COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSmag. Darko Golec [32467]Osebna bibliografija za obdobje 2004-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLEC, Darko, MAHNIČ, Viljan, KOVAČ, Tatjana. Relational model of temporal data based on 6th normal form. Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. ruj.-lis. 2017, god. 24, br. 5, str. 1479-1489, ilustr. ISSN 1330-3651. [COBISS.SI-ID 513665340], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
2. GOLEC, Darko. Sistem poslovnega obveščanja - primer vpeljave v podjetju Mariborska Livarna Maribor. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 17, št. 1 (jan/feb/mar), str. 46-55. ISSN 1318-1882. [COBISS.SI-ID 512339772]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. GOLEC, Darko. Modern data architecture in a banking. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : zbornik referatov : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and Business Challenge of Globalisation in 2019 : international scientific conference : conference proceedings : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 24-28, ilustr. ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 513759804]
4. GOLEC, Darko. Reporting solution for order management. V: BAĆOVIĆ, Maja (ur.). Proceedings of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference. 3rd ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation conference, Dubrovnik, Croatia, [7-9] September 2017. Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2017. Str. 319-323, ilustr. Proceedings of the ENTRENOVA ..., vol. 3, no. 1. ISSN 1849-7950. [COBISS.SI-ID 513674556]
5. GOLEC, Darko. Normalizacija šeste normalne oblike za časovne baze podatkovnih skladišč = Sixth normal form normalization for temporal databases in data warehouses. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Slovenija, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Slovenia, Celje, 18th-19th November 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 551-559, ilustr. ISBN 978-961-6825-17-7. [COBISS.SI-ID 512364604]
6. GOLEC, Darko, TRTNIK, Matej, PEČNIK, Slaven. Poslovno obveščanje v podjetju Mobitel = Business intelligence in mobitel. V: Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik prispevkov. Dnevi slovenske informatike 2009 - DSI, Portorož, Slovenija, 15.-17. april 2009. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2009. 8 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6165-29-7. [COBISS.SI-ID 512340284]
7. GOLEC, Darko. Izzivi organizacij pri vpeljavah sistemov poslovnega obveščanja = Challenges faced by organizations implementing systems of a business intelligence. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik referatov = Knowledge and business challenge of globalisation : conference proceedings. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 337-347. ISBN 978-961-6603-94-2. [COBISS.SI-ID 512276540]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. GOLEC, Darko. Modern data architecture in a banking. V: KOVAČ, Tatjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : 8. mednarodna znanstvena konferenca : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 : zbornik povzetkov referatov = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : international scientific conference : Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019 : book of abstracts. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. Str. 6-7. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 513760060]
9. GOLEC, Darko. Reporting solution for order management. V: BAĆOVIĆ, Maja (ur.). Book of abstracts of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference. [3rd] ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference, Dubrovnik, Croatia, September [7-9], 2017. Zagreb: Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2017. Str. 74. Book of abstracts of the ENTRENOVA - Enterprise Research Innovation Conference, vol. 3, no. 1. ISSN 1849-7969. [COBISS.SI-ID 513674812]
10. GOLEC, Darko. Normalizacija šeste normalne oblike za časovne baze podatkovnih skladišč = Sixth normal form normalization for temporal databases in data warehouses. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2010 : zbornik povzetkov referatov : 2. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 18.-19. november 2010 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2010 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 18th-19th November 2010. Zbornik povzetkov referatov 2. mednarodne znanstvene konference, Celje, 18.-19. november 2010. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. Str. 90-91. ISBN 978-961-6825-12-2. [COBISS.SI-ID 512340028]
11. GOLEC, Darko, TRTNIK, Matej, PEČNIK, Slaven. Poslovno obveščanje v podjetju Mobitel = Business intelligence in mobitel. V: Z inteligentnimi sistemi do strateške prednosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2009. Str. 105-106. ISBN 978-961-6165-28-0. [COBISS.SI-ID 512339260]
12. GOLEC, Darko. Izzivi organizacij pri vpeljavah sistemov poslovnega obveščanja = Challenges faced by organizations implementing systems of a business intelligence. V: MERKAČ SKOK, Marjana (ur.), CINGULA, Marijan (ur.). Znanje in poslovni izzivi globalizacije : zbornik povzetkov referatov : 1. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 12.-13. november 2009 = Knowledge and business challenge of globalisation : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 12th-13th November 2009. Zbornik povzetkov referatov 1. mednarodne znanstvene konference, Celje, 12.-13. november 2009. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009. Str. 52-53. ISBN 978-961-6603-90-4. [COBISS.SI-ID 512276284]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

13. GOLEC, Darko. Workspace Manager za potrebe časovnih baz. V: 15. strokovno srečanje SIOUG 2010 : Kongresni center Bernardin, Portorož, 26. - 29 september 2010. [Ljubljana]: SIOUG, Slovensko društvo uporabnikov programske opreme Oracle, [2010]. Str. 30. [COBISS.SI-ID 512339516]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

14. GOLEC, Darko. Logični model časovnega podatkovnega skladišča v šesti normalni obliki : doktorska disertacija. Celje: [D. Golec], 2018. 237 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513727292]

2.09 Magistrsko delo

15. GOLEC, Darko. Vpeljava sistema poslovnega obveščanja v podjetju Mariborska livarna = [Implementation of a business intelligence system in Mariborska livarna] : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Golec], 2008. 120 str., VIII str. pril., ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/246/. [COBISS.SI-ID 6720340]

2.11 Diplomsko delo

16. GOLEC, Darko. Mehanizmi in orodja za zagotavljanje varnosti v operacijskem sistemu Solaris : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Golec], 2004. IV, 72 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4406100]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

17. GOLEC, Darko, TRTNIK, Matej, PEČNIK, Slaven. IBM Cognos v družbi Mobitel d. d. 2010. [COBISS.SI-ID 512340540]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. BRČINA, Jasmina. Podatkovna konceptualizacija vpeljave poslovne inteligence na primeru podjetja iz oknarske industrije : magistrska naloga. Celje: [J. Motoh], 2022. 102 f., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9455. [COBISS.SI-ID 134976003]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022