COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Anita Goltnik Urnaut [34920]Osebna bibliografija za obdobje 1987-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLTNIK URNAUT, Anita. Razvoj kadrov v višjem strokovnem izobraževanju. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2022, letn. 37, [št.] 3/4, str. 125-142, tabele, graf. prikazi. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 135279363], [SNIP]
2. GORENC, Mateja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, GOLTNIK URNAUT, Anita. Abuse of internet services in the workplace and the emergence of addiction. Innovative issues and approaches in social sciences. 2016, vol. 9, no. 2, str. 116-136. ISSN 1855-0541. http://www.iiass.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=128&Itemid=684, DOI: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2016-no2-art07. [COBISS.SI-ID 29519911]
3. GORENC, Mateja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, GOLTNIK URNAUT, Anita. Internet addiction - empirical verification for Slovenia. Innovative issues and approaches in social sciences. 2016, vol. 9, no. 3, str. 23-42. ISSN 1855-0541. DOI: 0.12959/issn.1855-0541.IIASS-2016-no3-art2. [COBISS.SI-ID 29809447]
4. VUTE, Rajko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Analysis of sport preferences among 13-21 year old youth with physical disabilities in Slovenia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009, vol. 39, no. 2, str. 59-71, ilustr. ISSN 1212-1185. [COBISS.SI-ID 8462921]

1.03 Drugi znanstveni članki

5. GOLTNIK URNAUT, Anita. Odbojka sede. V: ERČULJ, Frane (ur.). Odbojka. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2015. Letn. 63, št. 3/4, str. 174-179, ilustr. Šport, Letn. 63, št. 3-4, 2015. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 4803505]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

6. GOLTNIK URNAUT, Anita. Razvoj kakovosti v višjem strokovnem šolstvu. V: POLIČNIK, Jasmina (ur.). Zbornik referatov. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2016. Str. 8-13, z avtorj. sl. ISBN 978-961-93958-3-7. http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2015/12/Zbornik_Kakovost-v-vi. [COBISS.SI-ID 513703228]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. GOLTNIK URNAUT, Anita, VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana, BILSKA, Maria. Projekt aktivni in zdravi olimpijci in paraolimpijci seniorji (AHOS) kot primer družbeno odgovornega vedenja do nekdanjih vrhunskih športnikov = Active and healthy olympians and paralympians seniors (AHOS) as an example of social responsible behaviour towards former elite athletes. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : conference proceedings : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 25-38, ilustr. ISBN 978-961-6997-17-1. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/12/zbornik-referatov-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 138822147]
8. HUMSKI, Boštjan, GOLTNIK URNAUT, Anita. Analiza usposabljanja strežnega osebja v slovenskem hotelirstvu = The analysis of the training of the waiting staff in Slovenian hotel management. V: VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju : zbornik prispevkov 4. mednarodne strokovne konference, 19.-20. oktober 2017, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality, tourism, education and training : collection proceedings of the 4th international professional conference, October 19th-20th 2017, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2017. Str. 637-647, ilustr. ISBN 978-961-6915-01-4. http://www.bickonferenca.si/wp-content/uploads/2017/10/TRENDI-IN-IZZIVI-v-%C5%BEivilstvu-prehrani-gostinstvu-turizmu-izobra%C5%BEevanju-in-usposabljanju-zbornik-prispevkov-19.-20.-oktober-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 513702716]
9. SKARLOVNIK, Marko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Medkulturna inteligentnost pri Slovencih in Hrvatih. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 262-271. ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 513692988]
10. GOLTNIK URNAUT, Anita. Prilagajanje poučevanja študentom s posebnimi potrebami = Adjustment of teaching for students with special needs. V: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ur.). Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju : zbornik konference = Improving teaching and learning processes in higher education : conference proceedings. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. Str. 146-160. ISBN 978-961-6628-50-1. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf. [COBISS.SI-ID 513588028]
11. GOLTNIK URNAUT, Anita. Education for successful intercultural communication and cultural intelligence. V: FILIPOVIĆ, Davor (ur.), GOLTNIK URNAUT, Anita (ur.). Economic and social development : 2nd international scientific conference, Paris, 5th April, 2013 : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. Str. 223-233, graf. prikazi. ISBN 978-961-6825-73-3. [COBISS.SI-ID 512708412], [WoS]
12. KOTNIK, Natalija, GOLTNIK URNAUT, Anita. Prilagajanje na novo kulturno okolje pri študentih na izmenjavi. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 72-82, ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513004348]
13. GOLTNIK URNAUT, Anita. Vključenost žensk v vodenje športnih organizacij. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 528-540, ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 513020220]
14. RUČIGAJ, Blaž, GOLTNIK URNAUT, Anita. Menedžerji v košarki. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 247-262, ilustr. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512666428]
15. GOLTNIK URNAUT, Anita. Vrednote, delovni motivi in zadovoljstvo z delom. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 96-111, ilustr. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 512659260]
16. GOLTNIK URNAUT, Anita. Zadovoljstvo deležnikov kot kazalnik kakovosti izobraževalne institucije. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 592-604, graf. prikazi. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 512475708]
17. GOLTNIK URNAUT, Anita. Izboljševanje kakovosti šole z ugotavljanjem in spodbujanjem zadovoljstva zaposlenih = Enhancing the quality of schools by identifying and promoting employee satisfaction. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 648-658. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512379452]
18. GOLTNIK URNAUT, Anita. Šport in samopodoba. V: LASBAHER, Franček (ur.), AMBROŽ, Anita (ur.), TRILLER, Zlatko (ur.). Šolsko svetovalno delo na Koroškem. Prevalje: Osnovna šola Franja Goloba; Slovenj Gradec: Zavod RS za šolstvo, [Območna] enota, 1999. Str. 59-69, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 9842996]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

19. GOLTNIK URNAUT, Anita. Spodbujanje kakovosti kadrov višjih strokovnih šol na osnovi analize potreb in zadovoljstvo udeležencev izpopolnjevanja CiljajVišje!. V: BALOG, Hana (ur.), ZIMŠEK, Miha (ur.), GOLTNIK URNAUT, Anita (ur.). Zbornik referatov. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2021. Str. 158-167, ilustr. https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik_10.-konferenca_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 110490371]
20. GOLTNIK URNAUT, Anita. Zagotavljanje kakovosti na področju kadrov. V: KRIŽMAN, Andreja (ur.), et al. Rezultati vzpostavljanja kakovosti v višjih strokovnih šolah : zbornik referatov. Murska Sobota: Ekonomska šola, 2011. Str. 3-10, ilustr. ISBN 978-961-6629-09-6. [COBISS.SI-ID 513552700]
21. GOLTNIK URNAUT, Anita. Zagotavljanje celovite kakovosti z merjenjem zadovoljstva različnih udeležencev študijskega procesa. V: ŠKAFAR, Branko (ur.), et al. S kakovostjo do višje dodane vrednosti : zbornik referatov. Murska Sobota: Ekonomska šola, 2009. Str. 53-60. ISBN 978-961-6629-07-2. [COBISS.SI-ID 9524276]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. GOLTNIK URNAUT, Anita, VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana, BILSKA, Maria. Projekt aktivni in zdravi olimpijci in paraolimpijci seniorji (AHOS) kot primer družbeno odgovornega vedenja do nekdanjih vrhunskih športnikov = Active and healthy olympians and paralympians seniors (AHOS) as an example of social responsible behaviour towards former elite athletes. V: DOLINŠEK, Tatjana (ur.). Znanje in poslovni izzivi v letu 2022 : zbornik povzetkov referatov : 9. mednarodna znanstvena konferenca : Celje, 17. november 2022 = Knowledge and business challenge in 2022 : book of abstracts : 9th international scientific conference : Celje, 17th November 2022. 1. elektronska izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2022. Str. 11-13. ISBN 978-961-6997-16-4. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2022/11/zbornik-povzetkov-referatov-2022_splet-1.pdf. [COBISS.SI-ID 138822659]
23. GOLTNIK URNAUT, Anita. Izzivi in podpora pri usklajevanju dvojne kariere športnikov. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Str. 68. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 85987075], [SNIP]
24. HUMSKI, Boštjan, GOLTNIK URNAUT, Anita. Analiza usposabljanja strežnega osebja v slovenskem hotelirstvu = The analysis of the training of the waiting staff in Slovenian hotel management. V: VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju : zbornik povzetkov 4. mednarodne strokovne konference, 19.-20. oktober 2017, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality, tourism, education and training : collection of abstracts of the 4th International Professional Conference, October 19th-20th 2017, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2017. Str. 100-101. ISBN 978-961-6915-02-1. [COBISS.SI-ID 513702972]
25. SKARLOVNIK, Marko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Medkulturna inteligentnost pri Slovencih in Hrvatih = Intercultural inteligence in Slovenia and Croatia. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. Str. 40-42. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 513693244]
26. GOLTNIK URNAUT, Anita. Education for successful intercultural communication and cultural intelligence. V: FILIPOVIĆ, Davor (ur.), GOLTNIK URNAUT, Anita (ur.). Economic and social development : 2nd international scientific conference, Paris, 5th April, 2013 : book of abstracts. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. Str. 34. ISBN 978-961-6825-72-6. [COBISS.SI-ID 512708668]
27. KOTNIK, Natalija, GOLTNIK URNAUT, Anita. Prilagajanje na novo kulturno okolje pri študentih na izmenjavi = Adapting to a new cultural environment for students in the exchange. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 14-15. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513004604]
28. GOLTNIK URNAUT, Anita. Vključenost žensk v vodenje športnih organizacij = Womens involvment in sport's organization management. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. Str. 88-90. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 513020476]
29. RUČIGAJ, Blaž, GOLTNIK URNAUT, Anita. Menedžerji v košarki = Managers in basketball. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 41-43. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512666684]
30. GOLTNIK URNAUT, Anita. Vrednote, delovni motivi in zadovoljstvo z delom = Values, work motives and job satisfaction. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. Str. 16-18. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 512659516]
31. GOLTNIK URNAUT, Anita. Zadovoljstvo deležnikov kot kazalnik kakovosti izobraževalne institucije = Participants' satisfaction as an indicator of educational institutions quality. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. Str. 81-83. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 512475964]
32. GOLTNIK URNAUT, Anita. Izboljševanje kakovosti šole z ugotavljanjem in spodbujanjem zadovoljstva zaposlenih = Enhancing the quality of schools by identifying and promoting employee satisfaction. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 108-109. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512379196]
33. VUTE, Rajko, PAPAGEORGIOU, Athanasios, GOLTNIK URNAUT, Anita. Athens 2004 paralympic project : structure analysis of elite women and men sitting volleyball game. V: A.P.A. : a discipline, a profession, an attitude = book of abstracts. Verona: IFAPA, 2005. Str. 142. [COBISS.SI-ID 6257737]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

34. GOLOB, Petra, GOLTNIK URNAUT, Anita. Cultural differences in sport activity of elderly in Slovenia and Poland. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), BILSKA, Maria (ur.), VUTE, Rajko (ur.). Diverse adapted physical activities. 1st ed. Warsaw: Józef Piłsudski Univeristy of physical education, Faculty of Physical Education and Health in Biala Podlaska; Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Educatiion, 2022. Str. 55-71, ilustr. ISBN 978-83-61509-70-7. [COBISS.SI-ID 126522115]
35. GOLTNIK URNAUT, Anita, VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana, BILSKA, Maria. Active lifestyle and life-satisfation of former elite athletes from Slovenia, Poland and North Macedonia. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), BILSKA, Maria (ur.), VUTE, Rajko (ur.). Diverse adapted physical activities. 1st ed. Warsaw: Józef Piłsudski Univeristy of physical education, Faculty of Physical Education and Health in Biala Podlaska; Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Educatiion, 2022. Str. 131-150, tabele. ISBN 978-83-61509-70-7. [COBISS.SI-ID 124968195]
36. GOLTNIK URNAUT, Anita. Life satisfaction, stress and well-being among physically active and inactive adults. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), BILSKA, Maria (ur.), VUTE, Rajko (ur.). Adapted movement activities for the quality of life of all. 1st ed. Biała Podlaska: Faculty of Physical Education and Health, 2019. Str. 63-89, ilustr. ISBN 978-83-61509-62-2. [COBISS.SI-ID 45710851]
37. GOLTNIK URNAUT, Anita. Motivation for sports activity among youth with physical disabilities in Slovenia. V: BILSKA, Maria (ur.), VUTE, Rajko (ur.), KARGULEWICZ, Bartłomiej (ur.). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Movement activities in disabled children, youth and the elderly. Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, cop. 2017. Str. 7-26, ilustr. ISBN 978-83-61509-47-9. [COBISS.SI-ID 513704764]
38. GOLTNIK URNAUT, Anita. Sport activities and self-concept of youth with physical disabilities. V: BILSKA, Maria (ur.), VUTE, Rajko (ur.), KARGULEWICZ, Bartłomiej (ur.). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Movement activities in disabled children, youth and the elderly. Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, cop. 2017. Str. 27-51, ilustr. ISBN 978-83-61509-47-9. [COBISS.SI-ID 513705020]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

39. GOLTNIK URNAUT, Anita. Status športnika v srednjih šolah, višje- in visokošolskem izobraževanju. V: KOLAR, Edvard (ur.), ROBNIK, Petra (ur.), ŠTRUMBELJ, Boro. Dvojna kariera športnikov. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, 2018. Str. 48-55. ISBN 978-961-6476-18-8. [COBISS.SI-ID 513709116]

1.25 Drugi sestavni deli

40. GOLTNIK URNAUT, Anita. Kakovostno terciarno izobraževanje. V: PEKLENIK, Ana (ur.), POLIČNIK, Jasmina (ur.). 20 let višjega strokovnega šolstva v Sloveniji : [zbornik]. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2016. Str. 60-61, z avtorj. sl. ISBN 978-961-93958-2-0. [COBISS.SI-ID 513703996]
41. GOLTNIK URNAUT, Anita. Bron z Evropskega prvenstva v odbojki sede. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. dec. 2009, št. 16, str. 14-16, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 9577012]
42. GOLTNIK URNAUT, Anita. Bronasta medalja v sedeči odbojki za Slovenke na EP. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. okt. 2007, št. 8, str. 12-14, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 8755764]
43. GOLTNIK URNAUT, Anita. Biti odbojkar pomeni biti "športnik", živeti zdravo in se ravnati po pravilih fair playa. Šport mladih : revija za šport otrok in mladine. [Tiskana izd.]. jun. 2003, letn. 11, št. 89, str. 22, ilustr. ISSN 1318-1718. [COBISS.SI-ID 6489396]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

44. GOLTNIK URNAUT, Anita. Poslovno sporazumevanje v medkulturnem okolju. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2016. 138 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-01-0. [COBISS.SI-ID 284598784]
45. GOLTNIK URNAUT, Anita. Koncepti in veščine komuniciranja, poslovno komuniciranje in poslovno sporazumevanje : priročnik za vaje. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2007. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6479-52-3. [COBISS.SI-ID 235806976]
46. GOLTNIK URNAUT, Anita. Koncepti in veščine komuniciranja : interno gradivo za študente Poslovni sekretar. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2003. 116 str., ilustr. ISBN 961-6479-25-3. [COBISS.SI-ID 125836288]
47. GOLTNIK URNAUT, Anita. Poslovno komuniciranje : interno gradivo za študente programa Komercialist. 1. izd. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2003. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 51941889]
48. GOLTNIK URNAUT, Anita. Koncepti in veščine komuniciranja : interno gradivo za študente programa Poslovni sekretar. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2001. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512014702]
49. TANCER, Bojana, GOLTNIK URNAUT, Anita. Psihologija dela : interno gradivo za študente programa Poslovni sekretar. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2001 [i. e.] 2003. 125 str., graf. prikazi. ISBN 961-6479-18-0. [COBISS.SI-ID 125604352]
50. TANCER, Bojana, GOLTNIK URNAUT, Anita. Psihologija dela : interno gradivo za študente programa Poslovni sekretar. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2001. 125 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 125658880]

2.05 Drugo učno gradivo

51. GOLTNIK URNAUT, Anita, BELIČ, Marta. Navodila za izvedbo praktičnega izobraževanja s prilogami. Slovenj Gradec: Šolski center. Višja strokovna šola, 2019. 13 str., [12] pril., obrazci. [COBISS.SI-ID 97688577]
52. FINK GRUBAČEVIĆ, Iris, GOLTNIK URNAUT, Anita, ŠTEVANČEC, Darko. Poslovno komuniciranje : gradivo za 1. letnik. Ljubljana: Zavod IRC, 2009. Višješolski strokovni program Ekonomist, Poslovni sekretar. ISBN 978-961-6820-42-4. http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Poslovno_komuniciranje-Fink_Goltnik_Stevancec_.pdf. [COBISS.SI-ID 249245184]
53. GOLTNIK URNAUT, Anita, VUTE, Rajko. Volleyball for people with disabilities. Ljubljana: samozal., 2007. 1 optični disk (CD-ROM), zvok, barve. [COBISS.SI-ID 7648073]
54. PUŠNIK, Danica, GOLTNIK URNAUT, Anita, MIHALJ, Marina, ZAJC-BERZELAK, Karla. Navodila za izdelavo pisnega dela. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2004. 45 str., 5 f. pril., tabele, graf. prikazi. ISBN 961-6479-20-2. [COBISS.SI-ID 53511937]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

55. GOLTNIK URNAUT, Anita, ŠPEGELJ, Katja, GOLOB, Petra, DOLINŠEK, Tatjana, KOVAČ, Tatjana, VUTE, Rajko, ŠOLAR, Aleš, NOVAK, Tatjana, URNAUT, Adolf, BILSKA, Maria, BUSZTA, Mariusz, DOŁOWSKA ŽABKA, Lucyna, IVANOVIĆ, Katarina. Priročnik za vadbo športnikov seniorjev : AHOS projekt : aktivni in zdravi športniki seniorji. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)), ilustr. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2017/03/prirocnik-za-vadbo-sportnikov-seniorjev.pdf. [COBISS.SI-ID 111576835]
56. VUTE, Rajko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Teaching and coaching volleyball for the disabled : foundation course handbook. 2nd ed. Ljubljana: Faculty of Education, 2009. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-253-035-8. [COBISS.SI-ID 245265664]
57. VUTE, Rajko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Teaching and coaching volleyball for the disabled : foundation course handbook. Ljubljana: Faculty of Education, 2008. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-253-005-1. [COBISS.SI-ID 237200384]

2.08 Doktorska disertacija

58. GOLTNIK URNAUT, Anita. Šolske športne dejavnosti in samopodoba mladostnikov z ovirami v gibanju : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Goltnik Urnaut], 2007. X, 254 str., [13] str. pril., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 7142217]

2.09 Magistrsko delo

59. GOLTNIK URNAUT, Anita. Vpliv ukvarjanja s športom na vrednote in samopodobo mladostnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Goltnik Urnaut], 1999. 231 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 11106402]

2.11 Diplomsko delo

60. GOLTNIK URNAUT, Anita. Variabilnost srčne frekvence in stres : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Goltnik], 1987. 101 f. [COBISS.SI-ID 25080418]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

61. PROENÇA, Maria João, ZIMŠEK, Miha, GOLTNIK URNAUT, Anita, SAULI-MIKLAVČIČ, Alicia Leonor, HIPPE, Ralph. Country report for SELFIE WBL piloting. France : JRC technical report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)), ilustr. EUR, 30933 EN, JRC, 125789. ISBN 978-92-76-45988-0. ISSN 1831-9424. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125789, DOI: 10.2760/424070. [COBISS.SI-ID 89685763]
62. PROENÇA, Maria João, ZIMŠEK, Miha, GOLTNIK URNAUT, Anita, SAULI-MIKLAVČIČ, Alicia Leonor, HIPPE, Ralph. Country report for SELFIE WBL piloting. Germany : JRC technical report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([92] str.)), ilustr. EUR, 30824 EN, JRC, 124778. ISBN 978-92-76-41482-7. ISSN 1831-9424. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124778, DOI: 10.2760/406787. [COBISS.SI-ID 89676547]
63. PROENÇA, Maria João, ZIMŠEK, Miha, GOLTNIK URNAUT, Anita, SAULI-MIKLAVČIČ, Alicia Leonor, HIPPE, Ralph. Country report for SELFIE WBL piloting. Hungary. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (75 str.)), ilustr. ISBN 978-92-76-40324-1. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125788, DOI: 10.2760/25503. [COBISS.SI-ID 72836355]
64. PROENÇA, Maria João, ZIMŠEK, Miha, GOLTNIK URNAUT, Anita, SAULI-MIKLAVČIČ, Alicia Leonor, HIPPE, Ralph. Country report for SELFIE WBL piloting. Poland. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (80 str.)), ilustr. ISBN 978-92-76-40322-7. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125795, DOI: 10.2760/815307. [COBISS.SI-ID 72834819]
65. GOLTNIK URNAUT, Anita (avtor, urednik), MERKAČ SKOK, Marjana, LANGERHOLC ŽAGER, Brigita, PINTAR, Damjan, ŠOLAR, Aleš, ROBNIK, Petra, VOVK ŠKERL, Petra, KOVAČ, Tatjana, MIKIĆ, Zvijezdan, PILETIČ, Sebastijan. Priprava na drugo kariero v času ukvarjanja z vrhunskim športom : zaključno poročilo raziskovalnega projekta. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 224 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513708604]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

66. GOLTNIK URNAUT, Anita, ŠPEGELJ, Katja, GOLOB, Petra, DOLINŠEK, Tatjana, KOVAČ, Tatjana, VUTE, Rajko, ŠOLAR, Aleš, NOVAK, Tatjana, URNAUT, Adolf, BILSKA, Maria, BUSZTA, Mariusz, DOŁOWSKA ŽABKA, Lucyna, IVANOVIĆ, Katarina. Model za vključevanje nekdanjih vrhunskih športnikov v redne telesne aktivnosti : AHOS projekt : aktivni in zdravi športniki seniorji. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (26 str.)), ilustr. https://www.fkpv.si/wp-content/uploads/2017/03/model-za-vkljucevanje-nekdanjih-vrhunskih-sportnikov-v-redne-telesne-aktivnosti-1.pdf. [COBISS.SI-ID 111613187]
67. GOLTNIK URNAUT, Anita, REPNIK, Sebastjan, BOHAR, David. Poročilo o zunanji evalvaciji višje strokovne šole : Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. Ljubljana: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 2021. 37 f. [COBISS.SI-ID 73549571]
68. GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, avtor), TANKOSIĆ, Aleš. Projekt Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja na višjih strokovnih šolah : poročilo. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2021. [56] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 111078915]
69. GOLTNIK URNAUT, Anita, SOKOVIĆ, Mirko, HAGENGOFF, Svenja, KOŠMRLJ MUHA, Katarina. Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji : [Visoka poslovna šola Maribor]. Ljubljana: Svet RS za visoko šolstvo, 2009. 37 f. [COBISS.SI-ID 10993691]
70. GOLTNIK URNAUT, Anita, KOŠMRLJ MUHA, Katarina, SOKOVIĆ, Mirko, HAGENGOFF, Svenja. Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji : [Višja stokovna šola Doba Maribor]. Ljubljana: Svet RS za visoko šolstvo, Senat za evalvacijo, 2009. 38 f. [COBISS.SI-ID 10993435]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

71. GOLTNIK URNAUT, Anita (avtor, urednik), OZMEC, Peter (avtor, urednik). 40 let Invalidskega športnega društva Samorastnik Ravne na Koroškem : 1979-2019. Ravne na Koroškem: Invalidsko športno društvo Samorastnik, 2019. 60 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 513737276]
72. KOVAČ, Tatjana, MERKAČ SKOK, Marjana, SNOJ, Boris, GOLTNIK URNAUT, Anita, PESJAK, Damijan, DOLINŠEK, Tatjana, NAREKS, Andreja, DOMADENIK, Vesna, PETRUŠIČ, Božena, ŠPEGELJ, Katja, ŠKORNIK, Mateja, VOVK ŠKERL, Petra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana (urednik). Priročnik za pisanje znanstvenih in strokovnih del na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2018. 100 str., 2 str. pril., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-05-8. [COBISS.SI-ID 295569664]
73. KOVAČ, Tatjana, MERKAČ SKOK, Marjana, SNOJ, Boris, GOLTNIK URNAUT, Anita, PESJAK, Damijan, DOLINŠEK, Tatjana, NAREKS, Andreja, DOMADENIK, Vesna, PETRUŠIČ, Božena, ŠPEGELJ, Katja, ŠKORNIK, Mateja, VOVK ŠKERL, Petra, ŠUSTER ERJAVEC, Hana (urednik). Priročnik za pisanje znanstvenih in strokovnih del na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2016. 100 str., 2 str. pril., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-00-3. [COBISS.SI-ID 283966464]
74. KOVAČ, Tatjana, MERKAČ SKOK, Marjana, SNOJ, Boris, GOLTNIK URNAUT, Anita, PESJAK, Damijan, DOLINŠEK, Tatjana, NAREKS, Andreja, DOMADENIK, Vesna, ŠUSTER ERJAVEC, Hana (urednik). Priročnik za pisanje znanstvenih in strokovnih del na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 94 str., 2 str. pril., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6825-80-1. [COBISS.SI-ID 269563392]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

75. ŠTADLER, Sanela (urednik), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik), ZIMŠEK, Miha (urednik), KLEPEJ GRŽANIČ, Natalija (urednik). Kakovost v višjih strokovnih šolah : 11. konferenca : zbornik referatov : Celje, 19. maj 2022. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (97 str.)), ilustr. ISBN 978-961-95840-0-2. https://www.skupnost-vss.si/uspesno-izvedena-11-letna-konferenca-kakovost-v-visjih-strokovnih-solah/. [COBISS.SI-ID 111027203]
76. BALOG, Hana (urednik), ZIMŠEK, Miha (urednik), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik). Zbornik referatov. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2021. https://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2021/06/Zbornik_10.-konferenca_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 68270083]
77. GOLTNIK URNAUT, Anita (avtor, urednik), OZMEC, Peter (avtor, urednik). 40 let Invalidskega športnega društva Samorastnik Ravne na Koroškem : 1979-2019. Ravne na Koroškem: Invalidsko športno društvo Samorastnik, 2019. 60 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 513737276]
78. FILIPOVIĆ, Davor (urednik, recenzent), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 2nd international scientific conference, Paris, 5th April, 2013 : book of abstracts. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. 221 str. ISBN 978-961-6825-72-6. [COBISS.SI-ID 266061824]
79. FILIPOVIĆ, Davor (urednik, recenzent), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 2nd international scientific conference, Paris, 5th April, 2013 : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6825-73-3. [COBISS.SI-ID 266187008]
80. FILIPOVIĆ, Davor (urednik), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 1st International Scientific Conference, Frankfurt am Main, 12-13 April, 2012 : book of abstracts. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2012. 91 str. ISBN 978-961-6825-48-1. [COBISS.SI-ID 260999680]
81. FILIPOVIĆ, Davor (urednik, recenzent), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 1st International Scientific Conference, Frankfurt am Main, 12-13 April, 2012 : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2012. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6825-49-8. [COBISS.SI-ID 261000192]
82. ŠTROVS-GAGIČ, Milena (urednik), BUKOVNIK, Majda (urednik), AJTNIK, Lidija (urednik), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik). ŠCSG - Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola : 10 ustvarjalnih let : zbornik 1. Slovenj Gradec: Šolski center, Višja strokovna šola, 2010. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6479-58-5. [COBISS.SI-ID 249702144]
83. ŠKAFAR, Branko (urednik), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik), KRŽIN STEPIŠNIK, Jasna (urednik), KRALJ, Majda (urednik), SRAKA, Marija (urednik). S kakovostjo do višje dodane vrednosti : zbornik referatov. Murska Sobota: Ekonomska šola, 2009. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6629-07-2. [COBISS.SI-ID 248401408]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

84. MARULC, Elena. Model razvoja trajnostnega integrativnega medicinskega turizma : doktorska disertacija. Celje: [E. Marulc], 2015. 404 str., 20 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513499452]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

85. FEDLER, Ina. Dejavniki uspešne poslovne komunikacije s tujimi poslovnimi partnerji v družbi SIJ Metal Ravne : magistrska naloga. Celje: [I. Rupreht Fedler], 2022. 109 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9272. [COBISS.SI-ID 129684483]
86. POSAVAC, Lidija. Dejavniki uspešnega poslovnega komuniciranja med Slovenci in Španci : magistrska naloga. Celje: [L. Posavac], 2022. 122 str., 4 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9586. [COBISS.SI-ID 141014275]
87. OREHEK HATI, Katja. Kulturni šok slovenskih turistov v islamsko arabskih državah : magistrska naloga. Celje: [K. Orehek Hati], 2022. 113 str., 26 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8919. [COBISS.SI-ID 112787459]
88. GOLOB, Petra. Medkulturne razlike v športni aktivnosti starejših med Slovenci in Poljaki : magistrska naloga. Celje: [P. Golob], 2022. 95 f., 10 f. pril., graf. prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8918. [COBISS.SI-ID 112763907]
89. HRUSTEL, Karin. Primerjava poslovnih pogajanj s poslovnimi partnerji iz Italije in Nemčije : magistrska naloga. Celje: [K. Hrustel], 2022. 95 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9302. [COBISS.SI-ID 130897667]
90. TALL, Tetyana. Vloga prevajalca v medkulturni komunikaciji pri mednarodnem poslovanju z rusko federacijo : magistrska naloga. Celje: [T. Tall], 2022. 91 f., 13 f. pril., graf. prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8932. [COBISS.SI-ID 113063171]
91. GLAŽAR, Barbara. Medkulturne razlike med zaposlenimi v motivaciji in zadovoljstvu z delom : magistrska naloga. Celje: [B. Glažar], 2021. 114 f., 9 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8628. [COBISS.SI-ID 93057283]
92. ŠNELER, Patricija. Motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih v turistični organizaciji RIC Bela krajina : magistrska naloga. Celje: [P. Šneler], 2021. 126 f., 16 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7787. [COBISS.SI-ID 68750595]
93. BONNO, Charnee Bijon. Prilagajanje na drugo kulturno okolje : magistrska naloga. Celje: [C. B. Bonno], 2021. 108 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7782. [COBISS.SI-ID 68747523]
94. SMRKE, Katarina. Vloga uspešne poslovne komunikacije v pridobivanju gradbenih poslov v Nemčiji : magistrska naloga. Celje: [K. Smrke], 2021. 103 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7786. [COBISS.SI-ID 68750083]
95. FLIS, Maya. Vpliv odhoda Velike Britanije iz Evropske unije na doživljanje kulturnega šoka : magistrska naloga. Celje: [M. Flis], 2021. 97 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8405. [COBISS.SI-ID 82433539]
96. BJELAN, Zoran. Zadovoljstvo uporabnikov storitev javne uprave Ljubljane [i. e. Ljubljana] in javne uprave Zagreb : magistrska naloga. Celje: [Z. Bjelan], 2021. 97 f., 8 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7635. [COBISS.SI-ID 57875459]
97. PAVLIN, Mirko. Zadovoljstvo zaposlenih v kulturno nehomogenih skupinah : magistrska naloga. Celje: [M. Pavlin], 2021. 95 f., 3 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7639. [COBISS.SI-ID 59261187]
98. ROJC, Aljaž. Dejavniki uspešne komunikacije zaposlenih s tujimi lastniki : magistrska naloga. Celje: [A. Rojc], 2020. 95 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7262. [COBISS.SI-ID 45722883]
99. FORJAN, Maja. Pogajanja slovenskih podjetnikov z ruskimi poslovneži : magistrska naloga. Celje: [M. Forjan], 2020. 100 f., 9 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6839. [COBISS.SI-ID 26287363]
100. ROŠKER, Helena. Pomen izpopolnjevanja kadrov na področju ravnanja z gosti v hotelirstvu : magistrska naloga. Celje: [H. Rošker], 2020. 93 f., 22 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7260. [COBISS.SI-ID 45724675]
101. KOČAR, Ines. Pripravljenost slovenskih turističnih delavcev na goste iz arabskih držav : magistrska naloga. Celje: [I. Kočar], 2020. 132 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=7265. [COBISS.SI-ID 45716739]
102. TEŠOVIĆ, Dejan. Izzivi sodelovanja mednarodnih partnerjev v evropskih projektih : magistrska naloga. Celje: [D. Tešović], 2019. 91 f., 46 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6130. [COBISS.SI-ID 513752636]
103. ROGINA, Matic. Komunikacija in zadovoljstvo zaposlenih v turizmu : magistrska naloga. Celje: [M. Rogina], 2019. 121 f., 7 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6281. [COBISS.SI-ID 513770556]
104. JAMNIK, Tomaž. Zadovoljstvo z življenjem in telesna aktivnost v Sloveniji in drugih kulturah : magistrska naloga. Celje: [T. Jamnik], 2019. 106 f., 8 f. pril. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5661. [COBISS.SI-ID 513737020]
105. NOVAK, Mojca. Znanje in kompetence diplomantov višje strokovne šole Abiture : magistrska naloga. Celje: [M. Novak], 2019. 134 str., 26 str. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5474. [COBISS.SI-ID 513731644]
106. ŠPEGELJ, Katja. Izkušnje in stališča pedagoških kadrov do prilagajanja študija športnikom : magistrska naloga. Celje: [K. Špegelj], 2018. 101 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5441. [COBISS.SI-ID 513731132]
107. PEČNIK, Tomaž. Vodenje v medkulturnem okolju : magistrska naloga. Celje: [T. Pečnik], 2018. 100 f., 8 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2745. [COBISS.SI-ID 513701180]
108. HUSIĆ, Sanela. Vpliv kulture na pogajanja z Indijci : magistrska naloga. Celje: [S. Husić], 2018. 99 f., 9 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=3765. [COBISS.SI-ID 513710652]
109. ŠTRAUS, Maja. Zadovoljstvo in motivacija zaposlenih v Grand hotelu Rogaška : magistrska naloga. Celje: [M. Štraus], 2018. 92 f., 9 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5340. [COBISS.SI-ID 513719868]
110. SKARLOVNIK, Marko. Medkulturna inteligentnost v različnih državah : magistrska naloga. Celje: [M. Skarlovnik], 2017. 100 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2250. [COBISS.SI-ID 513664828]
111. BRGLEZ, Boštjan. Medkulturne razlike v oceni kvalitete življenja in ravnovesja med poklicno kariero in zasebnim življenjem : magistrska naloga. Celje: [B. Brglez], 2017. 142 str., 41 str. pril. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1533. [COBISS.SI-ID 513648188]
112. PETERKA, Tea. Medkulturno delovno okolje na Dunaju : magistrska naloga. Celje: [T. Peterka], 2017. 105 f., 6 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=2641. [COBISS.SI-ID 513671996]
113. LAZNIK MOKOTAR, Jerica. Možnosti prilagoditve študija za športnike na visokošolskih zavodih v Sloveniji : magistrska naloga. Celje: [J. Laznik Mokotar], 2017. 100 f., 20 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1516. [COBISS.SI-ID 513644348]
114. ŠAJATOVIČ, Tomas. Pogajanja s predstavniki različnih kultur in medkulturna inteligentnost : magistrska naloga. Celje: [T. Šajatovič], 2017. 93 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=1863. [COBISS.SI-ID 513660732]
115. HUMSKI, Boštjan. Analiza usposabljanja strežnega osebja v slovenskem hotelirstvu : magistrska naloga. Celje: [B. Humski], 2016. 95 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513610556]
116. MILANKOVIĆ, Sandra. Medkulturne razlike v komuniciranju z Avstrijci in Italijani : magistrska naloga. Celje: [S. Milanković], 2016. 102 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513560124]
117. ODER, Primož. Možnosti izobraževanja in motivacija dijakov športnikov za dvojno kariero : magistrska naloga. Celje: [P. Oder], 2016. 117 f., 24 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513599292]
118. CUZNAR, Anja. Različnost vlog turističnega vodnika na vodenem potovanju : magistrska naloga. Celje: [A. Cuznar], 2016. 90 f., 2 f. pril. [COBISS.SI-ID 513581116]
119. MAJSTOROVIČ, Romana. Etika in vrednote zaposlenih v banki : magistrska naloga. Celje: [R. Majstorović], 2015. 97 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513462844]
120. STOJAKOVIĆ, Aleksandra. Poslovna pogajanja z germansko kulturo v transportu in logistiki : magistrska naloga. Celje: [A. Stojaković], 2015. 106 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513478972]
121. URBANIJA, Teja. Prilagajanje na kulturo tuje države : magistrska naloga. Celje: [T. Urbanija], 2015. 92 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513517628]
122. DERMASTJA, Tina. Športni turizem, velik poslovni izziv v občini Bled : magistrska naloga. Celje: [T. Dermastja], 2015. 110 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513487932]
123. BRINC, Matjaž. Vodenje v medkulturnem okolju : magistrska naloga. Celje: [M. Brinc], 2015. 98 f., 35 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513487676]
124. BARABAŠ, Karmen. Vpliv čustvene in medkulturne inteligentnosti na komuniciranje v avstrijsko-slovenskem poslovnem okolju : magistrska naloga. Celje: [K. Barabaš], 2015. 97 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513502268]
125. NASIEF NASHED GEORGE, Youhanna. The importance of culture in life and culture shock : master thesis. Celje: [Y. Nasief Nashed George], 2014. 117 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513381436]
126. VRBNJAK, Damjana. Medkulturna pogajanja kot del procesa za pridobivanje novih trgov : magistrska naloga. Celje: [D. Vrbnjak], 2014. [19], 87 str., 48 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513124924]
127. KOLOSOVSKI, Patricija. Primerjava poznavanja in uporabe poslovnega bontona v Sloveniji in Avstriji : magistrska naloga. Celje: [P. Kolosovski], 2014. [9], 77 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513117500]
128. BUKOVEC, Dunja. Zadovoljstvo zaposlenih v bančnem sektorju : magistrska naloga. Celje: [D. Bukovec], 2014. [8], 78 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513287740]
129. SRŠA, Tadeja. Nebesedna komunikacija v medkulturnem poslovnem komuniciranju : magistrska naloga. Celje: [T. Srša], 2013. [11], 82 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512866620]
130. KOTNIK, Natalija. Prilagajanje na novo kulturno okolje pri študentih na izmenjavi : magistrska naloga. Celje: [N. Kotnik], 2013. [9], 87 f., 14 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512866876]

Mentor pri diplomskih delih

131. KRISTAN, Romana. Prisotnost stresa pri delu v Zaporih Celje : diplomska naloga. Celje: [R. Kristan], 2016. 50 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513562172]
132. RUČIGAJ, Blaž. Managerji v košarki : diplomska naloga. Celje: [B. Ručigaj], 2012. [9], 62 f., 25 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512787260]
133. MALEK, Snežana. Zadovoljstvo strank Upravne enote Jesenice : diplomska naloga. Celje: [S. Malek], 2012. [7], 57 f., 2 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512618300]
134. JEVŠNIK, Matjaž. Ugotavljanje prisotnosti stresorjev na delovnem mestu v podjetju X : diplomska naloga. Celje: [M. Jevšnik], 2011. 55 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512931132]
135. ABER, Anita. Vpliv komunikacije na motivacijo v šivalnici JC-NTU : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [A. Aber], 2008. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512015214]

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij)

136. KELC, Tatjana. Zadovoljstvo krvodajalcev s komunikacijo v javnem zavodu : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [T. Kelc], 2019. 37 f., 3 f. pril. [COBISS.SI-ID 34444505]
137. GRAJŽL, Dina. Neverbalna komunikacija na poslovnem sestanku : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [D. Grajžl], 2018. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 528418585]
138. FLUHAR, Zdenka. Vpliv komunikacije prodajnega osebja in okolja na nakupne odločitve : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [Z. Fluhar], 2018. 38 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 528419353]
139. ŠPENGER, Tjaša. Vpliv absentizma in fluktuacije na podjetništvo v podjetju Lesna industrija R : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [T. Špenger], 2015. 42 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14775092]
140. ŠTERN, Helena. Medkulturne razlike v poslovnem komuniciranju : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [H. Štern], 2011. 42 f., [4] f. pril, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 528167705]
141. TOMKOVIĆ, Maša. Delo kot vrednota : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [M. Tomković], 2010. 32 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 9932596]
142. TAŠIČ, Simon. Motivacija v Slovenski vojski : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [S. Tašič], 2007. 34 str., graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 9400628]
143. JUVAN, Alenka. Vodenje poslovnih sestankov v podjetju Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. : diplomsko delo. Slovenj Gradec: [A. Juvan], 2007. 46 f., [4] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 528337689]
144. PAJER, Majda. Povezanost naravnanosti, medsebojnih odnosov in zadovoljstva pri delu v podjetju Gorenje : diplomsko delo. Slovenj Gradec: Majda Pajer, 2005. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 340776]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

145. ŠLJIVIĆ, Anita. Uporaba sodobne komunikacijske tehnologije pri komuniciranju s kupci : diplomska naloga. Celje: [A. Šljivić], 2022. 66 f., 7 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8829. [COBISS.SI-ID 107647747]
146. JAKOPEC, Romana. Zadovoljstvo uporabnikov različnih storitev s komunikacijo v javni upravi : diplomska naloga. Celje: [R. Jakopec], 2022. 49 f., graf. prikazi, tabele. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9458. [COBISS.SI-ID 134905859]
147. STRMOLE, Slavica. Organizacijska kultura in klima v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana : diplomska naloga. Celje: [S. Strmole], 2019. 54 f., 4 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5796. [COBISS.SI-ID 513737532]
148. KLANČNIK, Tomaž. Športni turizem z individualnim pristopom : diplomska naloga. Celje: [T. Klančnik], 2019. 65 f., 2 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5795. [COBISS.SI-ID 513737788]
149. OČKO, Karolina. Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Kompas, d. d. : diplomska naloga. Celje: [K. Očko], 2018. 58 f., 5 f. pril., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5342. [COBISS.SI-ID 513720380]
150. JAZBINŠEK, Kim. Organizacija regate Konjičanka 2014 : diplomska naloga. Celje: [K. Jazbinšek], 2016. 48 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513618236]
151. DEBELAK, Katarina. Ženske v nogometu na domačem in tujem terenu : diplomska naloga. Celje: [K. Debelak], 2016. 77 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513590844]
152. JEROMEL, Vlasta. Delo in vloga nepremičninskega posrednika ter informiranost strank : diplomska naloga. Celje: [V. Jeromel], 2015. 51 f., 40 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513490748]
153. BORKO, Tamara. Motivacija za šport in študij pri kategoriziranih športnikih : diplomska naloga. Celje: [T. Borko], 2015. 67 f., 24 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513479740]
154. TALL, Tetyana. Posebnosti poslovnega komuniciranja z ruskimi poslovneži : diplomska naloga. Celje: [T. Tall], 2015. 69 f., 3 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513515068]
155. SMREČNIK, Darja. Reševanje konfliktov v podjetju Prevent Halog, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [D. Smrečnik], 2015. 59 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513542460]
156. OPREŠNIK, Kristijan. Sodobne oblike komuniciranja s strankami v enoti tiskarna, podjetja ZIP Center, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [K. Oprešnik], 2015. 50 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513483068]
157. RADIĆ, Helena. Uporaba psiholoških testov za učinkovitejšo izbiro kadra v izbranem podjetju : diplomska naloga. Celje: [H. Radić], 2015. 52 f., 1 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513493308]
158. RUHITEL, Anita. Vpliv učeče se organizacije na razvoj kadrov v Koroškem domu starostnikov - Poslovna enota Slovenj Gradec : diplomska naloga. Celje: [A. Ruhitel], 2015. 47 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513460028]
159. JUSIĆ, Kristina. Asertivna komunikacija na delovnem mestu : diplomska naloga. Celje: [K. Jusić], 2014. 49 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513293116]
160. BAKARIĆ, Saša. Dvojne kariere športnikov - nogometašev : diplomska naloga. Celje: [S. Bakarić], 2014. 58 f., 21 f. pril. [COBISS.SI-ID 513373756]
161. MOČIVNIK, Nežka. Motivacija zaposlenih v hostlu v Španiji : diplomska naloga. Celje: [N. Močivnik], 2014. 50 f., 16 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513366076]
162. REDNAK, Valentina. Motiviranje zaposlenih v podjetjih : diplomska naloga. Celje: [V. Rednak], 2014. 56 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513366844]
163. JAVORNIK, Dušanka. Ocenjevanje in nagrajevanje javnih uslužbencev : diplomska naloga. Celje: [D. Javornik], 2014. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 513137724]
164. ČAS, Vesna. Stres pri ključnih kadrih v zdravstvenih domovih na Koroškem : diplomska naloga. Celje: [V. Čas], 2014. 61 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513159996]
165. VERBOTEN, Luka. Vodenje v nogometu : diplomska naloga. Celje: [L. Verboten], 2014. 60 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513157180]
166. KEP, Jelka. Vpliv kulture na poslovna pogajanja : diplomska naloga. Celje: [J. Kep], 2014. 59 f., 10 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513125692]
167. JELENKO, Anja. Vpliv športne prireditve na turizem kraja : tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih : diplomska naloga. Celje: [A. Jelenko], 2014. 74 f. [COBISS.SI-ID 513097788]
168. GOSTENČNIK, Mojca. Karierna sidra v odnosu do uspešnosti prodajalcev : diplomska naloga. Celje: [M. Gostenčnik], 2013. [9], 62 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512725564]
169. OSTRUH, Janez. Komuniciranje in motivacija zaposlenih v Unitur turizmu Zreče : diplomska naloga. Celje: [J. Ostruh], 2013. 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512910908]
170. SAVIČ, Urška. Komunikacija in reševanje konfliktov v podjetju Zavarovalnica Triglav, d.d. : diplomska naloga. Celje: [U. Savič], 2013. 63 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512757308]
171. KERT, Katarina. Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Deichmann, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [K. Kert], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512907836]
172. SILJAN, Rožle. Organizacija športne prireditve in zadovoljstvo udeležencev : diplomska naloga. Celje: [R. Siljan], 2013. 51 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512862012]
173. PODVRŠNIK, Urška. Priprava na zaposlitveni razgovor : diplomska naloga. Celje: [U. Podvršnik], 2013. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512757564]
174. VIVOD, Tanja. Razvoj kadrov z vidika sistema kakovosti : diplomska naloga. Celje: [T. Vivod], 2013. 90 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512914236]
175. MUŠINOVIĆ, Aida. Reševanje konfliktov v družinskih in klasičnih podjetjih : diplomska naloga. Celje: [A. Mušinović], 2013. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512963644]
176. BRGLEZ, Boštjan. Vloga teka na dolge proge pri iskanju ravnovesja med poklicno kariero in zasebnim življenjem : diplomska naloga. Celje: [B. Brglez], 2013. 63 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512934716]
177. ŠPEGELJ, Katja. Zadovoljstvo delodajalcev z diplomanti FKPV : diplomska naloga. Celje: [K. Špegelj], 2013. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512758332]
178. NABERNIK, Petra. Življenjske in delovne vrednote pri mladih : diplomska naloga. Celje: [P. Nabernik], 2013. 60 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512861244]
179. ŽERDONER, Brigita. Analiza odsotnosti z dela v podjetju ERICo d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [B. Žerdoner], 2012. [8], 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512800572]
180. VOLKAR, Franci. Komuniciranje na delovnem mestu v komerciali sektorja gradnje podjetja Mercator, d. d. : diplomska naloga. Celje: [F. Volkar], 2012. 59 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512798524]
181. ŠRIMPF, Jernej. Komuniciranje v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje : diplomska naloga. Celje: [J. Šrimpf], 2012. [7], 49 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512793404]
182. ŠVERC, Cica. Komunikacija in zadovoljstvo strank pri reševanju zavarovalnih primerov iz osebnih zavarovanj na Zavarovalnici Triglav, d. d. : diplomska naloga. Celje: [C. Šverc], 2012. [8], 50 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512635708]
183. PLOHL, Janez. Konflikti v podjetju Metal Ravne d.o.o. in njihovo reševanje : diplomska naloga. Celje: [J. Plohl], 2012. [8], 59 f., 5 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512626492]
184. STOJAN, Lana. Odnos med kariero in zasebnim življenjem v Sloveniji : diplomska naloga. Celje: [L. Stojan], 2012. [9], 62 f., 11 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512632892]
185. ROZMAN, Karmen. Odnosi z javnostmi v procesu umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor : diplomska naloga. Celje: [K. Rozman], 2012. [6], 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512630332]
186. OSERBAN, Petra. Redni letni razgovori v lokalnih samoupravnih skupnostih Mežiške doline : diplomska naloga. Celje: [P. Oserban], 2012. [9], 47 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512781884]
187. PODGORŠEK, Doroteja. Vloga lokalnih športnih medijev pri promociji športa in rekreacije : diplomska naloga. Celje: [D. Podgoršek], 2012. [6], 46 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512783164]
188. JUVAN, Alenka. Zadovoljstvo zaposlenih s komunikacijo v podjetju Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d. : diplomska naloga. Celje: [A. Juvan], 2012. [8], 50 f., 6 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512608060]
189. JERMAN, Andrej. Življenjski slog in bolečine v spodnjem delu hrbtenice pri poklicnih voznikih avtobusov : diplomska naloga. Celje: [A. Jerman], 2012. [8], 42 f., 7 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512774716]
190. KOLOSOVSKI, Patricija. Poslovno komuniciranje znotraj podjetja Reflex, d. o. o. : diplomska naloga. Celje: [P. Kolosovski], 2011. 55 f., 9 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512955708]
191. BARIĆ VONČINA, Darja. Uspešno reševanje kofliktov v sodobnem podjetju : diplomska naloga. Celje: [D. Barić Vončina], 2011. 57 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512888124]

Mentor - drugo

192. PETROVIČ, Alja, PERUŠ, Špela. Prosti čas učencev : področje psihologija. Ravne na Koroškem: [OŠ Koroški jeklarji], 2003. 24 f., graf. prikazi. Naloga za gibanje Mladi raziskovalci Koroške. [COBISS.SI-ID 6479156]

Avtor dodatnega besedila

193. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Sustainable accessible tourism. 1st ed. Dolga Poljana: Perfectus, svetovanje in izobraževanje, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVI, 276 str.)), ilustr. Collection Scientific monographs, Sub-collection Tourism. ISBN 978-961-95856-8-9. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-ID 143264003]
194. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Trajnostno naravnani dostopni turizem. 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, svetovanje in izobraževanje, 2021. XVIII, 291 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Turizem. ISBN 978-961-95418-5-2. [COBISS.SI-ID 81458947]
195. RASPOR, Andrej, MACUH, Bojan. Trajnostno naravnani dostopni turizem. 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, svetovanje in izobraževanje, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XVIII, 291 str.)), ilustr. Zbirka Znanstvene monografije, Podzbirka Turizem. ISBN 978-961-94894-5-1. http://www.andrejraspor.com/perfectus_zalozba. [COBISS.SI-ID 17551363]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

196. GORENC, Mateja. Zloraba internetnih storitev na delovnem mestu in pojav zasvojenosti : doktorska disertacija. Celje: [M. Gorenc], 2016. 292 str., 129 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513616700]

Somentor pri magistrskih delih

197. LANGERHOLC ŽAGER, Brigita. Položaj žensk na vodstvenih položajih v športu v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Langerholc Žager], 2016. 191 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_langerholc-zager-brigita.pdf. [COBISS.SI-ID 34489437]
198. PISEK, Manica. Vpliv telesne vadbe na kakovost življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pisek], 2013. XVI, 181 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1560. [COBISS.SI-ID 9671753]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

199. URISK, Luka. Koncept digitalne identitete v ŠC Slovenj Gradec : magistrska naloga. Celje: [L. Urisk], 2014. 94 f., 12 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513123900]

Somentor pri diplomskih delih

200. ISLAMČEVIĆ LEŠNIK, Tjaša. Pogoste poškodbe igralk in igralcev sedeče odbojke : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Islamčević Lešnik], 2011. XIII, 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8660809]
201. LAPAJNE, Jasna. Predstavitev prilagojenega in poenostavljenega devetstopenjskega modela sedeče odbojke za otroke z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Lapajne], 2009. VII, 116 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7899977]

Fotograf

202. STROJNIK, Nejc, CHABROS, Marek (fotograf). Koristna izkušnja in trajen spomin. Večer. [Tiskana izd.]. 2. jul. 2021, 77, št. 150, str. 13, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 69931523]

Recenzent

203. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]
204. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
205. PINTAR, Damjan, POBEGAJLO, Fedja. Hotelski kodeks družbe Hit Alpinea, d. d. 1. izd. Kranjska Gora: Hit Alpinea, 2017. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-285-678-6. [COBISS.SI-ID 289849344]
206. POLIČNIK, Jasmina (urednik). Zbornik referatov. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2017. ISBN 978-961-93958-6-8. http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2015/12/Zbornik_Kakovost-v-vi. [COBISS.SI-ID 1026288189]
207. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik povzetkov referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6997-03-4. [COBISS.SI-ID 292477184]
208. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2017 : zbornik referatov : 7. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17. november 2017 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2017 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th November 2017. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2017. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-04-1. [COBISS.SI-ID 292766976]
209. POLIČNIK, Jasmina (urednik). Zbornik referatov. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2016. ISBN 978-961-93958-3-7. http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2015/12/Zbornik_Kakovost-v-vi. [COBISS.SI-ID 287514368]
210. JOVANCAI, Ana (urednik, recenzent), KOVSCA, Vladimir (urednik), BENDEKOVIĆ, Jadranka (urednik). Economic and social development : 5th Eastern European Econimic and Social Development Conference on Social Responsibility, Belgrade, 21-22 May, 2015 : book of proceedings. Varazdin: Varazdin development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North; Belgrade: Megatrend University, 2015. CD-ROM. Economic and social development (Book of proceedings). ISBN 1-84969-000-6. ISSN 1849-6903. http://www.esd-conference.com/Book%20of%20Proceedings_Belgrade%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 11994908]
211. KOVAČ, Tatjana, PRIMORAC, Dinko (urednik, recenzent), PIHIR, Igor (urednik, recenzent), DETELJ, Kristina (urednik), 10th Economic and Social Development international scientific conference 25th September 2015. Economic and social development : book of proceedings. Online ed. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Koprivnica: University North, 2015. Economic and social development (Book of proceedings. Online). ISSN 1849-7535. http://www.esd-conference.com/esd_Book%20of%20Proceedings_Miami_ONLINE.pdf. [COBISS.SI-ID 22781158]
212. SAULI-MIKLAVČIČ, Alicia Leonor (urednik). Zbornik referatov. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2015. ISBN 978-961-281-818-0. http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-referatov-4.-konference-Kakovost-v-VS%C5%A0-.pdf. [COBISS.SI-ID 279308032]
213. POLIČNIK, Jasmina (urednik). Zbornik referatov. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 2015. ISBN 978-961-93958-0-6. http://www.skupnost-vss.si/wp-content/uploads/2016/01/Zbornik-referatov-5.-konference-Kakovost-v-VS. [COBISS.SI-ID 2048795442]
214. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik povzetkov referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6825-98-6. [COBISS.SI-ID 281993984]
215. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2015 : zbornik referatov : 6. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 20. november 2015 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2015 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 20th November 2015. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2015. 1 optični disk CD-ROM. ISBN 978-961-6825-99-3. [COBISS.SI-ID 282317056]
216. PRIMORAC, Dinko (urednik, recenzent), JOVANCAI, Ana (urednik, recenzent). Economic and social development : 5th International Scientific Conference, Belgrade, 10-11 April, 2014 : book of proceedings. Varazdin: Varazdin development and Entrepreneurship Agency; Belgrade: Megatrend University, 2014. CD-ROM. ISBN 978-953-6125-08-1. http://www.esd-conference.com/book_of_proceedings_Belgrade_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 11702812]
217. FILIPOVIĆ, Davor (urednik, recenzent), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 2nd international scientific conference, Paris, 5th April, 2013 : book of abstracts. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. 221 str. ISBN 978-961-6825-72-6. [COBISS.SI-ID 266061824]
218. FILIPOVIĆ, Davor (urednik, recenzent), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 2nd international scientific conference, Paris, 5th April, 2013 : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6825-73-3. [COBISS.SI-ID 266187008]
219. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik povzetkov referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 107 str. ISBN 978-961-6825-82-5. [COBISS.SI-ID 269613568]
220. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013 : zbornik referatov : 5. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 14.-15. november 2013 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2013 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 14th-15th November 2013. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6825-83-2. [COBISS.SI-ID 270141440]
221. FILIPOVIĆ, Davor (urednik), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 1st International Scientific Conference, Frankfurt am Main, 12-13 April, 2012 : book of abstracts. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2012. 91 str. ISBN 978-961-6825-48-1. [COBISS.SI-ID 260999680]
222. FILIPOVIĆ, Davor (urednik, recenzent), GOLTNIK URNAUT, Anita (urednik, recenzent). Economic and social development : 1st International Scientific Conference, Frankfurt am Main, 12-13 April, 2012 : book of proceedings. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency; Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2012. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6825-49-8. [COBISS.SI-ID 261000192]
223. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 144 str. ISBN 978-961-6825-64-1. [COBISS.SI-ID 264091392]
224. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-67-2. [COBISS.SI-ID 264739840]
225. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik), Zbornik povzetkov referatov 3. mednarodne znanstvene konference, Celje, 17.-18. november 2011. Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik povzetkov referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : book of abstracts : 3rd international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 110 str. ISBN 978-961-6825-36-8. [COBISS.SI-ID 258858240]
226. MERKAČ SKOK, Marjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2011 : zbornik referatov : 3. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 17.-18. november 2011 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2011 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 17th-18th November 2011. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2011. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6825-41-2. [COBISS.SI-ID 259310848]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022