COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Metka Kuhar [22286]Osebna bibliografija za obdobje 2001-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUHAR, Metka, ZAGER KOCJAN, Gaja. Adverse childhood experiences and somatic symptoms in adulthood : a moderated mediation effects of disturbed self-organization and resilient coping. Psychological trauma. Nov. 2022, vol. 14, no. 8, str. 1288-1298, ilustr. ISSN 1942-969X. DOI: 10.1037/tra0001040. [COBISS.SI-ID 69303299]
financer: Javna Agencija za Raziskovalno Dejavnost RS, P5-0110, V5-1712
2. KUHAR, Metka, ZAGER KOCJAN, Gaja. Povezanost med obremenjujočimi in pozitivnimi izkušnjami v otroštvu ter šolskim uspehom pri mladih v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2022, letn. 59, št. 1, str. 95–114, 168. ISSN 0040-3598. DOI: 10.51936/tip.59.1.95-114. [COBISS.SI-ID 108496131]
financer: ARRS, V5-1712, Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti; ARRS, P5-0110, Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije; ARRS, P5-0200, Kakovost življenja družbenih skupin
3. KUHAR, Metka, ZAGER KOCJAN, Gaja. Associations of adverse and positive childhood experiences with adult physical and mental health and risk behaviours in Slovenia. European journal of psychotraumatology. 2021, vol. 12, no. 1, 15 str., ilustr. ISSN 2000-8066. DOI: 10.1080/20008198.2021.1924953. [COBISS.SI-ID 69268483]
financer: Javna agencija za raziskovalno dejavost RS, P5-0110,V5-1712
4. MEŠL, Nina, DRGLIN, Zalka, KUHAR, Metka. Posledice travmatičnih izkušenj otrok : prepoznavanje in odzivanje v slovenskih vrtcih in šolah. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. okt.-dec. 2021, letn. 58, št. 4, str. 947–970, 1154, tabele. ISSN 0040-3598. DOI: 10.51936/tip.58.3.947-970. [COBISS.SI-ID 91865603]
5. JEZNIK, Katja, KROFLIČ, Robi, KUHAR, Metka. Between retributive and restorative compulsory school teachers' discipline activities. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2020, vol. 10, no. 2, str. 101-121. ISSN 1855-9719. DOI: 10.26529/cepsj.483. [COBISS.SI-ID 36207709]
6. KUHAR, Metka, ZAGER KOCJAN, Gaja. Konglomerat travme : obremenjujoče izkušnje v otroštvu in njihovo socialno-demografsko ozadje. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. apr.-jun. 2020, letn. 57, št. 2, str. 509-526, 691, tabele. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/konglomerat-travme-obremenjujo%C4%8De-izku%C5%A1nje-v-otro%C5%A1tvu-in-njihovo-socialno-demografsko-ozadje.pdf?sfvrsn=0, https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/avtorski-povzetkid1fabf304f2c67bc8e26ff00008e8d04.pdf?sfvrsn=0. [COBISS.SI-ID 20838915]
7. KUHAR, Metka, KRMELJ, Matej, PETRIČ, Gregor. The impact of facilitation on the quality of deliberation and attitude change. Small group research. 2019, vol. 50, no. 5, str. 623-653, tabele. ISSN 1552-8278. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1046496419861439, DOI: 10.1177/1046496419861439. [COBISS.SI-ID 36279133]
8. SELAK, Špela, KUHAR, Metka. Socialno-psihološki vidik uporabe spletnega socialnega omrežja Facebook skozi prizmo dejavnikov selektivnega samopredstavljanja. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jan.-mar. 2019, letn. 56, št. 1, str. 191-209, 312-313, tabele. ISSN 0040-3598. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/socialno-psiholo%C5%A1ki-vidik-uporabe-spletnega-socialnega-omre%C5%BEja-facebook-skozi-prizmo-dejavnikov-selektivnega-samopredstavljanja.pdf?sfvrsn=0. [COBISS.SI-ID 4434917]
9. KUHAR, Metka, JEZNIK, Katja. Effects of group discussion attachment styles and facilitation on the quality of deliberation. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2018, vol. 27, no. 2, str. 281-303, ilustr. ISSN 1330-0288. http://www.pilar.hr/drustvena-istrazivanja/index.php/drustvena-istrazivanja/article/view/1646, DOI: 10.5559/di.27.2.05. [COBISS.SI-ID 67117154]
10. KUHAR, Metka, ŠVAB, Alenka. Stanovanjski status in osamosvajanje mladih v Mestni občini Ljubljana. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. sep. 2018, letn. 34, št. 88, str. 61-92, tabele. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 35924573]
11. KUHAR, Metka, JEZNIK, Katja. Osnovnošolski učitelji o vzgojno-disciplinskem ukrepanju. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 69, št. 1/2, str. 62-69, tabeli. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 66494050]
12. KUHAR, Metka, PETROVČIČ, Andraž. The quality of parliamentary deliberation : the case of the Family Code debates in the Slovenian Parliament. Javnost. 2017, vol. 24, no. 1, str. 71-86, tabela. ISSN 1318-3222. http://dx.doi.org/10.1080/13183222.2017.1267167, DOI: 10.1080/13183222.2017.1267167. [COBISS.SI-ID 34587997]
13. KUHAR, Metka, JEZNIK, Katja. Deliberativno razpravljanje učiteljev o vzgojnih ukrepih v osnovni šoli. Sodobna pedagogika. mar. 2017, letn. 68 = 134, št. 1, str. 32-50, tabele. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 63900770]
14. KUHAR, Metka, PETROVČIČ, Andraž. Vidiki (ne)deliberativnosti v parlamentarnih razpravah o Družinskem zakoniku. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1124-1142, 1247. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_6_KuharPetrovcic.pdf. [COBISS.SI-ID 33786973]
15. KUHAR, Metka. Dialoške razsežnosti medosebnega komuniciranja v socialnem kontekstu. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1212-1230, 1249. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_6_Kuhar1.pdf. [COBISS.SI-ID 33787485]
16. KUHAR, Metka. Demokratično starševanje : preseganje dualnosti avtoritarna - permisivna vzgoja. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 46, št. 4/5, str. 32-38. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 2429308]
17. OBLAK ČRNIČ, Tanja, KUHAR, Metka. Everyday and family contexts of youth computer cultures : the case of Slovenia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 24, št. 1, str. 129-142, tabele. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 32814685]
18. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Leaving home in Slovenia : a quantitative exploration of residential independence among young adults. Journal of adolescence. Dec. 2014, vol. 37, no. 8, str. 1409-1419, tabele. ISSN 0140-1971. DOI: 10.1016/j.adolescence.2014.05.011. [COBISS.SI-ID 32749405]
19. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Towards a concept of parental authority in adolescence = O konceptu starševske avtoritete v adolescenci. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2013, vol. 3, no. 2, str. 135-155. ISSN 1855-9719. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_3_2/cepsj_pp135-155_kuhar%20et%20al.pdf. [COBISS.SI-ID 32079709]
20. KUHAR, Metka. Exploring psychological factors influencing deliberation. Interdisciplinary description of complex systems. 2013, vol. 11, no. 4, str. 415-426. ISSN 1334-4676. http://www.indecs.eu/2013/indecs2013-pp415-426.pdf, DOI: 10.7906/indecs.11.4.6. [COBISS.SI-ID 32334173]
21. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Ideally, mother would say that I can keep it : negotiating authority and autonomy between parents and adolescents about piercing. Journal of youth studies. 2013, vol. 16, no. 7, str. 830-846, tabele. ISSN 1367-6261. DOI: 10.1080/13676261.2013.763917. [COBISS.SI-ID 31798877]
22. HUMER, Živa, KUHAR, Metka. Enakopravnost partnerjev kot proces : primer partnerske zveze iz Slovenije. Socialno delo. avg. 2013, letn. 52, št. 4, str. 221-235, 287, 289. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Enakopravnost_URN_NBN_SI_DOC-EZKTLGXJ.pdf/2019032618375449/. [COBISS.SI-ID 32135261]
23. KUHAR, Metka. Analiza dejavnikov podaljšanega sobivanja staršev in otrok v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. sep.-dec. 2013, letn. 50, št. 5/6, str. 791-809, 908, tabele. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2013_5-6_Kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 32431453]
24. ŠVAB, Alenka, RENER, Tanja, KUHAR, Metka. Behind and beyond Hajnal's line : families and family life in Slovenia. Journal of comparative family studies. 2012, vol. 43, no. 3, str. 419-437. ISSN 0047-2328. [COBISS.SI-ID 31329117]
25. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Parental authority in flux : a qualitative exploration of manifestations of power in parent - child relationships. Revija za sociologiju : sociološki tromjesečnik. 2012, vol. 42, no. 3, str. 277-304. ISSN 0350-154X. http://hrcak.srce.hr/file/151783, DOI: 10.5613/rzs.42.3.2. [COBISS.SI-ID 32071517]
26. RAKAR, Tatjana, BOŠKIĆ, Ružica, KUHAR, Metka. Družinski centri v različnih sistemih blaginje. Socialno delo. jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 233-245, 283, 286. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Druinski_URN_NBN_SI_DOC-EDTGYOB8.pdf/2019032322571085/. [COBISS.SI-ID 31367517]
27. BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, KUHAR, Metka, NAGODE, Mateja. Potrebe sodobnih družin in državni vidik družinskih centrov v Sloveniji. Socialno delo. jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 259-270, 284-285, 287-288. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Potrebe_URN_NBN_SI_DOC-61QNHFVD.pdf/2019032323065426/. [COBISS.SI-ID 31367773]
28. NARAT, Tamara, KUHAR, Metka, KOVAČ, Nadja. Razvoj družinskih centrov v Sloveniji : občinski vidik. Socialno delo. jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 271-282, 286, 288, ilustr. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Razvoj_URN_NBN_SI_DOC-CDV1GR56.pdf/2019032323112635/. [COBISS.SI-ID 31368029]
29. KUHAR, Metka. Podaljšano sobivanje staršev in mladih odraslih v Sloveniji : razsežnosti, dejavniki in implikacije. Socialno delo. dec. 2012, letn. 51, št. 6, str. 365-378, 435, 437. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Podaljano_URN_NBN_SI_DOC-JSF1MQZH.pdf/2019012114292292/. [COBISS.SI-ID 3916133]
30. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Frozen transitions to adulthood of young people in Slovenia? = Zamrznute tranzicije u odraslost mladih u Sloveniji?. Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju. 2012, vol. 54, no. 2, str. 211-226, tabele. ISSN 0038-0318. DOI: 10.2298/SOC1202211K. [COBISS.SI-ID 31329885]
31. KUHAR, Metka. Analiza koncepta družinskih centrov in izbranih primerov dobrih praks za implementacijo v Sloveniji. Socialno delo. okt. 2011, let. 50, št. 5, str. 297-305. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Analiza_URN_NBN_SI_DOC-VJTYACRE.pdf/2019031911024793/. [COBISS.SI-ID 3737957]
32. KUHAR, Metka, ŽAKELJ, Tjaša, RAZPOTNIK, Špela. Pregled delovanja družinskih centrov v izbranih evropskih državah in okviri razvoja družinskih centrov v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar.-apr. 2011, letn. 48, št. 2, str. 433-453, 530. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_2_Kuhar_Zakelj_Razpotnik.pdf. [COBISS.SI-ID 8765513]
33. KUHAR, Metka. Skrb za otroke : potrebe staršev predadolescentnih otrok v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar.-apr. 2011, letn. 48, št. 2, str. 473-490, 531. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_2_Kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 30336605]
34. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Transformation and demographic change in the ex-Yugoslav countries - materialist, idealist, and institutionalist perspectives on reproductive trends. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 20, št. 1, str. 13-26, tabele, graf. prikazi. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 29532253]
35. KUHAR, Metka. Parental authority styles in adolescent-parent relationships. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung. 2010, jahr. 5, ht. 3, str. 321-336, tabele. [COBISS.SI-ID 29687389]
36. KUHAR, Metka. Parental authority in adolescent-parents relationships. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2010, god. 19, br. 6, str. 953-971, tabele, graf. prikazi. ISSN 1330-0288. [COBISS.SI-ID 30077021]
37. HUMER, Živa, KUHAR, Metka. Domače in skrbstveno delo ter odnosi med spoloma : stare zgodbe v novih preoblekah?. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. sep. 2010, letn. 26, št. 64, str. 81-96. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 789101]
38. KUHAR, Metka. Adolescents in the postsocialist Slovenia : between parental authority and autonomy. European journal of psychology of education. Sep. 2010, vol. 25, no. 3, str. 363-380, tabele, graf. prikazi. ISSN 0256-2928. DOI: 10.1007/s10212-010-0023-8. [COBISS.SI-ID 29288029]
39. KUHAR, Metka. Fluidna avtoriteta : kvalitativna raziskava manifestacij starševske avtoritete v Sloveniji. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 19, št. 1, str. 5-24. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_1/kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 42543458]
40. KUHAR, Metka. Nekaj preliminarnih korakov k bolj celostni konceptualizaciji starševske avtoritete = Some preliminary steps towards a more integral conceptualization of parental authority. Sodobna pedagogika. 2010, letn. 61, št. 2, str. 224-237, 238-250. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 29571933]
41. KUHAR, Metka. Etika vitkosti in duh shujševalnih kur. Dialogi. 2008, letn. 44, št. 10, str. 108-140. ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 27910237]
42. KUHAR, Metka. (Ne)zadovoljstvo deklet s telesnim videzom in dietno vedenje. Socialna pedagogika. sep. 2008, letn. 12, št. 3, str. 229-245. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 7562313]
43. KUHAR, Metka, LESKOŠEK, Vesna. Mladinsko delo na lokalni ravni : primerjalna analiza petih držav. Socialna pedagogika. nov. 2008, letn. 12, št. 4, str. 325-343. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 7671113]
44. KUHAR, Metka. The rights and duties of post-adolescent daughters : daughters' and parents' accounts = Prava i obaveze kćeri-postadolescentkinja : viđenja kćeri i roditelja. Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju. 2008, vol. 50, no. 4, str. 391-416, tabele, graf. prikazi. ISSN 0038-0318. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-0318/2008/0038-03180804391K.pdf, DOI: 10.2298/SOC0804391K. [COBISS.SI-ID 28036701]
45. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Orientations of young adults in Slovenia toward the family formation. Young. 2008, vol. 16, no. 2, str. 153-183, ilustr. ISSN 1103-3088. [COBISS.SI-ID 27290461]
46. KUHAR, Metka. Odnos mladih odraslih do ustvarjanja družine in rojevanja. IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije. [Slovenska tiskana izd.]. 2007, letn. 41, št. 2, str. 50-61. ISSN 1318-2803. [COBISS.SI-ID 26702429]
47. KUHAR, Metka. Prosti čas mladih v 21. stoletju = Leisure time of the young in the 21st century. Socialna pedagogika. nov. 2007, letn. 11, št. 4, str. 453-471, ilustr. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 7269705]
48. TEMNIK, Sanja, KUHAR, Metka. Sodobna romantična razmerja mladih : bolj me boli, če ljubi srce kot pa telo. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. sep.-okt. 2007, letn. 44, št. 5, str. 594-619. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20075_Temnik_Kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 26840413]
49. KUHAR, Metka. Komunikativna kompetentnost: teoretske in laične konceptualizacije. Javnost. 2006, vol. 13, supl., str. s37-s54. ISSN 1318-3222. http://www.javnost-thepublic.org/issue/2006/5/. [COBISS.SI-ID 25914717]
50. KUHAR, Metka. Medijske reprezentacije tjelesnog izgleda i samopredodžba mladih. V: ERJAVEC, Karmen (ur.). Mediji i oglašivačko društvo. Zagreb: Fakultet političkih znanosti, 2005. Str. 97-112. Medijska istraživanja, God. 11, br. 1. ISSN 1330-6928. [COBISS.SI-ID 24067677]
51. KUHAR, Metka. Odraščanje v kulturi vitkosti : kako mlade ženske doživljajo nezadovoljstvo s telesom. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. september/oktober 2003, letn. 40, št. 5, str. 860-873. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20035kuhar.PDF. [COBISS.SI-ID 22523229]
52. KUHAR, Metka. Stališča skozi različne paradigmatske optike socialne psihologije. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. december 2002, let. 18, št.41, str. 33-51. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr41Kuhar.PDF. [COBISS.SI-ID 21908573]
53. KUHAR, Metka. O telesni samopodobi mladih = Body images of youth. Socialna pedagogika. 2002, let. 6, št. 3, str. 255-277, graf. prik. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 21518941]
54. KUHAR, Metka, ULE, Mirjana. Družina kot projekt: družinske usmeritve mladih v Sloveniji = Family as a project: family orientation of youth in Slovenia. Socialna pedagogika. 2002, let. 6, št. 3, str. 309-333. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 21519453]
55. KUHAR, Metka. Medijske podobe - korzet sodobnih žensk. V: SPLICHAL, Slavko (ur.). Vatovčev zbornik. Ljubljana: Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2001. Str. 61-78. Javnost, Vol. 8, suplement. ISSN 1318-3222. [COBISS.SI-ID 21013597]

1.02 Pregledni znanstveni članek

56. KUHAR, Metka. Stališča o spolnih vlogah, delitvi dela ter usklajevanju družinskega in poklicnega življenja v Sloveniji : starostne, spolne in izobrazbene razlike = Views on gender roles, division of labour and coordinating family and professional life in Slovenia : age, gender, and educational differences. Socialna pedagogika. sep. 2009, letn. 13, št. 3, str. 311-333, tabele. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 8101961]
57. KUHAR, Metka. Mladi in stari stereotipi. Socialna pedagogika. apr. 2008, letn. 12, št. 1, str. 39-55. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 7385161]
58. KUHAR, Metka. Sebstvo v medosebnem komuniciranju. Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 17, št. 2, str. 429-440. ISSN 1408-5348. [COBISS.SI-ID 1398227]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

59. KUHAR, Metka. Palica in korenček v kot!. Emzin : revija za kulturo. jun. 2011, letn. 21, št. 1/2, str. 71-73. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 30497373]

1.04 Strokovni članek

60. JERIČEK KLANŠČEK, Helena, HOČEVAR-GROM, Ada, KUHAR, Metka. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu kot dejavnik tveganja za bolezni v odraslosti. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. okt. 2020, leto 29, št. 10, str. 46-48. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 30897667]
61. KUHAR, Metka, NOVAK, Marjeta. Ob šankih in v javnih debatah je več polarizacije, vulgarnega govora. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 17. avg. 2019, leto 60 [i. e. 62], št. 188, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 36276317]
62. KUHAR, Metka. Nevidna revolucija. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 1. sep. 2018, leto 60 [i.e. 61], št. 201, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 35823453]
63. KUHAR, Metka. (Psiho)terapija in pristopi osebnega razvoja - le obliž namesto operacije?. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 27. maja 2017, leto 59, št. 121, ilustr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 293876224]
64. HUMER, Živa, KUHAR, Metka. Stare zgodbe v novih oblekah? : gospodinjsko in skrbstveno delo. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 6. mar. 2010, leto 52, št. 53, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 29225053]
65. KUHAR, Metka. Ravno prav strogi? : odnosi med starši in otroki. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 16. jan. 2010, leto 52, št. 12, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 29106013]
66. KUHAR, Metka. "Nategnjena" generacija : mladi in znanje. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 10. okt. 2009, leto 51, št. 235, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 28688477]
67. KUHAR, Metka. Kje so nove mladinske delovne brigade? : mladinski zakon. Delo, Sobotna priloga. [Tiskana izd.]. 28. nov. 2009, leto 51, št. 276, fotogr. ISSN 0350-7521, ISSN 1580-3007. [COBISS.SI-ID 28990301]
68. KUHAR, Metka. Kje so nove mladinske delovne brigade?. Svobodna misel : TV-15, Novi razgledi. 27. nov. 2009, letn. 18, št. 22. ISSN 1318-0266, ISSN 1855-7597. [COBISS.SI-ID 28994909]
69. KUHAR, Metka. Telo-jaz, moje, njegovo?. Emzin : revija za kulturo. dec. 2006, letn. 16, št. 3/4, str. 133-134. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 26509917]
70. KUHAR, Metka. The European aspect of youth research in Slovenia : an important component for shaping national youth policy. Forum 21 : European journal on youth policy. 2007, no. 10, str. 90-95. http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No10/N10_YR_Slovenia_en.pdf. [COBISS.SI-ID 27438941]
71. KUHAR, Metka. Telo - jaz, moje, njegovo?. Emzin : revija za kulturo. dec. 2006, letn. 16, št. 3/4, str. 133-134. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 235625472]
72. KUHAR, Metka. Telo-jaz, moje, njegovo?. Emzin : revija za kulturo. dec. 2006, letn. 16, št. 3/4, str. 133-134. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 25761885]
73. JAVORNIK, Jana S., KERSNIK, Maja, KUHAR, Metka, RENER, Tanja, ŠVAB, Alenka. Družina in njene nove podobe. Socialni razgledi ... 2006, str. 72-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 512248704]
74. JAVORNIK, Jana S., KERSNIK, Maja, KUHAR, Metka, RENER, Tanja, ŠVAB, Alenka. The family and its new forms. Socialni razgledi ... 2006, str. 72-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 512264064]
75. KUHAR, Metka. Politična participacija mladih-Politika me/ne briga?. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. november 2004, št. 20/21, str. 44-45. ISSN 1580-8386. [COBISS.SI-ID 23734365]
76. KUHAR, Metka. Komunikacijska kompetentnost - veščina, mentalna sposobnost, kontekstualna značilnost, zeitgeist. Panika : širimo psihološka obzorja. 3. feb. 2004, letn. 9, št. 3, str. 37-40. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 23808861]
77. KUHAR, Metka. Komunikacijska kompetentnost - veščina, mentalna sposobnost, kontekstualna značilnost, zeitgeist. Panika : širimo psihološka obzorja. 2004, letn. 9, št. 3, str. 37-40, ilustr. ISSN 1318-8747. [COBISS.SI-ID 24013661]
78. KUHAR, Metka. Skrb za telo - med dieto in gibanjem. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 2004, letn. 52, št. 1, str. 12-14, tabela. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 2041521]
79. KUHAR, Metka. Zakaj dekleta pazijo na svojo težo? Družbeno-kulturni in medosebni vplivi na telesno samopodobo in na nadzorovanje teže. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 12, št. 2, str. 113-127, ilustr. ISSN 1318-1874. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2003_2/kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 22336866]
80. KUHAR, Metka. Lačna a lepa? : o anoreksiji obstaja mnogo mitov, legend in stereotipov. Zakaj bi kdo namenoma stradal in se izstradal celo do smrti?. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. julij 2002, letn. 9, št. 7, str. 41-42. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 21365597]
81. KUHAR, Metka. Imeti otroka ali ne : kateri dejavniki vplivajo na to, da postaja odločitev za otroka vedno težja. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. oktober 2002, letn. 9, št. 10, str. 41-42. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 21523549]
82. KUHAR, Metka. Študenti, internet in osebni računalniki : raba interneta v Sloveniji. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 13. marec 2001. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 20878429]
83. KUHAR, Metka. Telo, kultura in identiteta. Emzin : revija za kulturo. julij 2001, leto 11, št. 1/2, str. 77-81. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 20599389]
84. KUHAR, Metka. Biti ženska v sodobni družbi - počuti se predebela?. Emzin : revija za kulturo. december 2001, letn. 11, št. 3/4, str. 115-119. ISSN 1318-5497. [COBISS.SI-ID 20877149]
85. KUHAR, Metka. Kako študentje kupujejo računalnike?. Moj mikro. [Slovenska tiskana izd.]. julij/avgust 2001, letn. 17, št. 7/8, str. 44-45. ISSN 0352-4833. [COBISS.SI-ID 20876893]

1.05 Poljudni članek

86. KUHAR, Metka. Kdo vse tišči glavo v pesek?. Mladje. september 2008, št. 20, str. 10. ISSN 1580-805X. [COBISS.SI-ID 27690589]
87. KUHAR, Metka. Seminar on youth policy in South East Europe. SEE YOUth : magazine of the Youth in Action programme. winter 2007, no. 05, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 27143517]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

88. KUHAR, Metka. Nočejo ali ne morejo iz hotela mama?. V: SMOLE, Vera (ur.). Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. Str. 99-105, tabele. ISBN 978-961-237-434-1. [COBISS.SI-ID 30499421]
89. KUHAR, Metka. Raziskovanje nealopatskega zdravljenja : zakaj, kako in s kakšnim namenom?. V: BOHANEC, Marko (ur.), et al. Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011, 10.-14. oktober 2011 : zvezek A = Proceedings of the 14th International Multiconference Information Society - IS 2011, October 10th-14th, 2011, Ljubljana, Slovenia : volume A. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011. Str. 261-264. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-035-4. ISSN 1581-9973. [COBISS.SI-ID 30787677]
90. KUHAR, Metka. Da li su bivše jugoslovenske države države druge demografske tranzicije?. V: MILIĆ, Anđelka, TOMANOVIĆ, Smiljka. Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 2009. Str. 43-62, tabele, graf. prikazi. ISBN 978-86-86563-64-4. [COBISS.SI-ID 29294685]
91. KUHAR, Metka. Prosti čas mladih v 21. stoletju. V: ŠKVOR, Zorko (ur.), ZUPAN, Barbara (ur.). Mladi in prosti čas : [zbornik posveta Mladi in prosti čas, 20. 3. 2006, Ljubljana]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, 2008. Str. 17-30, graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6101-42-4. [COBISS.SI-ID 28655453]
92. KUHAR, Metka. Communicative and authority relationships betweeen post-adolescents and parents. V: Extended and extending families. [Edinburgh]: Centre for research on families and relationships, University of Edinburgh, 2007. [11 str.]. [COBISS.SI-ID 27090781]
93. KUHAR, Metka. Teorije medosebnega komuniciranja, komunikativna kompetentnost in analiza sebstva. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Razvojne strategije Pomurja. 3. znanstvena konferenca PAZU "Razvojne strategije Pomurja", Hotel Diana, Murska Sobota, 2. in 3. december 2005. Murska Sobota: Pomursko akademsko znanstvena unija - PAZU, 2005. Str. 34-35. ISBN 961-91503-1-7. [COBISS.SI-ID 24694621]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

94. KUHAR, Metka. Prevalenca travmatičnih izkušenj med Slovenkami in Slovenci ter vpliv teh izkušenj na izbrane indikatorje duševnih [i. e. duševnega] zdravja/duševnih motenj. V: REGOVEC, Matjaž (ur.). Dinamika travme in poti njene integracije : zbornik. Ljubljana: Hermes IPAL, 2020. Str. 9-30, ilustr. ISBN 978-961-6967-37-2. [COBISS.SI-ID 36640861]
95. KUHAR, Metka. Mladi med avtonomijo in odvisnostjo : o protislovnosti sodobnega odraščanja. V: CEPIN, Matej (ur.), FERJANČIČ, Primož (ur.), ZUPAN, Barbara (ur.). Bodi prihodnost, bodi Evropa : osrednji nacionalni dogodek : poročilo z dogodka. Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009. Str. 13-14, fotogr. ISBN 978-961-92267-5-9. [COBISS.SI-ID 28383837]
96. KUHAR, Metka. Refleksija telesa v sodobni družbi. V: Izobraževalni program iz javnega zdravja II : zbornik strokovnih prispevkov srečanja. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 2004. Str. 74-77. [COBISS.SI-ID 23122269]
97. KUHAR, Metka. Skrb za telo - med dieto in gibanjem. V: BERČIČ, Herman (ur.). Zbornik 4. slovenskega kongresa športne rekreacije : Terme Čatež 14. - 15. november 2003. [Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije], 2003. Str. 14-17. Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, 4. ISSN 1580-7347. [COBISS.SI-ID 22749021]
98. KUHAR, Metka. Ženske, telesni ideali in športna rekreacija. V: BERČIČ, Herman (ur.). Zbornik 4. slovenskega kongresa športne rekreacije : Terme Čatež 14. - 15. november 2003. [Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije], 2003. Str. 129-131. Zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije, 4. ISSN 1580-7347. [COBISS.SI-ID 22636637]

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

99. KUHAR, Metka. The effects of the current global recession and economic crisis. V: Crisis, critique and change : abstract book. [S. l.]: European Sociological Association (ESA); Torino: Department of Culture, Politics and Society, [2013]. ISBN 978-88-97523-49-9. http://www.esa11thconference.eu/skins/default/static/ESA_2013_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 32152157]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

100. JEZNIK, Katja, KUHAR, Metka. Osnovnošolski učitelji o svojem vzgojno-disciplinskem ravnanju. V: SARDOČ, Mitja (ur.), ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes : zbornik povzetkov : 2. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 25. september 2017. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. Str. 43-44. ISBN 978-961-270-262-5. [COBISS.SI-ID 35179357]
101. KUHAR, Metka. Mladi kot seizmograf horizontalizacije družbenih razmerij?. V: MALNAR, Brina (ur.), ANTIĆ GABER, Milica (ur.). Elite in ljudstvo : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2013. Str. 8. ISBN 978-961-90202-4-1. http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2013/10/SSD-novice-13-5-November-2013.pdf. [COBISS.SI-ID 32292701]
102. KUHAR, Metka. Frozen youth transitions in ex-Yugoslav countries?. V: 20 years after : problems and prospects of countries of former Yugoslavia : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2011. Str. 35. http://projects.ff.uni-mb.si/cepyus/upload/files/Cepyus_Conference_2011_Book_of_abstracts_24.11.2011_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 30898013]
103. KUHAR, Metka. The influence of institutional frameworks and young people's socio-economic conditions and value orientations on transition to adulthood in Balkan countries. V: Book of abstracts for the presentation at the Balkan youth: state of youth and youth research in the Balkan countries : Workshop, Ljubljana, Slovenia, February 14-15, 2009. [Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, 2009]. Str. 7-8. [COBISS.SI-ID 28037725]
104. KUHAR, Metka, REITER, Herwig, WILLIAMSON, Howard. Youth in the Balkan region : lessons for youth policy. V: Book of abstracts for the presentation at the Balkan youth: state of youth and youth research in the Balkan countries : Workshop, Ljubljana, Slovenia, February 14-15, 2009. [Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, 2009]. Str. 22. [COBISS.SI-ID 28038237]
105. KUHAR, Metka. Postponement of parenthood in the Balkan countries. V: European society or European societies? : abstract book. Lisboa: ISCTE-IUL, 2009. Str. 1903. [COBISS.SI-ID 28604765]
106. KUHAR, Metka. Zamrznjeni prehodi : hibernacija mladih v bivših jugoslovanskih republikah. V: Globalna kriza : razkroj ali priložnost za razvoj? : povzetki prispevkov. Portorož: Slovensko sociološko društvo, 2009. Str. [19]. [COBISS.SI-ID 28989277]
107. KUHAR, Metka. Da li su bivše jugoslovenske države države druge demografske tranzicije?. V: Program naučnog skupa Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Filozofski fakultet, Beograd, 09. - 10. oktobar 2009. [S. l.: s. n., 2009]. F. [7]. [COBISS.SI-ID 28990557]
108. KUHAR, Metka. Vpliv vrednotnih orientacij mladih žensk na odlašanje z materinstvom v Sloveniji. V: Družba in vrednote : povzetki referatov. [S. l.]: Slovensko sociološko društvo, [2008]. Str. 11. [COBISS.SI-ID 27901533]
109. KUHAR, Metka. Authority and authority styles in adolescents-parents relationships. Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 17, suppl. , str. 31. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 27691357]
110. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Value orientations of youth in the Balkans. V: Abstract book. [S. l.: s. n., 2007]. Str. 407. [COBISS.SI-ID 26661213]
111. KUHAR, Metka. Communicative and authority relationships between parents and postadolescents. V: Abstracts & workshops. Edinburgh: Center for Research on Families and Relationships, University of Edinburgh, 2007. Str. 23-24. [COBISS.SI-ID 26531677]
112. KUHAR, Metka. Spremembe v formiranju mladih družin. V: BAJEC, Boštjan (ur.). Povzetki prispevkov. 5. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8.-11. november 2006. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2006. Str. 47-48. ISBN 961-6066-04-8, ISBN 978-961-6066-04-4. [COBISS.SI-ID 25709661]
113. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Living apart together - a new orientation towards family. V: Ageing societies, new sociology : book of the abstracts. Murcia: European Sociological Association: Universidad de Murcia, 2003. Str. 400-401. [COBISS.SI-ID 22455645]
114. KUHAR, Metka. Predstave o telesnih idealih in lastnem telesu med mladimi v Sloveniji. V: PODLESEK, Anja (ur.). "Psihologija, identiteta, Evropa" : povzetki prispevkov. 4. kongres psihologov Slovenije, Radenci, 24.-26. oktober 2002. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2002. ISBN 961-6066-01-3. [COBISS.SI-ID 21758557]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

115. KUHAR, Metka. Položaj in perspektive mladih v Prekmurju. V: KRPIČ, Tomaž (ur.). Novi srednji razred in družbene spremembe v Sloveniji. 21. slovensko sociolo ko sre anje 2006, Murska Sobota, 17.-18. november 2006. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2006. Str. 5. Novice, izr. št. http://www.sociolosko-drustvo.si/images/stories/povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 25684829]
116. KUHAR, Metka. Vitka postava - zdrava telesna samopodoba?. V: Okrogla miza Prehrana, gibanje in samopodoba, Inštitut za varovanje zdravja RS, 13 oktober 2003 : gradivo. [S. l.]: Inštitut za varovanje zdravja, 2003. Str. 5. [COBISS.SI-ID 22636381]
117. KUHAR, Metka. Prizadevanje po idealnem telesu. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Slovenija 2002 : sociološki pregled stanja in sprememb. Str. 41-42. Novice SSD, izred. štev. [COBISS.SI-ID 21537117]
118. KUHAR, Metka. Osebni računalniki med študenti. V: GRAD, Janez (ur.). Zbornik posvetovanja = Proceedings of Slovenian Informatics Conference 2001. Dnevi slovenske informatike, Portorož, Slovenija, 18.-21. april 2001. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2001. Str. 541-548. ISBN 961-6165-11-9. [COBISS.SI-ID 20980829]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

119. KUHAR, Metka, HLEBEC, Valentina. The second wave of the COVID-19 epidemic in Slovenia : stressors and coping with COVID-19-related distress. V: HLEBEC, Valentina (ur.), RAKAR, Tatjana (ur.). Quality of life in COVID-19 pandemic : a kaleidoscope of challenges and responses of various population groups during the crisis. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Založba FDV, 2022. Str. 89-121, 217, tabele. Book series OST, 27. ISBN 978-961-295-024-8. DOI: 10.51936/9789612950248. [COBISS.SI-ID 118252803]
120. KUHAR, Metka. Težak nahrbtnik iz otroštva : študija obremenjujočih izkušenj v otroštvu in smernice za naslavljanje te problematike. V: FILIPOVIČ HRAST, Maša (ur.), HLEBEC, Valentina (ur.). Blaginja v skupnosti : razvojni vidiki in inovacije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2020. Str. 81-119, ilustr. Knjižna zbirka Ost, 25. ISBN 978-961-235-936-2. [COBISS.SI-ID 54424323]
121. HUMER, Živa, KUHAR, Metka. Slovenia. V: DEUTSCH, Francine (ur.), GAUNT, Ruth A. (ur.). Creating equality at home : how 25 couples around the world share housework and childcare. 1st ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2020. Str. 281-294, zvd. ISBN 978-1-108-49788-6, ISBN 978-1-108-70884-5. DOI: 10.1017/9781108597319.021. [COBISS.SI-ID 25463299]
122. KUHAR, Metka, HLEBEC, Valentina. Družina in prijatelji. V: et al. Slovenska mladina 2018/2019. Zagreb: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019. Str. 29-34, ilustr. ISBN 978-953-7043-75-9. [COBISS.SI-ID 24503816]
123. KUHAR, Metka. Mladinsko delo in promocija zdravega življenjskega sloga. V: PELOZA, Jan (ur.), et al. Mladinsko delo in zdrav življenjski slog : zaključna publikacija : 1. del. 1. izd. Ljubljana: Mladinsko združenje Brez izgovora, 2016. Str. 5-19. ISBN 978-961-92664-3-4. [COBISS.SI-ID 35253853]
124. KUHAR, Metka, OBLAK ČRNIČ, Tanja. Social contexts of political (non-)participation among Slovenian youth. V: Perspectives on youth. Vol. 2, Connections and disconnections. Strasbourg: Council of Europe, cop. 2014. Str. 33-50, 153-155. Perspectives on youth. ISSN 2313-0997. http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8422373/Perspectives-on-youth-vol.+2.pdf/17ac5405-846e-4dca-a326-983fc0f2ded5. [COBISS.SI-ID 33162077]
125. KUHAR, Metka. Izzivi odraščanja v pozni moderni ter mladostniške strategije soočanja z njimi. V: TACOL, Alenka (ur.), et al. Srečanja na spletu : potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje. 1. natis. Celje [i. e.] Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. Str. 212-225, tabele. ISBN 978-961-6911-44-3. [COBISS.SI-ID 33064541]
126. KUHAR, Metka, HUMER, Živa. Partner equality as a process : the case study of parnership from Slovenia. V: ADAMOVIĆ, Mirjana (ur.), et al. Young women in post-Yugoslav societies : research, practice and policy. Zagreb: Institute for Social Research; Sarajevo: Human Rights Centre, University, 2014. Str. 187-211. ISBN 978-953-6218-56-1, ISBN 978-9958-541-12-4. [COBISS.SI-ID 999533]
127. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Frozen transitions? : young people in the former Yugoslavia. V: LECCARDI, Carmen (ur.). 1989 : young people and social change after the fall of the Berlin Wall. Strasbourg: Council of Europe, 2012. ISBN 978-92-871-7183-2. http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/documents/Publications/Others/1989-Young_people_and_social_change_after_fall__Berlin_Wall.pdf. [COBISS.SI-ID 31174749]
128. KUHAR, Metka. Značilnosti prehodov v odraslost v Sloveniji. V: KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. Str. 12-47, ilustr. Socialno pedagoške teme, 9. ISBN 978-961-253-057-0. [COBISS.SI-ID 30387037]
129. KUHAR, Metka. Participatorne ali zgolj prostočasne in dejavnosti mladih?. V: KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. Str. 73-104, ilustr. Socialno pedagoške teme, 9. ISBN 978-961-253-057-0. [COBISS.SI-ID 30387549]
130. KUHAR, Metka. Prehodi mladih v odraslost. V: FIŠTRAVEC, Andrej (ur.), CEPIN, Matej (ur.), HRAST, Anita (ur.). Modeli izobraževanja za mladinsko delo : strokovne podlage : razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij. Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2009. 35 str. ISBN 978-961-91828-7-1. [COBISS.SI-ID 29300061]
131. KUHAR, Metka. Prostočasne (in) participatorne dejavnosti mladih. V: FIŠTRAVEC, Andrej (ur.), CEPIN, Matej (ur.), HRAST, Anita (ur.). Modeli izobraževanja za mladinsko delo : strokovne podlage : razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavca za vključevanje v programe organizacij. Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2009. 30 str. ISBN 978-961-91828-7-1. [COBISS.SI-ID 29300573]
132. KUHAR, Metka. Vpliv mobilne telefonije na medosebne odnose in sebstvo. V: VEHOVAR, Vasja (ur.). Mobilne refleksije. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007. Str. 221-241, graf. prikazi, tabele. Knjižna zbirka Družboslovna informatika / Informacijska družba. ISBN 978-961-235-275-2. [COBISS.SI-ID 26626397]
133. KUHAR, Metka. Sociološki vidik: prevrednotenje staranja in starosti. V: RAZPOTNIK, Vesna (ur.). Odnos Slovencev do starosti, pokojninskega sistema in varčevanja za starost : [zbornik ob 10. obletnici Kapitalske družbe]. Ljubljana: Kapitalska družba, 2007. Str. 36-47, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26934365]
134. KUHAR, Metka. Youth and politics in Slovenia: a pre-political group in a post-political age. V: FORBRIG, Joerg (ur.). Revisiting youth political participation : challenges for research and democratic practice in Europe. Strasbourg: Council of Europe, cop. 2005. ISBN 92-871-5654-9. [COBISS.SI-ID 24430685]
135. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Zasebnost, družina, starševstvo : obrat od velikih zgodb k analizi vsakdanjega življenja v javnomnenjskih raziskavah. V: MALNAR, Brina (ur.), BERNIK, Ivan (ur.). S Slovenkami in Slovenci na štiri oči : ob 70-letnici prof. Nika Toša. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2004. Str. 215-231. Dokumenti SJM, 11. ISBN 961-235-187-2. [COBISS.SI-ID 24563037]
136. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Sodobna mladina: izziv sprememb. V: MIHELJAK, Vlado (ur.). Mladina 2000 : slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje. [Ljubljana]: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; [Maribor]: Aristej, 2002. Str. 39-77, graf. prik. Zbirka Juventa. ISBN 961-220-037-8. [COBISS.SI-ID 21559133]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

137. KUHAR, Metka. Volilna pravica pri šestnajstih?. V: MODIC, Jerneja (ur.), KEGEL, Mateja A., BEJEK, Miha. Že pri 16ih? : da/ne : zaključna publikacija projekta 16 - starost za vključevanje?. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije, 2013. Str. 61-66. http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/brosura_MSS_Final.pdf. [COBISS.SI-ID 32441181]
138. KUHAR, Metka. Komodifikacija državljanstva in demokracije. V: VODEB, Oliver (ur.), JANOVIĆ, Nikola (ur.). Demonstrating relevance: response-ability : teorija, praksa in imaginacija družbeno odzivnega komuniciranja = theory, practice and imagination of socially responsive communication. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Memefest, 2010. Str. 138-143. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-411-4. [COBISS.SI-ID 30106973]
139. KUHAR, Metka. Mladi in stari stereotipi. V: KNAVS, Miha (ur.), et al. Kaj pravijo mladi o medkulturnem dialogu, človekovih pravicah, participaciji, informiranju, Evropski uniji : kvalitative mladinske raziskave (2003-2008). Ljubljana: Zavod Movit - EURO<26, 2008. Str. 8-11. ISBN 978-961-92614-0-8. [COBISS.SI-ID 28054877]
140. KUHAR, Metka. Psihologija fizičnega videza. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : e-zbornik. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003. Str. 185-195. ISBN 961-90669-6-0. http://www.drustvo-dmrs.si/e_zbornik/Prispevki/20_Kuhar_Metka.pdf. [COBISS.SI-ID 21948765]

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

141. KUHAR, Metka. Peter Levine, Ann Frederick, Kako prebuditi tigra: zdravljenje travm : Založba VBZ, Ljubljana 2015, 202 strani, 25.90 EUR (ISBN 978-961-6468-81-7). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. jul.-avg. 2015, letn. 52, št. 4, str. 801-806. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_4_Kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 33479261]
142. KUHAR, Metka. Arniika Kuusisto (2011), Growing up in affiliation with a religious community: a case study of seventh-day adventist youth in Finland. Münster: Waxmann. 174 pages. ISBN: 978-3-8309-2498-2. Young. Nov. 2013, vol. 21, no. 4, str. 435-437. ISSN 1103-3088. [COBISS.SI-ID 32511837]
143. KUHAR, Metka. Darja Zaviršek (2012), Od krvi do skrbi : socialno starševstvo v globalnem svetu. Socialno delo. dec. 2012, letn. 51, št. 6, str. 427-428, ilustr. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Darja_URN_NBN_SI_DOC-PMNPZTTS.pdf/2019012114342483/. [COBISS.SI-ID 3918181]
144. KUHAR, Metka. Druga recenzija. V: TACOL, Alenka. 10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike. 1. natis. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo, 2010. Str. 82-83. ISBN 978-961-92278-2-4. [COBISS.SI-ID 30251613]
145. KUHAR, Metka. Za vedno brez perspektiv?. Delo. [Tiskana izd.]. 29. jul. 2009, leto 51, št. 173, str. 19, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 28529757]
146. KUHAR, Metka. Tanja Rener, Živa Humer, Tjaša Žakelj, Andreja Vezovnik, Alenka Švab: Novo očetovstvo v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, 2008. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. sep. 2009, letn. 25, št. 61, str. 112-114. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 28654941]
147. KUHAR, Metka. Mirjana Ule: Za vedno mladi? Socialna psihologija odraščanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja), 2008. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2009, letn. 25, št. 62, str. 94-95. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 29069149]
148. KUHAR, Metka. Alenka Gril (2006). Prosti čas mladih v Ljubljani. Pedagoški inštitut, Ljubljana. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. dec. 2007, letn. 5, št. 3, str. 8-9. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 27231325]
149. KUHAR, Metka. Alenka Gril, Prosti čas mladih v Ljubljani. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. zima 2007, letn. 18, št. 5/6, str. 177-180. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 27159389]
150. KUHAR, Metka. Prosti čas mladih v Ljubljani : Alenka Gril. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2007, leto 18, št. 5/6, str. 177-180. ISSN 1581-6036. [COBISS.SI-ID 27228509]
151. KUHAR, Metka. Komuniciram, torej sem. Delo. [Tiskana izd.]. 1. mar. 2006, letn. 48, št. 49, str. 24. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 24812637]
152. KUHAR, Metka. Darja Kobal, Janez Kolenc, Nada Lebrič, Bojan Žalec: Samopodoba med motivacijo in tekmovalnostjo - Interdisciplinarni pristop. Ljubljana: Študentska založba, zbirka Scripta, 2004. 171 strani (ISBN 961-6446-76-2), 3.900 SIT. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2006, letn. 22, št. 51, str. 142-144. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr51Kuhar.PDF. [COBISS.SI-ID 25079901]
153. KUHAR, Metka. Elias Canetti: Množica in moč. Ljubljana: Študentska Založba, Zbirka Koda, 2004. 461 strani (ISBN 961-6446-85-1), 7.500 SIT : prevod Mojca Kranjc. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2006, letn. 22, št. 51, str. 155-157. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr51Kuhar1.PDF. [COBISS.SI-ID 25081949]
154. KUHAR, Metka. Mirjana Ule: Psihologija komuniciranja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, 2005. 448 strani (ISBN 961-235-222-4), 6.500 SIT. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2006, letn. 22, št. 53, str. 124-126. ISSN 0352-3608. [COBISS.SI-ID 25888605]
155. KUHAR, Metka. Eksperiment psihologije z družbo : med knjigami. Delo. [Tiskana izd.]. 17. september 2004, letn. 46, št. 217, str. 20. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 23267933]
156. KUHAR, Metka. Mirjana Ule: Socialna psihologija. Ljubljana: Založba FDV, zbirka Psihologija vsakdanjega življenja, 2004 453 strani (ISBN 961-235-159-7), 5.850 SIT. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. avg./dec. 2004, letn. 20, št. 46/47, str. 340-342. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr46-47Kuhar.PDF. [COBISS.SI-ID 23678301]
157. KUHAR, Metka. Na začetku je bila družba ... Ocena knjige "Socialna psihologija". Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 13, št. 3, str. 139-144. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 26857314]
158. KUHAR, Metka. Na začetku je bila družba...Ocena knjige "Socialna psihologija". Psihološka obzorja. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 13, št. 3, str. 139-144. ISSN 1318-1874. [COBISS.SI-ID 23526749]
159. KUHAR, Metka. ur. Andrej Fištravec: Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. Maribor: Subkulturni azil, zbirka Frontier, 2002. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. apr. 2003, letn. 19, št. 42, str. 155-157. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr42kuhar.PDF. [COBISS.SI-ID 22052701]
160. KUHAR, Metka. Kenneth J. Gergen: Social construction in context : London, Thousand Oaks, New Delhi, 2001. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. avg. 2002, letn. 18, št. 40, str. 178-180. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr40Kuhar.PDF. [COBISS.SI-ID 21689693]
161. KUHAR, Metka. Ur. Aleš Debeljak, Peter Stankovič, Gregor Tomc, Mitja Velikonja: Cooltura : uvod v kulturne študije. Ljubljana: Študentska založba. zb. Scripta 2002. Družboslovne razprave. [Tiskana izd.]. dec. 2002, letn. 18, št. 41, str. 217-221. ISSN 0352-3608. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr41Kuhar1.PDF. [COBISS.SI-ID 21911389]
162. KUHAR, Metka. Predstavitev knjige: Mirjana Ule, Metka Kuhar, Tanja Rener, Vlado Miheljak, Metka Mencin Čeplak, Blanka Tivadar, Tanja Kamin: Mladina 2000 : Založba Aristej, Maribor 2002. Socialna pedagogika. 2002, let. 6, št. 3, str. 335-337. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 21519709]

1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

163. KUHAR, Metka, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Predgovor. V: LEVINE, Peter A., KLINE, Maggie. Skupaj premagujmo travme in stres : kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost : [priročnik za starše]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. Str. 11-16. ISBN 978-961-01-5147-0. [COBISS.SI-ID 36101981]
164. KUHAR, Metka. Uvodnik : deliberativnost v formalni javni sferi : primer sprejemanja družinskega zakonika v Sloveniji. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. nov.-dec. 2015, letn. 52, št. 6, str. 1119-1123. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2015_6_Kuhar.pdf. [COBISS.SI-ID 33786461]
165. KUHAR, Metka, KOBAL TOMC, Barbara. Razvoj družinskih centrov v Sloveniji : uvodnik. Socialno delo. jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 217-221. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Razvoj_URN_NBN_SI_DOC-QGHUSEHD.pdf/2019012112465586/. [COBISS.SI-ID 31368285]
166. KUHAR, Metka, RAZPOTNIK, Špela. Uvod. V: KUHAR, Metka (ur.), RAZPOTNIK, Špela (ur.). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. Str. 7-9. Socialno pedagoške teme, 9. ISBN 978-961-253-057-0. [COBISS.SI-ID 30386781]
167. KUHAR, Metka. Uvodnik. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. mar.-apr. 2011, letn. 48, št. 2, str. 429-432. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_2_Kuhar_Uvodnik.pdf. [COBISS.SI-ID 31854941]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

168. KUHAR, Metka. Sajenje rožic v jeseni. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 21. sep. 2010, leto 60, št. 219, str. 24. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 29678173]
169. KUHAR, Metka. Kolumnisti... šovinisti. Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 26. jul. 2008, str. 28. ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 27483485]

1.22 Intervju

170. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Nadpovprečno se izživljamo nad otroki. Delo. [Tiskana izd.]. 15. jun. 2020, leto 62, št. 136, str. 4, fotogr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 19637763]
171. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Prof. dr. Metka Kuhar in komunikacijske veščine v veterinarski medicini. Vestnik Veterinarske zbornice Slovenije. 2020, letn. 15, št. 1, str. 6-10, fotogr. [COBISS.SI-ID 36663645]
172. KUHAR, Metka (intervjuvanec). "Fizično nasilje je potrdilo 43 odstotkov odraslih, psihično celo 56. To je trikrat več kot v tujini.". Vestnik. [Spletna izd.]. 6. sep. 2020, fotogr. ISSN 1581-0437. https://vestnik.si/clanek/aktualno/tema-travme-v-otrostvu-puscajo-posledice-v-odraslosti-807208. [COBISS.SI-ID 27362819]
173. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Beseda strokovnjaka. Pogled : oglasna priloga za starše. jul.-avg. 2019, str. 12-13, fotogr. [COBISS.SI-ID 36225885]
174. KUHAR, Metka (intervjuvanec). "Od žensk se pričakuje vitkost, mišice, a hkrati tudi obline". SiOL.net. 22. jul. 2018. ISSN 1581-0658. https://siol.net/trendi/lepota/od-zensk-se-pricakuje-vitkost-misice-a-hkrati-tudi-obline-intervju-473052. [COBISS.SI-ID 35833437]
175. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Samopodobo določa zgodnji odnos s starši. Ona plus. [Tiskana izd.]. 3. nov. 2015, leto 5, št. 39, str. 36-37, fotogr. ISSN 2232-285X. [COBISS.SI-ID 33658973]
176. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Poroka ne odpravi obremenjenosti z videzom. Vičwatch. 2014, št. 1, str. 42-43, fotogr. [COBISS.SI-ID 33078365]
177. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Pogovor z dr. Metko Kuhar. Vimeo. 13. jun. 2010. http://vimeo.com/12524214. [COBISS.SI-ID 30233693]
178. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Telo ni oglasna deska. Viva : revija za zdravo življenje. [Tiskana izd.]. maj 2010, letn. 17, št. 198, str. 12-15, fotogr. ISSN 1318-2749. [COBISS.SI-ID 29420893]
179. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Otroci danes projekt. Zurnal24.si : časnik, ki se ne pusti kupiti. [Spletna izd.]. ISSN 1855-0959. http://www.zurnal24.si/slovenija/otroci-danes-projekt-162817/clanek. [COBISS.SI-ID 29231965]
180. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Ženske mislijo, da so enakopravnost že dosegle. 7D. [Tiskana izd.]. 13. avg. 2008, letn. 57, št. 32, str. 14-16, fotogr. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 27571037]
181. DRNOVŠEK-OLUP, Brigita (intervjuvanec), NOVIČ, Marjana (intervjuvanec), KUHAR, Metka (intervjuvanec), DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa (intervjuvanec), GORŠIČ, Maša (intervjuvanec), DOLENC-GROŠELJ, Leja (intervjuvanec), GOMBOC, Andreja (intervjuvanec). Izbiramo slovensko znanstvenico : [predstavitev nomininark v Veliki Janini akciji]. Jana. 25. mar. 2008, letn. 36, št. 13, str. 12-13, portreti. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 3910938]
182. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Slovenija nima mladinske politike. Jana. 28. apr. 2008, letn. 36, št. 18, str. 19-20, fotogr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 27318621]
183. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Oglasi in reklame ne zrcalijo kulturnih vrednot. Svobodna misel : TV-15. 24. nov. 2006, letn. 44, št. 22, str. 2,14. ISSN 1318-0266. [COBISS.SI-ID 25640285]
184. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Nekoč so se ljudje otepali lakote, danes se hrane. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 22. okt. 2005, letn. 55, št. 288, str. 40- 41 zelena pika. ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24407389]
185. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Mladi so ličinke..namesto metulji!. 26!. [Tiskana izd.]. zima 2004, št. 4, str. 14-15. ISSN 1580-5433. [COBISS.SI-ID 23528541]
186. ULE, Mirjana (intervjuvanec), KUHAR, Metka (intervjuvanec). Generacije popravljajo napake svojih staršev in delajo nove : otroci so danes zahteven in skrbno načrtovan projekt. Vestnik. [Tiskana izd.]. 21. okt. 2004, let. 56, št. 43, str. 12-13, ilustr. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 4737075]
187. KUHAR, Metka (oseba, ki intervjuva). "Mladost je danes samo še beseda". Študentski univerzitetni časopis. dec 2002, let. 8, št. 2, str. 14-16. ISSN 1408-3779. [COBISS.SI-ID 22285661]
188. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Lepe ženske doživljajo "mini posilstva". Večer. [Tiskana izd.]. 9 november 2002, let.58, št. 258, str. 41. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 21524829]
189. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Uspešni so prikazani kot vitki in lepi : s Prešernovo nagrajenko Metko Kuhar o vitkosti, vrednotah in prekmurskem duhu. Vestnik. [Tiskana izd.]. 24. januar 2002, leto 54, št. 4, str. 10. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 20936541]

1.25 Drugi sestavni deli

190. KUHAR, Metka. Ali se za lepoto splača trpeti?. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/535/detail.html. [COBISS.SI-ID 32579165]
191. KUHAR, Metka. Ameriška konstrukcija vitkosti. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/530/detail.html. [COBISS.SI-ID 32578141]
192. KUHAR, Metka. Kaj vse počnemo za lepši videz?. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/534/detail.html. [COBISS.SI-ID 32578909]
193. KUHAR, Metka. Kako lahko izboljšaš svojo telesno samopodobo?. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/528/detail.html. [COBISS.SI-ID 32577629]
194. KUHAR, Metka. Ko se pogledaš v ogledalo, kaj vidiš?. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/526/detail.html. [COBISS.SI-ID 32577373]
195. KUHAR, Metka. Spreminjanje lepotnih idealov. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/529/detail.html. [COBISS.SI-ID 32577885]
196. KUHAR, Metka. Telesna samopodoba in mediji. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/532/detail.html. [COBISS.SI-ID 32578653]
197. KUHAR, Metka. Zakaj je toliko ljudi nezadovoljnih s svojim telesom?. To sem jaz. http://www.tosemjaz.net/si/clanki/531/detail.html. [COBISS.SI-ID 32578397]
198. KUHAR, Metka. Temne bele lise : celostno upoštevanje in naslavljanje travme. V: KAMIN, Tanja (ur.), PERGER, Nina (ur.), KALIN GOLOB, Monika (ur.). 60 let kasneje : UL FDV od A do Ž. 1. e-izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2021. Str. 176-179. ISBN 978-961-235-991-1. https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/fdv-60-let-kasneje_211001_i.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 86413059]
199. KUHAR, Metka. Izziv sodobnih partnerstev. Metta. ISSN 2536-2569. http://metta.si/izziv-sodobnih-partnerstev/. [COBISS.SI-ID 36681565]
200. ZUPANČIČ, Katja, ZGONIK, Špela, TURK, Erika, VRČKOVNIK, Eva, GROSMAN, Maja, JABLANOVEC, Kaja, DERNOVŠEK, Tina, ARKO STROJAN, Sara, KUHAR, Metka, KASTELIC, Andreja, JAKOVAC-STRAJN, Breda. Priročnik za domačo pripravo hrane psom in mačkam = Handbook for home prepared food for dogs and cats. V: MAJDIČ, Gregor (ur.). Slovenski veterinarski kongres : [Portorož, Slovenia, 3 - 6 April 2019]. 7. slovenski veterinarski kongres, Portorož, 3 - 6 April, 2019. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2019. Str. 126-127. Slovenian veterinary research, Vol. 56, suppl. 23, 2019. ISSN 1580-4003. [COBISS.SI-ID 4803706]
201. KUHAR, Metka, KOVAČ, Maša. Pomen polivagalne teorije za razumevanje komunikacij, travma terapijo in samopomoč. Metta. ISSN 2536-2569. http://metta.si/pomen-polivagalne-teorije-za-travma-terapijo-samopomoc/. [COBISS.SI-ID 34723421]
202. KUHAR, Metka. Psihoterapija travme. Metta. ISSN 2536-2569. http://metta.si/psihoterapija-travme/. [COBISS.SI-ID 34671709]
203. KUHAR, Metka. Razmišljanje ob prispevku Privatizacija duševnega zdravja v Mladini (januar 2017). Metta. ISSN 2536-2569. http://metta.si/razmisljanje-ob-prispevku-privatizacija-dusevnega-zdravja-v-mladini-januar-2017/. [COBISS.SI-ID 34672221]
204. KUHAR, Metka. Uglaševanje. Metta. ISSN 2536-2569. http://metta.si/uglasevanje/. [COBISS.SI-ID 35063645]
205. KUHAR, Metka. Utelešeno zavedanje : ključ do zdravja, dobrobiti in sočutja. Metta. ISSN 2536-2569. http://metta.si/uteleseno-zavedanje/. [COBISS.SI-ID 34671965]
206. KUHAR, Metka. Končno uglašeni. RAN silentium. ISSN 2463-7785. [COBISS.SI-ID 33557085]
207. KUHAR, Metka. Slovenci in hotel mama. http://metinalista.si/slovenci-in-hotel-mama/. [COBISS.SI-ID 31910493]
208. KUHAR, Metka. Krmariti po novih vodah s starimi zemljevidi ali ---?. Mladinski ceh. 7. feb. 2013. http://mladinski-ceh.si/objava/95. [COBISS.SI-ID 31826525]
209. KUHAR, Metka. Koliko demokracije prenese starševanje?. Informacijski urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji. ISSN 1855-5845. http://www.svetevrope.si/sl/novice/koliko_demokracije_prenese_starsevanje/. [COBISS.SI-ID 28095837]
210. KUHAR, Metka. O super mamah. Informacijski urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji. ISSN 1855-5845. http://www.svetevrope.si/sl/novice/o_super_mamah/. [COBISS.SI-ID 28273245]
211. KUHAR, Metka. Tata je zakon. Informacijski urad Sveta Evrope v Republiki Sloveniji. ISSN 1855-5845. http://www.svetevrope.si/sl/novice/tata_je_zakon/. [COBISS.SI-ID 28273501]
212. KUHAR, Metka. Ogledalce, ogledalce na steni povej!. Umko : najboljša revija za umne glave. apr. 2007, št. 2, str. 9. ISSN 1854-7885. [COBISS.SI-ID 26165341]
213. KUHAR, Metka. Muhasta lepota. Umko : najboljša revija za umne glave. maj 2007, št. 3, str. 13. ISSN 1854-7885. [COBISS.SI-ID 26165597]
214. KUHAR, Metka. Ženska lepota skozi čas. Umko : najboljša revija za umne glave. jun. 2007, št. 4, str. 9. ISSN 1854-7885. [COBISS.SI-ID 26325085]
215. KUHAR, Metka. Ko so zelene sosedove češnje boljše. Vestnik. [Tiskana izd.]. 7. jun. 2007, letn. 59, št. 23, str. 22, fotogr. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 27305821]
216. KUHAR, Metka. Kaj pa vi (najraje jeste)? : med praznimi usti in preveč obteženim trebuhom. Vestnik. [Tiskana izd.]. 1. feb. 2007, str. 24. ISSN 0351-6407. [COBISS.SI-ID 26149725]
217. KUHAR, Metka. Dobri odnosi v svetu medsebojnega rivalstva : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 4. jan. 2006, letn. 55, št. 1, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24693853]
218. GRANDOVEC, Mojca, KUHAR, Metka. Kaj menite o okraševanju telesa s tatuji in piercingi_. Bonbon : male sladkosti življenja. 6. jun. 2006, letn. 1, št. 16, str. 12. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 25120093]
219. KUHAR, Metka. Sprava s podobo v ogledalu. 26!. [Tiskana izd.]. 2005, št. 1, str. 16-17. ISSN 1580-5433. [COBISS.SI-ID 23809373]
220. KUHAR, Metka. Vitka-bolj vitka - supermodel?. 26!. [Tiskana izd.]. polet. 2005, št. 2, str. 15. ISSN 1580-5433. [COBISS.SI-ID 24117597]
221. KUHAR, Metka. Včasih sedem smrtnih grehov, danes sedem vrlin : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 5. jan. 2005, letn. 54, št. 01, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23732829]
222. KUHAR, Metka. Vonj prekmurskega turizma : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 2. febr. 2005, letn. 54, št. 05, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23732573]
223. KUHAR, Metka. Odgovornost in oglaševanje zgolj protipomenki : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 2. mar. 2005, letn. 54, št. 9, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23809629]
224. KUHAR, Metka. Sodobna ženska : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 30. mar. 2005, letn. 54, št. 13, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23832669]
225. KUHAR, Metka. Zrcalce, zrcalce.. : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 26. apr. 2005, letn. 54, št. 17, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24118109]
226. KUHAR, Metka. Prvi frajer na vasi : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 25. maj. 2005, letn. 54, št. 21, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24117853]
227. KUHAR, Metka. Najstniške igrice : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 29. jun. 2005, letn. 54, št. 26, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24437085]
228. KUHAR, Metka. Masaža, joga za dojenčke, terenski voziček ali Mozart : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 20. jul. 2005, letn. 54, št. 29, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24437853]
229. KUHAR, Metka. Zagonetna vzgoja otrok : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 24. avg. 2005, letn. 54, št. 34, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24437597]
230. KUHAR, Metka. Kaj skriva nosečniški trebuh? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 14. sep. 2005, letn. 54, št. 37, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24437341]
231. KUHAR, Metka. Dobra vzgoja-kaj je to? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 12. okt. 2005, letn. 54, št. 41, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24435805]
232. KUHAR, Metka. Prvi smehljaj : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 9. nov. 2005, letn. 54, št. 45, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24693597]
233. KUHAR, Metka. Prvi tedni starševstva : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 7. dec. 2005, letn. 54, št. 54, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 24694109]
234. KUHAR, Metka. Politika me/ne briga? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 7. januar 2004, letn. 53, št. 1, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22747229]
235. KUHAR, Metka. Zakaj mi babica priporoča nadaljevanke? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 5. februar 2004, letn. 53, št. 5, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22746717]
236. KUHAR, Metka. Kako vpliva feminizem na naša ljubezenska življenja : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 3. marec 2004, letn. 53, št. 09, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22853981]
237. KUHAR, Metka. V strasti po olepševanju : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 31. marec 2004, letn. 53, št. 13, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22880349]
238. KUHAR, Metka. Deklice mlade "pirsajo" se rade : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 28. april 2004, letn. 53, št. 17, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22915421]
239. KUHAR, Metka. Kiborg/inja ali boginja? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 26. maj 2004, letn. 53, št. 21, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22996573]
240. KUHAR, Metka. Telo - osebno, umetniško in oglaševalsko platno : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 23. junij 2004, letn. 53, št. 25, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23079005]
241. KUHAR, Metka. Med vratom in koleni : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 21. julij 2004, letn. 53, št. 29, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23154781]
242. KUHAR, Metka. V kakšni družbi bi radi živeli? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 18. avgust 2004, letn. 53, št. 33, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23267421]
243. KUHAR, Metka. Družboslovje za enaindvajseto stoletje : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 15. september 2004, letn. 53, št. 37, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23265885]
244. KUHAR, Metka. Blišč in beda Amerike : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 13. oktober 2004, letn. 53, št. 41, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23384157]
245. KUHAR, Metka. Zakaj je mladim politika španska vas?. 7D. [Tiskana izd.]. 25. oktober 2004, letn. 53, št. 42, str. 14-15. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23384925]
246. KUHAR, Metka. Moja identiteta, moja vsakdanja skrb : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 10. nov. 2004, letn. 53, št. 45, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23525469]
247. KUHAR, Metka. Ličinke in metulji : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 8. dec. 2004, letn. 53, št. 49, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 23526493]
248. KUHAR, Metka. Trnuljčice, se prebudimo : jaz mislim zate, zame zanjo. Cosmopolitan. [Slovenska tiskana izd.]. november 2004, str. 116. ISSN 1580-6898. [COBISS.SI-ID 23385693]
249. KUHAR, Metka. Moški so ženske 21. stoletja : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 8. januar 2003, letn. 52, št. 1, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 21717853]
250. KUHAR, Metka. Tridesetletnik, se ženi. Ali pa se ne? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 5. februar 2003, letn. 52, št. 5, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 21776733]
251. KUHAR, Metka. Zagonetna lepota : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 26. marec 2003, letn. 52, št. 12, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 21886301]
252. KUHAR, Metka. Kdo komu podtika gnila jajca : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 23. april 2003, letn. 52, št. 16, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 21963869]
253. KUHAR, Metka. Najprej štalca, kaj pa sledi potem? : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 18. junij 2003, letn. 52, št. 25, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22122333]
254. KUHAR, Metka. Recept za srečno ljubezen : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 16. julij 2003, letn. 52, št. 28, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22303069]
255. KUHAR, Metka. Moški lifting : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 20. avgust 2003, letn. 52, št. 33, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22303325]
256. KUHAR, Metka. Oglaš(ev)anje cerkve : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 24. september 2003, letn. 52, št. 38, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22384477]
257. KUHAR, Metka. Sem za multi-kulti : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 28. oktober 2003, letn. 52, št. 43, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22573149]
258. KUHAR, Metka. Mlad, brezposeln, brez poklicne kvalifikacije : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 3. december 2003, letn. 52, št. 48, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 22625629]
259. KUHAR, Metka. Psihologija fizičnega videza = Psychology of physical appearance. V: KLANJŠEK, Martin (ur.), et al. Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003. Str. 43-44. ISBN 961-90669-5-2. [COBISS.SI-ID 21955165]
260. KUHAR, Metka. Mladi hočejo biti odgovorni starši. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. februar 2003, letn. 10, št. 1, str. 43. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 21777245]
261. KUHAR, Metka. Normalni kaos ljubezni : kolumen. 7D. [Tiskana izd.]. 4. december 2002, letn. 51, št. 48, str. 5. ISSN 0351-8485. [COBISS.SI-ID 21645405]
262. KLINE, Miro, KUHAR, Metka. O delovanju oglaševanja. MM : media marketing. [Slovenska tiskana izd.]. sept. 2002, let. 22, št. 257, str. 26-27. ISSN 0352-1761. [COBISS.SI-ID 21455709]
263. KUHAR, Metka. Gost v podjetju : direktor je povabil na poslovni obisk partnerja iz tujine in napovedal pomemben sestanek z novimi zunanjimi sodelavci. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. januar 2002, letn. 9, št. 1, str. 10-11. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 20994653]
264. KUHAR, Metka. Družina da - toda kaj pa otroci? : družina je še vedno osnovna institucija zasebnega življenja, kjer se oblikuje večina pomembnih odnosov. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. september 2002, letn. 9, št. 8/9, str. 53-54. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 21434461]
265. KUHAR, Metka. Spletno oglaševanje in piškoti : raziskava RIS. Delo. [Tiskana izd.]. 22. maja 2001. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 20878685]
266. KUHAR, Metka. Ali vaš šef ve, kaj klikate? : ste virtualno za svojo mizo v resnici pa potujete po... Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. april 2001, letn. 8, št. 3, str. 14-15. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 20877917]
267. KUHAR, Metka. Kaj, kdaj, kako : pomembnejši od cene poslovnega darila so izvirnost, videz in osebni ton. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. november 2001, letn. 8, št. 8, str. 34-35. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 20877661]
268. KUHAR, Metka. Obleka naredi človeka : kako že gre tista... Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. november 2001, letn. 8, št. 8, str. 39-40. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 20994909]
269. KUHAR, Metka. Prava preizkušnja - prtiček : o pravilih bontona, ki veljajo okrog mize, polne jedi in pijače, so napisane debele bukve. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. december 2001, letn. 8, št. 10, str. 44-46. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 20878173]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

270. KUHAR, Metka. V imenu lepote : družbena konstrukcija telesne samopodobe. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za socialno psihologijo, 2004. 158 str., ilustr. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 961-235-153-8. [COBISS.SI-ID 129144576]
271. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Mladi, družina, starševstvo : spremembe življenjskih potekov v pozni moderni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2003. 156 str. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 961-235-151-1. [COBISS.SI-ID 128755456]

2.02 Strokovna monografija

272. JAKOVAC-STRAJN, Breda, KUHAR, Metka, KASTELIC, Andreja, KOVAČIČ, Pšena, ZUPANČIČ, Katja, ZGONIK, Špela, VRČKOVNIK, Eva, TURK, Erika, GROSMAN, Maja, JABLANOVEC, Kaja. Lačen kot pes in mačka : priročnik z napotki za hranjenje. 1. izd. V Ljubljani: Veterinarska fakulteta, 2020. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6199-97-1. [COBISS.SI-ID 25084931]
273. DREV, Andreja, GREGORIČ, Matej, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, KAMIN, Tanja, KOKOLE, Daša (avtor, urednik), KONEC JURIČIČ, Nuša, KOPRIVNIKAR, Helena, KUHAR, Metka, MACUR, Mirna, MILENKOVIĆ KIKELJ, Nina, ROŠKAR, Saška, ROŠKAR, Maja, PELOZA, Jan (urednik), VITEZ, Luka (urednik). Mladinsko delo in zdrav življenjski slog : zaključna publikacija : 1. del. 1. izd. Ljubljana: Mladinsko združenje Brez izgovora, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-92664-3-4. [COBISS.SI-ID 287460864]
274. HAFNER, Alenka (avtor, urednik), SERNEC, Karin, COPAK, Matjaž, KUHAR, Metka, ČARAPIĆ, Jadranka. Razumeti motnje hranjenja. Kranj: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011. 104 str. ISBN 978-961-90907-7-0. [COBISS.SI-ID 254353664]
275. REITER, Herwig, KUHAR, Metka, et al. Youth policy in Latvia : conclusions of the Council of Europe international review team. Strasbourg: Council of Europe, cop. 2008. 122 str., ilustr. ISBN 978-92-871-6448-3. [COBISS.SI-ID 28263517]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

276. PODKRAJŠEK, Damjana, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, KUHAR, Metka. Telesna teža za mladostnike : gradivo za izvajalce vzgoje za zdravje ob sistematskih pregledih dijakov 1. letnikov srednjih šol. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2007. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6659-11-6. [COBISS.SI-ID 234729472]

2.08 Doktorska disertacija

277. KUHAR, Metka. Teorije medosebnega komuniciranja, komunikativna kompetentnost in analiza sebstva : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kuhar], 2005. 208 f. [COBISS.SI-ID 221129728]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

278. KUHAR, Metka, KODELE, Tadeja, MEŠL, Nina, ČERNKO, Mitja. Raziskovanje procesov spreminjanja šolske skupnosti : zaključno poročilo. Ljubljana: [s. n.], 2019. 145 str., tabele. [COBISS.SI-ID 36306269]
279. NATERER, Andrej, LAVRIČ, Miran, KLANJŠEK, Rudi, FLERE, Sergej, RUTAR, Tibor, LAHE, Danijela, KUHAR, Metka, HLEBEC, Valentina, CUPAR, Tina, KOBŠE, Žiga. Youth study Slovenia : 2018/2019. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019. 84 str., graf. prikazi. ISBN 978-3-96250-293-5. http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/15278.pdf. [COBISS.SI-ID 24500744]
280. KUHAR, Metka, GORENC, Katarina. Raziskovalni projekt "Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016-2025" : končno poročilo. [S. l.: s. n.], 2017. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35496285]
281. NARAT, Tamara, KUHAR, Metka, KOVAČ, Nadja, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Razvoj družinskih centrov : končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011. 130 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30683997]
282. DU BOIS-REYMOND, Manuela (avtor, urednik), ULE, Mirjana, KUHAR, Metka, ŠVAB, Alenka, et al. Young parenthood, agency and social change : thematic report. [S. l.]: Up2youth, 2008. 163 str. http://www.up2youth.org/downloads/task,doc_download/gid,71/. [COBISS.SI-ID 28044125]
283. KUHAR, Metka, LESKOŠEK, Vesna. Strateške usmeritve na področju dela z mladimi : končno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, 2007. 73 f. [COBISS.SI-ID 26663005]
284. ULE, Mirjana, RENER, Tanja, ŽAKELJ, Tjaša, KUHAR, Metka, HLEBEC, Valentina. Tipi družin in socialne mreže : raziskovalna naloga ; končno poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, 2003. 176 str., tabele. [COBISS.SI-ID 21964125]
285. STROPNIK, Nada, ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Ekonomski položaj mladih družin. Ljubljana: Ekonomski inštitut, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani: Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 2002. 185 f., tabele. [COBISS.SI-ID 946062]
286. ULE, Mirjana, RENER, Tanja, KUHAR, Metka, FILIPOVIČ HRAST, Maša, ŽAKELJ, Tjaša. Analiza baze podatkov o družini v Sloveniji : raziskovalna naloga. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, 2001. 107 str., tabele. [COBISS.SI-ID 20854877]
287. VEHOVAR, Vasja, KUHAR, Metka. Indikatorji informacijske-telekomunikacijske tehnologije v Sloveniji in Evropski uniji. Ljubljana: FDV, 2001. 55 f., tabele, graf. prikazi. RIS Raba Interneta v Sloveniji. [COBISS.SI-ID 21477725]
288. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Socialni položaj mladih družin v Sloveniji : raziskovalna naloga : poročilo prve faze raziskave. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS, 2001. 117 f., tabele. [COBISS.SI-ID 20874077]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

289. KUHAR, Metka, ZAGER KOCJAN, Gaja, MEŠL, Nina, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, DRGLIN, Zalka, HOČEVAR-GROM, Ada. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu in povezanost z zdravjem ter kakovostjo življenja v odraslosti v Sloveniji : raziskovalno poročilo anketne raziskave. Ljubljana: [s. n.], 2020. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19259395]
290. MEŠL, Nina, KUHAR, Metka, DRGLIN, Zalka, HOČEVAR-GROM, Ada, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, ZAGER KOCJAN, Gaja. Prepoznavanje obremenjujočih izkušenj otrok in načini ravnanja v vrtcih in šolah : rezultati fokusnih skupin s strokovnimi delavkami in delavci vrtcev in šol ter izhodišča za smernice za sistematično naslavljanje tematike v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. [Ljubljana]: Fakulteta za družbene vede: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. [98] str., tabele. [COBISS.SI-ID 19255555]
291. KUHAR, Metka. Mladinsko delo in promocija zdravega življenjskega sloga : raziskovalno poročilo. Ljubljana: FDV, 2015. 16 f. http://www.zdravjemladih.si/data-si/file/mladinsko_delo.pdf. [COBISS.SI-ID 33459549]
292. KUHAR, Metka. Zastavitev splošnega okvira holističnega izobraževanja z analizo stanja uporabe iger na področju nevladnega mladinskega sektorja : za projekt Uporaba igre v andragoških procesih - usposabljanje za vodje izobraževanja za mlajše odrasle. Ljubljana: [s. n.], 2012. 17 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 31825501]
293. KUHAR, Metka. Pregled in primerjalna analiza primerov dobrih praks družinskih centrov iz tujine z analizo možnosti implementacije v Sloveniji : raziskovalno poročilo v okviru raziskovalnega projekta Razvoj družinskih centrov/večgeneracijskih hiš. Ljubljana: Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 2011. 37 f. [COBISS.SI-ID 30435933]
294. KUHAR, Metka, RAZPOTNIK, Špela. Potrebe slovenskih staršev s predadolescentnimi otroki : sumarno poročilo o spletni anketi. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2010. [9] f., tabele. [COBISS.SI-ID 29776733]
295. HAFNER, Alenka, SERNEC, Karin, COPAK, Matjaž, KUHAR, Metka, ČARAPIĆ, Jadranka, TORKAR, Tanja. Motnje hranjenja, kdo in kakšno pomoč nudi v Ljubljani : raziskovalni projekt. Kranj: Zavod za zdravstveno varstvo, 2009. 135 f. [COBISS.SI-ID 26264793]
296. KUHAR, Metka. Youth policy and youth employment in South East Europe : seminar, 21st - 24th October 2009, Brdo, Slovenia : concept paper. [S. l.: s. n., 2009]. 5 str. [COBISS.SI-ID 28717149]
297. KUHAR, Metka. Koncept raziskave vsebine spletne svetovalnice To sem jaz : pristop k analizi 15.000 spletnih vprašanj najstnikov v obdobju 7 let. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2008. 21 str. [COBISS.SI-ID 27996509]
298. KUHAR, Metka. Seminar on Youth Policy in South-East Europe : final report. Ljubljana: SALTO-YOUTH South East Europe Resource Centre; Strasbourg: Youth Partnership between the European Commission and the Council of Europe, 2008. 28 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 27438685]
299. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka, ŠVAB, Alenka. Draft country report : Slovenia. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], 2006. 33 str. [COBISS.SI-ID 28046173]
300. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. National draft report : Slovenia. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], 2006. 36 str. [COBISS.SI-ID 28045405]
301. KUHAR, Metka, LOBE, Bojana. National report : Slovenia. [Ljubljana: Fakulteta za družbene vede], 2006. 5 str. [COBISS.SI-ID 28046941]
302. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka, KOŽAR ČERNELIČ, Slavica. Kakovost življenja otrok in mladostnikov v Sloveniji : projektna naloga : študija problema osipništva v Sloveniji : raziskovalno poročilo. [Ljubljana]: [Fakulteta za družbene vede], november 2003. 150 str., tabele. [COBISS.SI-ID 22575453]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

303. ŠTUBER, Cirila (oseba, ki intervjuva), KUHAR, Metka (intervjuvanec), DRGLIN, Zalka (intervjuvanec). Obremenjujoče izkušnje v otroštvu : gostji Metka Kuhar, Zalka Drglin. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020. Aktualna tema. https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktualna-tema/174700749. [COBISS.SI-ID 19940867]
304. DRAGOJEVIĆ, Dražen (oseba, ki intervjuva), KUHAR, Metka (intervjuvanec), DRAGOŠ, Srečo (intervjuvanec). John McGahern: Med ženami. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2012. Knjiga mene briga. http://4d.rtvslo.si/arhiv/knjiga-mene-briga/47717762. [COBISS.SI-ID 1100819294]

2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

305. MIHELJAK, Vlado, ULE, Mirjana, RENER, Tanja, MENCIN ČEPLAK, Metka, TIVADAR, Blanka, KUHAR, Metka, et al. Mladina, 2000. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2001. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/mla00.xml. [COBISS.SI-ID 26884701]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

306. KUHAR, Metka, ZAGER KOCJAN, Gaja, MEŠL, Nina, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, DRGLIN, Zalka, HOČEVAR-GROM, Ada. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu in posledice v odraslosti. Ljubljana: Univerza: Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (9 str.)), ilustr. https://zdaj.net/wp-content/uploads/2020/08/OIO-v-otro%C5%A1tvu-in-posledice-v-odraslosti-kratka-strokovna-publikacija-2020-HQ.pdf. [COBISS.SI-ID 19263491]
307. JURANČIČ, Živa, SERNEC, Karin, KUHAR, Metka, LAVRENČIČ VRABEC, Darja, MLAKAR ČRNIČ, Ida, KELBL, Barbara (urednik). Moja sestra suhica = Min lilla syster : 9+ : pedagoško gradivo. Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 2015. http://www.kinodvor.org/media/moja.sestra.suhica_pg.pdf. [COBISS.SI-ID 33935197]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

308. ROZMAN, Sanja (intervjuvanec), KUHAR, Metka (intervjuvanec), AHČAN, Uroš (intervjuvanec). Ali smo zaradi lepotnih operacij zmeraj bolj grda družba? : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, Prvi program, 6. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 133161475]
309. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Medosebno komuniciranje - Moč dialoga : oddaja Jezikovni pogovori, Radio Slovenija 1, 28. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 125998595]
310. KUHAR, Metka (intervjuvanec), DRGLIN, Zalka (intervjuvanec). OIO - prepogost vzrok psihičnih in somatskih bolezni v odraslosti : oddaja Aktualno, Radio Slovenija 1, 16. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 20714499]
311. KUHAR, Metka (intervjuvanec), PODJED, Dan (intervjuvanec). Selfie kultura : oddaja Turbulenca, TV Slovenija 1, 20. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35178333]
312. KUHAR, Metka (intervjuvanec), et al. Nestrukturiran prosti čas : oddaja Polnočni klub, TV Slovenija 2, 15. 7. 2016. [COBISS.SI-ID 34148701]
313. KUHAR, Metka (intervjuvanec), RIGLER, Tristan (intervjuvanec). Do kdaj smo mladi? : [oddaja Turbulenca, TV Slovenija 1, 25. maj 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30390365]
314. POLIČ, Marko (intervjuvanec), KUHAR, Metka (intervjuvanec), CERKOVNIK, Borut (intervjuvanec), et al. Naivni in zavedeni : [oddaja Polnočni klub, TV Slovenija 1, 9. december 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30946141]
315. KUHAR, Metka (intervjuvanec), BERLOT KOŠIČEK, Alenka (intervjuvanec), LENARČIČ, Martin (intervjuvanec). Hotel mama : [oddaja Dobro jutro, TV Slovenija 1, 27. oktober 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29840477]
316. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Mednarodni dan žensk : [oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija 1, 8. marec 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29225309]
317. KUHAR, Metka (intervjuvanec), CERAR, Miro (intervjuvanec), MERC, Dušan (intervjuvanec). Socializacija sodobne mladine : [oddaja Intelekta, Radio Slovenija 1, 2. november 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29840221]
318. KUHAR, Metka (intervjuvanec), PLANINŠEK, Franc (intervjuvanec). Telesna samopodoba in njen vpliv na spolno življenje : [oddaja Izlivi, Radio Slovenija 1, 14. april 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29333085]
319. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Aktivno državljanstvo : [oddaja Jasno in glasno, TV Slovenija 2, 21. maj 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28381789]
320. DRAGOŠ, Srečo (intervjuvanec), KUHAR, Metka (intervjuvanec). John McGahern: Med ženami : [oddaja Knjiga mene briga, TV Slovenija 2, 20. oktober 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28720221]
321. KUHAR, Metka (intervjuvanec). Nebesedno komuniciranje : [oddaja To je beseda!, TV Slovenija 3, 5. julij 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28464989]
322. SLAVINEC, Mitja (intervjuvanec), LUTHAR, Oto (intervjuvanec), KUHAR, Metka (intervjuvanec), ŽUNEC, Branko (intervjuvanec). Adijo, pamet! : [oddaja Polnočni klub, TV Slovenija 1, 23. maj 2008]. Ljubljana: [s. n.], 2008. [COBISS.SI-ID 27318109]
323. KUHAR, Metka (intervjuvanec), LESKOŠEK, Vesna (intervjuvanec). Majda Hrženjak: Nevidno delo : [oddaja Knjiga mene briga, TV Slovenija 2, 23. marec 2008]. Ljubljana: [s. n.], 2008. [COBISS.SI-ID 27231069]
324. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist), KASTELICOVÁ, Hanka (režiser), KUHAR, Metka. Lepota v ogledalu zdravja : dokumentarna oddaja. Ljubljana: RTV SLO, Izobraževalni program Televizije Slovenije, 1. program, 15. maj 2007. [COBISS.SI-ID 26166109]
325. MARKOŠEK, Tatjana (scenarist), KASTELICOVÁ, Hanka (režiser), KUHAR, Metka. Lepota v ogledalu zdravja : dokumentarna oddaja. Ljubljana: RTV SLO, Izobraževalni program Televizije Slovenije, 1. program, 8. maj 2007. [COBISS.SI-ID 26165853]
326. KUHAR, Metka. Mladi, strpnost in človekove pravice. Ljubljana: RTV SLO, Gymnasium, Program za mlade Radia slovenije, 17.jan.2007. [COBISS.SI-ID 26150749]
327. KUHAR, Metka. Želja po lepoti. Ljubljana: RTV SLO1, oddaja Z vami, 19. dec. 2007 ob 17.35h. [COBISS.SI-ID 27091805]
328. KUHAR, Metka, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica. Aktualna tema: [debelost]. Ljubljana: RTV Slovenija, Val 202, oddaja Aktualna tema, 16. nov. 2006 ob 12.00h. http://www.rtvslo.si/val202/modload.php?&c_mod=vnews&op=sections&func=read&c_menu=3&c_id=4549&t=1162335600&d=16. [COBISS.SI-ID 25704029]
329. KUHAR, Metka. Lepota - slepota. Ljubljana: RTV SLO, Izobraževalni program na tretjem programu. Ars, 12. febr. 2005, 14.05h. http://www.rtvslo.si/izobrazevalni/novice.php?op=read&id=243. [COBISS.SI-ID 23732061]
330. KUHAR, Metka (diskutant), NOVAK, Luka (diskutant), DOMJAN, Aljoša (diskutant). Zasvojeni s potrošništvom. Ljubljana: RTV SLO, Izobraževalni program na tretjem programu. Oddaja Intelekta, 28. dec. 2004, 10.00h. http://www.rtvslo.si/izobrazevalni/novice.php?op=read&id=243. [COBISS.SI-ID 23732317]

3.14 Predavanje na tuji univerzi

331. KUHAR, Metka. Dialoška komunikacija : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 12. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36034909]
332. KUHAR, Metka. Emocije i komunikacija : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 15. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36035677]
333. KUHAR, Metka. Identitet i međuljudska komunikacija : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 13. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36061021]
334. KUHAR, Metka. Jezik kao društveni i kulturni sistem : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 12. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36060765]
335. KUHAR, Metka. Komuniciranje u grupi : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 14. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36061277]
336. KUHAR, Metka. Komuniciranje u kontekstu međuljudskih odnosa : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 15. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36061533]
337. KUHAR, Metka. Neverbalno komuniciranje : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 11. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36060509]
338. KUHAR, Metka. Osnove komunikacije : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 11. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36034653]
339. KUHAR, Metka. Poznati pristupi komuniciranju : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 13. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36035165]
340. KUHAR, Metka. Socialna kognicija : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 14. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 36035421]
341. KUHAR, Metka. Emocije i međuljudska komunikacija : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 9. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 35508317]
342. KUHAR, Metka. Identitet i međuljudska komunikacija : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 27. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 35565661]
343. KUHAR, Metka. Jezik kao društveni i kulturni sistem : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 25. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 35564637]
344. KUHAR, Metka. Kognicija i međuljudska komunikacija : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 8. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 35508061]
345. KUHAR, Metka. Komuniciranje u grupi : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 26. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 35565149]
346. KUHAR, Metka. Međuljudski odnosi : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 26. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 35565405]
347. KUHAR, Metka. Neverbalno komuniciranje : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 25. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 35564893]
348. KUHAR, Metka. Uvod u međuljudsku komunikacijo : Fakultet političkih nauka, Podgorica, 7. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 35507805]
349. KUHAR, Metka. Youth research in Slovenia : current debates, trends and findings : lecture at German Youth Institute, München, September 9th, 2014. [COBISS.SI-ID 32867165]
350. KUHAR, Metka. Young adults and a new orientation towards family formation : [lecture at the Faculty of Philosophy Belgrade, October 8th, 2009]. Belgrade, 2009. [COBISS.SI-ID 28707677]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

351. KUHAR, Metka. Družne živali in navezanost : predstavitev na 2. mačjem kongresu, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 4. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 109981187]
352. KUHAR, Metka, HALL, Elizabeth Dorrance. Mediation effects of attachment avoidance and anxiety and moderating effects of positive experiences in childhood on the relationship between adverse childhood experiences and self-assessed wellbeing : presentation at the International Association for Relationship Research Conference, London, 28. 7. - 2. 8. 2022. [COBISS.SI-ID 117110787]
353. KUHAR, Metka. O travmi ozaveščene šole : predstavitev na konferenci za strokovne delavce in starše "Če prijaviš, lahko zaustaviš", online, 8. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 133163779]
354. KUHAR, Metka. Pomen večjega stika s telesnimi občutki in čustvi za okrevanje in psihično odpornost : predstavitev na 16. informativno-izobraževalnem seminarju za članice Združenja Europa Donna Slovenija, Portorož, 2. in 3. 12. 2022. [COBISS.SI-ID 133164803]
355. KUHAR, Metka. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu in posledice v odraslosti : predstavitev na Slovenskem sociološkem srečanju 2020 "Družbene neenakosti in politika", Ljubljana, 6. - 7. november 2020. [COBISS.SI-ID 43648515]
356. KUHAR, Metka. Kako so obremenjujoče izkušnje v otroštvu povezane z zasvojenostjo? : predstavitev na strokovnem dogodku programa PUM-o "Vsi mečemo svojo senco", 5. 12. 2019, Slovenj Gradec. [COBISS.SI-ID 36488541]
357. KUHAR, Metka. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu v povezavi z zasvojenostjo v odraslosti : predstavitev na 13. Nacionalni konferenci ob mesecu preprečevanja zasvojenosti, Otočec, 6. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 36447837]
358. KUHAR, Metka. Kaj so obremenjujoče izkušnje v otroštvu, njihove posledice in kako jih učinkovito naslavljati? : prispevek na Mednarodnem simpoziju "Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter funkcioniranje v odraslosti", Fakulteti za družbene vede, Ljubljana, 26. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 35921245]
359. KUHAR, Metka. Posledice obremenjujočih izkušenj v otroštvu in učinkovite intervencije : prispevek na Mednarodnem simpoziju "Vpliv zgodnjih travmatičnih izkušenj na fizično in duševno zdravje ter funkcioniranje v odraslosti", Fakulteti za družbene vede, Ljubljana, 26. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 35920989]
360. KUHAR, Metka. What teachers say about their educational strategies, experimental study : predavanje na Mednarodnem simpoziju o programu Neverjetna leta v šolah, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 6. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 35638365]
361. KUHAR, Metka. Zgodnja odraslost v Sloveniji in primerjalno - značilnosti in izzivi : prispevek na 14. Študijskih dnevih Izzivi zgodnjega odraslega obdobja, Zreče, 26. - 28. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 34914653]
362. KUHAR, Metka. Kje stojijo mladi? : predstavitev na Nacionalni konferenci strukturiranega dialoga, Ljubljana, 16. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 34455133]
363. KUHAR, Metka. Komuniciranje s strankami v veterinarski medicini : predstavitev na Slovenskem veterinarskem kongresu, Portorož, 2. - 3. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 34487901]
364. KUHAR, Metka, KROFLIČ, Robi, JEZNIK, Katja. Predstavitev ugotovitev : simpozij Strategije vzgojno-disciplinskega ravnanja učiteljev osnovnih šol, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 27. 9. 2016. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 27. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 62034274]
365. KUHAR, Metka. Strategije vzgojno-disciplinskega ravnanja učiteljev osnovnih šol : predstavitev rezultatov : predstavitev na Simpoziju Strategije vzgojno-disciplinskega ravnanja učiteljev osnovnih šol, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 27. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 34297437]
366. KUHAR, Metka. Uvodni nagovor in kratka predstavitev raziskave : predavanje na interaktivnem simpoziju Dialog in deliberacija kot pristopa v podporo večdeležniškemu reševanju kompleksnih izzivov na družbeni, organizacijski, medosebni ravni, Ljubljana, 20. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 34027357]
367. HUMER, Živa, KUHAR, Metka. Partner equality as a process : the case study of partnership from Slovenia : paper presented at the International Scientific Conference Young Women and Gender Equality in Post-Yugoslav Societies: Research, Practice and Policy, Zagreb, 26 - 27 November 2013. Zagreb, 2013. [COBISS.SI-ID 32283229]
368. KUHAR, Metka. Prehodi mladih na trg dela v Sloveniji - predstavitev statističnih in anketnih podatkov : prispevek na Nacionalni mladinski konferenci Mladi o zaposlovanju, Domžale, 1. - 3. 9. 2010. Domžale, 2010. [COBISS.SI-ID 31833693]
369. KUHAR, Metka, MENCIN ČEPLAK, Metka, MUSIL, Bojan, et al. Vrednote mladih : [okrogla miza na 25. sociološkem srečanju, Portorož, 18. - 20. novembra 2010]. Portorož, 2010. [COBISS.SI-ID 18114824]
370. KUHAR, Metka. Youth policy : principles and values : [paper presented at Seminar Euro-Arab Youth Policy Cooperation in the Broader Euro-Mediterranean Context, 31 May - 4 June 2010, Sharm El Sheikh, Egypt]. Sharm El Sheikh, 2010. [COBISS.SI-ID 29445213]
371. KUHAR, Metka. Balkan youth in the mid of transitions : [paper presented at the Workshop Balkan Youth, Ljubljana, February 14-15, 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28992861]
372. KUHAR, Metka. Frozen transitions? Young people in the Balkans : [paper presented at the Anniversary seminar of youth research, policy and practice, Budapest, November 20, 2009]. Budapest, 2009. [COBISS.SI-ID 28993373]
373. KUHAR, Metka. Key features of young parenthood and conclusions for policies : [paper presented at the seminar Transition to adulthood: how does it affect demographic trends?, Brussels, 25 November 2009]. Brussels, 2009. [COBISS.SI-ID 28993117]
374. KUHAR, Metka. Postponement of parenthood in the ex-Yugoslav countries : [paper presented at conference Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, Filozofski fakultet, Beograd, 9. - 10. October 2009]. Beograd, 2009. [COBISS.SI-ID 28708189]
375. KUHAR, Metka. Authority and authority styles in young people-parents relationships : [paper presented at the First ISA Forum of Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona, Spain, September 5 - 8, 2008]. Barcelona, 2008. [COBISS.SI-ID 27575389]
376. KUHAR, Metka. Exploring cultures of postponement - the transformation of young motherhood and the re-generation of gender in post-communism : [paper presented at the First ISA Forum of Sociology, Sociological Research and Public Debate, Barcelona, Spain, September 5 - 8, 2008]. Barcelona, 2008. [COBISS.SI-ID 27574877]
377. KUHAR, Metka. Inter-generational authority patterns in adolescent-parent relationships : [paper presented at the Nordic Youth Research Conference, Lilehammer, 13-15 June 2008]. Lillehammer: [s. n.], 2008. [COBISS.SI-ID 27415133]
378. KUHAR, Metka. A brief overview of the situation of youth and youth policies in South East Europe : [paper presented at Seminar Youth Policy in South-East Europe, Seget Donji, 13. - 19. 9. 2007]. Seget Donji, 2007. [COBISS.SI-ID 29590109]
379. KUHAR, Metka. The situation of young people and the state of youth research in Europe. Cairo: Euro-Med seminar "The role of research in youth policy and youth work development in the broader Euro-med context", 27-30 Nov. 2006. [COBISS.SI-ID 25703005]
380. KUHAR, Metka. Dobra telesna samopodoba - najboljša preventiva pred motnjami hranjenja. Celje: Seminar Motnje hranjenja pri najstnikih, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, 20. okt. 2004. [COBISS.SI-ID 23381341]
381. KUHAR, Metka. Body images of Slovenian youth. Ljubljana: 12th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, 3-5 Sept. 2003. [COBISS.SI-ID 24188765]
382. KUHAR, Metka. Political culture of young people in Slovenia. Strasbourg: Council of Europe and European Commission. Youth research partnership. Research seminar "What about youth political participation?", 24-26 November 2003. [COBISS.SI-ID 22573661]
383. KUHAR, Metka. Vitka postava - zdrava telesna samopodoba?. Nova Gorica: Okrogla miza "Prehrana, gibanje in samopodoba". Inštitut za varovanje zdravja RS, 13. okt. 2003. [COBISS.SI-ID 22460765]
384. KUHAR, Metka. Youth trends in Slovenia. Fiesa: Letna skupščina Europlatforme, 22.-26. nov. 2003. [COBISS.SI-ID 22459997]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

385. KUHAR, Metka. Osnove razumevanja psihološke travme v podporo delu z dijaki v dijaškem domu : plenarno predavanje na 7. Mednarodnem kongresu dijaških domov, online, 25. - 26. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 57780995]
386. KUHAR, Metka, JEZNIK, Katja, KROFLIČ, Robi. Učitelji osnovnih šol o strategijah vzgojno-disciplinskega ravnanja : vabljeno predavanje na Posvetu Preprečevanje in obravnava nasilja ter graditev kulture nenasilja, 30. 11. 2016, Dijaški dom Tabor, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34487645]
387. KUHAR, Metka, REITER, Herwig. Frozen transitions of young people in Slovenia? : [paper presented at the Conference Young People in the Balkans as Actors of Social Integration, Belgrade, 30 September - 1 October 2011]. Belgrade, 2011. [COBISS.SI-ID 30665821]
388. KUHAR, Metka. Raziskovanje nealopatskega zdravljenja : zakaj, kako in s kakšnim namenom? : [prispevek na Information Society 2011, 14th International Multiconference, 10th - 14th October 2011, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30692445]
389. KUHAR, Metka. Značilnosti prehodov v odraslost in participatorne prakse mladih v Sloveniji : [prispevek na Simpoziju Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji, Ljubljana, 15. junij 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30435677]
390. KUHAR, Metka, MENCIN ČEPLAK, Metka, OMLADIČ, Luka, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva. Apatija med mladimi : predavanja na okrogli mizi, Ljubljana, 22. aprila 2009. Ljubljana: Polituss: ZiP, 2009. [COBISS.SI-ID 1911639]
391. KUHAR, Metka. Social context of employment of young people in the region : [paper presented at the Seminar Youth Policy and Youth Employment in South East Europe, Brdo, 21. - 24. October 2009]. Brdo, 2009. [COBISS.SI-ID 28806749]

3.25 Druga izvedena dela

392. KUHAR, Metka. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu : razširjenost v Sloveniji in posledice : prispevek na predstavitvi projekta MARTE - Obremenjujoče izkušnje v otroštvu, SFU Ljubljana, 24. 8. 2022. [COBISS.SI-ID 119068163]
393. RUS-MAKOVEC, Maja (diskutant), PETROVIĆ-ŠTEGER, Maja (diskutant), KUHAR, Metka (diskutant). Znamenja preteklosti : okrogla miza v okviru dogodka Teden možganov, 18. marec 2022, Atrij ZRC, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 101791747]
394. KUHAR, Metka. Krepitev otrok in staršev pri soočanju s težjimi izkušnjami : spletno predavanje za Vrtec Antona Medveda Kamnik, 9. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 54805251]
395. KUHAR, Metka. Osnove razumevanja psihološke travme : spletno predavanje v okviru Programa usposabljanj za kulturo kakovosti UL, online, 15. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 89685507]
396. KUHAR, Metka. Podrobnejši pogled na zamrznitev v kontekstu obremenjujočih/šok izkušenj : prispevek na okrogli mizi »Zakaj nisem umaknila njegove roke s svojega kolena?«, AGRFT, Ljubljana, 20.12. 2021. [COBISS.SI-ID 90584067]
397. KUHAR, Metka. O stresu : predavanje na Mirovnem inštitutu, Ljubljana, 5. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 31284227]
398. KUHAR, Metka. Obremenjujoče izkušnje v otroštvu : uvidi za šolsko svetovalno prakso : predavanje za Zavod RS za šolstvo, online, 16. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 42867203]
399. KUHAR, Metka (diskutant), ORAVECZ, Robert (diskutant), REGOVEC, Matjaž (diskutant), TROJAR, Zoran (diskutant), et al. Okrogla miza "Narod, travma in kultura" : 10. Akademija Instituta IPAL "Dinamika travme in poti njene integracije", Ljubljana, 8. - 9. 2. 2020. [COBISS.SI-ID 36609629]
400. KUHAR, Metka. Prevalenca obremenjujočih izkušenj v otroštvu in njihova povezanost s funkcioniranjem v odraslosti : predstavitev na online strokovnem srečanju v okviru ciljno-raziskovalnega projekta Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje v odraslosti, Ljubljana, 10. 6. 2020. [COBISS.SI-ID 19268099]
401. KUHAR, Metka. Communication competence for veterinary medicine : presentation at the VetNEST Summer School, Vienna, 21. - 27. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36261981]
402. KUHAR, Metka. Communication with farmers in difficult situations (infections disease - culling) : presentation at the VetNEST Summer School, Vienna, 21. - 27. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36262493]
403. KUHAR, Metka. Communication with farmers in difficult situations (monetary issues, non-adherence) : presentation at the VetNEST Summer School, Vienna, 21. - 27. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36262237]
404. KUHAR, Metka. Introduction to the Calgary-Cambridge model of veterinary consultation : presentation at the VetNEST Summer School, Vienna, 21. - 27. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 36262749]
405. KUHAR, Metka. Kaj morajo učitelji vedeti, da lahko oblikujejo šolsko okolje, temelječe na razumevanju travme? : 20. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi, Ljubljana, 8. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 36088413]
406. KUHAR, Metka. Kako nas razumevanje fiziologije travme bolje opremi pri soočanju z mladimi, katerih vedenje nam predstavlja izziv : predavanje na seminarju PPU-4: Težje vedenjske motnje, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 21. - 23. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36069213]
407. KUHAR, Metka. Nevidna revolucija (družbeni vidik in predstavitev načrta raziskave) : predavanje na Strokovnem srečanju Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino, Postojna, 29. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 36077917]
408. KUHAR, Metka. Komuniciranje z lastniki : okrogla miza in delavnica, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 29. - 30. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 35750749]
409. KUHAR, Metka. Predstavitev raziskave Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016 - 2025 : Mestna hiša, Ljubljana, 21. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 35661405]
410. KUHAR, Metka. Prevalenca in dolgoročni vplivi obremenjujočih izkušenj v otroštvu na funkcioniranje odraslosti : predstavitev projekta usmerjevalni skupini : Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 19. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 35649885]
411. KUHAR, Metka. Razumevanje deklaracij na pasji in mačji hrani : predstavitev anketnih podatkov : okrogla miza in delavnica, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 29. - 30. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 35751005]
412. KUHAR, Metka. Reševanje konfliktov s strankami : okrogla miza in delavnica, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 29. - 30. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 35751261]
413. KUHAR, Metka. Trendi hranjenja psov in mačk : pogled lastnikov in veterinarjev - predstavitev anketne študije : okrogla miza in delavnica, Veterinarska fakulteta, Ljubljana, 29. - 30. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 35750493]
414. KUHAR, Metka. Uspešno timsko sodelovanje : predavanje na Veterinarstvu Trstenjak-Zajc, Ljubljana, 16. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 35732317]
415. MONTE, Damir del, KUHAR, Metka. Nevrobiologija in zdravljenje bolečine : nove povezave med psihoterapijo in nevroznanostjo : seminar v organizaciji Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, Gimnazija Šentvid, 19. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 34769245]
416. KUHAR, Metka. Rezultati merjenja učinkov moderiranja skupinskih procesov : predstavitev na Klubskem srečanju Društva moderatorjev Slovenije, Ljubljana, 13. 11. 2017. [COBISS.SI-ID 35268445]
417. KUHAR, Metka. Teoretična izhodišča o današnji mladini : predavanje na dvodnevnem Klubu MaMa, Celjski mladinski center, Celje, 9. - 10. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 34740573]
418. KESSLER, Tanja, KUHAR, Metka. Travmapedagogika - razumevanje obremenjujočih dogodkov in pristopi dela s travmatiziranimi mladostniki : predavanje v Metta centru, Ljubljana, 14. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 35220573]
419. KUHAR, Metka. Deliberativne diskurzivne prakse v slovenski formalni in neformalni javni sferi : Interaktivni simpozij Dialog in deliberacija kot pristopa v podporo večdeležniškemu reševanju kompleksnih izzivov na družbeni, organizacijski, medosebni ravni, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 20. 5. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 34031709]
420. KUHAR, Metka. Mladinsko delo in promocija zdravja - kaj pravi teorija? : predavanje na posvetu Kaj lahko storijo mladinske organizacije za zdravje mladih, Ljubljana, 17. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 33924701]
421. KUHAR, Metka. Vidiki (ne)deliberativnosti v parlamentarnih razpravah o Družinskem zakoniku : predavanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, 25. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 33934429]
422. KUHAR, Metka. Današnji mladi v Sloveniji - stanje in problemi, s katerimi se soočajo : predstavitev na okrogli mizi Biti mlad, Ljubljana, 27. 7. 2015. [COBISS.SI-ID 33441117]
423. KUHAR, Metka. Dialog in deliberacija : predavanje v sklopu Ziferblatove univerze, Ljubljana, 16. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 33187677]
424. KUHAR, Metka. Dialoško o dialogu : predavanje v Ziferblatu, Ljubljana, 2. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 33719389]
425. SERNEC, Karin, KUHAR, Metka, KROFLIČ, Robi. Moja sestra suhica : pogovor na strokovnem srečanju Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, Ljubljana, 19. oktober 2015. [COBISS.SI-ID 32432089]
426. KUHAR, Metka, NOVAK, Marjeta. Pokušina deliberativnega procesa za soodločanje javnosti v procesih oblikovanja javnih politik : predstavitev na Klubskem srečanju Društva moderatorjev Slovenije, Ljubljana, 2. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 33171037]
427. KUHAR, Metka. Rizični in varovalni dejavniki, povezani z odnosom do telesa kot pomembnega identitetnega vprašanja : predstavitev na posvetu ob filmu Moja sestra suhica, Kinodvor, Ljubljana, 19. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 33591901]
428. KUHAR, Metka. Sodobna družba in stremljenje po telesni popolnosti : predavanje na strokovnem srečanju Mladostnik in motnje hranjenja, Ljubljana, 9. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 3456997]
429. KUHAR, Metka. Sodobno stremljenje po telesni popolnosti : predavanje v Ziferblatu, Ljubljana, 3. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 33626205]
430. KUHAR, Metka. Družbene perspektive in viri opore mladih : predstavitev na Medsektorskem srečanju strokovnjakov s področij šolstva, sociale in zdravstva, Celje, 9. december 2014. [COBISS.SI-ID 33064029]
431. KUHAR, Metka. Dialog : gostujoče predavanje pri predmetu Socialna interakcija, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 25. november 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 32378461]
432. KUHAR, Metka, NOVAK, Marjeta. Dialogue capacity within Slovenian political sphere : International Learning Village Slovenia 2013, Štatenberg, 18 - 25 August 2013. Štatenberg, 2013. [COBISS.SI-ID 32152925]
433. KUHAR, Metka. Družinsko življenje : odnosi med otroci in starši : predavanje v Svetovalnici Fužine, Ljubljana, 28. 11. 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 32360797]
434. DUŠIĆ, Biljana (izvajalec), DETELA, Andrej (izvajalec), JERMAN, Igor (izvajalec), KORDEŠ, Urban (izvajalec), KUHAR, Metka (izvajalec), RAVNIK-GLAVAČ, Metka (izvajalec), ŠKODLAR, Borut (izvajalec), VÖRÖS, Sebastjan (izvajalec). Meditacija - znanstveni pogled na meditacijo in meditativni pogled v znanosti : okrogla miza, Cankarjev dom, Ljubvljana, 14. oktober 2013 ob 18.30. Ljubljana: ADITI, Inštitut za tradicionalne medicinske sisteme, 2013. [COBISS.SI-ID 30986969]
435. KUHAR, Metka. Meditacija in narava spoznavanja v kontekstu razvoja znanosti na Zahodu : predavanje na okrogli mizi Meditacija - znanstveni pogled na meditacijo in meditativni pogled v znanosti, Ljubljana, 14. oktober 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 32234333]
436. KUHAR, Metka. Ključni elementi in vidiki dialoškega komuniciranja s podrejenimi : predavanje na Komunikacijskem seminarju za vodje manjših podjetij v organizaciji CEED in Humus, Ljubljana, 7. 6. 2012. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 31819357]
437. KUHAR, Metka. Kult lepega ženskega telesa : družbeno-historičen pregled : [gostujoče predavanje pri predmetu Spol in telo, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 17. april 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 31217757]
438. KUHAR, Metka. Mladi in participacija: prebujenje? : [prispevek na Zaključnem mladinskem forumu Ljubljana, poslušaj nas!, Ljubljana, 20. decembra 2012]. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 31758429]
439. KUHAR, Metka. Današnja mladina in družbene spremembe : [prispevek na Okrogli mizi Možnosti in poti vključevanja mladih v družbeno življenje in soodločanje, Ljubljana, 17. marec 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30234461]
440. KUHAR, Metka. Na mladih svet stoji - kje pa stojijo mladi? : [predavanje v Dijaškem domu Ivana Cankarja, Ljubljana, 30. marec 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30252637]
441. KUHAR, Metka. Priprava in objavljanje znanstvenih člankov : [predavanje na delavnici Pisanje znanstvenega in strokovnega članka, Ljubljana, 8. junij 2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 30412381]
442. KUHAR, Metka. Govor na podelitvi diplom študentom in študentkam FDV, Ljubljana, 22. 1. 2010. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29206877]
443. KUHAR, Metka. Starševanje v pozni moderni : [predavanje na prireditvi Starši nove generacije, Kavarna Slamič, 6. december 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 30178397]
444. KUHAR, Metka. Transitions to adulthood in ex-Yugoslavian countries : a comparative analysis of institutions vs. values : [paper presented at the Summer school, Faculty of Social Sciences, Ljubljana, June 20th - July 3rd, 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29517661]
445. KUHAR, Metka. Visokošolsko izobraževanje kot socialni moratorij : [predavanje na javni tribuni Brodolom visokega šolstva in znanosti v Sloveniji, Ljubljana, 24. februar 2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 29206621]
446. KUHAR, Metka. Introduction to young parenthood : [paper presented at the UP2YOUTH Intensive study programme, Tübingen, 1 - 14 June 2009]. Tübingen, 2009. [COBISS.SI-ID 28464733]
447. KUHAR, Metka (diskutant), MENCIN ČEPLAK, Metka (diskutant), OMLADIČ, Luka (diskutant), et al. Okrogla miza o apatiji med mladimi : [Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 22. april 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28334941]
448. KUHAR, Metka (diskutant), VUGA, Boštjan (diskutant), JEKLIN, Bernarda (diskutant). Okrogla miza Videz vara. Prevarajmo ga tudi mi! : [18. Slovenski oglaševalski festival, Portorož, 25. - 27. marec 2009]. Portorož, 2009. [COBISS.SI-ID 28258909]
449. KUHAR, Metka. Predstavitev in interpretacija rezultatov slovenske in globalne študije 'Moč skupnih obrokov' : [prispevek na Okrogli mizi o moči skupnih obrokov "Power of Mealtimes", Ljubljana, 15. maj 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28382557]
450. CURK, Peter (diskutant), KUHAR, Metka (diskutant), KORDEŠ, Urban (diskutant). Prevrednotenje trženja : vrednote kot vodila za nakupne odločitve? : [Srečanje Društva za marketing Slovenije, Ljubljana, 2. marec 2009]. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 28259165]
451. KUHAR, Metka. Youth and social change : [paper presented at the UP2YOUTH Intensive study programme, Tübingen, 1 - 14 June 2009]. Tübingen, 2009. [COBISS.SI-ID 28464477]
452. KUHAR, Metka. Authority in adolescent-parent relationships - a concept at the crossroads of different disciplines. Zagreb: Conference "Sociology and Interdisciplinarity: Central and South East European Perspectives", 8-10th May 2008. [COBISS.SI-ID 27305053]
453. KUHAR, Metka. Komuniciranje, odnosi in vzgoja v slovenskih družinah z mladostniki : [prispevek na okrogli mizi "Pozitivno starševstvo - tvoje roke naj negujejo, ne kaznujejo", Ljubljana, 9. oktober 2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 27698269]
454. KUHAR, Metka. Mladi in stari stereotipi : [predavanje na Okrogli mizi "Ali poznamo mlade, njihovo mnenje?", Ljubljana, 18. december 2008]. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 27996253]
455. KLEPACKA, Emilia (diskutant), KUHAR, Metka (diskutant), ŠTOLFA, Matjaž (diskutant). Kakšne oblike je srce mladih?. Ljubljana: World Youth Alliance, 22. maja 2007. [COBISS.SI-ID 26151517]
456. KUHAR, Metka. Neverbalno komuniciranje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, podiplomski magistrski študij Kazenskopravne znanosti, predmet Psihologija in pravo, 6. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 25763677]
457. KUHAR, Metka. Presentation of the past/present situation on youth policy within SEE. [S. l.]: Salto-youth South East Europe Resource Centre: Seminar Youth Policy in South-East Europe, 13. Sep. 2007. [COBISS.SI-ID 27093853]
458. KUHAR, Metka. Ujetost v lepotne zapovedi. Piran: Slovenski dnevi knjige 2007, 25. apr. 2007. [COBISS.SI-ID 26150237]
459. KUHAR, Metka, MLADENOVIČ, Katica. Položaj in perspektive mladih v Prekmurju : okrogla miza. Ljubljana: Fakulteta za družene vede: Okrogla miza, nov. 2006. [COBISS.SI-ID 25927773]
460. KUHAR, Metka. Telesna samopodoba žensk. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, predmet Študije spolov, program Kulturni študij in antropologija, 7. dec. 2006. [COBISS.SI-ID 25927517]
461. KUHAR, Metka. Zdrava telesna samopodoba : predavanje na Festivalu življenja, Leskovec pri Krškem, 28. 10. 2006. Leskovec pri Krškem, 2006. [COBISS.SI-ID 31872861]
462. KUHAR, Metka. Adolescenti in telesna samopodoba. Celje: Srečanje spletnih svdetovalcev, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, oddelek za socialno medicino, 25. maja 2004. [COBISS.SI-ID 23070045]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

463. LEKIĆ, Ksenija, TRATNJEK, Petra, KONEC JURIČIČ, Nuša, CUGMAS, Marjan, TACOL, Alenka (urednik), BRIŠAR-SLANA, Žarka (urednik), BUT, Brane (urednik), CENTA, Ksenija (urednik), GOBOV, Lucija (urednik), KUHAR, Metka (urednik, avtor dodatnega besedila). Srečanja na spletu : potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje. 1. natis. Celje [i. e.] Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-44-3. http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=9373&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.n. [COBISS.SI-ID 276192000]
464. Socialno delo. KUHAR, Metka (gostujoči urednik 2012). Ljubljana: Skupnost socialnega varstva Slovenije: Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo: Zveza društev socialnih delavcev Slovenije: Višja šola za socialne delavce, 1982-1989Ljubljana: Sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo Republike Slovenije: Zveza društev socialnih delavcev Republike Slovenije: Višja šola za socialne delavce, 1990-1992Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1993-2003Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2004-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/arhiv/, https://www.dlib.si/results/?pageSize=25&frelation=Socialno+delo&query=%27rele%253dSocialno%2Bdelo%27. [COBISS.SI-ID 8900610]
465. KUHAR, Metka (urednik), RAZPOTNIK, Špela (urednik). Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji : znanstvena monografija. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2011. 268 str., ilustr. Socialno pedagoške teme, 9. ISBN 978-961-253-057-0. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Razpotnik_Okviri_in_izzivi.pdf. [COBISS.SI-ID 255837184]
466. KNAVS, Miha (urednik), KUHAR, Metka (urednik), PLEVNIK, Janez (urednik), OPARA, Mojca (urednik). Kaj pravijo mladi o medkulturnem dialogu, človekovih pravicah, participaciji, informiranju, Evropski uniji : kvalitative mladinske raziskave (2003-2008). Ljubljana: Zavod Movit - EURO<26, 2008. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-92614-0-8. [COBISS.SI-ID 28054365]

Mentor pri doktorskih disertacijah

467. ČEVNIK, Lucija. Vpliv vrednotnih orientacij na telesno samopodobo in lepotne telesne prakse mladih žensk v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji : doktorska disertacija. [Maribor: L. Čevnik], 2015. VIII f., 147 str., 16 f. pril., tabele. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=53802. [COBISS.SI-ID 21626632]

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

468. SELAK, Špela. Dejavniki samopredstavljanja na spletnem socialnem omrežju Facebook = Self-presentation factors on the Facebook social networking site : doktorska disertacija. Ljubljana: [Š. Selak], 2018. 215 str., graf. prikazi, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_selak-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 35726941]

Mentor pri magistrskih delih

469. GOLUB, Barbara. Motivacijski dejavniki za delo dnevnoinformativnih novinarjev komercialne televizije : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Golub], 2016. 126 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_golub-barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 34137949]
470. ŽUGELJ PAVLOVČIČ, Ana. Vpliv komunikacijskih apelov na motivacijo kadilcev za prenehanje kajenja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Žugelj Pavlovčič], 2016. 143 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_zugelj-pavlovcic-ana.pdf. [COBISS.SI-ID 34208093]
471. ŽAKELJ PEDIČEK, Sabina. Skrb države za slovenski film : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Žakelj Pediček], 2011. 224 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_zakelj-pedicek-sabina.pdf. [COBISS.SI-ID 30179421]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

472. ROJKO, Marta. Deliberativnost komuniciranja : spoštljivost v spletnih forumih RTV Slovenija : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rojko], 2018. 64 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102524&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35776605]
473. MOŽINA, Eva. Javni zavod RTV : analiza argumentacije soočenja ob referendumu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; področje LGBT skupnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Možina], 2018. 104 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_mozina-eva.pdf. [COBISS.SI-ID 35513437]
474. STRNIŠA, Kaja. Instagram, telesni ideal in telesna samopodoba : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Strniša], 2016. 164 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_strnisa-kaja.pdf. [COBISS.SI-ID 34575965]
475. JURJEVČIČ, Kristina. Vloga medvrstniške mediacije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Jurjevčič], 2016. 168 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_jurjevcic-kristina.pdf. [COBISS.SI-ID 34270557]

Mentor pri diplomskih delih

476. CVETANOVIĆ, Maja. Fenomen "maminih sinov" v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Cvetanović], 2016. 56 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cvetanovic-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 34630237]
477. CIRAR, Katja. Motivacija za športno rekreacijo v obdobju starosti : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Cirar], 2016. 103 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/cirar-katja.PDF. [COBISS.SI-ID 34425693]
478. PREGL, Špela. Negospodovalno vodenje v ustvarjalnih okoljih na primeru oglaševalskih agencij v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Pregl], 2016. 63 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pregl-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 34789469]
479. POLIČAR, Danijela. Odnos do prehrane kot del sodobne obremenjenosti z zdravjem : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Poličar], 2016. 52 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/policar-danijela.pdf. [COBISS.SI-ID 34101341]
480. BORAK, Ajda. Samorazkrivanje v spletnem socialnem omrežju Facebook : razlike med moškimi in ženskimi uporabniki : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Borak], 2016. 63 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/borak-ajda.pdf. [COBISS.SI-ID 34134365]
481. CIPOT, Aleš. Vidik komunikacije in podpore osebam s hivom v Buddy programu psihosocialne podpore in svetovanja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Cipot], 2016. 76 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cipot-ales.pdf. [COBISS.SI-ID 34662493]
482. MEHONIĆ, Minka. Vpliv aktivnosti s terapevtskimi psi na bivanje starostnikov v skupnosti doma za starostnike : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mehonić], 2016. 81 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/mehonic-minka.PDF. [COBISS.SI-ID 33928285]
483. CENCELJ, Katja. Vpliv družinskih odnosov na oblikovanje telesne samopodobe : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Cencelj], 2016. 107 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/cencelj-katja.pdf. [COBISS.SI-ID 34747229]
484. TERZIĆ, Maja. Ustvarjanje vtisa o sogovorniku na telefonski številki za pomoč uporabnikom : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Terzić], 2015. 62 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/terzic-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 33498205]
485. VIRTNIK, Eva. Sodobni partnerski odnosi in relacijske dialektike : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Virtnik], 2014. 88 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/virtnik-eva.pdf. [COBISS.SI-ID 32637021]
486. FRANCELJ, Neža. Odnos mladih odraslih do poroke : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Francelj], 2013. 136 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/francelj-neza.pdf. [COBISS.SI-ID 32074589]
487. JEREB, Tina. Postati kompetentni starš : diskurzivna analiza starševskih vzgojnih praks na spletnih forumih : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Jereb], 2013. 106 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/jereb-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 31817565]
488. PAPIČ, Katja. Neverbalni in čustveni vidik računalniško posredovanega komuniciranja : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Papič], 2011. 124 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/papic-katja.pdf. [COBISS.SI-ID 30347613]
489. KOSIN, Nina. Demokratizacija odnosov med starši in otroki : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Kosin], 2010. 98 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kosin-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 29528413]
490. TRIBUŠON, Tanja. Identiteta v okolju spletnega socialnega omrežja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Tribušon], 2009. 114 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Tribuson-Tanja.pdf. [COBISS.SI-ID 28195165]
491. RAKIĆ, Suzana. Partnerska in prijateljska razmerja mladih v pozni moderni : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Rakić], 2009. 100 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/rakic-suzana.pdf. [COBISS.SI-ID 28883037]
492. PAZLAR, Nina. Profil mladinskega delavca v Sloveniji danes in v prihodnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pazlar], 2009. 62 f., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pazlar-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 29014109]
nagrada: Zmagovalna diplomska naloga na razpisu MSS nagrada 2009 za diplomsko delo s področja mladih
493. SCHWARZMANN, Vanja. Small talk v vsakdanjem življenju : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Schwarzmann], 2009. 58 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/schwarzmann-vanja.pdf. [COBISS.SI-ID 28882525]
494. ZDJELAR, Tina. Telesne prakse : trpljenje ali užitek? : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zdjelar], 2009. 104 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/zdjelar-tina.pdf. [COBISS.SI-ID 28853341]
495. GODEC, Renata. Vpliv družinskih odnosov na oblikovanje telesne samopodobe : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Godec], 2009. 72 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/godec-renata.pdf. [COBISS.SI-ID 28852317]
496. ŽNIDAR, Eva. Vpliv partnerskega odnosa staršev na lasten partnerski odnos : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Žnidar], 2009. 116 f., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/znidar-eva.pdf. [COBISS.SI-ID 28398941]
497. KOVAČEVIČ, Petja. Nepretrgani krogi prijateljstva : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Kovačevič], 2008. 94 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kovacevic-Petja.PDF. [COBISS.SI-ID 27633245]
498. KROPEC, Mojca. Samopredstavitev na internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kropec], 2008. 86 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Kropec-Mojca.PDF. [COBISS.SI-ID 27317085]
499. PAJEK, Nataša. Profil slovenskega novinarja - socialno-psihološka analiza novinarjev in njihovega dela v treh osrednjih slovenskih časopisih (Delo, Dnevnik, Večer) : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Pajek], 2007. 87 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Pajek-Natasa.PDF. [COBISS.SI-ID 26578781]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 2. stopnje)

500. LESIC, Irena. Potreba po ustanovitvi družinskega centra v Občini Tišina : magistrska naloga. Ljubljana: [I. Lesic], 2016. 1 optični disk (CD-ROM). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-MB110. [COBISS.SI-ID 4544101]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

501. NATEK, Lana. Samopredstavljanje in vizualna identiteta na Instagramu : primer dveh izbranih modnih vplivnic : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Natek], 2022. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 123862531]
502. PACANOSKA, Mihaela. Reprezentacija ženske in vizualno komuniciranje učinkov vonja v dveh oglasih za parfum Jeana Paula Gaultiera : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pacanoska], 2021. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 79950851]
503. POLES, Simon. Spremembe v motivih za konzumacijo spletne pornografije pred in med obdobjem drugega vala epidemije covida-19 : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Poles], 2021. 34 str. [COBISS.SI-ID 85409027]
504. KONDIĆ, Sara. Kompetentnost študentov četrtega letnika socialnega dela za delo s travmo : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Kondić], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (63 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI639, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=118670. [COBISS.SI-ID 35321091]
505. LEPEJ, Anja. Sistem deliberativne demokracije : participativni proračun slovenskih občin na študiji primera Občina Ajdovščina : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Lepej], 2020. 108 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=117183&lang=slv. [COBISS.SI-ID 21823747]
506. BAMBIČ, Tjaša. Socialni delavci in njihovo osebno soočanje s travmatičnimi izkušnjami uporabnikov na centrih za socialno delo : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Bambič], 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (106 str.)). http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-BDI615, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=118671. [COBISS.SI-ID 31617795]
507. LAVRENČIČ, Veronika. Analiza indikatorjev kakovostne neverbalne komunikacije pri dveh političnih voditeljih (primer dr. Miro Cerar in Marjan Šarec) : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Lavrenčič], 2019. 40 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111765. [COBISS.SI-ID 36427357]
508. ANŽIČ, Tjaša. Analiza neverbalne komunikacije v javnem nastopu govorcev "TEDx talkov" : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Logar], 2019. 42 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=109487. [COBISS.SI-ID 36382813]
509. HORVAT, Doris. Komodifikacija seksualnosti : razlike med spoloma na primeru uporabe aplikacije Tinder : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Horvat], 2019. 50 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=110624. [COBISS.SI-ID 36450909]
510. JABLANOVEC, Kaja. Mobilni telefon kot ovira v fokusirani interakciji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Jablanovec], 2019. 45 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108068. [COBISS.SI-ID 36271965]
511. ČEBULJ, Tjaša. Raba digitalnih tehnologij in večopravilnost pri učenju : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Čebulj], 2019. 53 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108718. [COBISS.SI-ID 36313181]
512. GRAČNER, Gea. Učinki prakticiranja tehnik čuječnosti na sodobne oblike rabe mobilnega telefona : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Gračner], 2019. 105 str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=108566. [COBISS.SI-ID 36299613]
513. FUNTEK, Petra. Izobrazba kot vrednota? : perspektiva staršev osnovnošolskih otrok v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Funtek], 2018. 39 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102711&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35810397]
514. KOMAR, Sabina. (Digitalni) nadzor v partnerskem razmerju mladih odraslih : pregledovanje (stvari in) elektronskih vsebin v partnerskem odnosu mladih odraslih : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Komar], 2017. 56 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_komar-sabina.pdf. [COBISS.SI-ID 35419485]
515. PUTRIH, Karin. Povezava med telesno samopodobo mladih in objavljanjem ter obdelovanjem lastnih fotografij v družbenih omrežjih : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Putrih], 2017. 43 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_putrih-karin.pdf. [COBISS.SI-ID 35531613]
516. BRANC, Blaž. EDU-LARP as a game-based learning method for corporate training = EDU-LARP kot na igri temelječa metoda učenja za korporativni trening : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Branc], 2016. 65 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_branc-blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 34815581]
517. VRATANAR, Jasna. Joga, način življenja ali oblika rekreacije : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Vratanar], 2016. 61 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vratanar-jasna.pdf. [COBISS.SI-ID 34354781]
518. ŠVAJNCER, Nika. Narcisizem in spletna socialna omrežja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Švajncer], 2016. 29 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_svajncer-nika.pdf. [COBISS.SI-ID 34343005]
519. JAMBROŠIČ, Blaž. Neverbalna komunikacija kot glavno sredstvo za razreševanje Enigme Miro Cerar : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Jambrošič], 2016. 38 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jambrosic-blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 34327645]
520. KENK, Anja. Adolescentke in fenomen "sebek" na spletnih socialnih omrežjih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kenk], 2015. 52 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kenk-anja.pdf. [COBISS.SI-ID 33716317]
521. REHAR, Vesna. Motivi rekreativnih plezalcev : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Rehar], 2015. 60 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_rehar-vesna.pdf. [COBISS.SI-ID 33614173]
522. DESPOTOVIĆ, Sanja. Podporna komunikacija v mladinskih organizacijah : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Despotovič], 2015. 55 str., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_despotovic-sanja.pdf. [COBISS.SI-ID 33600093]
523. BRADAŠKA, Vida. Problematika uživanja drog : primerjava Hrvaške in Slovenije : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Bradaška], 2015. 41 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_bradaska-vida.pdf. [COBISS.SI-ID 33527645]
524. JERAK, Nina. Reprezentacija ženskega spola v risankah : primerjava javne televizije Radiotelevizija Slovenija in komercialne POP TV : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jerak], 2015. 41 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jerak-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 33704797]
525. BIZJAK, Miha. Starševska regulacija otrokovih internetnih praks : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bizjak], 2015. 45 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_bizjak-miha.pdf. [COBISS.SI-ID 33605213]
526. FISTER, Maja. Objavljanje "selfiejev" na spletu, razlike med spoloma : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Fister], 2014. 39 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_fister-maja.pdf. [COBISS.SI-ID 32979037]
527. DEBELJAK, Lea. Virtualne igre in (re)konstrukcija tradicionalne moškosti : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Debeljak], 2014. 46 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_debeljak-lea.pdf. [COBISS.SI-ID 32937309]
528. ANTOLIČ, Doris. Vpliv prvega vtisa na zaposlovanje : primer zaposlitvenih izbir v marketinških agencijah : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Antolič], 2014. 50 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_antolic-doris.pdf. [COBISS.SI-ID 32890717]
529. ČERNIVEC, Klemen. Dojemanje življenjskih perspektiv mladih in strategije soočanja z negotovostjo : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Černivec], 2013. 55 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_cernivec-klemen.pdf. [COBISS.SI-ID 32295261]
530. ROK, Andreja. Empatija, navezanost in narcizem mladih v pozni moderni : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rok], 2013. 64 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_rok-andreja.pdf. [COBISS.SI-ID 32483933]
531. PRESKAR, Jerica. Reprezentacije ženske na spletu : Zadovoljna.si : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Preskar], 2013. 40 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_preskar-jerica.pdf. [COBISS.SI-ID 32241757]
532. BOGATAJ, Kristina. Spletna družbena omrežja in grajenje osebne prepoznavnosti ter osebne blagovne znamke : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Bogataj], 2013. 54 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_bogataj-kristina.pdf. [COBISS.SI-ID 32513885]
533. JEZERAK, Belma. Vpliv družinskih komunikacijskih vzorcev na odseljevanje od doma : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Jezerak], 2013. 102 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jezerak-belma.pdf. [COBISS.SI-ID 32178013]
534. VIDIC, Nastja. Subkulturne in življenjskostilne značilnosti plezanja v pozni moderni : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Vidic], 2012. 52 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_vidic-nastja.pdf. [COBISS.SI-ID 31602781]
535. OSOLNIK, Ksenja. Študija primera študentskih družin : nastavki za konceptualizacijo družinskih centrov v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Osolnik], 2012. 54 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_osolnik-ksenja.pdf. [COBISS.SI-ID 31733341]
536. JUG, Nina. Dejavniki šolske (ne)uspešnosti osnovnošolcev v Prekmurju : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jug], 2011. 81 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jug-nina.pdf. [COBISS.SI-ID 30788445]
537. AVSENAK, Barbara. Avtoritetni odnosi v družini : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Avsenak], 2010. 58 str., tabeli. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_avsenak-barbara.pdf. [COBISS.SI-ID 29834077]
538. KNEŽEVIĆ, Nataša. Komuniciranje med mladimi odraslimi in starši v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Knežević], 2010. 53 str., tabeli. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_knezevic-natasa.pdf. [COBISS.SI-ID 29874013]
539. NOVAK, Vesna, POLANEC, Katja. Vpliv partnerske zveze in odnosa s starši na odselitev mladih odraslih od izvorne družine : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Novak: K. Polanec], 2009. 58 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_novak-polanec.pdf. [COBISS.SI-ID 28644957]

Mentor - drugo

540. MATAJEC JUDNIČ, Jasna. Medgeneracijsko sodelovanje : cilj sodobne družbe : individualno raziskovalno delo. Ljubljana: [J. Matajec], 2011. 24 f. [COBISS.SI-ID 30308445]
541. CESTNIK BREZOVNIK, Tina. Analiza spletne raziskave odnos slovenskih staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. 125 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29612125]
542. ČAMPA, Tina. Analiza starševskih spletnih portalov : Med.over.net, Ringaraja.net, Otrokoskop.si, Mama.si : raziskovalno poročilo pri predmetu Starševstvo in druge oblike skupnostnega delovanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. 33 f. [COBISS.SI-ID 29610589]
543. SAJE, Marjeta, SIRK, Laura, ŠKODA, Tjaša. Evalvacija organizacije Mladinski svet Slovenije in njenih članic : raziskovalno poročilo. Ljubljana: [M. Saje: L. Sirk: T. Škoda], 2010. 30 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29589085]
544. KOVAČIČ, Mateja, JERMAN, Tina, KOLEŠA, Barbara. Evalvacija Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov : smiselnost moralne vzgoje : končno poročilo. [S. l.: M. Kovačič: T. Jerman: B. Koleša, 2010?]. 48 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29586013]
545. KOŽAR, Dijana. Evalvacije slovenskih organizacij za starše in otroke : Naravni začetki, Družinska centra Mir in Kairos, Sezam, Tamala, Taka tuka, Familylab : raziskovalno poročilo pri predmetu Starševstvo in druge oblike skupnostnega delovanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. 45 f. [COBISS.SI-ID 29608541]
546. ŠAFARIČ, Alja. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : samohranilke, velike družine (s pet ali več otroki), študentske družine, socialno ogrožene družine : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. 153 f. [COBISS.SI-ID 29610845]
547. KOŽAR, Dijana, STERNAD, Maša. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : socialno-pedagoško delo s starši in otroki z vedenjski in čustvenimi težavami v družinskem centru : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. 51 f. [COBISS.SI-ID 29611357]
548. BANFI, Eva, GRUBELNIK, Tadeja, ČAMPA, Tina. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : matere na porodniškem dopustu, starši predšolskih otrok, gospodinje : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. 83 f. [COBISS.SI-ID 29611613]
549. DOLŽAN, Neža, HIKEL, Tadeja. Kvalitativna študija odnosa posameznih skupin staršev do skupnostnega povezovanja in družinskih centrov : istospolne družine : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko, 2010. 54 f. [COBISS.SI-ID 29611869]
550. DIVJAK, Miha, ALBREHT, Darija, CERK, Margareta. Odnos Mladega foruma socialnih demokratov do predloga Zakona o malem delu in problematike študentskega dela nasploh : raziskovalno poročilo. Ljubljana: [M. Divjak: D. Albreht: M. Cerk], 2010. 15 f. [COBISS.SI-ID 29587805]
551. VOLČANŠEK, Barbara, VINTAR, Petra. Participativnost v stranki Slovenska demokratska mladina? : raziskovalno poročilo. Ljubljana: [B. Volčanšek: P. Vintar], 2010. 15 f., tabele. [COBISS.SI-ID 29589597]
552. VODUŠEK, Maša. Postmoderni izzivi med družino in vzgojo : raziskovalno delo v okviru poletne šole Youth as actor of social change, Ljubljana, Faculty of Social Sciences, June 20th - July 3rd. Ljubljana: [M. Vodušek], 2010. 21 f. [COBISS.SI-ID 29589853]
553. DREVEN, Simon, MOHORIČ, Špela. Prehod v neodvisno življenje v Sloveniji : raziskovalna naloga. [Ljubljana: S. Dreven: Š. Mohorič, 2010?]. 46 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 29416285]
554. ZALJUBERŠEK, Anja, et al. Prispevek Zveze študentskih klubov Slovenije h kakovosti preživljanja prostega časa študentov : raziskovalna naloga : končno poročilo. Ljubljana: [A. Zaljuberšek], 2010. 16 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 29586525]
555. KOSMAČ, Tjaša, LEPEJ, Nina, JAMŠEK, Simona. Vloga Zveze slovenske podeželske mladine in društev podeželske mladine za mlade iz ruralnih območij : raziskovalno poročilo. Ljubljana: [T. Kosmač: N. Lepej: S. Jamšek], 2010. 20 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29587549]
556. SITAR, Ana, KENDA, Kaja, HUDOKLIN, Simona. Vrednote in načela Društva mladinski ceh : evalvacijsko poročilo. Ljubljana: [A. Blažič: K. Kenda: S. Hudoklin], 2010. 16 f. [COBISS.SI-ID 29588061]
557. JESENOVEC, Anja, et al. Združenje katoliških skavtinj in skavtov vs. Zveza tabornikov Slovenije : raziskovalno poročilo. Ljubljana: [A. Jesenovec], 2010. 25 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29589341]
558. POLJANŠEK, Teja, VRATANAR, Jasna. Prehod v starševstvo : zakaj odlaganje z rojstvom prvega otroka : raziskovalna naloga. [Ljubljana: T. Poljanšek: J. Vratanar], 2009. 48 f., tabele. [COBISS.SI-ID 29416797]

Avtor dodatnega besedila

559. LEKIĆ, Ksenija, TRATNJEK, Petra, KONEC JURIČIČ, Nuša, CUGMAS, Marjan, TACOL, Alenka (urednik), BRIŠAR-SLANA, Žarka (urednik), BUT, Brane (urednik), CENTA, Ksenija (urednik), GOBOV, Lucija (urednik), KUHAR, Metka (urednik, avtor dodatnega besedila). Srečanja na spletu : potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje. 1. natis. Celje [i. e.] Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-44-3. http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=9373&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.n. [COBISS.SI-ID 276192000]

Somentor pri magistrskih delih

560. STEFANOVA, Valentina. Doživljanje in stigmatizacija debelosti pri mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Stefanova], 2008. 153 f., [13] f. pril., tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_Stefanova-Valentina.pdf. [COBISS.SI-ID 28127069]

Somentor pri diplomskih delih

561. ROPOŠA, Mateja. Zvezdništvo kot motiv za sodelovanje v resničnostnih šovih : primer Big Brother : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Ropoša], 2011. 68 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/roposa-mateja.pdf. [COBISS.SI-ID 30520413]
562. POZNIČ, Andreja. Pomembnost telesnega videza : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Poznič], 2009. 60 f., tabele, graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/poznic-andreja.pdf. [COBISS.SI-ID 28361821]
563. MEKE, Martina. Disciplinirano telo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Meke], 2004. 50 f. http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Meke-Martina.PDF. [COBISS.SI-ID 23236957]

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

564. MARUŠIČ, Blaž. Vpliv samopodobe na samoreprezentacijo na primeru Instagramovih uporabnikov, starih med 18 in 26 let : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Marušič], 2020. 48 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=120471&lang=slv. [COBISS.SI-ID 40224259]

Intervjuvanec

565. TRNOVEC, Barbara (oseba, ki intervjuva). Moške seksualno privlačijo deformirana ženska telesa : lepotni ideali. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 27. dec. 2008, leto 58, št. 299. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 38252130]

Oseba, ki intervjuva

566. KOŠNIK, Bojana (intervjuvanec). Za vselej okužena s protokolom : z Bojano Košnik, vodjo protokola na Mestni občini Ljubljana, smo se pogovarjali o njenem poklicu. Tajnica : revija za učinkovito delo v pisarni. jnuar 2002, letn. 9, št. 1, str. 5-6. ISSN 1318-315X. [COBISS.SI-ID 20994397]

Recenzent

567. TACOL, Alenka (avtor, urednik), LEKIĆ, Ksenija (avtor, urednik), KONEC JURIČIČ, Nuša (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), SEDLAR, Nataša, ROŠKAR, Saška, TACOL, Drago (urednik), TRATNJEK, Petra (urednik), KRALJ, Domen (urednik). Zorenje skozi To sem jaz : razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe : priročnik za preventivno delo z mladostniki. (Prenovljena izd. priročnika 10 korakov do boljše samopodobe iz leta 2011). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-77-5. [COBISS.SI-ID 299704320]
568. JERIČEK KLANŠČEK, Helena, FURMAN, Lucija, ROŠKAR, Saška, BAJT, Maja. Evalvacija programa promocije duševnega zdravja v šolskem okolju. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 71 str. ISBN 978-961-7002-38-6. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/evalvacija_programa_ko_ucenca_strese_stres_2017_zadnja.pdf. [COBISS.SI-ID 291239168]
569. NARAT, Tamara (avtor, urednik), BOLJKA, Urban (avtor, urednik). Generaciji navidezne svobode : otroci in starši v sodobni družbi. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. IX, 332 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-20-8. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 293519872]
570. BAUMKIRHER, Tanja, DŽIDIĆ, Snežana, MURN, Karmen. Analiza nacionalnih mladinskih organizacij. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije, 2012. 129, 14 str., ilustr. ISBN 978-961-93339-0-7. [COBISS.SI-ID 262353664]
571. TACOL, Alenka. 10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike. 2. natis. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-92278-2-4. [COBISS.SI-ID 258599424]
572. TACOL, Alenka. 10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za učitelje za preventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike. 1. natis. Celje: Zavod za zdravstveno varstvo, 2010. 84 str. ISBN 978-961-92278-2-4. [COBISS.SI-ID 254458624]
573. GRIL, Alenka, KLEMENČIČ MIRAZCHIYSKI, Eva, AUTOR, Sabina. Udejstvovanje mladih v družbi. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009. 152 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-270-015-7. [COBISS.SI-ID 248241152]
574. GRIL, Alenka, LESKOŠEK, Vesna. Povzetki raziskovalnih poročil o mladih in mladinskih organizacijah v Ljubljani : prosti čas mladih v Ljubljani: psihosocialna analiza potreb in možnosti za njihovo uresničevanje, potrebe mladinskih organizacij v Mestni občini Ljubljana, prostovoljno delo mladih v Ljubljani = Abstracts of research reports about youth and youth organisations in Ljubljana : young people and free time in Ljubljana: a psychosocial analysis of needs and possibilities for their realisation. Ljubljana: Urad za mladino Mestne občine, 2007. 82, 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-11-3. [COBISS.SI-ID 231486464]

Drugo

575. ŠELEK, Marija. Pokrajina velikih priložnosti : doktorji znanosti rešujejo Prekmurje. Jana. 6. okt. 2009, letn. 37, št. 40, str. 5-6, fotogr. ISSN 0350-9125. [COBISS.SI-ID 30583341]
576. KALC FURLANIČ, Lea. Obsedenost z lepoto je zlata jama. Bonbon : male sladkosti življenja. 11. apr. 2006, št. 9, str. 13-16. ISSN 1854-4452. [COBISS.SI-ID 24960605]
577. PRAH SENIČAR, Neža, MENCIN ČEPLAK, Metka (z enoto povezano ime). Raje se pogovarjajmo o človeku, ki ima predsodke. Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic. 10. jan. 2006, leto 8, št. 2, str. 17-19, fotogr. ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 24670813]


NERAZPOREJENO

578. KUHAR, Metka. Travmapedagogika. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 49, št. 5, str. 56. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 300177664]
579. Metta. KUHAR, Metka. Ljubljana: [samozal.] M. Kuhar, 2017-. ISSN 2536-2569. http://metta.si. [COBISS.SI-ID 34669149]
580. ULE, Mirjana, KUHAR, Metka. Mladi, družina, starševstvo : spremembe življenjskih potekov v pozni moderni. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-508-1. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 258404864]
581. KUHAR, Metka. V imenu lepote. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-482-4. http://www.fdv.uni-lj.si/zalozba/edostop.asp. [COBISS.SI-ID 258294272]
582. KUHAR, Metka. Družbena konstrukcija vitkosti : diplomsko delo : Prešernova nagrada študentom. Ljubljana: [M. Kuhar], 2001. 73 f.,[37] f. pril., graf. prikazi, tabele, fotografije. Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede/Univerzitetne Prešernove nagrade. [COBISS.SI-ID 20745053]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 13. 1. 2023