015. 35 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/06/S%C5%A0_Ekonomija_Znamka_ali_brez_znamke.pdf. [COBISS.SI-ID 88544257]
486. SERČIČ, Mangala. Primerjava vplivov varčevalnih ukrepov na življenjski standard dijakov in študentov : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2014. 58 f., ilustr. https://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/03/S%C5%A0_Ekonomija_Primerjava_vplivov_var%C4%8Devalnih_ukrepov.pdf. [COBISS.SI-ID 90772737]
487. SERČIČ, Mangala. Primerjava vplivov varčevalnih ukrepov na življenjski standard dijakov in študentov : raziskovalno področje ekonomija ali turizem : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2014. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15101747]
nagrada: Zlato priznanje
488. SERČIČ, Mangala. Država varčuje - vpliv varčevalnih ukrepov slovenske vlade na življenjski standard srednješolcev : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2013. 42 f., graf. prikazi. http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2015/09/S. [COBISS.SI-ID 90288385]
489. SERČIČ, Mangala. Država varčuje - vpliv varčevalnih ukrepov slovenske vlade na življenjski standard srednješolcev : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija Maribor, 2013. 42 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12247091]
490. PINTARIČ, Vanessa. Maturantski izlet - strokovna ekskurzija ali nepozabno doživetje : raziskovalno področje: ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2012. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 74698497]
491. COLNARIČ, Eva. Poslovna darila - pozornost ali podkupnina? : raziskovalno področje: ekonomija. Maribor: II. gimnazija, 2012. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13042739]
492. COLNARIČ, Eva. Poslovna darila - pozornost ali podkupnina? : raziskovalno področje: ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2012. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 74701313]
493. OZIMIČ, Nina. Ali zaradi krize živimo kaj slabše? : raziskovalno področje ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2010. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 65447937]
494. BERVAR, Maja. Tržna konkurenca pri organizaciji maturantskih plesov v Mariboru : ekonomija. Maribor: II. gimnazija, 2010. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8121907]
495. BERVAR, Maja. Tržna konkurenca pri organizaciji maturantskih plesov v Mariboru : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2010. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 65447681]
496. KOCBEK, Katarina. Kako je uvedba evra vplivala na kupno moč povprečnega mariborskega dijaka? : raziskovalno področje ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2008. 20 f. [COBISS.SI-ID 61954561]
497. BAVEC, Andrej, PAŠIĆ, Polona. Ekonomska učinkovitost ekološke pridelave : ekonomija : raziskovalna naloga. Maribor: II. gimnazija, 2001. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10673160]
498. MIHELAK, Jasmina, PUČNIK, Lavra, STRAJNŠAK, Sabina. Celostna grafična podobe [!] Kitajske restavracije GUI-LIN. Maribor: Srednja trgovska šola, [1998]. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7458824]
499. GRMEK, Sanja. Nasilje med mladimi : primerjava rezultatov ankete med Bolgarijo, Nizozemsko, Portugalsko in Slovenijo. Maribor: Srednja trgovska šola, 1998. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7455752]
500. KALAR, Primož, FRUMEN, Sebastijan, ČEH, Katja. Novi mediji v komuniciranju s tržiščem. Maribor: Srednja trgovska šola, [1998]. 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7480072]
501. ŠTORGELJ, Rosana, KALAR, Primož. Lutkovna predstava Trikrat o medvedih : celostna grafična podoba lutkovne predstave. Maribor: Srednja trgovska šola, 1997. 2 zv. (36; [22] f. pril.), ilustr. [COBISS.SI-ID 7741448]
502. MIJOŠEK, Mirela, ŠKERLAK, Anita. Oblikovanje embalaže za kolekcijo Chamomilla aha. Maribor: Srednja trgovska šola, 1997. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7741192]
503. BAUER, Branko, DOLEJŠI, Saša, IVANUŠ, Maja, KOS, Natalija, KOS, Robert, LEŠNIK, Katja, PRIMOŽIČ, Maja, ŠTAMPAR, Tamara. Predstavitev blagovnih znamk nekaterih slovenskih proizvajalcev v trgovski hiši Modna hiša. Maribor: Srednja trgovska šola, [1996]. 37 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4970504]
504. MAROH, Iztok. Celostna podoba srednje trgovske šole Maribor : [raziskovalna naloga]. [Maribor]: Srednja trgovska šola, [1995]. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7704328]
505. MARKI, Roza, PERŠA, Aleksander. Denar. Maribor: Srednja trgovska šola, [1994]. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3831816]
506. BABIČ, Mirjana. Kaj nudi Kreditna banka Maribor komitentom. Maribor: Srednja trgovska šola, [1994]. 41 f., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3826952]
507. NEZMAN, Mitja, REPAC, Jasmina, ZEBEC, Klavdija. Skrivnost sejmov. Maribor: Srednja trgovska šola, [1994]. 31 f., [14] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3829512]
508. INKRET, Aleš. Mladinski turizem v Sloveniji : [raziskovalna naloga]. Maribor: Srednja trgovska šola, 1993. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3285000]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

509. FINK, Nataša. Presoja kakovosti storitev na Zavodu za zdravstveno varstvo Novo mesto : magistrska naloga. Celje: [N. Fink], 2009. 104 f., 37 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512393532]

Recenzent

510. Informacijsko poslovna revija. KODRIN, Lidija (recenzent 2019-). Ljubljana: Visoka šola za poslovne vede, 2019-. ISSN 2670-7543. https://www.vspv.si/sl/o-soli/publikacije. [COBISS.SI-ID 302288896]
511. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
512. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
513. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
514. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
515. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
516. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
517. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
518. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
519. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 107 str. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 269613568]
520. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 270141440]
521. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
522. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]
523. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik), Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 110 str. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 258858240]
524. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 259310848]
525. KRIŽMAN, Andreja, RAJTER, Marko. Ekonomika podjetja : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2009. Višješolski strokovni program Logistično inženirstvo. ISBN 978-961-6820-20-2. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Ekonomika_podjetja-Krizman_Rajter.pdf. [COBISS.SI-ID 249163264]
526. ANGELOVSKI, Borislava, KRIŽMAN, Andreja. Trženje in komercialno poslovanje v železniškem prometu : gradivo za 2. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2008. Višješolski strokovni program Logistično inženirstvo. ISBN 978-961-6820-39-4. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Trzenje_in_komercialno_poslovanje_v_zelezniskem_prometu-Angelovski_Krizman.pdf. [COBISS.SI-ID 249244416]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022