COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKatja Hrobat VirlogetOsebna bibliografija za obdobje 1994-2023

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Better be quiet" : silence in memories of the "Istrian exodus," national heroes and beliefs. Cultural analysis : an interdisciplinary forum on folklore and popular culture. 2021, vol. 19, 1, str. 7-23. ISSN 1537-7873. https://www.ocf.berkeley.edu/~culturalanalysis/volume19_1/vol19_1_Virloget.html. [COBISS.SI-ID 64888067]
2. HROBAT VIRLOGET, Katja. Družbene meje in odnosi v istrski družbi po povojnem "eksodusu". Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Spletna izd.]. 2021, 61, št. 1, str. 30-41. ISSN 2536-4324. https://www.sed-drustvo.si/domains/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-61-1-2021-1.pdf. [COBISS.SI-ID 61220099]
3. HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra. Traditional festivities in North Istria in terms of authenticity and (dis)continuity. Academica turistica : tourism & innovation journal. [Tiskana izd.]. Dec. 2019, year 12, no. 2, str. 109-120, 219. ISSN 1855-3303. DOI: 10.26493/2335-4194.12.109-120. [COBISS.SI-ID 1541863876]
4. HROBAT VIRLOGET, Katja. The "Istrian exodus" and the Istrian society that followed it. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 49, str. 163-180. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7259. [COBISS.SI-ID 1541097156]
5. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Istrian exodus" : between official and alternative memories, between conflict and reconciliation. Ethnologies. 2017, vol. 39, no. 2, str. 31-50, 193. ISSN 1481-5974. [COBISS.SI-ID 1540837572]
6. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Heroes we love? : monuments to the National liberation movement in Istria between memories, care, and collective silence. Studia ethnologica Croatica. 2017, vol. 29, str. 45-71, ilustr. ISSN 1330-3627. DOI: 10.17234/SEC.29.2. [COBISS.SI-ID 1540022980]
7. HROBAT VIRLOGET, Katja. O molku v etnografiji : od skrivnosti do travme in neskladnih spominov. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 46, št. 1/2, str. 83-100. ISSN 0352-0447. DOI: 10.3986/Traditio2017460105. [COBISS.SI-ID 42479661]
8. HROBAT VIRLOGET, Katja, POLJAK ISTENIČ, Saša, ČEBRON LIPOVEC, Neža, HABINC, Mateja. Abandoned spaces, mute memories : on marginalized inhabitants in the urban centres of Slovenia. Glasnik Etnografskog instituta. 2016, 64, [sv.] 1, str. 77-90. ISSN 0350-0861. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0861/2016/0350-08611601077H.pdf, DOI: 10.2298/GEI1601077H. [COBISS.SI-ID 61429858]
9. HROBAT VIRLOGET, Katja. Breme preteklosti : spomini na sobivanje in migracije v slovenski Istri po drugi svetovni vojni. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 23, št. 3, str. 531-554. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/12/Pages-from-Acta-Histriae-%C5%A1t.-3-letnik-23-2015_HROBAT-VIRLOGET_LOWRES.pdf. [COBISS.SI-ID 1538092996]
10. HROBAT VIRLOGET, Katja. Caves as entrances to the world beyond, from where fertility is derived : the case of SW Slovenia. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2015, [št.] 18, str. 153-163. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 38646573]
11. HROBAT VIRLOGET, Katja. Deva, Baba in Triglav v mitskem izročilu in pokrajini. Sodobnost. jan.-feb. 2014, letn 78, št. 1/2, str. 98-117. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 8154008]
12. HROBAT VIRLOGET, Katja (avtor, fotograf). Petroglifi iz Jame v bližini Trnovskega studenca nad Ilirsko Bistrico na Snežniški planoti. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2014, 17, str. 155-172, ilustr. ISSN 1408-6271. http://sms.zrc-sazu.si/pdf/17/07_sms17_Hrobat.pdf. [COBISS.SI-ID 1536973252]
13. HROBAT VIRLOGET, Katja. The snooty Baba in the landscape of Karst, Slovenia : about a Slavic ambivalent female mythical figure. Cosmos : the yearbook of the Traditional Cosmology Society. [Print ed.]. 2013, 29, str. 141-171, ilustr. ISSN 0269-8773. [COBISS.SI-ID 1536014020]
14. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Poljubiti babo" : o slovanskem in predslovanskem mitskem liku. Keria : studia Latina et Graeca. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 14, št. 1, str. 67-81,130. ISSN 1580-0261. [COBISS.SI-ID 2367699]
15. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Emplaced" tradition : the continuity of folk tradition and the landscape. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 41, št. 2, str. 41-52. ISSN 0352-0447. http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_41_2_separati/43_pdfsam_Traditiones_41_2_web.pdf, DOI: 10.3986/Traditio2012410203. [COBISS.SI-ID 35221037]
16. HROBAT VIRLOGET, Katja. Prostorska struktura vasi v ustnem izročilu, šegah in navadah na Krasu. Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 39, št. 2, str. 87-105, ilustr. ISSN 0352-0447. DOI: 10.3986/Traditio2010390206. [COBISS.SI-ID 32240941]
17. HROBAT VIRLOGET, Katja. Percepcija prostora skozi folkloro : 'mrtva počivala' in voda v vlogi meje z onostranstvom na Krasu. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 19, št. 2, str. 341-352, ilustr., zvd. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1731283]
18. HROBAT VIRLOGET, Katja. Folklora v vlogi označevanja vaških mej kot prostorskih vrzeli v onostranstvo : primer Rodika. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2009, 12, str. 207-222, ilustr. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 40722018]
19. HROBAT VIRLOGET, Katja, LIPOVEC ČEBRON, Uršula. Križišča niso nikoli sama. Mejni prostori na Krasu in v Istri. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2008, 11, str. 25-37, ilustr. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 28775725]
20. HROBAT VIRLOGET, Katja. Muzej kot vir mnogovrstnih glasov : venetologija ali o manipulaciji nacionalnega kolektivnega spomina. Arheo : arheološka obvestila. 2007, letn. 24, str. 5-13. ISSN 0351-5958. [COBISS.SI-ID 35843682]
21. HROBAT VIRLOGET, Katja. Use of oral tradition in archaeology : the case of Ajdovščina above Rodik, Slovenia. European journal of archaeology. [Print ed.]. 2007, vol. 10, no. 1, str. 31-56. ISSN 1461-9571. [COBISS.SI-ID 37224034]
22. HROBAT VIRLOGET, Katja. Šembilja na rimskih cestah. O mitološkem prežitku in arheološkem indikatorju na Krasu in v Brkinih. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 15, št. 2, str. 263-274. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 31492706]
23. SLAPŠAK, Božidar, HROBAT VIRLOGET, Katja. Detecting ritual landscape in oral tradition : the case of Rodik-Ajdovščina. Histria antiqua : časopis međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 2005, vol. 13, str. 301-310. ISSN 1331-4270. [COBISS.SI-ID 31057762]
24. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ajdi z Ajdovščine nad Rodikom. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 8, str. 99-112. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 24404525]
25. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ustno izročilo o lintverju kot indikator ritualnega prostora antične skupnosti Ajdovščine nad Rodikom. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 7, str. 63-78, ilustr. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 22977325]

1.02 Pregledni znanstveni članek

26. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ustno izročilo o kraški krajini : o času, prostoru in mitični babi = The oral tradition of the Karst landscape : on time, space and the mythical baba. AR : arhitektura, raziskave. [Tiskana izd.]. 2011, [št.] 3, str. 41-46, ilustr. ISSN 1580-5573. [COBISS.SI-ID 2172627]

1.04 Strokovni članek

27. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kurent, prinašalec vinske trte = Kurent (deity) = Kurent (Gottheit). Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2010, [št.] 81, str. 10-11, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 1825491]
28. HROBAT VIRLOGET, Katja. Volkodlak = Werewolf = Werwolf. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2009, [št.] 76, str. 24-25, ilustr. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 1814995]
29. HROBAT VIRLOGET, Katja. Symposium "The Concept of Time and Space in European Folklore" in Ljubljana, Slovenija, September 6th-9th, 2007. [COBISS.SI-ID 36501346]
30. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mokoš. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2008, [št.] 71, str. 11. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 35127394]
31. HROBAT VIRLOGET, Katja. Svarog. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 2006, [št.] 61, str. 10-11. ISSN 1854-2891. [COBISS.SI-ID 31956834]
32. SCHEIN, Valentin, HROBAT VIRLOGET, Katja, JERMAN, Katja, KREFT, Ina, SKORNŠEK PLEŠ, Tanja, INKRET, Aleš. Plana paleolitska postaja na Cerkniškem jezeru : arheološke raziskave. Notranjske notice. 1, poskusna št. (julij 1995), str. xx.-xxi. ISSN 1318-6965. [COBISS.SI-ID 57596160]
33. BUGARIČ, Boštjan, HROBAT VIRLOGET, Katja. Opis ledeničarske dejavnosti v okolici Hrpelj in Kozine. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 4, št. 5 (1994), str. 267-274. ilustr. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 51159552]

1.05 Poljudni članek

34. HROBAT VIRLOGET, Katja. Povodni mož = Water man = Wasserman. Bilten : poštne znamke. [Tiskana izd.]. 12. maj 2011, [št.] 86, str. 22-23, ilustr. ISSN 1854-2891. http://www.posta.si/downloadfile.aspx?fileid=17174. [COBISS.SI-ID 2143187]
35. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kako bi bil svet lep. Večer. [Tiskana izd.]. 3. okt. 2009, leto 65, št. 229, str. 31. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 40244834]
36. HROBAT VIRLOGET, Katja, BUGARIČ, Boštjan. Ledenice. Občinsko glasilo. okt. 2001, letn. 3, št. 8, str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7532593]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

37. HROBAT VIRLOGET, Katja. O aktivni in pasivni vlogi stroke ter javnosti pri ustvarjanju nesnovne dediščine : primer mitskega parka in starovercev. V: SVETEL, Ana (ur.), PETROVIĆ LEŠ, Tihana (ur.). Nesnovna dediščina med prakso in registri : 15. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo; Zagreb: Hrvaško etnološko društvo, 2019. Str. 26-45. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 53. ISBN 978-961-6775-24-3. [COBISS.SI-ID 1541908164]
38. HROBAT VIRLOGET, Katja. Between archaeology and ethnology : caves of Karst and Soča valley as sites of ritual activities and passages to the world beyond. V: BORGNA, Elisabetta (ur.), CÀSSOLA GUIDA, Paola (ur.), CORAZZA, Susi (ur.). Preistoria e protostoria del Caput Adriae. Firenze: Istituto italiano di preistoria e protostoria, 2018. Str. 459-467. Studi di preistoria e protostoria, 5. ISBN 978-88-6045-069-2, ISBN 88-6045-069-1. [COBISS.SI-ID 1541197252]
39. HROBAT VIRLOGET, Katja. Šop ključev : spomini na eksodus in sobivanje prebivalstva v Istri po drugi svetovni vojni. V: PRIMORAC, Jakša (ur.), HOLJEVAC, Sanja (ur.). Istarske i kvarnerske teme : radovi sa Znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11.-12. listopada 2013. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. Str. 137-158. Zbornik za narodni život i običaje, knj. 59. ISBN 978-953-347-098-6. ISSN 1331-8225. DOI: 10.21857/m16wjc6qp9. [COBISS.SI-ID 1540240324]
40. HROBAT VIRLOGET, Katja. Folk narrative, social memory and space : the case of Karst/Slovenia. V: DUPEY, Ana María (ur.), PODUJE, María Inés (ur.). Narrativa folklórica y sociedad : miradas cruzadas desde cuatro continentes. Santa Rosa: Subsecretaría de Cultura de la Provincia de La Pampa, 2013. Str. 420-428, ilustr. Jornadas de estudio de narrativa folklórica, 7. ISBN 978-987-1606-05-4. [COBISS.SI-ID 1538221508]
41. SLAPŠAK, Božidar, HROBAT VIRLOGET, Katja. Rodik-Ajdovščina : elements of ritual landscape in oral tradition. V: BANDELLI, Gino (ur.), MONTAGNARI KOKELJ, Emanuela (ur.). Carlo Marchesetti e i castellieri, 1903-2003 : atti del Convegno internazionale di studi, Castello di Duino (Trieste), 14-15 novembre 2003. Trieste: Editreg, 2005. Str. 511-527. Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, Ser. 2, Studi, vol. 9. ISBN 88-88018-33-6. [COBISS.SI-ID 30332002]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

42. HROBAT VIRLOGET, Katja. Pasti etnografskega raziskovanja in primerjava gradiva starovercev. V: HREN, Marko (ur.). Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja III. : zbornik prispevkov predstavljenih na tretjem simpoziju v Kobaridu, 31. avgust in 1. september 2019. Notranje Gorice: Društvo Slovenski staroverci, 2020. Str. 67-75, ilustr. ISBN 978-961-94461-5-7. [COBISS.SI-ID 82636803]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

43. HROBAT VIRLOGET, Katja. Myth and folklore in the stone : the snooty Babas as rites de passage in the landscape. V: SIKOŠEK, Marijana (ur.), FABJAN, Daša (ur.). Kamen pripoveduje = Kamen priča = Stone & Stone : Zbornik povzetkov = Zbornik sažetaka = Stone & Stone. Mednarodna znanstveno-strokovna konferenca Kamen pripoveduje. Portorož: Fakulteta za turistične študije - Turistica, 2014. Str. [5]. ISBN 978-961-6469-63-0. [COBISS.SI-ID 1536964036]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

44. HROBAT VIRLOGET, Katja. The invisible urban Italian minority in Slovenia : the burden of the past for the future. V: Nordic ethnology and folklore conference : Reykjavik, 13-16 June 2022. Reykjavik: University of Iceland, 2022. https://ethnofolk.org/programme#10988. [COBISS.SI-ID 118799875]
45. HROBAT VIRLOGET, Katja. When the past haunts the future : challenging the hegemonic discourses in the contested Istrian towns, Slovenia. V: Breaking the rules? : power, participation, and transgression : SIEF2021 15th Congress : Helsinki, Finland, 19-24 June 2021. Helsinki: International Society for Ethnology and Folklore. 2021, 1 str. https://nomadit.co.uk/conference/sief2021/paper/59824. [COBISS.SI-ID 68985091]
46. HROBAT VIRLOGET, Katja. The discourse of urban vs. rural, social relations and heritage in Istrian urban society before and after "exodus". V: "Old" vs. "new" towns : memories, histories, and heritage after population transfers and border changes : (international academic conference) : 11th of October 2021, Faculty of Humanities, University of Primorska, Koper-Capodistria. [S. l.: s. n.], 2021. Str. [3-4]. https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/Programme%20and%20abstracts%20conference%20oct%2011%202021%20final.pdf. [COBISS.SI-ID 84462595]
47. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitski park između etnologije, turizma i različitih "stvaranja svjetova" = Mythical Park Between Ethnology, Tourism and Different "Worldmakings". V: Etnografska istraživanja na tržištu : Godišnji skup Hrvatskog etnološkog društva 2020 = Ethnography in the Market : Croatian Ethnological Society Annual Conference 2020 : Zagreb, 4. - 5. 11. 2020. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2020. Str. [19-20], [34]. https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2020/10/Program-i-sazeci-HED-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 37825539]
48. FAKIN BAJEC, Jasna, HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra, MLEKUŽ, Dimitrij, PENKO SEIDL, Nadja. Landscape perception and traditional knowledge for sustainable development of UNESCO Škocjan Caves Area in the classical karst, Slovenia (Europe). V: KAMBESIS, Patricia (ur.), SINGER, Autumn (ur.), BLEDSOE, Lee Anne (ur.). Karst 2020 : proceedings for Conservation of fragile karst resources : a workshop on sustainability and community in support of UNESCO science programs : August 18-20, 2020. [S. l.: s. n.], 2020. Str. 16-17. https://drive.google.com/file/d/1nza8rXU4yTpoAaKPrHOdCo_HCdBum03B/view?usp=sharing. [COBISS.SI-ID 41753347]
49. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitski park : nesnovna dediščina za izobraževanje in turizem = Mitski park : nematerijalna baština za obrazovanje i turizam = Mythical park : intangible heritage for education and tourism. V: IVANČIČ KUTIN, Barbara (ur.), KROPEJ TELBAN, Monika (ur.). Mednarodna znanstvena konferenca Pripovedna kultura v prostoru : spored in povzetki : Slovenska Bistrica, 10. in 11. junij 2019 = Međunarodna znanstvena konferencija Narativna kultura u prostoru : raspored i sažeci : Slovenska Bistrica, 10. i 11. lipnja 2019 = International scientific conference Narrative culture in local places : programme and abstracts : Slovenska Bistrica, June 10-11, 2019. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 2019. Str. 8-9, 20-21, 32-33. [COBISS.SI-ID 1541512644]
50. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Istrian exodus" : memories and heritages between official and alternative visions = "Istrski eskodus" : spomini in dediščine med uradnimi in alternativnimi pogledi. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), KALC, Aleksej (ur.), KAVREČIČ, Petra (ur.). Programme and abstracts = Program in povzetki. International Academic Conference Population Transfers and Migration Control in Transnational Perspective, Koper-Capodistria, Monday, 8 April 2019 = Mednarodna konferenca Premiki prebivalstva in nadzor nad selitvami v transnacionalni perspektivi, Koper-Capodistria, ponedeljek, 8. april 2019. [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: = Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenian Migration Institute; [Koper]: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije: = Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici: = University of Primorska, Faculty of Humanities, [2019]. Str. [5-6]. http://www.fhs.upr.si/sl/resources/files//novice/povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 1541302212]
51. HROBAT VIRLOGET, Katja. Silence in ethnographic research : population transfers, heroes and heritages. V: Track changes : reflecting on a transforming world. [S. l.: s. n.], 2019. Str. 249. https://www.siefhome.org/downloads/congresses/sief2019/sief2019_programme.pdf. [COBISS.SI-ID 1541302468]
52. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitsko izročilo med nesnovno dediščino, registrom, stroko in javnostjo. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. 15. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Nesnovna dediščina med prakso in registri : program in povzetki : Slovenski planinski muzej, Mojstrana, 23.-26. maj 2018. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2018. Str. 23-24. ISBN 978-961-6775-22-9. [COBISS.SI-ID 1540337604]
53. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Oblivions and meaning-making in a contested town : Koper/Capodistria in the eyes of different generations of local residents and migrants. V: City-making : space, culture and identity : International Conference, Zagreb, May 17-18, 2018 : book of abstracts. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 2018. Str. [16]-[17], ilustr. [COBISS.SI-ID 1540354500]
54. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Carved in memory : dynamics of material memory constructions from the time of population transfers in post-war Istria. V: MUROVEC, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Nika (ur.). Programme and abstracts. Ljubljana: France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, 2018. F. 8. [COBISS.SI-ID 43871533]
55. HROBAT VIRLOGET, Katja. Heroes we love? : o spominjanju in molku ob spomenikih narodno-osvobodilnega boja. V: Hrvatska i slovenska etnologija i kulturna antropologija : iskustva, dodiri, prožimanja --- : međunarodni znanstveni skup povodom 90. obljetnice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i 80. rođendana prof. dr. Vitomira Belaja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 8. studenoga 2017. Zagreb: Filozofski fakultet, 2017. Str. 4-5. [COBISS.SI-ID 1540021700]
56. HROBAT VIRLOGET, Katja. Baba ali Velika mati v krajini, verovanjih, šegah in navadah pri starovercih in drugod po Evropi. V: SKRT, Darja (ur.). Simpozij Staroverstvo, staro vèdenje, novi izzivi interdisciplinarnih znanosti : Goriški muzej, 2. in 3. junij 2017. Nova Gorica: Goriški muzej, 2017. Str. [4]. [COBISS.SI-ID 1539414724]
57. HROBAT VIRLOGET, Katja. Between mute memories and "rootless" majority : urban heritage after population transfers on the Slovenian Mediterranean coast. V: Anthropological legacies and human futures. [Milano: Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016]. Str. 212. http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4174. [COBISS.SI-ID 1538634180]
58. POLJAK ISTENIČ, Saša, HROBAT VIRLOGET, Katja, BAUSSANT, Michèle. Empowering the silenced memories : grassroots practices in urban revitalization politics. V: Anthropological legacies and human futures. [Milano: Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016]. Str. 212. http://nomadit.co.uk/easa/easa2016/panels.php5?PanelID=4174. [COBISS.SI-ID 40100909]
59. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža, PRELOŽNIK, Andrej. Heroes we love --- : or not?. V: International conference Heroic art and socialist realism : memory and representations of the socialist past in Bulgaria : [programme, paper abstracts] : Sofia, March 11th, 2016. Sofia: Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum - BAS, 2016. F. 4. [COBISS.SI-ID 1538277060]
60. HROBAT VIRLOGET, Katja. Tujci doma : o nemih spominih italijanske narodne skupnosti in večinskem prebivalstvu "brez korenin" v obalnih mestih Slovenije. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Manjšine in večine, marginalne in dominantne skupine : nemi spomini in prakse sožitja : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2016. Str. 10. ISBN 978-961-6775-19-9. [COBISS.SI-ID 1538633412]
61. HROBAT VIRLOGET, Katja, KATIĆ, Mario. Rituals of passage in the landscape : death resting sites, village boundaries, stone Babas. V: International Interdisciplinary Conference Movements, Narratives & Landscapes, University of Zadar, Croatia, 5th-7th June 2015. [Zadar]: University of Zadar, 2015. Str. 57-58. ISBN 978-953-331-076-3. [COBISS.SI-ID 1537554116]
62. HROBAT VIRLOGET, Katja. The burden of the past : living together with divided memories on mass migrations in post-war Yugoslavia in Istria, Slovenia. V: Collaboration, intimacy & revolution - innovation and continuity in an interconnected world. Tallinn: Estonian Institute of Humanities, 2014. Str. 77. ISBN 978-9985-58-780-5. [COBISS.SI-ID 1536886468]
63. HROBAT VIRLOGET, Katja. The Burden of the Past : Contrasting Memories on Co-Existence in Post-War Istria. V: Populations' Transfers in 20th Century Europe : the Case of Istria : (International Conference) : Koper-Capodistria, Friday 25 - Saturday 26 April 2014. Koper; = Capodistria: University of Primorska, Faculty of Humanities, 2014. Str. [6]. http://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/novice/programme-abstracts-populations-transfers.pdf. [COBISS.SI-ID 1537081540]
64. HROBAT VIRLOGET, Katja. Between archaeology and ethnology : Karstic caves in the oral tradition. V: Preistoria e protoistoria del Caput Adriae : convegno : riassunti, communicazioni e poster. Udine [etc.]: Istituto Italiano di Protoistoria e Protoistoria [etc.], 2014. Str. 26-27. [COBISS.SI-ID 1536986052]
65. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Če padeš notri, prideš na drugi svet." : kraške jame v folklornih pripovedih. V: KVARTIČ, Ambrož (ur.). Slovensko pripovedništvo : o čem, zakaj in kako ga razumeti? : (zbornik povzetkov) : [znanstvena konferenca], 4. april 2014, Cankarjev dom, dvorana Lili Novy. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2014. Str. 11. [COBISS.SI-ID 1536400324]
66. HROBAT VIRLOGET, Katja. Šop ključev : spomini na sobivanje prebivalstva na obali v času oblikovanja Jugoslavije. V: Knjižica sažetaka. Zagreb; Rijeka: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. Str. 16. ISBN 978-953-154-222-7. [COBISS.SI-ID 1536020420]
67. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Emplaced "tradition : on the relation between folk tradition and landscape = "Ukrajena" tradicija : o razmerju med "ljudsko" tradicijo in krajino. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), et al. Tradicija in kulturna dediščina = Tradition and cultural heritage : izzivi za ustvarjalnost in poustvarjalnost = challenges for creativity and performance : Mednarodna konferenca ob 60. letnici Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU = International Conference Honoring the Sixtieth Anniversary of the ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology : diskurzi o tradiciji in kulturni dediščini, sistemi obravnave žive kulturne dediščine, sodobna recepcija kulturne dediščine = discources on tradition and cultural heritage, systems of studying living cultural heritage, contemporary appropriations of cultural heritage : [povzetki = abstracts] : Ljubljana, 8.-10. november 2011. Ljubljana: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2011. Str. 14-15. [COBISS.SI-ID 2124243]
68. HROBAT VIRLOGET, Katja. "One never knows what might happen." : about the plurality of aspects of experiencing reality, the supernatural. V: PERNARČIČ, Radharani (ur.), KLAUS, Simona (ur.), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (ur.). Beyond essentialisms: challenges of anthropology in the 21st century : book of abstracts : international conference on the occasion of the 70th anniversary of the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia, 25th to 27th November 2010 = Onkraj esencializmov: izzivi antropologije v 21. stoletju : zbornik povzetkov : mednarodna konferenca v počastitev 70. obletnice Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 25. do 27. november 2010. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts, 2010. Str. 28. ISBN 978-961-237-390-0. [COBISS.SI-ID 44403298]
69. HROBAT VIRLOGET, Katja. Village boundaries as places of mythical and ritual transitions into the other world : the case of Karst, Slovenia. V: RUOHONEN, Juha (ur.). Water, borders and boundaries : 4th Conference on holy places in the Baltic sea region, [Turku], May 6th - 8th 2010 : abstracts. Turku: Department of archaeology, University of Turku, 2010. Str. 6. [COBISS.SI-ID 1813203]
70. HROBAT VIRLOGET, Katja. Stones called Baba as a continuous symbol of the female divine principle : folklore, mythology and archaeology. V: Abstracts book. Valletta: University of Malta, 2008. Str. 131. ISBN 978-99909-59-04-8. [COBISS.SI-ID 37546338]
71. HROBAT VIRLOGET, Katja. Local landscape as a substratum for the collective memory. V: MESARIČ, Andreja (ur.), REPIČ, Jaka (ur.), BARTULOVIĆ, Alenka (ur.). Experiencing diversity and mutuality. Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2008. Str. 517-518. ISBN 978-961-237-247-7. [COBISS.SI-ID 37379426]
72. HROBAT VIRLOGET, Katja. Categories of space in the image of Baba. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). The concept of time and space in European folklore : Ljubljana, September 6-9, 2007. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2007. Str. 11-12. [COBISS.SI-ID 34862946]
73. HROBAT VIRLOGET, Katja. Narrativa folclórica, memoria social y espacio El caso de Karst, Eslovenia = Folk narrative, social memory and space, the case of Karst/Slovenia. V: Resumenes = Abstracts. VII. Jornadas de Estudio de la Narrativa Folklórica, ISFNR Interim Conference, Narrativa Folklórica y Sociedad, Folk Narrative and Society, International Society for Folk Narrative Research, Instituto Nacional de Antropología z Pensamiento Latinoamericano, Secretaría de Cultura de la Nación, Departamento de Investigaciones Culturales, Sub-Secretaría de Cultura de La Pampa, 20 al 22 septiembre de 2007, Sept. 20-22, 2007, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Santa Rosa, 2007. Str. 49-50. http://www.ut.ee/isfnr/files/santa_rosa_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 35149410]
74. HROBAT VIRLOGET, Katja. Med etnologijo in arheologijo : ustno izročilo o kamnitih babah in jamah. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), FIKFAK, Jurij (ur.). Povzetki = Abstracts. Ljubljana; Celje: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 2006. Str. 25-26. [COBISS.SI-ID 32498530]
75. HROBAT VIRLOGET, Katja. Oral tradition about landscape as indicator of ancient ritual sites / cults : the case of Rodik. V: Programme and abstracts. Cork: European Association of Archaeologists, 2005. Str. 74. [COBISS.SI-ID 32060002]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

76. MILEUSNIĆ, Zrinka, ČEBRON LIPOVEC, Neža, LAZAR, Irena, TOMAŽ, Alenka, HROBAT VIRLOGET, Katja. Learning by doing : the basis for the establishment of the new UNESCO Chair at the University of Primorska. V: Book of abstracts. Portorož: Faculty of Tourism, 2022. Str. 30. https://unitwin2022.turistica.si/files/pages/645. [COBISS.SI-ID 122347523]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

77. HROBAT VIRLOGET, Katja. (Ne)pristnost verovanj in praks v gradivu o "posoških starovercih" ter o primerljivosti in o različnih pogledih na svet. V: BABIČ, Saša (ur.), BELAK, Mateja (ur.). Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 15-34. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 17. ISBN 978-961-05-0657-7. ISSN 1581-9744. DOI: 10.3986/9789610506584-1. [COBISS.SI-ID 117982467]
78. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitska krajina : razmisleki in smernice za Mitski park. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Mitska krajina : iz različnih perspektiv. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. Str. 17-55, ilustr. Projekt Mitski park - skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. ISBN 978-961-293-059-2. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-060-8/17-55.pdf, DOI: 10.26493/978-961-293-060-8.17-55. [COBISS.SI-ID 61335299]
79. HROBAT VIRLOGET, Katja, LOGAR, Janez. Kaj sporoča molk? : poskus interdisciplinarne etnološke in psihoterapevtske interpretacije (po)vojnih spominov na primeru Primorske. V: LAZAR, Irena (ur.), PANJEK, Aleksander (ur.), VINKLER, Jonatan (ur.). Mikro in makro : pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije : 1. knjiga. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 257-274. ISBN 978-961-7023-13-8, ISBN 978-961-7023-26-8. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-26-8-1/mobile/index.html#p=259, DOI: 10.26493/978-961-7023-13-8(1).257-274. [COBISS.SI-ID 40096259]
80. HROBAT VIRLOGET, Katja. Urban heritage between silenced memories and "rootles" inhabitants : the case of the Adriatic coast in Slovenia. V: DE NARDI, Sarah (ur.), et al. The Routledge Handbook of Memory and Place. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2020. Str. 22-30. Routledge handbooks. ISBN 978-0-8153-8630-8, ISBN 978-0-8153-5426-0. [COBISS.SI-ID 1541794756]
81. WEBER, Irena, HROBAT VIRLOGET, Katja, GAČNIK, Aleš. Kulturni turizem. V: LESJAK, Miha (ur.), SIKOŠEK, Marijana (ur.), KERMA, Simon (ur.). Tematski turizem : teoretični in aplikativni primeri oblik turizma v svetu in Sloveniji. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. Str. 17-37. ISBN 978-961-293-042-4, ISBN 978-961-293-043-1. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-043-1/mobile/index.html#p=17, DOI: 10.26493/978-961-293-042-4.17-37. [COBISS.SI-ID 54668035]
82. ČEBRON LIPOVEC, Neža, HROBAT VIRLOGET, Katja. Between "Brotherhood among Nations" and Nationalism : Dequel's and Pohlen's Sculptures in Post-War Istria. V: VUKOV, Nikolai (ur.), KAZALARSKA, Svetla (ur.). Heroic Art and Socialist Realism : Monuments, Memory and Representations of the Socialist Past after 1989. Sofia: Cultural Arcs Foundation, cop. 2018. Str. 55-85, ilustr. ISBN 978-619-7420-03-6, ISBN 978-619-7420-04-3. [COBISS.SI-ID 1541507268]
83. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kmečka "gospodarska prizadevnost" v slovenski etnologiji (19.-20. stoletje). V: PANJEK, Aleksander (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Preživetje in podjetnost : integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. Str. 75-90. ISBN 978-961-7023-80-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-82-4/index.html#p=76, DOI: 10.26493/978-961-7023-81-7.75-90. [COBISS.SI-ID 1540195524]
84. ČEBRON LIPOVEC, Neža, HROBAT VIRLOGET, Katja, PRELOŽNIK, Andrej. Case study : Slovenia : heroes we love --- : or not?. V: KUTLEŠA, Ana, VIDMAR, Simona. Heroes we love : ideology, identity and socialist art in the new Europe : Belgrade, Gdańsk, Maribor, Koper, Sofia, Tirana, Zagreb, October 2014 - March 2017. Maribor: Umetnostna galerija: = Maribor Art Gallery, 2017. Str. 274-288, ilustr. ISBN 978-961-6489-27-0. [COBISS.SI-ID 1539510724]
85. HROBAT VIRLOGET, Katja. Peasant "economic industriousness" in Slovenian ethnology (19th-20th centuries). V: PANJEK, Aleksander (ur.), LARSSON, Jesper (ur.), MOCARELLI, Luca (ur.). Integrated peasant economy in a comparative perspective : Alps, Scandinavia and beyond : [scientific monograph]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2017. Str. 333-350, zvd. ISBN 978-961-7023-04-6. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-03-9/index.html#p=334. [COBISS.SI-ID 1539407556]
86. HROBAT VIRLOGET, Katja. Slišati "drugega" med nami : o spominih etničnih Italijanov v Istri in o medetničnih odnosih. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.), HABINC, Mateja (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Nemi spomini : manjšine med obrobjem in ospredjem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2017. Str. 14-31. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 51. ISBN 978-961-6775-21-2. [COBISS.SI-ID 1540019396]
87. HROBAT VIRLOGET, Katja. The burden of the past : silenced and divided memories of the post-war Istrian society. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), GOUSSEFF, Catherine (ur.), CORNI, Gustavo (ur.). At home but foreigners : population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015. Str. 159-187. ISBN 978-961-6964-40-1. [COBISS.SI-ID 1538293956]
88. HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra. Mitska krajina Gropade v okviru ustnega izročila na Krasu in širše. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), KAVREČIČ, Petra (ur.). Nesnovna krajina Krasa : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 69-84. ISBN 978-961-6963-43-5. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-42-8/index.html. [COBISS.SI-ID 1537604036]
89. HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra. Il paesaggio mitico di Gropada nell'ambito delle memorie orali del Carso con riferimento ad un piu' [!] ampia tradizione Europea. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), KAVREČIČ, Petra (ur.). Il paesaggio immateriale del Carso : [znanstvena monografija = monografia scientifica]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 73-90, ilustr. ISBN 978-961-6963-92-3. [COBISS.SI-ID 1537988548]
90. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Se caschi dentro, arrivi all'Aldilà" : luoghi liminali del paesaggio nel folklore del Carso. V: CREVATIN, Franco (ur.). Sguardi sull'aldilà nelle culture antiche e moderne. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2015. Str. 65-82, ilustr. ISBN 978-88-8303-634-7. [COBISS.SI-ID 1537434052]
91. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mythical tradition in the stone : the snooty Babas as elements of rites of passage and social control. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), et al. Stone narratives : heritage, mobility, performance. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 55-64, 130, 134, 138, ilustr. ISBN 978-961-6963-97-8. [COBISS.SI-ID 1537965252]
92. HROBAT VIRLOGET, Katja. Conceptualization of space through folklore : on the mythical and ritual significance of community limits. V: MEIER, Thomas (ur.). Archaeological imaginations of religion. Budapest: Archaeolingua Alapítvány, 2014. Str. 359-382, ilustr. Archaeolingua, Series Minor, 31. ISBN 978-963-9911-24-6. ISSN 1216-6847. [COBISS.SI-ID 1536522948]
93. HROBAT VIRLOGET, Katja. Nesnovna dediščina Istre : avtentičnosti, razmerja moči in ustvarjanje vezi. V: DOLŽAN ERŽEN, Tatjana (ur.), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), VALENTINČIČ FURLAN, Nadja (ur.). Interpretacije dediščine. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014. Str. 226-241, 286-287. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 48. ISBN 978-961-6775-16-8. [COBISS.SI-ID 1537051076]
94. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ustno izročilo o starih cestah in Šembiliji. V: PREMRL, Božidar (ur.). Cerkev sv. Jurija in Tabor med Brkini in Krasom. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 151-174, ilustr. Knjižica Annales majora. ISBN 978-961-6732-35-2. [COBISS.SI-ID 2329299]
95. HROBAT VIRLOGET, Katja, MEDICA, Karmen. O dediščini, tradiciji in avtentičnosti. V: PANJEK, Aleksander (ur.). Istrski praznik : preteklost, sedanjost, avtentičnost : šagre in ljudski prazniki v severni Istri. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 8-13. ISBN 978-961-6862-07-3. [COBISS.SI-ID 2185939]
96. HROBAT VIRLOGET, Katja, KASTELIC, Emilija, KAVREČIČ, Petra. Sodobne "tradicionalne" prireditve v severni Istri s stališča predstavitve dediščine. V: PANJEK, Aleksander (ur.). Istrski praznik : preteklost, sedanjost, avtentičnost : šagre in ljudski prazniki v severni Istri. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 54-74, ilustr. ISBN 978-961-6862-07-3. [COBISS.SI-ID 2186707]
97. HROBAT VIRLOGET, Katja. Šagre v Istri : etnološki pogled. V: PANJEK, Aleksander (ur.). Istrski praznik : preteklost, sedanjost, avtentičnost : šagre in ljudski prazniki v severni Istri. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. Str. 14-24, ilustr. ISBN 978-961-6862-07-3. [COBISS.SI-ID 2186195]
98. HROBAT VIRLOGET, Katja. Obrisi mitskih likov Lokve in Prelož v kontekstu slovanske mitologije = Outlines of mythic characters in the villages of Lokev and Prelože in the context of slavic mythology. V: PLETERSKI, Andrej (ur.), ČOK, Boris. V siju mesečine : ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC: Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2012. Str. 165-172, 173-182. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 5. ISBN 978-961-254-380-8, ISBN 978-961-254-593-2. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 2272979]
99. HROBAT VIRLOGET, Katja. Dediščina in krajina - o kontinuiteti in spreminjanju : primer Rodika. V: ŽUPEVC, Katarina (ur.), et al. Kulturna dediščina preteklosti za lepšo prihodnost. Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center, 2010. Str. 28-42. ISBN 978-961-92816-0-4. [COBISS.SI-ID 41693538]
100. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mrtva počivala na Krasu v primerjavi z mirili. V: PLETERSKI, Andrej (ur.), et al. Mirila : kulturni fenomen. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010. Str. 37-44, ilustr. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 3. ISBN 978-961-254-205-4, ISBN 978-961-05-0390-3. [COBISS.SI-ID 31672365]
101. HROBAT VIRLOGET, Katja, ŠTULAR, Benjamin. O tvorni souporabi arheoloških in etnoloških virov in metod. V: PLETERSKI, Andrej (ur.), et al. Mirila : kulturni fenomen. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010. Str. 45-54, ilustr. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 3. ISBN 978-961-254-205-4, ISBN 978-961-05-0390-3. [COBISS.SI-ID 31672109]
102. HROBAT VIRLOGET, Katja. Percepcija prostora skozi folkloro : o simbolih središča na Krasu. V: MENCEJ, Mirjam (ur.), et al. Ustvarjanje prostorov. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Str. 57-91. Zbirka Pontes academici. ISBN 978-961-237-387-0. [COBISS.SI-ID 44430946]
103. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ustno izročilo o kamnitih babah med etnologijo in arheologijo. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Čar izročila : zapuščina Nika Kureta (1906-1995). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. Str. 407-425, ilustr. Opera ethnologica Slovenica. ISBN 978-961-254-081-4. [COBISS.SI-ID 28571693]
104. HROBAT VIRLOGET, Katja. Various spatial : aspects of the image of Baba. V: MENCEJ, Mirjam (ur.). Space and time in Europe : East and West, past and present. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta: = Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, 2008. Str. 321-336. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 25. ISBN 978-961-237-248-4. [COBISS.SI-ID 37287522]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

105. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitska krajina : uvod v različne perspektive. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Mitska krajina : iz različnih perspektiv. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. Str. 7-16. Projekt Mitski park - skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. ISBN 978-961-293-059-2. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-060-8/7-16.pdf, DOI: 10.26493/978-961-293-060-8.7-16. [COBISS.SI-ID 61360643]
106. HROBAT VIRLOGET, Katja. Simbolika kraških suhih zidov v folklori. V: KRANJC, Darja (ur.), BELINGAR, Eda. Zid na suho : zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu = Muro a secco : raccolta di testi tecnici sui muri a secco del Carso. Škocjan: Park Škocjanske jame: = Parco Škocjanske jame, 2014. Str. 62-68. ISBN 978-961-6490-38-2. [COBISS.SI-ID 1537156036]
107. HROBAT VIRLOGET, Katja. Konfliktni spomini na sobivanje prebivalstva v Istri v povojni Jugoslaviji. V: BEZLAJ-KREVEL, Ljudmila (ur.), FURLAN, Iris (ur.). Ohranjanje spomina : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2013. Str. 76-83. ISBN 978-961-6331-49-4. [COBISS.SI-ID 1536171204]
108. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitično-arheološki parki : predlog kakovostnega dediščinskega turizma. V: KLAUS, Simona (ur.), KVARTIČ, Ambrož (ur.). Uporaba prostorov : strokovni zbornik. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 7-12. ISBN 978-961-237-407-5. [COBISS.SI-ID 44665186]
109. HROBAT VIRLOGET, Katja. Škocjan - o življenju in mitoloških predstavah nekoč in danes. V: PERŠOLJA, Jasna Majda (ur.). Škocjanski kaplanci. Škocjan: Turistično društvo, 2006. Str. 9-15. ISBN 961-238-697-8. [COBISS.SI-ID 32377442]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

110. HROBAT VIRLOGET, Katja. Jadran Kale, Raprostiranje kulture : kako ljudi stvaraju prostor : Naklada Slap, Sveučilište u Zadru, Jastrebarsko, Zadar 2021, 248 pp. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 2021, vol. 58, no. 2, str. 284-285. ISSN 0547-2504. https://hrcak.srce.hr/file/387874. [COBISS.SI-ID 97495043]
111. HROBAT VIRLOGET, Katja. Barbara Ivančič Kutin: Krivopete. Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenskem folklornem izročilu. Ljubljana: ZRC SAZU, 2018, 174 str. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 64, št. 2, str. 109-110. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 70188386]
112. HROBAT VIRLOGET, Katja. [Recenzija]. V: ŠMITEK, Zmago. Šelest divjine : zeleno dno našega kozmosa. Ljubljana: Beletrina, 2019. Str. 484-487. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-530-8. [COBISS.SI-ID 1541272260]
113. HROBAT VIRLOGET, Katja. The Chimera Principle: An Anthropology of Memory and Imagination by Carlo Severi : Janet Lloyd, trans. Chicago: HAU, 2015. 375 pp. American anthropologist. dec. 2016, vol. 118, no. 4, str. 960-961. ISSN 0002-7294. DOI: 10.1111/aman.12795. [COBISS.SI-ID 1539591876]
114. HROBAT VIRLOGET, Katja. Andrej Pleterski: Kulturni genom: Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe : Založba ZRC (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa; 10). Ljubljana 2014, 408 str. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2016, 56, št. 3/4, str. 138-139, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 40779053]
115. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kropej, Monika: Supernatural beings. From Slovenian myth and folktales (Studia mythologica Slavica. Supplementa 6). Ljubljana: ZRC Publishing: Institute of Slovenian Ethnology a ZRC SAZU, 2012. 284 pp., fig. Fabula : Zeitschrift für Erzählforschung. [Printausg.]. str. 193-195. ISSN 0014-6242. [COBISS.SI-ID 1536640964]
116. HROBAT VIRLOGET, Katja. Jasna Fakin Bajec: Procesi ustvarjanja kulturne dediščine: Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe; Založba ZRC, ZRC SAZU (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU), Ljubljana 2011, 327 str. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2013, 53, št. 1/2, str. 117-118, ilustr. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 2422995]
117. HROBAT VIRLOGET, Katja. Monika Kropej: Od ajda do zlatoroga. Slovenska bajeslovna bitja. Mohorjeva, Celovec, Ljubljana, Dunaj 2008, 352 strani, 12 strani barvnih prilog, ilustracije. Studia mythologica Slavica. [Tiskana izd.]. 2012, 15, str. 385-386. ISSN 1408-6271. [COBISS.SI-ID 2272723]
118. HROBAT VIRLOGET, Katja. Boštjan Kravanja: Sveti svet: topografija religioznega prostora na primeru Breginjskega kota. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2007, 277 str. (Zbirka Zupaničeva knjiznica; 23). Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 18=(69), str. 323-325. ISSN 0354-0316. [COBISS.SI-ID 38203490]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

119. HROBAT VIRLOGET, Katja, ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. Ethnographies of silence : introductory notes. Cultural analysis : an interdisciplinary forum on folklore and popular culture. 2021, vol. 19, 1, str. 1-6. ISSN 1537-7873. https://www.ocf.berkeley.edu/~culturalanalysis/volume19_1/pdf/Intro.pdf. [COBISS.SI-ID 64954627]
120. HROBAT VIRLOGET, Katja. Uvodna beseda. V: Kraškokriške pravce. Križ: Razvojno društvo Gmajnca, 2019. Str. 16-19. ISBN 978-961-290-163-9. [COBISS.SI-ID 1541887428]
121. HROBAT VIRLOGET, Katja (avtor dodatnega besedila), POLJAK ISTENIČ, Saša (avtor dodatnega besedila), HABINC, Mateja (avtor dodatnega besedila). Manjšine med obrobjem in ospredjem, med nemimi in dominantnimi spomini. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.), HABINC, Mateja (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Nemi spomini : manjšine med obrobjem in ospredjem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2017. Str. 7-12. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 51. ISBN 978-961-6775-21-2. [COBISS.SI-ID 66017122]
122. HROBAT VIRLOGET, Katja. Vtisi k zgodbi o "malih" ljudeh : spremna beseda. V: SLAVEC, Vojko. Rép[e]lce : Boljunec - življenje in jezik nekdaj in danes. 1. izd. Trst: Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2017. Str. 7-11. ISBN 978-88-7174-212-0. [COBISS.SI-ID 1539512772]
123. POLJAK ISTENIČ, Saša, HROBAT VIRLOGET, Katja, HABINC, Mateja, SOSIČ, Barbara. Manjšine in večine, marginalne in dominantne skupine : nemi spomini in prakse sožitja. V: POLJAK ISTENIČ, Saša (ur.). Manjšine in večine, marginalne in dominantne skupine : nemi spomini in prakse sožitja : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2016. Str. 3. ISBN 978-961-6775-19-9. [COBISS.SI-ID 60782434]
124. HROBAT VIRLOGET, Katja. Preface. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), GOUSSEFF, Catherine (ur.), CORNI, Gustavo (ur.). At home but foreigners : population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015. Str. 7-10. ISBN 978-961-6964-40-1. [COBISS.SI-ID 1538290628]
125. HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra. O "stari tradiciji" krajine : predgovor. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), KAVREČIČ, Petra (ur.). Nesnovna krajina Krasa : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 13-17, ilustr. ISBN 978-961-6963-43-5. [COBISS.SI-ID 1537982404]
126. HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra. Sulla "tradizione antica" nel paesaggio : introduzione. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), KAVREČIČ, Petra (ur.). Il paesaggio immateriale del Carso : [znanstvena monografija = monografia scientifica]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 13-18, ilustr. ISBN 978-961-6963-92-3. [COBISS.SI-ID 1537987780]
127. HROBAT VIRLOGET, Katja, WEBER, Irena. Stone narratives : heritage, mobility, performance : introduction. V: HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.), et al. Stone narratives : heritage, mobility, performance. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. Str. 9-11. ISBN 978-961-6963-97-8. [COBISS.SI-ID 1537970372]
128. HROBAT VIRLOGET, Katja (avtor dodatnega besedila), KLAUS, Simona (avtor dodatnega besedila), KRAVANJA, Boštjan (avtor dodatnega besedila), KVARTIČ, Ambrož (avtor dodatnega besedila), MENCEJ, Mirjam (avtor dodatnega besedila), PODJED, Dan (avtor dodatnega besedila), REPIČ, Jaka (avtor dodatnega besedila), SIMONIČ, Peter (avtor dodatnega besedila). Odpiranje novih prostorov v znanosti. V: MENCEJ, Mirjam (ur.), et al. Ustvarjanje prostorov. 1. natis. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; V Praze: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; W Krakowie: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. Str. 5-13. Zbirka Pontes academici. ISBN 978-961-237-387-0. [COBISS.SI-ID 44428130]
129. HROBAT VIRLOGET, Katja. Srečanja v spomin Borutu Brumnu. V: MURŠIČ, Rajko (ur.), HROBAT VIRLOGET, Katja (ur.). Prostori soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008. Str. 11-14. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 26. ISBN 978-961-237-266-8. [COBISS.SI-ID 38220386]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

130. HROBAT VIRLOGET, Katja. Etnološka recepcija starovercev : odgovor z druge strani 1. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31 = 82, str. 197-204. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_31_Hrobat_Etnoloska.pdf. [COBISS.SI-ID 94314243]
131. HROBAT VIRLOGET, Katja. Etnološka recepcija starovercev : odgovor z druge strani 2. Etnolog : glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta]. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 31 = 82, str. 207. ISSN 0354-0316. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_31_Hrobat_Etnoloska2.pdf. [COBISS.SI-ID 94314755]

1.22 Intervju

132. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). A margine della presentazione a Casa Tartini : Nel silenzio della memoria : dieci domande a Katja Hrobat Virloget. [COBISS.SI-ID 118651395]
133. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Prisluhniti moramo tudi bolečemu molku Istranov : intervju : Katja Hrobat Virloget, avtorica knjige V tišini spomina. Primorski dnevnik. [Tiskana izd.]. 10. feb. 2022, leto 78, št. 34, str. 4, ilustr. ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 98619139]
134. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Nacionalne identitete so nam vsiljene. Delo. [Tiskana izd.]. 1. jul. 2021, leto 63, št. 149, str. 17, portret. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 69953795]
135. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Kako so ribe v Izoli zamenjali čevapčiči : Katja Hrobat Virloget, antropologinja : intervju. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 26. jun. 2021, leto 71, št. 145, portret. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 69946883]
136. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Priznanje Prometej znanosti dr. Katji Hrobat Virloget. Občinsko glasilo. mar. 2021, letn. 22 [i. e. 24], št. 2, str. 12-13, portret. [COBISS.SI-ID 61187075]
137. KROPEJ TELBAN, Monika (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Interview with Monika Kropej Telban and Katja Hrobat Virloget, editors of Studia mythologica Slavica, after two decades of the journal. Folklore. [Printed ed.]. 2018, vol. 71, str. 217-220, ilustr. ISSN 1406-0957. [COBISS.SI-ID 43033645]
138. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). "Ne vem, ali bo sobivanje v Istri kdaj strpno". Regional Obala. 27. 4. 2015. http://www.regionalobala.si/novica/katja-hrobat-virloget-ne-vem-ali-bo-sobivanje-v-istri-kdaj-strpno. [COBISS.SI-ID 1537597124]
139. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Perun na gori, Veles pa ob reki : čarnost krajine v ljudskem izročilu. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 23. apr. 2008, letn. 18, št. 94, str. [13], ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 36556642]
140. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Danes mrtvim ne pustimo več umreti. Žurnal24 : Ljubljana. [Tiskana izd.]. 1. nov. 2008, št. 39, str. 16-17. ISSN 1855-0940. [COBISS.SI-ID 37780322]
141. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), BUGARIČ, Boštjan (intervjuvanec). Ledenice so del naše zgodovine : pogovor o nekdanji neagrarni dejavnosti Kraševcev - ledeničarstvu. Kras : revija o Krasu in krasu, o ljudeh in njihovem ustvarjanju. [Tiskana izd.]. 1, št.3 (junij 1994), str.39-41. ilustr. ISSN 1318-3257. [COBISS.SI-ID 2397489]

1.25 Drugi sestavni deli

142. TURK, Peter, HROBAT VIRLOGET, Katja, BRATINA, Patricija. Katalog arheoloških najdišč Škocjana in okolice = Catalogo dei siti archeologici dell'area di San Canziano. V: TERŽAN, Biba, BORGNA, Elisabetta, TURK, Peter. Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu : depojske najdbe bronaste in železne dobe na Slovenskem III = Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso : ripostigli delle età del bronzo e del ferro in Slovenia III. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016. Str. 55-62, 1 zvd. Katalogi in monografije, 42. ISBN 978-961-6981-07-1. ISSN 1318-4407. [COBISS.SI-ID 9436512]
143. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ledenice. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 209-211. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 1537212868]
144. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitična krajina Krasa. V: FAKIN BAJEC, Jasna (ur.), et al. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana; Nova Gorica: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. Str. 228-230. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 1537213124]
145. HROBAT VIRLOGET, Katja. Koncept časa in prostora v evropski folklori : Ljubljana, 6.-9. 9. 2007. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 47, št. 3/4, str. 106-107. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 35786082]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

146. HROBAT VIRLOGET, Katja. V tišini spomina : "eksodus" in Istra. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2021. 315 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-293-9, ISBN 978-88-7174-291-5. [COBISS.SI-ID 66258691]
147. HROBAT VIRLOGET, Katja. V tišini spomina : "eksodus" in Istra. Elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (315 str.)), fotogr. ISBN 978-961-293-062-2, ISBN 978-961-293-063-9. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-062-2.pdf, https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-063-9/index.html, DOI: 10.26493/978-961-293-062-2. [COBISS.SI-ID 65375235]
148. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ko Baba dvigne krilo : prostor in čas v folklori Krasa. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 306 str., ilustr., zvd., [1] zganj. f. pril. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-237-403-7. [COBISS.SI-ID 254357504]

2.02 Strokovna monografija

149. BEGUŠ, Ines, HROBAT VIRLOGET, Katja, PANJEK, Aleksander. Med kamenjem : snovna in nesnovna krajina Krasa. Trst: Pokrajina, 2015. 85 str., ilustr. ISBN 978-88-908-2766-2. [COBISS.SI-ID 1537617092]
150. BEGUŠ, Ines, HROBAT VIRLOGET, Katja, PANJEK, Aleksander. Tra le pietre : il paesaggio materiale e immateriale del Carso. Trieste: Provincia, 2015. 85 str., ilustr. ISBN 978-88-908-2766-2. [COBISS.SI-ID 1782645]
151. HROBAT VIRLOGET, Katja. Slovensko mitično izročilo na znamkah Pošte Slovenije = Slovene mythological tradition on the stamps of Pošta Slovenije. Maribor: Pošta Slovenije, 2011. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-92901-1-8. [COBISS.SI-ID 257375232]
152. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kras - Brkini : prazgodovinska gradišča. Sežana: Kulturno društvo Vilenica, 2004. [24] str., ilustr. ISBN 961-91265-0-5. [COBISS.SI-ID 128233472]

2.08 Doktorska disertacija

153. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ustno izročilo o krajini Krasa v mitološkem in arheološkem kontekstu : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Hrobat], 2009. 314 f., [1] zganj. f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 40184930]

2.11 Diplomsko delo

154. HROBAT VIRLOGET, Katja. Šembilja na rimskih cestah. O ustnem izročilu in arheoloških raziskavah : Diplomsko delo. Ljubljana: [K. Hrobat], 2003. 195 str., 4 priloge, ilustr. [COBISS.SI-ID 22612066]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

155. HROBAT VIRLOGET, Katja, ĐURKIN BADURINA, Jelena, RUDAN, Elena, BRUBNJAK, Natali, ŠEDIVY, Špela, MIHALIČ, Ester, ISKRA, Natali, MATIJAŠIĆ, Elza, PLESTENJAK, Ana. Mitski park : priročnik za izobraževanje : skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske pokrajine območja. [S. l.: s. n.], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 81 str.)). http://mitski-park.eu/wp-content/uploads/2020/09/FINAL-Priro%C4%8Dnik207A6120697A6F627261C5BE6576616E6A65202D204D6974736B69207061726B2E706466.pdf. [COBISS.SI-ID 37559043]
156. HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra, ŠULIGOJ, Metod (urednik). Register nesnovne dediščine severne Istre : letne in delovne šege in navade. Portorož: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije, Turistica, 2019. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42252803]
157. TURK, Peter, HROBAT VIRLOGET, Katja. Arheološka najdišča Regijskega parka Škocjanske jame. Ljubljana: Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univ. v Ljubljani, 1999. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32060514]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

158. KOZOROG, Miha, HROBAT VIRLOGET, Katja, TOPLAK, Cirila, ŠKOF, Lenart, FURLAN-ŠTANTE, Nadja, PLETERSKI, Andrej, RAČIČ, Manca. Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo : okrogla miza ob izidu zbornika Založbe ZRC. Ljubljana: Založba ZRC, Knjigarna: Slovensko etnološko društvo: JAK RS, 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (2 h, 7 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=T5SHcb0FQQY. [COBISS.SI-ID 130205443]
159. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Knjiga v pokušino = Assaggio di libri : Katja Hrobat Virloget. [Trst]: Založništvo tržaškega tiska; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (16 min, 51 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=dB6-0Nyrkhg. [COBISS.SI-ID 121867523]
160. ČOKL, Andreja (avtor, oseba, ki intervjuva), MULEC, Sabrina (avtor, oseba, ki intervjuva), PUČKO, Valerija (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Mitski park Rodik : iskanje mitske babe, kultnega kačona, ajdov in hudiča. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (24 min, 24 sek)). Prvi na obisku. https://radioprvi.rtvslo.si/2021/05/prvi-na-obisku-283/. [COBISS.SI-ID 69190659]
161. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Nel silenzio della memoria : esodo e Istria. Koper: TV Koper Capodistria, 2021. Tuttoggi attualità. https://365.rtvslo.si/arhiv/tuttoggi-attualita/174821979. [COBISS.SI-ID 87468547]
162. GOBESSI, Massimo (avtor, oseba, ki intervjuva), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Nel silenzio della memoria : esodo e Istria. Trst: Radio Rai Friuli Venezia Giulia, 2021. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (48 min, 44 sek)). Sconfinamenti. http://www.sedefvg.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-5ff1e859-750a-48de-aeb3-406f781667fd.html. [COBISS.SI-ID 83271427]
163. BARANJA, Smilja (oseba, ki intervjuva), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), ŠKOFIC, Jožica (intervjuvanec). Velika noč danes in nekoč. Koper: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Radio, 2020. 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (21 min, 8 sek)). Primorski kraji in ljudje. https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorski-kraji-in-ljudje/174685808. [COBISS.SI-ID 1542091972]
164. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Dr. Katja Hrobat Virloget : "presegati je treba meje struktur, v katerih živimo!" ... Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Ars humana. https://ars.rtvslo.si/2019/06/ars-humana-216/. [COBISS.SI-ID 1541513156]
165. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), ZWITTER, Matjaž (intervjuvanec). Ob dnevu spomina na mrtve : ljudje smo odstranili smrt, umirajočega in žalujočega človeka iz družbe v zahodnem svetu. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. Aktualno. https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/studio-ob-17-00-130/. [COBISS.SI-ID 1541730756]
166. KVARTIČ, Ambrož, SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (intervjuvanec), PLETERSKI, Andrej (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). O različnih kulturnih pogledih na čas. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Ars humana. http://ars.rtvslo.si/2017/12/ars-humana-138/. [COBISS.SI-ID 42485805]
167. EKAR, Nuša (scenarist, urednik), HROBAT VIRLOGET, Katja. Odmev davnine : slovensko mitsko in folklorno izročilo : Baba. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174456907. [COBISS.SI-ID 1539430340]
168. KVARTIČ, Ambrož (avtor, oseba, ki intervjuva), PLETERSKI, Andrej (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), RAGOLIČ, Anja (intervjuvanec). Solsticij. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. Ars humana. http://ars.rtvslo.si/2017/12/ars-humana-138/. [COBISS.SI-ID 42415661]
169. EKAR, Nuša (scenarist, urednik), HROBAT VIRLOGET, Katja. Na poti rodiškega mitskega izročila. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016. Na poti. http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-poti/174391247. [COBISS.SI-ID 1538201796]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

170. PERKON, Adrijana, GERBEC, Teja, PLETERSKI, Andrej, PANJEK, Aleksander, TOPLAK, Cirila, DEVETAK, Robert, HROBAT VIRLOGET, Katja, MAGDIČ, Jože, OMERZEL, Mira, PETRIČ, Nejc. Simpozij Staroverstvo, staro vèdenje, novi izzivi interdisciplinarnih znanosti : Goriški muzej, 2. in 3. junij 2017. [Nova Gorica]: Goriški muzej, 2017. 4 video DVD-ji (ca 333 min). [COBISS.SI-ID 65649762]
171. FRLIC, Špela (avtor, fotograf), DUŠA, Ana, MARINIČ, Alenka, ROZMAN, Andrej, JUVANČIČ, Katarina, IVANČIČ KUTIN, Barbara, HROBAT VIRLOGET, Katja, ROT GABROVEC, Veronika, ZIPES, Jack David. Zgodbarji : celoletna šola pripovedovanja za dijake CIRIUS-a. Kamnik: Kulturno društvo Priden možic, 2011. 63 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 259021824]
172. HROBAT VIRLOGET, Katja, BUGARIČ, Boštjan. Opis ledeničarske dejavnosti v okolici Hrpelj in Kozine = etnološka naloga. Koper: Gimnazija Koper, 1994. 38f.[1]zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 7278488]
173. HROBAT VIRLOGET, Katja, BUGARIČ, Boštjan. Opis ledeničarske dejavnosti v okolici Hrpelj in Kozine : etnološka naloga. Koper: Gimnazija Koper, 1994. 38 f., [1] zvd., ilustr. [COBISS.SI-ID 1167665]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

174. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), ŠVARA, Manca (intervjuvanec). Europa, Serbia, Sanna Marin e storie nel silenzio : oddaja Il vaso di Pandora, Radio Capodistria, 16. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 121939971]
175. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), ČEBRON LIPOVEC, Neža (intervjuvanec). Istria o Istria slovena, Francia e Ucraina : oddaja Il vaso di Pandora, Radio Capodistria, 15. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 107567875]
176. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). [Jesensko enakonočje] : prispevek v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 1. program, 23. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 127356163]
177. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), PERŠOLJA, Jasna Majda (intervjuvanec). Mitski park v Rodiku : prispevek v oddaji Slovenski magazin, TV Slovenija, 1. program, 3. 5. 2022. https://365.rtvslo.si/arhiv/slovenski-magazin/174869471?fbclid=IwAR0AGG3CUpYupy7UBtJpFRh5580LxvE4OeANQ8s-cjNsnkn6HOA07wvzDcw. [COBISS.SI-ID 114725379]
178. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Na predvečer praznika : prispevek v oddaji Primorska kronika, TV Koper - Capodistria, 14. 9. 2022. [COBISS.SI-ID 122148099]
179. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). [Il parco mitologico di Rodik] : oddaja Historia Histriae, Radio Capodistria, 22. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 119306243]
180. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). [Pogovor o mitskem parku] : oddaja Morski val, RAI, Radio Trst A, Trst, 19. 8. 2022 ob 16.10h. [COBISS.SI-ID 121526531]
181. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Ste vraževerni? : sodelovanje v oddaji Dobro jutro, RTV SLO1, 13. 5. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174872159?s=tv. [COBISS.SI-ID 118636803]
182. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Unescov dan biosfernih območij : pogovor v živo v oddaji Val 202 na terenu, 22. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 136320003]
183. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). V tišini spomina : “eksodus” in Istra : oddaja Agora obzorja, Radio Agora, Celovec, 17. 6. 2022. https://cba.fro.at/563156. [COBISS.SI-ID 118937091]
184. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Velika noč je praznik vseh : oddaja Primorski kraji in ljudje, Radio Koper, 17. 4. 2022. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174865535?s=radio. [COBISS.SI-ID 107996931]
185. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Katja Hrobat Virloget : istrska mesta - odhodi, prihodi, travme in tabuji : prispevek v oddaji TDD Furlanija Julijska Krajina, RAI, 15. 7. 2021. https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2021/07/tdd-Katja-Hrobat-Virloget-V-tisini-spomina-Samatorca-bb8da328-d88a-48b5-8b21-2b32455a959d.html. [COBISS.SI-ID 78659843]
186. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). [Mitski park] : prispevek v oddaji Primorska kronika, TV Koper - Capodistria, 23. 1. 2021. https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174748485. [COBISS.SI-ID 56900099]
187. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). [Ob dnevu spomina na mrtve] : pogovor v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 1. program, 1. 11. 2021. https://365.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174818411. [COBISS.SI-ID 87496707]
188. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Quarta di copertina V/7 con Katja Hrobat Virloget : oddaja Quarta di copertina, TV Koper - Capodistria, 24. 12. 2021. https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174834250?s=tv_ita. [COBISS.SI-ID 105998851]
189. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Il silenzo dei ricordi : oddaja Dentro i fatti, Radio Capodistria, 21. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 68803075]
190. ŠKAMPERLE, Igor (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), AVSEC, Andreja (intervjuvanec). Arhetipi : sodelovanje v oddaji Na kratko, TV Slovenija 1, 13. feb. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174671686. [COBISS.SI-ID 1542017988]
191. GORIUP, Jana (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), EBERT MOLTARA, Maja (intervjuvanec), KRIŽNIK, Alenka (intervjuvanec). Četrt stoletja Hospica in naš odnos do umiranja : oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 28. okt. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174728439. [COBISS.SI-ID 36872963]
192. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). [Kakšni so bili prazniki nekoč?] : pogovor v oddaji Dobro jutro, 1. program, TV Slovenija, 28. 12. 2020. https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174742611?s=tv. [COBISS.SI-ID 45445379]
193. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Mitski park : intervju v oddaji Studio D, Radio Trst A, 23. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 36847875]
194. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), PUČKO, Valerija (intervjuvanec). Mitski park Rodik : sodelovanje v oddaji Na lepše, oddaja o turizmu, 30. okt. 2020, TV SLO 1. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174728868. [COBISS.SI-ID 36776451]
195. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Mitološke zgodbe v mitskem parku : prispevek v oddaji Primorska kronika, TV Koper - Capodistria, 16. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 1542034884]
196. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Mitski park : oddaja Dopoldan in pol, Radio Koper, 23. nov. 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/dopoldan-in-pol/174653602. [COBISS.SI-ID 1542018244]
197. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), ŠEDIVY, Špela (intervjuvanec). Mitski park v Rodiku : sodelovanje v oddaji Opoldnevnik, Radio Koper, 24. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 1542036164]
198. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Mitski park - dediščinski turizem : ko greš prvič mimo šmrkave babe, jo moraš "kušnt" v rit : sodelovanje v oddaji Aktualno, Radio Prvi, 1. 11. 2018. https://radioprvi.rtvslo.si/2018/10/mitski-park/. [COBISS.SI-ID 1540871108]
199. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Credenze e misteri dell'occulto : oddaja Meridiani, RTV SLO, TV Koper - Capodistria, 6. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 1539168964]
200. PREŠEREN, Milica (oseba, ki intervjuva), BOGATAJ, Janez (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Kako praznujemo? : oddaja Turbulenca, TV Slovenija 1, 6. 12. 2017. https://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174506925. [COBISS.SI-ID 1540061124]
201. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Mitski park Rodik : Radio Slovenija, 1. Program, oddaja Nedeljska reportaža, 1. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 1539822020]
202. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), KUNAVER, Dušica (intervjuvanec). Osamelci : oddaja Sledi časa, Radio Slovenija, Prvi program, 3. 9. 2017, ob 17.20h. [COBISS.SI-ID 1539640772]
203. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Sodobni raziskovalni izzivi na področju humanistike in družboslovja : RAI, Radio Trst A, oddaja Studio D, 15. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 1540060868]
204. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Življenje in smrt : oddaja Turbulenca, TV Slovenija 1, 29. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 1540059844]
205. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), MEDEOT, Massimo (intervjuvanec). Parco mitologico-archeologico del Carso Rodik : oddaja Tuttoggi scuola, RTV SLO, TV Koper - Capodistria, 29. 11. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tuttoggi-scuola/174440380. [COBISS.SI-ID 1538941636]
206. FABJAN, Dunja (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Sonce : oddaja Hudo, Radio Slovenija, Prvi program, 16. julij 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/hudo/174416995. [COBISS.SI-ID 1538585028]
207. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Istrska srečanja : intervju s Katjo Hrobat Virloget : RAI - Radio Trst A, Oddaja Istrska srečanja, 5. april 2015 ob 14.15 uri. Trst: RAI - Radio Trst A, 2015. [COBISS.SI-ID 1537597892]
208. SIMONIČ, Anja (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Kako se pogovarjati o smrti : oddaja Turbulenca, Televizija Slovenija, I. program, 28. 10. 2015 ob 17.30h. http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174367931. [COBISS.SI-ID 1538033604]
209. ČODERL, Sana (intervjuvanec), HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Zakaj potrebujemo praznike : oddaja Turbulenca, Televizija Slovenija, I. program, 23. 12. 2015 ob 17.30h. http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174378807. [COBISS.SI-ID 1538094020]
210. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Dojemanje smrti nekoč : Radio Slovenija, Prvi program, oddaja Kulturomat, 1. 11. 2014. Ljubljana, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/kulturomat/174302072. [COBISS.SI-ID 1537306820]
211. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). S-prehodi : oddaja TV Koper-Capodistria, 11. november 2014 : [tema: Martinovanje]. http://4d.rtvslo.si/arhiv/s-prehodi/174303879. [COBISS.SI-ID 1537306564]
212. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), BALLINGER, Pamela (intervjuvanec), CORNI, Gustavo (intervjuvanec). Spostamenti di popolazioni nell'Europa del ventesimo secolo : intervju v okviru oddaje "Il vaso di Pandora", radio Capodistria, 25. 4. 2014. Koper, 25. apr. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/il-vaso-di-pandora/174272791. [COBISS.SI-ID 1536448452]
213. NOVLJAN, Neva (scenarist, urednik), KRUŠIČ, Siena (režiser), KUNAVER, Dušica, HROBAT VIRLOGET, Katja, ŠMITEK, Zmago, ŠIRCA, Lojze, ŠIRCA, Drago, IMPERL, Marjan. Drevesa pripovedujejo. Hrast : TV Slovenija : 1. program : Izobraževalni program. Ljubljana, 11. jan. 2011. http://tvslo.si/predvajaj/hrast-dokumentarna-serija-2-4/ava2.93483714/. [COBISS.SI-ID 2204627]
214. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Noč raziskovalcev. Ljubljana: Radio Slovenija, 2009. [COBISS.SI-ID 40197218]
215. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), HORVAT, Brigita (intervjuvanec). Projekt Noč raziskovalcev. Ljubljana: Radio Slovenija, 2009. [COBISS.SI-ID 40197474]
216. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Tradicija vraževerja na Slovenskem. Ljubljana: Radio Slovenija, 2009. [COBISS.SI-ID 40728162]
217. HROBAT VIRLOGET, Katja. Vabilo na Noč raziskovalcev : oddaja na spletni TV Vest.si. 28. avg. 2009. http://www.vest.si/2009/08/28/vabilo-dneva-katja-hrobat/. [COBISS.SI-ID 39884898]
218. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Claude Lévi-Strauss in strukturalizem. Kranj: Radio Kranj, 2008. [COBISS.SI-ID 37977698]
219. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), ŠOPAR, Janko (oseba, ki intervjuva). Pepelnična sreda : [intervju v oddaji Dobro jutro, 1. program TV Slovenija, 21. feb 2007]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2007. [COBISS.SI-ID 33992290]
220. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec), OVSEC, Damjan J. (intervjuvanec). Pogovor o knjigi Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana: RTV Slovenija, 2005. [COBISS.SI-ID 30708322]

3.12 Razstava

221. HROBAT VIRLOGET, Katja (avtor razstave). Claude Lévi-Strauss centennial tribute : Claude Lévi-Strauss' chill-out room. Ljubljana: EASA: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008. [COBISS.SI-ID 37553506]
222. HROBAT VIRLOGET, Katja (avtor razstave). Sledi veličastne davnine. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2005. [COBISS.SI-ID 31057250]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

223. HROBAT VIRLOGET, Katja. The collaboration between ethnology/anthropology and archaeology : study-cases of oral tradition about landscape : predavanje (4 ure), Univerza v Genovi, doktorski šudij, Dottorato in Studio e Valorizzazione del patrimonio storico, storico-architettonico e ambientale, Dottorato in Storia, Storia dell'Arte e Archeologia, Didattica strutturata - Ambito Storia Ambientale/ Structured didactic Theme - Environmental History, saletta riunioni del Diraas, 5. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 132695811]
224. HROBAT VIRLOGET, Katja. In the silence of memory : „exodus“ and Istria : lecture, Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Kulturanalyse, Abteilung Empirische Kulturwissenschaft/Kulturanthropologie, 2. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 113389571]
225. HROBAT VIRLOGET, Katja. Population transfers in Europe after World War II. : contested memories and heritages : lecture at Urgench State University, Faculty of History, Department of history, Urgench, Uzbekistan, 2. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 107389187]
226. HROBAT VIRLOGET, Katja. Silenced, conflict memories and contested heritages : the case of “Istrian exodus” in Slovenia : virtual seminars "Contested heritage, memory, and identity practices: Eastern European and global contexts", organized by the Connective Digital Memory in the Borderlands project, Vilnius University, Faculty of Communication, 16. 3. 2022, online. [COBISS.SI-ID 107418883]
227. HROBAT VIRLOGET, Katja. Slovenian heritage and ethnology : lecture at Urgench State University, Faculty of History, Department of history, Urgench, Uzbekistan, 8. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 107495427]
228. HROBAT VIRLOGET, Katja. Slovenian heritage and tourism : lecture at Urgench State University, Faculty of Economics, Urgench, Uzbekistan, 4. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 107398403]
229. HROBAT VIRLOGET, Katja. Slovenian heritage, tourism and ethnology : lecture at Urgench State University, Faculty of History, Department of history, Urgench, Uzbekistan, 8. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 107402499]
230. HROBAT VIRLOGET, Katja. At Home but Foreigners. Silenced Memories on "Istrian Exodus" from ex-Yugoslavia : predavanje v okviru seminarja "Mémoires et patrimonialisations des migrations, École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS, Paris, 17. 1. 2019". [COBISS.SI-ID 1541007556]
231. HROBAT VIRLOGET, Katja. Conceptualisation of Time and Space in Folklore : gostujoče predavanje, "Universidad de La Laguna, Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación, La Laguna", 7. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 1541307332]
232. HROBAT VIRLOGET, Katja. Interpretation of intangible heritage : the case of Mythic park : gostujoče predavanje, "La Laguna, Universidad de La Laguna, Aula 3.1 de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo", 7. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 1541307844]
233. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Istrian exodus" : silences, conflicting memories, contested heritages and social boundaries : predavanje v okviru predmeta Kulturnoantropološki problemi Sredozemlja, Department of ethnology and cultural anthropology, Faculty of Arts, University of Zagreb, 27. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 1541307076]
234. HROBAT VIRLOGET, Katja. The Silence in Etnographic Research : gostujoče predavanje, "La Laguna, Universidad de La Laguna, Aula de Tercer Ciclo, (A1-23), Edificio de Geografía e Historia", 6. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 1541307588]
235. HROBAT VIRLOGET, Katja. At Home but Foreigners. Silenced Memories on Istrian "Exodus" : predavanje v okviru "mobilna Eka, Platforma za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa, Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu", 23. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 1538272964]
236. HROBAT VIRLOGET, Katja. Quand "baba" souleve sa jupe : espace et temps dans le folklore du Karst, slovene : rencontre entre l'ethnologie et l'archéologie : Conférences dans le cadre du LEA ModeLTER, Besançon, Maison des Sciences de l'Homme et de l'Environnement Claude Nicolas Ledoux, USR 3124, le 22 oct. 2010. Besançon, 2010. http://mshe.univ-fcomte.fr/documents/redaction/Conferences_Modelter_22oct2010.pdf. [COBISS.SI-ID 2289363]
237. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ritualiziranata priroda i ritualiziraniot pejsaž vo ustnite tradicii. Skopje: Universitet Sv. Kiril i Metodi, Filofskiot fakultet, Institutot za istorija na umetnosta i arheologija_, 2005. [COBISS.SI-ID 29257570]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

238. HROBAT VIRLOGET, Katja. Cosa ci dice il silenzio? : trauma e conflitti memoriali : predavanje na konferenci "Imparare dagli errori. Difficoltà, complicazioni, ripensamenti nella storia orale", Treviso-Venezia, 10-11 ottobre 2022. [COBISS.SI-ID 132207363]
239. HROBAT VIRLOGET, Katja. In the Silence of Memory : "Exodus" and Istria : predavanje, mednarodni študijski dnevi Med spominom in pozabo: kraji spomina iz časa 2. svetovne vojne, v okviru projekta "Med spominom in pozabo = Beyond memory and oblivion", Trst - Koper, 14.-17. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 132227843]
240. HROBAT VIRLOGET, Katja. In the silence of memory : “Exodus” and Istria : predavanje na International research seminar "Forced migrations in the European postwar: victims and the politics of victimization", University of Jyväskylä, Finland, Department of History and Ethnology, November 8-9, 2022. [COBISS.SI-ID 132215811]
241. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Integrated approach to heritage interpretation and education : some initial experiences : predavanje na "2nd Regional Course on Interpretive Planning at World Heritage properties in Europe, Phase 1: Introduction to heritage interpretation in the World Heritage context, 7 and 8 June 2022, online". [COBISS.SI-ID 119187971]
242. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kaos / Kairos : predavanje na simpoziju Kaos Kairos, 23. Forum Tomizza 2022 (16. 5. - 21. 5.): "Kaos/Kairos/Caos", Umag, Skupnost Italijanov "Fulvio Tomizza", 20. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 119456259]
243. HROBAT VIRLOGET, Katja. Living by the Slovenian-Italian border : identities, emotions, exodus : predavanje v okviru "Revisiting marginal borderlands through affect and emotion", Institut für Kulturanalyse, KUWI, Alpen-Adria Universität Klagenfurt/Celovec, 1.-2. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 132580611]
244. HROBAT VIRLOGET, Katja. Massive migrations, new social relations and difficult histories : the future of the wounded urban societies in Istria : predavanje na International conference Europe of regions & cities, Gorizia, Kulturni dom, 13-14 october 2022. [COBISS.SI-ID 132199427]
245. HROBAT VIRLOGET, Katja. The silence as absence in Istria : memory and forgetting of the Istrian exodus, the past and future : online predavanje v okviru seminarja "The place of absence and the spaces of the absent: the legacies of the 20th century (de)population movements in Europe and beyond", Paris, CERI, 24. - 25. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 133450499]
246. HROBAT VIRLOGET, Katja. About the ones who came : symbolic boundaries and questions of "home" after "exodus" in Istria : e-predavanje po videopovezavi na spletnem seminarju v okviru bilateralnega programa "PHC, Partenariat Hubert Curien - Proteus", konferenca "Displaced Histories Without Traces and Traces of Past Without History", org. CEFRES, Praga (CZE) in Univerza na Primorskem, Koper (SLO), 14. apr. 2021. [COBISS.SI-ID 65502467]
247. HROBAT VIRLOGET, Katja. Borderland urban communities of Istria, Slovenia : new and old inhabitants, past and future : predavanje v okviru Bordelands conference: "Relations on the Borderlands: Old and New Inhabitants", online international conference, 23-24 September 2021. [COBISS.SI-ID 81368579]
248. HROBAT VIRLOGET, Katja. Contested heritage of Istria : between conflict nationalisation processes, identity foundations and bridges : predavanje v okviru "Displaced Memories & Memories of Displacement. Vanquished Others, Silenced Past, and the Burden of Implication in the 21st Century: An International Workshop organized by the Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences, Strategy AV21 and CEFRES, Villa Lanna, Prague and online, 9th - 11th of June 2021". [COBISS.SI-ID 70111491]
249. HROBAT VIRLOGET, Katja. I dimenticati : gli Italiani che restarono nell'Istria jugoslava : online predavanje v okviru srečanja "Le radici dell'odio. La dominazione italiana nella regione giuliano-dalmata. Per una conoscenza storica e antropologica della violenza innescata dal dominio coloniale fascista, 9 febbraio 2021". [COBISS.SI-ID 58635267]
250. ČEBRON LIPOVEC, Neža, HROBAT VIRLOGET, Katja, PLESTENJAK, Ana. Between different World-makings : the Exhibition in the mythical park Rodik : online predavanje v okviru "International Colloquium Piranova 3: Polyphony of Museums, organized by Forum of Slavic Cultures and the International Heritage Research Centre Piranova, 24th November 2020". [COBISS.SI-ID 41554179]
251. HROBAT VIRLOGET, Katja. Cuevas como entradas al mundo más allá, de donde se deriva la fertilidad : el caso de Eslovenia : online predavanje v okviru poletne šole, Campus semipresencial de Antropología y Arqueología. Cueva de Villaverde, Fuerteventura, España, 9. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 37655299]
252. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mythical landscape : Ethnology, Archaeology and Tourism in the Case of Rodik, Slovenia : online predavanje na "Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, 8th-9th September 2020, Dedicated to the 60th Birthday of Prof. DSc. Vasil Markov, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria". [COBISS.SI-ID 37278979]
253. HROBAT VIRLOGET, Katja. Between silenced memories, meaningless heritage and broken traditions? : post-war population transfer from Istria, ex-Yugoslavia : predavanje v okviru "Disrupted Histories, Recovered Pasts, research workshop, 26-27 January 2018, Bath Spa University, Bath, UK". [COBISS.SI-ID 1540209860]
254. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Carved in Memory : Dynamics of Material Memory Constructions from the Time of Population Transfers in Post-war Istria : predavanje v okviru "International Conference (Past) Visions of the Future and the Materialization of Memory in Public Space - A Town Built on the Border after the Second World War in Comparative Perspective", 8.-10. nov. 2018, Nova Gorica, Municipality of Nova Gorica, Velika sejna dvorana (Great Hall). [COBISS.SI-ID 1540844228]
255. HROBAT VIRLOGET, Katja. Šop ključev : spomini na množična odseljevanja in priseljevanja v Istri po drugi svetovni vojni = A Bunch of Keys : Memories of Massive Emigrations and Immigrations in Istria after WW II : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci "Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 16. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 1540285636]
256. HROBAT VIRLOGET, Katja. Between memories and oblivions : Istrian towns after population transfers in 20th century : predavanje na II Ad-Ri SeminaRi, History&Culture Research Seminar-Ri, Center for Advanced Studies in South Eastern Europe, University of Rijeka, Hrvaška, 10. 7. 2017. [COBISS.SI-ID 1539634116]
257. HROBAT VIRLOGET, Katja. Connections between archaeology and ethnology : predavanje v okviru "I International Workshop on the Archaeology of Commons: commons, environmental resources and cultural heritage: historical and archeological perspectives, Scuola di Scienze Umanistche, via Balbi 2, Aula Magna Università di Genova, 25-26 September 2017". [COBISS.SI-ID 1539818180]
258. HROBAT VIRLOGET, Katja. Gospodarska prizadevnost v slovenski etnologiji : predavanje v okviru znanstvenega posveta "Vprašanje dohodkov: integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes", Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 23. junij 2017. [COBISS.SI-ID 1539633348]
259. HROBAT VIRLOGET, Katja. Peace-making memories after "Istrian exodus" from ex-Yugoslavia : a failure on the inter-national/regional level and alternative dialogues : predavanje na konferenci "The Second Annual Conference of The Memory Studies Association, University of Copenhagen, December 14-16, 2017". [COBISS.SI-ID 1540022212]
260. HROBAT VIRLOGET, Katja. The concept of peasant "economic industriousness" and the related activities in Slovenian ethnology (19th-20th c.) : predavanje na "Integrating income sources in peasant economies: Scandinavia and the Alps compared, international workshop, June 1, 2016, Uppsala, Swedish University of Agricultural Sciences". [COBISS.SI-ID 1538586308]
261. HROBAT VIRLOGET, Katja. The Burden of the Past : the Silenced Memories on Mass Migrations from Istria after WWII : predavanje na konferenci "Theorizing Myth, Trauma and Memory in Central and East European Cultural Spaces / Mythos, Trauma und Erinnerung in mittel- und osteuropäischen Räumen, Lovran, Croatia / Kroatien", 26. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 1537846212]
262. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitsko-folklorna krajina Krasa : primer Rodik : predavanje na Strokovnem srečanju 25. Primorski slovenistični dnevi: Folklorno izročilo matičnega in klasičnega Krasa ter literarna upodobitev, Park Škocjanske jame pri Divači, 9. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 1537902788]
263. HROBAT VIRLOGET, Katja, PRELOŽNIK, Andrej, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Post-War Monuments in Bilingual Istria in-between the Two National Memories : predavanje na "International Conference Art That Changes the World: Culture, Politics, Identity", 21. mar. 2015, Maribor. [COBISS.SI-ID 1537596100]
264. HROBAT VIRLOGET, Katja. Intangible heritage in Istria : authenticity and discourse of power : presentation at International Summer School of Museology Piran 2014, UNESCO HERITAGE, Piran, Koper, 26th - 31st May 2014. [COBISS.SI-ID 1536551876]
265. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Se caschi dentro, arrivi all'Aldilà" : luoghi liminali del paesaggio nel folklore del Carso : prispevek na mednarodnem simpoziju "Visioni dell'Aldilà antiche e moderne", Rovigno, Centro di Ricerche Storiche, 18. 07. 2014. Rovinj, 2014. [COBISS.SI-ID 1536656068]
266. HROBAT VIRLOGET, Katja, KAVREČIČ, Petra. "Anbot je blo vse spontano" : šege letnega kroga v Istri : Interpretacije kulturne dediščine, posvet Slovenskega etnološkega društva, Ljubljana, 18. in 19. 10. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 2461139]
267. HROBAT VIRLOGET, Katja. Perception of space through folklore : the case of Karst, Slovenia : Spatialising practices: landscapes, mindscapes, socioscapes. Towards a redescriptive companion to Graeco-Roman antiquity, Loutraki, Greece, 23-26 June 2013. Loutraki, 26. jun. 2013. [COBISS.SI-ID 2408915]
268. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ženski lik Deva, Baba v mitskem izročilu in pokrajini : mednarodni simpozij Poetika in logika slovenskih mitov, [Ljubljana], Cankarjev dom, 7.3.2013. Ljubljana: Cankarjev dom, 7. mar. 2013. [COBISS.SI-ID 2393811]
269. HROBAT VIRLOGET, Katja. The Burden of the past : contrasting memories on co-existence in the post-war Yugoslavia in Istria, Slovenia : Private and Public Memories, the fourth international symposium of the Finnish Oral History Network, Helsinki, 29-30 November 2012. Helsinki, 30. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 2338003]
270. HROBAT VIRLOGET, Katja. Gre kot Šembilja! : O indikatorju rimskih cest na Krasu : Simpozij Antične komunikacije Severnega Jadrana, Piran, 26. 10. 2012 = Convegno Le antiche vie di comunicazione nell'Alto Adriatico, Pirano, 26. 10. 2012. Piran, 26. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2302163]
271. HROBAT VIRLOGET, Katja. Triglav, Devač vs. Deva, Mora, Baba--- : o ambivalentnosti ženskega in moških božanstvih iz Prelož na Krasu : stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem "Na bregu, med vodami, na tragu mitske, povijesne i duhovne baštine Gornjeg Međimurja", 28.-29. IX. 2012 u Štrigovi. Štrigova, 2012. [COBISS.SI-ID 2276307]
272. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Krajina kot lieu de mémoire : od dolgoživega do sodobnega kolektivnega spomina : [predavanje v okviru Poletne šole muzeologije "Muzeji in spomin", Inštitut za dediščino Sredozemlja, 2.-5.VI.2011]. Piran, 2011. [COBISS.SI-ID 2112211]
273. ČEBRON LIPOVEC, Neža, HROBAT VIRLOGET, Katja. Med zgodbami ljudi in podobami prostora - meje? : Forum tomizza, 12. obmejna srečanja = incontri di frontiera = pogranični susreti : Umag/Umago, Trst/Trieste, Koper/Capodistria, 25.-28.5.2011. Koper: Univerza na Primorskem, 2011. [COBISS.SI-ID 2026707]
274. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Poljubiti babo" : o slovanskih in predslovanskih ritualnih praksah : [predavanje na 3. Grošljevem simpoziju "Antični miti v besedi, podobi in zvoku", Kamnik, hotel Malograjski dvor, 22.X.2011]. Kamnik, 2011. [COBISS.SI-ID 2126803]
275. HROBAT VIRLOGET, Katja. "One never knows what might happen." : about the plurality of aspects of experiencing reality, the supernatural : [predavanje na mednarodni konferenci Beyond essentialisms, Ljubljana, 25.-27. nov. 2010]. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2010. [COBISS.SI-ID 44607586]
276. HROBAT VIRLOGET, Katja. Local landscape as a substratum for the collective memory. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: EASA, 2008. [COBISS.SI-ID 37511522]

3.25 Druga izvedena dela

277. HROBAT VIRLOGET, Katja. In the silence of memory : exodus and Istria : predavanje za študente antropologije iz Ludwig Maximilian University of Munich, v okviru ekskurzije na Hrvaškem, pod vodstvom prof. dr. Johannesa Moserja, Koper, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 4. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 133488131]
278. KALC, Aleksej (diskutant), LUSA, Stefano (diskutant), HLADNIK-MILHARČIČ, Ervin (diskutant), HROBAT VIRLOGET, Katja (diskutant). Ko tišina spregovori : [pogovor o knjigi V tišini spomina], pogovorna postaja na Slovenskem knjižnem sejmu, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 26. nov. 2022 ob 16h. [COBISS.SI-ID 132261635]
279. GALA, Enej (diskutant), POGAČNIK, Marko (diskutant), HROBAT VIRLOGET, Katja (diskutant). Pogovor z režiserjem filma Skozi šivankino uho, vaški dom Rodik, 12. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 139163395]
280. HROBAT VIRLOGET, Katja, LUSA, Stefano. Predstavitev knjige V tišini spomina: "eksodus" in Istra, Izola, Manziolijeva palača, 11. februarja 2022, ob 18h. [COBISS.SI-ID 108443139]
281. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Predstavitev knjige V tišini spomina: "eksodus" in Istra, v dvorani z vedutami v Tartinijevi hiši v Piranu, 28. marca 2022, ob 18h. [COBISS.SI-ID 108438531]
282. HROBAT VIRLOGET, Katja. Spomini, ki delijo, molk in sporne dediščine : primer "istrskega eksodusa" in narodnih herojev : delavnica na "Sommerkolleg = Poletna šola = Corsi universitari estivi = Ljetna škola, vodilna tema Geteilte Erinnerung = Deljeni spomin = Memoria (con)divisa = Memorie (con)dividude = Podijeljeno sjećanje", Bovec, 17. - 31. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 119173891]
283. KOZOROG, Miha, HROBAT VIRLOGET, Katja, TOPLAK, Cirila, ŠKOF, Lenart, FURLAN-ŠTANTE, Nadja, PLETERSKI, Andrej, RAČIČ, Manca. Staroverstvo med religijo in znanostjo : okrogla miza ob izidu istoimenskega zbornika Založbe ZRC, Atrij ZRC, Ljubljana (SLO), 17. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 130175747]
284. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). V tišini spomina: »Eksodus« in Istra : predstavitev knjige sta organizirala ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, Knjigarna Azil, Atrij ZRC, 25. okt. 2022. https://isim.zrc-sazu.si/sl/dogodki/predstavitev-knjige-v-tisini-spomina. [COBISS.SI-ID 127264515]
285. PIZZI, Katia (diskutant), PUPO, Raoul (diskutant), HROBAT VIRLOGET, Katja (diskutant). Vojna in mir : posledice za prebivalstvo : sodelovanje na panelu, Vzhod - Zahod, Meja skozi film in zgodovino: 1945 - 1954 - 2025, Hiša filma, Gorica, 13. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 113405699]
286. BAZIN, Anne, PERRON, Catherine, GOUSSEFF, Catherine, HROBAT VIRLOGET, Katja. How to adress the loss : présentation du livre: How to address the Loss? Forced Migrations, Lost Territories and the Politics of History. A Comparative Approach in Europe and at its Margins in the XXth Century, Bruxelles (et al.), Peter Lang, 2018, sous la direction d'Anne Bazin & Catherine Perron, 2. 2. 2021 (Zoom). [COBISS.SI-ID 58927107]
287. HROBAT VIRLOGET, Katja. Istrska družba po povojnem "eksodusu" : družbene meje in odnosi : predavanje v okviru vaj pri predmetu Družbena razmerja v Sloveniji na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 20. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 68816131]
288. HROBAT VIRLOGET, Katja. Po poteh mitske krajine : Mitski park : online predavanje v okviru prireditve 13. Informativa, Sejem izobraževanja in poklicev, UP Fakulteta za humanistične študije, 22. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 58064387]
289. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Predstavitev knjige o ezulih V tišini spomina : Nova Gorica, knjižni festival Mesto knjige 2021, Bevkov trg pri Ravnikarjevi maketi, 18. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 69147651]
290. HROBAT VIRLOGET, Katja, KALC, Aleksej, KLAVORA, Marko. Predstavitev knjige V tišini spomina: "Eksodus" in Istra : muzejski torkov večer, Grad Kromberk, 21. septembra 2021. [COBISS.SI-ID 83157763]
291. HROBAT VIRLOGET, Katja (diskutant), KAFOL, Martina (diskutant). Predstavitev knjižne novosti V tišini spomina: "eksodus" in Istra : Koper, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Vrt knjige, 9. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 74783747]
292. HROBAT VIRLOGET, Katja (intervjuvanec). Predstavitev monografije V tišini spomina: "eksodus" in Istra : Štandrež, 17. 6. 2021. [COBISS.SI-ID 69001731]
293. HROBAT VIRLOGET, Katja (diskutant). Predstavitev monografije V tišini spomina: "eksodus" in Istra, Samatorca, 14. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 74861315]
294. HROBAT VIRLOGET, Katja. Spomini, ki delijo, molk in sporne dediščine : primer "istrskega eksodusa" in narodnih herojev : delavnica na "Sommerkolleg = Poletna šola = Corsi universitari estivi = Ljetna škola, vodilna tema Geteilte Erinnerung = Deljeni spomin = Memoria (con)divisa = Memorie (con)dividude = Podijeljeno sjećanje", Bovec, 18. 7. - 1. 8. 2021. [COBISS.SI-ID 74793475]
295. HROBAT VIRLOGET, Katja. Voda v mitskih in tradicijskih verovanjih : online gostujoče predavanje v okviru predmeta Dediščina in turizem na prvi stopnji univerzitetnega študija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice, 30. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 84334083]
296. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitska dediščina za turizem : primer Mitskega parka : online gostujoče predavanje v okviru predmeta Dediščina in turizem na prvi stopnji univerzitetnega študija, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Brežice, 20. 4. 2020. [COBISS.SI-ID 84328195]
297. MIHALIČ, Ester, HROBAT VIRLOGET, Katja. Rodik - Mitski park : online predavanje na dogodku Spoznanje - spoštovanje - skrb, v organizaciji Interpret Europe: European Association for Heritage Interpretation, v sklopu prireditve Dnevi evropske kulturne dediščine, 6. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 37336323]
298. HROBAT VIRLOGET, Katja. Arheologija in mitsko izročilo : arheološko najdišče in mitski park Ajdovščina nad Rodikom, Rodik, 30. 9. 2018 ob 10.00 uri. [COBISS.SI-ID 1540698820]
299. HROBAT VIRLOGET, Katja. Doma vendar tujci : spomini na premike prebivalstva in sobivanje v Istri po 2. svetovni vojni : predavanje v okviru seminarja Etnologija Slovenije na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 23. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 1540188612]
300. HROBAT VIRLOGET, Katja (diskutant), PRAŠNIKAR, Astrid (diskutant), SAKARA SUČEVIĆ, Maša (diskutant), ŽIVEC, Goran (diskutant). Gradišča in njihov potencial v razvoju turizma na Krasu : okrogla miza ob odprtju Festivala Kraška gmajna, 20. september - 14. oktober 2018, Festival naravoslovnega in dediščinskega turizma, 20. 9. 2018 ob 19.00 uri, Promocijsko-kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8, Park Škocjanske jame. [COBISS.SI-ID 1540697284]
301. ŠMITEK, Zmago (diskutant), PLETERSKI, Andrej (diskutant), SKRT, Darja (diskutant), HROBAT VIRLOGET, Katja (diskutant), KOZOROG, Miha (diskutant). Kako naj etnologi mislimo staroverstvo? : etnološki večer Slovenskega etnološkega društva, Upravna hiša Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, 17. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 66625890]
302. HROBAT VIRLOGET, Katja, GUARDJANČIČ, Jože. Odnos do smrti skozi krajino nekoč : mrtvaška počivala in poti : multidisciplinarno predavanje iz ciklusa predavanj Staroverstvo: pogledi iz 21. stoletja, Goriški muzej, Kromberk, 25. 9. 2018 ob 19.00 uri. [COBISS.SI-ID 1540697540]
303. HROBAT VIRLOGET, Katja, ČEBRON LIPOVEC, Neža. Naši heroji : spomeniki NOB v severni Istri danes : predavanje o raziskavi v okviru mednarodnega projekta "Heroes we love: ideology, identity and socialist art in new Europe", Oddelek za italijaniko Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, Koper, 16. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 1538326468]
304. HROBAT VIRLOGET, Katja. O petroglifih v Japodski jami v bližini Trnovskega studenca : predavanje v Knjižnici Makse Samsa, Ilirska Bistrica, 25. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 1538326212]
305. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitska krajina Krasa : predavanje v okviru projekta "AS - Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv", izobraževanje za turistične delavce, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, 18. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 1538328260]
306. HROBAT VIRLOGET, Katja. "Poljubiti šmrkavu babu" : o ritualima prelaza, o granicama i svetu mrtvih u folkloru pejzaža : [predavanje v sklopu cikla "Kulturno nasleđe, 21. Vukova tribina, Svečana sala Doma Vukove zadužbine, Kralja Milana 2, Beograd, 2. 12. 2014"]. Beograd, 2014. [COBISS.SI-ID 1537061316]
307. HROBAT VIRLOGET, Katja (oseba, ki intervjuva), POLJAK ISTENIČ, Saša (oseba, ki intervjuva). Zakaj se ne slišimo? O odnosu med manjšinami, "matičnimi" in "večinskimi" narodi : okrogla miza v okviru posveta 13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo: Srednjeevropsko povezovanje etnologov in kulturnih antropologov kot izziv današnjemu času, Kulturni in kongresni center, Dolenjske Toplice, 9. - 11. november 2014. Ljubljana, 2014. http://www.sed-drustvo.si/upload/files/program-vzporednice-paralele.pdf. [COBISS.SI-ID 37791021]
308. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitološko izročilo na Krasu : Kosovelova knjižnica Sežana, četrtek, 25. aprila 2013. Sežana, 2013. [COBISS.SI-ID 2385107]
309. HROBAT VIRLOGET, Katja. Šop ključev : spomini na sobivanje prebivalstva na Obali v povojni Jugoslaviji : predavanje v sklopu cikla Srečanja z dediščino, Koper, Pokrajinski muzej, 11. jun. 2013. Koper, 11. jun. 2013. [COBISS.SI-ID 2397651]
310. HROBAT VIRLOGET, Katja. Percepcija kač na Krasu : predavanje o mitoloških predstavah naših prednikov : Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun, 19. 10. 2012. Matavun, 19. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2295251]
311. HROBAT VIRLOGET, Katja. Percepcija prostora in časa v ustnem izročilu o kraški krajini : Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 23. 10. 2012. Ljubljana, 23. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2303699]
312. HROBAT VIRLOGET, Katja. Breme preteklosti : sobivanje prebivalstva na Obali v luči formiranja povojne Jugoslavije : predavanje na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofske fakultete v Ljubljani, 5. dec. 2011. Ljubljana, 5. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 2337747]
313. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitska dediščina v pripovedih s Krasa : Zgodbarji, šola sodobnega pripovedovanja, CIRIUS, Kamnik, 26.1.2011. Kamnik, 26. jan. 2011. [COBISS.SI-ID 1951187]
314. HROBAT VIRLOGET, Katja. Drobci mitičnih izročil s Krasa : pogovorni večeri 'Divača - mesto nad Reko', Divača, torek, 14.12.2010. Divača, 14. dec. 2010. [COBISS.SI-ID 1935059]
315. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kamnita, strašna, šmrkava --- Baba. Budanje: Rdeči apolon, 2008. [COBISS.SI-ID 37585762]
316. HROBAT VIRLOGET, Katja. Mitologija in arheologija Krasa. Sežana: Kosovelova knjižnica, 2008. [COBISS.SI-ID 36502370]
317. HROBAT VIRLOGET, Katja. Arheološko bogastvo v PŠJ : [program usposabljanja prostovoljnih naravovarstvenikov v okviru projekta Interreg III A med PŠJ in partnerji]. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2006. [COBISS.SI-ID 32038754]
318. HROBAT VIRLOGET, Katja. Izvori za rekonstrukcijo slovanskog mita. Banjaluka: Udruzenja dramskih umjetnika Srpske, 2006. [COBISS.SI-ID 31493218]
319. HROBAT VIRLOGET, Katja. Kozmički sukob. Banjaluka: Udruzenja dramskih umjetnika Srpska, 2006. [COBISS.SI-ID 31537762]
320. HROBAT VIRLOGET, Katja. O mitu i ritualu. Banjaluka: Udruzenja dramskih umjetnika Srpske, 2006. [COBISS.SI-ID 31536994]
321. HROBAT VIRLOGET, Katja (avtor, izvajalec). Obelava materialov in strokovne smernice : [delavnica Uvod v postopke dramatizacije in znanstvena analiza mita, PreGlej, Ljubljana, 22. april 2006]. Ljubljana: PreGlej, 2006. [COBISS.SI-ID 32039266]
322. HROBAT VIRLOGET, Katja. Pristupi proučavanju mita. Banjaluka: Udruzenja dramskih umjetnika Srpske, 2006. [COBISS.SI-ID 31537506]
323. HROBAT VIRLOGET, Katja. Rođenje i prosiba božanstva vegetacije. Banjaluka: Udruzenja dramskih umjetnika Srpske, 2006. [COBISS.SI-ID 31538274]
324. HROBAT VIRLOGET, Katja. Svadba božanskih blizanca i smrt. Banjaluka: Udruzenja dramskih umjetnika Srpska, 2006. [COBISS.SI-ID 31538530]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

325. Ethnologia Fennica : Finnish studies in ethnology. HROBAT VIRLOGET, Katja (član uredniškega odbora 2018-). Helsinki: Ethnos, Association of Finnish ethnologists, 1971-. ISSN 0355-1776. [COBISS.SI-ID 146566]
326. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik 2020-). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020-. ISSN 2712-4649. http://www.hippocampus.si/issn/2712-4649/. [COBISS.SI-ID 14622467]
327. Studia mythologica Slavica. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik 2015-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje; Pisa: Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, già Istituto di Lingua e Letteratura, 1998-. ISSN 1408-6271. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-ULQLFA0J, http://sms.zrc-sazu.si/. [COBISS.SI-ID 75272960]
328. Studia universitatis hereditati. HROBAT VIRLOGET, Katja (član uredniškega odbora 2013-). Koper: Univerza na Primorskem, 2013-. ISSN 2350-5443. http://www.hippocampus.si/. [COBISS.SI-ID 272306688]
329. Cultural analysis : an interdisciplinary forum on folklore and popular culture. HROBAT VIRLOGET, Katja (gostujoči urednik 2021). Berkeley (CA): University of California Berkeley, cop. 2000-. ISSN 1537-7873. https://www.ocf.berkeley.edu/~culturalanalysis/, https://www.ocf.berkeley.edu/~culturalanalysis/previous.html. [COBISS.SI-ID 64881155]
330. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik). Mitska krajina : iz različnih perspektiv. Elektronska izd. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (175 str.)), ilustr. Projekt Mitski park - skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. ISBN 978-961-293-060-8, ISBN 978-961-293-061-5. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-060-8.pdf, https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-061-5/index.html, DOI: 10.26493/978-961-293-060-8. [COBISS.SI-ID 58959619]
331. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik). Mitska krajina : iz različnih perspektiv. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. 175 str., ilustr., zvd., tabele. Projekt Mitski park - skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. ISBN 978-961-293-059-2. DOI: 10.26493/978-961-293-060-8. [COBISS.SI-ID 58895363]
332. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), KALC, Aleksej (urednik), KAVREČIČ, Petra (urednik), International Academic Conference Population Transfers and Migration Control in Transnational Perspective, Koper-Capodistria, Monday, 8 April 2019 = Mednarodna konferenca Premiki prebivalstva in nadzor nad selitvami v transnacionalni perspektivi, Koper-Capodistria, ponedeljek, 8. april 2019. Programme and abstracts = Program in povzetki. [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: = Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenian Migration Institute; [Koper]: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije: = Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici: = University of Primorska, Faculty of Humanities, [2019]. http://www.fhs.upr.si/sl/novice/mednarodna-znanstvena-konferenca-premiki-prebivalstva-in-nadzor, http://www.fhs.upr.si/sl/resources/files//novice/povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 44489005]
financer: ARRS, Projekti, J6-8250, SI, Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije; ARRS, Programi, P5-0070, SI, Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij; ARRS, Projekti, J5-7167, SI, Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva
333. MOLNÁR, Judit, MODIC, Erik, KRMELJ, Gregor, HASAN, Gyuldzhan, ZERIALI, Haron, PRAZNIK, Žan, BAN, Viktor, DŽOMBIĆ, Marina, TOTH, Klemen, VINKOVIČ, Nika, MEŠIČEK, Ira, GRABOVICA, Duško, SEČIĆ, Anesa, NOVAK, Rok, ŽGUR, Tim, HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik, avtor dodatnega besedila), JANKO SPREIZER, Alenka (urednik), KAVREČIČ, Petra (urednik), LUKAN, Klara (urednik), DEBEVEC, Vanja (urednik). Človek in živali v UNESCO Biosfernem območju Kras in porečje Reke. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2018. 71 str., fotogr. Mreža univerz Parka Škocjanske jame, zv. 5. ISBN 978-961-6490-47-4. [COBISS.SI-ID 297078016]
334. KALC, Aleksej (urednik), HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), Mednarodna konferenca Selitvene izkušnje in nadzor nad selitvami med realnostjo in spominom, Koper-Capodistria, ponedeljek, 16. april 2018 = International Academic Conference Migration Experiences and Migration Control Between Reality and Memory, Koper-Capodistria, Monday, 16 April 2018. Program in povzetki = Programme and abstracts. [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije: = Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenian Migration Institute; [Koper]: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije: = Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici: = University of Primorska, Faculty of Humanities, [2018]. https://www.zrc-sazu.si/sites/default/files/mednarodna_znanstvena_konferenca_selitvene_izkusnje_in_nadzor_koper_16.4.2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43179565]
financer: ARRS, Projekti, J6-8250, SI, Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije; ARRS, Projekti, J5-8246, SI, Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945-2015; ARRS, Projekti, J5-7167, SI, Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva
335. POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik), HABINC, Mateja (urednik), HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik). Nemi spomini : manjšine med obrobjem in ospredjem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2017. 137 str., ilustr. Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 51. ISBN 978-961-6775-21-2. [COBISS.SI-ID 292928256]
336. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), GOUSSEFF, Catherine (urednik), CORNI, Gustavo (urednik). At home but foreigners : population transfers in 20th century Istria. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2015. 229 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6964-40-1. [COBISS.SI-ID 283640832]
337. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), KAVREČIČ, Petra (urednik). Nesnovna krajina Krasa : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 136 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6963-43-5. [COBISS.SI-ID 279336960]
338. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), KAVREČIČ, Petra (urednik). Il paesaggio immateriale del Carso : [znanstvena monografija = monografia scientifica]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 144 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6963-92-3. [COBISS.SI-ID 281129216]
339. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), KAVREČIČ, Petra (urednik). Il paesaggio immateriale del Carso : [znanstvena monografija = monografie scientifica]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. ISBN 978-961-6963-90-9, ISBN 978-961-6963-91-6. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-90-9.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-91-6/index.html. [COBISS.SI-ID 281129472]
340. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), WEBER, Irena (urednik), FABJAN, Daša (urednik), PRELOŽNIK, Andrej (urednik). Stone narratives : heritage, mobility, performance. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6963-97-8. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-96-1/index.html. [COBISS.SI-ID 281169920]
341. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik). Stone narratives : heritage, mobility, performance. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. ISBN 978-961-6963-95-4, ISBN 978-961-6963-96-1. http://www.hippocampus.si/ISBN/, http://www.hippocampus.si/ISBN/ 978-961-6963-96-1/index.html. [COBISS.SI-ID 281170176]
342. FRANETIČ, Anja, GORKIČ, Andreja, KRES, Karin Špela, KOVIČ, Katja (avtor, urednik), VIMER, Jerica, TIŠLER, Manja, BUTINA, Lovrenc, GERLJEVIČ, Erika, PEROŠ, Jure, BIRSA, Valerija, CERKVENIK, Andrejka (urednik), HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik), DEBEVEC, Vanja (urednik). Zdravilne rastline Biosfernega območja Kras : [rezultati projektnega dela "Po kreativni poti do praktičnega znanja" v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013]. Škocjan: Javni zavod Park Škocjanske jame, 2015. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538160324]
343. Arheo : arheološka obvestila. HROBAT VIRLOGET, Katja (član uredniškega odbora 2007-2008). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 1981-. ISSN 0351-5958. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-99SHMYBQ. [COBISS.SI-ID 6930434]
344. MURŠIČ, Rajko (urednik), HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik). Prostori soočanja in srečevanja : spominski zbornik za Boruta Brumna. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2008. 287 str. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 26. ISBN 978-961-237-266-8. [COBISS.SI-ID 243084032]
345. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik). Povzetki referatov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2006. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32268642]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

346. KLEPEC, Nika. Dediščina tekstilne tovarne Volna laško in njena muzejska interpretacija : magistrsko delo. Portorož: [N. Klepec], 2022. X, 99 str., [44] str. pril., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=18408. [COBISS.SI-ID 115015939]
347. MOHAR, Mateja. Spreminjanje vrednotenja dediščine od socializma do danes - primer Istre : magistrsko delo. Portorož: [M. Mohar], 2022. VIII, 83 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=18798&lang=slv. [COBISS.SI-ID 122267395]
348. HROVATIN, Vesna. "Escave divaška" : na stičišču doživljajske industrije in inovativnih pristopov interpretacije. Portorož: [V. Hrovatin], 2020. VII, 56 str. [COBISS.SI-ID 22932995]
349. RIJAVEC, Jani. Meja na Goriškem : življenje in pogledi ljudi ob meji v 2. polovici 20. stoletja : magistrsko delo. Koper: [J. Rijavec], 2020. 91 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=14211. [COBISS.SI-ID 27372291]
350. KRŽAN, Anja. Prevetritve narodov v Brežicah : predlog interpretacije na primeru izbrane urbane arhitekture : magistrsko delo. Portorož: [A. Križan], 2018. VII, 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540815812]
351. FRANETIČ, Anja. Kriteriji vključevanja gostinskih dejavnosti v znamko Park Škocjanske jame : magistrsko delo. Portorož: [A. Franetič], 2017. IX, 117 str., [1] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1539161028]
352. MARUŠIČ, Martina. Vključevanje dediščine v turistične prireditve Negove : primer otroških iger, izštevank in igrač : magistrsko delo. Portorož: [M. Marušič], 2017. VIII, 76 str., [13] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1539987396]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

353. MEŠIČEK, Ira. Avtohtonistične teorije : slovenski primer : zaključno delo. Koper: [I. Mešiček], 2020. 50 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=14205. [COBISS.SI-ID 30449411]
354. STEFFE, Artur. Dediščina ribištva v luči demografskih sprememb na območju Kopra : tematska pot nekdanjih ribiških pristanišč : zaključno delo. Koper: [A. Steffe], 2020. 34 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=15047. [COBISS.SI-ID 44128771]
355. KENDA, Kristina. Povezava med ustnim izročilom in arheologijo na območju občine Idrija : zaključno delo. Koper: [K. Kenda], 2018. 63 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11843. [COBISS.SI-ID 1540800452]
356. MRAK, Terezija. Staroverska svetišča v Posočju v arheološkem in etnološkem kontekstu : zaključno delo. Koper: [T. Mrak], 2018. 31 str., ilustr. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11844. [COBISS.SI-ID 1540800196]
357. KOJIĆ, Ana Marija. Dediščina irskih pubov v Sloveniji : zaključno delo. Koper: [A. M. Kojić], 2017. 21 f., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Kojic-Ana-Marija.pdf. [COBISS.SI-ID 1539712708]
358. AUBER, Sara. Demografske spremembe in bivalna kultura na istrskem podeželju : primer vasi Hrvoji : zaključno delo. Koper: [S. Auber], 2017. 58 str., ilustr., tabele. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Auber-Sara.pdf. [COBISS.SI-ID 1539800772]
359. VIMER, Jerica. Družbenogeografski in etnološki vidiki industrijske dediščine občine Ruše : zaključno delo. Koper: [J. Vimer], 2017. 68 str., ilustr., tabele. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Vimer-Jerica.pdf. [COBISS.SI-ID 1539537092]
360. JURKOTA, Marina. Tradicionalna ovčereja na otoku Cresu : zaključno delo. Koper: [M. Jurkota Rebrović], 2016. 75 str., ilustr. https://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Jurkota-Rebrovic-Marina.pdf. [COBISS.SI-ID 1538227396]
361. HRVATIN, Tina. Dediščina gasilskega društva v Movraški dolini v Istri : zaključno delo. Koper: [T. Hrvatin], 2014. 25 str., ilustr. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/zakljucna/Hrvatin-Tina.pdf. [COBISS.SI-ID 1536982724]
362. FILIPIČ, Goran. Interpretacija dediščine na primeru vasi Mošnje : zaključno delo. Koper: [G. Filipič], 2013. 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512958848]
363. FRANETIČ, Anja. Spomini na otroštvo in mladostništvo v prvi polovici 20. stoletja - Vrhe : zaključno delo. Koper: [A. Franetič], 2013. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512957312]
364. FABČIČ, Anja. Mlini in žage v vaseh Otošče in Lozice : zaključno delo. Koper: [A. Fabčič], 2012. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512881280]
365. LAH, Tamara. Ohranjanje in obnova stavbne dediščine v Obalno-kraški regiji : "vloga lastnikov in dostopnost tradicionalnih in obrtniških znanj pri obnovi ljudske stavbne dediščine v slovenski Istri - štirje primeri" : zaključno delo. Koper: [T. Lah], 2012. 37 f. [COBISS.SI-ID 512895616]
366. ORAŽEM, Špela. Pustovanje nekoč in danes na primeru cerkljanskih laufarjev : zaključno delo. Koper: [Š. Oražem], 2012. 48, [3] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512882816]
367. ŠKRINJAR, Marija. Škocjan - predlog interpretacije arheološke dediščine : zaključno delo. Koper: [M. Škrinjar], 2012. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512898176]
368. ZLATOPER, Tina. Mlini in žage na potoku Zapoška : zaključno delo. Koper: [T. Zlatoper], 2011. 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512767360]

Mentor - drugo

369. BORONDIČ, Leonida, DŽOMBIĆ, Marina, KENDA, Lucija, MIHAJLOVIĆ, Ula, OSTERMAN, Anja, OTRIN, Tinkara, TOTH, Klemen, VALČIĆ, Robert, ŽGUR, Tim. Hrana in njena priprava na UNESCO biosfernem območju Kras in porečje Reke. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6490-43-6. [COBISS.SI-ID 291416064]
370. ŽERJAL, Iztok, COTIČ, Anja, JELIĆ, Gojko, KOVAČIČ, Nejc, KOVIČ, Katja, PIPAN, Anja, PLAZOVNIK, Nina, SEDEVČIČ, Anja, SENICA, Tajda, SMAJILA, Nenad, ZAJC, Silva. Praznovanje 15. aprila - dneva železničarjev Jugoslavije na Divaškem. Koper; Portorož; Škocjan pri Divači: Park Škocjanske jame, 2016. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538600132]
371. SAVŠEK, Ana. Rituali, navade in običaji ob rojstvu : seminarska naloga. Šmartno pri Litiji: [A. Savšek], 2007. 24 f. [COBISS.SI-ID 27612419]

Ilustrator

372. KRAMBERGER, Bine (avtor, ilustrator), JANEŽIČ, Maja, NOVŠAK, Matjaž (avtor, ilustrator), VERBIČ, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, PRUS, Tomaž, VRŠČAJ, Borut. Spodnje Hoče. Elektronska izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2021. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 90. ISBN 978-961-6990-85-1. [COBISS.SI-ID 62011395]
373. KRAMBERGER, Bine (avtor, ilustrator), JANEŽIČ, Maja, NOVŠAK, Matjaž (avtor, ilustrator), VERBIČ, Tomaž, CULIBERG, Metka, ŠERCELJ, Alojz, PRUS, Tomaž, VRŠČAJ, Borut. Spodnje Hoče. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (81 str.)), ilustr. Arheologija na avtocestah Slovenije, 90. ISBN 978-961-6990-82-0. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/spodnje-hoce. [COBISS.SI-ID 61853955]

Avtor dodatnega besedila

374. ŠRIMPF VENDRAMIN, Katarina, BABIČ, Saša (urednik). Zgodbe in prostor : ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 160 str., ilustr. Ethnologica - Dissertationes, 8. ISBN 978-961-05-0532-7. ISSN 2232-3090. [COBISS.SI-ID 54900995]
375. MOLNÁR, Judit, MODIC, Erik, KRMELJ, Gregor, HASAN, Gyuldzhan, ZERIALI, Haron, PRAZNIK, Žan, BAN, Viktor, DŽOMBIĆ, Marina, TOTH, Klemen, VINKOVIČ, Nika, MEŠIČEK, Ira, GRABOVICA, Duško, SEČIĆ, Anesa, NOVAK, Rok, ŽGUR, Tim, HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik, avtor dodatnega besedila), JANKO SPREIZER, Alenka (urednik), KAVREČIČ, Petra (urednik), LUKAN, Klara (urednik), DEBEVEC, Vanja (urednik). Človek in živali v UNESCO Biosfernem območju Kras in porečje Reke. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2018. 71 str., fotogr. Mreža univerz Parka Škocjanske jame, zv. 5. ISBN 978-961-6490-47-4. [COBISS.SI-ID 297078016]
376. IVANČIČ KUTIN, Barbara (avtor, fotograf), KROPEJ TELBAN, Monika (urednik). Krivopete : divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 174 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 13. ISBN 978-961-05-0087-2. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 294906112]
nagrada: Odlični v znanosti 2019
377. BORONDIČ, Leonida, DŽOMBIĆ, Marina, KENDA, Lucija, MIHAJLOVIĆ, Ula, OSTERMAN, Anja, OTRIN, Tinkara, TOTH, Klemen, VALČIĆ, Robert, ŽGUR, Tim. Hrana in njena priprava na UNESCO biosfernem območju Kras in porečje Reke. Škocjan: Park Škocjanske jame, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6490-43-6. [COBISS.SI-ID 291416064]
378. ČOK, Boris, PLETERSKI, Andrej (urednik). V siju mesečine : ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2016. 184 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 5. ISBN 978-961-254-380-8. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 285076992]
379. PERŠOLJA, Jasna Majda (zbiratelj, urednik). Škocjanski kaplanci. Škocjan: Turistično društvo, 2006. 156 str., ilustr. ISBN 961-238-697-8. [COBISS.SI-ID 227329024]

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

380. ČEBRON LIPOVEC, Neža. Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni : primer mesta Koper : doktorska disertacija. Koper: [N. Čebron Lipovec], 2018. 353 str., [107] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1540777156]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

381. SEMOLIČ, Urša. Voda v vsakdanjem življenju na Krasu : primer Komenski Kras : zaključno delo. Koper: [U. Semolič], 2018. 42 str., ilustr., tabele. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=11887. [COBISS.SI-ID 1540772548]

Komentator

382. HUSU, Elena (režiser, scenarist), KLABJAN, Borut. Odprta meja 40 let : življenje ob meji brez meje = Confine aperto 40 anni : vivere al confine senza confine. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, 2022, cop. 2021. 1 spletni vir (1 videodatoteka (34 min, 59 sek)), barve, zvok. Dokumentarne perspektive, programma artistico-culturale. https://www.youtube.com/watch?v=cr-MXg7jn-c&t=140s, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174866496?s=tv_ita, https://www.youtube.com/watch?v=bzvDzQEXnoA. [COBISS.SI-ID 106210307]
383. HUSU, Elena (režiser, scenarist). Odprta meja 40 let : življenje ob meji brez meje. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, 2021. https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarne-perspektive/174866496. [COBISS.SI-ID 106082563]

Intervjuvanec

384. UDOVČ, Lea. Pripoved o Krasu - zgodba, ki je ne more uničiti niti požar. N1. 30. jul. 2022, ilustr. https://n1info.si/poglobljeno/pripoved-o-krasu-zgodba-ki-je-ne-more-uniciti-niti-pozar/. [COBISS.SI-ID 117565955]
385. ČEPAR, Nataša. Z mitološkimi bitji na izlet. Delo. [Tiskana izd.]. 27. jan. 2021, leto 63, št. 21, str. 13, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 57001219]
386. SABADIN, Denis. Zakaj so izginili sošolci : monografija V tišini spomina: "Eksodus" in Istra dr. Katje Hrobat Virloget je knjiga, ki je morala biti napisana. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 23. jul. 2021, leto 75, št. 168, str. 15-16, ilustr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 74459651]
387. BOŽIČKO, Vida. Če stika z umrlimi prej nismo želeli, ga zdaj niti ne moremo imeti : smrt in slovo v času koronavirusa. Večer. [Tiskana izd.]. 30. okt. 2020, 76, [št.] 252, str. 5, ilustr. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 36549891]
388. MAGER, Ingrid (oseba, ki intervjuva). Slovenci smo v kratkem času šli v ekstrem : kultura pokopov. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 30. okt. 2015, leto 65, št. 253, ilustr. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 58899554]
389. PETKOVIĆ PLEMENITA, Lidija (oseba, ki intervjuva), et al., EASA. Some interesting thoughts from EASA conference. Maribor; Ljubljana: Radio Slovenia International, 2008. [COBISS.SI-ID 37558114]

Pripovedovalec

390. EKAR, Nuša (scenarist). Živa krajina Krasa = Living landscape = Il paesaggio vivo del Carso. [Vrtojba]: Video pro, [2015]. 1 video DVD (45 min, 7 sek), zvok, barve. [COBISS.SI-ID 1537600196]

Fotograf

391. VOJAKOVIĆ, Petra, NOVŠAK, Matjaž, URANKAR, Rafko. Drnovo 2. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (195 str.)), ilustr., zvd. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 104. ISBN 978-961-7169-38-6. https://www.zvkds.si/sl/knjiznica/drnovo-2. [COBISS.SI-ID 136385027]
392. TICA, Gojko (avtor, fotograf), KOVAČIČ, Ana (avtor, ilustrator, fotograf), MIŠKEC, Alenka, TOLAR, Tjaša, TOŠKAN, Borut. Na vrhu. Spletna izd. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2019. Arheologija na avtocestah Slovenije, 80. ISBN 978-961-6990-60-8, ISBN 978-961-6990-61-5. http://www.zvkds.si/sl/knjiznica/saas-e-knjige. [COBISS.SI-ID 302962432]
393. TICA, Gojko (avtor, fotograf), KOVAČIČ, Ana (avtor, ilustrator, fotograf), MIŠKEC, Alenka, TOLAR, Tjaša, TOŠKAN, Borut. Na vrhu. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 80. ISBN 978-961-6990-62-2. [COBISS.SI-ID 302998528]
394. NOVŠAK, Matjaž, URANKAR, Rafko, KRAJŠEK, Jure, ROZMAN, Bojana, ERJAVEC, Robert (avtor, ilustrator, fotograf), PLESTENJAK, Ana, BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut. Kortinca - Spodnje Škofije. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 76. www.zvkds.si/sl/kategorija-publikacije/e-knjige. [COBISS.SI-ID 294264320]
395. NOVŠAK, Matjaž, URANKAR, Rafko, KRAJŠEK, Jure, ROZMAN, Bojana, ERJAVEC, Robert (avtor, ilustrator, fotograf), PLESTENJAK, Ana, BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, KARO, Špela (glavni urednik). Kortinca - Spodnje Škofije. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2017. Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 76. ISBN 978-961-6990-14-1. www.zvkds.si/sl/kategorija-publikacije/e-knjige. [COBISS.SI-ID 293255680]
396. VALENČIČ, Tina M. Mitska jama z mitskimi simboli : kaj pomeni strelec na falusoidnem kapniku ali pestra zgodovina prednikov Bistričanov. Primorske novice. [Tiskana izd.]. 27. feb. 2016, leto 70, št. 48, str. 7, fotogr. ISSN 1854-0570. [COBISS.SI-ID 2355659]
397. ISTENIČ, Janka (avtor, urednik, fotograf), SELIČ, Tinka (urednik). Roman stories from the crossroads. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2015. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-98-1. [COBISS.SI-ID 279945472]
398. SAKARA SUČEVIĆ, Maša, ŽERJAL, Tina, GARDINA, Lidija, BIZJAK, Maruša. Vsak košček šteje : Školarice : od arheološkega artefakta do muzealije = Pezzo per pezzo : Scoladizzi : musealizzazione dell'oggetto archeologico. Koper: Pokrajinski muzej; = Capodistria: Museo regionale, 2015. ISBN 978-961-6384-19-3. [COBISS.SI-ID 278976512]
399. ISTENIČ, Janka (avtor, urednik, fotograf), BITENC, Polona (urednik), SELIČ, Tinka (urednik). Rimske zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-94-3. [COBISS.SI-ID 276608256]
400. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf). Slovenija praznuje : sodobne šege in navade na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 384 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15343-8. [COBISS.SI-ID 257671168]
401. PLESTENJAK, Ana, ZOROVIĆ, Marko (avtor, ilustrator), MASARYK, Rene, KREMPUŠ, Robert. Podobe preteklosti : Arhej d.o.o. : 2010 = Images of the past. Ljubljana: Matjaž Novšak za Arhej d.o.o., [2009]. 1 koledar (35 listov), barve. [COBISS.SI-ID 2535846]
402. ISTENIČ, Janka, KNIFIC, Timotej (avtor, fotograf), NABERGOJ, Tomaž (avtor, urednik), TRAMPUŽ OREL, Neva, TURK, Peter (avtor, fotograf), MIŠKEC, Alenka. Steps into the past : treasures from the archaeological collections of the National Museum of Slovenia. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006. 136 str., ilustr. ISBN 961-6169-48-3, ISBN 978-961-6169-48-6. [COBISS.SI-ID 230552320]
403. ISTENIČ, Janka, KNIFIC, Timotej (avtor, fotograf), NABERGOJ, Tomaž (avtor, urednik), TRAMPUŽ OREL, Neva, TURK, Peter, MIŠKEC, Alenka. Stopinje v preteklost : zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2006. 136 str., ilustr. ISBN 961-6169-45-9, ISBN 978-961-6169-45-5. [COBISS.SI-ID 229141248]

Recenzent

404. MEDVEŠČEK, Pavel (avtor, ilustrator). Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023. 576 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 12. ISBN 978-961-254-784-4. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 135873795]
405. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), KOLENC, Petra (urednik). Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla società slovena al confine italo-sloveno. 1a ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC; Udine: Kappa Vu, 2022. 166 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0595-2. [COBISS.SI-ID 85623811]
406. KALE, Jadran. Rasprostiranje kulture : kako ljudi stvaraju prostor. Jastrebarsko: Naklada Slap; Zadar: Sveučilište u Zadru, cop. 2021. 241 str., ilustr. ISBN 978-953-191-936-4. [COBISS.SI-ID 64945923]
407. ŠRIMPF VENDRAMIN, Katarina, BABIČ, Saša (urednik). Zgodbe in prostor : ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 160 str., ilustr. Ethnologica - Dissertationes, 8. ISBN 978-961-05-0532-7. ISSN 2232-3090. [COBISS.SI-ID 54900995]
408. MEDVEŠČEK, Pavel (avtor, ilustrator). Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 576 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 12. ISBN 978-961-254-784-4. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 24796675]
409. GULIN ZRNIĆ, Valentina, ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena. Grad kao susret : etnografije zagrebačkih trgova. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2019. 419 str., ilustr. ISBN 978-953-8232-00-8, ISBN 978-953-8089-53-4. [COBISS.SI-ID 518531927]
410. JEZERNIK, Božidar (urednik), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (urednik). Močni, modri in dobri : junaki v slovenski folklori. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 283 str., ilustr. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 48. ISBN 978-961-06-0262-0. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1. [COBISS.SI-ID 302266880]
financer: ARRS, Projekti, J6-5558, SI, Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi
411. MLAKAR, Anja (avtor, prevajalec povzetka), KROPEJ TELBAN, Monika (recenzent, urednik). Skrivnostni tujec in demonski sovražnik : drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 240 str., ilustr. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 14. ISBN 978-961-05-0169-5. [COBISS.SI-ID 299120896]
412. BELAJ, Marijana, MARTIĆ, Zvonko, MENCEJ, Mirjam. Topografije svetoga na području Buškoga Blata. Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-953-8232-08-4, ISBN 978-953-8232-07-7. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2019/05/Topografije-svetoga-na-podru. [COBISS.SI-ID 69494626]
413. MEDVEŠČEK, Pavel (avtor, ilustrator), PLETERSKI, Andrej (avtor dodatnega besedila, urednik), BELAK, Mateja (urednik). Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 576 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 12. ISBN 978-961-254-784-4. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 296430080]
414. IVANČIČ KUTIN, Barbara (avtor, fotograf), KROPEJ TELBAN, Monika (urednik). Krivopete : divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 174 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 13. ISBN 978-961-05-0087-2. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 294906112]
nagrada: Odlični v znanosti 2019
415. BELAJ, Juraj (glavni in odgovorni urednik). Sacralization of landscape and sacred places : proceedings of the 3rd International Conference of Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology, Zagreb, 2nd and 3rd June 2016. Zagreb: Institute of archaeology: = Institut za arheologiju, 2018. 442 str., ilustr., zvd. Zbornik Instituta za arheologiju, knj. 10, vol. 10. ISBN 978-953-6064-36-6. [COBISS.SI-ID 44246573]
416. MEDVEŠČEK, Pavel (avtor, ilustrator), PLETERSKI, Andrej (urednik). Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 576 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 12. ISBN 978-961-254-784-4. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 285077248]
417. POLJAK ISTENIČ, Saša (urednik, recenzent). Manjšine in večine, marginalne in dominantne skupine : nemi spomini in prakse sožitja : program in povzetki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2016. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-19-9. [COBISS.SI-ID 284812800]
418. GULIN ZRNIĆ, Valentina (urednik), ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena (urednik), ZANKI, Josip (urednik). Mjesto izvedbe i stvaranje grada. Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2016. 203 str., ilustr. Biblioteka Nova etnografija. ISBN 978-953-8098-09-3, ISBN 978-953-8089-09-1. [COBISS.SI-ID 1539217604]
419. ČOK, Boris, PLETERSKI, Andrej (urednik). V siju mesečine : ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2016. 184 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 5. ISBN 978-961-254-380-8. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 285076992]
420. DAPIT, Roberto, GRI, Gian Paolo, GLIHA KOMAC, Nataša, GOMIRŠEK, Tanja, IVANČIČ KUTIN, Barbara, KOFOL, Karla, KROPEJ TELBAN, Monika, LAČEN-BENEDIČIČ, Irena, LEDINEK LOZEJ, Špela, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, POLJAK ISTENIČ, Saša, QUAGLIA, Sandro, RAVNIK, Mojca, RIJAVEC, Tanja, TORKAR TAHIR, Zdenka, ZULJAN KUMAR, Danila, DAPIT, Roberto (urednik), IVANČIČ KUTIN, Barbara (urednik), LEDINEK LOZEJ, Špela (urednik). Le collezioni uniscono : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = Zbirke povezujejo : etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom. Udine: Università degli studi, Dipartimento di lingue e letterature straniere; [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, 2015. 307 str., ilustr. Zborzbirk. ISBN 978-88-904461-2-2. [COBISS.SI-ID 7709932]
421. MEDVEŠČEK, Pavel (avtor, ilustrator), et al., PLETERSKI, Andrej (urednik). Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 576 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 12. ISBN 978-961-254-784-4. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 281556224]
422. MEDVEŠČEK, Pavel (avtor, ilustrator), et al., PLETERSKI, Andrej (urednik). Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva. 1. elektronska izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 12. ISBN 978-961-254-849-0. ISSN 1581-9744. http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Medvescek_Iz_nevidne_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 282308608]
423. KROPEJ TELBAN, Monika. Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 461 str., ilustr. ISBN 978-961-254-770-7. [COBISS.SI-ID 278132224]
424. KATIĆ, Mario (urednik), MARČETIĆ, Stjepan (urednik). Ravne Brčko : prošlost, običaji, životna svakidašnjica. Zadar: Sveučilište; Boće: Župa Boće, 2014. 321 str., ilustr. ISBN 978-953-331-063-3. [COBISS.SI-ID 7918617]
425. ČOK, Boris. V siju mesečine : ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC: Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2013. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 5. ISBN 978-961-254-593-2. ISSN 1581-9744. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543808.pdf, http://www.biblos.si/lib/book/9789612545932. [COBISS.SI-ID 269266432]
426. ČOK, Boris, PLETERSKI, Andrej (urednik). V siju mesečine : ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC: Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2012. 184 str., ilustr., zvd. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 5. ISBN 978-961-254-380-8, ISBN 978-961-254-593-2. ISSN 1581-9744. http://iza2.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612543808.pdf. [COBISS.SI-ID 262791936]
427. GUŠTIN, Mitja (avtor dodatnega besedila, urednik). Volčji grad. Komen: Občina, 2012. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-91414-9-6. [COBISS.SI-ID 263540992]

Diskutant

428. ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ, Nevena (diskutant), POTKONJAK, Sanja (diskutant), KLABJAN, Borut (diskutant). Vklesani spomini : heroji in spomeniki NOB in socializma : okrogla miza v okviru mednarodnega projekta "Heroes we love: Ideology, Identity and Socialist Art in New Europe", Koper, 26. nov. 2015, knjižnica Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. [COBISS.SI-ID 1538323396]

Drugo

429. The concept of time and space in European folklore : [mednarodni simpozij, Ljubljana, 6.-9. sep. 2007]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: Evropska komisija, 2007. [COBISS.SI-ID 34860386]


NERAZPOREJENO

430. HROBAT VIRLOGET, Katja. Družbene meje in odnosi v istrski družbi po povojnem "eksodusu". Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Tiskana izd.]. 2021, 61, št. 1, str. 30-41. ISSN 0351-2908. [COBISS.SI-ID 117848579]
431. HROBAT VIRLOGET, Katja. Ko Baba dvigne krilo : prostor in čas v folklori Krasa. 1., e-izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0221-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/165/261/4207-1, DOI: 10.4312/978-961-06-0221-7. [COBISS.SI-ID 300631040]
432. HROBAT VIRLOGET, Katja. Landscapes and tradition between archaeology and ethnology : INTERKRAS (Interdisciplinary studies of karstic landscapes), Vrgorac, Croatia, October 1-13, 2012. Vrgorac, 8. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2294483]
433. HROBAT VIRLOGET, Katja. The perception of space in folklore : INTERKRAS (Interdisciplinary studies of karstic landscapes), Vrgorac, Croatia, October 1-13, 2012. Vrgorac, 8. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2294739]
434. HROBAT VIRLOGET, Katja. Pre-Slavic and Slavic myths in landscape : INTERKRAS (Interdisciplinary studies of karstic landscapes), Vrgorac, Croatia, October 1-13, 2012. Vrgorac, 8. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2294995]
435. HROBAT VIRLOGET, Katja. Folklorno izročilo Krasa v krajini. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2008. [COBISS.SI-ID 38004322]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 25. 1. 2023