COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Alenka Janko Spreizer [15173]Osebna bibliografija za obdobje 1995-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JANKO SPREIZER, Alenka. Romi med anticiganizmom, civilnimi inciativami in protirasističnimi strategijami. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2022, 62, št. 2, str. 58-69. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 130792707], [SNIP]
2. JANKO SPREIZER, Alenka, KOLEGA, Nataša. Canal of St. Bartholomew in Seča/Sezza : social construction of the seascape. Open geosciences. 2020, vol. 12, iss. 1, str. 1224-1236, ilustr. ISSN 2391-5447. https://www.degruyter.com/view/journals/geo/12/1/article-p1224.xml, DOI: 10.1515/geo-2020-0023. [COBISS.SI-ID 39184131], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
3. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka, BOFULIN, Martina. Morje mnogih rib : odbiranja preteklosti v severovzhodnem Jadranu. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 3, str. 17-34, ilustr. ISSN 0352-0447. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/9427, DOI: 10.3986/Traditio2020490302. [COBISS.SI-ID 47276547], [SNIP, Scopus do 13. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
financer: ARRS, Programi, P5-0408, SI, Dediščina na obrobjih; ARRS, Projekti, N5-0134, SI, Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo; Članek je nastal tudi v okviru projekta FisherCoast (C3330-18-252016, 2019-2021), ki ga financirata iniciativa EqUIP in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
4. JANKO SPREIZER, Alenka. National state borders and ethnic boundaries in Istria and the North East Adriatic. Anthropological notebooks. [Spletna izd.]. 2019, year 25, no. 1, str. 97-114. ISSN 2232-3716. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2019_1/Janko_Spreizer.pdf. [COBISS.SI-ID 1541830596], [JCR, SNIP]
5. PREŠEREN, Tereza, JANKO SPREIZER, Alenka, KOLEGA, Nataša, KAVREČIČ, Petra, GOMBAČ, Srečko. Pot tovarn kot pripoved o dediščini ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izoli. Studia universitatis hereditati. 2018, letn. 6, št. 2, str. 63-75, ilustr. ISSN 2350-5443. http://www.hippocampus.si/ISSN/2350-5443/2-2018/mobile/index.html#p=63, DOI: 10.26493/2350-5443.6(2)63-75. [COBISS.SI-ID 1541820356]
6. JANKO SPREIZER, Alenka. Metafore mešanja kultur v življenjskih zgodbah migrantov. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 25, št. 1, str. 197-210. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1537953988], [SNIP, WoS, Scopus do 22. 1. 2023: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5,00]
7. ROGELJA, Nataša (avtor, fotograf), JANKO SPREIZER, Alenka. Welcome to Izola! : offering "authentic hospitality" on fishing boats. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 25, št. 2, str. 273-284, ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 38632749], [SNIP, WoS, Scopus]
8. JANKO SPREIZER, Alenka. Družbeni vidiki zlorabe in nasilja : teoretske podlage za svetovalce v izobraževanju odraslih. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2013, letn. 19, [št.] 2, str. 43-52. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 512950656]
9. JANKO SPREIZER, Alenka. Roma, Gypsy travellers, gens du voyage : people who travel?. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2013, [št.] 38, str. 87-95. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 35985453], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
10. JANKO SPREIZER, Alenka. Géographie émotionnelle de l'exclusion dans une implantation rom choisie = Emotional geographies of exclusion in a selected Roma settlement. Etudes tsiganes. 2012, nouvelle série, no. 44/45: 4ème trim. 2010-1er trim. 2011, str. 24-39, 174-189. ISSN 0014-2247. [COBISS.SI-ID 512819840]
11. ŠUMI, Irena, JANKO SPREIZER, Alenka. That which soils the nation's body : discriminatory discourse of Slovenian academics on the Romany, foreigners and women. Anthropological notebooks. [Tiskana izd.]. 2011, year 17, no. 3, str. 101-121. ISSN 1408-032X. [COBISS.SI-ID 69002241], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,00, Scopus do 14. 10. 2021: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00]
12. JANKO SPREIZER, Alenka. Mehanizmi izključevanja Romov in premislek o segregacijskih praksah Romov : primer Osnovne šole Bršljin. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2010, vol. 12, no. 3/4, str. 317-333. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 512749184]
13. JANKO SPREIZER, Alenka. Vsebine vednosti o Romih in njihova transmisija. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2010, vol. 12, no. 1/2, str. 323-364. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 512748928]
14. JANKO SPREIZER, Alenka. Zadrege poimenovanja Ciganov/Romov, polja njihovega proučevanja in socialna antropologija Ciganov/Romov. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2010, vol. 12, no. 1/2, str. 83-131. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 512748672]
15. JANKO SPREIZER, Alenka. Z angažirano antropologijo proti rasizmu in rasni dominaciji nad Romi. Socialno delo. mar./jun. 2010, letn. 49, št. 2/3, str. 99-108. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Z_URN_NBN_SI_DOC-N4H8ZRH5.pdf/2019012212181635/. [COBISS.SI-ID 3352933]
16. JANKO SPREIZER, Alenka. Engagement for informed anthropological knowledge on Gypsies. Antropologija : časopis Centra za etnološka i antropološka istraživanja (CEAI) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 2009, sv. 9, str. 55-72. ISSN 1452-7243. [COBISS.SI-ID 512575104]
17. JANKO SPREIZER, Alenka. Segregation of Romani pupils as s [!] dioscriminative [!] policy for the integration of Roma : a case of Bršljin. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2009, vol. 11, no. 3/4, str. 74-92, ilustr. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 1785299]
18. JANKO SPREIZER, Alenka. Situation of the Roma in Slovenia : politics for a regulation of the Roma ethnic community protection. Social sciences Eastern Europe : thematic series. 2009, iss. 2, str. 37-40. http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/fachinformationen/series_ssee_01/Roma_in_Central_and_Eastern_Europe.pdf. [COBISS.SI-ID 512588672]
19. JANKO SPREIZER, Alenka. Being as a Slovenian, and being an erased : the story of a Roma immigrant family in Slovenia. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2008, vol. 10, no. 1/2, str. 131-151. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 1592531]
20. JANKO SPREIZER, Alenka. Avtohtonost v slovenskem narod(nost)nem vprašanju in koncept staroselstva : nastavki za analizo ideologij primata. V: 80 let Inštituta za narodnostna vprašanja : Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na začetku 21. stoletja. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2006. Str. 236-271. Razprave in gradivo - Treatises and Documents, št. 50/51(2006). ISSN 0354-0286. http://www.inv.si, http://hdl.handle.net/11686/5018. [COBISS.SI-ID 10681677]
21. JANKO SPREIZER, Alenka. Migration Roms : exemple de deux familles en Slovénie. Etudes tsiganes. 2006, nouvelle série, no. 27/28, str. 56-69. ISSN 0014-2247. [COBISS.SI-ID 512287616]
22. JANKO SPREIZER, Alenka. Cultural and political construction of Romani ethnic differences in Romological discourse on Roma in Slovenia. The anthropology of East Europe review. 2004, letn. 22, št. 2, str. 54-64. ISSN 1054-4720. [COBISS.SI-ID 9418573]
23. JANKO SPREIZER, Alenka. "Avtohtoni" in "neavtohtoni" Romi v Sloveniji : socialna konstrukcija teritorialnega razmejevanja identitet. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2004, št. 45, str. 202-225. ISSN 0354-0286. http://hdl.handle.net/11686/9230. [COBISS.SI-ID 9500749]
24. JANKO SPREIZER, Alenka, KALČIĆ, Špela, ŠUŠMELJ, Dean, PEZDIR, Tatjana. Oblike ljudske in birokratske diskriminacije skozi pogled ljudi, ki jih uradno nikoli niso poimenovali za begunce. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2004, št. 45, str. 226-255. ISSN 0354-0286. http://hdl.handle.net/11686/9231. [COBISS.SI-ID 9501005]
25. JANKO SPREIZER, Alenka. Socialnoantropološki pogled na romologijo v Sloveniji. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2001, 3, 1-2, str. 29-63. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 703373]
26. JANKO SPREIZER, Alenka. Etnografski pristop k raziskovanju pismenosti : primer etnografije pismenosti v izbranem romskem naselju. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 1999, let. 5, št. 1, str. 27-43. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 11706466]
27. JANKO SPREIZER, Alenka. Funkcionalna pismenost na prelomu tisočletja : novejše raziskave in opredelitve pismenosti odraslih. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 1998, št. 3/4, str. 9-21. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 8900450]

1.02 Pregledni znanstveni članek

28. JANKO SPREIZER, Alenka. Od kulture k multikulturalizmu: premislek skozi antropologijo. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2009, št. 60, str. 142-161. ISSN 0354-0286. http://www.inv.si, http://hdl.handle.net/11686/9590. [COBISS.SI-ID 11516237]

1.04 Strokovni članek

29. JANKO SPREIZER, Alenka. Romano dij : Romi, romski aktivizem in romologija : razmišljanje antropologinje ob 8. aprilu, prazniki Romov. Deloskop : tedenski vodnik po kulturnih dogodkih. 2004, št. 7, str. 10-13. ISSN 1581-856X. [COBISS.SI-ID 1002381]
30. JANKO SPREIZER, Alenka. Evalvacija študijskih programov na ISH. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2001, 3, 1-2, str. 237-238. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 703885]
31. JANKO SPREIZER, Alenka. Individualno raziskovalno delo s študenti (IRD) - socialna antropologija. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2001, 3, 1-2, str. 240-241. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 704141]
32. JANKO SPREIZER, Alenka. Lomayumtewa Curtis Ishii, Northern Arizona University, ZDA. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2001, 3, 1-2, str. 261-263. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 703629]
33. BASKAR, Bojan, BRUMEN, Borut, JANKO SPREIZER, Alenka, KERŽAN, Dorijan, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MURŠIČ, Rajko, ŠUMI, Irena, VREČER, Natalija. Odprto pismo premieru in članom vlade : kot raziskovalci in raziskovalke v socialni, kulturni, zgodovinski in politični antropologiji bi vam radi dali na voljo svoje znanje in izvedenost pri vprašanjih ilegalnih prebežnikov. Večer. [Tiskana izd.]. 6. feb. 2001, str. 4. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 9887821]
34. JANKO SPREIZER, Alenka. Slovenski Romi : "Avtohtoni indijski nomadi?". Emzin : revija za kulturo. 2000, let. 10, št. 3/4, str. 79-81. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 608909]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

35. JANKO SPREIZER, Alenka, MOŽINA, Estera. Research on adult literacy in Slovenia. V: BISOVSKY, Gerhard (ur.). Adult learning and social participation. Wien: Verband Wiener Volksbildung, 1998. Str. 204-236. ISBN 3-900-799-199. [COBISS.SI-ID 436838]
36. JANKO SPREIZER, Alenka. Programi Usposabljanje za življenjsko uspešnost v vlogi demokratizacije izobraževanja odraslih. V: SVETINA, Metka (ur.). Zbornik prispevkov s posveta Vloga izobraževanja odraslih pri demokratizaciji družbe, Postojna, 1. in 2. december 1994. Ljubljana: Andragoško društvo Slovenije, 1995. Str. 118-135. ISBN 961-6130-02-1. [COBISS.SI-ID 52766720]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

37. JANKO SPREIZER, Alenka. From Romani travel and homeplace to permanent settlements : multiple meaning of movements and place in Romani narratives. V: GREGORIČ BON, Nataša (ur.), KALČIĆ, Špela (ur.), ROGELJA, Nataša (ur.). Ethnographies of mobility : international seminar, Ljubljana, Slovenia, August 21st - 22nd 2013 : programme and book of proceedings. Ljubljana: ZRC Publishing House, 2013. Str. 23-24, 74-78. ISBN 978-961-254-479-9. [COBISS.SI-ID 36061229]
38. JANKO SPREIZER, Alenka. Etničnost in aktivno držvljanstvo : primer Romov v Sloveniji = Ethnicity and active citizenship : a case of Roma in Slovenia. V: IVANČIČ, Angela (ur.), JAVRH, Petra (ur.). Z vseživljenjskim učenjem do aktivnega državljanstva = Effective education and learning for active citizenship. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2005. ISBN 961-6130-43-9. [COBISS.SI-ID 512395392]
39. JANKO SPREIZER, Alenka. Reprezentacije migracij prekmurskih Romov skozi antropologijo: iz Prekmurja v Vojvodino in Istro. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije : zbornik razširjenih razprav mednarodne konference [Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru: sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije], Radenci, Slovenija, 22.-25. oktobra 2002 = Seasonal work and emigration in the Panonia space: the neighbourghood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia : proceedings of the International Conference [Seasonal Work and Emigration in the Panonia Space: the Neighbourhood of Austria, Croatia, Hungary and Slovenia], Radenci, Slovenia, 22.-25. October 2002. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. Zv. 1, str. 143-160. Migracije, 4. ISBN 961-6500-05-8. [COBISS.SI-ID 21260589]
40. JANKO SPREIZER, Alenka. Funkcionalna pismenost-skrb vseh. V: NOVLJAN, Silva (ur.), GROSMAN, Meta. Branje - skrb vseh. 1. natis. Ljubljana: Bralno društvo Slovenije, 1998. Str. 27-40. ISBN 961-90566-1-2, ISBN 961-234-043-9. [COBISS.SI-ID 598925]
41. DROFENIK, Olga, JANKO SPREIZER, Alenka. Usposabljanje učiteljev UŽU, primer dobre prakse. V: DESTOVNIK, Karl (ur.), MATOVIĆ, Irena (ur.). Izobraževanje učiteljev ob vstopu v tretje tisočletje : stanje, potrebe, rešitve : zbornik prispevkov, Ljubljana, 6. in 7. junij 1997. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1997. Str. 481-490. ISBN 86-7735-020-9. [COBISS.SI-ID 599181]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

42. JANKO SPREIZER, Alenka. The destiny of Roma and Sinti during the Second World War and its commemoration, distortion, denial : the case of Slovenia. V: Critical approaches to Romani studies : May 18 – May 20, 2022 : hybrid conference at Södertörn University, Stockholm : abstracts. Stockholm: Södertörn University, 2022. Str. 22. https://bit.ly/3OHWd7Y. [COBISS.SI-ID 122943747]
43. JANKO SPREIZER, Alenka, ROGELJA, Nataša. "Golden coins, hard bread or wild times" : fishers' narratives on transgression and transformation of borders and boundaries in the Eastern Adriatic. V: Breaking the rules? : power, participation, and transgression : SIEF2021 15th Congress : Helsinki, Finland, 19-24 June 2021. Helsinki: International Society for Ethnology and Folklore. 2021, 1 str. https://www.siefhome.org/congresses/sief2021/panels#9683. [COBISS.SI-ID 71474691]
44. JANKO SPREIZER, Alenka, KOVIČ DINE, Maša, SANCIN, Vasilka, ŠUMI, Irena. Is right to water a right for all : the case of Roma in Slovenia. V: SADÍLKOVÁ, Helena (ur.). Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : 2021 : book of abstracts. Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies, Prague, the Czech Republic, Charles University, Faculty of Arts, September 8 - September 10, 2021. Prague: Charles University, Faculty of Arts: Slovak Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Social Anthropology, 2021. Str. 85-86. ISBN 978-80-7671-036-8. https://gls2021.ff.cuni.cz/Book_of_Abstracts_GLS_Conference_on_Romani_Studies_Prague_2021.pdf. [COBISS.SI-ID 87092739]
45. JANKO SPREIZER, Alenka, KOLEGA, Nataša. Canal of Sv. Jernej in Seča : Texas, ecological disgrace, or cemetery of the boats : social construction of the seascape. V: RIBEIRO, Daniela (ur.), et al. Abstracts and guide book. Ljubljana: Založba ZRC: Association of Slovenian Geographers, 2019. Str. 44. ISBN 978-961-05-0217-3. [COBISS.SI-ID 1541576388]
46. JANKO SPREIZER, Alenka. Refrigerator magnet as a miniature artefact = Magneti za hladilnike kot miniaturni artefakt = Magnete Magneti [sic.] da frigorifero come artefatto in miniatura. V: Material encounters ; the miniature world of artefacts : abstract book : [international conference], Koper, 23rd - 24th May 2019 = Srečanja z materialno kulturo : miniaturni svet artefaktov : knjiga povzetkov : [mednarodna konferenca], Koper, 23. - 24. maj 2019. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za arheologijo in dediščino, 2019. Str. 13. [COBISS.SI-ID 1541274820]
47. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka. The story of four fish in the NE Adriatic. V: Dealing with Maritime Mobilities. MARE Conference People and the Sea IX, July 5th - July 7th, 2017, Amsterdam. [Amsterdam]: MARE, 2017. Str. 46. [COBISS.SI-ID 1539526084]
48. JANKO SPREIZER, Alenka, ROGELJA, Nataša. Transformation of fisheries in NE Adriatic. V: Market, Territoriality and Culture : Interdisciplinary conference : June 9th - 11th, Universiti of Zadar. Zadar: University of Zadar, 2017. Str. [6]. [COBISS.SI-ID 1539523780]
49. JANKO SPREIZER, Alenka. Romi in reprezentacije romske dediščine : utišani ali slišani spomini?. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Manjšine in večine, marginalne in dominantne skupine : nemi spomini in prakse sožitja : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2016. Str. 11. ISBN 978-961-6775-19-9. [COBISS.SI-ID 1538633668]
50. JANKO SPREIZER, Alenka. Roma, social exclusion, and Romani settlements as marginalized places : the case of Loke. V: VINKLER, Jonatan (ur.), PELC, Stanko (ur.), KODERMAN, Miha (ur.). Regional development, sustainability, and marginalization : book of abstracts and program. Koper: University of Primorska Press, 2016. Str. 32. ISBN 978-961-6984-34-8. [COBISS.SI-ID 1539025348]
51. JANKO SPREIZER, Alenka, ROGELJA, Nataša. Fishing in the NE Adriatic : from borders to projects. V: Geopolitics of the Oceans. MARE Conference People and the Sea VIII, June 24th-26th, 2015, Amsterdam. [Amsterdam]: MARE, 2015. Str. 45-46. [COBISS.SI-ID 1537948612]
52. JANKO SPREIZER, Alenka. The Parenzana : narrations on former railway trace. V: International Interdisciplinary Conference Movements, Narratives & Landscapes, University of Zadar, Croatia, 5th-7th June 2015. [Zadar]: University of Zadar, 2015. Str. 45-46. ISBN 978-953-331-076-3. [COBISS.SI-ID 1537530308]
53. JANKO SPREIZER, Alenka. Vloga kulturnih razlik med migranti in njihovimi potomci pri možnostih za socialno vključenost in iskanju ekonomskih priložnosti v novih življenjskih okoliščinah. V: VREČKO, Lea (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Ekonomija in družba : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2014. Str. 22. ISBN 978-961-90202-5-8. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/SSD-ZBORNIK-CELOTA-14.pdf. [COBISS.SI-ID 1537026500]
54. JANKO SPREIZER, Alenka. Od hibridnosti kultur do brikolaža : metafore kulturnega mešanja v življenjskih zgodbah migrantov. V: SEDMAK, Mateja (ur.), ZADEL, Maja (ur.). Zbornik povzetkov. Simpozij "Kultura mešanosti", Koper, 10. junij 2014. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. Str. [8]. ISBN 978-961-6862-84-4. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/05/kultura_mesanosti_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 1537026756]
55. JANKO SPREIZER, Alenka. Rodnostno vedenje, spolnost in ženskost v naraciji sogovornic iz raziskave o rodnostnem vedenju prebivalk Slovenije : študij izbranih/ega primerov/a = Fertility behaviour, sexuality and femininity in the narrations of interlocutors in research on the fertility behaviour of female inhabitants of Slovenia : a study of selected examples. V: ZEBEC, Tvrtko (ur.). Kultura, identitet, politika : znanstveni skup u čast Dunji Rihtman-Auguštin = Culture, identity, politics : a scholarly conference in honour of Dunja Rihtman-Auguštin : Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 25.-27.10.2012. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012. Str. 36-37. ISBN 978-953-6020-81-2. [COBISS.SI-ID 512877952]
56. JANKO SPREIZER, Alenka. Emotional connections with place : the case of Roma and non-Roma in selected local communities. V: PERNARČIČ, Radharani (ur.), KLAUS, Simona (ur.), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (ur.). Beyond essentialisms: challenges of anthropology in the 21st century : book of abstracts : international conference on the occasion of the 70th anniversary of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 25th to 27th November 2010 = Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju : zbornik povzetkov : mednarodna konferenca v počastitev 70. obletnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 25. do 27. november 2010. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts, 2010. Str. 40. ISBN 978-961-237-390-0. [COBISS.SI-ID 512664704]
57. JANKO SPREIZER, Alenka. Antropologija in multikulturalizem = Anthropology and multiculturalism = Antropologia e multiculturalismo. V: KOPIĆ, Peter (ur.), et al. Interdisciplinarni znanstveni sestanek Prostori medkulturnosti : Koper, 26. november 2010 : [program in povzetki] = Interdisciplinary scientific meeting Spheres of interculturality : Koper, 26th November 2010 : [program and abstracts] = Convegno scientifico interdisciplinare Spazi d'interculturalità : Capodistria, 26 novembre 2010 : [programma e riassunti]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2010. Str. 45-47. Glasnik ZRS, letn. 15, št. 6. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 1920467]
58. JANKO SPREIZER, Alenka. Challenging romology as anthropological engagement. V: MESARIČ, Andreja (ur.), REPIČ, Jaka (ur.), BARTULOVIĆ, Alenka (ur.). Experiencing diversity and mutuality. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2008. Str. 274. ISBN 978-961-237-247-7. [COBISS.SI-ID 512442496]
59. JANKO SPREIZER, Alenka. Le rôle de la romologie dans la production de la mémoire collective des Roms = Vloga romologije v proizvodnji kolektivne memorije pri Romih. Glasnik ZRS Koper. [Tiskana izd.]. 2008, let. 13, št. 7, str. 38-39. ISSN 1318-9131. [COBISS.SI-ID 512441984]
60. JANKO SPREIZER, Alenka. Autochtonous and non-autochtonous Roma : socio-political construction of ethnic differences in Slovenian romology. V: VITTRUP MIKKELSEN, Annette (ur.). Engaging the world : book of abstracts. Copenhagen: Institute of Anthropology, University, [2002]. Str. 204. ISBN 87-89770-05-6. [COBISS.SI-ID 746381]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

61. JANKO SPREIZER, Alenka (avtor, fotograf). Social exclusion of Roma from healthcare as a public space : another dimension of antigypsyism?. V: RAMŠAK, Mojca (ur.), et al. Social diversity and access to healthcare. 1. Auf. Baden-Baden: Verlag Karl Alber, 2022. Str. 27-46, ilustr. Angewandte Ethik, Bd. 6. ISBN 978-3-495-99955-4. [COBISS.SI-ID 123312131]
62. JANKO SPREIZER, Alenka. Roma, Marginalization, Globalization and Conflicts Over Water : the Case of Slovenia. V: FUERST-BJELIŠ, Borna (ur.), LEIMGRUBER, Walter (ur.). Globalization, marginalization and conflict : political, economic and social processes. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 165-182. Perspectives on Geographical Marginality, vol. 6. ISBN 978-3-030-53217-8, ISBN 978-3-030-53218-5. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-53218-5_11, DOI: 10.1007/978-3-030-53218-5_11. [COBISS.SI-ID 39224579], [Scopus]
63. JANKO SPREIZER, Alenka, ROGELJA, Nataša. Ribištvo v najsevernejšem zalivu Mediterana : primer Slovenije. V: LAZAR, Irena (ur.), PANJEK, Aleksander (ur.), VINKLER, Jonatan (ur.). Mikro in makro : pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije : 1. knjiga. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 343-358, ilustr. ISBN 978-961-7023-13-8, ISBN 978-961-7023-26-8. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-26-8-1/mobile/index.html#p=345, DOI: 10.26493/978-961-7023-13-8(1).343-358. [COBISS.SI-ID 39318787]
64. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka. "Back to the future" : šetnja među ostacima ribarske industrije u Izoli ---. V: KOSMOS, Iva (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.), POGAČAR, Martin (ur.). Priče iz konzerve : povijest prerade i konzerviranja riba na sjeveroistočnom Jadranu. Zagreb: Srednja Europa, 2020. Str. 212-235. ISBN 978-953-8281-26-6. [COBISS.SI-ID 44963331]
65. JANKO SPREIZER, Alenka, ROGELJA, Nataša. Small-scale fisheries in Slovenia (Northeastern Adriatic) : from borders to projects. V: PASQUAL-FERNÁNDEZ, José J. (ur.), PITA, Cristina (ur.), BAVINCK, Maarten (ur.). Small-scale fisheries in Europe : status, resilience and governance. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 171-189, ilustr. MARE publication series, 23. ISBN 978-3-030-37370-2, ISBN 978-3-030-37373-3. ISSN 2212-6260. DOI: 10.1007/978-3-030-37371-9_9. [COBISS.SI-ID 45801005]
financer: ARRS, Programi, P5-0408, SI, Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega; Prispevek je nastal v okviru mednarodnega projekta Fishercoast v organizaciji EqUIP (EU-India Social Science and Humanities Platform)
66. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka. "Back to the future" : sprehod med ostanki ribiške industrije v Izoli. V: KOSMOS, Iva (ur.), PETROVIĆ, Tanja (ur.), POGAČAR, Martin (ur.). Zgodbe iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 212-235. Kulturni spomin, knj. 7. ISBN 978-961-05-0458-0. ISSN 2232-3872. [COBISS.SI-ID 29014787]
67. JANKO SPREIZER, Alenka. Roma, social exclusion and Romani settlements as marginalized place : the case of Loke. V: PELC, Stanko (ur.), KODERMAN, Miha (ur.). Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization : insights to marginality from perspective of sustainability and development. Cham: Springer, cop. 2018. Str. 157-168. Perspectives on geographical marginality, vol. 3. ISBN 978-3-319-59001-1. ISSN 2367-0002. DOI: 10.1007/978-3-319-59002-8_11. [COBISS.SI-ID 1539618244], [WoS]
68. JANKO SPREIZER, Alenka. Roma, Social Exclusion and Romani Settlements as Marginalized Place : the Case of Loke. V: PELC, Stanko (ur.), KODERMAN, Miha (ur.). Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization : Insights to Marginality from Perspective of Sustainability and Development. Cham: Springer International Publishing, cop. 2018. Str. 157-168. Perspectives on Geographical Marginality, vol. 3. ISBN 978-3-319-59002-8, ISBN 978-3-319-59001-1. ISSN 2367-0010. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59002-8_11, DOI: 10.1007/978-3-319-59002-8_11. [COBISS.SI-ID 1539579076]
69. JANKO SPREIZER, Alenka. Romi od diskriminacije k sožitju? : reprezentacije romske kulture in dediščine ter prezrti ali utišani spomini. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.), HABINC, Mateja (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Nemi spomini : manjšine med obrobjem in ospredjem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2017. Str. 34-55. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 51. ISBN 978-961-6775-21-2. [COBISS.SI-ID 1540022724]
70. JANKO SPREIZER, Alenka. From a tent to a house, from nomads to settlers : constructions of space and place through Romani narratives. V: GREGORIČ BON, Nataša (ur.), REPIČ, Jaka (ur.). Moving places : relations, return, and belonging. New York; Oxford: Berghahn, 2016. Str. 172-193. EASA series, 29. ISBN 978-1-78533-242-5, ISBN 1-78533-242-2. [COBISS.SI-ID 1539025092]
71. JANKO SPREIZER, Alenka. Neoliberalizem v romologiji : pregled izbranih primerov. V: KOLŠEK, Katja (ur.), GREGORC, Tomaž (ur.). Prihodnost znanosti : neoliberalizem, univerza in politika sodobnega znanstvenega raziskovanja. Novo mesto: Goga, 2011. Str. 106-132. Zbirka Anagoga. ISBN 978-961-277-024-2. [COBISS.SI-ID 512882560]
72. JANKO SPREIZER, Alenka. Antropologija in medkulturnost. V: SEDMAK, Mateja (ur.), ŽENKO, Ernest (ur.). Razprave o medkulturnosti. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010. Str. 33-51. ISBN 978-961-6328-72-2. [COBISS.SI-ID 1913811]
73. JANKO SPREIZER, Alenka. Le rôle de la romologie dans la production de la mémoire collective des Roms. V: VAUDAY, Patrick (ur.), et al. Histoire de l'oubli en contextes postsocialiste et postcolonial = Zgodovina pozabe v postsocialističnem in postkolonialističnem kontekstu. Koper: Université de Primorska, Centre de recherches scientifiques, Maison d'édition Annales: Société d'historie de Primorska Sud, 2009. Str. 115-131. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-08-6. [COBISS.SI-ID 1751763]
74. JANKO SPREIZER, Alenka, ŠUŠMELJ, Dean. Immigration in Slovenia : the current situation. V: GRECO, Silvana (ur.), CLAYTON, Pamela M. (ur.), JANKO SPREIZER, Alenka (ur.). Migrants and refugees in Europe : models of integration and new challenges for vocational guidance. Milano: FrancoAngeli, cop. 2007. Str. 219-242, graf. prikazi. ISBN 978-88-464-8726-1. [COBISS.SI-ID 512288384]
75. JANKO SPREIZER, Alenka. Uses and misuses of "culture" : what vocational guidance counsellors should be aware of. V: GRECO, Silvana (ur.), CLAYTON, Pamela M. (ur.), JANKO SPREIZER, Alenka (ur.). Migrants and refugees in Europe : models of integration and new challenges for vocational guidance. Milano: FrancoAngeli, cop. 2007. Str. 65-89. ISBN 978-88-464-8726-1. [COBISS.SI-ID 512288128]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

76. JANKO SPREIZER, Alenka. Migration theory and second generation migrants. V: JANKO SPREIZER, Alenka (ur.), GRECO, Silvana (ur.). Multilingual practical training guide = Manuale didattico multilingue = Mehrsprachiges praktisches Handbuch = Praktični večjezični vodnik za usposabljanje = Flerspråking praktisk utbildningshandbok = Meertalige praktische trainingsgids. Koper: Fakulteta za humanistične študije; Wienna: BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining Austria; Milano: Università degli studi, Facoltà di Scienze Politiche, 2011. Str. 16-24. ISBN 978-961-93127-0-4. [COBISS.SI-ID 512754304]
77. JANKO SPREIZER, Alenka. Life stories and narrative approaches in social sciences and humanities : initial definitions. V: JANKO SPREIZER, Alenka (ur.), KANE, Liam (ur.), GRECO, Silvana (ur.). Report handbook on autobiographical pedagogical approaches for working with second generation migrants. Koper: Fakulteta za humanistične študije; Vienna: BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining; Milano: Università degli studi, Facoltà di scienze politiche, 2011. Str. 12-26. ISBN 978-961-92233-9-0. [COBISS.SI-ID 512753792]
78. JANKO SPREIZER, Alenka. Premislek o izvedbi programa. V: et al. Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI) : zbornik projekta : profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2011. Str. 38-40. ISBN 978-961-92273-7-4. [COBISS.SI-ID 512748416]
79. JANKO SPREIZER, Alenka. Delavnice. V: VINCETIČ, Milan (ur.). Romski zbornik II = Romano kedijpe II. Murska Sobota: Romsko društvo: = Romani union, 1998. Str. 32-40, fotogr. [COBISS.SI-ID 7898189]
80. JANKO SPREIZER, Alenka. Festival Romov Les Sainte Maries de la Mer. V: VINCETIČ, Milan (ur.). Romski zbornik II = Romano kedijpe II. Murska Sobota: Romsko društvo: = Romani union, 1998. Str. 41-51, fotogr. [COBISS.SI-ID 7898445]
81. JANKO SPREIZER, Alenka, JELENC, Zoran, MIRČEVA, Jasmina. Adult education for ethnics minorities,groups and immigrants in Slovenia. V: FRIELING, Gundula (ur.), RAAPE, Klaus (ur.), SOMMER, Ulrike (ur.). Erwachsenenbildung und ethnische Minderheiten : Situation und Perspektiven im internationalen Überblick : Festschrift für Joachim H. Knoll zum 65. Geburtstag. Münster: Agenda, 1997. Str. 206-222. Agenda Pädagogik, 2. ISBN 3-89688-014-4. [COBISS.SI-ID 341350]
82. JANKO SPREIZER, Alenka. Iz delavnic. V: VINCETIČ, Milan (ur.). Romski zbornik = Romano kedijpe. Murska Sobota: Romsko društvo: = Romani union, 1997. Str. 18-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 512399488]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

83. JANKO SPREIZER, Alenka. Bojan Baskar: Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina: uvod v slovensko etnomitologijo : Znanstvena založba Filozofske fakultete (Razprave FF), Ljubljana 2015, 139 str. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2016, 56, št. 1/2, str.123-125, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 40234797], [SNIP]
84. JANKO SPREIZER, Alenka. Alenka, Bartulović: "Nismo vaši!": Antinacionalizem v povojnem Sarajevu. Znanstvena založba Filozofske fakultete ... Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2015, 55, št. 3/4, str. 111-113, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 39493165], [SNIP]
85. JANKO SPREIZER, Alenka. Giuliana B. Prato (ed.). 2009. Beyond multiculturalism: views from anthropology. Ashgate Publishing, Ltd. 224 pp. Hb.: £55.00. ISBN 9780754671732. Anthropological notebooks. [Tiskana izd.]. 2010, year 16, no. 1, str. 101-102. ISSN 1408-032X. [COBISS.SI-ID 252093440], [JCR, SNIP, WoS]
86. JANKO SPREIZER, Alenka. Buckler, Sarah. 2007. Fire in the dark. Telling gypsiness in North East England. (Studies in applied anthropology). Oxford: Berghahn books. 256 pp. Hb.: $75.00. ISBN 1-84545-230-5. Anthropological notebooks. [Tiskana izd.]. 2008, year 14, no. 1, str. 129-130. ISSN 1408-032X. [COBISS.SI-ID 512440960]
87. JANKO SPREIZER, Alenka. Barbara Bender in Margot Winer (urednici) : Contested landscapes : movement, exile and place, Berg, Oxford 2001. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2002, 4, 1-4, str. 287-291. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 837005]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

88. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), LESJAK, Janez (intervjuvanec). So Romi v Sloveniji diskriminirani?. Večer. [Spletna izd.]. 19. maj 2003, ilustr. ISSN 1580-2639. http://www.vecer.si/vecer2003/. [COBISS.SI-ID 837773]

1.22 Intervju

89. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), BANDELJ, Ana (intervjuvanec), KOLAREVIĆ, Maja (intervjuvanec, urednik). Transkripcija radijske oddaje "Aktualno" : Radio Koper-Capodistria, 5. december 2006 ob 20h. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2009, vol. 11, no. 3/4, str. 283-287. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 1788371]
90. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), HORVAT, Jožek (intervjuvanec). Transkripcija radijske oddaje Iz kulturnega sveta : Radio Koper-Capodistria, 16. januar 2007 ob 20h. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2009, vol. 11, no. 3/4, str. 288-298. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 1788627]

1.25 Drugi sestavni deli

91. JANKO SPREIZER, Alenka. Autobiographical stories of second generation migrants from different countries. V: JANKO SPREIZER, Alenka (ur.), KANE, Liam (ur.), GRECO, Silvana (ur.). Report handbook on autobiographical pedagogical approaches for working with second generation migrants. Koper: Fakulteta za humanistične študije; Vienna: BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining; Milano: Università degli studi, Facoltà di scienze politiche, 2011. Str. 65-71. ISBN 978-961-92233-9-0. [COBISS.SI-ID 512754048]
92. JANKO SPREIZER, Alenka. Vpeljevanje poklicnega svetovanja za begunce in migrante : kratka predstavitev projekta. Socialno delo. avg./okt. 2005, letn. 44, št. 4/5, str. 351-353. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Vpeljevanje_URN_NBN_SI_DOC-WCL28KAY.pdf/2019020211380655/. [COBISS.SI-ID 2166629]
93. JANKO SPREIZER, Alenka. Alenka Janko Spreizer, socialna antropologinja in kofetarica : o svoji knjigi Vedel sem, da sem Cigan - rodil sem se kot Rom, znanstveni rasizem v raziskovanju Romov, Ljubljana, ISH Publikacije, 2002. Mladina. [Tiskana izd.]. 17. marec 2003, 11, str. 66. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 837261]
94. JANKO SPREIZER, Alenka. Lomayumtewa Curtis Ishii [in] Irena Šumi : ameriška antropologija na domačem staroselskem terenu, 1850-1950. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2002, 4, 1-4, str. 271-273. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 836749]
95. JANKO SPREIZER, Alenka. Rapport sur le séjour de recherche à Paris (MSH-Maison des Sciences l'Homme). Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2002, 4, 1-4, str. 327-330. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 836493]
96. JANKO SPREIZER, Alenka. Ustanovitev Odbora za znosno državo in tiskovna konferenca = Establishment of the Committee for a Tolerable State and the press conference. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. [Tiskana izd.]. 2002, 4, 1-4, str. 354-365. ISSN 1580-688X. [COBISS.SI-ID 836237]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

97. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka. Fish on the move : fishing between discourses and borders in the Northern Adriatic. Cham: Springer Nature, 2017. IX, 214 str., ilustr. MARE publication series, vol. 11. ISBN 978-3-319-51895-4, ISBN 978-3-319-84772-6. ISSN 2212-6260. http://www.springer.com/us/book/9783319518954, DOI: 10.1007/978-3-319-51897-8. [COBISS.SI-ID 40971821]
nagrada: Delo je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) uvrstila med dosežke Odlični v znanosti 2018
98. GREGORIČ BON, Nataša (avtor, urednik), REPIČ, Jaka (avtor, fotograf), JANKO SPREIZER, Alenka, KOKALJ, Žiga (urednik). (Ne)gibanje in vzpostavljanje kraja. Ljubljana: Založba ZRC, 2013. Prostor, kraj, čas, 2. ISBN 978-961-254-483-6. ISSN 2335-4208. http://www.biblos.si/lib/book/9789612544836, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/P03, http://iaps.zrc-sazu.si/sl/publikacije/negibanje-in-vzpostavljanje-kraja#v, http://iaps.zrc-sazu.si/en/publikacije/negibanje-in-vzpostavljanje-kraja#v. [COBISS.SI-ID 268705024]
99. JANKO SPREIZER, Alenka, LEŠNIK, Bogdan (urednik). Vedel sem, da sem Cigan - rodil sem se kot Rom : znanstveni rasizem v raziskovanju Romov. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2002. 369 str. Knjižna zbirka Documenta. ISBN 961-6192-22-1. ISSN 1408-1199. [COBISS.SI-ID 122249984]

2.05 Drugo učno gradivo

100. JANKO SPREIZER, Alenka. Geografija globalizacije in marginaliziranih območij : izbrana poglavja iz antropologije globalizacije in marginalnosti : gradivo za program Geografija, 2. stopnja. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019. 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1541925828]
101. JANKO SPREIZER, Alenka. Gradivo za predmet Antropologija razvoja : v programih Kulturni študiji in antropologija, 2. stopnja, Management trajnostnega razvoja, 2. stopnja. 2. del, Gradivo za delavnico kot pomoč pri terenskem delu za lastno terensko raziskavo študentov. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019. 35 str. [COBISS.SI-ID 1541924804]
102. JANKO SPREIZER, Alenka. Gradivo za predmet Antropologija razvoja : v programih Kulturni študiji in antropologija, Upravljanje trajnostnega razvoja. 1. del. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019. 78 str. [COBISS.SI-ID 1541925060]
103. JANKO SPREIZER, Alenka. Učno gradivo za predmet Praktikum raziskovalnih terenov : v programu 1. stopnja : Antropologija - dvopredmetni študij, študijsko leto 2019/2020. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2019. 116 str. [COBISS.SI-ID 1541925316]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

104. JELENC, Nataša Elvira, JANKO SPREIZER, Alenka, MOŽINA, Estera, ČERNOŠA, Slavica, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, KLEMENČIČ, Sonja, MIJOČ, Nena, MORANO, Miran, MULEJ, Nada, ŽALEC, Natalija. Ugotavljanje in potrjevanje znanja (UPZ). Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 1996-. 1 mapa (41, 25, 23 str.), ilustr. ISBN 961-6130-11-0. [COBISS.SI-ID 62971904]

2.08 Doktorska disertacija

105. JANKO SPREIZER, Alenka. Romologija in romski študiji : socialnoantropološki pogled na romološke diskurze v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Janko Spreizer], 2001. 301 f. [COBISS.SI-ID 608397]

2.09 Magistrsko delo

106. JANKO SPREIZER, Alenka. Izobraževanje in strategije pismenosti : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Janko], 1997. 158 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 4682082]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

107. MATACHE, Margareta, GHINDEA, Gabriela, DEMETRESCU, Matei, CHIRIAC, Bogdan, ĐUKOVIĆ, Mirko, HADROJ, Ram, KARČIĆ, Hikmet, ARGIRO KOUKI, Eleni, KRASNIQI, Vjollca, KYUCHUKOV, Hristo, ORLOVIĆ, David Dragoljub, PISARRI, Milovan, SELMANI, Deniz, JANKO SPREIZER, Alenka, et al. The Roma Holocaust/Roma Genocide in Southeastern Europe : between oblivion, acknowledgement, distortion. New York: The Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities; Boston: The François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard University, cop. 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (146 str.)). http://bit.ly/3950pPt. [COBISS.SI-ID 125944323]
108. KOVIČ DINE, Maša, SANCIN, Vasilka, JANKO SPREIZER, Alenka, ŠUMI, Irena, TEKAVČIČ VEBER, Maruša, TURŠIČ, Domen. Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vkjučevanja Romov do 2020 : Ciljni raziskovalni projekt: V5-1920 : zaključno poročilo. Ljubljana: UL, Pravna fakulteta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (128 str.)), ilustr. https://www.pf.uni-lj.si/media/crp_v5-1920_zakljucno.porocilo.z.rezultatom.5.in.6.pdf. [COBISS.SI-ID 104920579]
financer: ARRS, V5-1920, SI, Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okviru EU za nacionalne strategije vkjučevanja Romov do 2020
109. JANKO SPREIZER, Alenka. Evalvacija programov "Usposabljanje za življenjsko uspešnost" : poročilo za leto 1995. Ljubljana: Andragoški center R Slovenije, 1996. 30 str., 5 str. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 265062]
110. DROFENIK, Olga, JANKO SPREIZER, Alenka, MOŽINA, Estera, BEŠTER, Marja, IVANČIČ, Angela. Usposabljanje za življenjsko uspešnost in študijski krožki v vlogi spreminjanja izobraževanja in demokratizacije življenja v lokalni skupnosti : raziskovalni projekt. Usposabljanje za življenjsko uspešnost v vlogi spreminjanja izobraževanja in demokratizacije življenja v lokalni skupnosti : raziskovalni podprojekt : poročilo o prvem letu raziskovanja. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 1995. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 87654]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

111. REPIČ, Jaka (vodja projekta, avtor), DRAŠLER, Jana, GLAVIČ, Tina, JANKO SPREIZER, Alenka, PAVŠIČ KLASINC, Tjaša, SKALE, Tanja, JEZERNIK, Božidar. Primerjalna analiza in primeri dobre prakse glede urejanja romske kulturne problematike v evropskih državah. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; Filozofska fakulteta: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 2007. 130 str., graf. prikazi. http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/77/2/2017/Primerjalna_analizaRomi-MK_3085.pdf. [COBISS.SI-ID 45620066]
112. ERJAVEC, Aleš, ROTAR, Drago B., ŠKOF, Lenart, TERČELJ, Marija Mojca, SEDMAK, Mateja, ŽENKO, Ernest, JANKO SPREIZER, Alenka, KRIŽNAR, Naško. Vloga za akreditacijo študijskega programa II. stopnje : Kulturni študiji in antropologija. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2006. 291 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 990419]
113. ERJAVEC, Aleš, ROTAR, Drago B., ŠKOF, Lenart, TERČELJ, Marija Mojca, SEDMAK, Mateja, ŽENKO, Ernest, JANKO SPREIZER, Alenka, KRIŽNAR, Naško. Vloga za akreditacijo študijskega programa I. stopnje : Kulturni študiji in antropologija. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2005. 346 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 990675]
114. DROFENIK, Olga, JANKO SPREIZER, Alenka, MOŽINA, Estera, VILIČ KLENOVŠEK, Tanja, MALEČKAR, Vilma. Evalvacija programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost : nacionalno poročilo za leti 1996 in 1997. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 1998. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 322918]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

115. EMERŠIČ, Branka, IVANČIČ, Angela, JELENC, Zoran, MOHORČIČ ŠPOLAR, Vida A., KOVAČ, Aleksandra, MOŽINA, Estera, DROFENIK, Olga, JANKO SPREIZER, Alenka, VILIČ KLENOVŠEK, Tanja. Pismenost odraslih in udeležba v izobraževanju : mednarodna razsikava : priročnik za anketiranje : gradivo za samostojni študij. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije, 1998. 67 str. [COBISS.SI-ID 43382017]

2.18 Znanstveni film, znanstvena zvočna ali video publikacija

116. JANKO SPREIZER, Alenka. Romaun = Po romsko. [Ljubljana]: Andragoški center Slovenije, 1997. 1 videokaseta (VHS) (26 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1138022]
117. JANKO SPREIZER, Alenka. Romaun = The Romany way. [Ljubljana]: Andragoški center Slovenije, 1997. 1 videokaseta (VHS) (26 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1138278]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

118. ŠULC, Katja (avtor, oseba, ki intervjuva), JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), LAINŠČEK, Feri (intervjuvanec). Isabel Fonseca: Pokoplji me pokončno. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. Knjiga mene briga. http://4d.rtvslo.si/arhiv/knjiga-mene-briga/3281424. [COBISS.SI-ID 1108620894]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

119. BASKAR, Bojan, ČAPO ŽMEGAČ, Jasna, NEUMANN, Iver B., JANKO SPREIZER, Alenka, MINNICH, Robert Gary, ŠUMI, Irena. Program podiplomskega študija: Socialna antropologija. Ljubljana, april 2001. [COBISS.SI-ID 8794189]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

120. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec). Dr. Alenka Janko Spreizer : 'Proud Roma' je sodoben romski manifest, poklon romskemu ponosu in romski kulturni dediščini : pogovor v oddaji Odprto za srečanja, Radio Koper, 1. 6. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174877157?s=radio. [COBISS.SI-ID 124986115]
121. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec). Dr. Alenka Janko Spreizer : socialna antropologinja, profesorica na koprski Fakulteti za humanistične študije : pogovor v oddaji Nočni obisk, RTV Slovenija, 1. program, 28. 5. 2022. https://www.rtvslo.si/radio/podkasti/nocni-obisk/2847501/174875849. [COBISS.SI-ID 124770307]
122. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), OBERSTAR, Ciril (intervjuvanec). Knjiga mene briga : Feri Lainšček: Nedotakljivi : TV Slovenija, I. program, 28. jan. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 512395648]
123. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), LAINŠČEK, Feri (intervjuvanec). Knjiga mene briga : Isabel Fonseca: Pokoplji me pokončno : TV Slovenija, I. program, 5. apr. 2008 ob 23h. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 512395904]
124. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec). Iz kulturnega sveta : oddaja na Radiu Koper/Capodistria, 16. jan. 2007 ob 20h. Koper: Radio Koper/Capodistria, 16.jan. 2007. [COBISS.SI-ID 512396672]
125. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), BANDELJ, Ana (intervjuvanec), KOLAREVIĆ, Maja (intervjuvanec). Poziv k strpnosti do Romov : Radio Koper/Capodistria, oddaja Aktualno, 5. dec. 2006. Koper: Radio Koper/Capodistria, 5. dec. 2006. [COBISS.SI-ID 512397696]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

126. JANKO SPREIZER, Alenka. Borders and borderland in the case of Istria and the North Adriatic 1 : gostujoče predavanje na Filozofski fakulteti Karlove Univerze, Oddelek za etnologijo, Praga, 23. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 39352067]
127. JANKO SPREIZER, Alenka. Borders and borderland in the case of Istria and the North Adriatic 2 : gostujoče predavanje na Filozofski fakulteti Karlove Univerze, Oddelek za etnologijo, Praga, 23. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 39353603]
128. JANKO SPREIZER, Alenka. Fish and fishers, borders and migrations : ethnographic accounts at the coast of the Adriatic : gostujoče predavanje na Filozofski fakulteti Karlove Univerze, Oddelek za etnologijo, Praga, 5. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 39374851]
129. JANKO SPREIZER, Alenka. The Kanal of st. Jernej : romantic scenery, cemetery of Boats, national disgrace or Texas : the case of contested liminal landscapes 1 : gostujoče predavanje na Filozofski fakulteti Karlove Univerze, Oddelek za etnologijo, Praga, 2. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 39370499]
130. JANKO SPREIZER, Alenka. The Kanal of st. Jernej : romantic scenery, cemetery of Boats, national disgrace or Texas : the case of contested liminal landscapes 2 : gostujoče predavanje na Filozofski fakulteti Karlove Univerze, Oddelek za etnologijo, Praga, 2. 3. 2020. [COBISS.SI-ID 39372547]
131. JANKO SPREIZER, Alenka. Mobile ethnographies : ethnography of mobility : predavanje na Filozofski fakulteti Karlove Univerze, Oddelek za etnologijo, v sklopu predavanj "Ethnography and Theory", Praga, 14. november 2018. [COBISS.SI-ID 1541019332]
132. JANKO SPREIZER, Alenka. Ethnography of mobility in Istria and studies of land and water routes. Plzeň: University of West Bohemia, Faculty of Philosophy, Department of Anthropology, 6. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 1537031108]
133. JANKO SPREIZER, Alenka. Travellers, Gens du Voyage, Gypsies/Roma : people who travel? : predavanje v okviru "Ethnographies of Mobility - International Seminar", Tampere, University of Tampere, School of Social Sciences and Humanities, Building LINNA, May 9-11 2012. [COBISS.SI-ID 512857984]
134. JANKO SPREIZER, Alenka. Conceptual backgroud of the issue of space in Romani studies. Plzeň: University of West Bohemia, Faculty of Philosophy and Arts, Department of Anthropology and History, 30. 3. 2011. [COBISS.SI-ID 512706176]
135. JANKO SPREIZER, Alenka. Space/place, emotional geographies of exclusion, and legalisation of Bushes (Roma settlement). Plzeň: University of West Bohemia, Faculty of Philosophy and Arts, Department of Anthropology and History, 30. 3. 2011. [COBISS.SI-ID 512705920]
136. JANKO SPREIZER, Alenka. Romology and critic of romology through the eyes of anthropologist. Plzeň, 24. 3. 2010. [COBISS.SI-ID 512589440]
137. JANKO SPREIZER, Alenka. Scientific and every day racisms in microperspective : case study. Plzeň, 24. 3. 2010. [COBISS.SI-ID 512589696]
138. JANKO SPREIZER, Alenka. Angažovani antropolog i romologija : slučaj Slovenije posle 1991. godine. Beograd: Filozofski fakultet, 1.dec.2008. [COBISS.SI-ID 512441728]
139. JANKO SPREIZER, Alenka. The racist legacy of Romology : the case of Slovenia : predavanje v okviru poletne šole Sun university "Multi-disciplinary approaches to Romany Studies - a Model for Europe". Budapest: Central European University, 9. jul. 2007. [COBISS.SI-ID 512396160]
140. JANKO SPREIZER, Alenka, TAUBER, Elisabeth. Romology and social exclusion : predavanje v okviru poletne šole Sun university "Multi-disciplinary approaches to Romany Studies - a Model for Europe". Budapest: Central European University, 10. jul. 2007. [COBISS.SI-ID 512396416]
141. JANKO SPREIZER, Alenka. Critique of romology : a case study : (the construction of Romani culture in Slovenian romology). Budapest: Central European University, 12. julij 2004. [COBISS.SI-ID 1003149]
142. JANKO SPREIZER, Alenka. The revitalisation of romology in post-socialism. Budapest: Central European University, 13. julij 2004. [COBISS.SI-ID 1002893]
143. JANKO SPREIZER, Alenka. Les Romes en Slovénie. Paris: Université Dauphine, 31. januarja 2004. [COBISS.SI-ID 1002637]
144. JANKO SPREIZER, Alenka. Les Romes de Slovénie : le point sur les recherches. Paris: Université René Descartes, 10. april 2002. [COBISS.SI-ID 837517]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

145. JANKO SPREIZER, Alenka. Genocide/(Forgotten) Holocaust of the Roma, Samudaripen, Porrajmos : presentation of the IHRA terminology : predavanje na "International Conference on the Genocide of the Roma and Combating Antigypsyism – Research and Expert Conference, 20-21 October 2022, Stockholm". [COBISS.SI-ID 131759619]
146. JANKO SPREIZER, Alenka. Closing remarks and the way forward : predavanje na "50th International Roma Day: Towards justice and building trust, 29 of March 2021, via Zoom". [COBISS.SI-ID 123757315]
147. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka. Migration and Slovene fishing : a complicated (hi)story : predavanje na 11th MARE People and the Sea Conference, 28. jun.-2. jul. 2021, online. [COBISS.SI-ID 92399107]
148. JANKO SPREIZER, Alenka, KLOPČIČ, Vera. Research on Sinti and Roma : the Slovenian case : predavanje na "IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) Plenary Meeting, Ferrara, Italy, 27-29 November 2018". [COBISS.SI-ID 1541023940]
149. JANKO SPREIZER, Alenka. Istria Between the Mediterranean and the Balkans : anthropological contribution to (im)mobility : [predavanje na "Sympozium Balcanicum IV, Interdisciplinární seminář zaměřený na terénní výzkum na Balkáně, Plzeň, 5. 11. 2014"]. Plzeň, 2014. [COBISS.SI-ID 1537030596]
150. JANKO SPREIZER, Alenka. Od esencializiranja romske kulture k premisleku o ohranjanju romske dediščine : predavanje na mednarodni konferenci "Romska kultura in dediščina - razvojne možnosti in priložnosti", Črenšovci, 12. aprila 2012. Črenšovci, 12. 4. 2012. [COBISS.SI-ID 512857728]
151. JANKO SPREIZER, Alenka. Power relations, anthropological Romani studies and the problem of legalisation the Roma settlement : [predavanje na simpoziju "Studying up, studying down: exploring, explaining and exploiting the relations between power and research", Plzeň, University of Western Bohemia, 6. dec. 2012"]. [COBISS.SI-ID 1537955524]
152. JANKO SPREIZER, Alenka. Second generation migrants reflect racism : life stories of SGM from Slovenia : [predavanje na konferenci "Descendants of immigrants from school to adulthood and professional life: comparing European national cases", Meeting Room of the Department of Social and Political Studies, via Conservatorio 7, Milan, September 22-23 2011]. Milano, 23. 9. 2011. [COBISS.SI-ID 1536426692]
153. JANKO SPREIZER, Alenka. Le rôle de la romologie dans la production de la mémoire collective des Roms. Koper, 25.okt.2008. [COBISS.SI-ID 512442240]
154. JANKO SPREIZER, Alenka. Antropološki diskurzi o Romih/Ciganih v Sloveniji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi = Anthropological discourses on Romanies/Gypsies in Slovenia, Eastern and Southeastern Europe : META humanistika "Pre-misliti Evropo : slovanstvo kot aspekt evropske identitete, Koper 22. junij-6. julij 2007. Koper: Univerza na Primorskem, 5. jul. 2007. [COBISS.SI-ID 512394624]
155. JANKO SPREIZER, Alenka, SVEC, Dmitrij. Creating a vision : changing the perspective : Beispiele aus Tschechien und Slowenien : predavanje v okviru konference Guiding potential - European perspectives on guidance for refugees and migrants, Hamburg, 15.9.2006. Hamburg, 15. sep. 2006. [COBISS.SI-ID 512395136]
156. JANKO SPREIZER, Alenka. O romski identiteti : reprezentacije in samoreprezentacije romskih identitet v kontekstu oblikovanja evropske skupnosti : META humanistika "Pre-misliti Evropo: konstrukcije novega", Portorož, 10. - 23. julij 2006. Portorož: Poletna šola META humanistika, 12. jul. 2006. [COBISS.SI-ID 512394368]
157. JANKO SPREIZER, Alenka. Segregation of Romani pupils as a discriminative educational policy for integration of the Roma : a case of Bršljin : predavanje na konferenci "Les Tsiganes en Europe - questions sur la représentation et l'action politique/The Roma in Europe - issues in representation and politics", Paris, 24.-25. okt. 2005. Paris, 25. okt. 2005. [COBISS.SI-ID 512397184]
158. JANKO SPREIZER, Alenka. Being an erased : the story of a Romani immigrant in Slovenia : predavanje na konferenci "The Roma in Europe - Theorising marginality, resistance and integration", University of St Andrews, 20.-23. okt. 2004. St Andrews: University, Department of Social Anthropology, 21. okt. 2004. [COBISS.SI-ID 512397440]
159. JANKO SPREIZER, Alenka. Autochtonous and non-autochtonous Roma : socio-political construction of ethnic differences in Slovenian romology and in Roma discourse. Copenhagen: University of Copenhagen, 15. avgust 2002. [COBISS.SI-ID 746125]
160. JANKO SPREIZER, Alenka. Les Tsiganes "autochtones" et "non-autochtones" en Slovénie aujourd'hui : délimitation territorialo-imaginaire des identités. Ljubljana: Hotel Slon, 20. marec 2002. [COBISS.SI-ID 746637]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

161. JANKO SPREIZER, Alenka. From fish cans and mullets to sea bass, shellfish and tourists : the case of the Slovenian small-scale coastal fisheries : vabljeno predavanje v okviru "Fishercoast kick-off conference, EQUIPA, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 9. 4. 2019". [COBISS.SI-ID 1541233860]

3.25 Druga izvedena dela

162. BASKAR, Bojan, CUKUT KRILIĆ, Sanja, JANKO SPREIZER, Alenka, ZALAR, Vita, PALAIĆ, Tina, LIČEN, Daša. Etnološki večer o rasizmu : Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 4. oktober 2022. [COBISS.SI-ID 124394243]
163. DEMETRESCU, Matei (diskutant), KYUCHUKOV, Hristo (diskutant), JANKO SPREIZER, Alenka (diskutant), KARČIĆ, Hikmet (diskutant), MATACHE, Margareta (diskutant). The fates of the Roma and Sinti during the holocaust in the former Yugoslavia : panel 2 at the virtual symposium "Resurfacing Memories of the Holocaust in Bulgaria and the Former Yugoslavia", Harriman Institute at Columbia University, New York, April 28, 2022, online. [COBISS.SI-ID 126494979]
164. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec), HORVAT, Sandi (intervjuvanec). Romi v vrtincu anticiganizma in protirasističnih strategij : pogovor v okviru cikla "Misliti odgovornost", Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 26. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 123780867]
165. JANKO SPREIZER, Alenka (intervjuvanec). Od Prekmurja do Primorja : (s)prehodi med Romi, migranti in morjeplovci : predavanje na trinajstem Šmitkovem večeru, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete UL, 11. 5. 2021, Ljubljana, online. [COBISS.SI-ID 122970115]
166. JANKO SPREIZER, Alenka (diskutant). Space(s) and politics of memory : Roma holocaust in the Czech republic : a Proteus webinar, 10. dec. 2021, Zoom. [COBISS.SI-ID 125125635]
167. KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, JANKO SPREIZER, Alenka, MESARIČ, Andreja, REPIČ, Jaka, IVNIK, Tina, MUSTER, David, POZNIČ, Anja, PERŠIČ, Dario, BARTULOVIĆ, Alenka. Spoli na terenu : pogovor o vlogi spola v etnografskem raziskovanju : okrogla miza v okviru Dnevov enakosti spolov FF, 21. apr. 2021. [COBISS.SI-ID 61319427]
168. GREGORIČ BON, Nataša, REPIČ, Jaka, KOZOROG, Miha, JANKO SPREIZER, Alenka, TOMAŽIČ, Agata. Kraji in ljudje v gibanju : pogovor o mobilnosti na kraju samem ob izidu znanstvene monografije "Moving Places: Relations, Return and Belonging", Atrij ZRC, Ljubljana, 2. feb. 2017. [COBISS.SI-ID 41450797]
169. JANKO SPREIZER, Alenka. Diskriminacije v naraciji Romov s Pušče : po poti antropoloških zapiskov : predavanje v okviru strokovnega posveta "Od Ciganov do Romov" - kaznovanje in druge oblike izključevanja ter diskriminacije Romov v Pomurju v 20. stoletju, 16. 9. 2015, dvorana Krajevne skupnosti Pušča. [COBISS.SI-ID 1537954756]
170. ČEBRON, Neva, JANKO SPREIZER, Alenka. Medkulturno sporazumevanje kot vidik učenja in poučevanja v mednarodnih študentskih skupinah : delavnica na nacionalnem posvetu visokega šolstva "Kakovost visokega šolstva v sodobnem času: kaj zajema internacionalizacija doma?", Brdo pri Kranju, 4. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 1539153860]
171. JANKO SPREIZER, Alenka, LUKŠIČ-HACIN, Marina, HORVAT, Jožek, ROŠER, Janja, BREZOVAR, Darja, KLOPČIČ, Vera. Predsodki in stereotipi - izziv za vse : okrogla miza na Mednarodni konferenci Broaden Horizons: izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov, 26. nov. 2015, Dolenjske Toplice. [COBISS.SI-ID 39126317]
172. JANKO SPREIZER, Alenka. Oddaljeni pogled na projekt Vas sožitja : predavanje na strokovnem posvetu "Oblikovanje razvojnega programa romskega naselja Pušča z uporabo kulturnega kapitala", Pušča, 16. 5. 2011. [COBISS.SI-ID 1539030724]
173. JANKO SPREIZER, Alenka, KLOPČIČ, Vera. Romi in ksenofobija : vabljeno predavanje na Festivalu romske kulture Romano čhon / Romski mesec, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 8. apr. 2009. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 8. apr. 2009. [COBISS.SI-ID 11282509]
174. JANKO SPREIZER, Alenka. O Romih skozi antropološki pogled : razmislek o rasizmu : predavanje v okviru Teoretskega seminarja, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 16.10.2007. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 512307584]
175. ČEPLAK MENCIN, Ralf, RUDAŠ, Darko, BRAJDIČ, Nataša, REPIČ, Jaka, DRAŠLER, Jana, JANKO SPREIZER, Alenka. Okrogla miza Romi v Sloveniji ; sogovorniki Darko Rudaš, Nataša Brajdič, Jaka Repič, Jana Drašler, Alenka Janko Spreizer. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 3.4.2007. [COBISS.SI-ID 1034374]
176. JANKO SPREIZER, Alenka. Romske študije in prispevek k strpnosti do Romov : predavanje na Gimnaziji Ptuj, 15. dec. 2006. Ptuj, 2006. [COBISS.SI-ID 512396928]
177. JANKO SPREIZER, Alenka. La situazione dei Rom in Slovenia : passato e presente. Udine: Sala Ajace, 27. jan. 2005. [COBISS.SI-ID 512394880]
178. JANKO SPREIZER, Alenka, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, STARMAN, Hannah, ŠUMI, Irena, ŠUŠMELJ, Dean, PEZDIR, Tatjana. Vpeljevanje poklicnega svetovanja za begunce in migrante : [mednarodni projekti]. Glasgow: University of Glasgow; Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2003-2006. http://www.inv.si. [COBISS.SI-ID 23625005]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

179. Kula : revija Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja Kula. JANKO SPREIZER, Alenka (član uredniškega sveta 2008-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula, 2008-. ISSN 1855-3753. http://www.kula.si/CasopisKula/Kula-index.htm. [COBISS.SI-ID 238731008]
180. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko. JANKO SPREIZER, Alenka (član uredniškega odbora 2020-). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020-. ISSN 2712-4649. http://www.hippocampus.si/issn/2712-4649/. [COBISS.SI-ID 14622467]
181. Studia Ethnologica Pragensia. JANKO SPREIZER, Alenka (član uredniškega odbora 2016-). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010-. ISSN 1803-9812. [COBISS.SI-ID 44211810]
182. MOLNÁR, Judit, MODIC, Erik, KRMELJ, Gregor, HASAN, Gyuldzhan, ZERIALI, Haron, PRAZNIK, Žan, BAN, Viktor, DŽOMBIĆ, Marina, TOTH, Klemen, VINKOVIČ, Nika, MEŠIČEK, Ira, GRABOVICA, Duško, SEČIĆ, Anesa, NOVAK, Rok, ŽGUR, Tim, HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik, avtor dodatnega besedila), JANKO SPREIZER, Alenka (urednik), KAVREČIČ, Petra (urednik), LUKAN, Klara (urednik), DEBEVEC, Vanja (urednik). Človek in živali v UNESCO Biosfernem območju Kras in porečje Reke. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2018. 71 str., fotogr. Mreža univerz Parka Škocjanske jame, zv. 5. ISBN 978-961-6490-47-4. [COBISS.SI-ID 297078016]
183. JANKO SPREIZER, Alenka (urednik). Mediterranean identities. Koper: University of Primorska Press, 2013. ISBN 978-961-6832-43-4, ISBN 978-961-6832-42-7. http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6832-43-4/index.html, http://www.hippocampus.si/isbn/978-961-6832-42-7.pdf. [COBISS.SI-ID 267890432]
184. JANKO SPREIZER, Alenka (urednik), GRECO, Silvana (urednik). Multilingual practical training guide = Manuale didattico multilingue = Mehrsprachiges praktisches Handbuch = Praktični večjezični vodnik za usposabljanje = Flerspråking praktisk utbildningshandbok = Meertalige praktische trainingsgids. Koper: Fakulteta za humanistične študije; Wienna: BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining Austria; Milano: Università degli studi, Facoltà di Scienze Politiche, 2011. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-93127-0-4. [COBISS.SI-ID 257082624]
185. JANKO SPREIZER, Alenka (urednik), KANE, Liam (urednik), GRECO, Silvana (urednik). Report handbook on autobiographical pedagogical approaches for working with second generation migrants. Koper: Fakulteta za humanistične študije; Vienna: BEST, Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining; Milano: Università degli studi, Facoltà di scienze politiche, 2011. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92233-9-0. [COBISS.SI-ID 257082112]
186. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. JANKO SPREIZER, Alenka (član uredniškega odbora 2004-2010, gostujoči urednik 2004, področni urednik 2008). Ljubljana: TROPOS - Društvo za zgodovinsko, socialno in druge antropologije ter kulturne dejavnosti, 2004-2010. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 216290048]
187. KRAMBERGER, Taja (urednik), JANKO SPREIZER, Alenka (urednik). Rasizmi in družbene reprezentacije Romov. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2009. 326 str. Monitor ZSA, vol. 11, no.3-4. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 266847488]
188. KRAMBERGER, Taja (urednik), JANKO SPREIZER, Alenka (urednik). Rasizmi in družbene reprezentacije Romov (2). Koper: Založba Annales UP ZRS: Addenda, 2009. Monitor ZSA, vol. 11, no. 3-4, Zbirka Ad anthropologiam et historiam, 2. ISBN 978-961-93031-6-0. ISSN 1854-0376. http://samizdataddenda2010.wordpress.com/. [COBISS.SI-ID 255023872]
189. BUČAR, France (intervjuvanec), KOVAČ, Edvard (intervjuvanec), STURM, Marjan (intervjuvanec), GODINA, Vesna V. (intervjuvanec), ŠELIH, Alenka (intervjuvanec), BRAJKOVIČ, Eva (urednik), JANKO SPREIZER, Alenka (urednik). Transkripcija izbranih odlomkov televizijske oddaje "Omizje o Romih" : TV Slovenija 1, 29. november 2006 ob 21h. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2009, vol. 11, no. 3/4, str. 299-315. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 1788883]
190. JANKO SPREIZER, Alenka (urednik). META humanistika "Pre-misliti Evropo : slovanstvo kot aspekt evropske identitete" : Mediteranska poletna šola teoretske in aplikativne humanistike, Koper, 22. junij - 6. julij 2007 : [povzetki] = META Humanities "Re-thinking Europe : Slavism as an aspect of European identity" : Mediterranean Summer School of Theoretical and Applied Humanities, Koper, 22 June - 6 July 2007 : [abstracts]. Koper: Univerza na Primorskem, 2007. [121] str. [COBISS.SI-ID 3047089]
191. GRECO, Silvana (urednik), CLAYTON, Pamela M. (urednik), JANKO SPREIZER, Alenka (urednik). Migrants and refugees in Europe : models of integration and new challenges for vocational guidance. Milano: FrancoAngeli, cop. 2007. 268 str., graf. prikazi. ISBN 978-88-464-8726-1. [COBISS.SI-ID 512287872]
192. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti. JANKO SPREIZER, Alenka (član uredniškega odbora 2001-2007). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2001-2013Ljubljana: Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014-. ISSN 1580-688X. http://www.ish.si/?page_id=3610, https://www.dlib.si/v2/Results.aspx?query=%27keywords%3DMonitor+ISH%27&pageSize=20&sort=date&sortDir=ASC. [COBISS.SI-ID 114155776]
193. Romani studies. JANKO SPREIZER, Alenka (član uredniškega sveta 2006-2007). Cheverly, MD: Gypsy Lore Society. ISSN 1528-0748. http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/loi/rost, http://muse.jhu.edu/journals/romani_studies/. [COBISS.SI-ID 512780825]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

194. KROFL, Mateja. Filozofski prispevek k študiju mode v slovenskem prostoru : transgresivna obleka in telo : doktorska disertacija. Koper: [M. Krofl], 2018. 205 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11790. [COBISS.SI-ID 1540687812]

Mentor pri magistrskih delih

195. ĐORĐEVIĆ, Miodrag. Street children in Niš (Serbia) : the case of Drop in centre for the most at risk adolescents (MARA) : master's thesis. Nova Gorica: [M. Đorđević], 2016. 136 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2541. [COBISS.SI-ID 4496123]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

196. SIMONOVIČ, Samuel. Nacionalno neopredeljena identiteta kot subverzivna identiteta : na primeru Istre in Francija Blaškovića : magistrsko delo. Koper: [S. Simonovič], 2022. 102 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=18921. [COBISS.SI-ID 124098563]
197. CERGOL, Gregor. Družbena integracija psihiatrično obravnavanih akterjev preko Gledališča norosti : magistrsko delo. Koper: [G. Cergol], 2020. 74 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=12856. [COBISS.SI-ID 22867971]
198. PIPAN, Tadej. Medgeneracijski pretoki blaginje : magistrsko delo. Koper: [T. Pipan], 2017. 93 str., [40] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1539803844]

Mentor pri diplomskih delih

199. LEVSTIK, Silvija. Integracija romskih otrok v vrtec - temelj za nadaljnje izobraževanje : biti enak z neenakimi : diplomsko delo. Koper: [S. Levstik], 2016. 54 str., [41] str. pril. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Levstik-Silvija.pdf. [COBISS.SI-ID 1538824900]
200. ZIRALDO, Goran. Jani sredi usode ljudstev : življenska zgodba : diplomsko delo. Koper: [G. Ziraldo], 2016. 111 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538692804]
201. LIČEN, Tjaša. Spolna vzgoja med preteklostjo in vizijami prihodnosti : antropološka analiza spolne vzgoje v slovenskih in švedskih šolah : diplomsko delo. Koper: [T. Ličen], 2015. 111 str., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Licen-Tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 1538020804]
202. MLADENOVIĆ, Danijela. "Še ena" življenjska zgodba izbrisanega : diplomsko delo. Koper: [D. Mladenović], 2014. 65 str. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Mladenovic-Danijela.pdf. [COBISS.SI-ID 1536990404]
203. JOVANOVIČ, Jasna. Paleoantropologija - veda o izvoru in evoluciji človeka : diplomsko delo. Koper: [J. Jovanovič], 2012. 155 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Jovanovic-Jasna.pdf. [COBISS.SI-ID 512901760]
204. KOSOVAC, Marjetka. Odnosi v igralništvu in vplivi igralništva na okolje : diplomsko delo. Koper: [M. Kosovac], 2011. 119 f. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Kosovac-Marjetka.pdf. [COBISS.SI-ID 512752000]
205. NOVAK, Daša. Prenos kulturnih razlik na ekonomski in simbolni kapital : diplomsko delo. Koper: [D. Novak], 2011. 82 f. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Novak-Dasa.pdf. [COBISS.SI-ID 512751744]
206. KLINC, Monika. Princi karnevala v času kurentovanja na Ptuju : poskus analize invencije tradicije : diplomsko delo. Koper: [M. Klinc], 2010. 111 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Klinc-Monika.pdf. [COBISS.SI-ID 512617856]
207. HROVAT, Mojca. Včasih so bili "morski cigani" : etnografija vsakdanjega življenja skupnosti Urak Lawoi : diplomsko delo. Koper: [M. Hrovat], 2010. 108 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Hrovat-Mojca.pdf. [COBISS.SI-ID 512618368]
208. GAVRILOSKI, Marko. "Vsi Azijci so slabi mornarji" : analiza stereotipov, predsodkov in rasizma ter vprašanje odsotnosti spremne besede v potopisu Samotno potovanje : diplomsko delo. Koper: [M. Gavriloski], 2010. XIII, 180 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512678784]
209. PEZDIR, Kristina. "Jaz bi se rad volana rešu." : poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu skozi življenjsko zgodbo Petra Tersa : diplomsko delo. Koper: [K. Pezdir], 2009. I, 94 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Pezdir-Kristina.pdf. [COBISS.SI-ID 512524928]
210. BOŽIČ, Andrej. "Kaj sem jaz kriv, če sem zbolel?" : stigmatizacija ljudi s težavami v duševnem zdravju : diplomsko delo. Koper: [A. Božič], 2009. 209 f. [COBISS.SI-ID 512486016]
211. KOŠTRIC, Maja. Vpliv "sodobnih projektov" na Rome : primer nekega "romskega naselja" v Sloveniji : diplomsko delo. Koper: [M. Koštric], 2009. 72 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Kostric-Maja.pdf. [COBISS.SI-ID 512524672]
212. CUBR, Maja. "Za zaprtimi vrati" : Alzheimerjeva bolezen in problem stigme : diplomsko delo. Koper: [M. Cubr], 2009. 115 f. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Cubr-Maja.pdf. [COBISS.SI-ID 512501376]
213. BRAJKOVIČ, Eva. (De)konstrukcija znanstvene vednosti na primeru konceptov hormonov in klimakterija : diplomsko delo. Koper: [E. Brajković], 2008. 165 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Brajkovic-Eva.pdf. [COBISS.SI-ID 512405888]
214. SKRT, Iris. Etnično razločevanje v Sloveniji : primer priseljencev iz Bosne in Hercegovine : diplomsko delo. Koper: [I. Skrt], 2008. 85 f. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Skrt-Iris.pdf. [COBISS.SI-ID 512368000]
215. KIKELJ, Nika. TIGR od leta 1927 do 1940 : premislek o terorizmu skozi zgodovino in antropologijo : diplomsko delo. Koper: [N. Kikelj], 2007. 109 f., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Kikelj-Nika.pdf. [COBISS.SI-ID 512275072]
216. JESENŠEK, Miha. Antropologi, informatorji in terensko delo nekoč in danes : srečanja in razhajanja v sklopu (globalnih) sprememb na primeru Bronislawa Malinowskega in Georga Marcusa : diplomsko delo. Koper: [M. Jesenšek], 2006. 115 f. [COBISS.SI-ID 512222848]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

217. TOTH, Klemen. Podoba prostitucije v slovenskem tisku 1919-1941 v primerjavi z današnjimi medijskimi podobami : zaključno delo. Koper: [K. Toth], 2020. 53 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=15046. [COBISS.SI-ID 43891715]
218. BIAŁEK, Małgorzata Izabela. Krvavo maščevanje maternice : menstruacija kot tabu in družbena percepcija menstruacije : zaključno delo. Koper: [M. I. Białek], 2018. 34 str., [58] str. pril. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11945. [COBISS.SI-ID 1540805828]
219. JOKSIĆ, Lučka. Novodobno očetovstvo v luči prehoda iz partnerstva v starševstvo : očetov (od)govor : zaključno delo. Koper: [L. Joksić], 2018. 34 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11796. [COBISS.SI-ID 1540796356]
220. KREČIČ, Ana. Vertovčeve poti : etnografska raziskava : zaključno delo. Koper: [A. Krečič], 2018. 29 str., [15] str. pril., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11944. [COBISS.SI-ID 1540807876]
221. NEMEC, Zalka. Dom in služba : dvojna obremenjenost žensk : zaključno delo. Koper: [Z. Nemec], 2015. 32 str. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Nemec-Zalka.pdf. [COBISS.SI-ID 1538027460]
222. ZEBEC, Vita. Družbena razmejevanja med Ptujem in Varaždinom : zaključno delo. Koper: [V. Zebec], 2015. 30 str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Zebec-Vita.pdf. [COBISS.SI-ID 1538236612]
223. RAKAR, Tjaša. Enostarševske družine : zaključno delo. Koper: [T. Rakar], 2015. 47, [2] str. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Rakar-Tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 1537637828]
224. JURMAN, Tjaša. Glasbeni festivali, prostor, lokalna skupnost : antropološki pogled na primer sobivanja različnih glasbenih festivalov v kraju Cerkno : zaključno delo. Koper: [T. Jurman], 2015. 30 str. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Jurman-Tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 1537559236]
225. ČESNIK, Silvana. Društvo za nenasilno komunikacijo : antropološki pogled na prostovoljstvo : zaključno delo. Koper: [S. Česnik], 2014. 47 str. [COBISS.SI-ID 1536872644]
226. OMEJC, Urška. "Bolj ko razmišljaš o tem, bolj grozno ti je" : izkušnje mater ob uvajanju otroka v vrtec : zaključno delo. Koper: [U. Omejc], 2012. 41 f. [COBISS.SI-ID 512889984]
227. KARLOVČEC, Matjaž. Na lastno pest : študija primera D.I.Y. prakse kolektiva Panda Banda : zaključno delo. Koper: [M. Karlovčec], 2012. 48 f. [COBISS.SI-ID 512895104]
228. GRIŽONIČ LESAR, Špela. O mitologiji spolnosti na Slovenskem : iskanje sledi mitologije o spolnosti v zbranih podatkih s pomočjo intervjuvanja posameznikov, rojenih pred letom 1950 : zaključno delo. Koper: [Š. Lesar], 2012. 33 f. [COBISS.SI-ID 512873344]
229. ŠUMANDL, Ariana. Reprezentacije ženskega telesa in lepote : zaključno delo. Koper: [A. Šumandl], 2012. 42 f. [COBISS.SI-ID 512873600]
230. SLAVEC, Anja. Vpliv plesnega izobraževanja pri plesalcih sodobnega/modernega/izraznega plesa na plesalčevo vsakdanje življenje : zaključno delo. Koper: [A. Slavec], 2012. 40 f. [COBISS.SI-ID 512874368]
231. MIKLIČ, Laura. Bilo je nekoč - življen[j]ska zgodba ata iz Grintovca v Suhi krajini : zaključno delo. Koper: [L. Miklič], 2011. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512753024]
232. ŠČEK, Jernej. "Delati pušeljc" : Kraška ohcet in slovenska skupnost v Italiji : zaključno delo. Koper: [J. Šček], 2011. 38 f. [COBISS.SI-ID 512723072]
233. JEMEC, Nina. Homoseksualnost in šola : koliko o homoseksualnosti izvemo skozi šolski sistem? : zaključno delo. Koper: [N. Jemec], 2011. 59 f. [COBISS.SI-ID 512753280]
234. DEKLEVA, Maja. Prenos vednosti o spolnosti med starši in mladostniki : zaključno delo. Koper: [M. Dekleva], 2011. 42 f. [COBISS.SI-ID 512753536]
235. ZELEN, Nina. Vključevanje hendikepiranih v prostor : zaključno delo. Koper: [N. Zelen], 2011. 27 f. [COBISS.SI-ID 512744320]
236. KRAJNC, Katarina. Zdravljenje telesnih in duševnih bolezni s čebelami : zaključno delo. Koper: [K. Krajnc], 2011. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512752256]
237. ZDEŠAR GROJZDEK, Natalija. Rasizem v Sloveniji : življenjski zgodbi dveh Afričanov v Sloveniji : zaključno delo. Koper: [N. Zdešar Grojzdek], 2010. 32 f. [COBISS.SI-ID 512632704]

Prevajalec

238. JANKO SPREIZER, Alenka. Saudade, konstrukcija simbola : "nacionalni značaj" in nacionalna identiteta. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2010, vol. 12, no. 1/2, str. 189-207. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 260577024]
239. RICHARDSON, Joanna. Govorjenje o Ciganih : pomen diskurza kot kontrole. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2009, vol. 11, no. 3/4, str. 241-261. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 1787603]
240. LEAL, João. Saudade, konstrukcija simbola : "nacionalni značaj" in nacionalna identiteta. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2004, vol. 6, no. 3/4, str. 64-84. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 225201408]

Somentor pri magistrskih delih

241. JELŠEK, Jelka. Analiza politike izobraževanja romskih otrok v luči pravičnosti in uspešnosti : magistrska naloga. Koper: [J. Jelšek], 2014. XII, 131 str., pril., tabele. http://www.ediplome.fm-kp.si/Jelsek_Jelka_20140717.pdf. [COBISS.SI-ID 1536613572]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

242. STRUNA, Tjaša. Rominje in zdravje : percepcija zdravja v dveh romskih naseljih na Dolenjskem : magistrsko delo. Novo mesto: [T. Struna Vidmar], 2020. 85 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=116178. [COBISS.SI-ID 24875779]
243. MEČULJ, Andrej. Interpretacija starega Egipta in pojav egiptomanije : magistrsko delo. Koper: [A. Mečulj], 2017. 190 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1539926724]

Somentor pri diplomskih delih

244. BAŠA, Klementina. "Iz smrti v življenje" : pot zasvojenosti od prepovedanih drog, ozdravljenje ter začetek novega življenja skozi življensko zgodbo Erika Baše : diplomsko delo. Koper: [K. Baša], 2016. 89, [3] str. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Basa-Klementina.pdf. [COBISS.SI-ID 1538450628]
245. BEZJAK, Nina. Živali v svetih islamskih tekstih in v pričevanju vernikov : diplomsko delo. Koper: [N. Bezjak], 2010. VI, 266 f. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Bezjak-Nina.pdf. [COBISS.SI-ID 512592768]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

246. KRAUSER, Martin. Industrija videoiger in njihova žanrskost : zaključno delo. Koper: [M. Krauser], 2018. 60 str., [5] str. pril. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11848. [COBISS.SI-ID 1540805060]
247. JAGODIC, Neža. Kaj pove nasmeh? : zobje kot estetski imperativ in materialni dokaz razslojevanja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jagodic], 2018. 42 f. [COBISS.SI-ID 68369250]
248. MAJARON, Katarina. Moralne dileme pri odločanju za starševstvo : ali je odločitev za starševstvo sebična? : zaključno delo. Koper: [K. Majaron], 2018. 30 str. [COBISS.SI-ID 1540807620]
249. DJEKIĆ, Mira. Suženjstvo in rasizem v Ameriki : diplomsko delo = American Slavery and Racism : dissertation. Koper: [M. Djekić], 2016. 34 str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/dipl-mjp/Djekic-Mira.pdf. [COBISS.SI-ID 1538175940]
250. URBANIJA, Branka. Rdeča barva in njena apotropejska vloga : zaključno delo. Koper: [B. Urbanija], 2015. 36 str., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Urbanija-Branka.pdf. [COBISS.SI-ID 1537922756]
251. TRATNJEK ČOHILJ, Anja. Grajenje novega življenja v neznanih deželah : integracija sirijskih beguncev na Švedskem : diplomsko delo = Building a new life in unknown lands : the integration of Syrian refugees in Sweden : diploma thesis. Koper: [A. Tratnjek Čohilj], 2014. 62, [5] str., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/dipl-mjp/Tratnjek-Cohilj-Anja.pdf. [COBISS.SI-ID 1536966340]
252. KOSTADINOVA, Tijana. Primerjalna analiza življenja in integracije tujcev v multikulturni Sloveniji in Franciji : diplomsko delo = A comparative analysis of life and integration of foreigners in the multicultural Slovenia and France : diploma thesis. Koper: [T. Kostadinova], 2014. 49, [35] str. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/dipl-mjp/Kostadinova-Tijana.pdf. [COBISS.SI-ID 1536962756]

Intervjuvanec

253. IVELJA, Ranka (oseba, ki intervjuva). Grdi, umazani, zli ali zakaj je težko biti Rom : Cigani/Romi v antropološkem ogledalu. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 18. nov. 2006, leto 56, št. 313. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 33435746]

Oseba, ki intervjuva

254. PETTAN, Svanibor (intervjuvanec). Med Odisejem in Sneguljčico : nomadski svetovi etnomuzikologa. Emzin : revija za kulturo. 2000, letn. 10, št. 3/4, str. 18-25, portret. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 20309341]

Fotograf

255. KANJIR, Urška, GREGORIČ BON, Nataša, STANČIČ, Liza, JOSIPOVIČ, Damir. Riverine environments : following Mura and Vjosa = Rečna okolja : s tokovi Mure in Vjose = Mjediset lumore : përgjatë Murës dhe Vjosës. Ljubljana; Lubjanë: Institute of Anthropological and Spatial Studies, ZRC SAZU: = Inštitut za antropološke in prostorske študije, ZRC SAZU: = Instituti i Studimeve Antropologjike dhe Hapësinore, ZRC SAZU, 2022. 1 spletni vir, ilustr., zvd. https://riverchange.zrc-sazu.si/, https://riverchange.zrc-sazu.si/slo/, https://riverchange.zrc-sazu.si/shqip/. [COBISS.SI-ID 129086723]

Recenzent

256. FINDEISEN, Dušana, KRAJNC, Ana, LIČEN, Nives, IVANUŠ-GRMEK, Milena, KUNAVER, Jurij, HOČEVAR CIUHA, Senka (urednik). Posebnosti izobraževanja starejših = Characteristics of older adult education. Ljubljana: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2012. ISBN 978-961-91353-7-2. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=54552. [COBISS.SI-ID 263059200]


NERAZPOREJENO

257. JANKO SPREIZER, Alenka. Roma, marginalization, globalization and conflicts over water : the case of Slovenia. V: FUERST-BJELIŠ, Borna (ur.), LEIMGRUBER, Walter (ur.). Globalization, marginalization and conflict : political, economic and social processes. Cham: Springer, cop. 2020. Str. 165-182. Perspectives on Geographical Marginality, vol. 6. ISBN 978-3-030-53217-8. DOI: 10.1007/978-3-030-53218-5 11. [COBISS.SI-ID 72692483]
258. ROGELJA, Nataša, JANKO SPREIZER, Alenka. Fish on the move : fishing between discourses and borders in the Northern Adriatic. Cham: Springer, cop. 2017. 214 str., ilustr. Mare publication series, vol. 11. ISBN 978-3-319-84772-6. ISSN 2212-6260. [COBISS.SI-ID 94448643]
259. JANKO SPREIZER, Alenka. Saudade, konstrukcija simbola : "nacionalni značaj" in nacionalna identiteta. Monitor ZSA : revija za zgodovinsko, socialno in druge antropologije. 2010, vol. 12, no. 1/2, str. 189-207. ISSN 1854-0376. [COBISS.SI-ID 260577024]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 26. 1. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 26. 1. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 26. 1. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022