COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISSdr. Sonja Pečjak [06835]Personal bibliography for the period 2000-2023

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original scientific article

1. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja, DEPOLLI STEINER, Katja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, GRIL, Alenka, BOH PODGORNIK, Bojana, HLADNIK, Aleš, KAVČIČ, Alenka, BOHAK, Ciril, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PESEK, Matevž, PEKLAJ, Cirila. Slovenian validation of the childrenʼs perceived use of self-regulated learning inventory. Frontiers in psychology. 14. jan 2022, vol. 12, str. 1-10, ilustr. ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.730386. [COBISS.SI-ID 93434371], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
financier: ARRS, Projekti, J5-9437, Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja
2. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Teachers' perceived competence in meeting students' emotional needs during COVID-19. Psihologijske teme. 2022, vol. 31, no. 2, str. 299-316, tabele, graf. prikazi. ISSN 1332-0742. DOI: 10.31820/pt.31.2.5. [COBISS.SI-ID 116531203], [SNIP, WoS, Scopus]
financier: ARRS, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja, P5-0110
3. KAVČIČ, Alenka, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, HLADNIK, Aleš, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. What can off- and online measures tell about students’ self-regulation and their achievement while learning science expository hypertext. Sustainability. May 2022, vol. 14, iss. 9, str. 1-19, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5686, DOI: 10.3390/su14095686. [COBISS.SI-ID 107992835], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
4. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PEKLAJ, Cirila. Some predictors of perceived support and proximity in students during COVID-19 distance learning. International electronic journal of elementary education. 2021, vol. 14, no. 1, str. 51-62, tabele, graf. prikazi. ISSN 1307-9298. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1627. [COBISS.SI-ID 85865475], [SNIP, Scopus up to 4. 2. 2023: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
5. KAVČIČ, Alenka, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, HLADNIK, Aleš, KLOPČIČ, Vid, KOMIDAR, Luka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 1, str. 30-46, ilustr. ISSN 1318-1882. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/119, DOI: 10.31449/upinf.119. [COBISS.SI-ID 55103491]
6. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Hazers' personality characteristics and the perception of school climate in Slovenia. Violence and victims. 2021, vol. 36, no. 4, str. 531-547, tabele. ISSN 0886-6708. https://connect.springerpub.com/content/sgrvv/36/4/531, DOI: 10.1891/VV-D-19-00125. [COBISS.SI-ID 74400515], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
7. PROGAR, Nejka, PEČJAK, Sonja. Spletno in nespletno prijateljstvo - dve strani istega kovanca? = Online and offline friendship - two sides of the same coin?. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 34-38, tabele. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 62721283]
8. KOMLJEN, Ivana, PEČJAK, Sonja. Učiteljev humor v povezavi z razredno klimo, psihičnim zadovoljstvom in učno motivacijo dijakov = Teacher's sense of humour in relation to classroom climate, mental satisfaction and learning motivation of secondary school students. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 46-52, tabele, graf. prikaz. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 62726915]
9. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Parental involvement in children's career decision-making process in Slovenia : parents' and children's perspective. Journal of Psychological and Educational Research. 2020, vol. 28, no. 2, str. 31-54, tabele, graf. prikazi. ISSN 2247-1537. [COBISS.SI-ID 45647363], [SNIP, WoS, Scopus]
10. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Fazaniranje dijakov novincev z vidika spola fazanerjev. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, [št.] 1, str. 99-113, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514966391], [SNIP, Scopus]
11. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja, RIJAVEC, Majda, JURČEC, Lana. Teaching as a calling and well-being of Slovenian and Croatian teachers. Psihologijske teme. 2020, vol. 29, no. 2, str. 249-267, tabele, graf. prikaza. ISSN 1332-0742. http://pt.ffri.hr/index.php/pt/article/view/478, DOI: 10.31820/pt.29.2.3. [COBISS.SI-ID 23227907], [SNIP, WoS up to 18. 1. 2023: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,25, Scopus up to 16. 7. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
12. PEKLAJ, Cirila, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEČJAK, Sonja. Motivacija in razvoj kompetenc na področju pedagoške psihologije : perspektiva ene generacije študentov psihologije = Motivation and development of competencies in educational psychology : a perspective of one generation of students of psychology. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2020, letn. 29, str. 87-97. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2020/educ-peklaj_et_al.pdf, DOI: 10.20419/2020.29.516. [COBISS.SI-ID 17001731], [SNIP, Scopus]
13. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PEKLAJ, Cirila. Učni uspeh pri slovenščini in metakognitivno znanje o uporabi učnih strategij. Sodobna pedagogika. okt. 2020, letn. 71 = 137, št. 3, str. 84-97, tabele. ISSN 0038-0474. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124902. [COBISS.SI-ID 43889923], [SNIP, WoS, Scopus]
financier: ARRS, Temeljni projekt, J5-9437, Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja
14. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost v raziskavi PISA 2018 - psihološki vpogled in interpretacije dosežkov slovenskih učencev. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 31, št. 1/2, str. 35-56, 229-230, tabele, graf. prikazi. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2020/1581-6044.31(1-2).pdf. [COBISS.SI-ID 36714499]
15. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Psihološki pogled na pojav "fazaniranja" s perspektive izvajalcev in novincev tarč = A psychological view of freshmen hazing from the perspective of both students who bully and freshmen - targets. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2020, letn. 24, št. 1/2, str. 7-21, tabele. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 18706947]
16. PEČJAK, Sonja. Pouk književnosti v osnovni in srednji šoli pri generaciji "Z" - psihološka perspektiva. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 1, str. 57-63, 104, ilustr. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 69355874], [SNIP]
17. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Decision-making styles as predictors of career decision difficulties in secondary school students with regard to gender. Psihologijske teme. 2019, vol. 28, br. 3, str. 601-620, tabele. ISSN 1332-0742. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=334423, DOI: 10.31820/pt.28.3.8. [COBISS.SI-ID 70951522], [SNIP, Scopus up to 10. 1. 2023: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,67]
18. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Unofficial hazing in secondary schools : prevalence, activities, and attitudes. Psychology in the schools. [Online ed.]. feb. 2019, vol. 56, iss. 2, str. 194-205, tabele. ISSN 1520-6807. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pits.22211, DOI: 10.1002/pits.22211. [COBISS.SI-ID 68731490], [JCR, SNIP, WoS up to 29. 8. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0,00, Scopus up to 1. 9. 2022: no. of citations (TC): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,00]
19. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Psihološki vidiki medvrstniškega nasilja v šolah : ugotovitve nekaterih slovenskih raziskav. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 30, št. 3/4, str. 9-31, 183-184, tabele. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2019/1581-6044.30(3-4).pdf. [COBISS.SI-ID 3492951]
20. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Developing summarizing skills in 4th grade students : intervention programme effects. International electronic journal of elementary education. 2018, vol. 10, iss. 5, str. 571-581, tabele. ISSN 1307-9298. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/482/354, DOI: 10.26822/iejee.2018541306. [COBISS.SI-ID 67477858], [SNIP, Scopus up to 16. 2. 2023: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1,50]
21. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Iskanje bistva in povzemanje iz neumetnostnih besedil pri učencih 4. razreda osnovne šole. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 63, št. 1, str. [101]-112, 132-133, tabeli. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 66829410], [SNIP, Scopus up to 1. 9. 2022: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
22. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Differences in the effects of summarizing skills training by 4th grade students. Studia psychologica. 2018, vol. 60, no. 4, str. 245-258, tabele. ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/uploads/PIRC_SP_4_vol.60_2018_pp.245-258.pdf. [COBISS.SI-ID 68872290], [JCR, SNIP, WoS, Scopus up to 27. 7. 2021: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
23. LISAC, Anita, PEČJAK, Sonja. Učinkovitost programa razvoja socialnih spretnosti pri učencih. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. 2018, letn.5, št. 2, str. 12-17, tabele. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 67020386]
24. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Pomen bližine v interakciji med učitelji in dijaki pri pouku slovenščine v gimnaziji. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2018, letn.49, št. 3/4, str. 31-37, tabele. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 66927202]
25. KALIN, Jana, PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Elementary and secondary school students' perceptions of teachers' classroom management competencies. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2017, vol. 7, no. 4, str. 37-62, tabele. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_37-62.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4965. [COBISS.SI-ID 65986146], [SNIP]
26. POZNIČ, Anja, PEČJAK, Sonja. Značilnosti dijakov in učnega okolja v povezavi z uspešnostjo pri e-učenju. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2017, letn. 32, [št.] 1, str. 111-124, tabeli. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514646647], [SNIP, Scopus up to 11. 11. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 2,00]
27. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. School climate in peer bullying : observers' and active participants' perceptions = Šolska klima pri medvrstniškem nasilju : zaznave opazovalcev in aktivnih udeležencev. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 74-82, tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/pecjak_pirc.pdf. [COBISS.SI-ID 65300322], [SNIP, Scopus up to 28. 2. 2020: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
28. PEČJAK, Sonja, POZNIČ, Anja. Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z e-učbeniki = The effect of the teacher's instructions on the academic achievement of high school students in learning with e-textbooks. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 101-110, tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/poznic_pecjak.pdf. [COBISS.SI-ID 65894242], [SNIP, Scopus]
29. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Bullying and perceived school climate : victims' and bullies' perspective. Studia psychologica. 2017, vol. 59, no. 1, str. 22-33, tabele. ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/uploads/PECJAK_SP_1_vol.59_2017_pp.22-33.pdf. [COBISS.SI-ID 63779938], [JCR, SNIP, WoS up to 28. 1. 2023: no. of citations (TC): 13, without self-citations (CI): 12, without self-citations per author (CIAu): 6,00, Scopus up to 5. 1. 2023: no. of citations (TC): 16, without self-citations (CI): 13, without self-citations per author (CIAu): 6,50]
30. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PEKLAJ, Cirila. The role of personality and subject-specific motivation in students' achievement in math and mother tongue. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. list.-pros. 2016, god. 25, br. 4 (134), str. 503-522, tabele. ISSN 1330-0288. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=252655, DOI: 10.5559/di.25.4.04. [COBISS.SI-ID 63160162], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
31. RIJAVEC, Majda, PEČJAK, Sonja, JURČEC, Lana, GRADIŠEK, Polona. Money and career or calling? Intrinsic vs. extrinsic work orientations and job satisfaction of Croatian and Slovenian teachers = Novac i karijera ili životni poziv? Intrinzične vs. ekstrinzične radne orijentacije i zadovoljstvo poslom hrvatskih i slovenskih učitelja. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. [Online ed.]. 2016, vol. 18, no. 1, str. 201-223. ISSN 1848-5197. http://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/article/view/1163. [COBISS.SI-ID 10999881], [JCR, SNIP, WoS up to 10. 10. 2020: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 0,75, Scopus up to 5. 6. 2021: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,25]
32. PUCKO, Tjaša, PEČJAK, Sonja. Primerjava učinkovitosti e-branja in branja s papirja pri učencih v srednji šoli. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2016, letn. 31, [št.] 3/4, str. 55-69, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514559607], [SNIP, Scopus]
33. PEKLAJ, Cirila, PODLESEK, Anja, PEČJAK, Sonja. Gender, previous knowledge, personality traits and subject-specific motivation as predictors of studentʼs math grade in upper-secondary school. European journal of psychology of education. sep. 2015, vol. 30, iss. 3, str. 313-330, tabele, graf. prikazi. ISSN 0256-2928. http://link.springer.com/article/10.1007/s10212-014-0239-0, DOI: 10.1007/s10212-014-0239-0. [COBISS.SI-ID 56471906], [JCR, SNIP, WoS up to 15. 10. 2022: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 2,00, Scopus up to 27. 8. 2022: no. of citations (TC): 8, without self-citations (CI): 7, without self-citations per author (CIAu): 2,33]
34. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Predictors and forms of intervention in peer bullying : pre-service teachers vs. teachers. The new educational review. 2015, vol. 39, no. 1, str. 264-276, tabele. ISSN 1732-6729. [COBISS.SI-ID 57325410], [SNIP, Scopus up to 20. 6. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1,50]
35. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Sem opazovalec medvrstniškega nasilja: kaj lahko naredim?. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2014, letn. 29, [št.] 1, str. 155-168, graf. prikazi, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 54869090], [SNIP, Scopus up to 6. 11. 2022: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
36. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, KALIN, Jana, et al. Didactic competencies of teachers from the learner's viewpoint. Educational studies. 2012, vol. 38, iss. 1, str. 51-62, tabele. ISSN 0305-5698. DOI: 10.1080/03055698.2011.567028. [COBISS.SI-ID 45725538], [JCR, SNIP, WoS up to 10. 8. 2019: no. of citations (TC): 6, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 1,20, Scopus up to 4. 6. 2022: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 8, without self-citations per author (CIAu): 1,60]
37. PEKLAJ, Cirila, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, VALENČIČ ZULJAN, Milena, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Perceptions of teachers' goals in classroom, students' motivation and their maladaptive behaviour as predictors of high school math achievement. Studia psychologica. 2012, vol. 54, no. 4, str. 329-344, ilustr. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 9541961], [JCR, SNIP, WoS up to 8. 7. 2022: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 4, without self-citations per author (CIAu): 0,80, Scopus up to 22. 7. 2022: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 1,20]
38. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Emotions, motivation and self-regulation in boys' and girls' learning mathematics. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 20, št. 3, str. 33-58, tabele. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2011_3/peklaj_pecjak.pdf. [COBISS.SI-ID 47438434], [SNIP]
39. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Model of reading comprehension for 5th grade students. Studia psychologica. 2011, vol. 53, no. 1, str. 53-67, ilustr. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 45449314], [JCR, SNIP, WoS up to 14. 5. 2022: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,67, Scopus up to 16. 2. 2023: no. of citations (TC): 11, without self-citations (CI): 8, without self-citations per author (CIAu): 2,67]
40. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost slovenskih učencev v PISI 2009 - analiza skozi prizmo razvitosti kompetence "učenja učenja". Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 22, št. 5/6, str. 69-88, 219-220, ilustr. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=115. [COBISS.SI-ID 2346839]
41. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Ali se oblikuje bralno razumevanje pri dekletih drugače kot pri fantih?. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2010, letn. 25, št. 2, str. 51-66. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 42951010], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
42. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila. Primary and secondary school students' motivation and achievement in math. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2010, letn. 25, št. 2, str. 97-115. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 8397385], [JCR, SNIP, WoS up to 15. 2. 2020: no. of citations (TC): 2, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,40, Scopus up to 10. 8. 2020: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,40]
43. PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša, PEŠTAJ, Martina, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Bralna pismenost ob koncu osnovne šole : ali fantje berejo drugače kot dekleta?. Sodobna pedagogika. mar. 2010, letn. 61, št. 1, str. 86-102. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 247712]
44. PEČJAK, Sonja. Bralna motivacija učencev in dejavnosti učitelja pri pouku. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2009, letn. 24, št. 2, str. [97]-116, preglednice. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 40456546], [JCR, SNIP, WoS, Scopus up to 3. 9. 2013: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 1, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
45. PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena, PEKLAJ, Cirila. Students' social behaviour in relation to their academic achievement in primary and secondary school : teacher's perspective. Psihologijske teme. 2009, vol. 18, br. 1, str. 55-74, preglednice. ISSN 1332-0742. [COBISS.SI-ID 39836770], [SNIP, Scopus up to 13. 6. 2022: no. of citations (TC): 21, without self-citations (CI): 21, without self-citations per author (CIAu): 4,20]
46. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Personal and environmental motivational factors that influence reading achievement in 3rd grade students in Slovenia. Studia psychologica. 2009, vol. 51, 1, str. 21-34, preglednice. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 38909026], [JCR, SNIP, WoS up to 17. 2. 2019: no. of citations (TC): 1, without self-citations (CI): 0, without self-citations per author (CIAu): 0,00, Scopus]
47. KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PEČJAK, Sonja, RONČEVIĆ, Barbara. Spolne razlike u (meta)kognitivnim in motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji. Suvremena psihologija. 2009, vol. 12, br. 2, str. 229-242. ISSN 1331-9264. [COBISS.SI-ID 41564258], [JCR, SNIP, WoS up to 24. 2. 2023: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,67, Scopus up to 16. 2. 2023: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 1,00]
48. PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, RONČEVIĆ, Barbara, AJDIŠEK, Neža. (Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji. Suvremena psihologija. 2009, vol. 12, br. 2, str. 257-270. ISSN 1331-9264. [COBISS.SI-ID 41565026], [JCR, SNIP, WoS up to 29. 3. 2022: no. of citations (TC): 4, without self-citations (CI): 3, without self-citations per author (CIAu): 0,75, Scopus up to 16. 2. 2023: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 1,25]
49. KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PEČJAK, Sonja, AJDIŠEK, Neža, RONČEVIĆ, Barbara. Razlike med spoloma v (meta)kognitivnih in motivacijsko emocionalnih dejavnikih bralnega razumevanja. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, št. 4, str. 89-116, preglednice. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2008_4/kolic.pdf. [COBISS.SI-ID 38293346], [SNIP]
50. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Reading motivation and reading efficiency in third and seventh grade pupils in relation to teacher's activities in the classroom. Studia psychologica. 2008, vol. 50, 2, str. 147-168, preglednice. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 37322594], [JCR, SNIP, WoS up to 1. 3. 2021: no. of citations (TC): 5, without self-citations (CI): 5, without self-citations per author (CIAu): 2,50, Scopus up to 5. 2. 2023: no. of citations (TC): 8, without self-citations (CI): 8, without self-citations per author (CIAu): 4,00]
51. PEČJAK, Sonja, AJDIŠEK, Neža. Razlike v bralnem razumevanju različnih besedil med učenci in učenkami v osnovni šoli. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 39, št. 2, str. 31-41, preglednice. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1031036]
52. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Personality, motivational factors and difficulties in career decision-making in secondary school students. Psihologijske teme. 2007, vol. 16, br. 1, str. 141-158, preglednice. ISSN 1332-0742. [COBISS.SI-ID 36412258]
53. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. Dejavniki, ki se povezujejo s socialno sprejetostjo v različnih obdobjih šolanja. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 16, št. 3, str. 49-73, preglednice. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_3/kosir.pdf. [COBISS.SI-ID 35323746], [SNIP]
54. ZAGORIČNIK, Miha, PEČJAK, Sonja. Težave slovenskih srednješolcev pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 16, št. 4, str. 7-26, preglednice. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2007_4/zagoricnik.pdf. [COBISS.SI-ID 35721570], [SNIP]
55. ČERČE, Mojca, PEČJAK, Sonja. Vloga osebnostnih in motivacijskih dejavnikov pri poklicnem odločanju. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 16, št. 4, str. 27-42, preglednice. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 35722082], [SNIP]
56. KOŠIR, Katja, SOČAN, Gregor, PEČJAK, Sonja. The role of interpersonal relationships with peers and with teachers in students' academic achievement. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2007, vol. 14, no. 1, str. 43-58, preglednice, graf. prikazi. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 35898978]
57. ZABRET, Erika, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila. Kognitivni in metakognitivni procesi pri samoregulaciji učenja. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 15, št. 1, str. 75-92, preglednice. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2006_1/tomec.pdf. [COBISS.SI-ID 32380770], [SNIP]
58. PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila. Dimensions of reading motivation and reading achievement in 3rd and 7th grade students. Studia psychologica. 2005, vol. 48, no. 1, str. 11-30. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 31507298], [JCR, SNIP, WoS up to 5. 2. 2023: no. of citations (TC): 8, without self-citations (CI): 7, without self-citations per author (CIAu): 3,50, Scopus up to 16. 1. 2023: no. of citations (TC): 9, without self-citations (CI): 8, without self-citations per author (CIAu): 4,00]
59. PEKLAJ, Cirila, ŽAGAR, Drago, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Motivation and self-efficacy in students attending heterogeneous and ability-grouped classes. Studia psychologica. 2006, 48, 4, str. 333-347, preglednice. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 33589090], [JCR, SNIP, WoS up to 9. 1. 2021: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,50, Scopus up to 18. 10. 2020: no. of citations (TC): 3, without self-citations (CI): 2, without self-citations per author (CIAu): 0,50]
60. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Prepričanja učiteljev o branju v povezavi z njihovim delovanjem v razredu in bralno motivacijo učencev. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 37, št. 4, str. 27-33, preglednice. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 32860770]
61. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. Sociometry as a method for investigating peer relationships : what does it actually measure?. Educational research. 2005, vol. 47, no. 1, str. 127-144. ISSN 0013-1881. [COBISS.SI-ID 30108258], [JCR, SNIP, WoS up to 7. 8. 2021: no. of citations (TC): 19, without self-citations (CI): 18, without self-citations per author (CIAu): 9,00, Scopus up to 21. 4. 2022: no. of citations (TC): 22, without self-citations (CI): 21, without self-citations per author (CIAu): 10,50]
62. GROSMAN, Meta, PEČJAK, Sonja. Znanja in prepričanja slovenskih učiteljev o bralni pismenosti. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 36, št. 2/3, str. 39-49. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 4996638]
63. BUCIK, Nataša, PEČJAK, Sonja. Učenčev izbor - ključ do motivacije za branje?. Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2004, letn. 31, št. 60, str. 53-67, ilustr. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 26564962]
64. PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša. Bralna motivacija učencev v osnovni šoli. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 13, št. 4, str. 33-54, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2004_4/pecjak_bucik.pdf. [COBISS.SI-ID 28484962], [SNIP]
65. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Pupils' reading motivation and teacher's activities for enhancing it. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2004, vol. 11, no. 1/2, str. 11-24. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 30108514]
66. GRADIŠAR, Ana, BUCIK, Nataša, PEČJAK, Sonja. Kako povečati bralno motivacijo učencev v osnovni šoli. Šolska knjižnica. okt. 2004, letn. 14, št. 3, str. 148-157, ilustr. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 26928738]
67. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Povezanost čustvene inteligentnosti z nekaterimi vidiki psihosocialnega funkcioniranja pri učencih osnovne in srednje šole. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 1, str. 121-139, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_1/pecjak_kosir.pdf. [COBISS.SI-ID 21782114], [SNIP]
68. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Pojmovanje in uporaba učnih strategij pri samoregulacijskem učenju pri učencih osnovne šole. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 4, str. 49-70, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_4/pecjak_kosir.pdf. [COBISS.SI-ID 23656290], [SNIP]
69. PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila, ŽAGAR, Drago. Social acceptance and self-concept in students attending heterogeneous and ability-grouped classes. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2003, vol. 10, no. 2, str. 141-150, ilustr. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 24929378]
70. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Differences in students' self-regulated learning according to their achievement and sex. Studia psychologica. 2002, vol. 44, 1, str. 29-43, ilustr. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 18207842], [JCR, SNIP, WoS up to 12. 8. 2021: no. of citations (TC): 7, without self-citations (CI): 6, without self-citations per author (CIAu): 3,00]

1.02 Review article

71. PEČJAK, Sonja. Bralna kultura s psihološke in z vzgojno-izobraževalne perspektive = Reading culture from the psychological and educational perspectives. Revija za elementarno izobraževanje. [Tiskana izd.]. 2021, vol. 14, no. 4, str. 461-483. ISSN 1855-4431. [COBISS.SI-ID 91519235], [SNIP, Scopus]
72. PEČJAK, Sonja. Psihološka perspektiva razlik med spoloma v bralni pismenosti : izvor in njihov pomen za vzgojno-izobraževalno prakso. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 51, št. 3/4, str. 51-70, ilustr. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/files/2019/12/anthropos_layout_3-4.pdf. [COBISS.SI-ID 70910562]
73. PEČJAK, Sonja. Psihološka perspektiva e-učenja. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 46, št. 2/3, str. 15-23, tabela. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 57725794]
74. PEČJAK, Sonja. Metakognitivne sposobnosti pri učenju : struktura in njihov razvoj. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 43, št. 6, str. 4-9. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1962364]
75. PEČJAK, Sonja. Razvoj metakognitivnih sposobnosti pri učenju in vloga učitelja. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 43, št. 6, str. 10-17, tabele. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1962620]
76. PEČJAK, Sonja. Vloga psihologa pri oblikovanju in uresničevanju vzgojnega načrta šole. Sodobna pedagogika. jun. 2008, letn. 59 (125), št. 2, str. 26-43, preglednice. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 37180258]
77. PEČJAK, Sonja, AVSEC, Andreja. Konstrukt emocionalne inteligentnosti. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 1, str. 55-66. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_1/pecjak_avsec.pdf. [COBISS.SI-ID 21781346], [SNIP]
78. AVSEC, Andreja, PEČJAK, Sonja. Emocionalna inteligentnost kot kognitivno-emocionalna sposobnost. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 2, str. 35-48, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_2/avsec_pecjak.pdf. [COBISS.SI-ID 22316130], [SNIP]
79. PEČJAK, Sonja. Pedagoška psihologija v ogledalu kognitivne psihologije. Panika : širimo psihološka obzorja. 2000, letn. 4, št. 4, str. 16-18. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 12362594]

1.04 Professional article

80. PEČJAK, Sonja. Nova instrumenta za karierno svetovanje v srednji šoli. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 52, št. 1/2, str. 96-97, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 65127939]
81. STOŽIR CURK, Barbara, FABJANČIČ, Nataša, AJDIŠEK, Neža, PEČJAK, Sonja. Delavnica Sodobni izzivi za psihologe v vrtcu, osnovni in srednji šoli - poročilo. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2018, letn. 22, št. 3, str. [25]-27. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 69377634]
82. PEČJAK, Sonja. Psihologija v šolskem svetovalnem delu, quo vadis?. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2018, letn. 22, št. 3, str. [19]-24, ilustr. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 69376354]
83. PEČJAK, Sonja. Predstavitev instrumentov za merjenje bralnih zmožnosti v prvem triletju osnovne šole. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2012, letn. 16, št. 3/4, str. 5-6. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 2002812]
84. PEČJAK, Sonja. "Zakaj moram spet brati?". Ciciban za starše : brezplačna priloga revij Ciciban in Cicido za starše, vzgojitelje in učitelje. dec. 2004, 2004, str. 20-21, ilustr. ISSN 1408-8401. [COBISS.SI-ID 27473250]
85. GRADIŠAR, Ana, BUCIK, Nataša, PEČJAK, Sonja (performer). Kako povečati bralno motivacijo učencev v osnovni šoli. Šolska knjižnica. oktober 2004, letn. 14, št. 3, str. 148-157. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 14454587]
86. PEČJAK, Sonja. Možnosti uresničevanja ključnih kompetenc. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 35, št. 3, str. 38-39. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 26344290]
87. PEČJAK, Sonja. Vsebinska in proceduralna znanja v vzgojno-izobraževalnem procesu. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 35, št. 2, str. 15-16. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 25121122]
88. PEČJAK, Sonja, ŽAGAR, Drago, BEČAJ, Janez. Psiholog - svetovalni delavec. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2000, letn. 5, št. 3, str. 15-16, ilustr. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 16452450]

1.05 Popular article

89. PEČJAK, Sonja. Strateško branje - kaj je to?. Ciciban za starše : brezplačna priloga revij Ciciban in Cicido za starše, vzgojitelje in učitelje. apr. 2002, 2001/2002, str. 12-13, ilustr. ISSN 1408-8401. [COBISS.SI-ID 18888034]

1.06 Published scientific conference contribution (invited lecture)

90. PEČJAK, Sonja. Psihološka perspektiva učenja iz elektronskih vs. tiskanih gradiv. In: ZWITTER, Savina (ed.), et al. E-gradiva kot bližnjica do uspeha? : e-zbornik Bralnega društva Slovenije ob 12. strokovnem posvetovanju 8. septembra 2017. Ljubljana: Bralno društvo Slovenije, 2017. Str. 24-33, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-90566-2-2. http://www.bralno-drustvo.si/BDS_zbornik_2017.html. [COBISS.SI-ID 1999490]
91. PEČJAK, Sonja. Stopenjskost pismenosti - kaj je in kako jo udejanjati v naših šolah. In: VINTAR, Jelka (ed.). Stopenjskost pri usvajanju pismenosti : postopen pouk bralne pismenosti na vseh ravneh šolanja : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 7. strokovnem posvetovanju], Ljubljana, 7. september 2007. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007. Str. 12-19. ISBN 978-961-234-614-0. [COBISS.SI-ID 35390050]

1.07 Published professional conference contribution (invited lecture)

92. PEČJAK, Sonja. Dejavnosti učiteljev za spodbujanje bralne motivacije učencev. In: VINTAR, Jelka (ed.). Kako naj šola razvija branje in širšo pismenost : zbornik Bralnega društva Slovenije, [ob 6. strokovnem posvetovanju], Ljubljana,8. septembra 2005. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2005. Str. 44-55. ISBN 961-234-547-3. [COBISS.SI-ID 30163042]
93. PEČJAK, Sonja. Razvite spretnosti dela z besedilom - pogoj za ustvarjalno okoljsko vzgojo. In: KRUDER, Brigita (ed.). Učitelji naravoslovja v skrbi za zdrav planet : zbornik. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2000. Str. 53-55, ilustr. ISBN 961-234-288-1. [COBISS.SI-ID 14234978]

1.08 Published scientific conference contribution

94. PEČJAK, Sonja. Psihološka perspektiva učinkov digitalizacije na procese branja in učenja pri ljudeh. In: ŽBOGAR, Alenka (ed.). Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 4.-15. 7. 2022. 1. natis. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. Str. 61-68. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-7128-50-5. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/06/58-SSJLK_Pec%CC%8Cjak.pdf, DOI: 10.4312/SSJLK.58.61-68. [COBISS.SI-ID 112220163]
95. PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Razvijanje pedagoško-psiholoških kompetenc pri študentih psihologije = Development of educational competencies in students of psychology. In: AŠKERC ZADRAVEC, Katarina (ed.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. Str. 100-108, tabele. ISBN 978-961-6628-49-5. [COBISS.SI-ID 61896290]
96. PEČJAK, Sonja, POTOČNIK, Nataša. Razvoj zgodnje pismenosti ter individualizacija in diferenciacija dela v prvem razredu osnovne šole. In: NOLIMAL, Fani (ed.), et al. Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi : zbornik konference. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2011. Str. 61-80, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-234-999-8. [COBISS.SI-ID 1786492]
97. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost dijakov pri branju različnih besedil : Kaj nam pripoveduje PISA 2009?. In: GOMIVNIK THUMA, Vida (ed.), et al. Vloga slikovnih sestavin pri sporazumevanju : zbornik Bralnega društva Slovenije, Ljubljana, 8. septembra 2011. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. Str. 11-24, ilustr. ISBN 978-961-234-982-0. [COBISS.SI-ID 46731618]
98. PEČJAK, Sonja, AJDIŠEK, Neža. Sodobna psihološka spoznanja o bralni pismenosti s poudarkom na razvoju bralne motivacije = Modern psychological findings on reading literacy with emphasis on development of reading motivation. In: STEINBUCH, Majda (ed.). Programi šolskih knjižnic in razvijanje pismenosti : zbornik referatov. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. Str. 244-252. Šolska knjižnica, Letn. 18, št. 3/4, 2008. ISBN 978-961-234-733-8. ISSN 0353-8958. [COBISS.SI-ID 37744226]
99. PEČJAK, Sonja. Uporaba bralnih učnih strategij v razredu : nova pot do znanja ali dodatna obremenitev?. In: IVŠEK, Milena (ed.), ADAMIK-JÁSZÓ, Anna. Poučevanje materinščine - načrtovanje pouka ter preverjanje in ocenjevanje znanja : 3. mednarodni simpozij = Mother tongue acquisition - from planning to assessing : 3rd international symposium. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. Str. 65-74. ISBN 961-234-489-2. [COBISS.SI-ID 26356322]
100. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Auffassung und Verwendung der Lernstrategien beim selbstregulierenden Lernen. In: Grenzen überschreiten in Bildung und Schule, 19 bis 21. September 2002 = Superare limiti e confini nella scuola e nella formazione = Prestopanje meja v izobrazbi in šoli. Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, 2002. [6] str. [COBISS.SI-ID 22759522]
101. PEČJAK, Sonja. Zakaj uporaba bralnih strategij povečuje bralno/učno učinkovitost?. In: IVŠEK, Milena (ed.). Različne vrste branja terjajo razvijanje različnih bralnih strategij : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2001. Str. 33-41, ilustr. ISBN 961-234-407-8. [COBISS.SI-ID 18896994]
102. PEČJAK, Sonja. Razvoj branja skozi očala sodobnih pedagoškopsiholoških (spo)znanj. In: IVŠEK, Milena (ed.). Bralna sposobnost ima neomejene možnosti razvoja : zbornik Bralnega društva Slovenije, Postojna, november 1999. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. Str. 34-45, ilustr. ISBN 961-234-251-2. [COBISS.SI-ID 14233698]

1.09 Published professional conference contribution

103. PEČJAK, Sonja. Vsebinska in proceduralna znanja v vzgojno-izobraževalnem procesu. In: RUTAR ILC, Zora (ed.), et al. Zbornik prispevkov mednarodnega posveta o splošni izobrazbi, Portorož, 16.-17. april 2004. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. Str. [108]-112. ISBN 961-234-506-6. [COBISS.SI-ID 26344802]
104. PEČJAK, Sonja. Uporaba različnih strategij kot motivator pogovora o prebranem. In: IVŠEK, Milena (ed.). Pogovor o prebranem besedilu : zbornik Bralnega društva Slovenije, Ljubljana, 8. september 2003. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003. Str. 10-19, ilustr. ISBN 961-234-490-6. [COBISS.SI-ID 24417890]
105. PEČJAK, Sonja. Sodobni bralni pouk za danes in jutri. In: IVŠEK, Milena (ed.), ALON, Shelomoh. Materni jezik na pragu 21. stoletja = The mother tongue on the doorstep of 21st century : [zbornik Mednarodnega simpozija Materni jezik na pragu 21. stoletja v Portorožu, 2. decembra 1999]. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2001. Str. 134-143, ilustr. ISBN 961-234-292-X. [COBISS.SI-ID 17760354]

1.10 Published scientific conference contribution abstract (invited lecture)

106. PEČJAK, Sonja. Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja. In: WEISSBACHER, Petra (ed.). Učenje v središču : gradivo za udeležence. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2018. Str. 6. http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/11/Sonja-Pecjak.pdf. [COBISS.SI-ID 68626530]
107. PEČJAK, Sonja. Ustvarjanje pogojev za spodbujanje učenja. In: WEISSBACHER, Petra (ed.). Učenje v središču : gradivo za udeležence. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2018. Str. 10. http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/11/Sonja-Pecjak-1.pdf. [COBISS.SI-ID 68627042]
108. PEČJAK, Sonja, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega. A new battery of cognitive tests for measuring executive functions in primary school students. In: Knjiga sažetaka = Book of abstracts. Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet, Novi Sad, 19-21 oktobar 2017. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017. Str. 30. ISBN 978-86-6065-434-4. http://stup.ff.uns.ac.rs/knijgarezime.pdf. [COBISS.SI-ID 65503074]
109. PEČJAK, Sonja. Od porajajoče se k začetni pismenosti v prvih razredih osnovne šole : psihološki pogled. In: Branje otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, branje otrok z različnimi posebnimi potrebami : simpozij Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in Otrok in knjiga, Ljubljana, 12. oktober 2012. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2012. Str. 5-6. [COBISS.SI-ID 50260578]

1.11 Published professional conference contribution abstract (invited lecture)

110. PEČJAK, Sonja. Predstavljanje slovenske nacionalne strategije za razvoj čitalačke pismenosti (2019. - 2030.) = Presentation of the Slovenian national strategy for the development of reading literacy (2019-2030). In: Narodne knjižnice - jačanje kulturne, obrazovne i društvene uloge u globalnim kriznim situacijama : programska knjižica. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2021. Str. 55-58. [COBISS.SI-ID 83113987]
111. PEČJAK, Sonja. Psihologija v šolskem svetovalnem delu = Psychology in school counseling : quo vadis?. In: BEZIĆ, Tanja (ed.), MALEŠEVIĆ, Tamara (ed.). 19. prispevki strok za svetovalno delo v praksi : zbornik povzetkov = 19. contributions of disciplines to the counselling work in practice : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018. Str. 27-29. ISBN 978-961-03-0417-3. [COBISS.SI-ID 67535714]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

112. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja. Parenting styles and involvement as predictors of self-regulated learning in primary school students. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 327. Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 115620867], [SNIP]
113. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Student motivation and satisfaction with knowledge acquired in distance learning during the COVID-19 pandemic. In: JURIŠEVIČ, Mojca (ed.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 404 (346). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 120244995], [SNIP]
114. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Kako pomagati učencem pri ohranjanju njihovega psihičnega blagostanja?. In: BIZJAK, Cvetka (ed.). Konferenca o šolskem svetovalnem delu : Izzivi svetovalnega dela v spremenjenih družbenih razmerah : 21. prispevki strok za svetovalno delo v praksi : zbornik povzetkov : Brdo pri Kranju, 21. 4. 2022. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. Str. 61-62. ISBN 978-961-03-0684-9. [COBISS.SI-ID 106980611]
115. KMETIČ, Ema, PEČJAK, Sonja. Predstavitev slovenskega Vprašalnika odnosne kompetence pri šolskih svetovalnih delavcih. In: BIZJAK, Cvetka (ed.). Konferenca o šolskem svetovalnem delu : Izzivi svetovalnega dela v spremenjenih družbenih razmerah : 21. prispevki strok za svetovalno delo v praksi : zbornik povzetkov : Brdo pri Kranju, 21. 4. 2022. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. Str. 109-110. ISBN 978-961-03-0684-9. [COBISS.SI-ID 106827779]
116. PEČJAK, Sonja. Samoregulacija in e-učenje pri mlajših učencih = Self-regulation and e-learning in younger students. In: Konferenca razredni pouk : soustvarjamo razredni pouk : RP 2022 : 15.-16. marec 2022, spletna konferenca. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. https://rp2022.zrss.si/program-1-dan/samoregulacija-in-e-ucenje-pri-mlajsih-ucencih/. [COBISS.SI-ID 101676291]
117. PEČJAK, Sonja, SKVARČ, Mariza, STANONIK, Miriam, KERNDL, Milena. Dejavniki varnega in spodbudnega učnega okolja. In: 6. konferenca ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. https://www.zrss.si/objava/6-konferenca-ravnateljev-viz-z-izhodisci-in-usmeritvami-pred-zacetkom-novega-solskega-leta. [COBISS.SI-ID 27286275]
118. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja. Odnos med samoregulacijskim učenjem osnovnošolcev in dimenzijami starševstva. In: ŽAGAR, Igor Ž. (ed.), MLEKUŽ, Ana (ed.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : medsebojni vpliv raziskovanja in prakse : zbornik povzetkov : 5. znanstvena konferenca, Ljubljana, 9. in 10. september 2020. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2020. Str. 83-84. ISBN 978-961-270-323-3. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/08/zbornik_povzetkov_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 31663107]
119. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, SLANA OZIMIČ, Anka, REPOVŠ, Grega. Baterija testov za merjenje izvršilnih funkcij pri učencih osnovne šole. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 57. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70337122], [SNIP]
120. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Fazaniranje : sprejem dijakov-novincev ali nasilje nad njimi?. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 76. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70375266], [SNIP]
121. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Vloga učencev-opazovalcev pri medvrstniškem nasilju. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 61. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70362722], [SNIP]
122. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PEKLAJ, Cirila. Vprašalnik o načinih dela za šolo. In: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 58. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70361954], [SNIP]
123. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Differences in the effects of summarizing skills training by 4th grade students. In: PODLESEK, Anja (ed.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 94. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68340066], [SNIP]
124. PEČJAK, Sonja. Vprašalnik težav pri kariernim odločanju in Vprašalnik stilov odločanja. In: Ko bom velik-a, bom ... : dobre prakse in orodja v vseživljenjski karierni orientaciji za mlade. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2018. Str. [3]. https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2018/10/DKOS-konferenca_vabilo-program-prijave_kon. [COBISS.SI-ID 68120674]
125. PEČJAK, Sonja. (Strokovno) branje učitelja in vloga tega pri delu z učenci. In: Utiramo poti učenju na razredni stopnji. Ljubljana: [Zavod Republike Slovenije za šolstvo], 2018. https://www.zrss.si/konferenca-razredni-pouk-2018/sekcijska-predavanja-sreda-21-3-2018/. [COBISS.SI-ID 66515810]
126. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Zaznana šolska klima na področju medvrstniškega nasilja s strani udeležencev. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 29. nov. 2016, letn. 25, str. 186. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63070818], [SNIP]
127. PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, PIRC, Tina. Development of the cognitive and metacognitive learning strategies questionnaire. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2016, vol. 23, no. 1-2, str. 98. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 62393186]
128. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PEKLAJ, Cirila. Personality traits and subject specific motivation as predictors of studentsʼ achievement in secondary school. In: HEDRIH, Vladimir (ed.), STOJILKOVIĆ, Aleksandra (ed.). Abstract book. Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš, 2015. Str. 76. ISBN 978-86-7379-384-9. [COBISS.SI-ID 58515042]
129. PEČJAK, Sonja. Raziskovanje bralne pismenosti - psihološka perspektiva. In: MLEKUŽ, Ana (ed.). Raziskovanje vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb : znanstvena konferenca, Ljubljana, 15. oktober 2015, Pedagoški inštitut : [zbornik povzetkov znanstvene konference]. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015. Str. 15-16. ISBN 978-961-270-225-0. [COBISS.SI-ID 2849879]
130. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja. How teacherʹs character strengths relate to classroom management?. In: Abstract book. ECPP 2014, 7th European conference on positive psychology. Utrecht: Trimbos institute, cop. 2014. Str. 166. [COBISS.SI-ID 10160713]
131. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja. Vrline učiteljev, vodenje razreda in zadovoljstvo učencev. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 84. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55968866], [SNIP]
132. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Connectivity of epistemological beliefs and beliefs about teaching practices in teachers. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2014, vol. 21, no. 1, str. 102. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 55412834]
133. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. The perceptions of the seriousness of school bullying : pre-service teachers vs. teachers. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2014, vol. 21, no. 1, str. 101. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 55404130]
134. GRADIŠEK, Polona, PEČJAK, Sonja. Teachers' character strengths, life satisfaction, work satisfaction and relations to work. In: SLEZÁČKOVÁ, Alena (ed.), KOUTNÁ, Veronika (ed.), ŽOUDLÍK, Jiří (ed.). Book of abstracts = Sborník abstraktů. International Conference on Positive Psychology in the Czech Republic, Brno, May 22-24, 2013. 1. vydání. Brno: Masaryk University, cop. 2013. Str. 38. ISBN 978-80-210-6235-1. [COBISS.SI-ID 9660745]
135. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja. Personality traits, motivation and volitional strategies as predictors of students' math achievement. In: Responsible Teaching and Sustainable Learning. Göteborg: European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), 2014. Str. 521. http://www.earli2013.org/media/BookOfAbstracts2013_cover.pdf. [COBISS.SI-ID 58269538]
136. PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, SOČAN, Gregor, PEKLAJ, Cirila. Ciljna naravnanost učitelja kot napovednik motivacije, prilagojenega vedenja in učne uspešnosti dijakov pri slovenščini v srednji šoli. In: Zbirka povzetkov. Prvi Rostoharjevi dnevi, Ljubljana, 20. - 21. 4. 2012. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za psihologijo, 2012. Str. 4. [COBISS.SI-ID 49021026]
137. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Emotions, motivation and self-regulation in boys' and girls' learning mathematicstext[!]. In: Understanding & embracing diversity : abstracts. [S. l.: The European federation of psychologists associations], 2011. [COBISS.SI-ID 46467426]
138. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Napovedovalci učne uspešnosti pri slovenščini in matematiki ob koncu 1. letnika gimnazije. In: MUSIL, Bojan (ed.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ed.). Povzetki prispevkov. VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010. Str. 97. ISBN 978-961-6066-06-8. [COBISS.SI-ID 43695202]
139. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Classroom goal orientations, students' motivation as predictors of students' maladaptive behaviour and their achievement in secondary school. In: Fostering communities of learners : book of abstracts and summaries. Amsterdam: The University of Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2009. http://www.usecue.com/xml/start.html. [COBISS.SI-ID 39988322]
140. PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PIRC, Tina, RONČEVIĆ, Barbara. Predictors of reading comprehension of boys and girls : two different tracks?. In: Fostering communities of learners : book of abstracts and summaries. Amsterdam: The University of Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2009. http://www.usecue.com/xml/start.html. [COBISS.SI-ID 39987298]
141. PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, AJDIŠEK, Neža, RONČEVIĆ, Barbara, PODLESEK, Anja. Model of reading comprehension for primary school students. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, str. 45. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37719394], [SNIP]
142. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. Interpersonal relationships and academic achievement - (how) are they interrelated in different periods of schooling?. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, suppl., str. 45. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37691234], [SNIP]
143. AJDIŠEK, Neža, PEČJAK, Sonja. Are girls really socially more competent than boys?. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, suppl., str. 80. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 37784674], [SNIP]
144. KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PEČJAK, Sonja, et al. Čimbenici razumijevanja kod čitanja učenika osnovne škole u Hrvatskoj i Sloveniji. In: KERESTEŠ, Gordana (ed.). Program i sažeci priopćenja = Program and abstracts. 18. dani Ramira i Zorana Bujasa, [Zagreb], 13. - 15. prosinca 2007 = 18th Ramiro & Zoran Bujas' days, [Zagreb], December 13-15, 2007. Zagreb: Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet: Hrvatsko psihološko društvo, 2007. Str. 102. ISBN 978-953-175-302-9. [COBISS.SI-ID 35683170]
145. PEČJAK, Sonja. Pomoč učencem z učnimi težavami : dopolnilni pouk in socialna vključenost. In: BAJEC, Boštjan (ed.). Povzetki prispevkov. 5. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8.-11. november 2006. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2006. Str. 21. ISBN 961-6066-04-8, ISBN 978-961-6066-04-4. [COBISS.SI-ID 33231458]
146. PEČJAK, Sonja. Spodbujanje motivacije učencev za učenje z branjem. In: BAJEC, Boštjan (ed.). Povzetki prispevkov. 5. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8.-11. november 2006. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2006. Str. 108. ISBN 961-6066-04-8, ISBN 978-961-6066-04-4. [COBISS.SI-ID 33231970]
147. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Which teacher's activities foster pupils' reading motivation?. In: MANENICA, Ilija (ed.). Abstracts. 7th Alps-Adria Conference in Psychology, 2nd - 4th June 2005, Zadar, Croatia. Zadar: University, Department of Psychology, 2005. Str. 215. ISBN 953-7237-02-8. [COBISS.SI-ID 30117218]
148. AVSEC, Andreja, PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Emotional skills and competence questionnaire : reliability and validity of a Slovenian version. In: Crossroads of psychology in a world without borders. Granada: European Federation of Psychologists' Associations: Spanish Psychological Association, 2005. [COBISS.SI-ID 31647330]
149. KNAFLIČ, Livija, BUCIK, Nataša, GRADIŠAR, Ana, PEČJAK, Sonja. The influence of motivation on pupils' reading in Slovenian elementary schools. In: Literacy without boundaries = Pismenost bez granica : book of abstracts = 14. europska konferencija o čitanju, Zagreb, Hrvatska, 31. srpnja - 3. kolovoza 2005. [COBISS.SI-ID 513055001]
150. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. Comparing two methods for investigating peer relationships : conceptual and methodological issues. In: CONSTANTINOU, C. P. (ed.). Multiple perspectives on effective learning environments. Abstracts : biennial meeting, Nicosia, Cyprus, August 22-27, 2005. Nicosia: University of Cyprus: European Association for Research on Learning and Instruction, 2005. Str. 319-320. ISBN 9963-607-65-9. [COBISS.SI-ID 30099810]
151. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. The role of interpersonal relationships in students' learning engagement andachievement. In: CONSTANTINOU, C. P. (ed.). Multiple perspectives on effective learning environments. Abstracts : biennial meeting, Nicosia, Cyprus, August 22-27, 2005. Nicosia: University of Cyprus: European Association for Research on Learning and Instruction, 2005. Str. 1190-1191. ISBN 9963-607-65-9. [COBISS.SI-ID 30100578]
152. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Students and environmental motivational factors that influence reading achievement in 3rd grade. In: CONSTANTINOU, C. P. (ed.). Multiple perspectives on effective learning environments. Abstracts : biennial meeting, Nicosia, Cyprus, August 22-27, 2005. Nicosia: University of Cyprus: European Association for Research on Learning and Instruction, 2005. Str. 952-953. ISBN 9963-607-65-9. [COBISS.SI-ID 30100322]
153. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. The impact of teacher's classroom management style on pupils' self-regulative behaviour. In: Cognition, motivation and affect : their interdependence and interrelation : abstract book. Lisboa: Instituto superior de psicologia aplicada (ISPA), 2004. Str. 38. [COBISS.SI-ID 26630498]
154. PEČJAK, Sonja. Strateško učenje - večji izziv za učence ali za učitelje? = Strategic learning - bigger challenge for students or for teachers?. In: COTIČ, Mara (ed.), et al. Izvlečki = Abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2004. Str. 12-13. ISBN 961-6528-01-7. [COBISS.SI-ID 25494370]
155. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Dimensions of reading motivation and reading achievement in 3rd- and 7th-grade students. In: Self-concept, motivation and identity : where to from here?. Berlin: Max Planck Institute for Human Development; Sydney: SELF Research Centre, 2004. Str. 173. ISBN 3-87985-095-X. [COBISS.SI-ID 26414690]
156. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja, AVSEC, Andreja. Connection between emotional intelligence and some aspects of psychosocial functioning in elementary and secondary school pupils. In: MASON, Lucia (ed.). Abstracts : biennial meeting. Padova: Cooperativa Libraria Editrice Universitàt di Padova, CLEUP: European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI, 2003. Str. 628. ISBN 88-7178-975-X. [COBISS.SI-ID 22740066]
157. PEČJAK, Sonja, ŽAGAR, Drago, PEKLAJ, Cirila, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Social acceptance and self-concept in students in classes with setting vs. heterogeneous classes. In: MASON, Lucia (ed.). Abstracts : biennial meeting. Padova: Cooperativa Libraria Editrice Universitàt di Padova, CLEUP: European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI, 2003. Str. 629. ISBN 88-7178-975-X. [COBISS.SI-ID 23185762]
158. PEKLAJ, Cirila, ŽAGAR, Drago, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita. Motivation and self-efficacy in students attending heterogeneous and ability-grouped classes. In: MASON, Lucia (ed.). Abstracts : biennial meeting. Padova: Cooperativa Libraria Editrice Universitàt di Padova, CLEUP: European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI, 2003. Str. 761. ISBN 88-7178-975-X. [COBISS.SI-ID 22740834]
159. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Pojmovanje in uporaba učnih strategij pri samoregulacijskem učenju pri učencih osnovne šole = Conception and use of learning strategies at self-regulated learning in elementary school students. In: MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (ed.). Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev : povzetki prispevkov. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete: Slovensko društvo pedagogov, 2003. Str. 60-63. ISBN 961-237-042-7. [COBISS.SI-ID 21021026]
160. PEČJAK, Sonja. Uporaba bralnih učnih strategij v razredu : nova pot do znanja ali dodatna obremenitev? = Using reading strategies of learning in the classroom : a new path to knowledge or just another burden?. In: IVŠEK, Milena (ed.). Poučevanje materinščine - načrtovanje pouka ter preverjanje in ocenjevanje znanja : 3. mednarodni simpozij, Nova Gorica, 27.-29. novembra 2003 = Mother tongue acquisition - from planning to assessing = 3rd International Symposium, Nova Gorica, November 27-29, 2003. 1. natis. [Ljubljana]: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003. Str. 19-20. [COBISS.SI-ID 23296098]
161. PEČJAK, Sonja. (Meta)kognitive Strukturen und Strategien beim selbstreguliereden Lernen. In: Abstract Band : Aktuelle Ergebnisse psychologischer Forschung in Österreich. Wien: WUV Universitätsverlag, 2002. Str. 79. ISBN 3-85114-694-8. [COBISS.SI-ID 17501538]
162. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Povezanost čustvene inteligentnosti z nekaterimi vidiki psihosocialnega funkcioniranja pri učencih osnovne in srednje šole. In: PODLESEK, Anja (ed.). "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. Str. 66. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 19763810]
163. PEČJAK, Sonja. Strateško branje v osnovni šoli - realna vizija ali utopija?. In: PODLESEK, Anja (ed.). "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. Str. 44. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 19737954]
164. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Differences in self-regulated learning in students according to gender, type of school, and achievement. In: Abstracts : biennial meeting : [bridging instruction to learning]. 1. Auflage. Aachen: Mainz, 2001. Str. 42. ISBN 3-89653-877-2. [COBISS.SI-ID 16277858]

1.13 Published professional conference contribution abstract

165. PEČJAK, Sonja. Psihološki odmevi slovenskih rezultatov PISA 2018. In: Strokovni posvet v okviru Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk PISA 2018 : [Pedagoški inštitut, 14.1.2020]. Ljubljana: Pedagoški inštitut. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2020/01/program_PISA_Posvet_14012020.pdf. [COBISS.SI-ID 71152226]
166. PEČJAK, Sonja. Psihološki pogled na vlogo knjižničarja kot spodbujevalca bralne pismenosti. In: ABC bralne pismenosti : strokovno srečanje, Maribor, 28. maj 2019. Maribor: [Mariborska knjižnica], 2019. Str. [4]. [COBISS.SI-ID 69643362]
167. STOŽIR CURK, Barbara, FABJANČIČ, Nataša, PEČJAK, Sonja. Sodobni izzivi psihologov v svetovalnih službah v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah = Modern challenges of psychologists in the counselling service in the kindergartens, primary and secondary schools. In: BEZIĆ, Tanja (ed.), MALEŠEVIĆ, Tamara (ed.). 19. prispevki strok za svetovalno delo v praksi : zbornik povzetkov = 19. contributions of disciplines to the counselling work in practice : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018. Str. 191-192. ISBN 978-961-03-0417-3. [COBISS.SI-ID 67536994]
168. PEČJAK, Sonja. Psihološka "prtljaga" za uspešno potovanje z branjem. In: Branje je potovanje (tudi za najstnike!) : simpozij Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS in revije Otrok in knjiga, Ljubljana, 25. november 2014. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2014. Str. 12-13. [COBISS.SI-ID 56113250]
169. PEČJAK, Sonja. Razvoj pismenosti v osnovnošolskem obdobju. In: Osnovno šolstvo : XV. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev, 13.-15. novembra 2006, Kongresni center Bernardin. [Ljubljana]: Ministrstvo za šolstvo in šport, [2006]. Str. 34-36. [COBISS.SI-ID 38656610]
170. STRITAR, Urška, PEČJAK, Sonja. Razvoj pismenosti v predšolskem obdobju. In: XII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vrtcev, 16.-18. oktober 2006, Portorož. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2006. Str. 17-21. [COBISS.SI-ID 33000034]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

171. KAVČIČ, Alenka, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, HLADNIK, Aleš, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. Multi-method approach to measuring self-regulated learning. In: Scholarly Community Encyclopedia. [Basel]: MDPI AG. 2022, str. [1-5]. https://encyclopedia.pub/entry/26359. [COBISS.SI-ID 123252227]
172. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja. Differences in studentsʼ self-regulated learning according to their age and gender. In: VOGRINC, Janez (ed.), DEVETAK, Iztok (ed.). Contemporary topics in education IV : part I. Ljubljana: Faculty of Education, 2020. Str. 149-164, ilustr., tabele. ISBN 978-961-253-254-3. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. [COBISS.SI-ID 16185859]
173. PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PODLESEK, Anja. Models of reading comprehension for primary school students. In: GALMONTE, Alessandra (ed.), ACTIS-GROSSO, Rossana (ed.). Different psychological perspectives on cognitive processes : current research trends in Alps-Adria region. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 309-334, ilustr. ISBN 978-1-4438-5628-7, ISBN 1-4438-5628-2. [COBISS.SI-ID 56792418]
174. PEČJAK, Sonja. V labirintu bralnih učnih strategij : sintezni pregled. In: NOVAKOVIĆ, Tanja (ed.), NOLIMAL, Fani (ed.), NOLIMAL, Fani. Bralna pismenost v vrtcu in šoli. Teoretska izhodišča in empirične ugotovitve. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. Str. 149-163, tabele. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. ISBN 978-961-03-0156-1. [COBISS.SI-ID 2168444]
175. PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, SOČAN, Gregor, PEKLAJ, Cirila. Ciljna naravnanost učitelja kot napovednik motivacije, vedenja in učne uspešnosti dijakov pri slovenščini. In: SOČAN, Gregor (ed.), KOBAL GRUM, Darja. Pogledi psihologije na učinkovitost. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. Rostoharjeva zbirka, št. 1. ISBN 978-961-237-594-2. http://psy.ff.uni-lj.si/media/datoteke/Pogledi_psihologije_na_ucinkovitost.pdf. [COBISS.SI-ID 53459298]
176. PEČJAK, Sonja. Teacher's classroom management and development of students' psycho-social skills. In: PEKLAJ, Cirila (ed.). Teacher competencies and educational goals. Aachen: Shaker Verlag, 2010. Str. 107-131, ilustr. Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 6. ISBN 978-3-8322-9661-2. [COBISS.SI-ID 44731746]
177. PEKLAJ, Cirila, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena. The most important results and conclusions. In: PEKLAJ, Cirila (ed.). Teacher competencies and educational goals. Aachen: Shaker Verlag, 2010. Str. 153-159. Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 6. ISBN 978-3-8322-9661-2. [COBISS.SI-ID 44738402]
178. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Auffassung und Anwendung von Lernstrategien beim selbstregulierenden Lernen. In: KRAINZ-DÜRR, Marlies (ed.), ENZINGER, Hildegard (ed.), SCHMOCZER, Michaela (ed.). Grenzen überschreiten in Bildung und Schule = Superare limiti e confini nella scuola e nella formazione = Premagovanje meja v izobrazbi in šoli. Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2004. Str. 39-46, ilustr. ISBN 3-85435-427-4. [COBISS.SI-ID 25979746]
179. PEČJAK, Sonja. Psihološko svetovanje. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 1-6, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27354978]
180. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Teoretična izhodišča psihološkega svetovanja. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 7-29, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27355234]
181. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Šolsko psihološko svetovanje : eklektični pristop k svetovanju. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 30-46, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27355490]
182. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. Posvetovanje : delo z učitelji in starši. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 47-61, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27355746]
183. PEČJAK, Sonja. Vrste šolsko psihološkega svetovanja. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 62-81, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27356002]
184. PEČJAK, Sonja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. Modeli šolsko psihološkega svetovanja. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 82-136, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27356258]
185. PEČJAK, Sonja. Temeljne spretnosti svetovalca. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 137-161, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27356514]
186. KOŠIR, Katja, PEČJAK, Sonja. Posebnosti svetovanja učencem na različnih razvojnih stopnjah. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 162-178, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27356770]
187. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta. Učinkovitost svetovalne pomoči v šolskem kontekstu. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 179-199, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27357026]
188. PEČJAK, Sonja. Etični vidiki svetovanja. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 200-209, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27357282]
189. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Profesionalni razvoj svetovalca - supervizija. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. 210-225, ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27357538]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

190. PEČJAK, Sonja, GROSMAN, Meta, BUCIK, Nataša, GOMIVNIK THUMA, Vida, STRITAR, Urška. Bralna kultura. In: BUCIK, Nataša (ed.), POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (ed.), PIRC, Vlado (ed.). Kulturno-umetnostna vzgoja : priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011. Str. 23-33. ISBN 978-961-03-0016-8. [COBISS.SI-ID 1837436]
191. PEČJAK, Sonja. Psihološki pogled na razvoj bralne zmožnosti v prvem triletju. In: URANKAR POČKAJ, Mojca (ed.), et al. Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. Str. 5-17, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 47234914]
192. PEČJAK, Sonja. Dejavniki začetnega učenja branja in pisanja. In: SAKSIDA, Igor (ed.), GRGINIČ, Marija, ZUPANČIČ, Maja. ABC-igralnica : didaktične igre pri začetnem opismenjevanju. Priročnik za učitelje. Domžale: Izolit, 2004. Str. 8-13. ISBN 961-6279-51-3. [COBISS.SI-ID 26565218]
193. PEČJAK, Sonja. Porajajoča se pismenost. In: BLATNIK-MOHAR, Marina (ed.). Beremo skupaj : priročnik za spodbujanje branja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003. Str. 119-123. ISBN 86-11-16629-9. [COBISS.SI-ID 21522274]
194. PEČJAK, Sonja. Kakšno (naj) bo učinkovito branje v 21. stoletju. In: SAKSIDA, Igor (ed.), et al. Bralna značka v tretjem tisočletju : zbornik ob 40-letnici bralne značke. Ljubljana: Rokus, 2000. Str. 27-33, ilustr. ISBN 961-209-194-3. [COBISS.SI-ID 14234210]

1.19 Review, book review, critique

195. PEČJAK, Sonja. Predstavitev doktorske disertacije "Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci kot napovedniki učne klime v srednji šoli" (dr. Tina Pirc) = Presentation of the doctoral dissertation "Teacher beliefs and teacher-student interaction as predictors of learning climate in secondary school" (Tina Pirc, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 25. avg. 2016, letn. 25, str. 63-65. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/pecjak.pdf. [COBISS.SI-ID 61557090], [SNIP]
196. PEČJAK, Sonja. Recenzija knjige Socialni odnosi v šoli. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 45, št. 1/2, str. 125-126, ilustr. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 54057826]
197. PEČJAK, Sonja. Predstavitev doktorske disertacije "Socialni odnosi v povezavi z učno motivacijo in emocijami ter učnimi dosežki učencev: vloga vrstnikov in učiteljev" (dr. Katja Košir). Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, št. 1, str. 117-121. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 36748898], [SNIP]
198. PEČJAK, Sonja. Ocena knjige "Skupinsko delo za aktiven študij". Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 15, št. 2, str. 113-115. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 33650274], [SNIP]
199. PEČJAK, Sonja. Predstavitev magistrske naloge "Program razvijanja samoregulacijskih spretnosti pri učenju v srednji šoli" (mag. Jasna Vesel). Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2006, letn. 15, št. 4, str. 103-107. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 34167138], [SNIP]
200. PEČJAK, Sonja. Predstavitev magistrske naloge "Behavioristični in kognitivni pristop k uravnavanju vedenja učencev v razredu" (mag. Katja Košir). Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 13, št. 1, str. 179-182. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 25751906], [SNIP]
201. PEČJAK, Sonja. Predstavitev doktorske disertacije "Procesno-didaktični pristop in razumevanje matematičnih pojmov v osnovni šoli" (dr. Amalija Žakelj). Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 13, št. 4, str. 139-142. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 28491618], [SNIP]

1.20 Preface, editorial, afterword

202. PEČJAK, Sonja. Predgovor. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005. Str. i-ii. ISBN 961-237-134-2. [COBISS.SI-ID 32970850]
203. PEČJAK, Sonja. Predgovor. In: PEČJAK, Sonja (ed.), et al. Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. Str. i-ii. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 27354722]

1.21 Polemic, discussion, commentary

204. PROSNIK, France, NOVAK JERMAN, Darinka, PEČJAK, Sonja, BEZIĆ, Tanja, BURKELJCA, Sabina, ZWITTER, Savina (editor, author of introduction, etc.). Okrogla miza "Biblioterapija - kdo ali kaj, s kom in za koga?". Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 2014, letn. 41, št. 89, str. 48-54. ISSN 0351-5141. [COBISS.SI-ID 55148898]

1.22 Interview

205. PEČJAK, Sonja (interviewee). Potrebno je redno urjenje branja. Družina : slovenski katoliški tednik, Naša družina : mesečna priloga tednika Družina. [Tiskana izd.]. 4. okt. 2020, letn. 69, št. 40, portret. ISSN 0416-3885, ISSN 1318-5861. [COBISS.SI-ID 38973443]
206. PEČJAK, Sonja (interviewee). Bi morali starši otroke siliti k branju? : da in treba je vztrajati. Delo. [Tiskana izd.]. 20. mar. 2019, leto 61, št. 65, str. 17, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 69278562]
207. PEČJAK, Sonja (interviewee). Intervju : Sonja Pečjak. Didakta. sep./okt. 2019, letn. 29, št. 204, str. 4-6, ilustr. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 70083938]
208. PEČJAK, Sonja (interviewee). Dr. Sonja Pečjak, redna profesorica na Oddelku za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani. Varensvet.si. 4. 2. 2017, portret. ISSN 2463-8390. http://www.varensvet.si/dr-sonja-pecjak-redna-profesorica-na-oddelku-za-psihologijo-filozofska-fakulteta-univerza-v-ljubljani/. [COBISS.SI-ID 63572834]
209. PEČJAK, Sonja (interviewee). "Bralna pismenost ni perpetuum mobile" : intervju. Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. [Tiskana izd.]. maj-jun. 2014, leto 10, št. 100, str. 18, ilustr. ISSN 1854-3359. [COBISS.SI-ID 54732130]
210. PEČJAK, Sonja (interviewee). Pogovor z red. prof. dr. Sonjo Pečjak s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Podblegaške novice : priloga Gorenjskega glasa o občini Gorenja vas-Poljane. jun. 2014, letn. 18, št. 6, str. 6-7. ISSN 1408-3086. [COBISS.SI-ID 55159906]
211. PEČJAK, Sonja (interviewee). Za psihologijo sem se odločila že v osnovni šoli. Panika : širimo psihološka obzorja. feb. 2009, letn. 13, št. 1, str. 48-53, portret. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 38975586]
212. PEČJAK, Sonja (interviewee). Bolj pismeni, manj socialno izključeni : funkcionalna pismenost od predšolskega obdobja do odraslosti. Delo. [Tiskana izd.]. 22. maj 2006, leto 48, št. 116, str. 28, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 33645666]
213. PEČJAK, Sonja. Bomo čez šest let bolj pismeni? : z dr. Sonjo Pečjak o nacionalni strategiji za razvoj pismenosti v Sloveniji. Večer. [Tiskana izd.]. 6. jun. 2006, letn. 62, str. 14, portret. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 33665122]

1.25 Other component parts

214. PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša, GRADIŠAR, Ana, PEKLAJ, Cirila. Vprašalnik bralne motivacije za starejše učence. In: NOVAKOVIĆ, Tanja (ed.), NOLIMAL, Fani (ed.), NOLIMAL, Fani. Bralna pismenost v vrtcu in šoli. Teoretska izhodišča in empirične ugotovitve. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. Str. 287-292. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. ISBN 978-961-03-0156-1. [COBISS.SI-ID 54044258]
215. POTOČNIK, Nataša, PEČJAK, Sonja. Vprašalnik za učitelje o uporabi bralnih učnih strategij. In: NOVAKOVIĆ, Tanja (ed.), NOLIMAL, Fani (ed.), NOLIMAL, Fani. Bralna pismenost v vrtcu in šoli. Teoretska izhodišča in empirične ugotovitve. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. Str. 307-310. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. ISBN 978-961-03-0156-1. [COBISS.SI-ID 54030690]
216. PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila. Profesor dr. Drago Žagar - sedemdesetletnik. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 20, št. 3, str. 13-14, portret. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 47293794], [SNIP]
217. KAVKLER, Marija, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MAGAJNA, Lidija, KLUG, Mojca, PEČJAK, Sonja, VERNIK, Herman. Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. In: NAGODE, Andreja (ed.), BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija (ed.). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. Str. 10-28. ISBN 978-961-234-656-0. [COBISS.SI-ID 7473225]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.01 Scientific monograph

218. RUPNIK VEC, Tanja, DEUTSCH, Tomi, JERKO, Apolonija, KERNDL, Milena, KOŠNIK, Petra, PLAVČAK, Darja, SKVARČ, Mariza, CANKAR, Gašper (927), RAKINIĆ, Kristina (927), PEČJAK, Sonja (927). Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (194 str.)), graf. prikazi. ISBN 978-961-03-0561-3. https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2022/01/covid-19_mat_in_slo.pdf, https://www.zrss.si/pdf/covid-19_mat_in_slo.pdf. [COBISS.SI-ID 94503683]
219. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Komplet preizkusov za karierno odločanje v osnovni šoli : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019. 68 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-217-068-4. [COBISS.SI-ID 299746048]
220. PEČJAK, Sonja, GRADIŠAR, Ana. Bralne učne strategije. 2., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 423 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-03-0047-2. [COBISS.SI-ID 262381056]
221. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Bralni test. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-495-2. [COBISS.SI-ID 50794594]
222. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PEČJAK, Sonja. Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-237-496-9. [COBISS.SI-ID 50789474]
223. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-494-5. [COBISS.SI-ID 50794850]
224. PEČJAK, Sonja. Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 193 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-401-3. [COBISS.SI-ID 261427456]
225. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja, POTOČNIK, Nataša. Bralni test. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-65-9. [COBISS.SI-ID 257027584]
226. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, PEČJAK, Sonja. Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, cop. 2011. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6068-70-3. [COBISS.SI-ID 258140160]
227. PEČJAK, Sonja, MAGAJNA, Lidija, PODLESEK, Anja. Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti učencev 1.-3. razreda : OSBZ. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2011. 50 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-66-6. [COBISS.SI-ID 257027840]
228. PEČJAK, Sonja. Psihološki vidiki bralne pismenosti : od teorije k praksi. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 193 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-401-3. [COBISS.SI-ID 254148352]
229. BUCIK, Valentin, FEKONJA, Urška, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, MIHELJAK, Vlado, MUSEK, Janek, PEČJAK, Sonja, POLIČ, Marko, PRAPER, Peter, REPOVŠ, Grega, SABADIN, Argio, POLIČ, Marko (editor). Podobe psihologije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 194 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-313-9. [COBISS.SI-ID 247522560]
230. PEKLAJ, Cirila, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena, AJDIŠEK, Neža. Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 176 str., ilustr., tabele. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-6648-25-7. [COBISS.SI-ID 247357184]
231. MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija (editor). Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-234-662-1. [COBISS.SI-ID 239238400]
232. PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša, GRADIŠAR, Ana, PEKLAJ, Cirila. Bralna motivacija v šoli : merjenje in razvijanje. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. 100 str., preglednice, graf. prikazi. ISBN 961-234-578-3, ISBN 978-961-234-578-5. [COBISS.SI-ID 229401344]
233. PEČJAK, Sonja, GRADIŠAR, Ana. Bralne učne strategije. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2002. 368 str., ilustr. ISBN 961-234-413-2. [COBISS.SI-ID 115995648]

2.02 Professional monograph

234. PEČJAK, Sonja, BON, Milena, BUCIK, Nataša, DOUPONA, Marjeta, GOBEC, Mojca, HOČEVAR-GROM, Ada, DEMŠAR PEČAK, Nataša, LAVRENČIČ VRABEC, Darja, LUBŠINA NOVAK, Marija, MOŽINA, Estera, NOLIMAL, Fani, OJSTERŠEK, Aleš, BERGOČ, Simona, POTOČNIK, Nataša, POŽAR MATIJAŠIČ, Nada, SAKSIDA, Igor, STABEJ, Marko, STRAUS, Bronka, ŠVERC, Alenka, VELIČKI, Jelka, ZUPANC, Darko, ŽNIDARIČ, Helena, VIČIČ, Vlasta, ZAMIDA, Renata, POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (editor). Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. Spletna izd. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2023. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (36 str.)), tabele. Zbirka Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, Serija Ukrepi izobraževalne politike. ISBN 978-961-03-0713-6. http://www.zrss.si/pdf/strategija_bralna_pismenost.pdf. [COBISS.SI-ID 140942851]
235. PEČJAK, Sonja, BON, Milena, BUCIK, Nataša, DOUPONA, Marjeta, GOBEC, Mojca, HOČEVAR-GROM, Ada, DEMŠAR PEČAK, Nataša, LAVRENČIČ VRABEC, Darja, LUBŠINA NOVAK, Marija, MOŽINA, Estera, NOLIMAL, Fani, OJSTERŠEK, Aleš, BERGOČ, Simona, POTOČNIK, Nataša, POŽAR MATIJAŠIČ, Nada, SAKSIDA, Igor, STABEJ, Marko, STRAUS, Bronka, ŠVERC, Alenka, VELIČKI, Jelka, ZUPANC, Darko, ŽNIDARIČ, Helena, VIČIČ, Vlasta, ZAMIDA, Renata. Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije, 2019. 15 str., tabele. https://www.acs.si/wp-content/uploads/2020/01/Nacionalna_strategija_za_razvoj_bralne_pismenosti_za_obdobje_2019-2030.pdf. [COBISS.SI-ID 71145826]
236. BEZIĆ, Tanja, BUCIK, Valentin, BUČAR-MARKIČ, Staša, MIKLAVČIČ, Mojca, KRANJC, Tomaž, ANDRENŠEK-LEP, Biserka, MALEŠEVIĆ, Tamara, NOLIMAL, Fani, ROJC, Jasna, ROSTOHAR, Gordana, SLIVAR, Branko, VIDOVIČ, Milena, VRŠNIK PERŠE, Tina, NAGY, Mirt, HVALEC, Borut, PLUŠKO, Alojz, LORENČIČ, Ivan, KOŠIR, Katja, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, BERZELAK, Stane, DELEJA, Gregor, LUKŠIČ, Mojca, POČKAR, Nives, PUŠNIK, Herman, BOGATAJ, Janja, MUNDA, Jasna, PEČAN, Gregor, PEPELNIK, Vladislav, POHLIN SCHWARTZBARTL, Nuša, DOMINKO GABOR, Marija, FIDLER, Alenka, HEDERIH, Darko, KRIŽAN LIPNIK, Andreja, TRONTELJ PETRIČ, Martina, ARTAČ, Sonja, KEUC, Zdenka, KUKOVEC, Mihael, POTOČNIK, Bojana, ŠKARIČ, Jasna. Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 83 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-03-0453-1. [COBISS.SI-ID 302193408]
237. BEZIĆ, Tanja, BUCIK, Valentin, BUČAR-MARKIČ, Staša, MIKLAVČIČ, Mojca, KRANJC, Tomaž, ANDRENŠEK-LEP, Biserka, MALEŠEVIĆ, Tamara, NOLIMAL, Fani, ROJC, Jasna, ROSTOHAR, Gordana, SLIVAR, Branko, VIDOVIČ, Milena, VRŠNIK PERŠE, Tina, NAGY, Mirt, HVALEC, Borut, PLUŠKO, Alojz, LORENČIČ, Ivan, KOŠIR, Katja, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, BERZELAK, Stane, DELEJA, Gregor, LUKŠIČ, Mojca, POČKAR, Nives, PUŠNIK, Herman, BOGATAJ, Janja, MUNDA, Jasna, PEČAN, Gregor, PEPELNIK, Vladislav, POHLIN SCHWARTZBARTL, Nuša, DOMINKO GABOR, Marija, FIDLER, Alenka, HEDERIH, Darko, KRIŽAN LIPNIK, Andreja, TRONTELJ PETRIČ, Martina, ARTAČ, Sonja, KEUC, Zdenka, KUKOVEC, Mihael, POTOČNIK, Bojana, ŠKARIČ, Jasna. Strokovna izhodišča posodobitve Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0454-8. https://www.zrss.si/pdf/strokovna_izhodisca_nadarjeni.pdf. [COBISS.SI-ID 302217984]
238. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž (author, photographer), VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija (author, photographer), KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (editor). Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 156 str., [7] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 264829952]
239. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž (author, photographer), VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija (author, photographer), KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (editor). Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 156 str., [7] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 263892736]
240. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČJAK, Sonja, KRANJC, Simona, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor, ŽAKELJ, Amalija, MAGAJNA, Zlatan, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, DUH, Matjaž, VIDEMŠEK, Mateja, ROTAR PANCE, Branka, RIBIČ, Marija (author, photographer), KERN, Milka, URANKAR POČKAJ, Mojca (editor). Lili in Bine. [Priročnik za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 156 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-271-105-4. [COBISS.SI-ID 258084096]
241. PEČJAK, Sonja. Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. 3., dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-234-740-6. [COBISS.SI-ID 241927424]
242. MAGAJNA, Lidija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KAVKLER, Marija, PEČJAK, Sonja, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, NAGODE, Andreja (editor), BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija (editor). Učne težave v osnovni šoli : koncept dela. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 98 str. Program osnovnošolskega izobraževanja. ISBN 978-961-234-652-2. [COBISS.SI-ID 238881792]
243. KRIŽAJ, Martina, MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, ŽERDIN, Tereza. Slovenščina v 1. triletju devetletne osnovne šole. 1. natis. Trzin: Izolit, 2000-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-6279-09-2. [COBISS.SI-ID 105499136]
244. PEČJAK, Sonja. Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev. 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. 211 str., ilustr. ISBN 961-234-270-9. [COBISS.SI-ID 108605184]

2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

245. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, KOŠIR, Katja. Medvrstniško nasilje v šoli. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 315 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-06-0423-5. [COBISS.SI-ID 49009155]
246. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Psihosocialni odnosi v šoli. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. 339 str., ilustr. ISBN 978-961-237-749-6. [COBISS.SI-ID 35158531]
247. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Šolsko psihološko svetovanje. 2. natis 2., razširjene in dopolnjene izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-237-528-7. [COBISS.SI-ID 289099776]
248. PEČJAK, Sonja. Medvrstniško nasilje v šoli. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-237-637-6. [COBISS.SI-ID 278532096]
249. PEKLAJ, Cirila, PEČJAK, Sonja. Psihosocialni odnosi v šoli. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. 339 str., ilustr. ISBN 978-961-237-749-6. [COBISS.SI-ID 279898880]
250. PEČJAK, Sonja. Medvrstniško nasilje v šoli. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 166 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-637-6. [COBISS.SI-ID 273017856]
251. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Šolsko psihološko svetovanje. 2., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-237-528-7. [COBISS.SI-ID 263425792]
252. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Poglavja iz pedagoške psihologije : izbrane teme. 1. ponatis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za psihologijo, 2008. 205 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-022-0. [COBISS.SI-ID 241417472]
253. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PEČJAK, Sonja (editor). Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005. II, 229 str., ilustr., tabele. ISBN 961-237-134-2. [COBISS.SI-ID 223163392]
254. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Poglavja iz pedagoške psihologije : izbrane teme. Ljubljana: Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete, 2002. 205 str., graf. prikazi. ISBN 961-237-022-2. [COBISS.SI-ID 120019456]

2.04 Reviewed secondary and primary school textbook or other textbook

255. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. Mengeš: Izolit, 2007. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6279-04-8, ISBN 978-961-6279-31-4, ISBN 978-961-6279-40-6, ISBN 978-961-6279-41-3. [COBISS.SI-ID 232267008]
256. GRGINIČ, Marija, JUSTIN, Romana, PEČJAK, Sonja. ABC 1. Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Trzin: Izolit, 2003 [i. e. 2006]. Zv. <3>, ilustr. ISBN 961-6279-40-8, ISBN 961-6279-41-6. [COBISS.SI-ID 235520256]
257. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole]. 2. natis. Trzin: Izolit, 2002. 2 zv. (47; 47 str.), ilustr. ISBN 961-6279-04-1, ISBN 961-6279-31-9. [COBISS.SI-ID 119318272]
258. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana. ABC 1. Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole]. Trzin: Izolit, 2002 [i. e. 2006]. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 961-6279-04-1, ISBN 961-6279-31-9. [COBISS.SI-ID 235568896]
259. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (editor, reviewer). ABC 1. Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole]. Trzin: Izolit, 2002 [i. e. 2003]. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6279-04-1, ISBN 961-6279-31-9, ISBN 961-6279-40-8, ISBN 961-6279-41-6. [COBISS.SI-ID 125337344]

2.05 Other educational material

260. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 3. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285047552]
261. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285103360]
262. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 5. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285046016]
263. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije : primeri besedil za 3. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512063599]
264. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije : primeri besedil za 5. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22002184]
265. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22001928]
266. GRGINIČ, Marija, PEČJAK, Sonja, JUSTIN, Romana. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2012-. Zv. <3>, ilustr. ISBN 978-961-6625-34-0. [COBISS.SI-ID 261272832]
267. GRGINIČ, Marija, PEČJAK, Sonja, JUSTIN, Romana. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. 1. izd. Mengeš: Izolit, 2011-. Zv. <3>, ilustr. ISBN 978-961-6625-34-0. [COBISS.SI-ID 255719424]
268. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. 8. natis. Mengeš: Izolit, 2010. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-32-6, ISBN 978-961-6625-33-3, ISBN 978-961-6625-34-0, ISBN 978-961-6625-35-7. [COBISS.SI-ID 250584064]
269. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. Mengeš: Izolit, 2009. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6625-32-6, ISBN 978-961-6625-33-3, ISBN 978-961-6625-34-0, ISBN 978-961-6625-35-7. [COBISS.SI-ID 244314624]
270. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. Mengeš: Izolit, 2008. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6279-04-8, ISBN 978-961-6279-31-4, ISBN 978-961-6279-40-6, ISBN 978-961-6279-41-3. [COBISS.SI-ID 237124608]

2.06 Dictionary, encyclopaedia, lexicon, manual, atlas, map

271. THIEL, Rolf-Dietmar, KELLER, Gustav, BINDER, Annette, BOBEN, Dušica, GOSAR, David, PEČJAK, Sonja, KOPAČ, Lea, KRAJNC, Ana, BOBEN, Dušica. Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike : VUN : priročnik za izvedbo, vrednotenje in interpretacijo. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2021. 129 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7088-13-7. [COBISS.SI-ID 56996611]
272. MUSITU OCHOA, Gonzalo, GARCÍA, Fernando, GUTIÉRREZ, Melchor, KRAJNC, Igor, PEČJAK, Sonja, GOSAR, David, ŽLIČAR, Vesna, BOBEN, Dušica (author, editor), SMRKE, Urška, KOPAČ, Lea, KRAJNC, Anja. Vprašalnik samopodobe : SPA. Priročnik. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2021. 122 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-7088-12-0. [COBISS.SI-ID 46626819]
273. BEZIĆ, Tanja, GREGORČIČ MRVAR, Petra, PEČJAK, Sonja, MALEŠEVIĆ, Tamara, BIZJAK, Cvetka, HOLCAR BRUNAUER, Ada, VIDMAR, Marina, CELIN, Ines, ZAGORC VEGELJ, Melita, ERBUS, Darija, PAČNIK, Ana, KOS, Silva (author, photographer), REPOLUSK, Katja (author, photographer), LISJAK, Jerneja (author, photographer), STRELEC, Suzana, CIGÜT, Darja (author, photographer), ŠEBJANIČ ORAŽEM, Maja, VODOPIVEC, Doroteja, BIZJAK, Cvetka (editor). Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0448-7. [COBISS.SI-ID 301607424]
274. BAJEC, Boštjan, BIZJAK, Katja, MIKULETIČ ZALAZNIK, Sabina (author, editor), NOVAK ŠAROTAR, Brigita, PEČJAK, Sonja, DIZDAREVIĆ, Maja (editor). Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Univerza, 2019. ilustr. ISBN 978-961-6410-56-4. https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije/tutorstvo/. [COBISS.SI-ID 299164416]
275. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, TUINSTRA, Jolanda, SONDEREN, F. L. P. van, GROOTHOFF, Jaap W., HEUVEL, Wim J. A. van den, POST, D. Vprašalnik stilov odločanja : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018. 41 str., tabele. ISBN 978-961-217-066-0. [COBISS.SI-ID 297288704]
276. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina, GATI, Itamar, KRAUSZ, Mina, OSIPOW, Samuel H. Vprašalnik težav pri kariernem odločanju : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018. 54 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-217-067-7. [COBISS.SI-ID 297289728]
277. MUSITU OCHOA, Gonzalo, GARCÍA, Fernando, GUTIÉRREZ, Melchor, KRAJNC, Igor, PEČJAK, Sonja, BOBEN, Dušica, ŽLIČAR, Vesna, SMRKE, Urška. Vprašalnik samopodobe : SPA. Priročnik. 2., popravljena izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2016. 80 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-76-5. [COBISS.SI-ID 286167552]
278. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Priročnik za učitelje 3., 4. in 5. razreda. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-271-655-4. [COBISS.SI-ID 279295232]
279. MUSITU OCHOA, Gonzalo, GARCÍA, Fernando, GUTIÉRREZ, Melchor, KRAJNC, Igor, PEČJAK, Sonja, BOBEN, Dušica, ŽLIČAR, Vesna, SMRKE, Urška. Vprašalnik samopodobe : SPA. Priročnik. 2., popravljena izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2012. 80 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6068-76-5. [COBISS.SI-ID 261652736]
280. KOHONT, Andrej, TACER, Blanka, HROVATIČ, Danica, URBANC, Klara, VIDMAR, Tadej, TOLIČIČ DROBEŽ, Željka, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, PEČJAK, Sonja, JURIŠEVIČ, Mojca, NIKLANOVIČ, Saša, DEDIĆ, Saša, BUČAR-MARKIČ, Staša. Terminološki slovarček : karierne orientacije 2011. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2011. 38 str. ISBN 978-961-217-046-2. [COBISS.SI-ID 259302144]
281. PEČJAK, Sonja. Ali slišiš - ali vidiš? : priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja. 1. natis. Ljubljana: Izolit, 1999 [i. e. 2000]. 118 str., ilustr. ISBN 961-6279-07-6. [COBISS.SI-ID 105060608]
282. PEČJAK, Sonja, KOZINC, Alenka (author, editor), JUSTIN, Romana, GRGINIČ, Marija, SNOJ, Vilma, GUZELJ, Tatjana, OZIMEK, Lidija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. Priročnik za učitelje [k delovnemu zvezku ABC 1, za pouk slovenščine (jezikovni del) v 1. razredu devetletne osnovne šole]. Domžale: Izolit, 1999 [i. e. 2004]. 142 str. ISBN 961-6279-08-4. [COBISS.SI-ID 214878976]

2.12 Final research report

283. MALEŠEVIĆ, Tamara, BEZIĆ, Tanja (927), BIZJAK, Cvetka (927), RUPAR, Brigita (927), GREGORČIČ MRVAR, Petra (927), KUČIŠ NIKOLIČ, Natalija (927), MAGAJNA, Lidija (927), PEČJAK, Sonja (927), SRŠA, Lidija (927), ZAGORC VEGELJ, Melita (927). Načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela v vrtcu : analiza stanja s priporočili. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018. ISBN 978-961-03-0391-6. https://www.zrss.si/pdf/AnalizaStanjaSPriporocili.pdf. [COBISS.SI-ID 293815040]
284. NOLIMAL, Fani (author, editor), CANKAR, Gašper, DOUPONA, Marjeta, MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, PEČJAK, Sonja, POTOČNIK, Nataša. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja : evalvacijsko poročilo projekta. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014. 92 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-03-0219-3. http://www.zrss.si/pdf/Evalvacijsko-porocilo-bralna-pismenost-2014.pdf. [COBISS.SI-ID 272766208]
285. PEČJAK, Sonja. Učinki razvoja kulturne vzgoje na nacionalni ravni : zaključno poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo RS, 2013. 163 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 54406498]
286. PEČJAK, Sonja, BOROTA, Bogdana, BUCIK, Nataša, DELAK, Maja, KARIM, Silva, KOROŠEC, Helena, PEŠTAJ, Martina, ŽELEZNIK, Adela. Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje : končno poročilo ; raziskovalna študija s področja kulturne vzgoje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009. 78 str. http://www.mk.gov.si/si/podatki/raziskave_in_analize/kulturna_politika/, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/kulturna_politika/Kulturna_vzgoja_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 3105239]
287. PEKLAJ, Cirila, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KOŠIR, Katja. Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli : zaključno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta: Pedagoška fakulteta, 2008. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2008/crp_V5_0229_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 37794914]
288. PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, GRADIŠAR, Ana, KNAFLIČ, Livija, BUCIK, Nataša, et al. Bralna motivacija kot dejavnik učne uspešnosti učencev v šoli : CRP projekt 2004-2006 : končno poročilo. Ljubljana: Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani, 2006. 83 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 34387810]
289. IVŠEK, Milena, PEČJAK, Sonja, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KRAKAR-VOGEL, Boža, VOGEL, Jerica, SAKSIDA, Igor, KVAS, Jana, KONČINA, Marija, HODAK, Marjana, KAPKO, Dragica, POZNANOVIČ, Mojca, ROSC-LESKOVEC, Darinka, ŽVEGLIČ, Marica. Razmerje med razvijanjem in vrednotenjem sporazumevalne zmožnosti : raziskovalno poročilo CRP 2004-2006 (pogodba št. 3311-04-828937; št. projekta V5-0937). Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2008. 23 str. [COBISS.SI-ID 37796194]
290. PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, GRADIŠAR, Ana, BUCIK, Nataša, KNAFLIČ, Livija. Bralna motivacija kot dejavnik učinkovitega učenja in izobraževanja : CRP projekt (2002-2005) : končno poročilo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani, 2005. 76 f. [COBISS.SI-ID 31279714]
291. MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli - razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Razvojno-raziskovalni inštitut Svetovalnega centra, 2005. 162 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 2471525]
292. MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli : razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči : raziskovalno poročilo - priloga. Ljubljana: Razvojno-raziskovalni inštitut Svetovalnega centra: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2005. 151 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2431845]
293. PEČJAK, Sonja. Zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 2004. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2004. Loč. pag., [35] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27376994]
294. ŽAGAR, Drago, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila. Organizacija nivojskega pouka, stališča učencev, učiteljev in staršev do te oblike diferenciacije ter njeni učinki na učence : evalvacijska študija : zaključno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2003. VII, 118 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21774434]

2.13 Treatise, preliminary study, study

295. LOGAJ, Vinko, PRESKAR, Stanka, SKVARČ, Mariza, RUPNIK VEC, Tanja, POBERŽNIK, Anita, DOLINAR, Mojca, KRANJC, Radovan, ZUPANC GROM, Renata, SLIVAR, Branko, RUTAR ILC, Zora, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, PEKLAJ, Cirila, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEČJAK, Sonja, DEPOLLI STEINER, Katja, PIRC, Tina, ŽITNIK, Aleš, PRIMOŽIČ, Marko, GAJŠEK, Robert, KOSTREVC, Rado, DRSTVENŠEK, Špela, HOSTNIK, Igor, MARČINKOVIČ, Bogomir, PEČAN, Gregor. Izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah : strokovna navodila za ravnatelje in ravnateljice osnovnih šol. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (10 str.)), tabele. https://sio.si/wp-content/uploads/2020/03/Strokovne-usmeritve-Navodila-ZRS%C5%A0.pdf. [COBISS.SI-ID 72076898]
296. LOGAJ, Vinko, PRESKAR, Stanka, SKVARČ, Mariza, RUPNIK VEC, Tanja, ROJC, Jasna, POBERŽNIK, Anita, DOLINAR, Mojca, KRANJC, Radovan, ZUPANC GROM, Renata, SLIVAR, Branko, RUTAR ILC, Zora, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, PEKLAJ, Cirila, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEČJAK, Sonja, DEPOLLI STEINER, Katja, PIRC, Tina, BERZELAK, Stane, FORJAN, Matej, PUŠNIK, Herman, BOGATEC KONČAN, Bojan, POČKAR, Nives, MARTINČIČ ZALOKAR, Darinka, DOMINKO, Ciril, PLUŠKO, Alojz. Izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah : strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (10 str.)), tabele. https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-03-27-navodila-za-ravnatelje_ss_26032020.pdf. [COBISS.SI-ID 72039010]
297. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, PEČJAK, Sonja, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija. Koncept dela : učne težave v osnovni šoli. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 2007. 76 str. [COBISS.SI-ID 2928997]
298. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, PEČJAK, Sonja, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija. Učne težave v osnovni šoli : koncept dela : osnutek. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 2005. 77 str. [COBISS.SI-ID 2432101]

2.19 Radio or television broadcast, podcast, interview, press conference

299. ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (interviewee), NOLIMAL, Fani (interviewee), PEČJAK, Sonja (interviewee), PIGNAR, Nada (interviewee), ŠTEFANC, Damijan (interviewee), GABER, Slavko (interviewee), STUBBS, Paul (interviewee). Kakšno znanje so slovenski dijaki pokazali v raziskavi PISA? : nad povprečjem dosežkov v drugih članicah OECD, a ostaja kar nekaj izzivov. Ljubljana: Radio Prvi, 2020. Intelekta. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/01/intelekta-180/. [COBISS.SI-ID 3513687]
300. DACINGER, Renata (interviewer, editor), PEČJAK, Sonja (interviewee), BREGANT, Tina (interviewee), TANCIG, Simona (interviewee). Kako dobro brati?. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174465914. [COBISS.SI-ID 2327657]

2.20 Complete scientific database of research data

301. RUPNIK VEC, Tanja, DEUTSCH, Tomi, JERKO, Apolonija, KERNDL, Milena, KOŠNIK, Petra, PLAVČAK, Darja, SKVARČ, Mariza, BUCIK, Valentin (927), IVANUŠ-GRMEK, Milena (927), CANKAR, Gašper (927), RAKINIĆ, Kristina (927), PEČJAK, Sonja (927), TURK ŠKRABA, Mira (927), PREMK, Saša (927), KAJTNA, Simon (927). Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, 2021. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2022. 1 spletni vir. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ind21/, DOI: 10.17898/ADP_IND21_V1. [COBISS.SI-ID 118473475]
302. DEPOLLI STEINER, Katja, KOMIDAR, Luka, PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, GRIL, Alenka, BOHAK, Ciril, KAVČIČ, Alenka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PESEK, Matevž, BOH PODGORNIK, Bojana, HLADNIK, Aleš, PEKLAJ, Cirila, et al. Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019 : pilotna raziskava : [podatkovna datoteka]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (118 str.)), tabele. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/irsup19/, DOI: 10.17898/ADP_IRSUP19_V1. [COBISS.SI-ID 137090307]
financier: ARRS, J5-9437, Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja


PERFORMED WORKS (EVENTS)


3.11 Radio or television event

303. PEČJAK, Sonja (interviewee). Kakšno znanje so slovenski dijaki pokazali v raziskavi PISA? : oddaja Intelekta, RTV Slo, 1. program, 21. 1. 2020. https://radioprvi.rtvslo.si/2020/01/intelekta-180/. [COBISS.SI-ID 71160674]
304. PEČJAK, Sonja (interviewee). Strategije učenja! : oddaja Hudo!, Radio Slovenija, Prvi program, 17. september 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/hudo/174427028, http://radioprvi.rtvslo.si/2016/09/radio-hudo-38/. [COBISS.SI-ID 62359138]
305. PREŠEREN, Milica, PEČJAK, Sonja (discussant), JANČAR, Vesna (discussant). Kako se učiti : Turbulenca, 179. oddaja, TV Slovenija, 8. 5. 2013. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/kako-se-uciti-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.165707418/. [COBISS.SI-ID 53496674]
306. PEČJAK, Sonja. Priprava na izpit : brez ponavljanja ni izpita : prispevek na ŠOUVIZIJI, spletni televiziji ŠOU v Ljubljani, 21. 1. 2010. Ljubljana: ŠOUVIZIJA, 21.1.2010. [COBISS.SI-ID 41755234]

3.15 Unpublished conference contribution

307. PEČJAK, Sonja. Psihosocialni odnosi učencev med šolanjem na daljavo v povezavi z njihovim psihičnim (socialnim) blagostanjem in kognitivnim funkcioniranjem (v drugem valu epidemije Covid-19) : prispevek na strokovnem srečanju psihologov v vzgoji in izobraževanju na temo: Predstavitve raziskovalnih ugotovitev iz psiholoških raziskav o vplivu epidemije na področju vzgoje in izobraževanja 2020/2021. [COBISS.SI-ID 68562691]
308. PEČJAK, Sonja. Psihološki pogled na bralno kulturo in branje kot vrednoto : predavanje na medresorskem posvetu o bralni kulturi Branje kot vrednota?, Cankarjev dom, 8. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 31829251]
309. PEČJAK, Sonja. Kaj lahko psihologija pove založnikom o branju in bralcih : predavanje na 17. Kongresu slovenskih založnikov z naslovom Knjiga? Knjiga!, Bled, 13. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 69760610]
310. PEČJAK, Sonja. Fazaniranje : sprejem novincev ali nasilje nad njimi? : predavanje na 5. IVK konferenci Varnost in nenasilje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ): "Varna šola - kje, kdaj in kako začeti?", Fakulteta za varnostne vede, 15. november 2018. [COBISS.SI-ID 68628066]
311. PEČJAK, Sonja. Predstavitev predloga Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti : predavanje na nacionalnem strokovnem posvetu Beremo skupaj, Ljubljana, 10. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 67698530]
312. PEČJAK, Sonja. Sodobno karierno svetovanje : izziv za učence in svetovalce : strokovno srečanje svetovalnih delavcev, 20. nov. 2015, Flozofski fakulteta, Ljubljana. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 59101026]
313. PEČJAK, Sonja. Zgodovina psihologije in Društva psihologov Slovenije : prispevek na okrogli mizi na strokovnem srečanju Dnevi psihologov, 12. junij 2015, Ljubljana. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 57864546]
314. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja. Auffassung und Verwendung der Lernstrategien des selbstregulierenden Lernen. Klagenfurt, 2002. [COBISS.SI-ID 19203682]

3.16 Unpublished invited conference lecture

315. PEČJAK, Sonja. Podporna šolska klima : zakaj in kako? : vabljeno predavanje na konferenci 'Za medkulturno sobivanje v vrtcih, šolah in lokalnih okoljih', Portorož, 10. in 11. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 68575491]
316. PEČJAK, Sonja. Pomembnost psihosocialnih odnosov na področju vzgoje in izobraževanja : vabljeno predavanje v okviru posvetov Izzivi prihodnosti v VIZ z naslovom »Socialno in čustveno učenje«, 26.11.2021. [COBISS.SI-ID 87320579]
317. PEČJAK, Sonja. Povezanost "zmorem" in "hočem" pri branju : [vabljeno predavanje na simpoziju za učitelje slovenščine Brati2 [na kvadrat], Brdo pri Kranju, 5. april 2014]. Brdo pri Kranju, 2014. [COBISS.SI-ID 54407522]
318. PEČJAK, Sonja. V labirintu bralnih učnih strategij : kako naprej? : [vabljeno predavanje na zaključni konferenci projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, Ljubljana, 2. julij 2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 52574818]
319. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [vabljeno plenarno predavanje na regijskem posvetu o bralni pismenosti, OŠ Mežica, 15. 11. 2012]. Mežica, 2012. [COBISS.SI-ID 50563426]
320. PEČJAK, Sonja. Kam pelje BUS pri učenju? : [vabljeno plenarno predavanje na regijskem posvetu o bralni pismenosti, Celje, 29. 10. 2012]. Celje, 2012. [COBISS.SI-ID 50358114]
321. PEČJAK, Sonja. Kam pelje BUS pri učenju? : [vabljeno plenarno predavanje na strokovnem srečanju, Murska Sobota, 21. avgust 2012]. Murska Sobota, 2012. [COBISS.SI-ID 49736802]
322. PEČJAK, Sonja. Zakaj in katere bralne strategije uporabljati pri razvoju pismenosti? : [vabljeno plenarno predavanje na regijskem posvetu Izboljšanje bralne pismenosti, OŠ Koper, 19. 11. 2012]. Koper, 2012. [COBISS.SI-ID 50564450]
323. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost dijakov pri branju različnih besedil : Kaj nam pripoveduje PISA 2009? : [plenarno predavanje na domači znanstveni konferenci Vloga slikovnih sestavin pri sporazumevanju, Ljubljana, 8. septembra 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 46734178]
324. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije - kako pomagajo v procesu učenja? : [vabljeno predavanje na posvetu "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku", Ekonomska šola Murska Sobota, 29.8.2011]. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Zavod RS za šolstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 2259543]
325. PEČJAK, Sonja. Pomen in vloga samoregulacije učenja v povezavi z bralno pismenostjo in razvijanjem bralnih strategij pri učencih : [plenarno predavanje na strokovnem posvetu v okviru projekta "Dobra poučevalna praksa ter prilagajanje metod in oblik dela učencem z učnimi težavami pri pouku - Podpora učiteljem pri izvajanju prilagoditev učencem z učnimi težavami pri matematiki", Dobrna, 26. 11. 2011]. Dobrna, 2011. [COBISS.SI-ID 47721826]
326. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost ob koncu osnovne šole - ali fantje berejo drugače kot dekleta? : [vabljeno plenarno predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Opismenjevanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih - vprašanja, dileme, rešitve, Žalec, 7. in 8. maj 2010]. Žalec: Zveza pedagoških delavcev Slovenije, 2010. [COBISS.SI-ID 42352738]
327. PEČJAK, Sonja. Zakaj vsakemu bralcu svojo knjigo, vsaki knjigi svojega bralca : psihološka perspektiva : [vabljeno predavanje na 11. posvetovanju Sekcije za splošne knjižnice Bralna kultura in knjižnične zbirke v splošnih knjižnicah, Rogla, 27.-28. september 2010]. Rogla, 2010. [COBISS.SI-ID 43568994]
328. PEČJAK, Sonja. Samoregulacijsko učenje - izziv današnje šole za učitelje in učence : [vabljeno predavanje na VIII. Dnevih slovenskih psihologov od 18. do 19. aprila 2008 na Bledu]. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 37796450]
329. PEČJAK, Sonja. Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri uresničevanju vzgojnega načrta šole : primer razvoja socialne kompetentnosti učencev : [vabljeno predavanje na seminarju za svetovalne delavce v vrtcih osnovnih in srednjih šolah in domovih Vloga in dejavnosti svetovalne službe s poudarkom na uresničevanju vzgojnega poslanstva vrtca, šole in dijaškega doma, Podčetrtek, 4. in 5. april 2008]. Podčetrtek, 2008. [COBISS.SI-ID 39363682]
330. PEČJAK, Sonja. Z razvijanjem samoregulacijskih sposobnosti pri učenju do funkcionalne pismenosti : [referat na delovnem posvetu z naslovom Vpeljevanje spremeb in novosti kot pogoj trajnostnega razvoja, Koper, 26. in 27. 1. 2007]. Koper, 2007. [COBISS.SI-ID 33688162]
331. PEČJAK, Sonja. Nacionalna strategija za razvoj pismenosti : [referat na okrogli mizi z naslovom Nacionalna strategija za razvoj pismenosti in možnosti njenega udejanjanja, Cankarjev dom, Ljubljana, 7. september 2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 32487010]
332. PEČJAK, Sonja. Nacionalna strategija za razvoj pismenosti : [referat na strokovnem posvetu z naslovom Nacionalna strategija za razvoj pismenosti in usposabljanje učiteljev za razvijanje pismenosti, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 8. september 2006]. Ljubljana, 2006. [COBISS.SI-ID 32487522]

3.25 Other performed works

333. BIZJAK, Cvetka (discussant), GREGORČIČ MRVAR, Petra (discussant), PEČJAK, Sonja (discussant), BOGATAJ, Saša (discussant). Sklepne misli in razprava : 21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, Izzivi svetovalnega dela v spremenjenih družbenih razmerah, Konferenca o šolskem svetovalnem delu, Kongresni center Brdo, 21. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 106480899]
334. PEČJAK, Sonja. Starševska pomoč otrokom pri razvoju branja : predavanje za starše učencev od 1. do 5. razreda, OŠ Bovec, 30. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 84116227]
335. PEČJAK, Sonja. Učne navade : vodenje 8-urnega seminarja za uporabo diagnostičnega instrumenta 'Vprašalnik učnih navad' na Centru za psihodiagnostična sredstva, Ljubljana, 5. 11. 2021. [COBISS.SI-ID 87304963]
336. PEČJAK, Sonja. Pomoč staršev pri razvoju bralnih zmožnosti otroka v 1. triletju : predavanje za starše otrok OŠ Franceta Bevka Tolmin, 11. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 71265890]
337. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost v začetnem obdobju osnovne šole : predavanje z delavnico za Aktiv šolskih svetovalnih delavcev Domžal in okolice, OŠ Venclja Perka, Domžale, 9. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 69103714]
338. PEČJAK, Sonja. Branje otrok : predavanje za starše na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota vrtec Črenšovci, 15. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 68915298]
339. PEČJAK, Sonja. Kako učinkovito razvijati bralno pismenost pri učencih osnovne šole? : usposabljanje za kolektiv OŠ Žužemberk, Žužemberk, 28. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 70500194]
340. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti pri učencih osnovne šole : predavanje za strokovne delavce Osnovne šole Dragomelj, 27. 8. 2019. [COBISS.SI-ID 70184546]
341. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih zmožnosti učencev v 1. in 2. triletju osnovne šole : uvodno predavanje na strokovnem srečanju učiteljev 1. triletja in 2. triletja v organizaciji založbe DZS, Celje, 6. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69353314]
342. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih zmožnosti učencev v 1. in 2. triletju osnovne šole : uvodno predavanje na strokovnem srečanju učiteljev 1. triletja in 2. triletja v organizaciji založbe DZS, Dolenjske Toplice, 21. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69354082]
343. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih zmožnosti učencev v 1. in 2. triletju osnovne šole : uvodno predavanje na strokovnem srečanju učiteljev 1. triletja in 2. triletja v organizaciji založbe DZS, Ljubljana, 12. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69353570]
344. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih zmožnosti učencev v 1. in 2. triletju osnovne šole : uvodno predavanje na strokovnem srečanju učiteljev 1. triletja in 2. triletja v organizaciji založbe DZS, Maribor, 19. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69353826]
345. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih zmožnosti učencev v 1. in 2. triletju osnovne šole : uvodno predavanje na strokovnem srečanju učiteljev 1. triletja in 2. triletja v organizaciji založbe DZS, Nova Gorica, 26. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 69354338]
346. PEČJAK, Sonja. Kaj lahko naredimo za boljše branje otrok? : predavanje na Tednu izobraževanj Strokovnega centra Pomurje, Murska Sobota, 21. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 68628322]
347. PEČJAK, Sonja. Kako do dobrega branja v 1. triletju osnovne šole : uvodno predavanje v okviru Strokovnih srečanj za učitelje 1. triletja v organizaciji DZS - Naša ulica, Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Dolenjske Toplice in Nova Gorica, februar/marec 2018. [COBISS.SI-ID 66513762]
348. PEČJAK, Sonja. Na kaj biti pozoren pri razvoju bralnih zmožnosti učencev v 1. triletju? : predavanje za strokovne delavce Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, 6.2.2018. [COBISS.SI-ID 66235746]
349. PEČJAK, Sonja (discussant), BREGANT, Tina (discussant). Pomen pisanja in branja : pogovor v okviru prireditve Frankfurt po Frankfurtu, Konzorcij, Ljubljana, 15. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 68627298]
350. PEČJAK, Sonja. Pomoč staršev pri razvoju bralnih zmožnosti otroka v 1. triletju : predavanje za starše otrok Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, 18. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 67777634]
351. PEČJAK, Sonja. Pomoč staršev pri razvoju bralnih zmožnosti otroka v 1. triletju : predavanje za strokovne delavce Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, 1. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 66236002]
352. PEČJAK, Sonja. Psihološke značilnosti generacije Y in Z ter njihovih staršev : predavanje in vodenje diskusije za vzgojiteljski zbor Dijaškega doma Ivana Cankarja, Ljubljana, 12. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 68715874]
353. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost : predavanje in delavnica za kolektiv Osnovne šole Livada, Velenje, 22. 8. 2017. [COBISS.SI-ID 65270882]
354. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost : predavanje za starše učencev od 1. do 5. razreda Osnovne šole Livada, Velenje, 12. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 65519202]
355. PEČJAK, Sonja. Nacionalna strategija za razvoj bralne pismenosti : [predavanje na izobraževanju osrednjih območnih knjižnic, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 15. 3. 2017]. [COBISS.SI-ID 63800162]
356. PATERNU, Boris (discussant), ŽBOGAR, Alenka (discussant), GRDINA, Igor (discussant), PEČJAK, Sonja (discussant), MEDVED-UDOVIČ, Vida (discussant). Posvetovanje o književnem pouku v osnovnih in srednjih šolah, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 19. in 20. april 2017. [COBISS.SI-ID 64096354]
357. PEČJAK, Sonja. Učinkovite učne strategije : šest-urna delavnica za pedagoške delavce Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Zavodu sv. Stanislava, Ljubljana, 30. 8. 2017. [COBISS.SI-ID 65271138]
358. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost ter bralne strategije na razredni in predmetni stopnji : [predavanje in delavnici na OŠ Brezovica, 29. in 30. 8. 2016]. Brezovica, 2016. [COBISS.SI-ID 62353506]
359. PEČJAK, Sonja. Bralne strategije pri učencih osnovne šole : [predavanje in delavnice za strokovne delavce OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Jurovski Dol, 15. 12. 2016]. [COBISS.SI-ID 63156322]
360. PEČJAK, Sonja. Bralno učne strategije za učence : [seminar za zaposlene OŠ Antona Aškerca, Velenje, 24. 8. 2016]. Velenje, 2016. [COBISS.SI-ID 62351970]
361. PEČJAK, Sonja. Opismenjevanje in bralno-učne strategije : [izvedba seminarja z delavnicami za učiteljski zbor OŠ Sveta Ana, 21. 10. 2016]. Sveta Ana, 2016. [COBISS.SI-ID 62822754]
362. PEČJAK, Sonja. Pomen branja v predšolskem obdobju : [predavanje za starše in vzgojiteljice, Vrtec Jesenice, 21. 11. 2016]. Jesenice, 2016. [COBISS.SI-ID 62983778]
363. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti : [predavanje in delavnice za strokovne delavce OŠ Matije Valjavca, Preddvor, 26. 8. 2016]. Preddvor, 2016. [COBISS.SI-ID 62351714]
364. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti : [predavanje za starše, OŠ Matije Valjavca, Preddvor, 10. 10. 2016]. Preddvor, 2016. [COBISS.SI-ID 62453346]
365. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost : bralne učne strategije : predavanje z delavnico 17. in 24. 11. 2015 na Osnovni šoli Trebnje. Trebnje, 2015. [COBISS.SI-ID 58981218]
366. ZWITTER, Savina, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, PEČJAK, Sonja, MIKUŠ-KOS, Anica. Branje združuje : razprava na Kulturnem bazarju 2015 "Kultura se predstavi" , Ljubljana, Cankarjev dom, 18. marec 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 57203554]
367. PEČJAK, Sonja. Pomen razvoja bralne pismenosti pri otrocih : [predavanje za starše na OŠ Rače, 4. 2. 2015]. Rače, 2015. [COBISS.SI-ID 56741986]
368. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralne pismenosti pri učencih v osnovni šoli : izvedba strokovnega seminarja za strokovne delavce OŠ Antona Globočnika, Postojna, 22. 1. 2015. Postojna, 2015. [COBISS.SI-ID 56630114]
369. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti : [predavanje in delavnica za strokovne delavce OŠ Vižmarje Brod, Ljubljana, 17. 3. 2015]. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 57092706]
370. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih učnih strategij na razredni stopnji : izvedba seminarja za pedagoške delavce OŠ Horjul, 12. 5. 2015. Horjul, 2015. [COBISS.SI-ID 57593186]
371. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti pri učencih v osnovni šoli : [predavanje in delavnice za strokovne delavce Osnovne šole Toneta Pavčka in vrtca Cepetavček, Mirna Peč, 9. 9. 2014]. Mirna Peč, 2014. [COBISS.SI-ID 55402850]
372. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti pri učencih v osnovni šoli : [predavanje in delavnice za strokovne delavce OŠ Frana Albrehta, Kamnik, 29. 8. 2014]. Kamnik, 2014. [COBISS.SI-ID 55250786]
373. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti pri učencih v osnovni šoli : [predavanje in delavnice za strokovne delavce OŠ Rače, 21. 8. 2014]. Rače, 2014. [COBISS.SI-ID 55251042]
374. PEČJAK, Sonja, KOVAČ, Miha, RUGELJ, Marina, KEPIC MOHAR, Alenka, et al. Smo že dozoreli za učenje z ekrana? : Debatna kavarna, 30. slovenski knjižni sejem, Cankarjev dom, Ljubljana, 27.11.2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 56130402]
375. BEZIĆ, Tanja (discussant), GREGORČIČ MRVAR, Petra (discussant), PEČJAK, Sonja (discussant), RIHTER, Liljana (discussant), ŠUGMAN BOHINC, Lea (discussant), LIPEC-STOPAR, Mojca (discussant), KOVAČ, Jernej (discussant), KISWARDAY, Vanja Riccarda (discussant), NOVAKOVIĆ, Tanja. Vizija delovanja svetovalne službe in kompetence za svetovalno delo v aktualnih družbenih razmerah in v prihodnosti : [panelna diskusija na 15. posvetu za svetovalne delavce Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, Celje, 11. 4. 2014]. Celje, 2014. [COBISS.SI-ID 54414690]
376. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost : [izobraževanje za strokovne delavce OŠ Oskarja Kovačiča, Ljubljana, 23. in 26. 8. 2013]. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 53530978]
377. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost : [seminar za kolektiv OŠ Velika Dolina, 21. 3. 2013, Radovljica]. Radovljica, 2013. [COBISS.SI-ID 51790434]
378. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [predavanje in dve delavnici za učitelje in strokovne delavce, OŠ Loka Črnomelj, 28. 10. 2013]. Črnomelj, 2013. [COBISS.SI-ID 53531234]
379. PEČJAK, Sonja. Bralno učne strategije : [izobraževanje za strokovne delavce, OŠ Poljane, 19. 3. 2013]. Poljane nad Škofjo Loko, 2013. [COBISS.SI-ID 51579234]
380. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralnih zmožnosti : kaj lahko naredim kot starš : [predavanje za starše, OŠ Gustava Šiliha Velenje, 14. 11. 2013]. Velenje, 2013. [COBISS.SI-ID 53531490]
381. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralnih zmožnosti učencev OŠ : [seminar za strokovne delavce, OŠ Jurija Dalmatina Krško, 31. 1. 2013]. Krško, 2013. [COBISS.SI-ID 51214178]
382. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti danes v šolah - zakaj in kako : [predavanje na strokovnem izobraževanju za svetovalne delavce in druge strokovne delavce vrtcev ter osnovnih in srednjih šol, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor, 18. 10. 2013]. Maribor, 2013. [COBISS.SI-ID 53531746]
383. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti pri učencih v osnovni šoli : [predavanje in delavnice za strokovne delavce OŠ Franca Rozmana-Staneta, Maribor, 26. 11. 2013]. Maribor, 2013. [COBISS.SI-ID 53532002]
384. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih sposobnosti učencev in vloga učitelja : [seminar za učitelje v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, OŠ in vrtec Škofljica, 28. avgust. 2013]. Škofljica, 2013. [COBISS.SI-ID 53530722]
385. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost in učne strategije : [predavanje za učitelje 2. in 3. triletja, 9. 2. 2012, OŠ Franceta Prešerna Kranj]. Kranj, 2012. [COBISS.SI-ID 48296546]
386. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost in učne strategije : [predavanje za učitelje prvega triletja, 19. 1. 2012, OŠ Franceta Prešerna Kranj]. Kranj, 2012. [COBISS.SI-ID 48296290]
387. PEČJAK, Sonja. Bralne strategije : [predavanje in delavnica za strokovne delavce, 27. 3. 2012, OŠ Belokranjskega odreda Semič]. Semič, 2012. [COBISS.SI-ID 48552802]
388. PEČJAK, Sonja. Bralne strategije : [seminar za strokovne delavce, 11. 2. 2012, OŠ Starše]. Starše, 2012. [COBISS.SI-ID 48295010]
389. PEČJAK, Sonja. Bralne strategije : [usposabljanje za strokovne delavce OŠ Kuzma in Fokovci, 12. 3. 2012, Kuzma]. Kuzma, 2012. [COBISS.SI-ID 48552546]
390. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije - kako pomagajo v procesu učenja? : [predavanja na regijskih posvetih "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku", Velenje, Brezovica pri Ljubljani, 31.1. in 6.2.2012]. Velenje; Brezovica pri Ljubljani: Pedagoški inštitut, 2012. [COBISS.SI-ID 2325591]
391. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [izobraževanje za strokovne delavce, OŠ Pivka, 3. 4. 2012]. Pivka, 2012. [COBISS.SI-ID 49068386]
392. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [plenarno predavanje v okviru usposabljanja za realizacijo ciljev projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 3. 2. 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 48370786]
393. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [seminar z delavnicami za vzgojiteljice in strokovne delavce 1. triletja OŠ Puconci, 9. 1. 2012]. Puconci, 2012. [COBISS.SI-ID 47873378]
394. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [seminar z delavnicami za vzgojiteljice in strokovne delavce 2. in 3. triletja OŠ Puconci, 16. 1. 2012]. Puconci, 2012. [COBISS.SI-ID 47873634]
395. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [seminar za strokovne delavce, OŠ Braslovče, 28. 2. 2012]. Braslovče, 2012. [COBISS.SI-ID 48416610]
396. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije v osnovni šoli : [izobraževanje za strokovne delavce, 5. 1. 2012, OŠ Dobravlje]. Dobravlje, 2012. [COBISS.SI-ID 47733090]
397. PEČJAK, Sonja. Branje za učenje : grafični prikazi : [seminar, 5. 7. 2012, OŠ Fokovci]. Fokovci, 2012. [COBISS.SI-ID 49736290]
398. PEČJAK, Sonja. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja : [predavanje in strokovne delavnice, OŠ Vransko-Tabor, 20. 3. in 28. 6. 2012]. Vransko, 2012. [COBISS.SI-ID 50263394]
399. PEČJAK, Sonja. Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja : [predavanje, OŠ Marjana Nemca Radeče, 7. 5. 2012]. Radeče, 2012. [COBISS.SI-ID 49066850]
400. PEČJAK, Sonja. Primeri uporabe bralnih učnih strategij na učbeniških besedilih : [delavnica v okviru usposabljanja za realizacijo ciljev projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 4. 2. 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 48374882]
401. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralne pismenosti učencev v osnovni šoli : [predavanje za strokovne delavce, OŠ Selnica ob Dravi, 12. 1. 2012]. Selnica ob Dravi, 2012. [COBISS.SI-ID 47734114]
402. PEČJAK, Sonja. Razvijanje pismenosti otrok v vrtcu : psihološki pogled : [8-urni za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic seminar, OŠ Starše, 1. 12. 2012]. Starše, 2012. [COBISS.SI-ID 51058530]
403. PEČJAK, Sonja. Razvijanje zgodnje pismenosti : [seminar za strokovne delavce, OŠ Braslovče, 1. 3. 2012]. Braslovče, 2012. [COBISS.SI-ID 48416354]
404. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti pri učencih osnovne šole : [seminar za učitelje in druge strokovne delavce, OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, 14. 11. 2012]. Komen, 2012. [COBISS.SI-ID 50564706]
405. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih sposobnosti učencev v osnovni šoli : [predavanje za učiteljski kolektiv, OŠ Sečovlje, 24. 8. 2012]. Sečovlje, 2012. [COBISS.SI-ID 49735522]
406. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih sposobnosti učencev v osnovni šoli v povezavi z njegovim bralnim razvojem in učnim uspehom : [predavanje z delavnicami za strokovne delavce, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, 23. 8. 2012]. Ljutomer, 2012. [COBISS.SI-ID 49876834]
407. PEČJAK, Sonja. Razvoj strategij pri učencih za delo z učbeniškimi besedili : [predavanja na regijskih posvetih "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku", Velenje, Brezovica pri Ljubljani, 31.1. in 6.2.2012]. Velenje; Brezovica pri Ljubljani: Pedagoški inštitut, 2012. [COBISS.SI-ID 2325847]
408. PEČJAK, Sonja. Samoregulacija v povezavi z bralno pismenostjo : [seminar, OŠ Destrnik - Trnovska vas, Destrnik, 29. 11. 2012]. Destrnik, 2012. [COBISS.SI-ID 50780770]
409. PEČJAK, Sonja. Učne strategije : [predavanje v okviru projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti, 14. 2. 2012, OŠ Destrnik-Trnovska vas]. Radovljica, 2012. [COBISS.SI-ID 48295522]
410. PEČJAK, Sonja. Uporaba učinkovitih bralnih strategij za razvoj bralne pismenosti : [predavanje za učitelje, 3. 3. 2012, OŠ Hajdina]. Hajdina, 2012. [COBISS.SI-ID 48416098]
411. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost : [predavanje in delavnica za strokovne delavce, OŠ Šenčur, 20. 10. 2011]. Šenčur, 2011. [COBISS.SI-ID 47716706]
412. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije - kako pomagajo v procesu učenja? : [predavanja na regijskih posvetih "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku" Kranj, Novo mesto, 15.11.2011 in 8.12.2011]. Kranj; Novo mesto: Pedagoški inštitut, 2011. [COBISS.SI-ID 2310231]
413. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [izvedba izobraževanja in delavnice za učitelje, 15. 2., 15. 3. in 14. 4. 2011, OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem]. Cerklje na Gorenjskem: OŠ Davorina Jenka, 2011. [COBISS.SI-ID 46462306]
414. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : kako pomagajo v procesu učenja? : [plenarno predavanje na regijskem posvetu "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku", Murska Sobota, 29.8.2011]. Murska Sobota, 2011. [COBISS.SI-ID 48044642]
415. PEČJAK, Sonja. Kaj, koliko in kako beremo? : [sodelovanje na okrogli mizi v okviru konference Vloga slikovnih sestavin pri sporazumevanju, Ljubljana, 8. septembra 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 46734946]
416. PEČJAK, Sonja. Kompetenca učenje učenj v predšolskem obdobju : kje in kaj jo lahko razvijamo? : [predavanje v okviru usposabljanja strokovnih delavcev vrtcev, Zreče, 20. 10. 2011]. Zreče, 2011. [COBISS.SI-ID 47714146]
417. PEČJAK, Sonja. Opismenjevanje in branje z razumevanjem v osnovni šoli : [izvedba seminarja za pedagoške delavce, 30. 8. 2011, OŠ Polzela, Polzela]. Polzela, 2011. [COBISS.SI-ID 46932066]
418. PEČJAK, Sonja, ŠTRAUS, Mojca. PISA : razvoj spretnosti povzemanja in kritičnega branja : [vodenje delavnice na posvetu "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku", Ekonomska šola Murska Sobota, 29.8.2011]. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Zavod RS za šolstvo, 2011. [COBISS.SI-ID 2260055]
419. PEČJAK, Sonja. Psihološki vidiki branja : [predavanje, 31. 5. 2011, Osrednja knjižnica Celje]. Celje, 2011. [COBISS.SI-ID 46442594]
420. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralnih učnih strategij v osnovni šoli : [izvedba seminarja za pedagoške delavce, 24. 8. 2011, OŠ Naklo, Naklo]. Naklo, 2011. [COBISS.SI-ID 46928226]
421. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralnih učnih strategij v osnovni šoli : [izvedba seminarja za pedagoške delavce, 31. 1. 2011, OŠ Artiče, Radovljica]. Radovljica, 2011. [COBISS.SI-ID 44921186]
422. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralne pismenosti v srednji šoli : [izvedba izobraževanja za učitelje ekonomije v gimnazijah v okviru EES projekta Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnaziji, 27. 9. 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 47712866]
423. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih učnih strategij za doseganje kompetence učenje učenja : [predavanje in delavnica za kolektiv Gimnazije Lava, 12. 11. 2011, Dobrna]. Dobrna, 2011. [COBISS.SI-ID 47720546]
424. PEČJAK, Sonja. Razvoj strategij pri učencih za delo z učbeniškimi besedili : kako pomagajo v procesu učenja? : [delavnica na regijskem posvetu "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku", Murska Sobota, 29.8.2011]. Murska Sobota, 2011. [COBISS.SI-ID 48093794]
425. PEČJAK, Sonja. Razvoj strategij pri učencih za delo z učbeniškimi besedili : [predavanja na regijskih posvetih "Ukrepi za izboljšanje bralne pismenosti pri pouku" Kranj, Novo mesto, 15.11.2011 in 8.12.2011]. Kranj; Novo mesto: Pedagoški inštitut, 2011. [COBISS.SI-ID 2310999]
426. PEČJAK, Sonja. Rezultati PISE 2009 v luči kompetence učenje učenja : [predavanje na strokovnem srečanju delavcev Zavoda RS za šolstvo, Ljubljana, 9. septembra 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 47191394]
427. PEČJAK, Sonja. Strategije razvijanja bralne pismenosti : [delavnica - usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 27. 9. - 27. 11. 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 47715426]
428. PEČJAK, Sonja. Učenje za učinkovit študij : [predavanje na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, 30. 11. 2011]. Jesenice, 2011. [COBISS.SI-ID 47732834]
429. PEČJAK, Sonja. Bralne učne strategije : [izvedba seminarja za učitelje, 27. 11. 2010, OŠ Kungota, Zg. Kungota]. Zg. Kungota: OŠ Kungota, 2010. [COBISS.SI-ID 44421474]
430. PEČJAK, Sonja. Razvoj spretnosti strateškega učenja in vloga učitelja : [izvedba seminarja za učitelje, 27. 8. 2010, OŠ Rogatec]. Rogatec: OŠ Rogatec, 2010. [COBISS.SI-ID 43546978]
431. PEČJAK, Sonja. Razvoj spretnosti strateškega učenja pri učencih : [izvedba seminarja za učitelje, 30. 8. 2010, OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana]. Ljubljana: OŠ Hinka Smrekarja, 2010. [COBISS.SI-ID 43546722]
432. PEČJAK, Sonja. Spretnosti strateškega učenja : vloga učitelja : [izobraževanje za učitelje, 25. in 26. 8. 2010, OŠ Koseze, Ljubljana]. Ljubljana: OŠ Koseze, 2010. [COBISS.SI-ID 43548258]
433. PEČJAK, Sonja. Komunikacijski model začetnega opismenjevanja : [predavanje na Posvetu za učitelje Didaktičnega ravnateljstva Opčine, 13. 3. 2008]. Opčine, 2008. [COBISS.SI-ID 40028770]
434. PEČJAK, Sonja. Naučimo se učiti : [predavanje za učence tretje triade, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper, 12. 11. 2008]. Koper: Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, 2008. [COBISS.SI-ID 40029538]
435. PEČJAK, Sonja. Razvoj pismenosti - učiteljeva pomoč učencem pri učenju : [izobraževanje za učiteljski zbor na Osnovni šoli 1, Murska Sobota, 27. 10. 2008]. Murska Sobota: Osnovna šola 1, 2008. [COBISS.SI-ID 40029026]
436. PEČJAK, Sonja. Strategije smiselnega učenja : [predavanje z delavnico za učitelje, Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper, 12. 11. 2008]. Koper: Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, 2008. [COBISS.SI-ID 40030050]
437. PEČJAK, Sonja. Motivacija za učenje : [predavanje na Gimnaziji Vič, Ljubljana, 21. 8. 2007]. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2007. [COBISS.SI-ID 35931234]
438. PEČJAK, Sonja. Psihološki svetovalni pogovor : [referat na 12. srečanju sekcije šolskih psihologov Društva psihologov Slovenije, Ljubljana, 29. 5. 2007]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, Sekcija šolskih psihologov, 2007. [COBISS.SI-ID 35920482]
439. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralne pismenosti v 2. VIO : [predavanje na seminarju Pouk slovenščine v drugem triletju - umetnostna in neumetnostna besedila, Zreče, 1. 6., 8. 6. in 9. 6. 2007]. Zreče: Hotel Smogavc, 2007. [COBISS.SI-ID 35930978]
440. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih sposobnosti učencev v osnovni šoli : [predavanje z delavnico, OŠ Idrija, Idrija, 15. 3. 2007]. Idrija: OŠ Idrija, 2007. [COBISS.SI-ID 36299618]
441. PEČJAK, Sonja. Sodobni pristopi k učenju in poučevanju : [predavanje na OŠ Trzin, Trzin, 16. 10. 2007]. Trzin: OŠ Trzin, 2007. [COBISS.SI-ID 35976546]
442. PEČJAK, Sonja. Uporaba bralnih strategij pri poučevanju v osnovni šoli : [predavanje z delavnico, OŠ Drska, Novo mesto, 23. 1. 2007]. Novo mesto: OŠ Drska, 2007. [COBISS.SI-ID 36302946]
443. PEČJAK, Sonja. Bralna pismenost : [predavanja v okviru programa Mreža 2 za time OŠ in SŠ, Brdo pri Kranju, 17. 11. 2006]. Brdo pri Kranju: Šola za ravnatelje: British Council, 2006. [COBISS.SI-ID 41775970]
444. PEČJAK, Sonja. Metode in tehnike šolskega svetovanja - začetni seminar : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 8. 12. 2006]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2006. [COBISS.SI-ID 40187746]
445. PEČJAK, Sonja. Program pomoči učencem z učnimi težavami : razvoj spretnosti za strateško učenje : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 20. - 21. 1. 2006]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2006. [COBISS.SI-ID 40190050]
446. PEČJAK, Sonja. Program pomoči učencem z učnimi težavami : razvoj spretnosti za strateško učenje : [seminar strokovnega spopolnjevanja, Velenje, 10. - 11. 3. 2006]. Velenje, 2006. [COBISS.SI-ID 40190306]
447. PEČJAK, Sonja. Razvijanje bralne pismenosti v 2. VIO : [predavanje na seminarju Pouk slovenščine v drugem triletju - umetnostna in neumetnostna besedila, Laško, 23. in 24. november 2006]. Laško: Zdravilišče Laško, 2006. [COBISS.SI-ID 33688674]
448. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnega razumevanja : [tri predavanja v okviru Okrajnega srečanja dvojezičnih učiteljev/ic, Pädagogisches Institut des Bundes in Kärnten / Zvezni pedagoški institut na Koroškem, Ledince/Ledenitzen, 3., Borovlje/Ferlach, 4., Pliberk/Bleiburg, 5. april 2006]. Celovec: Zvezni pedagoški institut na Koroškem, 2006. [COBISS.SI-ID 40027234]
449. PEČJAK, Sonja. Razvoj bralnih zmožnosti učencev v osnovni šoli : [predavanje, Osnovna šola Rače, 29. 8. 2006]. Rače: Osnovna šola Rače, 2006. [COBISS.SI-ID 33377890]
450. PEČJAK, Sonja. Razvoj zmožnosti strateškega učenja pri učencih v osnovni šoli : [predavanje z delavnico, Osnovna šola Raka, 28. 8. 2006]. Raka: Osnovna šola Raka, 2006. [COBISS.SI-ID 33378146]
451. PEČJAK, Sonja. Uporaba bralnih strategij pri delu z učenci : [predavanje z delavnico, Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd, 24. in 25. november 2006]. Dravograd: Osnovna šola Neznanih talcev, 2006. [COBISS.SI-ID 33688418]
452. PEČJAK, Sonja. Uporaba učnih strategij pri učenju in poučevanju : [predavanje z delavnico, OŠ Trebnje, Trebnje, 24. in 25. 10. 2006]. Trebnje: OŠ Trebnje, 2006. [COBISS.SI-ID 38656098]
453. PEČJAK, Sonja. Metode in tehnike šolskega svetovanja : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 18.-19. 11. 2005, 6. 1. 2006]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2005-2006. [COBISS.SI-ID 40187490]
454. ŽAGAR, Drago, HORVAT, Ludvik, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, BAKRAČEVIČ, Karin, MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, JAMŠEK, Dušan. Pedagoška in razvojna psihologija z vidika evropske diplome iz psihologije : plenarna diskusija na VI. Dnevih slovenskih psihologov od 15. do 16. aprila 2005 na Bledu. Bled, 2005. [COBISS.SI-ID 14216712]
455. PEČJAK, Sonja. Program pomoči učencem z učnimi težavami : razvoj spretnosti za strateško učenje : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 26. - 27. 11. 2005 in 7. 1. 2006]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2005-2006. [COBISS.SI-ID 40189538]
456. PEČJAK, Sonja. Program pomoči učencem z učnimi težavami : razvoj spretnosti za strateško učenje : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 30. 9. - 1. 10. 2005]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2005. [COBISS.SI-ID 40188770]
457. PEČJAK, Sonja. Program pomoči učencem z učnimi težavami : razvoj spretnosti za strateško učenje : [seminar strokovnega spopolnjevanja, OŠ Logatec 30. 9. - 1. 10. 2005]. Logatec: OŠ Logatec, 2004. [COBISS.SI-ID 40189026]
458. PEČJAK, Sonja. Metode in tehnike šolskega svetovanja : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 18.-19. 10., 8. 12. 2002]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2002. [COBISS.SI-ID 40187234]
459. PEČJAK, Sonja. Program pomoči učencem z učnimi težavami : spretnosti za strateško učenje : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 15. - 16. 11. 2002]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2002. [COBISS.SI-ID 40188514]
460. PEČJAK, Sonja. Metode in tehnike šolskega svetovanja : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 30. 11. - 1. 12. 2001]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2001. [COBISS.SI-ID 40186978]
461. PEČJAK, Sonja. Program pomoči učencem z učnimi težavami : spretnosti za strateško učenje : [seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja za svetovalne delavce, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 7. - 8. 12. 2001]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2001. [COBISS.SI-ID 40188258]


SECONDARY AUTHORSHIP


Editor

462. Psihologijske teme. PEČJAK, Sonja (member of editorial board 2006-). Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta, Odsjek za psihologiju, 1998-. ISSN 1332-0742. [COBISS.SI-ID 45259777]
463. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. PEČJAK, Sonja (member of editorial council 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]
464. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. PEČJAK, Sonja (member of editorial board 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014-2018. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 275990016]
465. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. PEČJAK, Sonja (member of editorial board 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]
466. Psihološka obzorja. PEČJAK, Sonja (member of editorial council 2005-2012). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-2012. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 3084808]
467. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PEČJAK, Sonja (editor). Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005. II, 229 str., ilustr., tabele. ISBN 961-237-134-2. [COBISS.SI-ID 223163392]
468. PEČJAK, Sonja, KOŠIR, Katja, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, PEČJAK, Sonja (editor). Šolsko psihološko svetovanje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2004. II, 229 str., ilustr. ISBN 961-237-102-4. [COBISS.SI-ID 215965184]

Mentor for Doctoral Dissertations

469. ZAGORIČNIK, Miha. Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij : doktorsko delo. Ljubljana: [M. Zagoričnik], 2016. X, 288 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 61228386]
470. PIRC, Tina. Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci kot napovedniki učne klime v srednji šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Pirc], 2015. XV, 246 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 59637090]
471. GRADIŠEK, Polona. Vrline učiteljev, vodenje razreda in zadovoljstvo pri pouku : perspektiva učiteljev in učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Gradišek], 2014. VII, 231 str., tabele. [COBISS.SI-ID 55896930]
472. ČERČE, Mojca. Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Čerče], 2013. IX f., 258 str., tabele, grafi. [COBISS.SI-ID 270049792]
473. KOŠIR, Katja. Socialni odnosi v povezavi z učno motivacijo in emocijami ter učnimi dosežki učencev : vloga vrstnikov in učiteljev : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Košir], 2006. 251 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 232807424]
474. ŽAKELJ, Amalija. Procesno-didaktični pristop in razumevanje matematičnih pojmov v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Žakelj], 2004. 342 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 216438528]

Mentor for Doctoral Dissertations (Bologna study programme)

475. ŽERAK, Urška. Vzgojni stili staršev in stili vodenja učiteljev v odnosu do samoregulacijskega učenja pri učencih osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Žerak], 2022. XVI, 194 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 121842179]
476. ĐURIĆ, Bojana. Fiziološki in kognitivni vidiki spoprijemanja s stresom v povezavi z izpitno anksioznostjo : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Đurić], 2017. 150 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 293694208]
477. HAUPTMAN, Alenka. Vpliv samoevalvacije na učiteljeva prepričanja in vedenje ter na dosežke učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Hauptman], 2016. 211 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 61994338]

Mentor for Master's Theses

478. SERŠEN FRAS, Alenka. Afektivni dejavniki samoregulacijskega učenja pri učencih s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Seršen Fras], 2016. 167 str., tabele. [COBISS.SI-ID 60871010]
479. ŠKOF, Evelin. Poznavanje in uporaba bralnih učnih strategij v šestem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Škof], 2016. 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3703. [COBISS.SI-ID 11147849]
480. ŽOLGAR, Alenka. Razvoj predopismenjevalnih zmožnosti učencev s pomočjo računalniških didaktičnih iger : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Žolgar], 2007. 123 str., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7141193]
481. VRAČUN HERCOG, Dragica. Govorno izražanje učencev ob slikovnem gradivu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vračun Hercog], 2006. 82 str., [5] f. pril., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 31543394]
482. VESEL, Jasna. Program razvijanja samoregulacijskih spretnosti pri učenju v srednji šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Vesel], 2006. 182 str., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 33636194]
483. HUDOKLIN, Mateja. Vpliv metakognitivnih sposobnosti na učno učinkovitost in nekatere osebnostne lastnosti učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hudoklin], 2004. 256 f., [29] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 25850466]
484. KOŠIR, Katja. Behavioristični in kognitivni pristop k uravnavanju vedenja učencev v razredu : magistrska naloga. Ljubljana: [K. Košir], 2003. 155 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23697762]

Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

485. OKRETIČ, Lea. Razumevanje in zaznavanje resnosti spletnega nasilja s perspektive osnovnošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Okretič], 2022. 74 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 139915011]
486. JOTIĆ, Maja. Odnos šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev - razrednikov do medvrstniškega nasilja s perspektive intervencijskega modela opazovalcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jotić], 2021. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 79694851]
487. KOS, Andreja. Spletno nasilje v času koronavirusa : primerjava pojavnosti s časom pred epidemijo in analiza odziva opazovalcev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kos], 2021. 72 str., tabele. [COBISS.SI-ID 105662979]
488. ŠUBIC, Jerca. Dijaki, ki "fazanirajo" : njihova stališča in zaznave šolske kulture : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Šubic], 2020. 54 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121625. [COBISS.SI-ID 44042243]
489. GOMBOC, Amadea. Odnosno nasilje v osnovni šoli s perspektive učiteljev in učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gomboc], 2020. 56 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121593. [COBISS.SI-ID 44028675]
490. PROGAR, Nejka. Spletno in nespletno prijateljstvo učencev v povezavi z njihovo sprejetostjo v razredu in samopodobo : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Progar], 2020. 86 str., tabele. [COBISS.SI-ID 15613187]
491. PLETIKOS, Kim. Starševsko vedenje v povezavi s šolsko prilagojenostjo njihovih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pletikos], 2020. 75 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=121295. [COBISS.SI-ID 39546115]
492. KOMLJEN, Ivana. Zaznave učiteljevega humorja v povezavi z razredno klimo, psihičnim zadovoljstvom in učno motivacijo dijakov : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Komljen], 2019. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 71353186]
493. BELAK, Neža. Odzivanje učiteljev na napake učencev : magistrsko delo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Belak], 2018. 44 str., tabele. [COBISS.SI-ID 68064610]
494. MIŠMAŠ, Eva. Povezanost družinske pismenosti z bralnimi zmožnostmi tretješolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Mišmaš], 2018. 56 str., tabele. [COBISS.SI-ID 68090722]
495. KROBAT, Špela. Povezanost izvršilnih funkcij pri mlajših učencih s sposobnostjo povzemanja pri učenju : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Krobat], 2018. 83 str., tabele. [COBISS.SI-ID 67100514]
496. ŠKOBERNE, Martina. Povezanost psihosocialnih dejavnikov učenca z njegovo vlogo opazovalca pri medvrstniškem nasilju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Škoberne], 2018. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66987106]
497. REPIČ, Tanja. Povezanost spletnega medvrstniškega nasilja, psihosomatike in socialne podpore pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Repič], 2018. 69 str., tabele. [COBISS.SI-ID 68890722]
498. TACOL, Lovro. Povezave med telesnimi merami, gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami v otroštvu : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Tacol], 2018. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5612. [COBISS.SI-ID 12330313]
499. ERJAVEC, Tjaša. Osebnostne lastnosti dijakov in problematična raba mobilnih telefonov med poukom : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Erjavec], 2017. 63 str., tabele. [COBISS.SI-ID 64232034]
500. GODEC, Anja. Osebnostne lastnosti učencev žrtev in nasilnežev v spletnem medvrstniškem nasilju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Godec], 2017. 49 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 65353314]
501. LISAC, Anita. Učinkovitost programa razvoja socialnih spretnosti pri učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lisac], 2017. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 63795810]
502. BABIČ, Andreja. Vloga čustveno-motivacijskih dejavnikov pri vedenju opazovalcev medvrstniškega nasilja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Babič], 2016. 59 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 62779490]
503. LOKAR, Manja. Vloga metakognicije pri učenju iz e-besedil : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lokar], 2016. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62554978]
504. POZNIČ, Anja. Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z elektronskimi učbeniki : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Poznič], 2016. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62541410]
505. PUCKO, Tjaša. Primerjava učinkovitosti e-branja in branja s papirja pri dijakih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pucko], 2015. 76 str., tabele. [COBISS.SI-ID 58989154]

Mentor for Undergraduate Theses

506. MRAKOVČIČ, Martina. Karierni klubi kot oblika karierne orientacije : evalvacija uspešnosti metode kariernih klubov pri karierni orientaciji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mrakovčić], 2016. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59867490]
507. MARKELJ, Neja. Pomembnost stresorjev in uporaba strategij spoprijemanja s stresom v povezavi z razvojem izgorelosti pri učiteljih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Markelj], 2016. 135 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 62850658]
508. KEBLER, David. Stališča dijakov do fazaniranja v povezavi z njihovimi izkušnjami : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Kebler], 2016. 90 str., 2 str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 63026018]
509. BERTONCELJ, Darja. Tradicionalno in spletno medvrstniško nasilje : perspektiva žrtev in opazovalcev : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Bertoncelj], 2016. 79 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 60985442]
510. KNAVS, Maruša. Kako učenci zaznavajo šolske psihologe in zakaj tako? : diplomsko delo. Suhadole: [M. Knavs], 2013. 119 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52022626]
511. HOLSEDL, Andreja. Samoregulacijske učne spretnosti dijakov športnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Holsedl], 2013. 77 str., tabele. [COBISS.SI-ID 53610082]
512. HARTMAN, Ana. Subjektivne teorije vzgojiteljic v povezavi z zaznavo lastnega vedenja in vzgojnim stilom : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Hartman], 2013. 86 str., tabale, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 53601634]
513. JAKIN, Saša. Vloga nadarjenih učencev v medvrstniškem nasilju : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Jakin], 2013. 81 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 53613154]
514. ŠORC, Tina. Disleksija in izvršilne funkcije : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Šorc], 2012. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50378850]
515. TETIČKOVIČ, Vesna. Emocionalna kompetentnost učitelja-razrednika in njegov način vodenja oddelčne skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Pirnar], 2012. 78 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 48875618]
516. OGRIN, Marina. Epistemološka prepričanja o učenju in znanju v povezavi z uporabo učnih strategij pri gimnazijcih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ogrin], 2012. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50545506]
517. ŠTANCER, Janja. Sprememba samoregulacije pri učnem neuspehu in njena povezanost z odlašanjem : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Štancer], 2012. 90 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 50378338]
518. OGRINC, Polona. Trening asertivnosti kot metoda preventivnega dela z mladostniki : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Ogrinc], 2012. 95 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 50421602]
519. PIRNAR, Živa. Prilagoditve učencem z učnimi težavami v procesu učenja : perspektiva učencev, učiteljev in staršev : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Pirnar], 2011. 118 str., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47652450]
520. KÖNYE, Daša. Vloga družine v procesu kariernega odločanja mladostnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Könye], 2011. 106 f., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47083618]
521. KLANEČEK, Neva. Vrstniško nasilje in samopoškodovalno vedenje pri mladostnikih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Klaneček], 2011. 74 str., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 47625314]
522. GROF, Nataša. Izgorelost učiteljev v povezavi s strategijami spoprijemanja s stresom : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Grof], 2009. 114 f., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 40033378]
523. BIZJAK, Polona. Zaznave samoučinkovitosti dijakov in njihovo psihično blagostanje : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Bizjak], 2009. 138 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 38627682]
award: Prešernova nagrada Filozofske fakultete za leto 2009
524. HOZJAN, Stanka. Emocionalna inteligentnost v odnosu do testne in socialne anksioznosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Hozjan], 2008. 157 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 36334178]
525. KOŠIR, Hana. Nekateri osebnostni in motivacijski dejavniki branja : diplomsko delo. Ljubljana: [H. Košir], 2008. 115 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 38325090]
526. VOHL GARBOUJ, Tanja. Psihosocialne značilnosti učenca v povezavi z značilnostmi družinskega okolja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Vohl Garbouj], 2008. 177 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 38327138]
527. PLUT, Andreja. Socialni odnosi in psihično blagostanje dijakov v razredu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Plut], 2008. 122 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 37189986]
award: Študentska Prešernova nagrada Filozofske fakultete za leto 2008
528. REGENT, Petra. Učenje s pomočjo bralnih učnih strategij v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Regent], 2008. 101 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 37185890]
529. DEBELJAK, Špela. Učne emocije in atribucije srednješolcev pri pisnem preizkusu iz zgodovine in matematike : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Debeljak], 2008. 124 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 38329442]
530. ČERČE, Mojca. Osebnostni in motivacijski dejavniki pri poklicnem odločanju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čerče], 2007. 133 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 34618466]
531. REPOLUSK, Katja. Uresničevanje vzgojnih ciljev v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Repolusk], 2007. 138 f., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 34621026]
532. TOMŠIČ, Janja. Vrstniško nasilje in emocionalna kompetentnost pri srednješolcih : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Tomšič], 2007. 119 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 35212386]
533. MEŠKO, Tadeja. Povezava spoznavnih stilov srednješolskih učiteljev z njihovim stilom vodenja razreda : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Meško], 2006. 85 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 33618530]
534. VIDEC, Mojca. Socialna anksioznost, egocentrizem in samospoštovanje v mladostništvu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Videc], 2006. 130 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 31991394]
535. ZAGORIČNIK, Miha. Težave slovenskih srednješolcev pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zagoričnik], 2006. 93 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 33021538]
536. JURIČ ŠENK, Sabina. Vzgojni stil kot dejavnik poklicnega odločanja : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Jurič], 2006. 144 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 33639010]
537. TIČAR, Simona. Družabnost in socialni položaj mladostnikov v povezavi z njihovo verbalno inteligentnostjo : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Tičar], 2005. 96 f., [5] f. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 31192162]
538. KASTRIN, Mojca. Impulzivnost učencev v povezavi z njihovo samopodobo, psihosocialnim položajem in učno uspešnostjo : diplomsko delo. [Ljubljana: M. Kastrin, 2005]. 73 f. [COBISS.SI-ID 30891106]
539. BERTONCELJ, Ana. Povezanost izgorelosti šolskih svetovalnih delavcev z osebnostno čvrstostjo : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bertoncelj], 2005. 92 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 31473762]
540. BITEŽNIK, Anja. Branje staršev otroku v predšolskem obdobju in njegova motivacija za branje v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bitežnik], 2004. 114 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 30163554]
541. SEVER, Mateja. Družinski vzgojni slogi ter učenčeva učna in socialna prilagojenost : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Gorenc], 2004. 104 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 26880866]
542. MLINARIČ, Andreja. Emocionalna inteligentnost kot dejavnik uspešnega timskega dela učiteljev : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mlinarič], 2004. 59 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24505442]
543. VRBNJAK, Barbara. Internalni/eksternalni vidik samopodobe in načini reševanja problemov pri slovenščini in matematiki : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Vrbnjak], 2004. 98 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25165666]
544. KRAJNC, Maja. Povezanost učenčevih zaznav učiteljevega vedenja in zaznav samoučinkovitosti : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Tajnšek], 2004. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25899874]
545. PERČIČ, Eva. Sindrom izgorelosti pri šolskih psihologih v slovenskih osnovnih in srednjih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Perčič], 2004. 109 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25899618]
546. KOLARIČ, Nives. Skladnost atribucij za šolski uspeh oz. neuspeh učencev s strani učencev, staršev in učiteljev pri učno uspešnih in učno neuspešnih učencih : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kolarič], 2004. 83 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 25938018]
547. KREVH, Alja. Emocionalna inteligentnost kot dejavnik socialne sprejetosti dijakov : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Krevh], 2003. 76 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22937442]
548. BRATUŠA, Mateja. Položaj socialnoanksioznega učenca v razredu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bratuša], 2003. 91 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22943074]
549. CIGLAR, Metoda. Povezava stila vodenja učitelja z razredno klimo in učno uspešnostjo dijakov : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ciglar], 2003. 97 f., [3] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23561314]
550. LESNIK, Marjetka. Program spreminjanja kognitivnih dejavnikov učnih navad : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lesnik], 2003. 110 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22905442]
551. GREGUR, Nataša. Skladnost učnih modalitet učitelja in učenca v učnem procesu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Gregur], 2003. 136 f., [8] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21538914]
552. OBREZA, Ursula. Izdelava modela preprečevanja in zmanjševanja trpinčenja med učenci : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Obreza], 2002. 127 f., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18659682]
553. ZABRET, Erika. Pomen kognitivnih in metakognitivnih procesov pri samoregulaciji učenja : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Tomec], 2002. 98 f., [7] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17342050]
554. JENSTERLE, Erika. Povezanost spretnosti za timsko delo z uspešnostjo tima v prvem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Jensterle], 2002. 99 f., [5] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18841186]
555. BELTRAM, Mateja. Predstave učencev in njihovih staršev o šolskem psihologu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Beltram], 2002. 174 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18210914]
556. ŠTRUC, Natalija. Razvitost motivacijskih procesov pri samoregulacijskem učenju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Štruc], 2002. 124 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 17341026]
557. OPREŠNIK, Tatjana. Branje pri mentalno retardiranih osnovnošolcih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Oprešnik], 2000. 89 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 23723362]
558. RAZINGER, Matej. Ocena kot avtoriteta v vzgoji in izobraževanju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Razinger], 2000. 225 f. [COBISS.SI-ID 23726434]
559. SMOLIČ, Tina. Primerjava učnih navad osnovnošolcev in srednješolcev : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Smolič], 2000. 96 f. [COBISS.SI-ID 23757410]
560. CIGALE, Gvido. Pristopi k reševanju aritmetičnih besedilnih nalog : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Cigale], 2000. 98 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23592546]
561. ŠKERJANEC, Vesna. Vpliv sodelovanja staršev s šolo na učno učinkovitost njihovih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Škerjanec], 2000. 77 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23711586]

Author of introduction, etc.

562. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (editor, reviewer). Družinska pismenost. Domžale: Izolit, 2006. 136 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Zrenja. ISBN 961-6279-96-3. [COBISS.SI-ID 226053632]
563. GRGINIČ, Marija, ZUPANČIČ, Maja, SAKSIDA, Igor (editor), TURŠIČ, Sonja (editor). ABC-igralnica : didaktične igre s priročnikom : 35 didaktičnih iger. Domžale: Izolit, 2004. 123 str., ilustr., 1 škatla ([7] igralnih predlog, [2] kartona, 4 figure in kocka, [14] škatel iger s prilogami in učnimi kartoni), karton, barve. ISBN 961-6279-51-3. [COBISS.SI-ID 5858889]
564. KELLER, Gustav, BINDER, Annette, THIEL, Rolf-Dietmar. Boljša motivacija - uspešnejše učenje : trening učnih navad : za učence, starejše od 14 let. Ponatis. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2000. 101 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6068-23-7. [COBISS.SI-ID 107423744]

Co-Mentor for Master's Theses

565. NOVAK, Karmen. Struktura ter diagnostična veljavnost Achenbachove samoocenitvene lestvice (YSR) : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Novak], 2009. 106 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 41684322]
566. GRGINIČ, Marija. Didaktična igra pri pouku slovenščine : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Grginič], 2003. 257 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5217865]

Co-Mentor for Master's Theses (Bologna study programme)

567. PRELOG, Tjaša. Razlike med spoloma na področju izvršilnih funkcij pri učencih tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja = Gender differences in executive functions in students in the third triad of elementary school : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Prelog], 2019. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6118. [COBISS.SI-ID 12728137]

Interviewee

568. PIKL, Teja, ŽERJAV, Nuša. Ali znam digitalno brati? : raziskovalna naloga : slovenski jezik ali književnost. Polzela: Osnovna šola, 2018. VI, 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16896819]
award: Srebrno priznanje

Reviewer

569. PEKLAJ, Cirila. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 124 str., tabele. ISBN 978-961-237-867-7. [COBISS.SI-ID 21475075]
570. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, HACIN BEYAZOGLU, Kaja. Zgodnja pismenost otrok : razvoj, spremljanje in spodbujanje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0398-6. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/244/348/5766-1. [COBISS.SI-ID 38566403]
571. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. PEČJAK, Sonja (reviewer 2018). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1957-. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/issue/archive, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3d%220023-2424%22'&pageSize=25, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-L1LNKFLF. [COBISS.SI-ID 331277]
572. SLEMENJAK, Tanja. Književnost skozi čas 1 : od orientalskih književnosti do razsvetljenstva : učbenik z berilom za obravnavo književnosti po literarnozgodovinskih sklopih v 4-letnem srednjem strokovnem izobraževanju. 1. ponatis. Maribor: Obzorja, 2016. 324 str., ilustr., 1 zvočni DVD. ISBN 978-961-230-341-9, ISBN 978-961-230-342-6. [COBISS.SI-ID 86980609]
573. PEKLAJ, Cirila. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 124 str., tabele. ISBN 978-961-237-867-7. [COBISS.SI-ID 287118848]
574. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOŠAK BABUDER, Milena, ROT GABROVEC, Veronika (editor). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. ISBN 978-961-03-0202-5. http://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf. [COBISS.SI-ID 271796736]
575. ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (editor, translator). Izhodišča merjenja bralne pismenosti v raziskavi PISA 2012 s primeri nalog : strokovna monografija. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Digitalna knjižnica, Documenta, 6. ISBN 978-961-270-192-5, ISBN 978-961-270-191-8, ISBN 978-961-270-193-2, ISBN 978-961-270-194-9. ISSN 1855-9646. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=144. [COBISS.SI-ID 270320384]
576. Revija za elementarno izobraževanje. PEČJAK, Sonja (reviewer 2013). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-2013Maribor: Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze; [Koper]: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2014-2017Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018-. ISSN 1855-4431. http://rei.pef.um.si/index.php/en/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-FXP3ADFT, http://rei.pef.um.si/index.php/sl/. [COBISS.SI-ID 239555072]
577. KOŠIR, Katja. Socialni odnosi v šoli. Maribor: Subkulturni azil, 2013. 146 str., tabele. Frontier, 76. ISBN 978-961-6620-44-4. [COBISS.SI-ID 76435201]
578. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. PEČJAK, Sonja (reviewer 2013). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/zaloznistvo/solsko-polje/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-QGFSTTZH, http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]
579. OZBIČ, Martina, ROT GABROVEC, Veronika (author, editor). Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0126-4. [COBISS.SI-ID 268005120]
580. ŽAGAR, Drago. Drugačni učenci. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-237-517-1. [COBISS.SI-ID 262702080]
581. KOMPARE, Alenka, LOGONDER, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, RIBIČ HEDERIH, Branka, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Psihologija : [2014]. Ljubljana: Državni izpitni center, 2012. 32 str. Predmetni izpitni katalog za splošno maturo. ISSN 1318-4105. http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/psihologija/. [COBISS.SI-ID 76371969]
582. PEKLAJ, Cirila. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 123 str., tabele. ISBN 978-961-237-489-1. [COBISS.SI-ID 260923648]
583. ERHARTIČ KRALJ, Blanka, JELENKO, Tanja. Književnost skozi čas 2 : od romantike do realizma : učbenik za literarno zgodovino v 2. letniku srednjih strokovnih in tehniških šol. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2011. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-230-393-8, ISBN 978-961-230-394-5. [COBISS.SI-ID 67382529]
584. KRAMARIČ, Mira, KERN, Milka (author, photographer), PIPAN, Majda (author, photographer). Lili in Bine 1. [Delovni zvezek za opismenjevanje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2011. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-271-113-9. [COBISS.SI-ID 256804864]
585. Psihološka obzorja. PEČJAK, Sonja (reviewer 2008-2011). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-2012. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 3084808]
586. POZNANOVIČ, Mojca, BEŠTER, Marja, SAKSIDA, Igor. Učni načrt. Program osnovna šola. Slovenščina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011. ISBN 978-961-234-969-1. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Slovenscina_obvezni.pdf. [COBISS.SI-ID 255945216]
587. KOMPARE, Alenka, LOGONDER, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, RIBIČ HEDERIH, Branka, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Psihologija : [2012]. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 32 str. Predmetni izpitni katalog za splošno maturo. ISSN 1318-4105. [COBISS.SI-ID 76370689]
588. KOMPARE, Alenka, LOGONDER, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, RIBIČ HEDERIH, Branka, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Psihologija : predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 32 str. Predmetni izpitni katalog za maturo, Psihologija, 2012. ISSN 1318-4105. [COBISS.SI-ID 53492834]
589. JELENKO, Tanja, SOJČ, Irena. Razvijanje sporazumevalne zmožnosti. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2010. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-230-371-6. [COBISS.SI-ID 65415681]
590. SLEMENJAK, Tanja. Književnost skozi čas 1 : od orientalskih književnosti do razsvetljenstva : učbenik z berilom za obravnavo književnosti po literarnozgodovinskih sklopih v 4-letnem srednjem strokovnem izobraževanju. Maribor: Obzorja, 2009. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-230-341-9, ISBN 978-961-230-342-6. [COBISS.SI-ID 63263745]
591. JELENKO, Tanja. Književnost v temah : učbenik za obravnavo tematskih sklopov in žanrov pri slovenščini. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2009. 443 str., ilustr. ISBN 978-961-230-339-6, ISBN 978-961-230-340-2. [COBISS.SI-ID 63191809]
592. AŽMAN, Tatjana. Učenje učenja - kako učiti in se naučiti spretnosti vseživljenjskega učenja : priročnik za učence, dijake, učitelje, razrednike in svetovalne delavce. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2008. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-234-635-5. [COBISS.SI-ID 235844608]
593. POLAK, Alenka (editor). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-74-5. [COBISS.SI-ID 242915840]
594. KERN, Milka, KRAMARIČ, Mira, PIPAN, Majda. Branje - pisanje je igra : neumetnostna besedila : 2. razred 8-letne OŠ, 3. razred 9-letne OŠ. 5. ponatis. Jesenice: Antus, 2007. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512015983]
595. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (editor, reviewer). Družinska pismenost. Domžale: Izolit, 2006. 136 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Zrenja. ISBN 961-6279-96-3. [COBISS.SI-ID 226053632]
596. KOMPARE, Alenka, LOGONDER, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila, SKARZA ŽEROVNIK, Marija, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Psihologija : predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Ljubljana: Državni izpitni center, 2006. 29 str. Predmetni izpitni katalog za maturo, Psihologija, 2008. ISSN 1318-4105. [COBISS.SI-ID 32909154]
597. GRGINIČ, Marija. Porajajoča se pismenost. Domžale: Izolit, 2005. 163 str., graf. prikazi. Zbirka Zrenja. ISBN 961-6279-91-2. [COBISS.SI-ID 222697728]
598. KOMPARE, Alenka, LOGONDER, Mojca, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila, SKARZA ŽEROVNIK, Marija, VEBER-RASIEWICZ, Božena. Psihologija : predmetni izpitni katalog za splošno maturo leta 2007. Ljubljana: Državni izpitni center, 2005. 31 str. Predmetni izpitni katalog za maturo, Psihologija, 2007. ISSN 1318-4105. [COBISS.SI-ID 31245410]
599. MORATO VATOVEC, Jelka (compiler, editor). Iščemo hišico : delovni listi za slovenščino kot drugi jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole. 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 613500]
600. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (editor). Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev. Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete, 2004. 669 str., ilustr. ISBN 961-237-090-7. [COBISS.SI-ID 214663680]
601. MORATO VATOVEC, Jelka, VRČON KOMEL, Marta. Slovenščino imamo! : samostojni delovni zvezek za opismenjevanje in razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini v 2. razredu devetletne osnovne šole z italijanskim učnim jezikom. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. 93 str., ilustr. ISBN 961-234-481-7. [COBISS.SI-ID 126635008]
602. MORATO VATOVEC, Jelka (compiler, editor). Iščemo hišico : berilo za slovenščino kot drugi jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003. 95 str., ilustr., note. ISBN 961-234-462-0. [COBISS.SI-ID 125752832]
603. MORATO VATOVEC, Jelka (compiler, editor). Iščemo hišico : delovni listi za slovenščino kot drugi jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 26595426]
604. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (editor). ABC 3 : govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit, 2001 [i. e. 2003]. 2 zv. (72; 68 str.), ilustr. ISBN 961-6279-24-6, ISBN 961-6279-25-4, ISBN 961-6279-34-3. [COBISS.SI-ID 125344256]
605. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (editor). ABC 3 : govorimo, poslušamo, pišemo, beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 2. razredu osnovne šole in 3. razredu devetletne osnovne šole. Trzin: Izolit, 2001-2003. 3 zv. (72; 68; 43 str.), ilustr. ISBN 961-6279-24-6, ISBN 961-6279-25-4, ISBN 961-6279-34-3. [COBISS.SI-ID 112025344]
606. LAVRENČIČ, Adela, BAVČAR, Hermina. Besede so zaklad : bralne vaje : delovni zvezek. Nova Gorica: Educa, 2001. 68 str., ilustr. Učni komplet Žarek v besedi, 4. ISBN 961-6039-51-2. [COBISS.SI-ID 114524416]
607. KERN, Milka, KRAMARIČ, Mira, PIPAN, Majda. Branje - pisanje je igra : neumetnostna besedila : 2. razred 8-letne OŠ, 3. razred 9-letne OŠ. Jesenice: Antus, 2001. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114952192]
608. LAVRENČIČ, Adela, BAVČAR, Hermina. Glas, zlog, beseda : [bralne vaje : delovni zvezek]. Nova Gorica: Educa, 2001. 68 str., ilustr. Učni komplet Žarek v besedi, 2. ISBN 961-6039-49-0. [COBISS.SI-ID 114523648]
609. LAVRENČIČ, Adela, BAVČAR, Hermina. Igra oči : [bralne vaje : delovni zvezek]. Nova Gorica: Educa, 2001. 63 str., ilustr. Učni komplet Žarek v besedi, 1. ISBN 961-6039-48-2. [COBISS.SI-ID 114523392]
610. GRGINIČ, Marija (editor, author of introduction, etc.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (editor, author of introduction, etc.), SAKSIDA, Igor (editor, author of introduction, etc.). Moje branje - svet in sanje : [berilo za 2. razred osnovne šole in 3. razred devetletne osnovne šole]. Trzin: Izolit, 2001. 105 str., ilustr. ISBN 961-6279-23-8. [COBISS.SI-ID 112024576]
611. LAVRENČIČ, Adela, BAVČAR, Hermina. Tako zelo zelo so si podobne : [bralne vaje : delovni zvezek]. Nova Gorica: Educa, 2001. 68 str., ilustr. Učni komplet Žarek v besedi, 3. ISBN 961-6039-50-4. [COBISS.SI-ID 114523904]
612. LAVRENČIČ, Adela, BAVČAR, Hermina. Žarek v besedi. Bralne vaje : priročnik za učitelje. Nova Gorica: Educa, 2001. 56 str., ilustr. ISBN 961-6039-47-4. [COBISS.SI-ID 114522624]
613. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni učbenik za slovenski jezik v 1. razredu osnovne šole in 2. razredu devetletne osnovne šole]. Trzin: Izolit, 2000 [i. e. 2003]. 3 zv., ilustr. ISBN 961-6279-13-0, ISBN 961-6279-14-9, ISBN 961-6279-33-5. [COBISS.SI-ID 125336832]
614. GRGINIČ, Marija. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni učbenik za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole]. Trzin: Izolit, 2000. 2 zv., ilustr. ISBN 961-6279-13-0, ISBN 961-6279-14-9. [COBISS.SI-ID 108691968]
615. GRGINIČ, Marija. ABC 2 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole]. Trzin: Izolit, 2000 [i. e. 2006]. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 961-6279-13-0, ISBN 961-6279-14-9. [COBISS.SI-ID 235524352]
616. Na mavrico po pravljico : [berilo za 1. razred osnovne šole in 2. razred devetletne osnovne šole]. Ljubljana: Izolit, 2000. 90 str., ilustr. ISBN 961-6279-12-2. [COBISS.SI-ID 108309248]

Discussant

617. PREŠEREN, Milica. Knjige : (za)kaj brati : Turbulenca, TV Slovenija, 84. oddaja, 27. oktober 2010. Ljubljana: RTV Slovenija, 2010. http://tvslo.si/predvajaj/knjige-za-kaj-brati-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.86013040/. [COBISS.SI-ID 44424034]
618. KOVAČEVIĆ, Irena, GAŠI, Nataša. Strategije branja : prispevek v 87. oddaji Modro, Radio televizija Slovenija, 23. 5. 2006. Ljubljana: Radio televizija Slovenija, 23.6.2006. [COBISS.SI-ID 33645410]
619. JAVRH, Petra. Z igro do pismenosti. Oddaja 4, Moje prve črke : [didaktični komplet za izobraževalce in starše s praktičnimi napotki]. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 2006. 1 video DVD (ca. 47 min), barve, zvok. ISBN 978-961-6130-53-0. [COBISS.SI-ID 233203968]
620. TOMC, Jaka. Slovenija - dežela nepismenih. O osebnosti. avg. 2006, št. 5, str. [60]-63. ISSN 1854-410X. [COBISS.SI-ID 32478050]
621. Psihologija v šoli. In: PODLESEK, Anja (ed.). "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. Str. 64. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 19764578]

Other

622. PREŠEREN, Milica (scenarist). Misija učenje. Ljubljana: TV Slovenija, 2014. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 56370018]


UNCLASSIFIED

623. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5352-8, ISBN 978-961-01-5353-5. [COBISS.SI-ID 139296771]
624. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v osmem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5568-3, ISBN 978-961-01-5569-0. [COBISS.SI-ID 139299331]
625. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 112948995]
626. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 100490499]
627. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5352-8, ISBN 978-961-01-5353-5. [COBISS.SI-ID 95353603]
628. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v osmem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5568-3, ISBN 978-961-01-5569-0. [COBISS.SI-ID 95353859]
629. MUSITU OCHOA, Gonzalo, GARCÍA, Fernando, GUTIÉRREZ, Melchor, KRAJNC, Igor, PEČJAK, Sonja, GOSAR, David, ŽLIČAR, Vesna, BOBEN, Dušica (author, editor), SMRKE, Urška, KOPAČ, Lea, KRAJNC, Anja. Vprašalnik samopodobe : SPA. Priročnik. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2022. 122 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-7088-12-0. [COBISS.SI-ID 130241795]
630. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 60194563]
631. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 5. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 60196611]
632. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 2 zv. (138, [2]; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5352-8, ISBN 978-961-01-5353-5. [COBISS.SI-ID 52315651]
633. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v osmem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5568-3, ISBN 978-961-01-5569-0. [COBISS.SI-ID 52315907]
634. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17343747]
635. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 5. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17345027]
636. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv. (138, [2]; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5352-8, ISBN 978-961-01-5353-5. [COBISS.SI-ID 304044800]
637. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v osmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5568-3, ISBN 978-961-01-5569-0. [COBISS.SI-ID 24535811]
638. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 8. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v osmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-5568-3, ISBN 978-961-01-5569-0. [COBISS.SI-ID 304702720]
639. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 2 zv. (138, [2]; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5352-8, ISBN 978-961-01-5353-5. [COBISS.SI-ID 299258624]
640. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, PEČJAK, Sonja. Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v sedmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 2 zv. (138; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5352-8, ISBN 978-961-01-5353-5. [COBISS.SI-ID 301255168]
641. BAJEC, Boštjan, BIZJAK, Katja, MIKULETIČ ZALAZNIK, Sabina (author, editor), NOVAK ŠAROTAR, Brigita, PEČJAK, Sonja, DIZDAREVIĆ, Maja (editor). Tutorski priročnik Univerze v Ljubljani. 1. tiskana izd. Ljubljana: Univerza, 2019. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-69-4. [COBISS.SI-ID 303294464]
642. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije : primeri besedil za 5. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2053123468]
643. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 529013529]
644. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 3. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 291070208]
645. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 290462464]
646. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije. Primeri besedil za 5. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 291067648]
647. PEČJAK, Sonja. Predstavitev doktorske disertacije "Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij" (dr. Miha Zagoričnik) = Presentation of the doctoral dissertation "Comprehensive view of high school students' career decision making" (Miha Zagoričnik, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 117-118. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/pecjak.pdf. [COBISS.SI-ID 296699904], [SNIP]
648. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije : primeri besedil za 3. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512076143]
649. PEČJAK, Sonja, KRAMARIČ, Mira. Bralne strategije : primeri besedil za 4. razred. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 512063855]
650. PEČJAK, Sonja, GRADIŠAR, Ana. Bralne učne strategije. 2., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. 423 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0047-2. [COBISS.SI-ID 281789184]
651. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Sem opazovalec medvrstniškega nasilja : kaj lahko naredim?. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 83. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55968354], [SNIP]
652. PEČJAK, Sonja. Predstavitev doktorske disertacije "Osebnostno-motivacijski dejavniki pri samoregulacijskem učenju v srednji šoli" (dr. Mojca Čerče) = Presentation of the doctoral dissertation "Personalmotivational factors by self-regulated learning in secondary school" (Mojca Čerče, PhD). Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2013, [letn.] 22, str. 138-140. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2013/pecjak.pdf. [COBISS.SI-ID 278979072], [SNIP]
653. PEČJAK, Sonja, GRADIŠAR, Ana. Bralne učne strategije. 2., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 423 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-03-0047-2. [COBISS.SI-ID 264720384]
654. ŽAGAR, Drago, PEČJAK, Sonja. Prof. dr. Leon Zorman, 80-letnik. Delo. [Tiskana izd.]. 9. apr. 2009, leto 51, št. 83, str. 17, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 246297088]
655. PEČJAK, Sonja, GRGINIČ, Marija, MARINČIČ, Lojzka. Priročnik za učitelje k delovnemu zvezku ABC 1 - 3. del, poslušamo-govorimo, pišemo-beremo : grafomotorične vaje za pouk slovenskega jezika v 1. razredu devetletne osnovne šole. Domžale: Izolit, 2003. ISBN 961-6279-71-8. http://www.zalozba-izolit.si/files/PRIROCNIK%20-%20ABC%201%203%20(GRAFOMOTORICENE%20VAJE.doc). [COBISS.SI-ID 220064512]Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, year - descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 3. 2023
Links between COBIB.SI and WoS records and number of citations updated on (daily): 9. 3. 2023
Links between COBIB.SI and Scopus records and number of citations updated on (daily): 9. 3. 2023
JCR database updated on (yearly): 17. 11. 2022
SNIP database updated on (yearly): 13. 9. 2022