COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Bojan Geršak [40730]Osebna bibliografija za obdobje 2002-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Bojan. Kje je Republika Slovenija, ko govorimo o izvajanju finančnih preiskav v predkazenskem postopku in upoštevanju priporočil št. 30 projektne skupine za finančno ukrepanje?. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2019, letn. 70, št. 3, str. 265-276, graf. prikazi. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 3814122], [JCR, SNIP, WoS]
2. GERŠAK, Bojan, BRATINA, Borut, SRAKAR, Andrej. Comparison of and demarcation between selected economic minor offences and economic criminal offences. Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 17, št. 2, str. 167-193, tabele, graf. prikazi. ISSN 1580-0253. http://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2015-2/04_Gersak_et_al_rV_2015-2.pdf, https://www.fvv.um.si/rV/arhiv/2015-2/04_Gersak_et_al_rV_2015-2-E.html, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=76119. [COBISS.SI-ID 3001322]

1.04 Strokovni članek

3. GERŠAK, Bojan. Stanje na področju omejevanja pranja denarja v Sloveniji. Kriminalistička teorija i praksa. 2019, god. 6, br. 11, (1 datoteka pdf (str. 87-97)), ilustr. ISSN 1849-6164. http://www.criminalisticassociation.org/Dokumenti/KTIP_11_202057191032.pdf. [COBISS.SI-ID 14286339]
4. GERŠAK, Bojan. Kje je Slovenija, ko govorimo o pranju denarja. Varnost. [Spletna izd.]. 2018, letn. 66, št. 2, str. 17-21, ilustr. ISSN 2232-318X. http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/VARNOST/2018/Varnost02_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 4618184]
5. GERŠAK, Bojan, PLANTAN, Marko. Ugotavljanje premoženjske koristi s finančno preiskavo. Varnost. [Spletna izd.]. 2018, letn. 66, št. 4, str. 36-39, ilustr. ISSN 2232-318X. http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/VARNOST/Varnost_4_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 4723912]
6. GERŠAK, Bojan. Mednarodni terorizem globalnih razsežnosti : vzroki za njegov pojav in kako ga preseči. Varnost. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 57, št. 2, str. 41-45. ISSN 0350-7114. [COBISS.SI-ID 2673096]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. GERŠAK, Bojan. Odziv mednarodnih varnostnih organizacij in Evropske unije na grožnje terorizma. V: LOBNIKAR, Branko (ur.). Zbornik povzetkov [!prispevkov]. 8. slovenski dnevi varstvoslovja, Bled, 30. maj - 1. junij 2007. Maribor: Fakulteta za varnostne vede, 2007. 7 str. ISBN 978-961-6230-66-7. [COBISS.SI-ID 1371370]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. GERŠAK, Bojan. Finančne preiskave po ZKP – policijski vidik. V: MODIC, Maja (ur.), et al. 23. dnevi varstvoslovja, Laško, 8. in 9. junij 2022 : zbornik povzetkov. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Maribor, 2022. Str. 30. ISBN 978-961-286-603-7. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/683, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=81802&lang=slv. [COBISS.SI-ID 111131139]

1.22 Intervju

9. GERŠAK, Bojan (intervjuvanec). Pralci denarja se vse bolj polaščajo tudi virtualnega sveta. Delo.si. [Spletna izd.]. 3. mar. 2017, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/sobotna/pralci-denarja-se-vse-bolj-polascajo-tudi-virtualnega-sveta.html. [COBISS.SI-ID 4687304]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

10. GERŠAK, Bojan. Primerjalno-pravna analiza razmejitev med gospodarskimi prekrški in gospodarskimi kaznivimi dejanji s področja prevzemne politike : doktorska disertacija. [Maribor: B. Geršak], 2015 [i. e. 2016]. 182 str., tabele, graf. prikazi. https://dk.um.si/Dokument.php?id=103341. [COBISS.SI-ID 12515612]

2.09 Magistrsko delo

11. GERŠAK, Bojan. Ukrepi Evropske unije za preprečevanje mednarodnega terorizma in njihov vpliv na varnost turizma : magistrska naloga. Portorož: [B. Geršak], 2007. 194 f., ilustr. https://repozitorij.upr.si/Dokument.php?id=8642. [COBISS.SI-ID 859870]

2.11 Diplomsko delo

12. GERŠAK, Bojan. Organizacija banketa za diplomatski zbor na spomladanskem plesu v Hotelu Lev, d.d. : diplomska naloga. Portorož: [B. Geršak], 2005. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 670430]
13. GERŠAK, Bojan. Organizacija banketa za diplomatski zbor na spomladanskem plesu v Hotelu Lev, d.d. Ljubljana : diplomska naloga. Bled [i. e.] Ljubljana: [B. Geršak], 2002. 29 f., [18] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 512123766]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

14. GERŠAK, Bojan. Kaznivo dejanje pranja denarja : predavanje na seminarju Evropa za notarje in notarji za Evropo III: Vloga evropskega notariata na področju preprečevanja pranja denarja, Ljubljana, 7. marec 2019. [COBISS.SI-ID 4775880]
15. GERŠAK, Bojan (diskutant), PONGRAČIČ, Leo (diskutant), SMOLEJ, David (diskutant). Pregled FOO (Finansijsko-obavještajnog odjeljenja) i različitih jedinica za borbu protiv privrednog kriminala, finansijske istrage i planovi za kapacitete funkcija protiv pranja novca i sporovođenja analize nedostataka u vezi sa razvojem kapaciteta : predavanje na sestanku v okviru Twinning projekta IPA 2013 "Podrška borbi protiv pranja novca", 29. - 31. jan. 2019, Bihač. aktivnost br. 1. 1. 6. [COBISS.SI-ID 4983496]
16. GERŠAK, Bojan. Vrste in pomen izvajanja finančnih preiskav ter vloga finančnih inštitucij : predavanje na strokovnem posvetu Adriatic Financial Crime akademije, ki je potekal 7. maja 2019 v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 4824264]
17. GERŠAK, Bojan. Področje gospodarske kriminalitete : predavanje v okviru Jesenske pravne šole društva Elsa iz Nove Gorice, 13. 12. 2018 na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani : Teoretični in praktični vidiki gospodarskega prava. 1. del. [COBISS.SI-ID 4757704]
18. GERŠAK, Bojan. Pranje denarja in tipologija pranja denarja : Predavanje na strokovnem posvetovanju Deloitte, v Ljubljani, dne 13. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 4701384]
19. GERŠAK, Bojan. Financial Investigations : CEPOL Course 27/2016 : 29th November - 1st December 2016, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 4701640]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 3. 4. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022