COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Alojz Klaneček [40112]Osebna bibliografija za obdobje 1984-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLANEČEK, Alojz, ANTONČIČ, Boštjan. The influence of employee ownership on intrapreneurship and growth. Zagreb international review of economics & business. Nov. 2007, vol. 10, no. 2, str. 35-52. ISSN 1331-5609. [COBISS.SI-ID 2395607]
2. KLANEČEK, Alojz. Izobraževanje za solastništvo in rast podjetja. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre. [Tiskana izd.]. 2005, let. 38, št. 8, str. 436-440. ISSN 1318-5454. [COBISS.SI-ID 27097605]

1.03 Drugi znanstveni članki

3. KLANEČEK, Alojz, ANTONČIČ, Boštjan, AUER ANTONČIČ, Jasna, JAKAČIĆ, Mojca. Lastništvo zaposlenih in managerjev v podjetjih v Sloveniji ter njegova vloga pri uvajanju novih izdelkov in storitev. Economic and business review. 2019, letn. 21, pos. št., str. 149-157. ISSN 1580-0466. http://ojs.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/772/583583651. [COBISS.SI-ID 25203686]

1.04 Strokovni članek

4. KLANEČEK, Alojz. Analiza uvajanja solastništva zaposlenih. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2012, let. 16, št. 4, str. 5-10. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 36237061]
5. KLANEČEK, Alojz. Vpliv lastništva zaposlenih na rast podjetja : integrativni model lastništva zaposlenih. Ekonomska demokracija : strokovno informativna revija za delavske predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju. 2012, let. 16, št. 1, str. 14-17. ISSN 1855-8259. [COBISS.SI-ID 35944965]
6. KLANEČEK, Alojz. Zgolj fraza, nuja ali priložnost. Denar & svet nepremičnin. april 2008, let. 10, št. 9, str. 16-17, ilustr. ISSN 1581-8594. [COBISS.SI-ID 29673733]
7. KLANEČEK, Alojz. Nujnost ali modna muha?. Denar & svet nepremičnin. jan. 2007, let. 9, št. 1, str. 24-25. ISSN 1581-8594. [COBISS.SI-ID 29673989]
8. KLANEČEK, Alojz. Privatno podjetje in trženje v dijaškem domu = Privately owned company and dealing in boarding school. Iskanja : vzgoja prevzgoja. jan. 2005, let. 24, št. 24, str. 72-75. ISSN 0352-3233. [COBISS.SI-ID 27637765]
9. KLANEČEK, Alojz. Odkup in predujem : klasično življenjsko zavarovanje z naložbo v investicijske sklade. Denar & svet nepremičnin. 2. junij 2005, letn. 7, št. 11, str. 24-25. ISSN 1581-8594. [COBISS.SI-ID 26922757]
10. KLANEČEK, Alojz. Česar ni doma, iščeš po svetu : zavarovančeva izkušnja. Denar & svet nepremičnin. 28.julij 2005, letn. 7, št. 16, str. 17-18. ISSN 1581-8594. [COBISS.SI-ID 26923013]
11. KLANEČEK, Alojz. Povezanost solastništva z rastjo podjetja. Iskanja : vzgoja prevzgoja. jun. 2005, letn. 21, št. 22, str. 76-82. ISSN 0352-3233. [COBISS.SI-ID 26922501]
12. KLANEČEK, Alojz. Zakaj zavarovati sebe oziroma svoje imetje?. Tolar na tolar : priloga Denar in gospodarstvo. 8. april 1994, št. 4, str. 10. ISSN 1318-363X. [COBISS.SI-ID 26923781]
13. KLANEČEK, Alojz. Zavarovalne agencije in zavarovalni zastopniki. Tolar na tolar : priloga Denar in gospodarstvo. 13. maj 1994, št. 5, str. 10-11. ISSN 1318-363X. [COBISS.SI-ID 26923525]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

14. KLANEČEK, Alojz. Izobraževanje za solastništvo in rast podjetja = Training for employees ownership and company growth. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : informacijska družba IS 2005, 8. mednarodna multi-konferenca, 14. oktober 2005 : zbornik konference = Education in information society : information society IS 2005, 8th international multi-conference, 14th October 2005, Ljubljana : conference proceedings. 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; [Kranj]: Fakulteta za organizacijske vede, 2005. ISBN 961-6101-26-9. [COBISS.SI-ID 27661317]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. KLANEČEK, Alojz. Elementi logističnega sistema v storitvenem podjetju Primit, d. o. o. = Elements of logistics system in a service company Primit Ltd. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Pametna organizacija : talenti, vitka organiziranost, internet stvari : zbornik 32. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Smart organization : high potentials, lean organization, internet of things : proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development. 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22. 3. 2013, Portorož, Slovenija. Kranj: Moderna organizacija, 2013. Str. 369-377, ilustr. ISBN 978-961-232-264-9. [COBISS.SI-ID 512945212]
16. KLANEČEK, Alojz. Ozadje produkta življenjskega zavarovanja. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 452-458. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513018684]
17. KLANEČEK, Alojz. Vpliv lastništva zaposlenih na rast podjetja = Impact employee ownership on growth of company. V: KERN, Tomaž (ur.), et al. Človek in organizacija : zbornik 29. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = People and organization : proceedings of the 29th International Conference on Organizational Science Development. 29. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 24.-26. marec 2010, Portorož , Slovenija = 29th International Conference on Organizational Science Development, 24-26 March 2010, Portorož , Slovenia. Kranj: Moderna organizacija, 2010. Str. 637-645. ISBN 978-961-232-238-0. [COBISS.SI-ID 34304773]
18. KLANEČEK, Alojz. Vpliv lastništva zaposlenih na rast podjetja = Impact employee ownership on growth of company. V: KERN, Tomaž (ur.), et al. Človek in organizacija : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov = People and organization : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2010. Str. 147-148. ISBN 978-961-232-237-3. [COBISS.SI-ID 34304517]
19. KLANEČEK, Alojz. Lastništvo zaposlenih v Sloveniji: da ali ne? = Employee ownership in Slovenia: yes or no?. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 1007-1014, ilustr. ISBN 978-961-6469-51-7. [COBISS.SI-ID 35204357]
20. KLANEČEK, Alojz, DEČMAN DOBRNJIČ, Olga. Education for entrepreneurship : practical case. V: The 2009 Asian-Pacific forum on sociology of education : social change and educational reform : conference proceedings (English panels). Tainan: National University of Tainan, Taiwan, 2009. Str. e-11-2-1 - e-11-2-6. ISBN 978-86-80255-54-5. [COBISS.SI-ID 1203836]
21. KLANEČEK, Alojz. Model ocenjevanja relativne konkurenčnosti -portfolio analiza = Model of evaluation of relative competitiveness-portfolio analysis. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. Str. 1212-1220. ISBN 978-961-6469-40-1. [COBISS.SI-ID 33380613]
22. KLANEČEK, Alojz. Uporaba temeljnega modela politike organizacije = Use of basic model of organisation policy. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik referatov = proceedings. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. Str. 1205-1211. ISBN 978-961-6469-40-1. [COBISS.SI-ID 33380357]
23. KLANEČEK, Alojz. Analiziranje spreminjanja lastniške strukture zaposlenih. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = New technologies, new challenges : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009. Str. 678-687. ISBN 978-961-232-230-4. [COBISS.SI-ID 33379589]
24. KLANEČEK, Alojz. Podjetniško razmišljanje in obnašanje - zgolj fraza ali že nuja?. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 = Knowledge for sustainable development : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008. Str. 1019-1023. ISBN 978-961-232-213-7. [COBISS.SI-ID 29673477]
25. KLANEČEK, Alojz. Free time of the students boarding schools. V: POPOV, Nikolay (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.). Comparative education, teacher training and new education agenda. Vol. 5. 5th International Conference on Comparative Education, Teacher Training and New Education Agenda, Sofia, August 2007. Sofia: Bureau for Educational Services, 2007. Str. 203-206. ISBN 978-954-9842-09-8. [COBISS.SI-ID 29672709]
26. KLANEČEK, Alojz. Sodelovanje med dijaškim domom in Primit d.o.o. = Co-operation between the boarding schools and Primit. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), BEKŠ, Mojca (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi = The models of education in global society : zbornik I. mednarodne konference vzgojiteljev dijaških domov, Ljubljana, 12. in 13. april 2007 = separat [!]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2007. Str. 139-143. ISBN 978-961-234-608-9. [COBISS.SI-ID 29675781]
27. KLANEČEK, Alojz. Vpliv lastništva v notranjepodjetniških enotah na izboljšanje poslovanja in pospeševanje rasti podjetja. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Ustvarjalna organizacija = Creative organization : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007. Str. 757-771, ilustr. ISBN 978-961-232-200-7. [COBISS.SI-ID 29676293]
28. KLANEČEK, Alojz, ČERNETIČ, Metod. Krize v organizacijah = Crises in organizations. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Management sprememb : zbornik 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : proceedings of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 15th-17th 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 1621-1630. ISBN 961-232-186-8. [COBISS.SI-ID 4694803]
29. KLANEČEK, Alojz. Development employed with information technology. V: SOLEŠA, Dragan (ur.). The Third International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education : [proceedings of papers. Treća međunarodna naučno-stručna konferencija "Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju", Sombor, 1.-2. april 2006. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of Education, 2006. Str. 189-192. Biblioteka Posebna izdanja, knj. 114. ISBN 86-83097-51-X. [COBISS.SI-ID 27662341]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

30. KLANEČEK, Alojz. Vinculation of insurance policy. V: SEDMAK, Suzana (ur.), et al. Managing global diversities : abstracts of the joint international conference organized by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism "Dr. Mijo Mirkovic", Croatia [and] Association for the Study of East European Economies and Cultures, USA, and Society for the Study of Emerging Markets, USA. Koper: University of Primorska Press, 2018. Str. 153. Management International Conference. ISBN 978-961-7023-90-9. ISSN 1854-4312. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-90-9/65P.pdf. [COBISS.SI-ID 513708092]
31. KLANEČEK, Alojz. Ozadje produkta življenjskega zavarovanja = Background of life insurance products. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 76-77. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513018940]
32. KLANEČEK, Alojz. Življenjsko zavarovanje za vsako odraslo osebo = Life insurance for a[n] every adult. V: FERJAN, Marko (ur.), et al. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik povzetkov referatov = Quality, innovation, future : book of abstracts. 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija. Maribor: Moderna organizacija, 2012. Str. 77. ISBN 978-961-232-253-3. [COBISS.SI-ID 35945733]
33. KLANEČEK, Alojz. Strategija in konkurenčne prednosti pri prodaji zavarovanj = Strategy and competitive advantages in the sale of insurance. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : solidarnost za socialni kapital : 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 20.-21. oktober 2011, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2011. Str. 119. ISBN 978-961-6469-58-6. [COBISS.SI-ID 35945477]
34. KLANEČEK, Alojz. Model ocenjevanja relativne konkurenčnosti -portfolio analiza. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. Str. 165. ISBN 978-961-6469-39-5. [COBISS.SI-ID 33380101]
35. KLANEČEK, Alojz. Uporaba temeljnega modela politike organizacije. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : kreativno v spremembe : znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 22.-23. oktober 2009, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem, Portorož, 22.-23. oktober 2009. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2009. Str. 164-165. ISBN 978-961-6469-39-5. [COBISS.SI-ID 33379845]
36. KLANEČEK, Alojz. Analiziranje spreminjanja lastniške strukture zaposlenih. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik vabljenih predavanj in povzetkov referatov = New technologies, new challenges : conference proceedings of invited lectures and abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2009. Str. 169. ISBN 978-961-232-229-8. [COBISS.SI-ID 33379077]
37. KLANEČEK, Alojz. Podjetniško razmišljanje in obnašanje - zgolj fraza ali že nuja? = Entrepreneurial thinking of bahaving - just a phrase or a neccessity. V: Znanje za trajnostni razvoj : zbornik povzetkov referatov 27. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 = Knowledge for sustainable development : book of abstracts of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21st 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008. Str. 204. ISBN 978-961-232-212-0. [COBISS.SI-ID 29673221]
38. KLANEČEK, Alojz. Sodelovanje med dijaškim domom in Primit d.o.o. = Co-operation between the boarding schools and Primit. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), BEKŠ, Mojca (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov I. mednarodne konference vzgojiteljev dijaških domov, Ljubljana, april 2007 = The models of education in global society : separat speciale [!]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije, 2007. Str. 14. ISBN 978-961-234-609-6. [COBISS.SI-ID 29675013]
39. KLANEČEK, Alojz. Vpliv lastništva v notranjepodjetniških enotah na izboljšanje poslovanja in pospeševanje rasti podjetja. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), et al. Ustvarjalna organizacija : zbornik povzetkov referatov 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = Creative organization : book of abstracts of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007. ISBN 978-961-232-199-4. [COBISS.SI-ID 29676549]
40. KLANEČEK, Alojz, DEČMAN DOBRNJIČ, Olga. Odgovor privatnih tvrtki na promjene tehnologije u globalnom društvu = The private companyʼs answers for changes in the global world. V: PLENKOVIĆ, Juraj (ur.). Društvo i tehnologija 2006 : (elektronički mediji u tranziciji) = Society and technology 2006 : (electronic media in transition). The 13th International Scientific Conference "Society and technology 2006", Zadar, June 28-30 2006. Zagreb: Hrvatsko komunikološko društvo, 2006. Str. 50. Informatologia, Separat speciale, 2006, no. 10. ISSN 1330-0067. [COBISS.SI-ID 27850757]
41. KLANEČEK, Alojz, ČERNETIČ, Metod. Krize v organizacijah = Crises in organizations. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), DOUCEK, Petr (ur.), KNOP, Jan von (ur.). Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : book of abstracts of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 15th-17th, 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 196-197. ISBN 961-232-185-X. [COBISS.SI-ID 4691475]
42. KLANEČEK, Alojz, DEČMAN DOBRNJIČ, Olga. Šolsko okolje kot izziv podjetništvu = School environmnent as a challenge to entrepreneurship. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), DOUCEK, Petr (ur.), KNOP, Jan von (ur.). Management sprememb : zbornik povzetkov referatov 25. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 15.-17. marec 2006 = Change management : book of abstracts of the 25th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 15th-17th, 2006. Kranj: Moderna organizacija, 2006. Str. 69-70. ISBN 961-232-185-X. [COBISS.SI-ID 782972]
43. KLANEČEK, Alojz. Development employed with information technology. V: The Third International Conference on Informatics, Educational Technology and New Media in Education. Treća međunarodna naučno-stručna konferencija "Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju", Sombor, 1.-2. april 2006. Sombor: University of Novi Sad, Faculty of Education in Sombor, 2006. Str. 7. [COBISS.SI-ID 27661829]
44. KLANEČEK, Alojz. Suradnja između đačkog doma i tvrtke Primit d.o.o. kao prevencija protiv ponašanja ovisnosti : sažetak = Cooperation between the boarding schools and Primit d.o.o. in prevention of addictions : abstract. V: MUŠANOVIĆ, Marko (ur.). Prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droge : zbornik sažetaka = Toward EU drug strategy : booklet of abstracts. Međunarodna znanstvena i stručna konferencija prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droge, Split, 20.-22. 10. 2005. Rijeka: Hrvatsko futurološko društvo, 2005. Str. 28. [COBISS.SI-ID 27638789]

1.22 Intervju

45. KLANEČEK, Alojz (intervjuvanec). V nogah ima šestdeset maratonov. In. 17. okt. 2013, letn. 15, št. 114, str. 12-13, portret. ISSN 2350-5168. [COBISS.SI-ID 512948028]
46. KLANEČEK, Alojz (intervjuvanec). Ne ravno vsakdanji športnik : tekaška zgodba Alojza Klanečka. In. 13. dec. 2012, letn. 14, št. 96, str. 22-23, portreti. ISSN 2350-5168. [COBISS.SI-ID 512947772]
47. KLANEČEK, Alojz (intervjuvanec). Zaposleni kot solastniki podjetja. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. mar. 2011, str. 46-47, ilustr. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 35203589]
48. KLANEČEK, Alojz (intervjuvanec), VADNJAL, Jaka (intervjuvanec), TAVČAR, Zlata (intervjuvanec). Delitev deležev podjetja zaposlenim. Podjetnik : prvi medij podjetništva. [Tiskana izd.]. april 2008, [4], str. 46-48. ISSN 1318-1025. [COBISS.SI-ID 29674757]
49. KLANEČEK, Alojz (intervjuvanec). Zaposlenim sem dal delež podjetja : zgradil podjetje, ga del prodal, denar pa naložil v tvegane podjetniške projekte, ki jih banke ne želijo financirati. Gazela : odkrivamo podjetniško drznost. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 1, št. 9, str. 12-13. ISSN 1854-0643. [COBISS.SI-ID 26923269]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

50. KLANEČEK, Alojz. Integrativni model lastništva zaposlenih. Ljubljana: Maratonec, 2010. X, 177 str., [7] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-269-282-7. [COBISS.SI-ID 252158208]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

51. KLANEČEK, Alojz. Osebna zavarovanja. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 51 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-84-9. [COBISS.SI-ID 270320896]

2.08 Doktorska disertacija

52. KLANEČEK, Alojz. Integrativni model lastništva zaposlenih : doktorska disertacija. Koper: [A. Klaneček], 2010. X, 177 str. + pril., ilustr., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Klanecek_Alojz_20100922.pdf. [COBISS.SI-ID 3629271]

2.09 Magistrsko delo

53. KLANEČEK, Alojz. Vpliv lastništva v notranjepodjetniških enotah na izboljšanje poslovanja in pospeševanje rasti podjetja : magistrska naloga. Koper: [A. Kleneček], 2006. VIII, 87 str., garf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27693061]

2.10 Specialistično delo

54. KLANEČEK, Alojz. Načrtovanje rasti podjetja za posredovanje zavarovanj s prodajo franšize : specialistično delo. Ljubljana: [A. Klaneček], 2002. III, 82 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/klanecek26.pdf. [COBISS.SI-ID 13270758]

2.11 Diplomsko delo

55. KLANEČEK, Alojz. Franšizing in trženje zavarovalnih storitev : diplomsko delo. Portorož: [A. Klaneček], 2000. 61 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512061314]
56. KLANEČEK, Alojz. Strega obdelovancev na stružnicah : diplomska naloga višješolskega študija. Ljubljana: [A. Klaneček], 1984. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26993157]
57. KLANEČEK, Alojz. Strega obdelovncev na stružnicah : diplomska naloga višješolskega študija. Ljubljana: [A. Klaneček], 1984. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14759451]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

58. KLANEČEK, Alojz. Osebna direktna prodaja - izziv sedanjosti. Ljubljana: A. Klaneček, 1991. 47 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2586681]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

59. KLANEČEK, Alojz. Co-operation in prevention of addictions : 4th International Conference Comparative Education and Teacher Training, 1-4 May 2006, Sofia Univesity, Bulgaria. Sofia: [samozal.] A. Klaneček, 4 May 2006. [COBISS.SI-ID 27638021]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

60. PFEIFER, Maja. Zavarovalne storitve kot pripomoček za obvladovanje podjetniških tveganj slovenskih podjetnikov : magistrska naloga. Celje: [M. Pfeifer], 2018. 97 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5365. [COBISS.SI-ID 513728316]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

61. PFEIFER, Maja. Vinkulacija kot oblika zavarovanja upnikove terjatve : diplomska naloga. Celje: [M. Pfeifer], 2016. 47 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513572412]
62. GRABOVAC, Vlado. Analiza zavarovanja nepremičnin in stanovanjske opreme v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [V. Grabovac], 2015. 62 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513561148]
63. OCEPEK, Monika. Pomen klicnih centrov pri trženju zavarovalnih storitev : diplomska naloga. Celje: [M. Ocepek], 2015. 54 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513482812]
64. ILNIKAR, Žiga. Z življenjskim zavarovanjem do dodatne pokojnine : diplomska naloga. Celje: [Ž. Ilnikar], 2015. 52 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513463868]
65. STRELEC, Martin. Življenjsko zavarovanje kot oblika varčevanja za dodatno pokojnino : diplomska naloga. Celje: [M. Strelec], 2015. 52 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513484092]
66. MILUTIN, Miroslav. Vpliv zavarovalnega zastopnika na strankino odločitev o izbiri zavarovanja pri zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. : diplomska naloga. Celje: [M. Milutin], 2014. 49 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513212732]
67. PALAČKOVIĆ, Tatjana. Vpliv gospodarske krize na življenjska zavarovanja v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [T. Palačković], 2013. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513034556]

Recenzent

68. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (42 str.)). ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 128903939]
69. DOLINŠEK, Tatjana (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (192 str.)), ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/konferencafkpv/konferenca2022/. [COBISS.SI-ID 134542083]
70. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
71. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
72. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
73. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
74. CIGLIČ, Ivana. Pot do zavarovalnega zastopnika. Ljubljana: GZS, Center za poslovno usposabljanje, 2011. Srednje strokovno izobraževanje, Program Ekonomski tehnik, Modul Zavarovalne storitve, Vsebinski sklop Osnove zavarovalništva. ISBN 978-961-6413-68-8. http://www.seps.si/wp-content/uploads/2017/10/UNISVET__Pot_do-zavarovalnega-zastopnika-Ciglic.pdf. [COBISS.SI-ID 256399360]
75. CIGLIČ, Ivana. Zavarovalno pravo. Ljubljana: GZS, Center za poslovno usposabljanje, 2011. 51 str., ilustr. Srednje strokovno izobraževanje, Program Ekonomski tehnik, Modul Zavarovalne storitve, Vsebinski sklop 1, Osnove zavarovalnega prava. ISBN 978-961-6413-75-6. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Gradiva_ESS/UNISVET/UNISVET_68ET_Zavarovalno_Ciglic.pdf. [COBISS.SI-ID 258521088]


NERAZPOREJENO

76. KLANEČEK, Alojz. Sočni utrinki iz prve polovice mojega življenja. Ljubljana: Maratonec, 2017. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-285-768-4. [COBISS.SI-ID 290681088]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022