COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Blaž Kogovšek [38269]Osebna bibliografija za obdobje 2012-2022

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž. Slovene Classical Karst : Kras plateau and the recharge area of Ljubljanica river = Klasični kras : planota Kras in kraško zalednje izvirov Ljubljanice. Folia biologica et geologica. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 63, št. 2, str. 35-60, fotogr., graf. prikazi, zvd. ISSN 1855-7996. https://ojs.sazu.si/folia_bio_geo/article/view/8026/7508, DOI: 10.3986/fbg0097. [COBISS.SI-ID 122774275]
2. KOIT, Oliver, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, VAINU, Marko, TERASMAA, Jaanus, MARANDI, Andres. Surface water and groundwater hydraulics of lowland karst aquifers of Estonia. Journal of Hydrology. [Print ed.]. July 2022, vol. 610, str. 1-16, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0022-1694. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022169422004838?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2022.127908. [COBISS.SI-ID 118667523]
3. ĆUK, Marina, PETRIČ, Metka, JEMCOV, Igor, MULEC, Janez, MAZEJ, Zdenka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša. Multivariate statistical analysis of hydrochemical and microbiological natural tracers as a tool for understanding karst hydrodynamics (the Unica springs, SW Slovenia). Water resources research. November 2022, vol. 58, issue 11, e2021wr031831, str. 1-20, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISSN 0043-1397. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2021WR031831, DOI: 10.1029/2021WR031831. [COBISS.SI-ID 130909443]
4. KAUFMANN, Georg, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, GABROVŠEK, Franci. Understanding the temporal variation of flow direction in a complex karst system (Planinska Jama, Slovenia) = Razumevanje časovne spremenljivosti smeri toka v kompleksnem kraškem sistemu (Planinska jama, Slovenija). Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 2/3, str. 213-228, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/7373/8985, DOI: 10.3986/ac.v49i2-3.7373. [COBISS.SI-ID 46222595]
5. SKOK, Sara, KOGOVŠEK, Blaž, TOMAZIN, Rok, ŠTURM, Samo (avtor, fotograf), AMBROŽIČ, Jerneja, MULEC, Janez (avtor, fotograf). Antimicrobial resistant Escherichia coli from karst waters, surfaces and bat guano in Slovenian caves = Proti protimikrobnim učinkovinam odporna Escherichia coli v kraških vodah, na površinah in v gvanu netopirjev v slovenskih jamah. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 49, št. 2/3, str. 265-279, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/9103/8518, DOI: 10.3986/ac.v49i2-3.9103. [COBISS.SI-ID 46221571]
6. MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology. [Print ed.]. Aug. 2019, vol. 575, str. 874-889, ilustr. ISSN 0022-1694. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092. [COBISS.SI-ID 44973357]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

7. GORIČKI, Špela, PRESETNIK, Primož, PROSENC ZMRZLJAK, Uršula, GREDAR, Tajda, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KOIT, Oliver, MAYAUD, Cyril, STRAH, Sara, JALŽIĆ, Branko, ALJANČIČ, Gregor, ŠTEBIH, Dejan, HUDOKLIN, Andrej, KOŠIR, Rok. Development of eDNA methods for monitoring two stygobiotic species of the Dinaric Karst, Proteus anguinus and Congeria jalzici, using digital PCR = Razvoj metod eDNA za monitoring dveh stigobiontov Dinarskega krasa, človeške ribice (Proteus anguinus) in Jalžićeve jamske školjke (Congeria jalzici), z uporabo digitalne PCR. Natura Sloveniae : revija za terensko biologijo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 20, št. 2, str. 47-50. ISSN 1580-0814. [COBISS.SI-ID 4952143]

1.04 Strokovni članek

8. SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vlaganja v vodno infrastrukturo v Sloveniji in Avstriji = Investments into water infrastructure in Slovenia and in Austria. Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. jan. 2015, letn. 64, str. 3-12, ilustr. ISSN 0017-2774. [COBISS.SI-ID 6933089]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril. High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. V: MILANOVIĆ, Saša (ur.), STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Proceedings of the International Sympsium KARST 2018 "Expect the Unexpected", 06-09 June 2018, Trebinje. Belgrade: Centre for Karst Hydrogeology; Trebinje: Hydro-Energy Power Plant "Dabar", 2018. Str. 417-424, ilustr. ISBN 978-86-7352-325-5. [COBISS.SI-ID 43537197]
10. KOGOVŠEK, Blaž (avtor, fotograf), BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov. V: GLOBEVNIK, Lidija (ur.), ŠIRCA, Andrej (ur.). Zbornik. Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Ljubljana: SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade: DVS - Društvo vodarjev Slovenije, 2017. Str. 241-246, ilustr. ISBN 978-961-92445-1-7. [COBISS.SI-ID 41845037]
11. SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Water management as a part of civil engineering sector in Slovenia. V: KOBOLTSCHNIG, Gernot (ur.). 13th Congress INTERPRAEVENT 2016 : living with natural risks : conference proceedings : 30 May to 2 June 2016, Lucerne, Switzerland. Klagenfurt: International Research Society INTERPRAEVENT, 2016. Str. 573-583, ilustr. ISBN 978-3-901164-24-8. [COBISS.SI-ID 7491425]
12. PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, KOGOVŠEK, Blaž. Uporaba sledilnih poskusov z umetnimi sladili na slovenskem krasu = Use of tracer tests with artificial tracers on Slovene karst. V: Zbornik radova. XV Srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 14-17. septembar 2016. godine. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, 2016. Str. 195-199, ilustr. ISBN 978-86-7352-316-3. [COBISS.SI-ID 40276269]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

13. SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji: Ali vemo kaj moramo vzdrževati?. V: Zbornik referatov. 25. Mišičev vodarski dan 2014, Maribor, 04. december. [Maribor: Vodnogospodarski biro, 2014]. Str. 24-31, ilustr. http://www.mvd20.com/LETO2014/R6.pdf. [COBISS.SI-ID 6878049]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. GORIČKI, Špela, ALJANČIČ, Gregor, KOGOVŠEK, Blaž, PROSENC ZMRZLJAK, Uršula, KOŠIR, Rok. New developments in Proteus eDNA quantification in standing and running water. V: ALJANČIČ, Gregor (ur.), et al. 4th International Meeting SOS Proteus : conservation of Proteus and its habitat facing climate change challenges : 2022, 21st-22nd May, Museo Civico Storia Naturale, Trieste, Italy : abstract book. Trieste; Kranj: Trieste Natural History Museum [etc.], 2022. Str. 13-14. http://tular.si/images/pdf/Abstract_Book_SOS_Proteus_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 133262339]
15. VILHAR, Urša, FERLAN, Mitja, KERMAVNAR, Janez, KOGOVŠEK, Blaž, KOZAMERNIK, Erika, MARINŠEK, Aleksander, MULEC, Janez, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠTEFANIČ, David, ŽLINDRA, Daniel, VALENTIĆ, Lara, RAVBAR, Nataša. The effect of large scale forest disturbances on water cycle in karst aquifers. V: KLAMERUS-IWAN, Anna (ur.). 6th International Scientific Conference Biohydrology 2022 : plants’ role in the hydrological cycle, 6-9 September 2022 Krakow, Poland. Krakow: Faculty of Forestry University of Agriculture, 2022. [1] str. [COBISS.SI-ID 132364803]
16. MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Assessment of the water balance of a Dinaric karst polje (Planinsko Polje, Slovenia). V: EGU General Assembly 2022 : Vienna, Austria & Online : 23–27 May 2022. [S. l.]: European Geosciences Union, 2022. 1 spletni vir. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4866.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu22-4866. [COBISS.SI-ID 110834947]
17. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, MULEC, Janez, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž. Tools and indicators for monitoring karst water quality (the Unica springs, SW Slovenia). V: Eurokarst 2022 : Málaga, 22-25 June 2022 : communications. [Malaga: Centre of Hydrogeology at the University of Malaga, 2022]. Str. 448. [COBISS.SI-ID 121057795]
18. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Blaž, GACIN, Marina, FRANTAR, Peter. Examples of good practices of cooperation between administrative bodies and research institutions in the process of protecting karst water resources. V: Man and Karst 2022 in Sicily : International Scientific Conference, September 12-17, Custonaci, Italy : program & abstracts. Ragusa: CIRS, 2022. Str. 38. [COBISS.SI-ID 122988803]
19. MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci. Hydrogeology of the shallow karst aquifer of the Pivka Valley (Slovenia). V: The Nordic Hydrological Conference 2022 : Hydrology and Water-related Ecosystems : Tallinn University, Tallinn, Estonia, 15-18 August 2022. Tallinn: Nordic Association for Hydrology. https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1KlmbuFLn1izdDGPdLn51tu86aKQ71nuu/view?usp%3Ddrivesdk&sa=D&source=editors&ust=1666902809589265&usg=AOvVaw2QZPMHxlzRTDNuqpNLX2Rg. [COBISS.SI-ID 127464963]
20. KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, PETRIČ, Metka. Assessment of the water balance of the karst aquifer in the catchment area of the Malenščica spring = Vodna bilanca kraškega vodonosnika v prispevnem območju izvira Malenščice. V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 111-112. ISBN 978-961-05-0649-2. [COBISS.SI-ID 113436931]
21. MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. New insights on the water balance of Planinsko Polje (Slovenia) = Nova spoznanja o vodni bilanci Planinskega polja (Slovenija). V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 116. ISBN 978-961-05-0649-2. [COBISS.SI-ID 113437187]
22. MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Assessment of different worst-case flood scenarios for Planinsko Polje (Slovenia). V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-4926.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-4926. [COBISS.SI-ID 14925315]
23. SCHELLER, Mirjam, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, YAN, Liu, MAYAUD, Cyril, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, HARTMANN, Andreas. Modeling spatial and temporal hydrologic variability of karst vulnerability at a large Slovenian karst aquifer. V: EGU General Assembly 2020 : Online : 4-8 May 2020. [S. l.]: European Geosciences Union, 2020. 1 str. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-1009.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-1009. [COBISS.SI-ID 14929411]
24. BLATNIK, Matej, ALJANČIČ, Magdalena, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Importance of multidisciplinary long-term data to assess groundwater quality and its socio-ecological impact in the Postojna-Planina Cave System. V: Book of abstracts. Leipzig: ILTER, 2019. Str. 28-29. http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 45250093]
25. MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. Time-series analyses of the groundwater dynamics of a mountainous karst aquifer : the Javorniki massif (Slovenia). V: European Geosciences Union, General Assembly 2019, Vienna, Austria, 7-12 April 2019. München: European Geosciences Union, 2019. [1] str. Geophysical research abstracts, Vol. 21. ISSN 1607-7962. https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-6768.pdf. [COBISS.SI-ID 61333763]
26. KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka. Water balance as a tool for sustainable management of karst aquifers - example of the catchment of the Malenščica karst spring (Slovenia). V: GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. Jaime (ur.), ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Groundwater management and governance : coping with uncertainty : proceedings of IAH2019, the 46th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists, Málaga (Spain), September 22-27, 2019. Ed. digital. Barcelona: Asociación Internacional de Hidrogeólogos - Grupo Español, 2019. Str. 627. ISBN 978-84-938046-3-3. http://www.iah2019.org/. [COBISS.SI-ID 45252141]
27. KOGOVŠEK, Blaž. Merilne tehnike na krasu - hidro(geo)loški vidik. V: BRUMEN, Jerneja (ur.), et al. Kam greš, tehnologija? : zbornik izvlečkov = Where to, technology? : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, (Založba ZRC), 2019. ISBN 978-961-05-0227-2. [COBISS.SI-ID 45324077]
28. KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, KOGOVŠEK, Blaž. Hydrogeological research on future railway route crossing the Classical Karst (Slovenia). V: Abstract book. [Daejeon: International Association of Hydrogeologists, 2018]. Str. 478. [COBISS.SI-ID 43647533]
29. GORIČKI, Špela, PRESETNIK, Primož, PROSENC ZMRZLJAK, Uršula, BLATNIK, Matej, GREDAR, Tajda, KOGOVŠEK, Blaž, KOIT, Oliver, STRAH, Sara, BILANDŽIJA, Helena, JALŽIĆ, Branko, ALJANČIČ, Gregor, KOŠIR, Rok, MAYAUD, Cyril, ŠTEBIH, Dejan, HUDOKLIN, Andrej, JEFFERY, William R. Environmental DNA in subterranean biology update : from ʺWhere?ʺ to ʺHow many?ʺ. ARPHA Conference Abstracts. 2018, [vol.] 1. ISSN 2603-3925. https://aca.pensoft.net/articles.php?id=29968, DOI: 10.3897/aca.1.e29968. [COBISS.SI-ID 4844367]
30. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Evolution of the physico-chemical response of a binary karst aquifer during a hydrological year (Planinsko Polje, SW Slovenia). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 99. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546157]
31. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, BOLE, Mojca, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. A flood pulse triggered temporal and spatial dynamics of water quality in a binary karst aquifer : example from SW Slovenia. V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 172. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546669]
32. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in Planinsko Polje (Slovenia). V: The European Bi-annual Conference on the Hydrogeology of Karst and Carbonate Reservoirs, 2-6 Jul. 2018, Besançon, France. Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 142. http://www.eurokarst.org/wp-content/uploads/2016/07/Proceedings_Eurokarst2018.pdf. [COBISS.SI-ID 43546413]
33. SKOK, Sara, KOGOVŠEK, Blaž, TOMAZIN, Rok, MULEC, Janez. Antibiotic resistant Escherichia coli strains in karst waters and on tourist footpaths in show caves in Slovenia = Antibiotično odporni sevi Escherichia coli v kraških vodah in na poteh po slovenskih turističnih jamah. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 91. ISBN 978-961-05-0090-2. [COBISS.SI-ID 43379501]
34. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, RAVBAR, Nataša, MULEC, Janez, GABROVŠEK, Franci. Fizikalno-kemijske značilnosti vode kraškega vodonosnika v obdobju hidrološkega leta (Planinsko polje, JZ Slovenija) = Physico-chemical parameters of water of a karst aquifer during a hydrological year (Planinsko polje, SW Slovenia). V: NOVAK, Matevž, RMAN, Nina. Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 5. slovenski geološki kongres, Velenje, 3.-5. 10. 2018. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2018. Str. 112. ISBN 978-961-6498-60-9. [COBISS.SI-ID 43848237]
35. KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, BLATNIK, Matej, GABROVŠEK, Franci. Monitoring and usage of natural and artificial tracers in the study of karst aquifers - a case study of the Malenščica karst spring, Slovenia. V: POSAVEC, Kristijan (ur.), MARKOVIĆ, Tamara (ur.). Book of abstracts : 44th Annual Congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Dubrovnik, Croatia, September 25th to 29th 2017 : "Groundwater Heritage and Sustainability". Dubrovnik: IAH, 2017. Str. 297. ISBN 978-953-6907-61-8. [COBISS.SI-ID 42570029]
36. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci. Impact of an overflow on the hydrogeological behaviour of a complex karst system = Učinek prelitja na hidrogeologijo kompleksnega kraškega sistema. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 37-38. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41743917]
37. KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci. The importance of continuous monitoring of physico-chemical parameters of water for understanding the functioning of karst aquifers = Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje kraških vodonosnikov. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 33. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41753133]
38. MAYAUD, Cyril, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci. Understanding flooding on Planinsko Polje : a modelling approach = Razumevanje poplav na Planinskem polju : primer modela. V: GOSTINČAR, Petra (ur.). Milestones and challenges in karstology : abstracts & guide book = Mejniki in izzivi v krasoslovju : povzetki & vodnik. 25th International Karstological School "Classical Karst", Postojna, 2017 = 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. Str. 38. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 41744173]
39. KOGOVŠEK, Blaž. Gibanje vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov. V: KUMER, Peter (ur.), et al. Premiki in obrobja : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, (Založba ZRC, ZRC SAZU), 2017. Str. 23. ISBN 978-961-05-0038-4. [COBISS.SI-ID 42253613]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

40. ZUPAN HAJNA, Nadja, ŠVARA, Astrid, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez. Caves in Podgrajsko Podolje contact karst : afternoon field trip (A). V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 17-33, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-05-0649-2. [COBISS.SI-ID 113091587]
41. GABROVŠEK, Franci, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej (avtor, fotograf), RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka. Groundwater flow in the Ljubljanica recharge area : whole-day field trip (D). V: ŠVARA, Astrid (ur.), ZUPAN HAJNA, Nadja (ur.), GABROVŠEK, Franci (ur.). Speleology : 29th International Karstological School Classical Karst : abstracts & guide book = Speleologija : 29. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras : povzetki & vodnik : Postojna, 2022. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. Str. 85-100, ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-05-0649-2. [COBISS.SI-ID 113429507]
42. SODNIK, Jošt, KOGOVŠEK, Blaž, MIKOŠ, Matjaž. Vodna infrastruktura v Sloveniji : kako do ocene realnega stanja?. V: ZORN, Matija (ur.), et al. (Ne)prilagojeni. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. Str. 29-39, ilustr., graf. prikazi. Knjižna zbirka Naravne nesreče, 3. ISBN 978-961-254-675-5. ISSN 1855-8879. http://giam2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/neprilagojeni-cd#v. [COBISS.SI-ID 36987437]

1.25 Drugi sestavni deli

43. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, MAYAUD, Cyril. High waters study of a classical karst polje - an example of the Planinsko Polje, SW Slovenia. V: JIANG, Zhongcheng (ur.), et al. IGCP661 : processes, cycle, and sustainability of the critical zone in Karst systems (2017-2021) : newsletter 2018. [Postojna]: International Research Center on Karst, UNESCO etc., 2018. Str. 68, ilustr. [COBISS.SI-ID 44398893]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

44. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. Advances in karst science. ISBN 978-3-030-26826-8. ISSN 2511-2066. DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]
45. BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst. Cham: Springer, cop. 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 222 str.)). Advances in karst science (Online). ISBN 978-3-030-26827-5. ISSN 2511-2082. https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-26827-5, DOI: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 19305731]

2.08 Doktorska disertacija

46. KOGOVŠEK, Blaž. Characterization of a karst aquifer in the recharge area of Malenščica and Unica springs based on spatial and temporal variations of natural tracers : dissertation. Nova Gorica: [B. Kogovšek], 2022. XII, 242 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7168. [COBISS.SI-ID 99189763]

2.11 Diplomsko delo

47. KOGOVŠEK, Blaž. Primerjava med vodarstvom v Sloveniji in Avstriji : diplomska naloga = Comparison of water management in Slovenia and Austria : graduation thesis. Ljubljana: [B. Kogovšek], 2013. XXIII, 68 str., [38] str. pril., ilustr. http://drugg.fgg.uni-lj.si/4244/. [COBISS.SI-ID 6306657]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

48. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez, FRANTAR, Peter, PAVLIČ, Urška, TEMOVSKI, Marjan, ZADEL, Mateja (927), SKOK, Sara (927), URBANC, Janko (927), et al. Hidrogeološke analize za potrebe razvoja konceptualnega modela na območju meddržavnega podzemnega toka vode na Krasu : aktivnosti v letu 2022. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2022. 27 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 134379267]
49. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, GABROVŠEK, Franci, MAYAUD, Cyril, PRELOVŠEK, Mitja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, ANDJELOV, Mišo, PAVLIČ, Urška, FRANTAR, Peter, ZADEL, Mateja (927), DROLE, Franjo (927), SKOK, Sara (927), et al. Hidrološke analize na Krasu v letu 2022 za podporo ukrepom NUV2 : OS3.2b2, OS6a, OPZ2b. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2022. 65 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 134379011]
50. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, ANDJELOV, Mišo, PAVLIČ, Urška, FRANTAR, Peter, ZADEL, Mateja (927), DROLE, Franjo (927), DRAME, Leon (927), GOSTINČAR, Petra (927), et al. Hidrološke analize na Krasu v letu 2021 za podporo ukrepom NUV2 : OS3.2b2, OS6a, OPZ2b. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2021. 69 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 134380035]
51. KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), GABROVŠEK, Franci, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, KUKULJAN, Lovel, MAYAUD, Cyril, ALJANČIČ, Magdalena, DRAME, Leon, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja. Krasoslovna interpretacija raziskav : zbirno poročilo : izvedba dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417005]
financer: Investitor: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

2.13 Elaborat, predštudija, študija

52. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž (avtor, fotograf), KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka (avtor, fotograf), VALENTIĆ, Lara, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu : v letu 2021 : klimatski monitoring, biološki monitoring, strokovni nadzor, monitoring voda in popis raziskav za obdobje 1. 7. do 31. 12. 2021. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2022. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 101788931]
53. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2020 : klimatski monitoring, biološki monitoring, strokovni nadzor, montoring voda in popis raziskav za obdobje 1. 1. do 1. 9. 2020. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2021. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56519427]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
54. PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, PRELOVŠEK, Mitja, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž. Hidrološke analize na krasu v letu 2020 za podporo ukrepom NUV2 : OS3.2b2, OS6a, OPZ2b. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67772163]
financer: Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
55. RAVBAR, Nataša, PETRIČ, Metka, BLATNIK, Matej, ŠVARA, Astrid, DROLE, Franjo (927), ZADEL, Mateja (927), KOGOVŠEK, Blaž (927). Poročilo o hidrogeoloških raziskavah izvirov Rečice in njunega prispevnega zaledja. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za raziskovanje krasa, 2020. 45 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 95161091]
56. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2019. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2020. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15612419]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
57. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-3 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 44422445]
financer: Oznaka elaborata: 9/7D-3, Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
58. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-5 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418797]
59. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-6 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 17 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419053]
60. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-8 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 22 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45419565]
61. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417261]
62. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, REPIČ, Urban, MLINAR, Marko. 9/9D-4 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (četrto zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2019]. 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45420589]
63. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2016. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2019. 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44551725]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
64. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-4 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 20 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 44192813]
65. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 26 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45417517]
66. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), SERIANZ, Luka, KLASINC, Matjaž, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, MAYAUD, Cyril, DROLE, Franjo, ZADEL, Mateja, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/9D Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 2, Interpretacija meritev. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44193069]
67. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, REPIČ, Urban, MLINAR, Marko. 9/9D-3 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (tretje zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 55 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45420077]
68. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (drugo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 52 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43355437]
69. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43355181]
70. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, BOLE, Zmago, STROJAN, Milan, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, KOCJANČIČ, Maja, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2018]. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42677037]
71. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. 9/7D-1 Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : drugi tir železniške proge Divača-Koper. Del 1, Tehnično poročilo o kontrolnih meritvah. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418541]
72. UMEK, Urban, PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. Hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (prvo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42200109]
73. PRESTOR, Joerg, RATEJ, Jože, UMEK, Urban (avtor, vodja projekta), KNEZ, Martin, KLASINC, Matjaž, SERIANZ, Luka, PEČOLAR, Tomaž, NARAT, David, GABROVŠEK, Franci, PETRIČ, Metka, PRELOVŠEK, Mitja, MAYAUD, Cyril, KOGOVŠEK, Blaž, BLATNIK, Matej, DROLE, Franjo, PRESTOR, Matjaž, KROMAR, Matjaž, VAŠCER, Irena, MLINAR, Marko. I9/9-D1 hidrogeološki, geotehnični in krasoslovni monitoring : (prvo zbirno poročilo) : drugi tir železniške proge Divača-Koper. [Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2017]. [55] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 45418029]

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

74. KOGOVŠEK, Blaž. Uporaba živih gradiv pri ukrepih za zaščito rečnih brežin : seminarska naloga. Ljubljana: [B. Kogovšek], 2012. XXIII, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5837665]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

75. KOGOVŠEK, Blaž. Recent hydrogeological studies of Classical karst : upper Ljubljanica River recharge area, Slovenia : predavanje na Univerzi v Tallinnu, Inštitut za ekologijo, Estonija, 27. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 61339651]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

76. KOGOVŠEK, Blaž. Monitoring karst aquifers and analyses for its characterization : e-predavanje po videopovezavi na spletnem mestu YouTube, 1st International Webinar on Karst and Caves, org. PUC Minas/UFMG, Karstology Study Group (BRA), 29. okt. 2021. [COBISS.SI-ID 99796227]
77. KOGOVŠEK, Blaž. Evolution of the physico-chemical response of a binary karst aquifer during a hydrological year (Planinsko Polje, SW Slovenia) : predavanje na Eurokarst 2018, The European Conference on Karst Hydrogeology and Carbonate Reservoirs, 2-6 July 2018, Besançon, France. [COBISS.SI-ID 43547437]
78. KOGOVŠEK, Blaž. Recent hydrogeological studies of Classical karst : upper Ljubljanica River recharge area, Slovenia : predavanje v okviru 2018 IRCK International Training Course on Karst Ecological Geology and Karst Landform, 23. nov. 2018, Guilin, Kitajska. [COBISS.SI-ID 61337859]
79. KOGOVŠEK, Blaž. Gibanje vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov : predavanje na Simpoziju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere: Premiki in obrobja, 24. nov. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 42255149]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

80. GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Blaž, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, ŠEBELA, Stanka, ŠEBELA, Stanka (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik). Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2019. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 2020. 92 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15612419]
financer: Naročnik: Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna ; izvajalec: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Titov trg 2, 6230 Postojna
81. BLATNIK, Matej (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik). Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 138 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SI-ID 300322560]

Fotograf

82. ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, Höhlen und Menschen. 1. deutschsprachige Aufl. [S. l.]: Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher, 2022. 173 str., ilustr. ISBN 978-3-947642-01-4. [COBISS.SI-ID 129085443]
83. ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst, caves and people. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 171 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0491-7. [COBISS.SI-ID 37313539]

Drugo

84. PIPAN, Tanja, KREBELJ, Matej, ČELIGOJ BIŠČAK, Jasmina, BLATNIK, Matej, ALJANČIČ, Magdalena. Projekt "Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI-LifeWatch" : nabava nove raziskovalne opreme na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU za razne raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov = Project "Development of research infrastructure for the international competitiveness of the Slovenian development of research infrastructure space - RI-SI-LifeWatch" = purchase of new research equipment at the Karst Research Institute ZRC SAZU for various research on biodiversity and ecosystems. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; [San Bruno]: You Tube [distributer], 2022. 1 spletni vir (1 videodatoteka (8 min, 37 sek)). https://www.youtube.com/watch?v=KxM2M1mqf_E, https://www.youtube.com/watch?v=Rm8P97fC-Os. [COBISS.SI-ID 104182275]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 12. 2022