COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS



dr. Tina Pirc [31278]



Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023





ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOMIDAR, Luka, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja, DEPOLLI STEINER, Katja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, GRIL, Alenka, BOH PODGORNIK, Bojana, HLADNIK, Aleš, KAVČIČ, Alenka, BOHAK, Ciril, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PESEK, Matevž, PEKLAJ, Cirila. Slovenian validation of the childrenʼs perceived use of self-regulated learning inventory. Frontiers in psychology. 14. jan 2022, vol. 12, str. 1-10, ilustr. ISSN 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.730386. [COBISS.SI-ID 93434371], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Projekti, J5-9437, Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja
2. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Teachers' perceived competence in meeting students' emotional needs during COVID-19. Psihologijske teme. 2022, vol. 31, no. 2, str. 299-316, tabele, graf. prikazi. ISSN 1332-0742. DOI: 10.31820/pt.31.2.5. [COBISS.SI-ID 116531203], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja, P5-0110
3. KAVČIČ, Alenka, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, HLADNIK, Aleš, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. What can off- and online measures tell about students’ self-regulation and their achievement while learning science expository hypertext. Sustainability. May 2022, vol. 14, iss. 9, str. 1-19, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/9/5686, DOI: 10.3390/su14095686. [COBISS.SI-ID 107992835], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
4. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PEKLAJ, Cirila. Some predictors of perceived support and proximity in students during COVID-19 distance learning. International electronic journal of elementary education. 2021, vol. 14, no. 1, str. 51-62, tabele, graf. prikazi. ISSN 1307-9298. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1627. [COBISS.SI-ID 85865475], [SNIP, Scopus do 4. 2. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
5. KAVČIČ, Alenka, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, HLADNIK, Aleš, KLOPČIČ, Vid, KOMIDAR, Luka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 29, št. 1, str. 30-46, ilustr. ISSN 1318-1882. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/119, DOI: 10.31449/upinf.119. [COBISS.SI-ID 55103491]
6. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Hazers' personality characteristics and the perception of school climate in Slovenia. Violence and victims. 2021, vol. 36, no. 4, str. 531-547, tabele. ISSN 0886-6708. https://connect.springerpub.com/content/sgrvv/36/4/531, DOI: 10.1891/VV-D-19-00125. [COBISS.SI-ID 74400515], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
7. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Parental involvement in children's career decision-making process in Slovenia : parents' and children's perspective. Journal of Psychological and Educational Research. 2020, vol. 28, no. 2, str. 31-54, tabele, graf. prikazi. ISSN 2247-1537. [COBISS.SI-ID 45647363], [SNIP, WoS, Scopus]
8. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Fazaniranje dijakov novincev z vidika spola fazanerjev. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2020, letn. 35, [št.] 1, str. 99-113, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514966391], [SNIP, Scopus]
9. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PEKLAJ, Cirila. Učni uspeh pri slovenščini in metakognitivno znanje o uporabi učnih strategij. Sodobna pedagogika. okt. 2020, letn. 71 = 137, št. 3, str. 84-97, tabele. ISSN 0038-0474. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=124902. [COBISS.SI-ID 43889923], [SNIP, WoS, Scopus]
financer: ARRS, Temeljni projekt, J5-9437, Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja
10. PIRC, Tina, ŠTIRN, Mateja. Poročilo o evalvaciji programa NEON : Varni brez nasilja za osnovnošolce = Report on the evaluation of the programme "NEON - Varni brez nasilja" : (NEON - Safe without violence) for primary schools. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2020, letn. 24, št. 1/2, str. 39-58, tabele, graf. prikazi. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 18675203]
11. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Psihološki pogled na pojav "fazaniranja" s perspektive izvajalcev in novincev tarč = A psychological view of freshmen hazing from the perspective of both students who bully and freshmen - targets. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2020, letn. 24, št. 1/2, str. 7-21, tabele. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 18706947]
12. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Decision-making styles as predictors of career decision difficulties in secondary school students with regard to gender. Psihologijske teme. 2019, vol. 28, br. 3, str. 601-620, tabele. ISSN 1332-0742. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=334423, DOI: 10.31820/pt.28.3.8. [COBISS.SI-ID 70951522], [SNIP, Scopus do 10. 1. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
13. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Unofficial hazing in secondary schools : prevalence, activities, and attitudes. Psychology in the schools. [Online ed.]. feb. 2019, vol. 56, iss. 2, str. 194-205, tabele. ISSN 1520-6807. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pits.22211, DOI: 10.1002/pits.22211. [COBISS.SI-ID 68731490], [JCR, SNIP, WoS do 29. 8. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00, Scopus do 1. 9. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,00]
14. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Psihološki vidiki medvrstniškega nasilja v šolah : ugotovitve nekaterih slovenskih raziskav. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 30, št. 3/4, str. 9-31, 183-184, tabele. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2019/1581-6044.30(3-4).pdf. [COBISS.SI-ID 3492951]
15. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Developing summarizing skills in 4th grade students : intervention programme effects. International electronic journal of elementary education. 2018, vol. 10, iss. 5, str. 571-581, tabele. ISSN 1307-9298. https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/482/354, DOI: 10.26822/iejee.2018541306. [COBISS.SI-ID 67477858], [SNIP, Scopus do 16. 2. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,50]
16. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Iskanje bistva in povzemanje iz neumetnostnih besedil pri učencih 4. razreda osnovne šole. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 63, št. 1, str. [101]-112, 132-133, tabeli. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 66829410], [SNIP, Scopus do 1. 9. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
17. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Differences in the effects of summarizing skills training by 4th grade students. Studia psychologica. 2018, vol. 60, no. 4, str. 245-258, tabele. ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/uploads/PIRC_SP_4_vol.60_2018_pp.245-258.pdf. [COBISS.SI-ID 68872290], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 27. 7. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]
18. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Pomen bližine v interakciji med učitelji in dijaki pri pouku slovenščine v gimnaziji. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2018, letn.49, št. 3/4, str. 31-37, tabele. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 66927202]
19. ŠTIRN, Mateja, PIRC, Tina, ZAGORC VEGELJ, Melita. Primarna preventiva nasilja in zlorabe otrok - kaj deluje in zakaj je preventiva tako pomembna?. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2018, letn.49, št. 3/4, str. 38-42. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 66930786]
20. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. School climate in peer bullying : observers' and active participants' perceptions = Šolska klima pri medvrstniškem nasilju : zaznave opazovalcev in aktivnih udeležencev. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2017, letn. 26, str. 74-82, tabele. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2017/pecjak_pirc.pdf. [COBISS.SI-ID 65300322], [SNIP, Scopus do 28. 2. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
21. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Bullying and perceived school climate : victims' and bullies' perspective. Studia psychologica. 2017, vol. 59, no. 1, str. 22-33, tabele. ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/uploads/PECJAK_SP_1_vol.59_2017_pp.22-33.pdf. [COBISS.SI-ID 63779938], [JCR, SNIP, WoS do 28. 1. 2023: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,00, Scopus do 5. 1. 2023: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 13, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,50]
22. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PEKLAJ, Cirila. The role of personality and subject-specific motivation in students' achievement in math and mother tongue. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. list.-pros. 2016, god. 25, br. 4 (134), str. 503-522, tabele. ISSN 1330-0288. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=252655, DOI: 10.5559/di.25.4.04. [COBISS.SI-ID 63160162], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
23. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Predictors and forms of intervention in peer bullying : pre-service teachers vs. teachers. The new educational review. 2015, vol. 39, no. 1, str. 264-276, tabele. ISSN 1732-6729. [COBISS.SI-ID 57325410], [SNIP, Scopus do 20. 6. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,50]
24. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Sem opazovalec medvrstniškega nasilja: kaj lahko naredim?. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2014, letn. 29, [št.] 1, str. 155-168, graf. prikazi, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 54869090], [SNIP, Scopus do 6. 11. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,00]
25. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Model of reading comprehension for 5th grade students. Studia psychologica. 2011, vol. 53, no. 1, str. 53-67, ilustr. ISSN 0039-3320. [COBISS.SI-ID 45449314], [JCR, SNIP, WoS do 14. 5. 2022: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,67, Scopus do 16. 2. 2023: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,67]
26. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Ali se oblikuje bralno razumevanje pri dekletih drugače kot pri fantih?. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2010, letn. 25, št. 2, str. 51-66. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 42951010], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
27. PEČJAK, Sonja, BUCIK, Nataša, PEŠTAJ, Martina, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina. Bralna pismenost ob koncu osnovne šole : ali fantje berejo drugače kot dekleta?. Sodobna pedagogika. mar. 2010, letn. 61, št. 1, str. 86-102. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 247712]
28. PIRC, Tina. Stališča učencev, učiteljev in staršev do elektronske redovalnice. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 18, št. 4, str. 73-91, preglednice. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2009_4/pirc.pdf. [COBISS.SI-ID 41206882], [SNIP]

1.04 Strokovni članek

29. PIRC, Tina. Kako lahko starši pomagamo otrokom pri uravnavanju čustev?. Časoris : moj prvi spletni časopis. 29. 12. 2022, ilustr. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/za-starse-in-ucitelje/kako-lahko-starsi-pomagamo-otrokom-pri-uravnavanju-custev/. [COBISS.SI-ID 142951171]
30. PIRC, Tina. Klike in odnosno nasilje med dekleti : kaj lahko storimo?. Časoris : moj prvi spletni časopis. 13. 7. 2019, ilustr. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/klike-in-odnosno-nasilje-med-dekleti-kaj-lahko-storimo/. [COBISS.SI-ID 70212962]
31. PIRC, Tina. Kaj je klika in kaj lahko narediš, če opaziš, da se tvoji prijatelji spreminjajo vanjo. Časoris : moj prvi spletni časopis. 14. 7. 2019, ilustr. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/kaj-je-klika-in-kaj-lahko-naredis-ce-opazis-da-se-tvoji-prijatelji-spreminjajo-vanjo/. [COBISS.SI-ID 70213218]
32. PIRC, Tina. Kako govoriti o empatiji in kako prepoznati znake nasilja. Časoris : moj prvi spletni časopis. 23. 2. 2019, ilustr. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/kako-govoriti-o-empatiji-in-kako-prepoznati-znake-nasilja/. [COBISS.SI-ID 69231458]
33. PIRC, Tina. Kaj je empatija in zakaj je pomembna?. Časoris : moj prvi spletni časopis. 24. 2. 2019, ilustr. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/kaj-je-empatija-in-zakaj-je-pomembna/. [COBISS.SI-ID 69231202]
34. PIRC, Tina. Kako pomagati učencem pri vključevanju v razred?. Časoris : moj prvi spletni časopis. 24. 11. 2018, ilustr. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/kako-pomagati-ucencem-pri-vkljucevanju-v-razred/. [COBISS.SI-ID 69230434]
35. PIRC, Tina. Že en sam prijatelj lahko spremeni življenje!. Časoris : moj prvi spletni časopis. 24. 11. 2018, ilustr. ISSN 2670-4250. https://casoris.si/ze-en-sam-prijatelj-lahko-spremeni-zivljenje/. [COBISS.SI-ID 69230946]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

36. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Student motivation and satisfaction with knowledge acquired in distance learning during the COVID-19 pandemic. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). 17th European Congress of Psychology, 5-8 July 2022, Ljubljana, Slovenia : Psychology as the hub science : opportunities & responsibility : book of abstracts. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2022. Letn. 31, str. 404 (346). Psihološka obzorja, Letn. 31, 2022. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2022/ECP_2022_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 120244995], [SNIP]
37. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Kako pomagati učencem pri ohranjanju njihovega psihičnega blagostanja?. V: BIZJAK, Cvetka (ur.). Konferenca o šolskem svetovalnem delu : Izzivi svetovalnega dela v spremenjenih družbenih razmerah : 21. prispevki strok za svetovalno delo v praksi : zbornik povzetkov : Brdo pri Kranju, 21. 4. 2022. Spletna izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. Str. 61-62. ISBN 978-961-03-0684-9. [COBISS.SI-ID 106980611]
38. ŠTIRN, Mateja, PIRC, Tina, KOCBEK, Katarina. Evalvacija programa NEON : celostnega programa primarne preventive vrstniškega nasilja in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 62. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70362978], [SNIP]
39. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Fazaniranje : sprejem dijakov-novincev ali nasilje nad njimi?. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 76. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70375266], [SNIP]
40. PIRC, Tina, ŠTIRN, Mateja. Razširjenost tradicionalnega medvrstniškega nasilja med učenci tretjega triletja. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 61. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70362466], [SNIP]
41. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Vloga učencev-opazovalcev pri medvrstniškem nasilju. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 61. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70362722], [SNIP]
42. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PEKLAJ, Cirila. Vprašalnik o načinih dela za šolo. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 58. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70361954], [SNIP]
43. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Differences in the effects of summarizing skills training by 4th grade students. V: PODLESEK, Anja (ur.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 94. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68340066], [SNIP]
44. PIRC, Tina, KOMIDAR, Luka, ŠTIRN, Mateja. The prevalence of adverse experiences of peer bullying and sexual abuse among older primary school students. V: PODLESEK, Anja (ur.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Letn. 27, str. 113-114. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 68366946], [SNIP]
45. PODLESEK, Anja, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, STRAUMSHEIM, Per A., PIRC, Tina. Super psiholog : razvoj programa usposabljanja mentorjev in sistema supervizirane prakse psihologov. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 29. nov. 2016, letn. 25, str. 192. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63080802], [SNIP]
46. PODLESEK, Anja, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A., PIRC, Tina. Super psiholog 1 : usposabljanje psihologov za vodenje supervizirane prakse in skrb za duševno zdravje. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 109-110. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62137442], [SNIP]
47. KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, POŠTUVAN, Vita, ŠTIRN, Mateja, STRAUMSHEIM, Per A., PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Super psiholog 2 : supervizirana praksa psihologov. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2016, letn. 25, str. 110. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 62137954], [SNIP]
48. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Zaznana šolska klima na področju medvrstniškega nasilja s strani udeležencev. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 29. nov. 2016, letn. 25, str. 186. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 63070818], [SNIP]
49. PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, PIRC, Tina. Development of the cognitive and metacognitive learning strategies questionnaire. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2016, vol. 23, no. 1-2, str. 98. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 62393186]
50. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PEKLAJ, Cirila. Personality traits and subject specific motivation as predictors of studentsʼ achievement in secondary school. V: HEDRIH, Vladimir (ur.), STOJILKOVIĆ, Aleksandra (ur.). Abstract book. Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš, 2015. Str. 76. ISBN 978-86-7379-384-9. [COBISS.SI-ID 58515042]
51. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PIRC, Tina. Evaluation of sensory education for raising childrenʼs acceptance of traditional dishes. V: ZAREVSKI, Predrag (ur.), JURIN, Tanja (ur.), MODIĆ STANKE, Koraljka (ur.). Sažeci priopćenja = Book of abstracts. 22. dani Ramira i Zorana Bujasa, [Zagreb], 16. - 18. travnja 2015. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, 2015. Str. 190. [COBISS.SI-ID 57376098]
52. PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PIRC, Tina. Napovedniki odnosa do hrane in ocen izbranih tradicionalnih jedi pri otrocih in mladostnikih. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 85. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55997794], [SNIP]
53. PIRC, Tina, PEČJAK, Sonja. Connectivity of epistemological beliefs and beliefs about teaching practices in teachers. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2014, vol. 21, no. 1, str. 102. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 55412834]
54. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. The perceptions of the seriousness of school bullying : pre-service teachers vs. teachers. Review of Psychology : international journal of Croatian Psychological Association. 2014, vol. 21, no. 1, str. 101. ISSN 1330-6812. [COBISS.SI-ID 55404130]
55. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Napovedovalci učne uspešnosti pri slovenščini in matematiki ob koncu 1. letnika gimnazije. V: MUSIL, Bojan (ur.), VIZJAK PAVŠIČ, Mojca (ur.). Povzetki prispevkov. VI. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 29. september - 2. oktober 2010. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2010. Str. 97. ISBN 978-961-6066-06-8. [COBISS.SI-ID 43695202]
56. PEČJAK, Sonja, KOLIĆ-VEHOVEC, Svjetlana, PIRC, Tina, RONČEVIĆ, Barbara. Predictors of reading comprehension of boys and girls : two different tracks?. V: Fostering communities of learners : book of abstracts and summaries. Amsterdam: The University of Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam, 2009. http://www.usecue.com/xml/start.html. [COBISS.SI-ID 39987298]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

57. KAVČIČ, Alenka, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, HLADNIK, Aleš, BOH PODGORNIK, Bojana, BOHAK, Ciril, DEPOLLI STEINER, Katja, GRIL, Alenka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PEČJAK, Sonja, PESEK, Matevž, PIRC, Tina, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEKLAJ, Cirila. Multi-method approach to measuring self-regulated learning. V: Scholarly Community Encyclopedia. [Basel]: MDPI AG. 2022, str. [1-5]. https://encyclopedia.pub/entry/26359. [COBISS.SI-ID 123252227]
58. PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, POŠTUVAN, Vita, PODLOGAR, Tina, KOCBEK, Katarina, ULČAR, Martina. Evaluation of the training programme of supervisors. V: PODLESEK, Anja (ur.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 225-236, tabele. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65400930]
59. PODLESEK, Anja, PELC, Julija, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, POŠTUVAN, Vita, PIRC, Tina, STRAUMSHEIM, Per A., DANIELSEN, Eva, DUCKERT, Mona, KYTE, Bjarte, BUČAR, Sonja, PONIKVAR, Katja. Guidelines for the implementation of the supervised practice of psychologists. V: PODLESEK, Anja (ur.). The development of the supervised practice of psychologists in Slovenia. 1st ed. Ljubljana: University Press, Faculty of Arts, 2017. Str. 313-350. ISBN 978-961-237-936-0. [COBISS.SI-ID 65402210]
60. PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, POŠTUVAN, Vita, PODLOGAR, Tina, KOCBEK, Katarina, ULČAR, Martina. Evalvacija programa usposabljanja mentorjev supervizirane prakse. V: PODLESEK, Anja (ur.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 205-216. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 63128674]
61. PODLESEK, Anja, PELC, Julija, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, POŠTUVAN, Vita, PIRC, Tina, STRAUMSHEIM, Per A., DANIELSEN, Eva, DUCKERT, Mona, KYTE, Bjarte, BUČAR, Sonja, PONIKVAR, Katja. Smernice za izvajanje supervizirane prakse psihologov. V: PODLESEK, Anja (ur.). Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. Str. 291-325. ISBN 978-961-237-876-9. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-Q41HWYFQ/b43858ab-cdff-4be2-8de3-d16ee3bb56cd/PDF. [COBISS.SI-ID 63133026]
62. PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Težave pri prehranjevanju otrok. V: PODLESEK, Anja (ur.). Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 23-45. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-733-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 57114722]

1.25 Drugi sestavni deli

63. PIRC, Tina. Poročilo s Konference o šolskem svetovalnem delu : 19. prispevki strok za svetovalno delo v praksi = Report from the Conference on school counselling : 19th contributions of professional disciplines to counselling in practice. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2018, 27, str. 48-50. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/pirc.pdf. [COBISS.SI-ID 67701090], [SNIP]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

64. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja. Komplet preizkusov za karierno odločanje v osnovni šoli : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019. 68 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-217-068-4. [COBISS.SI-ID 299746048]

2.02 Strokovna monografija

65. ŠTIRN, Mateja (avtor, urednik), ŠIBILJA, Jerneja (avtor, urednik), PIRC, Tina, BOBNAR, Andreja, KOSTANJEVEC, Ana. Program CAP za preventivo nasilja in zlorabe otrok : priročnik za izvajanje programa v osnovni šoli. Ljubljana: ISA institut, 2018. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-94197-2-4. [COBISS.SI-ID 297369600]
66. PODLESEK, Anja (avtor, urednik), PELC, Julija, KOCBEK, Katarina, NOVAK ZABUKOVEC, Vlasta, ŠTIRN, Mateja, POŠTUVAN, Vita, PIRC, Tina, STRAUMSHEIM, Per A., DUCKERT, Mona, KYTE, Bjarte, BUČAR, Sonja, PONIKVAR, Katja. Guidelines for the implementation of the supervised practice of psychologists. 1st, digital ed. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. ISBN 978-961-237-874-5. http://www.superpsiholog.si, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-4ULXHNGR/987fc573-1f2b-4e79-94a0-f0f80a8fa34b/PDF. [COBISS.SI-ID 287400448]

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

67. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, KOŠIR, Katja. Medvrstniško nasilje v šoli. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 315 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-06-0423-5. [COBISS.SI-ID 49009155]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

68. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, TUINSTRA, Jolanda, SONDEREN, F. L. P. van, GROOTHOFF, Jaap W., HEUVEL, Wim J. A. van den, POST, D. Vprašalnik stilov odločanja : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018. 41 str., tabele. ISBN 978-961-217-066-0. [COBISS.SI-ID 297288704]
69. PEČJAK, Sonja, PODLESEK, Anja, PIRC, Tina, GATI, Itamar, KRAUSZ, Mina, OSIPOW, Samuel H. Vprašalnik težav pri kariernem odločanju : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2018. 54 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-217-067-7. [COBISS.SI-ID 297289728]

2.08 Doktorska disertacija

70. PIRC, Tina. Učiteljeva prepričanja in njegova interakcija z učenci kot napovedniki učne klime v srednji šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Pirc], 2015. XV, 246 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 59637090]

2.11 Diplomsko delo

71. PIRC, Tina. Stališča do elektronske redovalnice : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Pirc], 2008. 142 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 38049634]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

72. PIRC, Tina, ŠTIRN, Mateja, ŠRAJ, Tanja, KOCBEK, Katarina, ALIČ, Lea, ŠIBILJA, Jerneja, DOLINAR, Mateja. Primarna preventiva vrstniškega in spolnega nasilja na škodo otrok : Program NEON - Varni brez nasilja. Ljubljana: ISA institut, 2019. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (81 str.)), ilustr. http://www.programneon.eu/wp-content/uploads/2019/11/Program-NEON_zaklju%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo-in-predstavitev-programa.pdf. [COBISS.SI-ID 71235426]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

73. LOGAJ, Vinko, PRESKAR, Stanka, SKVARČ, Mariza, RUPNIK VEC, Tanja, POBERŽNIK, Anita, DOLINAR, Mojca, KRANJC, Radovan, ZUPANC GROM, Renata, SLIVAR, Branko, RUTAR ILC, Zora, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, PEKLAJ, Cirila, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEČJAK, Sonja, DEPOLLI STEINER, Katja, PIRC, Tina, ŽITNIK, Aleš, PRIMOŽIČ, Marko, GAJŠEK, Robert, KOSTREVC, Rado, DRSTVENŠEK, Špela, HOSTNIK, Igor, MARČINKOVIČ, Bogomir, PEČAN, Gregor. Izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah : strokovna navodila za ravnatelje in ravnateljice osnovnih šol. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (10 str.)), tabele. https://sio.si/wp-content/uploads/2020/03/Strokovne-usmeritve-Navodila-ZRS%C5%A0.pdf. [COBISS.SI-ID 72076898]
74. LOGAJ, Vinko, PRESKAR, Stanka, SKVARČ, Mariza, RUPNIK VEC, Tanja, ROJC, Jasna, POBERŽNIK, Anita, DOLINAR, Mojca, KRANJC, Radovan, ZUPANC GROM, Renata, SLIVAR, Branko, RUTAR ILC, Zora, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, PEKLAJ, Cirila, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, PEČJAK, Sonja, DEPOLLI STEINER, Katja, PIRC, Tina, BERZELAK, Stane, FORJAN, Matej, PUŠNIK, Herman, BOGATEC KONČAN, Bojan, POČKAR, Nives, MARTINČIČ ZALOKAR, Darinka, DOMINKO, Ciril, PLUŠKO, Alojz. Izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah : strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (10 str.)), tabele. https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-03-27-navodila-za-ravnatelje_ss_26032020.pdf. [COBISS.SI-ID 72039010]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

75. DEPOLLI STEINER, Katja, KOMIDAR, Luka, PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, GRIL, Alenka, BOHAK, Ciril, KAVČIČ, Alenka, LESAR, Žiga, MAROLT, Matija, PESEK, Matevž, BOH PODGORNIK, Bojana, HLADNIK, Aleš, PEKLAJ, Cirila, et al. Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019 : pilotna raziskava : [podatkovna datoteka]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (118 str.)), tabele. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/irsup19/, DOI: 10.17898/ADP_IRSUP19_V1. [COBISS.SI-ID 137090307]
financer: ARRS, J5-9437, Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

76. PIRC, Tina. Zaznani vzgojni stili staršev in uravnavanje čustev pri otrocih kot napovedniki različnih vlog otrok pri medvrstniškem nasilju : predavanje na zaključni konferenci programa Neon - Varni brez nasilja, Vrhnika, 11. januar 2023. [COBISS.SI-ID 143785731]
77. PIRC, Tina. Medvrstniško nasilje - perspektiva otrok, staršev in možnosti za preventivno delovanje : prispevek na Nacionalnem posvetu Slovenske mreže zdravih šol 'Obrazi nasilja v življenju otrok in mladostnikov', 19. januar 2022. [COBISS.SI-ID 96526339]
78. PIRC, Tina, ŠTIRN, Mateja. Program Varni brez nasilja : kaj kažejo izkušnje dela in rezultati evalvacije? : prispevek na zaključni konferenci projekta Varni brez nasilja "Preventiva nasilja za zdravje in psihosocialno dobrobit otrok in mladih", Vrhnika, 11. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 70464354]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

79. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PIRC, Tina (član uredniškega odbora 2020). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

80. HABJANIČ, Mateja. Odnos med socialnim položajem učencev v razredu in njihovo vlogo pri medvrstniškem nasilju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Habjanič], 2022. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 104228867]
81. GALE, Teja. Stili navezanosti in vključevanje staršev v karierno orientacijo otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Gale], 2022. 46 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 116028931]


NERAZPOREJENO

82. ŠTIRN, Mateja (avtor, urednik), ŠIBILJA, Jerneja (avtor, urednik), PIRC, Tina, ZABUKOVEC, Katja, MINIČ, Maja, KOCBEK, Katarina. Program NEON : varni brez vrstniškega nasilja : priročnik za izvajanje programa v osnovni šoli. Ljubljana: ISA institut, 2018. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-94197-3-1. [COBISS.SI-ID 298077184]
83. ŠTIRN, Mateja (avtor, urednik), PIRC, Tina, BOBNAR, Andreja, KOSTANJEVEC, Ana, ŠIBILJA, Jerneja (avtor, urednik). Program NEON za preventivo nasilja in zlorabe otrok : priročnik za izvajanje programa v osnovni šoli. Ljubljana: ISA institut, 2018. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-94197-4-8. [COBISS.SI-ID 298471168]
84. PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina. Sem opazovalec medvrstniškega nasilja : kaj lahko naredim?. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2014, letn. 23, str. 83. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/arhiv_clanki/2014/rostoharjevi_dnevi_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 55968354], [SNIP]



Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 3. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 9. 3. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 9. 3. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022