COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMaksimiljan BrusOsebna bibliografija za obdobje 2000-2022

2001

1. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VARGA, Ciril. Doseganje rezultatov reje brojlerjev z uporabo holina oz. betaina v krmnih mešanicah. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 1 zv. (brez pag.). [COBISS.SI-ID 1774380]
2. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VARGA, Ciril. Doseganje rezultatov reje brojlerjev z uporabo virov sintetičnega metionina (DL metionin s hidroksi analogom) v krmnih mešanicah. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 1 zv. (brez pag.). [COBISS.SI-ID 1774124]
3. VOLK, Marko, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Knjiga proizvajalnih specifikacij in deklaracije mesnih izdelkov Kmetijske zadruge Rače Z.O.O., Cesta talcev 1, 2327 Rače. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 28 f. [COBISS.SI-ID 1805356]
4. VOLK, Marko, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Knjiga proizvajalnih specifikacij in deklaricije mesnih izdelkov : Kmetijska zadruga Ruše z.o.o., Trg vstaje 4, 2342 Ruše. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2002. 48 f. [COBISS.SI-ID 1884972]
5. VOLK, Marko, LEDINEK, Mihael, ŠKORJANC, Dejan, NEMEC, Jože, JANŽEKOVIČ, Marjan, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Poročilo o testu na rastnost in klavne lastnosti potomcev 21. in 22. skupine bikov listaste pasme ter križancev na testni postaji PP Kozjak. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 21 f., tabele. [COBISS.SI-ID 1760812]
6. VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, JANŽEKOVIČ, Marjan, REPIČ, Milan, ROZMAN, Črtomir, BRUS, Maksimiljan. Tehnološko-proizvodni načrt pitanja mladih volov. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 14 f. [COBISS.SI-ID 1773868]
7. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VARGA, Ciril. Testiranje krmnih mešanic za brojlerske piščance sestavljenih brez animalnih beljakovin in maščob. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 1 zv. (brez pag.). [COBISS.SI-ID 1774636]
8. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VARGA, Ciril. Testiranje učinka encimatskega dodatka Allyzyme vegpro na proizvodne rezultate reje brojlerskih piščancev. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 1 zv. (brez pag.). [COBISS.SI-ID 1774892]
9. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, MRZEL, Ivan, ZORMAN, Olga, GLASER, Roman, VARGA, Ciril. Uporaba različnih virov kokcidostatika Salinomycina-Na. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2001. 1 zv. (brez pag.). [COBISS.SI-ID 1775148]


2002

10. JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, LEDINEK, Mihael, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2001 : progeni test bikov lisaste pasme. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2002. 1 zv. (brez pag.). [COBISS.SI-ID 1838124]
11. VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, NEMEC, Jože, LEDINEK, Mihael, JANŽEKOVIČ, Marjan, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Poročilo o testu na rastnost in klavne lastnosti potomcev 23. in 24. skupine bikov lisaste pasme ter križancev v testni postaji PP Kozjak. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2002. 21 f. [COBISS.SI-ID 1897260]
12. STRELEC, Vladimir, VOLK, Marko, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VARGA, Ciril. Primerjava rezultatov reje s krmnimi mešanicami z različnimi sortami koruze. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2002. 11 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1882924]
13. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Projekt agrokompleks Pračanka : tehnološki projekt za razvitak peradarske proizvodnje na području Prače - BIH. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2002. 15 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2260524]
14. VOLK, Marko, ŠAJBER, Čedomir, ŠIREC, Ema, BRUS, Maksimiljan. Projekt Tehnično tehnološke posodobitve obrata predelave mesa v Podlehniku. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2002. 14 f. [COBISS.SI-ID 1987884]
15. BRUS, Maksimiljan. Testiranje uspešnosti vakcinacije piščancev proti kokcidiozi = Efficiency of chickens vaccination against coccidiosis : diplomsko delo. Maribor: [M. Brus], 2002. VIII, 42 f., ilustr. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Univerzitetna diplomska naloga, Št. 2. [COBISS.SI-ID 1942572]


2003

16. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) plan za obrat predelave mesa in za prodajo mesa. Maribor: [s.n.], 2003. 35 f. [COBISS.SI-ID 2308396]
17. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. HACCP za prirejo in sortiranje konzumnih jajc. Maribor: [s. n.], 2003. 15 f. [COBISS.SI-ID 2308140]
18. JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Progeni test bikov lisaste pasme na rastne in klavne lastnosti v obdobju od 1988 do 2003. V: HERNJA-MASTEN, Marija (ur.). 50 let živinorejsko-veterinarske službe v Podravju. Ptuj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2003. Str. 175-179. ISBN 961-238-209-3. [COBISS.SI-ID 2025516]


2004

19. REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Dinamika tehtanj, razultati rastnih in klavnih meritev po skupinah : [predavanje na okrogli mizi, Miklavž, 10.12.2004]. Miklavž, 2004. [COBISS.SI-ID 2195756]
20. VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, JANŽEKOVIČ, Marjan, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Elaborat za registracijo prireje volovskega mesa. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2004. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2290988]
21. JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, LEDINEK, Mihael, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2003 : progeni test bikov lisaste pasme : Analiza rezultatov progenega testa na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2003. Maribor; [Ljubljana]: Fakulteta za kmetijstvo: Kmetijski inštitut Slovenije, 2004. 1 zv. brez pag. [COBISS.SI-ID 2184748]
22. STRELEC, Vladimir, VOLK, Marko, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VISENJAK, Slavko, VINDIŠ ZELENKO, Brigita, JURŠIČ CIZERL, Rahela, VARGA, Ciril, KOSTANJEVEC, Boštjan, LEŠNIK, Irena. Testiranje učinka različnih sort koruze. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2004. 10 f., graf. prik. [COBISS.SI-ID 2132780]
23. VOLK, Marko, GASPARIČ, Aleš, HOČEVAR, Janez, BRUS, Maksimiljan. Testiranje učinkovitosti in varnosti probiotika K-BL-01 na brojlerskih piščancih. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2004. 11 str., [1] pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2182700]


2005

24. VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, KRAMBERGER, Branko, JANŽEKOVIČ, Marjan, ROZMAN, Črtomir, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, VOJTIC, Igor, . Analiza prireje volovskega mesa na kmetijah demografsko ogroženih območjih severovzhodne Slovenije : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu ciljnega raziskovalnega programa (CRP). [Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005]. 74 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2308652]
25. STRELEC, Vladimir, GLASER, Roman, BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko. Analiza proizvodnih rezultata brojlerskih pilića različitih provenijencija u poskusnim uvjetima. V: BALENOVIĆ, Mirta (ur.). Zbornik = Proceedings. Zagreb: Centar za peradarstvo, 2005. Str. 85-89. ISBN 953-96259-6-3. [COBISS.SI-ID 2236460]
26. JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Analiza rezultatov progenega testa na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2005 : poročilo o izvajanju progenega testa bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2005 (pogodba št. 02-7-41/05) : letno poročilo. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. 21 f. [COBISS.SI-ID 2270764]
27. JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, LEDINEK, Mihael, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan. Analiza rezultatov progenega testa na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2004 : poročilo o izvajanju progenega testa bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2004 (pogodba št. 02-9-67/04). Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. 20 f. [COBISS.SI-ID 2204972]
28. VOLK, Marko, KRAMBERGER, Branko, JANŽEKOVIČ, Marjan, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, ŠKORJANC, Dejan. Izkušnje pri sonaravni reji volov na območju severovzhodne Slovenije. V: KAPUN, Stanko (ur.), ČEH, Tatjana (ur.). Zbornik predavanj : 14. Posvetovanje o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi" = Proceedings of the 14th Conference on Nutrition of Domestic Animals "Zadravec-Erjavec Days", Radenci, 14. in 15. november 2005. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2005. Str. 93-105. ISBN 961-90951-4-6. [COBISS.SI-ID 2299180]
29. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Izračuni obrokov za goveje pitance 32., 33. in 34. skupine progenega testa v Rogozi - letni krmni obrok 2005. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. 5 f., [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 2251308]
30. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rezultati rastnosti bikov lisaste pasme in križancev 29. progeno-testne skupine. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. 2005, št. 10, str. 6-8. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 2270508]
31. ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, VOJTIC, Igor. A Short review of chain controlling systems in livestock production technology. Agricultura. [Print ed.]. 2005, letn. 3, št. 2, str. 26-31. ISSN 1580-8432. [COBISS.SI-ID 2332204]
32. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Testiranje bikov lisaste pasme v PGT Rogoza : [predavanje na občnem zboru Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Draža vas, 18. marca 2005]. Draža vas, 2005. [COBISS.SI-ID 2220076]
33. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, REPIČ, Milan, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VISENJAK, Slavko, VINDIŠ ZELENKO, Brigita, JURŠIČ CIZERL, Rahela, KOSTANJEVEC, Boštjan, LEŠNIK, Irena. Testiranje različnih provinienc pitovnih piščancev. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. 20 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2292780]
34. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Testiranje učinkovitosti probiotika K-BL-01 na proizvodne rezultate brojlerskih piščancev na farmi Hajnsko. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2005. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 2291500]
35. VOLK, Marko, ČAJAVEC, Stanislav, BRUS, Maksimiljan, VERGLES-RATAJ, Aleksandra, ZORMAN-ROJS, Olga. Uspješnost uzgoja tovnih pilića u kontroliranim uvjetima uz primjenu vakcine protiv kokcidioze, odnosno antikokcidijskih sredstava. V: BALENOVIĆ, Mirta (ur.). Zbornik = Proceedings. Zagreb: Centar za peradarstvo, 2005. Str. 79-84. ISBN 953-96259-6-3. [COBISS.SI-ID 2236204]
36. STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko. Vpliv različnih hibridov koruze na maso piščancev brojlerjev provenience Ross 308 od 10 do 35. dne starosti = The Effect of various corn hybrids on weight gain of broilers Ross 308 of 10th to 35th day of age. V: KAPUN, Stanko (ur.), ČEH, Tatjana (ur.). Zbornik predavanj : 14. Posvetovanje o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi" = Proceedings of the 14th Conference on Nutrition of Domestic Animals "Zadravec-Erjavec Days", Radenci, 14. in 15. november 2005. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2005. Str. 117-125. ISBN 961-90951-4-6. [COBISS.SI-ID 2296620]


2006

37. JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Analiza rezultatov progenega testa na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2006 : letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2006. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2006. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2468396]
38. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Analiza telesnih mas in prirastov v obdobju pitanja januar - avgust 2006 za 34. in 35. skupino PT - Rogoza in 36. PT ŽIPO- Lenart : [predavanje v okviru delovnega sestanka Analiza rastnih rezultatov bikov pitancev vključenih v progeni test (PT) na lokaciji Rogoza in ŽIPO, Lenart, 1.9.2006]. Lenart, 2006. [COBISS.SI-ID 2500396]
39. BRUS, Maksimiljan, ROZMAN, Črtomir, JANŽEKOVIČ, Marjan. Aplikacija programa What's best industrial pri matematičnem optimiranju krmnih obrokov za goveje pitance. V: KAPUN, Stanko (ur.), ČEH, Tatjana (ur.), AMBROŽIČ, Ivan. Zbornik predavanj 15. posvetovanja o prehrani domačih živali = Proceedings of the 15th Conference on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 09. in 10. november 2006. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2006. Str. 323-327. [COBISS.SI-ID 2452012]
40. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, MURŠEC, Bogomir. Comparison of efficiency of fluid machine and dry manual feeding. V: KATALINIĆ, Branko (ur.), et al. Annals of DAAAM for 2006 & proceedings of the 17th International DAAAM symposium "Intelligent manufacturing & Automation: "Focus on mechatronics and robotics", 8-11th November 2006, Vienna, Austria. Vienna: DAAAM International, 2006. Str. 185-186. ISBN 3-901509-57-7. [COBISS.SI-ID 2448940]
41. VOLK, Marko, ČAJAVEC, Stanislav, BRUS, Maksimiljan, VERGLES-RATAJ, Aleksandra, ZORMAN-ROJS, Olga. Comparison of results of fattening broilers by using anticoccidial drugs and live atenuated vaccine against coccidiosis. Praxis veterinaria : časopis za veterinarsku medicinu i stočarsku proizvodnju. 2006, letn. 54, št. 1/2, str. 61-69. ISSN 0350-4441. [COBISS.SI-ID 2447148]
42. BRUS, Maksimiljan. Izračunavanje krmnih obrokov za krave in kontrola iz analiz mleka : [predavanje za Društvo podeželske mladine Maribor, v Mariboru, 24.2.2006]. Maribor, 2006. [COBISS.SI-ID 2351148]
43. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Izračuni krmnih obrokov za goveje pitance 36. skupine progenega testa v pitališču Šetarova (ŽIPO) - letni krmni obrok 2006 -I. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2006. 4 f., [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 2414380]
44. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Izračuni obrokov za goveje pitance 32., 33. in 34. skupine progenega testa v Rogozi - letni krmni obrok 2006. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2006. 2 zv. (5 f.,[3] f. pril.). [COBISS.SI-ID 2379052]
45. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Izračuni obrokov za goveje pitance 33., 34. in 35. skupine progenega testa v Rogozi - letni krmni obrok 2006. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2006. 5 f., [4] f. pril. [COBISS.SI-ID 2337068]
46. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Poročilo o tehtanjih in meritvah po hlevitvi 36. progenotestne skupine v ŽIPO Lenart : [predavanje v okviru delovnega sestanka Analiza rastnih rezultatov bikov pitancev vključenih v progeni test (PT) na lokaciji Rogoza in ŽIPO, Lenart, 1.9.2006]. Lenart, 2006. [COBISS.SI-ID 2500140]
47. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Prehrana govejih pitancev : [predavanje na govedorejskem posvetu v Murski Soboti, 27. februarja 2006]. Murska Sobota, 2006. [COBISS.SI-ID 2345260]
48. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Razultati testiranja bikov lisaste pasme v progenem testu od leta 1988 do 2005. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. 2006, št. 11, str. 24-26. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 2365484]
49. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rezultati tehtanj in meritev 36. progenotestne skupine v ŽIPO Lenart : [predavanje v okviru delovnega sestanka Analiza rastnih rezultatov bikov pitancev vključenih v progeni test (PT) na lokaciji Rogoza in ŽIPO, Lenart, 14.11.2006]. Lenart, 2006. [COBISS.SI-ID 2499884]
50. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko, GLASER, Roman. Testiranje vpliva dodatka Gustor XXI na proizvodne rezultate oziroma na hranilno vrednost mesa pitovnih piščancev. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2006. 1 zv. (brez pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2437932]
51. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko, GLASER, Roman. Testiranje vpliva dodatkov Selacid Green Growth na proizvodne rezultate oziroma na hranilno vrednost mesa pitovnih piščancev. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2006. 1 zv. (brez pag.), graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2438188]
52. BRUS, Maksimiljan, GROBELNIK MLAKAR, Silva, BAVEC, Franc, JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko. Uporaba zrnatega ščira (Amarathus sp.) v prehrani piščancev brojlerjev. V: KAPUN, Stanko (ur.), ČEH, Tatjana (ur.), AMBROŽIČ, Ivan. Zbornik predavanj 15. posvetovanja o prehrani domačih živali = Proceedings of the 15th Conference on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 09. in 10. november 2006. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2006. Str. 311-322. [COBISS.SI-ID 2451756]
53. STRELEC, Vladimir, GLASER, Roman, BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko. Utjecaj različitih hibrida kukuruza na tjelesne mase pilića brojlera u starosti od 20 do 35 dana. V: Krmiva 2006 : program i sažeci radova = programme and paper summaries. Opatija: [s.n.], 2006. Str. 107. [COBISS.SI-ID 2416172]
54. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Večletni rezultati testiranj na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme na testni postaji Rogoza : [predavanje na seji upravnega in nadzornega odbora Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Slovenske Konjice, 1. 3.2006]. Slovenske Konjice, 2006. [COBISS.SI-ID 2345516]
55. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Zaključna faza testiranja 35. progenotestne skupine PGT-Rogoza : [predavanje v okviru delovnega sestanka Analiza rastnih rezultatov bikov pitancev vključenih v progeni test (PT) na lokaciji Rogoza in ŽIPO, Lenart, 14.11.2006]. Lenart, 2006. [COBISS.SI-ID 2499628]
56. STRELEC, Vladimir, GLASER, Roman, KOS, Krunoslav, BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko. Zamenjava nutritivnega antibiotika s kombinacijo organskih kislin kratkih in srednjih verig (selacid green growth) pri prehrani piščancev. V: KAPUN, Stanko (ur.), ČEH, Tatjana (ur.), AMBROŽIČ, Ivan. Zbornik predavanj 15. posvetovanja o prehrani domačih živali = Proceedings of the 15th Conference on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 09. in 10. november 2006. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2006. Str. 220-227. [COBISS.SI-ID 2453292]


2007

57. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, MURŠEC, Bogomir, ČUŠ, Franc. Accuracy of calculation of body mass on the basis of measurements. [COBISS.SI-ID 11355670]
58. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Analiza rezultatov progenega testa na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2007 : Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2007. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2008. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2610988]
59. JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Cattle breeding in Slovenia : [predavanje na poletni šoli z naslovom BEST Cow and chicken 2007, ki je potekala v Mariboru, v času od 1.7. do 10. 7. 2007]. Maribor: [BEST Group Maribor], 2007. [COBISS.SI-ID 2554924]
60. BRUS, Maksimiljan, SMERDEJ, Patricija, ANTOLIN FELBAR, Anita, ZADRAVEC, Lijana, GLAVAČ-VNUK, Marija, ŽIDAN, Dejan, ŠKORJANC, Dejan. Comparison of the acidificants (Fra Acid and Acidad dry) in feed on growth of pigs in period from weaning to 60 kg. V: PALAŠEVSKI, Bone (ur.). Zbornik na trudovi = Proceedings. 3. Symposium of livestock production, Ohrid, Sept. 12. - 14. 2007. Skopje: Institut za stočarstvo, 2007. Str. 465-468. ISBN 978-9989-9688-6-0. [COBISS.SI-ID 2563116]
61. BRUS, Maksimiljan, SMERDEJ, Patricija, ANTOLIN FELBAR, Anita, ZADRAVEC, Lijana, GLAVAČ-VNUK, Marija, ŽIDAN, Dejan, ŠKORJANC, Dejan. Effect of acidificants (Fra Acid and Acidad Dry) in feed on growth pattern of pigs in pre-fattening period. V: Krmiva 2007 : program i sažeci radova = programme and paper summaries. Opatija: Hrvatska gospodarska komora, 2007. Str. 89. [COBISS.SI-ID 2540588]
62. BRUS, Maksimiljan, SMERDEJ, Patricija, NOVAK, Martina, ANTOLIN FELBAR, Anita, ZADRAVEC, Lijana, GLAVAČ-VNUK, Marija, ŽIDAN, Dejan, ŠKORJANC, Dejan. Effect of acidificants in feed on the growth pattern of pigs during the pre-fattening period. Krmiva : časopis za hranidbu životinja, proizvodnju i tehnologiju krme. 2007, letn. 49, št. 5, str. 249-253. ISSN 0023-4850. [COBISS.SI-ID 2617900]
63. ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Effect of birth weight and sex on pre-weaning growth rate of piglets. Archiv für Tierzucht. 2007, letn. 50, št. 5, str. 476-486. ISSN 0003-9438. [COBISS.SI-ID 2547244]
64. SKOK, Janko, BRUS, Maksimiljan, ŠKORJANC, Dejan. Growth of piglets in relation to milk intake and anatomical location of mammary glands. Acta agriculturæ Scandinavica. Section A, Animal science. 2007, vol. 57, no. 3, str. 129-135. ISSN 0906-4702. DOI: 10.1080/09064700801907089. [COBISS.SI-ID 2617644]
65. TERČIČ, Dušan, BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko, HOLCMAN, Antonija. Growth rate and carcass traits in three genotypes of capons = Brzina porasta i osobine trupa pri genotipa kopuna. V: PAVLOVSKI, Zlatica S. (ur.). New perspectives and challenges of sustainable livestock farming = Nove perspektive i izazovi održivog stočarstva. Belgrade: Institute for animal husbandry; Beograd: Institut za stočarstvo, 2007. Str. 503-509. Biotechnology in animal husbandry, vol. 23, 5-6. ISSN 1450-9156. [COBISS.SI-ID 2166664]
66. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Hygiene of milk on farms in Slovenia before and after accession to EU. V: Krmiva 2007 : program i sažeci radova = programme and paper summaries. Opatija: Hrvatska gospodarska komora, 2007. Str. 115. [COBISS.SI-ID 2541100]
67. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Izračuni krmnih obrokov za goveje pitance JGZ Kozjak - Rogoza, 2007. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2007. 5 f., [3] f. pril. [COBISS.SI-ID 2525996]
68. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Kapaunenmast sulmtalet Huhn : Zuchtstabilisierung : Versuchbericht. Maribor: Fakultta za kmetijstvo, 2007. [8] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2554668]
69. VINDIŠ, Peter, MURŠEC, Bogomir, BRUS, Maksimiljan. Kontrola kakovosti sojinih tropin na gensko spremenjene organizme = Supervision of quality of soybean meal for genetically modified organisms. V: KAPUN, Stanko (ur.), et al. Zbornik predavanj - 16. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali = Proceedings of the 16th International Science Symposium on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 8. in 9. november 2007. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2007. Str. 238-244. ISBN 978-961-90951-5-7. [COBISS.SI-ID 2579244]
70. BRUS, Maksimiljan, ZADRAVEC, Lijana, GLAVAČ-VNUK, Marija, ŽIDAN, Dejan, ŠKORJANC, Dejan, et al. Preliminarno poročilo rezultatov testiranja krmnih dodatkov Acidad dry v krmi prašičev v času pitanja od 30 kg do 100 kg telesne mase = Effects of additives Acidad dry in pig feed on growth performance in fattening between 30 kg to 100 kg : preliminary report. V: KAPUN, Stanko (ur.), et al. Zbornik predavanj - 16. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali = Proceedings of the 16th International Science Symposium on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 8. in 9. november 2007. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2007. Str. 214-222. ISBN 978-961-90951-5-7. [COBISS.SI-ID 2578988]
71. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, MUŽERLIN, Lidija. Quality and delivery of milk in Slovenia. Mljekarstvo : proizvodnja proučavanje i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda. 2007, letn. 57, št. 4, str. 275-288. ISSN 0026-704X. [COBISS.SI-ID 2618156]
72. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Rezultati rastnih in klavnih lastnosti bikov lisaste pasme v obdobju 2001 do 2006. [COBISS.SI-ID 2554412]
73. VOLK, Marko, GLASER, Roman, BRUS, Maksimiljan, TERČIČ, Dušan, HOLCMAN, Antonija. Specifity of capon fattening and their characteristics. V: Krmiva 2007 : program i sažeci radova = programme and paper summaries. Opatija: Hrvatska gospodarska komora, 2007. Str. 114. [COBISS.SI-ID 2540844]
74. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Technology in poultry production : [predavanje v okviru poletne šole z naslovom BEST Cow and chicken 2007, ki se je odvijala v Mariboru, v času od 1.7. do 10.7. 2007]. Maribor: [BEST Group Maribor], 2007. [COBISS.SI-ID 2555180]
75. BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, STRELEC, Vladimir, KOSTANJEVEC, Boštjan, SMERDEJ, Patricija, ZORMAN-ROJS, Olga, VOLK, Marko. Testiranje vpliva acidifikanta Salkem na proizvodne rezultate brojlerskih piščancev = The Effect of acidificant Salkem on the production results of broiler chickens. V: KAPUN, Stanko (ur.), et al. Zbornik predavanj - 16. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali = Proceedings of the 16th International Science Symposium on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 8. in 9. november 2007. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2007. Str. 189-197. ISBN 978-961-90951-5-7. [COBISS.SI-ID 2578476]
76. ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Učinkovitost ACIDAD DRY-a pri prašičih na farmi Nemščak : [predavanje na 15. tradicionalnem posvetovanju "Uporaba kostanjevega tanina v prehrani živali", v Termah Olimia v Podčetrtku, 22. 3. 2007]. Sevnica: Lekos d.o.o.: Tanin d.o.o., 2007. [COBISS.SI-ID 2513708]
77. ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Vpliv dodatka Acidad Dry in tanina v krmni mešanici na rastnost, pitovnost in klavne lastnosti prašičev : poročilo po pogodbi o sodelovanju in strokovni pomoči Št. 16/06 z dne 12. 10. 2006. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2007. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3707692]


2008

78. STAJNKO, Denis, VINDIŠ, Peter, MURŠEC, Bogomir, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Apple yield mapping by application of thermal image analysis. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2008. Vienna: DAAAM International Publishing, 2008. Str. 827-838. DAAAM International scientific book. ISBN 3-901509-69-0. ISSN 1726-9687. [COBISS.SI-ID 2732076]
79. ŠKORJANC, Dejan, HOHLER, Marko, BRUS, Maksimiljan. Effect of backfat loss during lactation on weaning-to-oestrus interval of sows at gonadotropin application. Archiv für Tierzucht. 2008, letn. 51, št. 6, str. 560-571. ISSN 0003-9438. [COBISS.SI-ID 2715948]
80. STAJNKO, Denis, BRUS, Maksimiljan, HOČEVAR, Marko. Estimation of bull live weight through thermographically measured body dimensions. Computers and electronics in agriculture. [Print ed.]. 2008, letn. 61, št. 2, str. 233-244. ISSN 0168-1699. [COBISS.SI-ID 2609964]
81. VINDIŠ, Peter, MURŠEC, Bogomir, STAJNKO, Denis, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Measuring biogas production with fermenters. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2008. Vienna: DAAAM International Publishing, 2008. Str. 943-952. DAAAM International scientific book. ISBN 3-901509-69-0. ISSN 1726-9687. [COBISS.SI-ID 2738988]
82. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan, VINDIŠ, Peter, MURŠEC, Bogomir, STAJNKO, Denis. New approach to live body mass estimation. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2008. Vienna: DAAAM International Publishing, 2008. Str. 161-170. DAAAM International scientific book. ISBN 3-901509-69-0. ISSN 1726-9687. [COBISS.SI-ID 2739244]
83. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Ponovno priznanje oziroma odobritev organizacij v živinoreji za leto 2009 - 2014. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2008. 7 f. [COBISS.SI-ID 2749484]
84. MURŠEC, Bogomir, VINDIŠ, Peter, JANŽEKOVIČ, Marjan, ČUŠ, Franc, BRUS, Maksimiljan. Testing of quality of sowing by pneumatic sowing machines. [COBISS.SI-ID 2607148]
85. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica, GLASER, Roman. Testiranje arome citrus koromač pri krmnih mešanicah za pitovne piščance. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2008. 5 f. [COBISS.SI-ID 2701356]
86. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, ORNIK, Dragica, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VINDIŠ ZELENKO, Brigita, JURŠIČ CIZERL, Rahela, KOSTANJEVEC, Boštjan. Testiranje vpliva kislin na proizvodne rezultate pitovnih piščancev. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, Testna postaja za perutnino, 2008. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2617388]


2009

87. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Analiza rezultatov progenega testa na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2008 : Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2008. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2748204]
88. MURŠEC, Bogomir, VINDIŠ, Peter, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, ČUŠ, Franc. Analysis of different substrates for processing into biogas. [COBISS.SI-ID 2912556]
89. BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan, STAJNKO, Denis. Calculation of cattle body mass on the basis of alometric measurements. V: KOŠUTIĆ, Silvio (ur.). Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede : zbornik radova 37. Međunarodnog simpozija iz područja mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 10.-13. veljače 2009 = [Actual tasks on agricultural engineering : proceedings of the 37. International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 10.-13. February 2009. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede, 2009. Str. 447-455. [COBISS.SI-ID 2739500]
90. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko, TOPLAK, Andrej. 20 let testiranja bikov lisaste pasme na rastne in klavne lastnosti = 20 years of testing simmental bulls on growth and carcass trait. V: ČEH, Tatjana (ur.), et al. Zbornik predavanj - 18. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali = Proceedings of the 18th International Scientific Conference on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 5. in 6. november 2009. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2009. Str. 291-298. [COBISS.SI-ID 2868012]
91. STAJNKO, Denis, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, ČUŠ, Franc. The Effect of direct seeding on soil resistance and the silage corn yield. V: DOBRZAŃSKI, Leszek A. (ur.). COMMENT : programme and proceedings of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology, Gliwice - Gdańsk, Poland, 14th-17th June 2009. Gliwice: International OCSCO World Press, 2009. Str. 95. ISBN 83-89728-54-0. [COBISS.SI-ID 2831916]
92. STAJNKO, Denis, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, ČUŠ, Franc. The Effect of direct seeding on the soil characteristics and the silage corn yield. V: DOBRZAŃSKI, Leszek A. (ur.). COMMENT : programme and proceedings of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology, Gliwice - Gdańsk, Poland, 14th-17th June 2009. Gliwice: International OCSCO World Press, 2009. Str. 107. ISBN 83-89728-54-0. [COBISS.SI-ID 2831660]
93. STAJNKO, Denis, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, ČUŠ, Franc. The Effect of direct seeding on the soil resistance and the silage corn yield. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering : JAMME. 2009, letn. 35, št. 2, str. 184-190. ISSN 1734-8412. [COBISS.SI-ID 2803756]
94. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Influence of added CoQ10 in feed mixture on the accumulation in the body tissue and on the production results of broilers. V: JAZBEC KRIŽMAN, Petra (ur.), ŠMIDOVNIK, Andrej (ur.), PROŠEK, Mirko (ur.). [Book of abstracts]. Mini conference on CoQ10 applications in food, human and veterinary medicine, October 16 - 18, 2009, Ljubljana. Ljubljana: National Institute on Chemistry, 2009. Str. 44-56. ISBN 978-961-6104-14-2. [COBISS.SI-ID 2851628]
95. SKAZA, Daniel, BRUS, Maksimiljan. Korelacija med plemenskimi vrednostmi bikov lisaste pasme za rast iz neposrednega testa in plemenskimi vrednostmi sinov v progenem testu med leti 1970-2004. V: ŠKORJANC, Dejan (ur.). Pomembnost testiranja rastnih in klavnih lastnosti pri lisasti pasmi : 20 let progenega testa na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, (25. november 2009). Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009. Str. 129-133. ISBN 978-961-6317-36-8. [COBISS.SI-ID 2876716]
96. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, MURŠEC, Bogomir, VINDIŠ, Peter, STAJNKO, Denis, ČUŠ, Franc. Mastitis detection based on electric conductivity of milk. Journal of achievements in materials and manufacturing engineering : JAMME. 2009, letn. 34, št. 1, str. 39-46. ISSN 1734-8412. [COBISS.SI-ID 2803244]
97. JANŽEKOVIČ, Marjan, OCEPEK, Marko, BRUS, Maksimiljan, ŠKORJANC, Dejan. Pomen živinoreje v Sloveniji in izobraževanja. Glas dežele. 2009, letn. 3, št. 2, str. 2. ISSN 1855-0347. [COBISS.SI-ID 2749996]
98. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko, REPIČ, Milan. Poročilo o izvajanju rejskega programa v letu 2008 : [predavanje na seji strokovnega sveta GPZ, v Domžalah, 26. marca 2009]. Domažale, 2009. [COBISS.SI-ID 2758444]
99. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica, HOLCMAN, Antonija. Prireja kopunjega mesa z različnimi genotipi piščancev = Increase of capone meat with different genotypes of chickens. V: ČEH, Tatjana (ur.), et al. Zbornik predavanj - 18. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali = Proceedings of the 18th International Scientific Conference on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 5. in 6. november 2009. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2009. Str. 362-371. [COBISS.SI-ID 2527368]
100. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko. Testiranja bikov lisaste pasme na rastne in klavne lastnosti v Sloveniji = Testing of Simmental bulls on growth and carcass trait in Slovenia. V: ŠKORJANC, Dejan (ur.). Pomembnost testiranja rastnih in klavnih lastnosti pri lisasti pasmi : 20 let progenega testa na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, (25. november 2009). Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009. Str. 61-78. ISBN 978-961-6317-36-8. [COBISS.SI-ID 2876204]
101. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica, GLASER, Roman, JURŠIČ CIZERL, Rahela, KOSTANJEVEC, Boštjan. Testiranje dodatka Biopolym v krmi in v vodi za pitje za pitovne piščance ROSS 308. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2009. tabele. [COBISS.SI-ID 2744364]
102. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica, GLASER, Roman, JURŠIČ CIZERL, Rahela. Testiranje krmnih mešanic treh različnih proizvajalcev pri pitovnih piščancih. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo, 2009. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2741804]
103. ORNIK, Dragica, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Zaščita in dobro počutje živali v prireji mleka = Protection and welfare of animals in dairy production. V: ČEH, Tatjana (ur.), et al. Zbornik predavanj - 18. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali = Proceedings of the 18th International Scientific Conference on Nutrition of Domestic Animals : [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi = Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 5. in 6. november 2009. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2009. Str. 279-290. [COBISS.SI-ID 2867500]


2010

104. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko, VOLK, Marko. Analiza rezultatov progenega testa na rastne in klavne lastnosti bikov lisaste pasme v Sloveniji za leto 2009 : Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2009. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2897452]
105. ORNIK, Dragica, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Comparison of welfare of dairy cows under tether and free housing conditions = Usporedba dobrobiti krava muzara u vezanom i slobodnom uzgoju. Krmiva : časopis za hranidbu životinja, proizvodnju i tehnologiju krme. 2010, letn. 52, št. 6, str. 317-331. ISSN 0023-4850. [COBISS.SI-ID 3137580]
106. VOJTIC, Igor, BRUS, Maksimiljan. Content of aluminium, silicon and titanium in feed materials of north-east Slovenia = Sadržaj aluminija, silicija i titana u krmivima sjeveroistočne Slovenije. Krmiva : časopis za hranidbu životinja, proizvodnju i tehnologiju krme. 2010, letn. 52, št. 5, str. 253-258. ISSN 0023-4850. [COBISS.SI-ID 3137068]
107. STAJNKO, Denis, VINDIŠ, Peter, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Non invasive estimating of cattle live weight using thermal imaging. V: JOO ER, Meng (ur.). New trends in technologies: control, management, computational intelligence and network systems. Rijeka: Sciyo, cop. 2010. Str. 243-256. ISBN 978-953-307-213-5. [COBISS.SI-ID 3065388]
108. JANŽEKOVIČ, Marjan, VINDIŠ, Peter, STAJNKO, Denis, BRUS, Maksimiljan. Polar sport tester for cattle heart rate measurements. V: FUERSTNER, Igor (ur.). Advanced knowledge application in practice. Rijeka: Sciyo, cop. 2010. Str. 157-172. ISBN 978-953-307-141-1. [COBISS.SI-ID 3065644]
109. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica. Poročilo o testiranju aplikacije tanina preko kapljičnega napajalnega sistema pri piščancih. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. [5] f., [2] f. pril. [COBISS.SI-ID 3066412]
110. VOJTIC, Igor, BRUS, Maksimiljan. Sadržaj aluminija (Al), silicija (Si) i titana (Ti) u krmivima sjevenoistočne Slovenije = Content of aluminium (Al), siliceous (Si) and titanium (Ti) in feed materials of northeast Slovenia. V: Krmiva 2010 : zbornik sažetaka = book of abstracts. XVII Međunarodno savetovanje, Opatija, 7. - 9. lipnja 2010. Opatija, 2010. Str. 20. [COBISS.SI-ID 2967340]
111. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica, GLASER, Roman, PROŠEK, Mirko, JAZBEC KRIŽMAN, Petra, ŠMIDOVNIK, Andrej. Testiranje dodatka CoQ10 in Lipoinske kisline. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. [4] f. [COBISS.SI-ID 3068972]
112. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica, GLASER, Roman, PAHOR, Bojan. Testiranje dodatka OVOCRACK. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 1 zv. (brez pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3068716]
113. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica, GLASER, Roman, PAHOR, Bojan, JURŠIČ, R. Testiranje dodatka Zink-Pro. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 5 f. [COBISS.SI-ID 3072812]
114. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, ORNIK, Dragica, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, PAHOR, Bojan, JURŠIČ, R., TKAVC, Tina. Testiranje učinka kakcidiostatika Monteban brez karenčne dobe. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 7 f. [COBISS.SI-ID 3072556]
115. ORNIK, Dragica, JANŽEKOVIČ, Marjan, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Usporedba dobrobiti mliječnih krava u uvjetima držanja = Comparison of welfare in dairy cows between farms with the stall or loose housing system. V: Krmiva 2010 : zbornik sažetaka = book of abstracts. XVII Međunarodno savetovanje, Opatija, 7. - 9. lipnja 2010. Opatija, 2010. Str. 68. [COBISS.SI-ID 2968364]
116. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, SEČKO, Nina, JAZBEC KRIŽMAN, Petra, GLASER, Roman, ŠMIDOVNIK, Andrej, PROŠEK, Mirko. Utjecaj vodotopivog koenzima Q10 u hrani za piliće na proizvodne rezultate i njegovu koncentraciju u prsnom i nožnom mišićnom tkivu = The Influence of added water soluble coenzyme Q10 to the chicken feed on production results and its content in the breast and thick muscle tissue. V: Krmiva 2010 : zbornik sažetaka = book of abstracts. XVII Međunarodno savetovanje, Opatija, 7. - 9. lipnja 2010. Opatija, 2010. Str. 117. [COBISS.SI-ID 2968620]
117. BRUS, Maksimiljan. Vpliv krmnih mešanic na biokemijske parametre krvnega seruma, histološko zgradbo tankega črevesa in proizvodne lastnosti pitovnih piščancev : magistrsko delo = Influence of feeding different feeds on biochemical parameters, histological morphology of small intestine and on production results of fattening chickens : master of science thesis. Ljubljana: [M. Brus], 2010. VII, 78 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 2705800]
118. VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica. Vpliv učinka dodajanja hrastovega in kostanjevega tanina v prehrano piščancev brojlerjev. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2010. 11 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3548972]


2011

119. BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko. Effect of feed mixtures on the intestinal development of broilers chickenc Ross 308 at 28th and 41st day of age. V: Zbornik = Proceedings. Zagreb: Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo, 2011. Str. 86-93. ISBN 978-953-96259-8-4. [COBISS.SI-ID 3139884]
120. ČERVEK, Matjaž, GAJSTER, Mihael, PREVOLNIK, Maja, ŠKRLEP, Martin, OCEPEK, Marko, BRUS, Maksimiljan, GUNGL, Marko, ABRAHAM PANIČ, Zorica, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ŠKORJANC, Dejan. Effect of linseed supplementation on carcass, meat quality and fatty acid composition in pigs. V: KAPŠ, Miroslav (ur.). Animal science days. 19th International Symposium 'Animal Science Days', 19-23 September 2011, Primošten, Croatia. [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2011. Str. 183-186. Agriculturae Conspectus Scientificus, vol. 76, Number 3, 4. ISSN 1331-7768. [COBISS.SI-ID 3659112]
121. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, REPIČ, Milan, VIRK, Tadej. Izvajanje in vodenje del v Progenem testu lisaste pasme : delovni sestanek. [S. l.]: ŽIPO, 2011. [COBISS.SI-ID 3253804]
122. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko, VOLK, Marko, VIRK, Tadej. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2010 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2011. 24 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3079212]
123. BRUS, Maksimiljan, LANGERHOLC, Tomaž, ŠKORJANC, Dejan, CENCIČ, Avrelija, European Biotechnology Congress 2011, Istanbul, Turkey, September 28 - October 1, 2011. Novel biological approaches to identity nutrition efficiency of feed for farm animals. Current opinion in biotechnology. [Print ed.]. str. s33. ISSN 0958-1669. [COBISS.SI-ID 3208748]
124. PROŠEK, Mirko, ŠMIDOVNIK, Andrej, GOLC-WONDRA, Alenka, KRIŽMAN, Mitja, JAZBEC KRIŽMAN, Petra, GLASER, Roman, PAHOR, Bojan, VOLK, Marko, STRELEC, Vladimir, BRUS, Maksimiljan, HOLCMAN, Antonija, KOTNIK, Barbara, TERČIČ, Dušan, LEVART, Alenka, NEMEC SVETE, Alenka, KOTNIK, Darja, SRČIČ, Stanko, ORNIK, Dragica, et al. Novi originalno razviti krmilni dodatki na osnovi vodotopnega CoQ10 in njihov vpliv na ekonomičnost proizvodnje in zdravstveno stanje piščancev in kokoši nesnic med industrijsko rejo. Ljubljana: Kemijski inštitut, Laboratorij za prehrambeno kemijo, 2011. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3098412]
125. ČRNIVEC, Estera. Rezultati cepljenja piščancev proti kokcidiozi : diplomsko delo. Maribor: [E. Črnivec], 2011. VIII, 32 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=19063. [COBISS.SI-ID 3154732]


2012

126. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, OCEPEK, Marko, VIRK, Tadej. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2011 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2012. 24 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3263788]
127. BRUS, Maksimiljan. Poultry : [predavanja tujim študentom v programih Erasmus, Erasmus mundus in CEEPUS v študijskem letu 2011/2012]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2011/2012. [COBISS.SI-ID 3430188]
128. BRUS, Maksimiljan, NAHTIGAL, Klara. Prehrana plemenskih telic. Kmečki glas. 11. april 2012, letn. 69, št. 15, str. 9. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 3388716]
129. BRUS, Maksimiljan, NAHTIGAL, Klara. Prehrana presušenih krav. Kmečki glas. 25. april 2012, letn. 69, št. 17, str. 9. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 3327788]
130. JANŽEKOVIČ, Marjan, JANŽEKOVIČ, Ignac, BRUS, Maksimiljan, MURŠEC, Bogomir. Quality of raw milk in different series of milk deliveries at milk-dispensers. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2012. Vienna: DAAAM International Publishing, 2012. Str. 379-388. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-901509-86-5. ISSN 1726-9687. [COBISS.SI-ID 3426860]
131. PREVOLNIK, Maja, ŠKRLEP, Martin, BRUS, Maksimiljan, PUGLIESE, Carolina, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ŠKORJANC, Dejan. Supplementing pig diet with 0.2% sweet chesnut (Castanea sativa Mill.) wood extract had no effect on growth, carcass or meat quality. V: PETRIČ, Nežika (ur.). Livestock production as a technological and social challenge. Ljubljana: Biotechnical Faculty, 2012. Str. 83-88. Acta agriculturae slovenica, Supplement, 2012, 3. ISBN 978-961-6379-19-9. ISSN 1854-4800. [COBISS.SI-ID 3922792]
132. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, KOVAČIČ, Tomaž, ORNIK, Dragica. Utjecaj tanina dodanog u hranu na proizvodne parametre pilića u tovu u testnimi proizvodnim uvjetima = Effect of tanin added in feed mixtures on the production parameters in the test and field conditions of broilers. V: LULIĆ, Slavko (ur.). Zbornik sažetaka 19. međunarodnog savjetovanja Krmiva 2012 = Book of abstracts of the 19th International Conference Krmiva 2012. Zagreb: Krmiva, 2012. Str. 25-26. Krmiva. ISSN 1847-2370. [COBISS.SI-ID 3343916]
133. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, ORNIK, Dragica. Vpliv dodanega kostanjevega tanina in yuke v krmo na proizvodne parametre brojlerskih piščancev. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Testna postaja za perutnino, 2012. 32 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3289900]
134. BRUS, Maksimiljan, REPIČ, Milan, MURKO, Jože, JANŽEKOVIČ, Marjan. Vpliv dodatka rjavih alg (Ascophyllum nodosum) na dnevni prirast in zdravstveno stanje telet po vhlevitvi = Influence of brown algae (Ascophyllum nodosum) feed additive on daily gain and health status of caves after housing. V: ČEH, Tatjana (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 21st International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals : [being] Zadravec-Erjavec Days 2012, Radenci, November 8th and 9th, 2012. 21. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2012. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 2012. Str. 49-53. ISBN 978-961-90951-9-5. [COBISS.SI-ID 3420972]
135. JUHART, Januš. Vpliv tehnologije osvetljevanja na fiziološki status, zdravstveno stanje in proizvodne rezultate pri reji puranov : diplomsko delo. Pivola: [J. Juhart], 2012. VI, 26 f., [5] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=22619. [COBISS.SI-ID 3324460]
136. KRISTL, Janja, URBANEK KRAJNC, Andreja, BRUS, Maksimiljan, ŠKORJANC, Dejan. Vsebnost taninov v posameznih krmilih in krmnih mešanicah za prašiče pitance = The Content of tannins in feed components and in feeds for growing pigs. V: ČEH, Tatjana (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 21st International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals : [being] Zadravec-Erjavec Days 2012, Radenci, November 8th and 9th, 2012. 21. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali, Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2012. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, 2012. Str. 139-142. ISBN 978-961-90951-9-5. [COBISS.SI-ID 3421484]


2013

137. BRUS, Maksimiljan, DOLINŠEK, Jan, CENCIČ, Avrelija, ŠKORJANC, Dejan. Effect of chestnut (Castanea sativa Mill.) wood tannins and organic acids on growth performance and faecal microbiota of pigs from 23 to 127 days of age. Bulgarian journal of agricultural science. 2013, vol. 19, no. 4, str. 841-847. ISSN 1310-0351. [COBISS.SI-ID 3525932]
138. BRUS, Maksimiljan, LANGERHOLC, Tomaž, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolysable tannins on proliferation of small intestinal porcine and human enterocytes. V: ČANDEK-POTOKAR, Marjeta (ur.). 8th International Symposium on the Mediterranean Pig, Slovenia, Ljubljana, October 10th-12th, 2013. Ljubljana: Biotechnical Faculty, 2013. Suppl. 4, str. 131-134, graf. prikazi. Acta agriculturae slovenica, Supplement, 2013, 4. ISBN 978-961-6379-22-9. ISSN 1854-4800. [COBISS.SI-ID 3589420]
139. DUNDAR, Munis (urednik). European biotechnology congress 2013, Bratislava, 16-18 May 2013. Bratislava: European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA): Comenius University, 2013. 1 zv. Current Opinion in Biotechnology. ISSN 0958-1669. [COBISS.SI-ID 3548460]
140. BRUS, Maksimiljan, BAVDEK, Srdan V., SKOK, Janko, ŠKORJANC, Dejan. Impact of supplementing pig diet with tannins on histological characteristics of small intestine and growth performance of fattening pigs. V: ČANDEK-POTOKAR, Marjeta (ur.). 8th International Symposium on the Mediterranean Pig, Slovenia, Ljubljana, October 10th-12th, 2013. Ljubljana: Biotechnical Faculty, 2013. Suppl. 4, str. 135-138, tabele. Acta agriculturae slovenica, Supplement, 2013, 4. ISBN 978-961-6379-22-9. ISSN 1854-4800. [COBISS.SI-ID 3589676]
141. BRUS, Maksimiljan. Intracellular antioksidative properties of hydrolysable tannins in animal and human small intestinal enterocyte cell model : [vabljeno predavanje in vodenje sekcije, European biotechnology congress 2013, Bratislava, 16-18 May 2013]. Bratislava, 2013. [COBISS.SI-ID 3512108]
142. BRUS, Maksimiljan, LANGERHOLC, Tomaž, ŠKORJANC, Dejan. Intracellular antioxidative properties of hydrolysable tannins on animal and human small intestinal enterocyte. V: DUNDAR, Munis (ur.). European biotechnology congress 2013, Bratislava, 16-18 May 2013. Bratislava: European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA): Comenius University, 2013. Vol. 24, supl. 1, s29. Current Opinion in Biotechnology. ISSN 0958-1669. [COBISS.SI-ID 3548204]
143. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, VIRK, Tadej. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2012 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2012. 26 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3459628]
144. ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, SKOK, Janko. Poročilo o poskusu pitanja pujskov od 14 kg do 35 kg ob uporabi različnih koncentracij in dodatkov FAR TA in FAR TOV. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za živinorejo, 2013. [COBISS.SI-ID 3652140]
145. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Učinek dodatka OptiPhosTM 5000 CT v prehrani brojlerskih piščancev. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2013. 11 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3548716]
146. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Učinki različnih produktov tanina v prehrani brojlerskih piščancev : poročilo o opravljenem prehranskem poskusu na testni postaji za perutnino. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2013. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3565356]
147. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan, GLASER, Roman, VALANT, Milena, KOSTANJEVEC, Boštjan. Učinki tekočega tanina v prehrani brojlerskih piščancev : poročilo o opravljenem prehranskem poskusu na testni postaji za perutnino. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2013. 21 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3549228]
148. BRUS, Maksimiljan, KRAMBERGER, Gregor, GAŠPERIN, Maša, VOLK, Marko. Uporaba vodotopne oblike ekstrakta kostanja (Castanea Sativa Mill.) v prehrani brojlerskih piščancev = Application of soluble form of chestnut extract (Castanea Sativa Mill.) in the broiler chickens nutrition. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 22nd International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals : [being] Zadravec-Erjavec Days 2013, Radenci, 14th and 15th November 2013. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2013. Str. 113-118. ISBN 978-961-93586-1-0. [COBISS.SI-ID 3622700]
149. ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, SKOK, Janko. Vpliv FARMATANA TOV na proizvodne parametre pitanih pujskov od 7 kg do 35 kg : poročilo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za živinorejo, 2013. [COBISS.SI-ID 3652396]


2014

150. Journal of biotechnology. BRUS, Maksimiljan (recenzent 2014). [Print ed.]. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0168-1656. [COBISS.SI-ID 25711872]
151. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, VIRK, Tadej. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2013 : Progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. 23 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3653932]
152. BRUS, Maksimiljan. Proliferacijski učinek vodotopne oblike taninskega ekstrakta kostanja (Castanea sativa Mil.) na primarno celično kulturo piščančjih enterocitov : predstavitev na 2. tradicionalnem nizu poljudnih predavanj "Jour fixé", v organizaciji Katedre za živinorejo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Hoče, 12. 6. 2014]. Hoče: Katedra za živinorejo, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. [COBISS.SI-ID 3768364]
153. BRUS, Maksimiljan, GRADIŠNIK, Lidija, LANGERHOLC, Tomaž, ŠKORJANC, Dejan. Proliferative effects of water-soluble form of the chestnut (Castanea sativa Mill.) tannin extract on chicken enterocyte primary cell culture. V: DUNDAR, Munis (ur.). European Biotechnology Congress, Lecce (Italy),15 - 18 May 2014 : [Abstracts]. Lecce: European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA), 2014. 185s, str. s19. Journal of biotechnology. ISSN 0168-1656. [COBISS.SI-ID 3780908]
154. MURKO, Jože. Spremljanje vpliva dodatka rjavih morskih alg (Ascophyllum nodosum) na prirast in zdravstveno stanje telet po uhlevitvi : magistrsko delo. Maribor: [J. Murko], 2014. VII, 44, [2] f., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43544. [COBISS.SI-ID 3667756]
155. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Učinki različnih produktov tanina v prehrani brojlerskih piščancev : poročilo o opravljenem prehranskem poskusu na testni postaji za perutnino. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3656236]
156. VOLK, Marko, BRUS, Maksimiljan. Učinki različnih produktov tanina v prehrani brojlerskih piščancev (S 40-ŽP) : poročilo o opravljenem prehranskem poskusu na testni postaji za perutnino. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3764780]
157. PERKO, Denis. Učinkovitost dodatka fitaze v popolni krmni mešanici na proizvodne rezultate piščancev brojlerjev : diplomsko delo. Maribor: [D. Perko], 2014. VIII, 32, [1] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43656. [COBISS.SI-ID 3673644]
158. BRUS, Maksimiljan, GOLOB, Maja, ŠKORJANC, Dejan. Vpliv različnih taninskih dodatkov v krmi prašičev na mikrobiološko sliko dela tankega črevesa = Effect of tannin supplementation on small intestine faecal microflora in growing pigs. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 23rd International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals, 13th and 14th November 2014. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2014. Str. 19-25. ISBN 978-961-93586-3-4. [COBISS.SI-ID 3828012]
159. GOLOB, Maja. Vpliv različnih taninskih dodatkov v krmi prašičev na mikrobiološko sliko tankega črevesa : diplomsko delo. Maribor: [M. Golob], 2014. VIII, 53, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=46301. [COBISS.SI-ID 3794732]
160. KRAMBERGER, Gregor. Vpliv vodotopnega kostanjevega ekstrakta (Castanea sativa Mill.) na proizvodne parametre in koncentracijo glukoze v krvi pitovnih jarkic Ross 308 : diplomsko delo. Maribor: [G. Kramberger], 2014. VIII, 33, [2] f., tabele, graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=43622. [COBISS.SI-ID 3687468]


2015

161. ŠKORJANC, Dejan, PREVOLNIK POVŠE, Maja, BRUS, Maksimiljan. Ekološka reja prašičev. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2015. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-6505-92-5. http://crp2014.kis.si/crp2014/images/08_-_Ekoloska_reja.pdf. [COBISS.SI-ID 281272576]
162. HORVAT, Davorin. Ekonomika reje kopunov : diplomsko delo. Rakičan: [D. Horvat], 2015. VII, 42 f., [4] f. pril, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54893. [COBISS.SI-ID 4000300]
163. BRUS, Maksimiljan, PAŽEK, Karmen, ROZMAN, Črtomir, JANŽEKOVIČ, Marjan. The feeding ration optimisation model for simental bulls. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2015. Vienna: DAAAM International Vienna, 2015. Str. 337-344, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-05-1. ISSN 1726-9687. [COBISS.SI-ID 4044332]
164. FIJAVŽ, Uroš. Fenotipske lastnosti potomcev križanja štajerske in pritlikave vijandotske kokoši v zgodnjem stadiju razvoja : diplomsko delo. Maribor: [U. Fijavž], 2015. VI, 29 f., [1] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=54773. [COBISS.SI-ID 4000044]
165. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, VIRK, Tadej, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2014 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2015. 22 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3853356]
166. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan, SKOK, Janko. Ob 55- letnici FKBV - predstavitev Katedre za živinorejo : RTV Slovenija, oddaja Ljudje in zemlja, 6. 12. 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ljudje-in-zemlja-izobrazevalno-svetovalna-oddaja/ava2.174375418/#174375418. [COBISS.SI-ID 4069164]
167. ŠKORJANC, Dejan, PREVOLNIK POVŠE, Maja, BRUS, Maksimiljan. Prašicereja na ekološki kmetiji. V: PREVOLNIK POVŠE, Maja (ur.), TOMAŽIN, Urška (ur.), ČANDEK-POTOKAR, Marjeta (ur.). Pitanje prašičev na večjo težo in predelava mesa v izdelke posebne kakovosti. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2015. Str. 115-127. Prikazi in informacije, 285. ISBN 978-961-6505-78-9. http://crp2014.kis.si/crp2014/images/Pitanje_prasicev_na_vecjo_tezo_in_predelava_mesa_v_izdelke_posebne_kakovosti.pdf. [COBISS.SI-ID 4787560]
168. BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko. Superior production results of broilers fed with water-soluble form of tannin (Castanea Sativa Mill.) extract fortifield by Ca-butyrate. V: BALENOVIĆ, Mirta (ur.). Zbornik = Proceedings. XI Simpozij Peradarski dani 2015 s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska, Šibenik, 13. - 16. svibnja 2015. Zagreb: Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo, 2015. Str. 84-92. Zbornik. ISSN 1848-3747. [COBISS.SI-ID 3930668]
169. BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko, GLASER, Roman, JURŠIČ CIZERL, Rahela, et al. Testing of Carbovet© at normal and higher dosages on performance and health of broiler chickens : Poročilo o opravljenem prehranskem poskusu na testni postaji za perutnino. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2015. 19 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4053036]
170. BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko, GLASER, Roman, JURŠIČ CIZERL, Rahela, et al. Učinki različnih produktov tanina v prehrani brojlerskih piščancev : poročilo o opravljenem prehranskem poskusu na testni postaji za perutnino (1/2015). Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2015. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4004140]
171. BRUS, Maksimiljan, VOLK, Marko. Učinki različnih produktov tanina v prehrani brojlerskih piščancev : poročilo o opravljenem prehranskem poskusu na testni postaji za perutnino. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2015. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3970092]
172. JANŽEKOVIČ, Marjan, MOČNIK, Urška, BRUS, Maksimiljan. Ultrasound measurements for body condition score assessment of dairy cows. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2015. Vienna: DAAAM International Vienna, 2015. Str. 51-58, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-05-1. ISSN 1726-9687. [COBISS.SI-ID 4044076]
173. VASLE, Denis. Vpliv dodatka melase na zauživanje krme in prirejo mleka pri kravah molznicah : diplomsko delo. Maribor: [D. Vasle], 2015. VIII, 36 f., [4] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55064. [COBISS.SI-ID 4001324]


2016

174. BRUS, Maksimiljan. ACIDAD DRY - dopunska krmna smjesa ekstrakta kestena s dodatkom kiselina i soli za svinje i brojlere : [predstavitev na strovno-informativnem srečanju na temo "Nova saznaja u upotrebi kestenovog tanina u prehrani životinja", v organizaciji Tanina in Lekosa iz Sevnice, Podčetrtek, 2. in 3. marec 2016]. [COBISS.SI-ID 4116780]
175. BRUS, Maksimiljan. Efficiency of tannin supplements in animal feed = Efikasnost taninskih dodataka u ishrani životinja : [predavanje na enodnevni edukativni delavnici na temo "Nutraceutika, 'zdravlje creva' i produktivnost živine, Novi Sad, 19. 1. 2016]. [COBISS.SI-ID 4079660]
176. KRABONJA, Sebastjan. Ekonomika reje piščancev brojlerjev : diplomsko delo. Maribor: [S. Krabonja], 2016. VIII, 62 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64166. [COBISS.SI-ID 4238636]
177. PAŽEK, Karmen, BRUS, Maksimiljan, KRABONJA, Sebastjan. Ekonomska analiza reje piščancev brojlerjev - študija primera. Letni bilten. 2016, št. 2016, str. 22-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 4271916]
178. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2015 : Progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016. 20 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4075564]
179. VISENJAK, Gregor. Piščančji gnoj kot surovina za bioplinarne : diplomsko delo. Maribor: [G. Visenjak], 2016. VIII, 33 f., [2] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64081. [COBISS.SI-ID 4230444]
180. SKRBIŠ, Adrijana. Proučevanje zmožnosti izbire krme brojlerskih piščancev v obdobju pitanja : diplomsko delo. Maribor: [A. Skrbiš], 2016. VI, 32 f., [2] f. pril., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64183. [COBISS.SI-ID 4230700]
181. BRUS, Maksimiljan. Tannins their place in nature and mode of action - efficiency : [predstavitev v okviru dogodka v organizaciji Tanina iz Sevnice za ruske poslovne partnerje, ki se je odvijal na Bledu, 1. do 4. marca 2016]. [COBISS.SI-ID 4125484]
182. PUČKO, Borut. Ugotavljanje vpliva različnega nastilja na proizvodne rezultate piščancev brojlerjev : diplomsko delo. Maribor: [B. Pučko], 2016. IX, 43, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59231. [COBISS.SI-ID 4152364]
183. BEDENIK, Blaž. Vpliv različnih svetlobnih programov na proizvodnost brojlerjev : diplomsko delo. Maribor: [B. Bedenik], 2016. VIII, 35 f., [2] f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64047. [COBISS.SI-ID 4238380]
184. GORENJAK, Mario, BRUS, Maksimiljan, ŠKORJANC, Dejan. Vpliv taninov na izražanje genov, ki kodirajo prenosnike glukoze v celičnem modelu prašičjega izvora in vpliv taninov na imunski odziv monocitov/makrofagov v celičnem modelu humanega izvora : Poročilo o raziskavi. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016. 33 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4137516]


2017

185. BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, PREVOLNIK POVŠE, Maja, JANŽEKOVIČ, Marjan. Better tolerance against dietary mycotoxins in fattening bulls when supplemented with Farmatan-D. V: ČUBRIĆ ČURIK, Vlatka (ur.). Animal science days. 25th International Symposium 'Animal Science Days' September 20 - 22, 2017 Brandlucken, Austria. [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2017. Vol. 82, no. 3, str. 303-306, graf. prikazi. Agriculturae Conspectus Scientificus, vol. 82, Number 2, 3. ISSN 1331-7768. https://hrcak.srce.hr/191846. [COBISS.SI-ID 4399404]
186. BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, PREVOLNIK POVŠE, Maja, JANŽEKOVIČ, Marjan. Better tolerance on in feed mycotoxicosis incidence with Farmatan-D feed additive fed fattening bulls : predstavitev posterja na 25th International Symposium Animal Science Days, Brandlucken, Austria, 20-22 September, 2017. [COBISS.SI-ID 4381484]
187. BRUS, Maksimiljan. Efficiency of tannin supplements in poultry feed : Presentation at VIV ASIA 2017, International Trade Fair for Intensive Animal Production, Thailand, Bangkok, March 15-17, 2017. [COBISS.SI-ID 4311084]
188. BRUS, Maksimiljan. Fattening beef cattle with Farmatan D : Conference about Latest experience of using Tannin products for ruminants in Bled, 23. 10 - 25. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4378156]
189. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2016 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017. 19 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4275500]
190. BRUS, Maksimiljan. Nutrition of non-ruminants : predavanje tujim študentom v programu Erasmus+ na FKBV v študijskem letu 2016/2017, poletni semester, v obdobju od 8. 3. 2017 do 30. 6. 2017, skupaj opravljenih 11 ur predavanj. [COBISS.SI-ID 4440108]
191. JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan. Poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2016 in polovico leta 2017 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2017. 34 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4381740]
192. KOBOLD, Primož. Primerjava proizvodnosti piščancev Ross 308 in slovenske pozno operjene kokoši v pogojih ekološke reje : diplomsko delo. Maribor: [P. Kobold], 2017. VIII, 39, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68136. [COBISS.SI-ID 4356140]
193. BRUS, Maksimiljan. Problem mokrega nastilja in uporaba Farmatan Liquid v reji brojlerjev : predavanje v okviru letnega izobraževanja kmetov Kmetijske zadruge perutninarjev Pivka, Košana, 4. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 4385068]
194. BRUS, Maksimiljan. Tannin, chestnut or quebracho what is the difference? : Presentation at VIV ASIA 2017, International Trade Fair for Intensive Animal Production, Thailand, Bangkok, March 15-17, 2017. [COBISS.SI-ID 4310828]
195. JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej. Testiranje dodatka tanina v obroku za goveje pitance : (Proizvodnost bikov pitancev lisaste pasme ob uporabi dodatka Farmatan in Tnimil) : Končno poročilo. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, junij 2017. 42 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4373804]
196. DERVARIČ, Aleksandra. Topinambur v prehrani krav molznic : magistrsko delo. Maribor: [A. Dervarič], 2017. VIII, 42, [10] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68786. [COBISS.SI-ID 4372012]
197. BRUS, Maksimiljan. Učinek taninskih ekstraktov iz lesa pravega kostanja in hrasta pri pitanju bikov. Kmečki glas. 4. oktober 2017, letn. 74, št. 40, str. 8. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 4368684]
198. ROKAVEC, Matej. Vpliv vampnega soka na kalitev semena topolistne kislice (Rumex obtusifolius L.) : diplomska naloga. Maribor: [M. Rokavec], 2017. VI, 28, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68005. [COBISS.SI-ID 4351276]
199. FLERE, Damijana, BRUS, Maksimiljan. Znanstveni izsledki s področja načina delovanja hidrolizirajočih taninov na molekularnem nivoju ter njihov učinek na rast piščancev (Št. 2/2017). Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, december 2017. 32 str. [COBISS.SI-ID 4396076]


2018

200. HOHLER, Anton, BRUS, Maksimiljan. Amoniačni dušik (NH3-N) v travnih silažah kot pokazatelj kakovosti beljakovin = Ammonia nitrogen (NH3-N) in grass silages as an indicator of protein quality. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 27th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2018, 8th and 9th November 2018. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2018. Str. 23-29, graf. prikazi. ISBN 978-961-94540-1-5. [COBISS.SI-ID 4493612]
201. BRUS, Maksimiljan, KOTNIK, Petra. Analiza kemijskih lastnosti jajc kokoši nesnic pasme Prelux-G krmljenih z dodatkom Farmatan BCO : Končno poročilo. Maribor: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2018. 11 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4488236]
202. BRUS, Maksimiljan, GORENJAK, Mario, ŠKORJANC, Dejan. Anti-inflammation action of Farmatan : vabljeno predavanje na seminarju z naslovom "Latest experiences of using Tanin products from different countries" v okviru dogodka 95th Anniversary celebration of company Tanin Sevnica, Grand Hotel Bernardin, Portorož, 19. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 4489772]
203. BRUS, Maksimiljan, GRADIŠNIK, Lidija, TRAPEČAR, Martin, ŠKORJANC, Dejan, FRANGEŽ, Robert. Beneficial effects of water-soluble chestnut (Castanea sativa Mill.) tannin extract on chicken small intestinal epithelial cell culture. Poultry science. 2018, vol. 97, no. 4, str. 1271-1282. ISSN 0032-5791. https://academic.oup.com/ps/advance-article/doi/10.3382/ps/pex424/4851133, DOI: 10.3382/ps/pex424. [COBISS.SI-ID 4478586]
204. DELEJA, Katja. Ekologija hranjenja udomačenih psov : diplomsko delo. Maribor: [K. Deleja], 2018. VII, 50 f., [3] f. pril. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72117. [COBISS.SI-ID 4477228]
205. KRISTL, Matjaž, JURAK, Sabina, BRUS, Maksimiljan, SEM, Vilma, KRISTL, Janja. Evaluation of calcium carbonate in eggshells using thermal analysis. V: ROTARU, Andrei (ur.), POPESCU, Crisan (ur.). ESTAC12 : book of abstracts. 12th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry, 27-30 August 2018, Braşov. Braşov: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, cop. 2018. Str. 469. ISBN 978-3-940237-50-7. http://www.estac12.org/. [COBISS.SI-ID 21707286]
206. BRUS, Maksimiljan, MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan. Fattening beef cattle with various Farmatan products in 1st and 2nd trial : vabljeno predavanje na seminarju z naslovom "Latest experiences of using Tanin products from different countries" v okviru dogodka 95th Anniversary celebration of company Tanin Sevnica, Grand Hotel Bernardin, Portorož, 19. oktober 2018. [COBISS.SI-ID 4490028]
207. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2017 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2018. 20 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4460844]
208. BRUS, Maksimiljan. Nutrition of non-ruminants : predavanje tujim študentom v programu Erasmus+ na FKBV v študijskem letu 2017/2018, poletni semester, v obdobju od 14. 5. 2018 do 19. 7. 2018, skupaj opravljenih 10 ur predavanj. [COBISS.SI-ID 4506412]
209. JORDAN, Dušanka, DOVČ, Alenka, BRUS, Maksimiljan, ZUPAN ŠEMROV, Manja. Ocenjevanje dobrobiti pitovnih piščancev : predavanje na delavnici na temo dobrega počutja živali, Groblje 2. februar 2018. http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/zootehnika/knjiznica/2018/Delavnica_dobrobit/Jordan.pdf. [COBISS.SI-ID 4043400]
210. BRUS, Maksimiljan. Optimiranje krmnih obrokov : predstavitev na sestanku strokovnih skupin za drobnico, govedorejo in za prašičerejo, v organizaciji Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije, Ljubljana, 24. oktobra 2018. [COBISS.SI-ID 4491052]
211. ZAJC, Aleš. Rastnost mladičev golobov : diplomsko delo. Maribor: [A. Zajc], 2018. VI, 22, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72379. [COBISS.SI-ID 4484652]
212. ZEMLJIČ, Kristina. Razgradnja skatola s pomočjo mikroorganizmov kot alternativa zmanjšanja vonja po merjascu : magistrsko delo. Maribor: [K. Zemljič], 2018. X, 50 f., [3] f. pril, ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70988. [COBISS.SI-ID 4465452]
213. MERGEDUŠ, Andrej, PŠENKOVÁ, Martina, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Tannins and their effect on production efficiency of ruminants. Agricultura. [Print ed.]. dec. 2018, vol. 15, no. 1/2, str. 1-11. ISSN 1580-8432. https://journals.um.si/index.php/agricultura/article/view/522, DOI: 10.18690/agricultura.15.1-2.1-11.2018. [COBISS.SI-ID 17018627]
214. MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Testiranje dodatka tanina v obroku za goveje pitance pasme Limousine : končno poročilo. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, oktober 2018. 24 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4489260]
215. JAVRNIK, Monika. Vpliv dodatka Farmatan BCO v krmi nesnic pasme Prelux-G na proizvodnost in indikatorje dobrega počutja : diplomsko delo. Maribor: [M. Javrnik], 2018. VIII, 59, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72377. [COBISS.SI-ID 4481836]
216. BRUS, Maksimiljan. Vzroki za nastanek mokrega nastilja v hlevih za pitovne piščance : predstavitev na delavnici v okviru CRP V4-1604 Dobrobit v povezavi z zdravstvenim varstvom perutnine, prašičev v konvencionalnih in alternativnih sistemih rej, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za zootehniko, Domžale, 2. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 4402476]


2019

217. PETROVIČ, Julija. Analiza pokritja potreb po hranilih različnih kategorij psov iz različnih komercialnih mešanic in ocena zauživanja suhe hrane : diplomsko delo. Maribor: [J. Petrovič], 2019. XI, 127, [1] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=74250. [COBISS.SI-ID 4611884]
218. BRUS, Maksimiljan. Efficiency of tannin supplements Farmatan BCO and Farmatan liquid in poultry production : predstavitev na strokovnem srečanju poslovnih partnerjev Kor-Vet d.o.o. in Natura Vitalis d.o.o., Novi Sad, 11. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 4564524]
219. MERGEDUŠ, Andrej, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Ekonomika pitanja bikov : predstavljeno na delovnem sestanku z naslovom "Analize prirastov bikov v progenem testu in ekonomika pitanja", Lenart, 3. 7. 2019. [COBISS.SI-ID 4607788]
220. KRISTL, Matjaž, JURAK, Sabina, BRUS, Maksimiljan, SEM, Vilma, KRISTL, Janja. Evaluation of calcium carbonate in eggshells using thermal analysis. Journal of thermal analysis and calorimetry. [Print ed.]. Nov. 2019, vol. 138, iss. 4, str. 2751-2758, ilustr. ISSN 1388-6150. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10973-019-08678-8, DOI: 10.1007/s10973-019-08678-8. [COBISS.SI-ID 22725910]
221. MERGEDUŠ, Andrej, VRZEL, Martina, BUNEVSKI, Gjoko, BRUS, Maksimiljan, JANŽEKOVIČ, Marjan. Introduction of automatic milking and its effect on milk production. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2019. Vienna: DAAAM International Vienna, 2019. Str. 109-122, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-24-2. ISSN 1726-9687. https://www.daaam.info/Downloads/Pdfs/science_books_pdfs/2019/Sc_Book_2019-009.pdf. [COBISS.SI-ID 4647468]
222. HERZOG, Dušan. Izbira nastilja in pojav dermatitisa pri piščancih brojlerjih v pogojih BTS reje : diplomsko delo. Maribor: [D. Herzog], 2019. VIII, 42, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73794. [COBISS.SI-ID 4589868]
223. JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2018 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2019. 20 f., tabele. [COBISS.SI-ID 4516140]
224. VASLE, Denis. Ocena ekonomike vzreje brojlerjev z različnimi sistemi ogrevanja hleva : magistrsko delo. Maribor: [D. Vasle], 2019. VII, 74, [6] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73395. [COBISS.SI-ID 4565036]
225. BRUS, Maksimiljan. Performance and ileal digestibility of broilers fed diets containing performance or phytogenic additive from sweet chestnut extract (Castanea sativa Mill.) : Conferencia facta WPSA-Brasil, Campinas, 14 - 16. 5 2019. [COBISS.SI-ID 4600876]
226. PRAH, Tomaž. Prehranski parametri travne silaže za krave molznice : diplomsko delo. Maribor: [T. Prah], 2019. VI, 36, [2] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75309. [COBISS.SI-ID 4634412]
227. BRUS, Maksimiljan, JORDAN, Dušanka, DOVČ, Alenka, JURŠIČ CIZERL, Rahela, ZUPAN ŠEMROV, Manja. Skrb za suh nastil izboljša dobrobit pitovnih piščancev. Kmetovalec : glasilo c. kr. Kmetijske družbe vojvodstva kranjskega. oktober 2019, letn. 87, št. 10, str. 20-22, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 4620332]
228. BRUS, Maksimiljan, JORDAN, Dušanka, DOVČ, Alenka, JURŠIČ CIZERL, Rahela, ZUPAN ŠEMROV, Manja. Skrb za suh nastil izboljša dobrobit pitovnih piščancev - [tehnološki list]. Kmetovalec : glasilo c. kr. Kmetijske družbe vojvodstva kranjskega. November 2019, letn. 87, št. 11, str. 22, ilustr. ISSN 1318-4245. [COBISS.SI-ID 4637740]
229. BRUS, Maksimiljan, DERVARIČ, Aleksandra, JANŽEKOVIČ, Marjan. Topinamburjeva silaža v obroku za krave molznice. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. avgust 2019, št. 23, str. 29-30, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 4615468]
230. ŠUEN, Klavdija. Uporaba mlečnih nadomestkov za teleta : diplomsko delo. Maribor: [K. Šuen], 2019. VII, 43, [5] f., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73295. [COBISS.SI-ID 4560684]
231. VEBER, Barbara. Vpliv dolžine slame na priraste bikov pitancev na farmi Žipo Lenart : magistrsko delo. Maribor: [B. Veber], 2019. X, 81, [2] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73995. [COBISS.SI-ID 4602156]
232. ŠKORJANC, Dejan, PREVOLNIK POVŠE, Maja, SKOK, Janko, BRUS, Maksimiljan. Vpliv tehnologije reje na interakcije med pujsi v času laktacije in v poodstavitvenem obdobju : predstavljeno na javni predstavitvi rezultatov projekta CRP V4-1604 na temo "Dobrobit perutnine in prašičev", Rodica, 1. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 4563500]


2020

233. HORVAT, Rok. Analiza ekonomskih in proizvodnih parametrov reje piščancev brojlerjev : diplomsko delo. Maribor: [R. Horvat], 2020. IX, 97, [3] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77787. [COBISS.SI-ID 29563395]
234. BRUS, Maksimiljan. Biološka aktivnost hidrolizabilnih taninov v epitelijskem celičnem modelu tankega črevesja in brojlerskih piščancih : doktorska disertacija = Biological activity of hydrolysable tannins in small intestine epithelium cell model and in broiler chickens : ph. d. thesis. [Maribor: M. Brus], 2020. IX, 88 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75310. [COBISS.SI-ID 19013891]
235. MERGEDUŠ, Andrej, HARIH, Leon, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Comparison of different instruments for evaluation of colostrum quality in dairy cattle. V: KATALINIĆ, Branko (ur.). DAAAM International scientific book 2020. Vienna: DAAAM International Vienna, 2020. Str. 91-98, ilustr. DAAAM International scientific book. ISBN 978-3-902734-27-3. ISSN 1726-9687. DOI: 10.2507/daaam.scibook.2020.07. [COBISS.SI-ID 45321475]
236. JORDAN, Dušanka, BRUS, Maksimiljan, ZORMAN-ROJS, Olga, JURŠIČ CIZERL, Rahela, DOVČ, Alenka, ZUPAN ŠEMROV, Manja. Dobrobit pitovnih piščancev - potencialni kazalniki : predstavitev v okviru zaključnega dogodka predstavitve projekta CRP V4-1817 z naslovom Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašičereji, ki je potekal na daljavo (on-line), 15. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 32955907]
237. KRAMBERGER, Gregor. Investicijska ocena projekta in vzpostavitev obrata za predelavo krmnih mešanic : magistrsko delo. Maribor: [G. Kramberger], 2020. VII, 82, [10] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75812. [COBISS.SI-ID 4666412]
238. HARIH, Leon. Kakovost mleziva v povezavi s časom po porodu pri kravah molznicah : diplomsko delo. Maribor: [L. Harih], 2020. VIII, 34, [1] f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75749. [COBISS.SI-ID 4662572]
239. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2019 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, januar 2020. 19 f. [COBISS.SI-ID 4656172]
240. ZUPAN ŠEMROV, Manja, ZORMAN-ROJS, Olga, DOVČ, Alenka, PREVOLNIK POVŠE, Maja, TERČIČ, Dušan, JORDAN, Dušanka, BRUS, Maksimiljan, MLAKAR, Nina, SEVER, Sašo, PREVALNIK, Darja, JURŠIČ CIZERL, Rahela. Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega počutja živali v perutninarstvu in prašičereji : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri" 2011 - 2020" : vsebinsko poročilo - študija. Rodica: [s. n.], 2020. 1 spletni vir (2 datoteki PDF (94, 21 str.)), ilustr. http://arhiv.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/zootehnika/knjiznica/2020/ZupanSemrov_CRP_porocilo.pdf, http://arhiv.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/zootehnika/knjiznica/2020/ZupanSemrov_CRP_porocilo_priloge.pdf. [COBISS.SI-ID 38480131]
241. ERKER, Urška. Vpliv priprave krmnega obroka v mešalni prikolici na homogenost in prebiranje pri kravah molznicah : diplomsko delo. Maribor: [U. Erker], 2020. XI, 71 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77838. [COBISS.SI-ID 31312899]


2021

242. Acta agriculturae Slovenica. BRUS, Maksimiljan (recenzent 2021). [Spletna izd.]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko, 2004-Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko, 2004-[200-]Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, [200-]-2021Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2022-. ISSN 1854-1941. http://aas.bf.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 219581184]
243. BRUS, Maksimiljan, FRANGEŽ, Robert, GORENJAK, Mario, KOTNIK, Petra, KNEZ, Željko, ŠKORJANC, Dejan. Effect of hydrolyzable tannins on glucose-transporter expression and their bioavailability in pig small-intestinal 3D cell model. Molecules. 2021, vol. 26, iss. 2, str. 1-18, ilustr. ISSN 1420-3049. https://www.mdpi.com/1420-3049/26/2/345, DOI: 10.3390/molecules26020345. [COBISS.SI-ID 46450435]
financer: ARRS
244. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan. EIP - Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali : Skupno vsebinsko poročilo 2019-2021. Maribor: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, [2021]. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94688003]
245. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2020 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, januar 2021. 19 f., tabele. [COBISS.SI-ID 48469763]
246. FUKAYAMA, EH, OSREDKAR MERGOLE, Mojca, BRUS, Maksimiljan, LUNA, LF, AMOROSO, Leslie. Metagenômica de frangos de corte tratados com aditivo fitogênico de extrato de castanheira. V: Prêmio Lamas 2021. Campinas: FACTA: The World's Poultry Science Association Brazilian Branch, 2021. Str. 150-153, graf. prikazi. ISBN 978-65-991079-2-4. [COBISS.SI-ID 74932739]
247. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan. Predstavitev preliminarnih rezultatov pilotnega EIP projekta z naslovom "Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali" : dogodek je potekal v Dramljah, 17. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 76927491]
248. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan. Predstavitev preliminarnih rezultatov pilotnega EIP projekta: "Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali" : predstavitev na AGRA 2021, 23. 8. 2021. [COBISS.SI-ID 74558723]
249. ŠKORJANC, Dejan. Rast domačih živali : sesalci in perutnina. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 88 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-440-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/547, DOI: 10.18690/978-961-286-440-8. [COBISS.SI-ID 59058179]
250. BRUS, Maksimiljan, VEBER, Barbara, JANŽEKOVIČ, Marjan. Rastnost bikov pitancev z vključevanjem rezane odprašene slame v obrok. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. september 2021, št. 29, str. 11-13, ilustr. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 76924675]
251. KOLAR, Veronika. Razvoj tehnološko-ekonomskega modela za oceno investicije v hlev za rejo brojlerjev : diplomsko delo. Maribor: [V. Kolar], 2021. IX, 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 87733507]
252. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan. Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali : predstavitvi rezultatov EIP projekta kmetijskim svetovalcem sta potekali na daljavo (ZOOM predstavitev), 25. 2. 2022 in 15. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 100517635]
253. BRUS, Maksimiljan, KEP, Tina, PAŽEK, Karmen, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan. Uravnoteženi obroki kot vodilo k ekonomičnejši reji goveda. Lisasto govedo : glasilo Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije. december 2021, št. 30, str. 13-18, graf. prikazi. ISSN 1580-3473. [COBISS.SI-ID 97265155]
254. JUG, Robi. Vpliv dodatka lucerne v krmo prašičev na rastnost, klavno kakovost in kakovost mesa : diplomsko delo. Maribor: [R. Jug], 2021. VIII, 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 79798275]
255. JAVRNIK, Monika. Vpliv hidrolizabilnih taninov na sestavo jajčne lupine in poškodbe grodnice pri kokoših nesnicah : magistrsko delo. Maribor: [M. Javrnik], 2021. X, 54 str., [1] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 79410691]
256. ERKER, Urška, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Vpliv priprave krmnega obroka na homogenost mešanice in prebiranja krme pri kravah molznicah = Effect of feed ration preparation on the homogeneity and feed screening in dairy cows : predstavitev na spletnem seminarju 29. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali "Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2021, 4. in 5. november 2021. [COBISS.SI-ID 84003843]
257. ERKER, Urška, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan, BRUS, Maksimiljan. Vpliv priprave krmnega obroka na homogenost mešanice in prebiranje krme pri kravah molznicah = Effect of feed ration preparation on the homogeneity and feed screening in dairy cows. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). 29. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2021 = Abstracts of the proceedings of the 29th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2021 : zbornik izvlečkov predavanj : Murska Sobota, 4. in 5. november 2021, 4th and 5th November 2021. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2021. Str. 17. ISBN 978-961-94540-5-3. [COBISS.SI-ID 93794563]
258. KEP, Tina. Vpliv uporabe mletega suhega ali siliranega koruznega zrna na intenzivnost pitanja goveda in ekonomsko oceno vzreje : magistrsko delo. Maribor: [T. Kep], 2021. IX, 58, [1] f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 78562563]
259. PRIŠENK, Jernej, KOROŠEC, Tamara, BRUS, Maksimiljan. Za učinkovito rejo pitovnih piščancev. Kmečki glas. 14. april 2021, letn. 78, št. 15, str. 9, ilustr. ISSN 0350-4093. [COBISS.SI-ID 77292291]


2022

260. Agricultura. BRUS, Maksimiljan (recenzent 2022). [Print ed.]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, 2002-. ISSN 1580-8432. https://www.dlib.si/results/?query='srel%3dAgricultura+(Maribor)'&pageSize=25, https://journals.um.si/index.php/agricultura. [COBISS.SI-ID 116855808]
261. WALNER, Mirjana. Analiza investicije novogradnje hleva za piščance na kmetiji Meško : magistrsko delo. Maribor: [M. Walner], 2022. IX, 66, [2] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 100947203]
262. ERKER, Urška, RUPNIK, Maja, BRUS, Maksimiljan. Analiza prisotnosti bakterije Clostridioides difficile v fekalnih vzorcih krav molznic in telet = Analysis of the presence of Clostridioiides difficile in faecal samples from dairy cows and calves. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). 30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022 = 30th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2022 : zbornik predavanj = proceedings : Murska Sobota, 17. in 18. november 2022, 17th and 18th November 2022. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2022. Str. 53-57. ISBN 978-961-94540-7-7. [COBISS.SI-ID 131002883]
263. DOVČ, Alenka, CIGULA, Jože, ROŽMANEC, Ema, TOMAŽIČ, Iztok, ZORMAN-ROJS, Olga, SLAVEC, Brigita, BRUS, Maksimiljan, ŠEPEC, Mojca, BRGLEZ, Tina, KLINC, Primož, ŽEL, Jurij, BUDIN, Veronika, CVETKO, Marko, ZADRAVEC, Marko, ŠEMROV, Neva, GREGURIĆ GRAČNER, Gordana. Dobrobit intenzivne reje perutnine v Sloveniji - prvi rezultati CRP projekta o dobrobiti rejnih živali = The welfare of intensive poultry farming in Slovenia - the first results of the CRP project on the welfare of farmed animals. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). 30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022 = 30th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2022 : zbornik predavanj = proceedings : Murska Sobota, 17. in 18. november 2022, 17th and 18th November 2022. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2022. Str. 41-46. ISBN 978-961-94540-7-7. [COBISS.SI-ID 131165955]
264. PAŽEK, Karmen, KEP, Tina, BRUS, Maksimiljan. Economic assessment of beef breeding based on different corn grain preparations in feed rations : prispevek predstavljen na XVII. mednarodni konferenci Ekologija za boljši jutri - Ekologija in trajnostni turizem, ki je potekala od 21. 3. 2022 do 25. 3. 2022 v Rakičanu. [COBISS.SI-ID 101835267]
265. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan. Economic viability of alternative bedding material in broiler chicken farming. Agriculture. 2022, vol. 12, iss. 3, str. 1-10, ilustr. ISSN 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture12030375. [COBISS.SI-ID 100237827]
266. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, KRANER ŠUMENJAK, Tadeja, BRUS, Maksimiljan. Growth performance, meat quality, and fecal microbial population in limousin bulls supplemented with hydrolyzable tannins. Agriculture. 2022, vol. 12, str. 1-16, graf. prikazi. ISSN 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture12070939. [COBISS.SI-ID 116379139]
267. BRUS, Maksimiljan, JAVRNIK, Monika, ROKAVEC, Neža, ZUPAN ŠEMROV, Manja. Hydrolysable tannins rich phytogenic reduce the incidence of keel bone damage. V: TIXIER-BOICHARD, Michèle (ur.), DUCLOS, Michael (ur.). 26th World's poultry congress, Paris, 7th - 11th August 2022 : Book of abstracts 2021 : Abstracts submitted in 2019 and accepted in 2020. Paris: French Branch of the World's Poultry Science Association, 2022. Str. 226. [COBISS.SI-ID 118282499]
268. MERGEDUŠ, Andrej, JANŽEKOVIČ, Marjan, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Letno poročilo o izvajanju programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenja rodovnih knjig na področju govedoreje za leto 2021 : progeni test bikov lisaste pasme. Hoče: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, januar 2022. 19 str. [COBISS.SI-ID 94325251]
269. JUG, Robi, PREVOLNIK POVŠE, Maja, ŠKORJANC, Dejan, BRUS, Maksimiljan. Lucerna kot "prilast" v obroku prašičev pitancev in vpliv na njihovo proizvodnost, klavno kakovost in kakovost mesa = Alfalfa as "extra" in the rations of fattening pigs and effects on production results, slaughter and meat quality. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). 30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022 = 30th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2022 : zbornik predavanj = proceedings : Murska Sobota, 17. in 18. november 2022, 17th and 18th November 2022. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2022. Str. 77-83. ISBN 978-961-94540-7-7. [COBISS.SI-ID 130979587]
270. BRUS, Maksimiljan, KEP, Tina, PAŽEK, Karmen. Metodološki pristopi in orodja za optimizacijo dnevnega krmnega obroka za goveje pitance = Methodological approaches and tools for optimization the daily feed rations for beef fattening. V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). 30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022 = 30th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2022 : zbornik predavanj = proceedings : Murska Sobota, 17. in 18. november 2022, 17th and 18th November 2022. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2022. Str. 23-31, graf. prikazi. ISBN 978-961-94540-7-7. [COBISS.SI-ID 131008771]
271. BRGLEZ, Tina. Možnost uporabe analize zvoka in THI indeksa za oceno reje brojlerskih piščancev : diplomsko delo. Maribor: [T. Brglez], 2022. XIII, 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 124696835]
272. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan, KOROŠEC, Tamara. Predstavitev projekta in rezultatov preizkušanj uporabe rezane in odprašene slame : dogodek v okviru EIP projekta Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali, ki je potekala v Lenartu, ŽIPO Lenart, 17. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 108177923]
273. KANCLER, Manja. Primerjava pogojev reje piščancev brojlerjev v treh tehnološko različnih hlevih : magistrsko delo. Maribor: [M. Kancler], 2022. X, 48 str., [1] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 124473859]
274. BRUS, Maksimiljan, PRIŠENK, Jernej. Technological evaluation of the sliced-dedusted straw as an alternative type of beeding material in broiler chicken farming. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. 2022, god. 24, br. 2, str. 156-162, graf. prikazi. ISSN 1332-0025. [COBISS.SI-ID 104903683]
275. PRIŠENK, Jernej, BRUS, Maksimiljan, KOROŠEC, Tamara. Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali : predstavitev rezultatov EIP projekta, ŽIPO, Lenart, 17. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 110898435]
276. BRUS, Maksimiljan, KOROŠEC, Tamara. Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in rezane slame pri vzreji različnih vrst živali : predstavitev rezultatov EIP projekta na kmetiji Kolar v Dramljah, 27. 5. 2022. [COBISS.SI-ID 110900227]
277. HERZOG, Dušan. Uporaba živega apna za preprečitev pojava salmonele infantis v perutninskih hlevih : magistrsko delo. Maribor: [D. Herzog], september 2022. IX, 42 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 124951299]
278. BRUS, Maksimiljan, KEP, Tina, PAŽEK, Karmen, HOHLER, Anton, JANŽEKOVIČ, Marjan. Uravnoteženi obroci hrane sa sušenim zrnom kukuruza ili siliranim zrnom kukuruza dovode do ekonomičnijeg uzgoja goveda = Balanced feed rations with dried corn grain or ensiled corn grain leat to more economical cattle breeding. V: ANTUNOVIĆ, Zvonko (ur.), JANJEČIĆ, Zlatko (ur.). Zbornik sažetaka 27. međunarodnog savjetovanja Krmiva 2022 = 27th International conference Krmiva 2022. XXVII. Međunarodno savjetovanje Krmiva 2022: zbornik sažetaka, Opatija, Hrvtska, 1. - 3. lipnja 2022 = 27th International conference Krmiva 2022: book of abstracts, Opatija, Croatia, June 1-3, 2022. Zagreb: Krmiva d. o. o., 2022. Str. 27-28. Krmiva ... (Zagreb). ISSN 1847-2370. [COBISS.SI-ID 110717699]
279. BRUS, Maksimiljan, VEBER, Branka, KRAJNC, Mitja, BREZNIK, Anita, KAUČIČ, Klemen, REPIČ, Milan, MARČEC, Marko, GSELMAN, Peter, JANŽEKOVIČ, Marjan. Utjecaj različite obrade slame na tov goveda i unos hrane = Impact of different straw processing on beef fattening and feed intake. V: ANTUNOVIĆ, Zvonko (ur.), JANJEČIĆ, Zlatko (ur.). Zbornik sažetaka 27. međunarodnog savjetovanja Krmiva 2022 = 27th International conference Krmiva 2022. XXVII. Međunarodno savjetovanje Krmiva 2022: zbornik sažetaka, Opatija, Hrvtska, 1. - 3. lipnja 2022 = 27th International conference Krmiva 2022: book of abstracts, Opatija, Croatia, June 1-3, 2022. Zagreb: Krmiva d. o. o., 2022. Str. 92-93. Krmiva ... (Zagreb). ISSN 1847-2370. [COBISS.SI-ID 111978243]
280. ERKER, Urška. Vpliv prehrane in starosti goveda na kolonizacije s Clostridioides difficile : magistrsko delo. Maribor: [U. Erker], 2022. X, 84 f., [1] f. pril. [COBISS.SI-ID 117244931]
281. LEVANIČ, Matic. Vpliv talnega gretja na prirast in pojavnost poškodb nog brojlerskih piščancev : diplomsko delo. Maribor: [M. Levanič], oktober 2022. 1 spletni vir (1 PDF datoteka (XI, 63 str.)), ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 132326659]
282. KOROŠEC, Tamara (urednik), VERBIČ, Jože (urednik). Zrnate stročnice v prehrani rejnih živali. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (118 str.)), ilustr. ISBN 978-961-286-584-9. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/665, DOI: 10.18690/um.fkbv.5.2022. [COBISS.SI-ID 102488323]
283. KOROŠEC, Tamara (urednik), VERBIČ, Jože (urednik). Zrnate stročnice v prehrani rejnih živali. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-286-585-6. DOI: 10.18690/um.fkbv.5.2022. [COBISS.SI-ID 102483715]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 1. 2023